Κατα Λουκαν

Greek New Testament, edited by Eberhard Nestle, published in 1904 by the British and Foreign Bible Society. This work is in public domain worldwide. Version: 2.11 (December 7, 2013)

Nestle 1904 Greek New Testament

1904

Κεφάλαιο 1

1 Ἐπειδήπερ1895CONJ πολλοὶ4183A-NPM ἐπεχείρησαν2021V-AAI-3P ἀνατάξασθαι392V-ADN διήγησιν1335N-ASF περὶ4012PREP τῶν3588T-GPN πεπληροφορημένων4135V-RPP-GPN ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP πραγμάτων4229N-GPN

2 καθὼς2531ADV παρέδοσαν3860V-2AAI-3P ἡμῖν1473P-1DP οἱ3588T-NPM ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF αὐτόπται845N-NPM καὶ2532CONJ ὑπηρέται5257N-NPM γενόμενοι1096V-2ADP-NPM τοῦ3588T-GSM λόγου3056N-GSM

3 ἔδοξε1380V-AAI-3S κἀμοὶ2504P-1DS-K παρηκολουθηκότι3877V-RAP-DSM ἄνωθεν509ADV πᾶσιν3956A-DPN ἀκριβῶς199ADV καθεξῆς2517ADV σοι4771P-2DS γράψαι1125V-AAN κράτιστε2903A-VSM-S Θεόφιλε2321N-VSM

4 ἵνα2443CONJ ἐπιγνῷς1921V-2AAS-2S περὶ4012PREP ὧν3739R-GPM κατηχήθης2727V-API-2S λόγων3056N-GPM τὴν3588T-ASF ἀσφάλειαν803N-ASF

5 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF Ἡρῴδου2264N-GSM βασιλέως935N-GSM τῆς3588T-GSF Ἰουδαίας2449N-GSF ἱερεύς2409N-NSM τις5100X-NSM ὀνόματι3686N-DSN Ζαχαρίας2197N-NSM ἐξ1537PREP ἐφημερίας2183N-GSF Ἀβιά7N-PRI καὶ2532CONJ γυνὴ1135N-NSF αὐτῷ846P-DSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF θυγατέρων2364N-GPF Ἀαρών2N-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτῆς846P-GSF Ἐλεισάβετ1665N-PRI

6 ἦσαν1510V-IAI-3P δὲ1161CONJ δίκαιοι1342A-NPM ἀμφότεροι297A-NPM ἐναντίον1726ADV τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM πορευόμενοι4198V-PNP-NPM ἐν1722PREP πάσαις3956A-DPF ταῖς3588T-DPF ἐντολαῖς1785N-DPF καὶ2532CONJ δικαιώμασιν1345N-DPN τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM ἄμεμπτοι273A-NPM

7 καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἦν1510V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM τέκνον5043N-NSN καθότι2530ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF Ἐλεισάβετ1665N-PRI στεῖρα4723N-NSF καὶ2532CONJ ἀμφότεροι297A-NPM προβεβηκότες4260V-RAP-NPM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF αὐτῶν846P-GPM ἦσαν1510V-IAI-3P

8 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἱερατεύειν2407V-PAN αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF τάξει5010N-DSF τῆς3588T-GSF ἐφημερίας2183N-GSF αὐτοῦ846P-GSM ἔναντι1725ADV τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

9 κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ἔθος1485N-ASN τῆς3588T-GSF ἱερατείας2405N-GSF ἔλαχε2975V-2AAI-3S τοῦ3588T-GSM θυμιᾶσαι2370V-AAN εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ναὸν3485N-ASM τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM

10 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN πλῆθος4128N-NSN ἦν1510V-IAI-3S τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM προσευχόμενον4336V-PNP-NSN ἔξω1854ADV τῇ3588T-DSF ὥρᾳ5610N-DSF τοῦ3588T-GSN θυμιάματος2368N-GSN

11 ὤφθη3708V-API-3S δὲ1161CONJ αὐτῷ846P-DSM ἄγγελος32N-NSM Κυρίου2962N-GSM ἑστὼς2476V-RAP-NSM ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPM τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τοῦ3588T-GSN θυμιάματος2368N-GSN

12 καὶ2532CONJ ἐταράχθη5015V-API-3S Ζαχαρίας2197N-NSM ἰδών3708V-2AAP-NSM καὶ2532CONJ φόβος5401N-NSM ἐπέπεσεν1968V-2AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτόν846P-ASM

13 εἶπεν3004V-2AAI-3S δὲ1161CONJ πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM Μὴ3361PRT-N φοβοῦ5399V-PNM-2S Ζαχαρία2197N-VSM διότι1360CONJ εἰσηκούσθη1522V-API-3S 3588T-NSF δέησίς1162N-NSF σου4771P-2GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνή1135N-NSF σου4771P-2GS Ἐλεισάβετ1665N-PRI γεννήσει1080V-FAI-3S υἱόν5207N-ASM σοι4771P-2DS καὶ2532CONJ καλέσεις2564V-FAI-2S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846P-GSM Ἰωάνην2491N-ASM

14 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FDI-3S χαρά5479N-NSF σοι4771P-2DS καὶ2532CONJ ἀγαλλίασις20N-NSF καὶ2532CONJ πολλοὶ4183A-NPM ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF γενέσει1078N-DSF αὐτοῦ846P-GSM χαρήσονται5463V-2FOI-3P

15 ἔσται1510V-FDI-3S γὰρ1063CONJ μέγας3173A-NSM ἐνώπιον1799ADV Κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ σίκερα4608N-OI οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N πίῃ4095V-2AAS-3S, καὶ2532CONJ Πνεύματος4151N-GSN Ἁγίου40A-GSN πλησθήσεται4130V-FPI-3S ἔτι2089ADV ἐκ1537PREP κοιλίας2836N-GSF μητρὸς3384N-GSF αὐτοῦ846P-GSM

16 καὶ2532CONJ πολλοὺς4183A-APM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ἰσραὴλ2474N-PRI ἐπιστρέψει1994V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP Κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM αὐτῶν846P-GPM

17 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM προελεύσεται4281V-FDI-3S ἐνώπιον1799ADV αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN καὶ2532CONJ δυνάμει1411N-DSF Ἡλεία2243N-GSM ἐπιστρέψαι1994V-AAN καρδίας2588N-APF πατέρων3962N-GPM ἐπὶ1909PREP τέκνα5043N-APN καὶ2532CONJ ἀπειθεῖς545A-APM ἐν1722PREP φρονήσει5428N-DSF δικαίων1342A-GPM ἑτοιμάσαι2090V-AAN Κυρίῳ2962N-DSM λαὸν2992N-ASM κατεσκευασμένον2680V-RPP-ASM

18 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Ζαχαρίας2197N-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM Κατὰ2596PREP τί5101I-ASN γνώσομαι1097V-FDI-1S τοῦτο3778D-ASN ἐγὼ1473P-1NS γάρ1063CONJ εἰμι1510V-PAI-1S πρεσβύτης4246N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνή1135N-NSF μου1473P-1GS προβεβηκυῖα4260V-RAP-NSF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF αὐτῆς846P-GSF

19 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S Γαβριὴλ1043N-PRI 3588T-NSM παρεστηκὼς3936V-RAP-NSM ἐνώπιον1799ADV τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἀπεστάλην649V-2API-1S λαλῆσαι2980V-AAN πρὸς4314PREP σὲ4771P-2AS καὶ2532CONJ εὐαγγελίσασθαί2097V-AMN σοι4771P-2DS ταῦτα3778D-APN

20 καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἔσῃ1510V-FDI-2S σιωπῶν4623V-PAP-NSM καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N δυνάμενος1410V-PNP-NSM λαλῆσαι2980V-AAN ἄχρι891ADV ἧς3739R-GSF ἡμέρας2250N-GSF γένηται1096V-2ADS-3S ταῦτα3778D-NPN ἀνθ473PREP ὧν3739R-GPM οὐκ3756PRT-N ἐπίστευσας4100V-AAI-2S τοῖς3588T-DPM λόγοις3056N-DPM μου1473P-1GS οἵτινες3748R-NPM πληρωθήσονται4137V-FPI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM καιρὸν2540N-ASM αὐτῶν846P-GPM

21 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM προσδοκῶν4328V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Ζαχαρίαν2197N-ASM καὶ2532CONJ ἐθαύμαζον2296V-IAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM χρονίζειν5549V-PAN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ναῷ3485N-DSM αὐτόν846P-ASM

22 ἐξελθὼν1831V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ οὐκ3756PRT-N ἐδύνατο1410V-INI-3S λαλῆσαι2980V-AAN αὐτοῖς846P-DPM καὶ2532CONJ ἐπέγνωσαν1921V-2AAI-3P ὅτι3754CONJ ὀπτασίαν3701N-ASF ἑώρακεν3708V-RAI-3S-ATT ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ναῷ3485N-DSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἦν1510V-IAI-3S διανεύων1269V-PAP-NSM αὐτοῖς846P-DPM καὶ2532CONJ διέμενεν1265V-IAI-3S κωφός2974A-NSM

23 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ὡς5613ADV ἐπλήσθησαν4130V-API-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τῆς3588T-GSF λειτουργίας3009N-GSF αὐτοῦ846P-GSM ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846P-GSM

24 Μετὰ3326PREP δὲ1161CONJ ταύτας3778D-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF συνέλαβεν4815V-2AAI-3S Ἐλεισάβετ1665N-PRI 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ περιέκρυβεν4032V-IAI-3S ἑαυτὴν1438F-3ASF μῆνας3376N-APM πέντε4002A-NUI λέγουσα3004V-PAP-NSF

25 ὅτι3754CONJ Οὕτως3779ADV μοι1473P-1DS πεποίηκεν4160V-RAI-3S Κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF αἷς3739R-DPF ἐπεῖδεν1896V-2AAI-3S ἀφελεῖν851V-2AAN ὄνειδός3681N-ASN μου1473P-1GS ἐν1722PREP ἀνθρώποις444N-DPM

26 Ἐν1722PREP δὲ1161CONJ τῷ3588T-DSM μηνὶ3376N-DSM τῷ3588T-DSM ἕκτῳ1623A-DSM ἀπεστάλη649V-2API-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM Γαβριὴλ1043N-PRI ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF 3739R-DSF ὄνομα3686N-NSN Ναζαρὲθ3478N-PRI

27 πρὸς4314PREP παρθένον3933N-ASF ἐμνηστευμένην3423V-RPP-ASF ἀνδρὶ435N-DSM 3739R-DSM ὄνομα3686N-NSN Ἰωσὴφ2501N-PRI ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM Δαυείδ1138N-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN τῆς3588T-GSF παρθένου3933N-GSF Μαριάμ3137N-PRI

28 καὶ2532CONJ εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM πρὸς4314PREP αὐτὴν846P-ASF εἶπεν3004V-2AAI-3S Χαῖρε5463V-PAM-2S κεχαριτωμένη5487V-RPP-NSF 3588T-NSM Κύριος2962N-NSM μετὰ3326PREP σοῦ4771P-2GS

29 3588T-NSF δὲ1161CONJ ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM λόγῳ3056N-DSM διεταράχθη1298V-API-3S καὶ2532CONJ διελογίζετο1260V-INI-3S ποταπὸς4217A-NSM εἴη1510V-PAO-3S 3588T-NSM ἀσπασμὸς783N-NSM οὗτος3778D-NSM

30 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM αὐτῇ846P-DSF Μὴ3361PRT-N φοβοῦ5399V-PNM-2S Μαριάμ3137N-PRI εὗρες2147V-2AAI-2S γὰρ1063CONJ χάριν5485N-ASF παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM

31 καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S συλλήμψῃ4815V-FDI-2S ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF καὶ2532CONJ τέξῃ5088V-FDI-2S υἱόν5207N-ASM καὶ2532CONJ καλέσεις2564V-FAI-2S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846P-GSM Ἰησοῦν2424N-ASM

32 οὗτος3778D-NSM ἔσται1510V-FDI-3S μέγας3173A-NSM καὶ2532CONJ Υἱὸς5207N-NSM Ὑψίστου5310A-GSM-S κληθήσεται2564V-FPI-3S καὶ2532CONJ δώσει1325V-FAI-3S αὐτῷ846P-DSM Κύριος2962N-NSM 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM Δαυεὶδ1138N-PRI τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846P-GSM

33 καὶ2532CONJ βασιλεύσει936V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ἰακὼβ2384N-PRI εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM αἰῶνας165N-APM καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF αὐτοῦ846P-GSM οὐκ3756PRT-N ἔσται1510V-FDI-3S τέλος5056N-NSN

34 εἶπεν3004V-2AAI-3S δὲ1161CONJ Μαριὰμ3137N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM Πῶς4459ADV-I ἔσται1510V-FDI-3S τοῦτο3778D-NSN ἐπεὶ1893CONJ ἄνδρα435N-ASM οὐ3756PRT-N γινώσκω1097V-PAI-1S

35 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF Πνεῦμα4151N-NSN Ἅγιον40A-NSN ἐπελεύσεται1904V-FDI-3S ἐπὶ1909PREP σέ4771P-2AS καὶ2532CONJ δύναμις1411N-NSF Ὑψίστου5310A-GSM-S ἐπισκιάσει1982V-FAI-3S σοι4771P-2DS διὸ1352CONJ καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN γεννώμενον1080V-PPP-NSN ἅγιον40A-NSN κληθήσεται2564V-FPI-3S Υἱὸς5207N-NSM Θεοῦ2316N-GSM

36 καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S Ἐλεισάβετ1665N-PRI 3588T-NSF συγγενίς4773N-NSF σου4771P-2GS καὶ2532CONJ αὐτὴ846P-NSF συνείληφεν4815V-2RAI-3S υἱὸν5207N-ASM ἐν1722PREP γήρει1094N-DSN αὐτῆς846P-GSF καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM μὴν3376N-NSM ἕκτος1623A-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF τῇ3588T-DSF καλουμένῃ2564V-PPP-DSF στείρᾳ4723N-DSF

37 ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ἀδυνατήσει101V-FAI-3S παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM πᾶν3956A-NSN ῥῆμα4487N-NSN.

38 εἶπεν3004V-2AAI-3S δὲ1161CONJ Μαριάμ3137N-PRI Ἰδοὺ3708V-2AMM-2S 3588T-NSF δούλη1399N-NSF Κυρίου2962N-GSM γένοιτό1096V-2ADO-3S μοι1473P-1DS κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμά4487N-ASN σου4771P-2GS καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S ἀπ575PREP αὐτῆς846P-GSF 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM

39 Ἀναστᾶσα450V-2AAP-NSF δὲ1161CONJ Μαριὰμ3137N-PRI ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ταύταις3778D-DPF ἐπορεύθη4198V-AOI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ὀρεινὴν3714A-ASF μετὰ3326PREP σπουδῆς4710N-GSF εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF Ἰούδα2448N-GSM

40 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ζαχαρίου2197N-GSM καὶ2532CONJ ἠσπάσατο782V-ADI-3S τὴν3588T-ASF Ἐλεισάβετ1665N-PRI

41 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ὡς5613ADV ἤκουσεν191V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ἀσπασμὸν783N-ASM τῆς3588T-GSF Μαρίας3137N-GSF 3588T-NSF Ἐλεισάβετ1665N-PRI ἐσκίρτησεν4640V-AAI-3S τὸ3588T-NSN βρέφος1025N-NSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλίᾳ2836N-DSF αὐτῆς846P-GSF καὶ2532CONJ ἐπλήσθη4130V-API-3S Πνεύματος4151N-GSN Ἁγίου40A-GSN 3588T-NSF Ἐλεισάβετ1665N-PRI

42 καὶ2532CONJ ἀνεφώνησεν400V-AAI-3S κραυγῇ2906N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Εὐλογημένη2127V-RPP-NSF σὺ4771P-2NS ἐν1722PREP γυναιξίν1135N-DPF καὶ2532CONJ εὐλογημένος2127V-RPP-NSM 3588T-NSM καρπὸς2590N-NSM τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF σου4771P-2GS

43 καὶ2532CONJ πόθεν4159ADV-I μοι1473P-1DS τοῦτο3778D-NSN ἵνα2443CONJ ἔλθῃ2064V-2AAS-3S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM μου1473P-1GS πρὸς4314PREP ἐμέ1473P-1AS

44 ἰδοὺ3708V-2AMM-2S γὰρ1063CONJ ὡς5613ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S 3588T-NSF φωνὴ5456N-NSF τοῦ3588T-GSM ἀσπασμοῦ783N-GSM σου4771P-2GS εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὦτά3775N-APN μου1473P-1GS ἐσκίρτησεν4640V-AAI-3S ἐν1722PREP ἀγαλλιάσει20N-DSF τὸ3588T-NSN βρέφος1025N-NSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλίᾳ2836N-DSF μου1473P-1GS

45 καὶ2532CONJ μακαρία3107A-NSF 3588T-NSF πιστεύσασα4100V-AAP-NSF ὅτι3754CONJ ἔσται1510V-FDI-3S τελείωσις5050N-NSF τοῖς3588T-DPN λελαλημένοις2980V-RPP-DPN αὐτῇ846P-DSF παρὰ3844PREP Κυρίου2962N-GSM

46 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Μαριάμ3137N-PRI Μεγαλύνει3170V-PAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-1GS τὸν3588T-ASM Κύριον2962N-ASM,

47 καὶ2532CONJ ἠγαλλίασεν21V-AAI-3S τὸ3588T-NSN πνεῦμά4151N-NSN μου1473P-1GS ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM τῷ3588T-DSM Σωτῆρί4990N-DSM μου1473P-1GS·

48 ὅτι3754CONJ ἐπέβλεψεν1914V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ταπείνωσιν5014N-ASF τῆς3588T-GSF δούλης1399N-GSF αὐτοῦ846P-GSM.
ἰδοὺ3708V-2AMM-2S γὰρ1063CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM νῦν3568ADV μακαριοῦσίν3106V-FAI-3P-ATT με1473P-1AS πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF γενεαί1074N-NPF

49 ὅτι3754CONJ ἐποίησέν4160V-AAI-3S μοι1473P-1DS μεγάλα3173A-APN 3588T-NSM δυνατός1415A-NSM
καὶ2532CONJ ἅγιον40A-ASN τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτοῦ846P-GSM,

50 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἔλεος1656N-NSN αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP γενεὰς1074N-APF καὶ2532CONJ γενεὰς1074N-APF
τοῖς3588T-DPM φοβουμένοις5399V-PNP-DPM αὐτόν846P-ASM
.

