Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 31

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.31. Сочинения Князя Курбскаго, Том Первый. — СПб., 1914

Содержание

Переписка князя Курбскаго съ царемъ Іоанномъ Грознымъ и Исторія о великомъ князѣ Московскомъ

I. Эпистолія первая князя А. Курбскаго къ царю и великому князю Московскому

II. Посланіе царя Іоанна Васильевича къ князю Андрею Курбскому. Редакція I и II

III. Краткое отвѣщаніе князя Андрея Курбскаго на зѣло широкую эпистолію великаго князя Московского

IV. Такова грамота послана отъ государя изъ Володимерца же ко князю Андрѣю къ Курбскому со княземъ Александромъ Полубенскимъ

V. На вторую епистолію отвѣщаніи цареви Московскому убогаго Андрея Курбского, князя Ковельского

VI. Исторія о великомъ князѣ Московскомъ

Письма князя Курбскаго къ разнымъ лицамъ и Исторія о осъмомъ соборѣ

VII. Курбскаго въ Печерской монастырь

VIII. Ивану многоученному отвѣтъ о правой вѣріи

IX. Посланіе князя Андрѣя Курбскаго о ложныхъ писаніи, иже обрѣтаются межъ божественныхъ писаніи, въ Печерской монастырь нѣкоему старцу

X. Посланіе къ старцу Васьяну

XI. Посланіе къ старцу Васьяну

XII. Листъ Андрѣя Ярославского до Костянтина Острозского, противъ варвара неякого, мнящегося быти мудра, еже по хулилъ словеса новопреложенные Іоанна Златаустаго

