Προσ Γαλατασ

New Testament Patriarchial Text. Hellenic Bible Society. HELLENIC BIBLE SOCIETY, is the company that deals exclusively with the translation, distribution, edition and promotion of the Holy Scriptures in Greece. It is a non-profit legal entity with the sole scope to promote the Word of God. The company participates in various projects consisting but not limited to the translation of the Bible in various forms of the Greek language, printing and promoting the Scriptures. Hellenic Bible Society is a full member of the United Bible Societies. Since February 2012, as member of the UBS, “is a non-governmental organization in consultative partnership with UNESCO”. More info can be seen at the official website of the HBS: http://www.hellenicbiblesociety.gr. The original text (as approved by the Orthodox Church) is Copyright free. The Hellenic Bible Society, www.HellenicBibleSociety.gr created the digitized text, Copyright 2003.

New Testament Patriarchial Text

2003

Κεφάλαιο 1

1 Παῦλος3972N-NSM, ἀπόστολος652N-NSM οὐκ3756PRT-N ἀπ575PREPἀνθρώπων444N-GPM, οὐδὲ3761CONJ-N δι1223PREPἀνθρώπου444N-GSM, ἀλλὰ235CONJ διὰ1223PREPΙησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM καὶ2532CONJ Θεοῦ2316N-GSM πατρὸς3962N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐγείραντος1453V-AAP-GSM αὐτὸν846P-ASM ἐκ1537PREP νεκρῶν3498A-GPM,

2 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM σὺν4862PREP ἐμοὶ1473P-1DS πάντες3956A-NPM ἀδελφοί80N-NPM, ταῖς3588T-DPF ἐκκλησίαις1577N-DPF τῆς3588T-GSF Γαλατίας1053N-GSF·

3 χάρις5485N-NSF ὑμῖν4771P-2DP καὶ2532CONJ εἰρήνη1515N-NSF ἀπὸ575PREP Θεοῦ2316N-GSM πατρὸς3962N-GSM καὶ2532CONJ Κυρίου2962N-GSM ἡμῶν1473P-1GPΙησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM,

4 τοῦ3588T-GSM δόντος1325V-2AAP-GSM ἑαυτὸν1438F-3ASM ὑπὲρ5228PREP τῶν3588T-GPF ἁμαρτιῶν266N-GPF ἡμῶν1473P-1GP, ὅπως3704ADV ἐξέληται1807V-2AMS-3S ἡμᾶς1473P-1AP ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ἐνεστῶτος1764V-RAP-GSM αἰῶνος165N-GSM πονηροῦ4190A-GSM κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ πατρὸς3962N-GSM ἡμῶν1473P-1GP,

5 3739R-DSM 3588T-NSF δόξα1391N-NSF εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM αἰῶνας165N-APM τῶν3588T-GPM αἰώνων165N-GPM· ἀμήν281HEB.

6 Θαυμάζω2296V-PAI-1S ὅτι3754CONJ οὕτω3779ADV ταχέως5030ADV μετατίθεσθε3346V-PEI-2P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM καλέσαντος2564V-AAP-GSM ὑμᾶς4771P-2AP ἐν1722PREP χάριτι5485N-DSF Χριστοῦ5547N-GSM εἰς1519PREP ἕτερον2087A-ASN εὐαγγέλιον2098N-ASN,

7 3739R-NSN οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἄλλο243A-NSN, εἰ1487COND μή3361PRT-N τινές5100X-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ταράσσοντες5015V-PAP-NPM ὑμᾶς4771P-2AP καὶ2532CONJ θέλοντες2309V-PAP-NPM μεταστρέψαι3344V-AAN τὸ3588T-ASN εὐαγγέλιον2098N-ASN τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM.

8 ἀλλὰ235CONJ καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND ἡμεῖς1473P-1NP 2228PRT ἄγγελος32N-NSM ἐξ1537PREP οὐρανοῦ3772N-GSM εὐαγγελίζηται2097V-PMS-3S ὑμῖν4771P-2DP παρ3844PREP3739R-ASN εὐηγγελισάμεθα2097V-AMI-1P ὑμῖν4771P-2DP, ἀνάθεμα331N-NSN ἔστω1510V-PAM-3S.

9 ὡς5613ADV προειρήκαμεν4302V-RAI-1P, καὶ2532CONJ ἄρτι737ADV πάλιν3825ADV λέγω3004V-PAI-1S· εἴ1487COND τις5100X-NSM ὑμᾶς4771P-2AP εὐαγγελίζεται2097V-PMI-3S παρ3844PREP3739R-ASN παρελάβετε3880V-2AAI-2P, ἀνάθεμα331N-NSN ἔστω1510V-PAM-3S.

10 ἄρτι737ADV γὰρ1063CONJ ἀνθρώπους444N-APM πείθω3982V-PAI-1S 2228PRT τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM; 2228PRT ζητῶ2212V-PAI-1S ἀνθρώποις444N-DPM ἀρέσκειν700V-PAN; εἰ1487COND γὰρ1063CONJ ἔτι2089ADV ἀνθρώποις444N-DPM ἤρεσκον700V-IAI-1S, Χριστοῦ5547N-GSM δοῦλος1401N-NSM οὐκ3756PRT-N ἂν302PRT ἤμην1510V-IMI-1S.

11 Γνωρίζω1107V-PAI-1S δὲ1161CONJ ὑμῖν4771P-2DP, ἀδελφοί80N-VPM, τὸ3588T-ASN εὐαγγέλιον2098N-ASN τὸ3588T-ASN εὐαγγελισθὲν2097V-APP-ASN ὑπ5259PREPἐμοῦ1473P-1GS ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ἔστι1510V-PAI-3S κατὰ2596PREP ἄνθρωπον444N-ASM·

12 οὐδὲ3761CONJ-N γὰρ1063CONJ ἐγὼ1473P-1NS παρὰ3844PREP ἀνθρώπου444N-GSM παρέλαβον3880V-2AAI-1S αὐτὸ846P-ASN οὔτε3777CONJ-N ἐδιδάχθην1321V-API-1S, ἀλλὰ235CONJ δι1223PREPἀποκαλύψεως602N-GSFΙησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM.

13 Ηκούσατε191V-AAI-2P γὰρ1063CONJ τὴν3588T-ASF ἐμὴν1699S-1SASF ἀναστροφήν391N-ASF ποτε4218PRT ἐν1722PREP τῷ3588T-DSMΙουδαϊσμῷ2454N-DSM, ὅτι3754CONJ καθ2596PREPὑπερβολὴν5236N-ASF ἐδίωκον1377V-IAI-1S τὴν3588T-ASF ἐκκλησίαν1577N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐπόρθουν4199V-IAI-1S αὐτήν846P-ASF,

14 καὶ2532CONJ προέκοπτον4298V-IAI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSNΙουδαϊσμῷ2454N-DSM ὑπὲρ5228PREP πολλοὺς4183A-APM συνηλικιώτας4915N-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN γένει1085N-DSN μου1473P-1GS, περισσοτέρως4057ADV-C ζηλωτὴς2207N-NSM ὑπάρχων5225V-PAP-NSM τῶν3588T-GPF πατρικῶν3967A-GPF μου1473P-1GS παραδόσεων3862N-GPF.

15 Οτε3753ADV δὲ1161CONJ εὐδόκησεν2106V-AAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM ἀφορίσας873V-AAP-NSM με1473P-1AS ἐκ1537PREP κοιλίας2836N-GSF μητρός3384N-GSF μου1473P-1GS καὶ2532CONJ καλέσας2564V-AAP-NSM διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF χάριτος5485N-GSF αὐτοῦ846P-GSM

16 ἀποκαλύψαι601V-AAN τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP ἐμοί1473P-1DS, ἵνα2443CONJ εὐαγγελίζωμαι2097V-PMS-1S αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN, εὐθέως2112ADV οὐ3756PRT-N προσανεθέμην4323V-2AMI-1S σαρκὶ4561N-DSF καὶ2532CONJ αἵματι129N-DSN,

17 οὐδὲ3761CONJ-N ἀνῆλθον424V-2AAI-1S εἰς1519PREPΙεροσόλυμα2414N-APN πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πρὸ4253PREP ἐμοῦ1473P-1GS ἀποστόλους652N-APM, ἀλλὰ235CONJ ἀπῆλθον565V-2AAI-1S εἰς1519PREPΑραβίαν688N-ASF, καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV ὑπέστρεψα5290V-AAI-1S εἰς1519PREP Δαμασκόν1154N-ASF.

