Κατα Ιωανην

Greek New Testament, edited by Eberhard Nestle, published in 1904 by the British and Foreign Bible Society. This work is in public domain worldwide. Version: 2.11 (December 7, 2013)

Nestle 1904 Greek New Testament

1904

Κεφάλαιο 1

1 Ἐν1722PREP ἀρχῇ746N-DSF ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM Λόγος3056N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM Λόγος3056N-NSM ἦν1510V-IAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM καὶ2532CONJ Θεὸς2316N-NSM ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM Λόγος3056N-NSM

2 Οὗτος3778D-NSM ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP ἀρχῇ746N-DSF πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM

3 πάντα3956A-NPN δι1223PREP αὐτοῦ846P-GSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S καὶ2532CONJ χωρὶς5565ADV αὐτοῦ846P-GSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S οὐδὲ3761CONJ-N ἕν1520A-NSN 3739R-NSN γέγονεν1096V-2RAI-3S

4 ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM ζωὴ2222N-NSF ἦν1510V-IAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF ζωὴ2222N-NSF ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM

5 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκοτίᾳ4653N-DSF φαίνει5316V-PAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF σκοτία4653N-NSF αὐτὸ846P-ASN οὐ3756PRT-N κατέλαβεν2638V-2AAI-3S

6 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἀπεσταλμένος649V-RPP-NSM παρὰ3844PREP Θεοῦ2316N-GSM ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846P-DSM Ἰωάνης2491N-NSM

7 οὗτος3778D-NSM ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP μαρτυρίαν3141N-ASF ἵνα2443CONJ μαρτυρήσῃ3140V-AAS-3S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN φωτός5457N-GSN ἵνα2443CONJ πάντες3956A-NPM πιστεύσωσιν4100V-AAS-3P δι1223PREP αὐτοῦ846P-GSM

8 οὐκ3756PRT-N ἦν1510V-IAI-3S ἐκεῖνος1565D-NSM τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN ἀλλ235CONJ ἵνα2443CONJ μαρτυρήσῃ3140V-AAS-3S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN φωτός5457N-GSN

9 Ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN τὸ3588T-NSN ἀληθινὸν228A-NSN 3739R-NSN φωτίζει5461V-PAI-3S πάντα3956A-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ἐρχόμενον2064V-PNP-ASM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM

10 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM ἦν1510V-IAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM δι1223PREP αὐτοῦ846P-GSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM αὐτὸν846P-ASM οὐκ3756PRT-N ἔγνω1097V-2AAI-3S

11 εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἴδια2398A-APN ἦλθεν2064V-2AAI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἴδιοι2398A-NPM αὐτὸν846P-ASM οὐ3756PRT-N παρέλαβον3880V-2AAI-3P

12 ὅσοι3745K-NPM δὲ1161CONJ ἔλαβον2983V-2AAI-3P αὐτόν846P-ASM ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM ἐξουσίαν1849N-ASF τέκνα5043N-NPN Θεοῦ2316N-GSM γενέσθαι1096V-2ADN τοῖς3588T-DPM πιστεύουσιν4100V-PAP-DPM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846P-GSM

13 οἳ3739R-NPM οὐκ3756PRT-N ἐξ1537PREP αἱμάτων129N-GPN οὐδὲ3761CONJ-N ἐκ1537PREP θελήματος2307N-GSN σαρκὸς4561N-GSF οὐδὲ3761CONJ-N ἐκ1537PREP θελήματος2307N-GSN ἀνδρὸς435N-GSM ἀλλ235CONJ ἐκ1537PREP Θεοῦ2316N-GSM ἐγεννήθησαν1080V-API-3P

14 Καὶ2532CONJ 3588T-NSM Λόγος3056N-NSM σὰρξ4561N-NSF ἐγένετο1096V-2ADI-3S καὶ2532CONJ ἐσκήνωσεν4637V-AAI-3S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP καὶ2532CONJ ἐθεασάμεθα2300V-ADI-1P τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF αὐτοῦ846P-GSM δόξαν1391N-ASF ὡς5613ADV μονογενοῦς3439A-GSM παρὰ3844PREP Πατρός3962N-GSM πλήρης4134A-NSM χάριτος5485N-GSF καὶ2532CONJ ἀληθείας225N-GSF

15 Ἰωάνης2491N-NSM μαρτυρεῖ3140V-PAI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ κέκραγεν2896V-2RAI-3S λέγων3004V-PAP-NSM Οὗτος3778D-NSM ἦν1510V-IAI-3S ὃν3739R-ASM εἶπον3004V-2AAI-1S 3588T-NSM ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM ἔμπροσθέν1715PREP μου1473P-1GS γέγονεν1096V-2RAI-3S ὅτι3754CONJ πρῶτός4413A-NSM-S μου1473P-1GS ἦν1510V-IAI-3S

16 ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN πληρώματος4138N-GSN αὐτοῦ846P-GSM ἡμεῖς1473P-1NP πάντες3956A-NPM ἐλάβομεν2983V-2AAI-1P καὶ2532CONJ χάριν5485N-ASF ἀντὶ473PREP χάριτος5485N-GSF

17 ὅτι3754CONJ 3588T-NSM νόμος3551N-NSM διὰ1223PREP Μωϋσέως3475N-GSM ἐδόθη1325V-API-3S 3588T-NSF χάρις5485N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀλήθεια225N-NSF διὰ1223PREP Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S

18 Θεὸν2316N-ASM οὐδεὶς3762A-NSM-N ἑώρακεν3708V-RAI-3S-ATT πώποτε4455ADV μονογενὴς3439A-NSM Θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM ὢν1510V-PAP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόλπον2859N-ASM τοῦ3588T-GSM Πατρὸς3962N-GSM ἐκεῖνος1565D-NSM ἐξηγήσατο1834V-ADI-3S

19 Καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF τοῦ3588T-GSM Ἰωάνου2491N-PRI ὅτε3753ADV ἀπέστειλαν649V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM ἐξ1537PREP Ἱεροσολύμων2414N-GPN ἱερεῖς2409N-APM καὶ2532CONJ Λευείτας3019N-APM ἵνα2443CONJ ἐρωτήσωσιν2065V-AAS-3P αὐτόν846P-ASM Σὺ4771P-2NS τίς5101I-NSM εἶ1510V-PAI-2S

20 καὶ2532CONJ ὡμολόγησεν3670V-AAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἠρνήσατο720V-ADI-3S καὶ2532CONJ ὡμολόγησεν3670V-AAI-3S ὅτι3754CONJ Ἐγὼ1473P-1NS οὐκ3756PRT-N εἰμὶ1510V-PAI-1S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM

21 καὶ2532CONJ ἠρώτησαν2065V-AAI-3P αὐτόν846P-ASM Τί5101I-NSN οὖν3767CONJ σὺ4771P-2NS Ἡλείας2243N-NSM εἶ1510V-PAI-2S καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S Οὐκ3756PRT-N εἰμί1510V-PAI-1S 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-2NS καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Οὔ3756PRT-N

22 εἶπαν3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM Τίς5101I-NSM εἶ1510V-PAI-2S ἵνα2443CONJ ἀπόκρισιν612N-ASF δῶμεν1325V-2AAS-1P τοῖς3588T-DPM πέμψασιν3992V-AAP-DPM ἡμᾶς1473P-1AP τί5101I-ASN λέγεις3004V-PAI-2S περὶ4012PREP σεαυτοῦ4572F-2GSM

23 ἔφη5346V-IAI-3S Ἐγὼ1473P-1NS φωνὴ5456N-NSF βοῶντος994V-PAP-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF Εὐθύνατε2116V-AAM-2P τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF Κυρίου2962N-GSM, καθὼς2531ADV εἶπεν3004V-2AAI-3S Ἡσαΐας2268N-NSM 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM

24 Καὶ2532CONJ ἀπεσταλμένοι649V-RPP-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM

25 καὶ2532CONJ ἠρώτησαν2065V-AAI-3P αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM Τί5101I-ASN οὖν3767CONJ βαπτίζεις907V-PAI-2S εἰ1487COND σὺ4771P-2NS οὐκ3756PRT-N εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM οὐδὲ3761CONJ-N Ἡλείας2243N-NSM οὐδὲ3761CONJ-N 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM

26 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰωάνης2491N-NSM λέγων3004V-PAP-NSM Ἐγὼ1473P-1NS βαπτίζω907V-PAI-1S ἐν1722PREP ὕδατι5204N-DSN μέσος3319A-NSM ὑμῶν4771P-2GP στήκει4739V-PAI-3S ὃν3739R-ASM ὑμεῖς4771P-2NP οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P

27 3588T-NSM ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM οὗ3739R-GSM οὐκ3756PRT-N εἰμὶ1510V-PAI-1S ἐγὼ1473P-1NS ἄξιος514A-NSM ἵνα2443CONJ λύσω3089V-AAS-1S αὐτοῦ846P-GSM τὸν3588T-ASM ἱμάντα2438N-ASM τοῦ3588T-GSN ὑποδήματος5266N-GSN

28 Ταῦτα3778D-NPN ἐν1722PREP Βηθανίᾳ963N-DSF ἐγένετο1096V-2ADI-3S πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM Ἰορδάνου2446N-GSM ὅπου3699ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM Ἰωάνης2491N-NSM βαπτίζων907V-PAP-NSM

29 Τῇ3588T-DSF ἐπαύριον1887ADV βλέπει991V-PAI-3S τὸν3588T-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM ἐρχόμενον2064V-PNP-ASM πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S Ἴδε3708V-2AAM-2S 3588T-NSM Ἀμνὸς286N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM 3588T-NSM αἴρων142V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM

30 οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ὑπὲρ5228PREP οὗ3739R-GSM ἐγὼ1473P-1NS εἶπον3004V-2AAI-1S Ὀπίσω3694ADV μου1473P-1GS ἔρχεται2064V-PNI-3S ἀνὴρ435N-NSM ὃς3739R-NSM ἔμπροσθέν1715PREP μου1473P-1GS γέγονεν1096V-2RAI-3S ὅτι3754CONJ πρῶτός4413A-NSM-S μου1473P-1GS ἦν1510V-IAI-3S

31 κἀγὼ2504P-1NS-K οὐκ3756PRT-N ᾔδειν1492V-2LAI-1S αὐτόν846P-ASM ἀλλ235CONJ ἵνα2443CONJ φανερωθῇ5319V-APS-3S τῷ3588T-DSM Ἰσραὴλ2474N-PRI διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἦλθον2064V-2AAI-1S ἐγὼ1473P-1NS ἐν1722PREP ὕδατι5204N-DSN βαπτίζων907V-PAP-NSM

32 Καὶ2532CONJ ἐμαρτύρησεν3140V-AAI-3S Ἰωάνης2491N-NSM λέγων3004V-PAP-NSM ὅτι3754CONJ Τεθέαμαι2300V-RNI-1S τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN καταβαῖνον2597V-PAP-ASN ὡς5613ADV περιστερὰν4058N-ASF ἐξ1537PREP οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἔμεινεν3306V-AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτόν846P-ASM

33 κἀγὼ2504P-1NS-K οὐκ3756PRT-N ᾔδειν1492V-2LAI-1S αὐτόν846P-ASM ἀλλ235CONJ 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS βαπτίζειν907V-PAN ἐν1722PREP ὕδατι5204N-DSN ἐκεῖνός1565D-NSM μοι1473P-1DS εἶπεν3004V-2AAI-3S Ἐφ1909PREP ὃν3739R-ASM ἂν302PRT ἴδῃς3708V-2AAS-2S τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN καταβαῖνον2597V-PAP-ASN καὶ2532CONJ μένον3306V-PAP-ASN ἐπ1909PREP αὐτόν846P-ASM οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM βαπτίζων907V-PAP-NSM ἐν1722PREP Πνεύματι4151N-DSN Ἁγίῳ40A-DSN

34 κἀγὼ2504P-1NS-K ἑώρακα3708V-RAI-1S-ATT καὶ2532CONJ μεμαρτύρηκα3140V-RAI-1S ὅτι3754CONJ οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

35 Τῇ3588T-DSF ἐπαύριον1887ADV πάλιν3825ADV εἱστήκει2476V-LAI-3S 3588T-NSM Ἰωάνης2491N-NSM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM δύο1417A-NUI

36 καὶ2532CONJ ἐμβλέψας1689V-AAP-NSM τῷ3588T-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM περιπατοῦντι4043V-PAP-DSM λέγει3004V-PAI-3S Ἴδε3708V-2AAM-2S 3588T-NSM Ἀμνὸς286N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

37 καὶ2532CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P οἱ3588T-NPM δύο1417A-NUI μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM λαλοῦντος2980V-PAP-GSM καὶ2532CONJ ἠκολούθησαν190V-AAI-3P τῷ3588T-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM

38 στραφεὶς4762V-2APP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ θεασάμενος2300V-ADP-NSM αὐτοὺς846P-APM ἀκολουθοῦντας190V-PAP-APM λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Τί5101I-ASN ζητεῖτε2212V-PAI-2P οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ εἶπαν3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM Ῥαββεί4461HEB (3739R-NSN λέγεται3004V-PPI-3S μεθερμηνευόμενον3177V-PPP-NSN Διδάσκαλε1320N-VSM ποῦ4226ADV-I μένεις3306V-PAI-2S

39 λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ἔρχεσθε2064V-PNM-2P καὶ2532CONJ ὄψεσθε3708V-FDI-2P ἦλθαν2064V-2AAI-3P οὖν3767CONJ καὶ2532CONJ εἶδαν3708V-2AAI-3P ποῦ4225ADV μένει3306V-PAI-3S καὶ2532CONJ παρ3844PREP αὐτῷ846P-DSM ἔμειναν3306V-AAI-3P τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF ἐκείνην1565D-ASF ὥρα5610N-NSF ἦν1510V-IAI-3S ὡς5613ADV δεκάτη1182A-NSF

40 Ἦν1510V-IAI-3S Ἀνδρέας406N-NSM 3588T-NSM ἀδελφὸς80N-NSM Σίμωνος4613N-GSM Πέτρου4074N-GSM εἷς1520A-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM δύο1417A-NUI τῶν3588T-GPM ἀκουσάντων191V-AAP-GPM παρὰ3844PREP Ἰωάνου2491N-PRI καὶ2532CONJ ἀκολουθησάντων190V-AAP-GPM αὐτῷ846P-DSM

41 εὑρίσκει2147V-PAI-3S οὗτος3778D-NSM πρῶτον4412ADV-S τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM τὸν3588T-ASM ἴδιον2398A-ASM Σίμωνα4613N-ASM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Εὑρήκαμεν2147V-RAI-1P τὸν3588T-ASM Μεσσίαν3323N-ASM (3739R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S μεθερμηνευόμενον3177V-PPP-NSN Χριστός5547N-NSM

42 ἤγαγεν71V-2AAI-3S αὐτὸν846P-ASM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM ἐμβλέψας1689V-AAP-NSM αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM εἶπεν3004V-2AAI-3S Σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S Σίμων4613N-NSM 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM Ἰωάνου2491N-PRI σὺ4771P-2NS κληθήσῃ2564V-FPI-2S Κηφᾶς2786N-NSM (3739R-NSN ἑρμηνεύεται2059V-PPI-3S Πέτρος4074N-NSM

43 Τῇ3588T-DSF ἐπαύριον1887ADV ἠθέλησεν2309V-AAI-3S ἐξελθεῖν1831V-2AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF καὶ2532CONJ εὑρίσκει2147V-PAI-3S Φίλιππον5376N-ASM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Ἀκολούθει190V-PAM-2S μοι1473P-1DS

44 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ 3588T-NSM Φίλιππος5376N-NSM ἀπὸ575PREP Βηθσαϊδά966N-PRI ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF Ἀνδρέου406N-GSM καὶ2532CONJ Πέτρου4074N-GSM

45 εὑρίσκει2147V-PAI-3S Φίλιππος5376N-NSM τὸν3588T-ASM Ναθαναὴλ3482N-PRI καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ὃν3739R-ASM ἔγραψεν1125V-AAI-3S Μωϋσῆς3475N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM νόμῳ3551N-DSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM προφῆται4396N-NPM εὑρήκαμεν2147V-RAI-1P Ἰησοῦν2424N-ASM υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM Ἰωσὴφ2501N-PRI τὸν3588T-ASM ἀπὸ575PREP Ναζαρέτ3478N-PRI

46 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ναθαναήλ3482N-PRI Ἐκ1537PREP Ναζαρὲτ3478N-PRI δύναταί1410V-PNI-3S τι5100X-NSN ἀγαθὸν18A-NSN εἶναι1510V-PAN λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM Φίλιππος5376N-NSM Ἔρχου2064V-PNM-2S καὶ2532CONJ ἴδε3708V-2AAM-2S

47 εἶδεν3708V-2AAI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM τὸν3588T-ASM Ναθαναὴλ3482N-PRI ἐρχόμενον2064V-PNP-ASM πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM Ἴδε3708V-2AAM-2S ἀληθῶς230ADV Ἰσραηλείτης2475N-NSM ἐν1722PREP 3739R-DSM δόλος1388N-NSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S

48 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ναθαναήλ3482N-PRI Πόθεν4159ADV-I με1473P-1AS γινώσκεις1097V-PAI-2S ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSM σε4771P-2AS Φίλιππον5376N-ASM φωνῆσαι5455V-AAN ὄντα1510V-PAP-ASM ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF συκῆν4808N-ASF εἶδόν3708V-2AAI-1S σε4771P-2AS

49 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτῷ846P-DSM Ναθαναήλ3482N-PRI Ῥαββεί4461HEB σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM σὺ4771P-2NS Βασιλεὺς935N-NSM εἶ1510V-PAI-2S τοῦ3588T-GSM Ἰσραήλ2474N-PRI

