Κατα Λουκαν

New Testament Patriarchial Text. Hellenic Bible Society. HELLENIC BIBLE SOCIETY, is the company that deals exclusively with the translation, distribution, edition and promotion of the Holy Scriptures in Greece. It is a non-profit legal entity with the sole scope to promote the Word of God. The company participates in various projects consisting but not limited to the translation of the Bible in various forms of the Greek language, printing and promoting the Scriptures. Hellenic Bible Society is a full member of the United Bible Societies. Since February 2012, as member of the UBS, “is a non-governmental organization in consultative partnership with UNESCO”. More info can be seen at the official website of the HBS: http://www.hellenicbiblesociety.gr. The original text (as approved by the Orthodox Church) is Copyright free. The Hellenic Bible Society, www.HellenicBibleSociety.gr created the digitized text, Copyright 2003.

New Testament Patriarchial Text

2003

Κεφάλαιο 1

1 Ἐπειδήπερ1895CONJ πολλοὶ4183A-NPM ἐπεχείρησαν2021V-AAI-3P ἀνατάξασθαι392V-ADN διήγησιν1335N-ASF περὶ4012PREP τῶν3588T-GPN πεπληροφορημένων4135V-RPP-GPN ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP πραγμάτων4229N-GPN

2 καθὼς2531ADV παρέδοσαν3860V-2AAI-3P ἡμῖν1473P-1DP οἱ3588T-NPM ἀπ575PREPἀρχῆς746N-GSF αὐτόπται845N-NPM καὶ2532CONJ ὑπηρέται5257N-NPM γενόμενοι1096V-2ADP-NPM τοῦ3588T-GSM λόγου3056N-GSM,

3 ἔδοξε1380V-AAI-3S κἀμοί2504P-1DS-K, παρηκολουθηκότι3877V-RAP-DSM ἄνωθεν509ADV πᾶσιν3956A-DPN ἀκριβῶς199ADV, καθεξῆς2517ADV σοι4771P-2DS γράψαι1125V-AAN, κράτιστε2903A-VSM-S Θεόφιλε2321N-VSM,

4 ἵνα2443CONJ ἐπιγνῷς1921V-2AAS-2S περὶ4012PREP ὧν3739R-GPM κατηχήθης2727V-API-2S λόγων3056N-GPM τὴν3588T-ASF ἀσφάλειαν803N-ASF.

5 Εγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPFΗρῴδου2264N-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM τῆς3588T-GSFΙουδαίας2449N-GSF ἱερεύς2409N-NSM τις5100X-NSM ὀνόματι3686N-DSN Ζαχαρίας2197N-NSM ἐξ1537PREP ἐφημερίας2183N-GSFΑβιά7N-PRI, καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὐτοῦ846P-GSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF θυγατέρων2364N-GPFΑαρών2N-PRI, καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτῆς846P-GSFΕλισάβετ1665N-PRI.

6 ἦσαν1510V-IAI-3P δὲ1161CONJ δίκαιοι1342A-NPM ἀμφότεροι297A-NPM ἐνώπιον1799ADV τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, πορευόμενοι4198V-PNP-NPM ἐν1722PREP πάσαις3956A-DPF ταῖς3588T-DPF ἐντολαῖς1785N-DPF καὶ2532CONJ δικαιώμασι1345N-DPN τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM ἄμεμπτοι273A-NPM.

7 καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἦν1510V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM τέκνον5043N-NSN, καθότι2530ADV 3588T-NSFΕλισάβετ1665N-PRI ἦν1510V-IAI-3S στεῖρα4723N-NSF, καὶ2532CONJ ἀμφότεροι297A-NPM προβεβηκότες4260V-RAP-NPM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF αὐτῶν846P-GPM ἦσαν1510V-IAI-3P.

8 Εγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἱερατεύειν2407V-PAN αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF τάξει5010N-DSF τῆς3588T-GSF ἐφημερίας2183N-GSF αὐτοῦ846P-GSM ἔναντι1725ADV τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM,

9 κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ἔθος1485N-ASN τῆς3588T-GSF ἱερατείας2405N-GSF ἔλαχε2975V-2AAI-3S τοῦ3588T-GSM θυμιᾶσαι2370V-AAN εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ναὸν3485N-ASM τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM·

10 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN πλῆθος4128N-NSN ἦν1510V-IAI-3S τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM προσευχόμενον4336V-PNP-NSN ἔξω1854ADV τῇ3588T-DSF ὥρᾳ5610N-DSF τοῦ3588T-GSN θυμιάματος2368N-GSN.

11 ὤφθη3708V-API-3S δὲ1161CONJ αὐτῷ846P-DSM ἄγγελος32N-NSM Κυρίου2962N-GSM ἑστὼς2476V-RAP-NSM ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPM τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τοῦ3588T-GSN θυμιάματος2368N-GSN.

12 καὶ2532CONJ ἐταράχθη5015V-API-3S Ζαχαρίας2197N-NSM ἰδών3708V-2AAP-NSM, καὶ2532CONJ φόβος5401N-NSM ἐπέπεσεν1968V-2AAI-3S ἐπ1909PREPαὐτόν846P-ASM.

13 εἶπε3004V-2AAM-2S δὲ1161CONJ πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM· μὴ3361PRT-N φοβοῦ5399V-PNM-2S, Ζαχαρία2197N-VSM· διότι1360CONJ εἰσηκούσθη1522V-API-3S 3588T-NSF δέησίς1162N-NSF σου4771P-2GS, καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνή1135N-NSF σου4771P-2GSΕλισάβετ1665N-PRI γεννήσει1080V-FAI-3S υἱόν5207N-ASM σοι4771P-2DS, καὶ2532CONJ καλέσεις2564V-FAI-2S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846P-GSMΙωάννην2491N-ASM·

14 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FDI-3S χαρά5479N-NSF σοι4771P-2DS καὶ2532CONJ ἀγαλλίασις20N-NSF, καὶ2532CONJ πολλοὶ4183A-NPM ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF γεννήσει1083N-DSF αὐτοῦ846P-GSM χαρήσονται5463V-2FOI-3P.

15 ἔσται1510V-FDI-3S γὰρ1063CONJ μέγας3173A-NSM ἐνώπιον1799ADV τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM, καὶ2532CONJ οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ σίκερα4608N-OI οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N πίῃ4095V-2AAS-3S, καὶ2532CONJ Πνεύματος4151N-GSNΑγίου40A-GSN πλησθήσεται4130V-FPI-3S ἔτι2089ADV ἐκ1537PREP κοιλίας2836N-GSF μητρὸς3384N-GSF αὐτοῦ846P-GSM,

16 καὶ2532CONJ πολλοὺς4183A-APM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPMΙσραὴλ2474N-PRI ἐπιστρέψει1994V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP Κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM αὐτῶν846P-GPM·

17 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM προελεύσεται4281V-FDI-3S ἐνώπιον1799ADV αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN καὶ2532CONJ δυνάμει1411N-DSFΗλιού2243N-GSM, ἐπιστρέψαι1994V-AAN καρδίας2588N-APF πατέρων3962N-GPM ἐπὶ1909PREP τέκνα5043N-APN καὶ2532CONJ ἀπειθεῖς545A-APM ἐν1722PREP φρονήσει5428N-DSF δικαίων1342A-GPM, ἑτοιμάσαι2090V-AAN Κυρίῳ2962N-DSM λαὸν2992N-ASM κατεσκευασμένον2680V-RPP-ASM.

18 καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S Ζαχαρίας2197N-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM· κατὰ2596PREP τί5101I-ASN γνώσομαι1097V-FDI-1S τοῦτο3778D-ASN; ἐγὼ1473P-1NS γάρ1063CONJ εἰμι1510V-PAI-1S πρεσβύτης4246N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνή1135N-NSF μου1473P-1GS προβεβηκυῖα4260V-RAP-NSF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF αὐτῆς846P-GSF.

19 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S Γαβριὴλ1043N-PRI 3588T-NSM παρεστηκὼς3936V-RAP-NSM ἐνώπιον1799ADV τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, καὶ2532CONJ ἀπεστάλην649V-2API-1S λαλῆσαι2980V-AAN πρός4314PREP σε4771P-2AS καὶ2532CONJ εὐαγγελίσασθαί2097V-AMN σοι4771P-2DS ταῦτα3778D-APN.

20 καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἔσῃ1510V-FDI-2S σιωπῶν4623V-PAP-NSM καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N δυνάμενος1410V-PNP-NSM λαλῆσαι2980V-AAN ἄχρι891ADV ἧς3739R-GSF ἡμέρας2250N-GSF γένηται1096V-2ADS-3S ταῦτα3778D-NPN, ἀνθ473PREPὧν3739R-GPM οὐκ3756PRT-N ἐπίστευσας4100V-AAI-2S τοῖς3588T-DPM λόγοις3056N-DPM μου1473P-1GS, οἵτινες3748R-NPM πληρωθήσονται4137V-FPI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM καιρὸν2540N-ASM αὐτῶν846P-GPM.

21 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM προσδοκῶν4328V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Ζαχαρίαν2197N-ASM, καὶ2532CONJ ἐθαύμαζον2296V-IAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM χρονίζειν5549V-PAN αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ναῷ3485N-DSM.

22 ἐξελθὼν1831V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ οὐκ3756PRT-N ἠδύνατο1410V-INI-3S-ATT λαλῆσαι2980V-AAN αὐτοῖς846P-DPM, καὶ2532CONJ ἐπέγνωσαν1921V-2AAI-3P ὅτι3754CONJ ὀπτασίαν3701N-ASF ἑώρακεν3708V-RAI-3S-ATT ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ναῷ3485N-DSM· καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἦν1510V-IAI-3S διανεύων1269V-PAP-NSM αὐτοῖς846P-DPM, καὶ2532CONJ διέμενε1265V-IAI-3S κωφός2974A-NSM.

23 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ὡς5613ADV ἐπλήσθησαν4130V-API-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τῆς3588T-GSF λειτουργίας3009N-GSF αὐτοῦ846P-GSM, ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846P-GSM.

24 Μετὰ3326PREP δὲ1161CONJ ταύτας3778D-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF συνέλαβεν4815V-2AAI-3SΕλισάβετ1665N-PRI 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ περιέκρυβεν4032V-IAI-3S ἑαυτὴν1438F-3ASF μῆνας3376N-APM πέντε4002A-NUI,

25 λέγουσα3004V-PAP-NSF ὅτι3754CONJ οὕτω3779ADV μοι1473P-1DS πεποίηκεν4160V-RAI-3S 3588T-NSM Κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF αἷς3739R-DPF ἐπεῖδεν1896V-2AAI-3S ἀφελεῖν851V-2AAN τὸ3588T-ASN ὄνειδός3681N-ASN μου1473P-1GS ἐν1722PREP ἀνθρώποις444N-DPM.

26 Εν1722PREP δὲ1161CONJ τῷ3588T-DSM μηνὶ3376N-DSM τῷ3588T-DSM ἕκτῳ1623A-DSM ἀπεστάλη649V-2API-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM Γαβριὴλ1043N-PRI ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF, 3739R-DSF ὄνομα3686N-NSN Ναζαρέτ3478N-PRI,

27 πρὸς4314PREP παρθένον3933N-ASF μεμνηστευμένην3423V-RPP-ASF ἀνδρί435N-DSM, 3739R-DSM ὄνομα3686N-NSNΙωσήφ2501N-PRI, ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM Δαυΐδ1138N-PRI, καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN τῆς3588T-GSF παρθένου3933N-GSF Μαριάμ3137N-PRI.

28 καὶ2532CONJ εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM πρὸς4314PREP αὐτὴν846P-ASF εἶπε3004V-2AAM-2S· χαῖρε5463V-PAM-2S, κεχαριτωμένη5487V-RPP-NSF· 3588T-NSM Κύριος2962N-NSM μετὰ3326PREP σοῦ4771P-2GS· εὐλογημένη2127V-RPP-NSF σὺ4771P-2NS ἐν1722PREP γυναιξίν1135N-DPF.

29 3588T-NSF δὲ1161CONJ ἰδοῦσα3708V-2AAP-NSF διεταράχθη1298V-API-3S ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM λόγῳ3056N-DSM αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ διελογίζετο1260V-INI-3S ποταπὸς4217A-NSM εἴη1510V-PAO-3S 3588T-NSM ἀσπασμὸς783N-NSM οὗτος3778D-NSM.

30 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM αὐτῇ846P-DSF· μὴ3361PRT-N φοβοῦ5399V-PNM-2S, Μαριάμ3137N-PRI· εὗρες2147V-2AAI-2S γὰρ1063CONJ χάριν5485N-ASF παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM.

31 καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S συλλήψῃ4815V-FDI-2S ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF καὶ2532CONJ τέξῃ5088V-FDI-2S υἱόν5207N-ASM, καὶ2532CONJ καλέσεις2564V-FAI-2S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846P-GSMΙησοῦν2424N-ASM.

32 οὗτος3778D-NSM ἔσται1510V-FDI-3S μέγας3173A-NSM καὶ2532CONJ υἱὸς5207N-NSM ὑψίστου5310A-GSM-S κληθήσεται2564V-FPI-3S, καὶ2532CONJ δώσει1325V-FAI-3S αὐτῷ846P-DSM Κύριος2962N-NSM 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM Δαυῒδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846P-GSM,

33 καὶ2532CONJ βασιλεύσει936V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASMΙακὼβ2384N-PRI εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM αἰῶνας165N-APM, καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF αὐτοῦ846P-GSM οὐκ3756PRT-N ἔσται1510V-FDI-3S τέλος5056N-NSN.

34 εἶπε3004V-2AAM-2S δὲ1161CONJ Μαριὰμ3137N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM· πῶς4459ADV-I ἔσται1510V-FDI-3S μοι1473P-1DS τοῦτο3778D-NSN, ἐπεὶ1893CONJ ἄνδρα435N-ASM οὐ3756PRT-N γινώσκω1097V-PAI-1S;

35 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF· Πνεῦμα4151N-NSNΑγιον40A-NSN ἐπελεύσεται1904V-FDI-3S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-2AS καὶ2532CONJ δύναμις1411N-NSF ὑψίστου5310A-GSM-S ἐπισκιάσει1982V-FAI-3S σοι4771P-2DS· διὸ1352CONJ καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN γεννώμενον1080V-PPP-NSN ἅγιον40A-NSN κληθήσεται2564V-FPI-3S υἱὸς5207N-NSM Θεοῦ2316N-GSM.

36 καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2SΕλισάβετ1665N-PRI 3588T-NSF συγγενής4773A-NSF σου4771P-2GS καὶ2532CONJ αὐτὴ846P-NSF συνειληφυῖα4815V-2RAP-NSF υἱὸν5207N-ASM ἐν1722PREP γήρει1094N-DSN αὐτῆς846P-GSF, καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM μὴν3376N-NSM ἕκτος1623A-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF τῇ3588T-DSF καλουμένῃ2564V-PPP-DSF στείρᾳ4723N-DSF·

37 ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ἀδυνατήσει101V-FAI-3S παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM πᾶν3956A-NSN ῥῆμα4487N-NSN.

38 εἶπε3004V-2AAM-2S δὲ1161CONJ Μαριάμ3137N-PRI· ἰδοὺ3708V-2AMM-2S 3588T-NSF δούλη1399N-NSF Κυρίου2962N-GSM· γένοιτό1096V-2ADO-3S μοι1473P-1DS κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμά4487N-ASN σου4771P-2GS. καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S ἀπ575PREPαὐτῆς846P-GSF 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM.

39 Αναστᾶσα450V-2AAP-NSF δὲ1161CONJ Μαριὰμ3137N-PRI ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ταύταις3778D-DPF ἐπορεύθη4198V-AOI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ὀρεινὴν3714A-ASF μετὰ3326PREP σπουδῆς4710N-GSF εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASFΙούδα2448N-GSM,

40 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ζαχαρίου2197N-GSM καὶ2532CONJ ἠσπάσατο782V-ADI-3S τὴν3588T-ASFΕλισάβετ1665N-PRI.

41 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ὡς5613ADV ἤκουσεν191V-AAI-3S 3588T-NSFΕλισάβετ1665N-PRI τὸν3588T-ASM ἀσπασμὸν783N-ASM τῆς3588T-GSF Μαρίας3137N-GSF, ἐσκίρτησε4640V-AAI-3S τὸ3588T-NSN βρέφος1025N-NSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλίᾳ2836N-DSF αὐτῆς846P-GSF· καὶ2532CONJ ἐπλήσθη4130V-API-3S Πνεύματος4151N-GSNΑγίου40A-GSN 3588T-NSFΕλισάβετ1665N-PRI

42 καὶ2532CONJ ἀνεφώνησε400V-AAI-3S φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S· εὐλογημένη2127V-RPP-NSF σὺ4771P-2NS ἐν1722PREP γυναιξὶ1135N-DPF καὶ2532CONJ εὐλογημένος2127V-RPP-NSM 3588T-NSM καρπὸς2590N-NSM τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF σου4771P-2GS.

43 καὶ2532CONJ πόθεν4159ADV-I μοι1473P-1DS τοῦτο3778D-NSN ἵνα2443CONJ ἔλθῃ2064V-2AAS-3S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM μου1473P-1GS πρός4314PREP με1473P-1AS;

44 ἰδοὺ3708V-2AMM-2S γὰρ1063CONJ ὡς5613ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S 3588T-NSF φωνὴ5456N-NSF τοῦ3588T-GSM ἀσπασμοῦ783N-GSM σου4771P-2GS εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὦτά3775N-APN μου1473P-1GS, ἐσκίρτησε4640V-AAI-3S τὸ3588T-NSN βρέφος1025N-NSN ἐν1722PREP ἀγαλλιάσει20N-DSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλίᾳ2836N-DSF μου1473P-1GS.

45 καὶ2532CONJ μακαρία3107A-NSF 3588T-NSF πιστεύσασα4100V-AAP-NSF ὅτι3754CONJ ἔσται1510V-FDI-3S τελείωσις5050N-NSF τοῖς3588T-DPN λελαλημένοις2980V-RPP-DPN αὐτῇ846P-DSF παρὰ3844PREP Κυρίου2962N-GSM.

46 Καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S Μαριάμ3137N-PRI· Μεγαλύνει3170V-PAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-1GS τὸν3588T-ASM Κύριον2962N-ASM

47 καὶ2532CONJ ἠγαλλίασε21V-AAI-3S τὸ3588T-NSN πνεῦμά4151N-NSN μου1473P-1GS
ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM τῷ3588T-DSM σωτῆρί4990N-DSM μου1473P-1GS,

48 ὅτι3754CONJ ἐπέβλεψεν1914V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ταπείνωσιν5014N-ASF
τῆς3588T-GSF δούλης1399N-GSF αὐτοῦ846P-GSM.
ἰδοὺ3708V-2AMM-2S γὰρ1063CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM νῦν3568ADV μακαριοῦσί3106V-FAI-3P-ATT με1473P-1AS πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF γενεαί1074N-NPF·

49 ὅτι3754CONJ ἐποίησέ4160V-AAI-3S μοι1473P-1DS μεγαλεῖα3167A-APN 3588T-NSM δυνατὸς1415A-NSM
καὶ2532CONJ ἅγιον40A-ASN τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτοῦ846P-GSM,

50 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἔλεος1656N-NSN αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP γενεὰς1074N-APF γενεῶν1074N-GPF
τοῖς3588T-DPM φοβουμένοις5399V-PNP-DPM αὐτόν846P-ASM.

51 Εποίησε4160V-AAI-3S κράτος2904N-ASN ἐν1722PREP βραχίονι1023N-DSM αὐτοῦ846P-GSM,
διεσκόρπισεν1287V-AAI-3S ὑπερηφάνους5244A-APM διανοίᾳ1271N-DSF καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846P-GPM·

52 καθεῖλε2507V-2AAI-3S δυνάστας1413N-APM ἀπὸ575PREP θρόνων2362N-GPM
καὶ2532CONJ ὕψωσε5312V-AAI-3S ταπεινούς5011A-APM,

53 πεινῶντας3983V-PAP-APM ἐνέπλησεν1705V-AAI-3S ἀγαθῶν18A-GPM
καὶ2532CONJ πλουτοῦντας4147V-PAP-APM ἐξαπέστειλε1821V-AAI-3S κενούς2756A-APM.