18 Επειτα1899ADV μετὰ3326PREP ἔτη2094N-APN τρία5140A-APN ἀνῆλθον424V-2AAI-1S εἰς1519PREPΙεροσόλυμα2414N-APN ἱστορῆσαι2477V-AAN Πέτρον4074N-ASM, καὶ2532CONJ ἐπέμεινα1961V-AAI-1S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM ἡμέρας2250N-APF δεκαπέντε1178A-NUI·

19 ἕτερον2087A-ASM δὲ1161CONJ τῶν3588T-GPM ἀποστόλων652N-GPM οὐκ3756PRT-N εἶδον3708V-2AAI-1S εἰ1487COND μὴ3361PRT-NΙάκωβον2385N-ASM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM.

20 3739R-APN δὲ1161CONJ γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἐνώπιον1799ADV τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N ψεύδομαι5574V-PNI-1S.

21 ἔπειτα1899ADV ἦλθον2064V-2AAI-1S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN κλίματα2824N-APN τῆς3588T-GSF Συρίας4947N-GSF καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF Κιλικίας2791N-GSF.

22 ἤμην1510V-IMI-1S δὲ1161CONJ ἀγνοούμενος50V-PPP-NSM τῷ3588T-DSN προσώπῳ4383N-DSN ταῖς3588T-DPF ἐκκλησίαις1577N-DPF τῆς3588T-GSFΙουδαίας2449N-GSF ταῖς3588T-DPF ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM·

23 μόνον3440ADV δὲ1161CONJ ἀκούοντες191V-PAP-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ὅτι3754CONJ 3588T-NSM διώκων1377V-PAP-NSM ἡμᾶς1473P-1AP ποτε4218PRT νῦν3568ADV εὐαγγελίζεται2097V-PMI-3S τὴν3588T-ASF πίστιν4102N-ASF ἥν3739R-ASF ποτε4218PRT ἐπόρθει4199V-IAI-3S,

24 καὶ2532CONJ ἐδόξαζον1392V-IAI-3P ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-1DS τὸ3588T-ASN Θεόν2316N-ASM.

Κεφάλαιο 2

1 Ἔπειτα1899ADV διὰ1223PREP δεκατεσσάρων1180A-GPN ἐτῶν2094N-GPN πάλιν3825ADV ἀνέβην305V-2AAI-1S εἰς1519PREPΙεροσόλυμα2414N-APN μετὰ3326PREP Βαρνάβα921N-GSM, συμπαραλαβὼν4838V-2AAP-NSM καὶ2532CONJ Τίτον5103N-ASM·

2 ἀνέβην305V-2AAI-1S δὲ1161CONJ κατὰ2596PREP ἀποκάλυψιν602N-ASF· καὶ2532CONJ ἀνεθέμην394V-2AMI-1S αὐτοῖς846P-DPM τὸ3588T-ASN εὐαγγέλιον2098N-ASN 3739R-ASN κηρύσσω2784V-PAI-1S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσι1484N-DPN, κατ2596PREPἰδίαν2398A-ASF δὲ1161CONJ τοῖς3588T-DPM δοκοῦσι1380V-PAP-DPM, μήπως3381CONJ-N εἰς1519PREP κενὸν2756A-ASM τρέχω5143V-PAS-1S 2228PRT ἔδραμον5143V-2AAI-1S.

3 ἀλλ235CONJοὐδὲ3761CONJ-N Τίτος5103N-NSM 3588T-NSM σὺν4862PREP ἐμοί1473P-1DS, ῞Ελλην1672N-NSM ὤν1510V-PAP-NSM, ἠναγκάσθη315V-API-3S περιτμηθῆναι4059V-APN,

4 διὰ1223PREP δὲ1161CONJ τοὺς3588T-APM παρεισάκτους3920A-APM ψευδαδέλφους5569N-APM, οἵτινες3748R-NPM παρεισῆλθον3922V-2AAI-3P κατασκοπῆσαι2684V-AAN τὴν3588T-ASF ἐλευθερίαν1657N-ASF ἡμῶν1473P-1GP ἣν3739R-ASF ἔχομεν2192V-PAI-1P ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSMΙησοῦ2424N-DSM, ἵνα2443CONJ ἡμᾶς1473P-1AP καταδουλώσωνται2615V-AMS-3P·

5 οἷς3739R-DPM οὐδὲ3761CONJ-N πρὸς4314PREP ὥραν5610N-ASF εἴξαμεν1502V-AAI-1P τῇ3588T-DSF ὑποταγῇ5292N-DSF, ἵνα2443CONJ 3588T-NSF ἀλήθεια225N-NSF τοῦ3588T-GSN εὐαγγελίου2098N-GSN διαμείνῃ1265V-AAS-3S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-2AP.

6 ἀπὸ575PREP δὲ1161CONJ τῶν3588T-GPM δοκούντων1380V-PAP-GPM εἶναί1510V-PAN τι5100X-ASN, ὁποῖοί3697A-NPM ποτε4218PRT ἦσαν1510V-IAI-3P οὐδέν3762A-ASN-N μοι1473P-1DS διαφέρει1308V-PAI-3S· πρόσωπον4383N-ASN Θεὸς2316N-NSM ἀνθρώπου444N-GSM οὐ3756PRT-N λαμβάνει2983V-PAI-3S· ἐμοὶ1473P-1DS γὰρ1063CONJ οἱ3588T-NPM δοκοῦντες1380V-PAP-NPM οὐδὲν3762A-ASN-N προσανέθεντο4323V-2AMI-3P,

7 ἀλλὰ235CONJ τοὐναντίον5121ADV-K ἰδόντες3708V-2AAP-NPM ὅτι3754CONJ πεπίστευμαι4100V-RPI-1S τὸ3588T-ASN εὐαγγέλιον2098N-ASN τῆς3588T-GSF ἀκροβυστίας203N-GSF καθὼς2531ADV Πέτρος4074N-NSM τῆς3588T-GSF περιτομῆς4061N-GSF·

8 3588T-NSM γὰρ1063CONJ ἐνεργήσας1754V-AAP-NSM Πέτρῳ4074N-DSM εἰς1519PREP ἀποστολὴν651N-ASF τῆς3588T-GSF περιτομῆς4061N-GSF ἐνήργησε1754V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐμοὶ1473P-1DS εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN·

9 καὶ2532CONJ γνόντες1097V-2AAP-NPM τὴν3588T-ASF χάριν5485N-ASF τὴν3588T-ASF δοθεῖσάν1325V-APP-ASF μοι1473P-1DS, ᾽Ιάκωβος2385N-NSM καὶ2532CONJ Κηφᾶς2786N-NSM καὶ2532CONJΙωάννης2491N-NSM, οἱ3588T-NPM δοκοῦντες1380V-PAP-NPM στῦλοι4769N-NPM εἶναι1510V-PAN, δεξιὰς1188A-APF ἔδωκαν1325V-AAI-3P ἐμοὶ1473P-1DS καὶ2532CONJ Βαρνάβᾳ921N-DSM κοινωνίας2842N-GSF, ἵνα2443CONJ ἡμεῖς1473P-1NP εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN, αὐτοὶ846P-NPM δὲ1161CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF περιτομήν4061N-ASF·

10 μόνον3440ADV τῶν3588T-GPM πτωχῶν4434A-GPM ἵνα2443CONJ μνημονεύωμεν3421V-PAS-1P, 3739R-ASN καὶ2532CONJ ἐσπούδασα4704V-AAI-1S αὐτὸ846P-ASN τοῦτο3778D-ASN ποιῆσαι4160V-AAN.

