Κατα Μαρκον

Greek New Testament, edited by Eberhard Nestle, published in 1904 by the British and Foreign Bible Society. This work is in public domain worldwide. Version: 2.11 (December 7, 2013)

Nestle 1904 Greek New Testament

1904

Κεφάλαιο 1

1 Ἀρχὴ746N-NSF τοῦ3588T-GSN εὐαγγελίου2098N-GSN Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM [Υἱοῦ5207N-GSM Θεοῦ2316N-GSM]

2 Καθὼς2531ADV γέγραπται1125V-RPI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ἡσαΐᾳ2268N-DSM τῷ3588T-DSM προφήτῃ4396N-DSM Ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἀποστέλλω649V-PAI-1S τὸν3588T-ASM ἄγγελόν32N-ASM μου1473P-1GS πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN σου4771P-2GS
ὃς3739R-NSM κατασκευάσει2680V-FAI-3S τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF σου4771P-2GS

3 φωνὴ5456N-NSF βοῶντος994V-PAP-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF
Ἑτοιμάσατε2090V-AAM-2P τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF Κυρίου2962N-GSM
εὐθείας2117A-APF ποιεῖτε4160V-PAM-2P τὰς3588T-APF τρίβους5147N-APF αὐτοῦ846P-GSM

4 ἐγένετο1096V-2ADI-3S Ἰωάνης2491N-NSM 3588T-NSM βαπτίζων907V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF κηρύσσων2784V-PAP-NSM βάπτισμα908N-ASN μετανοίας3341N-GSF εἰς1519PREP ἄφεσιν859N-ASF ἁμαρτιῶν266N-GPF

5 καὶ2532CONJ ἐξεπορεύετο1607V-INI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF Ἰουδαία2449N-NSF χώρα5561N-NSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Ἱεροσολυμεῖται2415N-NPM πάντες3956A-NPM καὶ2532CONJ ἐβαπτίζοντο907V-IPI-3P ὑπ5259PREP αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ἰορδάνῃ2446N-DSM ποταμῷ4215N-DSM ἐξομολογούμενοι1843V-PMP-NPM τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF αὐτῶν846P-GPM

6 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM Ἰωάνης2491N-NSM ἐνδεδυμένος1746V-RMP-NSM τρίχας2359N-APF καμήλου2574N-GSF καὶ2532CONJ ζώνην2223N-ASF δερματίνην1193A-ASF περὶ4012PREP τὴν3588T-ASF ὀσφὺν3751N-ASF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἔσθων2068V-PAP-NSM ἀκρίδας200N-APF καὶ2532CONJ μέλι3192N-ASN ἄγριον66A-ASN

7 καὶ2532CONJ ἐκήρυσσεν2784V-IAI-3S λέγων3004V-PAP-NSM Ἔρχεται2064V-PNI-3S 3588T-NSM ἰσχυρότερός2478A-NSM-C μου1473P-1GS ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS οὗ3739R-GSM οὐκ3756PRT-N εἰμὶ1510V-PAI-1S ἱκανὸς2425A-NSM κύψας2955V-AAP-NSM λῦσαι3089V-AAN τὸν3588T-ASM ἱμάντα2438N-ASM τῶν3588T-GPN ὑποδημάτων5266N-GPN αὐτοῦ846P-GSM

8 ἐγὼ1473P-1NS ἐβάπτισα907V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-2AP ὕδατι5204N-DSN αὐτὸς846P-NSM δὲ1161CONJ βαπτίσει907V-FAI-3S ὑμᾶς4771P-2AP Πνεύματι4151N-DSN Ἁγίῳ40A-DSN

9 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP ἐκείναις1565D-DPF ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἦλθεν2064V-2AAI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM ἀπὸ575PREP Ναζαρὲτ3478N-PRI τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF καὶ2532CONJ ἐβαπτίσθη907V-API-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM Ἰορδάνην2446N-ASM ὑπὸ5259PREP Ἰωάνου2491N-PRI

10 καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἀναβαίνων305V-PAP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN εἶδεν3708V-2AAI-3S σχιζομένους4977V-PPP-APM τοὺς3588T-APM οὐρανοὺς3772N-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN ὡς5613ADV περιστερὰν4058N-ASF καταβαῖνον2597V-PAP-ASN εἰς1519PREP αὐτόν846P-ASM

11 καὶ2532CONJ φωνὴ5456N-NSF ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM οὐρανῶν3772N-GPM Σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Υἱός5207N-NSM μου1473P-1GS 3588T-NSM ἀγαπητός27A-NSM ἐν1722PREP σοὶ4771P-2DS εὐδόκησα2106V-AAI-1S

12 Καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV τὸ3588T-NSN Πνεῦμα4151N-NSN αὐτὸν846P-ASM ἐκβάλλει1544V-PAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἔρημον2048A-ASF

13 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF τεσσεράκοντα5062A-NUI ἡμέρας2250N-APF πειραζόμενος3985V-PPP-NSM ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM Σατανᾶ4567N-GSM καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN θηρίων2342N-GPN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄγγελοι32N-NPM διηκόνουν1247V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM

14 Καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN παραδοθῆναι3860V-APN τὸν3588T-ASM Ἰωάνην2491N-ASM ἦλθεν2064V-2AAI-3S 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF κηρύσσων2784V-PAP-NSM τὸ3588T-ASN εὐαγγέλιον2098N-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

15 καὶ2532CONJ λέγων3004V-PAP-NSM ὅτι3754CONJ Πεπλήρωται4137V-RPI-3S 3588T-NSM καιρὸς2540N-NSM καὶ2532CONJ ἤγγικεν1448V-RAI-3S 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM μετανοεῖτε3340V-PAM-2P καὶ2532CONJ πιστεύετε4100V-PAM-2P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εὐαγγελίῳ2098N-DSN

16 Καὶ2532CONJ παράγων3855V-PAP-NSM παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF εἶδεν3708V-2AAI-3S Σίμωνα4613N-ASM καὶ2532CONJ Ἀνδρέαν406N-ASM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM Σίμωνος4613N-GSM ἀμφιβάλλοντας906V-PAP-APM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF θαλάσσῃ2281N-DSF ἦσαν1510V-IAI-3P γὰρ1063CONJ ἁλεεῖς231N-NPM

17 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Δεῦτε1205V-PAM-2P ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-2AP γενέσθαι1096V-2ADN ἁλεεῖς231N-APM ἀνθρώπων444N-GPM

18 καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἀφέντες863V-2AAP-NPM τὰ3588T-APN δίκτυα1350N-APN ἠκολούθησαν190V-AAI-3P αὐτῷ846P-DSM

19 Καὶ2532CONJ προβὰς4260V-2AAP-NSM ὀλίγον3641ADV εἶδεν3708V-2AAI-3S Ἰάκωβον2385N-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM Ζεβεδαίου2199N-GSM καὶ2532CONJ Ἰωάνην2491N-ASM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ αὐτοὺς846P-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πλοίῳ4143N-DSN καταρτίζοντας2675V-PAP-APM τὰ3588T-APN δίκτυα1350N-APN

20 καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S αὐτούς846P-APM καὶ2532CONJ ἀφέντες863V-2AAP-NPM τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM αὐτῶν846P-GPM Ζεβεδαῖον2199N-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πλοίῳ4143N-DSN μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM μισθωτῶν3411N-GPM ἀπῆλθον565V-2AAI-3P ὀπίσω3694ADV αὐτοῦ846P-GSM

21 Καὶ2532CONJ εἰσπορεύονται1531V-PNI-3P εἰς1519PREP Καφαρναούμ2584N-PRI καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV τοῖς3588T-DPN σάββασιν4521N-DPN εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF συναγωγὴν4864N-ASF ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S

22 καὶ2532CONJ ἐξεπλήσσοντο1605V-IPI-3P ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF διδαχῇ1322N-DSF αὐτοῦ846P-GSM ἦν1510V-IAI-3S γὰρ1063CONJ διδάσκων1321V-PAP-NSM αὐτοὺς846P-APM ὡς5613ADV ἐξουσίαν1849N-ASF ἔχων2192V-PAP-NSM καὶ2532CONJ οὐχ3756PRT-N ὡς5613ADV οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM

23 Καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF συναγωγῇ4864N-DSF αὐτῶν846P-GPM ἄνθρωπος444N-NSM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN ἀκαθάρτῳ169A-DSN καὶ2532CONJ ἀνέκραξεν349V-AAI-3S

24 λέγων3004V-PAP-NSM Τί5101I-NSN ἡμῖν1473P-1DP καὶ2532CONJ σοί4771P-2DS Ἰησοῦ2424N-VSM Ναζαρηνέ3479A-VSM ἦλθες2064V-2AAI-2S ἀπολέσαι622V-AAN ἡμᾶς1473P-1AP οἶδά1492V-RAI-1S σε4771P-2AS τίς5101I-NSM εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Ἅγιος40A-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

25 καὶ2532CONJ ἐπετίμησεν2008V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Φιμώθητι5392V-APM-2S καὶ2532CONJ ἔξελθε1831V-2AAM-2S ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM

26 καὶ2532CONJ σπαράξαν4682V-AAP-NSN αὐτὸν846P-ASM τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN τὸ3588T-NSN ἀκάθαρτον169A-NSN καὶ2532CONJ φωνῆσαν5455V-AAP-NSN φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM

27 καὶ2532CONJ ἐθαμβήθησαν2284V-API-3P ἅπαντες537A-NPM ὥστε5620CONJ συνζητεῖν4802V-PAN αὐτοὺς846P-APM λέγοντας3004V-PAP-APM Τί5101I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τοῦτο3778D-NSN διδαχὴ1322N-NSF καινή2537A-NSF κατ2596PREP ἐξουσίαν1849N-ASF καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN πνεύμασι4151N-DPN τοῖς3588T-DPN ἀκαθάρτοις169A-DPN ἐπιτάσσει2004V-PAI-3S καὶ2532CONJ ὑπακούουσιν5219V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM

28 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S 3588T-NSF ἀκοὴ189N-NSF αὐτοῦ846P-GSM εὐθὺς2112ADV πανταχοῦ3837ADV εἰς1519PREP ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF περίχωρον4066A-ASF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF

29 Καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF συναγωγῆς4864N-GSF ἐξελθόντες1831V-2AAP-NPM ἦλθον2064V-2AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF Σίμωνος4613N-GSM καὶ2532CONJ Ἀνδρέου406N-GSM μετὰ3326PREP Ἰακώβου2385N-GSM καὶ2532CONJ Ἰωάνου2491N-PRI

30 3588T-NSF δὲ1161CONJ πενθερὰ3994N-NSF Σίμωνος4613N-GSM κατέκειτο2621V-INI-3S πυρέσσουσα4445V-PAP-NSF καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM περὶ4012PREP αὐτῆς846P-GSF

31 καὶ2532CONJ προσελθὼν4334V-2AAP-NSM ἤγειρεν1453V-AAI-3S αὐτὴν846P-ASF κρατήσας2902V-AAP-NSM τῆς3588T-GSF χειρός5495N-GSF καὶ2532CONJ ἀφῆκεν863V-AAI-3S αὐτὴν846P-ASF 3588T-NSM πυρετός4446N-NSM καὶ2532CONJ διηκόνει1247V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM

32 Ὀψίας3798A-GSF δὲ1161CONJ γενομένης1096V-2ADP-GSF ὅτε3753ADV ἔδυσεν1416V-AAI-3S 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM ἔφερον5342V-IAI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM κακῶς2560ADV ἔχοντας2192V-PAP-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δαιμονιζομένους1139V-PNP-APM

33 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ὅλη3650A-NSF 3588T-NSF πόλις4172N-NSF ἐπισυνηγμένη1996V-RPP-NSF πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF

34 καὶ2532CONJ ἐθεράπευσεν2323V-AAI-3S πολλοὺς4183A-APM κακῶς2560ADV ἔχοντας2192V-PAP-APM ποικίλαις4164A-DPF νόσοις3554N-DPF καὶ2532CONJ δαιμόνια1140N-APN πολλὰ4183A-APN ἐξέβαλεν1544V-2AAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἤφιεν863V-IAI-3S λαλεῖν2980V-PAN τὰ3588T-APN δαιμόνια1140N-APN ὅτι3754CONJ ᾔδεισαν1492V-2LAI-3P αὐτόν846P-ASM

35 Καὶ2532CONJ πρωῒ4404ADV ἔννυχα1773ADV λίαν3029ADV ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP ἔρημον2048A-ASM τόπον5117N-ASM κἀκεῖ2546ADV-K προσηύχετο4336V-INI-3S

36 καὶ2532CONJ κατεδίωξεν2614V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM Σίμων4613N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM

37 καὶ2532CONJ εὗρον2147V-2AAI-3P αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM ὅτι3754CONJ Πάντες3956A-NPM ζητοῦσίν2212V-PAI-3P σε4771P-2AS

38 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ἄγωμεν71V-PAS-1P ἀλλαχοῦ237ADV εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἐχομένας2192V-PPP-APF κωμοπόλεις2969N-APF ἵνα2443CONJ καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV κηρύξω2784V-AAS-1S εἰς1519PREP τοῦτο3778D-ASN γὰρ1063CONJ ἐξῆλθον1831V-2AAI-1S

39 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S κηρύσσων2784V-PAP-NSM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF συναγωγὰς4864N-APF αὐτῶν846P-GPM εἰς1519PREP ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN δαιμόνια1140N-APN ἐκβάλλων1544V-PAP-NSM

40 Καὶ2532CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM λεπρὸς3015A-NSM παρακαλῶν3870V-PAP-NSM αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ γονυπετῶν1120V-PAP-NSM λέγων3004V-PAP-NSM αὐτῷ846P-DSM ὅτι3754CONJ Ἐὰν1437COND θέλῃς2309V-PAS-2S δύνασαί1410V-PNI-2S με1473P-1AS καθαρίσαι2511V-AAN

41 καὶ2532CONJ σπλαγχνισθεὶς4697V-AOP-NSM ἐκτείνας1614V-AAP-NSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846P-GSM ἥψατο680V-ADI-3S καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Θέλω2309V-PAI-1S καθαρίσθητι2511V-APM-2S

42 καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM 3588T-NSF λέπρα3014N-NSF καὶ2532CONJ ἐκαθερίσθη2511V-API-3S

43 καὶ2532CONJ ἐμβριμησάμενος1690V-ADP-NSM αὐτῷ846P-DSM εὐθὺς2112ADV ἐξέβαλεν1544V-2AAI-3S αὐτόν846P-ASM

44 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ὅρα3708V-PAM-2S μηδενὶ3367A-DSM-N μηδὲν3367A-ASN-N εἴπῃς3004V-2AAS-2S ἀλλὰ235CONJ ὕπαγε5217V-PAM-2S σεαυτὸν4572F-2ASM δεῖξον1166V-AAM-2S τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM καὶ2532CONJ προσένεγκε4374V-2AAM-2S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM καθαρισμοῦ2512N-GSM σου4771P-2GS 3739R-APN προσέταξεν4367V-AAI-3S Μωϋσῆς3475N-NSM εἰς1519PREP μαρτύριον3142N-ASN αὐτοῖς846P-DPM

45 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἐξελθὼν1831V-2AAP-NSM ἤρξατο756V-ADI-3S κηρύσσειν2784V-PAN πολλὰ4183A-APN καὶ2532CONJ διαφημίζειν1310V-PAN τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ὥστε5620CONJ μηκέτι3371ADV-N αὐτὸν846P-ASM δύνασθαι1410V-PNN φανερῶς5320ADV εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF εἰσελθεῖν1525V-2AAN ἀλλ235CONJ ἔξω1854ADV ἐπ1909PREP ἐρήμοις2048A-DPM τόποις5117N-DPM ἦν1510V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἤρχοντο2064V-INI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM πάντοθεν3840ADV

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM πάλιν3825ADV εἰς1519PREP Καφαρναοὺμ2584N-PRI δι1223PREP ἡμερῶν2250N-GPF ἠκούσθη191V-API-3S ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM ἐστίν1510V-PAI-3S

2 καὶ2532CONJ συνήχθησαν4863V-API-3P πολλοὶ4183A-NPM ὥστε5620CONJ μηκέτι3371ADV-N χωρεῖν5562V-PAN μηδὲ3366CONJ-N τὰ3588T-APN πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF καὶ2532CONJ ἐλάλει2980V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM

3 καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PNI-3P φέροντες5342V-PAP-NPM πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM παραλυτικὸν3885A-ASM αἰρόμενον142V-PPP-ASM ὑπὸ5259PREP τεσσάρων5064A-GPM

4 καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N δυνάμενοι1410V-PNP-NPM προσενέγκαι4374V-2AAN αὐτῷ846P-DSM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM ἀπεστέγασαν648V-AAI-3P τὴν3588T-ASF στέγην4721N-ASF ὅπου3699ADV ἦν1510V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἐξορύξαντες1846V-AAP-NPM χαλῶσι5465V-PAI-3P τὸν3588T-ASM κράβαττον2895N-ASM ὅπου3699ADV 3588T-NSM παραλυτικὸς3885A-NSM κατέκειτο2621V-INI-3S

5 καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM τὴν3588T-ASF πίστιν4102N-ASF αὐτῶν846P-GPM λέγει3004V-PAI-3S τῷ3588T-DSM παραλυτικῷ3885A-DSM Τέκνον5043N-VSN ἀφίενταί863V-PPI-3P σου4771P-2GS αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF

6 ἦσαν1510V-IAI-3P δέ1161CONJ τινες5100X-NPM τῶν3588T-GPM γραμματέων1122N-GPM ἐκεῖ1563ADV καθήμενοι2521V-PNP-NPM καὶ2532CONJ διαλογιζόμενοι1260V-PNP-NPM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF αὐτῶν846P-GPM

7 Τί5101I-ASN οὗτος3778D-NSM οὕτως3779ADV λαλεῖ2980V-PAI-3S βλασφημεῖ987V-PAI-3S τίς5101I-NSM δύναται1410V-PNI-3S ἀφιέναι863V-PAN ἁμαρτίας266N-APF εἰ1487COND μὴ3361PRT-N εἷς1520A-NSM 3588T-NSM Θεός2316N-NSM

8 καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἐπιγνοὺς1921V-2AAP-NSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM τῷ3588T-DSN πνεύματι4151N-DSN αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ οὕτως3779ADV διαλογίζονται1260V-PNI-3P ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-3DPM λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Τί5101I-ASN ταῦτα3778D-APN διαλογίζεσθε1260V-PNI-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF ὑμῶν4771P-2GP

