Ιωανου Γ

Greek New Testament, edited by Eberhard Nestle, published in 1904 by the British and Foreign Bible Society. This work is in public domain worldwide. Version: 2.11 (December 7, 2013)

Nestle 1904 Greek New Testament

1904

Κεφάλαιο 1

1 3588T-NSM πρεσβύτερος4245A-NSM-C Γαΐῳ1050N-DSM τῷ3588T-DSM ἀγαπητῷ27A-DSM ὃν3739R-ASM ἐγὼ1473P-1NS ἀγαπῶ25V-PAI-1S ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF

2 Ἀγαπητέ27A-VSM περὶ4012PREP πάντων3956A-GPN εὔχομαί2172V-PNI-1S σε4771P-2AS εὐοδοῦσθαι2137V-PPN καὶ2532CONJ ὑγιαίνειν5198V-PAN καθὼς2531ADV εὐοδοῦταί2137V-PPI-3S σου4771P-2GS 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF

3 ἐχάρην5463V-2AOI-1S γὰρ1063CONJ λίαν3029ADV ἐρχομένων2064V-PNP-GPM ἀδελφῶν80N-GPM καὶ2532CONJ μαρτυρούντων3140V-PAP-GPM σου4771P-2GS τῇ3588T-DSF ἀληθείᾳ225N-DSF καθὼς2531ADV σὺ4771P-2NS ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF περιπατεῖς4043V-PAI-2S

4 μειζοτέραν3173A-ASF-C τούτων3778D-GPN οὐκ3756PRT-N ἔχω2192V-PAI-1S χαράν5479N-ASF ἵνα2443CONJ ἀκούω191V-PAS-1S τὰ3588T-APN ἐμὰ1699S-1SAPN τέκνα5043N-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀληθείᾳ225N-DSF περιπατοῦντα4043V-PAP-APN

5 Ἀγαπητέ27A-VSM πιστὸν4103A-ASN ποιεῖς4160V-PAI-2S 3739R-ASN ἐὰν1437COND ἐργάσῃ2038V-ADS-2S εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-ASN ξένους3581A-APM

6 οἳ3739R-NPM ἐμαρτύρησάν3140V-AAI-3P σου4771P-2GS τῇ3588T-DSF ἀγάπῃ26N-DSF ἐνώπιον1799ADV ἐκκλησίας1577N-GSF οὓς3739R-APM καλῶς2573ADV ποιήσεις4160V-FAI-2S προπέμψας4311V-AAP-NSM ἀξίως516ADV τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

7 ὑπὲρ5228PREP γὰρ1063CONJ τοῦ3588T-GSN Ὀνόματος3686N-GSN ἐξῆλθαν1831V-2AAI-3P μηδὲν3367A-ASN-N λαμβάνοντες2983V-PAP-NPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἐθνικῶν1482A-GPM

8 ἡμεῖς1473P-1NP οὖν3767CONJ ὀφείλομεν3784V-PAI-1P ὑπολαμβάνειν5274V-PAN τοὺς3588T-APM τοιούτους5108D-APM ἵνα2443CONJ συνεργοὶ4904A-NPM γινώμεθα1096V-PNS-1P τῇ3588T-DSF ἀληθείᾳ225N-DSF

9 Ἔγραψά1125V-AAI-1S τι5100X-ASN τῇ3588T-DSF ἐκκλησίᾳ1577N-DSF ἀλλ235CONJ 3588T-NSM φιλοπρωτεύων5383V-PAP-NSM αὐτῶν846P-GPF Διοτρεφὴς1361N-NSM οὐκ3756PRT-N ἐπιδέχεται1926V-PNI-3S ἡμᾶς1473P-1AP

10 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐὰν1437COND ἔλθω2064V-2AAS-1S ὑπομνήσω5279V-FAI-1S αὐτοῦ846P-GSM τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN 3739R-APN ποιεῖ4160V-PAI-3S λόγοις3056N-DPM πονηροῖς4190A-DPM φλυαρῶν5396V-PAP-NSM ἡμᾶς1473P-1AP καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N ἀρκούμενος714V-PPP-NSM ἐπὶ1909PREP τούτοις3778D-DPM οὔτε3777CONJ-N αὐτὸς846P-NSM ἐπιδέχεται1926V-PNI-3S τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM βουλομένους1014V-PNP-APM κωλύει2967V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἐκκλησίας1577N-GSF ἐκβάλλει1544V-PAI-3S

11 Ἀγαπητέ27A-VSM μὴ3361PRT-N μιμοῦ3401V-PNM-2S τὸ3588T-ASN κακὸν2556A-ASN ἀλλὰ235CONJ τὸ3588T-ASN ἀγαθόν18A-ASN 3588T-NSM ἀγαθοποιῶν15V-PAP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM κακοποιῶν2554V-PAP-NSM οὐχ3756PRT-N ἑώρακεν3708V-RAI-3S-ATT τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM

12 Δημητρίῳ1216N-DSM μεμαρτύρηται3140V-RPI-3S ὑπὸ5259PREP πάντων3956A-GPM καὶ2532CONJ ὑπὸ5259PREP αὐτῆς846P-GSF τῆς3588T-GSF ἀληθείας225N-GSF καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP δὲ1161CONJ μαρτυροῦμεν3140V-PAI-1P καὶ2532CONJ οἶδας1492V-RAI-2S ὅτι3754CONJ 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF ἡμῶν1473P-1GP ἀληθής227A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S

13 Πολλὰ4183A-APN εἶχον2192V-IAI-1S γράψαι1125V-AAN σοι4771P-2DS ἀλλ235CONJ οὐ3756PRT-N θέλω2309V-PAI-1S διὰ1223PREP μέλανος3188A-GSN καὶ2532CONJ καλάμου2563N-GSM σοι4771P-2DS γράφειν1125V-PAN

14 ἐλπίζω1679V-PAI-1S δὲ1161CONJ εὐθέως2112ADV σε4771P-2AS ἰδεῖν3708V-2AAN καὶ2532CONJ στόμα4750N-ASN πρὸς4314PREP στόμα4750N-ASN λαλήσομεν2980V-FAI-1P

15 Εἰρήνη1515N-NSF σοι4771P-2DS ἀσπάζονταί782V-PNI-3P σε4771P-2AS οἱ3588T-NPM φίλοι5384A-NPM ἀσπάζου782V-PNM-2S τοὺς3588T-APM φίλους5384A-APM κατ2596PREP ὄνομα3686N-ASN

Содержание
None