Προσ Γαλατασ

Greek New Testament, edited by Eberhard Nestle, published in 1904 by the British and Foreign Bible Society. This work is in public domain worldwide. Version: 2.11 (December 7, 2013)

Nestle 1904 Greek New Testament

1904

Κεφάλαιο 1

1 Παῦλος3972N-NSM ἀπόστολος652N-NSM οὐκ3756PRT-N ἀπ575PREP ἀνθρώπων444N-GPM οὐδὲ3761CONJ-N δι1223PREP ἀνθρώπου444N-GSM ἀλλὰ235CONJ διὰ1223PREP Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM καὶ2532CONJ Θεοῦ2316N-GSM Πατρὸς3962N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐγείραντος1453V-AAP-GSM αὐτὸν846P-ASM ἐκ1537PREP νεκρῶν3498A-GPM

2 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM σὺν4862PREP ἐμοὶ1473P-1DS πάντες3956A-NPM ἀδελφοί80N-NPM ταῖς3588T-DPF ἐκκλησίαις1577N-DPF τῆς3588T-GSF Γαλατίας1053N-GSF

3 χάρις5485N-NSF ὑμῖν4771P-2DP καὶ2532CONJ εἰρήνη1515N-NSF ἀπὸ575PREP Θεοῦ2316N-GSM Πατρὸς3962N-GSM ἡμῶν1473P-1GP καὶ2532CONJ Κυρίου2962N-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM

4 τοῦ3588T-GSM δόντος1325V-2AAP-GSM ἑαυτὸν1438F-3ASM ὑπὲρ5228PREP τῶν3588T-GPF ἁμαρτιῶν266N-GPF ἡμῶν1473P-1GP ὅπως3704ADV ἐξέληται1807V-2AMS-3S ἡμᾶς1473P-1AP ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐνεστῶτος1764V-RAP-GSM πονηροῦ4190A-GSM κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ Πατρὸς3962N-GSM ἡμῶν1473P-1GP

5 3739R-DSM 3588T-NSF δόξα1391N-NSF εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM αἰῶνας165N-APM τῶν3588T-GPM αἰώνων165N-GPM ἀμήν281HEB

6 Θαυμάζω2296V-PAI-1S ὅτι3754CONJ οὕτως3779ADV ταχέως5030ADV μετατίθεσθε3346V-PEI-2P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM καλέσαντος2564V-AAP-GSM ὑμᾶς4771P-2AP ἐν1722PREP χάριτι5485N-DSF Χριστοῦ5547N-GSM εἰς1519PREP ἕτερον2087A-ASN εὐαγγέλιον2098N-ASN

7 3739R-NSN οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἄλλο243A-NSN εἰ1487COND μή3361PRT-N τινές5100X-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ταράσσοντες5015V-PAP-NPM ὑμᾶς4771P-2AP καὶ2532CONJ θέλοντες2309V-PAP-NPM μεταστρέψαι3344V-AAN τὸ3588T-ASN εὐαγγέλιον2098N-ASN τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM

8 ἀλλὰ235CONJ καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND ἡμεῖς1473P-1NP 2228PRT ἄγγελος32N-NSM ἐξ1537PREP οὐρανοῦ3772N-GSM εὐαγγελίσηται2097V-AMS-3S ὑμῖν4771P-2DP παρ3844PREP 3739R-ASN εὐηγγελισάμεθα2097V-AMI-1P ὑμῖν4771P-2DP ἀνάθεμα331N-NSN ἔστω1510V-PAM-3S

9 ὡς5613ADV προειρήκαμεν4302V-RAI-1P καὶ2532CONJ ἄρτι737ADV πάλιν3825ADV λέγω3004V-PAI-1S εἴ1487COND τις5100X-NSM ὑμᾶς4771P-2AP εὐαγγελίζεται2097V-PMI-3S παρ3844PREP 3739R-ASN παρελάβετε3880V-2AAI-2P ἀνάθεμα331N-NSN ἔστω1510V-PAM-3S

10 Ἄρτι737ADV γὰρ1063CONJ ἀνθρώπους444N-APM πείθω3982V-PAI-1S 2228PRT τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM 2228PRT ζητῶ2212V-PAI-1S ἀνθρώποις444N-DPM ἀρέσκειν700V-PAN εἰ1487COND ἔτι2089ADV ἀνθρώποις444N-DPM ἤρεσκον700V-IAI-1S Χριστοῦ5547N-GSM δοῦλος1401N-NSM οὐκ3756PRT-N ἂν302PRT ἤμην1510V-IMI-1S

11 γνωρίζω1107V-PAI-1S γὰρ1063CONJ ὑμῖν4771P-2DP ἀδελφοί80N-VPM τὸ3588T-ASN εὐαγγέλιον2098N-ASN τὸ3588T-ASN εὐαγγελισθὲν2097V-APP-ASN ὑπ5259PREP ἐμοῦ1473P-1GS ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S κατὰ2596PREP ἄνθρωπον444N-ASM

12 οὐδὲ3761CONJ-N γὰρ1063CONJ ἐγὼ1473P-1NS παρὰ3844PREP ἀνθρώπου444N-GSM παρέλαβον3880V-2AAI-1S αὐτό846P-ASN οὔτε3777CONJ-N ἐδιδάχθην1321V-API-1S ἀλλὰ235CONJ δι1223PREP ἀποκαλύψεως602N-GSF Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM

13 Ἠκούσατε191V-AAI-2P γὰρ1063CONJ τὴν3588T-ASF ἐμὴν1699S-1SASF ἀναστροφήν391N-ASF ποτε4218PRT ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ἰουδαϊσμῷ2454N-DSM ὅτι3754CONJ καθ2596PREP ὑπερβολὴν5236N-ASF ἐδίωκον1377V-IAI-1S τὴν3588T-ASF ἐκκλησίαν1577N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐπόρθουν4199V-IAI-1S αὐτήν846P-ASF

14 καὶ2532CONJ προέκοπτον4298V-IAI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN Ἰουδαϊσμῷ2454N-DSM ὑπὲρ5228PREP πολλοὺς4183A-APM συνηλικιώτας4915N-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN γένει1085N-DSN μου1473P-1GS περισσοτέρως4057ADV-C ζηλωτὴς2207N-NSM ὑπάρχων5225V-PAP-NSM τῶν3588T-GPF πατρικῶν3967A-GPF μου1473P-1GS παραδόσεων3862N-GPF

15 Ὅτε3753ADV δὲ1161CONJ εὐδόκησεν2106V-AAI-3S 3588T-NSM ἀφορίσας873V-AAP-NSM με1473P-1AS ἐκ1537PREP κοιλίας2836N-GSF μητρός3384N-GSF μου1473P-1GS καὶ2532CONJ καλέσας2564V-AAP-NSM διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF χάριτος5485N-GSF αὐτοῦ846P-GSM

16 ἀποκαλύψαι601V-AAN τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-1DS ἵνα2443CONJ εὐαγγελίζωμαι2097V-PMS-1S αὐτὸν846P-ASM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN εὐθέως2112ADV οὐ3756PRT-N προσανεθέμην4323V-2AMI-1S σαρκὶ4561N-DSF καὶ2532CONJ αἵματι129N-DSN

17 οὐδὲ3761CONJ-N ἀνῆλθον424V-2AAI-1S εἰς1519PREP Ἱεροσόλυμα2414N-APN πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πρὸ4253PREP ἐμοῦ1473P-1GS ἀποστόλους652N-APM ἀλλὰ235CONJ ἀπῆλθον565V-2AAI-1S εἰς1519PREP Ἀραβίαν688N-ASF καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV ὑπέστρεψα5290V-AAI-1S εἰς1519PREP Δαμασκόν1154N-ASF