9 τί5101I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S εὐκοπώτερον2123A-NSN-C εἰπεῖν3004V-2AAN τῷ3588T-DSM παραλυτικῷ3885A-DSM Ἀφίενταί863V-PPI-3P σου4771P-2GS αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF 2228PRT εἰπεῖν3004V-2AAN Ἔγειρε1453V-PAM-2S καὶ2532CONJ ἆρον142V-AAM-2S τὸν3588T-ASM κράβαττόν2895N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ περιπάτει4043V-PAM-2S

10 ἵνα2443CONJ δὲ1161CONJ εἰδῆτε1492V-RAS-2P ὅτι3754CONJ ἐξουσίαν1849N-ASF ἔχει2192V-PAI-3S 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἀφιέναι863V-PAN ἁμαρτίας266N-APF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF λέγει3004V-PAI-3S τῷ3588T-DSM παραλυτικῷ3885A-DSM

11 Σοὶ4771P-2DS λέγω3004V-PAI-1S ἔγειρε1453V-PAM-2S ἆρον142V-AAM-2S τὸν3588T-ASM κράβαττόν2895N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ ὕπαγε5217V-PAM-2S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM σου4771P-2GS

12 καὶ2532CONJ ἠγέρθη1453V-API-3S καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἄρας142V-AAP-NSM τὸν3588T-ASM κράβαττον2895N-ASM ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S ἔμπροσθεν1715PREP πάντων3956A-GPM ὥστε5620CONJ ἐξίστασθαι1839V-PMN πάντας3956A-APM καὶ2532CONJ δοξάζειν1392V-PAN τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM λέγοντας3004V-PAP-APM ὅτι3754CONJ Οὕτως3779ADV οὐδέποτε3763ADV-N εἴδαμεν3708V-2AAI-1P

13 Καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S πάλιν3825ADV παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM ἤρχετο2064V-INI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S αὐτούς846P-APM

14 καὶ2532CONJ παράγων3855V-PAP-NSM εἶδεν3708V-2AAI-3S Λευεὶν3018N-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM Ἀλφαίου256N-GSM καθήμενον2521V-PNP-ASM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN τελώνιον5058N-ASN καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ἀκολούθει190V-PAM-2S μοι1473P-1DS καὶ2532CONJ ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἠκολούθησεν190V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM

15 Καὶ2532CONJ γίνεται1096V-PNI-3S κατακεῖσθαι2621V-PNN αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ πολλοὶ4183A-NPM τελῶναι5057N-NPM καὶ2532CONJ ἁμαρτωλοὶ268A-NPM συνανέκειντο4873V-INI-3P τῷ3588T-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM ἦσαν1510V-IAI-3P γὰρ1063CONJ πολλοὶ4183A-NPM καὶ2532CONJ ἠκολούθουν190V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM

16 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM ἰδόντες3708V-2AAP-NPM ὅτι3754CONJ ἐσθίει2068V-PAI-3S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM ἁμαρτωλῶν268A-GPM καὶ2532CONJ τελωνῶν5057N-GPM ἔλεγον3004V-IAI-3P τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM Ὅτι3754CONJ μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM τελωνῶν5057N-GPM καὶ2532CONJ ἁμαρτωλῶν268A-GPM ἐσθίει2068V-PAI-3S

17 καὶ2532CONJ ἀκούσας191V-AAP-NSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Οὐ3756PRT-N χρείαν5532N-ASF ἔχουσιν2192V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ἰσχύοντες2480V-PAP-NPM ἰατροῦ2395N-GSM ἀλλ235CONJ οἱ3588T-NPM κακῶς2560ADV ἔχοντες2192V-PAP-NPM οὐκ3756PRT-N ἦλθον2064V-2AAI-1S καλέσαι2564V-AAN δικαίους1342A-APM ἀλλὰ235CONJ ἁμαρτωλούς268A-APM

18 Καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM Ἰωάνου2491N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM νηστεύοντες3522V-PAP-NPM καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PNI-3P καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM Διὰ1223PREP τί5101I-ASN οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM Ἰωάνου2491N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM νηστεύουσιν3522V-PAI-3P οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ σοὶ4674S-2SNPM μαθηταὶ3101N-NPM οὐ3756PRT-N νηστεύουσιν3522V-PAI-3P

19 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Μὴ3361PRT-N δύνανται1410V-PNI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τοῦ3588T-GSM νυμφῶνος3567N-GSM ἐν1722PREP 3739R-DSM 3588T-NSM νυμφίος3566N-NSM μετ3326PREP αὐτῶν846P-GPM ἐστιν1510V-PAI-3S νηστεύειν3522V-PAN ὅσον3745K-ASM χρόνον5550N-ASM ἔχουσιν2192V-PAI-3P τὸν3588T-ASM νυμφίον3566N-ASM μετ3326PREP αὐτῶν846P-GPM οὐ3756PRT-N δύνανται1410V-PNI-3P νηστεύειν3522V-PAN

20 ἐλεύσονται2064V-FDI-3P δὲ1161CONJ ἡμέραι2250N-NPF ὅταν3752CONJ ἀπαρθῇ522V-APS-3S ἀπ575PREP αὐτῶν846P-GPM 3588T-NSM νυμφίος3566N-NSM καὶ2532CONJ τότε5119ADV νηστεύσουσιν3522V-FAI-3P ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF

21 Οὐδεὶς3762A-NSM-N ἐπίβλημα1915N-ASN ῥάκους4470N-GSN ἀγνάφου46A-GSN ἐπιράπτει1976V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP ἱμάτιον2440N-ASN παλαιόν3820A-ASN εἰ1487COND δὲ1161CONJ μή3361PRT-N αἴρει142V-PAI-3S τὸ3588T-NSN πλήρωμα4138N-ASN ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSN τὸ3588T-NSN καινὸν2537A-NSN τοῦ3588T-GSN παλαιοῦ3820A-GSN καὶ2532CONJ χεῖρον5501A-NSN σχίσμα4978N-NSN γίνεται1096V-PNI-3S

22 καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N βάλλει906V-PAI-3S οἶνον3631N-ASM νέον3501A-ASM εἰς1519PREP ἀσκοὺς779N-APM παλαιούς3820A-APM εἰ1487COND δὲ1161CONJ μή3361PRT-N ῥήξει4486V-FAI-3S 3588T-NSM οἶνος3631N-NSM τοὺς3588T-APM ἀσκούς779N-APM καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶνος3631N-NSM ἀπόλλυται622V-PPI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀσκοί779N-NPM ἀλλὰ235CONJ οἶνον3631N-ASM νέον3501A-ASM εἰς1519PREP ἀσκοὺς779N-APM καινούς2537A-APM

23 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN σάββασιν4521N-DPN παραπορεύεσθαι3899V-PNN διὰ1223PREP τῶν3588T-GPM σπορίμων4702A-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἤρξαντο756V-ADI-3P ὁδὸν3598N-ASF ποιεῖν4160V-PAN τίλλοντες5089V-PAP-NPM τοὺς3588T-APM στάχυας4719N-APM

24 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM ἔλεγον3004V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM Ἴδε3708V-2AAM-2S τί5101I-ASN ποιοῦσιν4160V-PAI-3P τοῖς3588T-DPN σάββασιν4521N-DPN 3739R-ASN οὐκ3756PRT-N ἔξεστιν1832V-PAI-3S

25 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Οὐδέποτε3763ADV-N ἀνέγνωτε314V-2AAI-2P τί5101I-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S Δαυείδ1138N-PRI ὅτε3753ADV χρείαν5532N-ASF ἔσχεν2192V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ἐπείνασεν3983V-AAI-3S αὐτὸς846P-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM

26 πῶς4459ADV εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐπὶ1909PREP Ἀβιαθὰρ8N-PRI ἀρχιερέως749N-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM τῆς3588T-GSF προθέσεως4286N-GSF ἔφαγεν5315V-2AAI-3S οὓς3739R-APM οὐκ3756PRT-N ἔξεστιν1832V-PAI-3S φαγεῖν5315V-2AAN εἰ1487COND μὴ3361PRT-N τοὺς3588T-APM ἱερεῖς2409N-APM καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM σὺν4862PREP αὐτῷ846P-DSM οὖσιν1510V-PAP-DPM

27 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Τὸ3588T-NSN σάββατον4521N-NSN διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ἐγένετο1096V-2ADI-3S καὶ2532CONJ οὐχ3756PRT-N 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN σάββατον4521N-ASN

28 ὥστε5620CONJ κύριός2962N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSN ἀνθρώπου444N-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN σαββάτου4521N-GSN

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S πάλιν3825ADV εἰς1519PREP συναγωγήν4864N-ASF καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἐκεῖ1563ADV ἄνθρωπος444N-NSM ἐξηραμμένην3583V-RPP-ASF ἔχων2192V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF

2 καὶ2532CONJ παρετήρουν3906V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM εἰ1487COND τοῖς3588T-DPN σάββασιν4521N-DPN θεραπεύσει2323V-FAI-3S αὐτόν846P-ASM ἵνα2443CONJ κατηγορήσωσιν2723V-AAS-3P αὐτοῦ846P-GSM

3 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM τῷ3588T-DSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἔχοντι2192V-PAP-DSM ξηράν3584A-ASF Ἔγειρε1453V-PAM-2S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN μέσον3319A-ASN

4 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ἔξεστιν1832V-PAI-3S τοῖς3588T-DPN σάββασιν4521N-DPN ἀγαθὸν18A-ASN ποιῆσαι4160V-AAN 2228PRT κακοποιῆσαι2554V-AAN ψυχὴν5590N-ASF σῶσαι4982V-AAN 2228PRT ἀποκτεῖναι615V-AAN οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἐσιώπων4623V-IAI-3P

5 καὶ2532CONJ περιβλεψάμενος4017V-AMP-NSM αὐτοὺς846P-APM μετ3326PREP ὀργῆς3709N-GSF συνλυπούμενος4818V-PNP-NSM ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF πωρώσει4457N-DSF τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846P-GPM λέγει3004V-PAI-3S τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM Ἔκτεινον1614V-AAM-2S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF καὶ2532CONJ ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπεκατεστάθη600V-API-3S 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846P-GSM

6 καὶ2532CONJ ἐξελθόντες1831V-2AAP-NPM οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM εὐθὺς2112ADV μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM Ἡρῳδιανῶν2265N-GPM συμβούλιον4824N-ASN ἐδίδουν1325V-IAI-3P κατ2596PREP αὐτοῦ846P-GSM ὅπως3704ADV αὐτὸν846P-ASM ἀπολέσωσιν622V-AAS-3P

7 Καὶ2532CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM ἀνεχώρησεν402V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF καὶ2532CONJ πολὺ4183A-NSN πλῆθος4128N-NSN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF ἠκολούθησεν190V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF Ἰουδαίας2449N-GSF

8 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP Ἱεροσολύμων2414N-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF Ἰδουμαίας2401N-GSF καὶ2532CONJ πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM Ἰορδάνου2446N-GSM καὶ2532CONJ περὶ4012PREP Τύρον5184N-ASF καὶ2532CONJ Σιδῶνα4605N-ASF πλῆθος4128N-NSN πολύ4183A-NSN ἀκούοντες191V-PAP-NPM ὅσα3745K-APN ποιεῖ4160V-PAI-3S ἦλθον2064V-2AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM

9 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM ἵνα2443CONJ πλοιάριον4142N-NSN προσκαρτερῇ4342V-PAS-3S αὐτῷ846P-DSM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N θλίβωσιν2346V-PAS-3P αὐτόν846P-ASM

10 πολλοὺς4183A-APM γὰρ1063CONJ ἐθεράπευσεν2323V-AAI-3S ὥστε5620CONJ ἐπιπίπτειν1968V-PAN αὐτῷ846P-DSM ἵνα2443CONJ αὐτοῦ846P-GSM ἅψωνται680V-AMS-3P ὅσοι3745K-NPM εἶχον2192V-IAI-3P μάστιγας3148N-APF

11 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN πνεύματα4151N-NPN τὰ3588T-NPN ἀκάθαρτα169A-NPN ὅταν3752CONJ αὐτὸν846P-ASM ἐθεώρουν2334V-IAI-3P προσέπιπτον4363V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ ἔκραζον2896V-IAI-3P λέγοντα3004V-PAP-NPN ὅτι3754CONJ Σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

12 καὶ2532CONJ πολλὰ4183A-APN ἐπετίμα2008V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N αὐτὸν846P-ASM φανερὸν5318A-ASM ποιήσωσιν4160V-AAS-3P

13 Καὶ2532CONJ ἀναβαίνει305V-PAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN καὶ2532CONJ προσκαλεῖται4341V-PNI-3S οὓς3739R-APM ἤθελεν2309V-IAI-3S αὐτός846P-NSM καὶ2532CONJ ἀπῆλθον565V-2AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM

14 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S δώδεκα1427A-NUI ἵνα2443CONJ ὦσιν1510V-PAS-3P μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ ἀποστέλλῃ649V-PAS-3S αὐτοὺς846P-APM κηρύσσειν2784V-PAN

15 καὶ2532CONJ ἔχειν2192V-PAN ἐξουσίαν1849N-ASF ἐκβάλλειν1544V-PAN τὰ3588T-APN δαιμόνια1140N-APN

16 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S τοὺς3588T-APM δώδεκα1427A-NUI καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ὄνομα3686N-ASN τῷ3588T-DSM Σίμωνι4613N-DSM Πέτρον4074N-ASM

17 καὶ2532CONJ Ἰάκωβον2385N-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM Ζεβεδαίου2199N-GSM καὶ2532CONJ Ἰωάνην2491N-ASM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM τοῦ3588T-GSM Ἰακώβου2385N-GSM καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ὄνομα3686N-ASN Βοανηργές993N-PRI 3739R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S Υἱοὶ5207N-NPM Βροντῆς1027N-GSF

18 καὶ2532CONJ Ἀνδρέαν406N-ASM καὶ2532CONJ Φίλιππον5376N-ASM καὶ2532CONJ Βαρθολομαῖον918N-ASM καὶ2532CONJ Μαθθαῖον3156N-ASM καὶ2532CONJ Θωμᾶν2381N-ASM καὶ2532CONJ Ἰάκωβον2385N-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM Ἁλφαίου256N-GSM καὶ2532CONJ Θαδδαῖον2280N-ASM καὶ2532CONJ Σίμωνα4613N-ASM τὸν3588T-ASM Καναναῖον2581N-ASM

19 καὶ2532CONJ Ἰούδαν2455N-ASM Ἰσκαριώθ2469N-PRI ὃς3739R-NSM καὶ2532CONJ παρέδωκεν3860V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM

20 Καὶ2532CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM καὶ2532CONJ συνέρχεται4905V-PNI-3S πάλιν3825ADV 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM ὥστε5620CONJ μὴ3361PRT-N δύνασθαι1410V-PNN αὐτοὺς846P-APM μηδὲ3366CONJ-N ἄρτον740N-ASM φαγεῖν5315V-2AAN

21 καὶ2532CONJ ἀκούσαντες191V-AAP-NPM οἱ3588T-NPM παρ3844PREP αὐτοῦ846P-GSM ἐξῆλθον1831V-2AAI-3P κρατῆσαι2902V-AAN αὐτόν846P-ASM ἔλεγον3004V-IAI-3P γὰρ1063CONJ ὅτι3754CONJ ἐξέστη1839V-2AAI-3S

22 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM οἱ3588T-NPM ἀπὸ575PREP Ἱεροσολύμων2414N-GPN καταβάντες2597V-2AAP-NPM ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ Βεελζεβοὺλ954N-PRI ἔχει2192V-PAI-3S καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἄρχοντι758N-DSM τῶν3588T-GPN δαιμονίων1140N-GPN ἐκβάλλει1544V-PAI-3S τὰ3588T-APN δαιμόνια1140N-APN

23 καὶ2532CONJ προσκαλεσάμενος4341V-ADP-NSM αὐτοὺς846P-APM ἐν1722PREP παραβολαῖς3850N-DPF ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Πῶς4459ADV-I δύναται1410V-PNI-3S Σατανᾶς4567N-NSM Σατανᾶν4567N-ASM ἐκβάλλειν1544V-PAN

24 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND βασιλεία932N-NSF ἐφ1909PREP ἑαυτὴν1438F-3ASF μερισθῇ3307V-APS-3S οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S σταθῆναι2476V-APN 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF ἐκείνη1565D-NSF

25 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND οἰκία3614N-NSF ἐφ1909PREP ἑαυτὴν1438F-3ASF μερισθῇ3307V-APS-3S οὐ3756PRT-N δυνήσεται1410V-FDI-3S 3588T-NSF οἰκία3614N-NSF ἐκείνη1565D-NSF στῆναι2476V-2AAN

26 καὶ2532CONJ εἰ1487COND 3588T-NSM Σατανᾶς4567N-NSM ἀνέστη450V-2AAI-3S ἐφ1909PREP ἑαυτὸν1438F-3ASM καὶ2532CONJ ἐμερίσθη3307V-API-3S οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S στῆναι2476V-2AAN ἀλλὰ235CONJ τέλος5056N-ASN ἔχει2192V-PAI-3S

27 ἀλλ235CONJ οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S οὐδεὶς3762A-NSM-N εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF τοῦ3588T-GSM ἰσχυροῦ2478A-GSM εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN αὐτοῦ846P-GSM διαρπάσαι1283V-AAN ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N πρῶτον4412ADV-S τὸν3588T-ASM ἰσχυρὸν2478A-ASM δήσῃ1210V-AAS-3S καὶ2532CONJ τότε5119ADV τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF αὐτοῦ846P-GSM διαρπάσει1283V-FAI-3S

28 Ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ πάντα3956A-NPN ἀφεθήσεται863V-FPI-3S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM τὰ3588T-NPN ἁμαρτήματα265N-NPN καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF βλασφημίαι988N-NPF ὅσα3745K-APN ἐὰν1437COND βλασφημήσωσιν987V-AAS-3P

29 ὃς3739R-NSM δ1161CONJ ἂν302PRT βλασφημήσῃ987V-AAS-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN τὸ3588T-ASN Ἅγιον40A-ASN οὐκ3756PRT-N ἔχει2192V-PAI-3S ἄφεσιν859N-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM ἀλλὰ235CONJ ἔνοχός1777A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S αἰωνίου166A-GSF ἁμαρτήματος265N-GSN

30 ὅτι3754CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P Πνεῦμα4151N-ASN ἀκάθαρτον169A-ASN ἔχει2192V-PAI-3S

31 Καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PNI-3P 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἔξω1854ADV στήκοντες4739V-PAP-NPM ἀπέστειλαν649V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM καλοῦντες2564V-PAP-NPM αὐτόν846P-ASM