XII. Листъ князя Андрѣя Курбскаго до Марка, ученика Артемія

XIV. Листъ Андрѣя Курбского до Кузьмы Мамонича

XV. До Кузьмы Мамонича листъ 2

XVI. Отвѣтъ восточныхъ или щитъ церкви правовѣрной

XVII. Епистоліа ко Кодіяну Чапличю Андрѣя Ярославъского

XVIII. Листъ Андрѣя Ярославского до пана Ѳедора Бокѣя Печихвостского

XIX. Листъ вторыя Андрѣя Ярославского до Ѳедора Бокѣя

XX. Листъ князя Андрѣя Курбского до княгини Ивановое Черторыжское

XXI. Цедула писана до пана Остаѳія Троцкаго

XXII. Цыдула Андрѣя Курбского до пана Древинского писана

XXIII. Листъ Андрѣя Ярославского до князя Костянтина воеводы Кіевского

XXIV. Цыдула князя Андрѣя Курбскаго до князя воеводы Кіевского

XXV. Посланеицо краткое къ Семену Седларю, мещанину Львовскому, мужу честному, о духовныхъ вещахъ вопрошающему

XXVI. Исторія о осьмомъ соборѣ

ПРИЛОЖЕНІЯ

Указатель

Словарь

Опечатки

OCR
581 УКАЗАТЕЛЬ 582 Исаія, пророкъ. 52, 151, 363, 372, 444. Исида (Иаида), богиня. 68, 71. Испанія, страна. 53, 392. Ишпанскій
кроль. 253. Исусъ Наввинъ (Іисусъ Навинъ), преенникъ
Моисея въ дѣлѣ управленія народомъ
еврейскимъ. 22, 24, 51, 72, 148. Исусъ (Іисусъ сынъ) Сираховъ, авторъ
«Книги премудрости Іисуса, сына Сира¬
хова». 135. Италійскіе епископы. 477. Италійскія мѣста. См. Талиская мѣста. 51. Италія, страна. 51, 52, 392; страны Ита¬
лійскія. 53, 423. Иеифаллы, penes erecti. 70. Иѳлянсная земля. См. Лифляндская земля.
227. Іаковъ. См. Іяковъ. Іамврій. См. Амврій. 32, 49. Іанній. См. Линій. 32, 49. Іаронъ (Кронъ), богъ. 44. Іевоѳсей. См. Мумъѳіосъ. Іевусей. См. Усейнъ. Іевъ (Іовъ), праведникъ ветхозавѣтный.
119, 122, 376. Іезекіиль. См. Езекеиль. Іеремія, пророкъ, см. Еремѣй. 387, 394. Іерихонскія стѣны. См. Ерихонскія стѣны.
148. Іеровоамъ, сынъ Наваща (Навата). 32, 35. Іеронимъ, блаженный (330—419). См. еще
Геронимъ. 370. Іерусалимъ. См. Бросалимъ. Іефай. См. Еффай. 51. Іисусъ Навинъ. См. Исусъ Навинъ. Іисусъ (сынъ) Сираховъ см. Исусъ Сира¬
ховъ. 135. Іоавъ, сынъ Саруй (Саруинъ). (2 Цар.,
XIII, 16). 33, 40. Іоакимъ, патріархъ александрійскій. 371. Іоаннъ Креститель. 163, 271.Іоанново
преподобіе. 165, 270, 346. Іоаннъ Богоеловъ, апостолъ. 361, 380,
390, 424, 477, 450. Іоаннъ Дамаскинъ, святой. 152, 417, 425,
428, 435, 440, 443, 476. Іоаннъ Златоустъ, святой, архіепископъ
константинопольскій. 37, 39, 46, 159,
165, 266, 273, 275, 293, 334, 380,
386, 390, 396, 408, 411, 417, 418,
425, 453, 476. Іоаннъ Саваитскій, преподобный. 86. Іоаннъ, риторъ. 475, 479. Іоаннъ III, в. кн., см. Иванъ Ш. Іоаннъ, сынъ в. кн. Іоанна Ш. 271. Іоаннъ IV Васильевичъ, царь, ем. Иванъ ΓΥ*
Васильевичъ. Іоаннъ Калунянъ Палеологъ ем. Палео-
логъ. 474. Іоаннъ Ласкирь. См. Ласкирь Іоаннъ. 476. Іоасафъ Белобаевъ, пустынникъ. 329, 336. Іоасаеъ (Іоасафъ), митрополитъ москов¬
скій. 59. Іовъ. См. Іевъ. Іозія. См. Озія. 81. Іорданъ. См. Ердань. 147, 459. Іосиеъ (Іосифъ) Арииаеейскій, членъ Си¬
недріона, тайный послѣдователь Христа.
383, 384, 385. Іосиеъ Евреининъ (Іосифъ Флавій), еврей¬
скій историкъ. 495. Іосиеъ (Іосифъ), патріархъ константино¬
польскій. 479, 481. Іуда, Іюда, предатель Христа. 43, 67, 89.
Іюдино окаянство. 66. Іюдино от¬
верженіе. 292. Іудеи, народъ. 43, 109, 375, 376, 385;
см..еще Евреи, Хиды, Израиль, Каіяѳяне.
Іудейское сонмище. 58, 60. Іудей¬
скіе совмы. 375. Іудейскіе росты
и мшелоимства. 398. Іюда (Іуда), судія израильскій (=Іаиръ?).
24, 51. Іюдея (Іудея), страна. 75. Іюдино (Іудино) царство. 32, 35. Іюль, Іулій, мѣсяцъ. 102, 112, 524. Іюнь, мѣсяцъ. 529, 540. Іяковля Бога отъ лица. 147. Іяковъ (Іаковъ), апостолъ. 30, 36, 43, 94, 101. Кабанъ, озеро. 180, 181. Кавасила Нилъ, митрополитъ солунскій.
См. Нилъ Каваеила. 482. Казанская земля. 73, 220. Каванекіе
предѣлы. 177. Казанское царство.
72, 124, 237. Казанскій царь (въ царскомъ титулѣ ц.
Ив. IV.). 117. Казанцы, народъ. 179, 226, 250. Ка¬
занское возмущеніе. 226. Казан¬
скіе князи. 218, 219. Казанскій
царь. 168, 173, 174, 181, 183, 184,
186, 194, 196, 198, 203. Казан¬
скій явыкъ. 64, 205. См. еще Татары
(казанскіе). Казань, городъ. 57, 73. 74, 90, 174, 175, Библиотека "Руниверс1