Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 31

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.31. Сочинения Князя Курбскаго, Том Первый. — СПб., 1914

Содержание

Переписка князя Курбскаго съ царемъ Іоанномъ Грознымъ и Исторія о великомъ князѣ Московскомъ

I. Эпистолія первая князя А. Курбскаго къ царю и великому князю Московскому

II. Посланіе царя Іоанна Васильевича къ князю Андрею Курбскому. Редакція I и II

III. Краткое отвѣщаніе князя Андрея Курбскаго на зѣло широкую эпистолію великаго князя Московского

IV. Такова грамота послана отъ государя изъ Володимерца же ко князю Андрѣю къ Курбскому со княземъ Александромъ Полубенскимъ

V. На вторую епистолію отвѣщаніи цареви Московскому убогаго Андрея Курбского, князя Ковельского

VI. Исторія о великомъ князѣ Московскомъ

Письма князя Курбскаго къ разнымъ лицамъ и Исторія о осъмомъ соборѣ

VII. Курбскаго въ Печерской монастырь

VIII. Ивану многоученному отвѣтъ о правой вѣріи

IX. Посланіе князя Андрѣя Курбскаго о ложныхъ писаніи, иже обрѣтаются межъ божественныхъ писаніи, въ Печерской монастырь нѣкоему старцу

X. Посланіе къ старцу Васьяну

XI. Посланіе къ старцу Васьяну

XII. Листъ Андрѣя Ярославского до Костянтина Острозского, противъ варвара неякого, мнящегося быти мудра, еже по хулилъ словеса новопреложенные Іоанна Златаустаго

