Κατα Μαρκον

New Testament Patriarchial Text. Hellenic Bible Society. HELLENIC BIBLE SOCIETY, is the company that deals exclusively with the translation, distribution, edition and promotion of the Holy Scriptures in Greece. It is a non-profit legal entity with the sole scope to promote the Word of God. The company participates in various projects consisting but not limited to the translation of the Bible in various forms of the Greek language, printing and promoting the Scriptures. Hellenic Bible Society is a full member of the United Bible Societies. Since February 2012, as member of the UBS, “is a non-governmental organization in consultative partnership with UNESCO”. More info can be seen at the official website of the HBS: http://www.hellenicbiblesociety.gr. The original text (as approved by the Orthodox Church) is Copyright free. The Hellenic Bible Society, www.HellenicBibleSociety.gr created the digitized text, Copyright 2003.

New Testament Patriarchial Text

2003

Κεφάλαιο 1

1 Ἀρχὴ746N-NSF τοῦ3588T-GSN εὐαγγελίου2098N-GSNΙησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM, υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSN Θεοῦ2316N-GSM.

2 Ὡς5613ADV γέγραπται1125V-RPI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM προφήταις4396N-DPM, ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἐγὼ1473P-1NS ἀποστέλλω649V-PAI-1S τὸν3588T-ASM ἄγγελόν32N-ASM μου1473P-1GS πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN σου4771P-2GS,
ὃς3739R-NSM κατασκευάσει2680V-FAI-3S τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF σου4771P-2GS ἔμπροσθέν1715PREP σου4771P-2GS·

3 φωνὴ5456N-NSF βοῶντος994V-PAP-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF,
ἑτοιμάσατε2090V-AAM-2P τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF Κυρίου2962N-GSM,
εὐθείας2117A-APF ποιεῖτε4160V-PAM-2P τὰς3588T-APF τρίβους5147N-APF αὐτοῦ846P-GSM,

4 ἐγένετο1096V-2ADI-3SΙωάννης2491N-NSM βαπτίζων907V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF καὶ2532CONJ κηρύσσων2784V-PAP-NSM βάπτισμα908N-ASN μετανοίας3341N-GSF εἰς1519PREP ἄφεσιν859N-ASF ἁμαρτιῶν266N-GPF.

5 καὶ2532CONJ ἐξεπορεύετο1607V-INI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSFΙουδαία2449N-NSF χώρα5561N-NSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPMΙεροσολυμῖται2415N-NPM, καὶ2532CONJ ἐβαπτίζοντο907V-IPI-3P πάντες3956A-NPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSMΙορδάνῃ2446N-DSM ποταμῷ4215N-DSM ὑπ5259PREPαὐτοῦ846P-GSM ἐξομολογούμενοι1843V-PMP-NPM τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF αὐτῶν846P-GPM.

6 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ 3588T-NSMΙωάννης2491N-NSM ἐνδεδυμένος1746V-RMP-NSM τρίχας2359N-APF καμήλου2574N-GSF καὶ2532CONJ ζώνην2223N-ASF δερματίνην1193A-ASF περὶ4012PREP τὴν3588T-ASF ὀσφὺν3751N-ASF αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ἐσθίων2068V-PAP-NSM ἀκρίδας200N-APF καὶ2532CONJ μέλι3192N-ASN ἄγριον66A-ASN.

7 καὶ2532CONJ ἐκήρυσσε2784V-IAI-3S λέγων3004V-PAP-NSM· ἔρχεται2064V-PNI-3S 3588T-NSM ἰσχυρότερός2478A-NSM-C μου1473P-1GS ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS, οὗ3739R-GSM οὐκ3756PRT-N εἰμὶ1510V-PAI-1S ἱκανὸς2425A-NSM κύψας2955V-AAP-NSM λῦσαι3089V-AAN τὸν3588T-ASM ἱμάντα2438N-ASM τῶν3588T-GPN ὑποδημάτων5266N-GPN αὐτοῦ846P-GSM.

8 ἐγὼ1473P-1NS μὲν3303PRT ἐβάπτισα907V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-2AP ἐν1722PREP ὕδατι5204N-DSN, αὐτὸς846P-NSM δὲ1161CONJ βαπτίσει907V-FAI-3S ὑμᾶς4771P-2AP ἐν1722PREP Πνεύματι4151N-DSNΑγίῳ40A-DSN.

9 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP ἐκείναις1565D-DPF ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἦλθεν2064V-2AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ἀπὸ575PREP Ναζαρὲτ3478N-PRI τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF καὶ2532CONJ ἐβαπτίσθη907V-API-3S ὑπὸ5259PREPΙωάννου2491N-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASMΙορδάνην2446N-ASM.

10 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἀναβαίνων305V-PAP-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN εἶδε1492V-2AAI-3S σχιζομένους4977V-PPP-APM τοὺς3588T-APM οὐρανοὺς3772N-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN ὡς5613ADV περιστερὰν4058N-ASF καταβαῖνον2597V-PAP-ASN ἐπ1909PREPαὐτόν846P-ASM·

11 καὶ2532CONJ φωνὴ5456N-NSF ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM οὐρανῶν3772N-GPM· σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM υἱός5207N-NSM μου1473P-1GS 3588T-NSM ἀγαπητός27A-NSM, ἐν1722PREP σοὶ4771P-2DS ηὐδόκησα2106V-AAI-1S.

12 Καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV τὸ3588T-NSN Πνεῦμα4151N-NSN αὐτὸν846P-ASM ἐκβάλλει1544V-PAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἔρημον2048A-ASF·

13 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἐκεῖ1563ADV ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF ἡμέρας2250N-APF τεσσαράκοντα5062A-NUI πειραζόμενος3985V-PPP-NSM ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM σατανᾶ4567N-GSM, καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN θηρίων2342N-GPN, καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄγγελοι32N-NPM διηκόνουν1247V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM.

14 Μετὰ3326PREP δὲ1161CONJ τὸ3588T-ASN παραδοθῆναι3860V-APNΙωάννην2491N-ASM ἦλθεν2064V-2AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF κηρύσσων2784V-PAP-NSM τὸ3588T-ASN εὐαγγέλιον2098N-ASN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

15 καὶ2532CONJ λέγων3004V-PAP-NSM ὅτι3754CONJ πεπλήρωται4137V-RPI-3S 3588T-NSM καιρὸς2540N-NSM καὶ2532CONJ ἤγγικεν1448V-RAI-3S 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM· μετανοεῖτε3340V-PAM-2P καὶ2532CONJ πιστεύετε4100V-PAM-2P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εὐαγγελίῳ2098N-DSN.

16 Περιπατῶν4043V-PAP-NSM δὲ1161CONJ παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF εἶδε1492V-2AAI-3S Σίμωνα4613N-ASM καὶ2532CONJΑνδρέαν406N-ASM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM τοῦ3588T-GSM Σίμωνος4613N-GSM, βάλλοντας906V-PAP-APM ἀμφίβληστρον293N-ASN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF θαλάσσῃ2281N-DSF· ἦσαν1510V-IAI-3P γὰρ1063CONJ ἁλιεῖς231N-NPM·

17 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· δεῦτε1205V-PAM-2P ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS, καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-2AP γενέσθαι1096V-2ADN ἁλιεῖς231N-APM ἀνθρώπων444N-GPM.

18 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἀφέντες863V-2AAP-NPM τὰ3588T-APN δίκτυα1350N-APN αὐτῶν846P-GPM ἠκολούθησαν190V-AAI-3P αὐτῷ846P-DSM.

19 Καὶ2532CONJ προβὰς4260V-2AAP-NSM ἐκεῖθεν1564ADV ὀλίγον3641ADV εἶδεν3708V-2AAI-3SΙάκωβον2385N-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM Ζεβεδαίου2199N-GSM καὶ2532CONJΙωάννην2491N-ASM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ αὐτοὺς846P-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πλοίῳ4143N-DSN καταρτίζοντας2675V-PAP-APM τὰ3588T-APN δίκτυα1350N-APN,

20 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S αὐτούς846P-APM. καὶ2532CONJ ἀφέντες863V-2AAP-NPM τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM αὐτῶν846P-GPM Ζεβεδαῖον2199N-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πλοίῳ4143N-DSN μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM μισθωτῶν3411N-GPM ἀπῆλθον565V-2AAI-3P ὀπίσω3694ADV αὐτοῦ846P-GSM.

21 Καὶ2532CONJ εἰσπορεύονται1531V-PNI-3P εἰς1519PREP Καπερναούμ2584N-PRI· καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV τοῖς3588T-DPN σάββασιν4521N-DPN εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF συναγωγὴν4864N-ASF ἐδίδασκε1321V-IAI-3S.

22 καὶ2532CONJ ἐξεπλήσσοντο1605V-IPI-3P ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF διδαχῇ1322N-DSF αὐτοῦ846P-GSM· ἦν1510V-IAI-3S γὰρ1063CONJ διδάσκων1321V-PAP-NSM αὐτοὺς846P-APM ὡς5613ADV ἐξουσίαν1849N-ASF ἔχων2192V-PAP-NSM, καὶ2532CONJ οὐχ3756PRT-N ὡς5613ADV οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM.

23 Καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF συναγωγῇ4864N-DSF αὐτῶν846P-GPM ἄνθρωπος444N-NSM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN ἀκαθάρτῳ169A-DSN, καὶ2532CONJ ἀνέκραξε349V-AAI-3S

24 λέγων3004V-PAP-NSM· ἔα1436INJ, τί5101I-NSN ἡμῖν1473P-1DP καὶ2532CONJ σοί4771P-2DS, ᾽Ιησοῦ2424N-VSM Ναζαρηνέ3479A-VSM; ἦλθες2064V-2AAI-2S ἀπολέσαι622V-AAN ἡμᾶς1473P-1AP; οἶδά1492V-RAI-1S σε4771P-2AS τίς5101I-NSM εἶ1510V-PAI-2S, 3588T-NSM ἅγιος40A-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

25 καὶ2532CONJ ἐπετίμησεν2008V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM λέγων3004V-PAP-NSM· φιμώθητι5392V-APM-2S καὶ2532CONJ ἔξελθε1831V-2AAM-2S ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM.

26 καὶ2532CONJ σπαράξαν4682V-AAP-NSN αὐτὸν846P-ASM τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN τὸ3588T-NSN ἀκάθαρτον169A-NSN καὶ2532CONJ κράξαν2896V-AAP-NSN φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM.

27 καὶ2532CONJ ἐθαμβήθησαν2284V-API-3P πάντες3956A-NPM, ὥστε5620CONJ συζητεῖν4802V-PAN πρὸς4314PREP ἑαυτοὺς1438F-3APM λέγοντας3004V-PAP-APM· τί5101I-NSN ἐστι1510V-PAI-3S τοῦτο3778D-NSN; τίς5101I-NSF 3588T-NSF διδαχὴ1322N-NSF 3588T-NSF καινὴ2537A-NSF αὕτη3778D-NSF, ὅτι3754CONJ κατ2596PREPἐξουσίαν1849N-ASF καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN πνεύμασι4151N-DPN τοῖς3588T-DPN ἀκαθάρτοις169A-DPN ἐπιτάσσει2004V-PAI-3S, καὶ2532CONJ ὑπακούουσιν5219V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM;

28 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S 3588T-NSF ἀκοὴ189N-NSF αὐτοῦ846P-GSM εὐθὺς2112ADV εἰς1519PREP ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF περίχωρον4066A-ASF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF.

29 Καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF συναγωγῆς4864N-GSF ἐξελθόντες1831V-2AAP-NPM ἦλθον2064V-2AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF Σίμωνος4613N-GSM καὶ2532CONJΑνδρέου406N-GSM μετὰ3326PREPΙακώβου2385N-GSM καὶ2532CONJΙωάννου2491N-GSM.

30 3588T-NSF δὲ1161CONJ πενθερὰ3994N-NSF Σίμωνος4613N-GSM κατέκειτο2621V-INI-3S πυρέσσουσα4445V-PAP-NSF. καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM περὶ4012PREP αὐτῆς846P-GSF.

31 καὶ2532CONJ προσελθὼν4334V-2AAP-NSM ἤγειρεν1453V-AAI-3S αὐτὴν846P-ASF κρατήσας2902V-AAP-NSM τῆς3588T-GSF χειρὸς5495N-GSF αὐτῆς846P-GSF, καὶ2532CONJ ἀφῆκεν863V-AAI-3S αὐτὴν846P-ASF 3588T-NSM πυρετὸς4446N-NSM εὐθέως2112ADV, καὶ2532CONJ διηκόνει1247V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM.

32 Οψίας3798A-GSF δὲ1161CONJ γενομένης1096V-2ADP-GSF, ὅτε3753ADV ἔδυ1416V-2AAI-3S 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM, ἔφερον5342V-IAI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM κακῶς2560ADV ἔχοντας2192V-PAP-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δαιμονιζομένους1139V-PNP-APM.

33 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF πόλις4172N-NSF ὅλη3650A-NSF ἐπισυνηγμένη1996V-RPP-NSF πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF·

34 καὶ2532CONJ ἐθεράπευσε2323V-AAI-3S πολλοὺς4183A-APM κακῶς2560ADV ἔχοντας2192V-PAP-APM ποικίλαις4164A-DPF νόσοις3554N-DPF, καὶ2532CONJ δαιμόνια1140N-APN πολλὰ4183A-APN ἐξέβαλε1544V-2AAI-3S, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἤφιε863V-IAI-3S λαλεῖν2980V-PAN τὰ3588T-APN δαιμόνια1140N-APN, ὅτι3754CONJ ᾔδεισαν1492V-2LAI-3P αὐτὸν846P-ASM Χριστὸν5547N-ASM εἶναι1510V-PAN.

35 Καὶ2532CONJ πρωῒ4404ADV ἔννυχα1773ADV λίαν3029ADV ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἐξῆλθε1831V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP ἔρημον2048A-ASM τόπον5117N-ASM, κἀκεῖ2546ADV-K προσηύχετο4336V-INI-3S.

36 καὶ2532CONJ κατεδίωξαν2614V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM Σίμων4613N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM,

37 καὶ2532CONJ εὑρόντες2147V-2AAP-NPM αὐτὸν846P-ASM λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM ὅτι3754CONJ πάντες3956A-NPM σε4771P-2AS ζητοῦσι2212V-PAI-3P.

38 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ἄγωμεν71V-PAS-1P εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἐχομένας2192V-PPP-APF κωμοπόλεις2969N-APF, ἵνα2443CONJ καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV κηρύξω2784V-AAS-1S· εἰς1519PREP τοῦτο3778D-ASN γὰρ1063CONJ ἐξελήλυθα1831V-2RAI-1S.

39 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S κηρύσσων2784V-PAP-NSM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF συναγωγαῖς4864N-DPF αὐτῶν846P-GPM εἰς1519PREP ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN δαιμόνια1140N-APN ἐκβάλλων1544V-PAP-NSM.

40 Καὶ2532CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM λεπρὸς3015A-NSM παρακαλῶν3870V-PAP-NSM αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ γονυπετῶν1120V-PAP-NSM αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ λέγων3004V-PAP-NSM αὐτῷ846P-DSM ὅτι3754CONJ ἐὰν1437COND θέλῃς2309V-PAS-2S, δύνασαί1410V-PNI-2S με1473P-1AS καθαρίσαι2511V-AAN.

41 3588T-NSM δὲ1161CONJΙησοῦς2424N-NSM σπλαγχνισθείς4697V-AOP-NSM, ἐκτείνας1614V-AAP-NSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἥψατο680V-ADI-3S αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM· θέλω2309V-PAI-1S, καθαρίσθητι2511V-APM-2S.

42 καὶ2532CONJ εἰπόντος3004V-2AAP-GSM αὐτοῦ846P-GSM εὐθέως2112ADV ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S ἀπ575PREPαὐτοῦ846P-GSM 3588T-NSF λέπρα3014N-NSF, καὶ2532CONJ ἐκαθαρίσθη2511V-API-3S.

43 καὶ2532CONJ ἐμβριμησάμενος1690V-ADP-NSM αὐτῷ846P-DSM εὐθέως2112ADV ἐξέβαλεν1544V-2AAI-3S αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM·

44 ὅρα3708V-PAM-2S μηδενὶ3367A-DSM-N μηδὲν3367A-ASN-N εἴπῃς3004V-2AAS-2S, ἀλλ235CONJὕπαγε5217V-PAM-2S σεαυτὸν4572F-2ASM δεῖξον1166V-AAM-2S τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM καὶ2532CONJ προσένεγκε4374V-2AAM-2S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM καθαρισμοῦ2512N-GSM σου4771P-2GS 3739R-APN προσέταξε4367V-AAI-3S Μωϋσῆς3475N-NSM εἰς1519PREP μαρτύριον3142N-ASN αὐτοῖς846P-DPM.

45 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἐξελθὼν1831V-2AAP-NSM ἤρξατο756V-ADI-3S κηρύσσειν2784V-PAN πολλὰ4183A-APN καὶ2532CONJ διαφημίζειν1310V-PAN τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM, ὥστε5620CONJ μηκέτι3371ADV-N αὐτὸν846P-ASM δύνασθαι1410V-PNN φανερῶς5320ADV εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF εἰσελθεῖν1525V-2AAN, ἀλλ235CONJἔξω1854ADV ἐν1722PREP ἐρήμοις2048A-DPM τόποις5117N-DPM ἦν1510V-IAI-3S· καὶ2532CONJ ἤρχοντο2064V-INI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM πανταχόθεν3836ADV.

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ εἰσῆλθε1525V-2AAI-3S πάλιν3825ADV εἰς1519PREP Καπερναοὺμ2584N-PRI δι1223PREPἡμερῶν2250N-GPF καὶ2532CONJ ἠκούσθη191V-API-3S ὅτι3754CONJ εἰς1519PREP οἶκόν3624N-ASM ἐστι1510V-PAI-3S.

2 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV συνήχθησαν4863V-API-3P πολλοί4183A-NPM, ὥστε5620CONJ μηκέτι3371ADV-N χωρεῖν5562V-PAN μηδὲ3366CONJ-N τὰ3588T-APN πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF· καὶ2532CONJ ἐλάλει2980V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM.

3 καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PNI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM παραλυτικὸν3885A-ASM φέροντες5342V-PAP-NPM, αἰρόμενον142V-PPP-ASM ὑπὸ5259PREP τεσσάρων5064A-GPM·

4 καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N δυνάμενοι1410V-PNP-NPM προσεγγίσαι4331V-AAN αὐτῷ846P-DSM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM, ἀπεστέγασαν648V-AAI-3P τὴν3588T-ASF στέγην4721N-ASF ὅπου3699ADV ἦν1510V-IAI-3S, καὶ2532CONJ ἐξορύξαντες1846V-AAP-NPM χαλῶσι5465V-PAI-3P τὸν3588T-ASM κράβαττον2895N-ASM, ἐφ1909PREP3739R-DSM 3588T-NSM παραλυτικὸς3885A-NSM κατέκειτο2621V-INI-3S.