18 Ἔπειτα1899ADV μετὰ3326PREP τρία5140A-APN ἔτη2094N-APN ἀνῆλθον424V-2AAI-1S εἰς1519PREP Ἱεροσόλυμα2414N-APN ἱστορῆσαι2477V-AAN Κηφᾶν2786N-ASM καὶ2532CONJ ἐπέμεινα1961V-AAI-1S πρὸς4314PREP αὐτὸν846P-ASM ἡμέρας2250N-APF δεκαπέντε1178A-NUI

19 ἕτερον2087A-ASM δὲ1161CONJ τῶν3588T-GPM ἀποστόλων652N-GPM οὐκ3756PRT-N εἶδον3708V-2AAI-1S εἰ1487COND μὴ3361PRT-N Ἰάκωβον2385N-ASM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM

20 3739R-APN δὲ1161CONJ γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ἰδοὺ3708V-2AMM-2S ἐνώπιον1799ADV τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N ψεύδομαι5574V-PNI-1S

21 ἔπειτα1899ADV ἦλθον2064V-2AAI-1S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN κλίματα2824N-APN τῆς3588T-GSF Συρίας4947N-GSF καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF Κιλικίας2791N-GSF

22 ἤμην1510V-IMI-1S δὲ1161CONJ ἀγνοούμενος50V-PPP-NSM τῷ3588T-DSN προσώπῳ4383N-DSN ταῖς3588T-DPF ἐκκλησίαις1577N-DPF τῆς3588T-GSF Ἰουδαίας2449N-GSF ταῖς3588T-DPF ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM

23 μόνον3440ADV δὲ1161CONJ ἀκούοντες191V-PAP-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ὅτι3754CONJ 3588T-NSM διώκων1377V-PAP-NSM ἡμᾶς1473P-1AP ποτε4218PRT νῦν3568ADV εὐαγγελίζεται2097V-PMI-3S τὴν3588T-ASF πίστιν4102N-ASF ἥν3739R-ASF ποτε4218PRT ἐπόρθει4199V-IAI-3S

24 καὶ2532CONJ ἐδόξαζον1392V-IAI-3P ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-1DS τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM

Κεφάλαιο 2

1 Ἔπειτα1899ADV διὰ1223PREP δεκατεσσάρων1180A-GPN ἐτῶν2094N-GPN πάλιν3825ADV ἀνέβην305V-2AAI-1S εἰς1519PREP Ἱεροσόλυμα2414N-APN μετὰ3326PREP Βαρνάβα921N-GSM συνπαραλαβὼν4838V-2AAP-NSM καὶ2532CONJ Τίτον5103N-ASM

2 ἀνέβην305V-2AAI-1S δὲ1161CONJ κατὰ2596PREP ἀποκάλυψιν602N-ASF καὶ2532CONJ ἀνεθέμην394V-2AMI-1S αὐτοῖς846P-DPM τὸ3588T-ASN εὐαγγέλιον2098N-ASN 3739R-ASN κηρύσσω2784V-PAI-1S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN κατ2596PREP ἰδίαν2398A-ASF δὲ1161CONJ τοῖς3588T-DPM δοκοῦσιν1380V-PAP-DPM μή3361PRT-N πως4459ADV-I εἰς1519PREP κενὸν2756A-ASM τρέχω5143V-PAS-1S 2228PRT ἔδραμον5143V-2AAI-1S

3 ἀλλ235CONJ οὐδὲ3761CONJ-N Τίτος5103N-NSM 3588T-NSM σὺν4862PREP ἐμοί1473P-1DS Ἕλλην1672N-NSM ὤν1510V-PAP-NSM ἠναγκάσθη315V-API-3S περιτμηθῆναι4059V-APN

4 διὰ1223PREP δὲ1161CONJ τοὺς3588T-APM παρεισάκτους3920A-APM ψευδαδέλφους5569N-APM οἵτινες3748R-NPM παρεισῆλθον3922V-2AAI-3P κατασκοπῆσαι2684V-AAN τὴν3588T-ASF ἐλευθερίαν1657N-ASF ἡμῶν1473P-1GP ἣν3739R-ASF ἔχομεν2192V-PAI-1P ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM ἵνα2443CONJ ἡμᾶς1473P-1AP καταδουλώσουσιν2615V-FAI-3P

5 οἷς3739R-DPM οὐδὲ3761CONJ-N πρὸς4314PREP ὥραν5610N-ASF εἴξαμεν1502V-AAI-1P τῇ3588T-DSF ὑποταγῇ5292N-DSF ἵνα2443CONJ 3588T-NSF ἀλήθεια225N-NSF τοῦ3588T-GSN εὐαγγελίου2098N-GSN διαμείνῃ1265V-AAS-3S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-2AP

6 ἀπὸ575PREP δὲ1161CONJ τῶν3588T-GPM δοκούντων1380V-PAP-GPM εἶναί1510V-PAN τι5100X-ASNὁποῖοί3697A-NPM ποτε4218PRT ἦσαν1510V-IAI-3P οὐδέν3762A-ASN-N μοι1473P-1DS διαφέρει1308V-PAI-3S πρόσωπον4383N-ASN 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἀνθρώπου444N-GSM οὐ3756PRT-N λαμβάνει2983V-PAI-3S ἐμοὶ1473P-1DS γὰρ1063CONJ οἱ3588T-NPM δοκοῦντες1380V-PAP-NPM οὐδὲν3762A-ASN-N προσανέθεντο4323V-2AMI-3P

7 ἀλλὰ235CONJ τοὐναντίον5121ADV-K ἰδόντες3708V-2AAP-NPM ὅτι3754CONJ πεπίστευμαι4100V-RPI-1S τὸ3588T-ASN εὐαγγέλιον2098N-ASN τῆς3588T-GSF ἀκροβυστίας203N-GSF καθὼς2531ADV Πέτρος4074N-NSM τῆς3588T-GSF περιτομῆς4061N-GSF

8 3588T-NSM γὰρ1063CONJ ἐνεργήσας1754V-AAP-NSM Πέτρῳ4074N-DSM εἰς1519PREP ἀποστολὴν651N-ASF τῆς3588T-GSF περιτομῆς4061N-GSF ἐνήργησεν1754V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐμοὶ1473P-1DS εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN

9 καὶ2532CONJ γνόντες1097V-2AAP-NPM τὴν3588T-ASF χάριν5485N-ASF τὴν3588T-ASF δοθεῖσάν1325V-APP-ASF μοι1473P-1DS Ἰάκωβος2385N-NSM καὶ2532CONJ Κηφᾶς2786N-NSM καὶ2532CONJ Ἰωάνης2491N-NSM οἱ3588T-NPM δοκοῦντες1380V-PAP-NPM στῦλοι4769N-NPM εἶναι1510V-PAN δεξιὰς1188A-APF ἔδωκαν1325V-AAI-3P ἐμοὶ1473P-1DS καὶ2532CONJ Βαρνάβα921N-GSM κοινωνίας2842N-GSF ἵνα2443CONJ ἡμεῖς1473P-1NP εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN αὐτοὶ846P-NPM δὲ1161CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF περιτομήν4061N-ASF

10 μόνον3440ADV τῶν3588T-GPM πτωχῶν4434A-GPM ἵνα2443CONJ μνημονεύωμεν3421V-PAS-1P 3739R-ASN καὶ2532CONJ ἐσπούδασα4704V-AAI-1S αὐτὸ846P-ASN τοῦτο3778D-ASN ποιῆσαι4160V-AAN

11 Ὅτε3753ADV δὲ1161CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S Κηφᾶς2786N-NSM εἰς1519PREP Ἀντιόχειαν490N-ASF κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτῷ846P-DSM ἀντέστην436V-2AAI-1S ὅτι3754CONJ κατεγνωσμένος2607V-RPP-NSM ἦν1510V-IAI-3S