XII. Листъ князя Андрѣя Курбскаго до Марка, ученика Артемія

XIV. Листъ Андрѣя Курбского до Кузьмы Мамонича

XV. До Кузьмы Мамонича листъ 2

XVI. Отвѣтъ восточныхъ или щитъ церкви правовѣрной

XVII. Епистоліа ко Кодіяну Чапличю Андрѣя Ярославъского

XVIII. Листъ Андрѣя Ярославского до пана Ѳедора Бокѣя Печихвостского

XIX. Листъ вторыя Андрѣя Ярославского до Ѳедора Бокѣя

XX. Листъ князя Андрѣя Курбского до княгини Ивановое Черторыжское

XXI. Цедула писана до пана Остаѳія Троцкаго

XXII. Цыдула Андрѣя Курбского до пана Древинского писана

XXIII. Листъ Андрѣя Ярославского до князя Костянтина воеводы Кіевского

XXIV. Цыдула князя Андрѣя Курбскаго до князя воеводы Кіевского

XXV. Посланеицо краткое къ Семену Седларю, мещанину Львовскому, мужу честному, о духовныхъ вещахъ вопрошающему

XXVI. Исторія о осьмомъ соборѣ

ПРИЛОЖЕНІЯ

Указатель

Словарь

Опечатки

OCR
569 УКАЗАТЕЛЬ 570 никъ ц. Іоанна IV. 210.—См. Аѳана¬
сій, митрополитъ. Андрей, изъ князей ростовскихъ. 283. Андрей (Боголюбскій), князь. 281. Андрей Ивановичъ, князь, дядя Іоанна IV.
57, 58. Андрей Углицкій, князь. 30, 55, 272. Анній (Іанній), волхъ египетскій, против¬
никъ Моисея. 32, 49. Антихристъ. 74, 87, 368, 372,400; Ан¬
тихристовъ путь. 349; Антихри¬
стово убіеніе. 353; Антихристовъ
помощникь-Мотовило. 463. Антоній (Великій), святой (| ок. 356). 163. Аписъ, «телецъ» (священный бывъ еги¬
птянъ). 71. Апокалипсисъ. 275, 353, 477. Аполлинарій, еретикъ (Аполлинарій млад¬
шій, епископъ лаодикейскій въ Сиріи,
въ половинѣ IV в.). 440, 476. — См.
еще Полинарій. Аполлонъ, богъ. 68. Аполоновъ (Аполлоновъ) болванъ. 268,
458. Апрѣль, мѣсяцъ. 564. Апсимаръ. См. Аспимаръ. Аресъ. См. Арисъ. Аригене, послѣдователи Оригена. 469. Аристотельскіе филовизмы. 366. Арисъ (Аресъ), богъ. 69. Арій, еретикъ (IV* в.). 364, 388, 458,
461, 464; Аріанская великая ляс-
ѳимія. 433; Аріевы толкованія. 440;
Арія не, послѣдователи Арія. 434. Ариель Юрій, купецъ данцигскій. 529,
538, 549, 561. Армейскій, Арменинъ, см. Левъ (V) Армей¬
скій, византійскій императоръ (813—
820). 13, 14, 52. Армены (армяне), народъ. 440. Армусъ (Эрииса), городъ лифляндскій. 251. Арскій городъ (въ Казанскомъ царствѣ).
190. Арскій языкъ. 206.—См. еще Войтецвій. Арское поле (у Казани). 180, 181, 182,
186, 188, 196. Артемій, старецъ «преподобный» (XVI в.).
329, 333, 335, 336, 337, 338, 415,
418. Архелай, судія. 480. Аспимаръ, Апсимаръ (Тиверій Ш), импе¬
раторъ византійскій (698—705). 52. Асторохансмій царь. 117 (въ ц. титулѣ
ц. Іоанна IV), 237. Астроханское царство. 124, 237.
Астрохань (Астрахань), городъ. 72.
Африка. См. Аорикія. 51. Афродита, богиня. 70; Анродитовы
болваны. 349; Афродитовы болваны.
374; Аѳрадитсвія дѣла. 6; Аѳро-
дитовы дѣла. 135. Ахаръ, сынъ Хариіи, сына Замвріи, сына
Зары, отъ племени Іудина. 148.
Ахитоѳелъ (Ахитофелъ), израильтянинъ. 35, 40, 57. 217. Аеанасій Великій, архіепископъ алексан¬
дрійскій, святой (298—373). 39,46,311,
439, 479. Аеанасій, митрополитъ московскій. 310.—
См. Андрей, пресвитеръ. Аеины, городъ. 453. Аѳиръ (Ѳіатиръ), городъ въ Лидіи (въ Малой
Авіи). См. еще Ѳіарѳиская церковь. 424.
Аѳонская гора святая. 207, 481. Аерикія (Африка). 51. Багметъ, «баша великаго двора». 289.
Баркалабишки, имѣніе кн. А. М. Курб¬
скаго въ Виленскомъ повѣтѣ. 549, 561.
См. еще Воркалабишки. Басмановъ (-Плещеевъ) Алексѣй (Даніило¬
вичъ), «преславный похлѣбникъ» ц.
Іоанну IV. 305, 318. Басманоѣъ,.. Ѳедоръ (Алексѣевичъ), «кро-
мѣшеикъ» (крайній). 305, 349. Баторій Стефанъ, король польскій. 153,
160. Батый, ханъ. 246, 281, 290. Бахусова звѣзда. 350. Бахусъ, богъ. 350. Башкирцы (Башкиры), народъ. 206.
Башкирскій языкъ. 206, 220. Белобаевъ Іоасафъ. См. Іоасафъ Белобаевъ.
329. Белозерскіе (Бѣлозерскіе) княжата. 319.
Белоозеро (Бѣлое озеро, Новгород. губ.).
59, 289. Бельскій Семенъ. См. Бѣльскій С.
Богородицы Пречистой соборная церковь
въ Вильнѣ. 532, 543, 553. Богословъ 419. См. Григорій Богословъ, св.
Богословъ Іоаннъ 477. См. Іоаннъ Бого¬
словъ. Бокій Федоръ. См. Печихвостекій Ѳедоръ Бо-
кій. Болгарскій «великій князь» (въ царекомъ
титлѣ ц. Іоанна IV). 117. Болгары, народъ (елавянекій). 53, 391. Библиотека "Руниверс1