Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
195 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА- 196 роіут тсрізаіі іеп капоп о го\ѵпоЗсі, у
ро йгі$ йгіей пауйиіе 8І§, іейпак гайпеу піе тіаі, іако ройггисопу, со зі§
у зЦй рокагиіе, гѳ, ро іут зоЬогге СЬаІ-
сейойзкіт, раріего\ѵіе Кгутзсу \ѵ!айге
зтееу пау\ѵуз252еу гагу^аіі пасі раігу-
агсЬаті Сагодгосігкіеті, пасі Апіутет
Адаріі, пасі Сугет, Зег^іизет, Ріггет,
Ра\ѵ1ет, раігіагсЬасА Саго§гойгкісА 8 *)
Магсіп раріег, пай Госіизет \ѵрггой
Мікоіау I, роіут Асігіап II. Ро зіосітут
зоЬогге \ѵ 1аі 80, о сгут зі§ \ѵугеу зге-
ггеу тотсііо, итіеІігЬу іедо капопи гагуб,
а тіапо\ѵісіе Гоііиз, ѵгіесігіаі, ге роѵагпобсіз 8оЬоги ротогесЬпе&о іезі
исішаіопу. Nа копіес, іе$1і іакіе тіеіі
ргаѵо.раігіагсЬоѵіе Саго^гойгсу, с/ешизг
^о піегагутеаіі іак пасі раріегет у пай
Ьізкираті ^ѴзсЬосІпіеті, іако "о гагучѵаіі
раріеготеіе Кгутзсу пай піті? А тіапо-
лѵісіе ^ іеп сгаз, кіейу зі§ ігайаіу окказіе:
іако дйу I раріей рггуіасйаі йо Коп-
зіапііпороіа йо Лизііпа сезагга, сезагг
сЬсіаІ, геЬу раігіагсЬа Саго^гойгкі Ері-
рЬапі шіа! г раріегет роічтнапіе (а іо газіайапіи, а тіашшісіе іат, "йгіе Ьу-
1а зіоііса раігіагсЬі Копзіапііпороізкіе&о).
Ьесг {*йу раріег іак зіейС піе сЬсіаІ, іако
па^оіо\ѵапо, тизіаі сезагг г раігуагсЦ
гапіесЬаС опеу ргего§аіі^у, а \ѵугзге
тіеузсе йаС Кгутзкіети. Різге іо Огескі
ЭДсерЬогиз, ѵ кзі^асЬ 17, гогйг. 9. Со зі§ ікпіе зоЬоги Тги11айзкіе§о, іеп
піе іезі ротогесЬпут, а гаіут изіа^ѵу
іе^о піе тозд зіе всіздаС, іейпо па іат-
іе кгаіе, кіоге Копзіапііпоро1о\ѵі ройіе-
^аіу. 2е піе іезі ротегесЬпу—икагиіе зі§,
Ьо піе іезі гайпут г зіесіті зоЬого^ роѵ-
згесЬпісЬ. №е рі%іут, &йуг ^ Іаі 133
ро рі%іут іеп зоЬог зі§ ойргаттаі га
іпзгусЬ сезагго\ѵ ой іпзгусЬ оусоте, Ьо
іатсі, со Ьуіі па рі%іут зоЬогге, іиі Ьу-
1і ротагіі. 8) Чернилами поправлено: раСгіагсЬажі
Саго^госігкіті. №е згозіут, Ьо іеп Ьуі га раріега
АдаіЬопа, га сезагга Копзіапіупа э), а
\ѵ КизкісЬ «РгатсійІасЬ» готсіе §о Коп-
зіапііпет Ьгойаіут. ЛѴ Іаі роіут зо¬
Ьогге 27 10), ѵѵейіе «Ргаѵійі» пазгусЬ
81о\ѵіейзкісЬ, гіасЬаІі зі§ оусо^іе іат-
іусЬ кгаіоѵ, у исгупііі Тгиііе зоЬог
га сезагга Йизііпіапа Когкопоза, іако
§о го\ѵіе іехі 8Іо\ѵіейзкі, а Еасійзкі—
Йизііпіапа Міойзге^о. №е Ьуіо па іут
зоЬогге розіотѵ раріезкісЬ, Ьег кіогусЬ,
іако зіе ^ѵугзгеу икагаіо у іа^по іезі,
піе тоге Ьуб зоЬог ротсзгесЬпу. N{6 Ьуіо гайпедо г ерізкороте 2а-
сЬойпісЬ, іаког зоЬог тоге зіе гтсаС рочѵ-
згесітут, па кіогу зі§ заті \ѴзсЬойпі
гіесііаіі? А іг піе іезі ро\ѵзгесЬпут, 2\ѵіегг-
сЬпойсі ро\ѵзгесЬпеу паучѵугзгедо равіегга
ойз%йгіС піе тоге, у йіа іе^о ^а§і йайпеу
піе та. КогпгіАІ IX. Іг ро зіейтіи зоЬогасЬЬуІіра-
ігуагсіюѵіе Саго^гойгсу \ѵ іей¬
по 6с і г Сегктѵі^ Кгутзкд,, у
рггег ко^о гогег\ѵапіе зі§
з іаі о. ЛѴіеІе іезі Ьгасі пазгеу рггесіѵгаеу,
кіоггу рггугпатѵаі^, ге іакіе зіагзгейзіѵго
Ьуіо рггу раріегасЬ КгутзкісЬ рггег зіе-
йет зоЬогоѵ, аіе йе іе зігасііі ойетазгзгу
щ ой іейпобсі Сегклѵі б^і^іеу, ро іусЬ
зіейті зоЬогасЬ. Ти іейу роіггеЬа пат
икагаС, со зі§ йгіаіо ^ Сегкт Войеу ро
зіейті зоЬогасЬ, у іако зі§ зіаіо гогег-
\ѵапіе рггег Огекоѵ, а піе рггег Еасіп-
пікоѵ. Карггой іейу Тагазіиз раігуагсЬа, кіогу
па зіойтут.зоЬогге Ьуі, іеп Ьег росЪуЬу
гпаі г\ѵіеггсЬпо6й ерізкора Вгутзкіе^о ®) На полѣ написано чернилами: «Ро^о- паІа>. 10) Поправлено чернилами: «И». Библиотека "Руниверс1