50 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ὅτι3754CONJ εἶπόν3004V-2AAI-1S σοι4771P-2DS ὅτι3754CONJ εἶδόν3708V-2AAI-1S σε4771P-2AS ὑποκάτω5270ADV τῆς3588T-GSF συκῆς4808N-GSF πιστεύεις4100V-PAI-2S μείζω3173A-APN-C τούτων3778D-GPN ὄψῃ3708V-FDI-2S

51 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὄψεσθε3708V-FDI-2P τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM ἀνεῳγότα455V-2RAP-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀγγέλους32N-APM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἀναβαίνοντας305V-PAP-APM καὶ2532CONJ καταβαίνοντας2597V-PAP-APM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF τρίτῃ5154A-DSF γάμος1062N-NSM ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP Κανὰ2580N-PRI τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF τοῦ3588T-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM ἐκεῖ1563ADV

2 ἐκλήθη2564V-API-3S δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM γάμον1062N-ASM

3 καὶ2532CONJ ὑστερήσαντος5302V-AAP-GSM οἴνου3631N-GSM λέγει3004V-PAI-3S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF τοῦ3588T-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM Οἶνον3631N-ASM οὐκ3756PRT-N ἔχουσιν2192V-PAI-3P

4 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Τί5101I-NSN ἐμοὶ1473P-1DS καὶ2532CONJ σοί4771P-2DS γύναι1135N-VSF οὔπω3768ADV-N ἥκει2240V-PAI-3S 3588T-NSF ὥρα5610N-NSF μου1473P-1GS

5 λέγει3004V-PAI-3S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM τοῖς3588T-DPM διακόνοις1249N-DPM 3739R-ASN τι5100X-ASN ἂν302PRT λέγῃ3004V-PAS-3S ὑμῖν4771P-2DP ποιήσατε4160V-AAM-2P

6 ἦσαν1510V-IAI-3P δὲ1161CONJ ἐκεῖ1563ADV λίθιναι3035A-NPF ὑδρίαι5201N-NPF ἓξ1803A-NUI κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM καθαρισμὸν2512N-ASM τῶν3588T-GPM Ἰουδαίων2453A-GPM κείμεναι2749V-PNP-NPF χωροῦσαι5562V-PAP-NPF ἀνὰ303PREP μετρητὰς3355N-APM δύο1417A-NUI 2228PRT τρεῖς5140A-APM

7 λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Γεμίσατε1072V-AAM-2P τὰς3588T-APF ὑδρίας5201N-APF ὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ ἐγέμισαν1072V-AAI-3P αὐτὰς846P-APF ἕως2193ADV ἄνω507ADV

8 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ἀντλήσατε501V-AAM-2P νῦν3568ADV καὶ2532CONJ φέρετε5342V-PAM-2P τῷ3588T-DSM ἀρχιτρικλίνῳ755N-DSM οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἤνεγκαν5342V-AAI-3P

9 ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἐγεύσατο1089V-ADI-3S 3588T-NSM ἀρχιτρίκλινος755N-NSM τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN οἶνον3631N-ASM γεγενημένον1096V-RPP-ASN καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ᾔδει1492V-2LAI-3S πόθεν4159ADV-I ἐστίν1510V-PAI-3S οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ διάκονοι1249N-NPM ᾔδεισαν1492V-2LAI-3P οἱ3588T-NPM ἠντληκότες501V-RAP-NPM τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN φωνεῖ5455V-PAI-3S τὸν3588T-ASM νυμφίον3566N-ASM 3588T-NSM ἀρχιτρίκλινος755N-NSM

10 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Πᾶς3956A-NSM ἄνθρωπος444N-NSM πρῶτον4412ADV-S τὸν3588T-ASM καλὸν2570A-ASM οἶνον3631N-ASM τίθησιν5087V-PAI-3S καὶ2532CONJ ὅταν3752CONJ μεθυσθῶσιν3184V-APS-3P τὸν3588T-ASM ἐλάσσω1640A-ASM-C σὺ4771P-2NS τετήρηκας5083V-RAI-2S τὸν3588T-ASM καλὸν2570A-ASM οἶνον3631N-ASM ἕως2193ADV ἄρτι737ADV

11 Ταύτην3778D-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἀρχὴν746N-ASF τῶν3588T-GPN σημείων4592N-GPN 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM ἐν1722PREP Κανὰ2580N-PRI τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF καὶ2532CONJ ἐφανέρωσεν5319V-AAI-3S τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM

12 Μετὰ3326PREP τοῦτο3778D-ASN κατέβη2597V-2AAI-3S εἰς1519PREP Καφαρναοὺμ2584N-PRI αὐτὸς846P-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV ἔμειναν3306V-AAI-3P οὐ3756PRT-N πολλὰς4183A-APF ἡμέρας2250N-APF

13 Καὶ2532CONJ ἐγγὺς1451ADV ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-NSN πάσχα3957ARAM τῶν3588T-GPM Ἰουδαίων2453A-GPM καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-2AAI-3S εἰς1519PREP Ἱεροσόλυμα2414N-APN 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM

14 καὶ2532CONJ εὗρεν2147V-2AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἱερῷ2411N-DSN τοὺς3588T-APM πωλοῦντας4453V-PAP-APM βόας1016N-APM καὶ2532CONJ πρόβατα4263N-APN καὶ2532CONJ περιστερὰς4058N-APF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κερματιστὰς2773N-APM καθημένους2521V-PNP-APM

15 καὶ2532CONJ ποιήσας4160V-AAP-NSM φραγέλλιον5416N-ASN ἐκ1537PREP σχοινίων4979N-GPN πάντας3956A-APM ἐξέβαλεν1544V-2AAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ἱεροῦ2411N-GSN τά3588T-APN τε5037PRT πρόβατα4263N-APN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM βόας1016N-APM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM κολλυβιστῶν2855N-GPM ἐξέχεεν1632V-AAI-3S τὰ3588T-APN κέρματα2772N-APN καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF τραπέζας5132N-APF ἀνέτρεψεν396V-AAI-3S

16 καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM τὰς3588T-APF περιστερὰς4058N-APF πωλοῦσιν4453V-PAP-DPM εἶπεν3004V-2AAI-3S Ἄρατε142V-AAM-2P ταῦτα3778D-APN ἐντεῦθεν1782ADV μὴ3361PRT-N ποιεῖτε4160V-PAM-2P τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Πατρός3962N-GSM μου1473P-1GS οἶκον3624N-ASM ἐμπορίου1712N-GSN

17 ἐμνήσθησαν3403V-API-3P οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ γεγραμμένον1125V-RPP-NSN ἐστίν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ζῆλος2205N-NSM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM σου4771P-2GS καταφάγεταί2719V-FDI-3S με1473P-1AS.

18 ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM Τί5101I-ASN σημεῖον4592N-ASN δεικνύεις1166V-PAI-2S ἡμῖν1473P-1DP ὅτι3754CONJ ταῦτα3778D-APN ποιεῖς4160V-PAI-2S

19 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Λύσατε3089V-AAM-2P τὸν3588T-ASM ναὸν3485N-ASM τοῦτον3778D-ASM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τρισὶν5140A-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐγερῶ1453V-FAI-1S αὐτόν846P-ASM

20 εἶπαν3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM Τεσσεράκοντα5062A-NUI καὶ2532CONJ ἓξ1803A-NUI ἔτεσιν2094N-DPN οἰκοδομήθη3618V-API-3S 3588T-NSM ναὸς3485N-NSM οὗτος3778D-NSM καὶ2532CONJ σὺ4771P-2NS ἐν1722PREP τρισὶν5140A-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐγερεῖς1453V-FAI-2S αὐτόν846P-ASM

21 ἐκεῖνος1565D-NSM δὲ1161CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM ναοῦ3485N-GSM τοῦ3588T-GSN σώματος4983N-GSN αὐτοῦ846P-GSM

22 ὅτε3753ADV οὖν3767CONJ ἠγέρθη1453V-API-3S ἐκ1537PREP νεκρῶν3498A-GPM ἐμνήσθησαν3403V-API-3P οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ τοῦτο3778D-ASN ἔλεγεν3004V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P τῇ3588T-DSF γραφῇ1124N-DSF καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM λόγῳ3056N-DSM ὃν3739R-ASM εἶπεν3004V-2AAI-3S 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM

23 Ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN Ἱεροσολύμοις2414N-DPN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πάσχα3957ARAM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἑορτῇ1859N-DSF πολλοὶ4183A-NPM ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846P-GSM θεωροῦντες2334V-PAP-NPM αὐτοῦ846P-GSM τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN 3739R-APN ἐποίει4160V-IAI-3S

24 αὐτὸς846P-NSM δὲ1161CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM οὐκ3756PRT-N ἐπίστευεν4100V-IAI-3S αὑτὸν846P-ASM αὐτοῖς846P-DPM διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸν846P-ASM γινώσκειν1097V-PAN πάντας3956A-APM

25 καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N χρείαν5532N-ASF εἶχεν2192V-IAI-3S ἵνα2443CONJ τις5100X-NSM μαρτυρήσῃ3140V-AAS-3S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM αὐτὸς846P-NSM γὰρ1063CONJ ἐγίνωσκεν1097V-IAI-3S τί5101I-NSN ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM

Κεφάλαιο 3

1 Ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ ἄνθρωπος444N-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM Νικόδημος3530N-NSM ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846P-DSM ἄρχων758N-NSM τῶν3588T-GPM Ἰουδαίων2453A-GPM

2 οὗτος3778D-NSM ἦλθεν2064V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM νυκτὸς3571N-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ῥαββεί4461HEB οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ ἀπὸ575PREP Θεοῦ2316N-GSM ἐλήλυθας2064V-2RAI-2S διδάσκαλος1320N-NSM οὐδεὶς3762A-NSM-N γὰρ1063CONJ δύναται1410V-PNI-3S ταῦτα3778D-APN τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN ποιεῖν4160V-PAN 3739R-APN σὺ4771P-2NS ποιεῖς4160V-PAI-2S ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N 1510V-PAS-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM

3 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S σοι4771P-2DS ἐὰν1437COND μή3361PRT-N τις5100X-NSM γεννηθῇ1080V-APS-3S ἄνωθεν509ADV οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S ἰδεῖν3708V-2AAN τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

4 λέγει3004V-PAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM Νικόδημος3530N-NSM Πῶς4459ADV-I δύναται1410V-PNI-3S ἄνθρωπος444N-NSM γεννηθῆναι1080V-APN γέρων1088N-NSM ὤν1510V-PAP-NSM μὴ3361PRT-N δύναται1410V-PNI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF τῆς3588T-GSF μητρὸς3384N-GSF αὐτοῦ846P-GSM δεύτερον1208ADV εἰσελθεῖν1525V-2AAN καὶ2532CONJ γεννηθῆναι1080V-APN

5 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM Ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S σοι4771P-2DS ἐὰν1437COND μή3361PRT-N τις5100X-NSM γεννηθῇ1080V-APS-3S ἐξ1537PREP ὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ Πνεύματος4151N-GSN οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S εἰσελθεῖν1525V-2AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

6 τὸ3588T-NSN γεγεννημένον1080V-RPP-NSN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF σαρκὸς4561N-GSF σάρξ4561N-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN γεγεννημένον1080V-RPP-NSN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN πνεῦμά4151N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S

7 μὴ3361PRT-N θαυμάσῃς2296V-AAS-2S ὅτι3754CONJ εἶπόν3004V-2AAI-1S σοι4771P-2DS Δεῖ1163V-PAI-3S ὑμᾶς4771P-2AP γεννηθῆναι1080V-APN ἄνωθεν509ADV

8 τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN ὅπου3699ADV θέλει2309V-PAI-3S πνεῖ4154V-PAI-3S καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF αὐτοῦ846P-GSN ἀκούεις191V-PAI-2S ἀλλ235CONJ οὐκ3756PRT-N οἶδας1492V-RAI-2S πόθεν4159ADV-I ἔρχεται2064V-PNI-3S καὶ2532CONJ ποῦ4226ADV-I ὑπάγει5217V-PAI-3S οὕτως3779ADV ἐστὶν1510V-PAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM γεγεννημένος1080V-RPP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN

9 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Νικόδημος3530N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Πῶς4459ADV-I δύναται1410V-PNI-3S ταῦτα3778D-NPN γενέσθαι1096V-2ADN

10 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM διδάσκαλος1320N-NSM τοῦ3588T-GSM Ἰσραὴλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN οὐ3756PRT-N γινώσκεις1097V-PAI-2S

11 ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S σοι4771P-2DS ὅτι3754CONJ 3739R-ASN οἴδαμεν1492V-RAI-1P λαλοῦμεν2980V-PAI-1P καὶ2532CONJ 3739R-ASN ἑωράκαμεν3708V-RAI-1P-ATT μαρτυροῦμεν3140V-PAI-1P καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF ἡμῶν1473P-1GP οὐ3756PRT-N λαμβάνετε2983V-PAI-2P

12 εἰ1487COND τὰ3588T-APN ἐπίγεια1919A-APN εἶπον3004V-2AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N πιστεύετε4100V-PAI-2P πῶς4459ADV-I ἐὰν1437COND εἴπω3004V-2AAS-1S ὑμῖν4771P-2DP τὰ3588T-APN ἐπουράνια2032A-APN πιστεύσετε4100V-FAI-2P

13 καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N ἀναβέβηκεν305V-RAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM εἰ1487COND μὴ3361PRT-N 3588T-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καταβάς2597V-2AAP-NSM 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM

14 καὶ2532CONJ καθὼς2531ADV Μωϋσῆς3475N-NSM ὕψωσεν5312V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ὄφιν3789N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF οὕτως3779ADV ὑψωθῆναι5312V-APN δεῖ1163V-PAI-3S τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM

15 ἵνα2443CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM ἔχῃ2192V-PAS-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF

16 Οὕτως3779ADV γὰρ1063CONJ ἠγάπησεν25V-AAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM ὥστε5620CONJ τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM τὸν3588T-ASM μονογενῆ3439A-ASM ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἵνα2443CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM μὴ3361PRT-N ἀπόληται622V-2AMS-3S ἀλλ235CONJ ἔχῃ2192V-PAS-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF

17 οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM ἵνα2443CONJ κρίνῃ2919V-PAS-3S τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM ἀλλ235CONJ ἵνα2443CONJ σωθῇ4982V-APS-3S 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM δι1223PREP αὐτοῦ846P-GSM

18 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM οὐ3756PRT-N κρίνεται2919V-PPI-3S 3588T-NSM μὴ3361PRT-N πιστεύων4100V-PAP-NSM ἤδη2235ADV κέκριται2919V-RPI-3S ὅτι3754CONJ μὴ3361PRT-N πεπίστευκεν4100V-RAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τοῦ3588T-GSM μονογενοῦς3439A-GSM Υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

19 αὕτη3778D-NSF δέ1161CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF κρίσις2920N-NSF ὅτι3754CONJ τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN ἐλήλυθεν2064V-2RAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM καὶ2532CONJ ἠγάπησαν25V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM μᾶλλον3123ADV τὸ3588T-ASN σκότος4655N-ASN 2228PRT τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN ἦν1510V-IAI-3S γὰρ1063CONJ αὐτῶν846P-GPM πονηρὰ4190A-NPN τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN

20 πᾶς3956A-NSM γὰρ1063CONJ 3588T-NSM φαῦλα5337A-APN πράσσων4238V-PAP-NSM μισεῖ3404V-PAI-3S τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἔρχεται2064V-PNI-3S πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N ἐλεγχθῇ1651V-APS-3S τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN αὐτοῦ846P-GSM

21 3588T-NSM δὲ1161CONJ ποιῶν4160V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF ἔρχεται2064V-PNI-3S πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN ἵνα2443CONJ φανερωθῇ5319V-APS-3S αὐτοῦ846P-GSM τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP Θεῷ2316N-DSM ἐστιν1510V-PAI-3S εἰργασμένα2038V-RPP-NPN

22 Μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἦλθεν2064V-2AAI-3S 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Ἰουδαίαν2453A-ASF γῆν1093N-ASF καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV διέτριβεν1304V-IAI-3S μετ3326PREP αὐτῶν846P-GPM καὶ2532CONJ ἐβάπτιζεν907V-IAI-3S

23 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ καὶ2532CONJ Ἰωάνης2491N-NSM βαπτίζων907V-PAP-NSM ἐν1722PREP Αἰνὼν137N-PRI ἐγγὺς1451ADV τοῦ3588T-GSN Σαλείμ4530N-PRI ὅτι3754CONJ ὕδατα5204N-NPN πολλὰ4183A-NPN ἦν1510V-IAI-3S ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ παρεγίνοντο3854V-IDI-3P καὶ2532CONJ ἐβαπτίζοντο907V-IPI-3P

24 οὔπω3768ADV-N γὰρ1063CONJ ἦν1510V-IAI-3S βεβλημένος906V-RPP-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF φυλακὴν5438N-ASF Ἰωάνης2491N-NSM

25 Ἐγένετο1096V-2ADI-3S οὖν3767CONJ ζήτησις2214N-NSF ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM Ἰωάνου2491N-PRI μετὰ3326PREP Ἰουδαίου2453A-GSM περὶ4012PREP καθαρισμοῦ2512N-GSM

26 καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Ἰωάνην2491N-ASM καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM Ῥαββεί4461HEB ὃς3739R-NSM ἦν1510V-IAI-3S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-2GS πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM Ἰορδάνου2446N-GSM 3739R-DSM σὺ4771P-2NS μεμαρτύρηκας3140V-RAI-2S ἴδε3708V-2AAM-2S οὗτος3778D-NSM βαπτίζει907V-PAI-3S καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM ἔρχονται2064V-PNI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM

27 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰωάνης2491N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S ἄνθρωπος444N-NSM λαμβάνειν2983V-PAN οὐδὲν3762A-ASN-N ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N 1510V-PAS-3S δεδομένον1325V-RPP-NSN αὐτῷ846P-DSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM

28 αὐτοὶ846P-NPM ὑμεῖς4771P-2NP μοι1473P-1DS μαρτυρεῖτε3140V-PAI-2P ὅτι3754CONJ εἶπον3004V-2AAI-1S Οὐκ3756PRT-N εἰμὶ1510V-PAI-1S ἐγὼ1473P-1NS 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM ἀλλ235CONJ ὅτι3754CONJ Ἀπεσταλμένος649V-RPP-NSM εἰμὶ1510V-PAI-1S ἔμπροσθεν1715PREP ἐκείνου1565D-GSM

29 3588T-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF νύμφην3565N-ASF νυμφίος3566N-NSM ἐστίν1510V-PAI-3S 3588T-NSM δὲ1161CONJ φίλος5384A-NSM τοῦ3588T-GSM νυμφίου3566N-GSM 3588T-NSM ἑστηκὼς2476V-RAP-NSM καὶ2532CONJ ἀκούων191V-PAP-NSM αὐτοῦ846P-GSM χαρᾷ5479N-DSF χαίρει5463V-PAI-3S διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF τοῦ3588T-GSM νυμφίου3566N-GSM αὕτη3778D-NSF οὖν3767CONJ 3588T-NSF χαρὰ5479N-NSF 3588T-NSF ἐμὴ1699S-1SNSF πεπλήρωται4137V-RPI-3S

30 ἐκεῖνον1565D-ASM δεῖ1163V-PAI-3S αὐξάνειν837V-PAN ἐμὲ1473P-1AS δὲ1161CONJ ἐλαττοῦσθαι1642V-PPN

31 3588T-NSM ἄνωθεν509ADV ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM ἐπάνω1883ADV πάντων3956A-GPN ἐστίν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ὢν1510V-PAP-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF λαλεῖ2980V-PAI-3S 3588T-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM ἐπάνω1883ADV πάντων3956A-GPN ἐστίν1510V-PAI-3S

32 3739R-ASN ἑώρακεν3708V-RAI-3S-ATT καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S τοῦτο3778D-ASN μαρτυρεῖ3140V-PAI-3S καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF αὐτοῦ846P-GSM οὐδεὶς3762A-NSM-N λαμβάνει2983V-PAI-3S

33 3588T-NSM λαβὼν2983V-2AAP-NSM αὐτοῦ846P-GSM τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF ἐσφράγισεν4972V-AAI-3S ὅτι3754CONJ 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἀληθής227A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

34 ὃν3739R-ASM γὰρ1063CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM λαλεῖ2980V-PAI-3S οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ ἐκ1537PREP μέτρου3358N-GSN δίδωσιν1325V-PAI-3S τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN

35 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM ἀγαπᾷ25V-PAI-3S τὸν3588T-ASM Υἱόν5207N-ASM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN δέδωκεν1325V-RAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846P-GSM

36 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM ἔχει2192V-PAI-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀπειθῶν544V-PAP-NSM τῷ3588T-DSM Υἱῷ5207N-DSM οὐκ3756PRT-N ὄψεται3708V-FDI-3S ζωήν2222N-ASF ἀλλ235CONJ 3588T-NSF ὀργὴ3709N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM μένει3306V-PAI-3S ἐπ1909PREP αὐτόν846P-ASM

Κεφάλαιο 4

1 Ὡς5613ADV οὖν3767CONJ ἔγνω1097V-2AAI-3S 3588T-NSM Κύριος2962N-NSM ὅτι3754CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM ὅτι3754CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM πλείονας4119A-APM-C μαθητὰς3101N-APM ποιεῖ4160V-PAI-3S καὶ2532CONJ βαπτίζει907V-PAI-3S 2228PRT Ἰωάνης2491N-NSM

2 καίτοιγε2544CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM αὐτὸς846P-NSM οὐκ3756PRT-N ἐβάπτιζεν907V-IAI-3S ἀλλ235CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM

3 ἀφῆκεν863V-AAI-3S τὴν3588T-ASF Ἰουδαίαν2449N-ASF καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S πάλιν3825ADV εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF

4 Ἔδει1163V-IAI-3S δὲ1161CONJ αὐτὸν846P-ASM διέρχεσθαι1330V-PNN διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF Σαμαρίας4540N-GSF

5 ἔρχεται2064V-PNI-3S οὖν3767CONJ εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF τῆς3588T-GSF Σαμαρίας4540N-GSF λεγομένην3004V-PPP-ASF Συχὰρ4965N-PRI πλησίον4139ADV τοῦ3588T-GSN χωρίου5564N-GSN 3739R-ASN ἔδωκεν1325V-AAI-3S Ἰακὼβ2384N-PRI Ἰωσὴφ2501N-PRI τῷ3588T-DSM υἱῷ5207N-DSM αὐτοῦ846P-GSM

6 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ ἐκεῖ1563ADV πηγὴ4077N-NSF τοῦ3588T-GSM Ἰακώβ2384N-PRI 3588T-NSM οὖν3767CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM κεκοπιακὼς2872V-RAP-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ὁδοιπορίας3597N-GSF ἐκαθέζετο2516V-INI-3S οὕτως3779ADV ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF πηγῇ4077N-DSF ὥρα5610N-NSF ἦν1510V-IAI-3S ὡς5613ADV ἕκτη1623A-NSF

7 ἔρχεται2064V-PNI-3S γυνὴ1135N-NSF ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF Σαμαρίας4540N-GSF ἀντλῆσαι501V-AAN ὕδωρ5204N-ASN λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Δός1325V-2AAM-2S μοι1473P-1DS πεῖν4095V-2AAN

8 οἱ3588T-NPM γὰρ1063CONJ μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἀπεληλύθεισαν565V-2LAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ἵνα2443CONJ τροφὰς5160N-APF ἀγοράσωσιν59V-AAS-3P

9 λέγει3004V-PAI-3S οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF 3588T-NSF Σαμαρεῖτις4542N-NSF Πῶς4459ADV-I σὺ4771P-2NS Ἰουδαῖος2453A-NSM ὢν1510V-PAP-NSM παρ3844PREP ἐμοῦ1473P-1GS πεῖν4095V-2AAN αἰτεῖς154V-PAI-2S γυναικὸς1135N-GSF Σαμαρείτιδος4542N-GSF οὔσης1510V-PAP-GSF οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ συνχρῶνται4798V-PNI-3P Ἰουδαῖοι2453A-NPM Σαμαρείταις4541N-DPM

10 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF Εἰ1487COND ᾔδεις1492V-2LAI-2S τὴν3588T-ASF δωρεὰν1431N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM λέγων3004V-PAP-NSM σοι4771P-2DS Δός1325V-2AAM-2S μοι1473P-1DS πεῖν4095V-2AAN σὺ4771P-2NS ἂν302PRT ᾔτησας154V-AAI-2S αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἄν302PRT σοι4771P-2DS ὕδωρ5204N-ASN ζῶν2198V-PAP-ASN

11 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Κύριε2962N-VSM οὔτε3777CONJ-N ἄντλημα502N-ASN ἔχεις2192V-PAI-2S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN φρέαρ5421N-NSN ἐστὶν1510V-PAI-3S βαθύ901A-NSN πόθεν4159ADV-I οὖν3767CONJ ἔχεις2192V-PAI-2S τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τὸ3588T-ASN ζῶν2198V-PAP-ASN

12 μὴ3361PRT-N σὺ4771P-2NS μείζων3173A-NSM-C εἶ1510V-PAI-2S τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM ἡμῶν1473P-1GP Ἰακώβ2384N-PRI ὃς3739R-NSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἡμῖν1473P-1DP τὸ3588T-ASN φρέαρ5421N-ASN καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM ἔπιεν4095V-2AAI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN θρέμματα2353N-NPN αὐτοῦ846P-GSM

13 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF Πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM πίνων4095V-PAP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN τούτου3778D-GSN διψήσει1372V-FAI-3S πάλιν3825ADV

14 ὃς3739R-NSM δ1161CONJ ἂν302PRT πίῃ4095V-2AAS-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN οὗ3739R-GSN ἐγὼ1473P-1NS δώσω1325V-FAI-1S αὐτῷ846P-DSM οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N διψήσει1372V-FAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM ἀλλὰ235CONJ τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN 3739R-ASN δώσω1325V-FAI-1S αὐτῷ846P-DSM γενήσεται1096V-FDI-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM πηγὴ4077N-NSF ὕδατος5204N-GSN ἁλλομένου242V-PNP-GSN εἰς1519PREP ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF

15 λέγει3004V-PAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSF γυνή1135N-NSF Κύριε2962N-VSM δός1325V-2AAM-2S μοι1473P-1DS τοῦτο3778D-ASN τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N διψῶ1372V-PAS-1S μηδὲ3366CONJ-N διέρχωμαι1330V-PNS-1S ἐνθάδε1759ADV ἀντλεῖν501V-PAN

16 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF Ὕπαγε5217V-PAM-2S φώνησον5455V-AAM-2S τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ ἐλθὲ2064V-2AAM-2S ἐνθάδε1759ADV

17 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Οὐκ3756PRT-N ἔχω2192V-PAI-1S ἄνδρα435N-ASM λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Καλῶς2573ADV εἶπες3004V-2AAI-2S ὅτι3754CONJ Ἄνδρα435N-ASM οὐκ3756PRT-N ἔχω2192V-PAI-1S

18 πέντε4002A-NUI γὰρ1063CONJ ἄνδρας435N-APM ἔσχες2192V-2AAI-2S καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ὃν3739R-ASM ἔχεις2192V-PAI-2S οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S σου4771P-2GS ἀνήρ435N-NSM τοῦτο3778D-ASN ἀληθὲς227A-ASN εἴρηκας2046V-RAI-2S-ATT

19 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSF γυνή1135N-NSF Κύριε2962N-VSM θεωρῶ2334V-PAI-1S ὅτι3754CONJ προφήτης4396N-NSM εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-2NS

20 οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ἡμῶν1473P-1GP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN τούτῳ3778D-DSN προσεκύνησαν4352V-AAI-3P καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP λέγετε3004V-PAI-2P ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP Ἱεροσολύμοις2414N-DPN ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM τόπος5117N-NSM ὅπου3699ADV προσκυνεῖν4352V-PAN δεῖ1163V-PAI-3S

21 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Πίστευέ4100V-PAM-2S μοι1473P-1DS γύναι1135N-VSF ὅτι3754CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S ὥρα5610N-NSF ὅτε3753ADV οὔτε3777CONJ-N ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN τούτῳ3778D-DSN οὔτε3777CONJ-N ἐν1722PREP Ἱεροσολύμοις2414N-DPN προσκυνήσετε4352V-FAI-2P τῷ3588T-DSM Πατρί3962N-DSM

22 ὑμεῖς4771P-2NP προσκυνεῖτε4352V-PAI-2P 3739R-ASN οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P ἡμεῖς1473P-1NP προσκυνοῦμεν4352V-PAI-1P 3739R-ASN οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ 3588T-NSF σωτηρία4991N-NSF ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM Ἰουδαίων2453A-GPM ἐστίν1510V-PAI-3S

23 ἀλλὰ235CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S ὥρα5610N-NSF καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐστιν1510V-PAI-3S ὅτε3753ADV οἱ3588T-NPM ἀληθινοὶ228A-NPM προσκυνηταὶ4353N-NPM προσκυνήσουσιν4352V-FAI-3P τῷ3588T-DSM Πατρὶ3962N-DSM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN καὶ2532CONJ ἀληθείᾳ225N-DSF καὶ2532CONJ γὰρ1063CONJ 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM τοιούτους5108D-APM ζητεῖ2212V-PAI-3S τοὺς3588T-APM προσκυνοῦντας4352V-PAP-APM αὐτόν846P-ASM

24 Πνεῦμα4151N-NSN 3588T-NSM Θεός2316N-NSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM προσκυνοῦντας4352V-PAP-APM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN καὶ2532CONJ ἀληθείᾳ225N-DSF δεῖ1163V-PAI-3S προσκυνεῖν4352V-PAN

25 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSF γυνή1135N-NSF Οἶδα1492V-RAI-1S ὅτι3754CONJ Μεσσίας3323N-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S 3588T-NSM λεγόμενος3004V-PPP-NSM Χριστός5547N-NSM ὅταν3752CONJ ἔλθῃ2064V-2AAS-3S ἐκεῖνος1565D-NSM ἀναγγελεῖ312V-FAI-3S ἡμῖν1473P-1DP ἅπαντα537A-APN

26 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῇ846P-DSF 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM λαλῶν2980V-PAP-NSM σοι4771P-2DS

27 Καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τούτῳ3778D-DSM ἦλθαν2064V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐθαύμαζον2296V-IAI-3P ὅτι3754CONJ μετὰ3326PREP γυναικὸς1135N-GSF ἐλάλει2980V-IAI-3S οὐδεὶς3762A-NSM-N μέντοι3305CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Τί5101I-ASN ζητεῖς2212V-PAI-2S 2228PRT τί5101I-ASN λαλεῖς2980V-PAI-2S μετ3326PREP αὐτῆς846P-GSF

28 ἀφῆκεν863V-AAI-3S οὖν3767CONJ τὴν3588T-ASF ὑδρίαν5201N-ASF αὐτῆς846P-GSF 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S τοῖς3588T-DPM ἀνθρώποις444N-DPM

29 Δεῦτε1205V-PAM-2P ἴδετε3708V-2AAM-2P ἄνθρωπον444N-ASM ὃς3739R-NSM εἶπέν3004V-2AAI-3S μοι1473P-1DS πάντα3956A-APN 3739R-APN ἐποίησα4160V-AAI-1S μήτι3385PRT-I οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM

30 ἐξῆλθον1831V-2AAI-3P ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἤρχοντο2064V-INI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM

31 Ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM μεταξὺ3342ADV ἠρώτων2065V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM λέγοντες3004V-PAP-NPM Ῥαββεί4461HEB φάγε5315V-2AAM-2S

32 3588T-NSM δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ἐγὼ1473P-1NS βρῶσιν1035N-ASF ἔχω2192V-PAI-1S φαγεῖν5315V-2AAN ἣν3739R-ASF ὑμεῖς4771P-2NP οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P

33 ἔλεγον3004V-IAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM Μή3361PRT-N τις5100X-NSM ἤνεγκεν5342V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM φαγεῖν5315V-2AAN

34 λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Ἐμὸν1699S-1SNSN βρῶμά1033N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἵνα2443CONJ ποιῶ4160V-PAS-1S τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τοῦ3588T-GSM πέμψαντός3992V-AAP-GSM με1473P-1AS καὶ2532CONJ τελειώσω5048V-AAS-1S αὐτοῦ846P-GSM τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN

35 οὐχ3756PRT-N ὑμεῖς4771P-2NP λέγετε3004V-PAI-2P ὅτι3754CONJ Ἔτι2089ADV τετράμηνός5072A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM θερισμὸς2326N-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S ἰδοὺ3708V-2AMM-2S λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ἐπάρατε1869V-AAM-2P τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM ὑμῶν4771P-2GP καὶ2532CONJ θεάσασθε2300V-ADM-2P τὰς3588T-APF χώρας5561N-APF ὅτι3754CONJ λευκαί3022A-NPF εἰσιν1510V-PAI-3P πρὸς4314PREP θερισμόν2326N-ASM ἤδη2235ADV

36 3588T-NSM θερίζων2325V-PAP-NSM μισθὸν3408N-ASM λαμβάνει2983V-PAI-3S καὶ2532CONJ συνάγει4863V-PAI-3S καρπὸν2590N-ASM εἰς1519PREP ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF ἵνα2443CONJ 3588T-NSM σπείρων4687V-PAP-NSM ὁμοῦ3674ADV χαίρῃ5463V-PAS-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM θερίζων2325V-PAP-NSM

37 ἐν1722PREP γὰρ1063CONJ τούτῳ3778D-DSM 3588T-NSM λόγος3056N-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S ἀληθινὸς228A-NSM ὅτι3754CONJ ἄλλος243A-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM σπείρων4687V-PAP-NSM καὶ2532CONJ ἄλλος243A-NSM 3588T-NSM θερίζων2325V-PAP-NSM

38 ἐγὼ1473P-1NS ἀπέστειλα649V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-2AP θερίζειν2325V-PAN 3739R-ASN οὐχ3756PRT-N ὑμεῖς4771P-2NP κεκοπιάκατε2872V-RAI-2P ἄλλοι243A-NPM κεκοπιάκασιν2872V-RAI-3P καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόπον2873N-ASM αὐτῶν846P-GPM εἰσεληλύθατε1525V-2RAI-2P

39 Ἐκ1537PREP δὲ1161CONJ τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF ἐκείνης1565D-GSF πολλοὶ4183A-NPM ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM τῶν3588T-GPM Σαμαρειτῶν4541N-GPM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τῆς3588T-GSF γυναικὸς1135N-GSF μαρτυρούσης3140V-PAP-GSF ὅτι3754CONJ Εἶπέν3004V-2AAI-3S μοι1473P-1DS πάντα3956A-APN 3739R-APN ἐποίησα4160V-AAI-1S