51 Ἐποίησεν4160V-AAI-3S κράτος2904N-ASN ἐν1722PREP βραχίονι1023N-DSM αὐτοῦ846P-GSM
διεσκόρπισεν1287V-AAI-3S ὑπερηφάνους5244A-APM διανοίᾳ1271N-DSF καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846P-GPM

52 καθεῖλεν2507V-2AAI-3S δυνάστας1413N-APM ἀπὸ575PREP θρόνων2362N-GPM καὶ2532CONJ ὕψωσεν5312V-AAI-3S ταπεινούς5011A-APM

53 πεινῶντας3983V-PAP-APM ἐνέπλησεν1705V-AAI-3S ἀγαθῶν18A-GPM καὶ2532CONJ πλουτοῦντας4147V-PAP-APM ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S κενούς2756A-APM

54 ἀντελάβετο482V-2ADI-3S Ἰσραὴλ2474N-PRI παιδὸς3816N-GSM αὐτοῦ846P-GSM
μνησθῆναι3403V-APN ἐλέους1656N-GSN

55 καθὼς2531ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM ἡμῶν1473P-1GP
τῷ3588T-DSM Ἀβραὰμ11N-PRI
καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN σπέρματι4690N-DSN αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

56 Ἔμεινεν3306V-AAI-3S δὲ1161CONJ Μαριὰμ3137N-PRI σὺν4862PREP αὐτῇ846P-DSF ὡς5613ADV μῆνας3376N-APM τρεῖς5140A-APM καὶ2532CONJ ὑπέστρεψεν5290V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτῆς846P-GSF

57 Τῇ3588T-DSF δὲ1161CONJ Ἐλεισάβετ1665N-PRI ἐπλήσθη4130V-API-3S 3588T-NSM χρόνος5550N-NSM τοῦ3588T-GSN τεκεῖν5088V-2AAN αὐτήν846P-ASF καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S υἱόν5207N-ASM

58 καὶ2532CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P οἱ3588T-NPM περίοικοι4040A-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM συγγενεῖς4773A-NPM αὐτῆς846P-GSF ὅτι3754CONJ ἐμεγάλυνεν3170V-IAI-3S Κύριος2962N-NSM τὸ3588T-ASN ἔλεος1656N-ASN αὐτοῦ846P-GSM μετ3326PREP αὐτῆς846P-GSF καὶ2532CONJ συνέχαιρον4796V-IAI-3P αὐτῇ846P-DSF

59 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ὀγδόῃ3590A-DSF ἦλθον2064V-2AAI-3P περιτεμεῖν4059V-2AAN τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN καὶ2532CONJ ἐκάλουν2564V-IAI-3P αὐτὸ846P-ASN ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846P-GSM Ζαχαρίαν2197N-ASM

60 καὶ2532CONJ ἀποκριθεῖσα611V-AOP-NSF 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM εἶπεν3004V-2AAI-3S Οὐχί3780PRT-N ἀλλὰ235CONJ κληθήσεται2564V-FPI-3S Ἰωάνης2491N-NSM

61 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-2AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτὴν846P-ASF ὅτι3754CONJ Οὐδείς3762A-NSM-N ἐστιν1510V-PAI-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF συγγενείας4772N-GSF σου4771P-2GS ὃς3739R-NSM καλεῖται2564V-PPI-3S τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN τούτῳ3778D-DSN

62 ἐνένευον1770V-IAI-3P δὲ1161CONJ τῷ3588T-DSM πατρὶ3962N-DSM αὐτοῦ846P-GSM τὸ3588T-ASN τί5101I-ASN ἂν302PRT θέλοι2309V-PAO-3S καλεῖσθαι2564V-PPN αὐτό846P-ASN

63 καὶ2532CONJ αἰτήσας154V-AAP-NSM πινακίδιον4093N-ASN ἔγραψεν1125V-AAI-3S λέγων3004V-PAP-NSM Ἰωάνης2491N-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S ὄνομα3686N-NSN αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐθαύμασαν2296V-AAI-3P πάντες3956A-NPM

64 ἀνεῴχθη455V-API-3S δὲ1161CONJ τὸ3588T-NSN στόμα4750N-NSN αὐτοῦ846P-GSM παραχρῆμα3916ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSF γλῶσσα1100N-NSF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐλάλει2980V-IAI-3S εὐλογῶν2127V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM

65 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM φόβος5401N-NSM τοὺς3588T-APM περιοικοῦντας4039V-PAP-APM αὐτούς846P-APM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF τῇ3588T-DSF ὀρεινῇ3714A-DSF τῆς3588T-GSF Ἰουδαίας2449N-GSF διελαλεῖτο1255V-IPI-3S πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ῥήματα4487N-NPN ταῦτα3778D-NPN

66 καὶ2532CONJ ἔθεντο5087V-2AMI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀκούσαντες191V-AAP-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτῶν846P-GPM λέγοντες3004V-PAP-NPM Τί5101I-NSN ἄρα687PRT-I τὸ3588T-NSN παιδίον3813N-NSN τοῦτο3778D-NSN ἔσται1510V-FDI-3S καὶ2532CONJ γὰρ1063CONJ χεὶρ5495N-NSF Κυρίου2962N-GSM ἦν1510V-IAI-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM

67 Καὶ2532CONJ Ζαχαρίας2197N-NSM 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846P-GSM ἐπλήσθη4130V-API-3S Πνεύματος4151N-GSN Ἁγίου40A-GSN καὶ2532CONJ ἐπροφήτευσεν4395V-AAI-3S λέγων3004V-PAP-NSM

68 Εὐλογητὸς2128A-NSM Κύριος2962N-NSM 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM Ἰσραήλ2474N-PRI,
ὅτι3754CONJ ἐπεσκέψατο1980V-ADI-3S καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S λύτρωσιν3085N-ASF τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM αὐτοῦ846P-GSM,

69 καὶ2532CONJ ἤγειρεν1453V-AAI-3S κέρας2768N-ASN σωτηρίας4991N-GSF ἡμῖν1473P-1DP
ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM Δαυεὶδ1138N-PRI παιδὸς3816N-GSM αὐτοῦ846P-GSM

70 καθὼς2531ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S διὰ1223PREP στόματος4750N-GSN τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM ἀπ575PREP αἰῶνος165N-GSM προφητῶν4396N-GPM αὐτοῦ846P-GSM

71 σωτηρίαν4991N-ASF ἐξ1537PREP ἐχθρῶν2190A-GPM ἡμῶν1473P-1GP καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM μισούντων3404V-PAP-GPM ἡμᾶς1473P-1AP

72 ποιῆσαι4160V-AAN ἔλεος1656N-ASN μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM ἡμῶν1473P-1GP
καὶ2532CONJ μνησθῆναι3403V-APN διαθήκης1242N-GSF ἁγίας40A-GSF αὐτοῦ846P-GSM

73 ὅρκον3727N-ASM ὃν3739R-ASM ὤμοσεν3660V-AAI-3S πρὸς4314PREP Ἀβραὰμ11N-PRI τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM ἡμῶν1473P-1GP
τοῦ3588T-GSN δοῦναι1325V-2AAN ἡμῖν1473P-1DP

74 ἀφόβως870ADV ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἐχθρῶν2190A-GPM ῥυσθέντας4506V-APP-APM
λατρεύειν3000V-PAN αὐτῷ846P-DSM

75 ἐν1722PREP ὁσιότητι3742N-DSF καὶ2532CONJ δικαιοσύνῃ1343N-DSF
ἐνώπιον1799ADV αὐτοῦ846P-GSM πάσαις3956A-DPF ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἡμῶν1473P-1GP

76 Καὶ2532CONJ σὺ4771P-2NS δέ1161CONJ παιδίον3813N-VSN προφήτης4396N-NSM Ὑψίστου5310A-GSM-S κληθήσῃ2564V-FPI-2S
προπορεύσῃ4313V-FDI-2S γὰρ1063CONJ ἐνώπιον1799ADV Κυρίου2962N-GSM ἑτοιμάσαι2090V-AAN ὁδοὺς3598N-APF αὐτοῦ846P-GSM,

77 τοῦ3588T-GSN δοῦναι1325V-2AAN γνῶσιν1108N-ASF σωτηρίας4991N-GSF τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM αὐτοῦ846P-GSM
ἐν1722PREP ἀφέσει859N-DSF ἁμαρτιῶν266N-GPF αὐτῶν846P-GPM

78 διὰ1223PREP σπλάγχνα4698N-APN ἐλέους1656N-GSN Θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-1GP
ἐν1722PREP οἷς3739R-DPN ἐπισκέψεται1980V-FMI-3S ἡμᾶς1473P-1AP ἀνατολὴ395N-NSF ἐξ1537PREP ὕψους5311N-GSN

79 ἐπιφᾶναι2014V-AAN τοῖς3588T-DPM ἐν1722PREP σκότει4655N-DSN καὶ2532CONJ σκιᾷ4639N-DSF θανάτου2288N-GSM καθημένοις2521V-PNP-DPM,
τοῦ3588T-GSN κατευθῦναι2720V-AAN τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM ἡμῶν1473P-1GP εἰς1519PREP ὁδὸν3598N-ASF εἰρήνης1515N-GSF

80 Τὸ3588T-NSN δὲ1161CONJ παιδίον3813N-NSN ηὔξανεν837V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἐκραταιοῦτο2901V-IPI-3S πνεύματι4151N-DSN καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἐρήμοις2048A-DPF ἕως2193ADV ἡμέρας2250N-GSF ἀναδείξεως323N-GSF αὐτοῦ846P-GSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Ἰσραήλ2474N-PRI

Κεφάλαιο 2

1 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S δόγμα1378N-NSN παρὰ3844PREP Καίσαρος2541N-GSM Αὐγούστου828N-GSM ἀπογράφεσθαι583V-PEN πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF οἰκουμένην3625N-ASF

2 αὕτη3778D-NSF ἀπογραφὴ582N-NSF πρώτη4413A-NSF-S ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἡγεμονεύοντος2230V-PAP-GSM τῆς3588T-GSF Συρίας4947N-GSF Κυρηνίου2958N-GSM

3 καὶ2532CONJ ἐπορεύοντο4198V-INI-3P πάντες3956A-NPM ἀπογράφεσθαι583V-PPN ἕκαστος1538A-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἑαυτοῦ1438F-3GSM πόλιν4172N-ASF

4 Ἀνέβη305V-2AAI-3S δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ Ἰωσὴφ2501N-PRI ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF ἐκ1537PREP πόλεως4172N-GSF Ναζαρὲθ3478N-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Ἰουδαίαν2449N-ASF εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF Δαυεὶδ1138N-PRI ἥτις3748R-NSF καλεῖται2564V-PPI-3S Βηθλεέμ965N-PRI διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN εἶναι1510V-PAN αὐτὸν846P-ASM ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM καὶ2532CONJ πατριᾶς3965N-GSF Δαυείδ1138N-PRI

5 ἀπογράψασθαι583V-AMN σὺν4862PREP Μαριὰμ3137N-PRI τῇ3588T-DSF ἐμνηστευμένῃ3423V-RPP-DSF αὐτῷ846P-DSM οὔσῃ1510V-PAP-DSF ἐγκύῳ1471N-DSF

6 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἶναι1510V-PAN αὐτοὺς846P-APM ἐκεῖ1563ADV ἐπλήσθησαν4130V-API-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τοῦ3588T-GSN τεκεῖν5088V-2AAN αὐτήν846P-ASF

7 καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-2AAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτῆς846P-GSF τὸν3588T-ASM πρωτότοκον4416A-ASM-S καὶ2532CONJ ἐσπαργάνωσεν4683V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ ἀνέκλινεν347V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP φάτνῃ5336N-DSF διότι1360CONJ οὐκ3756PRT-N ἦν1510V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM τόπος5117N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN καταλύματι2646N-DSN

8 Καὶ2532CONJ ποιμένες4166N-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χώρᾳ5561N-DSF τῇ3588T-DSF αὐτῇ846P-DSF ἀγραυλοῦντες63V-PAP-NPM καὶ2532CONJ φυλάσσοντες5442V-PAP-NPM φυλακὰς5438N-APF τῆς3588T-GSF νυκτὸς3571N-GSF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ποίμνην4167N-ASF αὐτῶν846P-GPM

9 καὶ2532CONJ ἄγγελος32N-NSM Κυρίου2962N-GSM ἐπέστη2186V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM καὶ2532CONJ δόξα1391N-NSF Κυρίου2962N-GSM περιέλαμψεν4034V-AAI-3S αὐτούς846P-APM καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-AOI-3P φόβον5401N-ASM μέγαν3173A-ASM

10 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM Μὴ3361PRT-N φοβεῖσθε5399V-PNM-2P ἰδοὺ3708V-2AMM-2S γὰρ1063CONJ εὐαγγελίζομαι2097V-PMI-1S ὑμῖν4771P-2DP χαρὰν5479N-ASF μεγάλην3173A-ASF ἥτις3748R-NSF ἔσται1510V-FDI-3S παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM

11 ὅτι3754CONJ ἐτέχθη5088V-API-3S ὑμῖν4771P-2DP σήμερον4594ADV Σωτήρ4990N-NSM ὅς3739R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S Χριστὸς5547N-NSM Κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP πόλει4172N-DSF Δαυείδ1138N-PRI

12 καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-NSN ὑμῖν4771P-2DP σημεῖον4592N-NSN εὑρήσετε2147V-FAI-2P βρέφος1025N-ASN ἐσπαργανωμένον4683V-RPP-ASN καὶ2532CONJ κείμενον2749V-PNP-ASN ἐν1722PREP φάτνῃ5336N-DSF

13 καὶ2532CONJ ἐξαίφνης1810ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S σὺν4862PREP τῷ3588T-DSM ἀγγέλῳ32N-DSM πλῆθος4128N-NSN στρατιᾶς4756N-GSF οὐρανίου3770A-GSF αἰνούντων134V-PAP-GPM τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM καὶ2532CONJ λεγόντων3004V-PAP-GPM

14 Δόξα1391N-NSF ἐν1722PREP ὑψίστοις5310A-DPN-S Θεῷ2316N-DSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP γῆς1093N-GSF εἰρήνη1515N-NSF ἐν1722PREP ἀνθρώποις444N-DPM εὐδοκίας2107N-GSF

15 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ὡς5613ADV ἀπῆλθον565V-2AAI-3P ἀπ575PREP αὐτῶν846P-GPM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM οἱ3588T-NPM ἄγγελοι32N-NPM οἱ3588T-NPM ποιμένες4166N-NPM ἐλάλουν2980V-IAI-3P πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM Διέλθωμεν1330V-2AAS-1P δὴ1211PRT ἕως2193ADV Βηθλεὲμ965N-PRI καὶ2532CONJ ἴδωμεν3708V-2AAS-1P τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN τὸ3588T-ASN γεγονὸς1096V-2RAP-ASN 3739R-ASN 3588T-NSM Κύριος2962N-NSM ἐγνώρισεν1107V-AAI-3S ἡμῖν1473P-1DP

16 καὶ2532CONJ ἦλθαν2064V-2AAI-3P σπεύσαντες4692V-AAP-NPM καὶ2532CONJ ἀνεῦραν429V-2AAI-3P τήν3588T-ASF τε5037PRT Μαριὰμ3137N-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ἰωσὴφ2501N-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN βρέφος1025N-ASN κείμενον2749V-PNP-ASN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF φάτνῃ5336N-DSF

17 ἰδόντες3708V-2AAP-NPM δὲ1161CONJ ἐγνώρισαν1107V-AAI-3P περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN ῥήματος4487N-GSN τοῦ3588T-GSN λαληθέντος2980V-APP-GSN αὐτοῖς846P-DPM περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN παιδίου3813N-GSN τούτου3778D-GSN

18 καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀκούσαντες191V-AAP-NPM ἐθαύμασαν2296V-AAI-3P περὶ4012PREP τῶν3588T-GPN λαληθέντων2980V-APP-GPN ὑπὸ5259PREP τῶν3588T-GPM ποιμένων4166N-GPM πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM

19 3588T-NSF δὲ1161CONJ Μαρία3137N-NSF πάντα3956A-APN συνετήρει4933V-IAI-3S τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN ταῦτα3778D-APN συνβάλλουσα4820V-PAP-NSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτῆς846P-GSF

20 καὶ2532CONJ ὑπέστρεψαν5290V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ποιμένες4166N-NPM δοξάζοντες1392V-PAP-NPM καὶ2532CONJ αἰνοῦντες134V-PAP-NPM τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM ἐπὶ1909PREP πᾶσιν3956A-DPN οἷς3739R-DPN ἤκουσαν191V-AAI-3P καὶ2532CONJ εἶδον3708V-2AAI-3P καθὼς2531ADV ἐλαλήθη2980V-API-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM

21 Καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV ἐπλήσθησαν4130V-API-3P ἡμέραι2250N-NPF ὀκτὼ3638A-NUI τοῦ3588T-GSM περιτεμεῖν4059V-2AAN αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ ἐκλήθη2564V-API-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτοῦ846P-GSM Ἰησοῦς2424N-NSM τὸ3588T-NSN κληθὲν2564V-APP-NSN ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM ἀγγέλου32N-GSM πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSM συλλημφθῆναι4815V-APN αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλίᾳ2836N-DSF

22 Καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV ἐπλήσθησαν4130V-API-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τοῦ3588T-GSM καθαρισμοῦ2512N-GSM αὐτῶν846P-GPM κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM Μωϋσέως3475N-GSM ἀνήγαγον321V-2AAI-3P-ATT αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP Ἱεροσόλυμα2414N-APN παραστῆσαι3936V-AAN τῷ3588T-DSM Κυρίῳ2962N-DSM

23 καθὼς2531ADV γέγραπται1125V-RPI-3S ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM Κυρίου2962N-GSM ὅτι3754CONJ Πᾶν3956A-NSN ἄρσεν730A-NSN διανοῖγον1272V-PAP-NSN μήτραν3388N-ASF ἅγιον40A-ASN τῷ3588T-DSM Κυρίῳ2962N-DSM κληθήσεται2564V-FPI-3S,

24 καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN δοῦναι1325V-2AAN θυσίαν2378N-ASF κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN εἰρημένον2046V-RPP-ASN-ATT ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM νόμῳ3551N-DSM Κυρίου2962N-GSM ζεῦγος2201N-ASN τρυγόνων5167N-GPF 2228PRT δύο1417A-NUI νοσσοὺς3502N-APM περιστερῶν4058N-GPF.

25 Καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἄνθρωπος444N-NSM ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP Ἰερουσαλὴμ2419N-PRI 3739R-DSM ὄνομα3686N-NSN Συμεών4826N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM οὗτος3778D-NSM δίκαιος1342A-NSM καὶ2532CONJ εὐλαβής2126A-NSM προσδεχόμενος4327V-PNP-NSM παράκλησιν3874N-ASF τοῦ3588T-GSM Ἰσραήλ2474N-PRI καὶ2532CONJ Πνεῦμα4151N-NSN ἦν1510V-IAI-3S Ἅγιον40A-NSN ἐπ1909PREP αὐτόν846P-ASM

26 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846P-DSM κεχρηματισμένον5537V-RPP-NSN ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN τοῦ3588T-GSN Ἁγίου40A-GSN μὴ3361PRT-N ἰδεῖν3708V-2AAN θάνατον2288N-ASM πρὶν4250ADV 2228PRT ἂν302PRT ἴδῃ3708V-2AAS-3S τὸν3588T-ASM Χριστὸν5547N-ASM Κυρίου2962N-GSM

27 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN Πνεύματι4151N-DSN εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἱερόν2411N-ASN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἰσαγαγεῖν1521V-2AAN τοὺς3588T-APM γονεῖς1118N-APM τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN Ἰησοῦν2424N-ASM τοῦ3588T-GSM ποιῆσαι4160V-AAN αὐτοὺς846P-APM κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN εἰθισμένον1480V-RPP-ASN τοῦ3588T-GSM νόμου3551N-GSM περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM

28 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐδέξατο1209V-ADI-3S αὐτὸ846P-ASN εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἀγκάλας43N-APF καὶ2532CONJ εὐλόγησεν2127V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S

29 Νῦν3568ADV ἀπολύεις630V-PAI-2S τὸν3588T-ASM δοῦλόν1401N-ASM σου4771P-2GS Δέσποτα1203N-VSM
κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμά4487N-ASN σου4771P-2GS ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF

30 ὅτι3754CONJ εἶδον3708V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM μου1473P-1GS τὸ3588T-ASN σωτήριόν4992A-ASN σου4771P-2GS,

31 3739R-ASN ἡτοίμασας2090V-AAI-2S κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM λαῶν2992N-GPM

32 φῶς5457N-NSN εἰς1519PREP ἀποκάλυψιν602N-ASF ἐθνῶν1484N-GPN
καὶ2532CONJ δόξαν1391N-ASF λαοῦ2992N-GSM σου4771P-2GS Ἰσραήλ2474N-PRI.

