Ιωανου Α

New Testament Patriarchial Text. Hellenic Bible Society. HELLENIC BIBLE SOCIETY, is the company that deals exclusively with the translation, distribution, edition and promotion of the Holy Scriptures in Greece. It is a non-profit legal entity with the sole scope to promote the Word of God. The company participates in various projects consisting but not limited to the translation of the Bible in various forms of the Greek language, printing and promoting the Scriptures. Hellenic Bible Society is a full member of the United Bible Societies. Since February 2012, as member of the UBS, “is a non-governmental organization in consultative partnership with UNESCO”. More info can be seen at the official website of the HBS: http://www.hellenicbiblesociety.gr. The original text (as approved by the Orthodox Church) is Copyright free. The Hellenic Bible Society, www.HellenicBibleSociety.gr created the digitized text, Copyright 2003.

New Testament Patriarchial Text

2003

Κεφάλαιο 1

1 3739R-ASN ἦν1510V-IAI-3S ἀπ575PREPἀρχῆς746N-GSF, 3739R-ASN ἀκηκόαμεν191V-2RAI-1P-ATT, 3739R-ASN ἑωράκαμεν3708V-RAI-1P-ATT τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM ἡμῶν1473P-1GP, 3739R-ASN ἐθεασάμεθα2300V-ADI-1P καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF ἡμῶν1473P-1GP ἐψηλάφησαν5584V-AAI-3P, περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM λόγου3056N-GSM τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF· —

2 καὶ2532CONJ 3588T-NSF ζωὴ2222N-NSF ἐφανερώθη5319V-API-3S, καὶ2532CONJ ἑωράκαμεν3708V-RAI-1P-ATT καὶ2532CONJ μαρτυροῦμεν3140V-PAI-1P καὶ2532CONJ ἀπαγγέλλομεν518V-PAI-1P ὑμῖν4771P-2DP τὴν3588T-ASF ζωὴν2222N-ASF τὴν3588T-ASF αἰώνιον166A-ASF, ἥτις3748R-NSF ἦν1510V-IAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM καὶ2532CONJ ἐφανερώθη5319V-API-3S ἡμῖν1473P-1DP· -

3 3739R-ASN ἑωράκαμεν3708V-RAI-1P-ATT καὶ2532CONJ ἀκηκόαμεν191V-2RAI-1P-ATT, ἀπαγγέλλομεν518V-PAI-1P ὑμῖν4771P-2DP, ἵνα2443CONJ καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP κοινωνίαν2842N-ASF ἔχητε2192V-PAS-2P μεθ3326PREPἡμῶν1473P-1GP· καὶ2532CONJ 3588T-NSF κοινωνία2842N-NSF δὲ1161CONJ 3588T-NSF ἡμετέρα2251S-1PNSF μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846P-GSMΙησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM.

4 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN γράφομεν1125V-PAI-1P ὑμῖν4771P-2DP, ἵνα2443CONJ 3588T-NSF χαρὰ5479N-NSF ἡμῶν1473P-1GP 1510V-PAS-3S πεπληρωμένη4137V-RPP-NSF.

5 Καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἐπαγγελία1860N-NSF ἣν3739R-ASF ἀκηκόαμεν191V-2RAI-1P-ATT ἀπ575PREPαὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἀναγγέλλομεν312V-PAI-1P ὑμῖν4771P-2DP, ὅτι3754CONJ 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM φῶς5457N-NSN ἐστι1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ σκοτία4653N-NSF ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S οὐδεμία3762A-NSF-N.

6 ἐὰν1437COND εἴπωμεν3004V-2AAS-1P ὅτι3754CONJ κοινωνίαν2842N-ASF ἔχομεν2192V-PAI-1P μετ3326PREPαὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σκότει4655N-DSN περιπατῶμεν4043V-PAS-1P, ψευδόμεθα5574V-PNI-1P καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N ποιοῦμεν4160V-PAI-1P τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF·

7 ἐὰν1437COND δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φωτὶ5457N-DSN περιπατῶμεν4043V-PAS-1P, ὡς5613ADV αὐτός846P-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φωτί5457N-DSN, κοινωνίαν2842N-ASF ἔχομεν2192V-PAI-1P μετ3326PREPἀλλήλων240C-GPM, καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN αἷμα129N-NSNΙησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846P-GSM καθαρίζει2511V-PAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP ἀπὸ575PREP πάσης3956A-GSF ἁμαρτίας266N-GSF.

8 ἐὰν1437COND εἴπωμεν3004V-2AAS-1P ὅτι3754CONJ ἁμαρτίαν266N-ASF οὐκ3756PRT-N ἔχομεν2192V-PAI-1P, ἑαυτοὺς1438F-1APM πλανῶμεν4105V-PAI-1P καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀλήθεια225N-NSF οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP.

9 ἐὰν1437COND ὁμολογῶμεν3670V-PAS-1P τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF ἡμῶν1473P-1GP, πιστός4103A-NSM ἐστι1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ δίκαιος1342A-NSM, ἵνα2443CONJ ἀφῇ863V-2AAS-3S ἡμῖν1473P-1DP τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF καὶ2532CONJ καθαρίσῃ2511V-AAS-3S ἡμᾶς1473P-1AP ἀπὸ575PREP πάσης3956A-GSF ἀδικίας93N-GSF.

10 ἐὰν1437COND εἴπωμεν3004V-2AAS-1P ὅτι3754CONJ οὐχ3756PRT-N ἡμαρτήκαμεν264V-RAI-1P, ψεύστην5583N-ASM ποιοῦμεν4160V-PAI-1P αὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ 3588T-NSM λόγος3056N-NSM αὐτοῦ846P-GSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP.

