Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их химический состав, использование. Том 1. Семейства Magnoliaceae - Limonaceae

Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их химический состав, использование; Семейства Magnoliaceae - Limonaceae. -Л.:Наука. - 1984. -460 с.

Содержание

Предисловие

Введение

Химический состав и полезные свойства растений

Пор. Magnoliales

Пор. Illiciales

Пор. Laurales

Пор. Piperales

Пор. Aristolochiales

Пор. Nymphaeales

Пор. Nelumbonales

Пор. Ranunculales

Пор. Papaverales

Пор. Hamamelidales

Пор. Urticales

Пор. Fagales

Пор. Betulales

Пор. Myricales

Пор. Juglandales

Пор. Caryophyllales

Пор. Polygonales

Пор. Plumbaginales

Литература

Алфавитный указатель русских названий семейств и родов

Алфавитный указатель латинских названий растений

Алфавитный указатель химических соединений

OCR
2976. Я ценко-Хмелевский А. А., Штромберг А. Я. Лекарственная флора Средней Аджа¬
рии. — В кн.: Сб. тр. Тбилис. н.-и. хим.-фармац. ин-та. Тбилиси, 1960, т. 9, с. 149—164. 2977. Я ценко-Хмелевский А. А., Штромберг А. Я. Лекарственная флора Нижней Аджарии. — В кн.: Биологически активные вещества флоры Грузии. Тбилиси 1967 с 319
332. 2978. Яцыно А. И. Влияние гипсозида на течение экспериментального холестеринового атеросклероза у кролика. — Фармакология и токсикология, 1969, т. 32, № 6, с. 687 689. 2979. Яцыно А. И. Фармакологическое исследование сапонина из качима тихоокеан¬
ского— гипсозида: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. М., 1969. 20 с. 2980. Яцюк В. Я. Фармакогностическое изучение горицвета волжского: Автореф. дис.
...канд. фармац. наук. Л., 1979. 23 с. 2981. Яцюк В. Я., Комиссаренко Н. Ф„ Гелла Э. В. Химический состав надземной части
Adonis wolgensis Steven. — Растит, ресурсы, 1975, т. 11, вып. 4, с. 515—516. 2982. Яцюк В. Л., Комиссаренко Н. Ф., Гелла Э. В. Карденолиды Adonis wolgensis. —-
Химия природ, соедин., 1976, № 5, с. 672. 2983. Яшвили А. О. Народная медицина в Закавказском крае. Тифлис, 1904. 138 с. 2984. Балабанова-Радонова Е., Петрова Л. Върху химичния състав на алкохояния екст-
ракт от листата на Lychnis coronaria Lam. — Фармация (НРБ), 1973, год. 23, бр. 3, с. 34—37. 2985. Бачев С., Пенова М., Димитрова Й. Получаване на течен екстракт от Chelidonium
majus L. и някои данни от неговото експериментално и клинично проучване. — Фармация
(НРБ), 1964, год. 14, бр. 1, с. 15—17. 2986. Бойнинов А., Янкулов И., Панова Д. Проучване върху развитието на сапониновите
растения Gypsophila paniculata L., G. trichotoma Wend., G. altissima L. и Chenopodium bonus
henricus L. във връзка с динамиката на натрупване на сапонини в корените им. — Фармация
(НРБ), 1963, год 13, бр. 1, с. 1—8. 2987. Евстатиева Л. Н. Проучване върху биологичните особенности на вида Thalic-
trum minus L. с оглед производство на суровина, богата на таликарпин: Автореф. дис.
... канд. биол. наук. София, 1982. 47 с. 2988. Киряков X. Г., Панов П. Върху алкалоидите Glaucium corniculatum (L.) Rudolf