12 πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN γὰρ1063CONJ ἐλθεῖν2064V-2AAN τινας5100X-APM ἀπὸ575PREP Ἰακώβου2385N-GSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN συνήσθιεν4906V-IAI-3S ὅτε3753ADV δὲ1161CONJ ἦλθον2064V-2AAI-3P ὑπέστελλεν5288V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἀφώριζεν873V-IAI-3S ἑαυτόν1438F-3ASM φοβούμενος5399V-PNP-NSM τοὺς3588T-APM ἐκ1537PREP περιτομῆς4061N-GSF

13 καὶ2532CONJ συνυπεκρίθησαν4942V-API-3P αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM λοιποὶ3062A-NPM Ἰουδαῖοι2453A-NPM ὥστε5620CONJ καὶ2532CONJ Βαρνάβας921N-NSM συναπήχθη4879V-API-3S αὐτῶν846P-GPM τῇ3588T-DSF ὑποκρίσει5272N-DSF

14 ἀλλ235CONJ ὅτε3753ADV εἶδον3708V-2AAI-1S ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ὀρθοποδοῦσιν3716V-PAI-3P πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF τοῦ3588T-GSN εὐαγγελίου2098N-GSN εἶπον3004V-2AAI-1S τῷ3588T-DSM Κηφᾷ2786N-DSM ἔμπροσθεν1715PREP πάντων3956A-GPM Εἰ1487COND σὺ4771P-2NS Ἰουδαῖος2453A-NSM ὑπάρχων5225V-PAP-NSM ἐθνικῶς1483ADV καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N Ἰουδαϊκῶς2452ADV ζῇς2198V-PAI-2S πῶς4459ADV-I τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN ἀναγκάζεις315V-PAI-2S ἰουδαΐζειν2450V-PAN

15 Ἡμεῖς1473P-1NP φύσει5449N-DSF Ἰουδαῖοι2453A-NPM καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἐξ1537PREP ἐθνῶν1484N-GPN ἁμαρτωλοί268A-NPM

16 εἰδότες1492V-RAP-NPM δὲ1161CONJ ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N δικαιοῦται1344V-PPI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἐξ1537PREP ἔργων2041N-GPN νόμου3551N-GSM ἐὰν1437COND μὴ3361PRT-N διὰ1223PREP πίστεως4102N-GSF Χριστοῦ5547N-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP εἰς1519PREP Χριστὸν5547N-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM ἐπιστεύσαμεν4100V-AAI-1P ἵνα2443CONJ δικαιωθῶμεν1344V-APS-1P ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF Χριστοῦ5547N-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἐξ1537PREP ἔργων2041N-GPN νόμου3551N-GSM ὅτι3754CONJ ἐξ1537PREP ἔργων2041N-GPN νόμου3551N-GSM οὐ3756PRT-N δικαιωθήσεται1344V-FPI-3S πᾶσα3956A-NSF σάρξ4561N-NSF.

17 εἰ1487COND δὲ1161CONJ ζητοῦντες2212V-PAP-NPM δικαιωθῆναι1344V-APN ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM εὑρέθημεν2147V-API-1P καὶ2532CONJ αὐτοὶ846P-NPM ἁμαρτωλοί268A-NPM ἆρα687PRT-I Χριστὸς5547N-NSM ἁμαρτίας266N-GSF διάκονος1249N-NSM μὴ3361PRT-N γένοιτο1096V-2ADO-3S

18 εἰ1487COND γὰρ1063CONJ 3739R-APN κατέλυσα2647V-AAI-1S ταῦτα3778D-APN πάλιν3825ADV οἰκοδομῶ3618V-PAI-1S παραβάτην3848N-ASM ἐμαυτὸν1683F-1ASM συνιστάνω4921V-PAI-1S

19 ἐγὼ1473P-1NS γὰρ1063CONJ διὰ1223PREP νόμου3551N-GSM νόμῳ3551N-DSM ἀπέθανον599V-2AAI-1S ἵνα2443CONJ Θεῷ2316N-DSM ζήσω2198V-AAS-1S Χριστῷ5547N-DSM συνεσταύρωμαι4957V-RPI-1S

20 ζῶ2198V-PAI-1S δὲ1161CONJ οὐκέτι3765ADV-N ἐγώ1473P-1NS ζῇ2198V-PAI-3S δὲ1161CONJ ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-1DS Χριστός5547N-NSM 3739R-ASN δὲ1161CONJ νῦν3568ADV ζῶ2198V-PAI-1S ἐν1722PREP σαρκί4561N-DSF ἐν1722PREP πίστει4102N-DSF ζῶ2198V-PAI-1S τῇ3588T-DSF τοῦ3588T-GSM Υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM ἀγαπήσαντός25V-AAP-GSM με1473P-1AS καὶ2532CONJ παραδόντος3860V-2AAP-GSM ἑαυτὸν1438F-3ASM ὑπὲρ5228PREP ἐμοῦ1473P-1GS

21 Οὐκ3756PRT-N ἀθετῶ114V-PAI-1S τὴν3588T-ASF χάριν5485N-ASF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM εἰ1487COND γὰρ1063CONJ διὰ1223PREP νόμου3551N-GSM δικαιοσύνη1343N-NSF ἄρα686PRT Χριστὸς5547N-NSM δωρεὰν1432ADV ἀπέθανεν599V-2AAI-3S

Κεφάλαιο 3

1 5599INJ ἀνόητοι453A-VPM Γαλάται1052N-VPM τίς5101I-NSM ὑμᾶς4771P-2AP ἐβάσκανεν940V-AAI-3S οἷς3739R-DPM κατ2596PREP ὀφθαλμοὺς3788N-APM Ἰησοῦς2424N-NSM Χριστὸς5547N-NSM προεγράφη4270V-2API-3S ἐσταυρωμένος4717V-RPP-NSM

2 τοῦτο3778D-ASN μόνον3440ADV θέλω2309V-PAI-1S μαθεῖν3129V-2AAN ἀφ575PREP ὑμῶν4771P-2GP ἐξ1537PREP ἔργων2041N-GPN νόμου3551N-GSM τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN ἐλάβετε2983V-2AAI-2P 2228PRT ἐξ1537PREP ἀκοῆς189N-GSF πίστεως4102N-GSF

3 οὕτως3779ADV ἀνόητοί453A-NPM ἐστε1510V-PAI-2P ἐναρξάμενοι1728V-ADP-NPM Πνεύματι4151N-DSN νῦν3568ADV σαρκὶ4561N-DSF ἐπιτελεῖσθε2005V-PEI-2P

4 τοσαῦτα5118D-APN ἐπάθετε3958V-2AAI-2P εἰκῇ1500ADV εἴ1487COND γε1065PRT καὶ2532CONJ εἰκῇ1500ADV

5 3588T-NSM οὖν3767CONJ ἐπιχορηγῶν2023V-PAP-NSM ὑμῖν4771P-2DP τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN καὶ2532CONJ ἐνεργῶν1754V-PAP-NSM δυνάμεις1411N-APF ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP ἐξ1537PREP ἔργων2041N-GPN νόμου3551N-GSM 2228PRT ἐξ1537PREP ἀκοῆς189N-GSF πίστεως4102N-GSF

6 καθὼς2531ADV Ἀβραὰμ11N-PRI ἐπίστευσεν4100V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM καὶ2532CONJ ἐλογίσθη3049V-API-3S αὐτῷ846P-DSM εἰς1519PREP δικαιοσύνην1343N-ASF.