32 καὶ2532CONJ ἐκάθητο2521V-INI-3S περὶ4012PREP αὐτὸν846P-ASM ὄχλος3793N-NSM καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM Ἰδοὺ3708V-2AMM-2S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF σου4771P-2GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοί80N-NPM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἀδελφαί79N-NPF σου4771P-2GS ἔξω1854ADV ζητοῦσίν2212V-PAI-3P σε4771P-2AS

33 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM αὐτοῖς846P-DPM λέγει3004V-PAI-3S Τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF μου1473P-1GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοί80N-NPM

34 καὶ2532CONJ περιβλεψάμενος4017V-AMP-NSM τοὺς3588T-APM περὶ4012PREP αὐτὸν846P-ASM κύκλῳ2945N-DSM καθημένους2521V-PNP-APM λέγει3004V-PAI-3S Ἴδε3708V-2AAM-2S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF μου1473P-1GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοί80N-NPM μου1473P-1GS

35 ὃς3739R-NSM ἂν302PRT ποιήσῃ4160V-AAS-3S τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM οὗτος3778D-NSM ἀδελφός80N-NSM μου1473P-1GS καὶ2532CONJ ἀδελφὴ79N-NSF καὶ2532CONJ μήτηρ3384N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV ἤρξατο756V-ADI-3S διδάσκειν1321V-PAN παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF καὶ2532CONJ συνάγεται4863V-PPI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM ὄχλος3793N-NSM πλεῖστος4118A-NSM-S ὥστε5620CONJ αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP πλοῖον4143N-ASN ἐμβάντα1684V-2AAP-ASM καθῆσθαι2521V-PNN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF θαλάσσῃ2281N-DSF καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἦσαν1510V-IAI-3P

2 καὶ2532CONJ ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S αὐτοὺς846P-APM ἐν1722PREP παραβολαῖς3850N-DPF πολλά4183A-APN καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF διδαχῇ1322N-DSF αὐτοῦ846P-GSM

3 Ἀκούετε191V-PAM-2P ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S 3588T-NSM σπείρων4687V-PAP-NSM σπεῖραι4687V-AAN

4 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σπείρειν4687V-PAN 3739R-NSN μὲν3303PRT ἔπεσεν4098V-2AAI-3S παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S τὰ3588T-NPN πετεινὰ4071N-NPN καὶ2532CONJ κατέφαγεν2719V-2AAI-3S αὐτό846P-ASN

5 καὶ2532CONJ ἄλλο243A-NSN ἔπεσεν4098V-2AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πετρῶδες4075A-ASN ὅπου3699ADV οὐκ3756PRT-N εἶχεν2192V-IAI-3S γῆν1093N-ASF πολλήν4183A-ASF καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἐξανέτειλεν1816V-AAI-3S διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN μὴ3361PRT-N ἔχειν2192V-PAN βάθος899N-ASN γῆς1093N-GSF

6 καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV ἀνέτειλεν393V-AAI-3S 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM ἐκαυματίσθη2739V-API-3S καὶ2532CONJ διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN μὴ3361PRT-N ἔχειν2192V-PAN ῥίζαν4491N-ASF ἐξηράνθη3583V-API-3S

7 καὶ2532CONJ ἄλλο243A-NSN ἔπεσεν4098V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἀκάνθας173N-APF καὶ2532CONJ ἀνέβησαν305V-2AAI-3P αἱ3588T-NPF ἄκανθαι173N-NPF καὶ2532CONJ συνέπνιξαν4846V-AAI-3P αὐτό846P-ASN καὶ2532CONJ καρπὸν2590N-ASM οὐκ3756PRT-N ἔδωκεν1325V-AAI-3S

8 καὶ2532CONJ ἄλλα243A-NPN ἔπεσεν4098V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF τὴν3588T-ASF καλήν2570A-ASF καὶ2532CONJ ἐδίδου1325V-IAI-3S καρπὸν2590N-ASM ἀναβαίνοντα305V-PAP-ASM καὶ2532CONJ αὐξανόμενα837V-PPP-NPN καὶ2532CONJ ἔφερεν5342V-IAI-3S εἰς1519PREP τριάκοντα5144A-NUI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἑξήκοντα1835A-NUI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἑκατόν1540A-NUI

9 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S Ὃς3739R-NSM ἔχει2192V-PAI-3S ὦτα3775N-APN ἀκούειν191V-PAN ἀκουέτω191V-PAM-3S

10 Καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S κατὰ2596PREP μόνας3441A-APF ἠρώτων2065V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM περὶ4012PREP αὐτὸν846P-ASM σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM δώδεκα1427A-NUI τὰς3588T-APF παραβολάς3850N-APF

11 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ὑμῖν4771P-2DP τὸ3588T-ASN μυστήριον3466N-ASN δέδοται1325V-RPI-3S τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐκείνοις1565D-DPM δὲ1161CONJ τοῖς3588T-DPM ἔξω1854ADV ἐν1722PREP παραβολαῖς3850N-DPF τὰ3588T-NPN πάντα3956A-NPN γίνεται1096V-PNI-3S

12 ἵνα2443CONJ βλέποντες991V-PAP-NPM βλέπωσιν991V-PAS-3P καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ἴδωσιν3708V-2AAS-3P
καὶ2532CONJ ἀκούοντες191V-PAP-NPM ἀκούωσιν191V-PAS-3P καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N συνιῶσιν4920V-PAS-3P
μή3361PRT-N ποτε4218ADV-N ἐπιστρέψωσιν1994V-AAS-3P καὶ2532CONJ ἀφεθῇ863V-APS-3S αὐτοῖς846P-DPM

13 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P τὴν3588T-ASF παραβολὴν3850N-ASF ταύτην3778D-ASF καὶ2532CONJ πῶς4459ADV-I πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF παραβολὰς3850N-APF γνώσεσθε1097V-FDI-2P

14 3588T-NSM σπείρων4687V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM σπείρει4687V-PAI-3S

15 οὗτοι3778D-NPM δέ1161CONJ εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF ὅπου3699ADV σπείρεται4687V-PPI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM καὶ2532CONJ ὅταν3752CONJ ἀκούσωσιν191V-AAS-3P εὐθὺς2112ADV ἔρχεται2064V-PNI-3S 3588T-NSM Σατανᾶς4567N-NSM καὶ2532CONJ αἴρει142V-PAI-3S τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τὸν3588T-ASM ἐσπαρμένον4687V-2RPP-ASM εἰς1519PREP αὐτούς846P-APM

16 καὶ2532CONJ οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P ὁμοίως3668ADV οἱ3588T-NPM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN πετρώδη4075A-APN σπειρόμενοι4687V-PPP-NPM οἳ3739R-NPM ὅταν3752CONJ ἀκούσωσιν191V-AAS-3P τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM εὐθὺς2112ADV μετὰ3326PREP χαρᾶς5479N-GSF λαμβάνουσιν2983V-PAI-3P αὐτόν846P-ASM

17 καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἔχουσιν2192V-PAI-3P ῥίζαν4491N-ASF ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-3DPM ἀλλὰ235CONJ πρόσκαιροί4340A-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P εἶτα1534ADV γενομένης1096V-2ADP-GSF θλίψεως2347N-GSF 2228PRT διωγμοῦ1375N-GSM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM εὐθὺς2112ADV σκανδαλίζονται4624V-PPI-3P

18 καὶ2532CONJ ἄλλοι243A-NPM εἰσὶν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἀκάνθας173N-APF σπειρόμενοι4687V-PPP-NPM οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ἀκούσαντες191V-AAP-NPM

19 καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF μέριμναι3308N-NPF τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀπάτη539N-NSF τοῦ3588T-GSM πλούτου4149N-GSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF περὶ4012PREP τὰ3588T-APN λοιπὰ3062A-APN ἐπιθυμίαι1939N-NPF εἰσπορευόμεναι1531V-PNP-NPF συνπνίγουσιν4846V-PAI-3P τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM καὶ2532CONJ ἄκαρπος175A-NSM γίνεται1096V-PNI-3S

20 καὶ2532CONJ ἐκεῖνοί1565D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF τὴν3588T-ASF καλὴν2570A-ASF σπαρέντες4687V-2APP-NPM οἵτινες3748R-NPM ἀκούουσιν191V-PAI-3P τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM καὶ2532CONJ παραδέχονται3858V-PNI-3P καὶ2532CONJ καρποφοροῦσιν2592V-PAI-3P ἐν1722PREP τριάκοντα5144A-NUI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἑξήκοντα1835A-NUI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἑκατόν1540A-NUI

21 Καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ὅτι3754CONJ Μήτι3385PRT-I ἔρχεται2064V-PNI-3S 3588T-NSM λύχνος3088N-NSM ἵνα2443CONJ ὑπὸ5259PREP τὸν3588T-ASM μόδιον3426N-ASM τεθῇ5087V-APS-3S 2228PRT ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF κλίνην2825N-ASF οὐχ3756PRT-N ἵνα2443CONJ ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF λυχνίαν3087N-ASF τεθῇ5087V-APS-3S

22 οὐ3756PRT-N γάρ1063CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S τι5100X-NSN κρυπτὸν2927A-NSN ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N ἵνα2443CONJ φανερωθῇ5319V-APS-3S οὐδὲ3761CONJ-N ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἀπόκρυφον614A-NSN ἀλλ235CONJ ἵνα2443CONJ ἔλθῃ2064V-2AAS-3S εἰς1519PREP φανερόν5318A-ASM

23 εἴ1487COND τις5100X-NSM ἔχει2192V-PAI-3S ὦτα3775N-APN ἀκούειν191V-PAN ἀκουέτω191V-PAM-3S

24 Καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Βλέπετε991V-PAM-2P τί5101I-ASN ἀκούετε191V-PAI-2P ἐν1722PREP 3739R-DSN μέτρῳ3358N-DSN μετρεῖτε3354V-PAI-2P μετρηθήσεται3354V-FPI-3S ὑμῖν4771P-2DP καὶ2532CONJ προστεθήσεται4369V-FPI-3S ὑμῖν4771P-2DP

25 ὃς3739R-NSM γὰρ1063CONJ ἔχει2192V-PAI-3S δοθήσεται1325V-FPI-3S αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ ὃς3739R-NSM οὐκ3756PRT-N ἔχει2192V-PAI-3S καὶ2532CONJ 3739R-ASN ἔχει2192V-PAI-3S ἀρθήσεται142V-FPI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM

26 Καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S Οὕτως3779ADV ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ὡς5613ADV ἄνθρωπος444N-NSM βάλῃ906V-2AAS-3S τὸν3588T-ASM σπόρον4703N-ASM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF

27 καὶ2532CONJ καθεύδῃ2518V-PAS-3S καὶ2532CONJ ἐγείρηται1453V-PPS-3S νύκτα3571N-ASF καὶ2532CONJ ἡμέραν2250N-ASF καὶ2532CONJ 3588T-NSM σπόρος4703N-NSM βλαστᾷ985V-PAS-3S καὶ2532CONJ μηκύνηται3373V-PPS-3S ὡς5613ADV οὐκ3756PRT-N οἶδεν1492V-RAI-3S αὐτός846P-NSM

28 αὐτομάτη844A-NSF 3588T-NSF γῆ1093N-NSF καρποφορεῖ2592V-PAI-3S πρῶτον4412ADV-S χόρτον5528N-ASM εἶτεν1534ADV στάχυν4719N-ASM εἶτεν1534ADV πλήρης4134A-NSM σῖτος4621N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM στάχυϊ4719N-DSM

29 ὅταν3752CONJ δὲ1161CONJ παραδοῖ3860V-2AAS-3S 3588T-NSM καρπός2590N-NSM εὐθὺς2112ADV ἀποστέλλει649V-PAI-3S τὸ3588T-ASN δρέπανον1407N-ASN ὅτι3754CONJ παρέστηκεν3936V-RAI-3S 3588T-NSM θερισμός2326N-NSM.

30 Καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S Πῶς4459ADV-I ὁμοιώσωμεν3666V-AAS-1P τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM 2228PRT ἐν1722PREP τίνι5101I-DSN αὐτὴν846P-ASF παραβολῇ3850N-DSF θῶμεν5087V-2AAS-1P

31 ὡς5613ADV κόκκῳ2848N-DSM σινάπεως4615N-GSN ὃς3739R-NSM ὅταν3752CONJ σπαρῇ4687V-2APS-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF μικρότερον3398A-NSN-C ὂν1510V-PAP-NSN πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN σπερμάτων4690N-GPN τῶν3588T-GPN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF

32 καὶ2532CONJ ὅταν3752CONJ σπαρῇ4687V-2APS-3S ἀναβαίνει305V-PAI-3S καὶ2532CONJ γίνεται1096V-PNI-3S μεῖζον3173A-NSN-C πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN λαχάνων3001N-GPN καὶ2532CONJ ποιεῖ4160V-PAI-3S κλάδους2798N-APM μεγάλους3173A-APM ὥστε5620CONJ δύνασθαι1410V-PNN ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF σκιὰν4639N-ASF αὐτοῦ846P-GSM τὰ3588T-APN πετεινὰ4071N-APN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM κατασκηνοῖν2681V-PAN.

33 Καὶ2532CONJ τοιαύταις5108D-DPF παραβολαῖς3850N-DPF πολλαῖς4183A-DPF ἐλάλει2980V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM καθὼς2531ADV ἠδύναντο1410V-INI-3P-ATT ἀκούειν191V-PAN

34 χωρὶς5565ADV δὲ1161CONJ παραβολῆς3850N-GSF οὐκ3756PRT-N ἐλάλει2980V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM κατ2596PREP ἰδίαν2398A-ASF δὲ1161CONJ τοῖς3588T-DPM ἰδίοις2398A-DPM μαθηταῖς3101N-DPM ἐπέλυεν1956V-IAI-3S πάντα3956A-APN

35 Καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ὀψίας3798A-GSF γενομένης1096V-2ADP-GSF Διέλθωμεν1330V-2AAS-1P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πέραν4008ADV

36 καὶ2532CONJ ἀφέντες863V-2AAP-NPM τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM παραλαμβάνουσιν3880V-PAI-3P αὐτὸν846P-ASM ὡς5613ADV ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πλοίῳ4143N-DSN καὶ2532CONJ ἄλλα243A-NPN πλοῖα4143N-NPN ἦν1510V-IAI-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM

37 καὶ2532CONJ γίνεται1096V-PNI-3S λαῖλαψ2978N-NSF μεγάλη3173A-NSF ἀνέμου417N-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN κύματα2949N-NPN ἐπέβαλλεν1911V-IAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN ὥστε5620CONJ ἤδη2235ADV γεμίζεσθαι1072V-PPN τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN

38 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πρύμνῃ4403N-DSF ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN προσκεφάλαιον4344N-ASN καθεύδων2518V-PAP-NSM καὶ2532CONJ ἐγείρουσιν1453V-PAI-3P αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM Διδάσκαλε1320N-VSM οὐ3756PRT-N μέλει3199V-PAI-3S σοι4771P-2DS ὅτι3754CONJ ἀπολλύμεθα622V-PMI-1P

39 καὶ2532CONJ διεγερθεὶς1326V-APP-NSM ἐπετίμησεν2008V-AAI-3S τῷ3588T-DSM ἀνέμῳ417N-DSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S τῇ3588T-DSF θαλάσσῃ2281N-DSF Σιώπα4623V-PAM-2S πεφίμωσο5392V-RPM-2S καὶ2532CONJ ἐκόπασεν2869V-AAI-3S 3588T-NSM ἄνεμος417N-NSM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S γαλήνη1055N-NSF μεγάλη3173A-NSF

40 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Τί5101I-NSN δειλοί1169A-NPM ἐστε1510V-PAI-2P οὕτως3779ADV πῶς4459ADV-I οὐκ3756PRT-N ἔχετε2192V-PAI-2P πίστιν4102N-ASF

41 καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-AOI-3P φόβον5401N-ASM μέγαν3173A-ASM καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM Τίς5101I-NSM ἄρα687PRT-I οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ὅτι3754CONJ καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄνεμος417N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF θάλασσα2281N-NSF ὑπακούει5219V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM

Κεφάλαιο 5

1 Καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πέραν4008ADV τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF χώραν5561N-ASF τῶν3588T-GPM Γερασηνῶν1086N-GPM

2 καὶ2532CONJ ἐξελθόντος1831V-2AAP-GSM αὐτοῦ846P-GSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN πλοίου4143N-GSN εὐθὺς2112ADV ὑπήντησεν5221V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN μνημείων3419N-GPN ἄνθρωπος444N-NSM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN ἀκαθάρτῳ169A-DSN

3 ὃς3739R-NSM τὴν3588T-ASF κατοίκησιν2731N-ASF εἶχεν2192V-IAI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN μνήμασιν3418N-DPN καὶ2532CONJ οὐδὲ3761CONJ-N ἁλύσει254N-DSF οὐκέτι3765ADV-N οὐδεὶς3762A-NSM-N ἐδύνατο1410V-INI-3S αὐτὸν846P-ASM δῆσαι1210V-AAN

4 διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸν846P-ASM πολλάκις4178ADV πέδαις3976N-DPF καὶ2532CONJ ἁλύσεσιν254N-DPF δεδέσθαι1210V-RPN καὶ2532CONJ διεσπάσθαι1288V-RPN ὑπ5259PREP αὐτοῦ846P-GSM τὰς3588T-APF ἁλύσεις254N-APF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF πέδας3976N-APF συντετρῖφθαι4937V-RPN καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N ἴσχυεν2480V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM δαμάσαι1150V-AAN

5 καὶ2532CONJ διὰ1223PREP παντὸς3956A-GSN νυκτὸς3571N-GSF καὶ2532CONJ ἡμέρας2250N-GSF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN μνήμασιν3418N-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὄρεσιν3735N-DPN ἦν1510V-IAI-3S κράζων2896V-PAP-NSM καὶ2532CONJ κατακόπτων2629V-PAP-NSM ἑαυτὸν1438F-3ASM λίθοις3037N-DPM

6 καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM τὸν3588T-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM ἀπὸ575PREP μακρόθεν3113ADV ἔδραμεν5143V-2AAI-3S καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM

7 καὶ2532CONJ κράξας2896V-AAP-NSM φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF λέγει3004V-PAI-3S Τί5101I-NSN ἐμοὶ1473P-1DS καὶ2532CONJ σοί4771P-2DS Ἰησοῦ2424N-VSM Υἱὲ5207N-VSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM Ὑψίστου5310A-GSM-S ὁρκίζω3726V-PAI-1S σε4771P-2AS τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM μή3361PRT-N με1473P-1AS βασανίσῃς928V-AAS-2S