11 Οτε3753ADV δὲ1161CONJ ἦλθε2064V-2AAI-3S Πέτρος4074N-NSM εἰς1519PREPΑντιόχειαν490N-ASF, κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτῷ846P-DSM ἀντέστην436V-2AAI-1S, ὅτι3754CONJ κατεγνωσμένος2607V-RPP-NSM ἦν1510V-IAI-3S.

12 πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN γὰρ1063CONJ ἐλθεῖν2064V-2AAN τινας5100X-APM ἀπὸ575PREPΙακώβου2385N-GSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN συνήσθιεν4906V-IAI-3S· ὅτε3753ADV δὲ1161CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P, ὑπέστελλε5288V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἀφώριζεν873V-IAI-3S ἑαυτόν1438F-3ASM, φοβούμενος5399V-PNP-NSM τοὺς3588T-APM ἐκ1537PREP περιτομῆς4061N-GSF.

13 καὶ2532CONJ συνυπεκρίθησαν4942V-API-3P αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM λοιποὶ3062A-NPMΙουδαῖοι2453A-NPM, ὥστε5620CONJ καὶ2532CONJ Βαρνάβας921N-NSM συναπήχθη4879V-API-3S αὐτῶν846P-GPM τῇ3588T-DSF ὑποκρίσει5272N-DSF.

14 ἀλλ235CONJὅτε3753ADV εἶδον3708V-2AAI-1S ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ὀρθοποδοῦσι3716V-PAI-3P πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF τοῦ3588T-GSN εὐαγγελίου2098N-GSN, εἶπον3004V-2AAI-1S τῷ3588T-DSM Πέτρῳ4074N-DSM ἔμπροσθεν1715PREP πάντων3956A-GPM· εἰ1487COND σὺ4771P-2NSΙουδαῖος2453A-NSM ὑπάρχων5225V-PAP-NSM ἐθνικῶς1483ADV ζῇς2198V-PAI-2S καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N Ἰουδαϊκῶς2452ADV, τί5101I-ASN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN ἀναγκάζεις315V-PAI-2S ἰουδαΐζειν2450V-PAN;

15 Ημεῖς1473P-1NP φύσει5449N-DSFΙουδαῖοι2453A-NPM καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἐξ1537PREP ἐθνῶν1484N-GPN ἁμαρτωλοί268A-NPM,

16 εἰδότες1492V-RAP-NPM δὲ1161CONJ ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N δικαιοῦται1344V-PPI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἐξ1537PREP ἔργων2041N-GPN νόμου3551N-GSM ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N διὰ1223PREP πίστεως4102N-GSFΙησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM, καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP εἰς1519PREP Χριστὸν5547N-ASMΙησοῦν2424N-ASM ἐπιστεύσαμεν4100V-AAI-1P, ἵνα2443CONJ δικαιωθῶμεν1344V-APS-1P ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF Χριστοῦ5547N-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἐξ1537PREP ἔργων2041N-GPN νόμου3551N-GSM, διότι1360CONJ οὐ3756PRT-N δικαιωθήσεται1344V-FPI-3S ἐξ1537PREP ἔργων2041N-GPN νόμου3551N-GSM πᾶσα3956A-NSF σάρξ4561N-NSF.

17 εἰ1487COND δὲ1161CONJ ζητοῦντες2212V-PAP-NPM δικαιωθῆναι1344V-APN ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM εὑρέθημεν2147V-API-1P καὶ2532CONJ αὐτοὶ846P-NPM ἁμαρτωλοί268A-NPM, ἆρα687PRT-I Χριστὸς5547N-NSM ἁμαρτίας266N-GSF διάκονος1249N-NSM; μὴ3361PRT-N γένοιτο1096V-2ADO-3S.

18 εἰ1487COND γὰρ1063CONJ 3739R-APN κατέλυσα2647V-AAI-1S ταῦτα3778D-APN πάλιν3825ADV οἰκοδομῶ3618V-PAI-1S, παραβάτην3848N-ASM ἐμαυτὸν1683F-1ASM συνίστημι4921V-PAI-1S.

19 ἐγὼ1473P-1NS γὰρ1063CONJ διὰ1223PREP νόμου3551N-GSM νόμῳ3551N-DSM ἀπέθανον599V-2AAI-1S, ἵνα2443CONJ Θεῷ2316N-DSM ζήσω2198V-AAS-1S.

20 Χριστῷ5547N-DSM συνεσταύρωμαι4957V-RPI-1S· ζῶ2198V-PAI-1S δὲ1161CONJ οὐκέτι3765ADV-N ἐγώ1473P-1NS, ζῇ2198V-PAI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-1DS Χριστός5547N-NSM· 3739R-ASN δὲ1161CONJ νῦν3568ADV ζῶ2198V-PAI-1S ἐν1722PREP σαρκί4561N-DSF, ἐν1722PREP πίστει4102N-DSF ζῶ2198V-PAI-1S τῇ3588T-DSF τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM ἀγαπήσαντός25V-AAP-GSM με1473P-1AS καὶ2532CONJ παραδόντος3860V-2AAP-GSM ἑαυτὸν1438F-3ASM ὑπὲρ5228PREP ἐμοῦ1473P-1GS.

21 Οὐκ3756PRT-N ἀθετῶ114V-PAI-1S τὴν3588T-ASF χάριν5485N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM· εἰ1487COND γὰρ1063CONJ διὰ1223PREP νόμου3551N-GSM δικαιοσύνη1343N-NSF, ἄρα686PRT Χριστὸς5547N-NSM δωρεὰν1432ADV ἀπέθανεν599V-2AAI-3S.

Κεφάλαιο 3

1 5599INJ ἀνόητοι453A-VPM Γαλάται1052N-VPM, τίς5101I-NSM ὑμᾶς4771P-2AP ἐβάσκανε940V-AAI-3S τῇ3588T-DSF ἀληθείᾳ225N-DSF μὴ3361PRT-N πείθεσθαι3982V-PPN, οἷς3739R-DPM κατ2596PREPὀφθαλμοὺς3788N-APMΙησοῦς2424N-NSM Χριστὸς5547N-NSM προεγράφη4270V-2API-3S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP ἐσταυρωμένος4717V-RPP-NSM;

2 τοῦτο3778D-ASN μόνον3440ADV θέλω2309V-PAI-1S μαθεῖν3129V-2AAN ἀφ575PREPὑμῶν4771P-2GP· ἐξ1537PREP ἔργων2041N-GPN νόμου3551N-GSM τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN ἐλάβετε2983V-2AAI-2P 2228PRT ἐξ1537PREP ἀκοῆς189N-GSF πίστεως4102N-GSF;

3 οὕτως3779ADV ἀνόητοί453A-NPM ἐστε1510V-PAI-2P; ἐναρξάμενοι1728V-ADP-NPM Πνεύματι4151N-DSN νῦν3568ADV σαρκὶ4561N-DSF ἐπιτελεῖσθε2005V-PEI-2P;

4 τοσαῦτα5118D-APN ἐπάθετε3958V-2AAI-2P εἰκῆ1500ADV; εἴ1487COND γε1065PRT καὶ2532CONJ εἰκῆ1500ADV.

5 3588T-NSM οὖν3767CONJ ἐπιχορηγῶν2023V-PAP-NSM ὑμῖν4771P-2DP τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN καὶ2532CONJ ἐνεργῶν1754V-PAP-NSM δυνάμεις1411N-APF ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP, ἐξ1537PREP ἔργων2041N-GPN νόμου3551N-GSM 2228PRT ἐξ1537PREP ἀκοῆς189N-GSF πίστεως4102N-GSF;

6 καθὼς2531ADV Αβραὰμ11N-PRI ἐπίστευσε4100V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM, καὶ2532CONJ ἐλογίσθη3049V-API-3S αὐτῷ846P-DSM εἰς1519PREP δικαιοσύνην1343N-ASF.