33 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF θαυμάζοντες2296V-PAP-NPM ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPN λαλουμένοις2980V-PPP-DPN περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM

34 καὶ2532CONJ εὐλόγησεν2127V-AAI-3S αὐτοὺς846P-APM Συμεὼν4826N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP Μαριὰμ3137N-PRI τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF αὐτοῦ846P-GSM Ἰδοὺ3708V-2AMM-2S οὗτος3778D-NSM κεῖται2749V-PNI-3S εἰς1519PREP πτῶσιν4431N-ASF καὶ2532CONJ ἀνάστασιν386N-ASF πολλῶν4183A-GPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ἰσραὴλ2474N-PRI καὶ2532CONJ εἰς1519PREP σημεῖον4592N-ASN ἀντιλεγόμενον483V-PPP-ASN

35 καὶ2532CONJ σοῦ4771P-2GS δὲ1161CONJ αὐτῆς846P-GSF τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF διελεύσεται1330V-FDI-3S ῥομφαία4501N-NSF ὅπως3704ADV ἂν302PRT ἀποκαλυφθῶσιν601V-APS-3P ἐκ1537PREP πολλῶν4183A-GPF καρδιῶν2588N-GPF διαλογισμοί1261N-NPM

36 Καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S Ἄννα452N-GSM προφῆτις4398N-NSF θυγάτηρ2364N-NSF Φανουήλ5323N-PRI ἐκ1537PREP φυλῆς5443N-GSF Ἀσήρ768N-PRI αὕτη3778D-NSF προβεβηκυῖα4260V-RAP-NSF ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF πολλαῖς4183A-DPF ζήσασα2198V-AAP-NSF μετὰ3326PREP ἀνδρὸς435N-GSM ἔτη2094N-APN ἑπτὰ2033A-NUI ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF παρθενίας3932N-GSF αὐτῆς846P-GSF

37 καὶ2532CONJ αὐτὴ846P-NSF χήρα5503N-NSF ἕως2193ADV ἐτῶν2094N-GPN ὀγδοήκοντα3589A-NUI τεσσάρων5064A-GPN 3739R-NSF οὐκ3756PRT-N ἀφίστατο868V-INI-3S τοῦ3588T-GSN ἱεροῦ2411N-GSN νηστείαις3521N-DPF καὶ2532CONJ δεήσεσιν1162N-DPF λατρεύουσα3000V-PAP-NSF νύκτα3571N-ASF καὶ2532CONJ ἡμέραν2250N-ASF

38 καὶ2532CONJ αὐτῇ846P-DSF τῇ3588T-DSF ὥρᾳ5610N-DSF ἐπιστᾶσα2186V-2AAP-NSF ἀνθωμολογεῖτο437V-INI-3S τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM καὶ2532CONJ ἐλάλει2980V-IAI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM προσδεχομένοις4327V-PNP-DPM λύτρωσιν3085N-ASF Ἰερουσαλήμ2419N-PRI

39 Καὶ2532CONJ ὡς5613ADV ἐτέλεσαν5055V-AAI-3P πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM Κυρίου2962N-GSM ἐπέστρεψαν1994V-AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF ἑαυτῶν1438F-3GPM Ναζαρέθ3478N-PRI

40 Τὸ3588T-NSN δὲ1161CONJ παιδίον3813N-NSN ηὔξανεν837V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἐκραταιοῦτο2901V-IPI-3S πληρούμενον4137V-PPP-NSN σοφίᾳ4678N-DSF καὶ2532CONJ χάρις5485N-NSF Θεοῦ2316N-GSM ἦν1510V-IAI-3S ἐπ1909PREP αὐτό846P-ASN

41 Καὶ2532CONJ ἐπορεύοντο4198V-INI-3P οἱ3588T-NPM γονεῖς1118N-NPM αὐτοῦ846P-GSM κατ2596PREP ἔτος2094N-ASN εἰς1519PREP Ἱερουσαλὴμ2419N-PRI τῇ3588T-DSF ἑορτῇ1859N-DSF τοῦ3588T-GSM πάσχα3957ARAM

42 Καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐτῶν2094N-GPN δώδεκα1427A-NUI ἀναβαινόντων305V-PAP-GPM αὐτῶν846P-GPM κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ἔθος1485N-ASN τῆς3588T-GSF ἑορτῆς1859N-GSF

43 καὶ2532CONJ τελειωσάντων5048V-AAP-GPM τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὑποστρέφειν5290V-PAN αὐτοὺς846P-APM ὑπέμεινεν5278V-AAI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM 3588T-NSM παῖς3816N-NSM ἐν1722PREP Ἱερουσαλήμ2419N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἔγνωσαν1097V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM γονεῖς1118N-NPM αὐτοῦ846P-GSM

44 νομίσαντες3543V-AAP-NPM δὲ1161CONJ αὐτὸν846P-ASM εἶναι1510V-PAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF συνοδίᾳ4923N-DSF ἦλθον2064V-2AAI-3P ἡμέρας2250N-GSF ὁδὸν3598N-ASF καὶ2532CONJ ἀνεζήτουν327V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM συγγενεῦσιν4773A-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM γνωστοῖς1110A-DPM

45 καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N εὑρόντες2147V-2AAP-NPM ὑπέστρεψαν5290V-AAI-3P εἰς1519PREP Ἱερουσαλὴμ2419N-PRI ἀναζητοῦντες327V-PAP-NPM αὐτόν846P-ASM

46 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S μετὰ3326PREP ἡμέρας2250N-APF τρεῖς5140A-APF εὗρον2147V-2AAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἱερῷ2411N-DSN καθεζόμενον2516V-PNP-ASM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῶν3588T-GPM διδασκάλων1320N-GPM καὶ2532CONJ ἀκούοντα191V-PAP-ASM αὐτῶν846P-GPM καὶ2532CONJ ἐπερωτῶντα1905V-PAP-ASM αὐτούς846P-APM

47 ἐξίσταντο1839V-IMI-3P δὲ1161CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀκούοντες191V-PAP-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF συνέσει4907N-DSF καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF ἀποκρίσεσιν612N-DPF αὐτοῦ846P-GSM

48 καὶ2532CONJ ἰδόντες3708V-2AAP-NPM αὐτὸν846P-ASM ἐξεπλάγησαν1605V-2API-3P καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM Τέκνον5043N-VSN τί5101I-ASN ἐποίησας4160V-AAI-2S ἡμῖν1473P-1DP οὕτως3779ADV ἰδοὺ3708V-2AMM-2S 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM σου4771P-2GS κἀγὼ2504P-1NS-K ὀδυνώμενοι3600V-PPP-NPM ζητοῦμέν2212V-PAI-1P σε4771P-2AS

49 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM Τί5101I-NSN ὅτι3754CONJ ἐζητεῖτέ2212V-IAI-2P με1473P-1AS οὐκ3756PRT-N ᾔδειτε1492V-2LAI-2P ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN τοῦ3588T-GSM Πατρός3962N-GSM μου1473P-1GS δεῖ1163V-PAI-3S εἶναί1510V-PAN με1473P-1AS

50 καὶ2532CONJ αὐτοὶ846P-NPM οὐ3756PRT-N συνῆκαν4920V-AAI-3P τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN 3739R-ASN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM

51 καὶ2532CONJ κατέβη2597V-2AAI-3S μετ3326PREP αὐτῶν846P-GPM καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP Ναζαρὲθ3478N-PRI καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ὑποτασσόμενος5293V-PPP-NSM αὐτοῖς846P-DPM καὶ2532CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM διετήρει1301V-IAI-3S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτῆς846P-GSF

52 Καὶ2532CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM προέκοπτεν4298V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σοφίᾳ4678N-DSF καὶ2532CONJ ἡλικίᾳ2244N-DSF καὶ2532CONJ χάριτι5485N-DSF παρὰ3844PREP Θεῷ2316N-DSM καὶ2532CONJ ἀνθρώποις444N-DPM.

Κεφάλαιο 3

1 Ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN δὲ1161CONJ πεντεκαιδεκάτῳ4003A-DSN τῆς3588T-GSF ἡγεμονίας2231N-GSF Τιβερίου5086N-GSM Καίσαρος2541N-GSM ἡγεμονεύοντος2230V-PAP-GSM Ποντίου4194N-GSM Πειλάτου4091N-GSM τῆς3588T-GSF Ἰουδαίας2449N-GSF καὶ2532CONJ τετρααρχοῦντος5075V-PAP-GSM τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF Ἡρῴδου2264N-GSM Φιλίππου5376N-GSM δὲ1161CONJ τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846P-GSM τετρααρχοῦντος5075V-PAP-GSM τῆς3588T-GSF Ἰτουραίας2484A-GSF καὶ2532CONJ Τραχωνίτιδος5139N-GSF χώρας5561N-GSF καὶ2532CONJ Λυσανίου3078N-GSM τῆς3588T-GSF Ἀβιληνῆς9N-GSF τετρααρχοῦντος5075V-PAP-GSM

2 ἐπὶ1909PREP ἀρχιερέως749N-GSM Ἄννα452N-GSM καὶ2532CONJ Καϊάφα2533N-GSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S ῥῆμα4487N-NSN Θεοῦ2316N-GSM ἐπὶ1909PREP Ἰωάνην2491N-ASM τὸν3588T-ASM Ζαχαρίου2197N-GSM υἱὸν5207N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF

3 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF περίχωρον4066A-ASF τοῦ3588T-GSM Ἰορδάνου2446N-GSM κηρύσσων2784V-PAP-NSM βάπτισμα908N-ASN μετανοίας3341N-GSF εἰς1519PREP ἄφεσιν859N-ASF ἁμαρτιῶν266N-GPF

4 ὡς5613ADV γέγραπται1125V-RPI-3S ἐν1722PREP βίβλῳ976N-DSF λόγων3056N-GPM Ἡσαΐου2268N-GSM τοῦ3588T-GSM προφήτου4396N-GSM Φωνὴ5456N-NSF βοῶντος994V-PAP-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF
Ἑτοιμάσατε2090V-AAM-2P τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF Κυρίου2962N-GSM
εὐθείας2117A-APF ποιεῖτε4160V-PAM-2P τὰς3588T-APF τρίβους5147N-APF αὐτοῦ846P-GSM

5 πᾶσα3956A-NSF φάραγξ5327N-NSF πληρωθήσεται4137V-FPI-3S
καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN ὄρος3735N-NSN καὶ2532CONJ βουνὸς1015N-NSM ταπεινωθήσεται5013V-FPI-3S
καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FDI-3S τὰ3588T-NPN σκολιὰ4646A-NPN εἰς1519PREP εὐθείας2117A-APF
καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF τραχεῖαι5138A-NPF εἰς1519PREP ὁδοὺς3598N-APF λείας3006A-APF

6 καὶ2532CONJ ὄψεται3708V-FDI-3S πᾶσα3956A-NSF σὰρξ4561N-NSF τὸ3588T-ASN σωτήριον4992A-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM.

7 Ἔλεγεν3004V-IAI-3S οὖν3767CONJ τοῖς3588T-DPM ἐκπορευομένοις1607V-PNP-DPM ὄχλοις3793N-DPM βαπτισθῆναι907V-APN ὑπ5259PREP αὐτοῦ846P-GSM Γεννήματα1081N-VPN ἐχιδνῶν2191N-GPF τίς5101I-NSM ὑπέδειξεν5263V-AAI-3S ὑμῖν4771P-2DP φυγεῖν5343V-2AAN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF μελλούσης3195V-PAP-GSF ὀργῆς3709N-GSF

8 ποιήσατε4160V-AAM-2P οὖν3767CONJ καρποὺς2590N-APM ἀξίους514A-APM τῆς3588T-GSF μετανοίας3341N-GSF καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ἄρξησθε756V-AMS-2P λέγειν3004V-PAN ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-2DPM Πατέρα3962N-ASM ἔχομεν2192V-PAI-1P τὸν3588T-ASM Ἀβραάμ11N-PRI λέγω3004V-PAI-1S γὰρ1063CONJ ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ δύναται1410V-PNI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM λίθων3037N-GPM τούτων3778D-GPM ἐγεῖραι1453V-AAN τέκνα5043N-APN τῷ3588T-DSM Ἀβραάμ11N-PRI

9 ἤδη2235ADV δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀξίνη513N-NSF πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF ῥίζαν4491N-ASF τῶν3588T-GPN δένδρων1186N-GPN κεῖται2749V-PNI-3S πᾶν3956A-NSN οὖν3767CONJ δένδρον1186N-NSN μὴ3361PRT-N ποιοῦν4160V-PAP-NSN καρπὸν2590N-ASM καλὸν2570A-ASM ἐκκόπτεται1581V-PPI-3S καὶ2532CONJ εἰς1519PREP πῦρ4442N-ASN βάλλεται906V-PPI-3S

10 Καὶ2532CONJ ἐπηρώτων1905V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM ὄχλοι3793N-NPM λέγοντες3004V-PAP-NPM Τί5101I-ASN οὖν3767CONJ ποιήσωμεν4160V-AAS-1P

11 ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM δὲ1161CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM δύο1417A-NUI χιτῶνας5509N-APM μεταδότω3330V-2AAM-3S τῷ3588T-DSM μὴ3361PRT-N ἔχοντι2192V-PAP-DSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM βρώματα1033N-APN ὁμοίως3668ADV ποιείτω4160V-PAM-3S

12 ἦλθον2064V-2AAI-3P δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ τελῶναι5057N-NPM βαπτισθῆναι907V-APN καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-2AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM Διδάσκαλε1320N-VSM τί5101I-ASN ποιήσωμεν4160V-AAS-1P

13 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM Μηδὲν3367A-ASN-N πλέον4119A-ASN-C παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN διατεταγμένον1299V-RPP-ASN ὑμῖν4771P-2DP πράσσετε4238V-PAM-2P

14 ἐπηρώτων1905V-IAI-3P δὲ1161CONJ αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ στρατευόμενοι4754V-PMP-NPM λέγοντες3004V-PAP-NPM Τί5101I-ASN ποιήσωμεν4160V-AAS-1P καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Μηδένα3367A-ASM-N διασείσητε1286V-AAS-2P μηδὲ3366CONJ-N συκοφαντήσητε4811V-AAS-2P καὶ2532CONJ ἀρκεῖσθε714V-PPM-2P τοῖς3588T-DPN ὀψωνίοις3800N-DPN ὑμῶν4771P-2GP

15 Προσδοκῶντος4328V-PAP-GSM δὲ1161CONJ τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ διαλογιζομένων1260V-PNP-GPM πάντων3956A-GPM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF αὐτῶν846P-GPM περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM Ἰωάνου2491N-PRI μή3361PRT-N ποτε4218ADV-N αὐτὸς846P-NSM εἴη1510V-PAO-3S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM

16 ἀπεκρίνατο611V-ADI-3S λέγων3004V-PAP-NSM πᾶσιν3956A-DPM 3588T-NSM Ἰωάνης2491N-NSM Ἐγὼ1473P-1NS μὲν3303PRT ὕδατι5204N-DSN βαπτίζω907V-PAI-1S ὑμᾶς4771P-2AP ἔρχεται2064V-PNI-3S δὲ1161CONJ 3588T-NSM ἰσχυρότερός2478A-NSM-C μου1473P-1GS οὗ3739R-GSM οὐκ3756PRT-N εἰμὶ1510V-PAI-1S ἱκανὸς2425A-NSM λῦσαι3089V-AAN τὸν3588T-ASM ἱμάντα2438N-ASM τῶν3588T-GPN ὑποδημάτων5266N-GPN αὐτοῦ846P-GSM αὐτὸς846P-NSM ὑμᾶς4771P-2AP βαπτίσει907V-FAI-3S ἐν1722PREP Πνεύματι4151N-DSN Ἁγίῳ40A-DSN καὶ2532CONJ πυρί4442N-DSN

17 οὗ3739R-GSM τὸ3588T-NSN πτύον4425N-NSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846P-GSM διακαθᾶραι1245V-AAN τὴν3588T-ASF ἅλωνα257N-ASF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ συναγαγεῖν4863V-2AAN τὸν3588T-ASM σῖτον4621N-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἀποθήκην596N-ASF αὐτοῦ846P-GSM τὸ3588T-ASN δὲ1161CONJ ἄχυρον892N-ASN κατακαύσει2618V-FAI-3S πυρὶ4442N-DSN ἀσβέστῳ762A-DSN

18 Πολλὰ4183A-APN μὲν3303PRT οὖν3767CONJ καὶ2532CONJ ἕτερα2087A-APN παρακαλῶν3870V-PAP-NSM εὐηγγελίζετο2097V-IMI-3S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM

19 3588T-NSM δὲ1161CONJ Ἡρῴδης2264N-NSM 3588T-NSM τετραάρχης5076N-NSM ἐλεγχόμενος1651V-PPP-NSM ὑπ5259PREP αὐτοῦ846P-GSM περὶ4012PREP Ἡρῳδιάδος2266N-GSF τῆς3588T-GSF γυναικὸς1135N-GSF τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ περὶ4012PREP πάντων3956A-GPN ὧν3739R-GPN ἐποίησεν4160V-AAI-3S πονηρῶν4190A-GPN 3588T-NSM Ἡρῴδης2264N-NSM

20 προσέθηκεν4369V-AAI-3S καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-ASN ἐπὶ1909PREP πᾶσιν3956A-DPN κατέκλεισεν2623V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ἰωάνην2491N-ASM ἐν1722PREP φυλακῇ5438N-DSF

21 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN βαπτισθῆναι907V-APN ἅπαντα537A-ASM τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM καὶ2532CONJ Ἰησοῦ2424N-GSM βαπτισθέντος907V-APP-GSM καὶ2532CONJ προσευχομένου4336V-PNP-GSM ἀνεῳχθῆναι455V-APN τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM

22 καὶ2532CONJ καταβῆναι2597V-2AAN τὸ3588T-NSN Πνεῦμα4151N-NSN τὸ3588T-NSN Ἅγιον40A-NSN σωματικῷ4984A-DSN εἴδει1491N-DSN ὡς5613ADV περιστερὰν4058N-ASF ἐπ1909PREP αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ φωνὴν5456N-ASF ἐξ1537PREP οὐρανοῦ3772N-GSM γενέσθαι1096V-2ADN Σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Υἱός5207N-NSM μου1473P-1GS 3588T-NSM ἀγαπητός27A-NSM ἐν1722PREP σοὶ4771P-2DS εὐδόκησα2106V-AAI-1S

23 Καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἦν1510V-IAI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM ἀρχόμενος756V-PMP-NSM ὡσεὶ5616ADV ἐτῶν2094N-GPN τριάκοντα5144A-NUI ὢν1510V-PAP-NSM υἱός5207N-NSM ὡς5613ADV ἐνομίζετο3543V-IPI-3S Ἰωσὴφ2501N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἡλεὶ2242N-PRI

24 τοῦ3588T-GSM Ματθὰτ3158N-PRI τοῦ3588T-GSM Λευεὶ3017N-PRI τοῦ3588T-GSM Μελχεὶ3197N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἰανναὶ2388N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἰωσὴφ2501N-PRI

