Ζαχαρίας

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὀγδόῳ3590A-DSM μηνὶ3303N-DSM ἔτους2094N-GSN δευτέρου1208A-GSN ἐπὶ1909PREP ΔαρείουN-GSM ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ζαχαριαν2197N-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM Βαραχιου914N-GSM υἱὸν5207N-ASM ΑδδωN-PRI τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM λέγων3004V-PAPNS

2 Ὠργίσθη3710V-API-3S κύριος2962N-NSM ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM ὑμῶν4771P-GP ὀργὴν3709N-ASF μεγάλην3173A-ASF

3 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἐπιστρέψατε1994V-AAD-2P πρός4314PREP με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐπιστραφήσομαι1994V-FPI-1S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

4 καὶ2532CONJ μὴ3165ADV γίνεσθε1096V-PMD-2P καθὼς2531ADV οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ὑμῶν4771P-GP οἷς3739 R-DPM ἐνεκάλεσαν1458V-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM οἱ3588T-NPM προφῆται4396N-NPM οἱ3588T-NPM ἔμπροσθεν1715ADV λέγοντες3004V-PAPNP Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἀποστρέψατε654V-AAD-2P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF ὁδῶν3598N-GPF ὑμῶν4771P-GP τῶν3588T-GPF πονηρῶν4190A-GPF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἐπιτηδευμάτωνN-GPN ὑμῶν4771P-GP τῶν3588T-GPN πονηρῶν4190A-GPN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV προσέσχον4337V-AAI-3P τοῦ3588T-GSN εἰσακοῦσαί1522V-AAN μου1473P-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

5 οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ὑμῶν4771P-GP ποῦ4225ADV εἰσιν1510V-PAI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM προφῆται4396N-NPM μὴ3165ADV τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM ζήσονται2198V-FMI-3P

6 πλὴν4133ADV τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN νόμιμά3545A-APN μου1473P-GS δέχεσθε1209V-PMI-2P ὅσα3745A-APN ἐγὼ1473P-NS ἐντέλλομαι1781V-PMI-1S ἐν1722PREP πνεύματί4151N-DSN μου1473P-GS τοῖς3588T-DPM δούλοις1401N-DPM μου1473P-GS τοῖς3588T-DPM προφήταις4396N-DPM οἳ3739 R-NPM κατελάβοσαν2638V-AAI-3P τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἀπεκρίθησαν611V-API-3P καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Καθὼς2531ADV παρατέτακταιV-RMI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN ἐπιτηδεύματαN-APN ὑμῶν4771P-GP οὕτως3778ADV ἐποίησεν4160V-AAI-3S ὑμῖν4771P-DP

7 Τῇ3588T-DSF τετράδι5064N-DSF καὶ2532CONJ εἰκάδιN-DSF τῷ3588T-DSM ἑνδεκάτῳ1734A-DSM μηνί3303N-DSM οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM μὴν3303N-NSM ΣαβατN-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN δευτέρῳ1208A-DSN ἔτει2094N-DSN ἐπὶ1909PREP ΔαρείουN-GSM ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ζαχαριαν2197N-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM Βαραχιου914N-GSM υἱὸν5207N-ASM ΑδδωN-PRI τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM λέγων3004V-PAPNS

8 Ἑώρακα3708V-RAI-1S τὴν3588T-ASF νύκτα3571N-ASF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἀνὴρ435N-NSM ἐπιβεβηκὼς1910V-RAPNS ἐπὶ1909PREP ἵππον2462N-ASM πυρρόν4450A-ASM καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM εἱστήκει2476V-YAI-3S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN δύο1417N-NUI ὀρέων3735N-GPN τῶν3588T-GPN κατασκίωνA-GPN καὶ2532CONJ ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM ἵπποι2462N-NPM πυρροὶ4450A-NPM καὶ2532CONJ ψαροὶA-NPM καὶ2532CONJ ποικίλοι4164A-NPM καὶ2532CONJ λευκοί3022A-NPM

9 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Τί5100I-NSN οὗτοι3778D-NPM κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM 3588T-NSM λαλῶν2980V-PAPNS ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS Ἐγὼ1473P-NS δείξω1166V-FAI-1S σοι4771P-DS τί5100I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ταῦτα3778D-NPN

10 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM 3588T-NSM ἐφεστηκὼς2186V-RAPNS ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οὓς3739 R-APM ἐξαπέσταλκεν1821V-RAI-3S κύριος2962N-NSM τοῦ3588T-GSN περιοδεῦσαιV-AAN τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

11 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθησαν611V-API-3P τῷ3588T-DSM ἀγγέλῳ32N-DSM κυρίου2962N-GSM τῷ3588T-DSM ἐφεστῶτι2186V-RAPDS ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN καὶ2532CONJ εἶπον3004V-AAI-3P ΠεριωδεύκαμενV-RAI-1P πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF κατοικεῖται2730V-PMI-3S καὶ2532CONJ ἡσυχάζει2270V-PAI-3S

12 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Κύριε2962N-VSM παντοκράτωρ3841N-VSM ἕως2193PREP τίνος5100I-GSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐλεήσῃς1653V-AAS-2S τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF Ιουδα2448N-PRI ἃς3739 R-APF ὑπερεῖδεςV-AAI-2S τοῦτο3778D-ASN ἑβδομηκοστὸνA-ASN ἔτος2094N-ASN

13 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM τῷ3588T-DSM ἀγγέλῳ32N-DSM τῷ3588T-DSM λαλοῦντι2980V-PAPDS ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS ῥήματα4487N-APN καλὰ2570A-APN καὶ2532CONJ λόγους3056N-APM παρακλητικούςA-APM

14 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM 3588T-NSM λαλῶν2980V-PAPNS ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS Ἀνάκραγε349V-AAD-2S λέγων3004V-PAPNS Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἐζήλωκα2206V-RAI-1S τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF Σιων4622N-PRI ζῆλον2205N-ASM μέγαν3173A-ASM