7 Γινώσκετε1097V-PAI-2P ἄρα686PRT ὅτι3754CONJ οἱ3588T-NPM ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF, οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P υἱοὶ5207N-NPMΑβραάμ11N-PRI.

8 προϊδοῦσα4308V-2AAP-NSF δὲ1161CONJ 3588T-NSF γραφὴ1124N-NSF ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF δικαιοῖ1344V-PAI-3S τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN 3588T-NSM Θεός2316N-NSM, προευηγγελίσατο4283V-ADI-3S τῷ3588T-DSMΑβραὰμ11N-PRI ὅτι3754CONJ ἐνευλογηθήσονται1757V-FPI-3P ἐν1722PREP σοὶ4771P-2DS πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ἔθνη1484N-NPN.

9 ὥστε5620CONJ οἱ3588T-NPM ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF εὐλογοῦνται2127V-PPI-3P σὺν4862PREP τῷ3588T-DSM πιστῷ4103A-DSMΑβραάμ11N-PRI.

10 Οσοι3745K-NPM γὰρ1063CONJ ἐξ1537PREP ἔργων2041N-GPN νόμου3551N-GSM εἰσίν1510V-PAI-3P, ὑπὸ5259PREP κατάραν2671N-ASF εἰσί1526V-PAI-3P· γέγραπται1125V-RPI-3S γάρ1063CONJ· ἐπικατάρατος1944A-NSM πᾶς3956A-NSM ὃς3739R-NSM οὐκ3756PRT-N ἐμμένει1696V-PAI-3S ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN γεγραμμένοις1125V-RPP-DPN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN βιβλίῳ975N-DSN τοῦ3588T-GSM νόμου3551N-GSM τοῦ3588T-GSM ποιῆσαι4160V-AAN αὐτά846P-APN·

11 ὅτι3754CONJ δὲ1161CONJ ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM οὐδεὶς3762A-NSM-N δικαιοῦται1344V-PPI-3S παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM, δῆλον1212A-NSN· ὅτι3754CONJ 3588T-NSM δίκαιος1342A-NSM ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF ζήσεται2198V-FDI-3S.

12 3588T-NSM δὲ1161CONJ νόμος3551N-NSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF, ἀλλ235CONJ3588T-NSM ποιήσας4160V-AAP-NSM αὐτὰ846P-APN ἄνθρωπος444N-NSM ζήσεται2198V-FDI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846P-DPN.

13 Χριστὸς5547N-NSM ἡμᾶς1473P-1AP ἐξηγόρασεν1805V-AAI-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κατάρας2671N-GSF τοῦ3588T-GSM νόμου3551N-GSM γενόμενος1096V-2ADP-NSM ὑπὲρ5228PREP ἡμῶν1473P-1GP κατάρα2671N-NSF· γέγραπται1125V-RPI-3S γάρ1063CONJ· ἐπικατάρατος1944A-NSM πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM κρεμάμενος2910V-PMP-NSM ἐπὶ1909PREP ξύλου3586N-GSN·

14 ἵνα2443CONJ εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN 3588T-NSF εὐλογία2129N-NSF τοῦ3588T-GSNΑβραὰμ11N-PRI γένηται1096V-2ADS-3S ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSMΙησοῦ2424N-DSM, ἵνα2443CONJ τὴν3588T-ASF ἐπαγγελίαν1860N-ASF τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN λάβωμεν2983V-2AAS-1P διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF πίστεως4102N-GSF.

15 Αδελφοί80N-VPM, κατὰ2596PREP ἄνθρωπον444N-ASM λέγω3004V-PAI-1S· ὅμως3676CONJ ἀνθρώπου444N-GSM κεκυρωμένην2964V-RPP-ASF διαθήκην1242N-ASF οὐδεὶς3762A-NSM-N ἀθετεῖ114V-PAI-3S 2228PRT ἐπιδιατάσσεται1928V-PNI-3S.

16 τῷ3588T-DSN δὲ1161CONJΑβραὰμ11N-PRI ἐρρέθησαν2046V-API-3P αἱ3588T-NPF ἐπαγγελίαι1860N-NPF καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN σπέρματι4690N-DSN αὐτοῦ846P-GSM· οὐ3756PRT-N λέγει3004V-PAI-3S, καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN σπέρμασιν4690N-DPN, ὡς5613ADV ἐπὶ1909PREP πολλῶν4183A-GPN, ἀλλ235CONJὡς5613ADV ἐφ1909PREPἑνός1520A-GSN, καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN σπέρματί4690N-DSN σου4771P-2GS, ὅς3739R-NSM ἐστι1510V-PAI-3S Χριστός5547N-NSM.

17 τοῦτο3778D-ASN δὲ1161CONJ λέγω3004V-PAI-1S· διαθήκην1242N-ASF προκεκυρωμένην4300V-RPP-ASF ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM εἰς1519PREP Χριστὸν5547N-ASM 3588T-NSM μετὰ3326PREP ἔτη2094N-APN τετρακόσια5071A-APN καὶ2532CONJ τριάκοντα5144A-NUI γεγονὼς1096V-2RAP-NSM νόμος3551N-NSM οὐκ3756PRT-N ἀκυροῖ208V-PAI-3S, εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN καταργῆσαι2673V-AAN τὴν3588T-ASF ἐπαγγελίαν1860N-ASF.

18 εἰ1487COND γὰρ1063CONJ ἐκ1537PREP νόμου3551N-GSM 3588T-NSF κληρονομία2817N-NSF, οὐκέτι3765ADV-N ἐξ1537PREP ἐπαγγελίας1860N-GSF· τῷ3588T-DSM δὲ1161CONJΑβραὰμ11N-PRI δι1223PREPἐπαγγελίας1860N-GSF κεχάρισται5483V-RNI-3S 3588T-NSM Θεός2316N-NSM.

19 Τί5101I-NSN οὖν3767CONJ 3588T-NSM νόμος3551N-NSM; τῶν3588T-GPF παραβάσεων3847N-GPF χάριν5484ADV προσετέθη4369V-API-3S, ἄχρις891ADV οὗ3739R-GSM ἔλθῃ2064V-2AAS-3S τὸ3588T-NSN σπέρμα4690N-NSN 3739R-DSM ἐπήγγελται1861V-RPI-3S, διαταγεὶς1299V-2APP-NSM δι1223PREPἀγγέλων32N-GPM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF μεσίτου3316N-GSM.

20 3588T-NSM δὲ1161CONJ μεσίτης3316N-NSM ἑνὸς1520A-GSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S, 3588T-NSM δὲ1161CONJ Θεὸς2316N-NSM εἷς1520A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S.

21 3588T-NSM οὖν3767CONJ νόμος3551N-NSM κατὰ2596PREP τῶν3588T-GPF ἐπαγγελιῶν1860N-GPF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM; μὴ3361PRT-N γένοιτο1096V-2ADO-3S. εἰ1487COND γὰρ1063CONJ ἐδόθη1325V-API-3S νόμος3551N-NSM 3588T-NSM δυνάμενος1410V-PNP-NSM ζωοποιῆσαι2227V-AAN, ὄντως3689ADV ἂν302PRT ἐκ1537PREP νόμου3551N-GSM ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF δικαιοσύνη1343N-NSF·

22 ἀλλὰ235CONJ συνέκλεισεν4788V-AAI-3S 3588T-NSF γραφὴ1124N-NSF τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN ὑπὸ5259PREP ἁμαρτίαν266N-ASF, ἵνα2443CONJ 3588T-NSF ἐπαγγελία1860N-NSF ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSFΙησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM δοθῇ1325V-APS-3S τοῖς3588T-DPM πιστεύουσι4100V-PAP-DPM.