5 ἰδὼν3708V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM τὴν3588T-ASF πίστιν4102N-ASF αὐτῶν846P-GPM λέγει3004V-PAI-3S τῷ3588T-DSM παραλυτικῷ3885A-DSM· τέκνον5043N-VSN, ἀφέωνταί863V-RPI-3P σοι4771P-2DS αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF σου4771P-2GS.

6 ἦσαν1510V-IAI-3P δέ1161CONJ τινες5100X-NPM τῶν3588T-GPM γραμματέων1122N-GPM ἐκεῖ1563ADV καθήμενοι2521V-PNP-NPM καὶ2532CONJ διαλογιζόμενοι1260V-PNP-NPM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF αὐτῶν846P-GPM·

7 τί5101I-ASN οὗτος3778D-NSM οὕτω3779ADV λαλεῖ2980V-PAI-3S βλασφημίας988N-APF; τίς5101I-NSM δύναται1410V-PNI-3S ἀφιέναι863V-PAN ἁμαρτίας266N-APF εἰ1487COND μὴ3361PRT-N εἷς1520A-NSM 3588T-NSM Θεός2316N-NSM;

8 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἐπιγνοὺς1921V-2AAP-NSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM τῷ3588T-DSN πνεύματι4151N-DSN αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ οὕτως3779ADV αὐτοὶ846P-NPM διαλογίζονται1260V-PNI-3P ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-3DPM, εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· τί5101I-ASN ταῦτα3778D-APN διαλογίζεσθε1260V-PNI-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF ὑμῶν4771P-2GP;

9 τί5101I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S εὐκοπώτερον2123A-NSN-C, εἰπεῖν3004V-2AAN τῷ3588T-DSM παραλυτικῷ3885A-DSM, ἀφέωνταί863V-RPI-3P σου4771P-2GS αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF, 2228PRT εἰπεῖν3004V-2AAN, ἔγειρε1453V-PAM-2S καὶ2532CONJ ἆρον142V-AAM-2S τὸν3588T-ASM κράβαττόν2895N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ περιπάτει4043V-PAM-2S;

10 ἵνα2443CONJ δὲ1161CONJ εἰδῆτε1492V-RAS-2P ὅτι3754CONJ ἐξουσίαν1849N-ASF ἔχει2192V-PAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἀφιέναι863V-PAN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἁμαρτίας266N-APFλέγει3004V-PAI-3S τῷ3588T-DSM παραλυτικῷ3885A-DSM·

11 σοὶ4771P-2DS λέγω3004V-PAI-1S, ἔγειρε1453V-PAM-2S καὶ2532CONJ ἆρον142V-AAM-2S τὸν3588T-ASM κράβαττόν2895N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ ὕπαγε5217V-PAM-2S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM σου4771P-2GS.

12 καὶ2532CONJ ἠγέρθη1453V-API-3S εὐθέως2112ADV, καὶ2532CONJ ἄρας142V-AAP-NSM τὸν3588T-ASM κράβαττον2895N-ASM ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S ἐναντίον1726ADV πάντων3956A-GPM, ὥστε5620CONJ ἐξίστασθαι1839V-PMN πάντας3956A-APM καὶ2532CONJ δοξάζειν1392V-PAN τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM λέγοντας3004V-PAP-APM ὅτι3754CONJ οὐδέποτε3763ADV-N οὕτως3779ADV εἴδομεν3708V-2AAI-1P.

13 Καὶ2532CONJ ἐξῆλθε1831V-2AAI-3S πάλιν3825ADV παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF· καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM ἤρχετο2064V-INI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S αὐτούς846P-APM.

14 Καὶ2532CONJ παράγων3855V-PAP-NSM εἶδε1492V-2AAI-3S Λευῒν3018N-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSMΑλφαίου256N-GSM, καθήμενον2521V-PNP-ASM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN τελώνιον5058N-ASN, καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ἀκολούθει190V-PAM-2S μοι1473P-1DS. καὶ2532CONJ ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἠκολούθησεν190V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM.

15 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κατακεῖσθαι2621V-PNN αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ πολλοὶ4183A-NPM τελῶναι5057N-NPM καὶ2532CONJ ἁμαρτωλοὶ268A-NPM συνανέκειντο4873V-INI-3P τῷ3588T-DSMΙησοῦ2424N-DSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM· ἦσαν1510V-IAI-3P γὰρ1063CONJ πολλοί4183A-NPM, καὶ2532CONJ ἠκολούθησαν190V-AAI-3P αὐτῷ846P-DSM.

16 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM ἰδόντες3708V-2AAP-NPM αὐτὸν846P-ASM ἐσθίοντα2068V-PAP-ASM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM τελωνῶν5057N-GPM καὶ2532CONJ ἁμαρτωλῶν268A-GPM ἔλεγον3004V-IAI-3P τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM· τί5101I-NSN ὅτι3754CONJ μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM τελωνῶν5057N-GPM καὶ2532CONJ ἁμαρτωλῶν268A-GPM ἐσθίει2068V-PAI-3S καὶ2532CONJ πίνει4095V-PAI-3S;

17 καὶ2532CONJ ἀκούσας191V-AAP-NSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· οὐ3756PRT-N χρείαν5532N-ASF ἔχουσιν2192V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ἰσχύοντες2480V-PAP-NPM ἰατροῦ2395N-GSM, ἀλλ235CONJοἱ3588T-NPM κακῶς2560ADV ἔχοντες2192V-PAP-NPM· οὐκ3756PRT-N ἦλθον2064V-2AAI-1S καλέσαι2564V-AAN δικαίους1342A-APM, ἀλλὰ235CONJ ἁμαρτωλοὺς268A-APM εἰς1519PREP μετάνοιαν3341N-ASF.

18 Καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPMΙωάννου2491N-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM νηστεύοντες3522V-PAP-NPM. καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PNI-3P καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM· διατὶ1302PRT-I οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPMΙωάννου2491N-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM νηστεύουσιν3522V-PAI-3P, οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ σοὶ4674S-2SNPM μαθηταὶ3101N-NPM οὐ3756PRT-N νηστεύουσι3522V-PAI-3P;

19 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· μὴ3361PRT-N δύνανται1410V-PNI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τοῦ3588T-GSM νυμφῶνος3567N-GSM, ἐν1722PREP 3739R-DSM 3588T-NSM νυμφίος3566N-NSM μετ3326PREPαὐτῶν846P-GPM ἐστι1510V-PAI-3S, νηστεύειν3522V-PAN; ὅσον3745K-ASM χρόνον5550N-ASM μεθ3326PREPἑαυτῶν1438F-3GPM ἔχουσι2192V-PAI-3P τὸν3588T-ASM νυμφίον3566N-ASM, οὐ3756PRT-N δύνανται1410V-PNI-3P νηστεύειν3522V-PAN.

20 ἐλεύσονται2064V-FDI-3P δὲ1161CONJ ἡμέραι2250N-NPF ὅταν3752CONJ ἀπαρθῇ522V-APS-3S ἀπ575PREPαὐτῶν846P-GPM 3588T-NSM νυμφίος3566N-NSM, καὶ2532CONJ τότε5119ADV νηστεύσουσιν3522V-FAI-3P ἐν1722PREP ἐκείναις1565D-DPF ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF.

21 οὐδεὶς3762A-NSM-N ἐπίβλημα1915N-ASN ῥάκους4470N-GSN ἀγνάφου46A-GSN ἐπιρράπτει1976V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP ἱματίῳ2440N-DSN παλαιῷ3820A-DSN· εἰ1487COND δὲ1161CONJ μήγε3361PRT-N, αἴρει142V-PAI-3S τὸ3588T-NSN πλήρωμα4138N-ASN αὐτοῦ846P-GSN, τὸ3588T-NSN καινὸν2537A-NSN τοῦ3588T-GSN παλαιοῦ3820A-GSN, καὶ2532CONJ χεῖρον5501A-NSN σχίσμα4978N-NSN γίνεται1096V-PNI-3S.

22 καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N βάλλει906V-PAI-3S οἶνον3631N-ASM νέον3501A-ASM εἰς1519PREP ἀσκοὺς779N-APM παλαιούς3820A-APM· εἰ1487COND δὲ1161CONJ μή3361PRT-N, ῥήσσει4486V-PAI-3S 3588T-NSM οἶνος3631N-NSM 3588T-NSM νέος3501A-NSM τοὺς3588T-APM ἀσκούς779N-APM, καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶνος3631N-NSM ἐκχεῖται1632V-PPI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀσκοὶ779N-NPM ἀπολοῦνται622V-FMI-3P· ἀλλὰ235CONJ οἶνον3631N-ASM νέον3501A-ASM εἰς1519PREP ἀσκοὺς779N-APM καινοὺς2537A-APM βλητέον992A-NSN.

23 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S παραπορεύεσθαι3899V-PNN αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN σάββασι4521N-DPN διὰ1223PREP τῶν3588T-GPM σπορίμων4702A-GPM, καὶ2532CONJ ἤρξαντο756V-ADI-3P οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ὁδὸν3598N-ASF ποιεῖν4160V-PAN τίλλοντες5089V-PAP-NPM τοὺς3588T-APM στάχυας4719N-APM.

24 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM ἔλεγον3004V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM· ἴδε3708V-2AAM-2S τί5101I-ASN ποιοῦσιν4160V-PAI-3P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN σάββασιν4521N-DPN 3739R-ASN οὐκ3756PRT-N ἔξεστι1832V-PAI-3S.

25 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· οὐδέποτε3763ADV-N ἀνέγνωτε314V-2AAI-2P τί5101I-ASN ἐποίησε4160V-AAI-3S Δαυῒδ1138N-PRI ὅτε3753ADV χρείαν5532N-ASF ἔσχε2192V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ἐπείνασεν3983V-AAI-3S αὐτὸς846P-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM;

26 πῶς4459ADV εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐπὶ1909PREPΑβιάθαρ8N-PRI ἀρχιερέως749N-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM τῆς3588T-GSF προθέσεως4286N-GSF ἔφαγεν5315V-2AAI-3S, οὓς3739R-APM οὐκ3756PRT-N ἔξεστι1832V-PAI-3S φαγεῖν5315V-2AAN εἰ1487COND μὴ3361PRT-N τοῖς3588T-DPM ἱερεῦσι2409N-DPM, καὶ2532CONJ ἔδωκε1325V-AAI-3S καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM σὺν4862PREP αὐτῷ846P-DSM οὖσι1510V-PAP-DPM;

27 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· τὸ3588T-ASN σάββατον4521N-NSN διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ἐγένετο1096V-2ADI-3S, οὐχ3756PRT-N 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN σάββατον4521N-ASN·

28 ὥστε5620CONJ κύριός2962N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSN ἀνθρώπου444N-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN σαββάτου4521N-GSN.

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ εἰσῆλθε1525V-2AAI-3S πάλιν3825ADV εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF συναγωγήν4864N-ASF· καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἐκεῖ1563ADV ἄνθρωπος444N-NSM ἐξηραμμένην3583V-RPP-ASF ἔχων2192V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF.

2 καὶ2532CONJ παρετήρουν3906V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM εἰ1487COND τοῖς3588T-DPN σάββασι4521N-DPN θεραπεύσει2323V-FAI-3S αὐτόν846P-ASM, ἵνα2443CONJ κατηγορήσωσιν2723V-AAS-3P αὐτοῦ846P-GSM.

3 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM τῷ3588T-DSM ἐξηραμμένην3583V-RPP-ASF ἔχοντι2192V-PAP-DSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF· ἔγειρε1453V-PAM-2S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN μέσον3319A-ASN.

4 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ἔξεστι1832V-PAI-3S τοῖς3588T-DPN σάββασιν4521N-DPN ἀγαθοποιῆσαι15V-AAN 2228PRT κακοποιῆσαι2554V-AAN; ψυχὴν5590N-ASF σῶσαι4982V-AAN 2228PRT ἀποκτεῖναι615V-AAN; οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἐσιώπων4623V-IAI-3P.

5 καὶ2532CONJ περιβλεψάμενος4017V-AMP-NSM αὐτοὺς846P-APM μετ3326PREPὀργῆς3709N-GSF, συλλυπούμενος4818V-PNP-NSM ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF πωρώσει4457N-DSF τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846P-GPM, λέγει3004V-PAI-3S τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM· ἔκτεινον1614V-AAM-2S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF σου4771P-2GS. καὶ2532CONJ ἐξέτεινε1614V-AAI-3S, καὶ2532CONJ ἀποκατεστάθη600V-API-3S 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846P-GSM ὑγιὴς5199A-NSF ὡς5613ADV 3588T-NSF ἄλλη243A-NSF.

6 καὶ2532CONJ ἐξελθόντες1831V-2AAP-NPM οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM εὐθέως2112ADV μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPMΗρῳδιανῶν2265N-GPM συμβούλιον4824N-ASN ἐποίουν4160V-IAI-3P κατ2596PREPαὐτοῦ846P-GSM, ὅπως3704ADV αὐτὸν846P-ASM ἀπολέσωσι622V-AAS-3P.

7 Καὶ2532CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ἀνεχώρησε402V-AAI-3S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF· καὶ2532CONJ πολὺ4183A-NSN πλῆθος4128N-NSN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF ἠκολούθησαν190V-AAI-3P αὐτῷ846P-DSM,

8 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSFΙουδαίας2449N-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREPΙεροσολύμων2414N-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSFΙδουμαίας2401N-GSF καὶ2532CONJ πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSMΙορδάνου2446N-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM περὶ4012PREP Τύρον5184N-ASF καὶ2532CONJ Σιδῶνα4605N-ASF, πλῆθος4128N-NSN πολύ4183A-NSN, ἀκούσαντες191V-AAP-NPM ὅσα3745K-APN ἐποίει4160V-IAI-3S, ἦλθον2064V-2AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM.

9 καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM ἵνα2443CONJ πλοιάριον4142N-NSN προσκαρτερῇ4342V-PAS-3S αὐτῷ846P-DSM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM, ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N θλίβωσιν2346V-PAS-3P αὐτόν846P-ASM·

10 πολλοὺς4183A-APM γὰρ1063CONJ ἐθεράπευσεν2323V-AAI-3S, ὥστε5620CONJ ἐπιπίπτειν1968V-PAN αὐτῷ846P-DSM ἵνα2443CONJ αὐτοῦ846P-GSM ἅψωνται680V-AMS-3P ὅσοι3745K-NPM εἶχον2192V-IAI-3P μάστιγας3148N-APF·

11 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN πνεύματα4151N-NPN τὰ3588T-NPN ἀκάθαρτα169A-NPN, ὅταν3752CONJ αὐτὸν846P-ASM ἐθεώρουν2334V-IAI-3P, προσέπιπτον4363V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ ἔκραζον2896V-IAI-3P λέγοντα3004V-PAP-NPN ὅτι3754CONJ σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

12 καὶ2532CONJ πολλὰ4183A-APN ἐπετίμα2008V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N φανερὸν5318A-ASM αὐτὸν846P-ASM ποιήσωσι4160V-AAS-3P.

13 Καὶ2532CONJ ἀναβαίνει305V-PAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN, καὶ2532CONJ προσκαλεῖται4341V-PNI-3S οὓς3739R-APM ἤθελεν2309V-IAI-3S αὐτός846P-NSM, καὶ2532CONJ ἀπῆλθον565V-2AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM.

14 καὶ2532CONJ ἐποίησε4160V-AAI-3S δώδεκα1427A-NUI, ἵνα2443CONJ ὦσι1510V-PAS-3P μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ ἀποστέλλῃ649V-PAS-3S αὐτοὺς846P-APM κηρύσσειν2784V-PAN

15 καὶ2532CONJ ἔχειν2192V-PAN ἐξουσίαν1849N-ASF θεραπεύειν2323V-PAN τὰς3588T-APF νόσους3554N-APF καὶ2532CONJ ἐκβάλλειν1544V-PAN τὰ3588T-APN δαιμόνια1140N-APN·

16 καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ὄνομα3686N-ASN τῷ3588T-DSM Σίμωνι4613N-DSM Πέτρον4074N-ASM,

17 καὶ2532CONJΙάκωβον2385N-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM Ζεβεδαίου2199N-GSM καὶ2532CONJΙωάννην2491N-ASM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM τοῦ3588T-GSMΙακώβου2385N-GSM· καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ὀνόματα3686N-APN Βοανεργές993N-PRI, 3739R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S υἱοὶ5207N-NPM βροντῆς1027N-GSF·

18 καὶ2532CONJΑνδρέαν406N-ASM καὶ2532CONJ Φίλιππον5376N-ASM καὶ2532CONJ Βαρθολομαῖον918N-ASM καὶ2532CONJ Ματθαῖον3156N-ASM καὶ2532CONJ Θωμᾶν2381N-ASM καὶ2532CONJΙάκωβον2385N-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSMΑλφαίου256N-GSM καὶ2532CONJ Θαδδαῖον2280N-ASM καὶ2532CONJ Σίμωνα4613N-ASM τὸν3588T-ASM Κανανίτην2581N-ASM

19 καὶ2532CONJΙούδαν2455N-ASMΙσκαριώτην2469N-ASM, ὃς3739R-NSM καὶ2532CONJ παρέδωκεν3860V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM.

20 Καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PNI-3P εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM· καὶ2532CONJ συνέρχεται4905V-PNI-3S πάλιν3825ADV ὄχλος3793N-NSM, ὥστε5620CONJ μὴ3361PRT-N δύνασθαι1410V-PNN αὐτοὺς846P-APM μηδὲ3366CONJ-N ἄρτον740N-ASM φαγεῖν5315V-2AAN.

21 καὶ2532CONJ ἀκούσαντες191V-AAP-NPM οἱ3588T-NPM παρ3844PREPαὐτοῦ846P-GSM ἐξῆλθον1831V-2AAI-3P κρατῆσαι2902V-AAN αὐτόν846P-ASM· ἔλεγον3004V-IAI-3P γὰρ1063CONJ ὅτι3754CONJ ἐξέστη1839V-2AAI-3S.

22 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM οἱ3588T-NPM ἀπὸ575PREPΙεροσολύμων2414N-GPN καταβάντες2597V-2AAP-NPM ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ Βεελζεβοὺλ954N-PRI ἔχει2192V-PAI-3S, καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἄρχοντι758N-DSM τῶν3588T-GPN δαιμονίων1140N-GPN ἐκβάλλει1544V-PAI-3S τὰ3588T-APN δαιμόνια1140N-APN.

23 καὶ2532CONJ προσκαλεσάμενος4341V-ADP-NSM αὐτοὺς846P-APM ἐν1722PREP παραβολαῖς3850N-DPF ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· πῶς4459ADV-I δύναται1410V-PNI-3S σατανᾶς4567N-NSM σατανᾶν4567N-ASM ἐκβάλλειν1544V-PAN;

24 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND βασιλεία932N-NSF ἐφ1909PREPἑαυτὴν1438F-3ASF μερισθῇ3307V-APS-3S, οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S σταθῆναι2476V-APN 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF ἐκείνη1565D-NSF·

25 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND οἰκία3614N-NSF ἐφ1909PREPἑαυτὴν1438F-3ASF μερισθῇ3307V-APS-3S, οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S σταθῆναι2476V-APN 3588T-NSF οἰκία3614N-NSF ἐκείνη1565D-NSF.

