Ιωανου Α

Greek New Testament, edited by Eberhard Nestle, published in 1904 by the British and Foreign Bible Society. This work is in public domain worldwide. Version: 2.11 (December 7, 2013)

Nestle 1904 Greek New Testament

1904

Κεφάλαιο 1

1 3739R-ASN ἦν1510V-IAI-3S ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF 3739R-ASN ἀκηκόαμεν191V-2RAI-1P-ATT 3739R-ASN ἑωράκαμεν3708V-RAI-1P-ATT τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM ἡμῶν1473P-1GP 3739R-ASN ἐθεασάμεθα2300V-ADI-1P καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF ἡμῶν1473P-1GP ἐψηλάφησαν5584V-AAI-3P περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM Λόγου3056N-GSM τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF

2 καὶ2532CONJ 3588T-NSF ζωὴ2222N-NSF ἐφανερώθη5319V-API-3S καὶ2532CONJ ἑωράκαμεν3708V-RAI-1P-ATT καὶ2532CONJ μαρτυροῦμεν3140V-PAI-1P καὶ2532CONJ ἀπαγγέλλομεν518V-PAI-1P ὑμῖν4771P-2DP τὴν3588T-ASF ζωὴν2222N-ASF τὴν3588T-ASF αἰώνιον166A-ASF ἥτις3748R-NSF ἦν1510V-IAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM καὶ2532CONJ ἐφανερώθη5319V-API-3S ἡμῖν1473P-1DP

3 3739R-ASN ἑωράκαμεν3708V-RAI-1P-ATT καὶ2532CONJ ἀκηκόαμεν191V-2RAI-1P-ATT ἀπαγγέλλομεν518V-PAI-1P καὶ2532CONJ ὑμῖν4771P-2DP ἵνα2443CONJ καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP κοινωνίαν2842N-ASF ἔχητε2192V-PAS-2P μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-1GP καὶ2532CONJ 3588T-NSF κοινωνία2842N-NSF δὲ1161CONJ 3588T-NSF ἡμετέρα2251S-1PNSF μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM Πατρὸς3962N-GSM καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM Υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846P-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM

4 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN γράφομεν1125V-PAI-1P ἡμεῖς2249P-1NP ἵνα2443CONJ 3588T-NSF χαρὰ5479N-NSF ἡμῶν1473P-1GP 1510V-PAS-3S πεπληρωμένη4137V-RPP-NSF

5 Καὶ2532CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἀγγελία31N-NSF ἣν3739R-ASF ἀκηκόαμεν191V-2RAI-1P-ATT ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἀναγγέλλομεν312V-PAI-1P ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM φῶς5457N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ σκοτία4653N-NSF ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S οὐδεμία3762A-NSF-N

6 Ἐὰν1437COND εἴπωμεν3004V-2AAS-1P ὅτι3754CONJ κοινωνίαν2842N-ASF ἔχομεν2192V-PAI-1P μετ3326PREP αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σκότει4655N-DSN περιπατῶμεν4043V-PAS-1P ψευδόμεθα5574V-PNI-1P καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N ποιοῦμεν4160V-PAI-1P τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF

7 ἐὰν1437COND δὲ1161CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φωτὶ5457N-DSN περιπατῶμεν4043V-PAS-1P ὡς5613ADV αὐτός846P-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φωτί5457N-DSN κοινωνίαν2842N-ASF ἔχομεν2192V-PAI-1P μετ3326PREP ἀλλήλων240C-GPM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN αἷμα129N-NSN Ἰησοῦ2424N-GSM τοῦ3588T-GSM Υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846P-GSM καθαρίζει2511V-PAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP ἀπὸ575PREP πάσης3956A-GSF ἁμαρτίας266N-GSF

8 ἐὰν1437COND εἴπωμεν3004V-2AAS-1P ὅτι3754CONJ ἁμαρτίαν266N-ASF οὐκ3756PRT-N ἔχομεν2192V-PAI-1P ἑαυτοὺς1438F-1APM πλανῶμεν4105V-PAI-1P καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀλήθεια225N-NSF οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP

9 ἐὰν1437COND ὁμολογῶμεν3670V-PAS-1P τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF ἡμῶν1473P-1GP πιστός4103A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ δίκαιος1342A-NSM ἵνα2443CONJ ἀφῇ863V-2AAS-3S ἡμῖν1473P-1DP τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF καὶ2532CONJ καθαρίσῃ2511V-AAS-3S ἡμᾶς1473P-1AP ἀπὸ575PREP πάσης3956A-GSF ἀδικίας93N-GSF

10 ἐὰν1437COND εἴπωμεν3004V-2AAS-1P ὅτι3754CONJ οὐχ3756PRT-N ἡμαρτήκαμεν264V-RAI-1P ψεύστην5583N-ASM ποιοῦμεν4160V-PAI-1P αὐτὸν846P-ASM καὶ2532CONJ 3588T-NSM λόγος3056N-NSM αὐτοῦ846P-GSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP

Κεφάλαιο 2

1 Τεκνία5040N-VPN μου1473P-1GS ταῦτα3778D-APN γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ἵνα2443CONJ μὴ3361PRT-N ἁμάρτητε264V-2AAS-2P καὶ2532CONJ ἐάν1437COND τις5100X-NSM ἁμάρτῃ264V-2AAS-3S Παράκλητον3875N-ASM ἔχομεν2192V-PAI-1P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM Χριστὸν5547N-ASM δίκαιον1342A-ASM

