Κατα Ιωανην

New Testament Patriarchial Text. Hellenic Bible Society. HELLENIC BIBLE SOCIETY, is the company that deals exclusively with the translation, distribution, edition and promotion of the Holy Scriptures in Greece. It is a non-profit legal entity with the sole scope to promote the Word of God. The company participates in various projects consisting but not limited to the translation of the Bible in various forms of the Greek language, printing and promoting the Scriptures. Hellenic Bible Society is a full member of the United Bible Societies. Since February 2012, as member of the UBS, “is a non-governmental organization in consultative partnership with UNESCO”. More info can be seen at the official website of the HBS: http://www.hellenicbiblesociety.gr. The original text (as approved by the Orthodox Church) is Copyright free. The Hellenic Bible Society, www.HellenicBibleSociety.gr created the digitized text, Copyright 2003.

New Testament Patriarchial Text

2003

Κεφάλαιο 1

1 Ἐν1722PREP ἀρχῇ746N-DSF ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM Λόγος3056N-NSM, καὶ2532CONJ 3588T-NSM Λόγος3056N-NSM
ἦν1510V-IAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM,
καὶ2532CONJ Θεὸς2316N-NSM ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM Λόγος3056N-NSM.

2 Οὗτος3778D-NSM ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP ἀρχῇ746N-DSF πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM.

3 πάντα3956A-NPN δι1223PREPαὐτοῦ846P-GSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S,
καὶ2532CONJ χωρὶς5565ADV αὐτοῦ846P-GSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S
οὐδὲ3761CONJ-N ἓν1520A-NSN 3739R-NSN γέγονεν1096V-2RAI-3S.

4 ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM ζωὴ2222N-NSF ἦν1510V-IAI-3S,
καὶ2532CONJ 3588T-NSF ζωὴ2222N-NSF ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM.

5 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκοτίᾳ4653N-DSF φαίνει5316V-PAI-3S,
καὶ2532CONJ 3588T-NSF σκοτία4653N-NSF αὐτὸ846P-ASN οὐ3756PRT-N κατέλαβεν2638V-2AAI-3S.

6 Εγένετο1096V-2ADI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἀπεσταλμένος649V-RPP-NSM παρὰ3844PREP Θεοῦ2316N-GSM, ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846P-DSMΙωάννης2491N-NSM·

7 οὗτος3778D-NSM ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP μαρτυρίαν3141N-ASF, ἵνα2443CONJ μαρτυρήσῃ3140V-AAS-3S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN φωτός5457N-GSN, ἵνα2443CONJ πάντες3956A-NPM πιστεύσωσι4100V-AAS-3P δι1223PREPαὐτοῦ846P-GSM.

8 οὐκ3756PRT-N ἦν1510V-IAI-3S ἐκεῖνος1565D-NSM τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN, ἀλλ235CONJἵνα2443CONJ μαρτυρήσῃ3140V-AAS-3S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN φωτός5457N-GSN.

9 Ην1510V-IAI-3S τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN τὸ3588T-NSN ἀληθινόν228A-NSN,
3739R-NSN φωτίζει5461V-PAI-3S πάντα3956A-ASM ἄνθρωπον444N-ASM
ἐρχόμενον2064V-PNP-ASM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM.

10 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM ἦν1510V-IAI-3S,
καὶ2532CONJ 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM δι1223PREPαὐτοῦ846P-GSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S,
καὶ2532CONJ 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM αὐτὸν846P-ASM οὐκ3756PRT-N ἔγνω1097V-2AAI-3S.

11 εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἴδια2398A-APN ἦλθε2064V-2AAI-3S,
καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἴδιοι2398A-NPM αὐτὸν846P-ASM οὐ3756PRT-N παρέλαβον3880V-2AAI-3P.

12 ὅσοι3745K-NPM δὲ1161CONJ ἔλαβον2983V-2AAI-3P αὐτόν846P-ASM,
ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἐξουσίαν1849N-ASF
τέκνα5043N-NPN Θεοῦ2316N-GSM γενέσθαι1096V-2ADN, τοῖς3588T-DPM πιστεύουσιν4100V-PAP-DPM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846P-GSM,

13 οἳ3739R-NPM οὐκ3756PRT-N ἐξ1537PREP αἱμάτων129N-GPN, οὐδὲ3761CONJ-N ἐκ1537PREP θελήματος2307N-GSN σαρκός4561N-GSF, οὐδὲ3761CONJ-N ἐκ1537PREP θελήματος2307N-GSN ἀνδρός435N-GSM, ἀλλ235CONJἐκ1537PREP Θεοῦ2316N-GSM ἐγεννήθησαν1080V-API-3P.

14 Καὶ2532CONJ 3588T-NSM Λόγος3056N-NSM σὰρξ4561N-NSF ἐγένετο1096V-2ADI-3S
καὶ2532CONJ ἐσκήνωσεν4637V-AAI-3S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP,
καὶ2532CONJ ἐθεασάμεθα2300V-ADI-1P τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF αὐτοῦ846P-GSM,
δόξαν1391N-ASF ὡς5613ADV μονογενοῦς3439A-GSM παρὰ3844PREP πατρός3962N-GSM,
πλήρης4134A-NSM χάριτος5485N-GSF καὶ2532CONJ ἀληθείας225N-GSF.

15 Ιωάννης2491N-NSM μαρτυρεῖ3140V-PAI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ κέκραγε2896V-2RAI-3S λέγων3004V-PAP-NSM· οὗτος3778D-NSM ἦν1510V-IAI-3S ὃν3739R-ASM εἶπον3004V-2AAI-1S, 3588T-NSM ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM ἔμπροσθέν1715PREP μου1473P-1GS γέγονεν1096V-2RAI-3S, ὅτι3754CONJ πρῶτός4413A-NSM-S μου1473P-1GS ἦν1510V-IAI-3S.

16 Καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN πληρώματος4138N-GSN αὐτοῦ846P-GSM
ἡμεῖς1473P-1NP πάντες3956A-NPM ἐλάβομεν2983V-2AAI-1P,
καὶ2532CONJ χάριν5485N-ASF ἀντὶ473PREP χάριτος5485N-GSF·

17 ὅτι3754CONJ 3588T-NSM νόμος3551N-NSM διὰ1223PREP Μωϋσέως3475N-GSM ἐδόθη1325V-API-3S, 3588T-NSF χάρις5485N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀλήθεια225N-NSF διὰ1223PREPΙησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S.

18 Θεὸν2316N-ASM οὐδεὶς3762A-NSM-N ἑώρακε3708V-RAI-3S-ATT πώποτε4455ADV· 3588T-NSM μονογενὴς3439A-NSM υἱὸς5207N-NSM 3588T-NSM ὢν1510V-PAP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόλπον2859N-ASM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM, ἐκεῖνος1565D-NSM ἐξηγήσατο1834V-ADI-3S.

19 Καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF τοῦ3588T-GSMΙωάννου2491N-GSM, ὅτε3753ADV ἀπέστειλαν649V-AAI-3P οἱ3588T-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM ἐξ1537PREPΙεροσολύμων2414N-GPN ἱερεῖς2409N-APM καὶ2532CONJ Λευΐτας3019N-APM ἵνα2443CONJ ἐρωτήσωσιν2065V-AAS-3P αὐτόν846P-ASM· σὺ4771P-2NS τίς5101I-NSM εἶ1510V-PAI-2S;

20 καὶ2532CONJ ὡμολόγησε3670V-AAI-3S, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἠρνήσατο720V-ADI-3S· καὶ2532CONJ ὡμολόγησεν3670V-AAI-3S ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N εἰμὶ1510V-PAI-1S ἐγὼ1473P-1NS 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM.

21 καὶ2532CONJ ἠρώτησαν2065V-AAI-3P αὐτόν846P-ASM· τί5101I-NSN οὖν3767CONJ; ᾽Ηλίας2243N-NSM εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-2NS; καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S· οὐκ3756PRT-N εἰμί1510V-PAI-1S. 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-2NS; καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-ADI-3S, οὔ3756PRT-N.

22 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM· τίς5101I-NSM εἶ1510V-PAI-2S; ἵνα2443CONJ ἀπόκρισιν612N-ASF δῶμεν1325V-2AAS-1P τοῖς3588T-DPM πέμψασιν3992V-AAP-DPM ἡμᾶς1473P-1AP· τί5101I-ASN λέγεις3004V-PAI-2S περὶ4012PREP σεαυτοῦ4572F-2GSM;

23 ἔφη5346V-IAI-3S· ἐγὼ1473P-1NS φωνὴ5456N-NSF βοῶντος994V-PAP-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF,
εὐθύνατε2116V-AAM-2P τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF Κυρίου2962N-GSM,
καθὼς2531ADV εἶπεν3004V-2AAI-3SΗσαΐας2268N-NSM 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM.

24 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀπεσταλμένοι649V-RPP-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM·

25 καὶ2532CONJ ἠρώτησαν2065V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM· τί5101I-ASN οὖν3767CONJ βαπτίζεις907V-PAI-2S, εἰ1487COND σὺ4771P-2NS οὐκ3756PRT-N εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM οὔτε3777CONJ-NΗλίας2243N-NSM οὔτε3777CONJ-N 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM;

26 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙωάννης2491N-NSM λέγων3004V-PAP-NSM· ἐγὼ1473P-1NS βαπτίζω907V-PAI-1S ἐν1722PREP ὕδατι5204N-DSN· μέσος3319A-NSM δὲ1161CONJ ὑμῶν4771P-2GP ἕστηκεν2476V-RAI-3S ὃν3739R-ASM ὑμεῖς4771P-2NP οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P.

27 αὐτός846P-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM, ὃς3739R-NSM ἔμπροσθέν1715PREP μου1473P-1GS γέγονεν1096V-2RAI-3S, οὗ3739R-GSM ἐγὼ1473P-1NS οὐκ3756PRT-N εἰμὶ1510V-PAI-1S ἄξιος514A-NSM ἵνα2443CONJ λύσω3089V-AAS-1S αὐτοῦ846P-GSM τὸν3588T-ASM ἱμάντα2438N-ASM τοῦ3588T-GSN ὑποδήματος5266N-GSN.

28 Ταῦτα3778D-NPN ἐν1722PREP Βηθανίᾳ963N-DSF ἐγένετο1096V-2ADI-3S πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSMΙορδάνου2446N-GSM, ὅπου3699ADV ἦν1510V-IAI-3SΙωάννης2491N-NSM βαπτίζων907V-PAP-NSM.

29 Τῇ3588T-DSF ἐπαύριον1887ADV βλέπει991V-PAI-3S 3588T-NSMΙωάννης2491N-NSM τὸν3588T-ASMΙησοῦν2424N-ASM ἐρχόμενον2064V-PNP-ASM πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S· ἴδε3708V-2AAM-2S 3588T-NSM ἀμνὸς286N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM 3588T-NSM αἴρων142V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM.

30 οὗτός3778D-NSM ἐστι1510V-PAI-3S περὶ4012PREP οὗ3739R-GSM ἐγὼ1473P-1NS εἶπον3004V-2AAI-1S· ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS ἔρχεται2064V-PNI-3S ἀνὴρ435N-NSM ὃς3739R-NSM ἔμπροσθέν1715PREP μου1473P-1GS γέγονεν1096V-2RAI-3S, ὅτι3754CONJ πρῶτός4413A-NSM-S μου1473P-1GS ἦν1510V-IAI-3S.

31 κἀγὼ2504P-1NS-K οὐκ3756PRT-N ᾔδειν1492V-2LAI-1S αὐτόν846P-ASM, ἀλλ235CONJἵνα2443CONJ φανερωθῇ5319V-APS-3S τῷ3588T-DSMΙσραήλ2474N-PRI, διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἦλθον2064V-2AAI-1S ἐγὼ1473P-1NS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὕδατι5204N-DSN βαπτίζων907V-PAP-NSM.

32 καὶ2532CONJ ἐμαρτύρησεν3140V-AAI-3SΙωάννης2491N-NSM λέγων3004V-PAP-NSM ὅτι3754CONJ τεθέαμαι2300V-RNI-1S τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN καταβαῖνον2597V-PAP-ASN ὡς5613ADV περιστερὰν4058N-ASF ἐξ1537PREP οὐρανοῦ3772N-GSM, καὶ2532CONJ ἔμεινεν3306V-AAI-3S ἐπ1909PREPαὐτόν846P-ASM.

33 κἀγὼ2504P-1NS-K οὐκ3756PRT-N ᾔδειν1492V-2LAI-1S αὐτόν846P-ASM, ἀλλ235CONJ3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS βαπτίζειν907V-PAN ἐν1722PREP ὕδατι5204N-DSN, ἐκεῖνός1565D-NSM μοι1473P-1DS εἶπεν3004V-2AAI-3S· ἐφ1909PREPὃν3739R-ASM ἂν302PRT ἴδῃς3708V-2AAS-2S τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN καταβαῖνον2597V-PAP-ASN καὶ2532CONJ μένον3306V-PAP-ASN ἐπ1909PREPαὐτόν846P-ASM, οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM βαπτίζων907V-PAP-NSM ἐν1722PREP Πνεύματι4151N-DSNΑγίῳ40A-DSN.

34 κἀγὼ2504P-1NS-K ἑώρακα3708V-RAI-1S-ATT καὶ2532CONJ μεμαρτύρηκα3140V-RAI-1S ὅτι3754CONJ οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

35 Τῇ3588T-DSF ἐπαύριον1887ADV πάλιν3825ADV εἱστήκει2476V-LAI-3S 3588T-NSMΙωάννης2491N-NSM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM δύο1417A-NUI,

36 καὶ2532CONJ ἐμβλέψας1689V-AAP-NSM τῷ3588T-DSMΙησοῦ2424N-DSM περιπατοῦντι4043V-PAP-DSM λέγει3004V-PAI-3S· ἴδε3708V-2AAM-2S 3588T-NSM ἀμνὸς286N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

37 καὶ2532CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P αὐτοῦ846P-GSM οἱ3588T-NPM δύο1417A-NUI μαθηταὶ3101N-NPM λαλοῦντος2980V-PAP-GSM, καὶ2532CONJ ἠκολούθησαν190V-AAI-3P τῷ3588T-DSMΙησοῦ2424N-DSM.

38 στραφεὶς4762V-2APP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ θεασάμενος2300V-ADP-NSM αὐτοὺς846P-APM ἀκολουθοῦντας190V-PAP-APM λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM·

39 τί5101I-ASN ζητεῖτε2212V-PAI-2P; οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM· ῥαββί4461HEB· 3739R-NSN λέγεται3004V-PPI-3S ἑρμηνευόμενον2059V-PPP-NSN διδάσκαλε1320N-VSM· ποῦ4225ADV μένεις3306V-PAI-2S;

40 λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ἔρχεσθε2064V-PNM-2P καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-2AAM-2P. ἦλθον2064V-2AAI-3P οὖν3767CONJ καὶ2532CONJ εἶδον3708V-2AAI-3P ποῦ4225PRT μένει3306V-PAI-3S, καὶ2532CONJ παρ3844PREPαὐτῷ846P-DSM ἔμειναν3306V-AAI-3P τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF ἐκείνην1565D-ASF· ὥρα5610N-NSF ἦν1510V-IAI-3S ὡς5613ADV δεκάτη1182A-NSF.

41 ἦν1510V-IAI-3SΑνδρέας406N-NSM 3588T-NSM ἀδελφὸς80N-NSM Σίμωνος4613N-GSM Πέτρου4074N-GSM εἷς1520A-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM δύο1417A-NUI τῶν3588T-GPM ἀκουσάντων191V-AAP-GPM παρὰ3844PREPΙωάννου2491N-GSM καὶ2532CONJ ἀκολουθησάντων190V-AAP-GPM αὐτῷ846P-DSM.

42 εὑρίσκει2147V-PAI-3S οὗτος3778D-NSM πρῶτος4413A-NSM-S τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM τὸν3588T-ASM ἴδιον2398A-ASM Σίμωνα4613N-ASM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM· εὑρήκαμεν2147V-RAI-1P τὸν3588T-ASM Μεσσίαν3323N-ASM· 3588T-NSM ἐστι1510V-PAI-3S μεθερμηνευόμενον3177V-PPP-NSN Χριστός5547N-NSM·

43 καὶ2532CONJ ἤγαγεν71V-2AAI-3S αὐτὸν846P-ASM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASMΙησοῦν2424N-ASM. ἐμβλέψας1689V-AAP-NSM αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM εἶπε3004V-2AAM-2S· σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S Σίμων4613N-NSM 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSMΙωνᾶ2495N-GSM, σὺ4771P-2NS κληθήσῃ2564V-FPI-2S Κηφᾶς2786N-NSM, 3588T-NSM ἑρμηνεύεται2059V-PPI-3S Πέτρος4074N-NSM.

44 Τῇ3588T-DSF ἐπαύριον1887ADV ἠθέλησεν2309V-AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ἐξελθεῖν1831V-2AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF· καὶ2532CONJ εὑρίσκει2147V-PAI-3S Φίλιππον5376N-ASM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ἀκολούθει190V-PAM-2S μοι1473P-1DS.

45 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ 3588T-NSM Φίλιππος5376N-NSM ἀπὸ575PREP Βηθσαϊδά966N-PRI, ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSFΑνδρέου406N-GSM καὶ2532CONJ Πέτρου4074N-GSM.

46 εὑρίσκει2147V-PAI-3S Φίλιππος5376N-NSM τὸν3588T-ASM Ναθαναὴλ3482N-PRI καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ὃν3739R-ASM ἔγραψε1125V-AAI-3S Μωϋσῆς3475N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM νόμῳ3551N-DSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM προφῆται4396N-NPM, εὑρήκαμεν2147V-RAI-1P, ᾽Ιησοῦν2424N-ASM τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSMΙωσὴφ2501N-PRI τὸν3588T-ASM ἀπὸ575PREP Ναζαρέτ3478N-PRI.