7 Γινώσκετε1097V-PAI-2P ἄρα686PRT ὅτι3754CONJ οἱ3588T-NPM ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF οὗτοι3778D-NPM υἱοί5207N-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P Ἀβραάμ11N-PRI

8 προϊδοῦσα4308V-2AAP-NSF δὲ1161CONJ 3588T-NSF γραφὴ1124N-NSF ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF δικαιοῖ1344V-PAI-3S τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM προευηγγελίσατο4283V-ADI-3S τῷ3588T-DSM Ἀβραὰμ11N-PRI ὅτι3754CONJ Ἐνευλογηθήσονται1757V-FPI-3P ἐν1722PREP σοὶ4771P-2DS πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ἔθνη1484N-NPN.

9 ὥστε5620CONJ οἱ3588T-NPM ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF εὐλογοῦνται2127V-PPI-3P σὺν4862PREP τῷ3588T-DSM πιστῷ4103A-DSM Ἀβραάμ11N-PRI

10 Ὅσοι3745K-NPM γὰρ1063CONJ ἐξ1537PREP ἔργων2041N-GPN νόμου3551N-GSM εἰσὶν1510V-PAI-3P ὑπὸ5259PREP κατάραν2671N-ASF εἰσίν1510V-PAI-3P γέγραπται1125V-RPI-3S γὰρ1063CONJ ὅτι3754CONJ Ἐπικατάρατος1944A-NSM πᾶς3956A-NSM ὃς3739R-NSM οὐκ3756PRT-N ἐμμένει1696V-PAI-3S πᾶσιν3956A-DPN τοῖς3588T-DPN γεγραμμένοις1125V-RPP-DPN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN βιβλίῳ975N-DSN τοῦ3588T-GSM νόμου3551N-GSM τοῦ3588T-GSM ποιῆσαι4160V-AAN αὐτά846P-APN.

11 ὅτι3754CONJ δὲ1161CONJ ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM οὐδεὶς3762A-NSM-N δικαιοῦται1344V-PPI-3S παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM δῆλον1212A-NSN ὅτι3754CONJ 3588T-NSM δίκαιος1342A-NSM ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF ζήσεται2198V-FDI-3S·

12 3588T-NSM δὲ1161CONJ νόμος3551N-NSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF ἀλλ235CONJ 3588T-NSM ποιήσας4160V-AAP-NSM αὐτὰ846P-APN ζήσεται2198V-FDI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846P-DPN.

13 Χριστὸς5547N-NSM ἡμᾶς1473P-1AP ἐξηγόρασεν1805V-AAI-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κατάρας2671N-GSF τοῦ3588T-GSM νόμου3551N-GSM γενόμενος1096V-2ADP-NSM ὑπὲρ5228PREP ἡμῶν1473P-1GP κατάρα2671N-NSF ὅτι3754CONJ γέγραπται1125V-RPI-3S Ἐπικατάρατος1944A-NSM πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM κρεμάμενος2910V-PMP-NSM ἐπὶ1909PREP ξύλου3586N-GSN,

14 ἵνα2443CONJ εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN 3588T-NSF εὐλογία2129N-NSF τοῦ3588T-GSN Ἀβραὰμ11N-PRI γένηται1096V-2ADS-3S ἐν1722PREP Ἰησοῦ2424N-DSM Χριστῷ5547N-DSM ἵνα2443CONJ τὴν3588T-ASF ἐπαγγελίαν1860N-ASF τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN λάβωμεν2983V-2AAS-1P διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF πίστεως4102N-GSF

15 Ἀδελφοί80N-VPM κατὰ2596PREP ἄνθρωπον444N-ASM λέγω3004V-PAI-1S ὅμως3676CONJ ἀνθρώπου444N-GSM κεκυρωμένην2964V-RPP-ASF διαθήκην1242N-ASF οὐδεὶς3762A-NSM-N ἀθετεῖ114V-PAI-3S 2228PRT ἐπιδιατάσσεται1928V-PNI-3S

16 τῷ3588T-DSN δὲ1161CONJ Ἀβραὰμ11N-PRI ἐρρέθησαν2046V-API-3P αἱ3588T-NPF ἐπαγγελίαι1860N-NPF καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN σπέρματι4690N-DSN αὐτοῦ846P-GSM οὐ3756PRT-N λέγει3004V-PAI-3S Καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN σπέρμασιν4690N-DPN ὡς5613ADV ἐπὶ1909PREP πολλῶν4183A-GPN ἀλλ235CONJ ὡς5613ADV ἐφ1909PREP ἑνός1520A-GSN Καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN σπέρματί4690N-DSN σου4771P-2GS, ὅς3739R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S Χριστός5547N-NSM

17 τοῦτο3778D-ASN δὲ1161CONJ λέγω3004V-PAI-1S διαθήκην1242N-ASF προκεκυρωμένην4300V-RPP-ASF ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM 3588T-NSM μετὰ3326PREP τετρακόσια5071A-APN καὶ2532CONJ τριάκοντα5144A-NUI ἔτη2094N-APN γεγονὼς1096V-2RAP-NSM νόμος3551N-NSM οὐκ3756PRT-N ἀκυροῖ208V-PAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN καταργῆσαι2673V-AAN τὴν3588T-ASF ἐπαγγελίαν1860N-ASF

18 εἰ1487COND γὰρ1063CONJ ἐκ1537PREP νόμου3551N-GSM 3588T-NSF κληρονομία2817N-NSF οὐκέτι3765ADV-N ἐξ1537PREP ἐπαγγελίας1860N-GSF τῷ3588T-DSM δὲ1161CONJ Ἀβραὰμ11N-PRI δι1223PREP ἐπαγγελίας1860N-GSF κεχάρισται5483V-RNI-3S 3588T-NSM Θεός2316N-NSM

19 Τί5101I-NSN οὖν3767CONJ 3588T-NSM νόμος3551N-NSM τῶν3588T-GPF παραβάσεων3847N-GPF χάριν5484ADV προσετέθη4369V-API-3S ἄχρις891ADV ἂν302PRT ἔλθῃ2064V-2AAS-3S τὸ3588T-NSN σπέρμα4690N-NSN 3739R-DSM ἐπήγγελται1861V-RPI-3S διαταγεὶς1299V-2APP-NSM δι1223PREP ἀγγέλων32N-GPM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF μεσίτου3316N-GSM

20 3588T-NSM δὲ1161CONJ μεσίτης3316N-NSM ἑνὸς1520A-GSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM δὲ1161CONJ Θεὸς2316N-NSM εἷς1520A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

21 3588T-NSM οὖν3767CONJ νόμος3551N-NSM κατὰ2596PREP τῶν3588T-GPF ἐπαγγελιῶν1860N-GPF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM μὴ3361PRT-N γένοιτο1096V-2ADO-3S εἰ1487COND γὰρ1063CONJ ἐδόθη1325V-API-3S νόμος3551N-NSM 3588T-NSM δυνάμενος1410V-PNP-NSM ζωοποιῆσαι2227V-AAN ὄντως3689ADV ἐκ1537PREP νόμου3551N-GSM ἂν302PRT ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF δικαιοσύνη1343N-NSF

22 ἀλλὰ235CONJ συνέκλεισεν4788V-AAI-3S 3588T-NSF γραφὴ1124N-NSF τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN ὑπὸ5259PREP ἁμαρτίαν266N-ASF ἵνα2443CONJ 3588T-NSF ἐπαγγελία1860N-NSF ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM δοθῇ1325V-APS-3S τοῖς3588T-DPM πιστεύουσιν4100V-PAP-DPM

23 Πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN δὲ1161CONJ ἐλθεῖν2064V-2AAN τὴν3588T-ASF πίστιν4102N-ASF ὑπὸ5259PREP νόμον3551N-ASM ἐφρουρούμεθα5432V-IPI-1P συνκλειόμενοι4788V-PPP-NPM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF μέλλουσαν3195V-PAP-ASF πίστιν4102N-ASF ἀποκαλυφθῆναι601V-APN