26 καὶ2532CONJ εἰ1487COND 3588T-NSM σατανᾶς4567N-NSM ἀνέστη450V-2AAI-3S ἐφ1909PREPἑαυτὸν1438F-3ASM καὶ2532CONJ μεμέρισται3307V-RPI-3S, οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S σταθῆναι2476V-APN, ἀλλὰ235CONJ τέλος5056N-ASN ἔχει2192V-PAI-3S.

27 οὐδεὶς3762A-NSM-N δύναται1410V-PNI-3S τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τοῦ3588T-GSM ἰσχυροῦ2478A-GSM εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF αὐτοῦ846P-GSM διαρπάσαι1283V-AAN, ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N πρῶτον4412ADV-S τὸν3588T-ASM ἰσχυρὸν2478A-ASM δήσῃ1210V-AAS-3S, καὶ2532CONJ τότε5119ADV τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF αὐτοῦ846P-GSM διαρπάσει1283V-FAI-3S.

28 Αμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ πάντα3956A-NPN ἀφεθήσεται863V-FPI-3S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM τὰ3588T-NPN ἁμαρτήματα265N-NPN καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF βλασφημίαι988N-NPF ὅσας3745K-APF ἐὰν1437COND βλασφημήσωσιν987V-AAS-3P·

29 ὃς3739R-NSM δ1161CONJἂν302PRT βλασφημήσῃ987V-AAS-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN τὸ3588T-ASNΑγιον40A-ASN, οὐκ3756PRT-N ἔχει2192V-PAI-3S ἄφεσιν859N-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM, ἀλλ235CONJἔνοχός1777A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S αἰωνίου166A-GSF κρίσεως2920N-GSF·

30 ὅτι3754CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P, πνεῦμα4151N-ASN ἀκάθαρτον169A-ASN ἔχει2192V-PAI-3S.

31 Ερχονται2064V-PNI-3P οὖν3767CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ἔξω1854ADV ἑστῶτες2476V-RAP-NPM ἀπέστειλαν649V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM φωνοῦντες5455V-PAP-NPM αὐτόν846P-ASM.

32 καὶ2532CONJ ἐκάθητο2521V-INI-3S περὶ4012PREP αὐτὸν846P-ASM ὄχλος3793N-NSM· εἶπον3004V-2AAI-3P δὲ1161CONJ αὐτῷ846P-DSM· ἰδοὺ3708V-2AMM-2S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF σου4771P-2GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοί80N-NPM σου4771P-2GS ἔξω1854ADV ζητοῦσί2212V-PAI-3P σε4771P-2AS.

33 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτοῖς846P-DPM λέγων3004V-PAP-NSM· τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF μου1473P-1GS 2228PRT οἱ3588T-NPM ἀδελφοί80N-NPM μου1473P-1GS;

34 καὶ2532CONJ περιβλεψάμενος4017V-AMP-NSM κύκλῳ2945N-DSM τοὺς3588T-APM περὶ4012PREP αὐτὸν846P-ASM καθημένους2521V-PNP-APM λέγει3004V-PAI-3S· ἴδε3708V-2AAM-2S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF μου1473P-1GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοί80N-NPM μου1473P-1GS·

35 ὃς3739R-NSM γὰρ1063CONJ ἂν302PRT ποιήσῃ4160V-AAS-3S τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, οὗτος3778D-NSM ἀδελφός80N-NSM μου1473P-1GS καὶ2532CONJ ἀδελφή79N-NSF μου1473P-1GS καὶ2532CONJ μήτηρ3384N-NSF ἐστί2076V-PAI-3S.

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV ἤρξατο756V-ADI-3S διδάσκειν1321V-PAN παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF· καὶ2532CONJ συνήχθη4863V-API-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM ὄχλος3793N-NSM πολύς4183A-NSM, ὥστε5620CONJ αὐτὸν846P-ASM ἐμβάντα1684V-2AAP-ASM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN καθῆσθαι2521V-PNN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF θαλάσσῃ2281N-DSF· καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἦσαν1510V-IAI-3P.

2 καὶ2532CONJ ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S αὐτοὺς846P-APM ἐν1722PREP παραβολαῖς3850N-DPF πολλά4183A-APN, καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF διδαχῇ1322N-DSF αὐτοῦ846P-GSM·

3 ἀκούετε191V-PAM-2P. ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S 3588T-NSM σπείρων4687V-PAP-NSM τοῦ3588T-GSN σπεῖραι4687V-AAN.

4 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σπείρειν4687V-PAN 3739R-NSN μὲν3303PRT ἔπεσεν4098V-2AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF, καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P τὰ3588T-NPN πετεινὰ4071N-NPN καὶ2532CONJ κατέφαγεν2719V-2AAI-3S αὐτό846P-ASN·

5 καὶ2532CONJ ἄλλο243A-NSN ἔπεσεν4098V-2AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πετρῶδες4075A-ASN, ὅπου3699ADV οὐκ3756PRT-N εἶχε2192V-IAI-3S γῆν1093N-ASF πολλήν4183A-ASF, καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἐξανέτειλε1816V-AAI-3S διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN μὴ3361PRT-N ἔχειν2192V-PAN βάθος899N-ASN γῆς1093N-GSF,

6 ἡλίου2246N-GSM δὲ1161CONJ ἀνατείλαντος393V-AAP-GSM ἐκαυματίσθη2739V-API-3S, καὶ2532CONJ διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN μὴ3361PRT-N ἔχειν2192V-PAN ῥίζαν4491N-ASF ἐξηράνθη3583V-API-3S·

7 καὶ2532CONJ ἄλλο243A-NSN ἔπεσεν4098V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἀκάνθας173N-APF, καὶ2532CONJ ἀνέβησαν305V-2AAI-3P αἱ3588T-NPF ἄκανθαι173N-NPF καὶ2532CONJ συνέπνιξαν4846V-AAI-3P αὐτό846P-ASN, καὶ2532CONJ καρπὸν2590N-ASM οὐκ3756PRT-N ἔδωκε1325V-AAI-3S·

8 καὶ2532CONJ ἄλλο243A-NSN ἔπεσεν4098V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF τὴν3588T-ASF καλὴν2570A-ASF καὶ2532CONJ ἐδίδου1325V-IAI-3S καρπὸν2590N-ASM ἀναβαίνοντα305V-PAP-ASM καὶ2532CONJ αὐξάνοντα837V-PAP-ASM, καὶ2532CONJ ἔφερεν5342V-IAI-3S ἐν1722PREP τριάκοντα5144A-NUI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἑξήκοντα1835A-NUI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἑκατόν1540A-NUI.

9 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· 3588T-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM ὦτα3775N-APN ἀκούειν191V-PAN ἀκουέτω191V-PAM-3S.

10 Οτε3753ADV δὲ1161CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S κατὰ2596PREP μόνας3441A-APF, ἠρώτησαν2065V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM περὶ4012PREP αὐτὸν846P-ASM σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM δώδεκα1427A-NUI τὴν3588T-ASF παραβολήν3850N-ASF.

11 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ὑμῖν4771P-2DP δέδοται1325V-RPI-3S γνῶναι1097V-2AAN τὰ3588T-NPN μυστήρια3466N-APN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM· ἐκείνοις1565D-DPM δὲ1161CONJ τοῖς3588T-DPM ἔξω1854ADV ἐν1722PREP παραβολαῖς3850N-DPF τὰ3588T-NPN πάντα3956A-NPN γίνεται1096V-PNI-3S,

12 ἵνα2443CONJ βλέποντες991V-PAP-NPM βλέπωσι991V-PAS-3P καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ἴδωσι3708V-2AAS-3P,
καὶ2532CONJ ἀκούοντες191V-PAP-NPM ἀκούωσι191V-PAS-3P καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N συνιῶσι4920V-PAS-3P,
μήποτε3379ADV-N ἐπιστρέψωσι1994V-AAS-3P καὶ2532CONJ ἀφεθῇ863V-APS-3S αὐτοῖς846P-DPM
τὰ3588T-NPN ἁμαρτήματα265N-NPN.

13 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P τὴν3588T-ASF παραβολὴν3850N-ASF ταύτην3778D-ASF, καὶ2532CONJ πῶς4459ADV-I πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF παραβολὰς3850N-APF γνώσεσθε1097V-FDI-2P;

14 3588T-NSM σπείρων4687V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM σπείρει4687V-PAI-3S.

15 οὗτοι3778D-NPM δέ1161CONJ εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF ὅπου3699ADV σπείρεται4687V-PPI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM, καὶ2532CONJ ὅταν3752CONJ ἀκούσωσιν191V-AAS-3P, εὐθὺς2112ADV ἔρχεται2064V-PNI-3S 3588T-NSM σατανᾶς4567N-NSM καὶ2532CONJ αἴρει142V-PAI-3S τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τὸν3588T-ASM ἐσπαρμένον4687V-2RPP-ASM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF αὐτῶν846P-GPM.

16 καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM ὁμοίως3668ADV εἰσὶν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN πετρώδη4075A-APN σπειρόμενοι4687V-PPP-NPM, οἳ3739R-NPM ὅταν3752CONJ ἀκούσωσι191V-AAS-3P τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM, εὐθὺς2112ADV μετὰ3326PREP χαρᾶς5479N-GSF λαμβάνουσιν2983V-PAI-3P αὐτόν846P-ASM,

17 καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἔχουσι2192V-PAI-3P ῥίζαν4491N-ASF ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-3DPM, ἀλλὰ235CONJ πρόσκαιροί4340A-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P· εἶτα1534ADV γενομένης1096V-2ADP-GSF θλίψεως2347N-GSF 2228PRT διωγμοῦ1375N-GSM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM, εὐθὺς2112ADV σκανδαλίζονται4624V-PPI-3P.

18 καὶ2532CONJ οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἀκάνθας173N-APF σπειρόμενοι4687V-PPP-NPM, οἱ3588T-NPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ἀκούοντες191V-PAP-NPM,

19 καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF μέριμναι3308N-NPF τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM τούτου3778D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀπάτη539N-NSF τοῦ3588T-GSM πλούτου4149N-GSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF περὶ4012PREP τὰ3588T-APN λοιπὰ3062A-APN ἐπιθυμίαι1939N-NPF εἰσπορευόμεναι1531V-PNP-NPF συμπνίγουσι4846V-PAI-3P τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM, καὶ2532CONJ ἄκαρπος175A-NSM γίνεται1096V-PNI-3S.

20 καὶ2532CONJ οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF τὴν3588T-ASF καλὴν2570A-ASF σπαρέντες4687V-2APP-NPM, οἵτινες3748R-NPM ἀκούουσι191V-PAI-3P τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM καὶ2532CONJ παραδέχονται3858V-PNI-3P, καὶ2532CONJ καρποφοροῦσιν2592V-PAI-3P ἐν1722PREP τριάκοντα5144A-NUI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἑξήκοντα1835A-NUI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἑκατόν1540A-NUI.

21 Καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· μήτι3385PRT-I ἔρχεται2064V-PNI-3S 3588T-NSM λύχνος3088N-NSM ἵνα2443CONJ ὑπὸ5259PREP τὸν3588T-ASM μόδιον3426N-ASM τεθῇ5087V-APS-3S 2228PRT ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF κλίνην2825N-ASF; οὐχ3756PRT-N ἵνα2443CONJ ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF λυχνίαν3087N-ASF ἐπιτεθῇ2007V-APS-3S;

22 οὐ3756PRT-N γάρ1063CONJ ἐστι1510V-PAI-3S κρυπτὸν2927A-NSN 3739R-NSN ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N φανερωθῇ5319V-APS-3S, οὐδὲ3761CONJ-N ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἀπόκρυφον614A-NSN ἀλλ235CONJἵνα2443CONJ ἔλθῃ2064V-2AAS-3S εἰς1519PREP φανερόν5318A-ASM.

23 εἴ1487COND τις5100X-NSM ἔχει2192V-PAI-3S ὦτα3775N-APN ἀκούειν191V-PAN, ἀκουέτω191V-PAM-3S.

24 Καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· βλέπετε991V-PAM-2P τί5101I-ASN ἀκούετε191V-PAI-2P. ἐν1722PREP 3739R-DSN μέτρῳ3358N-DSN μετρεῖτε3354V-PAI-2P, μετρηθήσεται3354V-FPI-3S ὑμῖν4771P-2DP, καὶ2532CONJ προστεθήσεται4369V-FPI-3S ὑμῖν4771P-2DP τοῖς3588T-DPM ἀκούουσιν191V-PAP-DPM.

25 ὃς3739R-NSM γὰρ1063CONJ ἂν302PRT ἔχῃ2192V-PAS-3S, δοθήσεται1325V-FPI-3S αὐτῷ846P-DSM· καὶ2532CONJ ὃς3739R-NSM οὐκ3756PRT-N ἔχει2192V-PAI-3S, καὶ2532CONJ 3739R-ASN ἔχει2192V-PAI-3S ἀρθήσεται142V-FPI-3S ἀπ575PREPαὐτοῦ846P-GSM.

26 Καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S· οὕτως3779ADV ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, ὡς5613ADV ἂν302PRT ἄνθρωπος444N-NSM βάλῃ906V-2AAS-3S τὸν3588T-ASM σπόρον4703N-ASM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF,

27 καὶ2532CONJ καθεύδῃ2518V-PAS-3S καὶ2532CONJ ἐγείρηται1453V-PPS-3S νύκτα3571N-ASF καὶ2532CONJ ἡμέραν2250N-ASF, καὶ2532CONJ 3588T-NSM σπόρος4703N-NSM βλαστάνῃ985V-PAS-3S καὶ2532CONJ μηκύνηται3373V-PPS-3S ὡς5613ADV οὐκ3756PRT-N οἶδεν1492V-RAI-3S αὐτός846P-NSM.

28 αὐτομάτη844A-NSF γὰρ1063CONJ 3588T-NSF γῆ1093N-NSF καρποφορεῖ2592V-PAI-3S, πρῶτον4412ADV-S χόρτον5528N-ASM, εἶτα1534ADV στάχυν4719N-ASM, εἶτα1534ADV πλήρη4134A-ASM σῖτον4621N-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM στάχυϊ4719N-DSM.

29 ὅταν3752CONJ δὲ1161CONJ παραδῷ3860V-2AAS-3S 3588T-NSM καρπός2590N-NSM, εὐθέως2112ADV ἀποστέλλει649V-PAI-3S τὸ3588T-ASN δρέπανον1407N-ASN, ὅτι3754CONJ παρέστηκεν3936V-RAI-3S 3588T-NSM θερισμός2326N-NSM.

30 Καὶ2532CONJ ἔλεγε3004V-IAI-3S· πῶς4459ADV-I ὁμοιώσωμεν3666V-AAS-1P τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM; 2228PRT ἐν1722PREP τίνι5101I-DSN παραβολῇ3850N-DSF παραβάλωμεν3846V-2AAS-1P αὐτήν846P-ASF;

31 ὡς5613ADV κόκκον2848N-ASM σινάπεως4615N-GSN, ὃς3739R-NSM ὅταν3752CONJ σπαρῇ4687V-2APS-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF, μικρότερος3398A-NSM-C πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN σπερμάτων4690N-GPN ἐστὶ2076V-PAI-3S τῶν3588T-GPN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF·

32 καὶ2532CONJ ὅταν3752CONJ σπαρῇ4687V-2APS-3S, ἀναβαίνει305V-PAI-3S καὶ2532CONJ γίνεται1096V-PNI-3S μείζων3173A-NSM-C πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN λαχάνων3001N-GPN, καὶ2532CONJ ποιεῖ4160V-PAI-3S κλάδους2798N-APM μεγάλους3173A-APM, ὥστε5620CONJ δύνασθαι1410V-PNN ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF σκιὰν4639N-ASF αὐτοῦ846P-GSM τὰ3588T-APN πετεινὰ4071N-APN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM κατασκηνοῦν2681V-PAN.

33 Καὶ2532CONJ τοιαύταις5108D-DPF παραβολαῖς3850N-DPF πολλαῖς4183A-DPF ἐλάλει2980V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM, καθὼς2531ADV ἠδύναντο1410V-INI-3P-ATT ἀκούειν191V-PAN,

34 χωρὶς5565ADV δὲ1161CONJ παραβολῆς3850N-GSF οὐκ3756PRT-N ἐλάλει2980V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM· κατ2596PREPἰδίαν2398A-ASF δὲ1161CONJ τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM ἐπέλυε1956V-IAI-3S πάντα3956A-APN.

35 Καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ὀψίας3798A-GSF γενομένης1096V-2ADP-GSF· διέλθωμεν1330V-2AAS-1P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πέραν4008ADV.

36 καὶ2532CONJ ἀφέντες863V-2AAP-NPM τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM παραλαμβάνουσιν3880V-PAI-3P αὐτὸν846P-ASM ὡς5613ADV ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πλοίῳ4143N-DSN· καὶ2532CONJ ἄλλα243A-NPN δὲ1161CONJ πλοῖα4143N-NPN ἦν1510V-IAI-3S μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM.

37 καὶ2532CONJ γίνεται1096V-PNI-3S λαῖλαψ2978N-NSF ἀνέμου417N-GSM μεγάλη3173A-NSF, τὰ3588T-NPN δὲ1161CONJ κύματα2949N-NPN ἐπέβαλλεν1911V-IAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN, ὥστε5620CONJ ἤδη2235ADV αὐτὸ846P-NSN βυθίζεσθαι1036V-PPN.

38 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S αὐτὸς846P-NSM ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF πρύμνῃ4403N-DSF ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN προσκεφάλαιον4344N-ASN καθεύδων2518V-PAP-NSM· καὶ2532CONJ διεγείρουσιν1326V-PAI-3P αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM· διδάσκαλε1320N-VSM, οὐ3756PRT-N μέλει3199V-PAI-3S σοι4771P-2DS ὅτι3754CONJ ἀπολλύμεθα622V-PMI-1P;

39 καὶ2532CONJ διεγερθεὶς1326V-APP-NSM ἐπετίμησε2008V-AAI-3S τῷ3588T-DSM ἀνέμῳ417N-DSM καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S τῇ3588T-DSF θαλάσσῃ2281N-DSF· σιώπα4623V-PAM-2S, πεφίμωσο5392V-RPM-2S. καὶ2532CONJ ἐκόπασεν2869V-AAI-3S 3588T-NSM ἄνεμος417N-NSM, καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S γαλήνη1055N-NSF μεγάλη3173A-NSF.

40 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· τί5101I-NSN δειλοί1169A-NPM ἐστε1510V-PAI-2P οὕτω3779ADV; πῶς4459ADV-I οὐκ3756PRT-N ἔχετε2192V-PAI-2P πίστιν4102N-ASF;

41 καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-AOI-3P φόβον5401N-ASM μέγαν3173A-ASM καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM· τίς5101I-NSM ἄρα687PRT-I οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S, ὅτι3754CONJ καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄνεμος417N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF θάλασσα2281N-NSF ὑπακούουσιν5219V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM;

Κεφάλαιο 5

1 Καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πέραν4008ADV τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF χώραν5561N-ASF τῶν3588T-GPM Γεργεσηνῶν1086N-GPM.