8 ἔλεγεν3004V-IAI-3S γὰρ1063CONJ αὐτῷ846P-DSM Ἔξελθε1831V-2AAM-2S τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN τὸ3588T-NSN ἀκάθαρτον169A-NSN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM

9 καὶ2532CONJ ἐπηρώτα1905V-IAI-3S αὐτόν846P-ASM Τί5101I-NSN ὄνομά3686N-NSN σοι4771P-2DS καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Λεγιὼν3003N-NSM ὄνομά3686N-NSN μοι1473P-1DS ὅτι3754CONJ πολλοί4183A-NPM ἐσμεν1510V-PAI-1P

10 καὶ2532CONJ παρεκάλει3870V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM πολλὰ4183A-APN ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N αὐτὰ846P-APN ἀποστείλῃ649V-AAS-3S ἔξω1854ADV τῆς3588T-GSF χώρας5561N-GSF

11 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ ἐκεῖ1563ADV πρὸς4314PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN ἀγέλη34N-NSF χοίρων5519N-GPM μεγάλη3173A-NSF βοσκομένη1006V-PPP-NSF

12 καὶ2532CONJ παρεκάλεσαν3870V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM λέγοντες3004V-PAP-NPM Πέμψον3992V-AAM-2S ἡμᾶς1473P-1AP εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM χοίρους5519N-APM ἵνα2443CONJ εἰς1519PREP αὐτοὺς846P-APM εἰσέλθωμεν1525V-2AAS-1P

13 καὶ2532CONJ ἐπέτρεψεν2010V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM καὶ2532CONJ ἐξελθόντα1831V-2AAP-NPN τὰ3588T-NPN πνεύματα4151N-NPN τὰ3588T-NPN ἀκάθαρτα169A-NPN εἰσῆλθον1525V-2AAI-3P εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM χοίρους5519N-APM καὶ2532CONJ ὥρμησεν3729V-AAI-3S 3588T-NSF ἀγέλη34N-NSF κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM κρημνοῦ2911N-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF ὡς5613ADV δισχίλιοι1367A-NPM καὶ2532CONJ ἐπνίγοντο4155V-IPI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF θαλάσσῃ2281N-DSF

14 Καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM βόσκοντες1006V-PAP-NPM αὐτοὺς846P-APM ἔφυγον5343V-2AAI-3P καὶ2532CONJ ἀπήγγειλαν518V-AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM ἀγρούς68N-APM καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P ἰδεῖν3708V-2AAN τί5101I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN γεγονός1096V-2RAP-NSN

15 καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PNI-3P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM καὶ2532CONJ θεωροῦσιν2334V-PAI-3P τὸν3588T-ASM δαιμονιζόμενον1139V-PNP-ASM καθήμενον2521V-PNP-ASM ἱματισμένον2439V-RPP-ASM καὶ2532CONJ σωφρονοῦντα4993V-PAP-ASM τὸν3588T-ASM ἐσχηκότα2192V-RAP-ASM τὸν3588T-ASM λεγιῶνα3003N-ASM καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-AOI-3P

16 καὶ2532CONJ διηγήσαντο1334V-ADI-3P αὐτοῖς846P-DPM οἱ3588T-NPM ἰδόντες3708V-2AAP-NPM πῶς4459ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S τῷ3588T-DSM δαιμονιζομένῳ1139V-PNP-DSM καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM χοίρων5519N-GPM

17 καὶ2532CONJ ἤρξαντο756V-ADI-3P παρακαλεῖν3870V-PAN αὐτὸν846P-ASM ἀπελθεῖν565V-2AAN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ὁρίων3725N-GPN αὐτῶν846P-GPM

18 καὶ2532CONJ ἐμβαίνοντος1684V-PAP-GSM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN παρεκάλει3870V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM δαιμονισθεὶς1139V-AOP-NSM ἵνα2443CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM 1510V-PAS-3S

19 καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἀφῆκεν863V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM ἀλλὰ235CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ὕπαγε5217V-PAM-2S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM σου4771P-2GS πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM σούς4674S-2SAPM καὶ2532CONJ ἀπάγγειλον518V-AAM-2S αὐτοῖς846P-DPM ὅσα3745K-APN 3588T-NSM Κύριός2962N-NSM σοι4771P-2DS πεποίηκεν4160V-RAI-3S καὶ2532CONJ ἠλέησέν1653V-AAI-3S σε4771P-2AS

20 καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ἤρξατο756V-ADI-3S κηρύσσειν2784V-PAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Δεκαπόλει1179N-DSF ὅσα3745K-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM ἐθαύμαζον2296V-IAI-3P

21 Καὶ2532CONJ διαπεράσαντος1276V-AAP-GSM τοῦ3588T-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πλοίῳ4143N-DSN πάλιν3825ADV εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πέραν4008ADV συνήχθη4863V-API-3S ὄχλος3793N-NSM πολὺς4183A-NSM ἐπ1909PREP αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF

22 καὶ2532CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S εἷς1520A-NSM τῶν3588T-GPM ἀρχισυναγώγων752N-GPM ὀνόματι3686N-DSN Ἰάειρος2383N-NSM καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM αὐτὸν846P-ASM πίπτει4098V-PAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846P-GSM

23 καὶ2532CONJ παρακαλεῖ3870V-PAI-3S αὐτὸν846P-ASM πολλὰ4183A-APN λέγων3004V-PAP-NSM ὅτι3754CONJ Τὸ3588T-NSN θυγάτριόν2365N-NSN μου1473P-1GS ἐσχάτως2079ADV-S ἔχει2192V-PAI-3S ἵνα2443CONJ ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM ἐπιθῇς2007V-2AAS-2S τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῇ846P-DSF ἵνα2443CONJ σωθῇ4982V-APS-3S καὶ2532CONJ ζήσῃ2198V-AAS-3S

24 καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἠκολούθει190V-IAI-3S αὐτῷ846P-DSM ὄχλος3793N-NSM πολύς4183A-NSM καὶ2532CONJ συνέθλιβον4918V-IAI-3P αὐτόν846P-ASM

25 Καὶ2532CONJ γυνὴ1135N-NSF οὖσα1510V-PAP-NSF ἐν1722PREP ῥύσει4511N-DSF αἵματος129N-GSN δώδεκα1427A-NUI ἔτη2094N-APN

26 καὶ2532CONJ πολλὰ4183A-APN παθοῦσα3958V-2AAP-NSF ὑπὸ5259PREP πολλῶν4183A-GPM ἰατρῶν2395N-GPM καὶ2532CONJ δαπανήσασα1159V-AAP-NSF τὰ3588T-APN παρ3844PREP αὐτῆς846P-GSF πάντα3956A-APN καὶ2532CONJ μηδὲν3367A-ASN-N ὠφεληθεῖσα5623V-APP-NSF ἀλλὰ235CONJ μᾶλλον3123ADV εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN χεῖρον5501A-ASN ἐλθοῦσα2064V-2AAP-NSF

27 ἀκούσασα191V-AAP-NSF τὰ3588T-APN περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM ἐλθοῦσα2064V-2AAP-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὄχλῳ3793N-DSM ὄπισθεν3693ADV ἥψατο680V-ADI-3S τοῦ3588T-GSN ἱματίου2440N-GSN αὐτοῦ846P-GSM

28 ἔλεγεν3004V-IAI-3S γὰρ1063CONJ ὅτι3754CONJ Ἐὰν1437COND ἅψωμαι680V-AMS-1S κἂν2579COND-K τῶν3588T-GPN ἱματίων2440N-GPN αὐτοῦ846P-GSM σωθήσομαι4982V-FPI-1S

29 καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἐξηράνθη3583V-API-3S 3588T-NSF πηγὴ4077N-NSF τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN αὐτῆς846P-GSF καὶ2532CONJ ἔγνω1097V-2AAI-3S τῷ3588T-DSN σώματι4983N-DSN ὅτι3754CONJ ἴαται2390V-RPI-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF μάστιγος3148N-GSF

30 καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM ἐπιγνοὺς1921V-2AAP-NSM ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438F-3DSM τὴν3588T-ASF ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM δύναμιν1411N-ASF ἐξελθοῦσαν1831V-2AAP-ASF ἐπιστραφεὶς1994V-2APP-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὄχλῳ3793N-DSM ἔλεγεν3004V-IAI-3S Τίς5101I-NSM μου1473P-1GS ἥψατο680V-ADI-3S τῶν3588T-GPN ἱματίων2440N-GPN

31 καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM Βλέπεις991V-PAI-2S τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM συνθλίβοντά4918V-PAP-ASM σε4771P-2AS καὶ2532CONJ λέγεις3004V-PAI-2S Τίς5101I-NSM μου1473P-1GS ἥψατο680V-ADI-3S

32 καὶ2532CONJ περιεβλέπετο4017V-IMI-3S ἰδεῖν3708V-2AAN τὴν3588T-ASF τοῦτο3778D-ASN ποιήσασαν4160V-AAP-ASF

33 3588T-NSF δὲ1161CONJ γυνὴ1135N-NSF φοβηθεῖσα5399V-AOP-NSF καὶ2532CONJ τρέμουσα5141V-PAP-NSF εἰδυῖα1492V-RAP-NSF 3739R-NSN γέγονεν1096V-2RAI-3S αὐτῇ846P-DSF ἦλθεν2064V-2AAI-3S καὶ2532CONJ προσέπεσεν4363V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF

34 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF Θυγάτηρ2364N-NSF 3588T-NSF πίστις4102N-NSF σου4771P-2GS σέσωκέν4982V-RAI-3S σε4771P-2AS ὕπαγε5217V-PAM-2S εἰς1519PREP εἰρήνην1515N-ASF καὶ2532CONJ ἴσθι1510V-PAM-2S ὑγιὴς5199A-NSF ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF μάστιγός3148N-GSF σου4771P-2GS

35 Ἔτι2089ADV αὐτοῦ846P-GSM λαλοῦντος2980V-PAP-GSM ἔρχονται2064V-PNI-3P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ἀρχισυναγώγου752N-GSM λέγοντες3004V-PAP-NPM ὅτι3754CONJ 3588T-NSF θυγάτηρ2364N-NSF σου4771P-2GS ἀπέθανεν599V-2AAI-3S τί5101I-ASN ἔτι2089ADV σκύλλεις4660V-PAI-2S τὸν3588T-ASM διδάσκαλον1320N-ASM

36 3588T-NSM δὲ1161CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM παρακούσας3878V-AAP-NSM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM λαλούμενον2980V-PPP-ASM λέγει3004V-PAI-3S τῷ3588T-DSM ἀρχισυναγώγῳ752N-DSM Μὴ3361PRT-N φοβοῦ5399V-PNM-2S μόνον3440ADV πίστευε4100V-PAM-2S

37 καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἀφῆκεν863V-AAI-3S οὐδένα3762A-ASM-N μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM συνακολουθῆσαι4870V-AAN εἰ1487COND μὴ3361PRT-N τὸν3588T-ASM Πέτρον4074N-ASM καὶ2532CONJ Ἰάκωβον2385N-ASM καὶ2532CONJ Ἰωάνην2491N-ASM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM Ἰακώβου2385N-GSM

38 καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PNI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀρχισυναγώγου752N-GSM καὶ2532CONJ θεωρεῖ2334V-PAI-3S θόρυβον2351N-ASM καὶ2532CONJ κλαίοντας2799V-PAP-APM καὶ2532CONJ ἀλαλάζοντας214V-PAP-APM πολλά4183A-APN

39 καὶ2532CONJ εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Τί5101I-ASN θορυβεῖσθε2350V-PPI-2P καὶ2532CONJ κλαίετε2799V-PAI-2P τὸ3588T-NSN παιδίον3813N-NSN οὐκ3756PRT-N ἀπέθανεν599V-2AAI-3S ἀλλὰ235CONJ καθεύδει2518V-PAI-3S

40 καὶ2532CONJ κατεγέλων2606V-IAI-3P αὐτοῦ846P-GSM αὐτὸς846P-NSM δὲ1161CONJ ἐκβαλὼν1544V-2AAP-NSM πάντας3956A-APM παραλαμβάνει3880V-PAI-3S τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM τοῦ3588T-GSN παιδίου3813N-GSN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ εἰσπορεύεται1531V-PNI-3S ὅπου3699ADV ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-NSN παιδίον3813N-NSN

41 καὶ2532CONJ κρατήσας2902V-AAP-NSM τῆς3588T-GSF χειρὸς5495N-GSF τοῦ3588T-GSN παιδίου3813N-GSN λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF Ταλιθὰ5008ARAM κούμ2891ARAM 3739R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S μεθερμηνευόμενον3177V-PPP-NSN Τὸ3588T-NSN κοράσιον2877N-NSN σοὶ4771P-2DS λέγω3004V-PAI-1S ἔγειρε1453V-PAM-2S

42 καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἀνέστη450V-2AAI-3S τὸ3588T-NSN κοράσιον2877N-NSN καὶ2532CONJ περιεπάτει4043V-IAI-3S ἦν1510V-IAI-3S γὰρ1063CONJ ἐτῶν2094N-GPN δώδεκα1427A-NUI καὶ2532CONJ ἐξέστησαν1839V-2AAI-3P εὐθὺς2112ADV ἐκστάσει1611N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF

43 καὶ2532CONJ διεστείλατο1291V-AMI-3S αὐτοῖς846P-DPM πολλὰ4183A-APN ἵνα2443CONJ μηδεὶς3367A-NSM-N γνοῖ1097V-2AAS-3S τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S δοθῆναι1325V-APN αὐτῇ846P-DSF φαγεῖν5315V-2AAN

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S ἐκεῖθεν1564ADV καὶ2532CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πατρίδα3968N-ASF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἀκολουθοῦσιν190V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM

2 καὶ2532CONJ γενομένου1096V-2ADP-GSN σαββάτου4521N-GSN ἤρξατο756V-ADI-3S διδάσκειν1321V-PAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF συναγωγῇ4864N-DSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πολλοὶ4183A-NPM ἀκούοντες191V-PAP-NPM ἐξεπλήσσοντο1605V-IPI-3P λέγοντες3004V-PAP-NPM Πόθεν4159ADV-I τούτῳ3778D-DSM ταῦτα3778D-NPN καὶ2532CONJ τίς5101I-NSF 3588T-NSF σοφία4678N-NSF 3588T-NSF δοθεῖσα1325V-APP-NSF τούτῳ3778D-DSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF δυνάμεις1411N-NPF τοιαῦται5108D-NPF διὰ1223PREP τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτοῦ846P-GSM γινόμεναι1096V-PNP-NPF

3 οὐχ3756PRT-N οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM τέκτων5045N-NSM 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τῆς3588T-GSF Μαρίας3137N-GSF καὶ2532CONJ ἀδελφὸς80N-NSM Ἰακώβου2385N-GSM καὶ2532CONJ Ἰωσῆτος2500N-GSM καὶ2532CONJ Ἰούδα2455N-GSM καὶ2532CONJ Σίμωνος4613N-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N εἰσὶν1510V-PAI-3P αἱ3588T-NPF ἀδελφαὶ79N-NPF αὐτοῦ846P-GSM ὧδε5602ADV πρὸς4314PREP ἡμᾶς1473P-1AP καὶ2532CONJ ἐσκανδαλίζοντο4624V-IPI-3P ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM

4 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM ὅτι3754CONJ Οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S προφήτης4396N-NSM ἄτιμος820A-NSM εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πατρίδι3968N-DSF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM συγγενεῦσιν4773A-DPM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF αὐτοῦ846P-GSM

5 καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἐδύνατο1410V-INI-3S ἐκεῖ1563ADV ποιῆσαι4160V-AAN οὐδεμίαν3762A-ASF-N δύναμιν1411N-ASF εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ὀλίγοις3641A-DPM ἀρρώστοις732A-DPM ἐπιθεὶς2007V-2AAP-NSM τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐθεράπευσεν2323V-AAI-3S

6 καὶ2532CONJ ἐθαύμασεν2296V-AAI-3S διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF ἀπιστίαν570N-ASF αὐτῶν846P-GPM Καὶ2532CONJ περιῆγεν4013V-IAI-3S τὰς3588T-APF κώμας2968N-APF κύκλῳ2945N-DSM διδάσκων1321V-PAP-NSM

7 Καὶ2532CONJ προσκαλεῖται4341V-PNI-3S τοὺς3588T-APM δώδεκα1427A-NUI καὶ2532CONJ ἤρξατο756V-ADI-3S αὐτοὺς846P-APM ἀποστέλλειν649V-PAN δύο1417A-NUI δύο1417A-NUI καὶ2532CONJ ἐδίδου1325V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἐξουσίαν1849N-ASF τῶν3588T-GPN πνευμάτων4151N-GPN τῶν3588T-GPN ἀκαθάρτων169A-GPN

8 καὶ2532CONJ παρήγγειλεν3853V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἵνα2443CONJ μηδὲν3367A-ASN-N αἴρωσιν142V-PAS-3P εἰς1519PREP ὁδὸν3598N-ASF εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ῥάβδον4464N-ASF μόνον3440ADV μὴ3361PRT-N ἄρτον740N-ASM μὴ3361PRT-N πήραν4082N-ASF μὴ3361PRT-N εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ζώνην2223N-ASF χαλκόν5475N-ASM

9 ἀλλὰ235CONJ ὑποδεδεμένους5265V-RPP-APM σανδάλια4547N-APN καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ἐνδύσησθε1746V-AMS-2P δύο1417A-NUI χιτῶνας5509N-APM

10 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ὅπου3699ADV ἐὰν1437COND εἰσέλθητε1525V-2AAS-2P εἰς1519PREP οἰκίαν3614N-ASF ἐκεῖ1563ADV μένετε3306V-PAM-2P ἕως2193ADV ἂν302PRT ἐξέλθητε1831V-2AAS-2P ἐκεῖθεν1564ADV

11 καὶ2532CONJ ὃς3739R-NSM ἂν302PRT τόπος5117N-NSM μὴ3361PRT-N δέξηται1209V-ADS-3S ὑμᾶς4771P-2AP μηδὲ3366CONJ-N ἀκούσωσιν191V-AAS-3P ὑμῶν4771P-2GP ἐκπορευόμενοι1607V-PNP-NPM ἐκεῖθεν1564ADV ἐκτινάξατε1621V-AAM-2P τὸν3588T-ASM χοῦν5522N-ASM τὸν3588T-ASM ὑποκάτω5270ADV τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM ὑμῶν4771P-2GP εἰς1519PREP μαρτύριον3142N-ASN αὐτοῖς846P-DPM