2 καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἱλασμός2434N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S περὶ4012PREP τῶν3588T-GPF ἁμαρτιῶν266N-GPF ἡμῶν1473P-1GP οὐ3756PRT-N περὶ4012PREP τῶν3588T-GPF ἡμετέρων2251S-1PGPF δὲ1161CONJ μόνον3440ADV ἀλλὰ235CONJ καὶ2532CONJ περὶ4012PREP ὅλου3650A-GSM τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM

3 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γινώσκομεν1097V-PAI-1P ὅτι3754CONJ ἐγνώκαμεν1097V-RAI-1P αὐτόν846P-ASM ἐὰν1437COND τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM τηρῶμεν5083V-PAS-1P

4 3588T-NSM λέγων3004V-PAP-NSM ὅτι3754CONJ Ἔγνωκα1097V-RAI-1S αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM μὴ3361PRT-N τηρῶν5083V-PAP-NSM ψεύστης5583N-NSM ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSM 3588T-NSF ἀλήθεια225N-NSF οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S

5 ὃς3739R-NSM δ1161CONJ ἂν302PRT τηρῇ5083V-PAS-3S αὐτοῦ846P-GSM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ἀληθῶς230ADV ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τετελείωται5048V-RPI-3S Ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γινώσκομεν1097V-PAI-1P ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM ἐσμεν1510V-PAI-1P

6 3588T-NSM λέγων3004V-PAP-NSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένειν3306V-PAN ὀφείλει3784V-PAI-3S καθὼς2531ADV ἐκεῖνος1565D-NSM περιεπάτησεν4043V-AAI-3S καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM οὕτως3779ADV περιπατεῖν4043V-PAN

7 Ἀγαπητοί27A-VPM οὐκ3756PRT-N ἐντολὴν1785N-ASF καινὴν2537A-ASF γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ἀλλ235CONJ ἐντολὴν1785N-ASF παλαιὰν3820A-ASF ἣν3739R-ASF εἴχετε2192V-IAI-2P ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF 3588T-NSF ἐντολὴ1785N-NSF 3588T-NSF παλαιά3820A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM ὃν3739R-ASM ἠκούσατε191V-AAI-2P

8 πάλιν3825ADV ἐντολὴν1785N-ASF καινὴν2537A-ASF γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP 3739R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἀληθὲς227A-NSN ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ 3588T-NSF σκοτία4653N-NSF παράγεται3855V-PMI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN τὸ3588T-NSN ἀληθινὸν228A-NSN ἤδη2235ADV φαίνει5316V-PAI-3S

9 3588T-NSM λέγων3004V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φωτὶ5457N-DSN εἶναι1510V-PAN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM μισῶν3404V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκοτίᾳ4653N-DSF ἐστὶν1510V-PAI-3S ἕως2193ADV ἄρτι737ADV

10 3588T-NSM ἀγαπῶν25V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φωτὶ5457N-DSN μένει3306V-PAI-3S καὶ2532CONJ σκάνδαλον4625N-NSN ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S

11 3588T-NSM δὲ1161CONJ μισῶν3404V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκοτίᾳ4653N-DSF ἐστὶν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκοτίᾳ4653N-DSF περιπατεῖ4043V-PAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N οἶδεν1492V-RAI-3S ποῦ4225ADV ὑπάγει5217V-PAI-3S ὅτι3754CONJ 3588T-NSF σκοτία4653N-NSF ἐτύφλωσεν5186V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτοῦ846P-GSM

12 Γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP τεκνία5040N-VPN ὅτι3754CONJ ἀφέωνται863V-RPI-3P ὑμῖν4771P-2DP αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846P-GSM

13 γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP πατέρες3962N-VPM ὅτι3754CONJ ἐγνώκατε1097V-RAI-2P τὸν3588T-ASM ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF γράφω1125V-PAI-1S ὑμῖν4771P-2DP νεανίσκοι3495N-VPM ὅτι3754CONJ νενικήκατε3528V-RAI-2P τὸν3588T-ASM πονηρόν4190A-ASM

14 ἔγραψα1125V-AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP παιδία3813N-VPN ὅτι3754CONJ ἐγνώκατε1097V-RAI-2P τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM ἔγραψα1125V-AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP πατέρες3962N-VPM ὅτι3754CONJ ἐγνώκατε1097V-RAI-2P τὸν3588T-ASM ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF ἔγραψα1125V-AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP νεανίσκοι3495N-VPM ὅτι3754CONJ ἰσχυροί2478A-NPM ἐστε1510V-PAI-2P καὶ2532CONJ 3588T-NSM λόγος3056N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP μένει3306V-PAI-3S καὶ2532CONJ νενικήκατε3528V-RAI-2P τὸν3588T-ASM πονηρόν4190A-ASM

15 Μὴ3361PRT-N ἀγαπᾶτε25V-PAM-2P τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM μηδὲ3366CONJ-N τὰ3588T-APN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM ἐάν1437COND τις5100X-NSM ἀγαπᾷ25V-PAS-3S τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF τοῦ3588T-GSM Πατρὸς3962N-GSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM

16 ὅτι3754CONJ πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM 3588T-NSF ἐπιθυμία1939N-NSF τῆς3588T-GSF σαρκὸς4561N-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἐπιθυμία1939N-NSF τῶν3588T-GPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀλαζονία212N-NSF τοῦ3588T-GSM βίου979N-GSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM ἀλλὰ235CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM ἐστίν1510V-PAI-3S

17 καὶ2532CONJ 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM παράγεται3855V-PMI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἐπιθυμία1939N-NSF αὐτοῦ846P-GSM 3588T-NSM δὲ1161CONJ ποιῶν4160V-PAP-NSM τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM μένει3306V-PAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

18 Παιδία3813N-VPN ἐσχάτη2078A-NSF-S ὥρα5610N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ καθὼς2531ADV ἠκούσατε191V-AAI-2P ὅτι3754CONJ ἀντίχριστος500N-NSM ἔρχεται2064V-PNI-3S καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἀντίχριστοι500N-NPM πολλοὶ4183A-NPM γεγόνασιν1096V-2RAI-3P ὅθεν3606ADV γινώσκομεν1097V-PAI-1P ὅτι3754CONJ ἐσχάτη2078A-NSF-S ὥρα5610N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S

19 ἐξ1537PREP ἡμῶν1473P-1GP ἐξῆλθαν1831V-2AAI-3P ἀλλ235CONJ οὐκ3756PRT-N ἦσαν1510V-IAI-3P ἐξ1537PREP ἡμῶν1473P-1GP εἰ1487COND γὰρ1063CONJ ἐξ1537PREP ἡμῶν1473P-1GP ἦσαν1510V-IAI-3P μεμενήκεισαν3306V-LAI-3P ἂν302PRT μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-1GP ἀλλ235CONJ ἵνα2443CONJ φανερωθῶσιν5319V-APS-3P ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N εἰσὶν1510V-PAI-3P πάντες3956A-NPM ἐξ1537PREP ἡμῶν1473P-1GP

20 καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP χρῖσμα5545N-ASN ἔχετε2192V-PAI-2P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM Ἁγίου40A-GSM καὶ2532CONJ οἴδατε1492V-RAI-2P πάντες3956A-NPM

21 οὐκ3756PRT-N ἔγραψα1125V-AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N οἴδατε1492V-RAI-2P τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF ἀλλ235CONJ ὅτι3754CONJ οἴδατε1492V-RAI-2P αὐτήν846P-ASF καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ πᾶν3956A-NSN ψεῦδος5579N-NSN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἀληθείας225N-GSF οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S

22 Τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ψεύστης5583N-NSM εἰ1487COND μὴ3361PRT-N 3588T-NSM ἀρνούμενος720V-PNP-NSM ὅτι3754CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Χριστός5547N-NSM οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἀντίχριστος500N-NSM 3588T-NSM ἀρνούμενος720V-PNP-NSM τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Υἱόν5207N-ASM

23 πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἀρνούμενος720V-PNP-NSM τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM οὐδὲ3761CONJ-N τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM ἔχει2192V-PAI-3S 3588T-NSM ὁμολογῶν3670V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Πατέρα3962N-ASM ἔχει2192V-PAI-3S

24 ὑμεῖς4771P-2NP 3739R-ASN ἠκούσατε191V-AAI-2P ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP μενέτω3306V-PAM-3S ἐὰν1437COND ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP μείνῃ3306V-AAS-3S 3739R-ASN ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF ἠκούσατε191V-AAI-2P καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Υἱῷ5207N-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Πατρὶ3962N-DSM μενεῖτε3306V-FAI-2P

25 καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἐπαγγελία1860N-NSF ἣν3739R-ASF αὐτὸς846P-NSM ἐπηγγείλατο1861V-ADI-3S ἡμῖν1473P-1DP τὴν3588T-ASF ζωὴν2222N-ASF τὴν3588T-ASF αἰώνιον166A-ASF

26 Ταῦτα3778D-APN ἔγραψα1125V-AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM πλανώντων4105V-PAP-GPM ὑμᾶς4771P-2AP

27 καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-2NP τὸ3588T-NSN χρῖσμα5545N-NSN 3739R-ASN ἐλάβετε2983V-2AAI-2P ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM μένει3306V-PAI-3S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N χρείαν5532N-ASF ἔχετε2192V-PAI-2P ἵνα2443CONJ τις5100X-NSM διδάσκῃ1321V-PAS-3S ὑμᾶς4771P-2AP ἀλλ235CONJ ὡς5613ADV τὸ3588T-NSN αὐτοῦ846P-GSM χρῖσμα5545N-NSN διδάσκει1321V-PAI-3S ὑμᾶς4771P-2AP περὶ4012PREP πάντων3956A-GPN καὶ2532CONJ ἀληθές227A-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ψεῦδος5579N-NSN καὶ2532CONJ καθὼς2531ADV ἐδίδαξεν1321V-AAI-3S ὑμᾶς4771P-2AP μένετε3306V-PAI-2P ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM

28 Καὶ2532CONJ νῦν3568ADV τεκνία5040N-VPN μένετε3306V-PAM-2P ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM ἵνα2443CONJ ἐὰν1437COND φανερωθῇ5319V-APS-3S σχῶμεν2192V-2AAS-1P παρρησίαν3954N-ASF καὶ2532CONJ μὴ3361PRT-N αἰσχυνθῶμεν153V-APS-1P ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF παρουσίᾳ3952N-DSF αὐτοῦ846P-GSM