47 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ναθαναήλ3482N-PRI· ἐκ1537PREP Ναζαρὲτ3478N-PRI δύναταί1410V-PNI-3S τι5101I-NSN ἀγαθὸν18A-NSN εἶναι1510V-PAN; λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Φίλιππος5376N-NSM· ἔρχου2064V-PNM-2S καὶ2532CONJ ἴδε3708V-2AAM-2S.

48 εἶδεν3708V-2AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM τὸν3588T-ASM Ναθαναὴλ3482N-PRI ἐρχόμενον2064V-PNP-ASM πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM· ἴδε3708V-2AAM-2S ἀληθῶς230ADVΙσραηλίτης2475N-NSM, ἐν1722PREP 3739R-DSM δόλος1388N-NSM οὐκ3756PRT-N ἔστι1510V-PAI-3S.

49 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ναθαναήλ3482N-PRI· πόθεν4159ADV-I με1473P-1AS γινώσκεις1097V-PAI-2S; ἀπεκρίθη611V-ADI-3SΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSM σε4771P-2AS Φίλιππον5376N-ASM φωνῆσαι5455V-AAN, ὄντα1510V-PAP-ASM ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF συκῆν4808N-ASF εἶδόν3708V-2AAI-1S σε4771P-2AS.

50 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ναθαναὴλ3482N-PRI καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ῥαββί4461HEB, σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τοῦ3588T-GSMΙσραήλ2474N-PRI.

51 ἀπεκρίθη611V-ADI-3SΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ὅτι3754CONJ εἶπόν3004V-2AAI-1S σοι4771P-2DS, εἶδόν3708V-2AAI-1S σε4771P-2AS ὑποκάτω5270ADV τῆς3588T-GSF συκῆς4808N-GSF, πιστεύεις4100V-PAI-2S; μείζω3173A-APN-C τούτων3778D-GPN ὄψει3708V-FDI-2S-ATT.

52 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν5210P-2DP, ἀπ575PREPἄρτι737ADV ὄψεσθε3708V-FDI-2P τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM ἀνεῳγότα455V-2RAP-ASM, καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀγγέλους32N-APM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἀναβαίνοντας305V-PAP-APM καὶ2532CONJ καταβαίνοντας2597V-PAP-APM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM.

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF τρίτῃ5154A-DSF γάμος1062N-NSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP Κανᾶ2580N-PRI τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF, καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF τοῦ3588T-GSMΙησοῦ2424N-GSM ἐκεῖ1563ADV·

2 ἐκλήθη2564V-API-3S δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM γάμον1062N-ASM.

3 καὶ2532CONJ ὑστερήσαντος5302V-AAP-GSM οἴνου3631N-GSM λέγει3004V-PAI-3S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF τοῦ3588T-GSMΙησοῦ2424N-GSM πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM· οἶνον3631N-ASM οὐκ3756PRT-N ἔχουσι2192V-PAI-3P.

4 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· τί5101I-NSN ἐμοὶ1473P-1DS καὶ2532CONJ σοί4771P-2DS, γύναι1135N-VSF; οὔπω3768ADV-N ἥκει2240V-PAI-3S 3588T-NSF ὥρα5610N-NSF μου1473P-1GS.

5 λέγει3004V-PAI-3S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM τοῖς3588T-DPM διακόνοις1249N-DPM· 3739R-ASN τι5100X-ASN ἂν302PRT λέγῃ3004V-PAS-3S ὑμῖν4771P-2DP, ποιήσατε4160V-AAM-2P.

6 ἦσαν1510V-IAI-3P δὲ1161CONJ ἐκεῖ1563ADV ὑδρίαι5201N-NPF λίθιναι3035A-NPF ἓξ1803A-NUI κείμεναι2749V-PNP-NPF κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM καθαρισμὸν2512N-ASM τῶν3588T-GPMΙουδαίων2453A-GPM, χωροῦσαι5562V-PAP-NPF ἀνὰ303PREP μετρητὰς3355N-APM δύο1417A-NUI 2228PRT τρεῖς5140A-APM.

7 λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· γεμίσατε1072V-AAM-2P τὰς3588T-APF ὑδρίας5201N-APF ὕδατος5204N-GSN. καὶ2532CONJ ἐγέμισαν1072V-AAI-3P αὐτὰς846P-APF ἕως2193ADV ἄνω507ADV.

8 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ἀντλήσατε501V-AAM-2P νῦν3568ADV καὶ2532CONJ φέρετε5342V-PAM-2P τῷ3588T-DSM ἀρχιτρικλίνῳ755N-DSM. καὶ2532CONJ ἤνεγκαν5342V-AAI-3P.

9 ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἐγεύσατο1089V-ADI-3S 3588T-NSM ἀρχιτρίκλινος755N-NSM τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN οἶνον3631N-ASM γεγενημένον1096V-RPP-ASN - καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ᾔδει1492V-2LAI-3S πόθεν4159ADV-I ἐστίν1510V-PAI-3S· οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ διάκονοι1249N-NPM ᾔδεισαν1492V-2LAI-3P οἱ3588T-NPM ἠντληκότες501V-RAP-NPM τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN - φωνεῖ5455V-PAI-3S τὸν3588T-ASM νυμφίον3566N-ASM 3588T-NSM ἀρχιτρίκλινος755N-NSM

10 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM· πᾶς3956A-NSM ἄνθρωπος444N-NSM πρῶτον4412ADV-S τὸν3588T-ASM καλὸν2570A-ASM οἶνον3631N-ASM τίθησι5087V-PAI-3S, καὶ2532CONJ ὅταν3752CONJ μεθυσθῶσι3182V-APS-3P, τότε5119ADV τὸν3588T-ASM ἐλάσσω1640A-ASM-C· σὺ4771P-2NS τετήρηκας5083V-RAI-2S τὸν3588T-ASM καλὸν2570A-ASM οἶνον3631N-ASM ἕως2193ADV ἄρτι737ADV.

11 Ταύτην3778D-ASF ἐποίησε4160V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ἀρχὴν746N-ASF τῶν3588T-GPN σημείων4592N-GPN 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ἐν1722PREP Κανᾶ2580N-PRI τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF καὶ2532CONJ ἐφανέρωσε5319V-AAI-3S τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM.

12 Μετὰ3326PREP τοῦτο3778D-ASN κατέβη2597V-2AAI-3S εἰς1519PREP Καπερναοὺμ2584N-PRI αὐτὸς846P-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV ἔμειναν3306V-AAI-3P οὐ3756PRT-N πολλὰς4183A-APF ἡμέρας2250N-APF.

13 Καὶ2532CONJ ἐγγὺς1451ADV ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-NSN πάσχα3957ARAM τῶν3588T-GPMΙουδαίων2453A-GPM, καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-2AAI-3S εἰς1519PREPΙεροσόλυμα2414N-APN 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM.

14 καὶ2532CONJ εὗρεν2147V-2AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἱερῷ2411N-DSN τοὺς3588T-APM πωλοῦντας4453V-PAP-APM βόας1016N-APM καὶ2532CONJ πρόβατα4263N-APN καὶ2532CONJ περιστεράς4058N-APF, καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κερματιστὰς2773N-APM καθημένους2521V-PNP-APM.

15 καὶ2532CONJ ποιήσας4160V-AAP-NSM φραγέλλιον5416N-ASN ἐκ1537PREP σχοινίων4979N-GPN πάντας3956A-APM ἐξέβαλεν1544V-2AAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ἱεροῦ2411N-GSN, τά3588T-APN τε5037PRT πρόβατα4263N-APN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM βόας1016N-APM, καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM κολλυβιστῶν2855N-GPM ἐξέχεε1632V-AAI-3S τὸ3588T-ASN κέρμα2772N-ASN καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF τραπέζας5132N-APF ἀνέστρεψε390V-2AAI-3S,

16 καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM τὰς3588T-APF περιστερὰς4058N-APF πωλοῦσιν4453V-PAP-DPM εἶπεν3004V-2AAI-3S· ἄρατε142V-AAM-2P ταῦτα3778D-APN ἐντεῦθεν1782ADV· μὴ3361PRT-N ποιεῖτε4160V-PAM-2P τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-1GS οἶκον3624N-ASM ἐμπορίου1712N-GSN.

17 ἐμνήσθησαν3403V-API-3P δὲ1161CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ γεγραμμένον1125V-RPP-NSN ἐστίν1510V-PAI-3S, 3588T-NSM ζῆλος2205N-NSM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM σου4771P-2GS καταφάγεταί2719V-FDI-3S με1473P-1AS.

18 ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM καὶ2532CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM· τί5101I-ASN σημεῖον4592N-ASN δεικνύεις1166V-PAI-2S ἡμῖν1473P-1DP ὅτι3754CONJ ταῦτα3778D-APN ποιεῖς4160V-PAI-2S;

19 ἀπεκρίθη611V-ADI-3SΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· λύσατε3089V-AAM-2P τὸν3588T-ASM ναὸν3485N-ASM τοῦτον3778D-ASM, καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τρισὶν5140A-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐγερῶ1453V-FAI-1S αὐτόν846P-ASM.

20 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM· τεσσαράκοντα5062A-NUI καὶ2532CONJ ἓξ1803A-NUI ἔτεσιν2094N-DPN ᾠκοδομήθη3618V-API-3S 3588T-NSM ναὸς3485N-NSM οὗτος3778D-NSM, καὶ2532CONJ σὺ4771P-2NS ἐν1722PREP τρισὶν5140A-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐγερεῖς1453V-FAI-2S αὐτόν846P-ASM;

21 ἐκεῖνος1565D-NSM δὲ1161CONJ ἔλεγε3004V-IAI-3S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM ναοῦ3485N-GSM τοῦ3588T-GSN σώματος4983N-GSN αὐτοῦ846P-GSM.

22 ὅτε3753ADV οὖν3767CONJ ἠγέρθη1453V-API-3S ἐκ1537PREP νεκρῶν3498A-GPM, ἐμνήσθησαν3403V-API-3P οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ τοῦτο3778D-ASN ἔλεγε3004V-IAI-3S, καὶ2532CONJ ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P τῇ3588T-DSF γραφῇ1124N-DSF καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM λόγῳ3056N-DSM 3739R-DSM εἶπεν3004V-2AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM.

23 Ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPNΙεροσολύμοις2414N-DPN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πάσχα3957ARAM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἑορτῇ1859N-DSF, πολλοὶ4183A-NPM ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846P-GSM, θεωροῦντες2334V-PAP-NPM αὐτοῦ846P-GSM τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN 3739R-APN ἐποίει4160V-IAI-3S.

24 αὐτὸς846P-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM οὐκ3756PRT-N ἐπίστευεν4100V-IAI-3S ἑαυτὸν1438F-3ASM αὐτοῖς846P-DPM διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸν846P-ASM γινώσκειν1097V-PAN πάντας3956A-APM

25 καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N χρείαν5532N-ASF εἶχεν2192V-IAI-3S ἵνα2443CONJ τις5100X-NSM μαρτυρήσῃ3140V-AAS-3S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM· αὐτὸς846P-NSM γὰρ1063CONJ ἐγίνωσκε1097V-IAI-3S τί5101I-NSN ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM.

Κεφάλαιο 3

1 Ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ ἄνθρωπος444N-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM, Νικόδημος3530N-NSM ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846P-DSM, ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPMΙουδαίων2453A-GPM.

2 οὗτος3778D-NSM ἦλθε2064V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM νυκτὸς3571N-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ῥαββί4461HEB, οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ ἀπὸ575PREP Θεοῦ2316N-GSM ἐλήλυθας2064V-2RAI-2S διδάσκαλος1320N-NSM· οὐδεὶς3762A-NSM-N γὰρ1063CONJ ταῦτα3778D-APN τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN δύναται1410V-PNI-3S ποιεῖν4160V-PAN 3739R-APN σὺ4771P-2NS ποιεῖς4160V-PAI-2S, ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N 1510V-PAS-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM.

3 ἀπεκρίθη611V-ADI-3SΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S σοι4771P-2DS, ἐὰν1437COND μή3361PRT-N τις5100X-NSM γεννηθῇ1080V-APS-3S ἄνωθεν509ADV, οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S ἰδεῖν3708V-2AAN τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

4 λέγει3004V-PAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM Νικόδημος3530N-NSM· πῶς4459ADV-I δύναται1410V-PNI-3S ἄνθρωπος444N-NSM γεννηθῆναι1080V-APN γέρων1088N-NSM ὤν1510V-PAP-NSM; μὴ3361PRT-N δύναται1410V-PNI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF τῆς3588T-GSF μητρὸς3384N-GSF αὐτοῦ846P-GSM δεύτερον1208ADV εἰσελθεῖν1525V-2AAN καὶ2532CONJ γεννηθῆναι1080V-APN;

5 ἀπεκρίθη611V-ADI-3SΙησοῦς2424N-NSM· ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S σοι4771P-2DS, ἐὰν1437COND μή3361PRT-N τις5100X-NSM γεννηθῇ1080V-APS-3S ἐξ1537PREP ὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ Πνεύματος4151N-GSN, οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S εἰσελθεῖν1525V-2AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

6 τὸ3588T-NSN γεγεννημένον1080V-RPP-NSN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF σαρκὸς4561N-GSF σάρξ4561N-NSF ἐστι1510V-PAI-3S, καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN γεγεννημένον1080V-RPP-NSN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN πνεῦμά4151N-NSN ἐστι1510V-PAI-3S.

7 μὴ3361PRT-N θαυμάσῃς2296V-AAS-2S ὅτι3754CONJ εἶπόν3004V-2AAI-1S σοι4771P-2DS, δεῖ1163V-PAI-3S ὑμᾶς4771P-2AP γεννηθῆναι1080V-APN ἄνωθεν509ADV.

8 τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN ὅπου3699ADV θέλει2309V-PAI-3S πνεῖ4154V-PAI-3S, καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF αὐτοῦ846P-GSN ἀκούεις191V-PAI-2S, ἀλλ235CONJοὐκ3756PRT-N οἶδας1492V-RAI-2S πόθεν4159ADV-I ἔρχεται2064V-PNI-3S καὶ2532CONJ ποῦ4226ADV-I ὑπάγει5217V-PAI-3S· οὕτως3779ADV ἐστὶ2076V-PAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM γεγεννημένος1080V-RPP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN.

9 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Νικόδημος3530N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· πῶς4459ADV-I δύναται1410V-PNI-3S ταῦτα3778D-NPN γενέσθαι1096V-2ADN;

10 ἀπεκρίθη611V-ADI-3SΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM διδάσκαλος1320N-NSM τοῦ3588T-GSMΙσραὴλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN οὐ3756PRT-N γινώσκεις1097V-PAI-2S;

11 ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S σοι4771P-2DS ὅτι3754CONJ 3739R-ASN οἴδαμεν1492V-RAI-1P λαλοῦμεν2980V-PAI-1P καὶ2532CONJ 3739R-ASN ἑωράκαμεν3708V-RAI-1P-ATT μαρτυροῦμεν3140V-PAI-1P, καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF ἡμῶν1473P-1GP οὐ3756PRT-N λαμβάνετε2983V-PAI-2P.

12 εἰ1487COND τὰ3588T-APN ἐπίγεια1919A-APN εἶπον3004V-2AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N πιστεύετε4100V-PAI-2P, πῶς4459ADV-I ἐὰν1437COND εἴπω3004V-2AAS-1S ὑμῖν4771P-2DP τὰ3588T-APN ἐπουράνια2032A-APN πιστεύσετε4100V-FAI-2P;

13 καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N ἀναβέβηκεν305V-RAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM εἰ1487COND μὴ3361PRT-N 3588T-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καταβάς2597V-2AAP-NSM, 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM 3588T-NSM ὢν1510V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οὐρανῷ3772N-DSM.

14 καὶ2532CONJ καθὼς2531ADV Μωϋσῆς3475N-NSM ὕψωσε5312V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ὄφιν3789N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF, οὕτως3779ADV ὑψωθῆναι5312V-APN δεῖ1163V-PAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM,

15 ἵνα2443CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM μὴ3361PRT-N ἀπόληται622V-2AMS-3S, ἀλλ235CONJἔχῃ2192V-PAS-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF.

16 οὕτω3779ADV γὰρ1063CONJ ἠγάπησεν25V-AAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM, ὥστε5620CONJ τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846P-GSM τὸν3588T-ASM μονογενῆ3439A-ASM ἔδωκεν1325V-AAI-3S, ἵνα2443CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM μὴ3361PRT-N ἀπόληται622V-2AMS-3S, ἀλλ235CONJἔχῃ2192V-PAS-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF.

17 οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM ἵνα2443CONJ κρίνῃ2919V-PAS-3S τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM, ἀλλ235CONJἵνα2443CONJ σωθῇ4982V-APS-3S 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM δι1223PREPαὐτοῦ846P-GSM.

18 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM οὐ3756PRT-N κρίνεται2919V-PPI-3S, 3588T-NSM δὲ1161CONJ μὴ3361PRT-N πιστεύων4100V-PAP-NSM ἤδη2235ADV κέκριται2919V-RPI-3S, ὅτι3754CONJ μὴ3361PRT-N πεπίστευκεν4100V-RAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τοῦ3588T-GSM μονογενοῦς3439A-GSM υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

19 αὕτη3778D-NSF δέ1161CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF κρίσις2920N-NSF, ὅτι3754CONJ τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN ἐλήλυθεν2064V-2RAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM, καὶ2532CONJ ἠγάπησαν25V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM μᾶλλον3123ADV τὸ3588T-ASN σκότος4655N-ASN 2228PRT τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN· ἦν1510V-IAI-3S γὰρ1063CONJ πονηρὰ4190A-NPN αὐτῶν846P-GPM τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN.