24 ὥστε5620CONJ 3588T-NSM νόμος3551N-NSM παιδαγωγὸς3807N-NSM ἡμῶν1473P-1GP γέγονεν1096V-2RAI-3S εἰς1519PREP Χριστόν5547N-ASM ἵνα2443CONJ ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF δικαιωθῶμεν1344V-APS-1P

25 ἐλθούσης2064V-2AAP-GSF δὲ1161CONJ τῆς3588T-GSF πίστεως4102N-GSF οὐκέτι3765ADV-N ὑπὸ5259PREP παιδαγωγόν3807N-ASM ἐσμεν1510V-PAI-1P

26 Πάντες3956A-NPM γὰρ1063CONJ υἱοὶ5207N-NPM Θεοῦ2316N-GSM ἐστε2075V-PAI-2P διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF πίστεως4102N-GSF ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM

27 ὅσοι3745K-NPM γὰρ1063CONJ εἰς1519PREP Χριστὸν5547N-ASM ἐβαπτίσθητε907V-API-2P Χριστὸν5547N-ASM ἐνεδύσασθε1746V-AMI-2P

28 οὐκ3756PRT-N ἔνι1762V-PAI-3S Ἰουδαῖος2453A-NSM οὐδὲ3761CONJ-N Ἕλλην1672N-NSM οὐκ3756PRT-N ἔνι1762V-PAI-3S δοῦλος1401N-NSM οὐδὲ3761CONJ-N ἐλεύθερος1658A-NSM οὐκ3756PRT-N ἔνι1762V-PAI-3S ἄρσεν730A-NSN καὶ2532CONJ θῆλυ2338A-NSN πάντες3956A-NPM γὰρ1063CONJ ὑμεῖς4771P-2NP εἷς1520A-NSM ἐστε2075V-PAI-2P ἐν1722PREP Χριστῷ5547N-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM

29 εἰ1487COND δὲ1161CONJ ὑμεῖς4771P-2NP Χριστοῦ5547N-GSM ἄρα686PRT τοῦ3588T-GSM Ἀβραὰμ11N-PRI σπέρμα4690N-NSN ἐστέ1510V-PAI-2P κατ2596PREP ἐπαγγελίαν1860N-ASF κληρονόμοι2818N-NPM

Κεφάλαιο 4

1 Λέγω3004V-PAI-1S δέ1161CONJ ἐφ1909PREP ὅσον3745K-ASM χρόνον5550N-ASM 3588T-NSM κληρονόμος2818N-NSM νήπιός3516A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S οὐδὲν3762A-ASN-N διαφέρει1308V-PAI-3S δούλου1401N-GSM κύριος2962N-NSM πάντων3956A-GPM ὤν1510V-PAP-NSM

2 ἀλλὰ235CONJ ὑπὸ5259PREP ἐπιτρόπους2012N-APM ἐστὶν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ οἰκονόμους3623N-APM ἄχρι891ADV τῆς3588T-GSF προθεσμίας4287N-GSF τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM

3 οὕτως3779ADV καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP ὅτε3753ADV ἦμεν1510V-IAI-1P νήπιοι3516A-NPM ὑπὸ5259PREP τὰ3588T-APN στοιχεῖα4747N-APN τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM ἤμεθα1510V-IMI-1P δεδουλωμένοι1402V-RPP-NPM

4 ὅτε3753ADV δὲ1161CONJ ἦλθεν2064V-2AAI-3S τὸ3588T-NSN πλήρωμα4138N-NSN τοῦ3588T-GSM χρόνου5550N-GSM ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846P-GSM γενόμενον1096V-2ADP-ASM ἐκ1537PREP γυναικός1135N-GSF γενόμενον1096V-2ADP-ASM ὑπὸ5259PREP νόμον3551N-ASM

5 ἵνα2443CONJ τοὺς3588T-APM ὑπὸ5259PREP νόμον3551N-ASM ἐξαγοράσῃ1805V-AAS-3S ἵνα2443CONJ τὴν3588T-ASF υἱοθεσίαν5206N-ASF ἀπολάβωμεν618V-2AAS-1P

6 Ὅτι3754CONJ δέ1161CONJ ἐστε1510V-PAI-2P υἱοί5207N-NPM ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN τοῦ3588T-GSM Υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846P-GSM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF ἡμῶν2249P-1GP κρᾶζον2896V-PAP-ASN Ἀββᾶ5N-PRI 3588T-NSM Πατήρ3962N-NSM

7 ὥστε5620CONJ οὐκέτι3765ADV-N εἶ1510V-PAI-2S δοῦλος1401N-NSM ἀλλὰ235CONJ υἱός5207N-NSM εἰ1487COND δὲ1161CONJ υἱός5207N-NSM καὶ2532CONJ κληρονόμος2818N-NSM διὰ1223PREP Θεοῦ2316N-GSM

8 Ἀλλὰ235CONJ τότε5119ADV μὲν3303PRT οὐκ3756PRT-N εἰδότες1492V-RAP-NPM Θεὸν2316N-ASM ἐδουλεύσατε1398V-AAI-2P τοῖς3588T-DPM φύσει5449N-DSF μὴ3361PRT-N οὖσιν1510V-PAP-DPM θεοῖς2316N-DPM

9 νῦν3568ADV δὲ1161CONJ γνόντες1097V-2AAP-NPM Θεόν2316N-ASM μᾶλλον3123ADV δὲ1161CONJ γνωσθέντες1097V-APP-NPM ὑπὸ5259PREP Θεοῦ2316N-GSM πῶς4459ADV-I ἐπιστρέφετε1994V-PAI-2P πάλιν3825ADV ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἀσθενῆ772A-APN καὶ2532CONJ πτωχὰ4434A-APN στοιχεῖα4747N-APN οἷς3739R-DPN πάλιν3825ADV ἄνωθεν509ADV δουλεῦσαι1398V-AAN θέλετε2309V-PAI-2P

10 ἡμέρας2250N-APF παρατηρεῖσθε3906V-PMI-2P καὶ2532CONJ μῆνας3376N-APM καὶ2532CONJ καιροὺς2540N-APM καὶ2532CONJ ἐνιαυτούς1763N-APM

11 φοβοῦμαι5399V-PNI-1S ὑμᾶς4771P-2AP μή3361PRT-N πως4459ADV-I εἰκῇ1500ADV κεκοπίακα2872V-RAI-1S εἰς1519PREP ὑμᾶς4771P-2AP

12 Γίνεσθε1096V-PNM-2P ὡς5613ADV ἐγώ1473P-1NS ὅτι3754CONJ κἀγὼ2504P-1NS-K ὡς5613ADV ὑμεῖς4771P-2NP ἀδελφοί80N-VPM δέομαι1189V-PNI-1S ὑμῶν4771P-2GP οὐδέν3762A-ASN-N με1473P-1AS ἠδικήσατε91V-AAI-2P

13 οἴδατε1492V-RAI-2P δὲ1161CONJ ὅτι3754CONJ δι1223PREP ἀσθένειαν769N-ASF τῆς3588T-GSF σαρκὸς4561N-GSF εὐηγγελισάμην2097V-AMI-1S ὑμῖν4771P-2DP τὸ3588T-ASN πρότερον4386A-ASN-C

14 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM πειρασμὸν3986N-ASM ὑμῶν5210P-2GP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σαρκί4561N-DSF μου1473P-1GS οὐκ3756PRT-N ἐξουθενήσατε1848V-AAI-2P οὐδὲ3761CONJ-N ἐξεπτύσατε1609V-AAI-2P ἀλλὰ235CONJ ὡς5613ADV ἄγγελον32N-ASM Θεοῦ2316N-GSM ἐδέξασθέ1209V-ADI-2P με1473P-1AS ὡς5613ADV Χριστὸν5547N-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM

15 ποῦ4226ADV-I οὖν3767CONJ 3588T-NSM μακαρισμὸς3108N-NSM ὑμῶν4771P-2GP μαρτυρῶ3140V-PAI-1S γὰρ1063CONJ ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ εἰ1487COND δυνατὸν1415A-NSN τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM ὑμῶν4771P-2GP ἐξορύξαντες1846V-AAP-NPM ἐδώκατέ1325V-AAI-2P μοι1473P-1DS

16 ὥστε5620CONJ ἐχθρὸς2190A-NSM ὑμῶν4771P-2GP γέγονα1096V-2RAI-1S ἀληθεύων226V-PAP-NSM ὑμῖν4771P-2DP

17 ζηλοῦσιν2206V-PAI-3P ὑμᾶς4771P-2AP οὐ3756PRT-N καλῶς2573ADV ἀλλὰ235CONJ ἐκκλεῖσαι1576V-AAN ὑμᾶς4771P-2AP θέλουσιν2309V-PAI-3P ἵνα2443CONJ αὐτοὺς846P-APM ζηλοῦτε2206V-PAS-2P

18 καλὸν2570A-NSN δὲ1161CONJ ζηλοῦσθαι2206V-PPN ἐν1722PREP καλῷ2570A-DSN πάντοτε3842ADV καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N μόνον3440ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN παρεῖναί3918V-PAN με1473P-1AS πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-2AP

19 τέκνα5043N-VPN μου1473P-1GS οὓς3739R-APM πάλιν3825ADV ὠδίνω5605V-PAI-1S μέχρις3360ADV οὗ3739R-GSM μορφωθῇ3445V-APS-3S Χριστὸς5547N-NSM ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP

20 ἤθελον2309V-IAI-1S δὲ1161CONJ παρεῖναι3918V-PAN πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-2AP ἄρτι737ADV καὶ2532CONJ ἀλλάξαι236V-AAN τὴν3588T-ASF φωνήν5456N-ASF μου1473P-1GS ὅτι3754CONJ ἀποροῦμαι639V-PMI-1S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP

21 Λέγετέ3004V-PAM-2P μοι1473P-1DS οἱ3588T-NPM ὑπὸ5259PREP νόμον3551N-ASM θέλοντες2309V-PAP-NPM εἶναι1510V-PAN τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM οὐκ3756PRT-N ἀκούετε191V-PAI-2P

22 γέγραπται1125V-RPI-3S γὰρ1063CONJ ὅτι3754CONJ Ἀβραὰμ11N-PRI δύο1417A-NUI υἱοὺς5207N-APM ἔσχεν2192V-2AAI-3S ἕνα1520A-ASM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παιδίσκης3814N-GSF καὶ2532CONJ ἕνα1520A-ASM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἐλευθέρας1658A-GSF

23 ἀλλ235CONJ 3588T-NSM μὲν3303PRT ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παιδίσκης3814N-GSF κατὰ2596PREP σάρκα4561N-ASF γεγέννηται1080V-RPI-3S 3588T-NSM δὲ1161CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἐλευθέρας1658A-GSF διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF ἐπαγγελίας1860N-GSF

24 ἅτινά3748R-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S ἀλληγορούμενα238V-PPP-NPN αὗται3778D-NPF γάρ1063CONJ εἰσιν1510V-PAI-3P δύο1417A-NUI διαθῆκαι1242N-NPF μία1520A-NSF μὲν3303PRT ἀπὸ575PREP ὄρους3735N-GSN Σινᾶ4614N-PRI εἰς1519PREP δουλείαν1397N-ASF γεννῶσα1080V-PAP-NSF ἥτις3748R-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S Ἄγαρ28N-PRI

25 τὸ3588T-NSN δὲ1161CONJ Ἄγαρ28N-PRI Σινᾶ4614N-PRI ὄρος3735N-NSN ἐστὶν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Ἀραβίᾳ688N-DSF συνστοιχεῖ4960V-PAI-3S δὲ1161CONJ τῇ3588T-DSF νῦν3568ADV Ἱερουσαλήμ2419N-PRI δουλεύει1398V-PAI-3S γὰρ1063CONJ μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN τέκνων5043N-GPN αὐτῆς846P-GSF

26 3588T-NSF δὲ1161CONJ ἄνω507ADV Ἱερουσαλὴμ2419N-PRI ἐλευθέρα1658A-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S ἥτις3748R-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S μήτηρ3384N-NSF ἡμῶν1473P-1GP

27 γέγραπται1125V-RPI-3S γάρ1063CONJ Εὐφράνθητι2165V-APM-2S στεῖρα4723N-VSF 3588T-NSF οὐ3756PRT-N τίκτουσα5088V-PAP-NSF
ῥῆξον4486V-AAM-2S καὶ2532CONJ βόησον994V-AAM-2S 3588T-NSF οὐκ3756PRT-N ὠδίνουσα5605V-PAP-NSF
ὅτι3754CONJ πολλὰ4183A-NPN τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN τῆς3588T-GSF ἐρήμου2048A-GSF μᾶλλον3123ADV 2228PRT τῆς3588T-GSF ἐχούσης2192V-PAP-GSF τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM

28 ὑμεῖς5210P-2NP δέ1161CONJ ἀδελφοί80N-VPM κατὰ2596PREP Ἰσαὰκ2464N-PRI ἐπαγγελίας1860N-GSF τέκνα5043N-NPN ἐστέ1510V-PAI-2P

29 ἀλλ235CONJ ὥσπερ5618ADV τότε5119ADV 3588T-NSM κατὰ2596PREP σάρκα4561N-ASF γεννηθεὶς1080V-APP-NSM ἐδίωκεν1377V-IAI-3S τὸν3588T-ASM κατὰ2596PREP Πνεῦμα4151N-ASN οὕτως3779ADV καὶ2532CONJ νῦν3568ADV

30 ἀλλὰ235CONJ τί5101I-ASN λέγει3004V-PAI-3S 3588T-NSF γραφή1124N-NSF Ἔκβαλε1544V-2AAM-2S τὴν3588T-ASF παιδίσκην3814N-ASF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτῆς846P-GSF· οὐ3756PRT-N γὰρ1063CONJ μὴ3361PRT-N κληρονομήσει2816V-FAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τῆς3588T-GSF παιδίσκης3814N-GSF μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM τῆς3588T-GSF ἐλευθέρας1658A-GSF

31 διό1352CONJ ἀδελφοί80N-VPM οὐκ3756PRT-N ἐσμὲν1510V-PAI-1P παιδίσκης3814N-GSF τέκνα5043N-NPN ἀλλὰ235CONJ τῆς3588T-GSF ἐλευθέρας1658A-GSF

Κεφάλαιο 5

1 Τῇ3588T-DSF ἐλευθερίᾳ1657N-DSF ἡμᾶς1473P-1AP Χριστὸς5547N-NSM ἠλευθέρωσεν1659V-AAI-3S στήκετε4739V-PAM-2P οὖν3767CONJ καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N πάλιν3825ADV ζυγῷ2218N-DSM δουλείας1397N-GSF ἐνέχεσθε1758V-PPM-2P

2 Ἴδε3708V-2AAM-2S ἐγὼ1473P-1NS Παῦλος3972N-NSM λέγω3004V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ ἐὰν1437COND περιτέμνησθε4059V-PPS-2P Χριστὸς5547N-NSM ὑμᾶς4771P-2AP οὐδὲν3762A-ASN-N ὠφελήσει5623V-FAI-3S

3 μαρτύρομαι3143V-PNI-1S δὲ1161CONJ πάλιν3825ADV παντὶ3956A-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM περιτεμνομένῳ4059V-PPP-DSM ὅτι3754CONJ ὀφειλέτης3781N-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S ὅλον3650A-ASM τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM ποιῆσαι4160V-AAN