12 Καὶ2532CONJ ἐξελθόντες1831V-2AAP-NPM ἐκήρυξαν2784V-AAI-3P ἵνα2443CONJ μετανοῶσιν3340V-PAS-3P

13 καὶ2532CONJ δαιμόνια1140N-APN πολλὰ4183A-APN ἐξέβαλλον1544V-IAI-3P καὶ2532CONJ ἤλειφον218V-IAI-3P ἐλαίῳ1637N-DSN πολλοὺς4183A-APM ἀρρώστους732A-APM καὶ2532CONJ ἐθεράπευον2323V-IAI-3P

14 Καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Ἡρῴδης2264N-NSM φανερὸν5318A-NSN γὰρ1063CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ Ἰωάνης2491N-NSM 3588T-NSM Βαπτίζων907V-PAP-NSM ἐγήγερται1453V-RPI-3S ἐκ1537PREP νεκρῶν3498A-GPM καὶ2532CONJ διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐνεργοῦσιν1754V-PAI-3P αἱ3588T-NPF δυνάμεις1411N-NPF ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM

15 ἄλλοι243A-NPM δὲ1161CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ Ἡλείας2243N-NSM ἐστίν1510V-PAI-3S ἄλλοι243A-NPM δὲ1161CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ προφήτης4396N-NSM ὡς5613ADV εἷς1520A-NSM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM

16 ἀκούσας191V-AAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSM Ἡρῴδης2264N-NSM ἔλεγεν3004V-IAI-3S Ὃν3739R-ASM ἐγὼ1473P-1NS ἀπεκεφάλισα607V-AAI-1S Ἰωάνην2491N-ASM οὗτος3778D-NSM ἠγέρθη1453V-API-3S

17 Αὐτὸς846P-NSM γὰρ1063CONJ 3588T-NSM Ἡρῴδης2264N-NSM ἀποστείλας649V-AAP-NSM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ἰωάνην2491N-ASM καὶ2532CONJ ἔδησεν1210V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP φυλακῇ5438N-DSF διὰ1223PREP Ἡρῳδιάδα2266N-ASF τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF Φιλίππου5376N-GSM τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ αὐτὴν846P-ASF ἐγάμησεν1060V-AAI-3S

18 ἔλεγεν3004V-IAI-3S γὰρ1063CONJ 3588T-NSM Ἰωάνης2491N-NSM τῷ3588T-DSM Ἡρῴδῃ2264N-DSM ὅτι3754CONJ Οὐκ3756PRT-N ἔξεστίν1832V-PAI-3S σοι4771P-2DS ἔχειν2192V-PAN τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM σου4771P-2GS

19 3588T-NSF δὲ1161CONJ Ἡρῳδιὰς2266N-NSF ἐνεῖχεν1758V-IAI-3S αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ ἤθελεν2309V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἀποκτεῖναι615V-AAN καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἠδύνατο1410V-INI-3S-ATT

20 3588T-NSM γὰρ1063CONJ Ἡρῴδης2264N-NSM ἐφοβεῖτο5399V-INI-3S τὸν3588T-ASM Ἰωάνην2491N-ASM εἰδὼς1492V-RAP-NSM αὐτὸν846P-ASM ἄνδρα435N-ASM δίκαιον1342A-ASM καὶ2532CONJ ἅγιον40A-ASM καὶ2532CONJ συνετήρει4933V-IAI-3S αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ ἀκούσας191V-AAP-NSM αὐτοῦ846P-GSM πολλὰ4183A-APN ἠπόρει639V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἡδέως2234ADV αὐτοῦ846P-GSM ἤκουεν191V-IAI-3S

21 Καὶ2532CONJ γενομένης1096V-2ADP-GSF ἡμέρας2250N-GSF εὐκαίρου2121A-GSF ὅτε3753ADV Ἡρῴδης2264N-NSM τοῖς3588T-DPM γενεσίοις1077N-DPN αὐτοῦ846P-GSM δεῖπνον1173N-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM μεγιστᾶσιν3175N-DPM-S αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM χιλιάρχοις5506N-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM πρώτοις4413A-DPM-S τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF

22 καὶ2532CONJ εἰσελθούσης1525V-2AAP-GSF τῆς3588T-GSF θυγατρὸς2364N-GSF αὐτῆς846P-GSF τῆς3588T-GSF Ἡρῳδιάδος2266N-GSF καὶ2532CONJ ὀρχησαμένης3738V-ADP-GSF ἤρεσεν700V-AAI-3S τῷ3588T-DSN Ἡρῴδῃ2264N-DSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM συνανακειμένοις4873V-PNP-DPM 3588T-NSM δὲ1161CONJ βασιλεὺς935N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S τῷ3588T-DSN κορασίῳ2877N-DSN Αἴτησόν154V-AAM-2S με1473P-1AS 3739R-ASN ἐὰν1437COND θέλῃς2309V-PAS-2S καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S σοι4771P-2DS

23 καὶ2532CONJ ὤμοσεν3660V-AAI-3S αὐτῇ846P-DSF Ὅτι3754CONJ ἐάν1437COND με1473P-1AS αἰτήσῃς154V-AAS-2S δώσω1325V-FAI-1S σοι4771P-2DS ἕως2193ADV ἡμίσους2255A-GSN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF μου1473P-1GS

24 καὶ2532CONJ ἐξελθοῦσα1831V-2AAP-NSF εἶπεν3004V-2AAI-3S τῇ3588T-DSF μητρὶ3384N-DSF αὐτῆς846P-GSF Τί5101I-ASN αἰτήσωμαι154V-AMS-1S 3588T-NSF δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF Ἰωάνου2491N-PRI τοῦ3588T-GSM Βαπτίζοντος907V-PAP-GSM

25 καὶ2532CONJ εἰσελθοῦσα1525V-2AAP-NSF εὐθὺς2112ADV μετὰ3326PREP σπουδῆς4710N-GSF πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ᾐτήσατο154V-AMI-3S λέγουσα3004V-PAP-NSF Θέλω2309V-PAI-1S ἵνα2443CONJ ἐξαυτῆς1824ADV δῷς1325V-2AAS-2S μοι1473P-1DS ἐπὶ1909PREP πίνακι4094N-DSM τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF Ἰωάνου2491N-PRI τοῦ3588T-GSM Βαπτιστοῦ910N-GSM

26 καὶ2532CONJ περίλυπος4036A-NSM γενόμενος1096V-2ADP-NSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM διὰ1223PREP τοὺς3588T-APM ὅρκους3727N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀνακειμένους345V-PNP-APM οὐκ3756PRT-N ἠθέλησεν2309V-AAI-3S ἀθετῆσαι114V-AAN αὐτήν846P-ASF

27 καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἀποστείλας649V-AAP-NSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM σπεκουλάτορα4688N-ASM ἐπέταξεν2004V-AAI-3S ἐνέγκαι5342V-2AAN τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846P-GSM

28 καὶ2532CONJ ἀπελθὼν565V-2AAP-NSM ἀπεκεφάλισεν607V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF φυλακῇ5438N-DSF καὶ2532CONJ ἤνεγκεν5342V-AAI-3S τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846P-GSM ἐπὶ1909PREP πίνακι4094N-DSM καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτὴν846P-ASF τῷ3588T-DSN κορασίῳ2877N-DSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN κοράσιον2877N-NSN ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτὴν846P-ASF τῇ3588T-DSF μητρὶ3384N-DSF αὐτῆς846P-GSF

29 καὶ2532CONJ ἀκούσαντες191V-AAP-NPM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἦλθαν2064V-2AAI-3P καὶ2532CONJ ἦραν142V-AAI-3P τὸ3588T-ASN πτῶμα4430N-ASN αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἔθηκαν5087V-AAI-3P αὐτὸ846P-ASN ἐν1722PREP μνημείῳ3419N-DSN

30 Καὶ2532CONJ συνάγονται4863V-PPI-3P οἱ3588T-NPM ἀπόστολοι652N-NPM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM καὶ2532CONJ ἀπήγγειλαν518V-AAI-3P αὐτῷ846P-DSM πάντα3956A-APN ὅσα3745K-APN ἐποίησαν4160V-AAI-3P καὶ2532CONJ ὅσα3745K-APN ἐδίδαξαν1321V-AAI-3P

31 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Δεῦτε1205V-PAM-2P ὑμεῖς4771P-2NP αὐτοὶ846P-NPM κατ2596PREP ἰδίαν2398A-ASF εἰς1519PREP ἔρημον2048A-ASM τόπον5117N-ASM καὶ2532CONJ ἀναπαύσασθε373V-AMM-2P ὀλίγον3641ADV ἦσαν1510V-IAI-3P γὰρ1063CONJ οἱ3588T-NPM ἐρχόμενοι2064V-PNP-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὑπάγοντες5217V-PAP-NPM πολλοί4183A-NPM καὶ2532CONJ οὐδὲ3761CONJ-N φαγεῖν5315V-2AAN εὐκαίρουν2119V-IAI-3P

32 καὶ2532CONJ ἀπῆλθον565V-2AAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πλοίῳ4143N-DSN εἰς1519PREP ἔρημον2048A-ASM τόπον5117N-ASM κατ2596PREP ἰδίαν2398A-ASF

33 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-2AAI-3P αὐτοὺς846P-APM ὑπάγοντας5217V-PAP-APM καὶ2532CONJ ἐπέγνωσαν1921V-2AAI-3P πολλοί4183A-NPM καὶ2532CONJ πεζῇ3979ADV ἀπὸ575PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF πόλεων4172N-GPF συνέδραμον4936V-2AAI-3P ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ προῆλθον4281V-2AAI-3P αὐτούς846P-APM

34 Καὶ2532CONJ ἐξελθὼν1831V-2AAP-NSM εἶδεν3708V-2AAI-3S πολὺν4183A-ASM ὄχλον3793N-ASM καὶ2532CONJ ἐσπλαγχνίσθη4697V-AOI-3S ἐπ1909PREP αὐτοὺς846P-APM ὅτι3754CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P ὡς5613ADV πρόβατα4263N-NPN μὴ3361PRT-N ἔχοντα2192V-PAP-NPN ποιμένα4166N-ASM, καὶ2532CONJ ἤρξατο756V-ADI-3S διδάσκειν1321V-PAN αὐτοὺς846P-APM πολλά4183A-APN

35 Καὶ2532CONJ ἤδη2235ADV ὥρας5610N-GSF πολλῆς4183A-GSF γενομένης1096V-2ADP-GSF προσελθόντες4334V-2AAP-NPM αὐτῷ846P-DSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ Ἔρημός2048A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM τόπος5117N-NSM καὶ2532CONJ ἤδη2235ADV ὥρα5610N-NSF πολλή4183A-NSF

36 ἀπόλυσον630V-AAM-2S αὐτούς846P-APM ἵνα2443CONJ ἀπελθόντες565V-2AAP-NPM εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM κύκλῳ2945N-DSM ἀγροὺς68N-APM καὶ2532CONJ κώμας2968N-APF ἀγοράσωσιν59V-AAS-3P ἑαυτοῖς1438F-3DPM τί5101I-ASN φάγωσιν5315V-2AAS-3P

37 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Δότε1325V-2AAM-2P αὐτοῖς846P-DPM ὑμεῖς4771P-2NP φαγεῖν5315V-2AAN καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM Ἀπελθόντες565V-2AAP-NPM ἀγοράσωμεν59V-AAS-1P δηναρίων1220N-GPN διακοσίων1250A-GPN ἄρτους740N-APM καὶ2532CONJ δώσομεν1325V-FAI-1P αὐτοῖς846P-DPM φαγεῖν5315V-2AAN

38 3588T-NSM δὲ1161CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Πόσους4214Q-APM ἔχετε2192V-PAI-2P ἄρτους740N-APM ὑπάγετε5217V-PAM-2P ἴδετε3708V-2AAM-2P καὶ2532CONJ γνόντες1097V-2AAP-NPM λέγουσιν3004V-PAI-3P Πέντε4002A-NUI καὶ2532CONJ δύο1417A-NUI ἰχθύας2486N-APM

39 καὶ2532CONJ ἐπέταξεν2004V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἀνακλιθῆναι347V-APN πάντας3956A-APM συμπόσια4849N-APN συμπόσια4849N-APN ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM χλωρῷ5515A-DSM χόρτῳ5528N-DSM

40 καὶ2532CONJ ἀνέπεσαν377V-2AAI-3P πρασιαὶ4237N-NPF πρασιαὶ4237N-NPF κατὰ2596PREP ἑκατὸν1540A-NUI καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP πεντήκοντα4004A-NUI

41 καὶ2532CONJ λαβὼν2983V-2AAP-NSM τοὺς3588T-APM πέντε4002A-NUI ἄρτους740N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δύο1417A-NUI ἰχθύας2486N-APM ἀναβλέψας308V-AAP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM εὐλόγησεν2127V-AAI-3S καὶ2532CONJ κατέκλασεν2622V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM καὶ2532CONJ ἐδίδου1325V-IAI-3S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM ἵνα2443CONJ παρατιθῶσιν3908V-PAS-3P αὐτοῖς846P-DPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δύο1417A-NUI ἰχθύας2486N-APM ἐμέρισεν3307V-AAI-3S πᾶσιν3956A-DPM

42 καὶ2532CONJ ἔφαγον5315V-2AAI-3P πάντες3956A-NPM καὶ2532CONJ ἐχορτάσθησαν5526V-API-3P

43 καὶ2532CONJ ἦραν142V-AAI-3P κλάσματα2801N-APN δώδεκα1427A-NUI κοφίνων2894N-GPM πληρώματα4138N-APN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἰχθύων2486N-GPM

44 καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P οἱ3588T-NPM φαγόντες5315V-2AAP-NPM τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM πεντακισχίλιοι4000A-NPM ἄνδρες435N-NPM

45 Καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἠνάγκασεν315V-AAI-3S τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM ἐμβῆναι1684V-2AAN εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN καὶ2532CONJ προάγειν4254V-PAN εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πέραν4008ADV πρὸς4314PREP Βηθσαϊδάν966N-PRI ἕως2193ADV αὐτὸς846P-NSM ἀπολύει630V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM

46 καὶ2532CONJ ἀποταξάμενος657V-AMP-NSM αὐτοῖς846P-DPM ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN προσεύξασθαι4336V-ADN

47 καὶ2532CONJ ὀψίας3798A-GSF γενομένης1096V-2ADP-GSF ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-NSN πλοῖον4143N-NSN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM μόνος3441A-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF

48 καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM αὐτοὺς846P-APM βασανιζομένους928V-PPP-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐλαύνειν1643V-PAN ἦν1510V-IAI-3S γὰρ1063CONJ 3588T-NSM ἄνεμος417N-NSM ἐναντίος1727A-NSM αὐτοῖς846P-DPM περὶ4012PREP τετάρτην5067A-ASF φυλακὴν5438N-ASF τῆς3588T-GSF νυκτὸς3571N-GSF ἔρχεται2064V-PNI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM περιπατῶν4043V-PAP-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ ἤθελεν2309V-IAI-3S παρελθεῖν3928V-2AAN αὐτούς846P-APM

49 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἰδόντες3708V-2AAP-NPM αὐτὸν846P-ASM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF περιπατοῦντα4043V-PAP-ASM ἔδοξαν1380V-AAI-3P ὅτι3754CONJ φάντασμά5326N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἀνέκραξαν349V-AAI-3P

50 πάντες3956A-NPM γὰρ1063CONJ αὐτὸν846P-ASM εἶδαν3708V-2AAI-3P καὶ2532CONJ ἐταράχθησαν5015V-API-3P 3588T-NSM δὲ1161CONJ εὐθὺς2112ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S μετ3326PREP αὐτῶν846P-GPM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Θαρσεῖτε2293V-PAM-2P ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S μὴ3361PRT-N φοβεῖσθε5399V-PNM-2P

51 καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN καὶ2532CONJ ἐκόπασεν2869V-AAI-3S 3588T-NSM ἄνεμος417N-NSM καὶ2532CONJ λίαν3029ADV ἐκ1537PREP περισσοῦ4053A-GSN ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-3DPM ἐξίσταντο1839V-IMI-3P

52 οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ συνῆκαν4920V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM ἄρτοις740N-DPM ἀλλ235CONJ ἦν1510V-IAI-3S αὐτῶν846P-GPM 3588T-NSF καρδία2588N-NSF πεπωρωμένη4456V-RPP-NSF

53 Καὶ2532CONJ διαπεράσαντες1276V-AAP-NPM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF ἦλθον2064V-2AAI-3P εἰς1519PREP Γεννησαρὲτ1082N-PRI καὶ2532CONJ προσωρμίσθησαν4358V-API-3P

54 καὶ2532CONJ ἐξελθόντων1831V-2AAP-GPM αὐτῶν846P-GPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN πλοίου4143N-GSN εὐθὺς2112ADV ἐπιγνόντες1921V-2AAP-NPM αὐτὸν846P-ASM

55 περιέδραμον4063V-AAI-3P ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF χώραν5561N-ASF ἐκείνην1565D-ASF καὶ2532CONJ ἤρξαντο756V-ADI-3P ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM κραβάττοις2895N-DPM τοὺς3588T-APM κακῶς2560ADV ἔχοντας2192V-PAP-APM περιφέρειν4064V-PAN ὅπου3699ADV ἤκουον191V-IAI-3P ὅτι3754CONJ ἐστίν1510V-PAI-3S

56 καὶ2532CONJ ὅπου3699ADV ἂν302PRT εἰσεπορεύετο1531V-INI-3S εἰς1519PREP κώμας2968N-APF 2228PRT εἰς1519PREP πόλεις4172N-APF 2228PRT εἰς1519PREP ἀγροὺς68N-APM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀγοραῖς58N-DPF ἐτίθεσαν5087V-IAI-3P τοὺς3588T-APM ἀσθενοῦντας770V-PAP-APM καὶ2532CONJ παρεκάλουν3870V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἵνα2443CONJ κἂν2579COND-K τοῦ3588T-GSN κρασπέδου2899N-GSN τοῦ3588T-GSN ἱματίου2440N-GSN αὐτοῦ846P-GSM ἅψωνται680V-AMS-3P καὶ2532CONJ ὅσοι3745K-NPM ἂν302PRT ἥψαντο680V-ADI-3P αὐτοῦ846P-GSM ἐσῴζοντο4982V-IPI-3P