15 καὶ2532CONJ ὀργὴν3709N-ASF μεγάλην3173A-ASF ἐγὼ1473P-NS ὀργίζομαι3710V-PMI-1S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN τὰ3588T-APN συνεπιτιθέμεναV-PMPAP ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ἐγὼ1473P-NS μὲν3303PRT ὠργίσθην3710V-API-1S ὀλίγα3641A-APN αὐτοὶ846D-NPM δὲ1161PRT συνεπέθεντο4934V-ANI-3S εἰς1519PREP κακά2556A-APN

16 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐπιστρέψω1994V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP οἰκτιρμῷ3628N-DSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκός3624N-NSM μου1473P-GS ἀνοικοδομηθήσεται456V-FPI-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ μέτρον3358N-NSN ἐκταθήσεται1614V-FPI-3S ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἔτι2089ADV

17 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM 3588T-NSM λαλῶν2980V-PAPNS ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS Ἀνάκραγε349V-AAD-2S λέγων3004V-PAPNS Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἔτι2089ADV διαχυθήσονταιV-FPI-3P πόλεις4172N-NPF ἐν1722PREP ἀγαθοῖς18A-DPN καὶ2532CONJ ἐλεήσει1653V-FAI-3S κύριος2962N-NSM ἔτι2089ADV τὴν3588T-ASF Σιων4622N-PRI καὶ2532CONJ αἱρετιεῖ140V-FAI-3S ἔτι2089ADV τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI

18 Καὶ2532CONJ ἦρα142V-AAI-1S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμούς3788N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ τέσσαρα5064A-APN κέρατα2768N-APN

19 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM τὸν3588T-ASM λαλοῦντα2980V-PAPAS ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS Τί5100I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ταῦτα3778D-NPN κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN κέρατα2768N-NPN τὰ3588T-NPN διασκορπίσαντα1287V-AAPNP τὸν3588T-ASM Ιουδαν2455N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI

20 καὶ2532CONJ ἔδειξέν1166V-AAI-3S μοι1473P-DS κύριος2962N-NSM τέσσαρας5064A-APM τέκτονας5045N-APM

21 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Τί5100I-ASN οὗτοι3778D-NPM ἔρχονται2064V-PMI-3P ποιῆσαι4160V-AAN καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN κέρατα2768N-NPN τὰ3588T-NPN διασκορπίσαντα1287V-AAPNP τὸν3588T-ASM Ιουδαν2455N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI κατέαξαν2608V-AAI-3P καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM αὐτῶν846D-GPM ἦρεν142V-AAI-3S κεφαλήν2776N-ASF καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P οὗτοι3778D-NPM τοῦ3588T-GSN ὀξῦναιV-AAN αὐτὰ846D-APN εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF αὐτῶν846D-GPM τὰ3588T-APN τέσσαρα5064A-APN κέρατα2768N-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN τὰ3588T-APN ἐπαιρόμενα1869V-PMPAP κέρας2768N-NSN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSN διασκορπίσαι1287V-AAN αὐτήν846D-ASF

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ ἦρα142V-AAI-1S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμούς3788N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἀνὴρ435N-NSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM σχοινίον4979N-NSN γεωμετρικόνA-NSN

2 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Ποῦ4225ADV σὺ4771P-NS πορεύῃ4198V-PMS-2S καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS ΔιαμετρῆσαιV-AAN τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI τοῦ3588T-GSN ἰδεῖν3708V-AAN πηλίκον4080I-ASN τὸ3588T-ASN πλάτος4114N-ASN αὐτῆς846D-GSF ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ πηλίκον4080I-NSN τὸ3588T-NSN μῆκος3372N-NSN

3 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM 3588T-NSM λαλῶν2980V-PAPNS ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS εἱστήκει2476V-YAI-3S καὶ2532CONJ ἄγγελος32N-NSM ἕτερος2087A-NSM ἐξεπορεύετο1607V-IMI-3S εἰς1519PREP συνάντησιν4877N-ASF αὐτῷ846D-DSM

4 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM λέγων3004V-PAPNS Δράμε5143V-AAD-2S καὶ2532CONJ λάλησον2980V-AAD-2P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM νεανίαν3494N-ASM ἐκεῖνον1565D-ASM λέγων3004V-PAPNS ΚατακάρπωςADV κατοικηθήσεται2730V-FPI-3S Ιερουσαλημ2419N-PRI ἀπὸ575PREP πλήθους4128N-GSN ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ κτηνῶν2934N-GPN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF

5 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἔσομαι1510V-FMI-1S αὐτῇ846D-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM τεῖχος5038N-NSN πυρὸς4442N-GSN κυκλόθεν2943ADV καὶ2532CONJ εἰς1519PREP δόξαν1391N-ASF ἔσομαι1510V-FMI-1S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF

6 3588INJ 3588INJ φεύγετε5343V-PAD-2P ἀπὸ575PREP γῆς1065N-GSF βορρᾶ1005N-GSM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM διότι1360CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM τεσσάρων5064A-GPM ἀνέμων417N-GPM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM συνάξω4863V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

7 εἰς1519PREP Σιων4622N-PRI ἀνασῴζεσθε391V-PMD-2P οἱ3588T-VPM κατοικοῦντες2730V-PAPVP θυγατέρα2364N-ASF Βαβυλῶνος897N-GSF

8 διότι1360CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ὀπίσω3694PREP δόξης1391N-GSF ἀπέσταλκέν649V-RAI-3S με1473P-AS ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN τὰ3588T-APN σκυλεύσανταV-AAPAP ὑμᾶς4771P-AP διότι1360CONJ 3588T-NSM ἁπτόμενος680V-PMPNS ὑμῶν4771P-GP ὡς3739CONJ ἁπτόμενος680V-PMPNS τῆς3588T-GSF κόρης2880N-GSF τοῦ3588T-GSM ὀφθαλμοῦ3788N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

9 διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐπιφέρω2018V-PAI-1S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P σκῦλα4661N-NPN τοῖς3588T-DPM δουλεύουσιν1398V-PAPDP αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ γνώσεσθε1097V-FMI-2P διότι1360CONJ κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ἀπέσταλκέν649V-RAI-3S με1473P-AS