4 κατηργήθητε2673V-API-2P ἀπὸ575PREP Χριστοῦ5547N-GSM οἵτινες3748R-NPM ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM δικαιοῦσθε1344V-PPI-2P τῆς3588T-GSF χάριτος5485N-GSF ἐξεπέσατε1601V-2AAI-2P

5 ἡμεῖς1473P-1NP γὰρ1063CONJ Πνεύματι4151N-DSN ἐκ1537PREP πίστεως4102N-GSF ἐλπίδα1680N-ASF δικαιοσύνης1343N-GSF ἀπεκδεχόμεθα553V-PNI-1P

6 ἐν1722PREP γὰρ1063CONJ Χριστῷ5547N-DSM Ἰησοῦ2424N-DSM οὔτε3777CONJ-N περιτομή4061N-NSF τι5100X-ASN ἰσχύει2480V-PAI-3S οὔτε3777CONJ-N ἀκροβυστία203N-NSF ἀλλὰ235CONJ πίστις4102N-NSF δι1223PREP ἀγάπης26N-GSF ἐνεργουμένη1754V-PMP-NSF

7 Ἐτρέχετε5143V-IAI-2P καλῶς2573ADV τίς5101I-NSM ὑμᾶς4771P-2AP ἐνέκοψεν1465V-AAI-3S ἀληθείᾳ225N-DSF μὴ3361PRT-N πείθεσθαι3982V-PPN

8 3588T-NSF πεισμονὴ3988N-NSF οὐκ3756PRT-N ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM καλοῦντος2564V-PAP-GSM ὑμᾶς4771P-2AP

9 μικρὰ3398A-NSF ζύμη2219N-NSF ὅλον3650A-ASN τὸ3588T-ASN φύραμα5445N-ASN ζυμοῖ2220V-PAI-3S

10 ἐγὼ1473P-1NS πέποιθα3982V-2RAI-1S εἰς1519PREP ὑμᾶς4771P-2AP ἐν1722PREP Κυρίῳ2962N-DSM ὅτι3754CONJ οὐδὲν3762A-ASN-N ἄλλο243A-ASN φρονήσετε5426V-FAI-2P 3588T-NSM δὲ1161CONJ ταράσσων5015V-PAP-NSM ὑμᾶς4771P-2AP βαστάσει941V-FAI-3S τὸ3588T-ASN κρίμα2917N-ASN ὅστις3748R-NSM ἐὰν1437COND 1510V-PAS-3S

11 Ἐγὼ1473P-1NS δέ1161CONJ ἀδελφοί80N-VPM εἰ1487COND περιτομὴν4061N-ASF ἔτι2089ADV κηρύσσω2784V-PAI-1S τί5101I-ASN ἔτι2089ADV διώκομαι1377V-PPI-1S ἄρα686PRT κατήργηται2673V-RPI-3S τὸ3588T-NSN σκάνδαλον4625N-NSN τοῦ3588T-GSM σταυροῦ4716N-GSM

12 Ὄφελον3785V-2AAI-1S καὶ2532CONJ ἀποκόψονται609V-FMI-3P οἱ3588T-NPM ἀναστατοῦντες387V-PAP-NPM ὑμᾶς4771P-2AP

13 Ὑμεῖς4771P-2NP γὰρ1063CONJ ἐπ1909PREP ἐλευθερίᾳ1657N-DSF ἐκλήθητε2564V-API-2P ἀδελφοί80N-VPM μόνον3440ADV μὴ3361PRT-N τὴν3588T-ASF ἐλευθερίαν1657N-ASF εἰς1519PREP ἀφορμὴν874N-ASF τῇ3588T-DSF σαρκί4561N-DSF ἀλλὰ235CONJ διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF ἀγάπης26N-GSF δουλεύετε1398V-PAM-2P ἀλλήλοις240C-DPM

14 3588T-NSM γὰρ1063CONJ πᾶς3956A-NSM νόμος3551N-NSM ἐν1722PREP ἑνὶ1520A-DSM λόγῳ3056N-DSM πεπλήρωται4137V-RPI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ἀγαπήσεις25V-FAI-2S τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV σου4771P-2GS ὡς5613ADV σεαυτόν4572F-2ASM.

15 εἰ1487COND δὲ1161CONJ ἀλλήλους240C-APM δάκνετε1143V-PAI-2P καὶ2532CONJ κατεσθίετε2719V-PAI-2P βλέπετε991V-PAM-2P μὴ3361PRT-N ὑπ5259PREP ἀλλήλων240C-GPM ἀναλωθῆτε355V-APS-2P

16 Λέγω3004V-PAI-1S δέ1161CONJ Πνεύματι4151N-DSN περιπατεῖτε4043V-PAM-2P καὶ2532CONJ ἐπιθυμίαν1939N-ASF σαρκὸς4561N-GSF οὐ3756PRT-N μὴ3361PRT-N τελέσητε5055V-AAS-2P

17 3588T-NSF γὰρ1063CONJ σὰρξ4561N-NSF ἐπιθυμεῖ1937V-PAI-3S κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN τὸ3588T-NSN δὲ1161CONJ Πνεῦμα4151N-NSN κατὰ2596PREP τῆς3588T-GSF σαρκός4561N-GSF ταῦτα3778D-NPN γὰρ1063CONJ ἀλλήλοις240C-DPN ἀντίκειται480V-PNI-3S ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N 3739R-APN ἐὰν1437COND θέλητε2309V-PAS-2P ταῦτα3778D-APN ποιῆτε4160V-PAS-2P

18 εἰ1487COND δὲ1161CONJ Πνεύματι4151N-DSN ἄγεσθε71V-PPI-2P οὐκ3756PRT-N ἐστὲ1510V-PAI-2P ὑπὸ5259PREP νόμον3551N-ASM

19 φανερὰ5318A-NPN δέ1161CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN τῆς3588T-GSF σαρκός4561N-GSF ἅτινά3748R-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S πορνεία4202N-NSF ἀκαθαρσία167N-NSF ἀσέλγεια766N-NSF

20 εἰδωλολατρεία1495N-NSF φαρμακεία5331N-NSF ἔχθραι2189N-NPF ἔρις2054N-NSF ζῆλος2205N-NSM θυμοί2372N-NPM ἐριθεῖαι2052N-NPF διχοστασίαι1370N-NPF αἱρέσεις139N-NPF

21 φθόνοι5355N-NPM μέθαι3178N-NPF κῶμοι2970N-NPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὅμοια3664A-NPN τούτοις3778D-DPN 3739R-APN προλέγω4302V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP καθὼς2531ADV προεῖπον4302V-2AAI-1S ὅτι3754CONJ οἱ3588T-NPM τὰ3588T-APN τοιαῦτα5108D-APN πράσσοντες4238V-PAP-NPM βασιλείαν932N-ASF Θεοῦ2316N-GSM οὐ3756PRT-N κληρονομήσουσιν2816V-FAI-3P

22 3588T-NSM δὲ1161CONJ καρπὸς2590N-NSM τοῦ3588T-GSN Πνεύματός4151N-GSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἀγάπη26N-NSF χαρά5479N-NSF εἰρήνη1515N-NSF μακροθυμία3115N-NSF χρηστότης5544N-NSF ἀγαθωσύνη19N-NSF πίστις4102N-NSF

23 πραΰτης4240N-NSF ἐγκράτεια1466N-NSF κατὰ2596PREP τῶν3588T-GPN τοιούτων5108D-GPN οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S νόμος3551N-NSM

24 οἱ3588T-NPM δὲ1161CONJ τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF ἐσταύρωσαν4717V-AAI-3P σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPN παθήμασιν3804N-DPN καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF ἐπιθυμίαις1939N-DPF