23 Πρὸ4253PREP δὲ1161CONJ τοῦ3588T-GSN ἐλθεῖν2064V-2AAN τὴν3588T-ASF πίστιν4102N-ASF ὑπὸ5259PREP νόμον3551N-ASM ἐφρουρούμεθα5432V-IPI-1P συγκεκλεισμένοι4788V-RPP-NPM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF μέλλουσαν3195V-PAP-ASF πίστιν4102N-ASF ἀποκαλυφθῆναι601V-APN.

24 ὥστε5620CONJ 3588T-NSM νόμος3551N-NSM παιδαγωγὸς3807N-NSM ἡμῶν1473P-1GP γέγονεν1096V-2RAI-3S εἰς1519PREP Χριστόν5547N-ASM, ἵνα2443CONJ ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF δικαιωθῶμεν1344V-APS-1P·

25 ἐλθούσης2064V-2AAP-GSF δὲ1161CONJ τῆς3588T-GSF πίστεως4102N-GSF οὐκέτι3765ADV-N ὑπὸ5259PREP παιδαγωγόν3807N-ASM ἐσμεν1510V-PAI-1P.

26 πάντες3956A-NPM γὰρ1063CONJ υἱοὶ5207N-NPM Θεοῦ2316N-GSM ἐστε2075V-PAI-2P διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF πίστεως4102N-GSF ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSMΙησοῦ2424N-DSM·

27 ὅσοι3745K-NPM γὰρ1063CONJ εἰς1519PREP Χριστὸν5547N-ASM ἐβαπτίσθητε907V-API-2P, Χριστὸν5547N-ASM ἐνεδύσασθε1746V-AMI-2P.

28 οὐκ3756PRT-N ἔνι1762V-PAI-3SΙουδαῖος2453A-NSM οὐδὲ3761CONJ-NΕλλην1672N-NSM, οὐκ3756PRT-N ἔνι1762V-PAI-3S δοῦλος1401N-NSM οὐδὲ3761CONJ-N ἐλεύθερος1658A-NSM, οὐκ3756PRT-N ἔνι1762V-PAI-3S ἄρσεν730A-NSN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-NSN· πάντες3956A-NPM γὰρ1063CONJ ὑμεῖς4771P-2NP εἷς1520A-NSM ἐστε2075V-PAI-2P ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSMΙησοῦ2424N-DSM.

29 εἰ1487COND δὲ1161CONJ ὑμεῖς4771P-2NP Χριστοῦ5547N-GSM, ἄρα686PRT τοῦ3588T-GSMΑβραὰμ11N-PRI σπέρμα4690N-NSN ἐστὲ1510V-PAI-2P καὶ2532CONJ κατ2596PREPἐπαγγελίαν1860N-ASF κληρονόμοι2818N-NPM.

Κεφάλαιο 4

1 Λέγω3004V-PAI-1S δέ1161CONJ, ἐφ1909PREPὅσον3745K-ASM χρόνον5550N-ASM 3588T-NSM κληρονόμος2818N-NSM νήπιός3516A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S, οὐδὲν3762A-ASN-N διαφέρει1308V-PAI-3S δούλου1401N-GSM, κύριος2962N-NSM πάντων3956A-GPM ὤν1510V-PAP-NSM,

2 ἀλλὰ235CONJ ὑπὸ5259PREP ἐπιτρόπους2012N-APM ἐστὶ2076V-PAI-3S καὶ2532CONJ οἰκονόμους3623N-APM ἄχρι891ADV τῆς3588T-GSF προθεσμίας4287N-GSF τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM.

3 οὕτω3779ADV καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP, ὅτε3753ADV ἦμεν1510V-IAI-1P νήπιοι3516A-NPM, ὑπὸ5259PREP τὰ3588T-APN στοιχεῖα4747N-APN τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM ἦμεν1510V-IAI-1P δεδουλωμένοι1402V-RPP-NPM·

4 ὅτε3753ADV δὲ1161CONJ ἦλθε2064V-2AAI-3S τὸ3588T-NSN πλήρωμα4138N-NSN τοῦ3588T-GSM χρόνου5550N-GSM, ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846P-GSM, γενόμενον1096V-2ADP-ASM ἐκ1537PREP γυναικός1135N-GSF, γενόμενον1096V-2ADP-ASM ὑπὸ5259PREP νόμον3551N-ASM,

5 ἵνα2443CONJ τοὺς3588T-APM ὑπὸ5259PREP νόμον3551N-ASM ἐξαγοράσῃ1805V-AAS-3S, ἵνα2443CONJ τὴν3588T-ASF υἱοθεσίαν5206N-ASF ἀπολάβωμεν618V-2AAS-1P.

6 Οτι3754CONJ δέ1161CONJ ἐστε1510V-PAI-2P υἱοί5207N-NPM, ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF ὑμῶν4771P-2GP, κρᾶζον2896V-PAP-ASN· ἀββᾶ5N-PRI 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM.

7 ὥστε5620CONJ οὐκέτι3765ADV-N εἶ1510V-PAI-2S δοῦλος1401N-NSM, ἀλλ235CONJυἱός5207N-NSM· εἰ1487COND δὲ1161CONJ υἱός5207N-NSM, καὶ2532CONJ κληρονόμος2818N-NSM Θεοῦ2316N-GSM διὰ1223PREP Χριστοῦ5547N-GSM.

8 Αλλὰ235CONJ τότε5119ADV μὲν3303PRT οὐκ3756PRT-N εἰδότες1492V-RAP-NPM Θεὸν2316N-ASM ἐδουλεύσατε1398V-AAI-2P τοῖς3588T-DPM μὴ3361PRT-N φύσει5449N-DSF οὖσι1510V-PAP-DPM θεοῖς2316N-DPM·

9 νῦν3568ADV δὲ1161CONJ γνόντες1097V-2AAP-NPM Θεόν2316N-ASM, μᾶλλον3123ADV δὲ1161CONJ γνωσθέντες1097V-APP-NPM ὑπὸ5259PREP Θεοῦ2316N-GSM, πῶς4459ADV-I ἐπιστρέφετε1994V-PAI-2P πάλιν3825ADV ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἀσθενῆ772A-APN καὶ2532CONJ πτωχὰ4434A-APN στοιχεῖα4747N-APN, οἷς3739R-DPN πάλιν3825ADV ἄνωθεν509ADV δουλεύειν1398V-PAN θέλετε2309V-PAI-2P;

10 ἡμέρας2250N-APF παρατηρεῖσθε3906V-PMI-2P καὶ2532CONJ μῆνας3376N-APM καὶ2532CONJ καιροὺς2540N-APM καὶ2532CONJ ἐνιαυτούς1763N-APM!

11 φοβοῦμαι5399V-PNI-1S ὑμᾶς4771P-2AP μήπως3381CONJ-N εἰκῆ1500ADV κεκοπίακα2872V-RAI-1S εἰς1519PREP ὑμᾶς4771P-2AP.

12 Γίνεσθε1096V-PNM-2P ὡς5613ADV ἐγώ1473P-1NS, ὅτι3754CONJ κἀγὼ2504P-1NS-K ὡς5613ADV ὑμεῖς4771P-2NP, ἀδελφοί80N-VPM, δέομαι1189V-PNI-1S ὑμῶν4771P-2GP. οὐδέν3762A-ASN-N με1473P-1AS ἠδικήσατε91V-AAI-2P.

13 οἴδατε1492V-RAI-2P δὲ1161CONJ ὅτι3754CONJ δι1223PREPἀσθένειαν769N-ASF τῆς3588T-GSF σαρκὸς4561N-GSF εὐηγγελισάμην2097V-AMI-1S ὑμῖν4771P-2DP τὸ3588T-ASN πρότερον4386A-ASN-C,

14 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM πειρασμόν3986N-ASM μου1473P-1GS τὸν3588T-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σαρκί4561N-DSF μου1473P-1GS οὐκ3756PRT-N ἐξουθενήσατε1848V-AAI-2P οὐδὲ3761CONJ-N ἐξεπτύσατε1609V-AAI-2P, ἀλλ235CONJὡς5613ADV ἄγγελον32N-ASM Θεοῦ2316N-GSM ἐδέξασθέ1209V-ADI-2P με1473P-1AS, ὡς5613ADV Χριστὸν5547N-ASMΙησοῦν2424N-ASM.