Κεφάλαιο 2

1 Τεκνία5040N-VPN μου1473P-1GS, ταῦτα3778D-APN γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N ἁμάρτητε264V-2AAS-2P· καὶ2532CONJ ἐάν1437COND τις5100X-NSM ἁμάρτῃ264V-2AAS-3S, παράκλητον3875N-ASM ἔχομεν2192V-PAI-1P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM, ᾽Ιησοῦν2424N-ASM Χριστὸν5547N-ASM δίκαιον1342A-ASM·

2 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἱλασμός2434N-NSM ἐστι1510V-PAI-3S περὶ4012PREP τῶν3588T-GPF ἁμαρτιῶν266N-GPF ἡμῶν1473P-1GP, οὐ3756PRT-N περὶ4012PREP τῶν3588T-GPF ἡμετέρων2251S-1PGPF δὲ1161CONJ μόνον3440ADV, ἀλλὰ235CONJ καὶ2532CONJ περὶ4012PREP ὅλου3650A-GSM τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM.

3 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γινώσκομεν1097V-PAI-1P ὅτι3754CONJ ἐγνώκαμεν1097V-RAI-1P αὐτόν846P-ASM, ἐὰν1437COND τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM τηρῶμεν5083V-PAS-1P.

4 3588T-NSM λέγων3004V-PAP-NSM, ἔγνωκα1097V-RAI-1S αὐτόν846P-ASM, καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM μὴ3361PRT-N τηρῶν5083V-PAP-NSM, ψεύστης5583N-NSM ἐστί2076V-PAI-3S, καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSM 3588T-NSF ἀλήθεια225N-NSF οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S·

5 ὃς3739R-NSM δ1161CONJἂν302PRT τηρῇ5083V-PAS-3S αὐτοῦ846P-GSM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM, ἀληθῶς230ADV ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τετελείωται5048V-RPI-3S. ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γινώσκομεν1097V-PAI-1P ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM ἐσμεν1510V-PAI-1P.

6 3588T-NSM λέγων3004V-PAP-NSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένειν3306V-PAN ὀφείλει3784V-PAI-3S, καθὼς2531ADV ἐκεῖνος1565D-NSM περιεπάτησε4043V-AAI-3S, καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM οὕτω3779ADV περιπατεῖν4043V-PAN.

7 Αδελφοί80N-VPM, οὐκ3756PRT-N ἐντολὴν1785N-ASF καινὴν2537A-ASF γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, ἀλλ235CONJἐντολὴν1785N-ASF παλαιάν3820A-ASF, ἣν3739R-ASF εἴχετε2192V-IAI-2P ἀπ575PREPἀρχῆς746N-GSF· 3588T-NSF ἐντολὴ1785N-NSF 3588T-NSF παλαιά3820A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM ὃν3739R-ASM ἠκούσατε191V-AAI-2P ἀπ575PREPἀρχῆς746N-GSF.

8 πάλιν3825ADV ἐντολὴν1785N-ASF καινὴν2537A-ASF γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, 3739R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἀληθὲς227A-NSN ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP, ὅτι3754CONJ 3588T-NSF σκοτία4653N-NSF παράγεται3855V-PMI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN τὸ3588T-NSN ἀληθινὸν228A-NSN ἤδη2235ADV φαίνει5316V-PAI-3S.

9 3588T-NSM λέγων3004V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φωτὶ5457N-DSN εἶναι1510V-PAN, καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM μισῶν3404V-PAP-NSM, ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκοτίᾳ4653N-DSF ἐστὶν1510V-PAI-3S ἕως2193ADV ἄρτι737ADV.

10 3588T-NSM ἀγαπῶν25V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φωτὶ5457N-DSN μένει3306V-PAI-3S, καὶ2532CONJ σκάνδαλον4625N-NSN ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S·

11 3588T-NSM δὲ1161CONJ μισῶν3404V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκοτίᾳ4653N-DSF ἐστὶ2076V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκοτίᾳ4653N-DSF περιπατεῖ4043V-PAI-3S, καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N οἶδε1492V-RAI-3S ποῦ4225ADV ὑπάγει5217V-PAI-3S, ὅτι3754CONJ 3588T-NSF σκοτία4653N-NSF ἐτύφλωσε5186V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτοῦ846P-GSM.

12 Γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, τεκνία5040N-VPN,
ὅτι3754CONJ ἀφέωνται863V-RPI-3P ὑμῖν4771P-2DP αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846P-GSM.

13 γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, πατέρες3962N-VPM,
ὅτι3754CONJ ἐγνώκατε1097V-RAI-2P τὸν3588T-ASM ἀπ575PREPἀρχῆς746N-GSF.
γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, νεανίσκοι3495N-VPM,
ὅτι3754CONJ νενικήκατε3528V-RAI-2P τὸν3588T-ASM πονηρόν4190A-ASM.

14 ἔγραψα1125V-AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, παιδία3813N-VPN,
ὅτι3754CONJ ἐγνώκατε1097V-RAI-2P τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM.
ἔγραψα1125V-AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, πατέρες3962N-VPM,
ὅτι3754CONJ ἐγνώκατε1097V-RAI-2P τὸν3588T-ASM ἀπ575PREPἀρχῆς746N-GSF.
ἔγραψα1125V-AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP, νεανίσκοι3495N-VPM,
ὅτι3754CONJ ἰσχυροί2478A-NPM ἐστε1510V-PAI-2P καὶ2532CONJ 3588T-NSM λόγος3056N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP μένει3306V-PAI-3S
καὶ2532CONJ νενικήκατε3528V-RAI-2P τὸν3588T-ASM πονηρόν4190A-ASM.

