Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
189 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗМ, 1617 ГОДА. 190 зкіе§о,—кіогу па оп сгаз рггуіасЬа! Ьуі
г Кгути йіа зрогг^йгепіа у йогош сег-
кіе«пе#о». /е <1\ѵи тіаг Іи зі§ ѵѵѵгайа
гяіеггсЬпоЗб раріейа Кгугазкіе^о: йе осі
піе^о Міпа па раігуагсЬц, іезі ро5\ѵі§сопу
і йе оп (Іо Саго^госіи, іако Іи тоѵі, іег-
Й2І1 па зрогг^йгепіе у йогог сегкіетепу;
зк%й гпаС, йе оп іезі разіеггет ѵзгуікіеуо
Зѵіа1а.Со у и Місеіога, кі опікагга Огескіе-'
#о, ягуггеу орізапо іе»! то Ьзіе#. 17, \ѵ гогй* 19. Ьеоп раріей рггулѵгосй Паиіапа раігу-
агсЬ§ гггисопе^о осі Біозсоіа у зоЬоги
іе§о, о сгут чг рггезгіуш гогйгіаіе Ьуіо.
Йап 12, раріей Кгутзкі, рггег розіу зѵоіе
роЗ\ѵі§сіІ па раігуагсЬозіѵо Сагодгосігкіе
ТеоШасіа, зупа Кошапоѵе^о, кіоту се-
яагзіѵѵеіп Г2%йгі1 Огескіга 2 Копзіапіу-
пет, 2І§сіет зѵоіт, о сгут \ѵ кгопісе
Віоѵаскіеу іак с2уіату:«раігуагсЬ% ро-
зіаѵпопу іе»і ТеойГасі, зуп сезагзкі, дйу
Ьоѵѵіет ерізкороте г Кгути рггуіасЬаІі,
Іізі (іо іезі засг§) г зоЬ% рггупіеЗІі, ро-
Зчгі^сепіе іеуо оЪѵоІаІі, у опі "о робѵѵі§-
сііі па раігіагсЬозіѵо, у па зіоіісу ро-
8&Й2І1І». Те зі§ ртгѵкіайу ѵѵзгуікіе нг КизкісЬ
кзі§рсЬ паусіиц,, г кіогусЬ іангпіе зі§
икагиіе гнгіеггсЬпоЗС ерізкора Кгут¬
зкі едо. КогогіАІ VII. Рі%іу гпак, ій раріей, іако пау-
ѵ у й 8 г у з§йг іа, з%йгі1, гггисаі
у ѵукііпаі раігуагсЬу, іпзге
йисЬоѵіейзіѵо узіапу Зчгіес- кіе нге \ѴзсЬойпісЬ кгаіасЬ. Ти 2ѵіег2сЪпо36 ерізкора Кгутзкіе&о
«убѵгіасісга зі§ \ѵіеЦ рггукЬиЬт. А па¬
рной, йуѵоі Зѵі§іе§о Сіігугозіота рі-
82%с Теосіог, піеіакіз ТтусЬііейзкі еріз-
кор, згегосе \ѵзротіпа, іако рагаАапіе
Аіехапйгуізкіе^о раігіагсЬі ТеоШа, оЪсі$-
йепіе сіегрі^с ой раігіагсЬу з\ге«;о, зкат-
йуіі зі$. пай раріейоѵі Іппосепсіизо\ѵі рггег Іізі, ргозг^с, аЬу ^о проіпіпаі. А
<*йу па иротіпапіе раріезкіе зі§ піе ро-
ргаѵіі, «Іппосепіі (ішші іат Ьузіогіа \ѵ
«ЗоЬогпікасЬ», тіезЦса Іізіорайа 13
йпіа), гегѵаигзгу ерізкороѵ ѴѴІозкісЬ, з%-
(І2ІІ у гіойуі Теойіа, ѵѵейіиі' зкаг^і ері-
зкороіѵ Е^іріакісіі (рагайап Теой1о\ѵус1і);
гагаг іей різаі йо сезаі'га Агка(1іизга
Іізі, ргоз2%с у ироіпіпаіас, аЬу йекгеі
іедо пай Теойіепі Ьуі \ѵукопапу у іак
шо\ѵі%с: «г гозкагапіа рггойкиі^се^о Зѵі^-
іе§о арозіоіа Ріоіга, '№ІасІ2% іе§о у ііпіе-
піет, аЬѵйсіе §о ойі^сгуііой сгсі». \Ѵ іут-
йе йуѵѵосіе з\ѵі§іе§о Сіігугозіота орізиі%
кгопікагге Огессу, г кіогусЬ геЬгапу іезі
у ѵ йгик ройапу рггег ЬгасЬѵо Ьтеоѵігзкіе
йусѵоі іе«о Зѵіеіедо, рггу кзі^йсе з\ѵі§-
Іе§о СЬгугозіоіпа «О каріайзімгіе» (йгико-
\ѵапа іа кзі^згка ро 81о\ѵіейзки гоки
1614 ѵѵе Ьтео\ѵіе). Та іейу орізиіе,' ій
<5<1у СЬгугозіот йѵѵі^іу, га рггусгуп^ Те¬
ойіа ротіепіопе^о у іпзгусЬ гІѵсЬ ері-
зкоро\ѵ, у заіііеу сезагго\ѵеу Еийохіеу,
па лѵуапапіи итагі, раріей Іппосепіі,
Ѵ2І%№згу ѵіайотойб ой йисіижіейзіѵга
Саіо^госігкіе^о, ѵукііпа Агкайіизга се-
загга г гощ у раігуагсЬодѵ Й\ѵи, Теойіа
Аіехапйгузкіедо у Агзасіедо Саго§го«1г-
кіедо, ѵрго\ѵайгопе§о па нііеузсе й\ѵі§-
іе§о СЬгугозіота. КЦіѵѵа іа, ѵ/ кзі%згсе
ротіепіопеу у ѵ «8оЬогпікасЬ» 81оѵа-
скісЬ пазгусЬ іак зі$ росгупа: »С1оз
кгѵіе Ьгаіа те§о ѵоіа йо Во§а па сі§,
сезагги, іако АЫа зргаѵіейііѵ^о» еіс.
У иійеу іаіпйе: «Іа іейу патпіеузгу у
.дггезгпу, г1есоп% гааі%с зіо1іс§ \ѵіе1кіе»о
арозіоіа Ріоіга, ой!%сгат сіеЬіе у оп§ (о
Еийохіеу іо йепіе; іе^о то\ѵі) ой исгезі-
пісіѵа сЬѵаІеЬпусЬ іаіетпіс СЬгузіиза
Во^а пазгедо, у піе \ѵаз іуіко, аіе у каййедо
Ьізкирау кіегука, кіогуЬу ѵаш Зтіаі йаС
зроіесгпойб Сіаіа у Кгтеіе Райзкіеу. Ро
рггесгуіапіи іеу к1%і\ѵу, іакі та ЬуС гіо-
йопу, ій зі§ іе"0 ЗтіаІ ѵайуС». У пійеу:
«Агзасіедо, кіоге^о нгргоѵайгіІіЗсіе па Библиотека "Руниверс1