10 τέρπουV-PMD-2S καὶ2532CONJ εὐφραίνου2165V-PMD-2S θύγατερ2364N-VSF Σιων4622N-PRI διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἔρχομαι2064V-PMI-1S καὶ2532CONJ κατασκηνώσω2681V-FAI-1S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN σου4771P-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

11 καὶ2532CONJ καταφεύξονται2703V-FMI-3P ἔθνη1484N-NPN πολλὰ4183A-NPN ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P αὐτῷ846D-DSM εἰς1519PREP λαὸν2992N-ASM καὶ2532CONJ κατασκηνώσουσιν2681V-FAI-3P ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπιγνώσῃ1921V-FMI-2S ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ἐξαπέσταλκέν1821V-RAI-3S με1473P-AS πρὸς4314PREP σέ4771P-AS

12 καὶ2532CONJ κατακληρονομήσει2624V-FAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM Ιουδαν2455N-ASM τὴν3588T-ASF μερίδα3310N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF τὴν3588T-ASF ἁγίαν40A-ASF καὶ2532CONJ αἱρετιεῖ140V-FAI-3S ἔτι2089ADV τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI

13 εὐλαβείσθω2125V-PMD-3S πᾶσα3956A-NSF σὰρξ4561N-NSF ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM διότι1360CONJ ἐξεγήγερται1825V-RMI-3S ἐκ1537PREP νεφελῶν3507N-GPF ἁγίων40A-GPF αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ ἔδειξέν1166V-AAI-3S μοι1473P-DS Ἰησοῦν2424N-PRI τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM τὸν3588T-ASM μέγαν3173A-ASM ἑστῶτα2476V-RAPAS πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN ἀγγέλου32N-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM διάβολος1228N-NSM εἱστήκει2476V-YAI-3S ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPN αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN ἀντικεῖσθαι480V-PMN αὐτῷ846D-DSM

2 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM διάβολον1228N-ASM Ἐπιτιμήσαι2008V-AAN κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP σοί4771P-DS διάβολε1228N-VSM καὶ2532CONJ ἐπιτιμήσαι2008V-AAN κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS 3588T-NSM ἐκλεξάμενος1586V-AMPNS τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI οὐκ3364ADV ἰδοὺ2400INJ τοῦτο3778D-ASN ὡς3739CONJ δαλὸςN-NSM ἐξεσπασμένοςV-RMPNS ἐκ1537PREP πυρός4442N-GSN

3 καὶ2532CONJ Ἰησοῦς2424N-PRI ἦν1510V-IAI-3S ἐνδεδυμένος1746V-RMPNS ἱμάτια2440N-APN ῥυπαρὰ4508A-APN καὶ2532CONJ εἱστήκει2476V-YAI-3S πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSM ἀγγέλου32N-GSM

4 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἑστηκότας2476V-RAPAP πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS Ἀφέλετε851V-AAD-2P τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN τὰ3588T-APN ῥυπαρὰ4508A-APN ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Ἰδοὺ2400INJ ἀφῄρηκα851V-RAI-1S τὰς3588T-APF ἀνομίας458N-APF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐνδύσατε1746V-AAD-2P αὐτὸν846D-ASM ποδήρη4158N-APN

5 καὶ2532CONJ ἐπίθετε2007V-API-2P κίδαρινN-ASF καθαρὰν2513A-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ περιέβαλον4016V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM ἱμάτια2440N-APN καὶ2532CONJ ἐπέθηκαν2007V-AAI-3P κίδαρινN-ASF καθαρὰν2513A-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM εἱστήκει2476V-YAI-3S

6 καὶ2532CONJ διεμαρτύρατο1263V-ANI-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ἰησοῦν2424N-PRI λέγων3004V-PAPNS

7 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἐὰν1437CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF μου1473P-GS πορεύῃ4198V-PMS-2S καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ τὰ3588T-APN προστάγματάN-APN μου1473P-GS φυλάξῃς5442V-AAS-2S καὶ2532ADV σὺ4771P-NS διακρινεῖς1252V-FAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ διαφυλάξῃς1314V-AAS-2S καί2532CONJ γε1065PRT τὴν3588T-ASF αὐλήν833N-ASF μου1473P-GS καὶ2532ADV δώσω1325V-FAI-1S σοι4771P-DS ἀναστρεφομένους390V-PMPAP ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῶν3588T-GPM ἑστηκότων2476V-RAPGP τούτων3778D-GPM

8 ἄκουε191V-PAD-2S δή1161PRT Ἰησοῦ2424N-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM 3588T-NSM μέγας3173A-NSM σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ οἱ3588T-VPM πλησίον4139ADV σου4771P-GS οἱ3588T-VPM καθήμενοι2521V-PMPVP πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS διότι1360CONJ ἄνδρες435N-NPM τερατοσκόποιA-NPM εἰσί1510V-PAI-3P διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἄγω71V-PAI-1S τὸν3588T-ASM δοῦλόν1401N-ASM μου1473P-GS Ἀνατολήν395N-NSF

9 διότι1360CONJ 3588T-NSM λίθος3037N-NSM ὃν3739 R-ASM ἔδωκα1325V-AAI-1S πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN Ἰησοῦ2424N-PRI ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λίθον3037N-ASM τὸν3588T-ASM ἕνα1519A-ASM ἑπτὰ2033N-NUI ὀφθαλμοί3788N-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ὀρύσσω3736V-PAI-1S βόθρον998N-ASM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ ψηλαφήσω5584V-FAI-1S πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF ἀδικίαν93N-ASF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐκείνης1565D-GSF ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF μιᾷ1519A-DSF

10 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM συγκαλέσετε4779V-FAI-2P ἕκαστος1538A-NSM τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM ὑποκάτω5270PREP ἀμπέλου288N-GSF καὶ2532CONJ ὑποκάτω5270PREP συκῆς4808N-GSF