54 ἀντελάβετο482V-2ADI-3SΙσραὴλ2474N-PRI παιδὸς3816N-GSM αὐτοῦ846P-GSM
μνησθῆναι3403V-APN ἐλέους1656N-GSN,

55 καθὼς2531ADV ἐλάλησε2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM ἡμῶν1473P-1GP,
τῷ3588T-DSMΑβραὰμ11N-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN σπέρματι4690N-DSN αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM.

56 Εμεινε3306V-AAI-3S δὲ1161CONJ Μαριὰμ3137N-PRI σὺν4862PREP αὐτῇ846P-DSF ὡσεὶ5616ADV μῆνας3376N-APM τρεῖς5140A-APM καὶ2532CONJ ὑπέστρεψεν5290V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτῆς846P-GSF.

57 Τῇ3588T-DSF δὲ1161CONJΕλισάβετ1665N-PRI ἐπλήσθη4130V-API-3S 3588T-NSM χρόνος5550N-NSM τοῦ3588T-GSN τεκεῖν5088V-2AAN αὐτήν846P-ASF, καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱόν5207N-ASM.

58 καὶ2532CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P οἱ3588T-NPM περίοικοι4040A-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM συγγενεῖς4773A-NPM αὐτῆς846P-GSF ὅτι3754CONJ ἐμεγάλυνε3170V-IAI-3S Κύριος2962N-NSM τὸ3588T-ASN ἔλεος1656N-ASN αὐτοῦ846P-GSM μετ3326PREPαὐτῆς846P-GSF, καὶ2532CONJ συνέχαιρον4796V-IAI-3P αὐτῇ846P-DSF.

59 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὀγδόῃ3590A-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἦλθον2064V-2AAI-3P περιτεμεῖν4059V-2AAN τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN, καὶ2532CONJ ἐκάλουν2564V-IAI-3P αὐτὸ846P-ASN ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846P-GSM Ζαχαρίαν2197N-ASM.

60 καὶ2532CONJ ἀποκριθεῖσα611V-AOP-NSF 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM εἶπεν3004V-2AAI-3S· οὐχί3780PRT-N, ἀλλὰ235CONJ κληθήσεται2564V-FPI-3SΙωάννης2491N-NSM.

61 καὶ2532CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτὴν846P-ASF ὅτι3754CONJ οὐδείς3762A-NSM-N ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF συγγενείᾳ4772N-DSF σου4771P-2GS ὃς3739R-NSM καλεῖται2564V-PPI-3S τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN τούτῳ3778D-DSN·

62 ἐνένευον1770V-IAI-3P δὲ1161CONJ τῷ3588T-DSM πατρὶ3962N-DSM αὐτοῦ846P-GSM τὸ3588T-ASN τί5101I-ASN ἂν302PRT θέλοι2309V-PAO-3S καλεῖσθαι2564V-PPN αὐτόν846P-ASM.

63 καὶ2532CONJ αἰτήσας154V-AAP-NSM πινακίδιον4093N-ASN ἔγραψε1125V-AAI-3S λέγων3004V-PAP-NSM· ᾽Ιωάννης2491N-NSM ἐστὶ2076V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτοῦ846P-GSM· καὶ2532CONJ ἐθαύμασαν2296V-AAI-3P πάντες3956A-NPM.

64 ἀνεῴχθη455V-API-3S δὲ1161CONJ τὸ3588T-NSN στόμα4750N-NSN αὐτοῦ846P-GSM παραχρῆμα3916ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSF γλῶσσα1100N-NSF αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ἐλάλει2980V-IAI-3S εὐλογῶν2127V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM.

65 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM φόβος5401N-NSM τοὺς3588T-APM περιοικοῦντας4039V-PAP-APM αὐτούς846P-APM, καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF τῇ3588T-DSF ὀρεινῇ3714A-DSF τῆς3588T-GSFΙουδαίας2449N-GSF διελαλεῖτο1255V-IPI-3S πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ῥήματα4487N-NPN ταῦτα3778D-NPN,

66 καὶ2532CONJ ἔθεντο5087V-2AMI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀκούσαντες191V-AAP-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτῶν846P-GPM λέγοντες3004V-PAP-NPM· τί5101I-NSN ἄρα687PRT-I τὸ3588T-NSN παιδίον3813N-NSN τοῦτο3778D-NSN ἔσται1510V-FDI-3S; καὶ2532CONJ χεὶρ5495N-NSF Κυρίου2962N-GSM ἦν1510V-IAI-3S μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM.

67 Καὶ2532CONJ Ζαχαρίας2197N-NSM 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846P-GSM ἐπλήσθη4130V-API-3S Πνεύματος4151N-GSNΑγίου40A-GSN καὶ2532CONJ προεφήτευσε4395V-AAI-3S λέγων3004V-PAP-NSM·

68 Εὐλογητὸς2128A-NSM Κύριος2962N-NSM, 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSMΙσραήλ2474N-PRI,
ὅτι3754CONJ ἐπεσκέψατο1980V-ADI-3S καὶ2532CONJ ἐποίησε4160V-AAI-3S λύτρωσιν3085N-ASF τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM αὐτοῦ846P-GSM,

69 καὶ2532CONJ ἤγειρε1453V-AAI-3S κέρας2768N-ASN σωτηρίας4991N-GSF ἡμῖν1473P-1DP
ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Δαυῒδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM παιδὸς3816N-GSM αὐτοῦ846P-GSM,

70 καθὼς2531ADV ἐλάλησε2980V-AAI-3S διὰ1223PREP στόματος4750N-GSN τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM,
τῶν3588T-GPM ἀπ575PREPαἰῶνος165N-GSM προφητῶν4396N-GPM αὐτοῦ846P-GSM,

71 σωτηρίαν4991N-ASF ἐξ1537PREP ἐχθρῶν2190A-GPM ἡμῶν1473P-1GP
καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM μισούντων3404V-PAP-GPM ἡμᾶς1473P-1AP,

72 ποιῆσαι4160V-AAN ἔλεος1656N-ASN μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM ἡμῶν1473P-1GP
καὶ2532CONJ μνησθῆναι3403V-APN διαθήκης1242N-GSF ἁγίας40A-GSF αὐτοῦ846P-GSM,

73 ὅρκον3727N-ASM ὃν3739R-ASM ὤμοσε3660V-AAI-3S πρὸς4314PREPΑβραὰμ11N-PRI τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM ἡμῶν1473P-1GP,
τοῦ3588T-GSN δοῦναι1325V-2AAN ἡμῖν1473P-1DP

74 ἀφόβως870ADV, ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190A-GPM ἡμῶν1473P-1GP ῥυσθέντας4506V-APP-APM,
λατρεύειν3000V-PAN αὐτῷ846P-DSM

75 ἐν1722PREP ὁσιότητι3742N-DSF καὶ2532CONJ δικαιοσύνῃ1343N-DSF ἐνώπιον1799ADV αὐτοῦ846P-GSM πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF ἡμῶν1473P-1GP.

76 Καὶ2532CONJ σύ4771P-2NS, παιδίον3813N-VSN, προφήτης4396N-NSM ὑψίστου5310A-GSM-S κληθήσῃ2564V-FPI-2S·
προπορεύσῃ4313V-FDI-2S γὰρ1063CONJ πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN Κυρίου2962N-GSM ἑτοιμάσαι2090V-AAN ὁδοὺς3598N-APF αὐτοῦ846P-GSM,

77 τοῦ3588T-GSN δοῦναι1325V-2AAN γνῶσιν1108N-ASF σωτηρίας4991N-GSF τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM αὐτοῦ846P-GSM,
ἐν1722PREP ἀφέσει859N-DSF ἁμαρτιῶν266N-GPF αὐτῶν846P-GPM

78 διὰ1223PREP σπλάγχνα4698N-APN ἐλέους1656N-GSN Θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-1GP,
ἐν1722PREP οἷς3739R-DPN ἐπεσκέψατο1980V-ADI-3S ἡμᾶς1473P-1AP ἀνατολὴ395N-NSF ἐξ1537PREP ὕψους5311N-GSN

79 ἐπιφᾶναι2014V-AAN τοῖς3588T-DPM ἐν1722PREP σκότει4655N-DSN καὶ2532CONJ σκιᾷ4639N-DSF θανάτου2288N-GSM καθημένοις2521V-PNP-DPM,
τοῦ3588T-GSN κατευθῦναι2720V-AAN τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM ἡμῶν1473P-1GP εἰς1519PREP ὁδὸν3598N-ASF εἰρήνης1515N-GSF.

80 Τὸ3588T-NSN δὲ1161CONJ παιδίον3813N-NSN ηὔξανε837V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἐκραταιοῦτο2901V-IPI-3S πνεύματι4151N-DSN, καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἐρήμοις2048A-DPF ἕως2193ADV ἡμέρας2250N-GSF ἀναδείξεως323N-GSF αὐτοῦ846P-GSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASMΙσραήλ2474N-PRI.

Κεφάλαιο 2

1 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF ἐξῆλθε1831V-2AAI-3S δόγμα1378N-NSN παρὰ3844PREP Καίσαρος2541N-GSM Αὐγούστου828N-GSM ἀπογράφεσθαι583V-PEN πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF οἰκουμένην3625N-ASF.

2 αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἀπογραφὴ582N-NSF πρώτη4413A-NSF-S ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἡγεμονεύοντος2230V-PAP-GSM τῆς3588T-GSF Συρίας4947N-GSF Κυρηνίου2958N-GSM.

3 καὶ2532CONJ ἐπορεύοντο4198V-INI-3P πάντες3956A-NPM ἀπογράφεσθαι583V-PPN, ἕκαστος1538A-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἰδίαν2398A-ASF πόλιν4172N-ASF.

4 ἀνέβη305V-2AAI-3S δὲ1161CONJ καὶ2532CONJΙωσὴφ2501N-PRI ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF ἐκ1537PREP πόλεως4172N-GSF Ναζαρὲτ3478N-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASFΙουδαίαν2449N-ASF εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF Δαυΐδ1138N-PRI, ἥτις3748R-NSF καλεῖται2564V-PPI-3S Βηθλεέμ965N-PRI, διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN εἶναι1510V-PAN αὐτὸν846P-ASM ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM καὶ2532CONJ πατριᾶς3965N-GSF Δαυΐδ1138N-PRI,

5 ἀπογράψασθαι583V-AMN σὺν4862PREP Μαριὰμ3137N-PRI τῇ3588T-DSF μεμνηστευμένῃ3423V-RPP-DSF αὐτῷ846P-DSM γυναικί1135N-DSF, οὔσῃ1510V-PAP-DSF ἐγκύῳ1471N-DSF.

6 ἐγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἶναι1510V-PAN αὐτοὺς846P-APM ἐκεῖ1563ADV ἐπλήσθησαν4130V-API-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τοῦ3588T-GSN τεκεῖν5088V-2AAN αὐτήν846P-ASF,

7 καὶ2532CONJ ἔτεκε5088V-2AAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτῆς846P-GSF τὸν3588T-ASM πρωτότοκον4416A-ASM-S, καὶ2532CONJ ἐσπαργάνωσεν4683V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ ἀνέκλινεν347V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF φάτνῃ5336N-DSF, διότι1360CONJ οὐκ3756PRT-N ἦν1510V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM τόπος5117N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN καταλύματι2646N-DSN.

8 Καὶ2532CONJ ποιμένες4166N-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χώρᾳ5561N-DSF τῇ3588T-DSF αὐτῇ846P-DSF ἀγραυλοῦντες63V-PAP-NPM καὶ2532CONJ φυλάσσοντες5442V-PAP-NPM φυλακὰς5438N-APF τῆς3588T-GSF νυκτὸς3571N-GSF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ποίμνην4167N-ASF αὐτῶν846P-GPM.

9 καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἄγγελος32N-NSM Κυρίου2962N-GSM ἐπέστη2186V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM καὶ2532CONJ δόξα1391N-NSF Κυρίου2962N-GSM περιέλαμψεν4034V-AAI-3S αὐτούς846P-APM, καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-AOI-3P φόβον5401N-ASM μέγαν3173A-ASM.

10 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM· μὴ3361PRT-N φοβεῖσθε5399V-PNM-2P· ἰδοὺ3708V-2AMM-2S γὰρ1063CONJ εὐαγγελίζομαι2097V-PMI-1S ὑμῖν4771P-2DP χαρὰν5479N-ASF μεγάλην3173A-ASF, ἥτις3748R-NSF ἔσται1510V-FDI-3S παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM,

11 ὅτι3754CONJ ἐτέχθη5088V-API-3S ὑμῖν4771P-2DP σήμερον4594ADV σωτήρ4990N-NSM, ὅς3739R-NSM ἐστι1510V-PAI-3S Χριστὸς5547N-NSM Κύριος2962N-NSM, ἐν1722PREP πόλει4172N-DSF Δαυΐδ1138N-PRI.

12 καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-NSN ὑμῖν4771P-2DP τὸ3588T-NSN σημεῖον4592N-NSN· εὑρήσετε2147V-FAI-2P βρέφος1025N-ASN ἐσπαργανωμένον4683V-RPP-ASN, κείμενον2749V-PNP-ASN ἐν1722PREP φάτνῃ5336N-DSF.

13 καὶ2532CONJ ἐξαίφνης1810ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S σὺν4862PREP τῷ3588T-DSM ἀγγέλῳ32N-DSM πλῆθος4128N-NSN στρατιᾶς4756N-GSF οὐρανίου3770A-GSF αἰνούντων134V-PAP-GPM τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM καὶ2532CONJ λεγόντων3004V-PAP-GPM·

14 δόξα1391N-NSF ἐν1722PREP ὑψίστοις5310A-DPN-S Θεῷ2316N-DSM
καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP γῆς1093N-GSF εἰρήνη1515N-NSF,
ἐν1722PREP ἀνθρώποις444N-DPM εὐδοκία2107N-NSF.

15 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ὡς5613ADV ἀπῆλθον565V-2AAI-3P ἀπ575PREPαὐτῶν846P-GPM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM οἱ3588T-NPM ἄγγελοι32N-NPM, καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM οἱ3588T-NPM ποιμένες4166N-NPM εἶπον3004V-2AAI-3P πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM· διέλθωμεν1330V-2AAS-1P δὴ1211PRT ἕως2193ADV Βηθλεὲμ965N-PRI καὶ2532CONJ ἴδωμεν3708V-2AAS-1P τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN τὸ3588T-ASN γεγονός1096V-2RAP-ASN, 3739R-ASN 3588T-NSM Κύριος2962N-NSM ἐγνώρισεν1107V-AAI-3S ἡμῖν1473P-1DP.

16 καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P σπεύσαντες4692V-AAP-NPM, καὶ2532CONJ ἀνεῦρον429V-2AAI-3P τήν3588T-ASF τε5037PRT Μαριὰμ3137N-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASMΙωσὴφ2501N-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN βρέφος1025N-ASN κείμενον2749V-PNP-ASN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF φάτνῃ5336N-DSF.

17 ἰδόντες3708V-2AAP-NPM δὲ1161CONJ διεγνώρισαν1232V-AAI-3P περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN ῥήματος4487N-GSN τοῦ3588T-GSN λαληθέντος2980V-APP-GSN αὐτοῖς846P-DPM περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN παιδίου3813N-GSN τούτου3778D-GSN·

18 καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀκούσαντες191V-AAP-NPM ἐθαύμασαν2296V-AAI-3P περὶ4012PREP τῶν3588T-GPN λαληθέντων2980V-APP-GPN ὑπὸ5259PREP τῶν3588T-GPM ποιμένων4166N-GPM πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM.

19 3588T-NSF δὲ1161CONJ Μαριὰμ3137N-PRI πάντα3956A-APN συνετήρει4933V-IAI-3S τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN ταῦτα3778D-APN συμβάλλουσα4820V-PAP-NSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτῆς846P-GSF.

20 καὶ2532CONJ ὑπέστρεψαν5290V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ποιμένες4166N-NPM δοξάζοντες1392V-PAP-NPM καὶ2532CONJ αἰνοῦντες134V-PAP-NPM τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM ἐπὶ1909PREP πᾶσιν3956A-DPN οἷς3739R-DPN ἤκουσαν191V-AAI-3P καὶ2532CONJ εἶδον3708V-2AAI-3P καθὼς2531ADV ἐλαλήθη2980V-API-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM.

21 Καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV ἐπλήσθησαν4130V-API-3P ἡμέραι2250N-NPF ὀκτὼ3638A-NUI τοῦ3588T-GSM περιτεμεῖν4059V-2AAN τὸ3588T-NSN παιδίον3813N-ASN, καὶ2532CONJ ἐκλήθη2564V-API-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτοῦ846P-GSMΙησοῦς2424N-NSM, τὸ3588T-NSN κληθὲν2564V-APP-NSN ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM ἀγγέλου32N-GSM πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSM συλληφθῆναι4815V-APN αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλίᾳ2836N-DSF.

22 Καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV ἐπλήσθησαν4130V-API-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τοῦ3588T-GSM καθαρισμοῦ2512N-GSM αὐτῶν846P-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM Μωϋσέως3475N-GSM, ἀνήγαγον321V-2AAI-3P-ATT αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREPΙεροσόλυμα2414N-APN παραστῆσαι3936V-AAN τῷ3588T-DSM Κυρίῳ2962N-DSM,

23 καθὼς2531ADV γέγραπται1125V-RPI-3S ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM Κυρίου2962N-GSM ὅτι3754CONJ πᾶν3956A-NSN ἄρσεν730A-NSN διανοῖγον1272V-PAP-NSN μήτραν3388N-ASF ἅγιον40A-ASN τῷ3588T-DSM Κυρίῳ2962N-DSM κληθήσεται2564V-FPI-3S,

24 καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN δοῦναι1325V-2AAN θυσίαν2378N-ASF κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN εἰρημένον2046V-RPP-ASN-ATT ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM Κυρίου2962N-GSM, ζεῦγος2201N-ASN τρυγόνων5167N-GPF 2228PRT δύο1417A-NUI νεοσσοὺς3502N-APM περιστερῶν4058N-GPF.

25 Καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἦν1510V-IAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἐν1722PREPΙεροσολύμοις2414N-DPN 3739R-DSM ὄνομα3686N-NSN Συμεών4826N-PRI, καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM οὗτος3778D-NSM δίκαιος1342A-NSM καὶ2532CONJ εὐλαβής2126A-NSM, προσδεχόμενος4327V-PNP-NSM παράκλησιν3874N-ASF τοῦ3588T-GSMΙσραήλ2474N-PRI, καὶ2532CONJ Πνεῦμα4151N-NSN ἦν1510V-IAI-3SΑγιον40A-NSN ἐπ1909PREPαὐτόν846P-ASM·

26 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846P-DSM κεχρηματισμένον5537V-RPP-NSN ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN τοῦ3588T-GSNΑγίου40A-GSN μὴ3361PRT-N ἰδεῖν3708V-2AAN θάνατον2288N-ASM πρὶν4250ADV 2228PRT ἴδῃ3708V-2AAS-3S τὸν3588T-ASM Χριστὸν5547N-ASM Κυρίου2962N-GSM.