40 ὡς5613ADV οὖν3767CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM Σαμαρεῖται4541N-NPM ἠρώτων2065V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM μεῖναι3306V-AAN παρ3844PREP αὐτοῖς846P-DPM καὶ2532CONJ ἔμεινεν3306V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV δύο1417A-NUI ἡμέρας2250N-APF

41 καὶ2532CONJ πολλῷ4183A-DSM πλείους4119A-NPM-C ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM αὐτοῦ846P-GSM

42 τῇ3588T-DSF τε5037PRT γυναικὶ1135N-DSF ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ Οὐκέτι3765ADV-N διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF σὴν4674S-2SASF λαλιὰν2981N-ASF πιστεύομεν4100V-PAI-1P αὐτοὶ846P-NPM γὰρ1063CONJ ἀκηκόαμεν191V-2RAI-1P-ATT καὶ2532CONJ οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀληθῶς230ADV 3588T-NSM Σωτὴρ4990N-NSM τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM

43 Μετὰ3326PREP δὲ1161CONJ τὰς3588T-APF δύο1417A-NUI ἡμέρας2250N-APF ἐξῆλθεν1831V-2AAI-3S ἐκεῖθεν1564ADV εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF

44 αὐτὸς846P-NSM γὰρ1063CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM ἐμαρτύρησεν3140V-AAI-3S ὅτι3754CONJ προφήτης4396N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἰδίᾳ2398A-DSF πατρίδι3968N-DSF τιμὴν5092N-ASF οὐκ3756PRT-N ἔχει2192V-PAI-3S

45 ὅτε3753ADV οὖν3767CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF ἐδέξαντο1209V-ADI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM Γαλιλαῖοι1057N-NPM πάντα3956A-APN ἑωρακότες3708V-RAP-NPM-ATT ὅσα3745K-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἐν1722PREP Ἱεροσολύμοις2414N-DPN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἑορτῇ1859N-DSF καὶ2532CONJ αὐτοὶ846P-NPM γὰρ1063CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἑορτήν1859N-ASF

46 Ἦλθεν2064V-2AAI-3S οὖν3767CONJ πάλιν3825ADV εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Κανὰ2580N-PRI τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF ὅπου3699ADV ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN οἶνον3631N-ASM Καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S τις5100X-NSM βασιλικὸς937A-NSM οὗ3739R-GSM 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM ἠσθένει770V-IAI-3S ἐν1722PREP Καφαρναούμ2584N-PRI

47 οὗτος3778D-NSM ἀκούσας191V-AAP-NSM ὅτι3754CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM ἥκει2240V-PAI-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF Ἰουδαίας2449N-GSF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ ἠρώτα2065V-IAI-3S ἵνα2443CONJ καταβῇ2597V-2AAS-3S καὶ2532CONJ ἰάσηται2390V-ADS-3S αὐτοῦ846P-GSM τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM ἤμελλεν3195V-IAI-3S-ATT γὰρ1063CONJ ἀποθνήσκειν599V-PAN

48 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM Ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N σημεῖα4592N-APN καὶ2532CONJ τέρατα5059N-APN ἴδητε3708V-2AAS-2P οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N πιστεύσητε4100V-AAS-2P

49 λέγει3004V-PAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM βασιλικός937A-NSM Κύριε2962N-VSM κατάβηθι2597V-2AAM-2S πρὶν4250ADV ἀποθανεῖν599V-2AAN τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN μου1473P-1GS

50 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Πορεύου4198V-PNM-2S 3588T-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-2GS ζῇ2198V-PAI-3S ἐπίστευσεν4100V-AAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM τῷ3588T-DSM λόγῳ3056N-DSM ὃν3739R-ASM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ ἐπορεύετο4198V-INI-3S

51 ἤδη2235ADV δὲ1161CONJ αὐτοῦ846P-GSM καταβαίνοντος2597V-PAP-GSM οἱ3588T-NPM δοῦλοι1401N-NPM ὑπήντησαν5221V-AAI-3P αὐτῷ846P-DSM λέγοντες3004V-PAP-NPM ὅτι3754CONJ 3588T-NSM παῖς3816N-NSM αὐτοῦ846P-GSM ζῇ2198V-PAI-3S

52 ἐπύθετο4441V-2ADI-3S οὖν3767CONJ τὴν3588T-ASF ὥραν5610N-ASF παρ3844PREP αὐτῶν846P-GPM ἐν1722PREP 3739R-DSF κομψότερον2866ADV-C ἔσχεν2192V-2AAI-3S εἶπαν3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM ὅτι3754CONJ Ἐχθὲς5504ADV ὥραν5610N-ASF ἑβδόμην1442A-ASF ἀφῆκεν863V-AAI-3S αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM πυρετός4446N-NSM

53 ἔγνω1097V-2AAI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM ὅτι3754CONJ ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ὥρᾳ5610N-DSF ἐν1722PREP 3739R-DSF εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM 3588T-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-2GS ζῇ2198V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἐπίστευσεν4100V-AAI-3S αὐτὸς846P-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF οἰκία3614N-NSF αὐτοῦ846P-GSM ὅλη3650A-NSF

54 Τοῦτο3778D-ASN δὲ1161CONJ πάλιν3825ADV δεύτερον1208A-ASN σημεῖον4592N-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF Ἰουδαίας2449N-GSF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Γαλιλαίαν1056N-ASF

Κεφάλαιο 5

1 Μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἦν1510V-IAI-3S ἑορτὴ1859N-NSF τῶν3588T-GPM Ἰουδαίων2453A-GPM καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-2AAI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM εἰς1519PREP Ἱεροσόλυμα2414N-APN

2 Ἔστιν1510V-PAI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN Ἱεροσολύμοις2414N-DPN ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF προβατικῇ4262A-DSF κολυμβήθρα2861N-NSF 3588T-NSF ἐπιλεγομένη1951V-PPP-NSF Ἑβραϊστὶ1447ADV Βηθζαθά964N-PRI πέντε4002A-NUI στοὰς4745N-APF ἔχουσα2192V-PAP-NSF

3 ἐν1722PREP ταύταις3778D-DPF κατέκειτο2621V-INI-3S πλῆθος4128N-NSN τῶν3588T-GPM ἀσθενούντων770V-PAP-GPM τυφλῶν5185A-GPM χωλῶν5560A-GPM ξηρῶν3584A-GPM ἐκδεχομένων1551V-PNP-GPM τὴν3588T-ASF τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN κίνησιν2796N-ASF

4 ἄγγελος32N-NSM γὰρ1063CONJ κατὰ2596PREP καιρὸν2540N-ASM κατέβαινεν2597V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κολυμβήθρᾳ2861N-DSF καὶ2532CONJ ἐτάρασσε5015V-IAI-3S τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN 3588T-NSM οὖν3767CONJ πρῶτος4413A-NSM-S ἐμβὰς1684V-2AAP-NSM μετὰ3326PREP τὴν3588T-ASF ταραχὴν5016N-ASF τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN ὑγιὴς5199A-NSM ἐγίνετο1096V-INI-3S 3739R-DSN δήποτε1221PRT κατείχετο2722V-IPI-3S νοσήματι3553N-DSN

5 ἦν1510V-IAI-3S δέ1161CONJ τις5100X-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ἐκεῖ1563ADV τριάκοντα5144A-NUI καὶ2532CONJ ὀκτὼ3638A-NUI ἔτη2094N-APN ἔχων2192V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀσθενείᾳ769N-DSF αὐτοῦ846P-GSM

6 τοῦτον3778D-ASM ἰδὼν3708V-2AAP-NSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM κατακείμενον2621V-PNP-ASM καὶ2532CONJ γνοὺς1097V-2AAP-NSM ὅτι3754CONJ πολὺν4183A-ASM ἤδη2235ADV χρόνον5550N-ASM ἔχει2192V-PAI-3S λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM Θέλεις2309V-PAI-2S ὑγιὴς5199A-NSM γενέσθαι1096V-2ADN

7 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM ἀσθενῶν770V-PAP-NSM Κύριε2962N-VSM ἄνθρωπον444N-ASM οὐκ3756PRT-N ἔχω2192V-PAI-1S ἵνα2443CONJ ὅταν3752CONJ ταραχθῇ5015V-APS-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN βάλῃ906V-2AAS-3S με1473P-1AS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κολυμβήθραν2861N-ASF ἐν1722PREP 3739R-DSM δὲ1161CONJ ἔρχομαι2064V-PNI-1S ἐγὼ1473P-1NS ἄλλος243A-NSM πρὸ4253PREP ἐμοῦ1473P-1GS καταβαίνει2597V-PAI-3S

8 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Ἔγειρε1453V-PAM-2S ἆρον142V-AAM-2S τὸν3588T-ASM κράβαττόν2895N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ περιπάτει4043V-PAM-2S

9 καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S ὑγιὴς5199A-NSM 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM καὶ2532CONJ ἦρεν142V-AAI-3S τὸν3588T-ASM κράβαττον2895N-ASM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ περιεπάτει4043V-IAI-3S Ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ σάββατον4521N-NSN ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF

10 ἔλεγον3004V-IAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM τῷ3588T-DSM τεθεραπευμένῳ2323V-RPP-DSM Σάββατόν4521N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἔξεστίν1832V-PAI-3S σοι4771P-2DS ἆραι142V-AAN τὸν3588T-ASM κράβαττον2895N-ASM

11 ὃς3739R-NSM δὲ1161CONJ ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM ποιήσας4160V-AAP-NSM με1473P-1AS ὑγιῆ5199A-ASM ἐκεῖνός1565D-NSM μοι1473P-1DS εἶπεν3004V-2AAI-3S Ἆρον142V-AAM-2S τὸν3588T-ASM κράβαττόν2895N-ASM σου4771P-2GS καὶ2532CONJ περιπάτει4043V-PAM-2S

12 ἠρώτησαν2065V-AAI-3P αὐτόν846P-ASM Τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM 3588T-NSM εἰπών3004V-2AAP-NSM σοι4771P-2DS Ἆρον142V-AAM-2S καὶ2532CONJ περιπάτει4043V-PAM-2S

13 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἰαθεὶς2390V-APP-NSM οὐκ3756PRT-N ᾔδει1492V-2LAI-3S τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM γὰρ1063CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM ἐξένευσεν1593V-AAI-3S ὄχλου3793N-GSM ὄντος1510V-PAP-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM

14 Μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN εὑρίσκει2147V-PAI-3S αὐτὸν846P-ASM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἱερῷ2411N-DSN καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῷ846P-DSM Ἴδε3708V-2AAM-2S ὑγιὴς5199A-NSM γέγονας1096V-2RAI-2S μηκέτι3371ADV-N ἁμάρτανε264V-PAM-2S ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N χεῖρόν5501A-NSN σοί4771P-2DS τι5100X-NSN γένηται1096V-2ADS-3S

15 ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S τοῖς3588T-DPM Ἰουδαίοις2453A-DPM ὅτι3754CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ποιήσας4160V-AAP-NSM αὐτὸν846P-ASM ὑγιῆ5199A-ASM

16 καὶ2532CONJ διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐδίωκον1377V-IAI-3P οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM τὸν3588T-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM ὅτι3754CONJ ταῦτα3778D-APN ἐποίει4160V-IAI-3S ἐν1722PREP σαββάτῳ4521N-DSN

17 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἀπεκρίνατο611V-ADI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Πατήρ3962N-NSM μου1473P-1GS ἕως2193ADV ἄρτι737ADV ἐργάζεται2038V-PNI-3S κἀγὼ2504P-1NS-K ἐργάζομαι2038V-PNI-1S

18 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN οὖν3767CONJ μᾶλλον3123ADV ἐζήτουν2212V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM ἀποκτεῖναι615V-AAN ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N μόνον3440ADV ἔλυεν3089V-IAI-3S τὸ3588T-ASN σάββατον4521N-ASN ἀλλὰ235CONJ καὶ2532CONJ Πατέρα3962N-ASM ἴδιον2398A-ASM ἔλεγεν3004V-IAI-3S τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM ἴσον2470A-ASM ἑαυτὸν1438F-3ASM ποιῶν4160V-PAP-NSM τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM

19 Ἀπεκρίνατο611V-ADI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM ποιεῖν4160V-PAN ἀφ575PREP ἑαυτοῦ1438F-3GSM οὐδὲν3762A-ASN-N ἂν302PRT μή3361PRT-N τι5100X-ASN βλέπῃ991V-PAS-3S τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM ποιοῦντα4160V-PAP-ASM 3739R-APN γὰρ1063CONJ ἂν302PRT ἐκεῖνος1565D-NSM ποιῇ4160V-PAS-3S ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM ὁμοίως3668ADV ποιεῖ4160V-PAI-3S

20 3588T-NSM γὰρ1063CONJ Πατὴρ3962N-NSM φιλεῖ5368V-PAI-3S τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN δείκνυσιν1166V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM 3739R-APN αὐτὸς846P-NSM ποιεῖ4160V-PAI-3S καὶ2532CONJ μείζονα3173A-APN-C τούτων3778D-GPN δείξει1166V-FAI-3S αὐτῷ846P-DSM ἔργα2041N-APN ἵνα2443CONJ ὑμεῖς4771P-2NP θαυμάζητε2296V-PAS-2P

21 ὥσπερ5618ADV γὰρ1063CONJ 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM ἐγείρει1453V-PAI-3S τοὺς3588T-APM νεκροὺς3498A-APM καὶ2532CONJ ζωοποιεῖ2227V-PAI-3S οὕτως3779ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM οὓς3739R-APM θέλει2309V-PAI-3S ζωοποιεῖ2227V-PAI-3S

22 οὐδὲ3761CONJ-N γὰρ1063CONJ 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM κρίνει2919V-PAI-3S οὐδένα3762A-ASM-N ἀλλὰ235CONJ τὴν3588T-ASF κρίσιν2920N-ASF πᾶσαν3956A-ASF δέδωκεν1325V-RAI-3S τῷ3588T-DSM Υἱῷ5207N-DSM

23 ἵνα2443CONJ πάντες3956A-NPM τιμῶσι5091V-PAS-3P τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM καθὼς2531ADV τιμῶσι5091V-PAI-3P τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM 3588T-NSM μὴ3361PRT-N τιμῶν5091V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM οὐ3756PRT-N τιμᾷ5091V-PAI-3S τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM τὸν3588T-ASM πέμψαντα3992V-AAP-ASM αὐτόν846P-ASM

24 ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ 3588T-NSM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM μου1473P-1GS ἀκούων191V-PAP-NSM καὶ2532CONJ πιστεύων4100V-PAP-NSM τῷ3588T-DSM πέμψαντί3992V-AAP-DSM με1473P-1AS ἔχει2192V-PAI-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP κρίσιν2920N-ASF οὐκ3756PRT-N ἔρχεται2064V-PNI-3S ἀλλὰ235CONJ μεταβέβηκεν3327V-RAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM θανάτου2288N-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ζωήν2222N-ASF

25 ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S ὥρα5610N-NSF καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐστιν1510V-PAI-3S ὅτε3753ADV οἱ3588T-NPM νεκροὶ3498A-NPM ἀκούσουσιν191V-FAI-3P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τοῦ3588T-GSM Υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀκούσαντες191V-AAP-NPM ζήσουσιν2198V-FAI-3P

26 ὥσπερ5618ADV γὰρ1063CONJ 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM ἔχει2192V-PAI-3S ζωὴν2222N-ASF ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438F-3DSM οὕτως3779ADV καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Υἱῷ5207N-DSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S ζωὴν2222N-ASF ἔχειν2192V-PAN ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438F-3DSM

27 καὶ2532CONJ ἐξουσίαν1849N-ASF ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῷ846P-DSM κρίσιν2920N-ASF ποιεῖν4160V-PAN ὅτι3754CONJ Υἱὸς5207N-NSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐστίν1510V-PAI-3S

28 μὴ3361PRT-N θαυμάζετε2296V-PAM-2P τοῦτο3778D-ASN ὅτι3754CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S ὥρα5610N-NSF ἐν1722PREP 3739R-DSF πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN μνημείοις3419N-DPN ἀκούσουσιν191V-FAI-3P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF αὐτοῦ846P-GSM

29 καὶ2532CONJ ἐκπορεύσονται1607V-FDI-3P οἱ3588T-NPM τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN ποιήσαντες4160V-AAP-NPM εἰς1519PREP ἀνάστασιν386N-ASF ζωῆς2222N-GSF οἱ3588T-NPM τὰ3588T-APN φαῦλα5337A-APN πράξαντες4238V-AAP-NPM εἰς1519PREP ἀνάστασιν386N-ASF κρίσεως2920N-GSF

30 Οὐ3756PRT-N δύναμαι1410V-PNI-1S ἐγὼ1473P-1NS ποιεῖν4160V-PAN ἀπ575PREP ἐμαυτοῦ1683F-1GSM οὐδέν3762A-ASN-N καθὼς2531ADV ἀκούω191V-PAI-1S κρίνω2919V-PAI-1S καὶ2532CONJ 3588T-NSF κρίσις2920N-NSF 3588T-NSF ἐμὴ1699S-1SNSF δικαία1342A-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N ζητῶ2212V-PAI-1S τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τὸ3588T-ASN ἐμὸν1699S-1SASN ἀλλὰ235CONJ τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τοῦ3588T-GSM πέμψαντός3992V-AAP-GSM με1473P-1AS

31 Ἐὰν1437COND ἐγὼ1473P-1NS μαρτυρῶ3140V-PAS-1S περὶ4012PREP ἐμαυτοῦ1683F-1GSM 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF μου1473P-1GS οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἀληθής227A-NSF