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM 3588T-NSM λαλῶν2980V-PAPNS ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS καὶ2532CONJ ἐξήγειρέν1825V-IAI-3S με1473P-AS ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ὅταν3752ADV ἐξεγερθῇ1825V-APS-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἐξ1537PREP ὕπνου5258N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

2 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Τί5100I-ASN σύ4771P-NS βλέπεις991V-PAI-2S καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Ἑώρακα3708V-RAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ λυχνία3087N-NSF χρυσῆ5552A-NSF ὅλη3650A-NSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN λαμπάδιονN-NSN ἐπάνω1883ADV αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἑπτὰ2033N-NUI λύχνοι3088N-NPM ἐπάνω1883ADV αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἑπτὰ2033N-NUI ἐπαρυστρίδεςN-NPF τοῖς3588T-DPM λύχνοις3088N-DPM τοῖς3588T-DPM ἐπάνω1883ADV αὐτῆς846D-GSF

3 καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI ἐλαῖαι1636N-NPF ἐπάνω1883ADV αὐτῆς846D-GSF μία1520A-NSF ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPN τοῦ3588T-GSN λαμπαδίουN-GSN καὶ2532CONJ μία1520A-NSF ἐξ1537PREP εὐωνύμων2176A-GPN

4 καὶ2532CONJ ἐπηρώτησα1905V-AAI-1S καὶ2532CONJ εἶπον3004V-AAI-1S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM τὸν3588T-ASM λαλοῦντα2980V-PAPAS ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS λέγων3004V-PAPNS Τί5100I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ταῦτα3778D-NPN κύριε2962N-VSM

5 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM 3588T-NSM λαλῶν2980V-PAPNS ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Οὐ3364ADV γινώσκεις1097V-PAI-2S τί5100I-ASN ἐστιν1510V-PAI-3S ταῦτα3778D-NPN καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Οὐχί3364ADV κύριε2962N-VSM

6 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS Οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ζοροβαβελ2216N-PRI λέγων3004V-PAPNS Οὐκ3364ADV ἐν1722PREP δυνάμει1411N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF οὐδὲ3761CONJ ἐν1722PREP ἰσχύι2479N-DSF ἀλλ235CONJ 2228CONJ ἐν1722PREP πνεύματί4151N-DSN μου1473P-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

7 τίς5100I-NSM εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NS τὸ3588T-NSN ὄρος3735N-NSN τὸ3588T-NSN μέγα3173A-NSN πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN Ζοροβαβελ2216N-PRI τοῦ3588T-GSN κατορθῶσαιV-AAN καὶ2532CONJ ἐξοίσω1627V-FAI-1S τὸν3588T-ASM λίθον3037N-ASM τῆς3588T-GSF κληρονομίας2817N-GSF ἰσότητα2471N-ASF χάριτος5485N-GSF χάριτα5485N-ASF αὐτῆς846D-GSF

8 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

9 Αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF Ζοροβαβελ2216N-PRI ἐθεμελίωσαν2311V-AAI-3P τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦτον3778D-ASM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF αὐτοῦ846D-GSM ἐπιτελέσουσιν2005V-FAI-3P αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐπιγνώσῃ1921V-FMI-2S διότι1360CONJ κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ἐξαπέσταλκέν1821V-RAI-3S με1473P-AS πρὸς4314PREP σέ4771P-AS

10 διότι1360CONJ τίς5100I-NSM ἐξουδένωσεν1847V-AAI-3S εἰς1519PREP ἡμέρας2250N-APF μικράς3398A-APF καὶ2532CONJ χαροῦνται5463V-FMI-3P καὶ2532CONJ ὄψονται3708V-FMI-3P τὸν3588T-ASM λίθον3037N-ASM τὸν3588T-ASM κασσιτέρινονA-ASM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF Ζοροβαβελ2216N-PRI ἑπτὰ2033N-NUI οὗτοι3778D-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM κυρίου2962N-GSM εἰσὶν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ἐπιβλέποντες1914V-PAPNP ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

11 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθην611V-API-1S καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Τί5100I-NSN αἱ3588T-NPF δύο1417N-NUI ἐλαῖαι1636N-NPF αὗται3778D-NPF αἱ3588T-NPF ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPN τῆς3588T-GSF λυχνίας3087N-GSF καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP εὐωνύμων2176A-GPN

12 καὶ2532CONJ ἐπηρώτησα1905V-AAI-1S ἐκ1537PREP δευτέρου1208A-GSN καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Τί5100I-NSN οἱ3588T-NPM δύο1417N-NUI κλάδοι2798N-NPM τῶν3588T-GPF ἐλαιῶν1636N-GPF οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χερσὶν5495N-DPF τῶν3588T-GPM δύο1417N-NUI μυξωτήρωνN-GPM τῶν3588T-GPM χρυσῶν5552A-GPM τῶν3588T-GPM ἐπιχεόντων2022V-PAPGP καὶ2532CONJ ἐπαναγόντων1877V-PAPGP τὰς3588T-APF ἐπαρυστρίδαςN-APF τὰς3588T-APF χρυσᾶς5552A-APF

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Οὐκ3364ADV οἶδας1492V-RAI-2S τί5100I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ταῦτα3778D-NPN καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Οὐχί3364ADV κύριε2962N-VSM

14 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM δύο1417N-NUI υἱοὶ5207N-NPM τῆς3588T-GSF πιότητος4096N-GSF παρεστήκασιν3936V-RAI-3P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

Κεφάλαιο 5

1 Καὶ2532CONJ ἐπέστρεψα1994V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἦρα142V-AAI-1S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμούς3788N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ δρέπανον1407N-ASN πετόμενον4072V-PMPAS

2 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Τί5100I-ASN σὺ4771P-NS βλέπεις991V-PAI-2S καὶ2532CONJ εἶπα3004V-AAI-1S Ἐγὼ1473P-NS ὁρῶ3708V-PAI-1S δρέπανον1407N-ASN πετόμενον4072V-PMPAS μῆκος3372N-ASN πήχεων4083N-GPM εἴκοσι1501N-NUI καὶ2532CONJ πλάτος4114N-ASN πήχεων4083N-GPM δέκα1176N-NUI