27 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN Πνεύματι4151N-DSN εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἱερόν2411N-ASN· καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἰσαγαγεῖν1521V-2AAN τοὺς3588T-APM γονεῖς1118N-APM τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASNΙησοῦν2424N-ASM τοῦ3588T-GSM ποιῆσαι4160V-AAN αὐτοὺς846P-APM κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN εἰθισμένον1480V-RPP-ASN τοῦ3588T-GSM νόμου3551N-GSM περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM,

28 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐδέξατο1209V-ADI-3S αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἀγκάλας43N-APF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ εὐλόγησε2127V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S·

29 νῦν3568ADV ἀπολύεις630V-PAI-2S τὸν3588T-ASM δοῦλόν1401N-ASM σου4771P-2GS, δέσποτα1203N-VSM,
κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμά4487N-ASN σου4771P-2GS ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF,

30 ὅτι3754CONJ εἶδον3708V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM μου1473P-1GS τὸ3588T-ASN σωτήριόν4992A-ASN σου4771P-2GS,

31 3739R-ASN ἡτοίμασας2090V-AAI-2S κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM λαῶν2992N-GPM,

32 φῶς5457N-NSN εἰς1519PREP ἀποκάλυψιν602N-ASF ἐθνῶν1484N-GPN καὶ2532CONJ δόξαν1391N-ASF λαοῦ2992N-GSM σου4771P-2GSΙσραήλ2474N-PRI.

33 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3SΙωσὴφ2501N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM θαυμάζοντες2296V-PAP-NPM ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPN λαλουμένοις2980V-PPP-DPN περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM.

34 καὶ2532CONJ εὐλόγησεν2127V-AAI-3S αὐτοὺς846P-APM Συμεὼν4826N-PRI καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP Μαριὰμ3137N-PRI τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF αὐτοῦ846P-GSM· ἰδοὺ3708V-2AMM-2S οὗτος3778D-NSM κεῖται2749V-PNI-3S εἰς1519PREP πτῶσιν4431N-ASF καὶ2532CONJ ἀνάστασιν386N-ASF πολλῶν4183A-GPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSMΙσραὴλ2474N-PRI καὶ2532CONJ εἰς1519PREP σημεῖον4592N-ASN ἀντιλεγόμενον483V-PPP-ASN.

35 καὶ2532CONJ σοῦ4771P-2GS δὲ1161CONJ αὐτῆς846P-GSF τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF διελεύσεται1330V-FDI-3S ῥομφαία4501N-NSF, ὅπως3704ADV ἂν302PRT ἀποκαλυφθῶσιν601V-APS-3P ἐκ1537PREP πολλῶν4183A-GPF καρδιῶν2588N-GPF διαλογισμοί1261N-NPM.

36 Καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3SΑννα452N-GSM προφῆτις4398N-NSF, θυγάτηρ2364N-NSF Φανουήλ5323N-PRI, ἐκ1537PREP φυλῆς5443N-GSFΑσήρ768N-PRI· αὕτη3778D-NSF προβεβηκυῖα4260V-RAP-NSF ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF πολλαῖς4183A-DPF, ζήσασα2198V-AAP-NSF ἔτη2094N-APN μετὰ3326PREP ἀνδρὸς435N-GSM ἑπτὰ2033A-NUI ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF παρθενίας3932N-GSF αὐτῆς846P-GSF,

37 καὶ2532CONJ αὐτὴ846P-NSF χήρα5503N-NSF ὡς5613ADV ἐτῶν2094N-GPN ὀγδοήκοντα3589A-NUI τεσσάρων5064A-GPN, 3739R-NSF οὐκ3756PRT-N ἀφίστατο868V-INI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ἱεροῦ2411N-GSN νηστείαις3521N-DPF καὶ2532CONJ δεήσεσι1162N-DPF λατρεύουσα3000V-PAP-NSF νύκτα3571N-ASF καὶ2532CONJ ἡμέραν2250N-ASF·

38 καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF αὐτῇ846P-DSF τῇ3588T-DSF ὥρᾳ5610N-DSF ἐπιστᾶσα2186V-2AAP-NSF ἀνθωμολογεῖτο437V-INI-3S τῷ3588T-DSM Κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ ἐλάλει2980V-IAI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM προσδεχομένοις4327V-PNP-DPM λύτρωσιν3085N-ASF ἐν1722PREPΙερουσαλήμ2419N-PRI.

39 Καὶ2532CONJ ὡς5613ADV ἐτέλεσαν5055V-AAI-3P ἅπαντα537A-APN τὰ3588T-APN κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM Κυρίου2962N-GSM, ὑπέστρεψαν5290V-AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ἑαυτῶν1438F-3GPM Ναζαρέτ3478N-PRI.

40 Τὸ3588T-NSN δὲ1161CONJ παιδίον3813N-NSN ηὔξανε837V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἐκραταιοῦτο2901V-IPI-3S πνεύματι4151N-DSN πληρούμενον4137V-PPP-NSN σοφίας4678N-GSF, καὶ2532CONJ χάρις5485N-NSF Θεοῦ2316N-GSM ἦν1510V-IAI-3S ἐπ1909PREPαὐτό846P-ASN.

41 Καὶ2532CONJ ἐπορεύοντο4198V-INI-3P οἱ3588T-NPM γονεῖς1118N-NPM αὐτοῦ846P-GSM κατ2596PREPἔτος2094N-ASN εἰς1519PREPΙερουσαλὴμ2419N-PRI τῇ3588T-DSF ἑορτῇ1859N-DSF τοῦ3588T-GSM πάσχα3957ARAM.

42 καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐτῶν2094N-GPN δώδεκα1427A-NUI, ἀναβάντων305V-2AAP-GPM αὐτῶν846P-GPM εἰς1519PREPΙεροσόλυμα2414N-APN κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ἔθος1485N-ASN τῆς3588T-GSF ἑορτῆς1859N-GSF

43 καὶ2532CONJ τελειωσάντων5048V-AAP-GPM τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF, ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὑποστρέφειν5290V-PAN αὐτοὺς846P-APM ὑπέμεινεν5278V-AAI-3SΙησοῦς2424N-NSM 3588T-NSM παῖς3816N-NSM ἐν1722PREPΙερουσαλήμ2419N-PRI, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἔγνω1097V-2AAI-3SΙωσὴφ2501N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM.

44 νομίσαντες3543V-AAP-NPM δὲ1161CONJ αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF συνοδίᾳ4923N-DSF εἶναι1510V-PAN ἦλθον2064V-2AAI-3P ἡμέρας2250N-GSF ὁδὸν3598N-ASF καὶ2532CONJ ἀνεζήτουν327V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM συγγενέσι4773A-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM γνωστοῖς1110A-DPM·

45 καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N εὑρόντες2147V-2AAP-NPM αὐτὸν846P-ASM ὑπέστρεψαν5290V-AAI-3P εἰς1519PREPΙερουσαλὴμ2419N-PRI ζητοῦντες2212V-PAP-NPM αὐτόν846P-ASM.

46 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S μεθ3326PREPἡμέρας2250N-APF τρεῖς5140A-APF εὗρον2147V-2AAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἱερῷ2411N-DSN καθεζόμενον2516V-PNP-ASM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῶν3588T-GPM διδασκάλων1320N-GPM καὶ2532CONJ ἀκούοντα191V-PAP-ASM αὐτῶν846P-GPM καὶ2532CONJ ἐπερωτῶντα1905V-PAP-ASM αὐτούς846P-APM·

47 ἐξίσταντο1839V-IMI-3P δὲ1161CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀκούοντες191V-PAP-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF συνέσει4907N-DSF καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF ἀποκρίσεσιν612N-DPF αὐτοῦ846P-GSM.

48 καὶ2532CONJ ἰδόντες3708V-2AAP-NPM αὐτὸν846P-ASM ἐξεπλάγησαν1605V-2API-3P, καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM εἶπε3004V-2AAM-2S· τέκνον5043N-VSN, τί5101I-ASN ἐποίησας4160V-AAI-2S ἡμῖν1473P-1DP οὕτως3779ADV; ἰδοὺ3708V-2AMM-2S 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM σου4771P-2GS κἀγὼ2504P-1NS-K ὀδυνώμενοι3600V-PPP-NPM ἐζητοῦμέν2212V-IAI-1P σε4771P-2AS.

49 καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM· τί5101I-NSN ὅτι3754CONJ ἐζητεῖτέ2212V-IAI-2P με1473P-1AS; οὐκ3756PRT-N ᾔδειτε1492V-2LAI-2P ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-1GS δεῖ1163V-PAI-3S εἶναί1510V-PAN με1473P-1AS;

50 καὶ2532CONJ αὐτοὶ846P-NPM οὐ3756PRT-N συνῆκαν4920V-AAI-3P τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN 3739R-ASN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM.

51 καὶ2532CONJ κατέβη2597V-2AAI-3S μετ3326PREPαὐτῶν846P-GPM καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP Ναζαρέτ3478N-PRI, καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ὑποτασσόμενος5293V-PPP-NSM αὐτοῖς846P-DPM. καὶ2532CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM διετήρει1301V-IAI-3S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN ταῦτα3778D-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτῆς846P-GSF.

52 Καὶ2532CONJΙησοῦς2424N-NSM προέκοπτε4298V-IAI-3S σοφίᾳ4678N-DSF καὶ2532CONJ ἡλικίᾳ2244N-DSF καὶ2532CONJ χάριτι5485N-DSF παρὰ3844PREP Θεῷ2316N-DSM καὶ2532CONJ ἀνθρώποις444N-DPM.

Κεφάλαιο 3

1 Ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN δὲ1161CONJ πεντεκαιδεκάτῳ4003A-DSN τῆς3588T-GSF ἡγεμονίας2231N-GSF Τιβερίου5086N-GSM Καίσαρος2541N-GSM, ἡγεμονεύοντος2230V-PAP-GSM Ποντίου4194N-GSM Πιλάτου4091N-GSM τῆς3588T-GSFΙουδαίας2449N-GSF, καὶ2532CONJ τετραρχοῦντος5075V-PAP-GSM τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSFΗρῴδου2264N-GSM, Φιλίππου5376N-GSM δὲ1161CONJ τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846P-GSM τετραρχοῦντος5075V-PAP-GSM τῆς3588T-GSFΙτουραίας2484A-GSF καὶ2532CONJ Τραχωνίτιδος5139N-GSF χώρας5561N-GSF, καὶ2532CONJ Λυσανίου3078N-GSM τῆς3588T-GSFΑβιληνῆς9N-GSF τετραρχοῦντος5075V-PAP-GSM,

2 ἐπ1909PREPἀρχιερέως749N-GSMΑννα452N-GSM καὶ2532CONJ Καϊάφα2533N-GSM, ἐγένετο1096V-2ADI-3S ῥῆμα4487N-NSN Θεοῦ2316N-GSM ἐπὶ1909PREPΙωάννην2491N-ASM τὸν3588T-ASM Ζαχαρίου2197N-GSM υἱὸν5207N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF,

3 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF περίχωρον4066A-ASF τοῦ3588T-GSMΙορδάνου2446N-GSM κηρύσσων2784V-PAP-NSM βάπτισμα908N-ASN μετανοίας3341N-GSF εἰς1519PREP ἄφεσιν859N-ASF ἁμαρτιῶν266N-GPF,

4 ὡς5613ADV γέγραπται1125V-RPI-3S ἐν1722PREP βίβλῳ976N-DSF λόγων3056N-GPMΗσαΐου2268N-GSM τοῦ3588T-GSM προφήτου4396N-GSM λέγοντος3004V-PAP-GSM· φωνὴ5456N-NSF βοῶντος994V-PAP-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF,
ἑτοιμάσατε2090V-AAM-2P τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF Κυρίου2962N-GSM,
εὐθείας2117A-APF ποιεῖτε4160V-PAM-2P τὰς3588T-APF τρίβους5147N-APF αὐτοῦ846P-GSM·

5 πᾶσα3956A-NSF φάραγξ5327N-NSF πληρωθήσεται4137V-FPI-3S
καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN ὄρος3735N-NSN καὶ2532CONJ βουνὸς1015N-NSM ταπεινωθήσεται5013V-FPI-3S,
καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FDI-3S τὰ3588T-NPN σκολιὰ4646A-NPN εἰς1519PREP εὐθεῖαν2117A-ASF
καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF τραχεῖαι5138A-NPF εἰς1519PREP ὁδοὺς3598N-APF λείας3006A-APF,

6 καὶ2532CONJ ὄψεται3708V-FDI-3S πᾶσα3956A-NSF σὰρξ4561N-NSF τὸ3588T-ASN σωτήριον4992A-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

7 Ελεγεν3004V-IAI-3S οὖν3767CONJ τοῖς3588T-DPM ἐκπορευομένοις1607V-PNP-DPM ὄχλοις3793N-DPM βαπτισθῆναι907V-APN ὑπ5259PREPαὐτοῦ846P-GSM· γεννήματα1081N-VPN ἐχιδνῶν2191N-GPF, τίς5101I-NSM ὑπέδειξεν5263V-AAI-3S ὑμῖν4771P-2DP φυγεῖν5343V-2AAN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF μελλούσης3195V-PAP-GSF ὀργῆς3709N-GSF;

8 ποιήσατε4160V-AAM-2P οὖν3767CONJ καρποὺς2590N-APM ἀξίους514A-APM τῆς3588T-GSF μετανοίας3341N-GSF, καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ἄρξησθε756V-AMS-2P λέγειν3004V-PAN ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-2DPM, πατέρα3962N-ASM ἔχομεν2192V-PAI-1P τὸν3588T-ASMΑβραάμ11N-PRI· λέγω3004V-PAI-1S γὰρ1063CONJ ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ δύναται1410V-PNI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM λίθων3037N-GPM τούτων3778D-GPM ἐγεῖραι1453V-AAN τέκνα5043N-APN τῷ3588T-DSMΑβραάμ11N-PRI.

9 ἤδη2235ADV δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀξίνη513N-NSF πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF ῥίζαν4491N-ASF τῶν3588T-GPN δένδρων1186N-GPN κεῖται2749V-PNI-3S· πᾶν3956A-NSN οὖν3767CONJ δένδρον1186N-NSN μὴ3361PRT-N ποιοῦν4160V-PAP-NSN καρπὸν2590N-ASM καλὸν2570A-ASM ἐκκόπτεται1581V-PPI-3S καὶ2532CONJ εἰς1519PREP πῦρ4442N-ASN βάλλεται906V-PPI-3S.

10 Καὶ2532CONJ ἐπηρώτων1905V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM ὄχλοι3793N-NPM λέγοντες3004V-PAP-NPM· τί5101I-ASN οὖν3767CONJ ποιήσομεν4160V-FAI-1P;

11 ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM δὲ1161CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· 3588T-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM δύο1417A-NUI χιτῶνας5509N-APM μεταδότω3330V-2AAM-3S τῷ3588T-DSM μὴ3361PRT-N ἔχοντι2192V-PAP-DSM, καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM βρώματα1033N-APN ὁμοίως3668ADV ποιείτω4160V-PAM-3S.

12 ἦλθον2064V-2AAI-3P δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ τελῶναι5057N-NPM βαπτισθῆναι907V-APN, καὶ2532CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM· διδάσκαλε1320N-VSM, τί5101I-ASN ποιήσομεν4160V-FAI-1P;

13 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM· μηδὲν3367A-ASN-N πλέον4119A-ASN-C παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN διατεταγμένον1299V-RPP-ASN ὑμῖν4771P-2DP πράσσετε4238V-PAM-2P.

14 ἐπηρώτων1905V-IAI-3P δὲ1161CONJ αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ στρατευόμενοι4754V-PMP-NPM λέγοντες3004V-PAP-NPM· καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP τί5101I-ASN ποιήσομεν4160V-FAI-1P; καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM· μηδένα3367A-ASM-N συκοφαντήσητε4811V-AAS-2P μηδὲ3366CONJ-N διασείσητε1286V-AAS-2P, καὶ2532CONJ ἀρκεῖσθε714V-PPM-2P τοῖς3588T-DPN ὀψωνίοις3800N-DPN ὑμῶν4771P-2GP.

15 Προσδοκῶντος4328V-PAP-GSM δὲ1161CONJ τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ διαλογιζομένων1260V-PNP-GPM πάντων3956A-GPM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF αὐτῶν846P-GPM περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSMΙωάννου2491N-GSM, μήποτε3379ADV-N αὐτὸς846P-NSM εἴη1510V-PAO-3S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM,

16 ἀπεκρίνατο611V-ADI-3S 3588T-NSMΙωάννης2491N-NSM ἅπασι537A-DPM λέγων3004V-PAP-NSM· ἐγὼ1473P-1NS μὲν3303PRT ὕδατι5204N-DSN βαπτίζω907V-PAI-1S ὑμᾶς4771P-2AP· ἔρχεται2064V-PNI-3S δὲ1161CONJ 3588T-NSM ἰσχυρότερός2478A-NSM-C μου1473P-1GS, οὗ3739R-GSM οὐκ3756PRT-N εἰμὶ1510V-PAI-1S ἱκανὸς2425A-NSM λῦσαι3089V-AAN τὸν3588T-ASM ἱμάντα2438N-ASM τῶν3588T-GPN ὑποδημάτων5266N-GPN αὐτοῦ846P-GSM· αὐτὸς846P-NSM ὑμᾶς4771P-2AP βαπτίσει907V-FAI-3S ἐν1722PREP Πνεύματι4151N-DSNΑγίῳ40A-DSN καὶ2532CONJ πυρί4442N-DSN.

17 οὗ3739R-GSM τὸ3588T-NSN πτύον4425N-NSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ διακαθαριεῖ1245V-FAI-3S-ATT τὴν3588T-ASF ἅλωνα257N-ASF αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ συνάξει4863V-FAI-3S τὸν3588T-ASM σῖτον4621N-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἀποθήκην596N-ASF αὐτοῦ846P-GSM, τὸ3588T-ASN δὲ1161CONJ ἄχυρον892N-ASN κατακαύσει2618V-FAI-3S πυρὶ4442N-DSN ἀσβέστῳ762A-DSN.

18 πολλὰ4183A-APN μὲν3303PRT οὖν3767CONJ καὶ2532CONJ ἕτερα2087A-APN παρακαλῶν3870V-PAP-NSM εὐηγγελίζετο2097V-IMI-3S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM.

19 Ο3588T-NSM δὲ1161CONJΗρῴδης2264N-NSM 3588T-NSM τετράρχης5076N-NSM, ἐλεγχόμενος1651V-PPP-NSM ὑπ5259PREPαὐτοῦ846P-GSM περὶ4012PREPΗρῳδιάδος2266N-GSF τῆς3588T-GSF γυναικὸς1135N-GSF τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ περὶ4012PREP πάντων3956A-GPN ὧν3739R-GPN ἐποίησε4160V-AAI-3S πονηρῶν4190A-GPN 3588T-NSMΗρῴδης2264N-NSM,

20 προσέθηκε4369V-AAI-3S καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-ASN ἐπὶ1909PREP πᾶσι3956A-DPN καὶ2532CONJ κατέκλεισε2623V-AAI-3S τὸν3588T-ASMΙωάννην2491N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF φυλακῇ5438N-DSF.

21 Εγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN βαπτισθῆναι907V-APN ἅπαντα537A-ASM τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM καὶ2532CONJΙησοῦ2424N-GSM βαπτισθέντος907V-APP-GSM καὶ2532CONJ προσευχομένου4336V-PNP-GSM ἀνεῳχθῆναι455V-APN τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM

22 καὶ2532CONJ καταβῆναι2597V-2AAN τὸ3588T-NSN Πνεῦμα4151N-NSN τὸ3588T-NSNΑγιον40A-NSN σωματικῷ4984A-DSN εἴδει1491N-DSN ὡσεὶ5616ADV περιστερὰν4058N-ASF ἐπ1909PREPαὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ φωνὴν5456N-ASF ἐξ1537PREP οὐρανοῦ3772N-GSM γενέσθαι1096V-2ADN λέγουσαν3004V-PAP-ASF· σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM υἱός5207N-NSM μου1473P-1GS 3588T-NSM ἀγαπητός27A-NSM, ἐν1722PREP σοὶ4771P-2DS εὐδόκησα2106V-AAI-1S.