20 πᾶς3956A-NSM γὰρ1063CONJ 3588T-NSM φαῦλα5337A-APN πράσσων4238V-PAP-NSM μισεῖ3404V-PAI-3S τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἔρχεται2064V-PNI-3S πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN, ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N ἐλεγχθῇ1651V-APS-3S τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN αὐτοῦ846P-GSM·

21 3588T-NSM δὲ1161CONJ ποιῶν4160V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF ἔρχεται2064V-PNI-3S πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN, ἵνα2443CONJ φανερωθῇ5319V-APS-3S αὐτοῦ846P-GSM τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN, ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP Θεῷ2316N-DSM ἐστιν1510V-PAI-3S εἰργασμένα2038V-RPP-NPN.

22 Μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἦλθεν2064V-2AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASFΙουδαίαν2453A-ASF γῆν1093N-ASF, καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV διέτριβε1304V-IAI-3S μετ3326PREPαὐτῶν846P-GPM καὶ2532CONJ ἐβάπτιζεν907V-IAI-3S.

23 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ καὶ2532CONJΙωάννης2491N-NSM βαπτίζων907V-PAP-NSM ἐν1722PREP Αἰνὼν137N-PRI ἐγγὺς1451ADV τοῦ3588T-GSN Σαλείμ4530N-PRI, ὅτι3754CONJ ὕδατα5204N-NPN πολλὰ4183A-NPN ἦν1510V-IAI-3S ἐκεῖ1563ADV, καὶ2532CONJ παρεγίνοντο3854V-IDI-3P καὶ2532CONJ ἐβαπτίζοντο907V-IPI-3P·

24 οὔπω3768ADV-N γὰρ1063CONJ ἦν1510V-IAI-3S βεβλημένος906V-RPP-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF φυλακὴν5438N-ASF 3588T-NSMΙωάννης2491N-NSM.

25 Εγένετο1096V-2ADI-3S οὖν3767CONJ ζήτησις2214N-NSF ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPMΙωάννου2491N-GSM μετὰ3326PREPΙουδαίου2453A-GSM περὶ4012PREP καθαρισμοῦ2512N-GSM.

26 καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASMΙωάννην2491N-ASM καὶ2532CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM· ῥαββί4461HEB, ὃς3739R-NSM ἦν1510V-IAI-3S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-2GS πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSMΙορδάνου2446N-GSM, 3739R-DSM σὺ4771P-2NS μεμαρτύρηκας3140V-RAI-2S, ἴδε3708V-2AAM-2S οὗτος3778D-NSM βαπτίζει907V-PAI-3S καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM ἔρχονται2064V-PNI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM.

27 ἀπεκρίθη611V-ADI-3SΙωάννης2491N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S· οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S ἄνθρωπος444N-NSM λαμβάνειν2983V-PAN οὐδέν3762A-ASN-N, ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N 1510V-PAS-3S δεδομένον1325V-RPP-NSN αὐτῷ846P-DSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM.

28 αὐτοὶ846P-NPM ὑμεῖς4771P-2NP μοι1473P-1DS μαρτυρεῖτε3140V-PAI-2P ὅτι3754CONJ εἶπον3004V-2AAI-1S· οὐκ3756PRT-N εἰμὶ1510V-PAI-1S ἐγὼ1473P-1NS 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM, ἀλλ235CONJὅτι3754CONJ ἀπεσταλμένος649V-RPP-NSM εἰμὶ1510V-PAI-1S ἔμπροσθεν1715PREP ἐκείνου1565D-GSM.

29 3588T-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF νύμφην3565N-ASF νυμφίος3566N-NSM ἐστίν1510V-PAI-3S· 3588T-NSM δὲ1161CONJ φίλος5384A-NSM τοῦ3588T-GSM νυμφίου3566N-GSM, 3588T-NSM ἑστηκὼς2476V-RAP-NSM καὶ2532CONJ ἀκούων191V-PAP-NSM αὐτοῦ846P-GSM, χαρᾷ5479N-DSF χαίρει5463V-PAI-3S διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF τοῦ3588T-GSM νυμφίου3566N-GSM. αὕτη3778D-NSF οὖν3767CONJ 3588T-NSF χαρὰ5479N-NSF 3588T-NSF ἐμὴ1699S-1SNSF πεπλήρωται4137V-RPI-3S.

30 ἐκεῖνον1565D-ASM δεῖ1163V-PAI-3S αὐξάνειν837V-PAN, ἐμὲ1473P-1AS δὲ1161CONJ ἐλαττοῦσθαι1642V-PPN.

31 3588T-NSM ἄνωθεν509ADV ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM ἐπάνω1883ADV πάντων3956A-GPN ἐστίν1510V-PAI-3S. 3588T-NSM ὢν1510V-PAP-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἐστι1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF λαλεῖ2980V-PAI-3S· 3588T-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM ἐπάνω1883ADV πάντων3956A-GPN ἐστί2076V-PAI-3S,

32 καὶ2532CONJ 3739R-ASN ἑώρακε3708V-RAI-3S-ATT καὶ2532CONJ ἤκουσε191V-AAI-3S, τοῦτο3778D-ASN μαρτυρεῖ3140V-PAI-3S, καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF αὐτοῦ846P-GSM οὐδεὶς3762A-NSM-N λαμβάνει2983V-PAI-3S.

33 3588T-NSM λαβὼν2983V-2AAP-NSM αὐτοῦ846P-GSM τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF ἐσφράγισεν4972V-AAI-3S ὅτι3754CONJ 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἀληθής227A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S.

34 ὃν3739R-ASM γὰρ1063CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM Θεός2316N-NSM, τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM λαλεῖ2980V-PAI-3S· οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ ἐκ1537PREP μέτρου3358N-GSN δίδωσιν1325V-PAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN.

35 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM ἀγαπᾷ25V-PAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN δέδωκεν1325V-RAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846P-GSM.

36 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM ἔχει2192V-PAI-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF· 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀπειθῶν544V-PAP-NSM τῷ3588T-DSM υἱῷ5207N-DSM οὐκ3756PRT-N ὄψεται3708V-FDI-3S ζωήν2222N-ASF, ἀλλ235CONJ3588T-NSF ὀργὴ3709N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM μένει3306V-PAI-3S ἐπ1909PREPαὐτόν846P-ASM.

Κεφάλαιο 4

1 Ὡς5613ADV οὖν3767CONJ ἔγνω1097V-2AAI-3S 3588T-NSM Κύριος2962N-NSM ὅτι3754CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM ὅτι3754CONJΙησοῦς2424N-NSM πλείονας4119A-APM-C μαθητὰς3101N-APM ποιεῖ4160V-PAI-3S καὶ2532CONJ βαπτίζει907V-PAI-3S 2228PRTΙωάννης2491N-NSM

2 καίτοιγε2544CONJΙησοῦς2424N-NSM αὐτὸς846P-NSM οὐκ3756PRT-N ἐβάπτιζεν907V-IAI-3S, ἀλλ235CONJοἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM -

3 ἀφῆκε863V-AAI-3S τὴν3588T-ASFΙουδαίαν2449N-ASF καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF.

4 Εδει1163V-IAI-3S δὲ1161CONJ αὐτὸν846P-ASM διέρχεσθαι1330V-PNN διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF Σαμαρείας4540N-GSF.

5 ἔρχεται2064V-PNI-3S οὖν3767CONJ εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF τῆς3588T-GSF Σαμαρείας4540N-GSF λεγομένην3004V-PPP-ASF Συχάρ4965N-PRI, πλησίον4139ADV τοῦ3588T-GSN χωρίου5564N-GSN 3739R-ASN ἔδωκεν1325V-AAI-3SΙακὼβ2384N-PRIΙωσὴφ2501N-PRI τῷ3588T-DSM υἱῷ5207N-DSM αὐτοῦ846P-GSM·

6 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ ἐκεῖ1563ADV πηγὴ4077N-NSF τοῦ3588T-GSMΙακώβ2384N-PRI. 3588T-NSM οὖν3767CONJΙησοῦς2424N-NSM κεκοπιακὼς2872V-RAP-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ὁδοιπορίας3597N-GSF ἐκαθέζετο2516V-INI-3S οὕτως3779ADV ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF πηγῇ4077N-DSF· ὥρα5610N-NSF ἦν1510V-IAI-3S ὡσεὶ5616ADV ἕκτη1623A-NSF.

7 ἔρχεται2064V-PNI-3S γυνὴ1135N-NSF ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF Σαμαρείας4540N-GSF ἀντλῆσαι501V-AAN ὕδωρ5204N-ASN. λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· δός1325V-2AAM-2S μοι1473P-1DS πιεῖν4095V-2AAN.

8 οἱ3588T-NPM γὰρ1063CONJ μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἀπεληλύθεισαν565V-2LAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ἵνα2443CONJ τροφὰς5160N-APF ἀγοράσωσι59V-AAS-3P.

9 λέγει3004V-PAI-3S οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF 3588T-NSF Σαμαρεῖτις4542N-NSF· πῶς4459ADV-I σὺ4771P-2NSΙουδαῖος2453A-NSM ὢν1510V-PAP-NSM παρ3844PREPἐμοῦ1473P-1GS πιεῖν4095V-2AAN αἰτεῖς154V-PAI-2S, οὔσης1510V-PAP-GSF γυναικὸς1135N-GSF Σαμαρείτιδος4542N-GSF; οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ συγχρῶνται4798V-PNI-3PΙουδαῖοι2453A-NPM Σαμαρείταις4541N-DPM.

10 ἀπεκρίθη611V-ADI-3SΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF· εἰ1487COND ᾔδεις1492V-2LAI-2S τὴν3588T-ASF δωρεὰν1431N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, καὶ2532CONJ τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM λέγων3004V-PAP-NSM σοι4771P-2DS, δός1325V-2AAM-2S μοι1473P-1DS πιεῖν4095V-2AAN, σὺ4771P-2NS ἂν302PRT ᾔτησας154V-AAI-2S αὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἄν302PRT σοι4771P-2DS ὕδωρ5204N-ASN ζῶν2198V-PAP-ASN.

11 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSF γυνή1135N-NSF· Κύριε2962N-VSM, οὔτε3777CONJ-N ἄντλημα502N-ASN ἔχεις2192V-PAI-2S, καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN φρέαρ5421N-NSN ἐστὶ2076V-PAI-3S βαθύ901A-NSN· πόθεν4159ADV-I οὖν3767CONJ ἔχεις2192V-PAI-2S τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τὸ3588T-ASN ζῶν2198V-PAP-ASN;

12 μὴ3361PRT-N σὺ4771P-2NS μείζων3173A-NSM-C εἶ1510V-PAI-2S τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM ἡμῶν1473P-1GPΙακώβ2384N-PRI, ὃς3739R-NSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἡμῖν1473P-1DP τὸ3588T-ASN φρέαρ5421N-ASN, καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM ἔπιε4095V-2AAI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN θρέμματα2353N-NPN αὐτοῦ846P-GSM;

13 ἀπεκρίθη611V-ADI-3SΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF· πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM πίνων4095V-PAP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN τούτου3778D-GSN διψήσει1372V-FAI-3S πάλιν3825ADV·

14 ὃς3739R-NSM δ1161CONJἂν302PRT πίῃ4095V-2AAS-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN οὗ3739R-GSN ἐγὼ1473P-1NS δώσω1325V-FAI-1S αὐτῷ846P-DSM, οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N διψήσῃ1372V-AAS-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM, ἀλλὰ235CONJ τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN 3739R-ASN δώσω1325V-FAI-1S αὐτῷ846P-DSM, γενήσεται1096V-FDI-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM πηγὴ4077N-NSF ὕδατος5204N-GSN ἁλλομένου242V-PNP-GSN εἰς1519PREP ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF.

15 λέγει3004V-PAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSF γυνή1135N-NSF· Κύριε2962N-VSM, δός1325V-2AAM-2S μοι1473P-1DS τοῦτο3778D-ASN τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN, ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N διψῶ1372V-PAS-1S μηδὲ3366CONJ-N ἔρχωμαι2064V-PNS-1S ἐνθάδε1759ADV ἀντλεῖν501V-PAN.

16 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· ὕπαγε5217V-PAM-2S φώνησον5455V-AAM-2S τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ ἐλθὲ2064V-2AAM-2S ἐνθάδε1759ADV.

17 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S· οὐκ3756PRT-N ἔχω2192V-PAI-1S ἄνδρα435N-ASM. λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· καλῶς2573ADV εἶπας3004V-2AAI-2S ὅτι3754CONJ ἄνδρα435N-ASM οὐκ3756PRT-N ἔχω2192V-PAI-1S·

18 πέντε4002A-NUI γὰρ1063CONJ ἄνδρας435N-APM ἔσχες2192V-2AAI-2S, καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ὃν3739R-ASM ἔχεις2192V-PAI-2S οὐκ3756PRT-N ἔστι1510V-PAI-3S σου4771P-2GS ἀνήρ435N-NSM· τοῦτο3778D-ASN ἀληθὲς227A-ASN εἴρηκας2046V-RAI-2S-ATT.

19 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSF γυνή1135N-NSF· Κύριε2962N-VSM, θεωρῶ2334V-PAI-1S ὅτι3754CONJ προφήτης4396N-NSM εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-2NS.

20 οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ἡμῶν1473P-1GP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN τούτῳ3778D-DSN προσεκύνησαν4352V-AAI-3P· καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP λέγετε3004V-PAI-2P ὅτι3754CONJ ἐν1722PREPΙεροσολύμοις2414N-DPN ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM τόπος5117N-NSM ὅπου3699ADV δεῖ1163V-PAI-3S προσκυνεῖν4352V-PAN.

21 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· γύναι1135N-VSF, πίστευσόν4100V-AAM-2S μοι1473P-1DS ὅτι3754CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S ὥρα5610N-NSF ὅτε3753ADV οὔτε3777CONJ-N ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN τούτῳ3778D-DSN οὔτε3777CONJ-N ἐν1722PREPΙεροσολύμοις2414N-DPN προσκυνήσετε4352V-FAI-2P τῷ3588T-DSM πατρί3962N-DSM.

22 ὑμεῖς4771P-2NP προσκυνεῖτε4352V-PAI-2P 3739R-ASN οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P, ἡμεῖς1473P-1NP προσκυνοῦμεν4352V-PAI-1P 3739R-ASN οἴδαμεν1492V-RAI-1P· ὅτι3754CONJ 3588T-NSF σωτηρία4991N-NSF ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPMΙουδαίων2453A-GPM ἐστίν1510V-PAI-3S.

23 ἀλλ235CONJἔρχεται2064V-PNI-3S ὥρα5610N-NSF, καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐστιν1510V-PAI-3S, ὅτε3753ADV οἱ3588T-NPM ἀληθινοὶ228A-NPM προσκυνηταὶ4353N-NPM προσκυνήσουσι4352V-FAI-3P τῷ3588T-DSM πατρὶ3962N-DSM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN καὶ2532CONJ ἀληθείᾳ225N-DSF· καὶ2532CONJ γὰρ1063CONJ 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM τοιούτους5108D-APM ζητεῖ2212V-PAI-3S τοὺς3588T-APM προσκυνοῦντας4352V-PAP-APM αὐτόν846P-ASM.

24 πνεῦμα4151N-NSN 3588T-NSM Θεός2316N-NSM, καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM προσκυνοῦντας4352V-PAP-APM αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN καὶ2532CONJ ἀληθείᾳ225N-DSF δεῖ1163V-PAI-3S προσκυνεῖν4352V-PAN.

25 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSF γυνή1135N-NSF· οἶδα1492V-RAI-1S ὅτι3754CONJ Μεσσίας3323N-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S 3588T-NSM λεγόμενος3004V-PPP-NSM Χριστός5547N-NSM· ὅταν3752CONJ ἔλθῃ2064V-2AAS-3S ἐκεῖνος1565D-NSM, ἀναγγελεῖ312V-FAI-3S ἡμῖν1473P-1DP πάντα3956A-APN.

26 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM λαλῶν2980V-PAP-NSM σοι4771P-2DS.

27 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τούτῳ3778D-DSM ἦλθον2064V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ἐθαύμασαν2296V-AAI-3P ὅτι3754CONJ μετὰ3326PREP γυναικὸς1135N-GSF ἐλάλει2980V-IAI-3S· οὐδεὶς3762A-NSM-N μέντοι3305CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S, τί5101I-ASN ζητεῖς2212V-PAI-2S 2228PRT τί5101I-ASN λαλεῖς2980V-PAI-2S μετ3326PREPαὐτῆς846P-GSF;

28 Αφῆκεν863V-AAI-3S οὖν3767CONJ τὴν3588T-ASF ὑδρίαν5201N-ASF αὐτῆς846P-GSF 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF, καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S τοῖς3588T-DPM ἀνθρώποις444N-DPM·

29 δεῦτε1205V-PAM-2P ἴδετε3708V-2AAM-2P ἄνθρωπον444N-ASM ὃς3739R-NSM εἶπέ2036V-2AAM-2S μοι1473P-1DS πάντα3956A-APN ὅσα3745K-APN ἐποίησα4160V-AAI-1S· μήτι3385PRT-I οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM;

30 ἐξῆλθον1831V-2AAI-3P οὖν3767CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἤρχοντο2064V-INI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM.

31 Εν1722PREP δὲ1161CONJ τῷ3588T-DSM μεταξὺ3342ADV ἠρώτων2065V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM λέγοντες3004V-PAP-NPM· ῥαββί4461HEB, φάγε5315V-2AAM-2S.