32 ἄλλος243A-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM μαρτυρῶν3140V-PAP-NSM περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-1GS καὶ2532CONJ οἶδα1492V-RAI-1S ὅτι3754CONJ ἀληθής227A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF ἣν3739R-ASF μαρτυρεῖ3140V-PAI-3S περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-1GS

33 ὑμεῖς4771P-2NP ἀπεστάλκατε649V-RAI-2P πρὸς4314PREP Ἰωάνην2491N-ASM καὶ2532CONJ μεμαρτύρηκεν3140V-RAI-3S τῇ3588T-DSF ἀληθείᾳ225N-DSF

34 ἐγὼ1473P-1NS δὲ1161CONJ οὐ3756PRT-N παρὰ3844PREP ἀνθρώπου444N-GSM τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF λαμβάνω2983V-PAI-1S ἀλλὰ235CONJ ταῦτα3778D-APN λέγω3004V-PAI-1S ἵνα2443CONJ ὑμεῖς4771P-2NP σωθῆτε4982V-APS-2P

35 ἐκεῖνος1565D-NSM ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM λύχνος3088N-NSM 3588T-NSM καιόμενος2545V-PPP-NSM καὶ2532CONJ φαίνων5316V-PAP-NSM ὑμεῖς4771P-2NP δὲ1161CONJ ἠθελήσατε2309V-AAI-2P ἀγαλλιαθῆναι21V-AON πρὸς4314PREP ὥραν5610N-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φωτὶ5457N-DSN αὐτοῦ846P-GSM

36 ἐγὼ1473P-1NS δὲ1161CONJ ἔχω2192V-PAI-1S τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF μείζω3173A-ASF-C τοῦ3588T-GSM Ἰωάνου2491N-PRI τὰ3588T-NPN γὰρ1063CONJ ἔργα2041N-NPN 3739R-APN δέδωκέν1325V-RAI-3S μοι1473P-1DS 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM ἵνα2443CONJ τελειώσω5048V-AAS-1S αὐτά846P-APN αὐτὰ846P-NPN τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN 3739R-APN ποιῶ4160V-PAI-1S μαρτυρεῖ3140V-PAI-3S περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-1GS ὅτι3754CONJ 3588T-NSM Πατήρ3962N-NSM με1473P-1AS ἀπέσταλκεν649V-RAI-3S

37 καὶ2532CONJ 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS Πατὴρ3962N-NSM ἐκεῖνος1565D-NSM μεμαρτύρηκεν3140V-RAI-3S περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-1GS οὔτε3777CONJ-N φωνὴν5456N-ASF αὐτοῦ846P-GSM πώποτε4455ADV ἀκηκόατε191V-2RAI-2P-ATT οὔτε3777CONJ-N εἶδος1491N-ASN αὐτοῦ846P-GSM ἑωράκατε3708V-RAI-2P-ATT

38 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM αὐτοῦ846P-GSM οὐκ3756PRT-N ἔχετε2192V-PAI-2P ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP μένοντα3306V-PAP-ASM ὅτι3754CONJ ὃν3739R-ASM ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ἐκεῖνος1565D-NSM τούτῳ3778D-DSM ὑμεῖς4771P-2NP οὐ3756PRT-N πιστεύετε4100V-PAI-2P

39 ἐραυνᾶτε2045V-PAI-2P τὰς3588T-APF γραφάς1124N-APF ὅτι3754CONJ ὑμεῖς4771P-2NP δοκεῖτε1380V-PAI-2P ἐν1722PREP αὐταῖς846P-DPF ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF ἔχειν2192V-PAN καὶ2532CONJ ἐκεῖναί1565D-NPF εἰσιν1510V-PAI-3P αἱ3588T-NPF μαρτυροῦσαι3140V-PAP-NPF περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-1GS

40 καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N θέλετε2309V-PAI-2P ἐλθεῖν2064V-2AAN πρός4314PREP με1473P-1AS ἵνα2443CONJ ζωὴν2222N-ASF ἔχητε2192V-PAS-2P

41 Δόξαν1391N-ASF παρὰ3844PREP ἀνθρώπων444N-GPM οὐ3756PRT-N λαμβάνω2983V-PAI-1S

42 ἀλλὰ235CONJ ἔγνωκα1097V-RAI-1S ὑμᾶς4771P-2AP ὅτι3754CONJ τὴν3588T-ASF ἀγάπην26N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM οὐκ3756PRT-N ἔχετε2192V-PAI-2P ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-2DPM

43 ἐγὼ1473P-1NS ἐλήλυθα2064V-2RAI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN τοῦ3588T-GSM Πατρός3962N-GSM μου1473P-1GS καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N λαμβάνετέ2983V-PAI-2P με1473P-1AS ἐὰν1437COND ἄλλος243A-NSM ἔλθῃ2064V-2AAS-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN τῷ3588T-DSN ἰδίῳ2398A-DSN ἐκεῖνον1565D-ASM λήμψεσθε2983V-FDI-2P

44 πῶς4459ADV-I δύνασθε1410V-PNI-2P ὑμεῖς4771P-2NP πιστεῦσαι4100V-AAN δόξαν1391N-ASF παρὰ3844PREP ἀλλήλων240C-GPM λαμβάνοντες2983V-PAP-NPM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF τὴν3588T-ASF παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM μόνου3441A-GSM Θεοῦ2316N-GSM οὐ3756PRT-N ζητεῖτε2212V-PAI-2P

45 μὴ3361PRT-N δοκεῖτε1380V-PAM-2P ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-1NS κατηγορήσω2723V-FAI-1S ὑμῶν4771P-2GP πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM κατηγορῶν2723V-PAP-NSM ὑμῶν4771P-2GP Μωϋσῆς3475N-NSM εἰς1519PREP ὃν3739R-ASM ὑμεῖς4771P-2NP ἠλπίκατε1679V-RAI-2P

46 εἰ1487COND γὰρ1063CONJ ἐπιστεύετε4100V-IAI-2P Μωϋσεῖ3475N-DSM ἐπιστεύετε4100V-IAI-2P ἂν302PRT ἐμοί1473P-1DS περὶ4012PREP γὰρ1063CONJ ἐμοῦ1473P-1GS ἐκεῖνος1565D-NSM ἔγραψεν1125V-AAI-3S

47 εἰ1487COND δὲ1161CONJ τοῖς3588T-DPN ἐκείνου1565D-GSM γράμμασιν1121N-DPN οὐ3756PRT-N πιστεύετε4100V-PAI-2P πῶς4459ADV-I τοῖς3588T-DPN ἐμοῖς1699S-1SDPN ῥήμασιν4487N-DPN πιστεύσετε4100V-FAI-2P

Κεφάλαιο 6

1 Μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἀπῆλθεν565V-2AAI-3S 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM πέραν4008ADV τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF τῆς3588T-GSF Τιβεριάδος5085N-GSF

2 ἠκολούθει190V-IAI-3S δὲ1161CONJ αὐτῷ846P-DSM ὄχλος3793N-NSM πολύς4183A-NSM ὅτι3754CONJ ἑώρων3708V-IAI-3P-ATT τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN 3739R-APN ἐποίει4160V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM ἀσθενούντων770V-PAP-GPM

3 ἀνῆλθεν424V-2AAI-3S δὲ1161CONJ εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV ἐκάθητο2521V-INI-3S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM

4 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ ἐγγὺς1451ADV τὸ3588T-NSN πάσχα3957ARAM 3588T-NSF ἑορτὴ1859N-NSF τῶν3588T-GPM Ἰουδαίων2453A-GPM

5 ἐπάρας1869V-AAP-NSM οὖν3767CONJ τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ θεασάμενος2300V-ADP-NSM ὅτι3754CONJ πολὺς4183A-NSM ὄχλος3793N-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM λέγει3004V-PAI-3S πρὸς4314PREP Φίλιππον5376N-ASM Πόθεν4159ADV-I ἀγοράσωμεν59V-AAS-1P ἄρτους740N-APM ἵνα2443CONJ φάγωσιν5315V-2AAS-3P οὗτοι3778D-NPM

6 τοῦτο3778D-ASN δὲ1161CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S πειράζων3985V-PAP-NSM αὐτόν846P-ASM αὐτὸς846P-NSM γὰρ1063CONJ ᾔδει1492V-2LAI-3S τί5101I-ASN ἔμελλεν3195V-IAI-3S ποιεῖν4160V-PAN

7 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM Φίλιππος5376N-NSM Διακοσίων1250A-GPN δηναρίων1220N-GPN ἄρτοι740N-NPM οὐκ3756PRT-N ἀρκοῦσιν714V-PAI-3P αὐτοῖς846P-DPM ἵνα2443CONJ ἕκαστος1538A-NSM βραχύ1024A-ASN τι5100X-ASN λάβῃ2983V-2AAS-3S

8 λέγει3004V-PAI-3S αὐτῷ846P-DSM εἷς1520A-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM Ἀνδρέας406N-NSM 3588T-NSM ἀδελφὸς80N-NSM Σίμωνος4613N-GSM Πέτρου4074N-GSM

9 Ἔστιν1510V-PAI-3S παιδάριον3808N-NSN ὧδε5602ADV ὃς3739R-NSM ἔχει2192V-PAI-3S πέντε4002A-NUI ἄρτους740N-APM κριθίνους2916A-APM καὶ2532CONJ δύο1417A-NUI ὀψάρια3795N-APN ἀλλὰ235CONJ ταῦτα3778D-NPN τί5101I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S εἰς1519PREP τοσούτους5118D-APM

10 εἶπεν3004V-2AAI-3S 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Ποιήσατε4160V-AAM-2P τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM ἀναπεσεῖν377V-2AAN ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ χόρτος5528N-NSM πολὺς4183A-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM ἀνέπεσαν377V-2AAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM τὸν3588T-ASM ἀριθμὸν706N-ASM ὡς5613ADV πεντακισχίλιοι4000A-NPM

11 ἔλαβεν2983V-2AAI-3S οὖν3767CONJ τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εὐχαριστήσας2168V-AAP-NSM διέδωκεν1239V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM ἀνακειμένοις345V-PNP-DPM ὁμοίως3668ADV καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ὀψαρίων3795N-GPN ὅσον3745K-ASN ἤθελον2309V-IAI-3P

12 ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἐνεπλήσθησαν1705V-API-3P λέγει3004V-PAI-3S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM Συναγάγετε4863V-2AAM-2P τὰ3588T-APN περισσεύσαντα4052V-AAP-APN κλάσματα2801N-APN ἵνα2443CONJ μή3361PRT-N τι5100X-NSN ἀπόληται622V-2AMS-3S

13 συνήγαγον4863V-2AAI-3P οὖν3767CONJ καὶ2532CONJ ἐγέμισαν1072V-AAI-3P δώδεκα1427A-NUI κοφίνους2894N-APM κλασμάτων2801N-GPN ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN πέντε4002A-NUI ἄρτων740N-GPM τῶν3588T-GPN κριθίνων2916A-GPM 3739R-APN ἐπερίσσευσαν4052V-AAI-3P τοῖς3588T-DPM βεβρωκόσιν977V-RAP-DPM

14 Οἱ3588T-NPM οὖν3767CONJ ἄνθρωποι444N-NPM ἰδόντες3708V-2AAP-NPM 3739R-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S σημεῖον4592N-ASN ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ Οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀληθῶς230ADV 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM 3588T-NSM ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM

15 Ἰησοῦς2424N-NSM οὖν3767CONJ γνοὺς1097V-2AAP-NSM ὅτι3754CONJ μέλλουσιν3195V-PAI-3P ἔρχεσθαι2064V-PNN καὶ2532CONJ ἁρπάζειν726V-PAN αὐτὸν846P-ASM ἵνα2443CONJ ποιήσωσιν4160V-AAS-3P βασιλέα935N-ASM ἀνεχώρησεν402V-AAI-3S πάλιν3825ADV εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN αὐτὸς846P-NSM μόνος3441A-NSM

16 Ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ὀψία3798A-NSF ἐγένετο1096V-2ADI-3S κατέβησαν2597V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF

17 καὶ2532CONJ ἐμβάντες1684V-2AAP-NPM εἰς1519PREP πλοῖον4143N-ASN ἤρχοντο2064V-INI-3P πέραν4008ADV τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF εἰς1519PREP Καφαρναούμ2584N-PRI καὶ2532CONJ σκοτία4653N-NSF ἤδη2235ADV ἐγεγόνει1096V-2LAI-3S καὶ2532CONJ οὔπω3768ADV-N ἐληλύθει2064V-2LAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM

18 3588T-NSF τε5037PRT θάλασσα2281N-NSF ἀνέμου417N-GSM μεγάλου3173A-GSM πνέοντος4154V-PAP-GSM διεγείρετο1326V-IPI-3S

19 ἐληλακότες1643V-RAP-NPM οὖν3767CONJ ὡς5613ADV σταδίους4712N-APM εἴκοσι1501A-NUI πέντε4002A-NUI 2228PRT τριάκοντα5144A-NUI θεωροῦσιν2334V-PAI-3P τὸν3588T-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM περιπατοῦντα4043V-PAP-ASM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ ἐγγὺς1451ADV τοῦ3588T-GSN πλοίου4143N-GSN γινόμενον1096V-PNP-ASM καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-AOI-3P

20 3588T-NSM δὲ1161CONJ λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S μὴ3361PRT-N φοβεῖσθε5399V-PNM-2P

21 ἤθελον2309V-IAI-3P οὖν3767CONJ λαβεῖν2983V-2AAN αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP τὸ3588T-NSN πλοῖον4143N-NSN καὶ2532CONJ εὐθέως2112ADV ἐγένετο1096V-2ADI-3S τὸ3588T-NSN πλοῖον4143N-NSN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1093N-GSF εἰς1519PREP ἣν3739R-ASF ὑπῆγον5217V-IAI-3P

22 Τῇ3588T-DSF ἐπαύριον1887ADV 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM 3588T-NSM ἑστηκὼς2476V-RAP-NSM πέραν4008ADV τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF εἶδον3708V-2AAI-3P ὅτι3754CONJ πλοιάριον4142N-NSN ἄλλο243A-NSN οὐκ3756PRT-N ἦν1510V-IAI-3S ἐκεῖ1563ADV εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ἕν1520A-NSN καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N συνεισῆλθεν4897V-2AAI-3S τοῖς3588T-DPM μαθηταῖς3101N-DPM αὐτοῦ846P-GSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλοῖον4143N-ASN ἀλλὰ235CONJ μόνοι3441A-NPM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἀπῆλθον565V-2AAI-3P

23 ἀλλὰ235CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S πλοιάρια4142N-NPN ἐκ1537PREP Τιβεριάδος5085N-GSF ἐγγὺς1451ADV τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM ὅπου3699ADV ἔφαγον5315V-2AAI-3P τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM εὐχαριστήσαντος2168V-AAP-GSM τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM

24 ὅτε3753ADV οὖν3767CONJ εἶδεν3708V-2AAI-3S 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM ὅτι3754CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκεῖ1563ADV οὐδὲ3761CONJ-N οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἐνέβησαν1684V-2AAI-3P αὐτοὶ846P-NPM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN πλοιάρια4142N-APN καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P εἰς1519PREP Καφαρναοὺμ2584N-PRI ζητοῦντες2212V-PAP-NPM τὸν3588T-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM

25 καὶ2532CONJ εὑρόντες2147V-2AAP-NPM αὐτὸν846P-ASM πέραν4008ADV τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF εἶπον3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM Ῥαββεί4461HEB πότε4219PRT-I ὧδε5602ADV γέγονας1096V-2RAI-2S

26 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ζητεῖτέ2212V-PAI-2P με1473P-1AS οὐχ3756PRT-N ὅτι3754CONJ εἴδετε3708V-2AAI-2P σημεῖα4592N-APN ἀλλ235CONJ ὅτι3754CONJ ἐφάγετε5315V-2AAI-2P ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἄρτων740N-GPM καὶ2532CONJ ἐχορτάσθητε5526V-API-2P

27 ἐργάζεσθε2038V-PNM-2P μὴ3361PRT-N τὴν3588T-ASF βρῶσιν1035N-ASF τὴν3588T-ASF ἀπολλυμένην622V-PMP-ASF ἀλλὰ235CONJ τὴν3588T-ASF βρῶσιν1035N-ASF τὴν3588T-ASF μένουσαν3306V-PAP-ASF εἰς1519PREP ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF ἣν3739R-ASF 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ὑμῖν4771P-2DP δώσει1325V-FAI-3S τοῦτον3778D-ASM γὰρ1063CONJ 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM ἐσφράγισεν4972V-AAI-3S 3588T-NSM Θεός2316N-NSM

28 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM Τί5101I-ASN ποιῶμεν4160V-PAS-1P ἵνα2443CONJ ἐργαζώμεθα2038V-PNS-1P τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

29 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Τοῦτό3778D-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ἔργον2041N-NSN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἵνα2443CONJ πιστεύητε4100V-PAS-2P εἰς1519PREP ὃν3739R-ASM ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ἐκεῖνος1565D-NSM

30 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM Τί5101I-ASN οὖν3767CONJ ποιεῖς4160V-PAI-2S σὺ4771P-2NS σημεῖον4592N-ASN ἵνα2443CONJ ἴδωμεν3708V-2AAS-1P καὶ2532CONJ πιστεύσωμέν4100V-AAS-1P σοι4771P-2DS τί5101I-ASN ἐργάζῃ2038V-PNI-2S

31 οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ἡμῶν1473P-1GP τὸ3588T-ASN μάννα3131HEB ἔφαγον5315V-2AAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF καθώς2531ADV ἐστιν1510V-PAI-3S γεγραμμένον1125V-RPP-NSN Ἄρτον740N-ASM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM φαγεῖν5315V-2AAN.