23 Καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ὡσεὶ5616ADV ἐτῶν2094N-GPN τριάκοντα5144A-NUI ἀρχόμενος756V-PMP-NSM, ὤν1510V-PAP-NSM, ὡς5613ADV ἐνομίζετο3543V-IPI-3S, υἱὸς5207N-NSMΙωσήφ2501N-PRI, τοῦ3588T-GSMΗλί2242N-PRI,

24 τοῦ3588T-GSM Ματθάν3157N-PRI, τοῦ3588T-GSM Λευΐ3017N-PRI, τοῦ3588T-GSM Μελχί3197N-PRI, τοῦ3588T-GSMΙωαννᾶ2490N-PRI, τοῦ3588T-GSMΙωσήφ2501N-PRI,

25 τοῦ3588T-GSM Ματταθίου3161N-GSM, τοῦ3588T-GSMΑμώς301N-PRI, τοῦ3588T-GSM Ναούμ3486N-PRI, τοῦ3588T-GSMΕσλίμ2069N-PRI, τοῦ3588T-GSM Ναγγαί3477N-PRI,

26 τοῦ3588T-GSM Μαάθ3092N-PRI, τοῦ3588T-GSM Ματταθίου3161N-GSM, τοῦ3588T-GSM Σεμεΰ4584N-PRI, τοῦ3588T-GSMΙωσήχ2501N-PRI, τοῦ3588T-GSMΙωδᾶ2448N-PRI,

27 τοῦ3588T-GSMΙωαννάν2490N-PRI, τοῦ3588T-GSMΡησᾶ4488N-PRI, τοῦ3588T-GSM Ζοροβάβελ2216N-PRI, τοῦ3588T-GSM Σαλαθιήλ4528N-PRI, τοῦ3588T-GSM Νηρί3518N-PRI,

28 τοῦ3588T-GSM Μελχί3197N-PRI, τοῦ3588T-GSMΑδδί78N-PRI, τοῦ3588T-GSM Κωσάμ2973N-PRI, τοῦ3588T-GSMΕλμωδάμ1678N-PRI, τοῦ3588T-GSMΗρ2262N-PRI,

29 τοῦ3588T-GSMΙωσῆ2500N-GSM, τοῦ3588T-GSMΕλιέζερ1663N-PRI, τοῦ3588T-GSMΙωρείμ2497N-PRI, τοῦ3588T-GSM Ματθάτ3158N-PRI, τοῦ3588T-GSM Λευΐ3017N-PRI,

30 τοῦ3588T-GSM Συμεών4826N-PRI, τοῦ3588T-GSMΙούδα2455N-GSM, τοῦ3588T-GSMΙωσήφ2501N-PRI, τοῦ3588T-GSMΙωνᾶ2495N-GSM, τοῦ3588T-GSMΕλιακείμ1662N-PRI,

31 τοῦ3588T-GSM Μελεᾶ3190N-PRI, τοῦ3588T-GSM Μαϊνάν3104N-PRI, τοῦ3588T-GSM Ματταθᾶ3160N-PRI, τοῦ3588T-GSM Νάθαν3481N-PRI, τοῦ3588T-GSM Δαυΐδ1138N-PRI,

32 τοῦ3588T-GSMΙεσσαί2421N-PRI, τοῦ3588T-GSM Ὠβήδ5601N-PRI, τοῦ3588T-GSM Βοόζ1003N-PRI, τοῦ3588T-GSM Σαλμών4533N-PRI, τοῦ3588T-GSM Ναασσών3476N-PRI,

33 τοῦ3588T-GSMΑμιναδάβ284N-PRI, τοῦ3588T-GSMΑράμ689N-PRI, τοῦ3588T-GSMΙωράμ2496N-PRI, τοῦ3588T-GSMΕσρώμ2074N-PRI, τοῦ3588T-GSM Φαρές5329N-PRI, τοῦ3588T-GSMΙούδα2455N-GSM,

34 τοῦ3588T-GSMΙακώβ2384N-PRI, τοῦ3588T-GSMΙσαάκ2464N-PRI, τοῦ3588T-GSMΑβραάμ11N-PRI, τοῦ3588T-GSM Θάρα2291N-PRI, τοῦ3588T-GSM Ναχώρ3493N-PRI,

35 τοῦ3588T-GSM Σερούχ4562N-PRI, τοῦ3588T-GSMΡαγαῦ4466N-PRI, τοῦ3588T-GSM Φάλεκ5317N-PRI, τοῦ3588T-GSMΕβερ1443N-PRI, τοῦ3588T-GSM Σαλᾶ4527N-PRI,

36 τοῦ3588T-GSM Καϊνάν2536N-PRI, τοῦ3588T-GSMΑρφαξάδ742N-PRI, τοῦ3588T-GSM Σήμ4590N-PRI, τοῦ3588T-GSM Νῶε3575N-PRI, τοῦ3588T-GSM Λάμεχ2984N-PRI,

37 τοῦ3588T-GSM Μαθουσάλα3103N-PRI, τοῦ3588T-GSMΕνώχ1802N-PRI, τοῦ3588T-GSMΙάρεδ2391N-PRI, τοῦ3588T-GSM Μαλελεήλ3121N-PRI, τοῦ3588T-GSM Καϊνάν2536N-PRI,

38 τοῦ3588T-GSMΕνώς1800N-PRI, τοῦ3588T-GSM Σήθ4589N-PRI, τοῦ3588T-GSMΑδάμ76N-PRI, τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

Κεφάλαιο 4

1 Ἰησοῦς2424N-NSM δὲ1161CONJ πλήρης4134A-NSM Πνεύματος4151N-GSNΑγίου40A-GSN ὑπέστρεψεν5290V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSMΙορδάνου2446N-GSM, καὶ2532CONJ ἤγετο71V-IPI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN Πνεύματι4151N-DSN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἔρημον2048A-ASF

2 ἡμέρας2250N-APF τεσσαράκοντα5062A-NUI πειραζόμενος3985V-PPP-NSM ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM διαβόλου1228A-GSM, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἔφαγεν5315V-2AAI-3S οὐδὲν3762A-ASN-N ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF· καὶ2532CONJ συντελεσθεισῶν4931V-APP-GPF αὐτῶν846P-GPF ὕστερον5305ADV ἐπείνασε3983V-AAI-3S.

3 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM διάβολος1228A-NSM· εἰ1487COND υἱὸς5207N-NSM εἶ1510V-PAI-2S τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, εἰπὲ3004V-2AAM-2S τῷ3588T-DSM λίθῳ3037N-DSM τούτῳ3778D-DSM ἵνα2443CONJ γένηται1096V-2ADS-3S ἄρτος740N-NSM.

4 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-ADI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM λέγων3004V-PAP-NSM· γέγραπται1125V-RPI-3S ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ἐπ1909PREPἄρτῳ740N-DSM μόνῳ3441A-DSM ζήσεται2198V-FDI-3S ἄνθρωπος444N-NSM, ἀλλ235CONJἐπὶ1909PREP παντὶ3956A-DSN ῥήματι4487N-DSN ἐκπορευομένῳ1607V-PNP-DSN διὰ1223PREP στόματος4750N-GSN Θεοῦ2316N-GSM.

5 Καὶ2532CONJ ἀναγαγὼν321V-2AAP-NSM αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM διάβολος1228A-NSM εἰς1519PREP ὄρος3735N-ASN ὑψηλὸν5308A-ASN ἔδειξεν1166V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF βασιλείας932N-APF τῆς3588T-GSF οἰκουμένης3625N-GSF ἐν1722PREP στιγμῇ4743N-DSF χρόνου5550N-GSM,

6 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM διάβολος1228A-NSM· σοὶ4771P-2DS δώσω1325V-FAI-1S τὴν3588T-ASF ἐξουσίαν1849N-ASF ταύτην3778D-ASF ἅπασαν537A-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF αὐτῶν846P-GPF, ὅτι3754CONJ ἐμοὶ1473P-1DS παραδέδοται3860V-RPI-3S, καὶ2532CONJ 3739R-DSM ἐὰν1437COND θέλω2309V-PAS-1S δίδωμι1325V-PAI-1S αὐτήν846P-ASF.

7 σὺ4771P-2NS οὖν3767CONJ ἐὰν1437COND προσκυνήσῃς4352V-AAS-2S ἐνώπιόν1799ADV μου3450P-1GS, ἔσται1510V-FDI-3S σου4771P-2GS πᾶσα3956A-NSF.

8 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM αὐτῷ846P-DSM εἶπεν3004V-2AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· ὕπαγε5217V-PAM-2S ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS, σατανᾶ4567N-VSM· γέγραπται1125V-RPI-3S γάρ1063CONJ, Κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM σου4771P-2GS προσκυνήσεις4352V-FAI-2S καὶ2532CONJ αὐτῷ846P-DSM μόνῳ3441A-DSM λατρεύσεις3000V-FAI-2S.

9 Καὶ2532CONJ ἤγαγεν71V-2AAI-3S αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREPΙεροσόλυμα2414N-PRI, καὶ2532CONJ ἔστησεν2476V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πτερύγιον4419N-ASN τοῦ3588T-GSM ἱεροῦ2411N-GSN καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· εἰ1487COND υἱὸς5207N-NSM εἶ1510V-PAI-2S τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, βάλε906V-2AAM-2S σεαυτὸν4572F-2ASM ἐντεῦθεν1782ADV κάτω2736ADV·

10 γέγραπται1125V-RPI-3S γὰρ1063CONJ ὅτι3754CONJ τοῖς3588T-DPM ἀγγέλοις32N-DPM αὐτοῦ846P-GSM ἐντελεῖται1781V-FNI-3S περὶ4012PREP σοῦ4771P-2GS
τοῦ3588T-GSN διαφυλάξαι1314V-AAN σε4771P-2AS,

11 καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἐπὶ1909PREP χειρῶν5495N-GPF ἀροῦσί142V-FAI-3P σε4771P-2AS,
μήποτε3379ADV-N προσκόψῃς4350V-AAS-2S πρὸς4314PREP λίθον3037N-ASM τὸν3588T-ASM πόδα4228N-ASM σου4771P-2GS.

12 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ὅτι3754CONJ εἴρηται2046V-RPI-3S, οὐκ3756PRT-N ἐκπειράσεις1598V-FAI-2S Κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM σου4771P-2GS.

13 Καὶ2532CONJ συντελέσας4931V-AAP-NSM πάντα3956A-ASM πειρασμὸν3986N-ASM 3588T-NSM διάβολος1228A-NSM ἀπέστη868V-2AAI-3S ἀπ575PREPαὐτοῦ846P-GSM ἄχρι891ADV καιροῦ2540N-GSM.

14 Καὶ2532CONJ ὑπέστρεψεν5290V-AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF· καὶ2532CONJ φήμη5345N-NSF ἐξῆλθε1831V-2AAI-3S καθ2596PREPὅλης3650A-GSF τῆς3588T-GSF περιχώρου4066A-GSF περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM.

15 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF συναγωγαῖς4864N-DPF αὐτῶν846P-GPM δοξαζόμενος1392V-PPP-NSM ὑπὸ5259PREP πάντων3956A-GPM.

16 Καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Ναζαρέτ3478N-PRI, οὗ3757ADV ἦν1510V-IAI-3S τεθραμμένος5142V-RPP-NSM, καὶ2532CONJ εἰσῆλθε1525V-2AAI-3S κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN εἰωθὸς1486V-2RAP-ASN αὐτῷ846P-DSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῶν3588T-GPN σαββάτων4521N-GPN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF συναγωγήν4864N-ASF, καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-2AAI-3S ἀναγνῶναι314V-2AAN.

17 καὶ2532CONJ ἐπεδόθη1929V-API-3S αὐτῷ846P-DSM βιβλίον975N-ASNΗσαΐου2268N-GSM τοῦ3588T-GSM προφήτου4396N-GSM, καὶ2532CONJ ἀναπτύξας380V-AAP-NSM τὸ3588T-ASN βιβλίον975N-ASN εὗρε2147V-2AAI-3S τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM οὗ3739R-GSM ἦν1510V-IAI-3S γεγραμμένον1125V-RPP-NSN·

18 Πνεῦμα4151N-NSN Κυρίου2962N-GSM ἐπ1909PREPἐμέ1473P-1AS,
οὗ3739R-GSN εἵνεκεν1752PREP ἔχρισέ5548V-AAI-3S με1473P-1AS,
εὐαγγελίσασθαι2097V-AMN πτωχοῖς4434A-DPM ἀπέσταλκέ649V-RAI-3S με1473P-1AS,
ἰάσασθαι2390V-ADN τοὺς3588T-APM συντετριμμένους4937V-RPP-APM τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF,

19 κηρῦξαι2784V-AAN αἰχμαλώτοις164N-DPM ἄφεσιν859N-ASF
καὶ2532CONJ τυφλοῖς5185A-DPM ἀνάβλεψιν309N-ASF,
ἀποστεῖλαι649V-AAN τεθραυσμένους2352V-RPP-APM ἐν1722PREP ἀφέσει859N-DSF,
κηρῦξαι2784V-AAN ἐνιαυτὸν1763N-ASM Κυρίου2962N-GSM δεκτόν1184A-ASM.

20 καὶ2532CONJ πτύξας4428V-AAP-NSM τὸ3588T-ASN βιβλίον975N-ASN ἀποδοὺς591V-2AAP-NSM τῷ3588T-DSM ὑπηρέτῃ5257N-DSM ἐκάθισε2523V-AAI-3S· καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF συναγωγῇ4864N-DSF οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἀτενίζοντες816V-PAP-NPM αὐτῷ846P-DSM.

21 ἤρξατο756V-ADI-3S δὲ1161CONJ λέγειν3004V-PAN πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM ὅτι3754CONJ σήμερον4594ADV πεπλήρωται4137V-RPI-3S 3588T-NSF γραφὴ1124N-NSF αὕτη3778D-NSF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὠσὶν3775N-DPN ὑμῶν4771P-2GP.

22 καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM ἐμαρτύρουν3140V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ ἐθαύμαζον2296V-IAI-3P ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM λόγοις3056N-DPM τῆς3588T-GSF χάριτος5485N-GSF τοῖς3588T-DPM ἐκπορευομένοις1607V-PNP-DPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN στόματος4750N-GSN αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P· οὐχ3756PRT-N οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSMΙωσήφ2501N-PRI;

23 καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM· πάντως3843ADV ἐρεῖτέ2046V-FAI-2P μοι1473P-1DS τὴν3588T-ASF παραβολὴν3850N-ASF ταύτην3778D-ASF· ἰατρέ2395N-VSM, θεράπευσον2323V-AAM-2S σεαυτόν4572F-2ASM· ὅσα3745K-APN ἠκούσαμεν191V-AAI-1P γενόμενα1096V-2ADP-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Καπερναούμ2584N-PRI, ποίησον4160V-AAM-2S καὶ2532CONJ ὧδε5602ADV ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πατρίδι3968N-DSF σου4771P-2GS.

24 εἶπε3004V-2AAM-2S δέ1161CONJ· ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N προφήτης4396N-NSM δεκτός1184A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πατρίδι3968N-DSF αὐτοῦ846P-GSM.

25 ἐπ1909PREPἀληθείας225N-GSF δὲ1161CONJ λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, πολλαὶ4183A-NPF χῆραι5503N-NPF ἦσαν1510V-IAI-3P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPFΗλιοὺ2243N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSMΙσραήλ2474N-PRI, ὅτε3753ADV ἐκλείσθη2808V-API-3S 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM ἐπὶ1909PREP ἔτη2094N-APN τρία5140A-APN καὶ2532CONJ μῆνας3376N-APM ἕξ1803A-NUI, ὡς5613ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S λιμὸς3042N-NSM μέγας3173A-NSM ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF,

26 καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP οὐδεμίαν3762A-ASF-N αὐτῶν846P-GPF ἐπέμφθη3992V-API-3SΗλίας2243N-NSM εἰ1487COND μὴ3361PRT-N εἰς1519PREP Σάρεπτα4558N-APN τῆς3588T-GSF Σιδωνίας4606N-GSF πρὸς4314PREP γυναῖκα1135N-ASF χήραν5503N-ASF.

27 καὶ2532CONJ πολλοὶ4183A-NPM λεπροὶ3015A-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἐπὶ1909PREPΕλισαίου1666N-GSM τοῦ3588T-GSM προφήτου4396N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSMΙσραήλ2474N-PRI, καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N αὐτῶν846P-GPM ἐκαθαρίσθη2511V-API-3S εἰ1487COND μὴ3361PRT-N Νεεμὰν3497N-PRI 3588T-NSM Σύρος4948N-NSM.

28 καὶ2532CONJ ἐπλήσθησαν4130V-API-3P πάντες3956A-NPM θυμοῦ2372N-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF συναγωγῇ4864N-DSF ἀκούοντες191V-PAP-NPM ταῦτα3778D-APN,

29 καὶ2532CONJ ἀναστάντες450V-2AAP-NPM ἐξέβαλον1544V-2AAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἔξω1854ADV τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἤγαγον71V-2AAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἕως2193ADV ὀφρύος3790N-GSF τοῦ3588T-GSN ὄρους3735N-GSN, ἐφ1909PREPοὗ3739R-GSN 3588T-NSF πόλις4172N-NSF αὐτῶν846P-GPM ᾠκοδόμητο3618V-LPI-3S, εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN κατακρημνίσαι2630V-AAN αὐτόν846P-ASM.

30 αὐτὸς846P-NSM δὲ1161CONJ διελθὼν1330V-2AAP-NSM διὰ1223PREP μέσου3319A-GSN αὐτῶν846P-GPM ἐπορεύετο4198V-INI-3S.

31 Καὶ2532CONJ κατῆλθεν2718V-2AAI-3S εἰς1519PREP Καπερναοὺμ2584N-PRI πόλιν4172N-ASF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF, καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S διδάσκων1321V-PAP-NSM αὐτοὺς846P-APM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN σάββασι4521N-DPN·

32 καὶ2532CONJ ἐξεπλήσσοντο1605V-IPI-3P ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF διδαχῇ1322N-DSF αὐτοῦ846P-GSM, ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP ἐξουσίᾳ1849N-DSF ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM αὐτοῦ846P-GSM.

33 Καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF συναγωγῇ4864N-DSF ἦν1510V-IAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM πνεῦμα4151N-ASN δαιμονίου1140N-GSN ἀκαθάρτου169A-GSN, καὶ2532CONJ ἀνέκραξε349V-AAI-3S φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF

34 λέγων3004V-PAP-NSM· ἔα1436INJ, τί5101I-NSN ἡμῖν1473P-1DP καὶ2532CONJ σοί4771P-2DS, ᾽Ιησοῦ2424N-VSM Ναζαρηνέ3479A-VSM; ἦλθες2064V-2AAI-2S ἀπολέσαι622V-AAN ἡμᾶς1473P-1AP; οἶδά1492V-RAI-1S σε4771P-2AS τίς5101I-NSM εἶ1510V-PAI-2S, 3588T-NSM ἅγιος40A-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

35 καὶ2532CONJ ἐπετίμησεν2008V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSN 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM λέγων3004V-PAP-NSM· φιμώθητι5392V-APM-2S καὶ2532CONJ ἔξελθε1831V-2AAM-2S ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM. καὶ2532CONJ ῥῖψαν4496V-AAP-NSN αὐτὸν846P-ASM τὸ3588T-NSN δαιμόνιον1140N-NSN εἰς1519PREP τὸ3588T-NSN μέσον3319A-ASN ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S ἀπ575PREPαὐτοῦ846P-GSM, μηδὲν3367A-ASN-N βλάψαν984V-AAP-NSN αὐτόν846P-ASM.

36 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S θάμβος2285N-NSN ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM, καὶ2532CONJ συνελάλουν4814V-IAI-3P πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM λέγοντες3004V-PAP-NPM· τίς5101I-NSM 3588T-NSM λόγος3056N-NSM οὗτος3778D-NSM, ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP ἐξουσίᾳ1849N-DSF καὶ2532CONJ δυνάμει1411N-DSF ἐπιτάσσει2004V-PAI-3S τοῖς3588T-DPN ἀκαθάρτοις169A-DPN πνεύμασι4151N-DPN, καὶ2532CONJ ἐξέρχονται1831V-PNI-3P;

37 καὶ2532CONJ ἐξεπορεύετο1607V-INI-3S ἦχος2279N-NSM περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP πάντα3956A-ASM τόπον5117N-ASM τῆς3588T-GSF περιχώρου4066A-GSF.