32 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ἐγὼ1473P-1NS βρῶσιν1035N-ASF ἔχω2192V-PAI-1S φαγεῖν5315V-2AAN, ἣν3739R-ASF ὑμεῖς4771P-2NP οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P.

33 ἔλεγον3004V-IAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM· μή3361PRT-N τις5100X-NSM ἤνεγκεν5342V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM φαγεῖν5315V-2AAN;

34 λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· ἐμὸν1699S-1SNSN βρῶμά1033N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἵνα2443CONJ ποιῶ4160V-PAS-1S τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τοῦ3588T-GSM πέμψαντός3992V-AAP-GSM με1473P-1AS καὶ2532CONJ τελειώσω5048V-AAS-1S αὐτοῦ846P-GSM τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN.

35 οὐχ3756PRT-N ὑμεῖς4771P-2NP λέγετε3004V-PAI-2P ὅτι3754CONJ ἔτι2089ADV τετράμηνός5072A-NSM ἐστι1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM θερισμὸς2326N-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S; ἰδοὺ3708V-2AMM-2S λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, ἐπάρατε1869V-AAM-2P τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM ὑμῶν4771P-2GP καὶ2532CONJ θεάσασθε2300V-ADM-2P τὰς3588T-APF χώρας5561N-APF, ὅτι3754CONJ λευκαί3022A-NPF εἰσι1510V-PAI-3P πρὸς4314PREP θερισμὸν2326N-ASM ἤδη2235ADV.

36 καὶ2532CONJ 3588T-NSM θερίζων2325V-PAP-NSM μισθὸν3408N-ASM λαμβάνει2983V-PAI-3S καὶ2532CONJ συνάγει4863V-PAI-3S καρπὸν2590N-ASM εἰς1519PREP ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF, ἵνα2443CONJ καὶ2532CONJ 3588T-NSM σπείρων4687V-PAP-NSM ὁμοῦ3674ADV χαίρῃ5463V-PAS-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM θερίζων2325V-PAP-NSM.

37 ἐν1722PREP γὰρ1063CONJ τούτῳ3778D-DSM 3588T-NSM λόγος3056N-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἀληθινός228A-NSM, ὅτι3754CONJ ἄλλος243A-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM σπείρων4687V-PAP-NSM καὶ2532CONJ ἄλλος243A-NSM 3588T-NSM θερίζων2325V-PAP-NSM.

38 ἐγὼ1473P-1NS ἀπέστειλα649V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-2AP θερίζειν2325V-PAN 3739R-ASN οὐχ3756PRT-N ὑμεῖς4771P-2NP κεκοπιάκατε2872V-RAI-2P· ἄλλοι243A-NPM κεκοπιάκασι2872V-RAI-3P, καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόπον2873N-ASM αὐτῶν846P-GPM εἰσεληλύθατε1525V-2RAI-2P.

39 Εκ1537PREP δὲ1161CONJ τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF ἐκείνης1565D-GSF πολλοὶ4183A-NPM ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM τῶν3588T-GPM Σαμαρειτῶν4541N-GPM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τῆς3588T-GSF γυναικός1135N-GSF, μαρτυρούσης3140V-PAP-GSF ὅτι3754CONJ εἶπέ2036V-2AAM-2S μοι1473P-1DS πάντα3956A-APN ὅσα3745K-APN ἐποίησα4160V-AAI-1S.

40 ὡς5613ADV οὖν3767CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM Σαμαρεῖται4541N-NPM, ἠρώτων2065V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM μεῖναι3306V-AAN παρ3844PREPαὐτοῖς846P-DPM· καὶ2532CONJ ἔμεινεν3306V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV δύο1417A-NUI ἡμέρας2250N-APF.

41 καὶ2532CONJ πολλῷ4183A-DSM πλείους4119A-NPM-C ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM αὐτοῦ846P-GSM,

42 τῇ3588T-DSF τε5037PRT γυναικὶ1135N-DSF ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ οὐκέτι3765ADV-N διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF σὴν4674S-2SASF λαλιὰν2981N-ASF πιστεύομεν4100V-PAI-1P· αὐτοὶ846P-NPM γὰρ1063CONJ ἀκηκόαμεν191V-2RAI-1P-ATT, καὶ2532CONJ οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀληθῶς230ADV 3588T-NSM σωτὴρ4990N-NSM τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM.

43 Μετὰ3326PREP δὲ1161CONJ τὰς3588T-APF δύο1417A-NUI ἡμέρας2250N-APF ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S ἐκεῖθεν1564ADV καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF.

44 αὐτὸς846P-NSM γὰρ1063CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ἐμαρτύρησεν3140V-AAI-3S ὅτι3754CONJ προφήτης4396N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἰδίᾳ2398A-DSF πατρίδι3968N-DSF τιμὴν5092N-ASF οὐκ3756PRT-N ἔχει2192V-PAI-3S.

45 ὅτε3753ADV οὖν3767CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF, ἐδέξαντο1209V-ADI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM Γαλιλαῖοι1057N-NPM, πάντα3956A-APN ἑωρακότες3708V-RAP-NPM-ATT 3739R-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἐν1722PREPΙεροσολύμοις2414N-DPN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἑορτῇ1859N-DSF· καὶ2532CONJ αὐτοὶ846P-NPM γὰρ1063CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἑορτήν1859N-ASF.

46 Ηλθεν2064V-2AAI-3S οὖν3767CONJ πάλιν3825ADV 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Κανᾶ2580N-PRI τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF, ὅπου3699ADV ἐποίησε4160V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN οἶνον3631N-ASM. καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S τις5100X-NSM βασιλικός937A-NSM, οὗ3739R-GSM 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM ἠσθένει770V-IAI-3S ἐν1722PREP Καπερναούμ2584N-PRI·

47 οὗτος3778D-NSM ἀκούσας191V-AAP-NSM ὅτι3754CONJΙησοῦς2424N-NSM ἥκει2240V-PAI-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSFΙουδαίας2449N-GSF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF, ἀπῆλθε565V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ ἠρώτα2065V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἵνα2443CONJ καταβῇ2597V-2AAS-3S καὶ2532CONJ ἰάσηται2390V-ADS-3S αὐτοῦ846P-GSM τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM· ἤμελλε3195V-IAI-3S-ATT γὰρ1063CONJ ἀποθνήσκειν599V-PAN.

48 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM· ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N σημεῖα4592N-APN καὶ2532CONJ τέρατα5059N-APN ἴδητε3708V-2AAS-2P, οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N πιστεύσητε4100V-AAS-2P.

49 λέγει3004V-PAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM βασιλικός937A-NSM· Κύριε2962N-VSM, κατάβηθι2597V-2AAM-2S πρὶν4250ADV ἀποθανεῖν599V-2AAN τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN μου1473P-1GS.

50 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· πορεύου4198V-PNM-2S· 3588T-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-2GS ζῇ2198V-PAI-3S. καὶ2532CONJ ἐπίστευσεν4100V-AAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM τῷ3588T-DSM λόγῳ3056N-DSM 3739R-DSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM, καὶ2532CONJ ἐπορεύετο4198V-INI-3S.

51 ἤδη2235ADV δὲ1161CONJ αὐτοῦ846P-GSM καταβαίνοντος2597V-PAP-GSM οἱ3588T-NPM δοῦλοι1401N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἀπήντησαν528V-AAI-3P αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ ἀπήγγειλαν518V-AAI-3P λέγοντες3004V-PAP-NPM ὅτι3754CONJ 3588T-NSM παῖς3816N-NSM σου4771P-2GS ζῇ2198V-PAI-3S.

52 ἐπύθετο4441V-2ADI-3S οὖν3767CONJ παρ3844PREPαὐτῶν846P-GPM τὴν3588T-ASF ὥραν5610N-ASF ἐν1722PREP 3739R-DSF κομψότερον2866ADV-C ἔσχε2192V-2AAI-3S. καὶ2532CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM ὅτι3754CONJ χθὲς5504ADV ὥραν5610N-ASF ἑβδόμην1442A-ASF ἀφῆκεν863V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM πυρετός4446N-NSM.

53 ἔγνω1097V-2AAI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ὥρᾳ5610N-DSF ἐν1722PREP 3739R-DSF εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ὅτι3754CONJ 3588T-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-2GS ζῇ2198V-PAI-3S· καὶ2532CONJ ἐπίστευσεν4100V-AAI-3S αὐτὸς846P-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF οἰκία3614N-NSF αὐτοῦ846P-GSM ὅλη3650A-NSF.

54 Τοῦτο3778D-ASN πάλιν3825ADV δεύτερον1208A-ASN σημεῖον4592N-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSFΙουδαίας2449N-GSF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF

Κεφάλαιο 5

1 Μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF ἑορτὴ1859N-NSF τῶν3588T-GPMΙουδαίων2453A-GPM, καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-2AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM εἰς1519PREPΙεροσόλυμα2414N-APN.

2 ἔστι1510V-PAI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPNΙεροσολύμοις2414N-DPN ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF προβατικῇ4262A-DSF κολυμβήθρα2861N-NSF, 3588T-NSF ἐπιλεγομένη1951V-PPP-NSF Ἑβραϊστὶ1447ADV Βηθεσδά964N-PRI, πέντε4002A-NUI στοὰς4745N-APF ἔχουσα2192V-PAP-NSF.

3 ἐν1722PREP ταύταις3778D-DPF κατέκειτο2621V-INI-3S πλῆθος4128N-NSN πολὺ4183A-NSN τῶν3588T-GPM ἀσθενούντων770V-PAP-GPM, τυφλῶν5185A-GPM, χωλῶν5560A-GPM, ξηρῶν3584A-GPM, ἐκδεχομένων1551V-PNP-GPM τὴν3588T-ASF τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN κίνησιν2796N-ASF.

4 ἄγγελος32N-NSM γὰρ1063CONJ κατὰ2596PREP καιρὸν2540N-ASM κατέβαινεν2597V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κολυμβήθρᾳ2861N-DSF, καὶ2532CONJ ἐταράσσετο5015V-IMI-3S τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN· 3588T-NSM οὖν3767CONJ πρῶτος4413A-NSM-S ἐμβὰς1684V-2AAP-NSM μετὰ3326PREP τὴν3588T-ASF ταραχὴν5016N-ASF τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN ὑγιὴς5199A-NSM ἐγίνετο1096V-INI-3S 3739R-DSN δήποτε1221PRT κατείχετο2722V-IPI-3S νοσήματι3553N-DSN.

5 ἦν1510V-IAI-3S δέ1161CONJ τις5100X-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ἐκεῖ1563ADV τριάκοντα5144A-NUI καὶ2532CONJ ὀκτὼ3638A-NUI ἔτη2094N-APN ἔχων2192V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀσθενείᾳ769N-DSF αὐτοῦ846P-GSM.

6 τοῦτον3778D-ASM ἰδὼν3708V-2AAP-NSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM κατακείμενον2621V-PNP-ASM, καὶ2532CONJ γνοὺς1097V-2AAP-NSM ὅτι3754CONJ πολὺν4183A-ASM ἤδη2235ADV χρόνον5550N-ASM ἔχει2192V-PAI-3S, λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM· θέλεις2309V-PAI-2S ὑγιὴς5199A-NSM γενέσθαι1096V-2ADN;

7 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM ἀσθενῶν770V-PAP-NSM· Κύριε2962N-VSM, ἄνθρωπον444N-ASM οὐκ3756PRT-N ἔχω2192V-PAI-1S, ἵνα2443CONJ ὅταν3752CONJ ταραχθῇ5015V-APS-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN, βάλῃ906V-2AAS-3S με1473P-1AS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κολυμβήθραν2861N-ASF· ἐν1722PREP 3739R-DSM δὲ1161CONJ ἔρχομαι2064V-PNI-1S ἐγώ1473P-1NS, ἄλλος243A-NSM πρὸ4253PREP ἐμοῦ1473P-1GS καταβαίνει2597V-PAI-3S.

8 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· ἔγειρε1453V-PAM-2S, ἆρον142V-AAM-2S τὸν3588T-ASM κράβαττόν2895N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ περιπάτει4043V-PAM-2S.

9 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S ὑγιὴς5199A-NSM 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM, καὶ2532CONJ ἦρε142V-AAI-3S τὸν3588T-ASM κράβαττον2895N-ASM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ περιεπάτει4043V-IAI-3S. ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ σάββατον4521N-NSN ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF.

10 ἔλεγον3004V-IAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM τῷ3588T-DSM τεθεραπευμένῳ2323V-RPP-DSM· σάββατόν4521N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S· οὐκ3756PRT-N ἔξεστί1832V-PAI-3S σοι4771P-2DS ἆραι142V-AAN τὸν3588T-ASM κράβαττον2895N-ASM.

11 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτοῖς846P-DPM· 3588T-NSM ποιήσας4160V-AAP-NSM με1473P-1AS ὑγιῆ5199A-ASM, ἐκεῖνός1565D-NSM μοι1473P-1DS εἶπεν3004V-2AAI-3S· ἆρον142V-AAM-2S τὸν3588T-ASM κράβαττόν2895N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ περιπάτει4043V-PAM-2S.

12 ἠρώτησαν2065V-AAI-3P οὖν3767CONJ αὐτόν846P-ASM· τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM 3588T-NSM εἰπών3004V-2AAP-NSM σοι4771P-2DS, ἆρον142V-AAM-2S τὸν3588T-ASM κράβαττόν2895N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ περιπάτει4043V-PAM-2S;

13 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἰαθεὶς2390V-APP-NSM οὐκ3756PRT-N ᾔδει1492V-2LAI-3S τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S· 3588T-NSM γὰρ1063CONJΙησοῦς2424N-NSM ἐξένευσεν1593V-AAI-3S ὄχλου3793N-GSM ὄντος1510V-PAP-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM.

14 μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN εὑρίσκει2147V-PAI-3S αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἱερῷ2411N-DSN καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM· ἴδε3708V-2AAM-2S ὑγιὴς5199A-NSM γέγονας1096V-2RAI-2S· μηκέτι3371ADV-N ἁμάρτανε264V-PAM-2S, ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N χεῖρόν5501A-NSN σοί4771P-2DS τι5100X-NSN γένηται1096V-2ADS-3S.

15 ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM καὶ2532CONJ ἀνήγγειλε312V-AAI-3S τοῖς3588T-DPMΙουδαίοις2453A-DPM ὅτι3754CONJΙησοῦς2424N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ποιήσας4160V-AAP-NSM αὐτὸν846P-ASM ὑγιῆ5199A-ASM.

16 Καὶ2532CONJ διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐδίωκον1377V-IAI-3P τὸν3588T-ASMΙησοῦν2424N-ASM οἱ3588T-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM καὶ2532CONJ ἐζήτουν2212V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἀποκτεῖναι615V-AAN, ὅτι3754CONJ ταῦτα3778D-APN ἐποίει4160V-IAI-3S ἐν1722PREP σαββάτῳ4521N-DSN.

17 3588T-NSM δὲ1161CONJΙησοῦς2424N-NSM ἀπεκρίνατο611V-ADI-3S αὐτοῖς846P-DPM· 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM μου1473P-1GS ἕως2193ADV ἄρτι737ADV ἐργάζεται2038V-PNI-3S, κἀγὼ2504P-1NS-K ἐργάζομαι2038V-PNI-1S.

18 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN οὖν3767CONJ μᾶλλον3123ADV ἐζήτουν2212V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM ἀποκτεῖναι615V-AAN, ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N μόνον3440ADV ἔλυε3089V-IAI-3S τὸ3588T-ASN σάββατον4521N-ASN, ἀλλὰ235CONJ καὶ2532CONJ πατέρα3962N-ASM ἴδιον2398A-ASM ἔλεγε3004V-IAI-3S τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM, ἴσον2470A-ASM ἑαυτὸν1438F-3ASM ποιῶν4160V-PAP-NSM τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM.

19 Απεκρίνατο611V-ADI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM ποιεῖν4160V-PAN ἀφ575PREPἑαυτοῦ1438F-3GSM οὐδέν3762A-ASN-N, ἐὰν1437COND μή3361PRT-N τι5100X-ASN βλέπῃ991V-PAS-3S τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM ποιοῦντα4160V-PAP-ASM· 3739R-APN γὰρ1063CONJ ἂν302PRT ἐκεῖνος1565D-NSM ποιῇ4160V-PAS-3S, ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM ὁμοίως3668ADV ποιεῖ4160V-PAI-3S.

20 3588T-NSM γὰρ1063CONJ πατὴρ3962N-NSM φιλεῖ5368V-PAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN δείκνυσιν1166V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3739R-APN αὐτὸς846P-NSM ποιεῖ4160V-PAI-3S, καὶ2532CONJ μείζονα3173A-APN-C τούτων3778D-GPN δείξει1166V-FAI-3S αὐτῷ846P-DSM ἔργα2041N-APN, ἵνα2443CONJ ὑμεῖς4771P-2NP θαυμάζητε2296V-PAS-2P.

21 ὥσπερ5618ADV γὰρ1063CONJ 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM ἐγείρει1453V-PAI-3S τοὺς3588T-APM νεκροὺς3498A-APM καὶ2532CONJ ζωοποιεῖ2227V-PAI-3S, οὕτω3779ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM οὓς3739R-APM θέλει2309V-PAI-3S ζωοποιεῖ2227V-PAI-3S.

22 οὐδὲ3761CONJ-N γὰρ1063CONJ 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM κρίνει2919V-PAI-3S οὐδένα3762A-ASM-N, ἀλλὰ235CONJ τὴν3588T-ASF κρίσιν2920N-ASF πᾶσαν3956A-ASF δέδωκε1325V-RAI-3S τῷ3588T-DSM υἱῷ5207N-DSM,

23 ἵνα2443CONJ πάντες3956A-NPM τιμῶσι5091V-PAI-3P τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM καθὼς2531ADV τιμῶσι5091V-PAI-3P τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM. 3588T-NSM μὴ3361PRT-N τιμῶν5091V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM οὐ3756PRT-N τιμᾷ5091V-PAI-3S τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM τὸν3588T-ASM πέμψαντα3992V-AAP-ASM αὐτόν846P-ASM.

