Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 31

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.31. Сочинения Князя Курбскаго, Том Первый. — СПб., 1914

Содержание

Переписка князя Курбскаго съ царемъ Іоанномъ Грознымъ и Исторія о великомъ князѣ Московскомъ

I. Эпистолія первая князя А. Курбскаго къ царю и великому князю Московскому

II. Посланіе царя Іоанна Васильевича къ князю Андрею Курбскому. Редакція I и II

III. Краткое отвѣщаніе князя Андрея Курбскаго на зѣло широкую эпистолію великаго князя Московского

IV. Такова грамота послана отъ государя изъ Володимерца же ко князю Андрѣю къ Курбскому со княземъ Александромъ Полубенскимъ

V. На вторую епистолію отвѣщаніи цареви Московскому убогаго Андрея Курбского, князя Ковельского

VI. Исторія о великомъ князѣ Московскомъ

Письма князя Курбскаго къ разнымъ лицамъ и Исторія о осъмомъ соборѣ

VII. Курбскаго въ Печерской монастырь

VIII. Ивану многоученному отвѣтъ о правой вѣріи

IX. Посланіе князя Андрѣя Курбскаго о ложныхъ писаніи, иже обрѣтаются межъ божественныхъ писаніи, въ Печерской монастырь нѣкоему старцу

X. Посланіе къ старцу Васьяну

XI. Посланіе къ старцу Васьяну

XII. Листъ Андрѣя Ярославского до Костянтина Острозского, противъ варвара неякого, мнящегося быти мудра, еже по хулилъ словеса новопреложенные Іоанна Златаустаго