25 τοῦ3588T-GSM Ματταθίου3161N-GSM τοῦ3588T-GSM Ἀμὼς301N-PRI τοῦ3588T-GSM Ναοὺμ3486N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἐσλεὶ2069N-PRI τοῦ3588T-GSM Ναγγαὶ3477N-PRI

26 τοῦ3588T-GSM Μαὰθ3092N-PRI τοῦ3588T-GSM Ματταθίου3161N-GSM τοῦ3588T-GSM Σεμεεὶν4584N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἰωσὴχ2501N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἰωδὰ2448N-PRI

27 τοῦ3588T-GSM Ἰωανὰν2490N-PRI τοῦ3588T-GSM Ῥησὰ4488N-PRI τοῦ3588T-GSM Ζοροβάβελ2216N-PRI τοῦ3588T-GSM Σαλαθιὴλ4528N-PRI τοῦ3588T-GSM Νηρεὶ3518N-PRI

28 τοῦ3588T-GSM Μελχεὶ3197N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἀδδεὶ78N-PRI τοῦ3588T-GSM Κωσὰμ2973N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἐλμαδὰμ1678N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἢρ2262N-PRI

29 τοῦ3588T-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM τοῦ3588T-GSM Ἐλιέζερ1663N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἰωρεὶμ2497N-PRI τοῦ3588T-GSM Μαθθὰτ3158N-PRI τοῦ3588T-GSM Λευεὶ3017N-PRI

30 τοῦ3588T-GSM Συμεὼν4826N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἰούδα2455N-GSM τοῦ3588T-GSM Ἰωσὴφ2501N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἰωνὰμ2494N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἐλιακεὶμ1662N-PRI

31 τοῦ3588T-GSM Μελεὰ3190N-PRI τοῦ3588T-GSM Μεννὰ3104N-PRI τοῦ3588T-GSM Ματταθὰ3160N-PRI τοῦ3588T-GSM Ναθὰμ3481N-PRI τοῦ3588T-GSM Δαυεὶδ1138N-PRI

32 τοῦ3588T-GSM Ἰεσσαὶ2421N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἰωβὴδ5601N-PRI τοῦ3588T-GSM Βοὸς1016N-GSM τοῦ3588T-GSM Σαλὰ4527N-PRI τοῦ3588T-GSM Ναασσὼν3476N-PRI

33 τοῦ3588T-GSM Ἀμιναδὰβ284N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἀδμεὶν284N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἀρνεὶ2496N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἐσρὼμ2074N-PRI τοῦ3588T-GSM Φαρὲς5329N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἰούδα2455N-GSM

34 τοῦ3588T-GSM Ἰακὼβ2384N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἰσαὰκ2464N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἀβραὰμ11N-PRI τοῦ3588T-GSM Θάρα2291N-PRI τοῦ3588T-GSM Ναχὼρ3493N-PRI

35 τοῦ3588T-GSM Σεροὺχ4562N-PRI τοῦ3588T-GSM Ῥαγαῦ4466N-PRI τοῦ3588T-GSM Φάλεκ5317N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἔβερ1443N-PRI τοῦ3588T-GSM Σαλὰ4527N-PRI

36 τοῦ3588T-GSM Καϊνὰμ2536N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἀρφαξὰδ742N-PRI τοῦ3588T-GSM Σὴμ4590N-PRI τοῦ3588T-GSM Νῶε3575N-PRI τοῦ3588T-GSM Λάμεχ2984N-PRI

37 τοῦ3588T-GSM Μαθουσαλὰ3103N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἐνὼχ1802N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἰάρετ2391N-PRI τοῦ3588T-GSM Μαλελεὴλ3121N-PRI τοῦ3588T-GSM Καϊνὰμ2536N-PRI

38 τοῦ3588T-GSM Ἐνὼς1800N-PRI τοῦ3588T-GSM Σὴθ4589N-PRI τοῦ3588T-GSM Ἀδὰμ76N-PRI τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

Κεφάλαιο 4

1 Ἰησοῦς2424N-NSM δὲ1161CONJ πλήρης4134A-NSM Πνεύματος4151N-GSN Ἁγίου40A-GSN ὑπέστρεψεν5290V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM Ἰορδάνου2446N-GSM καὶ2532CONJ ἤγετο71V-IPI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN Πνεύματι4151N-DSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF

2 ἡμέρας2250N-APF τεσσεράκοντα5062A-NUI πειραζόμενος3985V-PPP-NSM ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM διαβόλου1228A-GSM Καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἔφαγεν5315V-2AAI-3S οὐδὲν3762A-ASN-N ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF καὶ2532CONJ συντελεσθεισῶν4931V-APP-GPF αὐτῶν846P-GPF ἐπείνασεν3983V-AAI-3S

3 εἶπεν3004V-2AAI-3S δὲ1161CONJ αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM διάβολος1228A-NSM Εἰ1487COND Υἱὸς5207N-NSM εἶ1510V-PAI-2S τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM εἰπὲ3004V-2AAM-2S τῷ3588T-DSM λίθῳ3037N-DSM τούτῳ3778D-DSM ἵνα2443CONJ γένηται1096V-2ADS-3S ἄρτος740N-NSM

4 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-ADI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Γέγραπται1125V-RPI-3S ὅτι3754CONJ Οὐκ3756PRT-N ἐπ1909PREP ἄρτῳ740N-DSM μόνῳ3441A-DSM ζήσεται2198V-FDI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM.

5 Καὶ2532CONJ ἀναγαγὼν321V-2AAP-NSM αὐτὸν846P-ASM ἔδειξεν1166V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF βασιλείας932N-APF τῆς3588T-GSF οἰκουμένης3625N-GSF ἐν1722PREP στιγμῇ4743N-DSF χρόνου5550N-GSM

6 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM διάβολος1228A-NSM Σοὶ4771P-2DS δώσω1325V-FAI-1S τὴν3588T-ASF ἐξουσίαν1849N-ASF ταύτην3778D-ASF ἅπασαν537A-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF αὐτῶν846P-GPF ὅτι3754CONJ ἐμοὶ1473P-1DS παραδέδοται3860V-RPI-3S καὶ2532CONJ 3739R-DSM ἐὰν1437COND θέλω2309V-PAS-1S δίδωμι1325V-PAI-1S αὐτήν846P-ASF

7 σὺ4771P-2NS οὖν3767CONJ ἐὰν1437COND προσκυνήσῃς4352V-AAS-2S ἐνώπιον1799ADV ἐμοῦ1473P-1GS ἔσται1510V-FDI-3S σοῦ4771P-2GS πᾶσα3956A-NSF

8 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Γέγραπται1125V-RPI-3S Προσκυνήσεις4352V-FAI-2S Κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ αὐτῷ846P-DSM μόνῳ3441A-DSM λατρεύσεις3000V-FAI-2S.

9 Ἤγαγεν71V-2AAI-3S δὲ1161CONJ αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP Ἱερουσαλὴμ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἔστησεν2476V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πτερύγιον4419N-ASN τοῦ3588T-GSM ἱεροῦ2411N-GSN καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Εἰ1487COND Υἱὸς5207N-NSM εἶ1510V-PAI-2S τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM βάλε906V-2AAM-2S σεαυτὸν4572F-2ASM ἐντεῦθεν1782ADV κάτω2736ADV

10 γέγραπται1125V-RPI-3S γὰρ1063CONJ ὅτι3754CONJ τοῖς3588T-DPM ἀγγέλοις32N-DPM αὐτοῦ846P-GSM ἐντελεῖται1781V-FNI-3S περὶ4012PREP σοῦ4771P-2GS τοῦ3588T-GSN διαφυλάξαι1314V-AAN σε4771P-2AS,

11 καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἐπὶ1909PREP χειρῶν5495N-GPF ἀροῦσίν142V-FAI-3P σε4771P-2AS μή3361PRT-N ποτε4218ADV-N προσκόψῃς4350V-AAS-2S πρὸς4314PREP λίθον3037N-ASM τὸν3588T-ASM πόδα4228N-ASM σου4771P-2GS.

12 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM ὅτι3754CONJ Εἴρηται2046V-RPI-3S Οὐκ3756PRT-N ἐκπειράσεις1598V-FAI-2S Κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM σου4771P-2GS.

13 Καὶ2532CONJ συντελέσας4931V-AAP-NSM πάντα3956A-ASM πειρασμὸν3986N-ASM 3588T-NSM διάβολος1228A-NSM ἀπέστη868V-2AAI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM ἄχρι891ADV καιροῦ2540N-GSM

14 Καὶ2532CONJ ὑπέστρεψεν5290V-AAI-3S 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF καὶ2532CONJ φήμη5345N-NSF ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S καθ2596PREP ὅλης3650A-GSF τῆς3588T-GSF περιχώρου4066A-GSF περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM

15 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF συναγωγαῖς4864N-DPF αὐτῶν846P-GPM δοξαζόμενος1392V-PPP-NSM ὑπὸ5259PREP πάντων3956A-GPM

16 Καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP Ναζαρά3478N-PRI οὗ3757ADV ἦν1510V-IAI-3S τεθραμμένος5142V-RPP-NSM καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN εἰωθὸς1486V-2RAP-ASN αὐτῷ846P-DSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῶν3588T-GPN σαββάτων4521N-GPN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF συναγωγήν4864N-ASF καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-2AAI-3S ἀναγνῶναι314V-2AAN

17 καὶ2532CONJ ἐπεδόθη1929V-API-3S αὐτῷ846P-DSM βιβλίον975N-NSN τοῦ3588T-GSM προφήτου4396N-GSM Ἡσαΐου2268N-GSM καὶ2532CONJ ἀνοίξας455V-AAP-NSM τὸ3588T-ASN βιβλίον975N-ASN εὗρεν2147V-2AAI-3S τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM οὗ3739R-GSM ἦν1510V-IAI-3S γεγραμμένον1125V-RPP-NSN

18 Πνεῦμα4151N-NSN Κυρίου2962N-GSM ἐπ1909PREP ἐμέ1473P-1AS
οὗ3739R-GSN εἵνεκεν1752PREP ἔχρισέν5548V-AAI-3S με1473P-1AS εὐαγγελίσασθαι2097V-AMN πτωχοῖς4434A-DPM
ἀπέσταλκέν649V-RAI-3S με1473P-1AS κηρῦξαι2784V-AAN αἰχμαλώτοις164N-DPM ἄφεσιν859N-ASF καὶ2532CONJ
τυφλοῖς5185A-DPM ἀνάβλεψιν309N-ASF
ἀποστεῖλαι649V-AAN τεθραυσμένους2352V-RPP-APM ἐν1722PREP ἀφέσει859N-DSF

19 κηρῦξαι2784V-AAN ἐνιαυτὸν1763N-ASM Κυρίου2962N-GSM δεκτόν1184A-ASM.

20 καὶ2532CONJ πτύξας4428V-AAP-NSM τὸ3588T-ASN βιβλίον975N-ASN ἀποδοὺς591V-2AAP-NSM τῷ3588T-DSM ὑπηρέτῃ5257N-DSM ἐκάθισεν2523V-AAI-3S καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPM οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF συναγωγῇ4864N-DSF ἦσαν1510V-IAI-3P ἀτενίζοντες816V-PAP-NPM αὐτῷ846P-DSM

21 ἤρξατο756V-ADI-3S δὲ1161CONJ λέγειν3004V-PAN πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM ὅτι3754CONJ Σήμερον4594ADV πεπλήρωται4137V-RPI-3S 3588T-NSF γραφὴ1124N-NSF αὕτη3778D-NSF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὠσὶν3775N-DPN ὑμῶν4771P-2GP

22 καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM ἐμαρτύρουν3140V-IAI-3P αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ ἐθαύμαζον2296V-IAI-3P ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM λόγοις3056N-DPM τῆς3588T-GSF χάριτος5485N-GSF τοῖς3588T-DPM ἐκπορευομένοις1607V-PNP-DPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN στόματος4750N-GSN αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P Οὐχὶ3780PRT-I υἱός5207N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S Ἰωσὴφ2501N-PRI οὗτος3778D-NSM

23 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM Πάντως3843ADV ἐρεῖτέ2046V-FAI-2P μοι1473P-1DS τὴν3588T-ASF παραβολὴν3850N-ASF ταύτην3778D-ASF Ἰατρέ2395N-VSM θεράπευσον2323V-AAM-2S σεαυτόν4572F-2ASM ὅσα3745K-APN ἠκούσαμεν191V-AAI-1P γενόμενα1096V-2ADP-APN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Καφαρναοὺμ2584N-PRI ποίησον4160V-AAM-2S καὶ2532CONJ ὧδε5602ADV ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πατρίδι3968N-DSF σου4771P-2GS

24 εἶπεν3004V-2AAI-3S δέ1161CONJ Ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N προφήτης4396N-NSM δεκτός1184A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πατρίδι3968N-DSF αὐτοῦ846P-GSM

25 ἐπ1909PREP ἀληθείας225N-GSF δὲ1161CONJ λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP πολλαὶ4183A-NPF χῆραι5503N-NPF ἦσαν1510V-IAI-3P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF Ἡλείου2243N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ἰσραήλ2474N-PRI ὅτε3753ADV ἐκλείσθη2808V-API-3S 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM ἐπὶ1909PREP ἔτη2094N-APN τρία5140A-APN καὶ2532CONJ μῆνας3376N-APM ἕξ1803A-NUI ὡς5613ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S λιμὸς3042N-NSM μέγας3173A-NSM ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF

26 καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP οὐδεμίαν3762A-ASF-N αὐτῶν846P-GPF ἐπέμφθη3992V-API-3S Ἡλείας2243N-NSM εἰ1487COND μὴ3361PRT-N εἰς1519PREP Σάρεπτα4558N-APN τῆς3588T-GSF Σιδωνίας4606N-GSF πρὸς4314PREP γυναῖκα1135N-ASF χήραν5503N-ASF.

27 καὶ2532CONJ πολλοὶ4183A-NPM λεπροὶ3015A-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ἰσραὴλ2474N-PRI ἐπὶ1909PREP Ἑλισαίου1666N-GSM τοῦ3588T-GSM προφήτου4396N-GSM καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N αὐτῶν846P-GPM ἐκαθαρίσθη2511V-API-3S εἰ1487COND μὴ3361PRT-N Ναιμὰν3497N-PRI 3588T-NSM Σύρος4948N-NSM

28 καὶ2532CONJ ἐπλήσθησαν4130V-API-3P πάντες3956A-NPM θυμοῦ2372N-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF συναγωγῇ4864N-DSF ἀκούοντες191V-PAP-NPM ταῦτα3778D-APN

29 καὶ2532CONJ ἀναστάντες450V-2AAP-NPM ἐξέβαλον1544V-2AAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἔξω1854ADV τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἤγαγον71V-2AAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἕως2193ADV ὀφρύος3790N-GSF τοῦ3588T-GSN ὄρους3735N-GSN ἐφ1909PREP οὗ3739R-GSN 3588T-NSF πόλις4172N-NSF ᾠκοδόμητο3618V-LPI-3S αὐτῶν846P-GPM ὥστε5620CONJ κατακρημνίσαι2630V-AAN αὐτόν846P-ASM

30 αὐτὸς846P-NSM δὲ1161CONJ διελθὼν1330V-2AAP-NSM διὰ1223PREP μέσου3319A-GSN αὐτῶν846P-GPM ἐπορεύετο4198V-INI-3S

31 Καὶ2532CONJ κατῆλθεν2718V-2AAI-3S εἰς1519PREP Καφαρναοὺμ2584N-PRI πόλιν4172N-ASF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S διδάσκων1321V-PAP-NSM αὐτοὺς846P-APM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN σάββασιν4521N-DPN

32 καὶ2532CONJ ἐξεπλήσσοντο1605V-IPI-3P ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF διδαχῇ1322N-DSF αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP ἐξουσίᾳ1849N-DSF ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM αὐτοῦ846P-GSM

33 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF συναγωγῇ4864N-DSF ἦν1510V-IAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM πνεῦμα4151N-ASN δαιμονίου1140N-GSN ἀκαθάρτου169A-GSN καὶ2532CONJ ἀνέκραξεν349V-AAI-3S φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF

34 Ἔα1436INJ τί5101I-NSN ἡμῖν1473P-1DP καὶ2532CONJ σοί4771P-2DS Ἰησοῦ2424N-VSM Ναζαρηνέ3479A-VSM ἦλθες2064V-2AAI-2S ἀπολέσαι622V-AAN ἡμᾶς1473P-1AP οἶδά1492V-RAI-1S σε4771P-2AS τίς5101I-NSM εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Ἅγιος40A-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

35 καὶ2532CONJ ἐπετίμησεν2008V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSN 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM λέγων3004V-PAP-NSM Φιμώθητι5392V-APM-2S καὶ2532CONJ ἔξελθε1831V-2AAM-2S ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ῥίψαν4496V-AAP-NSN αὐτὸν846P-ASM τὸ3588T-NSN δαιμόνιον1140N-NSN εἰς1519PREP τὸ3588T-NSN μέσον3319A-ASN ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM μηδὲν3367A-ASN-N βλάψαν984V-AAP-NSN αὐτόν846P-ASM

36 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S θάμβος2285N-NSN ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM καὶ2532CONJ συνελάλουν4814V-IAI-3P πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM λέγοντες3004V-PAP-NPM Τίς5101I-NSM 3588T-NSM λόγος3056N-NSM οὗτος3778D-NSM ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP ἐξουσίᾳ1849N-DSF καὶ2532CONJ δυνάμει1411N-DSF ἐπιτάσσει2004V-PAI-3S τοῖς3588T-DPN ἀκαθάρτοις169A-DPN πνεύμασιν4151N-DPN καὶ2532CONJ ἐξέρχονται1831V-PNI-3P

37 καὶ2532CONJ ἐξεπορεύετο1607V-INI-3S ἦχος2279N-NSM περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP πάντα3956A-ASM τόπον5117N-ASM τῆς3588T-GSF περιχώρου4066A-GSF

38 Ἀναστὰς450V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF συναγωγῆς4864N-GSF εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF Σίμωνος4613N-GSM πενθερὰ3994N-NSF δὲ1161CONJ τοῦ3588T-GSM Σίμωνος4613N-GSM ἦν1510V-IAI-3S συνεχομένη4912V-PPP-NSF πυρετῷ4446N-DSM μεγάλῳ3173A-DSM καὶ2532CONJ ἠρώτησαν2065V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM περὶ4012PREP αὐτῆς846P-GSF

39 καὶ2532CONJ ἐπιστὰς2186V-2AAP-NSM ἐπάνω1883ADV αὐτῆς846P-GSF ἐπετίμησεν2008V-AAI-3S τῷ3588T-DSM πυρετῷ4446N-DSM καὶ2532CONJ ἀφῆκεν863V-AAI-3S αὐτήν846P-ASF παραχρῆμα3916ADV δὲ1161CONJ ἀναστᾶσα450V-2AAP-NSF διηκόνει1247V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM

40 Δύνοντος1416V-PAP-GSM δὲ1161CONJ τοῦ3588T-GSM ἡλίου2246N-GSM ἅπαντες537A-NPM ὅσοι3745K-NPM εἶχον2192V-IAI-3P ἀσθενοῦντας770V-PAP-APM νόσοις3554N-DPF ποικίλαις4164A-DPF ἤγαγον71V-2AAI-3P αὐτοὺς846P-APM πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἑνὶ1520A-DSM ἑκάστῳ1538A-DSM αὐτῶν846P-GPM τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐπιτιθεὶς2007V-PAP-NSM ἐθεράπευεν2323V-IAI-3S αὐτούς846P-APM