15 τίς5101I-NSM οὖν3767CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM μακαρισμὸς3108N-NSM ὑμῶν4771P-2GP; μαρτυρῶ3140V-PAI-1S γὰρ1063CONJ ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ εἰ1487COND δυνατὸν1415A-NSN τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM ὑμῶν4771P-2GP ἐξορύξαντες1846V-AAP-NPM ἂν302PRT ἐδώκατέ1325V-AAI-2P μοι1473P-1DS.

16 ὥστε5620CONJ ἐχθρὸς2190A-NSM ὑμῶν4771P-2GP γέγονα1096V-2RAI-1S ἀληθεύων226V-PAP-NSM ὑμῖν4771P-2DP;

17 ζηλοῦσιν2206V-PAI-3P ὑμᾶς4771P-2AP οὐ3756PRT-N καλῶς2573ADV, ἀλλὰ235CONJ ἐκκλεῖσαι1576V-AAN ὑμᾶς4771P-2AP θέλουσιν2309V-PAI-3P, ἵνα2443CONJ αὐτοὺς846P-APM ζηλοῦτε2206V-PAS-2P.

18 καλὸν2570A-NSN δὲ1161CONJ τὸ3588T-NSN ζηλοῦσθαι2206V-PPN ἐν1722PREP καλῷ2570A-DSN πάντοτε3842ADV καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N μόνον3440ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN παρεῖναί3918V-PAN με1473P-1AS πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-2AP.

19 τεκνία5040N-VPN μου1473P-1GS, οὓς3739R-APM πάλιν3825ADV ὠδίνω5605V-PAI-1S, ἄχρις891PREP οὗ3739R-GSM μορφωθῇ3445V-APS-3S Χριστὸς5547N-NSM ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP!

20 ἤθελον2309V-IAI-1S δὲ1161CONJ παρεῖναι3918V-PAN πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-2AP ἄρτι737ADV καὶ2532CONJ ἀλλάξαι236V-AAN τὴν3588T-ASF φωνήν5456N-ASF μου1473P-1GS, ὅτι3754CONJ ἀποροῦμαι639V-PMI-1S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP.

21 Λέγετέ3004V-PAM-2P μοι1473P-1DS οἱ3588T-NPM ὑπὸ5259PREP νόμον3551N-ASM θέλοντες2309V-PAP-NPM εἶναι1510V-PAN· τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM οὐκ3756PRT-N ἀκούετε191V-PAI-2P;

22 γέγραπται1125V-RPI-3S γὰρ1063CONJ ὅτι3754CONJΑβραὰμ11N-PRI δύο1417A-NUI υἱοὺς5207N-APM ἔσχεν2192V-2AAI-3S, ἕνα1520A-ASM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παιδίσκης3814N-GSF καὶ2532CONJ ἕνα1520A-ASM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἐλευθέρας1658A-GSF.

23 ἀλλ235CONJ3588T-NSM μὲν3303PRT ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παιδίσκης3814N-GSF κατὰ2596PREP σάρκα4561N-ASF γεγέννηται1080V-RPI-3S, 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἐλευθέρας1658A-GSF διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF ἐπαγγελίας1860N-GSF.

24 ἅτινά3748R-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S ἀλληγορούμενα238V-PPP-NPN. αὗται3778D-NPF γάρ1063CONJ εἰσι1510V-PAI-3P δύο1417A-NUI διαθῆκαι1242N-NPF, μία1520A-NSF μὲν3303PRT ἀπὸ575PREP ὄρους3735N-GSN Σινᾶ4614N-PRI, εἰς1519PREP δουλείαν1397N-ASF γεννῶσα1080V-PAP-NSF, ἥτις3748R-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3SΑγαρ28N-PRI·

25 τὸ3588T-NSN γὰρ1063CONJΑγαρ28N-PRI Σινᾶ4614N-PRI ὄρος3735N-NSN ἐστὶν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSFΑραβίᾳ688N-DSF, συστοιχεῖ4960V-PAI-3S δὲ1161CONJ τῇ3588T-DSF νῦν3568ADVΙερουσαλήμ2419N-PRI, δουλεύει1398V-PAI-3S δὲ1161CONJ μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN τέκνων5043N-GPN αὐτῆς846P-GSF·

26 3588T-NSF δὲ1161CONJ ἄνω507ADVΙερουσαλὴμ2419N-PRI ἐλευθέρα1658A-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S, ἥτις3748R-NSF ἐστὶ2076V-PAI-3S μήτηρ3384N-NSF πάντων3956A-GPM ἡμῶν1473P-1GP.

27 γέγραπται1125V-RPI-3S γάρ1063CONJ· εὐφράνθητι2165V-APM-2S στεῖρα4723N-VSF 3588T-NSF οὐ3756PRT-N τίκτουσα5088V-PAP-NSF,
ῥῆξον4486V-AAM-2S καὶ2532CONJ βόησον994V-AAM-2S 3588T-NSF οὐκ3756PRT-N ὠδίνουσα5605V-PAP-NSF·
ὅτι3754CONJ πολλὰ4183A-NPN τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN τῆς3588T-GSF ἐρήμου2048A-GSF
μᾶλλον3123ADV 2228PRT τῆς3588T-GSF ἐχούσης2192V-PAP-GSF τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM.

28 ἡμεῖς1473P-1NP δέ1161CONJ, ἀδελφοί80N-VPM, κατὰ2596PREPΙσαὰκ2464N-PRI ἐπαγγελίας1860N-GSF τέκνα5043N-NPN ἐσμέν1510V-PAI-1P.

29 ἀλλ235CONJὥσπερ5618ADV τότε5119ADV 3588T-NSM κατὰ2596PREP σάρκα4561N-ASF γεννηθεὶς1080V-APP-NSM ἐδίωκε1377V-IAI-3S τὸν3588T-ASM κατὰ2596PREP πνεῦμα4151N-ASN, οὕτω3779ADV καὶ2532CONJ νῦν3568ADV.

30 ἀλλὰ235CONJ τί5101I-ASN λέγει3004V-PAI-3S 3588T-NSF γραφή1124N-NSF; ἔκβαλε1544V-2AAM-2S τὴν3588T-ASF παιδίσκην3814N-ASF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτῆς846P-GSF· οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N γὰρ1063CONJ κληρονομήσει2816V-FAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τῆς3588T-GSF παιδίσκης3814N-GSF μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM τῆς3588T-GSF ἐλευθέρας1658A-GSF.

31 Αρα686PRT, ἀδελφοί80N-VPM, οὐκ3756PRT-N ἐσμὲν1510V-PAI-1P παιδίσκης3814N-GSF τέκνα5043N-NPN, ἀλλὰ235CONJ τῆς3588T-GSF ἐλευθέρας1658A-GSF.

Κεφάλαιο 5

1 Τῇ3588T-DSF ἐλευθερίᾳ1657N-DSF οὖν3767CONJ, 3739R-DSF Χριστὸς5547N-NSM ἡμᾶς1473P-1AP ἠλευθέρωσε1659V-AAI-3S, στήκετε4739V-PAM-2P, καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N πάλιν3825ADV ζυγῷ2218N-DSM δουλείας1397N-GSF ἐνέχεσθε1758V-PPM-2P.

2 Ιδε3708V-2AAM-2S ἐγὼ1473P-1NS Παῦλος3972N-NSM λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ ἐὰν1437COND περιτέμνησθε4059V-PPS-2P, Χριστὸς5547N-NSM ὑμᾶς4771P-2AP οὐδὲν3762A-ASN-N ὠφελήσει5623V-FAI-3S.

3 μαρτύρομαι3143V-PNI-1S δὲ1161CONJ πάλιν3825ADV παντὶ3956A-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM περιτεμνομένῳ4059V-PPP-DSM ὅτι3754CONJ ὀφειλέτης3781N-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S ὅλον3650A-ASM τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM ποιῆσαι4160V-AAN.