2 καὶ2532CONJ ἐξελθόντος1831V-2AAP-GSM αὐτοῦ846P-GSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN πλοίου4143N-GSN εὐθέως2112ADV ἀπήντησεν528V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN μνημείων3419N-GPN ἄνθρωπος444N-NSM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN ἀκαθάρτῳ169A-DSN,

3 ὃς3739R-NSM τὴν3588T-ASF κατοίκησιν2731N-ASF εἶχεν2192V-IAI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN μνήμασι3418N-DPN, καὶ2532CONJ οὔτε3777CONJ-N ἁλύσεσιν254N-DPF οὐδεὶς3762A-NSM-N ἠδύνατο1410V-INI-3S-ATT αὐτὸν846P-ASM δῆσαι1210V-AAN,

4 διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸν846P-ASM πολλάκις4178ADV πέδαις3976N-DPF καὶ2532CONJ ἁλύσεσι254N-DPF δεδέσθαι1210V-RPN, καὶ2532CONJ διεσπάσθαι1288V-RPN ὑπ5259PREPαὐτοῦ846P-GSM τὰς3588T-APF ἁλύσεις254N-APF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF πέδας3976N-APF συντετρῖφθαι4937V-RPN, καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N ἴσχυεν2480V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM δαμάσαι1150V-AAN·

5 καὶ2532CONJ διὰ1223PREP παντὸς3956A-GSN νυκτὸς3571N-GSF καὶ2532CONJ ἡμέρας2250N-GSF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN μνήμασι3418N-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὄρεσιν3735N-DPN ἦν1510V-IAI-3S κράζων2896V-PAP-NSM καὶ2532CONJ κατακόπτων2629V-PAP-NSM ἑαυτὸν1438F-3ASM λίθοις3037N-DPM.

6 ἰδὼν3708V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ τὸν3588T-ASMΙησοῦν2424N-ASM ἀπὸ575PREP μακρόθεν3113ADV ἔδραμε5143V-2AAI-3S καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM,

7 καὶ2532CONJ κράξας2896V-AAP-NSM φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF λέγει3004V-PAI-3S· τί5101I-NSN ἐμοὶ1473P-1DS καὶ2532CONJ σοί4771P-2DS, ᾽Ιησοῦ2424N-VSM, υἱὲ5207N-VSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM ὑψίστου5310A-GSM-S; ὁρκίζω3726V-PAI-1S σε4771P-2AS τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM, μή3361PRT-N με1473P-1AS βασανίσῃς928V-AAS-2S.

8 ἔλεγε3004V-IAI-3S γὰρ1063CONJ αὐτῷ846P-DSM· ἔξελθε1831V-2AAM-2S τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN τὸ3588T-NSN ἀκάθαρτον169A-NSN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM.

9 καὶ2532CONJ ἐπηρώτα1905V-IAI-3S αὐτόν846P-ASM· τί5101I-NSN ὄνομά3686N-NSN σοι4771P-2DS; καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-ADI-3S λέγων3004V-PAP-NSM· λεγεὼν3003N-NSM ὄνομά3686N-NSN μοι1473P-1DS, ὅτι3754CONJ πολλοί4183A-NPM ἐσμεν1510V-PAI-1P.

10 καὶ2532CONJ παρεκάλει3870V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM πολλὰ4183A-APN ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N ἀποστείλῃ649V-AAS-3S αὐτοὺς846P-APM ἔξω1854ADV τῆς3588T-GSF χώρας5561N-GSF.

11 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ ἐκεῖ1563ADV ἀγέλη34N-NSF χοίρων5519N-GPM μεγάλη3173A-NSF βοσκομένη1006V-PPP-NSF πρὸς4314PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN·

12 καὶ2532CONJ παρεκάλεσαν3870V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM δαίμονες1142N-NPM λέγοντες3004V-PAP-NPM· πέμψον3992V-AAM-2S ἡμᾶς1473P-1AP εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM χοίρους5519N-APM, ἵνα2443CONJ εἰς1519PREP αὐτοὺς846P-APM εἰσέλθωμεν1525V-2AAS-1P.

13 καὶ2532CONJ ἐπέτρεψεν2010V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM εὐθέως2112ADV 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM. καὶ2532CONJ ἐξελθόντα1831V-2AAP-NPN τὰ3588T-NPN πνεύματα4151N-NPN τὰ3588T-NPN ἀκάθαρτα169A-NPN εἰσῆλθον1525V-2AAI-3P εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM χοίρους5519N-APM· καὶ2532CONJ ὥρμησεν3729V-AAI-3S 3588T-NSF ἀγέλη34N-NSF κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM κρημνοῦ2911N-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF· ἦσαν1510V-IAI-3P δὲ1161CONJ ὡς5613ADV δισχίλιοι1367A-NPM· καὶ2532CONJ ἐπνίγοντο4155V-IPI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF θαλάσσῃ2281N-DSF.

14 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM βόσκοντες1006V-PAP-NPM τοὺς3588T-APM χοίρους5519N-APM ἔφυγον5343V-2AAI-3P καὶ2532CONJ ἀπήγγειλαν518V-AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM ἀγρούς68N-APM· καὶ2532CONJ ἐξῆλθον1831V-2AAI-3P ἰδεῖν3708V-2AAN τί5101I-NSN ἐστι1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN γεγονός1096V-2RAP-NSN.

15 καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PNI-3P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASMΙησοῦν2424N-ASM, καὶ2532CONJ θεωροῦσι2334V-PAI-3P τὸν3588T-ASM δαιμονιζόμενον1139V-PNP-ASM καθήμενον2521V-PNP-ASM καὶ2532CONJ ἱματισμένον2439V-RPP-ASM καὶ2532CONJ σωφρονοῦντα4993V-PAP-ASM, τὸν3588T-ASM ἐσχηκότα2192V-RAP-ASM τὸν3588T-ASM λεγεῶνα3003N-ASM, καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-AOI-3P.

16 καὶ2532CONJ διηγήσαντο1334V-ADI-3P αὐτοῖς846P-DPM οἱ3588T-NPM ἰδόντες3708V-2AAP-NPM πῶς4459ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S τῷ3588T-DSM δαιμονιζομένῳ1139V-PNP-DSM καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM χοίρων5519N-GPM.

17 καὶ2532CONJ ἤρξαντο756V-ADI-3P παρακαλεῖν3870V-PAN αὐτὸν846P-ASM ἀπελθεῖν565V-2AAN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ὁρίων3725N-GPN αὐτῶν846P-GPM.

18 καὶ2532CONJ ἐμβαίνοντος1684V-PAP-GSM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN παρεκάλει3870V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM δαιμονισθεὶς1139V-AOP-NSM ἵνα2443CONJ μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM 1510V-PAS-3S.

19 καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἀφῆκεν863V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM, ἀλλὰ235CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ὕπαγε5217V-PAM-2S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM σου4771P-2GS πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM σοὺς4674S-2SAPM καὶ2532CONJ ἀνάγγειλον312V-AAM-2S αὐτοῖς846P-DPM ὅσα3745K-APN σοι4771P-2DS 3588T-NSM Κύριος2962N-NSM πεποίηκε4160V-RAI-3S καὶ2532CONJ ἠλέησέ1653V-AAI-3S σε4771P-2AS.

20 καὶ2532CONJ ἀπῆλθε565V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ἤρξατο756V-ADI-3S κηρύσσειν2784V-PAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Δεκαπόλει1179N-DSF ὅσα3745K-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM, καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM ἐθαύμαζον2296V-IAI-3P.

21 Καὶ2532CONJ διαπεράσαντος1276V-AAP-GSM τοῦ3588T-GSMΙησοῦ2424N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πλοίῳ4143N-DSN πάλιν3825ADV εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πέραν4008ADV συνήχθη4863V-API-3S ὄχλος3793N-NSM πολὺς4183A-NSM ἐπ1909PREPαὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF.

22 Καὶ2532CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S εἷς1520A-NSM τῶν3588T-GPM ἀρχισυναγώγων752N-GPM, ὀνόματι3686N-DSNΙάειρος2383N-NSM, καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM αὐτὸν846P-ASM πίπτει4098V-PAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846P-GSM

23 καὶ2532CONJ παρεκάλει3870V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM πολλά4183A-APN, λέγων3004V-PAP-NSM ὅτι3754CONJ τὸ3588T-NSN θυγάτριόν2365N-NSN μου1473P-1GS ἐσχάτως2079ADV-S ἔχει2192V-PAI-3S, ἵνα2443CONJ ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM ἐπιθῇς2007V-2AAS-2S αὐτῇ846P-DSF τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF, ὅπως3704ADV σωθῇ4982V-APS-3S καὶ2532CONJ ζήσεται2198V-FDI-3S.

24 καὶ2532CONJ ἀπῆλθε565V-2AAI-3S μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM· καὶ2532CONJ ἠκολούθει190V-IAI-3S αὐτῷ846P-DSM ὄχλος3793N-NSM πολύς4183A-NSM, καὶ2532CONJ συνέθλιβον4918V-IAI-3P αὐτόν846P-ASM.

25 Καὶ2532CONJ γυνή1135N-NSF τις5100X-NSF οὖσα1510V-PAP-NSF ἐν1722PREP ῥύσει4511N-DSF αἵματος129N-GSN ἔτη2094N-APN δώδεκα1427A-NUI,

26 καὶ2532CONJ πολλὰ4183A-APN παθοῦσα3958V-2AAP-NSF ὑπὸ5259PREP πολλῶν4183A-GPM ἰατρῶν2395N-GPM καὶ2532CONJ δαπανήσασα1159V-AAP-NSF τὰ3588T-APN παρ3844PREPἑαυτῆς1438F-3GSF πάντα3956A-APN, καὶ2532CONJ μηδὲν3367A-ASN-N ὠφεληθεῖσα5623V-APP-NSF, ἀλλὰ235CONJ μᾶλλον3123ADV εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN χεῖρον5501A-ASN ἐλθοῦσα2064V-2AAP-NSF,

27 ἀκούσασα191V-AAP-NSF περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSMΙησοῦ2424N-GSM, ἐλθοῦσα2064V-2AAP-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὄχλῳ3793N-DSM ὄπισθεν3693ADV ἥψατο680V-ADI-3S τοῦ3588T-GSN ἱματίου2440N-GSN αὐτοῦ846P-GSM·

28 ἔλεγε3004V-IAI-3S γὰρ1063CONJ ἐν1722PREP ἑαυτῇ1438F-3DSF ὅτι3754CONJ ἐὰν1437COND ἅψωμαι680V-AMS-1S κἂν2579COND-K τῶν3588T-GPN ἱματίων2440N-GPN αὐτοῦ846P-GSM, σωθήσομαι4982V-FPI-1S.

29 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἐξηράνθη3583V-API-3S 3588T-NSF πηγὴ4077N-NSF τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN αὐτῆς846P-GSF, καὶ2532CONJ ἔγνω1097V-2AAI-3S τῷ3588T-DSN σώματι4983N-DSN ὅτι3754CONJ ἴαται2390V-RPI-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF μάστιγος3148N-GSF.

30 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ἐπιγνοὺς1921V-2AAP-NSM ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438F-3DSM τὴν3588T-ASF ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM δύναμιν1411N-ASF ἐξελθοῦσαν1831V-2AAP-ASF, ἐπιστραφεὶς1994V-2APP-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὄχλῳ3793N-DSM ἔλεγε3004V-IAI-3S· τίς5101I-NSM μου1473P-1GS ἥψατο680V-ADI-3S τῶν3588T-GPN ἱματίων2440N-GPN;

31 καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM· βλέπεις991V-PAI-2S τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM συνθλίβοντά4918V-PAP-ASM σε4771P-2AS, καὶ2532CONJ λέγεις3004V-PAI-2S τίς5101I-NSM μου1473P-1GS ἥψατο680V-ADI-3S;

32 καὶ2532CONJ περιεβλέπετο4017V-IMI-3S ἰδεῖν3708V-2AAN τὴν3588T-ASF τοῦτο3778D-ASN ποιήσασαν4160V-AAP-ASF.

33 3588T-NSF δὲ1161CONJ γυνὴ1135N-NSF φοβηθεῖσα5399V-AOP-NSF καὶ2532CONJ τρέμουσα5141V-PAP-NSF, εἰδυῖα1492V-RAP-NSF 3739R-NSN γέγονεν1096V-2RAI-3S ἐπ1909PREPαὐτῇ846P-DSF, ἦλθε2064V-2AAI-3S καὶ2532CONJ προσέπεσεν4363V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF.

34 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF· θύγατερ2364N-VSF, 3588T-NSF πίστις4102N-NSF σου4771P-2GS σέσωκέ4982V-RAI-3S σε4771P-2AS· ὕπαγε5217V-PAM-2S εἰς1519PREP εἰρήνην1515N-ASF, καὶ2532CONJ ἴσθι1510V-PAM-2S ὑγιὴς5199A-NSF ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF μάστιγός3148N-GSF σου4771P-2GS.

35 Ετι2089ADV αὐτοῦ846P-GSM λαλοῦντος2980V-PAP-GSM ἔρχονται2064V-PNI-3P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ἀρχισυναγώγου752N-GSM λέγοντες3004V-PAP-NPM ὅτι3754CONJ 3588T-NSF θυγάτηρ2364N-NSF σου4771P-2GS ἀπέθανε599V-2AAI-3S· τί5101I-ASN ἔτι2089ADV σκύλλεις4660V-PAI-2S τὸν3588T-ASM διδάσκαλον1320N-ASM;

36 3588T-NSM δὲ1161CONJΙησοῦς2424N-NSM εὐθέως2112ADV ἀκούσας191V-AAP-NSM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM λαλούμενον2980V-PPP-ASM λέγει3004V-PAI-3S τῷ3588T-DSM ἀρχισυναγώγῳ752N-DSM· μὴ3361PRT-N φοβοῦ5399V-PNM-2S, μόνον3440ADV πίστευε4100V-PAM-2S.

37 καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἀφῆκεν863V-AAI-3S αὑτῷ846P-DSM οὐδένα3762A-ASM-N συνακολουθῆσαι4870V-AAN εἰ1487COND μὴ3361PRT-N Πέτρον4074N-ASM καὶ2532CONJΙάκωβον2385N-ASM καὶ2532CONJΙωάννην2491N-ASM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASMΙακώβου2385N-GSM.

38 καὶ2532CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀρχισυναγώγου752N-GSM, καὶ2532CONJ θεωρεῖ2334V-PAI-3S θόρυβον2351N-ASM, καὶ2532CONJ κλαίοντας2799V-PAP-APM καὶ2532CONJ ἀλαλάζοντας214V-PAP-APM πολλά4183A-APN,

39 καὶ2532CONJ εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· τί5101I-ASN θορυβεῖσθε2350V-PPI-2P καὶ2532CONJ κλαίετε2799V-PAI-2P; τὸ3588T-NSN παιδίον3813N-NSN οὐκ3756PRT-N ἀπέθανεν599V-2AAI-3S, ἀλλὰ235CONJ καθεύδει2518V-PAI-3S. καὶ2532CONJ κατεγέλων2606V-IAI-3P αὐτοῦ846P-GSM.

40 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἐκβαλὼν1544V-2AAP-NSM πάντας3956A-APM παραλαμβάνει3880V-PAI-3S τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM τοῦ3588T-GSN παιδίου3813N-GSN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ εἰσπορεύεται1531V-PNI-3S ὅπου3699ADV ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-NSN παιδίον3813N-NSN ἀνακείμενον345V-PNP-NSN,

41 καὶ2532CONJ κρατήσας2902V-AAP-NSM τῆς3588T-GSF χειρὸς5495N-GSF τοῦ3588T-GSN παιδίου3813N-GSN λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF· ταλιθά5008ARAM, κοῦμι2891ARAM· 3739R-NSN ἐστι1510V-PAI-3S μεθερμηνευόμενον3177V-PPP-NSN, τὸ3588T-NSN κοράσιον2877N-NSN, σοὶ4771P-2DS λέγω3004V-PAI-1S, ἔγειρε1453V-PAM-2S.

42 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἀνέστη450V-2AAI-3S τὸ3588T-NSN κοράσιον2877N-NSN καὶ2532CONJ περιεπάτει4043V-IAI-3S· ἦν1510V-IAI-3S γὰρ1063CONJ ἐτῶν2094N-GPN δώδεκα1427A-NUI. καὶ2532CONJ ἐξέστησαν1839V-2AAI-3P ἐκστάσει1611N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF.

43 καὶ2532CONJ διεστείλατο1291V-AMI-3S αὐτοῖς846P-DPM πολλὰ4183A-APN ἵνα2443CONJ μηδεὶς3367A-NSM-N γνῷ1097V-2AAS-3S τοῦτο3778D-ASN· καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S δοθῆναι1325V-APN αὐτῇ846P-DSF φαγεῖν5315V-2AAN.

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S ἐκεῖθεν1564ADV καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πατρίδα3968N-ASF ἑαυτοῦ1438F-3GSM· καὶ2532CONJ ἀκολουθοῦσιν190V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM.

2 καὶ2532CONJ γενομένου1096V-2ADP-GSN σαββάτου4521N-GSN ἤρξατο756V-ADI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF συναγωγῇ4864N-DSF διδάσκειν1321V-PAN· καὶ2532CONJ πολλοὶ4183A-NPM ἀκούοντες191V-PAP-NPM ἐξεπλήσσοντο1605V-IPI-3P λέγοντες3004V-PAP-NPM· πόθεν4159ADV-I τούτῳ3778D-DSM ταῦτα3778D-NPN; καὶ2532CONJ τίς5101I-NSF 3588T-NSF σοφία4678N-NSF 3588T-NSF δοθεῖσα1325V-APP-NSF αὐτῷ846P-DSM, καὶ2532CONJ δυνάμεις1411N-NPF τοιαῦται5108D-NPF διὰ1223PREP τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτοῦ846P-GSM γίνονται1096V-PNI-3P;

3 οὐχ3756PRT-N οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM τέκτων5045N-NSM, 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τῆς3588T-GSF Μαρίας3137N-GSF, ἀδελφὸς80N-NSM δὲ1161CONJΙακώβου2385N-GSM καὶ2532CONJΙωσῆ2500N-GSM καὶ2532CONJΙούδα2455N-GSM καὶ2532CONJ Σίμωνος4613N-GSM; καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N εἰσὶν1510V-PAI-3P αἱ3588T-NPF ἀδελφαὶ79N-NPF αὐτοῦ846P-GSM ὧδε5602ADV πρὸς4314PREP ἡμᾶς1473P-1AP; καὶ2532CONJ ἐσκανδαλίζοντο4624V-IPI-3P ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM.

4 ἔλεγε3004V-IAI-3S δὲ1161CONJ αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ἔστι1510V-PAI-3S προφήτης4396N-NSM ἄτιμος820A-NSM εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πατρίδι3968N-DSF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM συγγενέσι4773A-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF αὐτοῦ846P-GSM.