41 ἐξήρχετο1831V-INI-3S δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ δαιμόνια1140N-NPN ἀπὸ575PREP πολλῶν4183A-GPM κραυγάζοντα2905V-PAP-NPN καὶ2532CONJ λέγοντα3004V-PAP-NPN ὅτι3754CONJ Σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐπιτιμῶν2008V-PAP-NSM οὐκ3756PRT-N εἴα1439V-IAI-3S αὐτὰ846P-APN λαλεῖν2980V-PAN ὅτι3754CONJ ᾔδεισαν1492V-2LAI-3P τὸν3588T-ASM Χριστὸν5547N-ASM αὐτὸν846P-ASM εἶναι1510V-PAN

42 Γενομένης1096V-2ADP-GSF δὲ1161CONJ ἡμέρας2250N-GSF ἐξελθὼν1831V-2AAP-NSM ἐπορεύθη4198V-AOI-3S εἰς1519PREP ἔρημον2048A-ASM τόπον5117N-ASM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὄχλοι3793N-NPM ἐπεζήτουν1934V-IAI-3P αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P ἕως2193ADV αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ κατεῖχον2722V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM τοῦ3588T-GSN μὴ3361PRT-N πορεύεσθαι4198V-PNN ἀπ575PREP αὐτῶν846P-GPM

43 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM ὅτι3754CONJ Καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF ἑτέραις2087A-DPF πόλεσιν4172N-DPF εὐαγγελίσασθαί2097V-AMN με1473P-1AS δεῖ1163V-PAI-3S τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ὅτι3754CONJ ἐπὶ1909PREP τοῦτο3778D-ASN ἀπεστάλην649V-2API-1S

44 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S κηρύσσων2784V-PAP-NSM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF συναγωγὰς4864N-APF τῆς3588T-GSF Ἰουδαίας2449N-GSF

Κεφάλαιο 5

1 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM ἐπικεῖσθαι1945V-PNN αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ ἀκούειν191V-PAN τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἦν1510V-IAI-3S ἑστὼς2476V-RAP-NSM παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF λίμνην3041N-ASF Γεννησαρέτ1082N-PRI

2 καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-2AAI-3S πλοῖα4143N-APN δύο1417A-NUI ἑστῶτα2476V-RAP-APN παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF λίμνην3041N-ASF οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἁλεεῖς231N-NPM ἀπ575PREP αὐτῶν846P-GPN ἀποβάντες576V-2AAP-NPM ἔπλυνον4150V-IAI-3P τὰ3588T-APN δίκτυα1350N-APN

3 ἐμβὰς1684V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ εἰς1519PREP ἓν1520A-ASN τῶν3588T-GPN πλοίων4143N-GPN 3739R-NSN ἦν1510V-IAI-3S Σίμωνος4613N-GSM ἠρώτησεν2065V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἐπαναγαγεῖν1877V-2AAN ὀλίγον3641A-ASM καθίσας2523V-AAP-NSM δὲ1161CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN πλοίου4143N-GSN ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S τοὺς3588T-APM ὄχλους3793N-APM

4 ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἐπαύσατο3973V-AMI-3S λαλῶν2980V-PAP-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Σίμωνα4613N-ASM Ἐπανάγαγε1877V-2AAM-2S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN βάθος899N-ASN καὶ2532CONJ χαλάσατε5465V-AAM-2P τὰ3588T-APN δίκτυα1350N-APN ὑμῶν4771P-2GP εἰς1519PREP ἄγραν61N-ASF

5 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM Σίμων4613N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S Ἐπιστάτα1988N-VSM δι1223PREP ὅλης3650A-GSF νυκτὸς3571N-GSF κοπιάσαντες2872V-AAP-NPM οὐδὲν3762A-ASN-N ἐλάβομεν2983V-2AAI-1P ἐπὶ1909PREP δὲ1161CONJ τῷ3588T-DSN ῥήματί4487N-DSN σου4771P-2GS χαλάσω5465V-FAI-1S τὰ3588T-APN δίκτυα1350N-APN

6 καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-ASN ποιήσαντες4160V-AAP-NPM συνέκλεισαν4788V-AAI-3P πλῆθος4128N-ASN ἰχθύων2486N-GPM πολύ4183A-ASN διερήσσετο1284V-IPI-3S δὲ1161CONJ τὰ3588T-NPN δίκτυα1350N-NPN αὐτῶν846P-GPM

7 καὶ2532CONJ κατένευσαν2656V-AAI-3P τοῖς3588T-DPM μετόχοις3353A-DPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἑτέρῳ2087A-DSN πλοίῳ4143N-DSN τοῦ3588T-GSM ἐλθόντας2064V-2AAP-APM συλλαβέσθαι4815V-2AMN αὐτοῖς846P-DPM καὶ2532CONJ ἦλθαν2064V-2AAI-3P καὶ2532CONJ ἔπλησαν4130V-AAI-3P ἀμφότερα297A-APN τὰ3588T-APN πλοῖα4143N-APN ὥστε5620CONJ βυθίζεσθαι1036V-PPN αὐτά846P-APN

8 ἰδὼν3708V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ Σίμων4613N-NSM Πέτρος4074N-NSM προσέπεσεν4363V-2AAI-3S τοῖς3588T-DPN γόνασιν1119N-DPN Ἰησοῦ2424N-GSM λέγων3004V-PAP-NSM Ἔξελθε1831V-2AAM-2S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-1GS ὅτι3754CONJ ἀνὴρ435N-NSM ἁμαρτωλός268A-NSM εἰμι1510V-PAI-1S Κύριε2962N-VSM

9 θάμβος2285N-NSN γὰρ1063CONJ περιέσχεν4023V-2AAI-3S αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM σὺν4862PREP αὐτῷ846P-DSM ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF ἄγρᾳ61N-DSF τῶν3588T-GPM ἰχθύων2486N-GPM 3739R-DSF συνέλαβον4815V-2AAI-3P

10 ὁμοίως3668ADV δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ Ἰάκωβον2385N-ASM καὶ2532CONJ Ἰωάνην2491N-ASM υἱοὺς5207N-APM Ζεβεδαίου2199N-GSM οἳ3739R-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P κοινωνοὶ2844N-NPM τῷ3588T-DSM Σίμωνι4613N-DSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Σίμωνα4613N-ASM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Μὴ3361PRT-N φοβοῦ5399V-PNM-2S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM νῦν3568ADV ἀνθρώπους444N-APM ἔσῃ1510V-FDI-2S ζωγρῶν2221V-PAP-NSM

11 καὶ2532CONJ καταγαγόντες2609V-2AAP-NPM τὰ3588T-APN πλοῖα4143N-APN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF ἀφέντες863V-2AAP-NPM πάντα3956A-APN ἠκολούθησαν190V-AAI-3P αὐτῷ846P-DSM

12 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἶναι1510V-PAN αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP μιᾷ1520A-DSF τῶν3588T-GPF πόλεων4172N-GPF καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἀνὴρ435N-NSM πλήρης4134A-NSM λέπρας3014N-GSF ἰδὼν3708V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ τὸν3588T-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM πεσὼν4098V-2AAP-NSM ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN ἐδεήθη1189V-API-3S αὐτοῦ846P-GSM λέγων3004V-PAP-NSM Κύριε2962N-VSM ἐὰν1437COND θέλῃς2309V-PAS-2S δύνασαί1410V-PNI-2S με1473P-1AS καθαρίσαι2511V-AAN

13 καὶ2532CONJ ἐκτείνας1614V-AAP-NSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἥψατο680V-ADI-3S αὐτοῦ846P-GSM λέγων3004V-PAP-NSM Θέλω2309V-PAI-1S καθαρίσθητι2511V-APM-2S καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV 3588T-NSF λέπρα3014N-NSF ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM

14 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM παρήγγειλεν3853V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM μηδενὶ3367A-DSM-N εἰπεῖν3004V-2AAN ἀλλὰ235CONJ ἀπελθὼν565V-2AAP-NSM δεῖξον1166V-AAM-2S σεαυτὸν4572F-2ASM τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM, καὶ2532CONJ προσένεγκε4374V-2AAM-2S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM καθαρισμοῦ2512N-GSM σου4771P-2GS καθὼς2531ADV προσέταξεν4367V-AAI-3S Μωϋσῆς3475N-NSM εἰς1519PREP μαρτύριον3142N-ASN αὐτοῖς846P-DPM

15 διήρχετο1330V-INI-3S δὲ1161CONJ μᾶλλον3123ADV 3588T-NSM λόγος3056N-NSM περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ συνήρχοντο4905V-INI-3P ὄχλοι3793N-NPM πολλοὶ4183A-NPM ἀκούειν191V-PAN καὶ2532CONJ θεραπεύεσθαι2323V-PPN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF ἀσθενειῶν769N-GPF αὐτῶν846P-GPM

16 αὐτὸς846P-NSM δὲ1161CONJ ἦν1510V-IAI-3S ὑποχωρῶν5298V-PAP-NSM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἐρήμοις2048A-DPF καὶ2532CONJ προσευχόμενος4336V-PNP-NSM

17 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP μιᾷ1520A-DSF τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἦν1510V-IAI-3S διδάσκων1321V-PAP-NSM καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P καθήμενοι2521V-PNP-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM καὶ2532CONJ νομοδιδάσκαλοι3547N-NPM οἳ3739R-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἐληλυθότες2064V-2RAP-NPM ἐκ1537PREP πάσης3956A-GSF κώμης2968N-GSF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF καὶ2532CONJ Ἰουδαίας2449N-GSF καὶ2532CONJ Ἱερουσαλήμ2419N-PRI καὶ2532CONJ δύναμις1411N-NSF Κυρίου2962N-GSM ἦν1510V-IAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἰᾶσθαι2390V-PNN αὐτόν846P-ASM

18 καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἄνδρες435N-NPM φέροντες5342V-PAP-NPM ἐπὶ1909PREP κλίνης2825N-GSF ἄνθρωπον444N-ASM ὃς3739R-NSM ἦν1510V-IAI-3S παραλελυμένος3886V-RPP-NSM καὶ2532CONJ ἐζήτουν2212V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM εἰσενεγκεῖν1533V-2AAN καὶ2532CONJ θεῖναι5087V-2AAN ἐνώπιον1799ADV αὐτοῦ846P-GSM

19 καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N εὑρόντες2147V-2AAP-NPM ποίας4169I-GSF εἰσενέγκωσιν1533V-2AAS-3P αὐτὸν846P-ASM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM ἀναβάντες305V-2AAP-NPM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN δῶμα1430N-ASN διὰ1223PREP τῶν3588T-GPM κεράμων2766N-GPM καθῆκαν2524V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM σὺν4862PREP τῷ3588T-DSN κλινιδίῳ2826N-DSN εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN μέσον3319A-ASN ἔμπροσθεν1715PREP τοῦ3588T-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM

20 καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM τὴν3588T-ASF πίστιν4102N-ASF αὐτῶν846P-GPM εἶπεν3004V-2AAI-3S Ἄνθρωπε444N-VSM ἀφέωνταί863V-RPI-3P σοι4771P-2DS αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF σου4771P-2GS

21 καὶ2532CONJ ἤρξαντο756V-ADI-3P διαλογίζεσθαι1260V-PNN οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM λέγοντες3004V-PAP-NPM Τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S οὗτος3778D-NSM ὃς3739R-NSM λαλεῖ2980V-PAI-3S βλασφημίας988N-APF τίς5101I-NSM δύναται1410V-PNI-3S ἁμαρτίας266N-APF ἀφεῖναι863V-AAN εἰ1487COND μὴ3361PRT-N μόνος3441A-NSM 3588T-NSM Θεός2316N-NSM

22 ἐπιγνοὺς1921V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM τοὺς3588T-APM διαλογισμοὺς1261N-APM αὐτῶν846P-GPM ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM Τί5101I-ASN διαλογίζεσθε1260V-PNI-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF ὑμῶν4771P-2GP

23 τί5101I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S εὐκοπώτερον2123A-NSN-C εἰπεῖν3004V-2AAN Ἀφέωνταί863V-RPI-3P σοι4771P-2DS αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF σου4771P-2GS 2228PRT εἰπεῖν3004V-2AAN Ἔγειρε1453V-PAM-2S καὶ2532CONJ περιπάτει4043V-PAM-2S

24 ἵνα2443CONJ δὲ1161CONJ εἰδῆτε1492V-RAS-2P ὅτι3754CONJ 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐξουσίαν1849N-ASF ἔχει2192V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἀφιέναι863V-PAN ἁμαρτίας266N-APF εἶπεν3004V-2AAI-3S τῷ3588T-DSM παραλελυμένῳ3886V-RPP-DSM Σοὶ4771P-2DS λέγω3004V-PAI-1S ἔγειρε1453V-PAM-2S καὶ2532CONJ ἄρας142V-AAP-NSM τὸ3588T-ASN κλινίδιόν2826N-ASN σου4771P-2GS πορεύου4198V-PNM-2S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM σου4771P-2GS

25 καὶ2532CONJ παραχρῆμα3916ADV ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἐνώπιον1799ADV αὐτῶν846P-GPM ἄρας142V-AAP-NSM ἐφ1909PREP 3739R-ASN κατέκειτο2621V-INI-3S ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846P-GSM δοξάζων1392V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM

26 καὶ2532CONJ ἔκστασις1611N-NSF ἔλαβεν2983V-2AAI-3S ἅπαντας537A-APM καὶ2532CONJ ἐδόξαζον1392V-IAI-3P τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM καὶ2532CONJ ἐπλήσθησαν4130V-API-3P φόβου5401N-GSM λέγοντες3004V-PAP-NPM ὅτι3754CONJ Εἴδομεν3708V-2AAI-1P παράδοξα3861A-APN σήμερον4594ADV

27 Καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ἐθεάσατο2300V-ADI-3S τελώνην5057N-ASM ὀνόματι3686N-DSN Λευεὶν3018N-ASM καθήμενον2521V-PNP-ASM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN τελώνιον5058N-ASN καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ἀκολούθει190V-PAM-2S μοι1473P-1DS

28 καὶ2532CONJ καταλιπὼν2641V-2AAP-NSM πάντα3956A-APN ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἠκολούθει190V-IAI-3S αὐτῷ846P-DSM

29 Καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S δοχὴν1403N-ASF μεγάλην3173A-ASF Λευεὶς3018N-NSM αὐτῷ846P-DSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ὄχλος3793N-NSM πολὺς4183A-NSM τελωνῶν5057N-GPM καὶ2532CONJ ἄλλων243A-GPM οἳ3739R-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P μετ3326PREP αὐτῶν846P-GPM κατακείμενοι2621V-PNP-NPM

30 καὶ2532CONJ ἐγόγγυζον1111V-IAI-3P οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM αὐτῶν846P-GPM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM λέγοντες3004V-PAP-NPM Διὰ1223PREP τί5101I-ASN μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM τελωνῶν5057N-GPM καὶ2532CONJ ἁμαρτωλῶν268A-GPM ἐσθίετε2068V-PAI-2P καὶ2532CONJ πίνετε4095V-PAI-2P

31 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM Οὐ3756PRT-N χρείαν5532N-ASF ἔχουσιν2192V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ὑγιαίνοντες5198V-PAP-NPM ἰατροῦ2395N-GSM ἀλλὰ235CONJ οἱ3588T-NPM κακῶς2560ADV ἔχοντες2192V-PAP-NPM

32 οὐκ3756PRT-N ἐλήλυθα2064V-2RAI-1S καλέσαι2564V-AAN δικαίους1342A-APM ἀλλὰ235CONJ ἁμαρτωλοὺς268A-APM εἰς1519PREP μετάνοιαν3341N-ASF

33 Οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ εἶπαν3004V-2AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM Οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM Ἰωάνου2491N-PRI νηστεύουσιν3522V-PAI-3P πυκνὰ4437A-APN καὶ2532CONJ δεήσεις1162N-APF ποιοῦνται4160V-PMI-3P ὁμοίως3668ADV καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ σοὶ4674S-2SNPM ἐσθίουσιν2068V-PAI-3P καὶ2532CONJ πίνουσιν4095V-PAI-3P

34 3588T-NSM δὲ1161CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM Μὴ3361PRT-N δύνασθε1410V-PNI-2P τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM τοῦ3588T-GSM νυμφῶνος3567N-GSM ἐν1722PREP 3739R-DSM 3588T-NSM νυμφίος3566N-NSM μετ3326PREP αὐτῶν846P-GPM ἐστιν1510V-PAI-3S ποιῆσαι4160V-AAN νηστεῦσαι3522V-AAN

35 ἐλεύσονται2064V-FDI-3P δὲ1161CONJ ἡμέραι2250N-NPF καὶ2532CONJ ὅταν3752CONJ ἀπαρθῇ522V-APS-3S ἀπ575PREP αὐτῶν846P-GPM 3588T-NSM νυμφίος3566N-NSM τότε5119ADV νηστεύσουσιν3522V-FAI-3P ἐν1722PREP ἐκείναις1565D-DPF ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF

36 Ἔλεγεν3004V-IAI-3S δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ παραβολὴν3850N-ASF πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM ὅτι3754CONJ Οὐδεὶς3762A-NSM-N ἐπίβλημα1915N-ASN ἀπὸ575PREP ἱματίου2440N-GSN καινοῦ2537A-GSN σχίσας4977V-AAP-NSM ἐπιβάλλει1911V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP ἱμάτιον2440N-ASN παλαιόν3820A-ASN εἰ1487COND δὲ1161CONJ μήγε1490PRT-N καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN καινὸν2537A-ASN σχίσει4977V-FAI-3S καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN παλαιῷ3820A-DSN οὐ3756PRT-N συμφωνήσει4856V-FAI-3S τὸ3588T-ASN ἐπίβλημα1915N-ASN τὸ3588T-ASN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN καινοῦ2537A-GSN

37 καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N βάλλει906V-PAI-3S οἶνον3631N-ASM νέον3501A-ASM εἰς1519PREP ἀσκοὺς779N-APM παλαιούς3820A-APM εἰ1487COND δὲ1161CONJ μήγε1490PRT-N ῥήξει4486V-FAI-3S 3588T-NSM οἶνος3631N-NSM 3588T-NSM νέος3501A-NSM τοὺς3588T-APM ἀσκούς779N-APM καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐκχυθήσεται1632V-FPI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀσκοὶ779N-NPM ἀπολοῦνται622V-FMI-3P

38 ἀλλὰ235CONJ οἶνον3631N-ASM νέον3501A-ASM εἰς1519PREP ἀσκοὺς779N-APM καινοὺς2537A-APM βλητέον992A-NSN

39 καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N πιὼν4095V-2AAP-NSM παλαιὸν3820A-ASM θέλει2309V-PAI-3S νέον3501A-ASM λέγει3004V-PAI-3S γάρ1063CONJ 3588T-NSM παλαιὸς3820A-NSM χρηστός5543A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

Κεφάλαιο 6

1 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP σαββάτῳ4521N-DSN διαπορεύεσθαι1279V-PNN αὐτὸν846P-ASM διὰ1223PREP σπορίμων4702A-GPM καὶ2532CONJ ἔτιλλον5089V-IAI-3P οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἤσθιον2068V-IAI-3P τοὺς3588T-APM στάχυας4719N-APM ψώχοντες5597V-PAP-NPM ταῖς3588T-DPF χερσίν5495N-DPF

