Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
т ‘ОБОРОНА ГНІИ». СОЧ. ЛЬВА ВРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 194 агску Ьегеіѵкі, Іак тоѵі^с: «Теи лгіес
пазг Магсіп іуі га сезагзіѵа Копзіапіуиа
Ьгоіаіедо (і), \ѵпика Негакііизгоѵедо, а
Іеп Копзіапіуп1) Ьуі Ьегеіук топо-
іеіііа, Іакіг Ьѵі у раігіагсЬа Сагодгойгкі;
йоніейгіатегу зі§ о Іут, йтеі^іу Магсіп
и Іігуіпіе гѵоіаі $т§1у зоЪог у ѵук!%1
топоіеііекіе Ьегеіусілѵо у сезагга у ра-
ІгуагсЬ§ Ра\ѵ1а, Рігиза, Вегдіивау іпзге
Ьегеіукі». Тедог ро§\ѵіа(1сга у \ѵ «Мі-
пеі» тіезі$са кѵсіеіпіа 14 (Іпіа, ѵ ка¬
попіе ріезпі 7, о §ѵі§1ут Магсіпіе іак
іпоѵЦс: «Іако Ьетѵ, оусге, па піегЬоіпе
втіаіойсі реіпу Ь§й%с, Теойога, Сугиза,
Зегдіиза, Рігиза (раігуагску) у ісЬ (о-
наггузге ойсЩей ой Сегктеі 5ѵѵі§1,еу СЬгуз-
іизоѵеу». Роііиза, раігуагсЬ§ Оагодгойгкіедо,
аауріепѵзгедо зсЬізтаІіка, гггисііпарггой
Мікоіау, а роіут Айгіап ’ѴУіогу, раріех,
о сгут «Кгопіка Зіоѵѵіейзка» Іак пюѵі:
«Сезагг Вагіііизг Масейоп рггургоѵайгіі
розіу ой раріеіа 2 іізіеш, Гоііиза г зіо-
Іісе гіоіуі, ге Ьуі піезрппѵіейітіе озіаііі
зіоіісе, хѵрохѵайгіі гпоѵи Ідпасіизга. Кейу
асг зіе різге, ас/ сезагг гіоіуі Гоііиза,
іейпакіе піе зат рггег зі§, Іесг рггег ро-
зіу раріезкіе, кІогусЬ па іо г Кгуши ой ра¬
ріеіа, гпаЦс опедо ЬуС паузіагзгедо ра-
зіегга СЬгузІизоѵеу Сегкѵіе, рггуѵгіойі». В0202ІАІ VIII. 7<аггиІ рггесіѵпеу зіг'опу. \Ѵутѵіо(ізгу Іак паухѵузгяг^ ѵ!айг$ ра¬
ріеіа Кгутзкіедо, гозіаіе пат ойроѵіе-
ІгіеС па гаггиі рггесшпікоѵ пазгусЬ, кіогу
іезі Іакі: Ргаѵійіо 23 зоЬоги СЬаІсейойзкіедо,
кіогу Ьуі сглѵагіу роѵзгесЬпу, Іак шотѵі:
Коѵедо Кгути ерізкор зіагедо Кгути •) упа ЬгоЛаіедо зачеркнуто и постав¬
лено а, т. е Копзіапіа. 7) уп зачеркнуто, т. е. Копзіапі. ГТССШкй ИСТОРИЧНО»АЯ ВЯП.1 ГОТИКА. ерізкорочгі іезі гоѵту ѵе сгсі, «11а ргге-
піезіепіа зіоіісе». То/ у ѵ капопіе Тгиі-
іайзкіт зі§ пауйиіе. Ка Іо Іак ойроѵпайату. Ргатіа іезі,
іе сЬсіаі Іак Апаіоіі, раІгуагсЬа Коп-
зіапіупороізкі, па сгѵагіѵт зоЬогге роѵ-
згесЬпут, іако ройизгсгопу 0(1 (ІисЬа
русЬу, аіе піе ойгіегіаі, Ьо розіоѵіе ра-
ріезсу зрггесі’ѵѵііі зі§ Іети. V Іак г іедо
піе піе Ьуіо. Різаіі рггейзі§ оусоѵіе Іедо
зоЬоги (Іо Ьеопа раріеіа, йаі%с ти зргамг?
о ѵзгузікіт, со зі$ (ігіаіо па зоЬогге, у
ргозгде, о роі’ліепігепіе Іедо, аЫтіет
Ьег роі\ѵіегйгепіа раріезкіедо у зоЬогу
і піе шіаіу \ѵаді. Ьесг дйу рггѵзгіо (Іо
Іеѵ ѵузокосіитпойсі Апаіоііизгоѵеу, піе
С2ѵпі1і гшіпеу ѵгтіапкі ічтпойсі сгсі,
іейпо парізаіі, іе ѵг Іеу зргаѵіе ойпоигііі
капоп зоЬоги 2 Копзіапіупороізкіе^о,
кіогу капоп ѵ ЗІочпейзкісЬ кзі^асЬ
іезі Іакі: «геЬу Копзіапіупороізкі тіаі
ріепѵзге шіеузсе ро Кгутзкіт рггей іп-
згуті раІгуагсЬаті». Ка Іеп Іізі й\ѵі§1у
Ьео раріег ойрізиіе, зіѵіегйгаі^с ѵзгѵі-
ко іо, со о дѵіегге Ьуіо. Аіе па Іо рггой-
коѵѵапіе КопзІапІупоро1зкіе§о рггеЛ Аіе-
хапіігуізкііп у іпзгуті піе рогѵаіа, у
оѵсзгет Ьагго дапі. 7паС, іе Іедо капопи
па хѵіогут зоЬогге роѵзгесЬпут, Іо іезі
Копзіапіупороізкіт, підйу піе исЬѵаІопо.
А о гоѵшойсі зіоіісе Копзіапіупороізкіеу
г Кгутзк^, іако йо піедо оусоѵіе Іедо
зоЬоги піе піе різаіі, Іак у оп піе піе
ойрізиіе. Теп ойріз іезі тіейгу іізіаті
й. Ьеопа ѵ ІісгЬіе 59, а іізі ой зоЬоги
ротіепіопедо різапу Йо $игі§Іедо Ьеопа
іезі ѵ йгіеіасЬ зоЬого\ѵусЬ, асі. 3. Рохгіоге. \Ѵуй\гіайсгаІ0: Ьізіогукоѵіе
Огессу, кіоггу Іеп зоЬог СЬаІсейоЬзкі, | у со зі§ па піт йгіаіо, орізаіі, іе о Іеу
! птпойсі па Іут зоЬогге піе піе різапо, , іейпо Іо, іеЬу ріегѵзге шіеузсе шіаі ро
і Кгутзкіт Сагодгойгкі: Іак №сеІог ѵ
| кзі§дасЬ 15, нг гогйгіаіе 30; Іак Епад-
гіиз ѵ кзі^дасЬ 2, уі гогй. 18. А сЬосіаі 7 Библиотека "Руниверс1