4 κατηργήθητε2673V-API-2P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM οἵτινες3748R-NPM ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM δικαιοῦσθε1344V-PPI-2P, τῆς3588T-GSF χάριτος5485N-GSF ἐξεπέσατε1601V-2AAI-2P·

5 ἡμεῖς1473P-1NP γὰρ1063CONJ Πνεύματι4151N-DSN ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF ἐλπίδα1680N-ASF δικαιοσύνης1343N-GSF ἀπεκδεχόμεθα553V-PNI-1P.

6 ἐν1722PREP γὰρ1063CONJ Χριστῷ5547N-DSMΙησοῦ2424N-DSM οὔτε3777CONJ-N περιτομή4061N-NSF τι5100X-ASN ἰσχύει2480V-PAI-3S οὔτε3777CONJ-N ἀκροβυστία203N-NSF, ἀλλὰ235CONJ πίστις4102N-NSF δι1223PREPἀγάπης26N-GSF ἐνεργουμένη1754V-PMP-NSF.

7 Ετρέχετε5143V-IAI-2P καλῶς2573ADV· τίς5101I-NSM ὑμᾶς4771P-2AP ἐνέκοψε1465V-AAI-3S τῇ3588T-DSF ἀληθείᾳ225N-DSF μὴ3361PRT-N πείθεσθαι3982V-PPN;

8 3588T-NSF πεισμονὴ3988N-NSF οὐκ3756PRT-N ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM καλοῦντος2564V-PAP-GSM ὑμᾶς4771P-2AP.

9 μικρὰ3398A-NSF ζύμη2219N-NSF ὅλον3650A-ASN τὸ3588T-ASN φύραμα5445N-ASN ζυμοῖ2220V-PAI-3S.

10 ἐγὼ1473P-1NS πέποιθα3982V-2RAI-1S εἰς1519PREP ὑμᾶς4771P-2AP ἐν1722PREP Κυρίῳ2962N-DSM ὅτι3754CONJ οὐδὲν3762A-ASN-N ἄλλο243A-ASN φρονήσετε5426V-FAI-2P· 3588T-NSM δὲ1161CONJ ταράσσων5015V-PAP-NSM ὑμᾶς4771P-2AP βαστάσει941V-FAI-3S τὸ3588T-ASN κρῖμα2917N-ASN, ὅστις3748R-NSM ἂν302PRT 1510V-PAS-3S.

11 ἐγὼ1473P-1NS δέ1161CONJ, ἀδελφοί80N-VPM, εἰ1487COND περιτομὴν4061N-ASF ἔτι2089ADV κηρύσσω2784V-PAI-1S, τί5101I-ASN ἔτι2089ADV διώκομαι1377V-PPI-1S; ἄρα686PRT κατήργηται2673V-RPI-3S τὸ3588T-NSN σκάνδαλον4625N-NSN τοῦ3588T-GSM σταυροῦ4716N-GSM.

12 ὄφελον3785V-2AAI-1S καὶ2532CONJ ἀποκόψονται609V-FMI-3P οἱ3588T-NPM ἀναστατοῦντες387V-PAP-NPM ὑμᾶς4771P-2AP.

13 Υμεῖς4771P-2NP γὰρ1063CONJ ἐπ1909PREPἐλευθερίᾳ1657N-DSF ἐκλήθητε2564V-API-2P, ἀδελφοί80N-VPM· μόνον3440ADV μὴ3361PRT-N τὴν3588T-ASF ἐλευθερίαν1657N-ASF εἰς1519PREP ἀφορμὴν874N-ASF τῇ3588T-DSF σαρκί4561N-DSF, ἀλλὰ235CONJ διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF ἀγάπης26N-GSF δουλεύετε1398V-PAM-2P ἀλλήλοις240C-DPM.

14 3588T-NSM γὰρ1063CONJ πᾶς3956A-NSM νόμος3551N-NSM ἐν1722PREP ἑνὶ1520A-DSM λόγῳ3056N-DSM πληροῦται4137V-PPI-3S, ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM, ἀγαπήσεις25V-FAI-2S τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV σου4771P-2GS ὡς5613ADV σεαυτόν4572F-2ASM.

15 εἰ1487COND δὲ1161CONJ ἀλλήλους240C-APM δάκνετε1143V-PAI-2P καὶ2532CONJ κατεσθίετε2719V-PAI-2P, βλέπετε991V-PAM-2P μὴ3361PRT-N ὑπ5259PREPἀλλήλων240C-GPM ἀναλωθῆτε355V-APS-2P.

16 Λέγω3004V-PAI-1S δέ1161CONJ, Πνεύματι4151N-DSN περιπατεῖτε4043V-PAM-2P καὶ2532CONJ ἐπιθυμίαν1939N-ASF σαρκὸς4561N-GSF οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N τελέσητε5055V-AAS-2P.

17 3588T-NSF γὰρ1063CONJ σὰρξ4561N-NSF ἐπιθυμεῖ1937V-PAI-3S κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN, τὸ3588T-NSN δὲ1161CONJ Πνεῦμα4151N-NSN κατὰ2596PREP τῆς3588T-GSF σαρκός4561N-GSF· ταῦτα3778D-NPN δὲ1161CONJ ἀντίκειται480V-PNI-3S ἀλλήλοις240C-DPN, ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N 3739R-APN ἂν302PRT θέλητε2309V-PAS-2P ταῦτα3778D-APN ποιῆτε4160V-PAS-2P.

18 εἰ1487COND δὲ1161CONJ Πνεύματι4151N-DSN ἄγεσθε71V-PPI-2P, οὐκ3756PRT-N ἐστὲ1510V-PAI-2P ὑπὸ5259PREP νόμον3551N-ASM.

19 φανερὰ5318A-NPN δέ1161CONJ ἐστι1510V-PAI-3S τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN τῆς3588T-GSF σαρκός4561N-GSF, ἅτινά3748R-NPN ἐστι1510V-PAI-3S μοιχεία3430N-NSF, πορνεία4202N-NSF, ἀκαθαρσία167N-NSF, ἀσέλγεια766N-NSF,

20 εἰδωλολατρία1495N-NSF, φαρμακεία5331N-NSF, ἔχθραι2189N-NPF, ἔρεις2054N-NPF, ζῆλοι2205N-NPM, θυμοί2372N-NPM, ἐριθεῖαι2052N-NPF, διχοστασίαι1370N-NPF, αἱρέσεις139N-NPF,

21 φθόνοι5355N-NPM, φόνοι5408N-NPM, μέθαι3178N-NPF, κῶμοι2970N-NPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὅμοια3664A-NPN τούτοις3778D-DPN, 3739R-APN προλέγω4302V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP καθὼς2531ADV καὶ2532CONJ προεῖπον4302V-2AAI-1S, ὅτι3754CONJ οἱ3588T-NPM τὰ3588T-APN τοιαῦτα5108D-APN πράσσοντες4238V-PAP-NPM βασιλείαν932N-ASF Θεοῦ2316N-GSM οὐ3756PRT-N κληρονομήσουσιν2816V-FAI-3P.

22 3588T-NSM δὲ1161CONJ καρπὸς2590N-NSM τοῦ3588T-GSN Πνεύματός4151N-GSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἀγάπη26N-NSF, χαρά5479N-NSF, εἰρήνη1515N-NSF, μακροθυμία3115N-NSF, χρηστότης5544N-NSF, ἀγαθωσύνη19N-NSF, πίστις4102N-NSF,

23 πρᾳότης4240N-NSF, ἐγκράτεια1466N-NSF· κατὰ2596PREP τῶν3588T-GPN τοιούτων5108D-GPN οὐκ3756PRT-N ἔστι1510V-PAI-3S νόμος3551N-NSM.

24 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF ἐσταύρωσαν4717V-AAI-3P σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPN παθήμασι3804N-DPN καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF ἐπιθυμίαις1939N-DPF.

