Ιωανου Β

New Testament Patriarchial Text. Hellenic Bible Society. HELLENIC BIBLE SOCIETY, is the company that deals exclusively with the translation, distribution, edition and promotion of the Holy Scriptures in Greece. It is a non-profit legal entity with the sole scope to promote the Word of God. The company participates in various projects consisting but not limited to the translation of the Bible in various forms of the Greek language, printing and promoting the Scriptures. Hellenic Bible Society is a full member of the United Bible Societies. Since February 2012, as member of the UBS, “is a non-governmental organization in consultative partnership with UNESCO”. More info can be seen at the official website of the HBS: http://www.hellenicbiblesociety.gr. The original text (as approved by the Orthodox Church) is Copyright free. The Hellenic Bible Society, www.HellenicBibleSociety.gr created the digitized text, Copyright 2003.

New Testament Patriarchial Text

2003

Κεφάλαιο 1

1 3588T-NSM πρεσβύτερος4245A-NSM-C, ἐκλεκτῇ1588A-DSF κυρίᾳ2959N-DSF καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN τέκνοις5043N-DPN αὐτῆς846P-GSF, οὓς3739R-APM ἐγὼ1473P-1NS ἀγαπῶ25V-PAI-1S ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἐγὼ1473P-1NS μόνος3441A-NSM, ἀλλὰ235CONJ καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐγνωκότες1097V-RAP-NPM τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF,

2 διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF τὴν3588T-ASF μένουσαν3306V-PAP-ASF ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP, καὶ2532CONJ μεθ3326PREPἡμῶν1473P-1GP ἔσται1510V-FDI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM·

3 ἔσται1510V-FDI-3S μεθ3326PREPὑμῶν5216P-2GP χάρις5485N-NSF, ἔλεος1656N-NSN, εἰρήνη1515N-NSF παρὰ3844PREP Θεοῦ2316N-GSM πατρὸς3962N-GSM καὶ2532CONJ παρὰ3844PREP Κυρίου2962N-GSMΙησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM, ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF καὶ2532CONJ ἀγάπῃ26N-DSF.

4 Εχάρην5463V-2AOI-1S λίαν3029ADV ὅτι3754CONJ εὕρηκα2147V-RAI-1S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN τέκνων5043N-GPN σου4771P-2GS περιπατοῦντας4043V-PAP-APM ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF, καθὼς2531ADV ἐντολὴν1785N-ASF ἐλάβομεν2983V-2AAI-1P παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM.

5 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐρωτῶ2065V-PAI-1S σε4771P-2AS, κυρία2959N-VSF, οὐχ3756PRT-N ὡς5613ADV ἐντολὴν1785N-ASF γράφων1125V-PAP-NSM σοι4771P-2DS καινήν2537A-ASF, ἀλλὰ235CONJ ἣν3739R-ASF εἴχομεν2192V-IAI-1P ἀπ575PREPἀρχῆς746N-GSF, ἵνα2443CONJ ἀγαπῶμεν25V-PAS-1P ἀλλήλους240C-APM.

6 καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF, ἵνα2443CONJ περιπατῶμεν4043V-PAS-1P κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM. αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἐντολή1785N-NSF, καθὼς2531ADV ἠκούσατε191V-AAI-2P ἀπ575PREPἀρχῆς746N-GSF, ἵνα2443CONJ ἐν1722PREP αὐτῇ846P-DSF περιπατῆτε4043V-PAS-2P.

7 ὅτι3754CONJ πολλοὶ4183A-NPM πλάνοι4108A-NPM εἰσῆλθον1525V-2AAI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM, οἱ3588T-NPM μὴ3361PRT-N ὁμολογοῦντες3670V-PAP-NPMΙησοῦν2424N-ASM Χριστὸν5547N-ASM ἐρχόμενον2064V-PNP-ASM ἐν1722PREP σαρκί4561N-DSF· οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM πλάνος4108A-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀντίχριστος500N-NSM.

8 βλέπετε991V-PAM-2P ἑαυτούς1438F-2APM, ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N ἀπολέσωμεν622V-AAS-1P 3739R-APN εἰργασάμεθα2038V-ADI-1P, ἀλλὰ235CONJ μισθὸν3408N-ASM πλήρη4134A-ASM ἀπολάβωμεν618V-2AAS-1P.

9 πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM παραβαίνων3845V-PAP-NSM καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N μένων3306V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF διδαχῇ1322N-DSF τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM Θεὸν2316N-ASM οὐκ3756PRT-N ἔχει2192V-PAI-3S· 3588T-NSM μένων3306V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF διδαχῇ1322N-DSF τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM, οὗτος3778D-NSM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM ἔχει2192V-PAI-3S.

10 εἴ1487COND τις5100X-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-2AP καὶ2532CONJ ταύτην3778D-ASF τὴν3588T-ASF διδαχὴν1322N-ASF οὐ3756PRT-N φέρει5342V-PAI-3S, μὴ3361PRT-N λαμβάνετε2983V-PAM-2P αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP οἰκίαν3614N-ASF, καὶ2532CONJ χαίρειν5463V-PAN αὐτῷ846P-DSM μὴ3361PRT-N λέγετε3004V-PAM-2P·

11 3588T-NSM γὰρ1063CONJ λέγων3004V-PAP-NSM αὐτῷ846P-DSM χαίρειν5463V-PAN κοινωνεῖ2841V-PAI-3S τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN αὐτοῦ846P-GSM τοῖς3588T-DPN πονηροῖς4190A-DPN.

12 Πολλὰ4183A-APN ἔχων2192V-PAP-NSM ὑμῖν4771P-2DP γράφειν1125V-PAN, οὐκ3756PRT-N ἠβουλήθην1014V-AOI-1S διὰ1223PREP χάρτου5489N-GSM καὶ2532CONJ μέλανος3188A-GSN, ἀλλὰ235CONJ ἐλπίζω1679V-PAI-1S ἐλθεῖν2064V-2AAN πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-2AP καὶ2532CONJ στόμα4750N-ASN πρὸς4314PREP στόμα4750N-ASN λαλῆσαι2980V-AAN, ἵνα2443CONJ 3588T-NSF χαρὰ5479N-NSF ἡμῶν1473P-1GP 1510V-PAS-3S πεπληρωμένη4137V-RPP-NSF.

13 ἀσπάζεταί782V-PNI-3S σε4771P-2AS τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN τῆς3588T-GSF ἀδελφῆς79N-GSF σου4771P-2GS τῆς3588T-GSF ἐκλεκτῆς1588A-GSF· ἀμήν281HEB.

Содержание
None