15 μὴ3361PRT-N ἀγαπᾶτε25V-PAM-2P τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM μηδὲ3366CONJ-N τὰ3588T-APN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM. ἐάν1437COND τις5100X-NSM ἀγαπᾷ25V-PAS-3S τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM, οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM·

16 ὅτι3754CONJ πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM, 3588T-NSF ἐπιθυμία1939N-NSF τῆς3588T-GSF σαρκὸς4561N-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἐπιθυμία1939N-NSF τῶν3588T-GPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀλαζονεία212N-NSF τοῦ3588T-GSM βίου979N-GSM, οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM, ἀλλ235CONJἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM ἐστί2076V-PAI-3S.

17 καὶ2532CONJ 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM παράγεται3855V-PMI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἐπιθυμία1939N-NSF αὐτοῦ846P-GSM· 3588T-NSM δὲ1161CONJ ποιῶν4160V-PAP-NSM τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM μένει3306V-PAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM.

18 Παιδία3813N-VPN, ἐσχάτη2078A-NSF-S ὥρα5610N-NSF ἐστί2076V-PAI-3S, καὶ2532CONJ καθὼς2531ADV ἠκούσατε191V-AAI-2P ὅτι3754CONJ 3588T-NSM ἀντίχριστος500N-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S, καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἀντίχριστοι500N-NPM πολλοὶ4183A-NPM γεγόνασιν1096V-2RAI-3P· ὅθεν3606ADV γινώσκομεν1097V-PAI-1P ὅτι3754CONJ ἐσχάτη2078A-NSF-S ὥρα5610N-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S.

19 ἐξ1537PREP ἡμῶν1473P-1GP ἐξῆλθον1831V-2AAI-3P, ἀλλ235CONJοὐκ3756PRT-N ἦσαν1510V-IAI-3P ἐξ1537PREP ἡμῶν1473P-1GP· εἰ1487COND γὰρ1063CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P ἐξ1537PREP ἡμῶν1473P-1GP, μεμενήκεισαν3306V-LAI-3P ἂν302PRT μεθ3326PREPἡμῶν1473P-1GP· ἀλλ235CONJἵνα2443CONJ φανερωθῶσιν5319V-APS-3P ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N εἰσὶ1526V-PAI-3P πάντες3956A-NPM ἐξ1537PREP ἡμῶν1473P-1GP.

20 καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP χρῖσμα5545N-ASN ἔχετε2192V-PAI-2P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ἁγίου40A-GSM, καὶ2532CONJ οἴδατε1492V-RAI-2P πάντα3956A-APN.

21 οὐκ3756PRT-N ἔγραψα1125V-AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF, ἀλλ235CONJὅτι3754CONJ οἴδατε1492V-RAI-2P αὐτήν846P-ASF, καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ πᾶν3956A-NSN ψεῦδος5579N-NSN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἀληθείας225N-GSF οὐκ3756PRT-N ἔστι1510V-PAI-3S.

22 τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ψεύστης5583N-NSM εἰ1487COND μὴ3361PRT-N 3588T-NSM ἀρνούμενος720V-PNP-NSM ὅτι3754CONJΙησοῦς2424N-NSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM; οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἀντίχριστος500N-NSM, 3588T-NSM ἀρνούμενος720V-PNP-NSM τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM.

23 πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἀρνούμενος720V-PNP-NSM τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM οὐδὲ3761CONJ-N τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM ἔχει2192V-PAI-3S.

24 Υμεῖς4771P-2NP οὖν3767CONJ 3739R-ASN ἠκούσατε191V-AAI-2P ἀπ575PREPἀρχῆς746N-GSF, ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP μενέτω3306V-PAM-3S. ἐὰν1437COND ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP μείνῃ3306V-AAS-3S 3739R-ASN ἀπ575PREPἀρχῆς746N-GSF ἠκούσατε191V-AAI-2P, καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM υἱῷ5207N-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πατρὶ3962N-DSM μενεῖτε3306V-FAI-2P.

25 καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἐπαγγελία1860N-NSF ἣν3739R-ASF αὐτὸς846P-NSM ἐπηγγείλατο1861V-ADI-3S ἡμῖν1473P-1DP, τὴν3588T-ASF ζωὴν2222N-ASF τὴν3588T-ASF αἰώνιον166A-ASF.

26 Ταῦτα3778D-APN ἔγραψα1125V-AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM πλανώντων4105V-PAP-GPM ὑμᾶς4771P-2AP.

27 καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP, τὸ3588T-NSN χρῖσμα5545N-NSN 3739R-ASN ἐλάβετε2983V-2AAI-2P ἀπ575PREPαὐτοῦ846P-GSM, ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP μένει3306V-PAI-3S, καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N χρείαν5532N-ASF ἔχετε2192V-PAI-2P ἵνα2443CONJ τις5100X-NSM διδάσκῃ1321V-PAS-3S ὑμᾶς4771P-2AP, ἀλλ235CONJὡς5613ADV τὸ3588T-NSN αὐτὸ846P-NSN χρῖσμα5545N-NSN διδάσκει1321V-PAI-3S ὑμᾶς4771P-2AP περὶ4012PREP πάντων3956A-GPN, καὶ2532CONJ ἀληθές227A-NSN ἐστι1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἔστι1510V-PAI-3S ψεῦδος5579N-NSN, καὶ2532CONJ καθὼς2531ADV ἐδίδαξεν1321V-AAI-3S ὑμᾶς4771P-2AP μενεῖτε3306V-FAI-2P ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM.

