Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
185 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗН, 1617 ГОДА. 186 (а, іако зі§ (о окахе х гохііхіаіи Ыізко
к1$се"0. А .ргхеіо іаѵѵпо іезі, хе піе Ьуіа
іпіепііа оусоіѵ іусЬ оДзаДхуіѵаС раріехоіѵ
Кхутзкісіі арреііасуі,—сЬосЬѵйту іт Іо
ргхухпаіі, /е шіеіі Іака іѵіасіхе. схе^о
піе ргхухпаіѵату. Со зі§ тоѵѵііо о^пііеіп
па іѵзхуікіе хагхиіу, Іо на кайДу хозоЬпа
6сц#аС зіе тохе. Во па ріепѵзху у \ѵіо-
гу оДроіѵіеДхіаі затхе Ваізатоп, іако зі$
ѵуйеу роіохуіо; па ігхесі, Іо іезі, хеЬу
ргхутотѵапі піе Ьуіі оД раріеха До зро-
іесхповсі сі, кіогху \ѵ АГгісе оД1%схепі
8% оД зроіесхпойсі, Іо іезі, хеЬу піе іак
Іаспо ргхуішшаі,—со іазпіе ѵіДхіеб х ро-
тіепіоперо Изіи Аиргизііпа з., Ьо гозкахаС
ши піешо^Н, хеЬу х^оіа піе ргхуіточѵаі, у
ргозіс о (о піе Ьуіа зіизхпа, Ію Ьу зі§ Дго^а
ха#го<Іхііа До зргаіѵіеДІпѵойсі икгхуѵѵ-
Дхопут. Ха схмгагіу хагхиі іѵу/еу роіохопу Ваі-
затопоѵѵ іак пигоіт. Хіе Дхі\ѵ, хе \ѵ са-
попасЬ №сейзкісЬ піе паіейіі іерю сапопи
оусочѵіе С’агіадіпейзсу, Ьо піе ѵѵіайпіе Ьуі I
Хісейзкі, аіе 8агДісейзкі, хѵѵапу ргхесі? |
Хісейзкііп <11а ргхусхуп іѵухеѵ роіохопусіі. I
Во іе#о паД 20 сапошт ХісейзкісЬ кііка пауДиіе и оусоѵ йлѵі^ДусЬ, кіогусЬ Дхізіа
піе тату тіеДху Кісейзкіеті, а иг і^хуки
АгаЬзкіт 80 ісіі Іісгіу., кіоге піеДаіѵпусЬ
схазо\ѵ ргхеіойуі па рзхук Еасійзкі Тигі-
апиз. Ха копіе с Дауту Іо, йерозіоіѵіераріе-
зсуоіпуЫі зі§ \ѵ іупі, ЗргДусейзкі сапоп
хоѵ^с Хісейзкііп, піе хѵѵ%Ш1і іеДпак іут
ргаѵѵа раріезкіе^о о арреІІасуасЬ; іепхе
Ьоѵіеш БисЬ 8іѵі§іу зргатдоѵаі зоЬогет
ЗагДусейзкіш, кіогу у Хісейзкіт, у ро-
Ы^ДхіС піе Да! іак іеДпети, іако і Дги-
#іети. . Віа іѵіаДотойсі схуіеіпікоіѵі Іо зі§
ргхуротіпа, хе іпасхеу іДхіе ІісхЬа са-
попоіѵ ѵ «РгаіѵіДіасЬ» Визкіск, пійіі гп То-
тіз Сопсіііогит, аЬо іѵ к8І§§асЬ, іѵ кіо-
гусЬ зоЬогу ѵуузхіу ро іасіпіе. V іо іей
чгіеДхіеЙ піе хачгаДхі, хе ѵ «РгаѵіДіасЬ»
КизкісЬ іеЛеп іуіко іезі зоЬог Сагіаді- пейзкі, аіе халѵіега ѵ зоЬіе зхеб^ Сагіа-
діпейзкісЬ, ргхуіут: NіІеччіІаАзкі. Агаи-
хукайзкі. Ніропейзкі, Аігікайзкі, зк%<1
I чѵіеіе ргамтаС рѵхус1іО(Іхі1о, пітейту
. хпіеЗІі х Еасіпзкіті, \ѵ кіогусЬ озоЬпо
! кахДу зоЬог. I Кохохіа! V. Йе ро зоЬогхе Сргіаргійзкіт Ьу¬
іа а р р е 11 а су а (1 о раріеха К х у іп-
зкіедо. ОЛу Біозеог АІехапДгуізкі у Еіііісііі
х<р-ота(1хі1і зупоД, паик§ іаізхуѵѵ% іісіта-
Іііі у ргхупшзхаіі Паиіапа, Саго^ачкіхкіе^о
раігіагсЬ§, аЬу роДріяаі і§й іѵіаге, а #Лу
ніесіісіаі, о<1з%Дхі1і §о раігіагсЬіеу, а оп
арреііоіѵаі хагах До раріейа Ьеопа, о
схут іѵ ЯіоѵіейзкісЬ «ЗоЬогпікасЬ», тіе-
зц,са Іірса 16 Дпіа, іак парізапо: «Ргху-
зхеДІ іат (па зупоД) Еіаиіап у ЕиіусЬі,
ха сезагзкіт гозкахапіет, у д<1у іѵіеіе
Ьуіо зроги х різпіа, гозкахаі Біозсог х
зупоДет, аЬу Ьуі Де^і’аДоѵѵапу Паиіап».
У пійеуіатйе: «аЫо"озіа\ѵіопу Паиіап ха-
гах різаі <1о Кхути (іо іезі арреііоіѵаѵѵзху),
хпіелахаіас оп зупосі, іако піероѵѵзхесЬпу, у
^іѵаіі схупі%су ргаіѵойсі ѵѵіагу». Ьізіи іецо
Паиіапа піе тату, Іесх оДріз раріезкі та¬
ту, кіогер;о іііиі іакі іезі, мЧѵтйе «8оЬог-
піки» у іе"ох (Іпіа, ѵ іе зЬша: «В1о"о-
зіаіѵіопедо рару Ілопа, зіаге^о іѵіеікіе^о
Кхути, парізапу Іізі До 6. Паиіапа,. аг-
сЬіерізкора Саго<р оДхкіе^о» еіс. А гхесх
зата іака іезі: «Ргхесхуіаіѵзху Іізіѵѵа-
зхеу іпііоЗсі, Ьагхойту 8І§ Дхііѵсоѵаіі, йе
паз ро Дасіе піе гусЫо (ІозхеДі; Іесх іе-
гах ргхесхуіаіѵзху, хгохитіеіійту со зі§
зіаіо, іако ргхех Ьізкиру хдогзхепіа па
рга\ѵ(1хі\ѵ% ѵѵіаг§ ч’упікп^іу; схе&оёту зі^
ргхеД іут (іотпіетаіі, іегах па око іѵі-
Дхіету, йе ЕиіусЬі \ѵ іѵіеікіе зхаіейзіѵо
хазхеДі» еіс. Ьізі іеп іий ро йтіегсі Иа-
иіапоѵеу ДозхеДі, кіогу’ па зупоДхіе 4,
СЬаІсеДойзкіт. мгіеісе ротоспу Ьѵіоусот Библиотека "Руниверс