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἀρὰ685N-NSF 3588T-NSF ἐκπορευομένη1607V-PMPNS ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF διότι1360CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM κλέπτης2812N-NSM ἐκ1537PREP τούτου3778D-GSN ἕως2193PREP θανάτου2288N-GSM ἐκδικηθήσεται1556V-FPI-3S καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐπίορκος1965A-NSM ἐκ1537PREP τούτου3778D-GSN ἕως2193PREP θανάτου2288N-GSM ἐκδικηθήσεται1556V-FPI-3S

4 καὶ2532CONJ ἐξοίσω1627V-FAI-1S αὐτό846D-ASN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM κλέπτου2812N-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM ὀμνύοντος3660V-PAPGS τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP ψεύδει5579N-DSN καὶ2532CONJ καταλύσει2647V-FAI-3S ἐν1722PREP μέσῳ3319N-DSN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ συντελέσει4931V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ξύλα3586N-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM λίθους3037N-APM αὐτοῦ846D-GSM

5 Καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM 3588T-NSM λαλῶν2980V-PAPNS ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Ἀνάβλεψον308V-AAD-2S τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἰδὲ3708V-AAD-2S τί5100I-ASN τὸ3588T-ASN ἐκπορευόμενον1607V-PMPAS τοῦτο3778D-ASN

6 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Τί5100I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN μέτρον3358N-NSN τὸ3588T-NSN ἐκπορευόμενον1607V-PMPNS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἀδικία93N-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF

7 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ τάλαντον5007N-ASN μολίβουN-GSM ἐξαιρόμενον1808V-PMPAS καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ μία1520A-NSF γυνὴ1135N-NSF ἐκάθητο2521V-IMI-3S ἐν1722PREP μέσῳ3319N-DSN τοῦ3588T-GSN μέτρου3358N-GSN

8 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀνομία458N-NSF καὶ2532CONJ ἔρριψεν4495V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἐν1722PREP μέσῳ3319N-DSN τοῦ3588T-GSN μέτρου3358N-GSN καὶ2532CONJ ἔρριψεν4495V-AAI-3S τὸν3588T-ASM λίθον3037N-ASM τοῦ3588T-GSM μολίβουN-GSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN αὐτῆς846D-GSF

9 καὶ2532CONJ ἦρα142V-AAI-1S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμούς3788N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ δύο1417N-NUI γυναῖκες1135N-NPF ἐκπορευόμεναι1607V-PMPNP καὶ2532CONJ πνεῦμα4151N-ASN ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πτέρυξιν4420N-DPF αὐτῶν846D-GPF καὶ2532CONJ αὗται3778D-NPF εἶχον2192V-IAI-3P πτέρυγας4420N-APF ὡς3739CONJ πτέρυγας4420N-APF ἔποποςN-GSM καὶ2532CONJ ἀνέλαβον353V-AAI-3P τὸ3588T-ASN μέτρον3358N-ASN ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM

10 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM τὸν3588T-ASM λαλοῦντα2980V-PAPAS ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS Ποῦ4225ADV αὗται3778D-NPF ἀποφέρουσιν667V-PAI-3P τὸ3588T-ASN μέτρον3358N-ASN

11 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Οἰκοδομῆσαι3618V-AAN αὐτῷ846D-DSN οἰκίαν3614N-ASF ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Βαβυλῶνος897N-GSF καὶ2532CONJ ἑτοιμάσαι2090V-AAN καὶ2532CONJ θήσουσιν5087V-FAI-3P αὐτὸ846D-ASN ἐκεῖ1563ADV ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ἑτοιμασίαν2091N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ ἐπέστρεψα1994V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἦρα142V-AAI-1S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμούς3788N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ τέσσαρα5064A-APN ἅρματα716N-APN ἐκπορευόμενα1607V-PMPAP ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN δύο1417N-NUI ὀρέων3735N-GPN καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ὄρη3735N-NPN ἦν1510V-IAI-3S ὄρη3735N-NPN χαλκᾶ5470A-NPN

2 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἅρματι716N-DSN τῷ3588T-DSN πρώτῳ4413A-DSNS ἵπποι2462N-NPM πυρροί4450A-NPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἅρματι716N-DSN τῷ3588T-DSN δευτέρῳ1208A-DSN ἵπποι2462N-NPM μέλανες3189A-NPM

3 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἅρματι716N-DSN τῷ3588T-DSN τρίτῳ5154A-DSM ἵπποι2462N-NPM λευκοί3022A-NPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἅρματι716N-DSN τῷ3588T-DSN τετάρτῳ5067A-DSN ἵπποι2462N-NPM ποικίλοι4164A-NPM ψαροίA-NPM

4 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθην611V-API-1S καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM τὸν3588T-ASM λαλοῦντα2980V-PAPAS ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS Τί5100I-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S ταῦτα3778D-NPN κύριε2962N-VSM

5 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM 3588T-NSM λαλῶν2980V-PAPNS ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ταῦτά3778D-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S οἱ3588T-NPM τέσσαρες5064A-NPM ἄνεμοι417N-NPM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἐκπορεύονται1607V-PMI-3P παραστῆναι3936V-AAN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

6 ἐν1722PREP 3739 R-DSN ἦσαν1510V-IAI-3P οἱ3588T-NPM ἵπποι2462N-NPM οἱ3588T-NPM μέλανες3189A-NPM ἐξεπορεύοντο1607V-IMI-3P ἐπὶ1909PREP γῆν1065N-ASF βορρᾶ1005N-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM λευκοὶ3022A-NPM ἐξεπορεύοντο1607V-IMI-3P κατόπισθενADV αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ποικίλοι4164A-NPM ἐξεπορεύοντο1607V-IMI-3P ἐπὶ1909PREP γῆν1065N-ASF νότου3558N-GSM

