Ιωανου Γ

New Testament Patriarchial Text. Hellenic Bible Society. HELLENIC BIBLE SOCIETY, is the company that deals exclusively with the translation, distribution, edition and promotion of the Holy Scriptures in Greece. It is a non-profit legal entity with the sole scope to promote the Word of God. The company participates in various projects consisting but not limited to the translation of the Bible in various forms of the Greek language, printing and promoting the Scriptures. Hellenic Bible Society is a full member of the United Bible Societies. Since February 2012, as member of the UBS, “is a non-governmental organization in consultative partnership with UNESCO”. More info can be seen at the official website of the HBS: http://www.hellenicbiblesociety.gr. The original text (as approved by the Orthodox Church) is Copyright free. The Hellenic Bible Society, www.HellenicBibleSociety.gr created the digitized text, Copyright 2003.

New Testament Patriarchial Text

2003

Κεφάλαιο 1

1 3588T-NSM πρεσβύτερος4245A-NSM-C Γαΐῳ1050N-DSM τῷ3588T-DSM ἀγαπητῷ27A-DSM, ὃν3739R-ASM ἐγὼ1473P-1NS ἀγαπῶ25V-PAI-1S ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF.

2 Αγαπητέ27A-VSM, περὶ4012PREP πάντων3956A-GPN εὔχομαί2172V-PNI-1S σε4771P-2AS εὐοδοῦσθαι2137V-PPN καὶ2532CONJ ὑγιαίνειν5198V-PAN, καθὼς2531ADV εὐοδοῦταί2137V-PPI-3S σου4771P-2GS 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF.

3 ἐχάρην5463V-2AOI-1S γὰρ1063CONJ λίαν3029ADV ἐρχομένων2064V-PNP-GPM ἀδελφῶν80N-GPM καὶ2532CONJ μαρτυρούντων3140V-PAP-GPM σου4771P-2GS τῇ3588T-DSF ἀληθείᾳ225N-DSF, καθὼς2531ADV σὺ4771P-2NS ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF περιπατεῖς4043V-PAI-2S.

4 μειζοτέραν3173A-ASF-C τούτων3778D-GPN οὐκ3756PRT-N ἔχω2192V-PAI-1S χαράν5479N-ASF, ἵνα2443CONJ ἀκούω191V-PAS-1S τὰ3588T-APN ἐμὰ1699S-1SAPN τέκνα5043N-APN ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF περιπατοῦντα4043V-PAP-APN.

5 Αγαπητέ27A-VSM, πιστὸν4103A-ASN ποιεῖς4160V-PAI-2S 3739R-ASN ἐὰν1437COND ἐργάσῃ2038V-ADS-2S εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM ξένους3581A-APM,

6 οἳ3739R-NPM ἐμαρτύρησάν3140V-AAI-3P σου4771P-2GS τῇ3588T-DSF ἀγάπῃ26N-DSF ἐνώπιον1799ADV ἐκκλησίας1577N-GSF, οὓς3739R-APM καλῶς2573ADV ποιήσεις4160V-FAI-2S προπέμψας4311V-AAP-NSM ἀξίως516ADV τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

7 ὑπὲρ5228PREP γὰρ1063CONJ τοῦ3588T-GSN ὀνόματος3686N-GSN ἐξῆλθον1831V-2AAI-3P, μηδὲν3367A-ASN-N λαμβάνοντες2983V-PAP-NPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἐθνικῶν1482A-GPM.

8 ἡμεῖς1473P-1NP οὖν3767CONJ ὀφείλομεν3784V-PAI-1P ἀπολαμβάνειν618V-PAN τοὺς3588T-APM τοιούτους5108D-APM, ἵνα2443CONJ συνεργοὶ4904A-NPM γινώμεθα1096V-PNS-1P τῇ3588T-DSF ἀληθείᾳ225N-DSF.

9 Εγραψα1125V-AAI-1S τῇ3588T-DSF ἐκκλησίᾳ1577N-DSF· ἀλλ235CONJ3588T-NSM φιλοπρωτεύων5383V-PAP-NSM αὐτῶν846P-GPF Διοτρεφὴς1361N-NSM οὐκ3756PRT-N ἐπιδέχεται1926V-PNI-3S ἡμᾶς1473P-1AP.

10 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN, ἐὰν1437COND ἔλθω2064V-2AAS-1S, ὑπομνήσω5279V-FAI-1S αὐτοῦ846P-GSM τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN 3739R-APN ποιεῖ4160V-PAI-3S, λόγοις3056N-DPM πονηροῖς4190A-DPM φλυαρῶν5396V-PAP-NSM ἡμᾶς1473P-1AP· καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ἀρκούμενος714V-PPP-NSM ἐπὶ1909PREP τούτοις3778D-DPM οὔτε3777CONJ-N αὐτὸς846P-NSM ἐπιδέχεται1926V-PNI-3S τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM βουλομένους1014V-PNP-APM κωλύει2967V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἐκκλησίας1577N-GSF ἐκβάλλει1544V-PAI-3S.

11 Αγαπητέ27A-VSM, μὴ3361PRT-N μιμοῦ3401V-PNM-2S τὸ3588T-ASN κακόν2556A-ASN, ἀλλὰ235CONJ τὸ3588T-ASN ἀγαθόν18A-ASN. 3588T-NSM ἀγαθοποιῶν15V-PAP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S· 3588T-NSM κακοποιῶν2554V-PAP-NSM οὐχ3756PRT-N ἑώρακε3708V-RAI-3S-ATT τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM.

12 Δημητρίῳ1216N-DSM μεμαρτύρηται3140V-RPI-3S ὑπὸ5259PREP πάντων3956A-GPM καὶ2532CONJ ὑπ5259PREPαὐτῆς846P-GSF τῆς3588T-GSF ἀληθείας225N-GSF· καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP δὲ1161CONJ μαρτυροῦμεν3140V-PAI-1P, καὶ2532CONJ οἴδατε1492V-RAI-2P ὅτι3754CONJ 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF ἡμῶν1473P-1GP ἀληθής227A-NSF ἐστι1510V-PAI-3S.

13 Πολλὰ4183A-APN εἶχον2192V-IAI-1S γράφειν1125V-PAN, ἀλλ235CONJοὐ3756PRT-N θέλω2309V-PAI-1S διὰ1223PREP μέλανος3188A-GSN καὶ2532CONJ καλάμου2563N-GSM σοι4771P-2DS γράψαι1125V-AAN·

14 ἐλπίζω1679V-PAI-1S δὲ1161CONJ εὐθέως2112ADV ἰδεῖν3708V-2AAN σε4771P-2AS, καὶ2532CONJ στόμα4750N-ASN πρὸς4314PREP στόμα4750N-ASN λαλήσομεν2980V-FAI-1P.

15 εἰρήνη1515N-NSF σοι4771P-2DS. ἀσπάζονταί782V-PNI-3P σε4771P-2AS οἱ3588T-NPM φίλοι5384A-NPM. ἀσπάζου782V-PNM-2S τοὺς3588T-APM φίλους5384A-APM κατ2596PREPὄνομα3686N-ASN.

Содержание
None