32 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP οὐ3756PRT-N Μωϋσῆς3475N-NSM δέδωκεν1325V-RAI-3S ὑμῖν4771P-2DP τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἀλλ235CONJ 3588T-NSM Πατήρ3962N-NSM μου1473P-1GS δίδωσιν1325V-PAI-3S ὑμῖν4771P-2DP τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM τὸν3588T-ASM ἀληθινόν228A-ASM

33 3588T-NSM γὰρ1063CONJ ἄρτος740N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM καταβαίνων2597V-PAP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ζωὴν2222N-ASF διδοὺς1325V-PAP-NSM τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM

34 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM Κύριε2962N-VSM πάντοτε3842ADV δὸς1325V-2AAM-2S ἡμῖν1473P-1DP τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM τοῦτον3778D-ASM

35 εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF 3588T-NSM ἐρχόμενος2064V-PNP-NSM πρὸς4314PREP ἐμὲ1473P-1AS οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N πεινάσῃ3983V-AAS-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP ἐμὲ1473P-1AS οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N διψήσει1372V-FAI-3S πώποτε4455ADV

36 ἀλλ235CONJ εἶπον3004V-2AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ καὶ2532CONJ ἑωράκατέ3708V-RAI-2P-ATT με1473P-1AS καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N πιστεύετε4100V-PAI-2P

37 Πᾶν3956A-ASN 3739R-ASN δίδωσίν1325V-PAI-3S μοι1473P-1DS 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM πρὸς4314PREP ἐμὲ1473P-1AS ἥξει2240V-FAI-3S καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἐρχόμενον2064V-PNP-ASM πρός4314PREP με1473P-1AS οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N ἐκβάλω1544V-2AAS-1S ἔξω1854ADV

38 ὅτι3754CONJ καταβέβηκα2597V-RAI-1S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM οὐχ3756PRT-N ἵνα2443CONJ ποιῶ4160V-PAS-1S τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τὸ3588T-ASN ἐμὸν1699S-1SASN ἀλλὰ235CONJ τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τοῦ3588T-GSM πέμψαντός3992V-AAP-GSM με1473P-1AS

39 τοῦτο3778D-NSN δέ1161CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN θέλημα2307N-NSN τοῦ3588T-GSM πέμψαντός3992V-AAP-GSM με1473P-1AS ἵνα2443CONJ πᾶν3956A-ASN 3739R-ASN δέδωκέν1325V-RAI-3S μοι1473P-1DS μὴ3361PRT-N ἀπολέσω622V-AAS-1S ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSN ἀλλὰ235CONJ ἀναστήσω450V-FAI-1S αὐτὸ846P-ASN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐσχάτῃ2078A-DSF-S ἡμέρᾳ2250N-DSF

40 τοῦτο3778D-NSN γάρ1063CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN θέλημα2307N-NSN τοῦ3588T-GSM Πατρός3962N-GSM μου1473P-1GS ἵνα2443CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM θεωρῶν2334V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM καὶ2532CONJ πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM ἔχῃ2192V-PAS-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF καὶ2532CONJ ἀναστήσω450V-FAI-1S αὐτὸν846P-ASM ἐγὼ1473P-1NS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐσχάτῃ2078A-DSF-S ἡμέρᾳ2250N-DSF

41 Ἐγόγγυζον1111V-IAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM 3588T-NSM καταβὰς2597V-2AAP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM

42 καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P Οὐχ3756PRT-N οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM Ἰωσήφ2501N-PRI οὗ3739R-GSM ἡμεῖς1473P-1NP οἴδαμεν1492V-RAI-1P τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF πῶς4459ADV-I νῦν3568ADV λέγει3004V-PAI-3S ὅτι3754CONJ Ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καταβέβηκα2597V-RAI-1S

43 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Μὴ3361PRT-N γογγύζετε1111V-PAM-2P μετ3326PREP ἀλλήλων240C-GPM

44 οὐδεὶς3762A-NSM-N δύναται1410V-PNI-3S ἐλθεῖν2064V-2AAN πρός4314PREP με1473P-1AS ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS ἑλκύσῃ1670V-AAS-3S αὐτόν846P-ASM κἀγὼ2504P-1NS-K ἀναστήσω450V-FAI-1S αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐσχάτῃ2078A-DSF-S ἡμέρᾳ2250N-DSF

45 ἔστιν1510V-PAI-3S γεγραμμένον1125V-RPP-NSN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM προφήταις4396N-DPM Καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FDI-3P πάντες3956A-NPM διδακτοὶ1318A-NPM Θεοῦ2316N-GSM πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἀκούσας191V-AAP-NSM παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM Πατρὸς3962N-GSM καὶ2532CONJ μαθὼν3129V-2AAP-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S πρὸς4314PREP ἐμέ1473P-1AS

46 οὐχ3756PRT-N ὅτι3754CONJ τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM ἑώρακέν3708V-RAI-3S-ATT τις5100X-NSM εἰ1487COND μὴ3361PRT-N 3588T-NSM ὢν1510V-PAP-NSM παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM οὗτος3778D-NSM ἑώρακεν3708V-RAI-3S-ATT τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM

47 ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM ἔχει2192V-PAI-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF

48 ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF

49 οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ὑμῶν4771P-2GP ἔφαγον5315V-2AAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048A-DSF τὸ3588T-ASN μάννα3131HEB καὶ2532CONJ ἀπέθανον599V-2AAI-3P

50 οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM 3588T-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καταβαίνων2597V-PAP-NSM ἵνα2443CONJ τις5100X-NSM ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM φάγῃ5315V-2AAS-3S καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ἀποθάνῃ599V-2AAS-3S

51 ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM 3588T-NSM ζῶν2198V-PAP-NSM 3588T-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καταβάς2597V-2AAP-NSM ἐάν1437COND τις5100X-NSM φάγῃ5315V-2AAS-3S ἐκ1537PREP τούτου3778D-GSM τοῦ3588T-GSM ἄρτου740N-GSM ζήσει2198V-FAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM δὲ1161CONJ ὃν3739R-ASM ἐγὼ1473P-1NS δώσω1325V-FAI-1S 3588T-NSF σάρξ4561N-NSF μού3450P-1GS ἐστιν2076V-PAI-3S ὑπὲρ5228PREP τῆς3588T-GSF τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM ζωῆς2222N-GSF

52 Ἐμάχοντο3164V-INI-3P οὖν3767CONJ πρὸς4314PREP ἀλλήλους240C-APM οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM λέγοντες3004V-PAP-NPM Πῶς4459ADV-I δύναται1410V-PNI-3S οὗτος3778D-NSM ἡμῖν1473P-1DP δοῦναι1325V-2AAN τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF φαγεῖν5315V-2AAN

53 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N φάγητε5315V-2AAS-2P τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF τοῦ3588T-GSM Υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM καὶ2532CONJ πίητε4095V-2AAS-2P αὐτοῦ846P-GSM τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN οὐκ3756PRT-N ἔχετε2192V-PAI-2P ζωὴν2222N-ASF ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438F-2DPM

54 3588T-NSM τρώγων5176V-PAP-NSM μου1473P-1GS τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF καὶ2532CONJ πίνων4095V-PAP-NSM μου1473P-1GS τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἔχει2192V-PAI-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF κἀγὼ2504P-1NS-K ἀναστήσω450V-FAI-1S αὐτὸν846P-ASM τῇ3588T-DSF ἐσχάτῃ2078A-DSF-S ἡμέρᾳ2250N-DSF

55 3588T-NSF γὰρ1063CONJ σάρξ4561N-NSF μου1473P-1GS ἀληθής227A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S βρῶσις1035N-NSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN αἷμά129N-NSN μου1473P-1GS ἀληθής227A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S πόσις4213N-NSF

56 3588T-NSM τρώγων5176V-PAP-NSM μου1473P-1GS τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF καὶ2532CONJ πίνων4095V-PAP-NSM μου1473P-1GS τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-1DS μένει3306V-PAI-3S κἀγὼ2504P-1NS-K ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM

57 καθὼς2531ADV ἀπέστειλέν649V-AAI-3S με1473P-1AS 3588T-NSM ζῶν2198V-PAP-NSM Πατὴρ3962N-NSM κἀγὼ2504P-1NS-K ζῶ2198V-PAI-1S διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM καὶ2532CONJ 3588T-NSM τρώγων5176V-PAP-NSM με1473P-1AS κἀκεῖνος2548D-NSM-K ζήσει2198V-FAI-3S δι1223PREP ἐμέ1473P-1AS

58 οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἄρτος740N-NSM 3588T-NSM ἐξ1537PREP οὐρανοῦ3772N-GSM καταβάς2597V-2AAP-NSM οὐ3756PRT-N καθὼς2531ADV ἔφαγον5315V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM καὶ2532CONJ ἀπέθανον599V-2AAI-3P 3588T-NSM τρώγων5176V-PAP-NSM τοῦτον3778D-ASM τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM ζήσει2198V-FAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

59 Ταῦτα3778D-APN εἶπεν3004V-2AAI-3S ἐν1722PREP συναγωγῇ4864N-DSF διδάσκων1321V-PAP-NSM ἐν1722PREP Καφαρναούμ2584N-PRI

60 Πολλοὶ4183A-NPM οὖν3767CONJ ἀκούσαντες191V-AAP-NPM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM εἶπαν3004V-2AAI-3P Σκληρός4642A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM οὗτος3778D-NSM τίς5101I-NSM δύναται1410V-PNI-3S αὐτοῦ846P-GSM ἀκούειν191V-PAN

61 εἰδὼς1492V-RAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438F-3DSM ὅτι3754CONJ γογγύζουσιν1111V-PAI-3P περὶ4012PREP τούτου3778D-GSM οἱ3588T-NPM μαθηταὶ3101N-NPM αὐτοῦ846P-GSM εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Τοῦτο3778D-NSN ὑμᾶς4771P-2AP σκανδαλίζει4624V-PAI-3S

62 ἐὰν1437COND οὖν3767CONJ θεωρῆτε2334V-PAS-2P τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM ἀναβαίνοντα305V-PAP-ASM ὅπου3699ADV ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-ASN πρότερον4386A-ASN-C

63 τὸ3588T-NSN πνεῦμά4151N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ζωοποιοῦν2227V-PAP-NSN 3588T-NSF σὰρξ4561N-NSF οὐκ3756PRT-N ὠφελεῖ5623V-PAI-3S οὐδέν3762A-ASN-N τὰ3588T-NPN ῥήματα4487N-NPN 3739R-APN ἐγὼ1473P-1NS λελάληκα2980V-RAI-1S ὑμῖν4771P-2DP πνεῦμά4151N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ζωή2222N-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S

64 ἀλλ235CONJ εἰσὶν1510V-PAI-3P ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-2GP τινες5100X-NPM οἳ3739R-NPM οὐ3756PRT-N πιστεύουσιν4100V-PAI-3P ᾔδει1492V-2LAI-3S γὰρ1063CONJ ἐξ1537PREP ἀρχῆς746N-GSF 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM τίνες5101I-NPM εἰσὶν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM μὴ3361PRT-N πιστεύοντες4100V-PAP-NPM καὶ2532CONJ τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM παραδώσων3860V-FAP-NSM αὐτόν846P-ASM

65 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S Διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN εἴρηκα2046V-RAI-1S-ATT ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N δύναται1410V-PNI-3S ἐλθεῖν2064V-2AAN πρός4314PREP με1473P-1AS ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N 1510V-PAS-3S δεδομένον1325V-RPP-NSN αὐτῷ846P-DSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Πατρός3962N-GSM

66 Ἐκ1537PREP τούτου3778D-GSM πολλοὶ4183A-NPM τῶν3588T-GPM μαθητῶν3101N-GPM αὐτοῦ846P-GSM ἀπῆλθον565V-2AAI-3P εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὀπίσω3694ADV καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV-N μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM περιεπάτουν4043V-IAI-3P

67 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM τοῖς3588T-DPM δώδεκα1427A-NUI Μὴ3361PRT-N καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP θέλετε2309V-PAI-2P ὑπάγειν5217V-PAN

68 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτῷ846P-DSM Σίμων4613N-NSM Πέτρος4074N-NSM Κύριε2962N-VSM πρὸς4314PREP τίνα5101I-ASM ἀπελευσόμεθα565V-FDI-1P ῥήματα4487N-APN ζωῆς2222N-GSF αἰωνίου166A-GSF ἔχεις2192V-PAI-2S

69 καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP πεπιστεύκαμεν4100V-RAI-1P καὶ2532CONJ ἐγνώκαμεν1097V-RAI-1P ὅτι3754CONJ σὺ4771P-2NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM Ἅγιος40A-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

70 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Οὐκ3756PRT-N ἐγὼ1473P-1NS ὑμᾶς4771P-2AP τοὺς3588T-APM δώδεκα1427A-NUI ἐξελεξάμην1586V-AMI-1S καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-2GP εἷς1520A-NSM διάβολός1228A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

71 ἔλεγεν3004V-IAI-3S δὲ1161CONJ τὸν3588T-ASM Ἰούδαν2455N-ASM Σίμωνος4613N-GSM Ἰσκαριώτου2469N-GSM οὗτος3778D-NSM γὰρ1063CONJ ἔμελλεν3195V-IAI-3S παραδιδόναι3860V-PAN αὐτόν846P-ASM εἷς1520A-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM δώδεκα1427A-NUI

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN περιεπάτει4043V-IAI-3S 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Γαλιλαίᾳ1056N-DSF οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ ἤθελεν2309V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Ἰουδαίᾳ2449N-DSF περιπατεῖν4043V-PAN ὅτι3754CONJ ἐζήτουν2212V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM ἀποκτεῖναι615V-AAN

2 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161CONJ ἐγγὺς1451ADV 3588T-NSF ἑορτὴ1859N-NSF τῶν3588T-GPM Ἰουδαίων2453A-GPM 3588T-NSF σκηνοπηγία4634N-NSF

3 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846P-GSM Μετάβηθι3327V-2AAM-2S ἐντεῦθεν1782ADV καὶ2532CONJ ὕπαγε5217V-PAM-2S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Ἰουδαίαν2449N-ASF ἵνα2443CONJ καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαθηταί3101N-NPM σου4771P-2GS θεωρήσουσιν2334V-FAI-3P τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN σοῦ4675P-2GS 3739R-APN ποιεῖς4160V-PAI-2S

4 οὐδεὶς3762A-NSM-N γάρ1063CONJ τι5100X-ASN ἐν1722PREP κρυπτῷ2927A-DSN ποιεῖ4160V-PAI-3S καὶ2532CONJ ζητεῖ2212V-PAI-3S αὐτὸς846P-NSM ἐν1722PREP παρρησίᾳ3954N-DSF εἶναι1510V-PAN εἰ1487COND ταῦτα3778D-APN ποιεῖς4160V-PAI-2S φανέρωσον5319V-AAM-2S σεαυτὸν4572F-2ASM τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM

5 οὐδὲ3761CONJ-N γὰρ1063CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846P-GSM ἐπίστευον4100V-IAI-3P εἰς1519PREP αὐτόν846P-ASM

6 λέγει3004V-PAI-3S οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM 3588T-NSM καιρὸς2540N-NSM 3588T-NSM ἐμὸς1699S-1SNSM οὔπω3768ADV-N πάρεστιν3918V-PAI-3S 3588T-NSM δὲ1161CONJ καιρὸς2540N-NSM 3588T-NSM ὑμέτερος5212S-2PNSM πάντοτέ3842ADV ἐστιν1510V-PAI-3S ἕτοιμος2092A-NSM

7 οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM μισεῖν3404V-PAN ὑμᾶς4771P-2AP ἐμὲ1473P-1AS δὲ1161CONJ μισεῖ3404V-PAI-3S ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-1NS μαρτυρῶ3140V-PAI-1S περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN αὐτοῦ846P-GSM πονηρά4190A-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S

8 ὑμεῖς4771P-2NP ἀνάβητε305V-2AAM-2P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἑορτήν1859N-ASF ἐγὼ1473P-1NS οὔπω3768ADV-N ἀναβαίνω305V-PAI-1S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἑορτὴν1859N-ASF ταύτην3778D-ASF ὅτι3754CONJ 3588T-NSM ἐμὸς1699S-1SNSM καιρὸς2540N-NSM οὔπω3768ADV-N πεπλήρωται4137V-RPI-3S

9 ταῦτα3778D-APN δὲ1161CONJ εἰπὼν3004V-2AAP-NSM αὐτοῖς846P-DPM ἔμεινεν3306V-AAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Γαλιλαίᾳ1056N-DSF

10 Ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἀνέβησαν305V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἑορτήν1859N-ASF τότε5119ADV καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἀνέβη305V-2AAI-3S οὐ3756PRT-N φανερῶς5320ADV ἀλλὰ235CONJ ὡς5613ADV ἐν1722PREP κρυπτῷ2927A-DSN

11 οἱ3588T-NPM οὖν3767CONJ Ἰουδαῖοι2453A-NPM ἐζήτουν2212V-IAI-3P αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἑορτῇ1859N-DSF καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P Ποῦ4226ADV-I ἐστιν1510V-PAI-3S ἐκεῖνος1565D-NSM

12 καὶ2532CONJ γογγυσμὸς1112N-NSM περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM ἦν1510V-IAI-3S πολὺς4183A-NSM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ὄχλοις3793N-DPM οἱ3588T-NPM μὲν3303PRT ἔλεγον3004V-IAI-3P ὅτι3754CONJ Ἀγαθός18A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἄλλοι243A-NPM δὲ1161CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P Οὔ3756PRT-N ἀλλὰ235CONJ πλανᾷ4105V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ὄχλον3793N-ASM