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ συνάγονται4863V-PPI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM καί2532CONJ τινες5100X-NPM τῶν3588T-GPM γραμματέων1122N-GPM ἐλθόντες2064V-2AAP-NPM ἀπὸ575PREP Ἱεροσολύμων2414N-GPN

2 καὶ2532CONJ ἰδόντες3708V-2AAP-NPM τινὰς5100X-APM τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ κοιναῖς2839A-DPF χερσίν5495N-DPF τοῦτ3778D-NSN ἔστιν1510V-PAI-3S ἀνίπτοις449A-DPF ἐσθίουσιν2068V-PAI-3P τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM

3 οἱ3588T-NPM γὰρ1063CONJ Φαρισαῖοι5330N-NPM καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N πυγμῇ4435N-DSF νίψωνται3538V-AMS-3P τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF οὐκ3756PRT-N ἐσθίουσιν2068V-PAI-3P κρατοῦντες2902V-PAP-NPM τὴν3588T-ASF παράδοσιν3862N-ASF τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPM-C

4 καὶ2532CONJ ἀπ575PREP ἀγορᾶς58N-GSF ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N ῥαντίσωνται4472V-AMS-3P οὐκ3756PRT-N ἐσθίουσιν2068V-PAI-3P καὶ2532CONJ ἄλλα243A-NPN πολλά4183A-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S 3739R-APN παρέλαβον3880V-2AAI-3P κρατεῖν2902V-PAN βαπτισμοὺς909N-APM ποτηρίων4221N-GPN καὶ2532CONJ ξεστῶν3582N-GPM καὶ2532CONJ χαλκίων5473N-GPN

5 καὶ2532CONJ ἐπερωτῶσιν1905V-PAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM Διὰ1223PREP τί5101I-ASN οὐ3756PRT-N περιπατοῦσιν4043V-PAI-3P οἱ3588T-NPM μαθηταί3101N-NPM σου4771P-2GS κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF παράδοσιν3862N-ASF τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPM-C ἀλλὰ235CONJ κοιναῖς2839A-DPF χερσὶν5495N-DPF ἐσθίουσιν2068V-PAI-3P τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM

6 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Καλῶς2573ADV ἐπροφήτευσεν4395V-AAI-3S Ἡσαΐας2268N-NSM περὶ4012PREP ὑμῶν4771P-2GP τῶν3588T-GPM ὑποκριτῶν5273N-GPM ὡς5613ADV γέγραπται1125V-RPI-3S ὅτι3754CONJ Οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM τοῖς3588T-DPN χείλεσίν5491N-DPN με1473P-1AS τιμᾷ5091V-PAI-3S
3588T-NSF δὲ1161CONJ καρδία2588N-NSF αὐτῶν846P-GPM πόρρω4206ADV ἀπέχει568V-PAI-3S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-1GS

7 μάτην3155ADV δὲ1161CONJ σέβονταί4576V-PNI-3P με1473P-1AS
διδάσκοντες1321V-PAP-NPM διδασκαλίας1319N-APF ἐντάλματα1778N-APN ἀνθρώπων444N-GPM

8 ἀφέντες863V-2AAP-NPM τὴν3588T-ASF ἐντολὴν1785N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM κρατεῖτε2902V-PAI-2P τὴν3588T-ASF παράδοσιν3862N-ASF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM

9 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Καλῶς2573ADV ἀθετεῖτε114V-PAI-2P τὴν3588T-ASF ἐντολὴν1785N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἵνα2443CONJ τὴν3588T-ASF παράδοσιν3862N-ASF ὑμῶν4771P-2GP τηρήσητε5083V-AAS-2P

10 Μωϋσῆς3475N-NSM γὰρ1063CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Τίμα5091V-PAM-2S τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF σου4771P-2GS καί2532CONJ 3588T-NSM κακολογῶν2551V-PAP-NSM πατέρα3962N-ASM 2228PRT μητέρα3384N-ASF θανάτῳ2288N-DSM τελευτάτω5053V-PAM-3S.

11 ὑμεῖς4771P-2NP δὲ1161CONJ λέγετε3004V-PAI-2P Ἐὰν1437COND εἴπῃ3004V-2AAS-3S ἄνθρωπος444N-NSM τῷ3588T-DSM πατρὶ3962N-DSM 2228PRT τῇ3588T-DSF μητρί3384N-DSF Κορβᾶν2878HEB 3739R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S Δῶρον1435N-NSN 3739R-ASN ἐὰν1437COND ἐξ1537PREP ἐμοῦ1473P-1GS ὠφεληθῇς5623V-APS-2S

12 οὐκέτι3765ADV-N ἀφίετε863V-PAI-2P αὐτὸν846P-ASM οὐδὲν3762A-ASN-N ποιῆσαι4160V-AAN τῷ3588T-DSM πατρὶ3962N-DSM 2228PRT τῇ3588T-DSF μητρί3384N-DSF

13 ἀκυροῦντες208V-PAP-NPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τῇ3588T-DSF παραδόσει3862N-DSF ὑμῶν4771P-2GP 3739R-DSF παρεδώκατε3860V-AAI-2P καὶ2532CONJ παρόμοια3946A-APN τοιαῦτα5108D-APN πολλὰ4183A-APN ποιεῖτε4160V-PAI-2P

14 Καὶ2532CONJ προσκαλεσάμενος4341V-ADP-NSM πάλιν3825ADV τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ἀκούσατέ191V-AAM-2P μου1473P-1GS πάντες3956A-NPM καὶ2532CONJ σύνετε4920V-2AAM-2P

15 οὐδέν3762A-NSN-N ἐστιν1510V-PAI-3S ἔξωθεν1855ADV τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM εἰσπορευόμενον1531V-PNP-NSN εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM 3739R-NSN δύναται1410V-PNI-3S κοινῶσαι2840V-AAN αὐτόν846P-ASM ἀλλὰ235CONJ τὰ3588T-NPN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐκπορευόμενά1607V-PNP-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S τὰ3588T-NPN κοινοῦντα2840V-PAP-NPN τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM

16  

17 Καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ὄχλου3793N-GSM ἐπηρώτων1905V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM τὴν3588T-ASF παραβολήν3850N-ASF

18 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Οὕτως3779ADV καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP ἀσύνετοί801A-NPM ἐστε1510V-PAI-2P οὐ3756PRT-N νοεῖτε3539V-PAI-2P ὅτι3754CONJ πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN ἔξωθεν1855ADV εἰσπορευόμενον1531V-PNP-NSN εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S αὐτὸν846P-ASM κοινῶσαι2840V-AAN

19 ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N εἰσπορεύεται1531V-PNI-3S αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF ἀλλ235CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἀφεδρῶνα856N-ASM ἐκπορεύεται1607V-PNI-3S καθαρίζων2511V-PAP-NSM πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN βρώματα1033N-APN

20 ἔλεγεν3004V-IAI-3S δὲ1161CONJ ὅτι3754CONJ Τὸ3588T-NSN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐκπορευόμενον1607V-PNP-NSN ἐκεῖνο1565D-NSN κοινοῖ2840V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM

21 ἔσωθεν2081ADV γὰρ1063CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM οἱ3588T-NPM διαλογισμοὶ1261N-NPM οἱ3588T-NPM κακοὶ2556A-NPM ἐκπορεύονται1607V-PNI-3P πορνεῖαι4202N-NPF κλοπαί2829N-NPF φόνοι5408N-NPM

22 μοιχεῖαι3430N-NPF πλεονεξίαι4124N-NPF πονηρίαι4189N-NPF δόλος1388N-NSM ἀσέλγεια766N-NSF ὀφθαλμὸς3788N-NSM πονηρός4190A-NSM βλασφημία988N-NSF ὑπερηφανία5243N-NSF ἀφροσύνη877N-NSF

23 πάντα3956A-NPN ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN πονηρὰ4190A-NPN ἔσωθεν2081ADV ἐκπορεύεται1607V-PNI-3S καὶ2532CONJ κοινοῖ2840V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM

24 Ἐκεῖθεν1564ADV δὲ1161CONJ ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὅρια3725N-APN Τύρου5184N-GSF Καὶ2532CONJ εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM εἰς1519PREP οἰκίαν3614N-ASF οὐδένα3762A-ASM-N ἤθελεν2309V-IAI-3S γνῶναι1097V-2AAN καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἠδυνάσθη1410V-AOI-3S-ATT λαθεῖν2990V-2AAN

25 ἀλλ235CONJ εὐθὺς2112ADV ἀκούσασα191V-AAP-NSF γυνὴ1135N-NSF περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM ἧς3739R-GSF εἶχεν2192V-IAI-3S τὸ3588T-NSN θυγάτριον2365N-NSN αὐτῆς846P-GSF πνεῦμα4151N-ASN ἀκάθαρτον169A-ASN ἐλθοῦσα2064V-2AAP-NSF προσέπεσεν4363V-2AAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846P-GSM

26 3588T-NSF δὲ1161CONJ γυνὴ1135N-NSF ἦν1510V-IAI-3S Ἑλληνίς1674N-NSF Συροφοινίκισσα4949N-NSF τῷ3588T-DSN γένει1085N-DSN καὶ2532CONJ ἠρώτα2065V-IAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἵνα2443CONJ τὸ3588T-ASN δαιμόνιον1140N-ASN ἐκβάλῃ1544V-2AAS-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF θυγατρὸς2364N-GSF αὐτῆς846P-GSF

27 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτῇ846P-DSF Ἄφες863V-2AAM-2S πρῶτον4412ADV-S χορτασθῆναι5526V-APN τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN οὐ3756PRT-N γάρ1063CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S καλόν2570A-NSN λαβεῖν2983V-2AAN τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM τῶν3588T-GPN τέκνων5043N-GPN καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN κυναρίοις2952N-DPN βαλεῖν906V-2AAN

28 3588T-NSF δὲ1161CONJ ἀπεκρίθη611V-ADI-3S καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ναί3483PRT Κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN κυνάρια2952N-NPN ὑποκάτω5270ADV τῆς3588T-GSF τραπέζης5132N-GSF ἐσθίουσιν2068V-PAI-3P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ψιχίων5589N-GPN τῶν3588T-GPN παιδίων3813N-GPN

29 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF Διὰ1223PREP τοῦτον3778D-ASM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ὕπαγε5217V-PAM-2S ἐξελήλυθεν1831V-2RAI-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF θυγατρός2364N-GSF σου4771P-2GS τὸ3588T-NSN δαιμόνιον1140N-NSN

30 καὶ2532CONJ ἀπελθοῦσα565V-2AAP-NSF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτῆς846P-GSF εὗρεν2147V-2AAI-3S τὸ3588T-NSN παιδίον3813N-ASN βεβλημένον906V-RPP-ASN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κλίνην2825N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN δαιμόνιον1140N-NSN ἐξεληλυθός1831V-2RAP-ASN

31 Καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV ἐξελθὼν1831V-2AAP-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ὁρίων3725N-GPN Τύρου5184N-GSF ἦλθεν2064V-2AAI-3S διὰ1223PREP Σιδῶνος4605N-GSF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN ὁρίων3725N-GPN Δεκαπόλεως1179N-GSF

32 Καὶ2532CONJ φέρουσιν5342V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM κωφὸν2974A-ASM καὶ2532CONJ μογιλάλον3424A-ASM καὶ2532CONJ παρακαλοῦσιν3870V-PAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἵνα2443CONJ ἐπιθῇ2007V-2AAS-3S αὐτῷ846P-DSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF

33 καὶ2532CONJ ἀπολαβόμενος618V-2AMP-NSM αὐτὸν846P-ASM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ὄχλου3793N-GSM κατ2596PREP ἰδίαν2398A-ASF ἔβαλεν906V-2AAI-3S τοὺς3588T-APM δακτύλους1147N-APM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὦτα3775N-APN αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ πτύσας4429V-AAP-NSM ἥψατο680V-ADI-3S τῆς3588T-GSF γλώσσης1100N-GSF αὐτοῦ846P-GSM

34 καὶ2532CONJ ἀναβλέψας308V-AAP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM ἐστέναξεν4727V-AAI-3S καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ἐφφαθά2188ARAM 3739R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S Διανοίχθητι1272V-APM-2S

35 καὶ2532CONJ ἠνοίγησαν455V-2API-3P αὐτοῦ846P-GSM αἱ3588T-NPF ἀκοαί189N-NPF καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἐλύθη3089V-API-3S 3588T-NSM δεσμὸς1199N-NSM τῆς3588T-GSF γλώσσης1100N-GSF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐλάλει2980V-IAI-3S ὀρθῶς3723ADV

36 καὶ2532CONJ διεστείλατο1291V-AMI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἵνα2443CONJ μηδενὶ3367A-DSM-N λέγωσιν3004V-PAS-3P ὅσον3745K-ASN δὲ1161CONJ αὐτοῖς846P-DPM διεστέλλετο1291V-IMI-3S αὐτοὶ846P-NPM μᾶλλον3123ADV περισσότερον4053A-ASN-C ἐκήρυσσον2784V-IAI-3P

37 καὶ2532CONJ ὑπερπερισσῶς5249ADV ἐξεπλήσσοντο1605V-IPI-3P λέγοντες3004V-PAP-NPM Καλῶς2573ADV πάντα3956A-APN πεποίηκεν4160V-RAI-3S καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κωφοὺς2974A-APM ποιεῖ4160V-PAI-3S ἀκούειν191V-PAN καὶ2532CONJ ἀλάλους216A-APM λαλεῖν2980V-PAN

Κεφάλαιο 8

1 Ἐν1722PREP ἐκείναις1565D-DPF ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF πάλιν3825ADV πολλοῦ4183A-GSM ὄχλου3793N-GSM ὄντος1510V-PAP-GSM καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ἐχόντων2192V-PAP-GPM τί5101I-ASN φάγωσιν5315V-2AAS-3P προσκαλεσάμενος4341V-ADP-NSM τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM

2 Σπλαγχνίζομαι4697V-PNI-1S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM ὅτι3754CONJ ἤδη2235ADV ἡμέραι2250N-NPF τρεῖς5140A-NPF προσμένουσίν4357V-PAI-3P μοι1473P-1DS καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἔχουσιν2192V-PAI-3P τί5101I-ASN φάγωσιν5315V-2AAS-3P

3 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND ἀπολύσω630V-AAS-1S αὐτοὺς846P-APM νήστεις3523A-APM εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM αὐτῶν846P-GPM ἐκλυθήσονται1590V-FPI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF καί2532CONJ τινες5100X-NPM αὐτῶν846P-GPM ἀπὸ575PREP μακρόθεν3113ADV εἰσίν1510V-PAI-3P

4 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P αὐτῷ846P-DSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ Πόθεν4159ADV-I τούτους3778D-APM δυνήσεταί1410V-FDI-3S τις5100X-NSM ὧδε5602ADV χορτάσαι5526V-AAN ἄρτων740N-GPM ἐπ1909PREP ἐρημίας2047N-GSF

5 καὶ2532CONJ ἠρώτα2065V-IAI-3S αὐτούς846P-APM Πόσους4214Q-APM ἔχετε2192V-PAI-2P ἄρτους740N-APM οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ εἶπαν3004V-2AAI-3P Ἑπτά2033A-NUI

6 καὶ2532CONJ παραγγέλλει3853V-PAI-3S τῷ3588T-DSM ὄχλῳ3793N-DSM ἀναπεσεῖν377V-2AAN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF καὶ2532CONJ λαβὼν2983V-2AAP-NSM τοὺς3588T-APM ἑπτὰ2033A-NUI ἄρτους740N-APM εὐχαριστήσας2168V-AAP-NSM ἔκλασεν2806V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐδίδου1325V-IAI-3S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM ἵνα2443CONJ παρατιθῶσιν3908V-PAS-3P καὶ2532CONJ παρέθηκαν3908V-AAI-3P τῷ3588T-DSM ὄχλῳ3793N-DSM

7 καὶ2532CONJ εἶχαν2192V-AAI-3P ἰχθύδια2485N-APN ὀλίγα3641A-APN καὶ2532CONJ εὐλογήσας2127V-AAP-NSM αὐτὰ846P-APN εἶπεν3004V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN παρατιθέναι3908V-PAN

8 καὶ2532CONJ ἔφαγον5315V-2AAI-3P καὶ2532CONJ ἐχορτάσθησαν5526V-API-3P καὶ2532CONJ ἦραν142V-AAI-3P περισσεύματα4051N-APN κλασμάτων2801N-GPN ἑπτὰ2033A-NUI σπυρίδας4711N-APF

9 ἦσαν1510V-IAI-3P δὲ1161CONJ ὡς5613ADV τετρακισχίλιοι5070A-NPM καὶ2532CONJ ἀπέλυσεν630V-AAI-3S αὐτούς846P-APM

10 Καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV ἐμβὰς1684V-2AAP-NSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN μέρη3313N-APN Δαλμανουθά1148N-PRI

11 Καὶ2532CONJ ἐξῆλθον1831V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM καὶ2532CONJ ἤρξαντο756V-ADI-3P συνζητεῖν4802V-PAN αὐτῷ846P-DSM ζητοῦντες2212V-PAP-NPM παρ3844PREP αὐτοῦ846P-GSM σημεῖον4592N-ASN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM πειράζοντες3985V-PAP-NPM αὐτόν846P-ASM

12 καὶ2532CONJ ἀναστενάξας389V-AAP-NSM τῷ3588T-DSN πνεύματι4151N-DSN αὐτοῦ846P-GSM λέγει3004V-PAI-3S Τί5101I-ASN 3588T-NSF γενεὰ1074N-NSF αὕτη3778D-NSF ζητεῖ2212V-PAI-3S σημεῖον4592N-ASN ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP εἰ1487COND δοθήσεται1325V-FPI-3S τῇ3588T-DSF γενεᾷ1074N-DSF ταύτῃ3778D-DSF σημεῖον4592N-ASN

13 καὶ2532CONJ ἀφεὶς863V-2AAP-NSM αὐτοὺς846P-APM πάλιν3825ADV ἐμβὰς1684V-2AAP-NSM ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πέραν4008ADV

14 Καὶ2532CONJ ἐπελάθοντο1950V-2ADI-3P λαβεῖν2983V-2AAN ἄρτους740N-APM καὶ2532CONJ εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ἕνα1520A-ASM ἄρτον740N-ASM οὐκ3756PRT-N εἶχον2192V-IAI-3P μεθ3326PREP ἑαυτῶν1438F-3GPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πλοίῳ4143N-DSN