25 Εἰ1487COND ζῶμεν2198V-PAI-1P Πνεύματι4151N-DSN Πνεύματι4151N-DSN καὶ2532CONJ στοιχῶμεν4748V-PAS-1P

26 μὴ3361PRT-N γινώμεθα1096V-PNS-1P κενόδοξοι2755A-NPM ἀλλήλους240C-APM προκαλούμενοι4292V-PMP-NPM ἀλλήλοις240C-DPM φθονοῦντες5354V-PAP-NPM

Κεφάλαιο 6

1 Ἀδελφοί80N-VPM ἐὰν1437COND καὶ2532CONJ προλημφθῇ4301V-APS-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἔν1722PREP τινι5100X-DSN παραπτώματι3900N-DSN ὑμεῖς4771P-2NP οἱ3588T-NPM πνευματικοὶ4152A-NPM καταρτίζετε2675V-PAM-2P τὸν3588T-ASM τοιοῦτον5108D-ASM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN πραΰτητος4240N-GSF σκοπῶν4648V-PAP-NSM σεαυτόν4572F-2ASM μὴ3361PRT-N καὶ2532CONJ σὺ4771P-2NS πειρασθῇς3985V-APS-2S

2 Ἀλλήλων240C-GPM τὰ3588T-APN βάρη922N-APN βαστάζετε941V-PAM-2P καὶ2532CONJ οὕτως3779ADV ἀναπληρώσετε378V-FAI-2P τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM

3 εἰ1487COND γὰρ1063CONJ δοκεῖ1380V-PAI-3S τις5100X-NSM εἶναί1510V-PAN τι5100X-NSN μηδὲν3367A-NSN-N ὤν1510V-PAP-NSM φρεναπατᾷ5422V-PAI-3S ἑαυτόν1438F-3ASM

4 τὸ3588T-ASN δὲ1161CONJ ἔργον2041N-ASN ἑαυτοῦ1438F-3GSM δοκιμαζέτω1381V-PAM-3S ἕκαστος1538A-NSM καὶ2532CONJ τότε5119ADV εἰς1519PREP ἑαυτὸν1438F-3ASM μόνον3441A-ASM τὸ3588T-ASN καύχημα2745N-ASN ἕξει2192V-FAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἕτερον2087A-ASM

5 ἕκαστος1538A-NSM γὰρ1063CONJ τὸ3588T-ASN ἴδιον2398A-ASN φορτίον5413N-ASN βαστάσει941V-FAI-3S

6 Κοινωνείτω2841V-PAM-3S δὲ1161CONJ 3588T-NSM κατηχούμενος2727V-PPP-NSM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τῷ3588T-DSM κατηχοῦντι2727V-PAP-DSM ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPN ἀγαθοῖς18A-DPN

7 Μὴ3361PRT-N πλανᾶσθε4105V-PPM-2P Θεὸς2316N-NSM οὐ3756PRT-N μυκτηρίζεται3456V-PPI-3S 3739R-ASN γὰρ1063CONJ ἐὰν1437COND σπείρῃ4687V-PAS-3S ἄνθρωπος444N-NSM τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ θερίσει2325V-FAI-3S

8 ὅτι3754CONJ 3588T-NSM σπείρων4687V-PAP-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF ἑαυτοῦ1438F-3GSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF σαρκὸς4561N-GSF θερίσει2325V-FAI-3S φθοράν5356N-ASF 3588T-NSM δὲ1161CONJ σπείρων4687V-PAP-NSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN θερίσει2325V-FAI-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF

9 τὸ3588T-ASN δὲ1161CONJ καλὸν2570A-ASN ποιοῦντες4160V-PAP-NPM μὴ3361PRT-N ἐνκακῶμεν1573V-PAS-1P καιρῷ2540N-DSM γὰρ1063CONJ ἰδίῳ2398A-DSM θερίσομεν2325V-FAI-1P μὴ3361PRT-N ἐκλυόμενοι1590V-PPP-NPM

10 Ἄρα686PRT οὖν3767CONJ ὡς5613ADV καιρὸν2540N-ASM ἔχωμεν2192V-PAS-1P ἐργαζώμεθα2038V-PNS-1P τὸ3588T-ASN ἀγαθὸν18A-ASN πρὸς4314PREP πάντας3956A-APM μάλιστα3122ADV-S δὲ1161CONJ πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM οἰκείους3609A-APM τῆς3588T-GSF πίστεως4102N-GSF

11 Ἴδετε3708V-2AAM-2P πηλίκοις4080A-DPN ὑμῖν4771P-2DP γράμμασιν1121N-DPN ἔγραψα1125V-AAI-1S τῇ3588T-DSF ἐμῇ1699S-1SDSF χειρί5495N-DSF

12 Ὅσοι3745K-NPM θέλουσιν2309V-PAI-3P εὐπροσωπῆσαι2146V-AAN ἐν1722PREP σαρκί4561N-DSF οὗτοι3778D-NPM ἀναγκάζουσιν315V-PAI-3P ὑμᾶς4771P-2AP περιτέμνεσθαι4059V-PPN μόνον3440ADV ἵνα2443CONJ τῷ3588T-DSM σταυρῷ4716N-DSM τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM μὴ3361PRT-N διώκωνται1377V-PPS-3P

13 οὐδὲ3761CONJ-N γὰρ1063CONJ οἱ3588T-NPM περιτεμνόμενοι4059V-PPP-NPM αὐτοὶ846P-NPM νόμον3551N-ASM φυλάσσουσιν5442V-PAI-3P ἀλλὰ235CONJ θέλουσιν2309V-PAI-3P ὑμᾶς4771P-2AP περιτέμνεσθαι4059V-PPN ἵνα2443CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὑμετέρᾳ5212S-2PDSF σαρκὶ4561N-DSF καυχήσωνται2744V-ADS-3P

14 ἐμοὶ1473P-1DS δὲ1161CONJ μὴ3361PRT-N γένοιτο1096V-2ADO-3S καυχᾶσθαι2744V-PNN εἰ1487COND μὴ3361PRT-N ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM σταυρῷ4716N-DSM τοῦ3588T-GSM Κυρίου2962N-GSM ἡμῶν1473P-1GP Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM δι1223PREP οὗ3739R-GSM ἐμοὶ1473P-1DS κόσμος2889N-NSM ἐσταύρωται4717V-RPI-3S κἀγὼ2504P-1NS-K κόσμῳ2889N-DSM

15 οὔτε3777CONJ-N γὰρ1063CONJ περιτομή4061N-NSF τί5100X-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S οὔτε3777CONJ-N ἀκροβυστία203N-NSF ἀλλὰ235CONJ καινὴ2537A-NSF κτίσις2937N-NSF

16 καὶ2532CONJ ὅσοι3745K-NPM τῷ3588T-DSM κανόνι2583N-DSM τούτῳ3778D-DSM στοιχήσουσιν4748V-FAI-3P εἰρήνη1515N-NSF ἐπ1909PREP αὐτοὺς846P-APM καὶ2532CONJ ἔλεος1656N-NSN καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ἰσραὴλ2474N-PRI τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

17 Τοῦ3588T-GSN λοιποῦ3064A-GSN κόπους2873N-APM μοι1473P-1DS μηδεὶς3367A-NSM-N παρεχέτω3930V-PAM-3S ἐγὼ1473P-1NS γὰρ1063CONJ τὰ3588T-APN στίγματα4742N-APN τοῦ3588T-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σώματί4983N-DSN μου1473P-1GS βαστάζω941V-PAI-1S

18 3588T-NSF χάρις5485N-NSF τοῦ3588T-GSN Κυρίου2962N-GSM ἡμῶν1473P-1GP Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSN πνεύματος4151N-GSN ὑμῶν4771P-2GP ἀδελφοί80N-VPM ἀμήν281HEB