2 τινὲς5100X-NPM δὲ1161CONJ τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM εἶπαν3004V-2AAI-3P Τί5101I-ASN ποιεῖτε4160V-PAI-2P 3739R-ASN οὐκ3756PRT-N ἔξεστιν1832V-PAI-3S τοῖς3588T-DPN σάββασιν4521N-DPN

3 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM εἶπεν3004V-2AAI-3S 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Οὐδὲ3761CONJ-N τοῦτο3778D-ASN ἀνέγνωτε314V-2AAI-2P 3739R-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S Δαυεὶδ1138N-PRI ὁπότε3698ADV ἐπείνασεν3983V-AAI-3S αὐτὸς846P-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM ὄντες1510V-PAP-NPM

4 ὡς5613ADV εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM τῆς3588T-GSF προθέσεως4286N-GSF λαβὼν2983V-2AAP-NSM ἔφαγεν5315V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM οὓς3739R-APM οὐκ3756PRT-N ἔξεστιν1832V-PAI-3S φαγεῖν5315V-2AAN εἰ1487COND μὴ3361PRT-N μόνους3441A-APM τοὺς3588T-APM ἱερεῖς2409N-APM

5 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Κύριός2962N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S τοῦ3588T-GSN σαββάτου4521N-GSN 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSN ἀνθρώπου444N-GSM

6 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP ἑτέρῳ2087A-DSN σαββάτῳ4521N-DSN εἰσελθεῖν1525V-2AAN αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF συναγωγὴν4864N-ASF καὶ2532CONJ διδάσκειν1321V-PAN καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846P-GSM 3588T-NSF δεξιὰ1188A-NSF ἦν1510V-IAI-3S ξηρά3584A-NSF

7 παρετηροῦντο3906V-IMI-3P δὲ1161CONJ αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM εἰ1487COND ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σαββάτῳ4521N-DSN θεραπεύει2323V-PAI-3S ἵνα2443CONJ εὕρωσιν2147V-2AAS-3P κατηγορεῖν2723V-PAN αὐτοῦ846P-GSM

8 αὐτὸς846P-NSM δὲ1161CONJ ᾔδει1492V-2LAI-3S τοὺς3588T-APM διαλογισμοὺς1261N-APM αὐτῶν846P-GPM εἶπεν3004V-2AAI-3S δὲ1161CONJ τῷ3588T-DSM ἀνδρὶ435N-DSM τῷ3588T-DSM ξηρὰν3584A-ASF ἔχοντι2192V-PAP-DSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF Ἔγειρε1453V-PAM-2S καὶ2532CONJ στῆθι2476V-2AAM-2S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN μέσον3319A-ASN καὶ2532CONJ ἀναστὰς450V-2AAP-NSM ἔστη2476V-2AAI-3S

9 εἶπεν3004V-2AAI-3S δὲ1161CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM Ἐπερωτῶ1905V-PAI-1S ὑμᾶς4771P-2AP εἰ1487COND ἔξεστιν1832V-PAI-3S τῷ3588T-DSN σαββάτῳ4521N-DSN ἀγαθοποιῆσαι15V-AAN 2228PRT κακοποιῆσαι2554V-AAN ψυχὴν5590N-ASF σῶσαι4982V-AAN 2228PRT ἀπολέσαι622V-AAN

10 καὶ2532CONJ περιβλεψάμενος4017V-AMP-NSM πάντας3956A-APM αὐτοὺς846P-APM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ἔκτεινον1614V-AAM-2S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF σου4771P-2GS 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπεκατεστάθη600V-API-3S 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846P-GSM

11 αὐτοὶ846P-NPM δὲ1161CONJ ἐπλήσθησαν4130V-API-3P ἀνοίας454N-GSF καὶ2532CONJ διελάλουν1255V-IAI-3P πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM τί5101I-ASN ἂν302PRT ποιήσαιεν4160V-AAO-3P τῷ3588T-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM

12 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ταύταις3778D-DPF ἐξελθεῖν1831V-2AAN αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN προσεύξασθαι4336V-ADN καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S διανυκτερεύων1273V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF προσευχῇ4335N-DSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

13 καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἡμέρα2250N-NSF προσεφώνησεν4377V-AAI-3S τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐκλεξάμενος1586V-AMP-NSM ἀπ575PREP αὐτῶν846P-GPM δώδεκα1427A-NUI οὓς3739R-APM καὶ2532CONJ ἀποστόλους652N-APM ὠνόμασεν3687V-AAI-3S

14 Σίμωνα4613N-ASM ὃν3739R-ASM καὶ2532CONJ ὠνόμασεν3687V-AAI-3S Πέτρον4074N-ASM καὶ2532CONJ Ἀνδρέαν406N-ASM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ Ἰάκωβον2385N-ASM καὶ2532CONJ Ἰωάνην2491N-ASM καὶ2532CONJ Φίλιππον5376N-ASM καὶ2532CONJ Βαρθολομαῖον918N-ASM

15 καὶ2532CONJ Μαθθαῖον3156N-ASM καὶ2532CONJ Θωμᾶν2381N-ASM καὶ2532CONJ Ἰάκωβον2385N-ASM Ἀλφαίου256N-GSM καὶ2532CONJ Σίμωνα4613N-ASM τὸν3588T-ASM καλούμενον2564V-PPP-ASM Ζηλωτὴν2207N-ASM

16 καὶ2532CONJ Ἰούδαν2455N-ASM Ἰακώβου2385N-GSM καὶ2532CONJ Ἰούδαν2455N-ASM Ἰσκαριὼθ2469N-PRI ὃς3739R-NSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S προδότης4273N-NSM

17 καὶ2532CONJ καταβὰς2597V-2AAP-NSM μετ3326PREP αὐτῶν846P-GPM ἔστη2476V-2AAI-3S ἐπὶ1909PREP τόπου5117N-GSM πεδινοῦ3977A-GSM καὶ2532CONJ ὄχλος3793N-NSM πολὺς4183A-NSM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ πλῆθος4128N-NSN πολὺ4183A-NSN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM ἀπὸ575PREP πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF Ἰουδαίας2449N-GSF καὶ2532CONJ Ἱερουσαλὴμ2419N-PRI καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF παραλίου3882A-GSF Τύρου5184N-GSF καὶ2532CONJ Σιδῶνος4605N-GSF

18 οἳ3588T-NPM ἦλθον2064V-2AAI-3P ἀκοῦσαι191V-AAN αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἰαθῆναι2390V-APN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF νόσων3554N-GPF αὐτῶν846P-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐνοχλούμενοι1776V-PPP-NPM ἀπὸ575PREP πνευμάτων4151N-GPN ἀκαθάρτων169A-GPN ἐθεραπεύοντο2323V-IPI-3P

19 καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM ἐζήτουν2212V-IAI-3P ἅπτεσθαι680V-PMN αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ δύναμις1411N-NSF παρ3844PREP αὐτοῦ846P-GSM ἐξήρχετο1831V-INI-3S καὶ2532CONJ ἰᾶτο2390V-INI-3S πάντας3956A-APM

20 Καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐπάρας1869V-AAP-NSM τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM μαθητὰς3101N-APM αὐτοῦ846P-GSM ἔλεγεν3004V-IAI-3S Μακάριοι3107A-NPM οἱ3588T-NPM πτωχοί4434A-NPM ὅτι3754CONJ ὑμετέρα5212S-2PNSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

21 μακάριοι3107A-NPM οἱ3588T-NPM πεινῶντες3983V-PAP-NPM νῦν3568ADV ὅτι3754CONJ χορτασθήσεσθε5526V-FPI-2P
μακάριοι3107A-NPM οἱ3588T-NPM κλαίοντες2799V-PAP-NPM νῦν3568ADV ὅτι3754CONJ γελάσετε1070V-FAI-2P

22 μακάριοί3107A-NPM ἐστε1510V-PAI-2P ὅταν3752CONJ μισήσωσιν3404V-AAS-3P ὑμᾶς4771P-2AP οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM καὶ2532CONJ ὅταν3752CONJ ἀφορίσωσιν873V-AAS-3P ὑμᾶς4771P-2AP καὶ2532CONJ ὀνειδίσωσιν3679V-AAS-3P καὶ2532CONJ ἐκβάλωσιν1544V-2AAS-3P τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN ὑμῶν4771P-2GP ὡς5613ADV πονηρὸν4190A-ASN ἕνεκα1752PREP τοῦ3588T-GSM Υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM

23 χάρητε5463V-2AOM-2P ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF καὶ2532CONJ σκιρτήσατε4640V-AAM-2P ἰδοὺ3708V-2AMM-2S γὰρ1063CONJ 3588T-NSM μισθὸς3408N-NSM ὑμῶν4771P-2GP πολὺς4183A-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οὐρανῷ3772N-DSM κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN αὐτὰ846P-APN γὰρ1063CONJ ἐποίουν4160V-IAI-3P τοῖς3588T-DPM προφήταις4396N-DPM οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM αὐτῶν846P-GPM

24 Πλὴν4133ADV οὐαὶ3759INJ ὑμῖν4771P-2DP τοῖς3588T-DPM πλουσίοις4145A-DPM ὅτι3754CONJ ἀπέχετε568V-PAI-2P τὴν3588T-ASF παράκλησιν3874N-ASF ὑμῶν4771P-2GP

25 οὐαὶ3759INJ ὑμῖν4771P-2DP οἱ3588T-NPM ἐμπεπλησμένοι1705V-RPP-NPM νῦν3568ADV ὅτι3754CONJ πεινάσετε3983V-FAI-2P
οὐαί3759INJ οἱ3588T-NPM γελῶντες1070V-PAP-NPM νῦν3568ADV ὅτι3754CONJ πενθήσετε3996V-FAI-2P καὶ2532CONJ κλαύσετε2799V-FAI-2P

26 οὐαὶ3759INJ ὅταν3752CONJ καλῶς2573ADV ὑμᾶς4771P-2AP εἴπωσιν3004V-2AAS-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN αὐτὰ846P-APN γὰρ1063CONJ ἐποίουν4160V-IAI-3P τοῖς3588T-DPM ψευδοπροφήταις5578N-DPM οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM αὐτῶν846P-GPM

27 Ἀλλὰ235CONJ ὑμῖν4771P-2DP λέγω3004V-PAI-1S τοῖς3588T-DPM ἀκούουσιν191V-PAP-DPM Ἀγαπᾶτε25V-PAM-2P τοὺς3588T-APM ἐχθροὺς2190A-APM ὑμῶν4771P-2GP καλῶς2573ADV ποιεῖτε4160V-PAM-2P τοῖς3588T-DPM μισοῦσιν3404V-PAP-DPM ὑμᾶς4771P-2AP

28 εὐλογεῖτε2127V-PAM-2P τοὺς3588T-APM καταρωμένους2672V-PNP-APM ὑμᾶς4771P-2AP προσεύχεσθε4336V-PNM-2P περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM ἐπηρεαζόντων1908V-PAP-GPM ὑμᾶς4771P-2AP

29 τῷ3588T-DSM τύπτοντί5180V-PAP-DSM σε4771P-2AS ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF σιαγόνα4600N-ASF πάρεχε3930V-PAM-2S καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἄλλην243A-ASF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM αἴροντός142V-PAP-GSM σου4771P-2GS τὸ3588T-ASN ἱμάτιον2440N-ASN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM χιτῶνα5509N-ASM μὴ3361PRT-N κωλύσῃς2967V-AAS-2S

30 παντὶ3956A-DSM αἰτοῦντί154V-PAP-DSM σε4771P-2AS δίδου1325V-PAM-2S καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM αἴροντος142V-PAP-GSM τὰ3588T-APN σὰ4674S-2SAPN μὴ3361PRT-N ἀπαίτει523V-PAM-2S

31 καὶ2532CONJ καθὼς2531ADV θέλετε2309V-PAI-2P ἵνα2443CONJ ποιῶσιν4160V-PAS-3P ὑμῖν4771P-2DP οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM ποιεῖτε4160V-PAM-2P αὐτοῖς846P-DPM ὁμοίως3668ADV

32 καὶ2532CONJ εἰ1487COND ἀγαπᾶτε25V-PAI-2P τοὺς3588T-APM ἀγαπῶντας25V-PAP-APM ὑμᾶς4771P-2AP ποία4169I-NSF ὑμῖν4771P-2DP χάρις5485N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ γὰρ1063CONJ οἱ3588T-NPM ἁμαρτωλοὶ268A-NPM τοὺς3588T-APM ἀγαπῶντας25V-PAP-APM αὐτοὺς846P-APM ἀγαπῶσιν25V-PAI-3P

33 καὶ2532CONJ γὰρ1063CONJ ἐὰν1437COND ἀγαθοποιῆτε15V-PAS-2P τοὺς3588T-APM ἀγαθοποιοῦντας15V-PAP-APM ὑμᾶς4771P-2AP ποία4169I-NSF ὑμῖν4771P-2DP χάρις5485N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἁμαρτωλοὶ268A-NPM τὸ3588T-ASN αὐτὸ846P-ASN ποιοῦσιν4160V-PAI-3P

34 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND δανίσητε1155V-AAS-2P παρ3844PREP ὧν3739R-GPM ἐλπίζετε1679V-PAI-2P λαβεῖν2983V-2AAN ποία4169I-NSF ὑμῖν4771P-2DP χάρις5485N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἁμαρτωλοὶ268A-NPM ἁμαρτωλοῖς268A-DPM δανίζουσιν1155V-PAI-3P ἵνα2443CONJ ἀπολάβωσιν618V-2AAS-3P τὰ3588T-APN ἴσα2470A-APN

35 πλὴν4133ADV ἀγαπᾶτε25V-PAM-2P τοὺς3588T-APM ἐχθροὺς2190A-APM ὑμῶν4771P-2GP καὶ2532CONJ ἀγαθοποιεῖτε15V-PAM-2P καὶ2532CONJ δανίζετε1155V-PAM-2P μηδὲν3367A-ASN-N ἀπελπίζοντες560V-PAP-NPM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FDI-3S 3588T-NSM μισθὸς3408N-NSM ὑμῶν4771P-2GP πολύς4183A-NSM καὶ2532CONJ ἔσεσθε1510V-FDI-2P υἱοὶ5207N-NPM Ὑψίστου5310A-GSM-S ὅτι3754CONJ αὐτὸς846P-NSM χρηστός5543A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἀχαρίστους884A-APM καὶ2532CONJ πονηρούς4190A-APM

36 Γίνεσθε1096V-PNM-2P οἰκτίρμονες3629A-NPM καθὼς2531ADV 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM ὑμῶν4771P-2GP οἰκτίρμων3629A-NSM ἐστίν1510V-PAI-3S

37 καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N κρίνετε2919V-PAM-2P καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N κριθῆτε2919V-APS-2P καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N καταδικάζετε2613V-PAM-2P καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N καταδικασθῆτε2613V-APS-2P ἀπολύετε630V-PAM-2P καὶ2532CONJ ἀπολυθήσεσθε630V-FPI-2P

38 δίδοτε1325V-PAM-2P καὶ2532CONJ δοθήσεται1325V-FPI-3S ὑμῖν4771P-2DP μέτρον3358N-ASN καλὸν2570A-ASN πεπιεσμένον4085V-RPP-ASN σεσαλευμένον4531V-RPP-ASN ὑπερεκχυννόμενον5240V-PPP-ASN δώσουσιν1325V-FAI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόλπον2859N-ASM ὑμῶν4771P-2GP 3739R-DSN γὰρ1063CONJ μέτρῳ3358N-DSN μετρεῖτε3354V-PAI-2P ἀντιμετρηθήσεται488V-FPI-3S ὑμῖν4771P-2DP

39 Εἶπεν3004V-2AAI-3S δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ παραβολὴν3850N-ASF αὐτοῖς846P-DPM Μήτι3385PRT-I δύναται1410V-PNI-3S τυφλὸς5185A-NSM τυφλὸν5185A-ASM ὁδηγεῖν3594V-PAN οὐχὶ3780PRT-I ἀμφότεροι297A-NPM εἰς1519PREP βόθυνον999N-ASM ἐμπεσοῦνται1706V-FDI-3P

40 οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S μαθητὴς3101N-NSM ὑπὲρ5228PREP τὸν3588T-ASM διδάσκαλον1320N-ASM κατηρτισμένος2675V-RPP-NSM δὲ1161CONJ πᾶς3956A-NSM ἔσται1510V-FDI-3S ὡς5613ADV 3588T-NSM διδάσκαλος1320N-NSM αὐτοῦ846P-GSM

41 Τί5101I-ASN δὲ1161CONJ βλέπεις991V-PAI-2S τὸ3588T-ASN κάρφος2595N-ASN τὸ3588T-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὀφθαλμῷ3788N-DSM τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM σου4771P-2GS τὴν3588T-ASF δὲ1161CONJ δοκὸν1385N-ASF τὴν3588T-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἰδίῳ2398A-DSM ὀφθαλμῷ3788N-DSM οὐ3756PRT-N κατανοεῖς2657V-PAI-2S

42 πῶς4459ADV-I δύνασαι1410V-PNI-2S λέγειν3004V-PAN τῷ3588T-DSM ἀδελφῷ80N-DSM σου4771P-2GS Ἀδελφέ80N-VSM ἄφες863V-2AAM-2S ἐκβάλω1544V-2AAS-1S τὸ3588T-ASN κάρφος2595N-ASN τὸ3588T-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὀφθαλμῷ3788N-DSM σου4771P-2GS αὐτὸς846P-NSM τὴν3588T-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὀφθαλμῷ3788N-DSM σοῦ4771P-2GS δοκὸν1385N-ASF οὐ3756PRT-N βλέπων991V-PAP-NSM ὑποκριτά5273N-VSM ἔκβαλε1544V-2AAM-2S πρῶτον4412ADV-S τὴν3588T-ASF δοκὸν1385N-ASF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ὀφθαλμοῦ3788N-GSM σοῦ4771P-2GS καὶ2532CONJ τότε5119ADV διαβλέψεις1227V-FAI-2S τὸ3588T-ASN κάρφος2595N-ASN τὸ3588T-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὀφθαλμῷ3788N-DSM τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM σου4771P-2GS ἐκβαλεῖν1544V-2AAN

43 Οὐ3756PRT-N γάρ1063CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S δένδρον1186N-NSN καλὸν2570A-NSN ποιοῦν4160V-PAP-NSN καρπὸν2590N-ASM σαπρόν4550A-ASM οὐδὲ3761CONJ-N πάλιν3825ADV δένδρον1186N-NSN σαπρὸν4550A-NSN ποιοῦν4160V-PAP-NSN καρπὸν2590N-ASM καλόν2570A-ASM

44 ἕκαστον1538A-NSN γὰρ1063CONJ δένδρον1186N-NSN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ἰδίου2398A-GSM καρποῦ2590N-GSM γινώσκεται1097V-PPI-3S οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ ἐξ1537PREP ἀκανθῶν173N-GPF συλλέγουσιν4816V-PAI-3P σῦκα4810N-APN οὐδὲ3761CONJ-N ἐκ1537PREP βάτου942N-GSF σταφυλὴν4718N-ASF τρυγῶσιν5166V-PAI-3P

45 3588T-NSM ἀγαθὸς18A-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ἀγαθοῦ18A-GSM θησαυροῦ2344N-GSM τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF προφέρει4393V-PAI-3S τὸ3588T-ASN ἀγαθόν18A-ASN καὶ2532CONJ 3588T-NSM πονηρὸς4190A-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM πονηροῦ4190A-GSM προφέρει4393V-PAI-3S τὸ3588T-NSN πονηρόν4190A-ASN ἐκ1537PREP γὰρ1063CONJ περισσεύματος4051N-GSN καρδίας2588N-GSF λαλεῖ2980V-PAI-3S τὸ3588T-ASN στόμα4750N-NSN αὐτοῦ846P-GSM