24 ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ 3588T-NSM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM μου1473P-1GS ἀκούων191V-PAP-NSM καὶ2532CONJ πιστεύων4100V-PAP-NSM τῷ3588T-DSM πέμψαντί3992V-AAP-DSM με1473P-1AS ἔχει2192V-PAI-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF, καὶ2532CONJ εἰς1519PREP κρίσιν2920N-ASF οὐκ3756PRT-N ἔρχεται2064V-PNI-3S, ἀλλὰ235CONJ μεταβέβηκεν3327V-RAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM θανάτου2288N-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ζωήν2222N-ASF.

25 ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S ὥρα5610N-NSF, καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐστιν1510V-PAI-3S, ὅτε3753ADV οἱ3588T-NPM νεκροὶ3498A-NPM ἀκούσονται191V-FDI-3P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀκούσαντες191V-AAP-NPM ζήσονται2198V-FDI-3P·

26 ὥσπερ5618ADV γὰρ1063CONJ 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM ἔχει2192V-PAI-3S ζωὴν2222N-ASF ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438F-3DSM, οὕτως3779ADV ἔδωκε1325V-AAI-3S καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM υἱῷ5207N-DSM ζωὴν2222N-ASF ἔχειν2192V-PAN ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438F-3DSM·

27 καὶ2532CONJ ἐξουσίαν1849N-ASF ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ κρίσιν2920N-ASF ποιεῖν4160V-PAN, ὅτι3754CONJ υἱὸς5207N-NSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐστί2076V-PAI-3S.

28 μὴ3361PRT-N θαυμάζετε2296V-PAM-2P τοῦτο3778D-ASN· ὅτι3754CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S ὥρα5610N-NSF ἐν1722PREP 3739R-DSF πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN μνημείοις3419N-DPN ἀκούσονται191V-FDI-3P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF αὐτοῦ846P-GSM,

29 καὶ2532CONJ ἐκπορεύσονται1607V-FDI-3P οἱ3588T-NPM τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN ποιήσαντες4160V-AAP-NPM εἰς1519PREP ἀνάστασιν386N-ASF ζωῆς2222N-GSF, οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ τὰ3588T-APN φαῦλα5337A-APN πράξαντες4238V-AAP-NPM εἰς1519PREP ἀνάστασιν386N-ASF κρίσεως2920N-GSF.

30 Οὐ3756PRT-N δύναμαι1410V-PNI-1S ἐγὼ1473P-1NS ποιεῖν4160V-PAN ἀπ575PREPἐμαυτοῦ1683F-1GSM οὐδέν3762A-ASN-N. καθὼς2531ADV ἀκούω191V-PAI-1S κρίνω2919V-PAI-1S, καὶ2532CONJ 3588T-NSF κρίσις2920N-NSF 3588T-NSF ἐμὴ1699S-1SNSF δικαία1342A-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S· ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N ζητῶ2212V-PAI-1S τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τὸ3588T-ASN ἐμόν1699S-1SASN, ἀλλὰ235CONJ τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τοῦ3588T-GSM πέμψαντός3992V-AAP-GSM με1473P-1AS πατρός3962N-GSM.

31 Εὰν1437COND ἐγὼ1473P-1NS μαρτυρῶ3140V-PAS-1S περὶ4012PREP ἐμαυτοῦ1683F-1GSM, 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF μου1473P-1GS οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἀληθής227A-NSF.

32 ἄλλος243A-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM μαρτυρῶν3140V-PAP-NSM περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-1GS, καὶ2532CONJ οἶδα1492V-RAI-1S ὅτι3754CONJ ἀληθής227A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF ἣν3739R-ASF μαρτυρεῖ3140V-PAI-3S περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-1GS.

33 ὑμεῖς4771P-2NP ἀπεστάλκατε649V-RAI-2P πρὸς4314PREPΙωάννην2491N-ASM, καὶ2532CONJ μεμαρτύρηκε3140V-RAI-3S τῇ3588T-DSF ἀληθείᾳ225N-DSF·

34 ἐγὼ1473P-1NS δὲ1161CONJ οὐ3756PRT-N παρὰ3844PREP ἀνθρώπου444N-GSM τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF λαμβάνω2983V-PAI-1S, ἀλλὰ235CONJ ταῦτα3778D-APN λέγω3004V-PAI-1S ἵνα2443CONJ ὑμεῖς4771P-2NP σωθῆτε4982V-APS-2P.

35 ἐκεῖνος1565D-NSM ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM λύχνος3088N-NSM 3588T-NSM καιόμενος2545V-PPP-NSM καὶ2532CONJ φαίνων5316V-PAP-NSM, ὑμεῖς4771P-2NP δὲ1161CONJ ἠθελήσατε2309V-AAI-2P ἀγαλλιαθῆναι21V-AON πρὸς4314PREP ὥραν5610N-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φωτὶ5457N-DSN αὐτοῦ846P-GSM.

36 ἐγὼ1473P-1NS δέ1161CONJ ἔχω2192V-PAI-1S τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF μείζω3173A-ASF-C τοῦ3588T-GSMΙωάννου2491N-GSM· τὰ3588T-NPN γὰρ1063CONJ ἔργα2041N-NPN 3739R-APN ἔδωκέ1325V-AAI-3S μοι1473P-1DS 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM ἵνα2443CONJ τελειώσω5048V-AAS-1S αὐτά846P-APN, αὐτὰ846P-NPN τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN 3739R-APN ἐγὼ1473P-1NS ποιῶ4160V-PAI-1S, μαρτυρεῖ3140V-PAI-3S περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-1GS ὅτι3754CONJ 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM με1473P-1AS ἀπέσταλκε649V-RAI-3S.

37 καὶ2532CONJ 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS πατήρ3962N-NSM, αὐτὸς846P-NSM μεμαρτύρηκε3140V-RAI-3S περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-1GS. οὔτε3777CONJ-N φωνὴν5456N-ASF αὐτοῦ846P-GSM ἀκηκόατε191V-2RAI-2P-ATT πώποτε4455ADV οὔτε3777CONJ-N εἶδος1491N-ASN αὐτοῦ846P-GSM ἑωράκατε3708V-RAI-2P-ATT,

38 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM αὐτοῦ846P-GSM οὐκ3756PRT-N ἔχετε2192V-PAI-2P μένοντα3306V-PAP-ASM ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP, ὅτι3754CONJ ὃν3739R-ASM ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ἐκεῖνος1565D-NSM, τούτῳ3778D-DSM ὑμεῖς4771P-2NP οὐ3756PRT-N πιστεύετε4100V-PAI-2P.

39 ἐρευνᾶτε2045V-PAI-2P τὰς3588T-APF γραφάς1124N-APF, ὅτι3754CONJ ὑμεῖς4771P-2NP δοκεῖτε1380V-PAI-2P ἐν1722PREP αὐταῖς846P-DPF ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF ἔχειν2192V-PAN· καὶ2532CONJ ἐκεῖναί1565D-NPF εἰσιν1510V-PAI-3P αἱ3588T-NPF μαρτυροῦσαι3140V-PAP-NPF περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-1GS·

40 καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N θέλετε2309V-PAI-2P ἐλθεῖν2064V-2AAN πρός4314PREP με1473P-1AS ἵνα2443CONJ ζωὴν2222N-ASF ἔχητε2192V-PAS-2P.

41 δόξαν1391N-ASF παρὰ3844PREP ἀνθρώπων444N-GPM οὐ3756PRT-N λαμβάνω2983V-PAI-1S·

42 ἀλλ235CONJἔγνωκα1097V-RAI-1S ὑμᾶς4771P-2AP ὅτι3754CONJ τὴν3588T-ASF ἀγάπην26N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM οὐκ3756PRT-N ἔχετε2192V-PAI-2P ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-2DPM.

43 ἐγὼ1473P-1NS ἐλήλυθα2064V-2RAI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-1GS, καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N λαμβάνετέ2983V-PAI-2P με1473P-1AS· ἐὰν1437COND ἄλλος243A-NSM ἔλθῃ2064V-2AAS-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN τῷ3588T-DSN ἰδίῳ2398A-DSN, ἐκεῖνον1565D-ASM λήψεσθε2983V-FDI-2P.

44 πῶς4459ADV-I δύνασθε1410V-PNI-2P ὑμεῖς4771P-2NP πιστεῦσαι4100V-AAN, δόξαν1391N-ASF παρὰ3844PREP ἀλλήλων240C-GPM λαμβάνοντες2983V-PAP-NPM, καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF τὴν3588T-ASF παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM μόνου3441A-GSM Θεοῦ2316N-GSM οὐ3756PRT-N ζητεῖτε2212V-PAI-2P;

45 μὴ3361PRT-N δοκεῖτε1380V-PAM-2P ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-1NS κατηγορήσω2723V-FAI-1S ὑμῶν4771P-2GP πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM· ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM κατηγορῶν2723V-PAP-NSM ὑμῶν4771P-2GP Μωϋσῆς3475N-NSM, εἰς1519PREP ὃν3739R-ASM ὑμεῖς4771P-2NP ἠλπίκατε1679V-RAI-2P.

46 εἰ1487COND γὰρ1063CONJ ἐπιστεύετε4100V-IAI-2P Μωϋσεῖ3475N-DSM, ἐπιστεύετε4100V-IAI-2P ἂν302PRT ἐμοί1473P-1DS· περὶ4012PREP γὰρ1063CONJ ἐμοῦ1473P-1GS ἐκεῖνος1565D-NSM ἔγραψεν1125V-AAI-3S.

47 εἰ1487COND δὲ1161CONJ τοῖς3588T-DPN ἐκείνου1565D-GSM γράμμασιν1121N-DPN οὐ3756PRT-N πιστεύετε4100V-PAI-2P, πῶς4459ADV-I τοῖς3588T-DPN ἐμοῖς1699S-1SDPN ῥήμασι4487N-DPN πιστεύσετε4100V-FAI-2P;

Κεφάλαιο 6

1 Μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM πέραν4008ADV τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF τῆς3588T-GSF Τιβεριάδος5085N-GSF·

2 καὶ2532CONJ ἠκολούθει190V-IAI-3S αὐτῷ846P-DSM ὄχλος3793N-NSM πολύς4183A-NSM, ὅτι3754CONJ ἑώρων3708V-IAI-3P-ATT αὐτοῦ846P-GSM τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN 3739R-APN ἐποίει4160V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM ἀσθενούντων770V-PAP-GPM.

3 ἀνῆλθε424V-2AAI-3S δὲ1161CONJ εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV ἐκάθητο2521V-INI-3S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM.

4 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ ἐγγὺς1451ADV τὸ3588T-NSN πάσχα3957ARAM, 3588T-NSF ἑορτὴ1859N-NSF τῶν3588T-GPMΙουδαίων2453A-GPM.

5 ἐπάρας1869V-AAP-NSM οὖν3767CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM καὶ2532CONJ θεασάμενος2300V-ADP-NSM ὅτι3754CONJ πολὺς4183A-NSM ὄχλος3793N-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM, λέγει3004V-PAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Φίλιππον5376N-ASM· πόθεν4159ADV-I ἀγοράσωμεν59V-AAS-1P ἄρτους740N-APM ἵνα2443CONJ φάγωσιν5315V-2AAS-3P οὗτοι3778D-NPM;

6 τοῦτο3778D-ASN δὲ1161CONJ ἔλεγε3004V-IAI-3S πειράζων3985V-PAP-NSM αὐτόν846P-ASM· αὐτὸς846P-NSM γὰρ1063CONJ ᾔδει1492V-2LAI-3S τί5101I-ASN ἔμελλε3195V-IAI-3S ποιεῖν4160V-PAN.

7 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτῷ846P-DSM Φίλιππος5376N-NSM· διακοσίων1250A-GPN δηναρίων1220N-GPN ἄρτοι740N-NPM οὐκ3756PRT-N ἀρκοῦσιν714V-PAI-3P αὐτοῖς846P-DPM ἵνα2443CONJ ἕκαστος1538A-NSM αὐτῶν846P-GPM βραχύ1024A-ASN τι5100X-ASN λάβῃ2983V-2AAS-3S.

8 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM εἷς1520A-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM, ᾽Ανδρέας406N-NSM 3588T-NSM ἀδελφὸς80N-NSM Σίμωνος4613N-GSM Πέτρου4074N-GSM·

9 ἔστι1510V-PAI-3S παιδάριον3808N-NSN ἓν1520A-NSN ὧδε5602ADV, ὃς3739R-NSM ἔχει2192V-PAI-3S πέντε4002A-NUI ἄρτους740N-APM κριθίνους2916A-APM καὶ2532CONJ δύο1417A-NUI ὀψάρια3795N-APN· ἀλλὰ235CONJ ταῦτα3778D-NPN τί5101I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S εἰς1519PREP τοσούτους5118D-APM;

10 εἶπε3004V-2AAM-2S δὲ1161CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· ποιήσατε4160V-AAM-2P τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM ἀναπεσεῖν377V-2AAN· ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ χόρτος5528N-NSM πολὺς4183A-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM. ἀνέπεσον377V-2AAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM τὸν3588T-ASM ἀριθμὸν706N-ASM ὡσεὶ5616ADV πεντακισχίλιοι4000A-NPM.

11 ἔλαβε2983V-2AAI-3S δὲ1161CONJ τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εὐχαριστήσας2168V-AAP-NSM διέδωκε1239V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM, οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ μαθηταὶ3101N-NPM τοῖς3588T-DPM ἀνακειμένοις345V-PNP-DPM· ὁμοίως3668ADV καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ὀψαρίων3795N-GPN ὅσον3745K-ASN ἤθελον2309V-IAI-3P.

12 ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἐνεπλήσθησαν1705V-API-3P, λέγει3004V-PAI-3S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM· συναγάγετε4863V-2AAM-2P τὰ3588T-APN περισσεύσαντα4052V-AAP-APN κλάσματα2801N-APN, ἵνα2443CONJ μή3361PRT-N τι5100X-NSN ἀπόληται622V-2AMS-3S.

13 συνήγαγον4863V-2AAI-3P οὖν3767CONJ καὶ2532CONJ ἐγέμισαν1072V-AAI-3P δώδεκα1427A-NUI κοφίνους2894N-APM κλασμάτων2801N-GPN ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM πέντε4002A-NUI ἄρτων740N-GPM τῶν3588T-GPM κριθίνων2916A-GPM 3739R-APN ἐπερίσσευσε4052V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM βεβρωκόσιν977V-RAP-DPM.

14 Οἱ3588T-NPM οὖν3767CONJ ἄνθρωποι444N-NPM, ἰδόντες3708V-2AAP-NPM 3739R-ASN ἐποίησε4160V-AAI-3S σημεῖον4592N-ASN 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM, ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀληθῶς230ADV 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM 3588T-NSM ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM.

15 Ιησοῦς2424N-NSM οὖν3767CONJ γνοὺς1097V-2AAP-NSM ὅτι3754CONJ μέλλουσιν3195V-PAI-3P ἔρχεσθαι2064V-PNN καὶ2532CONJ ἁρπάζειν726V-PAN αὐτὸν846P-ASM ἵνα2443CONJ ποιήσωσιν4160V-AAS-3P αὐτὸν846P-ASM βασιλέα935N-ASM, ἀνεχώρησε402V-AAI-3S πάλιν3825ADV εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN αὐτὸς846P-NSM μόνος3441A-NSM.

16 Ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ὀψία3798A-NSF ἐγένετο1096V-2ADI-3S, κατέβησαν2597V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF,

17 καὶ2532CONJ ἐμβάντες1684V-2AAP-NPM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN ἤρχοντο2064V-INI-3P πέραν4008ADV τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF εἰς1519PREP Καπερναούμ2584N-PRI. καὶ2532CONJ σκοτία4653N-NSF ἤδη2235ADV ἐγεγόνει1096V-2LAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἐληλύθει2064V-2LAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM,

18 3588T-NSF τε5037PRT θάλασσα2281N-NSF ἀνέμου417N-GSM μεγάλου3173A-GSM πνέοντος4154V-PAP-GSM διηγείρετο1326V-IPI-3S.

19 ἐληλακότες1643V-RAP-NPM οὖν3767CONJ ὡς5613ADV σταδίους4712N-APM εἴκοσι1501A-NUI πέντε4002A-NUI 2228PRT τριάκοντα5144A-NUI θεωροῦσι2334V-PAI-3P τὸν3588T-ASMΙησοῦν2424N-ASM περιπατοῦντα4043V-PAP-ASM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ ἐγγὺς1451ADV τοῦ3588T-GSN πλοίου4143N-GSN γινόμενον1096V-PNP-ASM, καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-AOI-3P.

20 3588T-NSM δὲ1161CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S· μὴ3361PRT-N φοβεῖσθε5399V-PNM-2P.

21 ἤθελον2309V-IAI-3P οὖν3767CONJ λαβεῖν2983V-2AAN αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP τὸ3588T-NSN πλοῖον4143N-NSN, καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV τὸ3588T-NSN πλοῖον4143N-NSN ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF εἰς1519PREP ἣν3739R-ASF ὑπῆγον5217V-IAI-3P.

