Ιωανου Β

Greek New Testament, edited by Eberhard Nestle, published in 1904 by the British and Foreign Bible Society. This work is in public domain worldwide. Version: 2.11 (December 7, 2013)

Nestle 1904 Greek New Testament

1904

Κεφάλαιο 1

1 3588T-NSM πρεσβύτερος4245A-NSM-C ἐκλεκτῇ1588A-DSF κυρίᾳ2959N-DSF καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN τέκνοις5043N-DPN αὐτῆς846P-GSF οὓς3739R-APM ἐγὼ1473P-1NS ἀγαπῶ25V-PAI-1S ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἐγὼ1473P-1NS μόνος3441A-NSM ἀλλὰ235CONJ καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐγνωκότες1097V-RAP-NPM τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF

2 διὰ1223PREP τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF τὴν3588T-ASF μένουσαν3306V-PAP-ASF ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP καὶ2532CONJ μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-1GP ἔσται1510V-FDI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

3 ἔσται1510V-FDI-3S μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-1GP χάρις5485N-NSF ἔλεος1656N-NSN εἰρήνη1515N-NSF παρὰ3844PREP Θεοῦ2316N-GSM Πατρός3962N-GSM καὶ2532CONJ παρὰ3844PREP Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM τοῦ3588T-GSM Υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM Πατρός3962N-GSM ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF καὶ2532CONJ ἀγάπῃ26N-DSF

4 Ἐχάρην5463V-2AOI-1S λίαν3029ADV ὅτι3754CONJ εὕρηκα2147V-RAI-1S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN τέκνων5043N-GPN σου4771P-2GS περιπατοῦντας4043V-PAP-APM ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF καθὼς2531ADV ἐντολὴν1785N-ASF ἐλάβομεν2983V-2AAI-1P παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM Πατρός3962N-GSM

5 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐρωτῶ2065V-PAI-1S σε4771P-2AS κυρία2959N-VSF οὐχ3756PRT-N ὡς5613ADV ἐντολὴν1785N-ASF γράφων1125V-PAP-NSM σοι4771P-2DS καινὴν2537A-ASF ἀλλὰ235CONJ ἣν3739R-ASF εἴχαμεν1502V-AAI-1P ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF ἵνα2443CONJ ἀγαπῶμεν25V-PAS-1P ἀλλήλους240C-APM

6 καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF ἵνα2443CONJ περιπατῶμεν4043V-PAS-1P κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἐντολή1785N-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S καθὼς2531ADV ἠκούσατε191V-AAI-2P ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF ἵνα2443CONJ ἐν1722PREP αὐτῇ846P-DSF περιπατῆτε4043V-PAS-2P

7 ὅτι3754CONJ πολλοὶ4183A-NPM πλάνοι4108A-NPM ἐξῆλθον1831V-2AAI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM οἱ3588T-NPM μὴ3361PRT-N ὁμολογοῦντες3670V-PAP-NPM Ἰησοῦν2424N-ASM Χριστὸν5547N-ASM ἐρχόμενον2064V-PNP-ASM ἐν1722PREP σαρκί4561N-DSF οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM πλάνος4108A-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀντίχριστος500N-NSM

8 βλέπετε991V-PAM-2P ἑαυτούς1438F-2APM ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N ἀπολέσητε622V-AAS-2P 3739R-APN ἠργασάμεθα2038V-ADI-1P ἀλλὰ235CONJ μισθὸν3408N-ASM πλήρη4134A-ASM ἀπολάβητε618V-2AAS-2P

9 πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM προάγων4254V-PAP-NSM καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N μένων3306V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF διδαχῇ1322N-DSF τοῦ3588T-GSM Χριστοῦ5547N-GSM Θεὸν2316N-ASM οὐκ3756PRT-N ἔχει2192V-PAI-3S 3588T-NSM μένων3306V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF διδαχῇ1322N-DSF οὗτος3778D-NSM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM ἔχει2192V-PAI-3S

10 εἴ1487COND τις5100X-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-2AP καὶ2532CONJ ταύτην3778D-ASF τὴν3588T-ASF διδαχὴν1322N-ASF οὐ3756PRT-N φέρει5342V-PAI-3S μὴ3361PRT-N λαμβάνετε2983V-PAM-2P αὐτὸν846P-ASM εἰς1519PREP οἰκίαν3614N-ASF καὶ2532CONJ χαίρειν5463V-PAN αὐτῷ846P-DSM μὴ3361PRT-N λέγετε3004V-PAM-2P

11 3588T-NSM λέγων3004V-PAP-NSM γὰρ1063CONJ αὐτῷ846P-DSM χαίρειν5463V-PAN κοινωνεῖ2841V-PAI-3S τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN αὐτοῦ846P-GSM τοῖς3588T-DPN πονηροῖς4190A-DPN

12 Πολλὰ4183A-APN ἔχων2192V-PAP-NSM ὑμῖν4771P-2DP γράφειν1125V-PAN οὐκ3756PRT-N ἐβουλήθην1014V-AOI-1S διὰ1223PREP χάρτου5489N-GSM καὶ2532CONJ μέλανος3188A-GSN ἀλλὰ235CONJ ἐλπίζω1679V-PAI-1S γενέσθαι1096V-2ADN πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-2AP καὶ2532CONJ στόμα4750N-ASN πρὸς4314PREP στόμα4750N-ASN λαλῆσαι2980V-AAN ἵνα2443CONJ 3588T-NSF χαρὰ5479N-NSF ἡμῶν1473P-1GP πεπληρωμένη4137V-RPP-NSF 1510V-PAS-3S

13 Ἀσπάζεταί782V-PNI-3S σε4771P-2AS τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN τῆς3588T-GSF ἀδελφῆς79N-GSF σου4771P-2GS τῆς3588T-GSF ἐκλεκτῆς1588A-GSF

Содержание
None