29 ἐὰν1437COND εἰδῆτε1492V-RAS-2P ὅτι3754CONJ δίκαιός1342A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S γινώσκετε1097V-PAI-2P ὅτι3754CONJ καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF δικαιοσύνην1343N-ASF ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM γεγέννηται1080V-RPI-3S

Κεφάλαιο 3

1 Ἴδετε3708V-2AAM-2P ποταπὴν4217A-ASF ἀγάπην26N-ASF δέδωκεν1325V-RAI-3S ἡμῖν1473P-1DP 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM ἵνα2443CONJ τέκνα5043N-APN Θεοῦ2316N-GSM κληθῶμεν2564V-APS-1P καὶ2532CONJ ἐσμέν1510V-PAI-1P διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM οὐ3756PRT-N γινώσκει1097V-PAI-3S ἡμᾶς2249P-1AP ὅτι3754CONJ οὐκ3756PRT-N ἔγνω1097V-2AAI-3S αὐτόν846P-ASM

2 Ἀγαπητοί27A-VPM νῦν3568ADV τέκνα5043N-NPN Θεοῦ2316N-GSM ἐσμεν1510V-PAI-1P καὶ2532CONJ οὔπω3768ADV-N ἐφανερώθη5319V-API-3S τί5101I-NSN ἐσόμεθα1510V-FDI-1P οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ ἐὰν1437COND φανερωθῇ5319V-APS-3S ὅμοιοι3664A-NPM αὐτῷ846P-DSM ἐσόμεθα1510V-FDI-1P ὅτι3754CONJ ὀψόμεθα3708V-FDI-1P αὐτὸν846P-ASM καθώς2531ADV ἐστιν1510V-PAI-3S

3 καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF ἐλπίδα1680N-ASF ταύτην3778D-ASF ἐπ1909PREP αὐτῷ846P-DSM ἁγνίζει48V-PAI-3S ἑαυτὸν1438F-3ASM καθὼς2531ADV ἐκεῖνος1565D-NSM ἁγνός53A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

4 Πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀνομίαν458N-ASF ποιεῖ4160V-PAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀνομία458N-NSF

5 καὶ2532CONJ οἴδατε1492V-RAI-2P ὅτι3754CONJ ἐκεῖνος1565D-NSM ἐφανερώθη5319V-API-3S ἵνα2443CONJ τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF ἄρῃ142V-AAS-3S καὶ2532CONJ ἁμαρτία266N-NSF ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S

6 πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένων3306V-PAP-NSM οὐχ3756PRT-N ἁμαρτάνει264V-PAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἁμαρτάνων264V-PAP-NSM οὐχ3756PRT-N ἑώρακεν3708V-RAI-3S-ATT αὐτὸν846P-ASM οὐδὲ3761CONJ-N ἔγνωκεν1097V-RAI-3S αὐτόν846P-ASM

7 Τεκνία5040N-VPN μηδεὶς3367A-NSM-N πλανάτω4105V-PAM-3S ὑμᾶς4771P-2AP 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF δικαιοσύνην1343N-ASF δίκαιός1342A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S καθὼς2531ADV ἐκεῖνος1565D-NSM δίκαιός1342A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

8 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAP-NSM τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM διαβόλου1228A-GSM ἐστίν1510V-PAI-3S ὅτι3754CONJ ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF 3588T-NSM διάβολος1228A-NSM ἁμαρτάνει264V-PAI-3S εἰς1519PREP τοῦτο3778D-ASN ἐφανερώθη5319V-API-3S 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἵνα2443CONJ λύσῃ3089V-AAS-3S τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τοῦ3588T-GSM διαβόλου1228A-GSM

9 Πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM γεγεννημένος1080V-RPP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἁμαρτίαν266N-ASF οὐ3756PRT-N ποιεῖ4160V-PAI-3S ὅτι3754CONJ σπέρμα4690N-NSN αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένει3306V-PAI-3S καὶ2532CONJ οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S ἁμαρτάνειν264V-PAN ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM γεγέννηται1080V-RPI-3S

10 ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN φανερά5318A-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN τοῦ3588T-GSM διαβόλου1228A-GSM πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM μὴ3361PRT-N ποιῶν4160V-PAP-NSM δικαιοσύνην1343N-ASF οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM μὴ3361PRT-N ἀγαπῶν25V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM

11 ὅτι3754CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀγγελία31N-NSF ἣν3739R-ASF ἠκούσατε191V-AAI-2P ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF ἵνα2443CONJ ἀγαπῶμεν25V-PAS-1P ἀλλήλους240C-APM

12 οὐ3756PRT-N καθὼς2531ADV Κάϊν2535N-PRI ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM πονηροῦ4190A-GSM ἦν1510V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἔσφαξεν4969V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM καὶ2532CONJ χάριν5484ADV τίνος5101I-GSN ἔσφαξεν4969V-AAI-3S αὐτόν846P-ASM ὅτι3754CONJ τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN αὐτοῦ846P-GSM πονηρὰ4190A-NPN ἦν1510V-IAI-3S τὰ3588T-NPN δὲ1161CONJ τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846P-GSM δίκαια1342A-NPN

13 Μὴ3361PRT-N θαυμάζετε2296V-PAM-2P ἀδελφοί80N-VPM εἰ1487COND μισεῖ3404V-PAI-3S ὑμᾶς4771P-2AP 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM

14 ἡμεῖς1473P-1NP οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ μεταβεβήκαμεν3327V-RAI-1P ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM θανάτου2288N-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ζωήν2222N-ASF ὅτι3754CONJ ἀγαπῶμεν25V-PAI-1P τοὺς3588T-APM ἀδελφούς80N-APM 3588T-NSM μὴ3361PRT-N ἀγαπῶν25V-PAP-NSM μένει3306V-PAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM θανάτῳ2288N-DSM

15 πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM μισῶν3404V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM ἀνθρωποκτόνος443A-NSM ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ οἴδατε1492V-RAI-2P ὅτι3754CONJ πᾶς3956A-NSM ἀνθρωποκτόνος443A-NSM οὐκ3756PRT-N ἔχει2192V-PAI-3S ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένουσαν3306V-PAP-ASF

16 Ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN ἐγνώκαμεν1097V-RAI-1P τὴν3588T-ASF ἀγάπην26N-ASF ὅτι3754CONJ ἐκεῖνος1565D-NSM ὑπὲρ5228PREP ἡμῶν1473P-1GP τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846P-GSM ἔθηκεν5087V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP ὀφείλομεν3784V-PAI-1P ὑπὲρ5228PREP τῶν3588T-GPM ἀδελφῶν80N-GPM τὰς3588T-APF ψυχὰς5590N-APF θεῖναι5087V-2AAN

17 ὃς3739R-NSM δ1161CONJ ἂν302PRT ἔχῃ2192V-PAS-3S τὸν3588T-ASM βίον979N-ASM τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM καὶ2532CONJ θεωρῇ2334V-PAS-3S τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM χρείαν5532N-ASF ἔχοντα2192V-PAP-ASM καὶ2532CONJ κλείσῃ2808V-AAS-3S τὰ3588T-APN σπλάγχνα4698N-APN αὐτοῦ846P-GSM ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM πῶς4459ADV-I 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM μένει3306V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM

18 Τεκνία5040N-VPN μὴ3361PRT-N ἀγαπῶμεν25V-PAS-1P λόγῳ3056N-DSM μηδὲ3366CONJ-N τῇ3588T-DSF γλώσσῃ1100N-DSF ἀλλὰ235CONJ ἐν1722PREP ἔργῳ2041N-DSN καὶ2532CONJ ἀληθείᾳ225N-DSF

19 ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γνωσόμεθα1097V-FDI-1P ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἀληθείας225N-GSF ἐσμέν1510V-PAI-1P καὶ2532CONJ ἔμπροσθεν1715PREP αὐτοῦ846P-GSM πείσομεν3982V-FAI-1P τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF ἡμῶν1473P-1GP

20 ὅτι3754CONJ ἐὰν1437COND καταγινώσκῃ2607V-PAS-3S ἡμῶν1473P-1GP 3588T-NSF καρδία2588N-NSF ὅτι3754CONJ μείζων3173A-NSM-C ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF ἡμῶν1473P-1GP καὶ2532CONJ γινώσκει1097V-PAI-3S πάντα3956A-APN

21 Ἀγαπητοί27A-VPM ἐὰν1437COND 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μὴ3361PRT-N καταγινώσκῃ2607V-PAS-3S παρρησίαν3954N-ASF ἔχομεν2192V-PAI-1P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM

22 καὶ2532CONJ 3739R-ASN ἐὰν1437COND αἰτῶμεν154V-PAS-1P λαμβάνομεν2983V-PAI-1P ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM ὅτι3754CONJ τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM τηροῦμεν5083V-PAI-1P καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἀρεστὰ701A-APN ἐνώπιον1799ADV αὐτοῦ846P-GSM ποιοῦμεν4160V-PAI-1P

23 καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἐντολὴ1785N-NSF αὐτοῦ846P-GSM ἵνα2443CONJ πιστεύσωμεν4100V-AAS-1P τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN τοῦ3588T-GSM Υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846P-GSM Ἰησοῦ2424N-GSM Χριστοῦ5547N-GSM καὶ2532CONJ ἀγαπῶμεν25V-PAS-1P ἀλλήλους240C-APM καθὼς2531ADV ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἐντολὴν1785N-ASF ἡμῖν1473P-1DP

24 καὶ2532CONJ 3588T-NSM τηρῶν5083V-PAP-NSM τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένει3306V-PAI-3S καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γινώσκομεν1097V-PAI-1P ὅτι3754CONJ μένει3306V-PAI-3S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN οὗ3739R-GSN ἡμῖν1473P-1DP ἔδωκεν1325V-AAI-3S

Κεφάλαιο 4

1 Ἀγαπητοί27A-VPM μὴ3361PRT-N παντὶ3956A-DSN πνεύματι4151N-DSN πιστεύετε4100V-PAM-2P ἀλλὰ235CONJ δοκιμάζετε1381V-PAM-2P τὰ3588T-APN πνεύματα4151N-APN εἰ1487COND ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S ὅτι3754CONJ πολλοὶ4183A-NPM ψευδοπροφῆται5578N-NPM ἐξεληλύθασιν1831V-2RAI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM

2 Ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γινώσκετε1097V-PAI-2P τὸ3588T-ASN Πνεῦμα4151N-ASN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM πᾶν3956A-NSN πνεῦμα4151N-ASN 3739R-NSN ὁμολογεῖ3670V-PAI-3S Ἰησοῦν2424N-ASM Χριστὸν5547N-ASM ἐν1722PREP σαρκὶ4561N-DSF ἐληλυθότα2064V-2RAP-ASM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S

3 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN πνεῦμα4151N-NSN 3739R-NSN μὴ3361PRT-N ὁμολογεῖ3670V-PAI-3S τὸν3588T-ASM Ἰησοῦν2424N-ASM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ τοῦτό3778D-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN τοῦ3588T-GSM ἀντιχρίστου500N-GSM 3739R-NSN ἀκηκόατε191V-2RAI-2P-ATT ὅτι3754CONJ ἔρχεται2064V-PNI-3S καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM ἐστὶν1510V-PAI-3S ἤδη2235ADV

4 Ὑμεῖς4771P-2NP ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστε2075V-PAI-2P τεκνία5040N-VPN καὶ2532CONJ νενικήκατε3528V-RAI-2P αὐτούς846P-APM ὅτι3754CONJ μείζων3173A-NSM-C ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-2DP 2228PRT 3588T-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM

5 αὐτοὶ846P-NPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM εἰσίν1510V-PAI-3P διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM λαλοῦσιν2980V-PAI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM αὐτῶν846P-GPM ἀκούει191V-PAI-3S

6 ἡμεῖς1473P-1NP ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐσμεν1510V-PAI-1P 3588T-NSM γινώσκων1097V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM ἀκούει191V-PAI-3S ἡμῶν1473P-1GP ὃς3739R-NSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM οὐκ3756PRT-N ἀκούει191V-PAI-3S ἡμῶν1473P-1GP ἐκ1537PREP τούτου3778D-GSN γινώσκομεν1097V-PAI-1P τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN τῆς3588T-GSF ἀληθείας225N-GSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN τῆς3588T-GSF πλάνης4106N-GSF

7 Ἀγαπητοί27A-VPM ἀγαπῶμεν25V-PAS-1P ἀλλήλους240C-APM ὅτι3754CONJ 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἀγαπῶν25V-PAP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM γεγέννηται1080V-RPI-3S καὶ2532CONJ γινώσκει1097V-PAI-3S τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM

8 3588T-NSM μὴ3361PRT-N ἀγαπῶν25V-PAP-NSM οὐκ3756PRT-N ἔγνω1097V-2AAI-3S τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM ὅτι3754CONJ 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἀγάπη26N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S

9 ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN ἐφανερώθη5319V-API-3S 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP ὅτι3754CONJ τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846P-GSM τὸν3588T-ASM μονογενῆ3439A-ASM ἀπέσταλκεν649V-RAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM ἵνα2443CONJ ζήσωμεν2198V-AAS-1P δι1223PREP αὐτοῦ846P-GSM

10 ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF οὐχ3756PRT-N ὅτι3754CONJ ἡμεῖς1473P-1NP ἠγαπήκαμεν25V-RAI-1P τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM ἀλλ235CONJ ὅτι3754CONJ αὐτὸς846P-NSM ἠγάπησεν25V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846P-GSM ἱλασμὸν2434N-ASM περὶ4012PREP τῶν3588T-GPF ἁμαρτιῶν266N-GPF ἡμῶν1473P-1GP

11 Ἀγαπητοί27A-VPM εἰ1487COND οὕτως3779ADV 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἠγάπησεν25V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP ὀφείλομεν3784V-PAI-1P ἀλλήλους240C-APM ἀγαπᾶν25V-PAN

12 Θεὸν2316N-ASM οὐδεὶς3762A-NSM-N πώποτε4455ADV τεθέαται2300V-RNI-3S ἐὰν1437COND ἀγαπῶμεν25V-PAS-1P ἀλλήλους240C-APM 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP μένει3306V-PAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF αὐτοῦ846P-GSM τετελειωμένη5048V-RPP-NSF ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP ἐστιν1510V-PAI-3S

13 ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γινώσκομεν1097V-PAI-1P ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένομεν3306V-PAI-1P καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN Πνεύματος4151N-GSN αὐτοῦ846P-GSM δέδωκεν1325V-RAI-3S ἡμῖν1473P-1DP

14 καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP τεθεάμεθα2300V-RNI-1P καὶ2532CONJ μαρτυροῦμεν3140V-PAI-1P ὅτι3754CONJ 3588T-NSM Πατὴρ3962N-NSM ἀπέσταλκεν649V-RAI-3S τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM Σωτῆρα4990N-ASM τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM

15 ὃς3739R-NSM ἐὰν1437COND ὁμολογήσῃ3670V-AAS-3S ὅτι3754CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένει3306V-PAI-3S καὶ2532CONJ αὐτὸς846P-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM

16 καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP ἐγνώκαμεν1097V-RAI-1P καὶ2532CONJ πεπιστεύκαμεν4100V-RAI-1P τὴν3588T-ASF ἀγάπην26N-ASF ἣν3739R-ASF ἔχει2192V-PAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-1DP 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἀγάπη26N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM μένων3306V-PAP-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀγάπῃ26N-DSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM μένει3306V-PAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP αὐτῷ846P-DSM μένει3306V-PAI-3S