7 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ψαροὶA-NPM ἐξεπορεύοντο1607V-IMI-3P καὶ2532CONJ ἐπέβλεπον1914V-IAI-3P τοῦ3588T-GSN πορεύεσθαι4198V-PMN τοῦ3588T-GSN περιοδεῦσαιV-AAN τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Πορεύεσθε4198V-PMD-2P καὶ2532CONJ περιοδεύσατεV-AAD-2P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ περιώδευσανV-AAI-3P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

8 καὶ2532CONJ ἀνεβόησεν310V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS Ἰδοὺ2400INJ οἱ3588T-NPM ἐκπορευόμενοι1607V-PMPNP ἐπὶ1909PREP γῆν1065N-ASF βορρᾶ1005N-GSM ἀνέπαυσαν373V-AAI-3P τὸν3588T-ASM θυμόν2372N-ASM μου1473P-GS ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF βορρᾶ1005N-GSM

9 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

10 Λαβὲ2983V-AAD-2S τὰ3588T-APN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF παρὰ3844PREP τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM καὶ2532CONJ παρὰ3844PREP τῶν3588T-GPM χρησίμων5539A-GPM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ παρὰ3844PREP τῶν3588T-GPM ἐπεγνωκότων1921V-RAPGP αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ εἰσελεύσῃ1525V-FMI-2S σὺ4771P-NS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ιωσιου2502N-GSM τοῦ3588T-GSM ΣοφονιουN-GSM τοῦ3588T-GSM ἥκοντος1854V-PAPGS ἐκ1537PREP Βαβυλῶνος897N-GSF

11 καὶ2532CONJ λήψῃ2983V-FMI-2S ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ χρυσίον5553N-ASN καὶ2532CONJ ποιήσεις4160V-FAI-3S στεφάνους4735N-APM καὶ2532CONJ ἐπιθήσεις2007V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF Ἰησοῦ2424N-PRI τοῦ3588T-GSM ΙωσεδεκN-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM τοῦ3588T-GSM μεγάλου3173A-GSM

12 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἰδοὺ2400INJ ἀνήρ435N-NSM Ἀνατολὴ395N-NSF ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ὑποκάτωθενPREP αὐτοῦ846D-GSM ἀνατελεῖ393V-FAI-3S καὶ2532CONJ οἰκοδομήσει3618V-FAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM

13 καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM λήμψεται2983V-FMI-3S ἀρετὴν703N-ASF καὶ2532CONJ καθίεται2523V-PMI-3S καὶ2532CONJ κατάρξειV-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ βουλὴ1012N-NSF εἰρηνικὴ1516A-NSF ἔσται1510V-FMI-3S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ἀμφοτέρων297A-GPM

14 3588T-NSM δὲ1161PRT στέφανος4735N-NSM ἔσται1510V-FMI-3S τοῖς3588T-DPM ὑπομένουσιν5278V-PAPDP καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM χρησίμοις5539A-DPM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἐπεγνωκόσιν1921V-RAPDP αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP χάριτα5485N-ASF υἱοῦ5207N-GSM ΣοφονιουN-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ψαλμὸν5568N-ASM ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM κυρίου2962N-GSM

15 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μακρὰν3112ADV ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM ἥξουσιν1854V-FAI-3P καὶ2532CONJ οἰκοδομήσουσιν3618V-FAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ γνώσεσθε1097V-FMI-2P διότι1360CONJ κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ἀπέσταλκέν649V-RAI-3S με1473P-AS πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐὰν1437CONJ εἰσακούοντες1522V-PAPNP εἰσακούσητε1522V-AAS-2P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ὑμῶν4771P-GP

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN τετάρτῳ5067A-DSN ἔτει2094N-DSN ἐπὶ1909PREP ΔαρείουN-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ζαχαριαν2197N-PRI τετράδι5064N-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐνάτου1766A-GSM ὅς3739 R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ΧασελευN-PRI

2 καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S εἰς1519PREP ΒαιθηλN-PRI ΣαρασαρN-PRI καὶ2532CONJ ΑρβεσεερN-PRI 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN ἐξιλάσασθαιV-AMP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM

3 λέγων3004V-PAPNS πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἱερεῖς2409N-NPM τοὺς3588T-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM κυρίου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM προφήτας4396N-APM λέγων3004V-PAPNS Εἰσελήλυθεν1525V-RAI-3S ὧδε3592ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM μηνὶ3303N-DSM τῷ3588T-DSM πέμπτῳ3991A-DSM τὸ3588T-NSN ἁγίασμαN-NSN καθότι2530ADV ἐποίησα4160V-AAI-1S ἤδη2235ADV ἱκανὰ2425A-APN ἔτη2094N-APN

4 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM τῶν3588T-GPF δυνάμεων1411N-GPF πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

5 Εἰπὸν2036V-AAD-2S πρὸς4314PREP ἅπαντα537A-ASM τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἱερεῖς2409N-NPM λέγων3004V-PAPNS Ἐὰν1437CONJ νηστεύσητε3522V-AAS-2P 2228CONJ κόψησθε2875V-AMS-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πέμπταις3991A-DPF 2228CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἑβδόμαις1442A-DPF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἑβδομήκοντα1440N-NUI ἔτη2094N-APN μὴ3165ADV νηστείαν3521N-ASF νενηστεύκατέ3522V-RAI-2P μοι1473P-DS

6 καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ φάγητε2068V-AAS-2P 2228CONJ πίητε4095V-AAS-2P οὐχ3364ADV ὑμεῖς4771P-NP ἔσθετε2068V-PAI-2P καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP πίνετε4095V-PAI-2P

7 οὐχ3364ADV οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM λόγοι3056N-NPM εἰσίν1510V-PAI-3P οὓς3739 R-APM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP χερσὶν5495N-DPF τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM τῶν3588T-GPM ἔμπροσθεν1715ADV ὅτε3753ADV ἦν1510V-IAI-3S Ιερουσαλημ2419N-PRI κατοικουμένη2730V-PMPNS καὶ2532CONJ εὐθηνοῦσαV-PAPNS καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πόλεις4172N-NPF αὐτῆς846D-GSF κυκλόθεν2943ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSF ὀρεινὴ3714N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF πεδινὴ3977A-NSF κατῳκεῖτο2730V-IMI-3S

