Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
187 «ОБОРОНА УНІИ», СОЯ. ЛЬВА КРЕВЗН, 1617 ГОДА. 188 Бгщд рггукіай арреііасуі. Осіу ра-
ігіагсЬотсіе ЛѴзсІюсІпі: РуітЬиз, Сугиз,
Зег^іиз, Реігиз, г іпзгуті Ьізкираті у
г затут сезаггет, ріепѵеѵ Негасііизгет,
2<$готаЙ2Ш8гу зупой, розіапо\ѵі1і Іа1згу\ѵа
паик§, іакоЬу зуп Вогу тіаі іейп^ \ѵо1а
у іейп§ орегасі^, аІЬо «йгіеузілѵо», іако
іезі \ѵ ЗЬжіейзкіт, ро тѵсіеіепіи зѵут,—
ой кіоге^о зупойи лѵіеіе Ьізкироѵг ѵѵзсЬо-
йпісЬ арреііотеаіо (Іо раріега, о сгут
згугосе іезі парізапо \ѵ «ЗоЬогпікасЬ», гуѵѵосіе бугі§іе"0 Магсіпа раріега, у б.
Махіта \Ѵугпа\ѵсу, тіезі^са зіегрпіа 14
сіпіа, зіусгпіа 21 у ктеіеіпіа 14. Міейгу
ііі82еті Ьізкираті Ьуі іег б\ѵі§іу Ма-
хіт, кіогу осі іе^ог зупосіи арре11о\ѵаІ
(Іо раріега, о сгут у «РгоІоЬасЬ» 81о-
\ѵаскісЬ. зіегрпіа 13 сіпіа, іак іезі о піт
парізапо: «Махіт йхѵі^іу Ьуі га сезагзі\ѵа
Копзіап^юа Ъгойаіедо 4), рЬіІозорІіет
у тпісііет еіс. А шійгдс іг Ьегеіусітсо
топоіеііскіе §иг§ Ьгаіо, 2аг1і\ѵобсі$ Воз-
Щ тграіопу Ьіеді сіо Кгути у ргозіі
б. раріега Магсіпа, аЬу, г^готайгшзгу
зупой річтіпсуаіиу, чѵукі^і Ьегеіусіж»
топоіеііскіе». Роіут окоіо гоки 870, 8(1у Ьуі ойзд>-
(Ігопу піезргашейітут зоЬогет Госуизо-
ѵут Ідпаііиз, раігуагсЬа Сат^гойгкі,
арреІЬжа! Йо раріега Мікоіаіа, (Іо кіо-
ге^о у Іізі різге г іакіт іуіиіега (іако
іезі \ѵ гутсосіе іе#о, рггег Шсеі§ РаЙа-
"ойзкіе^о парізапуіп): «Рапи пазгети
рггеЫо<*оз1а\ѵіопсти раігуагзге \ѵзгузі-
кісЬ зіоііс, хід,г§сіа арозіоізкіедо патіе-
зіпікоигі, ро^згесітети раріе» еіс. Рггу
койси гай іе#о Іізіи іак то\ѵі: «Ргге-
бтсі^іу рапіе! икаг ті мгп^іггпобсі тііо-
8Іег(1гіа і\ѵе"6, — ѵзротпі па рггойкі
іѵоіе раігуагсЬі: ГаЬіапа, Йиііизга, Іппо-
еепсуизга, Ьеопа, а ѵгкгоісе то\ѵі$с,
\ѵзгузікіе, кіоггу /а ргаѵй§ т§гпіе \ѵа1- *) іупа Ьгойаіедо зачеркнуто чернилами и
сверху надписано яа, т. е. Копзіапва. сгуіі, іусЬ пабіайиу, ротеіай, а оЬгой
паз.» Іезі тсгшіапка у чѵ «Ргоіогіе» гу-
\ѵоіа іе^о б. Ідпасе^о, рагйгіегпіка 23
сіпіа, іесг згеггеу \ѵ «ЗоЬогпікасЬ». 2 іусЬ тегузікісЬ рггук1айо\ѵ іалѵпіе
зі§ пкагиіе пауѵѵузгзга гѵѵіеггсЬпобй ра¬
ріега Кгутзкіедо, дйу раіі*іагсЬо\ѵіе Са-
го^іойзеу у іпзге йисЬо^ѵіей8і\ѵо тѵзсЬой-
піе Йо піе^о арре11о\ѵа!о іак рггесі ву-
посіет Кагіа&ійзкіт, іако у ро зупойгіе.
2к$й гпаС, ге зупосі Кагіа$ійзкі піе
то<*1 гакгасгаб арреііасуі (Іо раріега. К02Б2ІАІ VI. Сг\ѵагіу гпак г’ѵпеггсЬпобсі
пау\ѵуз252еу, іг раріе й, іако пау-
зіагзгу Сегк\ѵі СЬгузіизо-
е у, роз1апа\ѵіаІ раігуагсЬі, у
гггисопе рггу^ѵгасаі. Nар1,20(1 раігуагсЬ^ пауріег\ѵзге^о Ме-
ігорЬапа \ѵ Саго^гойгіе розіапо\ѵі! раріег
8у1\ѵезіег, о сгут «Ргоіогіе», тіезі^са
сгег^ѵса 4 (Іпіа, \ѵ гучѵосіе б^і^іе^о Мііго-
рЬапа, іак іезі парізапо: «МіігорЬап, б.
раігуагсЬа, іезі ріепѵзгут исгупіопу у Йо
Копзіапііпороіа рггурго^ѵайгопу рггег
Кгутзкіе^о раігіагсЬ^» (Зуіиезіга). Раріег ^и1іи82 рггу^госіі (Іо зіоіісе
гггисопе раігіагсЬі рггег Ьегеіукі—Раѵ-
1а Сагодгойгкіедо у Аіапагедо Аіехап-
(Ігуізкіе^о у іпзге ерізкору ѵѵзсЬойпіе, о
сгут ^ «ЗоЬогпікасЬ», тіезі^са Іізіо-
райа 6 йпіа, ѵ гуѵосіе б. Ра\ѵ1а, раігі-
агсЬі Саго^гойгкіе^о, іак парізапо: «Ро-
зіаі Диііизг Іізі Йо сезагга о Аіапагут у
Ратеіе у оіпзгусЬ ерізкорасЬ, аЬу рггу-
ѵггосепі Ьуіі йо зтеоісЬ зіоііс». Міп§ А^аріі раріег роз\ѵі§сі! па ра-
ігіагсЬозіѵо, о сгут \ѵ «РгоІоЬасЬ»,
іу гуѵосіе бѵі^іедо Міпу, тіезі^са зіегр-
піа25йпіа, іак сгуіагау: сзѵі^іу осіеспазг
Міпагуіга сезагзіѵа Дизііпіапа еіс, йіа
споі зѵоісЬ раігіагсЬ% іезі исгупіопу Коп-
зіапііпороізкіт.ой Адарііа, раріейа Кгут- Библиотека "Руниверс1