Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 31

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.31. Сочинения Князя Курбскаго, Том Первый. — СПб., 1914

Содержание

Переписка князя Курбскаго съ царемъ Іоанномъ Грознымъ и Исторія о великомъ князѣ Московскомъ

I. Эпистолія первая князя А. Курбскаго къ царю и великому князю Московскому

II. Посланіе царя Іоанна Васильевича къ князю Андрею Курбскому. Редакція I и II

III. Краткое отвѣщаніе князя Андрея Курбскаго на зѣло широкую эпистолію великаго князя Московского

IV. Такова грамота послана отъ государя изъ Володимерца же ко князю Андрѣю къ Курбскому со княземъ Александромъ Полубенскимъ

V. На вторую епистолію отвѣщаніи цареви Московскому убогаго Андрея Курбского, князя Ковельского

VI. Исторія о великомъ князѣ Московскомъ

Письма князя Курбскаго къ разнымъ лицамъ и Исторія о осъмомъ соборѣ

VII. Курбскаго въ Печерской монастырь

VIII. Ивану многоученному отвѣтъ о правой вѣріи

IX. Посланіе князя Андрѣя Курбскаго о ложныхъ писаніи, иже обрѣтаются межъ божественныхъ писаніи, въ Печерской монастырь нѣкоему старцу

X. Посланіе къ старцу Васьяну

XI. Посланіе къ старцу Васьяну

XII. Листъ Андрѣя Ярославского до Костянтина Острозского, противъ варвара неякого, мнящегося быти мудра, еже по хулилъ словеса новопреложенные Іоанна Златаустаго