17 Ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN τετελείωται5048V-RPI-3S 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-1GP ἵνα2443CONJ παρρησίαν3954N-ASF ἔχωμεν2192V-PAS-1P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῆς3588T-GSF κρίσεως2920N-GSF ὅτι3754CONJ καθὼς2531ADV ἐκεῖνός1565D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-1NP ἐσμεν1510V-PAI-1P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κόσμῳ2889N-DSM τούτῳ3778D-DSM

18 φόβος5401N-NSM οὐκ3756PRT-N ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀγάπῃ26N-DSF ἀλλ235CONJ 3588T-NSF τελεία5046A-NSF ἀγάπη26N-NSF ἔξω1854ADV βάλλει906V-PAI-3S τὸν3588T-ASM φόβον5401N-ASM ὅτι3754CONJ 3588T-NSM φόβος5401N-NSM κόλασιν2851N-ASF ἔχει2192V-PAI-3S 3588T-NSM δὲ1161CONJ φοβούμενος5399V-PNP-NSM οὐ3756PRT-N τετελείωται5048V-RPI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀγάπῃ26N-DSF

19 Ἡμεῖς1473P-1NP ἀγαπῶμεν25V-PAI-1P ὅτι3754CONJ αὐτὸς846P-NSM πρῶτος4413A-NSM-S ἠγάπησεν25V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-1AP

20 ἐάν1437COND τις5100X-NSM εἴπῃ3004V-2AAS-3S ὅτι3754CONJ Ἀγαπῶ25V-PAI-1S τὸν3588T-ASM Θεόν2316N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM μισῇ3404V-PAS-3S ψεύστης5583N-NSM ἐστίν1510V-PAI-3S 3588T-NSM γὰρ1063CONJ μὴ3361PRT-N ἀγαπῶν25V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM ὃν3739R-ASM ἑώρακεν3708V-RAI-3S-ATT τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM ὃν3739R-ASM οὐχ3756PRT-N ἑώρακεν3708V-RAI-3S-ATT οὐ3756PRT-N δύναται1410V-PNI-3S ἀγαπᾶν25V-PAN

21 καὶ2532CONJ ταύτην3778D-ASF τὴν3588T-ASF ἐντολὴν1785N-ASF ἔχομεν2192V-PAI-1P ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM ἵνα2443CONJ 3588T-NSM ἀγαπῶν25V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM ἀγαπᾷ25V-PAS-3S καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM

Κεφάλαιο 5

1 Πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM ὅτι3754CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Χριστὸς5547N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM γεγέννηται1080V-RPI-3S καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἀγαπῶν25V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM γεννήσαντα1080V-AAP-ASM ἀγαπᾷ25V-PAI-3S τὸν3588T-ASM γεγεννημένον1080V-RPP-ASM ἐξ1537PREP αὐτοῦ846P-GSM

2 ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γινώσκομεν1097V-PAI-1P ὅτι3754CONJ ἀγαπῶμεν25V-PAI-1P τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ὅταν3752CONJ τὸν3588T-ASM Θεὸν2316N-ASM ἀγαπῶμεν25V-PAI-1P καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM ποιῶμεν4160V-PAS-1P

3 αὕτη3778D-NSF γάρ1063CONJ ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀγάπη26N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἵνα2443CONJ τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846P-GSM τηρῶμεν5083V-PAS-1P καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἐντολαὶ1785N-NPF αὐτοῦ846P-GSM βαρεῖαι926A-NPF οὐκ3756PRT-N εἰσίν1510V-PAI-3P

4 ὅτι3754CONJ πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN γεγεννημένον1080V-RPP-NSN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM νικᾷ3528V-PAI-3S τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF νίκη3529N-NSF 3588T-NSF νικήσασα3528V-AAP-NSF τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM 3588T-NSF πίστις4102N-NSF ἡμῶν1473P-1GP

5 τίς5101I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM νικῶν3528V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM εἰ1487COND μὴ3361PRT-N 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM ὅτι3754CONJ Ἰησοῦς2424N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

6 οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἐλθὼν2064V-2AAP-NSM δι1223PREP ὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ αἵματος129N-GSN Ἰησοῦς2424N-NSM Χριστός5547N-NSM οὐκ3756PRT-N ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὕδατι5204N-DSN μόνον3440ADV ἀλλ235CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὕδατι5204N-DSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN αἵματι129N-DSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN Πνεῦμά4151N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN μαρτυροῦν3140V-PAP-NSN ὅτι3754CONJ τὸ3588T-NSN Πνεῦμά4151N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀλήθεια225N-NSF

7 ὅτι3754CONJ τρεῖς5140A-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM μαρτυροῦντες3140V-PAP-NPM

8 τὸ3588T-NSN Πνεῦμα4151N-NSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN αἷμα129N-NSN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τρεῖς5140A-NPM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἕν1520A-ASN εἰσιν1510V-PAI-3P

9 εἰ1487COND τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM λαμβάνομεν2983V-PAI-1P 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM μείζων3173A-NSF-C ἐστίν1510V-PAI-3S ὅτι3754CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ὅτι3754CONJ μεμαρτύρηκεν3140V-RAI-3S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM Υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846P-GSM

10 3588T-NSM πιστεύων4100V-PAP-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἔχει2192V-PAI-3S τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF ἐν1722PREP αὑτῷ1438D-DSM 3588T-NSM μὴ3361PRT-N πιστεύων4100V-PAP-NSM τῷ3588T-DSM Θεῷ2316N-DSM ψεύστην5583N-ASM πεποίηκεν4160V-RAI-3S αὐτόν846P-ASM ὅτι3754CONJ οὐ3756PRT-N πεπίστευκεν4100V-RAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF μαρτυρίαν3141N-ASF ἣν3739R-ASF μεμαρτύρηκεν3140V-RAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM Υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846P-GSM