13 οὐδεὶς3762A-NSM-N μέντοι3305CONJ παρρησίᾳ3954N-DSF ἐλάλει2980V-IAI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM φόβον5401N-ASM τῶν3588T-GPM Ἰουδαίων2453A-GPM

14 Ἤδη2235ADV δὲ1161CONJ τῆς3588T-GSF ἑορτῆς1859N-GSF μεσούσης3322V-PAP-GSF ἀνέβη305V-2AAI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἱερὸν2411N-ASN καὶ2532CONJ ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S

15 ἐθαύμαζον2296V-IAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM λέγοντες3004V-PAP-NPM Πῶς4459ADV-I οὗτος3778D-NSM γράμματα1121N-APN οἶδεν1492V-RAI-3S μὴ3361PRT-N μεμαθηκώς3129V-RAP-NSM

16 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S 3588T-NSF ἐμὴ1699S-1SNSF διδαχὴ1322N-NSF οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐμὴ1699S-1SNSF ἀλλὰ235CONJ τοῦ3588T-GSM πέμψαντός3992V-AAP-GSM με1473P-1AS

17 ἐάν1437COND τις5100X-NSM θέλῃ2309V-PAS-3S τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN αὐτοῦ846P-GSM ποιεῖν4160V-PAN γνώσεται1097V-FDI-3S περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF διδαχῆς1322N-GSF πότερον4220ADV-I ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S 2228PRT ἐγὼ1473P-1NS ἀπ575PREP ἐμαυτοῦ1683F-1GSM λαλῶ2980V-PAI-1S

18 3588T-NSM ἀφ575PREP ἑαυτοῦ1438F-3GSM λαλῶν2980V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF τὴν3588T-ASF ἰδίαν2398A-ASF ζητεῖ2212V-PAI-3S 3588T-NSM δὲ1161CONJ ζητῶν2212V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF τοῦ3588T-GSM πέμψαντος3992V-AAP-GSM αὐτὸν846P-ASM οὗτος3778D-NSM ἀληθής227A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἀδικία93N-NSF ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S

19 οὐ3756PRT-N Μωϋσῆς3475N-NSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S ὑμῖν4771P-2DP τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-2GP ποιεῖ4160V-PAI-3S τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM τί5101I-ASN με1473P-1AS ζητεῖτε2212V-PAI-2P ἀποκτεῖναι615V-AAN

20 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM Δαιμόνιον1140N-ASN ἔχεις2192V-PAI-2S τίς5101I-NSM σε4771P-2AS ζητεῖ2212V-PAI-3S ἀποκτεῖναι615V-AAN

21 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ἓν1520A-ASN ἔργον2041N-ASN ἐποίησα4160V-AAI-1S καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM θαυμάζετε2296V-PAI-2P

22 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN Μωϋσῆς3475N-NSM δέδωκεν1325V-RAI-3S ὑμῖν4771P-2DP τὴν3588T-ASF περιτομήν4061N-ASFοὐχ3756PRT-N ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Μωϋσέως3475N-GSM ἐστὶν1510V-PAI-3S ἀλλ235CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP σαββάτῳ4521N-DSN περιτέμνετε4059V-PAI-2P ἄνθρωπον444N-ASM

23 εἰ1487COND περιτομὴν4061N-ASF λαμβάνει2983V-PAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἐν1722PREP σαββάτῳ4521N-DSN ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N λυθῇ3089V-APS-3S 3588T-NSM νόμος3551N-NSM Μωϋσέως3475N-GSM ἐμοὶ1473P-1DS χολᾶτε5520V-PAI-2P ὅτι3754CONJ ὅλον3650A-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ὑγιῆ5199A-ASM ἐποίησα4160V-AAI-1S ἐν1722PREP σαββάτῳ4521N-DSN

24 μὴ3361PRT-N κρίνετε2919V-PAM-2P κατ2596PREP ὄψιν3799N-ASF ἀλλὰ235CONJ τὴν3588T-ASF δικαίαν1342A-ASF κρίσιν2920N-ASF κρίνατε2919V-AAM-2P

25 Ἔλεγον3004V-IAI-3P οὖν3767CONJ τινες5100X-NPM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM Ἱεροσολυμειτῶν2415N-GPM Οὐχ3756PRT-N οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ὃν3739R-ASM ζητοῦσιν2212V-PAI-3P ἀποκτεῖναι615V-AAN

26 καὶ2532CONJ ἴδε3708V-2AAM-2S παρρησίᾳ3954N-DSF λαλεῖ2980V-PAI-3S καὶ2532CONJ οὐδὲν3762A-ASN-N αὐτῷ846P-DSM λέγουσιν3004V-PAI-3P Μή3361PRT-N ποτε4218ADV-N ἀληθῶς230ADV ἔγνωσαν1097V-2AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM ὅτι3754CONJ οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM

27 ἀλλὰ235CONJ τοῦτον3778D-ASM οἴδαμεν1492V-RAI-1P πόθεν4159ADV-I ἐστίν1510V-PAI-3S 3588T-NSM δὲ1161CONJ Χριστὸς5547N-NSM ὅταν3752CONJ ἔρχηται2064V-PNS-3S οὐδεὶς3762A-NSM-N γινώσκει1097V-PAI-3S πόθεν4159ADV-I ἐστίν1510V-PAI-3S

28 ἔκραξεν2896V-AAI-3S οὖν3767CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἱερῷ2411N-DSN διδάσκων1321V-PAP-NSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ λέγων3004V-PAP-NSM Κἀμὲ2504P-1AS-K οἴδατε1492V-RAI-2P καὶ2532CONJ οἴδατε1492V-RAI-2P πόθεν4159ADV-I εἰμί1510V-PAI-1S καὶ2532CONJ ἀπ575PREP ἐμαυτοῦ1683F-1GSM οὐκ3756PRT-N ἐλήλυθα2064V-2RAI-1S ἀλλ235CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S ἀληθινὸς228A-NSM 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS ὃν3739R-ASM ὑμεῖς4771P-2NP οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P

29 ἐγὼ1473P-1NS οἶδα1492V-RAI-1S αὐτόν846P-ASM ὅτι3754CONJ παρ3844PREP αὐτοῦ846P-GSM εἰμι1510V-PAI-1S κἀκεῖνός2548D-NSM-K με1473P-1AS ἀπέστειλεν649V-AAI-3S

30 Ἐζήτουν2212V-IAI-3P οὖν3767CONJ αὐτὸν846P-ASM πιάσαι4084V-AAN καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N ἐπέβαλεν1911V-2AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846P-ASM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ὅτι3754CONJ οὔπω3768ADV-N ἐληλύθει2064V-2LAI-3S 3588T-NSF ὥρα5610N-NSF αὐτοῦ846P-GSM

31 Ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ὄχλου3793N-GSM δὲ1161CONJ πολλοὶ4183A-NPM ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P εἰς1519PREP αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM ὅταν3752CONJ ἔλθῃ2064V-2AAS-3S μὴ3361PRT-N πλείονα4119A-APN-C σημεῖα4592N-APN ποιήσει4160V-FAI-3S ὧν3739R-GPN οὗτος3778D-NSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S

32 Ἤκουσαν191V-AAI-3P οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM τοῦ3588T-GSM ὄχλου3793N-GSM γογγύζοντος1111V-PAP-GSM περὶ4012PREP αὐτοῦ846P-GSM ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ ἀπέστειλαν649V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἀρχιερεῖς749N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM ὑπηρέτας5257N-APM ἵνα2443CONJ πιάσωσιν4084V-AAS-3P αὐτόν846P-ASM

33 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Ἔτι2089ADV χρόνον5550N-ASM μικρὸν3398A-ASM μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-2GP εἰμι1510V-PAI-1S καὶ2532CONJ ὑπάγω5217V-PAI-1S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πέμψαντά3992V-AAP-ASM με1473P-1AS

34 ζητήσετέ2212V-FAI-2P με1473P-1AS καὶ2532CONJ οὐχ3756PRT-N εὑρήσετέ2147V-FAI-2P καὶ2532CONJ ὅπου3699ADV εἰμὶ1510V-PAI-1S ἐγὼ1473P-1NS ὑμεῖς4771P-2NP οὐ3756PRT-N δύνασθε1410V-PNI-2P ἐλθεῖν2064V-2AAN

35 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM πρὸς4314PREP ἑαυτούς1438F-3APM Ποῦ4226ADV-I οὗτος3778D-NSM μέλλει3195V-PAI-3S πορεύεσθαι4198V-PNN ὅτι3754CONJ ἡμεῖς1473P-1NP οὐχ3756PRT-N εὑρήσομεν2147V-FAI-1P αὐτόν846P-ASM μὴ3361PRT-N εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Διασπορὰν1290N-ASF τῶν3588T-GPM Ἑλλήνων1672N-GPM μέλλει3195V-PAI-3S πορεύεσθαι4198V-PNN καὶ2532CONJ διδάσκειν1321V-PAN τοὺς3588T-APM Ἕλληνας1672N-APM

36 τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM οὗτος3778D-NSM ὃν3739R-ASM εἶπεν3004V-2AAI-3S Ζητήσετέ2212V-FAI-2P με1473P-1AS καὶ2532CONJ οὐχ3756PRT-N εὑρήσετέ2147V-FAI-2P καὶ2532CONJ ὅπου3699ADV εἰμὶ1510V-PAI-1S ἐγὼ1473P-1NS ὑμεῖς4771P-2NP οὐ3756PRT-N δύνασθε1410V-PNI-2P ἐλθεῖν2064V-2AAN

37 Ἐν1722PREP δὲ1161CONJ τῇ3588T-DSF ἐσχάτῃ2078A-DSF-S ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF μεγάλῃ3173A-DSF τῆς3588T-GSF ἑορτῆς1859N-GSF εἱστήκει2476V-LAI-3S 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ ἔκραξεν2896V-AAI-3S λέγων3004V-PAP-NSM Ἐάν1437COND τις5100X-NSM διψᾷ1372V-PAS-3S ἐρχέσθω2064V-PNM-3S πρός4314PREP με1473P-1AS καὶ2532CONJ πινέτω4095V-PAM-3S

38 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP ἐμέ1473P-1AS καθὼς2531ADV εἶπεν3004V-2AAI-3S 3588T-NSF γραφή1124N-NSF ποταμοὶ4215N-NPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF αὐτοῦ846P-GSM ῥεύσουσιν4482V-FAI-3P ὕδατος5204N-GSN ζῶντος2198V-PAP-GSN

39 τοῦτο3778D-ASN δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN οὗ3739R-GSN ἔμελλον3195V-IAI-3P λαμβάνειν2983V-PAN οἱ3588T-NPM πιστεύσαντες4100V-AAP-NPM εἰς1519PREP αὐτόν846P-ASM οὔπω3768ADV-N γὰρ1063CONJ ἦν1510V-IAI-3S Πνεῦμα4151N-NSN ὅτι3754CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM οὐδέπω3764ADV-N ἐδοξάσθη1392V-API-3S

40 Ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ὄχλου3793N-GSM οὖν3767CONJ ἀκούσαντες191V-AAP-NPM τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM τούτων3778D-GPM ἔλεγον3004V-IAI-3P Οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀληθῶς230ADV 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM

41 ἄλλοι243A-NPM ἔλεγον3004V-IAI-3P Οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P Μὴ3361PRT-N γὰρ1063CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S

42 οὐχ3756PRT-N 3588T-NSF γραφὴ1124N-NSF εἶπεν3004V-2AAI-3S ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN σπέρματος4690N-GSN Δαυεὶδ1138N-PRI, καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP Βηθλεὲμ965N-PRI τῆς3588T-GSF κώμης2968N-GSF ὅπου3699ADV ἦν1510V-IAI-3S Δαυεὶδ1138N-PRI ἔρχεται2064V-PNI-3S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM

43 σχίσμα4978N-NSN οὖν3767CONJ ἐγένετο1096V-2ADI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὄχλῳ3793N-DSM δι1223PREP αὐτόν846P-ASM

44 τινὲς5100X-NPM δὲ1161CONJ ἤθελον2309V-IAI-3P ἐξ1537PREP αὐτῶν846P-GPM πιάσαι4084V-AAN αὐτόν846P-ASM ἀλλ235CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N ἐπέβαλεν1911V-2AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846P-ASM τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF

45 Ἦλθον2064V-2AAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPM ὑπηρέται5257N-NPM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἀρχιερεῖς749N-APM καὶ2532CONJ Φαρισαίους5330N-APM καὶ2532CONJ εἶπον3004V-2AAI-3P αὐτοῖς846P-DPM ἐκεῖνοι1565D-NPM Διὰ1223PREP τί5101I-ASN οὐκ3756PRT-N ἠγάγετε71V-2AAI-2P αὐτόν846P-ASM

46 ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P οἱ3588T-NPM ὑπηρέται5257N-NPM Οὐδέποτε3763ADV-N ἐλάλησεν2980V-AAI-3S οὕτως3779ADV ἄνθρωπος444N-NSM ὡς5613ADV οὗτος3778D-NSM λαλεῖ2980V-PAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM

47 ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM Μὴ3361PRT-N καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP πεπλάνησθε4105V-RPI-2P

48 μή3361PRT-N τις5100X-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM ἐπίστευσεν4100V-AAI-3S εἰς1519PREP αὐτὸν846P-ASM 2228PRT ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM Φαρισαίων5330N-GPM

49 ἀλλὰ235CONJ 3588T-NSM ὄχλος3793N-NSM οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM μὴ3361PRT-N γινώσκων1097V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM ἐπάρατοί1944A-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P

50 λέγει3004V-PAI-3S Νικόδημος3530N-NSM πρὸς4314PREP αὐτούς846P-APM 3588T-NSM ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM πρότερον4386ADV-C εἷς1520A-NSM ὢν1510V-PAP-NSM ἐξ1537PREP αὐτῶν846P-GPM

51 Μὴ3361PRT-N 3588T-NSM νόμος3551N-NSM ἡμῶν1473P-1GP κρίνει2919V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N ἀκούσῃ191V-AAS-3S πρῶτον4412ADV-S παρ3844PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ γνῷ1097V-2AAS-3S τί5101I-ASN ποιεῖ4160V-PAI-3S

52 ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM Μὴ3361PRT-N καὶ2532CONJ σὺ4771P-2NS ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF εἶ1510V-PAI-2S ἐραύνησον2045V-AAM-2S καὶ2532CONJ ἴδε3708V-2AAM-2S ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF Γαλιλαίας1056N-GSF προφήτης4396N-NSM οὐκ3756PRT-N ἐγείρεται1453V-PPI-3S

53 [Καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-AOI-3S ἕκαστος1538A-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846P-GSM

Κεφάλαιο 8

1 Ἰησοῦς2424N-NSM δὲ1161CONJ ἐπορεύθη4198V-AOI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN τῶν3588T-GPF ἐλαιῶν1636N-GPF

2 Ὄρθρου3722N-GSM δὲ1161CONJ πάλιν3825ADV παρεγένετο3854V-2ADI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἱερόν2411N-ASN καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἤρχετο2064V-INI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ καθίσας2523V-AAP-NSM ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S αὐτούς846P-APM

3 ἄγουσι71V-PAI-3P δὲ1161CONJ οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM γυναῖκα1135N-ASF ἐν1722PREP μοιχείᾳ3430N-DSF κατειλημμένην2638V-RPP-ASF καὶ2532CONJ στήσαντες2476V-AAP-NPM αὐτὴν846P-ASF ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN

4 λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846P-DSM Διδάσκαλε1320N-VSM αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF κατελήφθη2638V-API-3S ἐπαυτοφώρῳ1888ADV μοιχευομένη3431V-PPP-NSF

5 ἐν1722PREP δὲ1161CONJ τῷ3588T-DSM νόμῳ3551N-DSM Μωσῆς3475N-NSM ἡμῖν1473P-1DP ἐνετείλατο1781V-ADI-3S τὰς3588T-APF τοιαύτας5108D-APF λιθοβολεῖσθαι3036V-PPN σὺ4771P-2NS οὖν3767CONJ τί5101I-ASN λέγεις3004V-PAI-2S

6 τοῦτο3778D-ASN δὲ1161CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P πειράζοντες3985V-PAP-NPM αὐτόν846P-ASM ἵνα2443CONJ ἔχωσι2192V-PAS-3P κατηγορεῖν2723V-PAN αὐτοῦ846P-GSM 3588T-NSM δὲ1161CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM κάτω2736ADV κύψας2955V-AAP-NSM τῷ3588T-DSM δακτύλῳ1147N-DSM ἔγραφεν1125V-IAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF

7 ὡς5613ADV δὲ1161CONJ ἐπέμενον1961V-IAI-3P ἐρωτῶντες2065V-PAP-NPM αὐτόν846P-ASM ἀνάκυψας352V-AAP-NSM εἶπε3004V-2AAM-2S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846P-APM 3588T-NSM ἀναμάρτητος361A-NSM ὑμῶν4771P-2GP πρῶτος4413A-NSM-S τὸν3588T-ASM λίθον3037N-ASM ἐπ1909PREP αὐτῇ846P-DSF βαλέτω906V-2AAM-3S

8 καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV κάτω2736ADV κύψας2955V-AAP-NSM ἔγραφεν1125V-IAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1093N-ASF