15 καὶ2532CONJ διεστέλλετο1291V-IMI-3S αὐτοῖς846P-DPM λέγων3004V-PAP-NSM Ὁρᾶτε3708V-PAM-2P βλέπετε991V-PAM-2P ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ζύμης2219N-GSF τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF ζύμης2219N-GSF Ἡρῴδου2264N-GSM

16 καὶ2532CONJ διελογίζοντο1260V-INI-3P πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM ὅτι3754CONJ ἄρτους740N-APM οὐκ3756PRT-N ἔχουσιν2192V-PAI-3P

17 καὶ2532CONJ γνοὺς1097V-2AAP-NSM λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Τί5101I-ASN διαλογίζεσθε1260V-PNI-2P ὅτι3754CONJ ἄρτους740N-APM οὐκ3756PRT-N ἔχετε2192V-PAI-2P οὔπω3768ADV-N νοεῖτε3539V-PAI-2P οὐδὲ3761CONJ-N συνίετε4920V-PAI-2P πεπωρωμένην4456V-RPP-ASF ἔχετε2192V-PAI-2P τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF ὑμῶν4771P-2GP

18 ὀφθαλμοὺς3788N-APM ἔχοντες2192V-PAP-NPM οὐ3756PRT-N βλέπετε991V-PAI-2P καὶ2532CONJ ὦτα3775N-APN ἔχοντες2192V-PAP-NPM οὐκ3756PRT-N ἀκούετε191V-PAI-2P καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N μνημονεύετε3421V-PAI-2P

19 ὅτε3753ADV τοὺς3588T-APM πέντε4002A-NUI ἄρτους740N-APM ἔκλασα2806V-AAI-1S εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM πεντακισχιλίους4000A-APM πόσους4214Q-APM κοφίνους2894N-APM κλασμάτων2801N-GPN πλήρεις4134A-APM ἤρατε142V-AAI-2P λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM Δώδεκα1427A-NUI

20 ὅτε3753ADV τοὺς3588T-APM ἑπτὰ2033A-NUI εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM τετρακισχιλίους5070A-APM πόσων4214Q-GPN σπυρίδων4711N-GPF πληρώματα4138N-APN κλασμάτων2801N-GPN ἤρατε142V-AAI-2P καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P Ἑπτά2033A-NUI

21 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Οὔπω3768ADV-N συνίετε4920V-PAI-2P

22 Καὶ2532CONJ ἔρχονται2064V-PNI-3P εἰς1519PREP Βηθσαϊδάν966N-PRI Καὶ2532CONJ φέρουσιν5342V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM τυφλὸν5185A-ASM καὶ2532CONJ παρακαλοῦσιν3870V-PAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἵνα2443CONJ αὐτοῦ846P-GSM ἅψηται680V-AMS-3S

23 καὶ2532CONJ ἐπιλαβόμενος1949V-2ADP-NSM τῆς3588T-GSF χειρὸς5495N-GSF τοῦ3588T-GSM τυφλοῦ5185A-GSM ἐξήνεγκεν1627V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἔξω1854ADV τῆς3588T-GSF κώμης2968N-GSF καὶ2532CONJ πτύσας4429V-AAP-NSM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὄμματα3659N-APN αὐτοῦ846P-GSM ἐπιθεὶς2007V-2AAP-NSM τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῷ846P-DSM ἐπηρώτα1905V-IAI-3S αὐτόν846P-ASM Εἴ1487COND τι5100X-ASN βλέπεις991V-PAI-2S

24 καὶ2532CONJ ἀναβλέψας308V-AAP-NSM ἔλεγεν3004V-IAI-3S Βλέπω991V-PAI-1S τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM ὅτι3754CONJ ὡς5613ADV δένδρα1186N-APN ὁρῶ3708V-PAI-1S περιπατοῦντας4043V-PAP-APM

25 εἶτα1534ADV πάλιν3825ADV ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ διέβλεψεν1227V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπεκατέστη600V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ἐνέβλεπεν1689V-IAI-3S τηλαυγῶς5081ADV ἅπαντα537A-APN

26 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846P-GSM λέγων3004V-PAP-NSM Μηδὲ3366CONJ-N εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κώμην2968N-ASF εἰσέλθῃς1525V-2AAS-2S

27 Καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF κώμας2968N-APF Καισαρίας2542N-GSF τῆς3588T-GSF Φιλίππου5376N-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF ἐπηρώτα1905V-IAI-3S τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM λέγων3004V-PAP-NSM αὐτοῖς846P-DPM Τίνα5101I-ASM με1473P-1AS λέγουσιν3004V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM εἶναι1510V-PAN

28 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ εἶπαν3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM λέγοντες3004V-PAP-NPM ὅτι3754CONJ Ἰωάνην2491N-ASM τὸν3588T-ASM Βαπτιστήν910N-ASM καὶ2532CONJ ἄλλοι243A-NPM Ἡλείαν2243N-ASM ἄλλοι243A-NPM δὲ1161CONJ ὅτι3754CONJ εἷς1520A-NSM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM

29 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐπηρώτα1905V-IAI-3S αὐτούς846P-APM Ὑμεῖς4771P-2NP δὲ1161CONJ τίνα5101I-ASM με1473P-1AS λέγετε3004V-PAI-2P εἶναι1510V-PAN ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSM Πέτρος4074N-NSM λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM

30 καὶ2532CONJ ἐπετίμησεν2008V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἵνα2443CONJ μηδενὶ3367A-DSM-N λέγωσιν3004V-PAS-3P περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM

31 Καὶ2532CONJ ἤρξατο756V-ADI-3S διδάσκειν1321V-PAN αὐτοὺς846P-APM ὅτι3754CONJ δεῖ1163V-PAI-3S τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM πολλὰ4183A-APN παθεῖν3958V-2AAN καὶ2532CONJ ἀποδοκιμασθῆναι593V-APN ὑπὸ5259PREP τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPM-C καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ἀρχιερέων749N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM γραμματέων1122N-GPM καὶ2532CONJ ἀποκτανθῆναι615V-APN καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τρεῖς5140A-APF ἡμέρας2250N-APF ἀναστῆναι450V-2AAN

32 καὶ2532CONJ παρρησίᾳ3954N-DSF τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ἐλάλει2980V-IAI-3S καὶ2532CONJ προσλαβόμενος4355V-2AMP-NSM 3588T-NSM Πέτρος4074N-NSM αὐτὸν846P-ASM ἤρξατο756V-ADI-3S ἐπιτιμᾶν2008V-PAN αὐτῷ846P-DSM

33 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἐπιστραφεὶς1994V-2APP-NSM καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM ἐπετίμησεν2008V-AAI-3S Πέτρῳ4074N-DSM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S Ὕπαγε5217V-PAM-2S ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS Σατανᾶ4567N-VSM ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N φρονεῖς5426V-PAI-2S τὰ3588T-APN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἀλλὰ235CONJ τὰ3588T-APN τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM

34 Καὶ2532CONJ προσκαλεσάμενος4341V-ADP-NSM τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Εἴ1487COND τις5100X-NSM θέλει2309V-PAI-3S ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS ἐλθεῖν2064V-2AAN ἀπαρνησάσθω533V-ADM-3S ἑαυτὸν1438F-3ASM καὶ2532CONJ ἀράτω142V-AAM-3S τὸν3588T-ASM σταυρὸν4716N-ASM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἀκολουθείτω190V-PAM-3S μοι1473P-1DS

35 ὃς3739R-NSM γὰρ1063CONJ ἐὰν1437COND θέλῃ2309V-PAS-3S τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846P-GSM σῶσαι4982V-AAN ἀπολέσει622V-FAI-3S αὐτήν846P-ASF ὃς3739R-NSM δ1161CONJ ἂν302PRT ἀπολέσει622V-FAI-3S τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846P-GSM ἕνεκεν1752PREP ἐμοῦ1473P-1GS καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN εὐαγγελίου2098N-GSN σώσει4982V-FAI-3S αὐτήν846P-ASF

36 τί5101I-NSN γὰρ1063CONJ ὠφελεῖ5623V-PAI-3S ἄνθρωπον444N-ASM κερδῆσαι2770V-AAN τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM ὅλον3650A-ASM καὶ2532CONJ ζημιωθῆναι2210V-APN τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846P-GSM

37 τί5101I-ASN γὰρ1063CONJ δοῖ1325V-2AAS-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἀντάλλαγμα465N-ASN τῆς3588T-GSF ψυχῆς5590N-GSF αὐτοῦ846P-GSM

38 ὃς3739R-NSM γὰρ1063CONJ ἐὰν1437COND ἐπαισχυνθῇ1870V-AOS-3S με1473P-1AS καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἐμοὺς1699S-1SAPM λόγους3056N-APM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γενεᾷ1074N-DSF ταύτῃ3778D-DSF τῇ3588T-DSF μοιχαλίδι3428N-DSF καὶ2532CONJ ἁμαρτωλῷ268A-DSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐπαισχυνθήσεται1870V-FOI-3S αὐτὸν846P-ASM ὅταν3752CONJ ἔλθῃ2064V-2AAS-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δόξῃ1391N-DSF τοῦ3588T-GSM Πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846P-GSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM ἀγγέλων32N-GPM τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM

Κεφάλαιο 9

1 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ εἰσίν1510V-PAI-3P τινες5100X-NPM ὧδε5602ADV τῶν3588T-GPM ἑστηκότων2476V-RAP-GPM οἵτινες3748R-NPM οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N γεύσωνται1089V-ADS-3P θανάτου2288N-GSM ἕως2193ADV ἂν302PRT ἴδωσιν3708V-2AAS-3P τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐληλυθυῖαν2064V-2RAP-ASF ἐν1722PREP δυνάμει1411N-DSF

2 Καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ἡμέρας2250N-APF ἓξ1803A-NUI παραλαμβάνει3880V-PAI-3S 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM τὸν3588T-ASM Πέτρον4074N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ἰάκωβον2385N-ASM καὶ2532CONJ Ἰωάνην2491N-ASM καὶ2532CONJ ἀναφέρει399V-PAI-3S αὐτοὺς846P-APM εἰς1519PREP ὄρος3735N-ASN ὑψηλὸν5308A-ASN κατ2596PREP ἰδίαν2398A-ASF μόνους3441A-APM καὶ2532CONJ μετεμορφώθη3339V-API-3S ἔμπροσθεν1715PREP αὐτῶν846P-GPM

3 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἱμάτια2440N-NPN αὐτοῦ846P-GSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S στίλβοντα4744V-PAP-NPN λευκὰ3022A-NPN λίαν3029ADV οἷα3634R-APN γναφεὺς1102N-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S οὕτως3779ADV λευκᾶναι3021V-AAN

4 καὶ2532CONJ ὤφθη3708V-API-3S αὐτοῖς846P-DPM Ἡλείας2243N-NSM σὺν4862PREP Μωϋσεῖ3475N-DSM καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P συνλαλοῦντες4814V-PAP-NPM τῷ3588T-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM

5 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSM Πέτρος4074N-NSM λέγει3004V-PAI-3S τῷ3588T-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM Ῥαββεί4461HEB καλόν2570A-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP ὧδε5602ADV εἶναι1510V-PAN καὶ2532CONJ ποιήσωμεν4160V-AAS-1P τρεῖς5140A-APF σκηνάς4633N-APF σοὶ4771P-2DS μίαν1520A-ASF καὶ2532CONJ Μωϋσεῖ3475N-DSM μίαν1520A-ASF καὶ2532CONJ Ἡλείᾳ2243N-DSM μίαν1520A-ASF

6 οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ ᾔδει1492V-2LAI-3S τί5101I-ASN ἀποκριθῇ611V-AOS-3S ἔκφοβοι1630A-NPM γὰρ1063CONJ ἐγένοντο1096V-2ADI-3P

7 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S νεφέλη3507N-NSF ἐπισκιάζουσα1982V-PAP-NSF αὐτοῖς846P-DPM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S φωνὴ5456N-NSF ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF νεφέλης3507N-GSF Οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Υἱός5207N-NSM μου1473P-1GS 3588T-NSM ἀγαπητός27A-NSM ἀκούετε191V-PAM-2P αὐτοῦ846P-GSM

8 καὶ2532CONJ ἐξάπινα1819ADV περιβλεψάμενοι4017V-AMP-NPM οὐκέτι3765ADV-N οὐδένα3762A-ASM-N εἶδον3708V-2AAI-3P ἀλλὰ235CONJ τὸν3588T-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM μόνον3440ADV μεθ3326PREP ἑαυτῶν1438F-3GPM

9 Καὶ2532CONJ καταβαινόντων2597V-PAP-GPM αὐτῶν846P-GPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ὄρους3735N-GSN διεστείλατο1291V-AMI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἵνα2443CONJ μηδενὶ3367A-DSM-N 3739R-APN εἶδον3708V-2AAI-3P διηγήσωνται1334V-ADS-3P εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ὅταν3752CONJ 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐκ1537PREP νεκρῶν3498A-GPM ἀναστῇ450V-2AAS-3S

10 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ἐκράτησαν2902V-AAI-3P πρὸς4314PREP ἑαυτοὺς1438F-3APM συνζητοῦντες4802V-PAP-NPM τί5101I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ἐκ1537PREP νεκρῶν3498A-GPM ἀναστῆναι450V-2AAN

11 καὶ2532CONJ ἐπηρώτων1905V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM λέγοντες3004V-PAP-NPM Ὅτι3754CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM ὅτι3754CONJ Ἡλείαν2243N-ASM δεῖ1163V-PAI-3S ἐλθεῖν2064V-2AAN πρῶτον4412ADV-S

12 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἔφη5346V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ἡλείας2243N-NSM μὲν3303PRT ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM πρῶτον4412ADV-S ἀποκαθιστάνει600V-PAI-3S πάντα3956A-APN καὶ2532CONJ πῶς4459ADV-I γέγραπται1125V-RPI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἵνα2443CONJ πολλὰ4183A-APN πάθῃ3958V-2AAS-3S καὶ2532CONJ ἐξουδενηθῇ1847V-APS-3S

13 ἀλλὰ235CONJ λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ καὶ2532CONJ Ἡλείας2243N-NSM ἐλήλυθεν2064V-2RAI-3S καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P αὐτῷ846P-DSM ὅσα3745K-APN ἤθελον2309V-IAI-3P καθὼς2531ADV γέγραπται1125V-RPI-3S ἐπ1909PREP αὐτόν846P-ASM

14 Καὶ2532CONJ ἐλθόντες2064V-2AAP-NPM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM εἶδον3708V-2AAI-3P ὄχλον3793N-ASM πολὺν4183A-ASM περὶ4012PREP αὐτοὺς846P-APM καὶ2532CONJ γραμματεῖς1122N-APM συνζητοῦντας4802V-PAP-APM πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM

15 καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM ἰδόντες3708V-2AAP-NPM αὐτὸν846P-ASM ἐξεθαμβήθησαν1568V-API-3P καὶ2532CONJ προστρέχοντες4370V-PAP-NPM ἠσπάζοντο782V-INI-3P αὐτόν846P-ASM

16 καὶ2532CONJ ἐπηρώτησεν1905V-AAI-3S αὐτούς846P-APM Τί5101I-ASN συνζητεῖτε4802V-PAI-2P πρὸς4314PREP αὑτούς846P-APM

17 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτῷ846P-DSM εἷς1520A-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ὄχλου3793N-GSM Διδάσκαλε1320N-VSM ἤνεγκα5342V-AAI-1S τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM μου1473P-1GS πρὸς4314PREP σέ4771P-2AS ἔχοντα2192V-PAP-ASM πνεῦμα4151N-ASN ἄλαλον216A-ASN

18 καὶ2532CONJ ὅπου3699ADV ἐὰν1437COND αὐτὸν846P-ASM καταλάβῃ2638V-2AAS-3S ῥήσσει4486V-PAI-3S αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ ἀφρίζει875V-PAI-3S καὶ2532CONJ τρίζει5149V-PAI-3S τοὺς3588T-APM ὀδόντας3599N-APM καὶ2532CONJ ξηραίνεται3583V-PPI-3S καὶ2532CONJ εἶπα3004V-2AAI-1S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM σου4771P-2GS ἵνα2443CONJ αὐτὸ846P-ASN ἐκβάλωσιν1544V-2AAS-3P καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἴσχυσαν2480V-AAI-3P

19 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM αὐτοῖς846P-DPM λέγει3004V-PAI-3S 5599INJ γενεὰ1074N-VSF ἄπιστος571A-VSF ἕως2193ADV πότε4219PRT-I πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-2AP ἔσομαι1510V-FDI-1S ἕως2193ADV πότε4219PRT-I ἀνέξομαι430V-FDI-1S ὑμῶν4771P-2GP φέρετε5342V-PAM-2P αὐτὸν846P-ASM πρός4314PREP με1473P-1AS

20 καὶ2532CONJ ἤνεγκαν5342V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM αὐτὸν846P-ASM τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN εὐθὺς2112ADV συνεσπάραξεν4952V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ πεσὼν4098V-2AAP-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἐκυλίετο2947V-IEI-3S ἀφρίζων875V-PAP-NSM

21 καὶ2532CONJ ἐπηρώτησεν1905V-AAI-3S τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM αὐτοῦ846P-GSM Πόσος4214Q-NSM χρόνος5550N-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S ὡς5613ADV τοῦτο3778D-NSN γέγονεν1096V-2RAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Ἐκ1537PREP παιδιόθεν3812ADV

22 καὶ2532CONJ πολλάκις4178ADV καὶ2532CONJ εἰς1519PREP πῦρ4442N-ASN αὐτὸν846P-ASM ἔβαλεν906V-2AAI-3S καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ὕδατα5204N-APN ἵνα2443CONJ ἀπολέσῃ622V-AAS-3S αὐτόν846P-ASM ἀλλ235CONJ εἴ1487COND τι5100X-ASN δύνῃ1410V-PNI-2S βοήθησον997V-AAM-2S ἡμῖν1473P-1DP σπλαγχνισθεὶς4697V-AOP-NSM ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-1AP

23 3588T-NSM δὲ1161CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Τὸ3588T-NSN Εἰ1487COND δύνῃ1410V-PNI-2S πάντα3956A-NPN δυνατὰ1415A-NPN τῷ3588T-DSM πιστεύοντι4100V-PAP-DSM

24 εὐθὺς2112ADV κράξας2896V-AAP-NSM 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM τοῦ3588T-GSN παιδίου3813N-GSN ἔλεγεν3004V-IAI-3S Πιστεύω4100V-PAI-1S βοήθει997V-PAM-2S μου1473P-1GS τῇ3588T-DSF ἀπιστίᾳ570N-DSF