28 Καὶ2532CONJ νῦν3568ADV, τεκνία5040N-VPN, μένετε3306V-PAM-2P ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM, ἵνα2443CONJ ὅταν3752CONJ φανερωθῇ5319V-APS-3S ἔχωμεν2192V-PAS-1P παρρησίαν3954N-ASF καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N αἰσχυνθῶμεν153V-APS-1P ἀπ575PREPαὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF παρουσίᾳ3952N-DSF αὐτοῦ846P-GSM.

29 ἐὰν1437COND εἰδῆτε1492V-RAS-2P ὅτι3754CONJ δίκαιός1342A-NSM ἐστι1510V-PAI-3S, γινώσκετε1097V-PAI-2P ὅτι3754CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF δικαιοσύνην1343N-ASF ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM γεγέννηται1080V-RPI-3S.

Κεφάλαιο 3

1 Ἴδετε3708V-2AAM-2P ποταπὴν4217A-ASF ἀγάπην26N-ASF δέδωκεν1325V-RAI-3S ἡμῖν1473P-1DP 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM ἵνα2443CONJ τέκνα5043N-APN Θεοῦ2316N-GSM κληθῶμεν2564V-APS-1P. διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM οὐ3756PRT-N γινώσκει1097V-PAI-3S ἡμᾶς2249P-1AP, ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ἔγνω1097V-2AAI-3S αὐτόν846P-ASM.

2 Αγαπητοί27A-VPM, νῦν3568ADV τέκνα5043N-NPN Θεοῦ2316N-GSM ἐσμεν1510V-PAI-1P, καὶ2532CONJ οὕπω3768ADV-N ἐφανερώθη5319V-API-3S τί5101I-NSN ἐσόμεθα1510V-FDI-1P· οἴδαμεν1492V-RAI-1P δὲ1161CONJ ὅτι3754CONJ ἐὰν1437COND φανερωθῇ5319V-APS-3S, ὅμοιοι3664A-NPM αὐτῷ846P-DSM ἐσόμεθα1510V-FDI-1P, ὅτι3754CONJ ὀψόμεθα3708V-FDI-1P αὐτὸν846P-ASM καθώς2531ADV ἐστι1510V-PAI-3S.

3 καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF ἐλπίδα1680N-ASF ταύτην3778D-ASF ἐπ1909PREPαὐτῷ846P-DSM ἁγνίζει48V-PAI-3S ἑαυτόν1438F-3ASM, καθὼς2531ADV ἐκεῖνος1565D-NSM ἁγνός53A-NSM ἐστι1510V-PAI-3S.

4 Πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀνομίαν458N-ASF ποιεῖ4160V-PAI-3S, καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀνομία458N-NSF.

5 καὶ2532CONJ οἴδατε1492V-RAI-2P ὅτι3754CONJ ἐκεῖνος1565D-NSM ἐφανερώθη5319V-API-3S ἵνα2443CONJ τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF ἡμῶν1473P-1GP ἄρῃ142V-AAS-3S, καὶ2532CONJ ἁμαρτία266N-NSF ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM οὐκ3756PRT-N ἔστι1510V-PAI-3S.

6 πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένων3306V-PAP-NSM οὐχ3756PRT-N ἁμαρτάνει264V-PAI-3S· πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἁμαρτάνων264V-PAP-NSM οὐχ3756PRT-N ἑώρακεν3708V-RAI-3S-ATT αὐτὸν846P-ASM οὐδὲ3761CONJ-N ἔγνωκεν1097V-RAI-3S αὐτόν846P-ASM.

7 Τεκνία5040N-VPN, μηδεὶς3367A-NSM-N πλανάτω4105V-PAM-3S ὑμᾶς4771P-2AP· 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF δικαιοσύνην1343N-ASF δίκαιός1342A-NSM ἐστι1510V-PAI-3S, καθὼς2531ADV ἐκεῖνος1565D-NSM δίκαιός1342A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S·

8 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM διαβόλου1228A-GSM ἐστίν1510V-PAI-3S, ὅτι3754CONJ ἀπ575PREPἀρχῆς746N-GSF 3588T-NSM διάβολος1228A-NSM ἁμαρτάνει264V-PAI-3S. εἰς1519PREP τοῦτο3778D-ASN ἐφανερώθη5319V-API-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, ἵνα2443CONJ λύσῃ3089V-AAS-3S τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τοῦ3588T-GSM διαβόλου1228A-GSM.

9 Πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM γεγεννημένος1080V-RPP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἁμαρτίαν266N-ASF οὐ3756PRT-N ποιεῖ4160V-PAI-3S, ὅτι3754CONJ σπέρμα4690N-NSN αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένει3306V-PAI-3S· καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S ἁμαρτάνειν264V-PAN, ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM γεγέννηται1080V-RPI-3S.

10 ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN φανερά5318A-NPN ἐστι1510V-PAI-3S τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN τοῦ3588T-GSM διαβόλου1228A-GSM. πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM μὴ3361PRT-N ποιῶν4160V-PAP-NSM δικαιοσύνην1343N-ASF οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, καὶ2532CONJ 3588T-NSM μὴ3361PRT-N ἀγαπῶν25V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφόν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM.

