Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
18В «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 РОДА. 184 Іізіи, (Іо Сеіезіупа раріега оіі Іедо зоЬоги
Сагіадійзкіедо різапедо: «кіоггу, ргатоі, 3$
осі па§ оіНцсгепі зроіесгпойсі, осі Іедо сгази
ііо зроіесгпойсі Іаколѵуеіі піе рггупіиусіе,
іако у Кісейзкі зоЬог гозкагаі: оіо Ьо-
\ѵіеіп у Аріагіиз (ргезЬуІег сегкш 8усеу-
зкіеѵ) рггѵ§1у Ьуі (ні сіеЬіе, к’іогу зі?
зрггесшаі зоЬогочѵі (Аігікайзкіепіи) у
ІгийпойС га<1а1; па озіаіек палѵгосшзгу зі§
зат зоЬіе гдапіі у рокиЦ зкойсгуі». Ха копіес Ваізатоп, \ѵ ’іѵукіагігіе па
капоп 138 Кагіадійзкі, ішті, ге «\ѵ ка-
попасіі зоЬоги Хісейзкіедо оѵсоіѵіе Каг-
Іадійзсу піе паіейіі Іедо, со ротайаіі ро-
8Іо\ѵіе раріезсу о арреііасіасіі». Те з%
\ѵзгу8Ікіе Іеу таіегуеу гаггиіу ргге-
спѵпіко’ѵѵ пазгусіі, па кіоге Іак о(1ро\ѵіа-
ііату. 1. 8оЬор рагіукиіагпу піе тоге ргалѵа
зіащжіс па лѵзгузіек йѵігіаі, аіе іуіко па
злѵоіа ргоѵшісі§, ѵ кіогеу зі§ офгаѵиіе,
а родоіо\ѵіи гпозіС рга\ѵ зіагусіі піе тоге,
кіоге Ьуіу оіі зоЬоголѵ ронгагесЬпусІі оЬѵо-
Іапе. 8оЬог Кагіадіпеизкі йсіадаі зі§ Іуіко
па Аігук^, у 0(1 затусіі оусо\ѵ АІгікайзкісЬ
офгачѵоіѵапу іезі, а зоЬог Заічіусейзкі 0(1
оусо\ѵ. кіоггу зі§ ге чѵзгузікіедо й\гаІа
гіасііаіі, аІЬо, іако «Рга\ѵі(11а» пазге іпо-
\ѵіа, «оіі \ѵзс1ю(1піс1і у гасіюііпісіі оусоѵ». 2. Іпзга пптіС, іейіі кгоі та іпос з%-
(Ігепіа арреііасіеу. Іпзга, іейіі Іеу тосу
гагучѵаС піе іезі г оЬсі%гепіет росіііапусіі,
у іейіі (ІоЬга іезі дѵзгузікіт рог\ѵа1аС
арреііасіеу. О ріепѵзгут пікі піе иг%1рі.
О ѵѵіоге сг^зІокгоС ро<1(1апі рапи зѵети
рггекІаЛаід,, геЬу піе \ѵ кагсіеу зргаѵіе
(Іо з^сіи іедо рогуѵѵапі Ьуіі, у арреііасіа
геЬу піе кагсіети (Іоризгсгопа Ьуіа, (11а
гоіпусЬ рггусгѵп, кІогусЬ Іи \ѵу1ісгаС
піе ІггеЬа. Тасу ро(1(1апі, рггекІайаЦс Іо рапи
зѵепіи, піе \ѵугшѵаі% до г іедо ріа\ѵа
згрігепіа арреііасіѵ, кіоге розроіи г кго-
Іѳзілѵеш 0(1 Рапа Вода гаи іезі (Іапе, аіе
рі082%, геЬу піе гаѵгзге, піе ге ѵзгузі- кіеші, піе \ѵ кагсіеу зрганйе гагуѵѵаі Іеу
тосу зѵоіеу; аЬо росіаі^ ти іакі зрозоЬ,
геЬу Ьег рггеіеМгкі га (Іѵогет Іакіе
арреііасіе тодіу ЬуС згрігопе. То зі^
ѵіайпіе (Ігіаіо тіесігу раріегаші Іігуш-
зкіті а оусаті Кагіадіпейзкіші. Сі^згко
іт Ьуіо, ге 0(1 зупо(1о\ѵ ісЬ, кіоге и\ѵаг-
піе Ьѵіу ск1рѵа(ѵо(ѵапе, ѵѵоіио Ьуіо арреі-
ІолѵаС піе Іуіко ерізкорот, аіе у ргаіз-
Ьуіегот, у Іакііп, 6 кІогусЬ гіуіп гу\ѵо-
сіе \ѵзгуз1кіт Іат Ьуіо мйаДото. 2а сгут
зоЬогѵ ісЬ рггусінхігііу (Іо гпіеѵагепіа,
а 8(ѵеу\ѵо1еу (Ігода зіе оішегаіа, у (11а
Іедо роІггеЬоѵѵаІі, геЬу игуѵаіііе Іеу
\ѵ!а(1ге ишіагкоѵапе Ьуіо, а тіаштісіе г
зІгопузрозоЬоѵѵзірІгепіаарреІІасіу.кІогусІі
Іггу \ѵ (ІгіеіасЬ Іедо зоЪоги з% ѵугагопе: 1. Рггег затусіі раріего\ѵ \ѵ Кгушіе. А
Іо іт сі^згко Ьуіо Іак сг^зіо \ѵ зргангасЬ
з\ѵоісЬ іейіігіс рггег пгогге, у зат Ваі-
зашоп, іако йіе ѵузгзгеу роіогуіо, Іак
\ѵук!а(1а. 2. Рггег розіу, г гашіепіа раріезкіедо
г Кгути розіапе. V Іеп зрозоЬ г оЬсі%-
гепіеш зѵуш ЬуС ротѵіжіаіі, (11а роІ§ді,
г кіогд, рГгуіег(1га1і, а зпа(І4 у (11а козгіи,
кіогу сі, со зі$ ргаѵоигаіі, па Іакд, \ѵу-
рга\ѵ$ \ѵагуС пшзіеіі. У Іо іезі, со зоЬог
іпоіѵі \ѵ Іійсіе (Іо Сеіезіупа раріега, ге¬
Ьу зі§, ролѵіайащ, ѵупіозіойс русііу Зѵѵіес-
кіеу ѵ Сегкіеѵ Вог% піе ѵргоѵаДгіІа. 3. 21есаі%с іпос ерізкороіп, \ѵ Ай-усе
Ь§с1%сут, 8^(1гіс га арреііасу^. У Іети
озіаіпіети зрозоЬонгі піе піе рггесгуіі,
ге зі^ (ѵ піт лѵіаііга иауѵузгзга раріе-
го(ѵі піе о(1еуто(ѵа!а, у кгаіот іатіут
Ьег оЬсі^гепіа Ьуіо. 2е Іо Іак іезі, гго-
гишіе каМу г Іізіи зоЬоги Іедо (іо ра¬
ріега Вопііасіиза, а роіут (Іо Сеіезіупа
різапусЬ, Іакге г Іізіи Аидизіупа блѵі^іедо
(261), кіогу Ьуі г піті па Іут згозіуіп
Каі’іадіпейзкіт зупоіігіе. 0<Іро(ѵіа<1ашу роіггесіе, ге ро іут зу-
поіігіе Сагіадійзкіш чіо раріеіоѵ Кгут-
зкіеіі Ьуіу арреііасіе ге лѵзгуікіедо йѵіа- Библиотека "Руниверс1