Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
191 «ОБОРОНА УШИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 192 зіо1іс§, па тіуезсе \ѵіе1кіе"о Іапа, іе§о
у ро йтіегсі зкіайату, ге тегузікіті
Ъізкираті, кіоггу г піш зроіесгпойб тіеіі».
У пігеу: «Рг2у(1аіешу іег сіо гіогепіа Тео-
Шоте§о ойі^сгепіе у рггек1§сіте, у йо
койса ойсі^сіе ой сііггейсіайзкіе^о г§го-
тасігепіа, Іо со зіе г\ѵіагаІо па гіеті, Ь§-
йгіе гѵуЦгапо \\г піеЪіе, тейіи# \ѵѵгоки
СЬгузіа Рапа, іако сгуіазг уѵ Етепуе-
Ііеу». Те щ зіоте Изіи раріезкіе^о. 8 1е#о Изіи икагиіе зі§ \ѵрггой іо,
ге опа пау\гі§ізга г\уіеггс1тойС, Ріоіготѵі
йууі^іеіпи йапа, рггу ерізкоріеск Кгут-
зкісЬ гозіаіа, \ѵг<*1§йет кіоіеу тегуікіт
йшаіет гщіуліі рггей іут, у іегаг хщ-
йгіС таі$, гіе кагаС, йоЬге тіЬжаб. Те
гтсіеггсЬпойС у ват сезагг Агкайіи82
гпаі \ѵ піт, Ьо гагаг, кЦіщ опа ргге-
зігайгопу, рггесітеікі Сіігугозіота згойге
зкагаі, а (Іо раріега згегосе різге, изрга-
тсіей1і\ѵіаі%с 8іе. №і озіаіек ки койсолѵі
Іізіи іак різге: «ргоз2§ сі§, піе ойі^сгау
паз ой іаіетпіе й\ѵі§іусІі у ой зроіесг-
пойсі іггойу СЬгузіизотеу; гпату, гейту
г^ггезгуіі, іейпак ойризгсгепіа ргозіту».
У пігеу іатге: «2асогк$ 8\ѵ^Еийохі^. рггу-
сгупіатзі§, гогкаг, аЬуЬуІа рггуризгсго-
па Йо закгатепіо\\г 2Ьатсіе1а пазгедо». 8к%й іатеіе зі§ \ѵійгіеС тоге, ге у те
ЧУзскойтск кгаіасЬ тегуікіе зіапу йи-
сЬотее у йхѵіескіе, \ѵугзге у пігзге, Ьу-
1у у 8$ Ьагапкаті у отеаті разіегзіте
Ріоіга й^іе^о \ѵ роіотки іедо, Ъізки-
ріе Кгутзкіт; піе то^і Ьоѵіет іи апі раі-
гуагсЬа гайеп, апі сезагг, апі сезагготе, ге
«іу йо паз піе піе таз2», аіетегузсу ти
з роког% ройіедаі^ у ^ кагпойсі о ті-
Іозіегйгіе ргозг$. Т^ рокоту ргойЦ ро-
гизгопу, раріей йаі іт гог&ггезгепіе, о
сгут згегосе ѵ гутесіе іе#о й\ѵі§іе§о
піеск каййу сгуіа. Ка іггесіт ЕІезкіт, Сугуі, тос$ Се-
Іезііпа, раріега Кгугазкіе^о, кіоге тіеу-
зсе па іут зоЬогге газіайаі, ойз^йгіі
N6810141^4, іако різге 2опагаз ро 81о-1 тески, у \ѵ «ВоЬогпікасЬ», тіезі^са Іір-
са 16 йпіа, іа зргате \ѵкгоісе орізапа
іезі, &йгіе іак тотсі Сугіі йо Кезіогіи-
зга: «Ройіігпіеті ітети г^сейту ройа-
лѵаіі рггег Іізіу паяге, а ге іо іак іезі,
з\ѵіайка^ (Іаі§ §о:1пе"0 у \ѵіегпе§о, пау-
з\ѵі^із2е^о агсуЬізкира, тегуікіедо йша-
іа оуса у раігуагсіі^ Сеіезііпа, кіоге^о
гей піе зіискаі (пігеу тоуѵі), рігеіог
Во" ойггиса сі$ 0(1 8\ѵід,іойсі, \ѵуггиса
щ г Копзіапііпороіа, роіут у г 8іо1іс§
раііуагсіютекіеу, кіогеіей піе Ъуі &о-
йгіеп». Геііх III раріег теукі^і у гггисіі
Ріоіга (гпаиіеа, раігіагск^ Апііоскейзкіе-
§о, о сгут \ѵ гутесіе 8аЬу, 3. ризіеіпіка
орізапо, «8оЬогпікас1і> згегосе, ті^-
зі^са діийпіа 5 (Іпіа, рггег СугіІІа
іппіеііа, "йгіе іак сгуіату: «Опаиіеиз
Ріоіг, кіогу Ъуі піекіейуй ерізкоретАп-
ііосііейзкіт, ге рггукіайаі йо Тггуйш^-
іеу ріейпі, іпо^ѵі^с: «й\ѵіеіу піейтіегіеіпу,
икггуготапу га паз (гогишіеі^с, ге Воз-
іте сіегріаіо \ѵ СЬгувіизіе), гтііиу зі§
пай паті», гіогопу іезі у \ѵук1§іу ой ра-
ріега Реііха». А^аріі раріег Апііта Саго&гойгкіе^о
/Іогуі, іако іезі \ѵ «Ргоіогіе» тіезі^са
к\ѵіеіпіа 17 йпіа \ѵ гу\ѵосіе Адарііа,
раріега Кгутзкіе^о, ^йгіе іак іехі то\ѵі: «А^аріі, й\ѵі?іу осіес пазг еіе, йіа
споі па ерізкорзі\ѵо іезі ройпіезіопу зіа-
ге^о Кгути, іеп г Кгути іе^йгіі йо
Копзіапііпороіа у іат Апііта, гіоѵіег-
педо ерізкора, кіогу піезіизгпіе' зіоііс^
Копзіадііпороізк^ озіайі, таі%с Ьегеіус-
іте, ЕиіісЬеза г зіоіісе гіоіуі». О іутге
№сеіог кгопікагг уууй^іайсга, іако зі^
\ѵ рггезгіут гогйгіаіб роѵіейгіаіо. ТѴ
іускге «РгоІоЬасЬ», тіезі^са кшеіпіа
14 йпіа, у тіезі^са тегейпіа 15 йпіа,
тіезцоа зіегрпіа 13 йпіа, орізапо іезі іе зіо^а, іг &т§іу осіес Магсіп раріей
щЩІ Копзіапіупа 5 б) сезагга у раігу- 5) упа зачеркнуто п постаплено а, т е. Копвіапіа. Библиотека "Руниверс1