22 Τῇ3588T-DSF ἐπαύριον1887ADV 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM 3588T-NSM ἑστηκὼς2476V-RAP-NSM πέραν4008ADV τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF ἰδὼν3708V-2AAP-NSM ὅτι3754CONJ πλοιάριον4142N-NSN ἄλλο243A-NSN οὐκ3756PRT-N ἦν1510V-IAI-3S ἐκεῖ1563ADV εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ἓν1520A-NSN ἐκεῖνο1565D-NSN εἰς1519PREP 3739R-ASN ἐνέβησαν1684V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM, καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N συνεισῆλθε4897V-2AAI-3S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοιάριον4142N-NSN, ἀλλὰ235CONJ μόνοι3441A-NPM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἀπῆλθον565V-2AAI-3P·

23 ἄλλα243A-NPN δὲ1161CONJ ἦλθε2064V-2AAI-3S πλοιάρια4142N-NPN ἐκ1537PREP Τιβεριάδος5085N-GSF ἐγγὺς1451ADV τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM, ὅπου3699ADV ἔφαγον5315V-2AAI-3P τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM εὐχαριστήσαντος2168V-AAP-GSM τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM·

24 ὅτε3753ADV οὖν3767CONJ εἶδεν3708V-2AAI-3S 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM ὅτι3754CONJΙησοῦς2424N-NSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκεῖ1563ADV οὐδὲ3761CONJ-N οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM, ἐνέβησαν1684V-2AAI-3P αὐτοὶ846P-NPM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN πλοῖα4143N-APN καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P εἰς1519PREP Καπερναοὺμ2584N-PRI ζητοῦντες2212V-PAP-NPM τὸν3588T-ASMΙησοῦν2424N-ASM.

25 καὶ2532CONJ εὑρόντες2147V-2AAP-NPM αὐτὸν846P-ASM πέραν4008ADV τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF εἶπον3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM· ῥαββί4461HEB, πότε4219PRT-I ὧδε5602ADV γέγονας1096V-2RAI-2S;

26 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S· ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, ζητεῖτέ2212V-PAI-2P με1473P-1AS, οὐχ3756PRT-N ὅτι3754CONJ εἴδετε3708V-2AAI-2P σημεῖα4592N-APN, ἀλλ235CONJὅτι3754CONJ ἐφάγετε5315V-2AAI-2P ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἄρτων740N-GPM καὶ2532CONJ ἐχορτάσθητε5526V-API-2P.

27 ἐργάζεσθε2038V-PNM-2P μὴ3361PRT-N τὴν3588T-ASF βρῶσιν1035N-ASF τὴν3588T-ASF ἀπολλυμένην622V-PMP-ASF, ἀλλὰ235CONJ τὴν3588T-ASF βρῶσιν1035N-ASF τὴν3588T-ASF μένουσαν3306V-PAP-ASF εἰς1519PREP ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF, ἣν3739R-ASF 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ὑμῖν4771P-2DP δώσει1325V-FAI-3S· τοῦτον3778D-ASM γὰρ1063CONJ 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM ἐσφράγισεν4972V-AAI-3S 3588T-NSM Θεός2316N-NSM.

28 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM· τί5101I-ASN ποιῶμεν4160V-PAS-1P ἵνα2443CONJ ἐργαζώμεθα2038V-PNS-1P τά3588T-APN ἔργα2041N-APN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM;

29 ἀπεκρίθη611V-ADI-3SΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· τοῦτό3778D-NSN ἐστι1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ἔργον2041N-NSN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, ἵνα2443CONJ πιστεύσητε4100V-AAS-2P εἰς1519PREP ὃν3739R-ASM ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ἐκεῖνος1565D-NSM.

30 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM· τί5101I-ASN οὖν3767CONJ ποιεῖς4160V-PAI-2S σὺ4771P-2NS σημεῖον4592N-ASN ἵνα2443CONJ ἴδωμεν3708V-2AAS-1P καὶ2532CONJ πιστεύσωμέν4100V-AAS-1P σοι4771P-2DS; τί5101I-ASN ἐργάζῃ2038V-PNI-2S;

31 οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ἡμῶν1473P-1GP τὸ3588T-ASN μάννα3131HEB ἔφαγον5315V-2AAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF, καθώς2531ADV ἐστι1510V-PAI-3S γεγραμμένον1125V-RPP-NSN· ἄρτον740N-ASM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM φαγεῖν5315V-2AAN.

32 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, οὐ3756PRT-N Μωϋσῆς3475N-NSM δέδωκεν1325V-RAI-3S ὑμῖν4771P-2DP τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM, ἀλλ235CONJ3588T-NSM πατήρ3962N-NSM μου1473P-1GS δίδωσιν1325V-PAI-3S ὑμῖν4771P-2DP τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM τὸν3588T-ASM ἀληθινόν228A-ASM.

33 3588T-NSM γὰρ1063CONJ ἄρτος740N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM καταβαίνων2597V-PAP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ζωὴν2222N-ASF διδοὺς1325V-PAP-NSM τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM.

34 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM· Κύριε2962N-VSM, πάντοτε3842ADV δὸς1325V-2AAM-2S ἡμῖν1473P-1DP τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM τοῦτον3778D-ASM.

35 εἶπε3004V-2AAM-2S δὲ1161CONJ αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF· 3588T-NSM ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM πρός4314PREP με1473P-1AS οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N πεινάσῃ3983V-AAS-3S, καὶ2532CONJ 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP ἐμὲ1473P-1AS οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N διψήσῃ1372V-AAS-3S πώποτε4455ADV.

36 ἀλλ235CONJεἶπον3004V-2AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ καὶ2532CONJ ἑωράκατέ3708V-RAI-2P-ATT με1473P-1AS καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N πιστεύετε4100V-PAI-2P.

37 Πᾶν3956A-ASN 3739R-ASN δίδωσί1325V-PAI-3S μοι1473P-1DS 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM, πρὸς4314PREP ἐμὲ1473P-1AS ἥξει2240V-FAI-3S, καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἐρχόμενον2064V-PNP-ASM πρός4314PREP με1473P-1AS οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N ἐκβάλω1544V-2AAS-1S ἔξω1854ADV·

38 ὅτι3754CONJ καταβέβηκα2597V-RAI-1S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM οὐχ3756PRT-N ἵνα2443CONJ ποιῶ4160V-PAS-1S τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τὸ3588T-ASN ἐμόν1699S-1SASN, ἀλλὰ235CONJ τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τοῦ3588T-GSM πέμψαντός3992V-AAP-GSM με1473P-1AS.

39 τοῦτο3778D-NSN δέ1161CONJ ἐστι1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN θέλημα2307N-NSN τοῦ3588T-GSM πέμψαντός3992V-AAP-GSM με1473P-1AS πατρός3962N-GSM, ἵνα2443CONJ πᾶν3956A-ASN 3739R-ASN δέδωκέ1325V-RAI-3S μοι1473P-1DS μὴ3361PRT-N ἀπολέσω622V-AAS-1S ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSN, ἀλλὰ235CONJ ἀναστήσω450V-FAI-1S αὐτὸ846P-ASN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐσχάτῃ2078A-DSF-S ἡμέρᾳ2250N-DSF.

40 τοῦτο3778D-NSN δέ1161CONJ ἐστι1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN θέλημα2307N-NSN τοῦ3588T-GSM πέμψαντός3992V-AAP-GSM με1473P-1AS, ἵνα2443CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM θεωρῶν2334V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM καὶ2532CONJ πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM ἔχῃ2192V-PAS-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF, καὶ2532CONJ ἀναστήσω450V-FAI-1S αὐτὸν846P-ASM ἐγὼ1473P-1NS τῇ3588T-DSF ἐσχάτῃ2078A-DSF-S ἡμέρᾳ2250N-DSF.

41 Εγόγγυζον1111V-IAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S, ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM 3588T-NSM καταβὰς2597V-2AAP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM,

42 καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P· οὐχ3756PRT-N οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3SΙησοῦς2424N-NSM 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSMΙωσήφ2501N-PRI, οὗ3739R-GSM ἡμεῖς1473P-1NP οἴδαμεν1492V-RAI-1P τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF; πῶς4459ADV-I οὖν3767CONJ λέγει3004V-PAI-3S οὗτος3778D-NSM ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καταβέβηκα2597V-RAI-1S;

43 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· μὴ3361PRT-N γογγύζετε1111V-PAM-2P μετ3326PREPἀλλήλων240C-GPM.

44 οὐδεὶς3762A-NSM-N δύναται1410V-PNI-3S ἐλθεῖν2064V-2AAN πρός4314PREP με1473P-1AS, ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS ἑλκύσῃ1670V-AAS-3S αὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-1NS ἀναστήσω450V-FAI-1S αὐτὸν846P-ASM τῇ3588T-DSF ἐσχάτῃ2078A-DSF-S ἡμέρᾳ2250N-DSF.

45 ἔστι1510V-PAI-3S γεγραμμένον1125V-RPP-NSN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM προφήταις4396N-DPM· καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FDI-3P πάντες3956A-NPM διδακτοὶ1318A-NPM Θεοῦ2316N-GSM. πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἀκούων191V-PAP-NSM παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM καὶ2532CONJ μαθὼν3129V-2AAP-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S πρός4314PREP με1473P-1AS·

46 οὐχ3756PRT-N ὅτι3754CONJ τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM τις5100X-NSM ἑώρακεν3708V-RAI-3S-ATT, εἰ1487COND μὴ3361PRT-N 3588T-NSM ὢν1510V-PAP-NSM παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, οὗτος3778D-NSM ἑώρακε3708V-RAI-3S-ATT τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM.

47 ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP ἐμὲ1473P-1AS ἔχει2192V-PAI-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF.

48 ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF.

49 οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ὑμῶν4771P-2GP ἔφαγον5315V-2AAI-3P τὸ3588T-ASN μάννα3131HEB ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF καὶ2532CONJ ἀπέθανον599V-2AAI-3P·

50 οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM 3588T-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καταβαίνων2597V-PAP-NSM, ἵνα2443CONJ τις5100X-NSM ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM φάγῃ5315V-2AAS-3S καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ἀποθάνῃ599V-2AAS-3S.

51 ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM 3588T-NSM ζῶν2198V-PAP-NSM 3588T-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καταβάς2597V-2AAP-NSM· ἐάν1437COND τις5100X-NSM φάγῃ5315V-2AAS-3S ἐκ1537PREP τούτου3778D-GSM τοῦ3588T-GSM ἄρτου740N-GSM, ζήσεται2198V-FDI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM. καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM δὲ1161CONJ ὃν3739R-ASM ἐγὼ1473P-1NS δώσω1325V-FAI-1S, 3588T-NSF σάρξ4561N-NSF μού3450P-1GS ἐστιν2076V-PAI-3S, ἣν3739R-ASF ἐγὼ1473P-1NS δώσω1325V-FAI-1S ὑπὲρ5228PREP τῆς3588T-GSF τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM ζωῆς2222N-GSF.

52 Εμάχοντο3164V-INI-3P οὖν3767CONJ πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM οἱ3588T-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM λέγοντες3004V-PAP-NPM· πῶς4459ADV-I δύναται1410V-PNI-3S οὗτος3778D-NSM ἡμῖν1473P-1DP δοῦναι1325V-2AAN τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF φαγεῖν5315V-2AAN;

53 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N φάγητε5315V-2AAS-2P τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM καὶ2532CONJ πίητε4095V-2AAS-2P αὐτοῦ846P-GSM τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN, οὐκ3756PRT-N ἔχετε2192V-PAI-2P ζωὴν2222N-ASF ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-2DPM.

54 3588T-NSM τρώγων5176V-PAP-NSM μου1473P-1GS τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF καὶ2532CONJ πίνων4095V-PAP-NSM μου1473P-1GS τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἔχει2192V-PAI-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF, καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-1NS ἀναστήσω450V-FAI-1S αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐσχάτῃ2078A-DSF-S ἡμέρᾳ2250N-DSF.

55 3588T-NSF γὰρ1063CONJ σάρξ4561N-NSF μου1473P-1GS ἀληθῶς230ADV ἐστι1510V-PAI-3S βρῶσις1035N-NSF, καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN αἷμά129N-NSN μου1473P-1GS ἀληθῶς230ADV ἐστι1510V-PAI-3S πόσις4213N-NSF.

56 3588T-NSM τρώγων5176V-PAP-NSM μου1473P-1GS τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF καὶ2532CONJ πίνων4095V-PAP-NSM μου1473P-1GS τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-1DS μένει3306V-PAI-3S, κἀγὼ2504P-1NS-K ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM.

57 καθὼς2531ADV ἀπέστειλέ649V-AAI-3S με1473P-1AS 3588T-NSM ζῶν2198V-PAP-NSM πατὴρ3962N-NSM κἀγὼ2504P-1NS-K ζῶ2198V-PAI-1S διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM, καὶ2532CONJ 3588T-NSM τρώγων5176V-PAP-NSM με1473P-1AS κἀκεῖνος2548D-NSM-K ζήσεται2198V-FDI-3S δι1223PREPἐμέ1473P-1AS.

58 οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM 3588T-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καταβάς2597V-2AAP-NSM, οὐ3756PRT-N καθὼς2531ADV ἔφαγον5315V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ὑμῶν4771P-2GP τὸ3588T-ASN μάννα3131HEB καὶ2532CONJ ἀπέθανον599V-2AAI-3P· 3588T-NSM τρώγων5176V-PAP-NSM τοῦτον3778D-ASM τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM ζήσεται2198V-FDI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM.

59 Ταῦτα3778D-APN εἶπεν3004V-2AAI-3S ἐν1722PREP συναγωγῇ4864N-DSF διδάσκων1321V-PAP-NSM ἐν1722PREP Καπερναούμ2584N-PRI.

60 Πολλοὶ4183A-NPM οὖν3767CONJ ἀκούσαντες191V-AAP-NPM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM εἶπον3004V-2AAI-3P· σκληρός4642A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM λόγος3056N-NSM· τίς5101I-NSM δύναται1410V-PNI-3S αὐτοῦ846P-GSM ἀκούειν191V-PAN;

61 εἰδὼς1492V-RAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438F-3DSM ὅτι3754CONJ γογγύζουσι1111V-PAI-3P περὶ4012PREP τούτου3778D-GSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM, εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· τοῦτο3778D-NSN ὑμᾶς4771P-2AP σκανδαλίζει4624V-PAI-3S;

62 ἐὰν1437COND οὖν3767CONJ θεωρῆτε2334V-PAS-2P τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἀναβαίνοντα305V-PAP-ASM ὅπου3699ADV ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-ASN πρότερον4386A-ASN-C;

63 τὸ3588T-NSN πνεῦμά4151N-NSN ἐστι1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ζωοποιοῦν2227V-PAP-NSN, 3588T-NSF σὰρξ4561N-NSF οὐκ3756PRT-N ὠφελεῖ5623V-PAI-3S οὐδέν3762A-ASN-N· τὰ3588T-NPN ῥήματα4487N-NPN 3739R-APN ἐγὼ1473P-1NS λαλῶ2980V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, πνεῦμά4151N-NSN ἐστι1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ζωή2222N-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S.

64 ἀλλ235CONJεἰσὶν1510V-PAI-3P ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-2GP τινες5100X-NPM οἳ3739R-NPM οὐ3756PRT-N πιστεύουσιν4100V-PAI-3P. ᾔδει1492V-2LAI-3S γὰρ1063CONJ ἐξ1537PREP ἀρχῆς746N-GSF 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM τίνες5101I-NPM εἰσὶν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM μὴ3361PRT-N πιστεύοντες4100V-PAP-NPM καὶ2532CONJ τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM παραδώσων3860V-FAP-NSM αὐτόν846P-ASM.

65 καὶ2532CONJ ἔλεγε3004V-IAI-3S· διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN εἴρηκα2046V-RAI-1S-ATT ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N δύναται1410V-PNI-3S ἐλθεῖν2064V-2AAN πρός4314PREP με1473P-1AS, ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N 1510V-PAS-3S δεδομένον1325V-RPP-NSN αὐτῷ846P-DSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-1GS.

66 Εκ1537PREP τούτου3778D-GSM πολλοὶ4183A-NPM ἀπῆλθον565V-2AAI-3P ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὀπίσω3694ADV καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV-N μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM περιεπάτουν4043V-IAI-3P.

67 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM τοῖς3588T-DPM δώδεκα1427A-NUI· μὴ3361PRT-N καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP θέλετε2309V-PAI-2P ὑπάγειν5217V-PAN;

68 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM Σίμων4613N-NSM Πέτρος4074N-NSM· Κύριε2962N-VSM, πρὸς4314PREP τίνα5101I-ASM ἀπελευσόμεθα565V-FDI-1P; ῥήματα4487N-APN ζωῆς2222N-GSF αἰωνίου166A-GSF ἔχεις2192V-PAI-2S·

69 καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP πεπιστεύκαμεν4100V-RAI-1P καὶ2532CONJ ἐγνώκαμεν1097V-RAI-1P ὅτι3754CONJ σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM ζῶντος2198V-PAP-GSM.

70 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· οὐκ3756PRT-N ἐγὼ1473P-1NS ὑμᾶς4771P-2AP τοὺς3588T-APM δώδεκα1427A-NUI ἐξελεξάμην1586V-AMI-1S; καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-2GP εἷς1520A-NSM διάβολός1228A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S.

71 ἔλεγε3004V-IAI-3S δὲ1161CONJ τὸν3588T-ASMΙούδαν2455N-ASM Σίμωνος4613N-GSMΙσκαριώτην2469N-ASM· οὗτος3778D-NSM γὰρ1063CONJ ἔμελλεν3195V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM παραδιδόναι3860V-PAN, εἷς1520A-NSM ὢν1510V-PAP-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM δώδεκα1427A-NUI.