XII. Листъ князя Андрѣя Курбскаго до Марка, ученика Артемія

XIV. Листъ Андрѣя Курбского до Кузьмы Мамонича

XV. До Кузьмы Мамонича листъ 2

XVI. Отвѣтъ восточныхъ или щитъ церкви правовѣрной

XVII. Епистоліа ко Кодіяну Чапличю Андрѣя Ярославъского

XVIII. Листъ Андрѣя Ярославского до пана Ѳедора Бокѣя Печихвостского

XIX. Листъ вторыя Андрѣя Ярославского до Ѳедора Бокѣя

XX. Листъ князя Андрѣя Курбского до княгини Ивановое Черторыжское

XXI. Цедула писана до пана Остаѳія Троцкаго

XXII. Цыдула Андрѣя Курбского до пана Древинского писана

XXIII. Листъ Андрѣя Ярославского до князя Костянтина воеводы Кіевского

XXIV. Цыдула князя Андрѣя Курбскаго до князя воеводы Кіевского

XXV. Посланеицо краткое къ Семену Седларю, мещанину Львовскому, мужу честному, о духовныхъ вещахъ вопрошающему

XXVI. Исторія о осьмомъ соборѣ

ПРИЛОЖЕНІЯ

Указатель

Словарь

Опечатки

OCR
609 УКАЗАТЕЛЬ 610 Чарторыйскій Михаилъ, князь. 545, 557.
Челяднинъ, Іоаннъ, Петровичъ. 294, 295,
297, 300, 304. Челядниныхъ родъ. 302. Черемиса Горняя, «по ихъ языку Чу¬
ваша зовомые». 178. Черемиса Луговая, народъ. 183, 186,
191, 226. Черкаемая земля, земля черкасовъ Пяти¬
горскихъ. 221. Черемискій хлѣбъ. 178. Черемискій языкъ. 206, 226. Черкасы Пятигорскіе, народъ. 220.
Черниговскій великій князь (въ царскомъ
титулѣ ц. Іванна IV). 117.
Черторыжская (Чарторыйская) — Иванова,
княгиня. 451. Читаръ ханъ. 57. Чуваша, черемиса Горняя. 178. Чюваж-
скій языкъ. 205, 206. Чюлковъ Данило, отъ «Реванскіе шляхты».
305. Чюцкое (Чудское) озеро. 233. Шабликинъ Яковъ. 495, 496. Шамятичъ, Шемятичъ (Шемячичъ), Василій
(Ивановичъ), < Верейскій князь».(«Сѣвер¬
скій князь», внукъ Димитрія Юрьевича
Шемяки, князя Галицкаго,(-1529). 326,
327. Шаховской Іоаннъ, князь. 284. Шахъ—Али. См. Шигалей. Шахъ Савва. См. Савва Шахъ, монахъ—
старецъ. 336. Швецкій (Шведскій), король. 247.
Шевыревъ Д. См. Шовыревъ Д. Шеинъ, Андрей (Ивановичъ). 494. Шеинъ, Дмитрій (Васильевичъ), (бояринъ
и воевода). 303. Шексна, рѣка (лѣвый притокъ Волги). 217.
Шемячичъ Василій. См. Шамятичъ В.
Шереметевъ, Іоаннъ (въ монашествѣ Іонна)
(Васильевичъ, Старшій, бояринъ и вое¬
вода) 74,219, 220,221, 222, 295, 296.
Шереметевъ, Никита (Васильевичъ), «Син¬
клитъ», (бояринъ и воевода). 296.
Шереметевыхъ родъ. 299. Шибановъ Васька, «рабъ» кн. А. М. Курб¬
скаго. 16, 21. Шигалей (Шахъ-Али), царь, (касимовскій,
трижды бывшій ц. каванскимъ, сынъ
касимов. царя Шейхъ-Ауліяра). 74, 182.
Шишкинъ Іоаннъ, сроднивъ Алексѣя Ада¬
шева. 278. Шовыревъ (Шевыревъ) Дмитрій, князь 280.
Шпановскій Иванъ, шляхтичъ. 529, 540.
Шпаковскій Чапличъ, Ѳедоръ Бадьяно-
вичъ, шляхтичъ. 529, 540. Шуйскій, Андрей (Михайловичъ), князь
(бояринъ и воевода). 59, 167. Шуйскій, Иванъ Васильевичъ, князь (боя¬
ринъ и воевода). 58, 59. Шуйскій, Петръ Ивановичъ, внявь (бояринъ
и воевода). 74, 236. Щеня, Даніилъ Васильевичъ, князь, бояринъ
и воевода. 255. Щенятевъ Іоаннъ, князь. 283.
Щенятевъ, Петръ (Михайловичъ), князь
«внукъ ввяжати Литовскаго Патривѣя»
(Патрикія Наримантовича). 283. Эдемъ. См. Ёдемъ. 387. Эйнерлингъ И., издатель «Исторіи» Карам¬
зина. 160. Эллины. См. Еллины, Греки. Эмбахъ. Си. Имбѣвъ, рѣка. 251. Эней, троянецъ. 67. Эрмисъ. См. Армусъ. 251. Югорскій великій князь (въ царскомъ
титулѣ ц. Іоаннъ IV). 117. Юмшанъ, слуга, кн. А. М. Курбскаго. 549,
560. Юношъ Угорскій, по толкованію акад. И. Н.
Жданова (сочиненія, т. I, 115—116),
Янушъ Угорскій, Іоаннъ Запоиля, вое¬
вода трансильванскій. 73. Юрій (Даніиловичъ), московскій князь
(+ 1325). 133. Юрій (Іоанновичъ), братъ в. кн. Василія
III. 290. Юрьевъ Ливонскій, городъ. 1, 234, 493,
495, 496 Ю рьевсвое намѣстниче¬
ство. 490, 493, 494. См. еще Дерптъ. Ягайло, (великій князь литовскій и) поль¬
скій король. 167, 285, 309. Яковлевъ, Семевъ Васильевичъ. См. Семенъ
Яковлевичъ. 297. Янко, служебникъ, кн. А. М. Курбскаго. 529,
538, 549,560. Янчюра (Явгура), князь казанскій. 220.
Ярославль, городъ. 339. Ярославовъ, Александръ, (Ивановичъ),
князь. 280. Ярославскіе княжата. 133, 164, 167,
181, 283, 284, 285, 307. Библиотека "Руниверс1