38 Αναστὰς450V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF συναγωγῆς4864N-GSF εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF Σίμωνος4613N-GSM. πενθερὰ3994N-NSF δὲ1161CONJ τοῦ3588T-GSM Σίμωνος4613N-GSM ἦν1510V-IAI-3S συνεχομένη4912V-PPP-NSF πυρετῷ4446N-DSM μεγάλῳ3173A-DSM, καὶ2532CONJ ἠρώτησαν2065V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM περὶ4012PREP αὐτῆς846P-GSF.

39 καὶ2532CONJ ἐπιστὰς2186V-2AAP-NSM ἐπάνω1883ADV αὐτῆς846P-GSF ἐπετίμησε2008V-AAI-3S τῷ3588T-DSM πυρετῷ4446N-DSM, καὶ2532CONJ ἀφῆκεν863V-AAI-3S αὐτήν846P-ASF· παραχρῆμα3916ADV δὲ1161CONJ ἀναστᾶσα450V-2AAP-NSF διηκόνει1247V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM.

40 Δύνοντος1416V-PAP-GSM δὲ1161CONJ τοῦ3588T-GSM ἡλίου2246N-GSM πάντες3956A-NPM ὅσοι3745K-NPM εἶχον2192V-IAI-3P ἀσθενοῦντας770V-PAP-APM νόσοις3554N-DPF ποικίλαις4164A-DPF ἤγαγον71V-2AAI-3P αὐτοὺς846P-APM πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM· 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἑνὶ1520A-DSM ἑκάστῳ1538A-DSM αὐτῶν846P-GPM τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐπιτιθεὶς2007V-PAP-NSM ἐθεράπευσεν2323V-AAI-3S αὐτούς846P-APM.

41 ἐξήρχετο1831V-INI-3S δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ δαιμόνια1140N-NPN ἀπὸ575PREP πολλῶν4183A-GPM κραυγάζοντα2905V-PAP-NPN καὶ2532CONJ λέγοντα3004V-PAP-NPN ὅτι3754CONJ σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM. καὶ2532CONJ ἐπιτιμῶν2008V-PAP-NSM οὐκ3756PRT-N εἴα1439V-IAI-3S αὐτὰ846P-APN λαλεῖν2980V-PAN, ὅτι3754CONJ ᾔδεισαν1492V-2LAI-3P τὸν3588T-ASM Χριστὸν5547N-ASM αὐτὸν846P-ASM εἶναι1510V-PAN.

42 Γενομένης1096V-2ADP-GSF δὲ1161CONJ ἡμέρας2250N-GSF ἐξελθὼν1831V-2AAP-NSM ἐπορεύθη4198V-AOI-3S εἰς1519PREP ἔρημον2048A-ASM τόπον5117N-ASM· καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὄχλοι3793N-NPM ἐπεζήτουν1934V-IAI-3P αὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P ἕως2193ADV αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ κατεῖχον2722V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM τοῦ3588T-GSN μὴ3361PRT-N πορεύεσθαι4198V-PNN ἀπ575PREPαὐτῶν846P-GPM.

43 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM ὅτι3754CONJ καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF ἑτέραις2087A-DPF πόλεσιν4172N-DPF εὐαγγελίσασθαί2097V-AMN με1473P-1AS δεῖ1163V-PAI-3S τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM· ὅτι3754CONJ εἰς1519PREP τοῦτο3778D-ASN ἀπέσταλμαι649V-RPI-1S.

44 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S κηρύσσων2784V-PAP-NSM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF συναγωγὰς4864N-APF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF.

Κεφάλαιο 5

1 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM ἐπικεῖσθαι1945V-PNN αὐτῷ846P-DSM τοῦ3588T-GSM ἀκούειν191V-PAN τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἦν1510V-IAI-3S ἑστὼς2476V-RAP-NSM παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF λίμνην3041N-ASF Γεννησαρέτ1082N-PRI,

2 καὶ2532CONJ εἶδε1492V-2AAI-3S δύο1417A-NUI πλοῖα4143N-APN ἑστῶτα2476V-RAP-APN παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF λίμνην3041N-ASF· οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἁλιεῖς231N-NPM ἀποβάντες576V-2AAP-NPM ἀπ575PREPαὐτῶν846P-GPN ἀπέπλυναν637V-AAI-3P τὰ3588T-APN δίκτυα1350N-APN.

3 ἐμβὰς1684V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ εἰς1519PREP ἓν1520A-ASN τῶν3588T-GPN πλοίων4143N-GPN, 3739R-NSN ἦν1510V-IAI-3S τοῦ3588T-GSN Σίμωνος4613N-GSM, ἠρώτησεν2065V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἐπαναγαγεῖν1877V-2AAN ὀλίγον3641A-ASM· καὶ2532CONJ καθίσας2523V-AAP-NSM ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN πλοίου4143N-GSN τοὺς3588T-APM ὄχλους3793N-APM.

4 ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἐπαύσατο3973V-AMI-3S λαλῶν2980V-PAP-NSM, εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Σίμωνα4613N-ASM· ἐπανάγαγε1877V-2AAM-2S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN βάθος899N-ASN καὶ2532CONJ χαλάσατε5465V-AAM-2P τὰ3588T-APN δίκτυα1350N-APN ὑμῶν4771P-2GP εἰς1519PREP ἄγραν61N-ASF.

5 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSM Σίμων4613N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ἐπιστάτα1988N-VSM, δι1223PREPὅλης3650A-GSF τῆς3588T-GSF νυκτὸς3571N-GSF κοπιάσαντες2872V-AAP-NPM οὐδὲν3762A-ASN-N ἐλάβομεν2983V-2AAI-1P· ἐπὶ1909PREP δὲ1161CONJ τῷ3588T-DSN ῥήματί4487N-DSN σου4771P-2GS χαλάσω5465V-FAI-1S τὸ3588T-ASN δίκτυον1350N-ASN.

6 καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-ASN ποιήσαντες4160V-AAP-NPM συνέκλεισαν4788V-AAI-3P πλῆθος4128N-ASN ἰχθύων2486N-GPM πολύ4183A-ASN· διερρήγνυτο1284V-IPI-3S δὲ1161CONJ τὸ3588T-NSN δίκτυον1350N-NSN αὐτῶν846P-GPM.

7 καὶ2532CONJ κατένευσαν2656V-AAI-3P τοῖς3588T-DPM μετόχοις3353A-DPM τοῖς3588T-DPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἑτέρῳ2087A-DSN πλοίῳ4143N-DSN τοῦ3588T-GSM ἐλθόντας2064V-2AAP-APM συλλαβέσθαι4815V-2AMN αὐτοῖς846P-DPM· καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P καὶ2532CONJ ἔπλησαν4130V-AAI-3P ἀμφότερα297A-APN τὰ3588T-APN πλοῖα4143N-APN, ὥστε5620CONJ βυθίζεσθαι1036V-PPN αὐτά846P-APN.

8 ἰδὼν3708V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ Σίμων4613N-NSM Πέτρος4074N-NSM προσέπεσε4363V-2AAI-3S τοῖς3588T-DPN γόνασιν1119N-DPNΙησοῦ2424N-GSM λέγων3004V-PAP-NSM· ἔξελθε1831V-2AAM-2S ἀπ575PREPἐμοῦ1473P-1GS, ὅτι3754CONJ ἀνὴρ435N-NSM ἁμαρτωλός268A-NSM εἰμι1510V-PAI-1S, Κύριε2962N-VSM·

9 θάμβος2285N-NSN γὰρ1063CONJ περιέσχεν4023V-2AAI-3S αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM σὺν4862PREP αὐτῷ846P-DSM ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF ἄγρᾳ61N-DSF τῶν3588T-GPM ἰχθύων2486N-GPM 3739R-DSF συνέλαβον4815V-2AAI-3P,

10 ὁμοίως3668ADV δὲ1161CONJ καὶ2532CONJΙάκωβον2385N-ASM καὶ2532CONJΙωάννην2491N-ASM, υἱοὺς5207N-APM Ζεβεδαίου2199N-GSM, οἳ3739R-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P κοινωνοὶ2844N-NPM τῷ3588T-DSM Σίμωνι4613N-DSM. καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Σίμωνα4613N-ASM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· μὴ3361PRT-N φοβοῦ5399V-PNM-2S· ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM νῦν3568ADV ἀνθρώπους444N-APM ἔσῃ1510V-FDI-2S ζωγρῶν2221V-PAP-NSM.

11 καὶ2532CONJ καταγαγόντες2609V-2AAP-NPM τὰ3588T-APN πλοῖα4143N-APN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF, ἀφέντες863V-2AAP-NPM ἅπαντα537A-APN ἠκολούθησαν190V-AAI-3P αὐτῷ846P-DSM.

12 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἶναι1510V-PAN αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP μιᾷ1520A-DSF τῶν3588T-GPF πόλεων4172N-GPF καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἀνὴρ435N-NSM πλήρης4134A-NSM λέπρας3014N-GSF· καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM τὸν3588T-ASMΙησοῦν2424N-ASM, πεσὼν4098V-2AAP-NSM ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN ἐδεήθη1189V-API-3S αὐτοῦ846P-GSM λέγων3004V-PAP-NSM· Κύριε2962N-VSM, ἐὰν1437COND θέλῃς2309V-PAS-2S, δύνασαί1410V-PNI-2S με1473P-1AS καθαρίσαι2511V-AAN.

13 καὶ2532CONJ ἐκτείνας1614V-AAP-NSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἥψατο680V-ADI-3S αὐτοῦ846P-GSM εἰπών3004V-2AAP-NSM· θέλω2309V-PAI-1S, καθαρίσθητι2511V-APM-2S. καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV 3588T-NSF λέπρα3014N-NSF ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S ἀπ575PREPαὐτοῦ846P-GSM.

14 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM παρήγγειλεν3853V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM μηδενὶ3367A-DSM-N εἰπεῖν3004V-2AAN, ἀλλὰ235CONJ ἀπελθὼν565V-2AAP-NSM δεῖξον1166V-AAM-2S σεαυτὸν4572F-2ASM τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM καὶ2532CONJ προσένεγκε4374V-2AAM-2S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM καθαρισμοῦ2512N-GSM σου4771P-2GS καθὼς2531ADV προσέταξε4367V-AAI-3S Μωϋσῆς3475N-NSM εἰς1519PREP μαρτύριον3142N-ASN αὐτοῖς846P-DPM.

15 διήρχετο1330V-INI-3S δὲ1161CONJ μᾶλλον3123ADV 3588T-NSM λόγος3056N-NSM περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ συνήρχοντο4905V-INI-3P ὄχλοι3793N-NPM πολλοὶ4183A-NPM ἀκούειν191V-PAN καὶ2532CONJ θεραπεύεσθαι2323V-PPN ὑπ5259PREPαὐτοῦ846P-GSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF ἀσθενειῶν769N-GPF αὐτῶν846P-GPM·

16 αὐτὸς846P-NSM δὲ1161CONJ ἦν1510V-IAI-3S ὑποχωρῶν5298V-PAP-NSM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἐρήμοις2048A-DPF καὶ2532CONJ προσευχόμενος4336V-PNP-NSM.

17 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP μιᾷ1520A-DSF τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἦν1510V-IAI-3S διδάσκων1321V-PAP-NSM, καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P καθήμενοι2521V-PNP-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM καὶ2532CONJ νομοδιδάσκαλοι3547N-NPM οἳ3739R-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἐληλυθότες2064V-2RAP-NPM ἐκ1537PREP πάσης3956A-GSF κώμης2968N-GSF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF καὶ2532CONJΙουδαίας2449N-GSF καὶ2532CONJΙερουσαλήμ2419N-PRI· καὶ2532CONJ δύναμις1411N-NSF Κυρίου2962N-GSM ἦν1510V-IAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἰᾶσθαι2390V-PNN αὐτούς846P-APM.

18 καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἄνδρες435N-NPM φέροντες5342V-PAP-NPM ἐπὶ1909PREP κλίνης2825N-GSF ἄνθρωπον444N-ASM ὃς3739R-NSM ἦν1510V-IAI-3S παραλελυμένος3886V-RPP-NSM, καὶ2532CONJ ἐζήτουν2212V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM εἰσενεγκεῖν1533V-2AAN καὶ2532CONJ θεῖναι5087V-2AAN ἐνώπιον1799ADV αὐτοῦ846P-GSM.

19 καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N εὑρόντες2147V-2AAP-NPM ποίας4169I-GSF εἰσενέγκωσιν1533V-2AAS-3P αὐτὸν846P-ASM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM, ἀναβάντες305V-2AAP-NPM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN δῶμα1430N-ASN διὰ1223PREP τῶν3588T-GPM κεράμων2766N-GPM καθῆκαν2524V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM σὺν4862PREP τῷ3588T-DSN κλινιδίῳ2826N-DSN εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN μέσον3319A-ASN ἔμπροσθεν1715PREP τοῦ3588T-GSMΙησοῦ2424N-GSM.

20 καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM τὴν3588T-ASF πίστιν4102N-ASF αὐτῶν846P-GPM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ἄνθρωπε444N-VSM, ἀφέωνταί863V-RPI-3P σοι4771P-2DS αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF σου4771P-2GS.

21 καὶ2532CONJ ἤρξαντο756V-ADI-3P διαλογίζεσθαι1260V-PNN οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM λέγοντες3004V-PAP-NPM· τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S οὗτος3778D-NSM ὃς3739R-NSM λαλεῖ2980V-PAI-3S βλασφημίας988N-APF; τίς5101I-NSM δύναται1410V-PNI-3S ἀφιέναι863V-PAN ἁμαρτίας266N-APF εἰ1487COND μὴ3361PRT-N μόνος3441A-NSM 3588T-NSM Θεός2316N-NSM;

22 ἐπιγνοὺς1921V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM τοὺς3588T-APM διαλογισμοὺς1261N-APM αὐτῶν846P-GPM ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM· τί5101I-ASN διαλογίζεσθε1260V-PNI-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF ὑμῶν4771P-2GP;

23 τί5101I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S εὐκοπώτερον2123A-NSN-C, εἰπεῖν3004V-2AAN, ἀφέωνταί863V-RPI-3P σοι4771P-2DS αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF σου4771P-2GS, 2228PRT εἰπεῖν3004V-2AAN, ἔγειρε1453V-PAM-2S καὶ2532CONJ περιπάτει4043V-PAM-2S;

24 ἵνα2443CONJ δὲ1161CONJ εἰδῆτε1492V-RAS-2P ὅτι3754CONJ ἐξουσίαν1849N-ASF ἔχει2192V-PAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἀφιέναι863V-PAN ἁμαρτίας266N-APF - εἶπε3004V-2AAM-2S τῷ3588T-DSM παραλελυμένῳ3886V-RPP-DSM· σοὶ4771P-2DS λέγω3004V-PAI-1S, ἔγειρε1453V-PAM-2S καὶ2532CONJ ἄρας142V-AAP-NSM τὸ3588T-ASN κλινίδιόν2826N-ASN σου4771P-2GS πορεύου4198V-PNM-2S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM σου4771P-2GS.

25 καὶ2532CONJ παραχρῆμα3916ADV ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἐνώπιον1799ADV αὐτῶν846P-GPM, ἄρας142V-AAP-NSM ἐφ1909PREP3739R-ASN κατέκειτο2621V-INI-3S ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846P-GSM δοξάζων1392V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM.

26 καὶ2532CONJ ἔκστασις1611N-NSF ἔλαβεν2983V-2AAI-3S ἅπαντας537A-APM καὶ2532CONJ ἐδόξαζον1392V-IAI-3P τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM, καὶ2532CONJ ἐπλήσθησαν4130V-API-3P φόβου5401N-GSM λέγοντες3004V-PAP-NPM ὅτι3754CONJ εἴδομεν3708V-2AAI-1P παράδοξα3861A-APN σήμερον4594ADV.

27 Καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἐξῆλθε1831V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ἐθεάσατο2300V-ADI-3S τελώνην5057N-ASM ὀνόματι3686N-DSN Λευΐν3018N-ASM, καθήμενον2521V-PNP-ASM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN τελώνιον5058N-ASN, καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ἀκολούθει190V-PAM-2S μοι1473P-1DS.

28 καὶ2532CONJ καταλιπὼν2641V-2AAP-NSM ἅπαντα537A-APN ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἠκολούθησεν190V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM.

29 καὶ2532CONJ ἐποίησε4160V-AAI-3S δοχὴν1403N-ASF μεγάλην3173A-ASF Λευῒς3018N-NSM αὐτῷ846P-DSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ὄχλος3793N-NSM τελωνῶν5057N-GPM πολὺς4183A-NSM καὶ2532CONJ ἄλλων243A-GPM οἳ3739R-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P μετ3326PREPαὐτῶν846P-GPM κατακείμενοι2621V-PNP-NPM.

30 καὶ2532CONJ ἐγόγγυζον1111V-IAI-3P οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM αὐτῶν846P-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM λέγοντες3004V-PAP-NPM· διατί1302PRT-I μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM τελωνῶν5057N-GPM καὶ2532CONJ ἁμαρτωλῶν268A-GPM ἐσθίετε2068V-PAI-2P καὶ2532CONJ πίνετε4095V-PAI-2P;

31 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM· οὐ3756PRT-N χρείαν5532N-ASF ἔχουσιν2192V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ὑγιαίνοντες5198V-PAP-NPM ἰατροῦ2395N-GSM, ἀλλ235CONJοἱ3588T-NPM κακῶς2560ADV ἔχοντες2192V-PAP-NPM·

32 οὐκ3756PRT-N ἐλήλυθα2064V-2RAI-1S καλέσαι2564V-AAN δικαίους1342A-APM, ἀλλὰ235CONJ ἁμαρτωλοὺς268A-APM εἰς1519PREP μετάνοιαν3341N-ASF.

33 Οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM· διατί1223PREP οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPMΙωάννου2491N-GSM νηστεύουσι3522V-PAI-3P πυκνὰ4437A-APN καὶ2532CONJ δεήσεις1162N-APF ποιοῦνται4160V-PMI-3P, ὁμοίως3668ADV καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM, οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ σοὶ4674S-2SNPM ἐσθίουσι2068V-PAI-3P καὶ2532CONJ πίνουσιν4095V-PAI-3P;

34 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM· μὴ3361PRT-N δύνασθε1410V-PNI-2P τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM τοῦ3588T-GSM νυμφῶνος3567N-GSM, ἐν1722PREP 3739R-DSM 3588T-NSM νυμφίος3566N-NSM μετ3326PREPαὐτῶν846P-GPM ἐστι1510V-PAI-3S, ποιῆσαι4160V-AAN νηστεύειν3522V-PAN;

35 ἐλεύσονται2064V-FDI-3P δὲ1161CONJ ἡμέραι2250N-NPF, καὶ2532CONJ ὅταν3752CONJ ἀπαρθῇ522V-APS-3S ἀπ575PREPαὐτῶν846P-GPM 3588T-NSM νυμφίος3566N-NSM, τότε5119ADV νηστεύσουσιν3522V-FAI-3P ἐν1722PREP ἐκείναις1565D-DPF ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF.

36 ἔλεγε3004V-IAI-3S δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ παραβολὴν3850N-ASF πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM ὅτι3754CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N ἐπίβλημα1915N-ASN ἱματίου2440N-GSN καινοῦ2537A-GSN ἐπιβάλλει1911V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP ἱμάτιον2440N-ASN παλαιόν3820A-ASN· εἰ1487COND δὲ1161CONJ μήγε1490PRT-N, καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN καινὸν2537A-ASN σχίσει4977V-FAI-3S καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN παλαιῷ3820A-DSN οὐ3756PRT-N συμφωνεῖ4856V-PAI-3S τὸ3588T-ASN ἐπίβλημα1915N-ASN τὸ3588T-ASN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN καινοῦ2537A-GSN.

