Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 31

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.31. Сочинения Князя Курбскаго, Том Первый. — СПб., 1914

Содержание

Переписка князя Курбскаго съ царемъ Іоанномъ Грознымъ и Исторія о великомъ князѣ Московскомъ

I. Эпистолія первая князя А. Курбскаго къ царю и великому князю Московскому

II. Посланіе царя Іоанна Васильевича къ князю Андрею Курбскому. Редакція I и II

III. Краткое отвѣщаніе князя Андрея Курбскаго на зѣло широкую эпистолію великаго князя Московского

IV. Такова грамота послана отъ государя изъ Володимерца же ко князю Андрѣю къ Курбскому со княземъ Александромъ Полубенскимъ

V. На вторую епистолію отвѣщаніи цареви Московскому убогаго Андрея Курбского, князя Ковельского

VI. Исторія о великомъ князѣ Московскомъ

Письма князя Курбскаго къ разнымъ лицамъ и Исторія о осъмомъ соборѣ

VII. Курбскаго въ Печерской монастырь

VIII. Ивану многоученному отвѣтъ о правой вѣріи

IX. Посланіе князя Андрѣя Курбскаго о ложныхъ писаніи, иже обрѣтаются межъ божественныхъ писаніи, въ Печерской монастырь нѣкоему старцу

X. Посланіе къ старцу Васьяну

XI. Посланіе къ старцу Васьяну

XII. Листъ Андрѣя Ярославского до Костянтина Острозского, противъ варвара неякого, мнящегося быти мудра, еже по хулилъ словеса новопреложенные Іоанна Златаустаго

XII. Листъ князя Андрѣя Курбскаго до Марка, ученика Артемія

XIV. Листъ Андрѣя Курбского до Кузьмы Мамонича

XV. До Кузьмы Мамонича листъ 2

XVI. Отвѣтъ восточныхъ или щитъ церкви правовѣрной

XVII. Епистоліа ко Кодіяну Чапличю Андрѣя Ярославъского

XVIII. Листъ Андрѣя Ярославского до пана Ѳедора Бокѣя Печихвостского

XIX. Листъ вторыя Андрѣя Ярославского до Ѳедора Бокѣя

XX. Листъ князя Андрѣя Курбского до княгини Ивановое Черторыжское

XXI. Цедула писана до пана Остаѳія Троцкаго

XXII. Цыдула Андрѣя Курбского до пана Древинского писана

XXIII. Листъ Андрѣя Ярославского до князя Костянтина воеводы Кіевского

XXIV. Цыдула князя Андрѣя Курбскаго до князя воеводы Кіевского

XXV. Посланеицо краткое къ Семену Седларю, мещанину Львовскому, мужу честному, о духовныхъ вещахъ вопрошающему

XXVI. Исторія о осьмомъ соборѣ

ПРИЛОЖЕНІЯ

Указатель

Словарь

Опечатки

OCR
УКАЗАТЕЛЬ Ааронъ, первосвященникъ израильскій. 22,
51, 465. Абрааиъ, Авраамъ Якововичъ, еврей. 500,
506. Августинъ, блаженный (354—430). 156,
423, 432, 440; Августиновыхъ
чюдесъ. 496; Августинова жи¬
тія. 496;Августія Ипанискаго
житіе. 495. Августъ (Бай Юлій Цеварь Октавіанъ),
кесарь (63 до Р. X.—14 по Р. X.). 61. Авениръ, сынъ Нировъ, израильтянинъ. 33, 38, 40. Авесоломъ (Авессаломъ), сынъ царя Да¬
вида. 35, 40. Авимелехъ, сынъ Гедеона. 28, 54. Авиронъ, израильтянинъ. 24, 51. Авраамъ, патріархъ библейскій. 96, 103,
213,495; Авраамова вѣра. 96, 103;
Авраамдя дѣла. 96, 101; Авра-
амль сынъ. 325; сыновца Авраамля.
44, 75; Авраамле сѣмя. 96; Авра¬
амля чада. 96, 101, 103. Агаряны. 11, 12, 311. Агмегъ уланъ. 90. Адамъ, праотецъ. 353; Адамскій
грѣхъ. 30, 83. Адамъ, татаринъ. 496. Адашевъ Алексѣй, приближенный царя
Іоанна IV. 29, 62, 63, 65, 66, 74,
82, 90, 91, 119, 122, 170, 210, 252,
259, 260, 264, 268, 276, 277, 278,
318. Адашевъ Данило, единоутробный братъ
Алексѣя Адашева. 240, 278. Адашевъ, Тархъ Даниловичъ, внукъ Але¬
ксѣя Адашева. 278. Адріанопольскій, Андреянопольскій, ми¬
трополитъ. 340. Аварій, «ложно прорицавшій». 387. Азія, Асія, страна свѣта. 51, 173. Азонія (Авзонія), генія авзоновъ (Ита¬
лія). 51. Аламанія, земля аламанновъ (Германія). 51;
Аламанскія грады. 246; Аля-
манскій языкъ. 298. Алвисть, Наримборхъ (Маріенбургъ, Лифл.
губ.), городъ. 236. Алгердъ, Одгордъ, Ольгирдъ (Ольгердъ),
великій князь литовскій, 285. Александрія, городъ. 51, 391. Александръ Невскій, княвь. 11, 12. Александръ Свирскій, чюдотворецъ. 325. Александръ, священноинокъ, отецъ духов¬
ный кн. А. Курбскаго. 525, 532, 541,
552. Александръ, «Суздальскій княжа», см.
Горбатый. 189. Алексѣй, (V) Дука Марцуфлъ, императоръ
византійскій. 53. Алексѣй, слуга кн. А. Курбскаго. 529,
538, 549, 560. Алексѣй, приближенный кн. Б. Острож-
скаго, воеводы кіевскаго. 466. Алекъ Черемисининъ, князь. 220. Аленкинъ Андрей, княвь ярославскій. 307. Амаликъ (Амалекъ), народъ. 119, 122;
Амалехиты (амалекиты). 214. Амврій (Іамврій), волхвъ египетскій, про¬
тивникъ Ыоисея. 32, 49. Амвросій Медіоланскій (Миланскій), свя¬
той (ок. 340—397). 37, 392,432, 440. Аинонитинъ, изъ племени аммонитянъ. 8,
44, 75. Амосъ, пророкъ. 387. Ананій, сынъ Зароавля (Зорававеля). 387. Анастасій, (I) Дикотръ Драчанинъ, импе¬
раторъ византійскій (491—518). 52. Анастасія (Романовна), царица, супруга ц.
Іоанна IV. 65, 96, 101, 133. Ангеноръ (Агеноръ), «троянецъ». 67. Андрей Протопоповъ, пресвитеръ, исповѣд- Библиотека "Руниверс1