5 καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἠδύνατο1410V-INI-3S-ATT ἐκεῖ1563ADV οὐδεμίαν3762A-ASF-N δύναμιν1411N-ASF ποιῆσαι4160V-AAN, εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ὀλίγοις3641A-DPM ἀρρώστοις732A-DPM ἐπιθεὶς2007V-2AAP-NSM τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐθεράπευσε2323V-AAI-3S.

6 καὶ2532CONJ ἐθαύμαζε2296V-IAI-3S διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF ἀπιστίαν570N-ASF αὐτῶν846P-GPM. Καὶ2532CONJ περιῆγε4013V-IAI-3S τὰς3588T-APF κώμας2968N-APF κύκλῳ2945N-DSM διδάσκων1321V-PAP-NSM.

7 Καὶ2532CONJ προσκαλεῖται4341V-PNI-3S τοὺς3588T-APM δώδεκα1427A-NUI, καὶ2532CONJ ἤρξατο756V-ADI-3S αὐτοὺς846P-APM ἀποστέλλειν649V-PAN δύο1417A-NUI δύο1417A-NUI, καὶ2532CONJ ἐδίδου1325V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἐξουσίαν1849N-ASF τῶν3588T-GPN πνευμάτων4151N-GPN τῶν3588T-GPN ἀκαθάρτων169A-GPN,

8 καὶ2532CONJ παρήγγειλεν3853V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἵνα2443CONJ μηδὲν3367A-ASN-N αἴρωσιν142V-PAS-3P εἰς1519PREP ὁδὸν3598N-ASF εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ῥάβδον4464N-ASF μόνον3440ADV, μὴ3361PRT-N πήραν4082N-ASF, μὴ3361PRT-N ἄρτον740N-ASM, μὴ3361PRT-N εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ζώνην2223N-ASF χαλκόν5475N-ASM,

9 ἀλλ235CONJὑποδεδεμένους5265V-RPP-APM σανδάλια4547N-APN, καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ἐνδεδύσθαι1746V-RNN δύο1417A-NUI χιτῶνας5509N-APM.

10 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ὅπου3699ADV ἐὰν1437COND εἰσέλθητε1525V-2AAS-2P εἰς1519PREP οἰκίαν3614N-ASF, ἐκεῖ1563ADV μένετε3306V-PAM-2P ἕως2193ADV ἂν302PRT ἐξέλθητε1831V-2AAS-2P ἐκεῖθεν1564ADV·

11 καὶ2532CONJ ὅσοι3745K-NPM ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N δέξωνται1209V-ADS-3P ὑμᾶς4771P-2AP μηδὲ3366CONJ-N ἀκούσωσιν191V-AAS-3P ὑμῶν4771P-2GP, ἐκπορευόμενοι1607V-PNP-NPM ἐκεῖθεν1564ADV ἐκτινάξατε1621V-AAM-2P τὸν3588T-ASM χοῦν5522N-ASM τὸν3588T-ASM ὑποκάτω5270ADV τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM ὑμῶν4771P-2GP εἰς1519PREP μαρτύριον3142N-ASN αὐτοῖς846P-DPM· ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, ἀνεκτότερον414A-NSN-C ἔσται1510V-FDI-3S Σοδόμοις4670N-DPN 2228PRT Γομόρροις1116N-DPN ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF κρίσεως2920N-GSF 2228PRT τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF.

12 Καὶ2532CONJ ἐξελθόντες1831V-2AAP-NPM ἐκήρυσσον2784V-IAI-3P ἵνα2443CONJ μετανοήσωσι3340V-AAS-3P,

13 καὶ2532CONJ δαιμόνια1140N-APN πολλὰ4183A-APN ἐξέβαλλον1544V-IAI-3P, καὶ2532CONJ ἤλειφον218V-IAI-3P ἐλαίῳ1637N-DSN πολλοὺς4183A-APM ἀρρώστους732A-APM καὶ2532CONJ ἐθεράπευον2323V-IAI-3P.

14 Καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSMΗρῴδης2264N-NSM· φανερὸν5318A-NSN γὰρ1063CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτοῦ846P-GSM· καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S ὅτι3754CONJΙωάννης2491N-NSM 3588T-NSM βαπτίζων907V-PAP-NSM ἐκ1537PREP νεκρῶν3498A-GPM ἠγέρθη1453V-API-3S, καὶ2532CONJ διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐνεργοῦσιν1754V-PAI-3P αἱ3588T-NPF δυνάμεις1411N-NPF ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM.

15 ἄλλοι243A-NPM ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJΗλίας2243N-NSM ἐστίν1510V-PAI-3S· ἄλλοι243A-NPM δὲ1161CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ προφήτης4396N-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S ὡς5613ADV εἷς1520A-NSM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM.

16 ἀκούσας191V-AAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSMΗρῴδης2264N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S ὅτι3754CONJ ὃν3739R-ASM ἐγὼ1473P-1NS ἀπεκεφάλισα607V-AAI-1SΙωάννην2491N-ASM, οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S· αὐτὸς846P-NSM ἠγέρθη1453V-API-3S ἐκ1537PREP νεκρῶν3498A-GPM.

17 αὐτὸς846P-NSM γὰρ1063CONJ 3588T-NSMΗρῴδης2264N-NSM ἀποστείλας649V-AAP-NSM ἐκράτησε2902V-AAI-3S τὸν3588T-ASMΙωάννην2491N-ASM καὶ2532CONJ ἔδησεν1210V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP φυλακῇ5438N-DSF διὰ1223PREPΗρῳδιάδα2266N-ASF τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF Φιλίππου5376N-GSM τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846P-GSM, ὅτι3754CONJ αὐτὴν846P-ASF ἐγάμησεν1060V-AAI-3S.

18 ἔλεγε3004V-IAI-3S γὰρ1063CONJ 3588T-NSMΙωάννης2491N-NSM τῷ3588T-DSMΗρῴδῃ2264N-DSM ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ἔξεστί1832V-PAI-3S σοι4771P-2DS ἔχειν2192V-PAN τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM σου4771P-2GS.

19 3588T-NSF δὲ1161CONJΗρῳδιὰς2266N-NSF ἐνεῖχεν1758V-IAI-3S αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ ἤθελεν2309V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἀποκτεῖναι615V-AAN, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἠδύνατο1410V-INI-3S-ATT·

20 3588T-NSM γὰρ1063CONJΗρῴδης2264N-NSM ἐφοβεῖτο5399V-INI-3S τὸν3588T-ASMΙωάννην2491N-ASM, εἰδὼς1492V-RAP-NSM αὐτὸν846P-ASM ἄνδρα435N-ASM δίκαιον1342A-ASM καὶ2532CONJ ἅγιον40A-ASM, καὶ2532CONJ συνετήρει4933V-IAI-3S αὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ ἀκούσας191V-AAP-NSM αὐτοῦ846P-GSM πολλὰ4183A-APN ἐποίει4160V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἡδέως2234ADV αὐτοῦ846P-GSM ἤκουε191V-IAI-3S.

21 καὶ2532CONJ γενομένης1096V-2ADP-GSF ἡμέρας2250N-GSF εὐκαίρου2121A-GSF, ὅτε3753ADVΗρῴδης2264N-NSM τοῖς3588T-DPM γενεσίοις1077N-DPN αὐτοῦ846P-GSM δεῖπνον1173N-ASN ἐποίει4160V-IAI-3S τοῖς3588T-DPM μεγιστᾶσιν3175N-DPM-S αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM χιλιάρχοις5506N-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM πρώτοις4413A-DPM-S τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF,

22 καὶ2532CONJ εἰσελθούσης1525V-2AAP-GSF τῆς3588T-GSF θυγατρὸς2364N-GSF αὐτῆς846P-GSF τῆς3588T-GSFΗρῳδιάδος2266N-GSF καὶ2532CONJ ὀρχησαμένης3738V-ADP-GSF καὶ2532CONJ ἀρεσάσης700V-AAP-GSF τῷ3588T-DSNΗρῴδῃ2264N-DSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM συνανακειμένοις4873V-PNP-DPM, εἶπεν3004V-2AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῷ3588T-DSN κορασίῳ2877N-DSN· αἴτησόν154V-AAM-2S με1473P-1AS 3739R-ASN ἐὰν1437COND θέλῃς2309V-PAS-2S, καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S σοι4771P-2DS.

23 καὶ2532CONJ ὤμοσεν3660V-AAI-3S αὐτῇ846P-DSF ὅτι3754CONJ 3739R-ASN ἐάν1437COND με1473P-1AS αἰτήσῃς154V-AAS-2S δώσω1325V-FAI-1S σοι4771P-2DS, ἕως2193ADV ἡμίσους2255A-GSN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF μου1473P-1GS.

24 3588T-NSF δὲ1161CONJ ἐξελθοῦσα1831V-2AAP-NSF εἶπε3004V-2AAM-2S τῇ3588T-DSF μητρὶ3384N-DSF αὐτῆς846P-GSF· τί5101I-ASN αἰτήσομαι154V-FMI-1S; 3588T-NSF δὲ1161CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S· τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASFΙωάννου2491N-GSM τοῦ3588T-GSM βαπτιστοῦ910N-GSM.

25 καὶ2532CONJ εἰσελθοῦσα1525V-2AAP-NSF εὐθέως2112ADV μετὰ3326PREP σπουδῆς4710N-GSF πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ᾐτήσατο154V-AMI-3S λέγουσα3004V-PAP-NSF· θέλω2309V-PAI-1S ἵνα2443CONJ μοι1473P-1DS δῷς1325V-2AAS-2S ἐξαυτῆς1824ADV ἐπὶ1909PREP πίνακι4094N-DSM τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASFΙωάννου2491N-GSM τοῦ3588T-GSM βαπτιστοῦ910N-GSM.

26 καὶ2532CONJ περίλυπος4036A-NSM γενόμενος1096V-2ADP-NSM 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM, διὰ1223PREP τοὺς3588T-APM ὅρκους3727N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM συνανακειμένους4873V-PNP-APM οὐκ3756PRT-N ἠθέλησεν2309V-AAI-3S αὐτὴν846P-ASF ἀθετῆσαι114V-AAN.

27 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἀποστείλας649V-AAP-NSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM σπεκουλάτωρα4688N-ASM ἐπέταξεν2004V-AAI-3S ἐνεχθῆναι5342V-APN τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846P-GSM.

28 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀπελθὼν565V-2AAP-NSM ἀπεκεφάλισεν607V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF φυλακῇ5438N-DSF, καὶ2532CONJ ἤνεγκε5342V-AAI-3S τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846P-GSM ἐπὶ1909PREP πίνακι4094N-DSM καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτὴν846P-ASF τῷ3588T-DSN κορασίῳ2877N-DSN, καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN κοράσιον2877N-NSN ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτὴν846P-ASF τῇ3588T-DSF μητρὶ3384N-DSF αὐτῆς846P-GSF.

29 καὶ2532CONJ ἀκούσαντες191V-AAP-NPM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἦλθον2064V-2AAI-3P καὶ2532CONJ ἦραν142V-AAI-3P τὸ3588T-ASN πτῶμα4430N-ASN αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ἔθηκαν5087V-AAI-3P αὐτὸ846P-ASN ἐν1722PREP μνημείῳ3419N-DSN.

30 Καὶ2532CONJ συνάγονται4863V-PPI-3P οἱ3588T-NPM ἀπόστολοι652N-NPM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASMΙησοῦν2424N-ASM, καὶ2532CONJ ἀπήγγειλαν518V-AAI-3P αὐτῷ846P-DSM πάντα3956A-APN, καὶ2532CONJ ὅσα3745K-APN ἐποίησαν4160V-AAI-3P καὶ2532CONJ ὅσα3745K-APN ἐδίδαξαν1321V-AAI-3P.

31 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· δεῦτε1205V-PAM-2P ὑμεῖς4771P-2NP αὐτοὶ846P-NPM κατ2596PREPἰδίαν2398A-ASF εἰς1519PREP ἔρημον2048A-ASM τόπον5117N-ASM, καὶ2532CONJ ἀναπαύεσθε373V-PMM-2P ὀλίγον3641ADV· ἦσαν1510V-IAI-3P γὰρ1063CONJ οἱ3588T-NPM ἐρχόμενοι2064V-PNP-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὑπάγοντες5217V-PAP-NPM πολλοί4183A-NPM, καὶ2532CONJ οὐδὲ3761CONJ-N φαγεῖν5315V-2AAN εὐκαίρουν2119V-IAI-3P.

32 καὶ2532CONJ ἀπῆλθον565V-2AAI-3P εἰς1519PREP ἔρημον2048A-ASM τόπον5117N-ASM ἐν1722PREP πλοίῳ4143N-DSN κατ2596PREPἰδίαν2398A-ASF.

33 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-2AAI-3P αὐτοὺς846P-APM ὑπάγοντας5217V-PAP-APM, καὶ2532CONJ ἐπέγνωσαν1921V-2AAI-3P αὐτοὺς846P-APM πολλοί4183A-NPM, καὶ2532CONJ πεζῇ3979ADV ἀπὸ575PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF πόλεων4172N-GPF συνέδραμον4936V-2AAI-3P ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ προῆλθον4281V-2AAI-3P αὐτοὺς846P-APM καὶ2532CONJ συνῆλθον4905V-2AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM.

34 Καὶ2532CONJ ἐξελθὼν1831V-2AAP-NSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM εἶδε1492V-2AAI-3S πολὺν4183A-ASM ὄχλον3793N-ASM καὶ2532CONJ ἐσπλαγχνίσθη4697V-AOI-3S ἐπ1909PREPαὐτοῖς846P-DPM, ὅτι3754CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P ὡς5613ADV πρόβατα4263N-NPN μὴ3361PRT-N ἔχοντα2192V-PAP-NPN ποιμένα4166N-ASM, καὶ2532CONJ ἤρξατο756V-ADI-3S διδάσκειν1321V-PAN αὐτοὺς846P-APM πολλά4183A-APN.

35 Καὶ2532CONJ ἤδη2235ADV ὥρας5610N-GSF πολλῆς4183A-GSF γενομένης1096V-2ADP-GSF προσελθόντες4334V-2AAP-NPM αὐτῷ846P-DSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM λέγουσιν3004V-PAI-3P ὅτι3754CONJ ἔρημός2048A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM τόπος5117N-NSM καὶ2532CONJ ἤδη2235ADV ὥρα5610N-NSF πολλή4183A-NSF·

36 ἀπόλυσον630V-AAM-2S αὐτούς846P-APM, ἵνα2443CONJ ἀπελθόντες565V-2AAP-NPM εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM κύκλῳ2945N-DSM ἀγροὺς68N-APM καὶ2532CONJ κώμας2968N-APF ἀγοράσωσιν59V-AAS-3P ἑαυτοῖς1438F-3DPM ἄρτους740N-APM· τί5101I-ASN γὰρ1063CONJ φάγωσιν5315V-2AAS-3P οὐκ3756PRT-N ἔχουσιν2192V-PAI-3P.

37 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· δότε1325V-2AAM-2P αὐτοῖς846P-DPM ὑμεῖς4771P-2NP φαγεῖν5315V-2AAN. καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM· ἀπελθόντες565V-2AAP-NPM ἀγοράσωμεν59V-AAS-1P δηναρίων1220N-GPN διακοσίων1250A-GPN ἄρτους740N-APM καὶ2532CONJ δῶμεν1325V-2AAS-1P αὐτοῖς846P-DPM φαγεῖν5315V-2AAN;

38 3588T-NSM δὲ1161CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· πόσους4214Q-APM ἄρτους740N-APM ἔχετε2192V-PAI-2P; ὑπάγετε5217V-PAM-2P καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-2AAM-2P. καὶ2532CONJ γνόντες1097V-2AAP-NPM λέγουσι3004V-PAI-3P· πέντε4002A-NUI, καὶ2532CONJ δύο1417A-NUI ἰχθύας2486N-APM.

39 καὶ2532CONJ ἐπέταξεν2004V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἀνακλῖναι347V-AAN πάντας3956A-APM συμπόσια4849N-APN συμπόσια4849N-APN ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM χλωρῷ5515A-DSM χόρτῳ5528N-DSM.

40 καὶ2532CONJ ἀνέπεσον377V-2AAI-3P πρασιαὶ4237N-NPF πρασιαὶ4237N-NPF ἀνὰ303PREP ἑκατὸν1540A-NUI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP πεντήκοντα4004A-NUI.

41 καὶ2532CONJ λαβὼν2983V-2AAP-NSM τοὺς3588T-APM πέντε4002A-NUI ἄρτους740N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δύο1417A-NUI ἰχθύας2486N-APM ἀναβλέψας308V-AAP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM εὐλόγησε2127V-AAI-3S, καὶ2532CONJ κατέκλασε2622V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM καὶ2532CONJ ἐδίδου1325V-IAI-3S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM ἵνα2443CONJ παραθῶσιν3908V-2AAS-3P αὐτοῖς846P-DPM, καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δύο1417A-NUI ἰχθύας2486N-APM ἐμέρισε3307V-AAI-3S πᾶσι3956A-DPM.

42 καὶ2532CONJ ἔφαγον5315V-2AAI-3P πάντες3956A-NPM καὶ2532CONJ ἐχορτάσθησαν5526V-API-3P,

43 καὶ2532CONJ ἦραν142V-AAI-3P κλασμάτων2801N-GPN δώδεκα1427A-NUI κοφίνους2894N-APM πλήρεις4134A-APM, καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἰχθύων2486N-GPM.

44 καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P οἱ3588T-NPM φαγόντες5315V-2AAP-NPM τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM πεντακισχίλιοι4000A-NPM ἄνδρες435N-NPM.

45 Καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἠνάγκασε315V-AAI-3S τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM ἐμβῆναι1684V-2AAN εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN καὶ2532CONJ προάγειν4254V-PAN εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πέραν4008ADV πρὸς4314PREP Βηθσαϊδάν966N-PRI, ἕως2193ADV αὐτὸς846P-NSM ἀπολύσῃ630V-AAS-3S τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM·

46 καὶ2532CONJ ἀποταξάμενος657V-AMP-NSM αὐτοῖς846P-DPM ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN προσεύξασθαι4336V-ADN.

47 καὶ2532CONJ ὀψίας3798A-GSF γενομένης1096V-2ADP-GSF ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-NSN πλοῖον4143N-NSN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF, καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM μόνος3441A-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF.

48 καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM αὐτοὺς846P-APM βασανιζομένους928V-PPP-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐλαύνειν1643V-PAN· ἦν1510V-IAI-3S γὰρ1063CONJ 3588T-NSM ἄνεμος417N-NSM ἐναντίος1727A-NSM αὐτοῖς846P-DPM· καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τετάρτην5067A-ASF φυλακὴν5438N-ASF τῆς3588T-GSF νυκτὸς3571N-GSF ἔρχεται2064V-PNI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM περιπατῶν4043V-PAP-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF, καὶ2532CONJ ἤθελε2309V-IAI-3S παρελθεῖν3928V-2AAN αὐτούς846P-APM.