37 καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N βάλλει906V-PAI-3S οἶνον3631N-ASM νέον3501A-ASM εἰς1519PREP ἀσκοὺς779N-APM παλαιούς3820A-APM· εἰ1487COND δὲ1161CONJ μήγε1490PRT-N, ῥήξει4486V-FAI-3S 3588T-NSM οἶνος3631N-NSM 3588T-NSM νέος3501A-NSM τοὺς3588T-APM ἀσκούς779N-APM, καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐκχυθήσεται1632V-FPI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀσκοὶ779N-NPM ἀπολοῦνται622V-FMI-3P·

38 ἀλλὰ235CONJ οἶνον3631N-ASM νέον3501A-ASM εἰς1519PREP ἀσκοὺς779N-APM καινοὺς2537A-APM βλητέον992A-NSN, καὶ2532CONJ ἀμφότεροι297A-NPM συντηροῦνται4933V-PPI-3P.

39 καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N πιὼν4095V-2AAP-NSM παλαιὸν3820A-ASM εὐθέως2112ADV θέλει2309V-PAI-3S νέον3501A-ASM· λέγει3004V-PAI-3S γάρ1063CONJ· 3588T-NSM παλαιὸς3820A-NSM χρηστότερός5543A-NSM-C ἐστιν1510V-PAI-3S.

Κεφάλαιο 6

1 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP σαββάτῳ4521N-DSN δευτεροπρώτῳ1207A-DSN διαπορεύεσθαι1279V-PNN αὐτὸν846P-ASM διὰ1223PREP τῶν3588T-GPM σπορίμων4702A-GPM· καὶ2532CONJ ἔτιλλον5089V-IAI-3P οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM τοὺς3588T-APM στάχυας4719N-APM καὶ2532CONJ ἤσθιον2068V-IAI-3P ψώχοντες5597V-PAP-NPM ταῖς3588T-DPF χερσί5495N-DPF.

2 τινὲς5100X-NPM δὲ1161CONJ τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM εἶπον3004V-2AAI-3P αὐτοῖς846P-DPM· τί5101I-ASN ποιεῖτε4160V-PAI-2P 3739R-ASN οὐκ3756PRT-N ἔξεστι1832V-PAI-3S ποιεῖν4160V-PAN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN σάββασι4521N-DPN;

3 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM εἶπεν3004V-2AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· οὐδὲ3761CONJ-N τοῦτο3778D-ASN ἀνέγνωτε314V-2AAI-2P 3739R-ASN ἐποίησε4160V-AAI-3S Δαυῒδ1138N-PRI ὁπότε3698ADV ἐπείνασεν3983V-AAI-3S αὐτὸς846P-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM ὄντες1510V-PAP-NPM;

4 ὡς5613ADV εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM τῆς3588T-GSF προθέσεως4286N-GSF ἔλαβε2983V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ἔφαγε2068V-2AAI-3S, καὶ2532CONJ ἔδωκε1325V-AAI-3S καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM, οὓς3739R-APM οὐκ3756PRT-N ἔξεστι1832V-PAI-3S φαγεῖν5315V-2AAN εἰ1487COND μὴ3361PRT-N μόνους3441A-APM τοὺς3588T-APM ἱερεῖς2409N-APM;

5 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ὅτι3754CONJ κύριός2962N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSN ἀνθρώπου444N-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN σαββάτου4521N-GSN.

6 Εγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἑτέρῳ2087A-DSN σαββάτῳ4521N-DSN εἰσελθεῖν1525V-2AAN αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF συναγωγὴν4864N-ASF καὶ2532CONJ διδάσκειν1321V-PAN· καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἐκεῖ1563ADV ἄνθρωπος444N-NSM, καὶ2532CONJ 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846P-GSM 3588T-NSF δεξιὰ1188A-NSF ἦν1510V-IAI-3S ξηρά3584A-NSF.

7 παρετήρουν3906V-IAI-3P δὲ1161CONJ οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM εἰ1487COND ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σαββάτῳ4521N-DSN θεραπεύσει2323V-FAI-3S, ἵνα2443CONJ εὕρωσι2147V-2AAS-3P κατηγορίαν2724N-ASF αὐτοῦ846P-GSM.

8 αὐτὸς846P-NSM δὲ1161CONJ ᾔδει1492V-2LAI-3S τοὺς3588T-APM διαλογισμοὺς1261N-APM αὐτῶν846P-GPM, καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM τῷ3588T-DSM ξηρὰν3584A-ASF ἔχοντι2192V-PAP-DSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF· ἔγειρε1453V-PAM-2S καὶ2532CONJ στῆθι2476V-2AAM-2S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN μέσον3319A-ASN. 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἔστη2476V-2AAI-3S.

9 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM· ἐπερωτήσω1905V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-2AP τί5100X-ASN ἔξεστι1832V-PAI-3S τοῖς3588T-DPN σάββασιν4521N-DPN, ἀγαθοποιῆσαι15V-AAN 2228PRT κακοποιῆσαι2554V-AAN, ψυχὴν5590N-ASF σῶσαι4982V-AAN 2228PRT ἀποκτεῖναι615V-AAN;

10 καὶ2532CONJ περιβλεψάμενος4017V-AMP-NSM πάντας3956A-APM αὐτοὺς846P-APM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ἔκτεινον1614V-AAM-2S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF σου4771P-2GS. 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἐποίησε4160V-AAI-3S, καὶ2532CONJ ἀποκατεστάθη600V-API-3S 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846P-GSM ὡς5613ADV 3588T-NSF ἄλλη243A-NSF.

11 αὐτοὶ846P-NPM δὲ1161CONJ ἐπλήσθησαν4130V-API-3P ἀνοίας454N-GSF, καὶ2532CONJ διελάλουν1255V-IAI-3P πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM τί5101I-ASN ἂν302PRT ποιήσειαν4160V-AAO-3P τῷ3588T-DSMΙησοῦ2424N-DSM.

12 Εγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ταύταις3778D-DPF ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN προσεύξασθαι4336V-ADN, καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S διανυκτερεύων1273V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF προσευχῇ4335N-DSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

13 καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἡμέρα2250N-NSF, προσεφώνησε4377V-AAI-3S τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ἐκλεξάμενος1586V-AMP-NSM ἀπ575PREPαὐτῶν846P-GPM δώδεκα1427A-NUI, οὓς3739R-APM καὶ2532CONJ ἀποστόλους652N-APM ὠνόμασε3687V-AAI-3S,

14 Σίμωνα4613N-ASM, ὃν3739R-ASM καὶ2532CONJ ὠνόμασε3687V-AAI-3S Πέτρον4074N-ASM, καὶ2532CONJΑνδρέαν406N-ASM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM, ᾽Ιάκωβον2385N-ASM καὶ2532CONJΙωάννην2491N-ASM, Φίλιππον5376N-ASM καὶ2532CONJ Βαρθολομαῖον918N-ASM,

15 Ματθαῖον3156N-ASM καὶ2532CONJ Θωμᾶν2381N-ASM, ᾽Ιάκωβον2385N-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSMΑλφαίου256N-GSM καὶ2532CONJ Σίμωνα4613N-ASM τὸν3588T-ASM καλούμενον2564V-PPP-ASM Ζηλωτήν2207N-ASM,

16 Ιούδαν2455N-ASMΙακώβου2385N-GSM καὶ2532CONJΙούδαν2455N-ASMΙσκαριώτην2469N-ASM, ὃς3739R-NSM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S προδότης4273N-NSM,

17 καὶ2532CONJ καταβὰς2597V-2AAP-NSM μετ3326PREPαὐτῶν846P-GPM ἔστη2476V-2AAI-3S ἐπὶ1909PREP τόπου5117N-GSM πεδινοῦ3977A-GSM, καὶ2532CONJ ὄχλος3793N-NSM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ πλῆθος4128N-NSN πολὺ4183A-NSN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM ἀπὸ575PREP πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSFΙουδαίας2449N-GSF καὶ2532CONJΙερουσαλὴμ2419N-PRI καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF παραλίου3882A-GSF Τύρου5184N-GSF καὶ2532CONJ Σιδῶνος4605N-GSF, οἳ3739R-NPM ἦλθον2064V-2AAI-3P ἀκοῦσαι191V-AAN αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἰαθῆναι2390V-APN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF νόσων3554N-GPF αὐτῶν846P-GPM,

18 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὀχλούμενοι3791V-PPP-NPM ἀπὸ575PREP πνευμάτων4151N-GPN ἀκαθάρτων169A-GPN, καὶ2532CONJ ἐθεραπεύοντο2323V-IPI-3P·

19 καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM ἐζήτει2212V-IAI-3S ἅπτεσθαι680V-PMN αὐτοῦ846P-GSM, ὅτι3754CONJ δύναμις1411N-NSF παρ3844PREPαὐτοῦ846P-GSM ἐξήρχετο1831V-INI-3S καὶ2532CONJ ἰᾶτο2390V-INI-3S πάντας3956A-APM.

20 Καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐπάρας1869V-AAP-NSM τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM ἔλεγε3004V-IAI-3S· μακάριοι3107A-NPM οἱ3588T-NPM πτωχοί4434A-NPM,
ὅτι3754CONJ ὑμετέρα5212S-2PNSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

21 μακάριοι3107A-NPM οἱ3588T-NPM πεινῶντες3983V-PAP-NPM νῦν3568ADV,
ὅτι3754CONJ χορτασθήσεσθε5526V-FPI-2P.
μακάριοι3107A-NPM οἱ3588T-NPM κλαίοντες2799V-PAP-NPM νῦν3568ADV,
ὅτι3754CONJ γελάσετε1070V-FAI-2P.

22 μακάριοί3107A-NPM ἐστε1510V-PAI-2P ὅταν3752CONJ μισήσωσιν3404V-AAS-3P ὑμᾶς4771P-2AP οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM, καὶ2532CONJ ὅταν3752CONJ ἀφορίσωσιν873V-AAS-3P ὑμᾶς4771P-2AP καὶ2532CONJ ὀνειδίσωσι3679V-AAS-3P καὶ2532CONJ ἐκβάλωσι1544V-2AAS-3P τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN ὑμῶν4771P-2GP ὡς5613ADV πονηρὸν4190A-ASN ἕνεκα1752PREP τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM.

23 χάρητε5463V-2AOM-2P ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF καὶ2532CONJ σκιρτήσατε4640V-AAM-2P· ἰδοὺ3708V-2AMM-2S γὰρ1063CONJ 3588T-NSM μισθὸς3408N-NSM ὑμῶν4771P-2GP πολὺς4183A-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οὐρανῷ3772N-DSM· κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN αὐτὰ846P-APN γὰρ1063CONJ ἐποίουν4160V-IAI-3P τοῖς3588T-DPM προφήταις4396N-DPM οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM αὐτῶν846P-GPM.

24 πλὴν4133ADV οὐαὶ3759INJ ὑμῖν4771P-2DP τοῖς3588T-DPM πλουσίοις4145A-DPM,
ὅτι3754CONJ ἀπέχετε568V-PAI-2P τὴν3588T-ASF παράκλησιν3874N-ASF ὑμῶν4771P-2GP.

25 οὐαὶ3759INJ ὑμῖν4771P-2DP οἱ3588T-NPM ἐμπεπλησμένοι1705V-RPP-NPM,
ὅτι3754CONJ πεινάσετε3983V-FAI-2P.
οὐαὶ3759INJ ὑμῖν4771P-2DP οἱ3588T-NPM γελῶντες1070V-PAP-NPM νῦν3568ADV,
ὅτι3754CONJ πενθήσετε3996V-FAI-2P καὶ2532CONJ κλαύσετε2799V-FAI-2P.

26 οὐαὶ3759INJ ὅταν3752CONJ καλῶς2573ADV ὑμᾶς4771P-2AP εἴπωσι3004V-2AAS-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM· κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN αὐτὰ846P-APN γὰρ1063CONJ ἐποίουν4160V-IAI-3P τοῖς3588T-DPM ψευδοπροφήταις5578N-DPM οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM αὐτῶν846P-GPM.

27 Αλλὰ235CONJ ὑμῖν4771P-2DP λέγω3004V-PAI-1S τοῖς3588T-DPM ἀκούουσιν191V-PAP-DPM· ἀγαπᾶτε25V-PAM-2P τοὺς3588T-APM ἐχθροὺς2190A-APM ὑμῶν4771P-2GP, καλῶς2573ADV ποιεῖτε4160V-PAM-2P τοῖς3588T-DPM μισοῦσιν3404V-PAP-DPM ὑμᾶς4771P-2AP,

28 εὐλογεῖτε2127V-PAM-2P τοὺς3588T-APM καταρωμένους2672V-PNP-APM ὑμῖν4771P-2DP, προσεύχεσθε4336V-PNM-2P ὑπὲρ5228PREP τῶν3588T-GPM ἐπηρεαζόντων1908V-PAP-GPM ὑμᾶς4771P-2AP.

29 τῷ3588T-DSM τύπτοντί5180V-PAP-DSM σε4771P-2AS ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF σιαγόνα4600N-ASF πάρεχε3930V-PAM-2S καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἄλλην243A-ASF, καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM αἴροντός142V-PAP-GSM σου4771P-2GS τὸ3588T-ASN ἱμάτιον2440N-ASN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM χιτῶνα5509N-ASM μὴ3361PRT-N κωλύσῃς2967V-AAS-2S.

30 παντὶ3956A-DSM δὲ1161CONJ τῷ3588T-DSM αἰτοῦντί154V-PAP-DSM σε4771P-2AS δίδου1325V-PAM-2S, καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM αἴροντος142V-PAP-GSM τὰ3588T-APN σὰ4674S-2SAPN μὴ3361PRT-N ἀπαίτει523V-PAM-2S.

31 καὶ2532CONJ καθὼς2531ADV θέλετε2309V-PAI-2P ἵνα2443CONJ ποιῶσιν4160V-PAS-3P ὑμῖν4771P-2DP οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM, καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP ποιεῖτε4160V-PAM-2P αὐτοῖς846P-DPM ὁμοίως3668ADV.

32 καὶ2532CONJ εἰ1487COND ἀγαπᾶτε25V-PAI-2P τοὺς3588T-APM ἀγαπῶντας25V-PAP-APM ὑμᾶς4771P-2AP, ποία4169I-NSF ὑμῖν4771P-2DP χάρις5485N-NSF ἐστί2076V-PAI-3S; καὶ2532CONJ γὰρ1063CONJ οἱ3588T-NPM ἁμαρτωλοὶ268A-NPM τοὺς3588T-APM ἀγαπῶντας25V-PAP-APM αὐτοὺς846P-APM ἀγαπῶσι25V-PAI-3P.

33 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND ἀγαθοποιῆτε15V-PAS-2P τοὺς3588T-APM ἀγαθοποιοῦντας15V-PAP-APM ὑμᾶς4771P-2AP, ποία4169I-NSF ὑμῖν4771P-2DP χάρις5485N-NSF ἐστί2076V-PAI-3S; καὶ2532CONJ γὰρ1063CONJ οἱ3588T-NPM ἁμαρτωλοὶ268A-NPM τὸ3588T-ASN αὐτὸ846P-ASN ποιοῦσι4160V-PAI-3P.

34 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND δανείζητε1155V-PAS-2P παρ3844PREPὧν3739R-GPM ἐλπίζετε1679V-PAI-2P ἀπολαβεῖν618V-2AAN, ποία4169I-NSF ὑμῖν4771P-2DP χάρις5485N-NSF ἐστί2076V-PAI-3S; καὶ2532CONJ γὰρ1063CONJ ἁμαρτωλοὶ268A-NPM ἁμαρτωλοῖς268A-DPM δανείζουσιν1155V-PAI-3P ἵνα2443CONJ ἀπολάβωσι618V-2AAS-3P τὰ3588T-APN ἴσα2470A-APN.

35 πλὴν4133ADV ἀγαπᾶτε25V-PAM-2P τοὺς3588T-APM ἐχθροὺς2190A-APM ὑμῶν4771P-2GP καὶ2532CONJ ἀγαθοποιεῖτε15V-PAM-2P καὶ2532CONJ δανείζετε1155V-PAM-2P μηδὲν3367A-ASN-N ἀπελπίζοντες560V-PAP-NPM, καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FDI-3S 3588T-NSM μισθὸς3408N-NSM ὑμῶν4771P-2GP πολύς4183A-NSM, καὶ2532CONJ ἔσεσθε1510V-FDI-2P υἱοὶ5207N-NPM ὑψίστου5310A-GSM-S, ὅτι3754CONJ αὐτὸς846P-NSM χρηστός5543A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἀχαρίστους884A-APM καὶ2532CONJ πονηρούς4190A-APM.

36 Γίνεσθε1096V-PNM-2P οὖν3767CONJ οἰκτίρμονες3629A-NPM, καθὼς2531ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM ὑμῶν4771P-2GP οἰκτίρμων3629A-NSM ἐστί2076V-PAI-3S.

37 Καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N κρίνετε2919V-PAM-2P, καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N κριθῆτε2919V-APS-2P· μὴ3361PRT-N καταδικάζετε2613V-PAM-2P, καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N καταδικασθῆτε2613V-APS-2P· ἀπολύετε630V-PAM-2P, καὶ2532CONJ ἀπολυθήσεσθε630V-FPI-2P·

38 δίδοτε1325V-PAM-2P, καὶ2532CONJ δοθήσεται1325V-FPI-3S ὑμῖν4771P-2DP· μέτρον3358N-ASN καλόν2570A-ASN, πεπιεσμένον4085V-RPP-ASN καὶ2532CONJ σεσαλευμένον4531V-RPP-ASN καὶ2532CONJ ὑπερεκχυνόμενον5240V-PPP-ASN δώσουσιν1325V-FAI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόλπον2859N-ASM ὑμῶν4771P-2GP· τῷ3588T-DSN γὰρ1063CONJ αὐτῷ846P-DSN μέτρῳ3358N-DSN, 3739R-DSN μετρεῖτε3354V-PAI-2P, ἀντιμετρηθήσεται488V-FPI-3S ὑμῖν4771P-2DP.

39 Εἶπε3004V-2AAM-2S δὲ1161CONJ παραβολὴν3850N-ASF αὐτοῖς846P-DPM· μήτι3385PRT-I δύναται1410V-PNI-3S τυφλὸς5185A-NSM τυφλὸν5185A-ASM ὁδηγεῖν3594V-PAN; οὐχὶ3780PRT-I ἀμφότεροι297A-NPM εἰς1519PREP βόθυνον999N-ASM πεσοῦνται4098V-FNI-3P;

40 οὐκ3756PRT-N ἔστι1510V-PAI-3S μαθητὴς3101N-NSM ὑπὲρ5228PREP τὸν3588T-ASM διδάσκαλον1320N-ASM αὐτοῦ846P-GSM· κατηρτισμένος2675V-RPP-NSM δὲ1161CONJ πᾶς3956A-NSM ἔσται1510V-FDI-3S ὡς5613ADV 3588T-NSM διδάσκαλος1320N-NSM αὐτοῦ846P-GSM.