8 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ζαχαριαν2197N-ASM λέγων3004V-PAPNS

9 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Κρίμα2917N-ASN δίκαιον1342A-ASN κρίνατε2919V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἔλεος1656N-ASN καὶ2532CONJ οἰκτιρμὸν3628A-ASM ποιεῖτε4160V-PAI-2P ἕκαστος1538A-VSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

10 καὶ2532CONJ χήραν5503N-ASF καὶ2532CONJ ὀρφανὸν3737A-ASM καὶ2532CONJ προσήλυτον4339N-ASM καὶ2532CONJ πένητα3993N-ASM μὴ3165ADV καταδυναστεύετε2616V-PAD-2P καὶ2532CONJ κακίαν2549N-ASF ἕκαστος1538A-NSM τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846D-GSM μὴ3165ADV μνησικακείτωV-PAD-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF ὑμῶν4771P-GP

11 καὶ2532CONJ ἠπείθησαν544V-AAI-3P τοῦ3588T-GSN προσέχειν4337V-PAN καὶ2532CONJ ἔδωκαν1325V-AAI-3P νῶτον3577N-ASM παραφρονοῦντα3912V-PAPAS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὦτα3775N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐβάρυναν925V-AAI-3P τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV εἰσακούειν1522V-PAN

12 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF αὐτῶν846D-GPM ἔταξαν5021V-AAI-3P ἀπειθῆ545A-APF τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV εἰσακούειν1522V-PAN τοῦ3588T-GSM νόμου3551N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM οὓς3739 R-APM ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP χερσὶν5495N-DPF τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM τῶν3588T-GPM ἔμπροσθεν1715ADV καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὀργὴ3709N-NSF μεγάλη3173A-NSF παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM

13 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM εἶπεν3004V-AAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσήκουσαν1522V-AAI-3P αὐτοῦ846D-GSM οὕτως3778ADV κεκράξονται2896V-FMI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV εἰσακούσω1522V-FAI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

14 καὶ2532CONJ ἐκβαλῶ1544V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN 3739 R-APN οὐκ3364ADV ἔγνωσαν1097V-AAI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἀφανισθήσεται853V-FPI-3P κατόπισθενADV αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP διοδεύοντος1353V-PAPGS καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP ἀναστρέφοντος390V-PAPGS καὶ2532CONJ ἔταξαν5021V-AAI-3P γῆν1065N-ASF ἐκλεκτὴν1588A-ASF εἰς1519PREP ἀφανισμόν854N-ASM

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM λέγων3004V-PAPNS

2 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἐζήλωσα2206V-AAI-1S τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF Σιων4622N-PRI ζῆλον2205N-ASM μέγαν3173A-ASM καὶ2532CONJ θυμῷ2372N-DSM μεγάλῳ3173A-DSM ἐζήλωσα2206V-AAI-1S αὐτήν846D-ASF

3 τάδε3592D-NPN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Καὶ2532ADV ἐπιστρέψω1994V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP Σιων4622N-PRI καὶ2532CONJ κατασκηνώσω2681V-FAI-1S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ κληθήσεται2564V-FPI-3S 3588T-NSF Ιερουσαλημ2419N-PRI πόλις4172N-NSF 3588T-NSF ἀληθινὴ228A-NSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὄρος3735N-NSN κυρίου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM ὄρος3735N-NSN ἅγιον40A-NSN

4 τάδε3592D-NPN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἔτι2089ADV καθήσονται2524V-FMI-3P πρεσβύτεροι4245A-NPM καὶ2532CONJ πρεσβύτεραι4245A-NPFC ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πλατείαις4116A-DPF Ιερουσαλημ2419N-PRI ἕκαστος1538A-NSM τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἔχων2192V-PAPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP πλήθους4128N-GSN ἡμερῶν2250N-GPF

5 καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πλατεῖαι4116A-NPF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF πλησθήσονται4130V-FPI-3P παιδαρίων3808N-GPN καὶ2532CONJ κορασίων2877N-GPN παιζόντων3815V-PAPGP ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πλατείαις4116A-DPF αὐτῆς846D-GSF

6 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Διότι1360CONJ εἰ1487CONJ ἀδυνατήσει101V-FAI-3S ἐνώπιον1799PREP τῶν3588T-GPM καταλοίπων2645A-GPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM τούτου3778D-GSM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF μὴ3165ADV καὶ2532CONJ ἐνώπιον1799PREP ἐμοῦ1473P-GS ἀδυνατήσει101V-FAI-3S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

7 τάδε3592D-NPN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἀνασῴζω391V-PAI-1S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἀπὸ575PREP γῆς1065N-GSF ἀνατολῶν395N-GPF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP γῆς1065N-GSF δυσμῶν1424N-GPF

8 καὶ2532CONJ εἰσάξω1521V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ κατασκηνώσω2681V-FAI-1S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἔσονταί1510V-FMI-3P μοι1473P-DS εἰς1519PREP λαόν2992N-ASM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἔσομαι1510V-FMI-1S αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP θεὸν2316N-ASM ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP δικαιοσύνῃ1343N-DSF

9 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Κατισχυέτωσαν2729V-PAD-3P αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF ὑμῶν4771P-GP τῶν3588T-GPM ἀκουόντων191V-PAPGP ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ταύταις3778D-DPF τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM ἀφ575PREP ἧς3739 R-GSF ἡμέρας2250N-GSF τεθεμελίωται2311V-RMI-3S 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM κυρίου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ναὸς3485N-NSM ἀφ575PREP οὗ3739 R-GSM ᾠκοδόμηται3618V-RMI-3S