49 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἰδόντες3708V-2AAP-NPM αὐτὸν846P-ASM περιπατοῦντα4043V-PAP-ASM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF ἔδοξαν1380V-AAI-3P φάντασμα5326N-NSN εἶναι1510V-PAN, καὶ2532CONJ ἀνέκραξαν349V-AAI-3P·

50 πάντες3956A-NPM γὰρ1063CONJ αὐτὸν846P-ASM εἶδον3708V-2AAI-3P καὶ2532CONJ ἐταράχθησαν5015V-API-3P. καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἐλάλησε2980V-AAI-3S μετ3326PREPαὐτῶν846P-GPM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· θαρσεῖτε2293V-PAM-2P, ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S, μὴ3361PRT-N φοβεῖσθε5399V-PNM-2P.

51 καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM, καὶ2532CONJ ἐκόπασεν2869V-AAI-3S 3588T-NSM ἄνεμος417N-NSM· καὶ2532CONJ λίαν3029ADV ἐκ1537PREP περισσοῦ4053A-GSN ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-3DPM ἐξίσταντο1839V-IMI-3P καὶ2532CONJ ἐθαύμαζον2296V-IAI-3P.

52 οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ συνῆκαν4920V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM ἄρτοις740N-DPM, ἀλλ235CONJἦν1510V-IAI-3S αὐτῶν846P-GPM 3588T-NSF καρδία2588N-NSF πεπωρωμένη4456V-RPP-NSF.

53 Καὶ2532CONJ διαπεράσαντες1276V-AAP-NPM ἀπῆλθον565V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF Γεννησαρὲτ1082N-PRI καὶ2532CONJ προσωρμίσθησαν4358V-API-3P.

54 καὶ2532CONJ ἐξελθόντων1831V-2AAP-GPM αὐτῶν846P-GPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN πλοίου4143N-GSN εὐθέως2112ADV ἐπιγνόντες1921V-2AAP-NPM αὐτὸν846P-ASM

55 περιέδραμον4063V-AAI-3P ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF περίχωρον4066A-ASF ἐκείνην1565D-ASF καὶ2532CONJ ἤρξαντο756V-ADI-3P ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM κραβάττοις2895N-DPM τοὺς3588T-APM κακῶς2560ADV ἔχοντας2192V-PAP-APM περιφέρειν4064V-PAN ὅπου3699ADV ἤκουον191V-IAI-3P ὅτι3754CONJ ἐκεῖ1563ADV ἐστι1510V-PAI-3S·

56 καὶ2532CONJ ὅπου3699ADV ἂν302PRT εἰσεπορεύετο1531V-INI-3S εἰς1519PREP κώμας2968N-APF 2228PRT πόλεις4172N-APF 2228PRT ἀγρούς68N-APM, ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀγοραῖς58N-DPF ἐτίθεσαν5087V-IAI-3P τοὺς3588T-APM ἀσθενοῦντας770V-PAP-APM καὶ2532CONJ παρεκάλουν3870V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἵνα2443CONJ κἂν2579COND-K τοῦ3588T-GSN κρασπέδου2899N-GSN τοῦ3588T-GSN ἱματίου2440N-GSN αὐτοῦ846P-GSM ἅψωνται680V-AMS-3P· καὶ2532CONJ ὅσοι3745K-NPM ἂν302PRT ἥπτοντο680V-INI-3P αὐτοῦ846P-GSM, ἐσῴζοντο4982V-IPI-3P.

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ συνάγονται4863V-PPI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM καί2532CONJ τινες5100X-NPM τῶν3588T-GPM γραμματέων1122N-GPM ἐλθόντες2064V-2AAP-NPM ἀπὸ575PREPΙεροσολύμων2414N-GPN·

2 καὶ2532CONJ ἰδόντες3708V-2AAP-NPM τινὰς5100X-APM τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM κοιναῖς2839A-DPF χερσί5495N-DPF, τοῦτ3778D-NSNἔστιν1510V-PAI-3S ἀνίπτοις449A-DPF, ἐσθίοντας2068V-PAP-APM ἄρτους740N-APM, ἐμέμψαντο3201V-ADI-3P·

3 οἱ3588T-NPM γὰρ1063CONJ Φαρισαῖοι5330N-NPM καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM, ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N πυγμῇ4435N-DSF νίψωνται3538V-AMS-3P τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF, οὐκ3756PRT-N ἐσθίουσι2068V-PAI-3P, κρατοῦντες2902V-PAP-NPM τὴν3588T-ASF παράδοσιν3862N-ASF τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPM-C·

4 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP ἀγορᾶς58N-GSF, ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N βαπτίσωνται907V-AMS-3P, οὐκ3756PRT-N ἐσθίουσι2068V-PAI-3P· καὶ2532CONJ ἄλλα243A-NPN πολλά4183A-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S 3739R-APN παρέλαβον3880V-2AAI-3P κρατεῖν2902V-PAN, βαπτισμοὺς909N-APM ποτηρίων4221N-GPN καὶ2532CONJ ξεστῶν3582N-GPM καὶ2532CONJ χαλκίων5473N-GPN καὶ2532CONJ κλινῶν2825N-GPF·

5 ἔπειτα1899ADV ἐπερωτῶσιν1905V-PAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM· διατί1302PRT-I οὐ3756PRT-N περιπατοῦσιν4043V-PAI-3P οἱ3588T-NPM μαθηταί3101N-NPM σου4771P-2GS κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF παράδοσιν3862N-ASF τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPM-C, ἀλλ235CONJἀνίπτοις449A-DPF χερσὶν5495N-DPF ἐσθίουσι2068V-PAI-3P τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM;

6 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ὅτι3754CONJ καλῶς2573ADV προεφήτευσεν4395V-AAI-3SΗσαΐας2268N-NSM περὶ4012PREP ὑμῶν4771P-2GP τῶν3588T-GPM ὑποκριτῶν5273N-GPM, ὡς5613ADV γέγραπται1125V-RPI-3S· οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM τοῖς3588T-DPN χείλεσί5491N-DPN με1473P-1AS τιμᾷ5091V-PAI-3S,
3588T-NSF δὲ1161CONJ καρδία2588N-NSF αὐτῶν846P-GPM πόρρω4206ADV ἀπέχει568V-PAI-3S ἀπ575PREPἐμοῦ1473P-1GS·

7 μάτην3155ADV δὲ1161CONJ σέβονταί4576V-PNI-3P με1473P-1AS,
διδάσκοντες1321V-PAP-NPM διδασκαλίας1319N-APF ἐντάλματα1778N-APN ἀνθρώπων444N-GPM.

8 ἀφέντες863V-2AAP-NPM γὰρ1063CONJ τὴν3588T-ASF ἐντολὴν1785N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM κρατεῖτε2902V-PAI-2P τὴν3588T-ASF παράδοσιν3862N-ASF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM, βαπτισμοὺς909N-APM ξεστῶν3582N-GPM καὶ2532CONJ ποτηρίων4221N-GPN, καὶ2532CONJ ἄλλα243A-APN παρόμοια3946A-APN τοιαῦτα5108D-APN πολλὰ4183A-APN ποιεῖτε4160V-PAI-2P.

9 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· καλῶς2573ADV ἀθετεῖτε114V-PAI-2P τὴν3588T-ASF ἐντολὴν1785N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἵνα2443CONJ τὴν3588T-ASF παράδοσιν3862N-ASF ὑμῶν4771P-2GP τηρήσητε5083V-AAS-2P.

10 Μωϋσῆς3475N-NSM γὰρ1063CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S· τίμα5091V-PAM-2S τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF σου4771P-2GS· καί2532CONJ· 3588T-NSM κακολογῶν2551V-PAP-NSM πατέρα3962N-ASM 2228PRT μητέρα3384N-ASF θανάτῳ2288N-DSM τελευτάτω5053V-PAM-3S·

11 ὑμεῖς4771P-2NP δὲ1161CONJ λέγετε3004V-PAI-2P· ἐὰν1437COND εἴπῃ3004V-2AAS-3S ἄνθρωπος444N-NSM τῷ3588T-DSM πατρὶ3962N-DSM 2228PRT τῇ3588T-DSF μητρί3384N-DSF, κορβᾶν2878HEB, 3739R-NSN ἐστι1510V-PAI-3S δῶρον1435N-NSN, 3739R-ASN ἐὰν1437COND ἐξ1537PREP ἐμοῦ1473P-1GS ὠφεληθῇς5623V-APS-2S,

12 καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV-N ἀφίετε863V-PAI-2P αὐτὸν846P-ASM οὐδὲν3762A-ASN-N ποιῆσαι4160V-AAN τῷ3588T-DSM πατρὶ3962N-DSM αὐτοῦ846P-GSM 2228PRT τῇ3588T-DSF μητρὶ3384N-DSF αὐτοῦ846P-GSM,

13 ἀκυροῦντες208V-PAP-NPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τῇ3588T-DSF παραδόσει3862N-DSF ὑμῶν4771P-2GP 3739R-DSF παρεδώκατε3860V-AAI-2P· καὶ2532CONJ παρόμοια3946A-APN τοιαῦτα5108D-APN πολλὰ4183A-APN ποιεῖτε4160V-PAI-2P.

14 Καὶ2532CONJ προσκαλεσάμενος4341V-ADP-NSM πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ἀκούετέ191V-PAM-2P μου1473P-1GS πάντες3956A-NPM καὶ2532CONJ συνίετε4920V-PAM-2P.

15 οὐδέν3762A-NSN-N ἐστιν1510V-PAI-3S ἔξωθεν1855ADV τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM εἰσπορευόμενον1531V-PNP-NSN εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM 3739R-NSN δύναται1410V-PNI-3S αὐτὸν846P-ASM κοινῶσαι2840V-AAN, ἀλλὰ235CONJ τὰ3588T-NPN ἐκπορευόμενά1607V-PNP-NPN ἐστι1510V-PAI-3S τὰ3588T-NPN κοινοῦντα2840V-PAP-NPN τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM.[

16 εἴ1487COND τις5100X-NSM ἔχει2192V-PAI-3S ὦτα3775N-APN ἀκούειν191V-PAN, ἀκουέτω191V-PAM-3S].

17 Καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ὄχλου3793N-GSM, ἐπηρώτων1905V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF παραβολῆς3850N-GSF.

18 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· οὕτω3779ADV καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP ἀσύνετοί801A-NPM ἐστε1510V-PAI-2P; οὔπω3768ADV-N νοεῖτε3539V-PAI-2P ὅτι3754CONJ πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN ἔξωθεν1855ADV εἰσπορευόμενον1531V-PNP-NSN εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S αὐτὸν846P-ASM κοινῶσαι2840V-AAN;

19 ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N εἰσπορεύεται1531V-PNI-3S αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF, ἀλλ235CONJεἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF, καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἀφεδρῶνα856N-ASM ἐκπορεύεται1607V-PNI-3S, καθαρίζον2511V-PAP-NSN πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN βρώματα1033N-APN.

20 ἔλεγε3004V-IAI-3S δὲ1161CONJ ὅτι3754CONJ τὸ3588T-NSN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐκπορευόμενον1607V-PNP-NSN, ἐκεῖνο1565D-NSN κοινοῖ2840V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM.

21 ἔσωθεν2081ADV γὰρ1063CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM οἱ3588T-NPM διαλογισμοὶ1261N-NPM οἱ3588T-NPM κακοὶ2556A-NPM ἐκπορεύονται1607V-PNI-3P, μοιχεῖαι3430N-NPF, πορνεῖαι4202N-NPF, φόνοι5408N-NPM,

22 κλοπαί2829N-NPF, πλεονεξίαι4124N-NPF, πονηρίαι4189N-NPF, δόλος1388N-NSM, ἀσέλγεια766N-NSF, ὀφθαλμὸς3788N-NSM πονηρός4190A-NSM, βλασφημία988N-NSF, ὑπερηφανία5243N-NSF, ἀφροσύνη877N-NSF·

23 πάντα3956A-NPN ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN πονηρὰ4190A-NPN ἔσωθεν2081ADV ἐκπορεύεται1607V-PNI-3S καὶ2532CONJ κοινοῖ2840V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM.

24 Καὶ2532CONJ ἐκεῖθεν1564ADV ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN μεθόρια3181N-APN Τύρου5184N-GSF καὶ2532CONJ Σιδῶνος4605N-GSF. καὶ2532CONJ εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM εἰς1519PREP οἰκίαν3614N-ASF οὐδένα3762A-ASM-N ἤθελε2309V-IAI-3S γνῶναι1097V-2AAN, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἠδυνήθη1410V-AOI-3S-ATT λαθεῖν2990V-2AAN.

25 ἀκούσασα191V-AAP-NSF γὰρ1063CONJ γυνὴ1135N-NSF περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM, ἧς3739R-GSF εἶχε2192V-IAI-3S τὸ3588T-NSN θυγάτριον2365N-NSN αὐτῆς846P-GSF πνεῦμα4151N-ASN ἀκάθαρτον169A-ASN, ἐλθοῦσα2064V-2AAP-NSF προσέπεσε4363V-2AAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846P-GSM·

26 3588T-NSF δὲ1161CONJ γυνὴ1135N-NSF ἦν1510V-IAI-3SΕλληνίς1674N-NSF, Συροφοινίκισσα4949N-NSF τῷ3588T-DSN γένει1085N-DSN· καὶ2532CONJ ἠρώτα2065V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἵνα2443CONJ τὸ3588T-ASN δαιμόνιον1140N-ASN ἐκβάλῃ1544V-2AAS-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF θυγατρὸς2364N-GSF αὐτῆς846P-GSF.

27 3588T-NSM δὲ1161CONJΙησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF· ἄφες863V-2AAM-2S πρῶτον4412ADV-S χορτασθῆναι5526V-APN τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN· οὐ3756PRT-N γάρ1063CONJ ἐστι1510V-PAI-3S καλὸν2570A-NSN λαβεῖν2983V-2AAN τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM τῶν3588T-GPN τέκνων5043N-GPN καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN κυναρίοις2952N-DPN βαλεῖν906V-2AAN.

28 3588T-NSF δὲ1161CONJ ἀπεκρίθη611V-ADI-3S καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ναί3483PRT, Κύριε2962N-VSM· καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN κυνάρια2952N-NPN ὑποκάτω5270ADV τῆς3588T-GSF τραπέζης5132N-GSF ἐσθίουσιν2068V-PAI-3P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ψιχίων5589N-GPN τῶν3588T-GPN παιδίων3813N-GPN.

29 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF· διὰ1223PREP τοῦτον3778D-ASM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ὕπαγε5217V-PAM-2S· ἐξελήλυθε1831V-2RAI-3S τὸ3588T-NSN δαιμόνιον1140N-NSN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF θυγατρός2364N-GSF σου4771P-2GS.

30 καὶ2532CONJ ἀπελθοῦσα565V-2AAP-NSF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτῆς846P-GSF εὗρε2147V-2AAI-3S τὸ3588T-NSN παιδίον3813N-ASN βεβλημένον906V-RPP-ASN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κλίνην2825N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN δαιμόνιον1140N-NSN ἐξεληλυθός1831V-2RAP-ASN.

31 Καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV ἐξελθὼν1831V-2AAP-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ὁρίων3725N-GPN Τύρου5184N-GSF καὶ2532CONJ Σιδῶνος4605N-GSF ἦλθε2064V-2AAI-3S πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN ὁρίων3725N-GPN Δεκαπόλεως1179N-GSF.

32 καὶ2532CONJ φέρουσιν5342V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM κωφὸν2974A-ASM μογιλάλον3424A-ASM καὶ2532CONJ παρακαλοῦσιν3870V-PAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἵνα2443CONJ ἐπιθῇ2007V-2AAS-3S αὐτῷ846P-DSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF.

33 καὶ2532CONJ ἀπολαβόμενος618V-2AMP-NSM αὐτὸν846P-ASM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ὄχλου3793N-GSM κατ2596PREPἰδίαν2398A-ASF ἔβαλε906V-2AAI-3S τοὺς3588T-APM δακτύλους1147N-APM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὦτα3775N-APN αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ πτύσας4429V-AAP-NSM ἥψατο680V-ADI-3S τῆς3588T-GSF γλώσσης1100N-GSF αὐτοῦ846P-GSM,

34 καὶ2532CONJ ἀναβλέψας308V-AAP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM ἐστέναξε4727V-AAI-3S καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ἐφφαθά2188ARAM, 3739R-NSN ἐστι1510V-PAI-3S διανοίχθητι1272V-APM-2S.

35 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV διηνοίχθησαν1272V-API-3P αὐτοῦ846P-GSM αἱ3588T-NPF ἀκοαὶ189N-NPF καὶ2532CONJ ἐλύθη3089V-API-3S 3588T-NSM δεσμὸς1199N-NSM τῆς3588T-GSF γλώσσης1100N-GSF αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ἐλάλει2980V-IAI-3S ὀρθῶς3723ADV.

36 καὶ2532CONJ διεστείλατο1291V-AMI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἵνα2443CONJ μηδενὶ3367A-DSM-N εἴπωσιν3004V-2AAS-3P· ὅσον3745K-ASN δὲ1161CONJ αὐτὸς846P-NSM αὐτοῖς846P-DPM διεστέλλετο1291V-IMI-3S, μᾶλλον3123ADV περισσότερον4053A-ASN-C ἐκήρυσσον2784V-IAI-3P.

37 καὶ2532CONJ ὑπερπερισσῶς5249ADV ἐξεπλήσσοντο1605V-IPI-3P λέγοντες3004V-PAP-NPM· καλῶς2573ADV πάντα3956A-APN πεποίηκε4160V-RAI-3S· καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κωφοὺς2974A-APM ποιεῖ4160V-PAI-3S ἀκούειν191V-PAN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀλάλους216A-APM λαλεῖν2980V-PAN.

Κεφάλαιο 8

1 Ἐν1722PREP ἐκείναις1565D-DPF ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF πάλιν3825ADV πολλοῦ4183A-GSM ὄχλου3793N-GSM ὄντος1510V-PAP-GSM καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ἐχόντων2192V-PAP-GPM τί5101I-ASN φάγωσι2068V-2AAS-3P, προσκαλεσάμενος4341V-ADP-NSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM·

2 σπλαγχνίζομαι4697V-PNI-1S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM, ὅτι3754CONJ ἤδη2235ADV ἡμέραι2250N-NPF τρεῖς5140A-NPF προσμένουσί4357V-PAI-3P μοι1473P-1DS καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἔχουσι2192V-PAI-3P τί5101I-ASN φάγωσι2068V-2AAS-3P·

3 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND ἀπολύσω630V-AAS-1S αὐτοὺς846P-APM νήστεις3523A-APM εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM αὐτῶν846P-GPM, ἐκλυθήσονται1590V-FPI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF· τινὲς5100X-NPM γὰρ1063CONJ αὐτῶν846P-GPM ἀπὸ575PREP μακρόθεν3113ADV ἥκασι2240V-RAI-3P.

4 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P αὐτῷ846P-DSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM· πόθεν4159ADV-I τούτους3778D-APM δυνήσεταί1410V-FDI-3S τις5100X-NSM ὧδε5602ADV χορτάσαι5526V-AAN ἄρτων740N-GPM ἐπ1909PREPἐρημίας2047N-GSF;

5 καὶ2532CONJ ἐπηρώτα1905V-IAI-3S αὐτούς846P-APM· πόσους4214Q-APM ἔχετε2192V-PAI-2P ἄρτους740N-APM; οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P· ἑπτά2033A-NUI.