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ περιεπάτει4043V-IAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Γαλιλαίᾳ1056N-DSF· οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ ἤθελεν2309V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSFΙουδαίᾳ2449N-DSF περιπατεῖν4043V-PAN, ὅτι3754CONJ ἐζήτουν2212V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM ἀποκτεῖναι615V-AAN.

2 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ ἐγγὺς1451ADV 3588T-NSF ἑορτὴ1859N-NSF τῶν3588T-GPMΙουδαίων2453A-GPM 3588T-NSF σκηνοπηγία4634N-NSF.

3 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846P-GSM· μετάβηθι3327V-2AAM-2S ἐντεῦθεν1782ADV καὶ2532CONJ ὕπαγε5217V-PAM-2S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASFΙουδαίαν2449N-ASF, ἵνα2443CONJ καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταί3101N-NPM σου4771P-2GS θεωρήσωσι2334V-AAS-3P τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN σου4771P-2GS 3739R-APN ποιεῖς4160V-PAI-2S·

4 οὐδεὶς3762A-NSM-N γὰρ1063CONJ ἐν1722PREP κρυπτῷ2927A-DSN τι5100X-ASN ποιεῖ4160V-PAI-3S καὶ2532CONJ ζητεῖ2212V-PAI-3S αὐτὸς846P-NSM ἐν1722PREP παρρησίᾳ3954N-DSF εἶναι1510V-PAN. εἰ1487COND ταῦτα3778D-APN ποιεῖς4160V-PAI-2S, φανέρωσον5319V-AAM-2S σεαυτὸν4572F-2ASM τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM.

5 οὐδὲ3761CONJ-N γὰρ1063CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἐπίστευον4100V-IAI-3P εἰς1519PREP αὐτόν846P-ASM.

6 λέγει3004V-PAI-3S οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· 3588T-NSM καιρὸς2540N-NSM 3588T-NSM ἐμὸς1699S-1SNSM οὔπω3768ADV-N πάρεστιν3918V-PAI-3S, 3588T-NSM δὲ1161CONJ καιρὸς2540N-NSM 3588T-NSM ὑμέτερος5212S-2PNSM πάντοτέ3842ADV ἐστιν1510V-PAI-3S ἕτοιμος2092A-NSM.

7 οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM μισεῖν3404V-PAN ὑμᾶς4771P-2AP· ἐμὲ1473P-1AS δὲ1161CONJ μισεῖ3404V-PAI-3S, ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-1NS μαρτυρῶ3140V-PAI-1S περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN αὐτοῦ846P-GSM πονηρά4190A-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S.

8 ὑμεῖς4771P-2NP ἀνάβητε305V-2AAM-2P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἑορτὴν1859N-ASF ταύτην3778D-ASF· ἐγὼ1473P-1NS οὔπω3768ADV-N ἀναβαίνω305V-PAI-1S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἑορτὴν1859N-ASF ταύτην3778D-ASF, ὅτι3754CONJ 3588T-NSM καιρὸς2540N-NSM 3588T-NSM ἐμὸς1699S-1SNSM οὔπω3768ADV-N πεπλήρωται4137V-RPI-3S.

9 ταῦτα3778D-APN δὲ1161CONJ εἰπὼν3004V-2AAP-NSM αὐτοῖς846P-DPM ἔμεινεν3306V-AAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Γαλιλαίᾳ1056N-DSF.

10 Ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἀνέβησαν305V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846P-GSM, τότε5119ADV καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἀνέβη305V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἑορτήν1859N-ASF, οὐ3756PRT-N φανερῶς5320ADV, ἀλλ235CONJὡς5613ADV ἐν1722PREP κρυπτῷ2927A-DSN.

11 οἱ3588T-NPM οὖν3767CONJΙουδαῖοι2453A-NPM ἐζήτουν2212V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἑορτῇ1859N-DSF καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P· ποῦ4226ADV-I ἐστιν1510V-PAI-3S ἐκεῖνος1565D-NSM;

12 καὶ2532CONJ γογγυσμὸς1112N-NSM πολὺς4183A-NSM περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ὄχλοις3793N-DPM. οἱ3588T-NPM μὲν3303PRT ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ ἀγαθός18A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S· ἄλλοι243A-NPM ἔλεγον3004V-IAI-3P, οὔ3756PRT-N, ἀλλὰ235CONJ πλανᾷ4105V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM.

13 οὐδεὶς3762A-NSM-N μέντοι3305CONJ παρρησίᾳ3954N-DSF ἐλάλει2980V-IAI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM φόβον5401N-ASM τῶν3588T-GPMΙουδαίων2453A-GPM.

14 Ηδη2235ADV δὲ1161CONJ τῆς3588T-GSF ἑορτῆς1859N-GSF μεσούσης3322V-PAP-GSF ἀνέβη305V-2AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἱερὸν2411N-ASN καὶ2532CONJ ἐδίδασκε1321V-IAI-3S.

15 καὶ2532CONJ ἐθαύμαζον2296V-IAI-3P οἱ3588T-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM λέγοντες3004V-PAP-NPM· πῶς4459ADV-I οὗτος3778D-NSM γράμματα1121N-APN οἶδε1492V-RAI-3S μὴ3361PRT-N μεμαθηκώς3129V-RAP-NSM;

16 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S· 3588T-NSF ἐμὴ1699S-1SNSF διδαχὴ1322N-NSF οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐμή1699S-1SNSF, ἀλλὰ235CONJ τοῦ3588T-GSM πέμψαντός3992V-AAP-GSM με1473P-1AS·

17 ἐάν1437COND τις5100X-NSM θέλῃ2309V-PAS-3S τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN αὐτοῦ846P-GSM ποιεῖν4160V-PAN, γνώσεται1097V-FDI-3S περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF διδαχῆς1322N-GSF, πότερον4220ADV-I ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S 2228PRT ἐγὼ1473P-1NS ἀπ575PREPἐμαυτοῦ1683F-1GSM λαλῶ2980V-PAI-1S.

18 3588T-NSM ἀφ575PREPἑαυτοῦ1438F-3GSM λαλῶν2980V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF τὴν3588T-ASF ἰδίαν2398A-ASF ζητεῖ2212V-PAI-3S, 3588T-NSM δὲ1161CONJ ζητῶν2212V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF τοῦ3588T-GSM πέμψαντος3992V-AAP-GSM αὐτόν846P-ASM, οὗτος3778D-NSM ἀληθής227A-NSM ἐστι1510V-PAI-3S, καὶ2532CONJ ἀδικία93N-NSF ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S.

19 οὐ3756PRT-N Μωϋσῆς3475N-NSM δέδωκεν1325V-RAI-3S ὑμῖν4771P-2DP τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM; καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-2GP ποιεῖ4160V-PAI-3S τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM. τί5101I-ASN με1473P-1AS ζητεῖτε2212V-PAI-2P ἀποκτεῖναι615V-AAN;

20 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM καὶ2532CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S· δαιμόνιον1140N-ASN ἔχεις2192V-PAI-2S· τίς5101I-NSM σε4771P-2AS ζητεῖ2212V-PAI-3S ἀποκτεῖναι615V-AAN;

21 ἀπεκρίθη611V-ADI-3SΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ἓν1520A-ASN ἔργον2041N-ASN ἐποίησα4160V-AAI-1S, καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM θαυμάζετε2296V-PAI-2P διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN.

22 Μωϋσῆς3475N-NSM δέδωκεν1325V-RAI-3S ὑμῖν4771P-2DP τὴν3588T-ASF περιτομήν4061N-ASF, οὐχ3756PRT-N ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Μωϋσέως3475N-GSM ἐστίν1510V-PAI-3S, ἀλλ235CONJἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM, καὶ2532CONJ ἐν1722PREP σαββάτῳ4521N-DSN περιτέμνετε4059V-PAI-2P ἄνθρωπον444N-ASM.

23 εἰ1487COND περιτομὴν4061N-ASF λαμβάνει2983V-PAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἐν1722PREP σαββάτῳ4521N-DSN ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N λυθῇ3089V-APS-3S 3588T-NSM νόμος3551N-NSM Μωϋσέως3475N-GSM, ἐμοὶ1473P-1DS χολᾶτε5520V-PAI-2P ὅτι3754CONJ ὅλον3650A-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ὑγιῆ5199A-ASM ἐποίησα4160V-AAI-1S ἐν1722PREP σαββάτῳ4521N-DSN!

24 μὴ3361PRT-N κρίνετε2919V-PAM-2P κατ2596PREPὄψιν3799N-ASF, ἀλλὰ235CONJ τὴν3588T-ASF δικαίαν1342A-ASF κρίσιν2920N-ASF κρίνατε2919V-AAM-2P.

25 Ελεγον3004V-IAI-3P οὖν3767CONJ τινες5100X-NPM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPMΙεροσολυμιτῶν2415N-GPM· οὐχ3756PRT-N οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ὃν3739R-ASM ζητοῦσιν2212V-PAI-3P ἀποκτεῖναι615V-AAN;

26 καὶ2532CONJ ἴδε3708V-2AAM-2S παρρησίᾳ3954N-DSF λαλεῖ2980V-PAI-3S, καὶ2532CONJ οὐδὲν3762A-ASN-N αὐτῷ846P-DSM λέγουσι3004V-PAI-3P. μήποτε3379ADV-N ἀληθῶς230ADV ἔγνωσαν1097V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM ὅτι3754CONJ οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀληθῶς230ADV 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM;

27 ἀλλὰ235CONJ τοῦτον3778D-ASM οἴδαμεν1492V-RAI-1P πόθεν4159ADV-I ἐστίν1510V-PAI-3S· 3588T-NSM δὲ1161CONJ Χριστὸς5547N-NSM ὅταν3752CONJ ἔρχηται2064V-PNS-3S, οὐδεὶς3762A-NSM-N γινώσκει1097V-PAI-3S πόθεν4159ADV-I ἐστίν1510V-PAI-3S.

28 ἔκραξεν2896V-AAI-3S οὖν3767CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἱερῷ2411N-DSN διδάσκων1321V-PAP-NSM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ λέγων3004V-PAP-NSM· κἀμὲ2504P-1AS-K οἴδατε1492V-RAI-2P, καὶ2532CONJ οἴδατε1492V-RAI-2P πόθεν4159ADV-I εἰμί1510V-PAI-1S· καὶ2532CONJ ἀπ575PREPἐμαυτοῦ1683F-1GSM οὐκ3756PRT-N ἐλήλυθα2064V-2RAI-1S, ἀλλ235CONJἔστιν1510V-PAI-3S ἀληθινὸς228A-NSM 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS, ὃν3739R-ASM ὑμεῖς4771P-2NP οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P·

29 ἐγὼ1473P-1NS οἶδα1492V-RAI-1S αὐτόν846P-ASM, ὅτι3754CONJ παρ3844PREPαὐτοῦ846P-GSM εἰμι1510V-PAI-1S κἀκεῖνός2548D-NSM-K με1473P-1AS ἀπέστειλεν649V-AAI-3S.

30 Εζήτουν2212V-IAI-3P οὖν3767CONJ αὐτὸν846P-ASM πιάσαι4084V-AAN, καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N ἐπέβαλεν1911V-2AAI-3S ἐπ1909PREPαὐτὸν846P-ASM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF, ὅτι3754CONJ οὔπω3768ADV-N ἐληλύθει2064V-2LAI-3S 3588T-NSF ὥρα5610N-NSF αὐτοῦ846P-GSM.

31 πολλοὶ4183A-NPM δὲ1161CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ὄχλου3793N-GSM ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM ὅταν3752CONJ ἔλθῃ2064V-2AAS-3S, μήτι3385PRT-I πλείονα4119A-APN-C σημεῖα4592N-APN τούτων3778D-GPN ποιήσει4160V-FAI-3S ὧν3739R-GPN οὗτος3778D-NSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S;

32 ἤκουσαν191V-AAI-3P οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM τοῦ3588T-GSM ὄχλου3793N-GSM γογγύζοντος1111V-PAP-GSM περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM ταῦτα3778D-APN, καὶ2532CONJ ἀπέστειλαν649V-AAI-3P ὑπηρέτας5257N-APM οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀρχιερεῖς749N-NPM ἵνα2443CONJ πιάσωσιν4084V-AAS-3P αὐτόν846P-ASM.

33 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· ἔτι2089ADV μικρὸν3398A-ASM χρόνον5550N-ASM μεθ3326PREPὑμῶν4771P-2GP εἰμι1510V-PAI-1S καὶ2532CONJ ὑπάγω5217V-PAI-1S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πέμψαντά3992V-AAP-ASM με1473P-1AS.

34 ζητήσετέ2212V-FAI-2P με1473P-1AS καὶ2532CONJ οὐχ3756PRT-N εὑρήσετε2147V-FAI-2P· καὶ2532CONJ ὅπου3699ADV εἰμὶ1510V-PAI-1S ἐγώ1473P-1NS, ὑμεῖς4771P-2NP οὐ3756PRT-N δύνασθε1410V-PNI-2P ἐλθεῖν2064V-2AAN.

35 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM πρὸς4314PREP ἑαυτούς1438F-3APM· ποῦ4226ADV-I οὗτος3778D-NSM μέλλει3195V-PAI-3S πορεύεσθαι4198V-PNN, ὅτι3754CONJ ἡμεῖς1473P-1NP οὐχ3756PRT-N εὑρήσομεν2147V-FAI-1P αὐτόν846P-ASM; μὴ3361PRT-N εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF διασπορὰν1290N-ASF τῶν3588T-GPMΕλλήνων1672N-GPM μέλλει3195V-PAI-3S πορεύεσθαι4198V-PNN καὶ2532CONJ διδάσκειν1321V-PAN τοὺς3588T-APMΕλληνας1672N-APM;

36 τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM λόγος3056N-NSM ὃν3739R-ASM εἶπε3004V-2AAM-2S, ζητήσετέ2212V-FAI-2P με1473P-1AS καὶ2532CONJ οὐχ3756PRT-N εὑρήσετε2147V-FAI-2P, καὶ2532CONJ ὅπου3699ADV εἰμὶ1510V-PAI-1S ἐγώ1473P-1NS, ὑμεῖς4771P-2NP οὐ3756PRT-N δύνασθε1410V-PNI-2P ἐλθεῖν2064V-2AAN;

37 Εν1722PREP δὲ1161CONJ τῇ3588T-DSF ἐσχάτῃ2078A-DSF-S ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF μεγάλῃ3173A-DSF τῆς3588T-GSF ἑορτῆς1859N-GSF εἱστήκει2476V-LAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ ἔκραξε2896V-AAI-3S λέγων3004V-PAP-NSM· ἐάν1437COND τις5100X-NSM διψᾷ1372V-PAS-3S, ἐρχέσθω2064V-PNM-3S πρός4314PREP με1473P-1AS καὶ2532CONJ πινέτω4095V-PAM-3S.

38 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP ἐμέ1473P-1AS, καθὼς2531ADV εἶπεν3004V-2AAI-3S 3588T-NSF γραφή1124N-NSF, ποταμοὶ4215N-NPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF αὐτοῦ846P-GSM ῥεύσουσιν4482V-FAI-3P ὕδατος5204N-GSN ζῶντος2198V-PAP-GSN.

39 τοῦτο3778D-ASN δὲ1161CONJ εἶπε3004V-2AAM-2S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN οὗ3739R-GSN ἔμελλον3195V-IAI-3P λαμβάνειν2983V-PAN οἱ3588T-NPM πιστεύοντες4100V-PAP-NPM εἰς1519PREP αὐτόν846P-ASM· οὔπω3768ADV-N γὰρ1063CONJ ἦν1510V-IAI-3S Πνεῦμα4151N-NSNΑγιον40A-NSN, ὅτι3754CONJΙησοῦς2424N-NSM οὐδέπω3764ADV-N ἐδοξάσθη1392V-API-3S.

40 πολλοὶ4183A-NPM οὖν3767CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ὄχλου3793N-GSM ἀκούσαντες191V-AAP-NPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ἔλεγον3004V-IAI-3P· οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀληθῶς230ADV 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM·

41 ἄλλοι243A-NPM ἔλεγον3004V-IAI-3P· οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM· ἄλλοι243A-NPM ἔλεγον3004V-IAI-3P· μὴ3361PRT-N γὰρ1063CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S;

42 οὐχὶ3780PRT-I 3588T-NSF γραφὴ1124N-NSF εἶπεν3004V-2AAI-3S ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN σπέρματος4690N-GSN Δαυῒδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP Βηθλεὲμ965N-PRI τῆς3588T-GSF κώμης2968N-GSF, ὅπου3699ADV ἦν1510V-IAI-3S Δαυΐδ1138N-PRI, 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S;

43 σχίσμα4978N-NSN οὖν3767CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὄχλῳ3793N-DSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S δι1223PREPαὐτόν846P-ASM.

44 τινὲς5100X-NPM δὲ1161CONJ ἤθελον2309V-IAI-3P ἐξ1537PREP αὐτῶν846P-GPM πιάσαι4084V-AAN αὐτόν846P-ASM, ἀλλ235CONJοὐδεὶς3762A-NSM-N ἐπέβαλεν1911V-2AAI-3S ἐπ1909PREPαὐτὸν846P-ASM τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF.

45 Ηλθον2064V-2AAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPM ὑπηρέται5257N-NPM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἀρχιερεῖς749N-APM καὶ2532CONJ Φαρισαίους5330N-APM, καὶ2532CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P αὐτοῖς846P-DPM ἐκεῖνοι1565D-NPM· διατί1302PRT-I οὐκ3756PRT-N ἠγάγετε71V-2AAI-2P αὐτόν846P-ASM;

46 ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P οἱ3588T-NPM ὑπηρέται5257N-NPM· οὐδέποτε3763ADV-N οὕτως3779ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM, ὡς5613ADV οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM.

