Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
181 * ОБОРОНА УШИ", СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЦ, 1617 ГОДА- 182 ша гогзцЛгіС гіогепіо, аІЬо рг/ег розіу,
аІЬо рггег Іікіу». \Ѵук1а(1 гай Ваізато-
поѵр іедо сапопи іакі іезі: «іейіі гіого-
ву Ь^(І2Іе ерізсор іні чѵзгузікісЬ ерізсо-
рэѵ Ь§і1;у,сусЬ ѵ ргочѵіпсіеу, а гсіа іпи
8І?, /е піезргачуіеЛІтіе іезі оз%(1гопу, у
гпоѵи сЬсе ЬуС зірі/опуш, па зіоіісе
іедо піе та ЬуС іпзгу ерізкор зіаѵіопу,
аіЬу Кгутзкі раріег о гіогепіи іедо
ѵуѵіайочі'апіе исгупіі; іети Ьочлет ро(1-
(Іапѵ іезі оп зоЬог, кіогу до оз^<1гі1».
Теп зоЬог Запіусейзкі Ьуі рочѵзгесЬпѵ,
кіогу асг ѵ кзі^дасЬ ЗІочѵіейзкісЬ па-
гуѵа зі§ рошіезіпут, іо іеві рагіуки-
Іагпуга, (11а іедо, ге піе іезі чѵ ІісгЬіе
8іе(1ші зоЪогочѵ рочѵзгесЬпусЬ озоЬпо
роіісгопу; аіе чѵ іусЬге кзі§дасЬ паріза-
по, ге па іут зоЬогге Ъуіо оусочѵ 341,
ге чѵзсЬоДпісЬ у гаскосІпісЬ кгаіочѵ. А
й. Аіапагу, чѵ ароіодіеу зчѵоіеу чѵіогеу,
різге: «іг сі ерізсорочѵіе Ьуіі ге іггуйгіе-
зіи згейсіи ргочѵіпсіеу гогпусЬ, ге чѵзгузі-
кіедо йчѵіаіа, іут зі§ затут икагиіе,
іе Ьуі чѵзіеіейзкі зоЬог, іо іезі, ро-
шзгесЬпу». Т о розІасЬ раріезкісЬ, ге
іат Ьуіі, різге Аіапагу: «зруіазг іейіі
іеп зоЬог іезі рочѵзгесЬпу, сгетиг піе
іезі ро!о2опу чѵ ІісгЬіе зіесіті? Віа іедо,
іе каЫу почѵу зоЬог та почѵ% іпаіегі§,
рггесічѵко почѵут Ьегеіукопі. Nа іут
гай зоЬогге іаг Ьуіа таіегіа у рггесічѵ-
ко іутге Ьегеіукопі Агіапоіп, іако у
па зоЬогге ЭДсейзкіт, у (11а іедо ріег-
чѵзгусЬ чѵіекочѵ гчѵапу Ьуі Кісейзкіт, а
піе 8аічІусейзкіт, іако у зкіай чѵіагу,
кіогу гоѵѵіету ВутЪоІит, гочѵіе зі§ Ш-
сейзкіт, сЬосіаг іезі Копзіапіупороізкіт,
(11а іедо, ге іог іезі чѵ ггесгу затеу,
сЬо^ піекіоге агіукиіу почѵо оЪіай-
піопе. N8(1 іо, у іо тодіо ЬуС рггусгу-
п$, ге іеп зоЬог пагучѵапо ЭДсейзкіт,
а піе 8аг(1усейзкіт, ге Агіапіе, чѵі(1г$с
роі§д§ каіоіікоѵ, г Заічіукі исіекіі, у
зчѵоіе зоЬоггузгсге чѵ Рііоророіи, піесіа-1
іеко гіатЦй, тіеіі, а ргге(1 зі§ 8а«1у- сейзкіт пагчѵаіі, /еЬу іут Ішігіе озги-
кі\ѵа1і». Лако. різге Воготеп, Ьізіогук
Сгескі, ѵ кзі^дасЬ іггесісЬ, чѵ гоггіг. 10
у 11: «Каіоіісу, Іерак сЬс$с гаііитіс
іаізгучѵу ісЬ зоЬог, зчѵоѵ Nісей8кіт гчѵаС
росг^іі, у (Нидо іак гчѵаіі, у г капопті
Хісепзкіті капопу 8аг(1усепзкіе різапо,
у оЬоіе га іесіпо іісгопо, (Іачѵягу іт іѵ-
іиі іедо зоЬоги, кіогедо іті§ и чѵзгузі-
кісЬ сЬггейсіап па оп сгаз чѵіеікіеу чѵаді
Ъуіо». То іеііу оЬіайпіепіе арреііасіеу (Іо
раріе&очѵ зіаіо зі§ рггег зоЬог рочѵзгесЬпу,
д(1у ЕизеЬіапіе чѵ чѵ^ірПчѵойС рггучѵоЛгіС
росг^іі Ьуіі, геЪгачѵзгу зоЬог, у озгі(1гічѵ-
згу й. Аіапагедо, піе (Іоризгсгаіі ти арреі¬
іасіеу (Іо раріег а, рочѵіаііаіас, ге арреі-
Іасіа осі тпіеузгедо зоЬоги піе шоге ЬѵО
іуіко (Іо чѵі^ізгедо, іо іезі, (Іо депегаіпедо,
г сгут Аіапазіаз Ьіедаі (Іо Лиііпзга ра-
ріейа, у іеп Ьуі роіпкіка чѵргго(1 сеза-
ггочѵі Копзіапзочѵі госЬо(1піепш, роіѵт у
пхігопети уедоКопзіапсіизоѵі чѵзсІюЛпіе-
ти, геЬу Ьа оЬіайпіепіе чѵіагу Кісейзкіеу
гпочѵіі зі? гіасЬаІі оусочѵіе ге чгзгузікіедо
йчуіаіа. 'Ааііщ пат рггесічѵпісу сапоп 23 зо-
Ьош Сагіадійзкіедо, кіогу іакі іезі: «Сіе-
гісі, д(1у Ь§(Цс оз^(1гепі, \ѵіп§ (Іаііга зе-
(Ігіети, га шогге піесЬ піе іегЛгц,, аіе
(Іо ЫігзгусЬ ерізкорочѵ у (Іо зчѵоіедо таід.
зір исіекаС». \еі зіочѵа тату у рга-
чѵісііо 125. Аіе іоозіаіпіе рггуротіпаі^с
у ріепѵзге іак Ваізатоп чѵукіаііа, то-
чѵі^с: «іо у чѵе 28 ргачѵкііе іедо г зоЬоги
гозкагапо іезі» еіс. У пігеу рггу(1аіе:
«а іо гаЬгопіопоіезі, іако гогитіет, (11а
піечѵсгазочѵ тогзкісіі, піеЬезріесгейзічуа
у (11а чѵіеІкісЬ иігаі оЬиЛчуисЬ ргачѵиід-
сусЬ зі§ \ѵ (Іаіекойсі <1годі ѵ си(1геу
гіеті». Ойгіе піе Ьгопі арреііасіеу г Аі-
гікі (Іо раріега, іуіко йеЬу іо Ьуіо Іюг
іаг(1у га тогге, а тодіо іо ЬуС, дйу ра-
ріег рошсгаі іатіе чѵ АГгусе зргачѵу
з^(І2ІС речтут озоЬот. 2а(1аі% іезгсге ргаѵі(11о 138—зіочѵа г Библиотека "Руниверс1