XII. Листъ князя Андрѣя Курбскаго до Марка, ученика Артемія

XIV. Листъ Андрѣя Курбского до Кузьмы Мамонича

XV. До Кузьмы Мамонича листъ 2

XVI. Отвѣтъ восточныхъ или щитъ церкви правовѣрной

XVII. Епистоліа ко Кодіяну Чапличю Андрѣя Ярославъского

XVIII. Листъ Андрѣя Ярославского до пана Ѳедора Бокѣя Печихвостского

XIX. Листъ вторыя Андрѣя Ярославского до Ѳедора Бокѣя

XX. Листъ князя Андрѣя Курбского до княгини Ивановое Черторыжское

XXI. Цедула писана до пана Остаѳія Троцкаго

XXII. Цыдула Андрѣя Курбского до пана Древинского писана

XXIII. Листъ Андрѣя Ярославского до князя Костянтина воеводы Кіевского

XXIV. Цыдула князя Андрѣя Курбскаго до князя воеводы Кіевского

XXV. Посланеицо краткое къ Семену Седларю, мещанину Львовскому, мужу честному, о духовныхъ вещахъ вопрошающему

XXVI. Исторія о осьмомъ соборѣ

ПРИЛОЖЕНІЯ

Указатель

Словарь

Опечатки

OCR
607 УКАЗАТЕЛЬ 608 Урсъ, неповинно осужденный. 149. Усейнъ (Іевусеи), горное племя ханаан¬
ское (Іевусеи), имѣвшее укрѣпленный
городъ на горѣ Сіонѣ. (Родоначальникъ
Іевусѳей, внукъ Хама. 2 Цар., V, 8).
39, 48. Успенія соборная церковь въ Москвѣ. 60.
Ушакова жена, плѣнница. 496. Ушаковъ Митька, плѣнникъ. 496.
Ушатые, князья. 285. Фаллы, penes. 70. Фараоновъ богъ. См. Фараоновъ богъ. 214.
Фарисейское киченіе. См. Ѳарисѣйское ки-
ченіе. 86. Фармосъ (Формозъ), папа римскій (891—
896). 365,367. Феллинъ. См. Ѳеллинъ, Вильянъ. 82, 247.
Феодоръ (Ѳеодоръ), боляринъ (|1244)
черниговскаго князя Михаила, святой.
495. Феррара, городъ. См. Ѳераръ.
Филипикъ(-Варданъ), византійскій импера¬
торъ, (71і—713), 52. Филиппъ, Ѳилиппъ, митрополитъ москов¬
скій, св. (Въ мірѣ Ѳедоръ Степановичъ
Колычевъ, 1507—1569). 271,299, 309.
310, 317, 319. Филиппъ, «ленсъмаршалакъ» ливонскій.
251, 252. Финеесъ. См. Ѳинеесъ. Финляндія, страна. 291. Фирстенбергъ, магистръ ливонскій. См.
Ѳиштемберклъ. Флоренція, городъ. См. Ѳлоренцыя. Фока, цесарь. См. Ѳока, цесарь. 347.
Формозъ. См. Фармосъ. Фотинскій, 0. А., изслѣдователь. 519.
Фотинъ. См. Ѳотинусъ, еретикъ: Франція. См. Ѳранцыя, страна. 430.
Французы. См. Ѳронцуги. Фряги, народъ. См. Ѳряги. 53. Фригія, страна. 53. См. еще Ѳригія. 149.
Фригіяне, жители Фригіи. 70. Фронцекъ, хлопецъ (мальчикъ) кн. А. М. Курбскаго. 529, 538. Фуниковъ, Никита Аеанасевичъ, казначей. 86. Хабаровъ, Іоаннъ (Ивановичъ), «синглитъ»,
(бояринъ). 297, 299. Халдейская астрономія. 71. Халдѣйская пещь. 231. Хмелевскій Станиславъ, Хмель, староста несухоѣжскій. 497, 499, 500, 501, 503,
505, 506, 507, 508, 509, 510, 512. Хованская Евфросинія, урожденная, мать
кн. Владимира Андреича. 285. · Ховринъ, Михаилъ Петровичъ, братъ Хов-
рина Петра. 281. Ховринъ (-Головинъ), Петръ (Ивановичъ),
«мужъ Гретцкого роду, зело благород¬
ного и богатого, сынъ подскарбія зем-
ского», (казначей). 281. Ходкевичъ. См. Хоткевичъ. Холмогоры. См. Колмогоры. Хопръ (Хоперъ), рѣка (лѣвый притокъ
Дона). 74. Хоткевичъ Бронимъ, (Ходкевичъ Іеронимъ),
гетманъ литовскій. 257. Хренницкій Иванъ, своякъ кн. А. М. Курб¬
скаго, подсудокъ земскій луцкій. 543,
-555. Хрисостомъ, Хрисостомосъ. 380, 418. См.
Іоаннъ Златоустъ. Хусій Арахіинъ (Архитянинъ), другъ царя
Давида (2 Цар., XVII). 35. Царскія врата въ Казани. 198. Царство святоруское. См. Руское цар¬
ство. Царьградъ (Константинополь), столица. 31, 38, 57. Цвингліянъ (Цвингли), «ученикъ Лю-
тора Мартина» (швейцарскій реформа¬
торъ, 1484—1531). 440. Цвигліяны, послѣдователи Цвингліяна
(Цвингли). 422. Целестинъ, папа. См. Келестинъ. 367, 440. Цирскій Жданъ, возный повѣта Влади¬
мірскаго. 551, 563, 564. Цицеронъ (Маркъ Туллій), римскій писа¬
тель, ораторъ (106—43). 136, 137,
141. Цыплетевъ, «нареченный Неудача, съ роду
княжатъ Бѣлозерскихъ». 319. Цыплятевъ Ёлизаръ, дьякъ. 30, 55. Чаплинъ Иванъ, войсковой луцкій. 527, 536, 537. Чаплинъ Кодіянъ, адресатъ письма кн.
А. М. Курбскаго. 437. Чаплинъ, Шпановскій, Федоръ Кадьяновичъ,
шляхтичъ. 529, 540. Чарторыйская, Екатерина Ивановна, уро¬
жденная. См. Загоровская. 519. Чарторыйская - Иванова. См. Черторыж-
ская-Иванова. Библиотека "Руниверс1