11 ὅτι3754CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀγγελία31N-NSF ἣν3739R-ASF ἠκούσατε191V-AAI-2P ἀπ575PREPἀρχῆς746N-GSF, ἵνα2443CONJ ἀγαπῶμεν25V-PAS-1P ἀλλήλους240C-APM,

12 οὐ3756PRT-N καθὼς2531ADV Κάϊν2535N-PRI ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM πονηροῦ4190A-GSM ἦν1510V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἔσφαξε4969V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM· καὶ2532CONJ χάριν5484ADV τίνος5101I-GSN ἔσφαξεν4969V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM; ὅτι3754CONJ τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN αὐτοῦ846P-GSM πονηρὰ4190A-NPN ἦν1510V-IAI-3S, τὰ3588T-NPN δὲ1161CONJ τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846P-GSM δίκαια1342A-NPN.

13 Μὴ3361PRT-N θαυμάζετε2296V-PAM-2P, ἀδελφοί80N-VPM μου1473P-1GS, εἰ1487COND μισεῖ3404V-PAI-3S ὑμᾶς4771P-2AP 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM.

14 ἡμεῖς1473P-1NP οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ μεταβεβήκαμεν3327V-RAI-1P ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM θανάτου2288N-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ζωήν2222N-ASF, ὅτι3754CONJ ἀγαπῶμεν25V-PAI-1P τοὺς3588T-APM ἀδελφούς80N-APM· 3588T-NSM μὴ3361PRT-N ἀγαπῶν25V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM μένει3306V-PAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM θανάτῳ2288N-DSM.

15 πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM μισῶν3404V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM ἀνθρωποκτόνος443A-NSM ἐστί2076V-PAI-3S, καὶ2532CONJ οἴδατε1492V-RAI-2P ὅτι3754CONJ πᾶς3956A-NSM ἀνθρωποκτόνος443A-NSM οὐκ3756PRT-N ἔχει2192V-PAI-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438F-3DSM μένουσαν3306V-PAP-ASF.

16 ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN ἐγνώκαμεν1097V-RAI-1P τὴν3588T-ASF ἀγάπην26N-ASF, ὅτι3754CONJ ἐκεῖνος1565D-NSM ὑπὲρ5228PREP ἡμῶν1473P-1GP τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846P-GSM ἔθηκε5087V-AAI-3S· καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP ὀφείλομεν3784V-PAI-1P ὑπὲρ5228PREP τῶν3588T-GPM ἀδελφῶν80N-GPM τὰς3588T-APF ψυχὰς5590N-APF τιθέναι5087V-PAN.

17 ὃς3739R-NSM δ1161CONJἂν302PRT ἔχῃ2192V-PAS-3S τὸν3588T-ASM βίον979N-ASM τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM καὶ2532CONJ θεωρῇ2334V-PAS-3S τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM χρείαν5532N-ASF ἔχοντα2192V-PAP-ASM καὶ2532CONJ κλείσῃ2808V-AAS-3S τὰ3588T-APN σπλάγχνα4698N-APN αὐτοῦ846P-GSM ἀπ575PREPαὐτοῦ846P-GSM, πῶς4459ADV-I 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM μένει3306V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM;

18 Τεκνία5040N-VPN μου1473P-1GS, μὴ3361PRT-N ἀγαπῶμεν25V-PAS-1P λόγῳ3056N-DSM μηδὲ3366CONJ-N τῇ3588T-DSF γλώσσῃ1100N-DSF, ἀλλ235CONJἐν1722PREP ἔργῳ2041N-DSN καὶ2532CONJ ἀληθείᾳ225N-DSF.

19 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γινώσκομεν1097V-PAI-1P ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἀληθείας225N-GSF ἐσμέν1510V-PAI-1P, καὶ2532CONJ ἔμπροσθεν1715PREP αὐτοῦ846P-GSM πείσομεν3982V-FAI-1P τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF ἡμῶν1473P-1GP,

20 ὅτι3754CONJ ἐὰν1437COND καταγινώσκῃ2607V-PAS-3S ἡμῶν1473P-1GP 3588T-NSF καρδία2588N-NSF, ὅτι3754CONJ μείζων3173A-NSM-C ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF ἡμῶν1473P-1GP καὶ2532CONJ γινώσκει1097V-PAI-3S πάντα3956A-APN.

21 ἀγαπητοί27A-VPM, ἐὰν1437COND 3588T-NSF καρδία2588N-NSF ἡμῶν1473P-1GP μὴ3361PRT-N καταγινώσκῃ2607V-PAS-3S ἡμῶν1473P-1GP, παρρησίαν3954N-ASF ἔχομεν2192V-PAI-1P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM,

22 καὶ2532CONJ 3739R-ASN ἐὰν1437COND αἰτῶμεν154V-PAS-1P λαμβάνομεν2983V-PAI-1P παρ3844PREPαὐτοῦ846P-GSM, ὅτι3754CONJ τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM τηροῦμεν5083V-PAI-1P καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἀρεστὰ701A-APN ἐνώπιον1799ADV αὐτοῦ846P-GSM ποιοῦμεν4160V-PAI-1P.

23 καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἐντολὴ1785N-NSF αὐτοῦ846P-GSM, ἵνα2443CONJ πιστεύσωμεν4100V-AAS-1P τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846P-GSMΙησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM καὶ2532CONJ ἀγαπῶμεν25V-PAS-1P ἀλλήλους240C-APM καθὼς2531ADV ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἐντολήν1785N-ASF.

24 καὶ2532CONJ 3588T-NSM τηρῶν5083V-PAP-NSM τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένει3306V-PAI-3S καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM. καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γινώσκομεν1097V-PAI-1P ὅτι3754CONJ μένει3306V-PAI-3S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP, ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN οὗ3739R-GSN ἡμῖν1473P-1DP ἔδωκεν1325V-AAI-3S.