47 ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM· μὴ3361PRT-N καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP πεπλάνησθε4105V-RPI-2P;

48 μή3361PRT-N τις5100X-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM ἐπίστευσεν4100V-AAI-3S εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM 2228PRT ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM;

49 ἀλλ235CONJ3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM μὴ3361PRT-N γινώσκων1097V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM ἐπικατάρατοί1944A-NPM εἰσι1510V-PAI-3P!

50 λέγει3004V-PAI-3S Νικόδημος3530N-NSM πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM, 3588T-NSM ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM νυκτὸς3571N-GSF πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM, εἷς1520A-NSM ὢν1510V-PAP-NSM ἐξ1537PREP αὐτῶν846P-GPM·

51 μὴ3361PRT-N 3588T-NSM νόμος3551N-NSM ἡμῶν1473P-1GP κρίνει2919V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM, ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N ἀκούσῃ191V-AAS-3S παρ3844PREPαὐτοῦ846P-GSM πρότερον4386ADV-C καὶ2532CONJ γνῷ1097V-2AAS-3S τί5101I-ASN ποιεῖ4160V-PAI-3S;

52 ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P καὶ2532CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM· μὴ3361PRT-N καὶ2532CONJ σὺ4771P-2NS ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF εἶ1510V-PAI-2S; ἐρεύνησον2045V-AAM-2S καὶ2532CONJ ἴδε3708V-2AAM-2S ὅτι3754CONJ προφήτης4396N-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF οὐκ3756PRT-N ἐγήγερται1453V-RPI-3S.

53 Καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S ἕκαστος1538A-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846P-GSM.

Κεφάλαιο 8

1 Ἰησοῦς2424N-NSM δὲ1161CONJ ἐπορεύθη4198V-AOI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN τῶν3588T-GPF ἐλαιῶν1636N-GPF·

2 ὄρθρου3722N-GSM δὲ1161CONJ πάλιν3825ADV παρεγένετο3854V-2ADI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἱερόν2411N-ASN, καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἤρχετο2064V-INI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM· καὶ2532CONJ καθίσας2523V-AAP-NSM ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S αὐτούς846P-APM.

3 ἄγουσι71V-PAI-3P δὲ1161CONJ οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM γυναῖκα1135N-ASF ἐπὶ1909PREP μοιχείᾳ3430N-DSF κατειλημμένην2638V-RPP-ASF, καὶ2532CONJ στήσαντες2476V-AAP-NPM αὐτὴν846P-ASF ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN

4 λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM· διδάσκαλε1320N-VSM, αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF κατείληπται2638V-RPI-3S ἐπ1909PREPαὐτοφώρῳ1888A-DSN μοιχευομένη3431V-PPP-NSF·

5 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM νόμῳ3551N-DSM ἡμῶν1473P-1GP Μωϋσῆς3475N-NSM ἐνετείλατο1781V-ADI-3S τὰς3588T-APF τοιαύτας5108D-APF λιθάζειν3034V-PAN.

6 σὺ4771P-2NS οὖν3767CONJ τί5101I-ASN λέγεις3004V-PAI-2S; τοῦτο3778D-ASN δὲ1161CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P ἐκπειράζοντες1598V-PAP-NPM αὐτόν846P-ASM, ἵνα2443CONJ σχῶσι2192V-AAS-3P κατηγορίαν2724N-ASF κατ2596PREPαὐτοῦ846P-GSM. 3588T-NSM δὲ1161CONJΙησοῦς2424N-NSM κάτω2736ADV κύψας2955V-AAP-NSM τῷ3588T-DSM δακτύλῳ1147N-DSM ἔγραφεν1125V-IAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF.

7 ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἐπέμενον1961V-IAI-3P ἐρωτῶντες2065V-PAP-NPM αὐτόν846P-ASM, ἀνέκυψε352V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· 3588T-NSM ἀναμάρτητος361A-NSM ὑμῶν4771P-2GP πρῶτος4413A-NSM-S βαλέτω906V-2AAM-3S λίθον3037N-ASM ἐπ1909PREPαὐτήν846P-ASF.

8 καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV κάτω2736ADV κύψας2955V-AAP-NSM ἔγραφεν1125V-IAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF.

9 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἀκούσαντες191V-AAP-NPM ἐξήρχοντο1831V-INI-3P εἷς1520A-NSM καθ2596PREPεἷς1520A-NSM, ἀρξάμενοι756V-AMP-NPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPM-C, καὶ2532CONJ κατελείφθη2641V-API-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN οὖσα1510V-PAP-NSF.

10 ἀνακύψας352V-AAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF· γύναι1135N-VSF, ποῦ4226ADV-I εἰσιν1510V-PAI-3P; οὐδείς3762A-NSM-N σε4771P-2AS κατέκρινεν2632V-AAI-3S;

11 3588T-NSF δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S· οὐδείς3762A-NSM-N, Κύριε2962N-VSM. εἶπε3004V-2AAM-2S δὲ1161CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· οὐδὲ3761CONJ-N ἐγώ1473P-1NS σε4771P-2AS κατακρίνω2632V-PAI-1S· πορεύου4198V-PNM-2S καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM νῦν3568ADV μηκέτι3371ADV-N ἁμάρτανε264V-PAM-2S.

12 Πάλιν3825ADV οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ἐλάλησε2980V-AAI-3S λέγων3004V-PAP-NSM· ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM· 3588T-NSM ἀκολουθῶν190V-PAP-NSM ἐμοὶ1473P-1DS οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N περιπατήσῃ4043V-AAS-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκοτίᾳ4653N-DSF, ἀλλ235CONJἕξει2192V-FAI-3S τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF.

13 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM· σὺ4771P-2NS περὶ4012PREP σεαυτοῦ4572F-2GSM μαρτυρεῖς3140V-PAI-2S· 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF σου4771P-2GS οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἀληθής227A-NSF.

14 ἀπεκρίθη611V-ADI-3SΙησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· κἂν2579COND-K ἐγὼ1473P-1NS μαρτυρῶ3140V-PAS-1S περὶ4012PREP ἐμαυτοῦ1683F-1GSM, ἀληθής227A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF μου1473P-1GS, ὅτι3754CONJ οἶδα1492V-RAI-1S πόθεν4159ADV-I ἦλθον2064V-2AAI-1S καὶ2532CONJ ποῦ4226ADV-I ὑπάγω5217V-PAI-1S· ὑμεῖς4771P-2NP δὲ1161CONJ οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P πόθεν4159ADV-I ἔρχομαι2064V-PNI-1S 2228PRT ποῦ4226ADV-I ὑπάγω5217V-PAI-1S.

15 ὑμεῖς4771P-2NP κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF κρίνετε2919V-PAI-2P· ἐγὼ1473P-1NS οὐ3756PRT-N κρίνω2919V-PAI-1S οὐδένα3762A-ASM-N.

16 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND κρίνω2919V-PAS-1S δὲ1161CONJ ἐγώ1473P-1NS, 3588T-NSF κρίσις2920N-NSF 3588T-NSF ἐμὴ1699S-1SNSF ἀληθής227A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S, ὅτι3754CONJ μόνος3441A-NSM οὐκ3756PRT-N εἰμί1510V-PAI-1S, ἀλλ235CONJἐγὼ1473P-1NS καὶ2532CONJ 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS πατήρ3962N-NSM.

17 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM νόμῳ3551N-DSM δὲ1161CONJ τῷ3588T-DSM ὑμετέρῳ5212S-2PDSM γέγραπται1125V-RPI-3S ὅτι3754CONJ δύο1417A-NUI ἀνθρώπων444N-GPM 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF ἀληθής227A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S.

18 ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM μαρτυρῶν3140V-PAP-NSM περὶ4012PREP ἐμαυτοῦ1683F-1GSM, καὶ2532CONJ μαρτυρεῖ3140V-PAI-3S περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-1GS 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS πατήρ3962N-NSM.

19 ἔλεγον3004V-IAI-3P οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM· ποῦ4226ADV-I ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM σου4771P-2GS; ἀπεκρίθη611V-ADI-3SΙησοῦς2424N-NSM· οὔτε3777CONJ-N ἐμὲ1473P-1AS οἴδατε1492V-RAI-2P οὔτε3777CONJ-N τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM μου1473P-1GS· εἰ1487COND ἐμὲ1473P-1AS ᾔδειτε1492V-2LAI-2P, καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM μου1473P-1GS ᾔδειτε1492V-2LAI-2P ἄν302PRT.

20 Ταῦτα3778D-APN τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN γαζοφυλακίῳ1049N-DSN, διδάσκων1321V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἱερῷ2411N-DSN, καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N ἐπίασεν4084V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM, ὅτι3754CONJ οὔπω3768ADV-N ἐληλύθει2064V-2LAI-3S 3588T-NSF ὥρα5610N-NSF αὐτοῦ846P-GSM.

21 Εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ πάλιν3825ADV αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· ἐγὼ1473P-1NS ὑπάγω5217V-PAI-1S καὶ2532CONJ ζητήσετέ2212V-FAI-2P με1473P-1AS, καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἁμαρτίᾳ266N-DSF ὑμῶν4771P-2GP ἀποθανεῖσθε599V-FDI-2P· ὅπου3699ADV ἐγὼ1473P-1NS ὑπάγω5217V-PAI-1S, ὑμεῖς4771P-2NP οὐ3756PRT-N δύνασθε1410V-PNI-2P ἐλθεῖν2064V-2AAN.

22 ἔλεγον3004V-IAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM· μήτι3385PRT-I ἀποκτενεῖ615V-FAI-3S ἑαυτόν1438F-3ASM, ὅτι3754CONJ λέγει3004V-PAI-3S, ὅπου3699ADV ἐγὼ1473P-1NS ὑπάγω5217V-PAI-1S, ὑμεῖς4771P-2NP οὐ3756PRT-N δύνασθε1410V-PNI-2P ἐλθεῖν2064V-2AAN;

23 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM· ὑμεῖς4771P-2NP ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM κάτω2736ADV ἐστέ1510V-PAI-2P, ἐγὼ1473P-1NS ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἄνω507ADV εἰμί1510V-PAI-1S· ὑμεῖς4771P-2NP ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM τούτου3778D-GSM ἐστέ1510V-PAI-2P, ἐγὼ1473P-1NS οὐκ3756PRT-N εἰμὶ1510V-PAI-1S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM τούτου3778D-GSM.

24 εἶπον3004V-2AAI-1S οὖν3767CONJ ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ ἀποθανεῖσθε599V-FDI-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἁμαρτίαις266N-DPF ὑμῶν4771P-2GP· ἐὰν1437COND γὰρ1063CONJ μὴ3361PRT-N πιστεύσητε4100V-AAS-2P ὅτι3754CONJ ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S, ἀποθανεῖσθε599V-FDI-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἁμαρτίαις266N-DPF ὑμῶν4771P-2GP.

25 ἔλεγον3004V-IAI-3P οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM· σὺ4771P-2NS τίς5101I-NSM εἶ1510V-PAI-2S; καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· τὴν3588T-ASF ἀρχὴν746N-ASF 3739R-ASN τι5100X-ASN καὶ2532CONJ λαλῶ2980V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP.

26 πολλὰ4183A-APN ἔχω2192V-PAI-1S περὶ4012PREP ὑμῶν4771P-2GP λαλεῖν2980V-PAN καὶ2532CONJ κρίνειν2919V-PAN· ἀλλ235CONJ3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS ἀληθής227A-NSM ἐστι1510V-PAI-3S, κἀγὼ2504P-1NS-K 3739R-APN ἤκουσα191V-AAI-1S παρ3844PREPαὐτοῦ846P-GSM, ταῦτα3778D-APN λέγω3004V-PAI-1S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM.

27 οὐκ3756PRT-N ἔγνωσαν1097V-2AAI-3P ὅτι3754CONJ τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM αὐτοῖς846P-DPM ἔλεγεν3004V-IAI-3S.

28 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· ὅταν3752CONJ ὑψώσητε5312V-AAS-2P τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM, τότε5119ADV γνώσεσθε1097V-FDI-2P ὅτι3754CONJ ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S, καὶ2532CONJ ἀπ575PREPἐμαυτοῦ1683F-1GSM ποιῶ4160V-PAI-1S οὐδέν3762A-ASN-N, ἀλλὰ235CONJ καθὼς2531ADV ἐδίδαξέ1321V-AAI-3S με1473P-1AS 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM μου1473P-1GS, ταῦτα3778D-APN λαλῶ2980V-PAI-1S.

29 καὶ2532CONJ 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS μετ3326PREPἐμοῦ1473P-1GS ἐστιν1510V-PAI-3S· οὐκ3756PRT-N ἀφῆκέ863V-AAI-3S με1473P-1AS μόνον3441A-ASM 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM, ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-1NS τὰ3588T-APN ἀρεστὰ701A-APN αὐτῷ846P-DSM ποιῶ4160V-PAI-1S πάντοτε3842ADV.

30 Ταῦτα3778D-APN αὐτοῦ846P-GSM λαλοῦντος2980V-PAP-GSM πολλοὶ4183A-NPM ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P εἰς1519PREP αὐτόν846P-ASM.

31 Ελεγεν3004V-IAI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πεπιστευκότας4100V-RAP-APM αὐτῷ846P-DSMΙουδαίους2453A-APM· ἐὰν1437COND ὑμεῖς4771P-2NP μείνητε3306V-AAS-2P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM λόγῳ3056N-DSM τῷ3588T-DSM ἐμῷ1699S-1SDSM, ἀληθῶς230ADV μαθηταί3101N-NPM μού1473P-1GS ἐστε1510V-PAI-2P,

32 καὶ2532CONJ γνώσεσθε1097V-FDI-2P τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF, καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀλήθεια225N-NSF ἐλευθερώσει1659V-FAI-3S ὑμᾶς4771P-2AP.

33 ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P αὐτῷ846P-DSM· σπέρμα4690N-NSNΑβραάμ11N-PRI ἐσμεν1510V-PAI-1P καὶ2532CONJ οὐδενὶ3762A-DSM-N δεδουλεύκαμεν1398V-RAI-1P πώποτε4455ADV· πῶς4459ADV-I σὺ4771P-2NS λέγεις3004V-PAI-2S ὅτι3754CONJ ἐλεύθεροι1658A-NPM γενήσεσθε1096V-FDI-2P;

34 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF δοῦλός1401N-NSM ἐστι1510V-PAI-3S τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF.

35 3588T-NSM δὲ1161CONJ δοῦλος1401N-NSM οὐ3756PRT-N μένει3306V-PAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM· 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM μένει3306V-PAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM.

36 ἐὰν1437COND οὖν3767CONJ 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM ὑμᾶς4771P-2AP ἐλευθερώσῃ1659V-AAS-3S, ὄντως3689ADV ἐλεύθεροι1658A-NPM ἔσεσθε1510V-FDI-2P.

37 οἶδα1492V-RAI-1S ὅτι3754CONJ σπέρμα4690N-NSNΑβραάμ11N-PRI ἐστε1510V-PAI-2P· ἀλλὰ235CONJ ζητεῖτέ2212V-PAI-2P με1473P-1AS ἀποκτεῖναι615V-AAN, ὅτι3754CONJ 3588T-NSM λόγος3056N-NSM 3588T-NSM ἐμὸς1699S-1SNSM οὐ3756PRT-N χωρεῖ5562V-PAI-3S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP.

38 ἐγὼ1473P-1NS 3739R-ASN ἑώρακα3708V-RAI-1S-ATT παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM πατρί3962N-DSM μου1473P-1GS λαλῶ2980V-PAI-1S· καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP οὖν3767CONJ 3739R-ASN ἑωράκατε3708V-RAI-2P-ATT παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM πατρὶ3962N-DSM ὑμῶν4771P-2GP ποιεῖτε4160V-PAI-2P.

39 ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P καὶ2532CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM· 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM ἡμῶν1473P-1GPΑβραάμ11N-PRI ἐστι1510V-PAI-3S. λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· εἰ1487COND τέκνα5043N-NPN τοῦ3588T-GSMΑβραὰμ11N-PRI ἦτε1510V-IAI-2P, τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τοῦ3588T-GSMΑβραὰμ11N-PRI ἐποιεῖτε4160V-IAI-2P.

40 νῦν3568ADV δὲ1161CONJ ζητεῖτέ2212V-PAI-2P με1473P-1AS ἀποκτεῖναι615V-AAN, ἄνθρωπον444N-ASM ὃς3739R-NSM τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF ὑμῖν4771P-2DP λελάληκα2980V-RAI-1S, ἣν3739R-ASF ἤκουσα191V-AAI-1S παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM· τοῦτο3778D-ASNΑβραὰμ11N-PRI οὐκ3756PRT-N ἐποίησεν4160V-AAI-3S.

41 ὑμεῖς4771P-2NP ποιεῖτε4160V-PAI-2P τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM ὑμῶν4771P-2GP. εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM· ἡμεῖς1473P-1NP ἐκ1537PREP πορνείας4202N-GSF οὐ3756PRT-N γεγεννήμεθα1080V-RPI-1P· ἕνα1520A-ASM πατέρα3962N-ASM ἔχομεν2192V-PAI-1P, τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM.

42 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSMΙησοῦς2424N-NSM· εἰ1487COND 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM πατὴρ3962N-NSM ὑμῶν4771P-2GP ἦν1510V-IAI-3S, ἠγαπᾶτε25V-IAI-2P ἂν302PRT ἐμέ1473P-1AS· ἐγὼ1473P-1NS γὰρ1063CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐξῆλθον1831V-2AAI-1S καὶ2532CONJ ἥκω2240V-PAI-1S· οὐδὲ3761CONJ-N γὰρ1063CONJ ἀπ575PREPἐμαυτοῦ1683F-1GSM ἐλήλυθα2064V-2RAI-1