6 καὶ2532CONJ παρήγγειλε3853V-AAI-3S τῷ3588T-DSM ὄχλῳ3793N-DSM ἀναπεσεῖν377V-2AAN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF· καὶ2532CONJ λαβὼν2983V-2AAP-NSM τοὺς3588T-APM ἑπτὰ2033A-NUI ἄρτους740N-APM εὐχαριστήσας2168V-AAP-NSM ἔκλασε2806V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐδίδου1325V-IAI-3S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM ἵνα2443CONJ παρατιθῶσι3908V-PAS-3P· καὶ2532CONJ παρέθηκαν3908V-AAI-3P τῷ3588T-DSM ὄχλῳ3793N-DSM.

7 καὶ2532CONJ εἶχον2192V-IAI-3P ἰχθύδια2485N-APN ὀλίγα3641A-APN· καὶ2532CONJ αὐτὰ846P-APN εὐλογήσας2127V-AAP-NSM εἶπε3004V-2AAM-2S παρατιθέναι3908V-PAN καὶ2532CONJ αὐτά846P-APN.

8 ἔφαγον5315V-2AAI-3P δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ ἐχορτάσθησαν5526V-API-3P, καὶ2532CONJ ἦραν142V-AAI-3P περισσεύματα4051N-APN κλασμάτων2801N-GPN ἑπτὰ2033A-NUI σπυρίδας4711N-APF.

9 ἦσαν1510V-IAI-3P δὲ1161CONJ ὡς5613ADV τετρακισχίλιοι5070A-NPM· καὶ2532CONJ ἀπέλυσεν630V-AAI-3S αὐτούς846P-APM.

10 Καὶ2532CONJ ἐμβὰς1684V-2AAP-NSM εὐθὺς2112ADV εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN μέρη3313N-APN Δαλμανουθά1148N-PRI.

11 Καὶ2532CONJ ἐξῆλθον1831V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM καὶ2532CONJ ἤρξαντο756V-ADI-3P συζητεῖν4802V-PAN αὐτῷ846P-DSM, ζητοῦντες2212V-PAP-NPM παρ3844PREPαὐτοῦ846P-GSM σημεῖον4592N-ASN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM, πειράζοντες3985V-PAP-NPM αὐτόν846P-ASM.

12 καὶ2532CONJ ἀναστενάξας389V-AAP-NSM τῷ3588T-DSN πνεύματι4151N-DSN αὐτοῦ846P-GSM λέγει3004V-PAI-3S· τί5101I-ASN 3588T-NSF γενεὰ1074N-NSF αὕτη3778D-NSF σημεῖον4592N-ASN ἐπιζητεῖ1934V-PAI-3S; ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, εἰ1487COND δοθήσεται1325V-FPI-3S τῇ3588T-DSF γενεᾷ1074N-DSF ταύτῃ3778D-DSF σημεῖον4592N-ASN.

13 καὶ2532CONJ ἀφεὶς863V-2AAP-NSM αὐτοὺς846P-APM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN ἀπῆλθε565V-2AAI-3S πάλιν3825ADV.

14 Καὶ2532CONJ ἐπελάθοντο1950V-2ADI-3P λαβεῖν2983V-2AAN ἄρτους740N-APM, καὶ2532CONJ εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ἕνα1520A-ASM ἄρτον740N-ASM οὐκ3756PRT-N εἶχον2192V-IAI-3P μεθ3326PREPἑαυτῶν1438F-3GPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πλοίῳ4143N-DSN.

15 καὶ2532CONJ διεστέλλετο1291V-IMI-3S αὐτοῖς846P-DPM λέγων3004V-PAP-NSM· ὁρᾶτε3708V-PAM-2P, βλέπετε991V-PAM-2P ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ζύμης2219N-GSF τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF ζύμης2219N-GSFΗρῴδου2264N-GSM.

16 καὶ2532CONJ διελογίζοντο1260V-INI-3P πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM λέγοντες3004V-PAP-NPM ὅτι3754CONJ ἄρτους740N-APM οὐκ3756PRT-N ἔχομεν2192V-PAI-1P.

17 καὶ2532CONJ γνοὺς1097V-2AAP-NSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· τί5101I-ASN διαλογίζεσθε1260V-PNI-2P ὅτι3754CONJ ἄρτους740N-APM οὐκ3756PRT-N ἔχετε2192V-PAI-2P; οὔπω3768ADV-N νοεῖτε3539V-PAI-2P οὐδὲ3761CONJ-N συνίετε4920V-PAI-2P; ἔτι2089ADV πεπωρωμένην4456V-RPP-ASF ἔχετε2192V-PAI-2P τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF ὑμῶν4771P-2GP;

18 ὀφθαλμοὺς3788N-APM ἔχοντες2192V-PAP-NPM οὐ3756PRT-N βλέπετε991V-PAI-2P, καὶ2532CONJ ὦτα3775N-APN ἔχοντες2192V-PAP-NPM οὐκ3756PRT-N ἀκούετε191V-PAI-2P; καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N μνημονεύετε3421V-PAI-2P;

19 ὅτε3753ADV τοὺς3588T-APM πέντε4002A-NUI ἄρτους740N-APM ἔκλασα2806V-AAI-1S εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM πεντακισχιλίους4000A-APM, καὶ2532CONJ πόσους4214Q-APM κοφίνους2894N-APM κλασμάτων2801N-GPN πλήρεις4134A-APM ἤρατε142V-AAI-2P; λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῶ846P-DSM· δώδεκα1427A-NUI.

20 ὅτε3753ADV δὲ1161CONJ τοὺς3588T-APM ἑπτὰ2033A-NUI εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM τετρακισχιλίους5070A-APM, πόσων4214Q-GPN σπυρίδων4711N-GPF πληρώματα4138N-APN κλασμάτων2801N-GPN ἤρατε142V-AAI-2P; οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P· ἑπτά2033A-NUI.

21 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· οὔπω3768ADV-N συνίετε4920V-PAI-2P;

22 Καὶ2532CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S εἰς1519PREP Βηθσαϊδά966N-PRI. καὶ2532CONJ φέρουσιν5342V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM τυφλὸν5185A-ASM καὶ2532CONJ παρακαλοῦσιν3870V-PAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἵνα2443CONJ αὐτοῦ846P-GSM ἅψηται680V-AMS-3S.

23 καὶ2532CONJ ἐπιλαβόμενος1949V-2ADP-NSM τῆς3588T-GSF χειρὸς5495N-GSF τοῦ3588T-GSM τυφλοῦ5185A-GSM ἐξήγαγεν1806V-2AAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἔξω1854ADV τῆς3588T-GSF κώμης2968N-GSF, καὶ2532CONJ πτύσας4429V-AAP-NSM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὄμματα3659N-APN αὐτοῦ846P-GSM, ἐπιθεὶς2007V-2AAP-NSM τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῷ846P-DSM ἐπηρώτα1905V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM εἴ1487COND τι5100X-ASN βλέπει991V-PAI-3S.

24 καὶ2532CONJ ἀναβλέψας308V-AAP-NSM ἔλεγε3004V-IAI-3S· βλέπω991V-PAI-1S τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM ὡς5613ADV δένδρα1186N-APN περιπατοῦντας4043V-PAP-APM.

25 εἶτα1534ADV πάλιν3825ADV ἐπέθηκε2007V-AAI-3S τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἀναβλέψαι308V-AAN, καὶ2532CONJ ἀποκατεστάθη600V-API-3S, καὶ2532CONJ ἐνέβλεψε1689V-AAI-3S τηλαυγῶς5081ADV ἅπαντας537A-APM.

26 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846P-GSM λέγων3004V-PAP-NSM· μηδὲ3366CONJ-N εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κώμην2968N-ASF εἰσέλθῃς1525V-2AAS-2S μηδὲ3366CONJ-N εἴπῃς3004V-2AAS-2S τινὶ5100X-DSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κώμῃ2968N-DSF.

27 Καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF κώμας2968N-APF Καισαρείας2542N-GSF τῆς3588T-GSF Φιλίππου5376N-GSM· καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF ἐπηρώτα1905V-IAI-3S τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM λέγων3004V-PAP-NSM αὐτοῖς846P-DPM· τίνα5101I-ASM με1473P-1AS λέγουσιν3004V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM εἶναι1510V-PAN;

28 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P· ᾽Ιωάννην2491N-ASM τὸν3588T-ASM βαπτιστήν910N-ASM, καὶ2532CONJ ἄλλοι243A-NPMΗλίαν2243N-ASM, ἄλλοι243A-NPM δὲ1161CONJ ἕνα1520A-ASM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM.

29 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ὑμεῖς4771P-2NP δὲ1161CONJ τίνα5101I-ASM με1473P-1AS λέγετε3004V-PAI-2P εἶναι1510V-PAN; ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSM Πέτρος4074N-NSM λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM· σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM.

30 καὶ2532CONJ ἐπετίμησεν2008V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἵνα2443CONJ μηδενὶ3367A-DSM-N λέγωσι3004V-PAS-3P περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM.

31 Καὶ2532CONJ ἤρξατο756V-ADI-3S διδάσκειν1321V-PAN αὐτοὺς846P-APM ὅτι3754CONJ δεῖ1163V-PAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM πολλὰ4183A-APN παθεῖν3958V-2AAN, καὶ2532CONJ ἀποδοκιμασθῆναι593V-APN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPM-C καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ἀρχιερέων749N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM γραμματέων1122N-GPM, καὶ2532CONJ ἀποκτανθῆναι615V-APN, καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τρεῖς5140A-APF ἡμέρας2250N-APF ἀναστῆναι450V-2AAN·

32 καὶ2532CONJ παρρησίᾳ3954N-DSF τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ἐλάλει2980V-IAI-3S. καὶ2532CONJ προσλαβόμενος4355V-2AMP-NSM αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM Πέτρος4074N-NSM ἤρξατο756V-ADI-3S ἐπιτιμᾶν2008V-PAN αὐτῷ846P-DSM.

33 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἐπιστραφεὶς1994V-2APP-NSM καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM ἐπετίμησε2008V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Πέτρῳ4074N-DSM λέγων3004V-PAP-NSM· ὕπαγε5217V-PAM-2S ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS, σατανᾶ4567N-VSM· ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N φρονεῖς5426V-PAI-2S τὰ3588T-APN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, ἀλλὰ235CONJ τὰ3588T-APN τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM.

34 Καὶ2532CONJ προσκαλεσάμενος4341V-ADP-NSM τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ὅστις3748R-NSM θέλει2309V-PAI-3S ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS ἀκολουθεῖν190V-PAN, ἀπαρνησάσθω533V-ADM-3S ἑαυτὸν1438F-3ASM καὶ2532CONJ ἀράτω142V-AAM-3S τὸν3588T-ASM σταυρὸν4716N-ASM αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ἀκολουθείτω190V-PAM-3S μοι1473P-1DS.

35 ὃς3739R-NSM γὰρ1063CONJ ἂν302PRT θέλῃ2309V-PAS-3S τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846P-GSM σῶσαι4982V-AAN, ἀπολέσει622V-FAI-3S αὐτήν846P-ASF· ὃς3739R-NSM δ1161CONJἂν302PRT ἀπολέσῃ622V-AAS-3S τὴν3588T-ASF ἑαυτοῦ1438F-3GSM ψυχὴν5590N-ASF ἕνεκεν1752PREP ἐμοῦ1473P-1GS καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN εὐαγγελίου2098N-GSN, οὗτος3778D-NSM σώσει4982V-FAI-3S αὐτήν846P-ASF.

36 τί5101I-NSN γὰρ1063CONJ ὠφελήσει5623V-FAI-3S ἄνθρωπον444N-ASM ἐὰν1437COND κερδήσῃ2770V-AAS-3S τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM ὅλον3650A-ASM, καὶ2532CONJ ζημιωθῇ2210V-APS-3S τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846P-GSM;

37 2228PRT τί5101I-ASN δώσει1325V-FAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἀντάλλαγμα465N-ASN τῆς3588T-GSF ψυχῆς5590N-GSF αὐτοῦ846P-GSM;

38 ὃς3739R-NSM γὰρ1063CONJ ἐὰν1437COND ἐπαισχυνθῇ1870V-AOS-3S με1473P-1AS καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἐμοὺς1699S-1SAPM λόγους3056N-APM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γενεᾷ1074N-DSF ταύτῃ3778D-DSF τῇ3588T-DSF μοιχαλίδι3428N-DSF καὶ2532CONJ ἁμαρτωλῷ268A-DSF, καὶ2532CONJ 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐπαισχυνθήσεται1870V-FOI-3S αὐτὸν846P-ASM ὅταν3752CONJ ἔλθῃ2064V-2AAS-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δόξῃ1391N-DSF τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846P-GSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM ἀγγέλων32N-GPM τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM.

Κεφάλαιο 9

1 Καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ εἰσί1526V-PAI-3P τινες5100X-NPM τῶν3588T-GPM ὧδε5602ADV ἑστηκότων2476V-RAP-GPM, οἵτινες3748R-NPM οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N γεύσωνται1089V-ADS-3P θανάτου2288N-GSM ἕως2193ADV ἂν302PRT ἴδωσι3708V-2AAS-3P τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐληλυθυῖαν2064V-2RAP-ASF ἐν1722PREP δυνάμει1411N-DSF.

2 Καὶ2532CONJ μεθ3326PREPἡμέρας2250N-APF ἓξ1803A-NUI παραλαμβάνει3880V-PAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM τὸν3588T-ASM Πέτρον4074N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASMΙάκωβον2385N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASMΙωάννην2491N-ASM καὶ2532CONJ ἀναφέρει399V-PAI-3S αὐτοὺς846P-APM εἰς1519PREP ὄρος3735N-ASN ὑψηλὸν5308A-ASN κατ2596PREPἰδίαν2398A-ASF μόνους3441A-APM· καὶ2532CONJ μετεμορφώθη3339V-API-3S ἔμπροσθεν1715PREP αὐτῶν846P-GPM,

3 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἱμάτια2440N-NPN αὐτοῦ846P-GSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S στίλβοντα4744V-PAP-NPN, λευκὰ3022A-NPN λίαν3029ADV ὡς5613ADV χιών5510N-NSF, οἷα3634R-APN γναφεὺς1102N-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S οὕτω3779ADV λευκᾶναι3021V-AAN.

4 καὶ2532CONJ ὤφθη3708V-API-3S αὐτοῖς846P-DPMΗλίας2243N-NSM σὺν4862PREP Μωϋσεῖ3475N-DSM, καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P συλλαλοῦντες4814V-PAP-NPM τῷ3588T-DSMΙησοῦ2424N-DSM. καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSM Πέτρος4074N-NSM λέγει3004V-PAI-3S τῷ3588T-DSMΙησοῦ2424N-DSM·

5 ῥαββί4461HEB, καλόν2570A-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP ὧδε5602ADV εἶναι1510V-PAN· καὶ2532CONJ ποιήσωμεν4160V-AAS-1P σκηνὰς4633N-APF τρεῖς5140A-APF, σοὶ4771P-2DS μίαν1520A-ASF καὶ2532CONJ Μωϋσεῖ3475N-DSM μίαν1520A-ASF καὶ2532CONJΗλίᾳ2243N-DSM μίαν1520A-ASF.

6 οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ ᾔδει1492V-2LAI-3S τί5101I-ASN λαλήσῃ2980V-AAS-3S· ἦσαν1510V-IAI-3P γὰρ1063CONJ ἔκφοβοι1630A-NPM.

7 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S νεφέλη3507N-NSF ἐπισκιάζουσα1982V-PAP-NSF αὐτοῖς846P-DPM, καὶ2532CONJ ἦλθε2064V-2AAI-3S φωνὴ5456N-NSF ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF νεφέλης3507N-GSF λέγουσα3004V-PAP-NSF· οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM υἱός5207N-NSM μου1473P-1GS 3588T-NSM ἀγαπητός27A-NSM· αὐτοῦ846P-GSM ἀκούετε191V-PAM-2P.

8 καὶ2532CONJ ἐξάπινα1819ADV περιβλεψάμενοι4017V-AMP-NPM οὐκέτι3765ADV-N οὐδένα3762A-ASM-N εἶδον3708V-2AAI-3P, ἀλλὰ235CONJ τὸν3588T-ASMΙησοῦν2424N-ASM μόνον3440ADV μεθ3326PREPἑαυτῶν1438F-3GPM.

9 καταβαινόντων2597V-PAP-GPM δὲ1161CONJ αὐτῶν846P-GPM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ὄρους3735N-GSN διεστείλατο1291V-AMI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἵνα2443CONJ μηδενὶ3367A-DSM-N διηγήσωνται1334V-ADS-3P 3739R-APN εἶδον3708V-2AAI-3P, εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ὅταν3752CONJ 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐκ1537PREP νεκρῶν3498A-GPM ἀναστῇ450V-2AAS-3S.

10 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ἐκράτησαν2902V-AAI-3P, πρὸς4314PREP ἑαυτοὺς1438F-3APM συζητοῦντες4802V-PAP-NPM τί5101I-NSN ἐστι1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ἐκ1537PREP νεκρῶν3498A-GPM ἀναστῆναι450V-2AAN.

11 καὶ2532CONJ ἐπηρώτων1905V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM λέγοντες3004V-PAP-NPM, ὅτι3754CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM ὅτι3754CONJΗλίαν2243N-ASM δεῖ1163V-PAI-3S ἐλθεῖν2064V-2AAN πρῶτον4412ADV-S.

12 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· Ηλίας2243N-NSM μὲν3303PRT ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM πρῶτον4412ADV-S ἀποκαθιστᾷ600V-PAI-3S πάντα3956A-APN· καὶ2532CONJ πῶς4459ADV-I γέγραπται1125V-RPI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἵνα2443CONJ πολλὰ4183A-APN πάθῃ3958V-2AAS-3S καὶ2532CONJ ἐξουδενωθῇ1847V-APS-3S;

13 ἀλλὰ235CONJ λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ καὶ2532CONJΗλίας2243N-NSM ἐλήλυθε2064V-2RAI-3S, καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P αὐτῷ846P-DSM ὅσα3745K-APN ἠθέλησαν2309V-AAI-3P, καθὼς2531ADV γέγραπται1125V-RPI-3S ἐπ1909PREPαὐτόν846P-ASM.

14 Καὶ2532CONJ ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM εἶδεν3708V-2AAI-3S ὄχλον3793N-ASM πολὺν4183A-ASM περὶ4012PREP αὐτούς846P-APM, καὶ2532CONJ γραμματεῖς1122N-APM συζητοῦντας4802V-PAP-APM αὐτοῖς846P-DPM.

15 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM ἰδόντες3708V-2AAP-NPM αὐτὸν846P-ASM ἐξεθαμβήθησαν1568V-API-3P, καὶ2532CONJ προστρέχοντες4370V-PAP-NPM ἠσπάζοντο782V-INI-3P αὐτόν846P-ASM.