9 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ ἀκούσαντες191V-AAP-NPM καὶ2532CONJ ὑπὸ5259PREP τῆς3588T-GSF συνειδήσεως4893N-GSF ἐλεγχόμενοι1651V-PPP-NPM ἐξήρχοντο1831V-INI-3P εἷς1520A-NSM καθεῖς2596ADV ἀρξάμενοι756V-AMP-NPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPM-C ἕως2193ADV τῶν3588T-GPM ἐσχάτων2078A-GPM-S καὶ2532CONJ κατελείφθη2641V-API-3S μόνος3441A-NSM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN ἑστῶσα2476V-RAP-NSF

10 ἀνακύψας352V-AAP-NSM δὲ1161CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ μηδένα3367A-ASM-N θεασάμενος2300V-ADP-NSM πλὴν4133ADV τῆς3588T-GSF γυναικὸς1135N-GSF εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτῇ846P-DSF 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF ποῦ4226ADV-I εἰσιν1510V-PAI-3P ἐκεῖνοι1565D-NPM οἱ3588T-NPM κατήγοροί2725N-NPM σου4771P-2GS οὐδείς3762A-NSM-N σε4771P-2AS κατέκρινεν2632V-AAI-3S

11 3588T-NSF δὲ1161CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S Οὐδείς3762A-NSM-N κύριε2962N-VSM εἶπε3004V-2AAM-2S δὲ1161CONJ αὐτῇ846P-DSF 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Οὐδὲ3761CONJ-N ἐγώ1473P-1NS σε4771P-2AS κατακρίνω2632V-PAI-1S πορεύου4198V-PNM-2S καὶ2532CONJ μηκέτι3371ADV-N ἁμάρτανε264V-PAM-2S

12 Πάλιν3825ADV οὖν3767CONJ αὐτοῖς846P-DPM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM λέγων3004V-PAP-NSM Ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM 3588T-NSM ἀκολουθῶν190V-PAP-NSM μοι1473P-1DS οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N περιπατήσῃ4043V-AAS-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκοτίᾳ4653N-DSF ἀλλ235CONJ ἕξει2192V-FAI-3S τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF

13 εἶπον3004V-2AAI-3P οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM οἱ3588T-NPM Φαρισαῖοι5330N-NPM Σὺ4771P-2NS περὶ4012PREP σεαυτοῦ4572F-2GSM μαρτυρεῖς3140V-PAI-2S 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF σου4771P-2GS οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἀληθής227A-NSF

14 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Κἂν2579COND-K ἐγὼ1473P-1NS μαρτυρῶ3140V-PAS-1S περὶ4012PREP ἐμαυτοῦ1683F-1GSM ἀληθής227A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF μου1473P-1GS ὅτι3754CONJ οἶδα1492V-RAI-1S πόθεν4159ADV-I ἦλθον2064V-2AAI-1S καὶ2532CONJ ποῦ4226ADV-I ὑπάγω5217V-PAI-1S ὑμεῖς4771P-2NP δὲ1161CONJ οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P πόθεν4159ADV-I ἔρχομαι2064V-PNI-1S 2228PRT ποῦ4226ADV-I ὑπάγω5217V-PAI-1S

15 ὑμεῖς4771P-2NP κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF κρίνετε2919V-PAI-2P ἐγὼ1473P-1NS οὐ3756PRT-N κρίνω2919V-PAI-1S οὐδένα3762A-ASM-N

16 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND κρίνω2919V-PAS-1S δὲ1161CONJ ἐγώ1473P-1NS 3588T-NSF κρίσις2920N-NSF 3588T-NSF ἐμὴ1699S-1SNSF ἀληθινή228A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S ὅτι3754CONJ μόνος3441A-NSM οὐκ3756PRT-N εἰμί1510V-PAI-1S ἀλλ235CONJ ἐγὼ1473P-1NS καὶ2532CONJ 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS

17 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM νόμῳ3551N-DSM δὲ1161CONJ τῷ3588T-DSM ὑμετέρῳ5212S-2PDSM γέγραπται1125V-RPI-3S ὅτι3754CONJ δύο1417A-NUI ἀνθρώπων444N-GPM 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF ἀληθής227A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S

18 ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM μαρτυρῶν3140V-PAP-NSM περὶ4012PREP ἐμαυτοῦ1683F-1GSM καὶ2532CONJ μαρτυρεῖ3140V-PAI-3S περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-1GS 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS Πατήρ3962N-NSM

19 ἔλεγον3004V-IAI-3P οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM Ποῦ4226ADV-I ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Πατήρ3962N-NSM σου4771P-2GS ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM Οὔτε3777CONJ-N ἐμὲ1473P-1AS οἴδατε1492V-RAI-2P οὔτε3777CONJ-N τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM μου1473P-1GS εἰ1487COND ἐμὲ1473P-1AS ᾔδειτε1492V-2LAI-2P καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM μου1473P-1GS ἂν302PRT ᾔδειτε1492V-2LAI-2P

20 Ταῦτα3778D-APN τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN γαζοφυλακίῳ1049N-DSN διδάσκων1321V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἱερῷ2411N-DSN καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM-N ἐπίασεν4084V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM ὅτι3754CONJ οὔπω3768ADV-N ἐληλύθει2064V-2LAI-3S 3588T-NSF ὥρα5610N-NSF αὐτοῦ846P-GSM

21 Εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ πάλιν3825ADV αὐτοῖς846P-DPM Ἐγὼ1473P-1NS ὑπάγω5217V-PAI-1S καὶ2532CONJ ζητήσετέ2212V-FAI-2P με1473P-1AS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἁμαρτίᾳ266N-DSF ὑμῶν4771P-2GP ἀποθανεῖσθε599V-FDI-2P ὅπου3699ADV ἐγὼ1473P-1NS ὑπάγω5217V-PAI-1S ὑμεῖς4771P-2NP οὐ3756PRT-N δύνασθε1410V-PNI-2P ἐλθεῖν2064V-2AAN

22 ἔλεγον3004V-IAI-3P οὖν3767CONJ οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM Μήτι3385PRT-I ἀποκτενεῖ615V-FAI-3S ἑαυτὸν1438F-3ASM ὅτι3754CONJ λέγει3004V-PAI-3S Ὅπου3699ADV ἐγὼ1473P-1NS ὑπάγω5217V-PAI-1S ὑμεῖς4771P-2NP οὐ3756PRT-N δύνασθε1410V-PNI-2P ἐλθεῖν2064V-2AAN

23 καὶ2532CONJ ἔλεγεν3004V-IAI-3S αὐτοῖς846P-DPM Ὑμεῖς4771P-2NP ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM κάτω2736ADV ἐστέ1510V-PAI-2P ἐγὼ1473P-1NS ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἄνω507ADV εἰμί1510V-PAI-1S ὑμεῖς4771P-2NP ἐκ1537PREP τούτου3778D-GSM τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM ἐστέ1510V-PAI-2P ἐγὼ1473P-1NS οὐκ3756PRT-N εἰμὶ1510V-PAI-1S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM τούτου3778D-GSM

24 εἶπον3004V-2AAI-1S οὖν3767CONJ ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ ἀποθανεῖσθε599V-FDI-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἁμαρτίαις266N-DPF ὑμῶν4771P-2GP ἐὰν1437COND γὰρ1063CONJ μὴ3361PRT-N πιστεύσητε4100V-AAS-2P ὅτι3754CONJ ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S ἀποθανεῖσθε599V-FDI-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἁμαρτίαις266N-DPF ὑμῶν4771P-2GP

25 ἔλεγον3004V-IAI-3P οὖν3767CONJ αὐτῷ846P-DSM Σὺ4771P-2NS τίς5101I-NSM εἶ1510V-PAI-2S εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Τὴν3588T-ASF ἀρχὴν746N-ASF 3739R-ASN τι5100X-ASN καὶ2532CONJ λαλῶ2980V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP

26 πολλὰ4183A-APN ἔχω2192V-PAI-1S περὶ4012PREP ὑμῶν4771P-2GP λαλεῖν2980V-PAN καὶ2532CONJ κρίνειν2919V-PAN ἀλλ235CONJ 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS ἀληθής227A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S κἀγὼ2504P-1NS-K 3739R-APN ἤκουσα191V-AAI-1S παρ3844PREP αὐτοῦ846P-GSM ταῦτα3778D-APN λαλῶ2980V-PAI-1S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM

27 οὐκ3756PRT-N ἔγνωσαν1097V-2AAI-3P ὅτι3754CONJ τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM αὐτοῖς846P-DPM ἔλεγεν3004V-IAI-3S

28 εἶπεν3004V-2AAI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Ὅταν3752CONJ ὑψώσητε5312V-AAS-2P τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM τότε5119ADV γνώσεσθε1097V-FDI-2P ὅτι3754CONJ ἐγώ1473P-1NS εἰμι1510V-PAI-1S καὶ2532CONJ ἀπ575PREP ἐμαυτοῦ1683F-1GSM ποιῶ4160V-PAI-1S οὐδέν3762A-ASN-N ἀλλὰ235CONJ καθὼς2531ADV ἐδίδαξέν1321V-AAI-3S με1473P-1AS 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM ταῦτα3778D-APN λαλῶ2980V-PAI-1S

29 καὶ2532CONJ 3588T-NSM πέμψας3992V-AAP-NSM με1473P-1AS μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-1GS ἐστιν1510V-PAI-3S οὐκ3756PRT-N ἀφῆκέν863V-AAI-3S με1473P-1AS μόνον3441A-ASM ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-1NS τὰ3588T-APN ἀρεστὰ701A-APN αὐτῷ846P-DSM ποιῶ4160V-PAI-1S πάντοτε3842ADV

30 Ταῦτα3778D-APN αὐτοῦ846P-GSM λαλοῦντος2980V-PAP-GSM πολλοὶ4183A-NPM ἐπίστευσαν4100V-AAI-3P εἰς1519PREP αὐτόν846P-ASM

31 Ἔλεγεν3004V-IAI-3S οὖν3767CONJ 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πεπιστευκότας4100V-RAP-APM αὐτῷ846P-DSM Ἰουδαίους2453A-APM Ἐὰν1437COND ὑμεῖς4771P-2NP μείνητε3306V-AAS-2P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM λόγῳ3056N-DSM τῷ3588T-DSM ἐμῷ1699S-1SDSM ἀληθῶς230ADV μαθηταί3101N-NPM μού1473P-1GS ἐστε1510V-PAI-2P

32 καὶ2532CONJ γνώσεσθε1097V-FDI-2P τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀλήθεια225N-NSF ἐλευθερώσει1659V-FAI-3S ὑμᾶς4771P-2AP

33 ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM Σπέρμα4690N-NSN Ἀβραάμ11N-PRI ἐσμεν1510V-PAI-1P καὶ2532CONJ οὐδενὶ3762A-DSM-N δεδουλεύκαμεν1398V-RAI-1P πώποτε4455ADV πῶς4459ADV-I σὺ4771P-2NS λέγεις3004V-PAI-2S ὅτι3754CONJ Ἐλεύθεροι1658A-NPM γενήσεσθε1096V-FDI-2P

34 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Ἀμὴν281HEB ἀμὴν281HEB λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF δοῦλός1401N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF

35 3588T-NSM δὲ1161CONJ δοῦλος1401N-NSM οὐ3756PRT-N μένει3306V-PAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM μένει3306V-PAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

36 ἐὰν1437COND οὖν3767CONJ 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM ὑμᾶς4771P-2AP ἐλευθερώσῃ1659V-AAS-3S ὄντως3689ADV ἐλεύθεροι1658A-NPM ἔσεσθε1510V-FDI-2P

37 οἶδα1492V-RAI-1S ὅτι3754CONJ σπέρμα4690N-NSN Ἀβραάμ11N-PRI ἐστε1510V-PAI-2P ἀλλὰ235CONJ ζητεῖτέ2212V-PAI-2P με1473P-1AS ἀποκτεῖναι615V-AAN ὅτι3754CONJ 3588T-NSM λόγος3056N-NSM 3588T-NSM ἐμὸς1699S-1SNSM οὐ3756PRT-N χωρεῖ5562V-PAI-3S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP

38 3739R-APN ἐγὼ1473P-1NS ἑώρακα3708V-RAI-1S-ATT παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM Πατρὶ3962N-DSM λαλῶ2980V-PAI-1S καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP οὖν3767CONJ 3739R-APN ἠκούσατε191V-AAI-2P παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM ποιεῖτε4160V-PAI-2P

39 ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM ἡμῶν1473P-1GP Ἀβραάμ11N-PRI ἐστιν1510V-PAI-3S λέγει3004V-PAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Εἰ1487COND τέκνα5043N-NPN τοῦ3588T-GSM Ἀβραάμ11N-PRI ἐστε1510V-PAI-2P τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τοῦ3588T-GSM Ἀβραὰμ11N-PRI ποιεῖτε4160V-PAI-2P

40 νῦν3568ADV δὲ1161CONJ ζητεῖτέ2212V-PAI-2P με1473P-1AS ἀποκτεῖναι615V-AAN ἄνθρωπον444N-ASM ὃς3739R-NSM τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF ὑμῖν4771P-2DP λελάληκα2980V-RAI-1S ἣν3739R-ASF ἤκουσα191V-AAI-1S παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τοῦτο3778D-ASN Ἀβραὰμ11N-PRI οὐκ3756PRT-N ἐποίησεν4160V-AAI-3S

41 ὑμεῖς4771P-2NP ποιεῖτε4160V-PAI-2P τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM ὑμῶν4771P-2GP εἶπαν3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM Ἡμεῖς1473P-1NP ἐκ1537PREP πορνείας4202N-GSF οὐκ3756PRT-N ἐγεννήθημεν1080V-API-1P ἕνα1520A-ASM Πατέρα3962N-ASM ἔχομεν2192V-PAI-1P τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM

42 εἶπεν3004V-2AAI-3S αὐτοῖς846P-DPM 3588T-NSM Ἰησοῦς2424N-NSM Εἰ1487COND 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM Πατὴρ3962N-NSM ὑμῶν4771P-2GP ἦν1510V-IAI-3S ἠγαπᾶτε25V-IAI-2P ἂν302PRT ἐμέ1473P-1AS ἐγὼ1473P-1NS γὰρ1063CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐξῆλθον1831V-2AAI-1S καὶ2532CONJ ἥκω2240V-PAI-1S οὐδὲ3761CONJ-N γὰρ1063CONJ ἀπ575PREP ἐμαυτοῦ1683F-1GSM ἐλήλυθα2064V-2RAI-1S ἀλλ235CONJ ἐκεῖνός1565D-NSM με1473P-1AS ἀπέστειλεν649V-AAI-3S

43 διὰ1223PREP τί5101I-ASN τὴν3588T-ASF λαλιὰν2981N-ASF τὴν3588T-ASF ἐμὴν1699S-1SASF οὐ3756PRT-N γινώσκετε1097V-PAI-2P ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N δύνασθε1410V-PNI-2P ἀκούειν191V-PAN τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τὸν3588T-ASM ἐμόν1699S-1SASM

44 ὑμεῖς4771P-2NP ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM τοῦ3588T-GSM διαβόλου1228A-GSM ἐστὲ1510V-PAI-2P καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἐπιθυμίας1939N-APF τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM ὑμῶν4771P-2GP θέλετε2309V-PAI-2P ποιεῖν4160V-PAN ἐκεῖνος1565D-NSM ἀνθρωποκτόνος443A-NSM ἦν1510V-IAI-3S ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀληθείᾳ225N-DSF οὐκ3756PRT-N ἔστηκεν4739V-IAI-3S ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἀλήθεια225N-NSF ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM ὅταν3752CONJ λαλῇ2980V-PAS-3S τὸ3588T-ASN ψεῦδος5579N-ASN ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ἰδίων2398A-GPN λαλεῖ2980V-PAI-3S ὅτι3754CONJ ψεύστης5583N-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846P-GSM

45 ἐγὼ1473P-1NS δὲ1161CONJ ὅτι3754CONJ τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF λέγω3004V-PAI-1S οὐ3756PRT-N πιστεύετέ4100V-PAI-2P μοι1473P-1DS

46 τίς5101I-NSM ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-2GP ἐλέγχει1651V-PAI-3S με1473P-1AS περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF εἰ1487COND ἀλήθειαν225N-ASF λέγω3004V-PAI-1S διὰ1223PREP τί5101I-ASN ὑμεῖς4771P-2NP οὐ3756PRT-N πιστεύετέ4100V-PAI-2P μοι1473P-1DS

47 3588T-NSM ὢν1510V-PAP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἀκούει191V-PAI-3S διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ὑμεῖς4771P-2NP οὐκ3756PRT-N ἀκούετε191V-PAI-2P ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM οὐκ3756PRT-N ἐστέ1510V-PAI-2P

48 Ἀπεκρίθησαν611V-ADI-3P οἱ3588T-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-2AAI-3P αὐτῷ846P-DSM Οὐ3756PRT-N καλῶς2573ADV λέγομεν3004V-PAI-1P ἡμεῖς1473P-1NP ὅτι3754CONJ Σαμαρείτης4541N-NSM εἶ1510V-PAI-2S σὺ4771P-2NS καὶ2532CONJ δαιμόνιον1140N-ASN ἔχεις2192V-PAI-2S

49 ἀπεκρίθη611V-ADI-3S Ἰησοῦς2424N-NSM Ἐγὼ1473P-1NS δαιμόνιον1140N-ASN οὐκ3756PRT-N ἔχω2192V-PAI-1S ἀλλὰ235CONJ τιμῶ5091V-PAI-1S τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM μου1473P-1GS καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP ἀτιμάζετέ818V-PAI-2P με1473P-1AS

50 ἐγὼ1473P-1NS δὲ1161CONJ οὐ3756PRT-N ζητῶ2212V-PAI-1S τὴν3588T-A