11 καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF ὅτι3754CONJ ζωὴν2222N-ASF αἰώνιον166A-ASF ἔδωκεν1325V-AAI-3S 3588T-NSM Θεὸς2316N-NSM ἡμῖν1473P-1DP καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ζωὴ2222N-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Υἱῷ5207N-DSM αὐτοῦ846P-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S

12 3588T-NSM ἔχων2192V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM ἔχει2192V-PAI-3S τὴν3588T-ASF ζωήν2222N-ASF 3588T-NSM μὴ3361PRT-N ἔχων2192V-PAP-NSM τὸν3588T-ASM Υἱὸν5207N-ASM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τὴν3588T-ASF ζωὴν2222N-ASF οὐκ3756PRT-N ἔχει2192V-PAI-3S

13 Ταῦτα3778D-APN ἔγραψα1125V-AAI-1S ὑμῖν4771P-2DP ἵνα2443CONJ εἰδῆτε1492V-RAS-2P ὅτι3754CONJ ζωὴν2222N-ASF ἔχετε2192V-PAI-2P αἰώνιον166A-ASF τοῖς3588T-DPM πιστεύουσιν4100V-PAP-DPM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τοῦ3588T-GSM Υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM

14 Καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF παρρησία3954N-NSF ἣν3739R-ASF ἔχομεν2192V-PAI-1P πρὸς4314PREP αὐτόν846P-ASM ὅτι3754CONJ ἐάν1437COND τι5100X-ASN αἰτώμεθα154V-PMS-1P κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN αὐτοῦ846P-GSM ἀκούει191V-PAI-3S ἡμῶν1473P-1GP

15 καὶ2532CONJ ἐὰν1437COND οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ ἀκούει191V-PAI-3S ἡμῶν1473P-1GP 3739R-ASN ἐὰν1437COND αἰτώμεθα154V-PMS-1P οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ ἔχομεν2192V-PAI-1P τὰ3588T-APN αἰτήματα155N-APN 3739R-APN ᾐτήκαμεν154V-RAI-1P ἀπ575PREP αὐτοῦ846P-GSM

16 Ἐάν1437COND τις5100X-NSM ἴδῃ3708V-2AAS-3S τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846P-GSM ἁμαρτάνοντα264V-PAP-ASM ἁμαρτίαν266N-ASF μὴ3361PRT-N πρὸς4314PREP θάνατον2288N-ASM αἰτήσει154V-FAI-3S καὶ2532CONJ δώσει1325V-FAI-3S αὐτῷ846P-DSM ζωήν2222N-ASF τοῖς3588T-DPM ἁμαρτάνουσιν264V-PAP-DPM μὴ3361PRT-N πρὸς4314PREP θάνατον2288N-ASM ἔστιν1510V-PAI-3S ἁμαρτία266N-NSF πρὸς4314PREP θάνατον2288N-ASM οὐ3756PRT-N περὶ4012PREP ἐκείνης1565D-GSF λέγω3004V-PAI-1S ἵνα2443CONJ ἐρωτήσῃ2065V-AAS-3S

17 πᾶσα3956A-NSF ἀδικία93N-NSF ἁμαρτία266N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S ἁμαρτία266N-NSF οὐ3756PRT-N πρὸς4314PREP θάνατον2288N-ASM

18 Οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM γεγεννημένος1080V-RPP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM οὐχ3756PRT-N ἁμαρτάνει264V-PAI-3S ἀλλ235CONJ 3588T-NSM γεννηθεὶς1080V-APP-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM τηρεῖ5083V-PAI-3S αὐτόν846P-ASM καὶ2532CONJ 3588T-NSM πονηρὸς4190A-NSM οὐχ3756PRT-N ἅπτεται680V-PMI-3S αὐτοῦ846P-GSM

19 οἴδαμεν1492V-RAI-1P ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἐσμεν1510V-PAI-1P καὶ2532CONJ 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM ὅλος3650A-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πονηρῷ4190A-DSM κεῖται2749V-PNI-3S

20 οἴδαμεν1492V-RAI-1P δὲ1161CONJ ὅτι3754CONJ 3588T-NSM Υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Θεοῦ2316N-GSM ἥκει2240V-PAI-3S καὶ2532CONJ δέδωκεν1325V-RAI-3S ἡμῖν1473P-1DP διάνοιαν1271N-ASF ἵνα2443CONJ γινώσκομεν1097V-PAI-1P τὸν3588T-ASM ἀληθινόν228A-ASM καὶ2532CONJ ἐσμὲν1510V-PAI-1P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἀληθινῷ228A-DSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Υἱῷ5207N-DSM αὐτοῦ846P-GSM Ἰησοῦ2424N-DSM Χριστῷ5547N-DSM οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἀληθινὸς228A-NSM Θεὸς2316N-NSM καὶ2532CONJ ζωὴ2222N-NSF αἰώνιος166A-NSF

21 Τεκνία5040N-VPN φυλάξατε5442V-AAM-2P ἑαυτὰ1438F-2APN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN εἰδώλων1497N-GPN