16 καὶ2532CONJ ἐπηρώτησε1905V-AAI-3S τοὺς3588T-APM γραμματεῖς1122N-APM· τί5101I-ASN συζητεῖτε4802V-PAI-2P πρὸς4314PREP ἑαυτούς1438F-3APM;

17 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἷς1520A-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ὄχλου3793N-GSM εἶπε3004V-2AAM-2S· διδάσκαλε1320N-VSM, ἤνεγκα5342V-AAI-1S τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM μου1473P-1GS πρός4314PREP σε4771P-2AS, ἔχοντα2192V-PAP-ASM πνεῦμα4151N-ASN ἄλαλον216A-ASN.

18 καὶ2532CONJ ὅπου3699ADV ἂν302PRT αὐτὸν846P-ASM καταλάβῃ2638V-2AAS-3S, ῥήσσει4486V-PAI-3S αὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ ἀφρίζει875V-PAI-3S καὶ2532CONJ τρίζει5149V-PAI-3S τοὺς3588T-APM ὀδόντας3599N-APM αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ξηραίνεται3583V-PPI-3S· καὶ2532CONJ εἶπον3004V-2AAI-1S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM σου4771P-2GS ἵνα2443CONJ αὐτὸ846P-ASN ἐκβάλωσι1544V-2AAS-3P, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἴσχυσαν2480V-AAI-3P.

19 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM αὐτῷ846P-DSM λέγει3004V-PAI-3S· 5599INJ γενεὰ1074N-VSF ἄπιστος571A-VSF, ἕως2193ADV πότε4219PRT-I πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-2AP ἔσομαι1510V-FDI-1S; ἕως2193ADV πότε4219PRT-I ἀνέξομαι430V-FDI-1S ὑμῶν4771P-2GP; φέρετε5342V-PAM-2P αὐτὸν846P-ASM πρός4314PREP με1473P-1AS. καὶ2532CONJ ἤνεγκαν5342V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM.

20 καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM αὐτὸν846P-ASM εὐθέως2112ADV τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN ἐσπάραξεν4682V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ πεσὼν4098V-2AAP-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἐκυλίετο2947V-IEI-3S ἀφρίζων875V-PAP-NSM.

21 καὶ2532CONJ ἐπηρώτησε1905V-AAI-3S τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM αὐτοῦ846P-GSM· πόσος4214Q-NSM χρόνος5550N-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S ὡς5613ADV τοῦτο3778D-NSN γέγονεν1096V-2RAI-3S αὐτῷ846P-DSM; 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S· παιδιόθεν3812ADV.

22 καὶ2532CONJ πολλάκις4178ADV αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP πῦρ4442N-ASN ἔβαλε906V-2AAI-3S καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ὕδατα5204N-APN, ἵνα2443CONJ ἀπολέσῃ622V-AAS-3S αὐτόν846P-ASM· ἀλλ235CONJεἴ1487COND τι5100X-ASN δύνασαι1410V-PNI-2S, βοήθησον997V-AAM-2S ἡμῖν1473P-1DP σπλαγχνισθεὶς4697V-AOP-NSM ἐφ1909PREPἡμᾶς1473P-1AP.

23 3588T-NSM δὲ1161CONJΙησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM τὸ3588T-NSN εἰ1487COND δύνασαι1410V-PNI-2S πιστεῦσαι4100V-AAN, πάντα3956A-NPN δυνατὰ1415A-NPN τῷ3588T-DSM πιστεύοντι4100V-PAP-DSM.

24 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV κράξας2896V-AAP-NSM 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM τοῦ3588T-GSN παιδίου3813N-GSN μετὰ3326PREP δακρύων1144N-GPN ἔλεγε3004V-IAI-3S· πιστεύω4100V-PAI-1S, κύριε2962N-VSM· βοήθει997V-PAM-2S μου1473P-1GS τῇ3588T-DSF ἀπιστίᾳ570N-DSF.

25 ἰδὼν3708V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ὅτι3754CONJ ἐπισυντρέχει1998V-PAI-3S ὄχλος3793N-NSM, ἐπετίμησε2008V-AAI-3S τῷ3588T-DSN πνεύματι4151N-DSN τῷ3588T-DSN ἀκαθάρτῳ169A-DSN λέγων3004V-PAP-NSM αὐτῷ846P-DSN· τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN τὸ3588T-NSN ἄλαλον216A-NSN καὶ2532CONJ κωφόν2974A-NSN, ἐγώ1473P-1NS σοι4771P-2DS ἐπιτάσσω2004V-PAI-1S, ἔξελθε1831V-2AAM-2S ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ μηκέτι3371ADV-N εἰσέλθῃς1525V-2AAS-2S εἰς1519PREP αὐτόν846P-ASM.

26 καὶ2532CONJ κράξαν2896V-AAP-NSN καὶ2532CONJ πολλὰ4183A-NPN σπαράξαν4682V-AAP-NSN αὐτὸν846P-ASM ἐξῆλθε1831V-2AAI-3S, καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ὡσεὶ5616ADV νεκρός3498A-NSM, ὥστε5620CONJ πολλοὺς4183A-APM λέγειν3004V-PAN ὅτι3754CONJ ἀπέθανεν599V-2AAI-3S.

27 3588T-NSM δὲ1161CONJΙησοῦς2424N-NSM κρατήσας2902V-AAP-NSM αὐτὸν846P-ASM τῆς3588T-GSF χειρὸς5495N-GSF ἤγειρεν1453V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-2AAI-3S.

28 Καὶ2532CONJ εἰσελθόντα1525V-2AAP-ASM αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἐπηρώτων1905V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM κατ2596PREPἰδίαν2398A-ASF, ὅτι3754CONJ ἡμεῖς1473P-1NP οὐκ3756PRT-N ἠδυνήθημεν1410V-AOI-1P-ATT ἐκβαλεῖν1544V-2AAN αὐτό846P-ASN.

29 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN γένος1085N-NSN ἐν1722PREP οὐδενὶ3762A-DSN-N δύναται1410V-PNI-3S ἐξελθεῖν1831V-2AAN εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ἐν1722PREP προσευχῇ4335N-DSF καὶ2532CONJ νηστείᾳ3521N-DSF.

30 Καὶ2532CONJ ἐκεῖθεν1564ADV ἐξελθόντες1831V-2AAP-NPM παρεπορεύοντο3899V-INI-3P διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἤθελεν2309V-IAI-3S ἵνα2443CONJ τις5100X-NSM γνῷ1097V-2AAS-3S·

31 ἐδίδασκε1321V-IAI-3S γὰρ1063CONJ τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ὅτι3754CONJ 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM παραδίδοται3860V-PPI-3S εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF ἀνθρώπων444N-GPM, καὶ2532CONJ ἀποκτενοῦσιν615V-FAI-3P αὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ ἀποκτανθεὶς615V-APP-NSM τῇ3588T-DSF τρίτῃ5154A-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἀναστήσεται450V-FMI-3S.

32 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἠγνόουν50V-IAI-3P τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN, καὶ2532CONJ ἐφοβοῦντο5399V-INI-3P αὐτὸν846P-ASM ἐπερωτῆσαι1905V-AAN.

33 Καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP Καπερναούμ2584N-PRI· καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF γενόμενος1096V-2ADP-NSM ἐπηρώτα1905V-IAI-3S αὐτούς846P-APM· τί5101I-ASN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF πρὸς4314PREP ἑαυτοὺς1438F-2APM διελογίζεσθε1260V-INI-2P;

34 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἐσιώπων4623V-IAI-3P· πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM γὰρ1063CONJ διελέχθησαν1256V-AOI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF τίς5101I-NSM μείζων3173A-NSM-C.

35 καὶ2532CONJ καθίσας2523V-AAP-NSM ἐφώνησε5455V-AAI-3S τοὺς3588T-APM δώδεκα1427A-NUI καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· εἴ1487COND τις5100X-NSM θέλει2309V-PAI-3S πρῶτος4413A-NSM-S εἶναι1510V-PAN, ἔσται1510V-FDI-3S πάντων3956A-GPM ἔσχατος2078A-NSM-S καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPM διάκονος1249N-NSM.

36 καὶ2532CONJ λαβὼν2983V-2AAP-NSM παιδίον3813N-ASN ἔστησεν2476V-AAI-3S αὐτὸ846P-ASN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῶν846P-GPM, καὶ2532CONJ ἐναγκαλισάμενος1723V-ADP-NSM αὐτὸ846P-ASN εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM·

37 ὃς3739R-NSM ἐὰν1437COND ἓν1520A-ASN τῶν3588T-GPN τοιούτων5108D-GPN παιδίων3813N-GPN δέξηται1209V-ADS-3S ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-1GS, ἐμὲ1473P-1AS δέχεται1209V-PNI-3S· καὶ2532CONJ ὃς3739R-NSM ἐὰν1437COND ἐμὲ1473P-1AS δέξηται1209V-ADS-3S, οὐκ3756PRT-N ἐμὲ1473P-1AS δέχεται1209V-PNI-3S, ἀλλὰ235CONJ τὸν3588T-ASM ἀποστείλαντά649V-AAP-ASM με1473P-1AS.

38 Απεκρίθη611V-ADI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSMΙωάννης2491N-NSM λέγων3004V-PAP-NSM· διδάσκαλε1320N-VSM, εἴδομέν3708V-2AAI-1P τινα5100X-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN σου4771P-2GS ἐκβάλλοντα1544V-PAP-ASM δαιμόνια1140N-APN, ὃς3739R-NSM οὐκ3756PRT-N ἀκολουθεῖ190V-PAI-3S ἡμῖν1473P-1DP, καὶ2532CONJ ἐκωλύσαμεν2967V-AAI-1P αὐτόν846P-ASM, ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ἀκολουθεῖ190V-PAI-3S ἡμῖν1473P-1DP.

39 3588T-NSM δὲ1161CONJΙησοῦς2424N-NSM εἶπε3004V-2AAM-2S· μὴ3361PRT-N κωλύετε2967V-PAM-2P αὐτόν846P-ASM· οὐδεὶς3762A-NSM-N γάρ1063CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S ὃς3739R-NSM ποιήσει4160V-FAI-3S δύναμιν1411N-ASF ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-1GS καὶ2532CONJ δυνήσεται1410V-FDI-3S ταχὺ5035ADV κακολογῆσαί2551V-AAN με1473P-1AS.

40 ὃς3739R-NSM γὰρ1063CONJ οὐκ3756PRT-N ἔστι1510V-PAI-3S καθ2596PREPὑμῶν4771P-2GP, ὑπὲρ5228PREP ὑμῶν4771P-2GP ἐστιν1510V-PAI-3S.

41 ὃς3739R-NSM γὰρ1063CONJ ἂν302PRT ποτίσῃ4222V-AAS-3S ὑμᾶς4771P-2AP ποτήριον4221N-ASN ὕδατος5204N-GSN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-1GS, ὅτι3754CONJ Χριστοῦ5547N-GSM ἐστε1510V-PAI-2P, ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N ἀπολέσῃ622V-AAS-3S τὸν3588T-ASM μισθὸν3408N-ASM αὐτοῦ846P-GSM.

42 Καὶ2532CONJ ὃς3739R-NSM ἂν302PRT σκανδαλίσῃ4624V-AAS-3S ἕνα1520A-ASM τῶν3588T-GPM μικρῶν3398A-GPM τούτων3778D-GPM τῶν3588T-GPM πιστευόντων4100V-PAP-GPM εἰς1519PREP ἐμέ1473P-1AS, καλόν2570A-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM μᾶλλον3123ADV εἰ1487COND περίκειται4029V-PNI-3S λίθος3037N-NSM μυλικὸς3457A-NSM περὶ4012PREP τὸν3588T-ASM τράχηλον5137N-ASM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ βέβληται906V-RPI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF.

43 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND σκανδαλίζῃ4624V-PAS-3S σε4771P-2AS 3588T-NSF χείρ5495N-NSF σου4771P-2GS, ἀπόκοψον609V-AAM-2S αὐτήν846P-ASF· καλὸν2570A-NSN σοί4771P-2DS ἐστι1510V-PAI-3S κυλλὸν2948A-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ζωὴν2222N-ASF εἰσελθεῖν1525V-2AAN, 2228PRT τὰς3588T-APF δύο1417A-NUI χεῖρας5495N-APF ἔχοντα2192V-PAP-ASM ἀπελθεῖν565V-2AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γέενναν1067N-ASF, εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πῦρ4442N-ASN τὸ3588T-ASN ἄσβεστον762A-ASN,

44 ὅπου3699ADV 3588T-NSM σκώληξ4663N-NSM αὐτῶν846P-GPM οὐ3756PRT-N τελευτᾷ5053V-PAI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πῦρ4442N-NSN οὐ3756PRT-N σβέννυται4570V-PPI-3S.

45 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND 3588T-NSM πούς4228N-NSM σου4771P-2GS σκανδαλίζῃ4624V-PAS-3S σε4771P-2AS, ἀπόκοψον609V-AAM-2S αὐτόν846P-ASM· καλὸν2570A-NSN σοί4771P-2DS ἐστιν1510V-PAI-3S εἰσελθεῖν1525V-2AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ζωὴν2222N-ASF χωλόν5560A-ASM, 2228PRT τοὺς3588T-APM δύο1417A-NUI πόδας4228N-APM ἔχοντα2192V-PAP-ASM βληθῆναι906V-APN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γέενναν1067N-ASF, εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πῦρ4442N-ASN τὸ3588T-ASN ἄσβεστον762A-ASN,

46 ὅπου3699ADV 3588T-NSM σκώληξ4663N-NSM αὐτῶν846P-GPM οὐ3756PRT-N τελευτᾷ5053V-PAI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πῦρ4442N-NSN οὐ3756PRT-N σβέννυται4570V-PPI-3S.

47 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND 3588T-NSM ὀφθαλμός3788N-NSM σου4771P-2GS σκανδαλίζῃ4624V-PAS-3S σε4771P-2AS, ἔκβαλε1544V-2AAM-2S αὐτόν846P-ASM· καλὸν2570A-NSN σοί4771P-2DS ἐστι1510V-PAI-3S μονόφθαλμον3442A-ASM εἰσελθεῖν1525V-2AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, 2228PRT τοὺς3588T-APM δύο1417A-NUI ὀφθαλμοὺς3788N-APM ἔχοντα2192V-PAP-ASM ἀπελθεῖν565V-2AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γέενναν1067N-ASF τοῦ3588T-GSM πυρός4442N-GSN,

48 ὅπου3699ADV 3588T-NSM σκώληξ4663N-NSM αὐτῶν846P-GPM οὐ3756PRT-N τελευτᾷ5053V-PAI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πῦρ4442N-NSN οὐ3756PRT-N σβέννυται4570V-PPI-3S.

49 πᾶς3956A-NSM γὰρ1063CONJ πυρὶ4442N-DSN ἁλισθήσεται233V-FPI-3S, καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF θυσία2378N-NSF ἁλὶ251N-DSM ἁλισθήσεται233V-FPI-3S.

50 καλὸν2570A-NSN τὸ3588T-NSN ἅλας217N-NSN· ἐὰν1437COND δὲ1161CONJ τὸ3588T-NSN ἅλας217N-NSN ἄναλον358A-NSN γένηται1096V-2ADS-3S, ἐν1722PREP τίνι5101I-DSN αὐτὸ846P-ASN ἀρτύσετε741V-FAI-2P; ἔχετε2192V-PAM-2P ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-2DPM ἅλας217N-NSN καὶ2532CONJ εἰρηνεύετε1514V-PAM-2P ἐν1722PREP ἀλλήλοις240C-DPM.

Κεφάλαιο 10

1 Καὶ2532CONJ ἐκεῖθεν1564ADV ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὅρια3725N-APN τῆς3588T-GSFΙουδαίας2449N-GSF διὰ1223PREP τοῦ3588T-GSM πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSMΙορδάνου2446N-GSM, καὶ2532CONJ συμπορεύονται4848V-PNI-3P πάλιν3825ADV ὄχλοι3793N-NPM πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ ὡς5613ADV εἰώθει1486V-LAI-3S, πάλιν3825ADV ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S αὐτούς846P-APM.

2 καὶ2532CONJ προσελθόντες4334V-2AAP-NPM οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM ἐπηρώτων1905V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM εἰ1487COND ἔξεστιν1832V-PAI-3S ἀνδρὶ435N-DSM γυναῖκα1135N-ASF ἀπολῦσαι630V-AAN, πειράζοντες3985V-PAP-NPM αὐτόν846P-ASM.

3 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· τί5101I-ASN ὑμῖν4771P-2DP ἐνετείλατο1781V-ADI-3S Μωϋσῆς3475N-NSM;

4 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P· ἐπέτρεψε2010V-AAI-3S Μωϋσῆς3475N-NSM βιβλίον975N-ASN ἀποστασίου647N-GSN γράψαι1125V-AAN καὶ2532CONJ ἀπολῦσαι630V-AAN.

5 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF σκληροκαρδίαν4641N-ASF ὑμῶν4771P-2GP ἔγραψεν1125V-AAI-3S ὑμῖν4771P-2DP τὴν3588T-ASF ἐντολὴν1785N-ASF ταύτην3778D-ASF·

6 ἀπὸ575PREP δὲ1161CONJ ἀρχῆς746N-GSF κτίσεως2937N-GSF ἄρσεν730A-ASN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτοὺς846P-APM 3588T-NSM Θεός2316N-NSM·

7 ἕνεκεν1752PREP τούτου3778D-GSN καταλείψει2641V-FAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF, καὶ2532CONJ προσκολληθήσεται4347V-FPI-3S πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FDI-3P οἱ3588T-NPM δύο1417A-NUI εἰς1519PREP σάρκα4561N-ASF μίαν1520A-ASF.

8 ὥστε5620CONJ οὐκέτι3765ADV-N εἰσὶ1526V-PAI-3P δύο1417A-NUI, ἀλλὰ235CONJ μία1520A-NSF σάρξ4561N-NSF·

9 3739R-ASN οὖν3767CONJ 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM συνέζευξεν4801V-AAI-3S, ἄνθρωπος444N-NSM μὴ3361PRT-N χωριζέτω5563V-PAM-3S.

10 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF πάλιν3825ADV οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM περὶ4012PREP τούτου3778D-GSN ἐπηρώτων1905V-IAI-3P αὐτόν846P-ASM,

11 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ὃς3739R-NSM ἂν302PRT ἀπολύσῃ630V-AAS-3S τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ γαμήσῃ1060V-AAS-3S ἄλλην243A-ASF, μοιχᾶται3429V-PNI-3S ἐπ1909PREPαὐτήν846P-ASF·

12 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND γυνὴ1135N-NSF ἀπολύσασα630V-AAP-NSF τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM γαμηθῇ1060V-APS-3S ἄλλῳ243A-DSM, μοιχᾶται3429V-PNI-3S.

13 Καὶ2532CONJ προσέφερον4374V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM παιδία3813N-APN, ἵνα2443CONJ αὐτῶν846P-GPM ἅψηται680V-AMS-3S· οἱ358