Κεφάλαιο 4

1 Ἀγαπητοί27A-VPM, μὴ3361PRT-N παντὶ3956A-DSN πνεύματι4151N-DSN πιστεύετε4100V-PAM-2P, ἀλλὰ235CONJ δοκιμάζετε1381V-PAM-2P τὰ3588T-APN πνεύματα4151N-APN εἰ1487COND ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S, ὅτι3754CONJ πολλοὶ4183A-NPM ψευδοπροφῆται5578N-NPM ἐξεληλύθασιν1831V-2RAI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM.

2 ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γινώσκετε1097V-PAI-2P τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM· πᾶν3956A-NSN πνεῦμα4151N-NSN 3739R-NSN ὁμολογεῖ3670V-PAI-3SΙησοῦν2424N-ASM Χριστὸν5547N-ASM ἐν1722PREP σαρκὶ4561N-DSF ἐληλυθότα2064V-2RAP-ASM, ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστι1510V-PAI-3S·

3 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN πνεῦμα4151N-NSN 3739R-NSN μὴ3361PRT-N ὁμολογεῖ3670V-PAI-3S τὸν3588T-ASMΙησοῦν2424N-ASM Χριστὸν5547N-ASM ἐν1722PREP σαρκὶ4561N-DSF ἐληλυθότα2064V-2RAP-ASM, ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM οὐκ3756PRT-N ἔστι1510V-PAI-3S· καὶ2532CONJ τοῦτό3778D-NSN ἐστι1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN τοῦ3588T-GSM ἀντιχρίστου500N-GSM 3739R-NSN ἀκηκόατε191V-2RAI-2P-ATT ὅτι3754CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S, καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM ἐστὶν1510V-PAI-3S ἤδη2235ADV.

4 Υμεῖς4771P-2NP ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστε2075V-PAI-2P, τεκνία5040N-VPN, καὶ2532CONJ νενικήκατε3528V-RAI-2P αὐτούς846P-APM, ὅτι3754CONJ μείζων3173A-NSM-C ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP 2228PRT 3588T-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM.

5 αὐτοὶ846P-NPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM εἰσί1526V-PAI-3P· διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM λαλοῦσι2980V-PAI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM αὐτῶν846P-GPM ἀκούει191V-PAI-3S.

6 ἡμεῖς1473P-1NP ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐσμεν1510V-PAI-1P· 3588T-NSM γινώσκων1097V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM ἀκούει191V-PAI-3S ἡμῶν1473P-1GP. ὃς3739R-NSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM οὐκ3756PRT-N ἀκούει191V-PAI-3S ἡμῶν1473P-1GP. ἐκ1537PREP τούτου3778D-GSN γινώσκομεν1097V-PAI-1P τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN τῆς3588T-GSF ἀληθείας225N-GSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN τῆς3588T-GSF πλάνης4106N-GSF.

7 Αγαπητοί27A-VPM, ἀγαπῶμεν25V-PAS-1P ἀλλήλους240C-APM, ὅτι3754CONJ 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστι1510V-PAI-3S, καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἀγαπῶν25V-PAP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM γεγέννηται1080V-RPI-3S καὶ2532CONJ γινώσκει1097V-PAI-3S τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM.

8 3588T-NSM μὴ3361PRT-N ἀγαπῶν25V-PAP-NSM οὐκ3756PRT-N ἔγνω1097V-2AAI-3S τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM, ὅτι3754CONJ 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἀγάπη26N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S.

9 ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN ἐφανερώθη5319V-API-3S 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP, ὅτι3754CONJ τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846P-GSM τὸν3588T-ASM μονογενῆ3439A-ASM ἀπέσταλκεν649V-RAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM ἵνα2443CONJ ζήσωμεν2198V-AAS-1P δι1223PREPαὐτοῦ846P-GSM.

10 ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF, οὐχ3756PRT-N ὅτι3754CONJ ἡμεῖς1473P-1NP ἠγαπήσαμεν25V-AAI-1P τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM, ἀλλ235CONJὅτι3754CONJ αὐτὸς846P-NSM ἠγάπησεν25V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP καὶ2532CONJ ἀπέστειλε649V-AAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846P-GSM ἱλασμὸν2434N-ASM περὶ4012PREP τῶν3588T-GPF ἁμαρτιῶν266N-GPF ἡμῶν1473P-1GP.

11 Αγαπητοί27A-VPM, εἰ1487COND οὕτως3779ADV 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἠγάπησεν25V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP, καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP ὀφείλομεν3784V-PAI-1P ἀλλήλους240C-APM ἀγαπᾶν25V-PAN.

12 Θεὸν2316N-ASM οὐδεὶς3762A-NSM-N πώποτε4455ADV τεθέαται2300V-RNI-3S· ἐὰν1437COND ἀγαπῶμεν25V-PAS-1P ἀλλήλους240C-APM, 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP μένει3306V-PAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF αὐτοῦ846P-GSM τετελειωμένη5048V-RPP-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP.

13 ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γινώσκομεν1097V-PAI-1P ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένομεν3306V-PAI-1P καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP, ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN αὐτοῦ846P-GSM δέδωκεν1325V-RAI-3S ἡμῖν1473P-1DP.

14 Καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP τεθεάμεθα2300V-RNI-1P καὶ2532CONJ μαρτυροῦμεν3140V-PAI-1P ὅτι3754CONJ 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM ἀπέσταλκε649V-RAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM σωτῆρα4990N-ASM τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM.

15 ὃς3739R-NSM ἂν302PRT ὁμολογήσῃ3670V-AAS-3S ὅτι3754CONJΙησοῦς2424N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένει3306V-PAI-3S καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM.