в България. — Фармация (НРБ), 1970, год. 20, бр. 4, с. 45—49. 2989. Кърджиева Н. Проучване отровнодействуващите вещества и маслото от къклично
семе. — В кн.: Науч. тр. высш. сельскостоп. ин-т «G. Димитров». София, 1956, № 6, с. 285—
293. 2990. Ламжав Ц., Доржжанцан Д., Цэрзнбалжир Д. Монгол орны эмийн Ургамал.
Улаанбаатар, 1971. 365 с. 2991. Николов П., Говоров В. Накои фармакологически данни за болгарского Oleum
Chenopodii. — Изв. на Ин-т. по експер.ветеринарна медицина (НРБ), 1952, кн. 2, с. 155—158. 2992. Подолешов Б., Мицевска М\ ИздвЫуван е на аристолохша киселина I од коренот
на Aristoiochia clematitis L. — Годишен зборник. Математика, физика и xeMHja, 1972' кн. 22,
с. 205—210. 2993. Стойкое Ст. Глауцинът като противокашлично средство. — Фармация (НРБ),
1964, год. 14, бр. 6, с. 20—22. 2994. Стоянов В. Нашите растелни дъбияни материали. — Природа (НРБ), 1952, № 6,
с. 12—20. 2995. Стоянов Н. Нашите лекарствени растения. — Изд. 2-е. София, 1972, ч. 1. 542 с.;
1973, ч. 2. 551 с. 2996. Туцаков J. Лечен е бил ем: Фитотерапщ'а. Београд, 1971. 736 с. 2997. Abu-Mustafa Е. A., El-Tawil В. A. N., Fayez М. В. Е. Constituents local plants: Ficus
carica, F. sycomorus and F. saiicifolia liaves. — Phytochemistry, 1964, vol. 3, N 6, p. 701—703. 2998. Acheson R. M., Harper J. L., McNaughton I. H. Distribution of anthocyanin pigments
in poppies. — Nature, 1956, vol. 178, N 4545, p. 1283—1284. 2999. Acheson R. M. et al. Floral pigments in Papaver and their significance in the syste-
matics of the genus / R. M. Acheson, C. L. Jenkins, J. L. Harper, I. H. McNaughton. — New
Phytol., 1962, vol. 61, N 3, p. 256—260. 3000. Achmatowicz O., Bellen L. О zwiazkach sterolowych Grzybienia rottego (Nuphar lu¬
teum).— Rocz. chem., 1960, t. 34, fasc. 1,'s. 93—102. 3001. Achmatowicz O., Bellen Z. Alkaloids of Nuphar luteum (L). — Tetrahedron Lett.,
1962, N 24, p. 1121 — 1124. 3002. Achmatowicz O., Bellen Z. Alkaloidy Nuphar luteum (L.). — Rocz. chem., 1962, t. 36,
fasc. 12, s. 1815. 3003. Achmatowicz O., Marion L. The structures of two new alkaloids: chasmaconitine and
chasmanthinine. — Can. J. Chem., 1964, vol. 42, N 1, p. 154—159. 3004. Achmatowicz O., Wrobel J. T. Alkaloids from Nuphar luteum. — Tetrahedron Lett.,
1964, N. 2, p. 129—134. 3005. Ahlprimm E. D. Dber den Gesamtflavonol — sowie den Rutingehalt verschieden-
alter Blatter bei Fagopyrum Arten. — Naturwissenschaften, 1955, Jahrg. 42, H. 16, S. 465—466. 3006. Ahmad M., Malik M. N. Chemical extractives from walnut bark (Juglans regia)
and their effects on the cleansing of tartar denosits. — Pakistan J. Forest., 1971, vol. 21, N 3,
p. 325—327; Chem. Abstrs, 1972, vol. 76, N 89952. 3007. Ahmed Z. F., Zufall C. D., Jenkins G. D. A contribution to the chemistry and toxico-
logi of the root of Phytolacca americana L. — J. Amer. Pharm. Assoc., 1949, vol. 38, N 8, p. 443—
448. 3008. Agarwal R., Kharya M. D., Shrivastava R. Antimicrobial and antihelmintic activities
of the essential oil of Nigella sativa L. — Indian J. Exp. Biol., 1979, vol. 17, N 11, p. 1264—1265. 392