25 Εἰ1487COND ζῶμεν2198V-PAI-1P Πνεύματι4151N-DSN, Πνεύματι4151N-DSN καὶ2532CONJ στοιχῶμεν4748V-PAS-1P.

26 μὴ3361PRT-N γινώμεθα1096V-PNS-1P κενόδοξοι2755A-NPM, ἀλλήλους240C-APM προκαλούμενοι4292V-PMP-NPM, ἀλλήλοις240C-DPM φθονοῦντες5354V-PAP-NPM.

Κεφάλαιο 6

1 Ἀδελφοί80N-VPM, ἐὰν1437COND καὶ2532CONJ προληφθῇ4301V-APS-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἔν1722PREP τινι5100X-DSN παραπτώματι3900N-DSN, ὑμεῖς4771P-2NP οἱ3588T-NPM πνευματικοὶ4152A-NPM καταρτίζετε2675V-PAM-2P τὸν3588T-ASM τοιοῦτον5108D-ASM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN πρᾳότητος4240N-GSF, σκοπῶν4648V-PAP-NSM σεαυτόν4572F-2ASM, μὴ3361PRT-N καὶ2532CONJ σὺ4771P-2NS πειρασθῇς3985V-APS-2S.

2 ἀλλήλων240C-GPM τὰ3588T-APN βάρη922N-APN βαστάζετε941V-PAM-2P, καὶ2532CONJ οὕτως3779ADV ἀναπληρώσατε378V-AAM-2P τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM.

3 εἰ1487COND γὰρ1063CONJ δοκεῖ1380V-PAI-3S τις5100X-NSM εἶναί1510V-PAN τι5100X-NSN μηδὲν3367A-NSN-N ὤν1510V-PAP-NSM, ἑαυτὸν1438F-3ASM φρεναπατᾷ5422V-PAI-3S.

4 τὸ3588T-ASN δὲ1161CONJ ἔργον2041N-ASN ἑαυτοῦ1438F-3GSM δοκιμαζέτω1381V-PAM-3S ἕκαστος1538A-NSM, καὶ2532CONJ τότε5119ADV εἰς1519PREP ἑαυτὸν1438F-3ASM μόνον3441A-ASM τὸ3588T-ASN καύχημα2745N-ASN ἕξει2192V-FAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἕτερον2087A-ASM·

5 ἕκαστος1538A-NSM γὰρ1063CONJ τὸ3588T-ASN ἴδιον2398A-ASN φορτίον5413N-ASN βαστάσει941V-FAI-3S.

6 Κοινωνείτω2841V-PAM-3S δὲ1161CONJ 3588T-NSM κατηχούμενος2727V-PPP-NSM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τῷ3588T-DSM κατηχοῦντι2727V-PAP-DSM ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPN ἀγαθοῖς18A-DPN.

7 Μὴ3361PRT-N πλανᾶσθε4105V-PPM-2P, Θεὸς2316N-NSM οὐ3756PRT-N μυκτηρίζεται3456V-PPI-3S· 3739R-ASN γὰρ1063CONJ ἐὰν1437COND σπείρῃ4687V-PAS-3S ἄνθρωπος444N-NSM, τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ θερίσει2325V-FAI-3S·

8 ὅτι3754CONJ 3588T-NSM σπείρων4687V-PAP-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF ἑαυτοῦ1438F-3GSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF σαρκὸς4561N-GSF θερίσει2325V-FAI-3S φθοράν5356N-ASF, 3588T-NSM δὲ1161CONJ σπείρων4687V-PAP-NSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN θερίσει2325V-FAI-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF.

9 τὸ3588T-ASN δὲ1161CONJ καλὸν2570A-ASN ποιοῦντες4160V-PAP-NPM μὴ3361PRT-N ἐκκακῶμεν1573V-PAS-1P· καιρῷ2540N-DSM γὰρ1063CONJ ἰδίῳ2398A-DSM θερίσομεν2325V-FAI-1P μὴ3361PRT-N ἐκλυόμενοι1590V-PPP-NPM.

10 Αρα686PRT οὖν3767CONJ ὡς5613ADV καιρὸν2540N-ASM ἔχομεν2192V-PAI-1P, ἐργαζώμεθα2038V-PNS-1P τὸ3588T-ASN ἀγαθὸν18A-ASN πρὸς4314PREP πάντας3956A-APM, μάλιστα3122ADV-S δὲ1161CONJ πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM οἰκείους3609A-APM τῆς3588T-GSF πίστεως4102N-GSF.

11 Ιδετε3708V-2AAM-2P πηλίκοις4080A-DPN ὑμῖν4771P-2DP γράμμασιν1121N-DPN ἔγραψα1125V-AAI-1S τῇ3588T-DSF ἐμῇ1699S-1SDSF χειρί5495N-DSF.

12 ὅσοι3745K-NPM θέλουσιν2309V-PAI-3P εὐπροσωπῆσαι2146V-AAN ἐν1722PREP σαρκί4561N-DSF, οὗτοι3778D-NPM ἀναγκάζουσιν315V-PAI-3P ὑμᾶς4771P-2AP περιτέμνεσθαι4059V-PPN, μόνον3440ADV ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N τῷ3588T-DSM σταυρῷ4716N-DSM τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM διώκωνται1377V-PPS-3P.

13 οὐδὲ3761CONJ-N γὰρ1063CONJ οἱ3588T-NPM περιτετμημένοι4059V-RPP-NPM αὐτοὶ846P-NPM νόμον3551N-ASM φυλάσσουσιν5442V-PAI-3P, ἀλλὰ235CONJ θέλουσιν2309V-PAI-3P ὑμᾶς4771P-2AP περιτέμνεσθαι4059V-PPN, ἵνα2443CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὑμετέρᾳ5212S-2PDSF σαρκὶ4561N-DSF καυχήσωνται2744V-ADS-3P.

14 ἐμοὶ1473P-1DS δὲ1161CONJ μὴ3361PRT-N γένοιτο1096V-2ADO-3S καυχᾶσθαι2744V-PNN εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM σταυρῷ4716N-DSM τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM ἡμῶν1473P-1GPΙησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM, δι1223PREPοὗ3739R-GSM ἐμοὶ1473P-1DS κόσμος2889N-NSM ἐσταύρωται4717V-RPI-3S κἀγὼ2504P-1NS-K τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM.

15 ἐν1722PREP γὰρ1063CONJ Χριστῷ5547N-DSMΙησοῦ2424N-DSM οὔτε3777CONJ-N περιτομή4061N-NSF τι5100X-NSN ἰσχύει2480V-PAI-3S οὔτε3777CONJ-N ἀκροβυστία203N-NSF, ἀλλὰ235CONJ καινὴ2537A-NSF κτίσις2937N-NSF.

16 καὶ2532CONJ ὅσοι3745K-NPM τῷ3588T-DSM κανόνι2583N-DSM τούτῳ3778D-DSM στοιχήσουσιν4748V-FAI-3P, εἰρήνη1515N-NSF ἐπ1909PREPαὐτοὺς846P-APM καὶ2532CONJ ἔλεος1656N-NSN, καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASMΙσραὴλ2474N-PRI τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

17 Τοῦ3588T-GSN λοιποῦ3064A-GSN κόπους2873N-APM μοι1473P-1DS μηδεὶς3367A-NSM-N παρεχέτω3930V-PAM-3S· ἐγὼ1473P-1NS γὰρ1063CONJ τὰ3588T-APN στίγματα4742N-APN τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSMΙησοῦ2424N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σώματί4983N-DSN μου1473P-1GS βαστάζω941V-PAI-1S.

18 Η3588T-NSF χάρις5485N-NSF τοῦ3588T-GSN Κυρίου2962N-GSM ἡμῶν1473P-1GPΙησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSN πνεύματος4151N-GSN ὑμῶν4771P-2GP, ἀδελφοί80N-VPM· ἀμήν281HEB.