25 ἰδὼν3708V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM ὅτι3754CONJ ἐπισυντρέχει1998V-PAI-3S ὄχλος3793N-NSM ἐπετίμησεν2008V-AAI-3S τῷ3588T-DSN πνεύματι4151N-DSN τῷ3588T-DSN ἀκαθάρτῳ169A-DSN λέγων3004V-PAP-NSM αὐτῷ846P-DSN Τὸ3588T-NSN ἄλαλον216A-NSN καὶ2532CONJ κωφὸν2974A-NSN πνεῦμα4151N-NSN ἐγὼ1473P-1NS ἐπιτάσσω2004V-PAI-1S σοι4771P-2DS ἔξελθε1831V-2AAM-2S ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ μηκέτι3371ADV-N εἰσέλθῃς1525V-2AAS-2S εἰς1519PREP αὐτόν846P-ASM

26 καὶ2532CONJ κράξας2896V-AAP-NSM καὶ2532CONJ πολλὰ4183A-NPN σπαράξας4682V-AAP-NSM ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ὡσεὶ5616ADV νεκρὸς3498A-NSM ὥστε5620CONJ τοὺς3588T-APM πολλοὺς4183A-APM λέγειν3004V-PAN ὅτι3754CONJ ἀπέθανεν599V-2AAI-3S

27 3588T-NSM δὲ1161CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM κρατήσας2902V-AAP-NSM τῆς3588T-GSF χειρὸς5495N-GSF αὐτοῦ846P-GSM ἤγειρεν1453V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-2AAI-3S

28 καὶ2532CONJ εἰσελθόντος1525V-2AAP-GSM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM κατ2596PREP ἰδίαν2398A-ASF ἐπηρώτων1905V-IAI-3P αὐτόν846P-ASM Ὅτι3754CONJ ἡμεῖς1473P-1NP οὐκ3756PRT-N ἠδυνήθημεν1410V-AOI-1P-ATT ἐκβαλεῖν1544V-2AAN αὐτό846P-ASN

29 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN γένος1085N-NSN ἐν1722PREP οὐδενὶ3762A-DSN-N δύναται1410V-PNI-3S ἐξελθεῖν1831V-2AAN εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ἐν1722PREP προσευχῇ4335N-DSF

30 Κἀκεῖθεν2547ADV-K ἐξελθόντες1831V-2AAP-NPM παρεπορεύοντο3899V-INI-3P διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἤθελεν2309V-IAI-3S ἵνα2443CONJ τις5100X-NSM γνοῖ1097V-2AAS-3S

31 ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S γὰρ1063CONJ τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ὅτι3754CONJ 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM παραδίδοται3860V-PPI-3S εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ ἀποκτενοῦσιν615V-FAI-3P αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ ἀποκτανθεὶς615V-APP-NSM μετὰ3326PREP τρεῖς5140A-APF ἡμέρας2250N-APF ἀναστήσεται450V-FMI-3S

32 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἠγνόουν50V-IAI-3P τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN καὶ2532CONJ ἐφοβοῦντο5399V-INI-3P αὐτὸν846P-ASM ἐπερωτῆσαι1905V-AAN

33 Καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P εἰς1519PREP Καφαρναούμ2584N-PRI Καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF γενόμενος1096V-2ADP-NSM ἐπηρώτα1905V-IAI-3S αὐτούς846P-APM Τί5101I-ASN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF διελογίζεσθε1260V-INI-2P

34 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἐσιώπων4623V-IAI-3P πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM γὰρ1063CONJ διελέχθησαν1256V-AOI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF τίς5101I-NSM μείζων3173A-NSM-C

35 καὶ2532CONJ καθίσας2523V-AAP-NSM ἐφώνησεν5455V-AAI-3S τοὺς3588T-APM δώδεκα1427A-NUI καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Εἴ1487COND τις5100X-NSM θέλει2309V-PAI-3S πρῶτος4413A-NSM-S εἶναι1510V-PAN ἔσται1510V-FDI-3S πάντων3956A-GPM ἔσχατος2078A-NSM-S καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPM διάκονος1249N-NSM

36 καὶ2532CONJ λαβὼν2983V-2AAP-NSM παιδίον3813N-ASN ἔστησεν2476V-AAI-3S αὐτὸ846P-ASN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῶν846P-GPM καὶ2532CONJ ἐναγκαλισάμενος1723V-ADP-NSM αὐτὸ846P-ASN εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM

37 Ὃς3739R-NSM ἂν302PRT ἓν1520A-ASN τῶν3588T-GPN τοιούτων5108D-GPN παιδίων3813N-GPN δέξηται1209V-ADS-3S ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-1GS ἐμὲ1473P-1AS δέχεται1209V-PNI-3S καὶ2532CONJ ὃς3739R-NSM ἂν302PRT ἐμὲ1473P-1AS δέχηται1209V-PNS-3S οὐκ3756PRT-N ἐμὲ1473P-1AS δέχεται1209V-PNI-3S ἀλλὰ235CONJ τὸν3588T-ASM ἀποστείλαντά649V-AAP-ASM με1473P-1AS

38 Ἔφη5346V-IAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM Ἰωάνης2491N-NSM Διδάσκαλε1320N-VSM εἴδομέν3708V-2AAI-1P τινα5100X-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN σου4771P-2GS ἐκβάλλοντα1544V-PAP-ASM δαιμόνια1140N-APN ὃς3739R-NSM οὐκ3756PRT-N ἀκολουθεῖ190V-PAI-3S ἡμῖν1473P-1DP καὶ2532CONJ ἐκωλύομεν2967V-IAI-1P αὐτόν846P-ASM ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ἠκολούθει190V-IAI-3S ἡμῖν1473P-1DP

39 3588T-NSM δὲ1161CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S Μὴ3361PRT-N κωλύετε2967V-PAM-2P αὐτόν846P-ASM οὐδεὶς3762A-NSM-N γάρ1063CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S ὃς3739R-NSM ποιήσει4160V-FAI-3S δύναμιν1411N-ASF ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-1GS καὶ2532CONJ δυνήσεται1410V-FDI-3S ταχὺ5035ADV κακολογῆσαί2551V-AAN με1473P-1AS

40 ὃς3739R-NSM γὰρ1063CONJ οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S καθ2596PREP ἡμῶν2249P-1GP ὑπὲρ5228PREP ἡμῶν2249P-1GP ἐστιν1510V-PAI-3S

41 Ὃς3739R-NSM γὰρ1063CONJ ἂν302PRT ποτίσῃ4222V-AAS-3S ὑμᾶς4771P-2AP ποτήριον4221N-ASN ὕδατος5204N-GSN ἐν1722PREP ὀνόματι3686N-DSN ὅτι3754CONJ Χριστοῦ5547N-GSM ἐστε1510V-PAI-2P ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N ἀπολέσῃ622V-AAS-3S τὸν3588T-ASM μισθὸν3408N-ASM αὐτοῦ846P-GSM

42 Καὶ2532CONJ ὃς3739R-NSM ἂν302PRT σκανδαλίσῃ4624V-AAS-3S ἕνα1520A-ASM τῶν3588T-GPM μικρῶν3398A-GPM τούτων3778D-GPM τῶν3588T-GPM πιστευόντων4100V-PAP-GPM καλόν2570A-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM μᾶλλον3123ADV εἰ1487COND περίκειται4029V-PNI-3S μύλος3458N-NSM ὀνικὸς3684A-NSM περὶ4012PREP τὸν3588T-ASM τράχηλον5137N-ASM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ βέβληται906V-RPI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF

43 Καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND σκανδαλίσῃ4624V-AAS-3S σε4771P-2AS 3588T-NSF χείρ5495N-NSF σου4771P-2GS ἀπόκοψον609V-AAM-2S αὐτήν846P-ASF καλόν2570A-NSN ἐστίν1510V-PAI-3S σε4771P-2AS κυλλὸν2948A-ASM εἰσελθεῖν1525V-2AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ζωὴν2222N-ASF 2228PRT τὰς3588T-APF δύο1417A-NUI χεῖρας5495N-APF ἔχοντα2192V-PAP-ASM ἀπελθεῖν565V-2AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γέενναν1067N-ASF εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πῦρ4442N-ASN τὸ3588T-ASN ἄσβεστον762A-ASN

44  

45 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND 3588T-NSM πούς4228N-NSM σου4771P-2GS σκανδαλίζῃ4624V-PAS-3S σε4771P-2AS ἀπόκοψον609V-AAM-2S αὐτόν846P-ASM καλόν2570A-NSN ἐστίν1510V-PAI-3S σε4771P-2AS εἰσελθεῖν1525V-2AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ζωὴν2222N-ASF χωλὸν5560A-ASM 2228PRT τοὺς3588T-APM δύο1417A-NUI πόδας4228N-APM ἔχοντα2192V-PAP-ASM βληθῆναι906V-APN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γέενναν1067N-ASF

46  

47 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND 3588T-NSM ὀφθαλμός3788N-NSM σου4771P-2GS σκανδαλίζῃ4624V-PAS-3S σε4771P-2AS ἔκβαλε1544V-2AAM-2S αὐτόν846P-ASM καλόν2570A-NSN σέ4771P-2AS ἐστιν1510V-PAI-3S μονόφθαλμον3442A-ASM εἰσελθεῖν1525V-2AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM 2228PRT δύο1417A-NUI ὀφθαλμοὺς3788N-APM ἔχοντα2192V-PAP-ASM βληθῆναι906V-APN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γέενναν1067N-ASF

48 ὅπου3699ADV 3588T-NSM σκώληξ4663N-NSM αὐτῶν846P-GPM οὐ3756PRT-N τελευτᾷ5053V-PAI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πῦρ4442N-NSN οὐ3756PRT-N σβέννυται4570V-PPI-3S.

49 Πᾶς3956A-NSM γὰρ1063CONJ πυρὶ4442N-DSN ἁλισθήσεται233V-FPI-3S

50 καλὸν2570A-NSN τὸ3588T-NSN ἅλας217N-NSN ἐὰν1437COND δὲ1161CONJ τὸ3588T-NSN ἅλας217N-NSN ἄναλον358A-NSN γένηται1096V-2ADS-3S ἐν1722PREP τίνι5101I-DSN αὐτὸ846P-ASN ἀρτύσετε741V-FAI-2P ἔχετε2192V-PAM-2P ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-2DPM ἅλα217N-ASN καὶ2532CONJ εἰρηνεύετε1514V-PAM-2P ἐν1722PREP ἀλλήλοις240C-DPM

Κεφάλαιο 10

1 Καὶ2532CONJ ἐκεῖθεν1564ADV ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὅρια3725N-APN τῆς3588T-GSF Ἰουδαίας2449N-GSF καὶ2532CONJ πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM Ἰορδάνου2446N-GSM καὶ2532CONJ συνπορεύονται4848V-PNI-3P πάλιν3825ADV ὄχλοι3793N-NPM πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ ὡς5613ADV εἰώθει1486V-LAI-3S πάλιν3825ADV ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S αὐτούς846P-APM

2 Καὶ2532CONJ προσελθόντες4334V-2AAP-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM ἐπηρώτων1905V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM εἰ1487COND ἔξεστιν1832V-PAI-3S ἀνδρὶ435N-DSM γυναῖκα1135N-ASF ἀπολῦσαι630V-AAN πειράζοντες3985V-PAP-NPM αὐτόν846P-ASM

3 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Τί5101I-ASN ὑμῖν4771P-2DP ἐνετείλατο1781V-ADI-3S Μωϋσῆς3475N-NSM

4 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ εἶπαν3004V-2AAI-3P Ἐπέτρεψεν2010V-AAI-3S Μωϋσῆς3475N-NSM βιβλίον975N-ASN ἀποστασίου647N-GSN γράψαι1125V-AAN καὶ2532CONJ ἀπολῦσαι630V-AAN.

5 3588T-NSM δὲ1161CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF σκληροκαρδίαν4641N-ASF ὑμῶν4771P-2GP ἔγραψεν1125V-AAI-3S ὑμῖν4771P-2DP τὴν3588T-ASF ἐντολὴν1785N-ASF ταύτην3778D-ASF

6 ἀπὸ575PREP δὲ1161CONJ ἀρχῆς746N-GSF κτίσεως2937N-GSF ἄρσεν730A-ASN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτούς846P-APM

7 ἕνεκεν1752PREP τούτου3778D-GSN καταλείψει2641V-FAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF

8 καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FDI-3P οἱ3588T-NPM δύο1417A-NUI εἰς1519PREP σάρκα4561N-ASF μίαν1520A-ASF· ὥστε5620CONJ οὐκέτι3765ADV-N εἰσὶν1510V-PAI-3P δύο1417A-NUI ἀλλὰ235CONJ μία1520A-NSF σάρξ4561N-NSF

9 3739R-ASN οὖν3767CONJ 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM συνέζευξεν4801V-AAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM μὴ3361PRT-N χωριζέτω5563V-PAM-3S

10 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF πάλιν3825ADV οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM περὶ4012PREP τούτου3778D-GSN ἐπηρώτων1905V-IAI-3P αὐτόν846P-ASM

11 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ὃς3739R-NSM ἂν302PRT ἀπολύσῃ630V-AAS-3S τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ γαμήσῃ1060V-AAS-3S ἄλλην243A-ASF μοιχᾶται3429V-PNI-3S ἐπ1909PREP αὐτήν846P-ASF

12 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND αὐτὴ846P-NSF ἀπολύσασα630V-AAP-NSF τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM αὐτῆς846P-GSF γαμήσῃ1060V-AAS-3S ἄλλον243A-ASM μοιχᾶται3429V-PNI-3S

13 Καὶ2532CONJ προσέφερον4374V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM παιδία3813N-APN ἵνα2443CONJ αὐτῶν846P-GPM ἅψηται680V-AMS-3S οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ μαθηταὶ3101N-NPM ἐπετίμησαν2008V-AAI-3P αὐτοῖς846P-DPM

14 ἰδὼν3708V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM ἠγανάκτησεν23V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ἄφετε863V-2AAM-2P τὰ3588T-APN παιδία3813N-APN ἔρχεσθαι2064V-PNN πρός4314PREP με1473P-1AS μὴ3361PRT-N κωλύετε2967V-PAM-2P αὐτά846P-APN τῶν3588T-GPN γὰρ1063CONJ τοιούτων5108D-GPN ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

15 ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὃς3739R-NSM ἂν302PRT μὴ3361PRT-N δέξηται1209V-ADS-3S τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ὡς5613ADV παιδίον3813N-NSN οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N εἰσέλθῃ1525V-2AAS-3S εἰς1519PREP αὐτήν846P-ASF

16 καὶ2532CONJ ἐναγκαλισάμενος1723V-ADP-NSM αὐτὰ846P-APN κατευλόγει2127V-IAI-3S τιθεὶς5087V-PAP-NSM τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐπ1909PREP αὐτά846P-APN

17 Καὶ2532CONJ ἐκπορευομένου1607V-PNP-GSM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP ὁδὸν3598N-ASF προσδραμὼν4370V-2AAP-NSM εἷς1520A-NSM καὶ2532CONJ γονυπετήσας1120V-AAP-NSM αὐτὸν846P-ASM ἐπηρώτα1905V-IAI-3S αὐτόν846P-ASM Διδάσκαλε1320N-VSM ἀγαθέ18A-VSM τί5101I-ASN ποιήσω4160V-AAS-1S ἵνα2443CONJ ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF κληρονομήσω2816V-AAS-1S

18 3588T-NSM δὲ1161CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Τί5101I-ASN με1473P-1AS λέγεις3004V-PAI-2S ἀγαθόν18A-ASM οὐδεὶς3762A-NSM-N ἀγαθὸς18A-NSM εἰ1487COND μὴ3361PRT-N εἷς1520A-NSM 3588T-NSM Θεός2316N-NSM

19 τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF οἶδας1492V-RAI-2S Μὴ3361PRT-N φονεύσῃς5407V-AAS-2S Μὴ3361PRT-N μοιχεύσῃς3431V-AAS-2S Μὴ3361PRT-N κλέψῃς2813V-AAS-2S Μὴ3361PRT-N ψευδομαρτυρήσῃς5576V-AAS-2S, Μὴ3361PRT-N ἀποστερήσῃς650V-AAS-2S Τίμα5091V-PAM-2S τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF.

20 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἔφη5346V-IAI-3S αὐτῷ846P-DSM Διδάσκαλε1320N-VSM ταῦτα3778D-APN πάντα3956A-APN ἐφυλαξάμην5442V-AMI-1S ἐκ1537PREP νεότητός3503N-GSF μου1473P-1GS

21 3588T-NSM δὲ1161CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM ἐμβλέψας1689V-AAP-NSM αὐτῷ846P-DSM ἠγάπησεν25V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ἕν1520A-NSN σε4771P-2AS ὑστερεῖ5302V-PAI-3S ὕπαγε5217V-PAM-2S ὅσα3745K-APN ἔχεις2192V-PAI-2S πώλησον4453V-AAM-2S καὶ2532CONJ δὸς1325V-2AAM-2S τοῖς3588T-DPM πτωχοῖς4434A-DPM καὶ2532CONJ ἕξεις2192V-FAI-2S θησαυρὸν2344N-ASM ἐν1722PREP οὐρανῷ3772N-DSM καὶ2532CONJ δεῦρο1204V-PAM-2S ἀκολούθει190V-PAM-2S μοι1473P-1DS

22 3588T-NSM δὲ1161CONJ στυγνάσας4768V-AAP-NSM ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM λόγῳ3056N-DSM ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S λυπούμενος3076V-PPP-NSM ἦν1510V-IAI-3S γὰρ1063CONJ ἔχων2192V-PAP-NSM κτήματα2933N-APN πολλά4183A-APN

23 Καὶ2532CONJ περιβλεψάμενος4017V-AMP-NSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM λέγει3004V-PAI-3S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM Πῶς4459ADV δυσκόλως1423ADV οἱ3588T-NPM τὰ3588T-APN χρήματα5536N-APN ἔχοντες2192V-PAP-NPM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM εἰσελεύσονται1525V-FDI-3P

24 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ μαθηταὶ3101N-NPM ἐθαμβοῦντο2284V-IPI-3P ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM λόγοις3056N-DPM αὐτοῦ846P-GSM 3588T-NSM δὲ1161CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM πάλιν3825ADV ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Τέκνα5043N-VPN πῶς4459ADV δύσκολόν1422A-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM εἰσελθεῖν1525V-2AAN

25 εὐκοπώτερόν2123A-NSN-C ἐστιν1510V-PAI-3S κάμηλον2574N-ASF διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF τρυμαλιᾶς5168N-GSF τῆς3588T-GSF