16 καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP ἐγνώκαμεν1097V-RAI-1P καὶ2532CONJ πεπιστεύκαμεν4100V-RAI-1P τὴν3588T-ASF ἀγάπην26N-ASF ἣν3739R-ASF ἔχει2192V-PAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP. ῾Ο3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἀγάπη26N-NSF ἐστί2076V-PAI-3S, καὶ2532CONJ 3588T-NSM μένων3306V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀγάπῃ26N-DSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM μένει3306V-PAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM.

17 Εν1722PREP τούτῳ3778D-DSN τετελείωται5048V-RPI-3S 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF μεθ3326PREPἡμῶν1473P-1GP, ἵνα2443CONJ παρρησίαν3954N-ASF ἔχωμεν2192V-PAS-1P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῆς3588T-GSF κρίσεως2920N-GSF, ὅτι3754CONJ καθὼς2531ADV ἐκεῖνός1565D-NSM ἐστι1510V-PAI-3S, καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP ἐσμεν1510V-PAI-1P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM τούτῳ3778D-DSM.

18 φόβος5401N-NSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀγάπῃ26N-DSF, ἀλλ235CONJ3588T-NSF τελεία5046A-NSF ἀγάπη26N-NSF ἔξω1854ADV βάλλει906V-PAI-3S τὸν3588T-ASM φόβον5401N-ASM, ὅτι3754CONJ 3588T-NSM φόβος5401N-NSM κόλασιν2851N-ASF ἔχει2192V-PAI-3S, 3588T-NSM δὲ1161CONJ φοβούμενος5399V-PNP-NSM οὐ3756PRT-N τετελείωται5048V-RPI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀγάπῃ26N-DSF.

19 Ημεῖς1473P-1NP ἀγαπῶμεν25V-PAI-1P αὐτόν846P-ASM, ὅτι3754CONJ αὐτὸς846P-NSM πρῶτος4413A-NSM-S ἠγάπησεν25V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP.

20 ἐάν1437COND τις5100X-NSM εἴπῃ3004V-2AAS-3S ὅτι3754CONJ ἀγαπῶ25V-PAI-1S τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM, καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM μισῇ3404V-PAS-3S, ψεύστης5583N-NSM ἐστίν1510V-PAI-3S· 3588T-NSM γὰρ1063CONJ μὴ3361PRT-N ἀγαπῶν25V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM ὃν3739R-ASM ἐώρακε3708V-RAI-3S-ATT, τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM ὃν3739R-ASM οὐχ3756PRT-N ἑώρακε3708V-RAI-3S-ATT πῶς4459ADV-I δύναται1410V-PNI-3S ἀγαπᾶν25V-PAN;

21 καὶ2532CONJ ταύτην3778D-ASF τὴν3588T-ASF ἐντολὴν1785N-ASF ἔχομεν2192V-PAI-1P ἀπ575PREPαὐτοῦ846P-GSM, ἵνα2443CONJ 3588T-NSM ἀγαπῶν25V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM ἀγαπᾷ25V-PAS-3S καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM.

Κεφάλαιο 5

1 Πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM ὅτι3754CONJΙησοῦς2424N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM, ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM γεγέννηται1080V-RPI-3S, καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἀγαπῶν25V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM γεννήσαντα1080V-AAP-ASM ἀγαπᾷ25V-PAI-3S καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM γεγεννημένον1080V-RPP-ASM ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM.

2 ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γινώσκομεν1097V-PAI-1P ὅτι3754CONJ ἀγαπῶμεν25V-PAI-1P τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, ὅταν3752CONJ τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM ἀγαπῶμεν25V-PAI-1P καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM τηρῶμεν5083V-PAS-1P.

3 αὕτη3778D-NSF γάρ1063CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, ἵνα2443CONJ τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM τηρῶμεν5083V-PAS-1P· καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἐντολαὶ1785N-NPF αὐτοῦ846P-GSM βαρεῖαι926A-NPF οὐκ3756PRT-N εἰσίν1510V-PAI-3P,

4 ὅτι3754CONJ πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN γεγεννημένον1080V-RPP-NSN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM νικᾷ3528V-PAI-3S τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM· καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF νίκη3529N-NSF 3588T-NSF νικήσασα3528V-AAP-NSF τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM, 3588T-NSF πίστις4102N-NSF ἡμῶν1473P-1GP.

5 τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM νικῶν3528V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM εἰ1487COND μὴ3361PRT-N 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM ὅτι3754CONJΙησοῦς2424N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM;

6 Οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM δι1223PREPὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ αἵματος129N-GSN, ᾽Ιησοῦς2424N-NSM Χριστός5547N-NSM· οὐκ3756PRT-N ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὕδατι5204N-DSN μόνον3440ADV, ἀλλ235CONJἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὕδατι5204N-DSN καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN αἵματι129N-DSN· καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN Πνεῦμά4151N-NSN ἐστι1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN μαρτυροῦν3140V-PAP-NSN, ὅτι3754CONJ τὸ3588T-NSN Πνεῦμά4151N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀλήθεια225N-NSF.

7 ὅτι3754CONJ τρεῖς5140A-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM μαρτυροῦντες3140V-PAP-NPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οὐρανῷ3772N-DSM, 3588T-NSM Πατήρ3962N-NSM, 3588T-NSM Λόγος3056N-NSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSNΑγιον40A-NSN Πνεῦμα4151N-NSN, καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM τρεῖς5140A-NPM ἕν1520A-NSN εἰσι1510V-PAI-3P· καὶ2532CONJ τρεῖς5140A-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM μαρτυροῦντες3140V-PAP-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1093N-DSF,

8 τὸ3588T-NSN Πνεῦμα4151N-NSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN αἷμα129N-NSN, καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τρεῖς5140A-NPM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἕν1520A-ASN εἰσιν1510V-PAI-3P.