46 Τί5101I-ASN δέ1161CONJ με1473P-1AS καλεῖτε2564V-PAI-2P Κύριε2962N-VSM κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N ποιεῖτε4160V-PAI-2P 3739R-APN λέγω3004V-PAI-1S

47 Πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM πρός4314PREP με1473P-1AS καὶ2532CONJ ἀκούων191V-PAP-NSM μου1473P-1GS τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM καὶ2532CONJ ποιῶν4160V-PAP-NSM αὐτούς846P-APM ὑποδείξω5263V-FAI-1S ὑμῖν4771P-2DP τίνι5101I-DSM ἐστὶν1510V-PAI-3S ὅμοιος3664A-NSM

48 ὅμοιός3664A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀνθρώπῳ444N-DSM οἰκοδομοῦντι3618V-PAP-DSM οἰκίαν3614N-ASF ὃς3739R-NSM ἔσκαψεν4626V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐβάθυνεν900V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔθηκεν5087V-AAI-3S θεμέλιον2310N-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF πέτραν4073N-ASF πλημμύρης4132N-GSF δὲ1161CONJ γενομένης1096V-2ADP-GSF προσέρηξεν4366V-AAI-3S 3588T-NSM ποταμὸς4215N-NSM τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἴσχυσεν2480V-AAI-3S σαλεῦσαι4531V-AAN αὐτὴν846P-ASF διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN καλῶς2573ADV οἰκοδομῆσθαι3618V-RPN αὐτήν846P-ASF

49 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀκούσας191V-AAP-NSM καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ποιήσας4160V-AAP-NSM ὅμοιός3664A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀνθρώπῳ444N-DSM οἰκοδομήσαντι3618V-AAP-DSM οἰκίαν3614N-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF χωρὶς5565ADV θεμελίου2310N-GSM 3739R-DSF προσέρηξεν4366V-AAI-3S 3588T-NSM ποταμός4215N-NSM καὶ2532CONJ εὐθὺς2112ADV συνέπεσεν4098V-2AAI-3S καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S τὸ3588T-NSN ῥῆγμα4485N-NSN τῆς3588T-GSF οἰκίας3614N-GSF ἐκείνης1565D-GSF μέγα3173A-NSN

Κεφάλαιο 7

1 Ἐπειδὴ1894CONJ ἐπλήρωσεν4137V-AAI-3S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἀκοὰς189N-APF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S εἰς1519PREP Καφαρναούμ2584N-PRI

2 Ἑκατοντάρχου1543N-GSM δέ1161CONJ τινος5100X-GSM δοῦλος1401N-NSM κακῶς2560ADV ἔχων2192V-PAP-NSM ἤμελλεν3195V-IAI-3S-ATT τελευτᾶν5053V-PAN ὃς3739R-NSM ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846P-DSM ἔντιμος1784A-NSM

3 ἀκούσας191V-AAP-NSM δὲ1161CONJ περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM ἀπέστειλεν649V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM πρεσβυτέρους4245A-APM-C τῶν3588T-GPM Ἰουδαίων2453A-GPM ἐρωτῶν2065V-PAP-NSM αὐτὸν846P-ASM ὅπως3704ADV ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM διασώσῃ1295V-AAS-3S τὸν3588T-ASM δοῦλον1401N-ASM αὐτοῦ846P-GSM

4 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ παραγενόμενοι3854V-2ADP-NPM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM παρεκάλουν3870V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM σπουδαίως4709ADV λέγοντες3004V-PAP-NPM ὅτι3754CONJ ἄξιός514A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3739R-DSM παρέξῃ3930V-2FDI-2S τοῦτο3778D-ASN

5 ἀγαπᾷ25V-PAI-3S γὰρ1063CONJ τὸ3588T-ASN ἔθνος1484N-ASN ἡμῶν1473P-1GP καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF συναγωγὴν4864N-ASF αὐτὸς846P-NSM ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S ἡμῖν1473P-1DP

6 3588T-NSM δὲ1161CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM ἐπορεύετο4198V-INI-3S σὺν4862PREP αὐτοῖς846P-DPM ἤδη2235ADV δὲ1161CONJ αὐτοῦ846P-GSM οὐ3756PRT-N μακρὰν3112ADV ἀπέχοντος568V-PAP-GSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF οἰκίας3614N-GSF ἔπεμψεν3992V-AAI-3S φίλους5384A-APM 3588T-NSM ἑκατοντάρχης1543N-NSM λέγων3004V-PAP-NSM αὐτῷ846P-DSM Κύριε2962N-VSM μὴ3361PRT-N σκύλλου4660V-PPM-2S οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ ἱκανός2425A-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ἵνα2443CONJ ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF στέγην4721N-ASF μου1473P-1GS εἰσέλθῃς1525V-2AAS-2S

7 διὸ1352CONJ οὐδὲ3761CONJ-N ἐμαυτὸν1683F-1ASM ἠξίωσα515V-AAI-1S πρὸς4314PREP σὲ4771P-2AS ἐλθεῖν2064V-2AAN ἀλλὰ235CONJ εἰπὲ3004V-2AAM-2S λόγῳ3056N-DSM καὶ2532CONJ ἰαθήτω2390V-APM-3S 3588T-NSM παῖς3816N-NSM μου1473P-1GS

8 καὶ2532CONJ γὰρ1063CONJ ἐγὼ1473P-1NS ἄνθρωπός444N-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ὑπὸ5259PREP ἐξουσίαν1849N-ASF τασσόμενος5021V-PPP-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM ὑπ5259PREP ἐμαυτὸν1683F-1ASM στρατιώτας4757N-APM καὶ2532CONJ λέγω3004V-PAI-1S τούτῳ3778D-DSM Πορεύθητι4198V-AOM-2S καὶ2532CONJ πορεύεται4198V-PNI-3S καὶ2532CONJ ἄλλῳ243A-DSM Ἔρχου2064V-PNM-2S καὶ2532CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM δούλῳ1401N-DSM μου1473P-1GS Ποίησον4160V-AAM-2S τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ ποιεῖ4160V-PAI-3S

9 ἀκούσας191V-AAP-NSM δὲ1161CONJ ταῦτα3778D-APN 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM ἐθαύμασεν2296V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ στραφεὶς4762V-2APP-NSM τῷ3588T-DSM ἀκολουθοῦντι190V-PAP-DSM αὐτῷ846P-DSM ὄχλῳ3793N-DSM εἶπεν3004V-2AAI-3S Λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP οὐδὲ3761CONJ-N ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ἰσραὴλ2474N-PRI τοσαύτην5118D-ASF πίστιν4102N-ASF εὗρον2147V-2AAI-1S

10 καὶ2532CONJ ὑποστρέψαντες5290V-AAP-NPM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM οἱ3588T-NPM πεμφθέντες3992V-APP-NPM εὗρον2147V-2AAI-3P τὸν3588T-ASM δοῦλον1401N-ASM ὑγιαίνοντα5198V-PAP-ASM

11 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἑξῆς1836ADV ἐπορεύθη4198V-AOI-3S εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF καλουμένην2564V-PPP-ASF Ναΐν3484N-PRI καὶ2532CONJ συνεπορεύοντο4848V-INI-3P αὐτῷ846P-DSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ὄχλος3793N-NSM πολύς4183A-NSM

12 ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἤγγισεν1448V-AAI-3S τῇ3588T-DSF πύλῃ4439N-DSF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἐξεκομίζετο1580V-IPI-3S τεθνηκὼς2348V-RAP-NSM μονογενὴς3439A-NSM υἱὸς5207N-NSM τῇ3588T-DSF μητρὶ3384N-DSF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ αὐτὴ846P-NSF ἦν1510V-IAI-3S χήρα5503N-NSF καὶ2532CONJ ὄχλος3793N-NSM τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF ἱκανὸς2425A-NSM ἦν1510V-IAI-3S σὺν4862PREP αὐτῇ846P-DSF

13 καὶ2532CONJ ἰδὼν3708V-2AAP-NSM αὐτὴν846P-ASF 3588T-NSM Κύριος2962N-NSM ἐσπλαγχνίσθη4697V-AOI-3S ἐπ1909PREP αὐτῇ846P-DSF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF Μὴ3361PRT-N κλαῖε2799V-PAM-2S

14 καὶ2532CONJ προσελθὼν4334V-2AAP-NSM ἥψατο680V-ADI-3S τῆς3588T-GSF σοροῦ4673N-GSF οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ βαστάζοντες941V-PAP-NPM ἔστησαν2476V-2AAI-3P καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Νεανίσκε3495N-VSM σοὶ4771P-2DS λέγω3004V-PAI-1S ἐγέρθητι1453V-APM-2S

15 καὶ2532CONJ ἀνεκάθισεν339V-AAI-3S 3588T-NSM νεκρὸς3498A-NSM καὶ2532CONJ ἤρξατο756V-ADI-3S λαλεῖν2980V-PAN καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM τῇ3588T-DSF μητρὶ3384N-DSF αὐτοῦ846P-GSM

16 ἔλαβεν2983V-2AAI-3S δὲ1161CONJ φόβος5401N-NSM πάντας3956A-APM καὶ2532CONJ ἐδόξαζον1392V-IAI-3P τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM λέγοντες3004V-PAP-NPM ὅτι3754CONJ Προφήτης4396N-NSM μέγας3173A-NSM ἠγέρθη1453V-API-3S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ Ἐπεσκέψατο1980V-ADI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846P-GSM

17 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM οὗτος3778D-NSM ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF τῇ3588T-DSF Ἰουδαίᾳ2449N-DSF περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF περιχώρῳ4066A-DSF

18 Καὶ2532CONJ ἀπήγγειλαν518V-AAI-3P Ἰωάνει2491N-DSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM περὶ4012PREP πάντων3956A-GPN τούτων3778D-GPN καὶ2532CONJ προσκαλεσάμενος4341V-ADP-NSM δύο1417A-NUI τινὰς5100X-APM τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM 3588T-NSM Ἰωάνης2491N-NSM

19 ἔπεμψεν3992V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Κύριον2962N-ASM λέγων3004V-PAP-NSM Σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM 2228PRT ἄλλον243A-ASM προσδοκῶμεν4328V-PAI-1P

20 παραγενόμενοι3854V-2ADP-NPM δὲ1161CONJ πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM εἶπαν3004V-2AAI-3P Ἰωάνης2491N-NSM 3588T-NSM Βαπτιστὴς910N-NSM ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP πρὸς4314PREP σὲ4771P-2AS λέγων3004V-PAP-NSM Σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM 2228PRT ἄλλον243A-ASM προσδοκῶμεν4328V-PAI-1P

21 ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ὥρᾳ5610N-DSF ἐθεράπευσεν2323V-AAI-3S πολλοὺς4183A-APM ἀπὸ575PREP νόσων3554N-GPF καὶ2532CONJ μαστίγων3148N-GPF καὶ2532CONJ πνευμάτων4151N-GPN πονηρῶν4190A-GPN καὶ2532CONJ τυφλοῖς5185A-DPM πολλοῖς4183A-DPM ἐχαρίσατο5483V-ADI-3S βλέπειν991V-PAN

22 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Πορευθέντες4198V-AOP-NPM ἀπαγγείλατε518V-AAM-2P Ἰωάνει2491N-DSM 3739R-APN εἴδετε3708V-2AAI-2P καὶ2532CONJ ἠκούσατε191V-AAI-2P τυφλοὶ5185A-NPM ἀναβλέπουσιν308V-PAI-3P, χωλοὶ5560A-NPM περιπατοῦσιν4043V-PAI-3P λεπροὶ3015A-NPM καθαρίζονται2511V-PPI-3P καὶ2532CONJ κωφοὶ2974A-NPM ἀκούουσιν191V-PAI-3P νεκροὶ3498A-NPM ἐγείρονται1453V-PPI-3P πτωχοὶ4434A-NPM εὐαγγελίζονται2097V-PPI-3P·

23 καὶ2532CONJ μακάριός3107A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ὃς3739R-NSM ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N σκανδαλισθῇ4624V-APS-3S ἐν1722PREP ἐμοί1473P-1DS

24 Ἀπελθόντων565V-2AAP-GPM δὲ1161CONJ τῶν3588T-GPM ἀγγέλων32N-GPM Ἰωάνου2491N-PRI ἤρξατο756V-ADI-3S λέγειν3004V-PAN πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ὄχλους3793N-APM περὶ4012PREP Ἰωάνου2491N-PRI Τί5101I-ASN ἐξήλθατε1831V-2AAI-2P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἔρημον2048A-ASF θεάσασθαι2300V-ADN κάλαμον2563N-ASM ὑπὸ5259PREP ἀνέμου417N-GSM σαλευόμενον4531V-PPP-ASM

25 ἀλλὰ235CONJ τί5101I-ASN ἐξήλθατε1831V-2AAI-2P ἰδεῖν3708V-2AAN ἄνθρωπον444N-ASM ἐν1722PREP μαλακοῖς3120A-DPN ἱματίοις2440N-DPN ἠμφιεσμένον294V-RPP-ASM ἰδοὺ3708V-2AMM-2S οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP ἱματισμῷ2441N-DSM ἐνδόξῳ1741A-DSM καὶ2532CONJ τρυφῇ5172N-DSF ὑπάρχοντες5225V-PAP-NPM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM βασιλείοις934A-DPM εἰσίν1510V-PAI-3P

26 ἀλλὰ235CONJ τί5101I-ASN ἐξήλθατε1831V-2AAI-2P ἰδεῖν3708V-2AAN προφήτην4396N-ASM ναί3483PRT λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP καὶ2532CONJ περισσότερον4053A-ASN-C προφήτου4396N-GSM

27 οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S περὶ4012PREP οὗ3739R-GSM γέγραπται1125V-RPI-3S Ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἀποστέλλω649V-PAI-1S τὸν3588T-ASM ἄγγελόν32N-ASM μου1473P-1GS πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN σου4771P-2GS
ὃς3739R-NSM κατασκευάσει2680V-FAI-3S τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF σου4771P-2GS ἔμπροσθέν1715PREP σου4771P-2GS
.

28 λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP μείζων3173A-NSM-C ἐν1722PREP γεννητοῖς1084A-DPM γυναικῶν1135N-GPF Ἰωάνου2491N-PRI οὐδείς3762A-NSM-N ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM δὲ1161CONJ μικρότερος3398A-NSM-C ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM μείζων3173A-NSM-C αὐτοῦ846P-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S

29 καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἀκούσας191V-AAP-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τελῶναι5057N-NPM ἐδικαίωσαν1344V-AAI-3P τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM βαπτισθέντες907V-APP-NPM τὸ3588T-ASN βάπτισμα908N-ASN Ἰωάνου2491N-PRI

30 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ Φαρισαῖοι5330N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM νομικοὶ3544A-NPM τὴν3588T-ASF βουλὴν1012N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἠθέτησαν114V-AAI-3P εἰς1519PREP ἑαυτούς1438F-3APM μὴ3361PRT-N βαπτισθέντες907V-APP-NPM ὑπ5259PREP αὐτοῦ846P-GSM

31 Τίνι5101I-DSN οὖν3767CONJ ὁμοιώσω3666V-FAI-1S τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM τῆς3588T-GSF γενεᾶς1074N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ τίνι5101I-DSN εἰσὶν1510V-PAI-3P ὅμοιοι3664A-NPM

32 ὅμοιοί3664A-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P παιδίοις3813N-DPN τοῖς3588T-DPN ἐν1722PREP ἀγορᾷ58N-DSF καθημένοις2521V-PNP-DPN καὶ2532CONJ προσφωνοῦσιν4377V-PAP-DPN ἀλλήλοις240C-DPN 3739R-NPN λέγει3004V-PAI-3S Ηὐλήσαμεν832V-AAI-1P ὑμῖν4771P-2DP καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ὠρχήσασθε3738V-ADI-2P
ἐθρηνήσαμεν2354V-AAI-1P καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἐκλαύσατε2799V-AAI-2P

33 ἐλήλυθεν2064V-2RAI-3S γὰρ1063CONJ Ἰωάνης2491N-NSM 3588T-NSM Βαπτιστὴς910N-NSM μὴ3361PRT-N ἐσθίων2068V-PAP-NSM ἄρτον740N-ASM μήτε3383CONJ-N πίνων4095V-PAP-NSM οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ λέγετε3004V-PAI-2P Δαιμόνιον1140N-ASN ἔχει2192V-PAI-3S

34 ἐλήλυθεν2064V-2RAI-3S 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐσθίων2068V-PAP-NSM καὶ2532CONJ πίνων4095V-PAP-NSM καὶ2532CONJ λέγετε3004V-PAI-2P Ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἄνθρωπος444N-NSM φάγος5314N-NSM καὶ2532CONJ οἰνοπότης3630N-NSM φίλος5384A-NSM τελωνῶν5057N-GPM καὶ2532CONJ ἁμαρτωλῶν268A-GPM

35 καὶ2532CONJ ἐδικαιώθη1344V-API-3S 3588T-NSF σοφία4678N-NSF ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN τέκνων5043N-GPN αὐτῆς846P-GSF

36 Ἠρώτα2065V-IAI-3S δέ1161CONJ τις5100X-NSM αὐτὸν846P-ASM τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM ἵνα2443CONJ φάγῃ5315V-2AAS-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ εἰσελθὼν1525V-2AAP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Φαρισαίου5330N-GSM κατεκλίθη2625V-API-3S

37 καὶ2532CONJ ἰδοὺ3708V-2AMM-2S γυνὴ1135N-NSF ἥτις3748R-NSF ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF ἁμαρτωλός268A-NSF καὶ2532CONJ ἐπιγνοῦσα1921V-2AAP-NSF ὅτι3754CONJ κατάκειται2621V-PNI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF τοῦ3588T-GSM Φαρισαίου5330N-GSM κομίσασα2865V-AAP-NSF ἀλάβαστρον211N-ASN μύρου3464N-GSN

38 καὶ2532CONJ στᾶσα2476V-2AAP-NSF ὀπίσω3694ADV παρὰ3844PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846P-GSM κλαίουσα2799V-PAP-NSF τοῖς3588T-DPN δάκρυσιν1144N-DPN ἤρξατο756V-ADI-3S βρέχειν1026V-PAN τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF θριξὶν2359N-DPF τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF αὐτῆς846P-GSF ἐξέμασσεν1591V-IAI-3S καὶ2532CONJ κατεφίλει2705V-IAI-3S τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἤλειφεν218V-IAI-3S τῷ3588T-DSN μύρῳ3464N-DSN

39 ἰδὼν3708V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSM Φαρισαῖος5330N-NSM 3588T-NSM καλέσας2564V-AAP-NSM αὐτὸν846P-ASM εἶπεν3004V-2AAI-3S ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438F-3DSM λέγων3004V-PAP-NSM Οὗτος3778D-NSM εἰ1487COND ἦν1510V-IAI-3S προφήτης4396N-NSM ἐγίνωσκεν1097V-IAI-3S ἂν302PRT τίς5101I-NSF καὶ2532CONJ ποταπὴ4217A-NSF 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF ἥτις3748R-NSF ἅπτεται680V-PMI-3S αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ ἁμαρτωλός268A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S

40 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM Σίμων4613N-VSM ἔχω2192V-PAI-1S σοί4771P-2DS τι5100X-ASN εἰπεῖν3004V-2AAN 3588T-NSM δέ1161CONJ Διδάσκαλε1320N-VSM εἰπέ3004V-2AAM-2S φησίν5346V-PAI-3S