41 Τί5101I-ASN δὲ1161CONJ βλέπεις991V-PAI-2S τὸ3588T-ASN κάρφος2595N-ASN τὸ3588T-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὀφθαλμῷ3788N-DSM τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM σου4771P-2GS, τὴν3588T-ASF δὲ1161CONJ δοκὸν1385N-ASF τὴν3588T-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἰδίῳ2398A-DSM ὀφθαλμῷ3788N-DSM οὐ3756PRT-N κατανοεῖς2657V-PAI-2S;

42 2228PRT πῶς4459ADV-I δύνασαι1410V-PNI-2S λέγειν3004V-PAN τῷ3588T-DSM ἀδελφῷ80N-DSM σου4771P-2GS, ἀδελφέ80N-VSM, ἄφες863V-2AAM-2S ἐκβάλω1544V-2AAS-1S τὸ3588T-ASN κάρφος2595N-ASN τὸ3588T-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὀφθαλμῷ3788N-DSM σου4771P-2GS, αὐτὸς846P-NSM τὴν3588T-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὀφθαλμῷ3788N-DSM σου4771P-2GS δοκὸν1385N-ASF οὐ3756PRT-N βλέπων991V-PAP-NSM; ὑποκριτά5273N-VSM, ἔκβαλε1544V-2AAM-2S πρῶτον4412ADV-S τὴν3588T-ASF δοκὸν1385N-ASF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ὀφθαλμοῦ3788N-GSM σου4771P-2GS, καὶ2532CONJ τότε5119ADV διαβλέψεις1227V-FAI-2S ἐκβαλεῖν1544V-2AAN τὸ3588T-ASN κάρφος2595N-ASN τὸ3588T-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὀφθαλμῷ3788N-DSM τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM σου4771P-2GS.

43 οὐ3756PRT-N γάρ1063CONJ ἐστι1510V-PAI-3S δένδρον1186N-NSN καλὸν2570A-NSN ποιοῦν4160V-PAP-NSN καρπὸν2590N-ASM σαπρόν4550A-ASM, οὐδὲ3761CONJ-N δένδρον1186N-NSN σαπρὸν4550A-NSN ποιοῦν4160V-PAP-NSN καρπὸν2590N-ASM καλόν2570A-ASM·

44 ἕκαστον1538A-NSN γὰρ1063CONJ δένδρον1186N-NSN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ἰδίου2398A-GSM καρποῦ2590N-GSM γινώσκεται1097V-PPI-3S. οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ ἐξ1537PREP ἀκανθῶν173N-GPF συλλέγουσι4816V-PAI-3P σῦκα4810N-APN, οὐδὲ3761CONJ-N ἐκ1537PREP βάτου942N-GSF τρυγῶσι5166V-PAI-3P σταφυλήν4718N-ASF.

45 3588T-NSM ἀγαθὸς18A-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ἀγαθοῦ18A-GSM θησαυροῦ2344N-GSM τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτοῦ846P-GSM προφέρει4393V-PAI-3S τὸ3588T-ASN ἀγαθόν18A-ASN, καὶ2532CONJ 3588T-NSM πονηρὸς4190A-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM πονηροῦ4190A-GSM θησαυροῦ2344N-GSM τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτοῦ846P-GSM προφέρει4393V-PAI-3S τὸ3588T-NSN πονηρόν4190A-ASN· ἐκ1537PREP γὰρ1063CONJ τοῦ3588T-GSM περισσεύματος4051N-GSN τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF λαλεῖ2980V-PAI-3S τὸ3588T-ASN στόμα4750N-NSN αὐτοῦ846P-GSM.

46 Τί5101I-ASN δέ1161CONJ με1473P-1AS καλεῖτε2564V-PAI-2P Κύριε2962N-VSM Κύριε2962N-VSM, καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N ποιεῖτε4160V-PAI-2P 3739R-APN λέγω3004V-PAI-1S;

47 πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM πρός4314PREP με1473P-1AS καὶ2532CONJ ἀκούων191V-PAP-NSM μου1473P-1GS τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM καὶ2532CONJ ποιῶν4160V-PAP-NSM αὐτούς846P-APM, ὑποδείξω5263V-FAI-1S ὑμῖν4771P-2DP τίνι5101I-DSM ἐστὶν1510V-PAI-3S ὅμοιος3664A-NSM·

48 ὅμοιός3664A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀνθρώπῳ444N-DSM οἰκοδομοῦντι3618V-PAP-DSM οἰκίαν3614N-ASF, ὃς3739R-NSM καὶ2532CONJ ἔσκαψε4626V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐβάθυνε900V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔθηκε5087V-AAI-3S θεμέλιον2310N-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF πέτραν4073N-ASF· πλημμύρας4132N-GSF δὲ1161CONJ γενομένης1096V-2ADP-GSF προσέρρηξεν4366V-AAI-3S 3588T-NSM ποταμὸς4215N-NSM τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἴσχυσε2480V-AAI-3S σαλεῦσαι4531V-AAN αὐτήν846P-ASF· τεθεμελίωτο2311V-LPI-3S γὰρ1063CONJ ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF πέτραν4073N-ASF.

49 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀκούσας191V-AAP-NSM καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ποιήσας4160V-AAP-NSM ὅμοιός3664A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀνθρώπῳ444N-DSM οἰκοδομήσαντι3618V-AAP-DSM οἰκίαν3614N-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF χωρὶς5565ADV θεμελίου2310N-GSM· 3739R-DSF προσέρρηξεν4366V-AAI-3S 3588T-NSM ποταμός4215N-NSM, καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἔπεσε4098V-2AAI-3S, καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S τὸ3588T-NSN ῥῆγμα4485N-NSN τῆς3588T-GSF οἰκίας3614N-GSF ἐκείνης1565D-GSF μέγα3173A-NSN.

Κεφάλαιο 7

1 Ἐπεὶ1893CONJ δὲ1161CONJ ἐπλήρωσε4137V-AAI-3S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἀκοὰς189N-APF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM, εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S εἰς1519PREP Καπερναούμ2584N-PRI.

2 Εκατοντάρχου1543N-GSM δέ1161CONJ τινος5100X-GSM δοῦλος1401N-NSM κακῶς2560ADV ἔχων2192V-PAP-NSM ἤμελλε3195V-IAI-3S-ATT τελευτᾶν5053V-PAN, ὃς3739R-NSM ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846P-DSM ἔντιμος1784A-NSM.

3 ἀκούσας191V-AAP-NSM δὲ1161CONJ περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSMΙησοῦ2424N-GSM ἀπέστειλε649V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM πρεσβυτέρους4245A-APM-C τῶν3588T-GPMΙουδαίων2453A-GPM ἐρωτῶν2065V-PAP-NSM αὐτὸν846P-ASM ὅπως3704ADV ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM διασώσῃ1295V-AAS-3S τὸν3588T-ASM δοῦλον1401N-ASM αὐτοῦ846P-GSM.

4 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ παραγενόμενοι3854V-2ADP-NPM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASMΙησοῦν2424N-ASM παρεκάλουν3870V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM σπουδαίως4709ADV, λέγοντες3004V-PAP-NPM ὅτι3754CONJ ἄξιός514A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3739R-DSM παρέξει3930V-FAI-3S τοῦτο3778D-ASN.

5 ἀγαπᾷ25V-PAI-3S γὰρ1063CONJ τὸ3588T-ASN ἔθνος1484N-ASN ἡμῶν1473P-1GP, καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF συναγωγὴν4864N-ASF αὐτὸς846P-NSM ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S ἡμῖν1473P-1DP.

6 3588T-NSM δὲ1161CONJΙησοῦς2424N-NSM ἐπορεύετο4198V-INI-3S σὺν4862PREP αὐτοῖς846P-DPM. ἤδη2235ADV δὲ1161CONJ αὐτοῦ846P-GSM οὐ3756PRT-N μακρὰν3112ADV ἀπέχοντος568V-PAP-GSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF οἰκίας3614N-GSF ἔπεμψε3992V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM ἑκατόνταρχος1543N-NSM φίλους5384A-APM λέγων3004V-PAP-NSM αὐτῷ846P-DSM· Κύριε2962N-VSM, μὴ3361PRT-N σκύλλου4660V-PPM-2S· οὐ3756PRT-N γάρ1063CONJ εἰμι1510V-PAI-1S ἱκανὸς2425A-NSM ἵνα2443CONJ ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF στέγην4721N-ASF μου1473P-1GS εἰσέλθῃς1525V-2AAS-2S·

7 διὸ1352CONJ οὐδὲ3761CONJ-N ἐμαυτὸν1683F-1ASM ἠξίωσα515V-AAI-1S πρός4314PREP σε4771P-2AS ἐλθεῖν2064V-2AAN· ἀλλ235CONJεἰπὲ3004V-2AAM-2S λόγῳ3056N-DSM, καὶ2532CONJ ἰαθήσεται2390V-FPI-3S 3588T-NSM παῖς3816N-NSM μου1473P-1GS.

8 καὶ2532CONJ γὰρ1063CONJ ἐγὼ1473P-1NS ἄνθρωπός444N-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ὑπὸ5259PREP ἐξουσίαν1849N-ASF τασσόμενος5021V-PPP-NSM, ἔχων2192V-PAP-NSM ὑπ5259PREPἐμαυτὸν1683F-1ASM στρατιώτας4757N-APM, καὶ2532CONJ λέγω3004V-PAI-1S τούτῳ3778D-DSM, πορεύθητι4198V-AOM-2S, καὶ2532CONJ πορεύεται4198V-PNI-3S, καὶ2532CONJ ἄλλῳ243A-DSM, ἔρχου2064V-PNM-2S, καὶ2532CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S, καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM δούλῳ1401N-DSM μου1473P-1GS, ποίησον4160V-AAM-2S τοῦτο3778D-ASN, καὶ2532CONJ ποιεῖ4160V-PAI-3S.

9 ἀκούσας191V-AAP-NSM δὲ1161CONJ ταῦτα3778D-APN 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ἐθαύμασεν2296V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ στραφεὶς4762V-2APP-NSM τῷ3588T-DSM ἀκολουθοῦντι190V-PAP-DSM αὐτῷ846P-DSM ὄχλῳ3793N-DSM εἶπε3004V-2AAM-2S· λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, οὐδὲ3761CONJ-N ἐν1722PREP τῷ3588T-DSMΙσραὴλ2474N-PRI τοσαύτην5118D-ASF πίστιν4102N-ASF εὗρον2147V-2AAI-1S.

10 καὶ2532CONJ ὑποστρέψαντες5290V-AAP-NPM οἱ3588T-NPM πεμφθέντες3992V-APP-NPM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM εὗρον2147V-2AAI-3P τὸν3588T-ASM ἀσθενοῦντα770V-PAP-ASM δοῦλον1401N-ASM ὑγιαίνοντα5198V-PAP-ASM.

11 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἑξῆς1836ADV ἐπορεύετο4198V-INI-3S εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF καλουμένην2564V-PPP-ASF Ναΐν3484N-PRI· καὶ2532CONJ συνεπορεύοντο4848V-INI-3P αὐτῷ846P-DSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἱκανοὶ2425A-NPM καὶ2532CONJ ὄχλος3793N-NSM πολύς4183A-NSM.

12 ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἤγγισε1448V-AAI-3S τῇ3588T-DSF πύλῃ4439N-DSF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF, καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἐξεκομίζετο1580V-IPI-3S τεθνηκὼς2348V-RAP-NSM υἱὸς5207N-NSM μονογενὴς3439A-NSM τῇ3588T-DSF μητρὶ3384N-DSF αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ αὕτη846P-NSF ἦν1510V-IAI-3S χήρα5503N-NSF, καὶ2532CONJ ὄχλος3793N-NSM τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF ἱκανὸς2425A-NSM ἦν1510V-IAI-3S σὺν4862PREP αὐτῇ846P-DSF.

13 καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM αὐτὴν846P-ASF 3588T-NSM Κύριος2962N-NSM ἐσπλαγχνίσθη4697V-AOI-3S ἐπ1909PREPαὐτῇ846P-DSF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF· μὴ3361PRT-N κλαῖε2799V-PAM-2S·

14 καὶ2532CONJ προσελθὼν4334V-2AAP-NSM ἥψατο680V-ADI-3S τῆς3588T-GSF σοροῦ4673N-GSF, οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ βαστάζοντες941V-PAP-NPM ἔστησαν2476V-2AAI-3P, καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S· νεανίσκε3495N-VSM, σοὶ4771P-2DS λέγω3004V-PAI-1S, ἐγέρθητι1453V-APM-2S.

15 καὶ2532CONJ ἀνεκάθισεν339V-AAI-3S 3588T-NSM νεκρὸς3498A-NSM καὶ2532CONJ ἤρξατο756V-ADI-3S λαλεῖν2980V-PAN, καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM τῇ3588T-DSF μητρὶ3384N-DSF αὐτοῦ846P-GSM.

16 ἔλαβε2983V-2AAI-3S δὲ1161CONJ φόβος5401N-NSM πάντας3956A-APM καὶ2532CONJ ἐδόξαζον1392V-IAI-3P τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM, λέγοντες3004V-PAP-NPM ὅτι3754CONJ προφήτης4396N-NSM μέγας3173A-NSM ἐγήγερται1453V-RPI-3S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP, καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἐπεσκέψατο1980V-ADI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846P-GSM.

17 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM οὗτος3778D-NSM ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF τῇ3588T-DSFΙουδαίᾳ2449N-DSF περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF περιχώρῳ4066A-DSF.

18 Καὶ2532CONJ ἀπήγγειλαν518V-AAI-3PΙωάννῃ2491N-DSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM περὶ4012PREP πάντων3956A-GPN τούτων3778D-GPN.

19 καὶ2532CONJ προσκαλεσάμενος4341V-ADP-NSM δύο1417A-NUI τινὰς5100X-APM τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM 3588T-NSMΙωάννης2491N-NSM ἔπεμψε3992V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASMΙησοῦν2424N-ASM λέγων3004V-PAP-NSM· σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM 2228PRT ἕτερον2087A-ASM προσδοκῶμεν4328V-PAI-1P;

20 παραγενόμενοι3854V-2ADP-NPM δὲ1161CONJ πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM εἶπον3004V-2AAI-3P· ᾽Ιωάννης2491N-NSM 3588T-NSM βαπτιστὴς910N-NSM ἀπέσταλκεν649V-RAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP πρός4314PREP σε4771P-2AS λέγων3004V-PAP-NSM· σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM 2228PRT ἕτερον2087A-ASM προσδοκῶμεν4328V-PAI-1P;

21 ἐν1722PREP αὐτῇ846P-DSF δὲ1161CONJ τῇ3588T-DSF ὥρᾳ5610N-DSF ἐθεράπευσε2323V-AAI-3S πολλοὺς4183A-APM ἀπὸ575PREP νόσων3554N-GPF καὶ2532CONJ μαστίγων3148N-GPF καὶ2532CONJ πνευμάτων4151N-GPN πονηρῶν4190A-GPN, καὶ2532CONJ τυφλοῖς5185A-DPM πολλοῖς4183A-DPM ἐχαρίσατο5483V-ADI-3S τὸ3588T-ASN βλέπειν991V-PAN.

22 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· πορευθέντες4198V-AOP-NPM ἀπαγγείλατε518V-AAM-2PΙωάννῃ2491N-DSM 3739R-APN εἴδετε3708V-2AAI-2P καὶ2532CONJ ἠκούσατε191V-AAI-2P· τυφλοὶ5185A-NPM ἀναβλέπουσι308V-PAI-3P καὶ2532CONJ χωλοὶ5560A-NPM περιπατοῦσι4043V-PAI-3P,
λεπροὶ3015A-NPM καθαρίζονται2511V-PPI-3P, κωφοὶ2974A-NPM ἀκούουσι191V-PAI-3P,
νεκροὶ3498A-NPM ἐγείρονται1453V-PPI-3P, πτωχοὶ4434A-NPM εὐαγγελίζονται2097V-PPI-3P·

23 καὶ2532CONJ μακάριός3107A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ὃς3739R-NSM ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N σκανδαλισθῇ4624V-APS-3S ἐν1722PREP ἐμοί1473P-1DS.

24 ἀπελθόντων565V-2AAP-GPM δὲ1161CONJ τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPMΙωάννου2491N-GSM ἤρξατο756V-ADI-3S λέγειν3004V-PAN πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ὄχλους3793N-APM περὶ4012PREPΙωάννου2491N-GSM· τί5101I-ASN ἐξεληλύθατε1831V-2RAI-2P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἔρημον2048A-ASF θεάσασθαι2300V-ADN; κάλαμον2563N-ASM ὑπὸ5259PREP ἀνέμου417N-GSM σαλευόμενον4531V-PPP-ASM;

25 ἀλλὰ235CONJ τί5101I-ASN ἐξεληλύθατε1831V-2RAI-2P ἰδεῖν3708V-2AAN; ἄνθρωπον444N-ASM ἐν1722PREP μαλακοῖς3120A-DPN ἱματίοις2440N-DPN ἠμφιεσμένον294V-RPP-ASM; ἰδοὺ3708V-2AMM-2S οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP ἱματισμῷ2441N-DSM ἐνδόξῳ1741A-DSM καὶ2532CONJ τρυφῇ5172N-DSF ὑπάρχοντες5225V-PAP-NPM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM βασιλείοις934A-DPM εἰσίν1510V-PAI-3P.

26 ἀλλὰ235CONJ τί5101I-ASN ἐξεληλύθατε1831V-2RAI-2P ἰδεῖν3708V-2AAN; προφήτην4396N-ASM; ναὶ3483PRT λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, καὶ2532CONJ περισσότερον4053A-ASN-C προφήτου4396N-GSM.

27 οὗτός3778D-NSM ἐστι1510V-PAI-3S περὶ4012PREP οὗ3739R-GSM γέγραπται1125V-RPI-3S, ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἐγὼ1473P-1NS ἀποστέλλω649V-PAI-1S τὸν3588T-ASM ἄγγελόν32N-ASM μου1473P-1GS
πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN σου4771P-2GS,
ὃς3739R-NSM κατασκευάσει2680V-FAI-3S τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF σου4771P-2GS ἔμπροσθέν1715PREP σου4771P-2GS·

28 λέγω3004V-PAI-1S γὰρ1063CONJ ὑμῖν4771P-2DP, μείζων3173A-NSM-C ἐν1722PREP γεννητοῖς1084A-DPM γυναικῶν1135N-GPF προφήτης4396N-NSMΙωάννου2491N-GSM τοῦ3588T-GSM βαπτιστοῦ910N-GSM οὐδείς3762A-NSM-N ἐστιν1510V-PAI-3S· 3588T-NSM δὲ1161CONJ μικρότερος3398A-NSM-C ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM μείζων3173A-NSM-C αὐτοῦ846P-GSM ἐστι1510V-PAI-3S.

29 καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἀκούσας191V-AAP-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τελῶναι5057N-NPM ἐδικαίωσαν1344V-AAI-3P τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM, βαπτισθέντες907V-APP-NPM τὸ3588T-ASN βάπτισμα908N-ASNΙωάννου2491N-GSM·

30 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ Φαρισαῖοι5330N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM νομικοὶ3544A-NPM τὴν3588T-ASF βουλὴν1012N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἠθέτησαν114V-AAI-3P εἰς1519PREP ἑαυτούς1438F-3APM, μὴ3361PRT-N βαπτισθέντες907V-APP-NPM ὑπ5259PREPαὐτοῦ846P-GSM.

31 Τίνι5101I-DSN οὖν3767CONJ ὁμοιώσω3666V-FAI-1S τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM τῆς3588T-GSF γενεᾶς1074N-GSF ταύτης3778D-GSF, καὶ2532CONJ τίνι5101I-DSN εἰσὶν1510V-PAI-3P ὅμοιοι3664A-NPM;

32 ὅμοιοί3664A-NPM εἰσι1510V-PAI-3P παιδίοις3813N-DPN τοῖς3588T-DPN ἐν1722PREP ἀγορᾷ58N-DSF καθημένοις2521V-PNP-DPN καὶ2532CONJ προσφωνοῦσιν4377V-PAP-DPN ἀλλήλοις240C-DPN καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAP-DPN· ηὐλήσαμεν832V-AAI-1P ὑμῖν4771P-2DP, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ὠρχήσασθε3738V-ADI-2P, ἐθρηνήσαμεν2354V-AAI-1P ὑμῖν4771P-2DP, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἐκλαύσατε2799V-AAI-2P.