9 εἰ1487COND τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM λαμβάνομεν2983V-PAI-1P, 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM μείζων3173A-NSF-C ἐστίν1510V-PAI-3S· ὅτι3754CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἣν3739R-ASF μεμαρτύρηκε3140V-RAI-3S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846P-GSM.

10 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἔχει2192V-PAI-3S τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM· 3588T-NSM μὴ3361PRT-N πιστεύων4100V-PAP-NSM τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM ψεύστην5583N-ASM πεποίηκεν4160V-RAI-3S αὐτόν846P-ASM, ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N πεπίστευκεν4100V-RAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF ἣν3739R-ASF μεμαρτύρηκεν3140V-RAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846P-GSM.

11 καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF, ὅτι3754CONJ ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἡμῖν1473P-1DP 3588T-NSM Θεός2316N-NSM, καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ζωὴ2222N-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM υἱῷ5207N-DSM αὐτοῦ846P-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S.

12 3588T-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM ἔχει2192V-PAI-3S τὴν3588T-ASF ζωήν2222N-ASF· 3588T-NSM μὴ3361PRT-N ἔχων2192V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τὴν3588T-ASF ζωὴν2222N-ASF οὐκ3756PRT-N ἔχει2192V-PAI-3S.

13 Ταῦτα3778D-APN ἔγραψα1125V-AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP τοῖς3588T-DPM πιστεύουσιν4100V-PAP-DPM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM, ἵνα2443CONJ εἰδῆτε1492V-RAS-2P ὅτι3754CONJ ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF ἔχετε2192V-PAI-2P, καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ πιστεύητε4100V-PAS-2P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

14 καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF παρρησία3954N-NSF ἣν3739R-ASF ἔχομεν2192V-PAI-1P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM, ὅτι3754CONJ ἐάν1437COND τι5100X-ASN αἰτώμεθα154V-PMS-1P κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN αὐτοῦ846P-GSM, ἀκούει191V-PAI-3S ἡμῶν1473P-1GP.

15 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ ἀκούει191V-PAI-3S ἡμῶν1473P-1GP 3739R-ASN ἂν302PRT αἰτώμεθα154V-PMS-1P, οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ ἔχομεν2192V-PAI-1P τὰ3588T-APN αἰτήματα155N-APN 3739R-APN ᾐτήκαμεν154V-RAI-1P παρ3844PREPαὐτοῦ846P-GSM.

16 Εάν1437COND τις5100X-NSM ἴδῃ3708V-2AAS-3S τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM ἁμαρτάνοντα264V-PAP-ASM ἁμαρτίαν266N-ASF μὴ3361PRT-N πρὸς4314PREP θάνατον2288N-ASM, αἰτήσει154V-FAI-3S, καὶ2532CONJ δώσει1325V-FAI-3S αὐτῷ846P-DSM ζωήν2222N-ASF, τοῖς3588T-DPM ἁμαρτάνουσι264V-PAP-DPM μὴ3361PRT-N πρὸς4314PREP θάνατον2288N-ASM. ἔστιν1510V-PAI-3S ἁμαρτία266N-NSF πρὸς4314PREP θάνατον2288N-ASM· οὐ3756PRT-N περὶ4012PREP ἐκείνης1565D-GSF λέγω3004V-PAI-1S ἵνα2443CONJ ἐρωτήσῃ2065V-AAS-3S.

17 πᾶσα3956A-NSF ἀδικία93N-NSF ἁμαρτία266N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S· καὶ2532CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S ἁμαρτία266N-NSF οὐ3756PRT-N πρὸς4314PREP θάνατον2288N-ASM.

18 Οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM γεγεννημένος1080V-RPP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM οὐχ3756PRT-N ἁμαρτάνει264V-PAI-3S, ἀλλ235CONJ3588T-NSM γεννηθεὶς1080V-APP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τηρεῖ5083V-PAI-3S ἑαυτόν1438F-3ASM, καὶ2532CONJ 3588T-NSM πονηρὸς4190A-NSM οὐχ3756PRT-N ἅπτεται680V-PMI-3S αὐτοῦ846P-GSM.

19 οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐσμεν1510V-PAI-1P, καὶ2532CONJ 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM ὅλος3650A-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πονηρῷ4190A-DSM κεῖται2749V-PNI-3S.

20 οἴδαμεν1492V-RAI-1P δὲ1161CONJ ὅτι3754CONJ 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἥκει2240V-PAI-3S καὶ2532CONJ δέδωκεν1325V-RAI-3S ἡμῖν1473P-1DP διάνοιαν1271N-ASF ἵνα2443CONJ γινώσκωμεν1097V-PAS-1P τὸν3588T-ASM ἀληθινόν228A-ASM· καί2532CONJ ἐσμεν1510V-PAI-1P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἀληθινῷ228A-DSM, ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM υἱῷ5207N-DSM αὐτοῦ846P-GSMΙησοῦ2424N-DSM Χριστῷ5547N-DSM. οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἀληθινὸς228A-NSM Θεὸς2316N-NSM καὶ2532CONJ ζωὴ2222N-NSF αἰώνιος166A-NSF.

21 Τεκνία5040N-VPN, φυλάξατε5442V-AAM-2P ἑαυτοὺς1438F-2APM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN εἰδώλων1497N-GPN· ἀμήν281HEB.