41 δύο1417A-NUI χρεοφειλέται5533N-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P δανιστῇ1157N-DSM τινι5100X-DSM 3588T-NSM εἷς1520A-NSM ὤφειλεν3784V-IAI-3S δηνάρια1220N-APN πεντακόσια4001A-APN 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἕτερος2087A-NSM πεντήκοντα4004A-NUI

42 μὴ3361PRT-N ἐχόντων2192V-PAP-GPM αὐτῶν846P-GPM ἀποδοῦναι591V-2AAN ἀμφοτέροις297A-DPM ἐχαρίσατο5483V-ADI-3S τίς5101I-NSM οὖν3767CONJ αὐτῶν846P-GPM πλεῖον4119A-ASN-C ἀγαπήσει25V-FAI-3S αὐτόν846P-ASM

43 ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM Σίμων4613N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S Ὑπολαμβάνω5274V-PAI-1S ὅτι3754CONJ 3739R-DSM τὸ3588T-ASN πλεῖον4119A-ASN-C ἐχαρίσατο5483V-ADI-3S 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ὀρθῶς3723ADV ἔκρινας2919V-AAI-2S

44 καὶ2532CONJ στραφεὶς4762V-2APP-NSM πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF τῷ3588T-DSM Σίμωνι4613N-DSM ἔφη5346V-IAI-3S Βλέπεις991V-PAI-2S ταύτην3778D-ASF τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF εἰσῆλθόν1525V-2AAI-1S σου4771P-2GS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF ὕδωρ5204N-ASN μοι1473P-1DS ἐπὶ1909PREP πόδας4228N-APM οὐκ3756PRT-N ἔδωκας1325V-AAI-2S αὕτη3778D-NSF δὲ1161CONJ τοῖς3588T-DPN δάκρυσιν1144N-DPN ἔβρεξέν1026V-AAI-3S μου1473P-1GS τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF θριξὶν2359N-DPF αὐτῆς846P-GSF ἐξέμαξεν1591V-AAI-3S

45 φίλημά5370N-ASN μοι1473P-1DS οὐκ3756PRT-N ἔδωκας1325V-AAI-2S αὕτη3778D-NSF δὲ1161CONJ ἀφ575PREP ἧς3739R-GSF εἰσῆλθον1525V-2AAI-1S οὐ3756PRT-N διέλειπεν1257V-2AAI-3S καταφιλοῦσά2705V-PAP-NSF μου1473P-1GS τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM

46 ἐλαίῳ1637N-DSN τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF μου1473P-1GS οὐκ3756PRT-N ἤλειψας218V-AAI-2S αὕτη3778D-NSF δὲ1161CONJ μύρῳ3464N-DSN ἤλειψεν218V-AAI-3S τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM μου1473P-1GS

47 οὗ3739R-GSN χάριν5484ADV λέγω3004V-PAI-1S σοι4771P-2DS ἀφέωνται863V-RPI-3P αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF αὐτῆς846P-GSF αἱ3588T-NPF πολλαί4183A-NPF ὅτι3754CONJ ἠγάπησεν25V-AAI-3S πολύ4183A-ASN 3739R-DSM δὲ1161CONJ ὀλίγον3641A-ASN ἀφίεται863V-PPI-3S ὀλίγον3641A-ASN ἀγαπᾷ25V-PAI-3S

48 εἶπεν3004V-2AAI-3S δὲ1161CONJ αὐτῇ846P-DSF Ἀφέωνταί863V-RPI-3P σου4771P-2GS αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF

49 καὶ2532CONJ ἤρξαντο756V-ADI-3P οἱ3588T-NPM συνανακείμενοι4873V-PNP-NPM λέγειν3004V-PAN ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-3DPM Τίς5101I-NSM οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ὃς3739R-NSM καὶ2532CONJ ἁμαρτίας266N-APF ἀφίησιν863V-PAI-3S

50 εἶπεν3004V-2AAI-3S δὲ1161CONJ πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF 3588T-NSF πίστις4102N-NSF σου4771P-2GS σέσωκέν4982V-RAI-3S σε4771P-2AS πορεύου4198V-PNM-2S εἰς1519PREP εἰρήνην1515N-ASF

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καθεξῆς2517ADV καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM διώδευεν1353V-IAI-3S κατὰ2596PREP πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ κώμην2968N-ASF κηρύσσων2784V-PAP-NSM καὶ2532CONJ εὐαγγελιζόμενος2097V-PMP-NSM τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM δώδεκα1427A-NUI σὺν4862PREP αὐτῷ846P-DSM

2 καὶ2532CONJ γυναῖκές1135N-NPF τινες5100X-NPF αἳ3739R-NPF ἦσαν1510V-IAI-3P τεθεραπευμέναι2323V-RPP-NPF ἀπὸ575PREP πνευμάτων4151N-GPN πονηρῶν4190A-GPN καὶ2532CONJ ἀσθενειῶν769N-GPF Μαρία3137N-NSF 3588T-NSF καλουμένη2564V-PPP-NSF Μαγδαληνή3094N-NSF ἀφ575PREP ἧς3739R-GSF δαιμόνια1140N-NPN ἑπτὰ2033A-NUI ἐξεληλύθει1831V-2LAI-3S

3 καὶ2532CONJ Ἰωάνα2489N-NSF γυνὴ1135N-NSF Χουζᾶ5529N-GSM ἐπιτρόπου2012N-GSM Ἡρῴδου2264N-GSM καὶ2532CONJ Σουσάννα4677N-NSF καὶ2532CONJ ἕτεραι2087A-NPF πολλαί4183A-NPF αἵτινες3748R-NPF διηκόνουν1247V-IAI-3P αὐτοῖς846P-DPM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ὑπαρχόντων5225V-PAP-GPN αὐταῖς846P-DPF

4 Συνιόντος4896V-PAP-GSM δὲ1161CONJ ὄχλου3793N-GSM πολλοῦ4183A-GSM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM κατὰ2596PREP πόλιν4172N-ASF ἐπιπορευομένων1975V-PNP-GPM πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM εἶπεν3004V-2AAI-3S διὰ1223PREP παραβολῆς3850N-GSF

5 Ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S 3588T-NSM σπείρων4687V-PAP-NSM τοῦ3588T-GSM σπεῖραι4687V-AAN τὸν3588T-ASM σπόρον4703N-ASM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σπείρειν4687V-PAN αὐτὸν846P-ASM 3739R-NSN μὲν3303PRT ἔπεσεν4098V-2AAI-3S παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF καὶ2532CONJ κατεπατήθη2662V-API-3S καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN πετεινὰ4071N-NPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM κατέφαγεν2719V-2AAI-3S αὐτό846P-ASN

6 καὶ2532CONJ ἕτερον2087A-NSN κατέπεσεν2667V-2AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF πέτραν4073N-ASF καὶ2532CONJ φυὲν5453V-2APP-NSN ἐξηράνθη3583V-API-3S διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN μὴ3361PRT-N ἔχειν2192V-PAN ἰκμάδα2429N-ASF

7 καὶ2532CONJ ἕτερον2087A-NSN ἔπεσεν4098V-2AAI-3S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῶν3588T-GPF ἀκανθῶν173N-GPF καὶ2532CONJ συνφυεῖσαι4855V-2APP-NPF αἱ3588T-NPF ἄκανθαι173N-NPF ἀπέπνιξαν638V-AAI-3P αὐτό846P-ASN

8 καὶ2532CONJ ἕτερον2087A-NSN ἔπεσεν4098V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF τὴν3588T-ASF ἀγαθήν18A-ASF καὶ2532CONJ φυὲν5453V-2APP-NSN ἐποίησεν4160V-AAI-3S καρπὸν2590N-ASM ἑκατονταπλασίονα1542A-ASM ταῦτα3778D-APN λέγων3004V-PAP-NSM ἐφώνει5455V-IAI-3S 3588T-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM ὦτα3775N-APN ἀκούειν191V-PAN ἀκουέτω191V-PAM-3S

9 Ἐπηρώτων1905V-IAI-3P δὲ1161CONJ αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM τίς5101I-NSF αὕτη3778D-NSF εἴη1510V-PAO-3S 3588T-NSF παραβολή3850N-NSF

10 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Ὑμῖν4771P-2DP δέδοται1325V-RPI-3S γνῶναι1097V-2AAN τὰ3588T-APN μυστήρια3466N-APN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τοῖς3588T-DPM δὲ1161CONJ λοιποῖς3062A-DPM ἐν1722PREP παραβολαῖς3850N-DPF ἵνα2443CONJ βλέποντες991V-PAP-NPM μὴ3361PRT-N βλέπωσιν991V-PAS-3P καὶ2532CONJ ἀκούοντες191V-PAP-NPM μὴ3361PRT-N συνιῶσιν4920V-PAS-3P.

11 ἔστιν1510V-PAI-3S δὲ1161CONJ αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF παραβολή3850N-NSF 3588T-NSM σπόρος4703N-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

12 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF εἰσιν1526V-PXI-3P οἱ3588T-NPM ἀκούσαντες191V-AAP-NPM εἶτα1534ADV ἔρχεται2064V-PNI-3S 3588T-NSM διάβολος1228A-NSM καὶ2532CONJ αἴρει142V-PAI-3S τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846P-GPM ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N πιστεύσαντες4100V-AAP-NPM σωθῶσιν4982V-APS-3P

13 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF πέτρας4073N-GSF οἳ3739R-NPM ὅταν3752CONJ ἀκούσωσιν191V-AAS-3P μετὰ3326PREP χαρᾶς5479N-GSF δέχονται1209V-PNI-3P τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM ῥίζαν4491N-ASF οὐκ3756PRT-N ἔχουσιν2192V-PAI-3P οἳ3739R-NPM πρὸς4314PREP καιρὸν2540N-ASM πιστεύουσιν4100V-PAI-3P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP καιρῷ2540N-DSM πειρασμοῦ3986N-GSM ἀφίστανται868V-PNI-3P

14 τὸ3588T-NSN δὲ1161CONJ εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἀκάνθας173N-APF πεσόν4098V-2AAP-NSN οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ἀκούσαντες191V-AAP-NPM καὶ2532CONJ ὑπὸ5259PREP μεριμνῶν3308N-GPF καὶ2532CONJ πλούτου4149N-GSM καὶ2532CONJ ἡδονῶν2237N-GPF τοῦ3588T-GSM βίου979N-GSM πορευόμενοι4198V-PNP-NPM συνπνίγονται4846V-PPI-3P καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N τελεσφοροῦσιν5052V-PAI-3P

15 τὸ3588T-NSN δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καλῇ2570A-DSF γῇ1093N-DSF οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἵτινες3748R-NPM ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF καλῇ2570A-DSF καὶ2532CONJ ἀγαθῇ18A-DSF ἀκούσαντες191V-AAP-NPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM κατέχουσιν2722V-PAI-3P καὶ2532CONJ καρποφοροῦσιν2592V-PAI-3P ἐν1722PREP ὑπομονῇ5281N-DSF

16 Οὐδεὶς3762A-NSM-N δὲ1161CONJ λύχνον3088N-ASM ἅψας681V-AAP-NSM καλύπτει2572V-PAI-3S αὐτὸν846P-ASM σκεύει4632N-DSN 2228PRT ὑποκάτω5270ADV κλίνης2825N-GSF τίθησιν5087V-PAI-3S ἀλλ235CONJ ἐπὶ1909PREP λυχνίας3087N-GSF τίθησιν5087V-PAI-3S ἵνα2443CONJ οἱ3588T-NPM εἰσπορευόμενοι1531V-PNP-NPM βλέπωσιν991V-PAS-3P τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN

17 οὐ3756PRT-N γάρ1063CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S κρυπτὸν2927A-NSN 3739R-NSN οὐ3756PRT-N φανερὸν5318A-NSN γενήσεται1096V-FDI-3S οὐδὲ3761CONJ-N ἀπόκρυφον614A-NSN 3739R-NSN οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N γνωσθῇ1097V-APS-3S καὶ2532CONJ εἰς1519PREP φανερὸν5318A-ASN ἔλθῃ2064V-2AAS-3S

18 βλέπετε991V-PAM-2P οὖν3767CONJ πῶς4459ADV ἀκούετε191V-PAI-2P ὃς3739R-NSM ἂν302PRT γὰρ1063CONJ ἔχῃ2192V-PAS-3S δοθήσεται1325V-FPI-3S αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ ὃς3739R-NSM ἂν302PRT μὴ3361PRT-N ἔχῃ2192V-PAS-3S καὶ2532CONJ 3739R-ASN δοκεῖ1380V-PAI-3S ἔχειν2192V-PAN ἀρθήσεται142V-FPI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM

19 Παρεγένετο3854V-2ADI-3S δὲ1161CONJ πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἠδύναντο1410V-INI-3P-ATT συντυχεῖν4940V-2AAN αὐτῷ846P-DSM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM

20 ἀπηγγέλη518V-2API-3S δὲ1161CONJ αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF σου4771P-2GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοί80N-NPM σου4771P-2GS ἑστήκασιν2476V-RAI-3P ἔξω1854ADV ἰδεῖν3708V-2AAN θέλοντές2309V-PAP-NPM σε4771P-2AS

21 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀποκριθεὶς611V-AOP-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM Μήτηρ3384N-NSF μου1473P-1GS καὶ2532CONJ ἀδελφοί80N-NPM μου1473P-1GS οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἀκούοντες191V-PAP-NPM καὶ2532CONJ ποιοῦντες4160V-PAP-NPM

22 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP μιᾷ1520A-DSF τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐνέβη1684V-2AAI-3S εἰς1519PREP πλοῖον4143N-ASN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM Διέλθωμεν1330V-2AAS-1P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πέραν4008ADV τῆς3588T-GSF λίμνης3041N-GSF καὶ2532CONJ ἀνήχθησαν321V-API-3P

23 πλεόντων4126V-PAP-GPM δὲ1161CONJ αὐτῶν846P-GPM ἀφύπνωσεν879V-AAI-3S καὶ2532CONJ κατέβη2597V-2AAI-3S λαῖλαψ2978N-NSF ἀνέμου417N-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF λίμνην3041N-ASF καὶ2532CONJ συνεπληροῦντο4845V-IPI-3P καὶ2532CONJ ἐκινδύνευον2793V-IAI-3P

24 προσελθόντες4334V-2AAP-NPM δὲ1161CONJ διήγειραν1326V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM λέγοντες3004V-PAP-NPM Ἐπιστάτα1988N-VSM ἐπιστάτα1988N-VSM ἀπολλύμεθα622V-PMI-1P 3588T-NSM δὲ1161CONJ διεγερθεὶς1326V-APP-NSM ἐπετίμησεν2008V-AAI-3S τῷ3588T-DSM ἀνέμῳ417N-DSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM κλύδωνι2830N-DSM τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ ἐπαύσαντο3973V-AMI-3P καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S γαλήνη1055N-NSF

25 εἶπεν3004V-2AAI-3S δὲ1161CONJ αὐτοῖς846P-DPM Ποῦ4226ADV-I 3588T-NSF πίστις4102N-NSF ὑμῶν4771P-2GP φοβηθέντες5399V-AOP-NPM δὲ1161CONJ ἐθαύμασαν2296V-AAI-3P λέγοντες3004V-PAP-NPM πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM Τίς5101I-NSM ἄρα687PRT-I οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ὅτι3754CONJ καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἀνέμοις417N-DPM ἐπιτάσσει2004V-PAI-3S καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN ὕδατι5204N-DSN καὶ2532CONJ ὑπακούουσιν5219V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM

26 Καὶ2532CONJ κατέπλευσαν2668V-AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF χώραν5561N-ASF τῶν3588T-GPM Γερασηνῶν1086N-GPM ἥτις3748R-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S ἀντιπέρα495ADV τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF

27 ἐξελθόντι1831V-2AAP-DSM δὲ1161CONJ αὐτῷ846P-DSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF ὑπήντησεν5221V-AAI-3S ἀνήρ435N-NSM τις5100X-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF ἔχων2192V-PAP-NSM δαιμόνια1140N-APN καὶ2532CONJ χρόνῳ5550N-DSM ἱκανῷ2425A-DSM οὐκ3756PRT-N ἐνεδύσατο1746V-AMI-3S ἱμάτιον2440N-ASN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP οἰκίᾳ3614N-DSF οὐκ3756PRT-N ἔμενεν3306V-IAI-3S ἀλλ235CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN μνήμασιν3418N-DPN

28 ἰδὼν3708V-2AAP-NSM δὲ1161CONJ τὸν3588T-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM ἀνακράξας349V-AAP-NSM προσέπεσεν4363V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF εἶπεν3004V-2AAI-3S Τί5101I-NSN ἐμοὶ1473P-1DS καὶ2532CONJ σοί4771P-2DS Ἰησοῦ2424N-VSM Υἱὲ5207N-VSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM Ὑψίστου5310A-GSM-S δέομαί1189V-PNI-1S σου4771P-2GS μή3361PRT-N με1473P-1AS βασανίσῃς928V-AAS-2S

29 παρήγγελλεν3853V-IAI-3S γὰρ1063CONJ τῷ3588T-DSN πνεύματι4151N-DSN τῷ3588T-DSN ἀκαθάρτῳ169A-DSN ἐξελθεῖν1831V-2AAN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM πολλοῖς4183A-DPM γὰρ1063CONJ χρόνοις5550N-DPM συνηρπάκει4884V-LAI-3S αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ ἐδεσμεύετο1195V-IPI-3S ἁλύσεσιν254N-DPF καὶ2532CONJ πέδαις3976N-DPF φυλασσόμενος5442V-PPP-NSM καὶ2532CONJ διαρήσσων1284V-PAP-NSM τὰ3588T-APN δεσμὰ1199N-APN ἠλαύνετο1643V-IPI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM δαιμονίου1140N-GSN εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἐρήμους2048A-APF

30 ἐπηρώτησεν1905V-AAI-3S δὲ1161CONJ αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Τί5101I-NSN σοι4771P-2DS ὄνομά3686N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Λεγιών3003N-NSM ὅτι3754CONJ εἰσῆλθεν1525V-2AAI-3S δαιμόνια1140N-NPN πολλὰ4183A-NPN εἰς1519PREP αὐτόν846P-ASM

31 καὶ2532CONJ παρεκάλουν3870V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N ἐπιτάξῃ2004V-AAS-3S αὐτοῖς846P-DPN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἄβυσσον12N-ASF ἀπελθεῖν565V-2AAN

32 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ ἐκεῖ1563ADV ἀγέλη34N-NSF χοίρων5519N-GPM ἱκανῶν2425A-GPM βοσκομένη1006V-PPP-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN καὶ2532CONJ παρεκάλεσαν3870V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἵνα2443CONJ ἐπιτρέψῃ2010V-AAS-3S αὐτοῖς846P-DPN εἰς1519PREP ἐκείνους1565D-APM εἰσελθεῖν1525V-2AAN καὶ2532CONJ ἐπέτρεψεν2010V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPN

33 ἐξελθόντα1831V-2AAP-NPN δὲ1161CONJ τὰ3588T-NPN δαιμόνια1140N-NPN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM εἰσῆλθον1525V-2AAI-3P εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM χοίρους5519N-APM καὶ2532CONJ ὥρμησεν3729V-AAI-3S 3588T-NSF ἀγέλη34N-NSF κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM κρημνοῦ2911N-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF λίμνην3041N-ASF καὶ2532CONJ ἀπεπνίγη638V-2API-3S