33 ἐλήλυθε2064V-2RAI-3S γὰρ1063CONJΙωάννης2491N-NSM 3588T-NSM βαπτιστὴς910N-NSM μήτε3383CONJ-N ἄρτον740N-ASM ἐσθίων2068V-PAP-NSM μήτε3383CONJ-N οἶνον3631N-ASM πίνων4095V-PAP-NSM, καὶ2532CONJ λέγετε3004V-PAI-2P· δαιμόνιον1140N-ASN ἔχει2192V-PAI-3S.

34 ἐλήλυθεν2064V-2RAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐσθίων2068V-PAP-NSM καὶ2532CONJ πίνων4095V-PAP-NSM, καὶ2532CONJ λέγετε3004V-PAI-2P· ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἄνθρωπος444N-NSM φάγος5314N-NSM καὶ2532CONJ οἰνοπότης3630N-NSM, φίλος5384A-NSM τελωνῶν5057N-GPM καὶ2532CONJ ἁμαρτωλῶν268A-GPM.

35 καὶ2532CONJ ἐδικαιώθη1344V-API-3S 3588T-NSF σοφία4678N-NSF ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN τέκνων5043N-GPN αὐτῆς846P-GSF πάντων3956A-GPN!

36 Ηρώτα2065V-IAI-3S δέ1161CONJ τις5100X-NSM αὐτὸν846P-ASM τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM ἵνα2443CONJ φάγῃ5315V-2AAS-3S μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM· καὶ2532CONJ εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF τοῦ3588T-GSM Φαρισαίου5330N-GSM ἀνεκλίθη347V-API-3S.

37 καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S γυνὴ1135N-NSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF ἥτις3748R-NSF ἦν1510V-IAI-3S ἁμαρτωλός268A-NSF, καὶ2532CONJ ἐπιγνοῦσα1921V-2AAP-NSF ὅτι3754CONJ ἀνάκειται345V-PNI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF τοῦ3588T-GSM Φαρισαίου5330N-GSM, κομίσασα2865V-AAP-NSF ἀλάβαστρον211N-ASN μύρου3464N-GSN

38 καὶ2532CONJ στᾶσα2476V-2AAP-NSF ὀπίσω3694ADV παρὰ3844PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846P-GSM κλαίουσα2799V-PAP-NSF, ἤρξατο756V-ADI-3S βρέχειν1026V-PAN τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846P-GSM τοῖς3588T-DPN δάκρυσι1144N-DPN καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF θριξὶ2359N-DPF τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF αὐτῆς846P-GSF ἐξέμασσε1591V-IAI-3S, καὶ2532CONJ κατεφίλει2705V-IAI-3S τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἤλειφε218V-IAI-3S τῷ3588T-DSN μύρῳ3464N-DSN.

39 ἰδὼν3708V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSM Φαρισαῖος5330N-NSM 3588T-NSM καλέσας2564V-AAP-NSM αὐτὸν846P-ASM εἶπεν3004V-2AAI-3S ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438F-3DSM λέγων3004V-PAP-NSM· οὗτος3778D-NSM εἰ1487COND ἦν1510V-IAI-3S προφήτης4396N-NSM, ἐγίνωσκεν1097V-IAI-3S ἂν302PRT τίς5101I-NSF καὶ2532CONJ ποταπὴ4217A-NSF 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF ἥτις3748R-NSF ἅπτεται680V-PMI-3S αὐτοῦ846P-GSM, ὅτι3754CONJ ἁμαρτωλός268A-NSF ἐστι1510V-PAI-3S.

40 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM· Σίμων4613N-VSM, ἔχω2192V-PAI-1S σοί4771P-2DS τι5100X-ASN εἰπεῖν3004V-2AAN. 3588T-NSM δέ1161CONJ φησι5346V-PAI-3S· διδάσκαλε1320N-VSM, εἰπέ3004V-2AAM-2S.

41 δύο1417A-NUI χρεωφειλέται5533N-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P δανειστῇ1157N-DSM τινι5100X-DSM· 3588T-NSM εἷς1520A-NSM ὤφειλε3784V-IAI-3S δηνάρια1220N-APN πεντακόσια4001A-APN, 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἕτερος2087A-NSM πεντήκοντα4004A-NUI.

42 μὴ3361PRT-N ἐχόντων2192V-PAP-GPM δὲ1161CONJ αὐτῶν846P-GPM ἀποδοῦναι591V-2AAN, ἀμφοτέροις297A-DPM ἐχαρίσατο5483V-ADI-3S. τίς5101I-NSM οὖν3767CONJ αὐτῶν846P-GPM, εἰπέ3004V-2AAM-2S, πλεῖον4119A-ASN-C αὐτὸν846P-ASM ἀγαπήσει25V-FAI-3S;

43 ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSM Σίμων4613N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S· ὑπολαμβάνω5274V-PAI-1S ὅτι3754CONJ 3739R-DSM τὸ3588T-ASN πλεῖον4119A-ASN-C ἐχαρίσατο5483V-ADI-3S. 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ὀρθῶς3723ADV ἔκρινας2919V-AAI-2S.

44 καὶ2532CONJ στραφεὶς4762V-2APP-NSM πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF τῷ3588T-DSM Σίμωνι4613N-DSM ἔφη5346V-IAI-3S· βλέπεις991V-PAI-2S ταύτην3778D-ASF τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF; εἰσῆλθόν1525V-2AAI-1S σου4771P-2GS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF, ὕδωρ5204N-ASN ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM μου1473P-1GS οὐκ3756PRT-N ἔδωκας1325V-AAI-2S· αὕτη3778D-NSF δὲ1161CONJ τοῖς3588T-DPN δάκρυσιν1144N-DPN ἔβρεξέ1026V-AAI-3S μου1473P-1GS τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF θριξὶ2359N-DPF τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF αὐτῆς846P-GSF ἐξέμαξε1591V-AAI-3S.

45 φίλημά5370N-ASN μοι1473P-1DS οὐκ3756PRT-N ἔδωκας1325V-AAI-2S· αὕτη3778D-NSF δὲ1161CONJ ἀφ575PREPἧς3739R-GSF εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S οὐ3756PRT-N διέλιπε1257V-2AAI-3S καταφιλοῦσά2705V-PAP-NSF μου1473P-1GS τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM.

46 ἐλαίῳ1637N-DSN τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF μου1473P-1GS οὐκ3756PRT-N ἤλειψας218V-AAI-2S· αὕτη3778D-NSF δὲ1161CONJ μύρῳ3464N-DSN ἤλειψέ218V-AAI-3S μου1473P-1GS τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM.

47 οὗ3739R-GSN χάριν5484ADV λέγω3004V-PAI-1S σοι4771P-2DS, ἀφέωνται863V-RPI-3P αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF αὐτῆς846P-GSF αἱ3588T-NPF πολλαί4183A-NPF, ὅτι3754CONJ ἠγάπησε25V-AAI-3S πολύ4183A-ASN· 3739R-DSM δὲ1161CONJ ὀλίγον3641A-ASN ἀφίεται863V-PPI-3S, ὀλίγον3641A-ASN ἀγαπᾷ25V-PAI-3S.

48 εἶπε3004V-2AAM-2S δὲ1161CONJ αὐτῇ846P-DSF· ἀφέωνταί863V-RPI-3P σου4771P-2GS αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF.

49 καὶ2532CONJ ἤρξαντο756V-ADI-3P οἱ3588T-NPM συνανακείμενοι4873V-PNP-NPM λέγειν3004V-PAN ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-3DPM· τίς5101I-NSM οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ὃς3739R-NSM καὶ2532CONJ ἁμαρτίας266N-APF ἀφίησιν863V-PAI-3S;

50 εἶπε3004V-2AAM-2S δὲ1161CONJ πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF· 3588T-NSF πίστις4102N-NSF σου4771P-2GS σέσωκέ4982V-RAI-3S σε4771P-2AS· πορεύου4198V-PNM-2S εἰς1519PREP εἰρήνην1515N-ASF.

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καθεξῆς2517ADV καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM διώδευε1353V-IAI-3S κατὰ2596PREP πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ κώμην2968N-ASF κηρύσσων2784V-PAP-NSM καὶ2532CONJ εὐαγγελιζόμενος2097V-PMP-NSM τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM δώδεκα1427A-NUI σὺν4862PREP αὐτῷ846P-DSM,

2 καὶ2532CONJ γυναῖκές1135N-NPF τινες5100X-NPF αἳ3739R-NPF ἦσαν1510V-IAI-3P τεθεραπευμέναι2323V-RPP-NPF ἀπὸ575PREP νόσων3554N-GPF καὶ2532CONJ μαστίγων3148N-GPF καὶ2532CONJ πνευμάτων4151N-GPN πονηρῶν4190A-GPN καὶ2532CONJ ἀσθενειῶν769N-GPF, Μαρία3137N-NSF 3588T-NSF καλουμένη2564V-PPP-NSF Μαγδαληνή3094N-NSF, ἀφ575PREPἧς3739R-GSF δαιμόνια1140N-NPN ἑπτὰ2033A-NUI ἐξεληλύθει1831V-2LAI-3S,

3 καὶ2532CONJΙωάννα2489N-NSF γυνὴ1135N-NSF Χουζᾶ5529N-GSM ἐπιτρόπου2012N-GSMΗρῴδου2264N-GSM, καὶ2532CONJ Σουσάννα4677N-NSF καὶ2532CONJ ἕτεραι2087A-NPF πολλαί4183A-NPF, αἵτινες3748R-NPF διηκόνουν1247V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ὑπαρχόντων5225V-PAP-GPN αὐταῖς846P-DPF.

4 Συνιόντος4896V-PAP-GSM δὲ1161CONJ ὄχλου3793N-GSM πολλοῦ4183A-GSM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM κατὰ2596PREP πόλιν4172N-ASF ἐπιπορευομένων1975V-PNP-GPM πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM εἶπε3004V-2AAM-2S διὰ1223PREP παραβολῆς3850N-GSF·

5 ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S 3588T-NSM σπείρων4687V-PAP-NSM τοῦ3588T-GSM σπεῖραι4687V-AAN τὸν3588T-ASM σπόρον4703N-ASM αὐτοῦ846P-GSM. καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σπείρειν4687V-PAN αὐτὸν846P-ASM 3739R-NSN μὲν3303PRT ἔπεσε4098V-2AAI-3S παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF, καὶ2532CONJ κατεπατήθη2662V-API-3S, καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN πετεινὰ4071N-NPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM κατέφαγεν2719V-2AAI-3S αὐτό846P-ASN·

6 καὶ2532CONJ ἕτερον2087A-NSN ἔπεσεν4098V-2AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF πέτραν4073N-ASF, καὶ2532CONJ φυὲν5453V-2APP-NSN ἐξηράνθη3583V-API-3S διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN μὴ3361PRT-N ἔχειν2192V-PAN ἰκμάδα2429N-ASF·

7 καὶ2532CONJ ἕτερον2087A-NSN ἔπεσεν4098V-2AAI-3S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῶν3588T-GPF ἀκανθῶν173N-GPF, καὶ2532CONJ συμφυεῖσαι4855V-2APP-NPF αἱ3588T-NPF ἄκανθαι173N-NPF ἀπέπνιξαν638V-AAI-3P αὐτό846P-ASN.

8 καὶ2532CONJ ἕτερον2087A-NSN ἔπεσεν4098V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF τὴν3588T-ASF ἀγαθήν18A-ASF, καὶ2532CONJ φυὲν5453V-2APP-NSN ἐποίησε4160V-AAI-3S καρπὸν2590N-ASM ἑκατονταπλασίονα1542A-ASM. ταῦτα3778D-APN λέγων3004V-PAP-NSM ἐφώνει5455V-IAI-3S· 3588T-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM ὦτα3775N-APN ἀκούειν191V-PAN ἀκουέτω191V-PAM-3S.

9 Επηρώτων1905V-IAI-3P δὲ1161CONJ αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM λέγοντες3004V-PAP-NPM· τίς5101I-NSF εἴη1510V-PAO-3S 3588T-NSF παραβολὴ3850N-NSF αὕτη3778D-NSF;

10 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S· ὑμῖν4771P-2DP δέδοται1325V-RPI-3S γνῶναι1097V-2AAN τὰ3588T-APN μυστήρια3466N-APN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, τοῖς3588T-DPM δὲ1161CONJ λοιποῖς3062A-DPM ἐν1722PREP παραβολαῖς3850N-DPF, ἵνα2443CONJ βλέποντες991V-PAP-NPM μὴ3361PRT-N βλέπωσι991V-PAS-3P
καὶ2532CONJ ἀκούοντες191V-PAP-NPM μὴ3361PRT-N συνιῶσιν4920V-PAS-3P.

11 ἔστι1510V-PAI-3S δὲ1161CONJ αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF παραβολή3850N-NSF· 3588T-NSM σπόρος4703N-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM·

12 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF εἰσιν1526V-PXI-3P οἱ3588T-NPM ἀκούσαντες191V-AAP-NPM, εἶτα1534ADV ἔρχεται2064V-PNI-3S 3588T-NSM διάβολος1228A-NSM καὶ2532CONJ αἴρει142V-PAI-3S τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846P-GPM, ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N πιστεύσαντες4100V-AAP-NPM σωθῶσιν4982V-APS-3P.

13 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF πέτρας4073N-GSF οἳ3739R-NPM ὅταν3752CONJ ἀκούσωσι191V-AAS-3P, μετὰ3326PREP χαρᾶς5479N-GSF δέχονται1209V-PNI-3P τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM, καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM ῥίζαν4491N-ASF οὐκ3756PRT-N ἔχουσιν2192V-PAI-3P, οἳ3739R-NPM πρὸς4314PREP καιρὸν2540N-ASM πιστεύουσι4100V-PAI-3P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP καιρῷ2540N-DSM πειρασμοῦ3986N-GSM ἀφίστανται868V-PNI-3P.

14 τὸ3588T-NSN δὲ1161CONJ εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἀκάνθας173N-APF πεσόν4098V-2AAP-NSN, οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ἀκούσαντες191V-AAP-NPM, καὶ2532CONJ ὑπὸ5259PREP μεριμνῶν3308N-GPF καὶ2532CONJ πλούτου4149N-GSM καὶ2532CONJ ἡδονῶν2237N-GPF τοῦ3588T-GSM βίου979N-GSM πορευόμενοι4198V-PNP-NPM συμπνίγονται4846V-PPI-3P καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N τελεσφοροῦσι5052V-PAI-3P.

15 τὸ3588T-NSN δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καλῇ2570A-DSF γῇ1093N-DSF, οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἵτινες3748R-NPM ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF καλῇ2570A-DSF καὶ2532CONJ ἀγαθῇ18A-DSF ἀκούσαντες191V-AAP-NPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM κατέχουσι2722V-PAI-3P καὶ2532CONJ καρποφοροῦσιν2592V-PAI-3P ἐν1722PREP ὑπομονῇ5281N-DSF.

16 Οὐδεὶς3762A-NSM-N δὲ1161CONJ λύχνον3088N-ASM ἅψας681V-AAP-NSM καλύπτει2572V-PAI-3S αὐτὸν846P-ASM σκεύει4632N-DSN 2228PRT ὑποκάτω5270ADV κλίνης2825N-GSF τίθησιν5087V-PAI-3S, ἀλλ235CONJἐπὶ1909PREP λυχνίας3087N-GSF ἐπιτίθησιν2007V-PAI-3S, ἵνα2443CONJ οἱ3588T-NPM εἰσπορευόμενοι1531V-PNP-NPM βλέπωσι991V-PAS-3P τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN.

17 οὐ3756PRT-N γάρ1063CONJ ἐστι1510V-PAI-3S κρυπτὸν2927A-NSN 3739R-NSN οὐ3756PRT-N φανερὸν5318A-NSN γενήσεται1096V-FDI-3S, οὐδὲ3761CONJ-N ἀπόκρυφον614A-NSN 3739R-NSN οὐ3756PRT-N γνωσθήσεται1097V-FPI-3S καὶ2532CONJ εἰς1519PREP φανερὸν5318A-ASN ἔλθῃ2064V-2AAS-3S.

18 βλέπετε991V-PAM-2P οὖν3767CONJ πῶς4459ADV ἀκούετε191V-PAI-2P· ὃς3739R-NSM γὰρ1063CONJ ἐὰν1437COND ἔχῃ2192V-PAS-3S, δοθήσεται1325V-FPI-3S αὐτῷ846P-DSM, καὶ2532CONJ ὃς3739R-NSM ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N ἔχῃ2192V-PAS-3S, καὶ2532CONJ 3739R-ASN δοκεῖ1380V-PAI-3S ἔχειν2192V-PAN ἀρθήσεται142V-FPI-3S ἀπ575PREPαὐτοῦ846P-GSM.

19 Παρεγένοντο3854V-2ADI-3P δὲ1161CONJ πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἠδύναντο1410V-INI-3P-ATT συντυχεῖν4940V-2AAN αὐτῷ846P-DSM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM.

20 καὶ2532CONJ ἀπηγγέλη518V-2API-3S αὐτῷ846P-DSM λεγόντων3004V-PAP-GPM· 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF σου4771P-2GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοί80N-NPM σου4771P-2GS ἑστήκασιν2476V-RAI-3P ἔξω1854ADV ἰδεῖν3708V-2AAN σε4771P-2AS θέλοντες2309V-PAP-NPM.

21 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM· μήτηρ3384N-NSF μου1473P-1GS καὶ2532CONJ ἀδελφοί80N-NPM μου1473P-1GS οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἀκούοντες191V-PAP-NPM καὶ2532CONJ ποιοῦντες4160V-PAP-NPM αὐτόν846P-ASM.

22 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP μιᾷ1520A-DSF τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐνέβη1684V-2AAI-3S εἰς1519PREP πλοῖον4143N-ASN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM· διέλθωμεν1330V-2AAS-1P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πέραν4008ADV τῆς3588T-GSF λίμνης3041N-GSF· καὶ2532CONJ ἀνήχθησαν321V-API-3P.

23 πλεόντων4126V-PAP-GPM δὲ1161CONJ αὐτῶν846P-GPM ἀφύπνωσε879V-AAI-3S. καὶ2532CONJ κατέβη2597V-2AAI-3S λαῖλαψ2978N-NSF ἀνέμου417N-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF λίμνην3041N-ASF, καὶ2532CONJ συνεπληροῦντο4845V-IPI-3P καὶ2532CONJ ἐκινδύνευον2793V-IAI-3P.

24 προσελθόντες4334V-2AAP-NPM δὲ1161CONJ διήγειραν1326V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM λέγοντες3004V-PAP-NPM· ἐπιστάτα1988N-VSM ἐπιστάτα1988N-VSM, ἀπολλύμεθα622V-PMI-1P! 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἐγερθεὶς1453V-APP-NSM ἐπετίμησε2008V-AAI-3S τῷ3588T-DSM ἀνέμῳ417N-DSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM κλύδωνι2830N-DSM τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN, καὶ2532CONJ ἐπαύσαντο3973V-AMI-3P, καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S γαλήνη1055N-NSF.

25 εἶπε3004V-2AAM-2S δὲ1161CONJ αὐτοῖς846P-DPM· ποῦ4226ADV-I ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF πίστις4102N-NSF ὑμῶν4771P-2GP; φοβηθέντες5399V-AOP-NPM δὲ1161CONJ ἐθαύμασαν2296V-AAI-3P λέγοντες3004V-PAP-NPM πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM· τίς5101I-NSM ἄρα687PRT-I οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S, ὅτι3754CONJ καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἀνέμοις417N-DPM ἐπιτάσσει2004V-PAI-3S καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN ὕδατι5204N-DSN, καὶ2532CONJ ὑπακούουσιν5219V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM;

26 Καὶ2532CONJ κατέπλευσεν2668V-AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF χώραν5561N-ASF τῶν3588T-GPM Γαδαρηνῶν1046A-GPM, ἥτις3748R-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S ἀντίπερα495ADV τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF.

27 ἐξελθόντι1831V-2AAP-DSM δὲ1161CONJ αὐτῷ846P-DSM