10 διότι1360CONJ πρὸ4253PREP τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF ἐκείνων1565D-GPF 3588T-NSM μισθὸς3408N-NSM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP ὄνησινN-ASF καὶ2532CONJ 3588T-NSM μισθὸς3408N-NSM τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN οὐχ3364ADV ὑπάρξει5225V-FAI-3S καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ἐκπορευομένῳ1607V-PMPDS καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM εἰσπορευομένῳ1531V-PMPDS οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S εἰρήνη1515N-NSF ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF θλίψεως2347N-GSF καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM ἕκαστον1538A-ASM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM

11 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV οὐ3364ADV κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-GSF τὰς3588T-APF ἔμπροσθεν1715ADV ἐγὼ1473P-NS ποιῶ4160V-PAI-1S τοῖς3588T-DPM καταλοίποις2645A-DPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM τούτου3778D-GSM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

12 ἀλλ235CONJ 2228CONJ δείξω1166V-FAI-1S εἰρήνην1515N-ASF 3588T-NSF ἄμπελος288N-NSF δώσει1325V-FAI-3S τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF δώσει1325V-FAI-3S τὰ3588T-APN γενήματα1081N-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM δώσει1325V-FAI-3S τὴν3588T-ASF δρόσονN-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ κατακληρονομήσω2624V-FAI-1S τοῖς3588T-DPM καταλοίποις2645A-DPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS πάντα3956A-APN ταῦτα3778D-APN

13 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἦτε1510V-IAI-2P ἐν1722PREP κατάρᾳ2671N-DSF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN οἶκος3624N-VSM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI οὕτως3778ADV διασώσω1295V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ ἔσεσθε1510V-FMI-2P ἐν1722PREP εὐλογίᾳ2129N-DSF θαρσεῖτε2293V-PAD-2P καὶ2532CONJ κατισχύετε2729V-PAD-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χερσὶν5495N-DPF ὑμῶν4771P-GP

14 διότι1360CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM διενοήθηνV-API-1S τοῦ3588T-GSN κακῶσαι2559V-AAN ὑμᾶς4771P-AP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN παροργίσαι3949V-AAN με1473P-AS τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM ὑμῶν4771P-GP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μετενόησα3340V-AAI-1S

15 οὕτως3778ADV παρατέταγμαιV-RMI-1S καὶ2532CONJ διανενόημαιV-RMI-1S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ταύταις3778D-DPF τοῦ3588T-GSN καλῶς2570ADV ποιῆσαι4160V-AAN τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ιουδα2448N-PRI θαρσεῖτε2293V-PAD-2P

16 οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM λόγοι3056N-NPM οὓς3739 R-APM ποιήσετε4160V-FAI-2P λαλεῖτε2980V-PAD-2P ἀλήθειαν225N-ASF ἕκαστος1538A-VSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ κρίμα2917N-ASN εἰρηνικὸν1516A-ASM κρίνατε2919V-AAD-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πύλαις4439N-DPF ὑμῶν4771P-GP

17 καὶ2532CONJ ἕκαστος1538A-NSM τὴν3588T-ASF κακίαν2549N-ASF τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM μὴ3165ADV λογίζεσθε3049V-PMD-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ὅρκον3727N-ASM ψευδῆ5571A-ASM μὴ3165ADV ἀγαπᾶτε25V-PAI-2P διότι1360CONJ ταῦτα3778D-APN πάντα3956A-APN ἐμίσησα3404V-AAI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

18 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κύριου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

19 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Νηστεία3521N-NSF 3588T-NSF τετρὰςN-NSF καὶ2532CONJ νηστεία3521N-NSF 3588T-NSF πέμπτη3991A-NSF καὶ2532CONJ νηστεία3521N-NSF 3588T-NSF ἑβδόμη1442A-NSF καὶ2532CONJ νηστεία3521N-NSF 3588T-NSF δεκάτη1182A-NSF ἔσονται1510V-FMI-3P τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ιουδα2448N-PRI εἰς1519PREP χαρὰν5479N-ASF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP εὐφροσύνην2167N-ASF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ἑορτὰς1859N-APF ἀγαθὰς18A-APF καὶ2532CONJ εὐφρανθήσεσθε2165V-FPI-2P καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF εἰρήνην1515N-ASF ἀγαπήσατε25V-AAD-2P

20 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἔτι2089ADV ἥξουσιν1854V-FAI-3P λαοὶ2992N-NPM πολλοὶ4183A-NPM καὶ2532CONJ κατοικοῦντες2730V-PAPNP πόλεις4172N-APF πολλάς4183A-APF

21 καὶ2532CONJ συνελεύσονται4905V-FMI-3P κατοικοῦντες2730V-PAPNP πέντε4002N-NUI πόλεις4172N-APF εἰς1519PREP μίαν1520A-ASF πόλιν4172N-ASF λέγοντες3004V-PAPNP Πορευθῶμεν4198V-APS-1P δεηθῆναι1210V-APN τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐκζητῆσαι1567V-AAN τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN κυρίου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM πορεύσομαι4198V-FMI-1S κἀγώ2504CONJ

22 καὶ2532CONJ ἥξουσιν1854V-FAI-3P λαοὶ2992N-NPM πολλοὶ4183A-NPM καὶ2532CONJ ἔθνη1484N-NPN πολλὰ4183A-NPN ἐκζητῆσαι1567V-AAN τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN κυρίου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN ἐξιλάσκεσθαιV-PMN τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN κυρίου2962N-GSM

23 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF ἐὰν1437CONJ ἐπιλάβωνται1949V-AMS-3P δέκα1176N-NUI ἄνδρες435N-NPM ἐκ1537PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF γλωσσῶν1100N-GPF τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN καὶ2532CONJ ἐπιλάβωνται1949V-AMS-3P τοῦ3588T-GSN κρασπέδου2899N-GSN ἀνδρὸς435N-GSM Ιουδαίου2453N-GSM λέγοντες3004V-PAPNP Πορευσόμεθα4198V-FMI-1P μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS διότι1360CONJ ἀκηκόαμεν191V-RAI-1P ὅτι3754CONJ 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP ἐστιν1510V-PAI-3S

Κεφάλαιο 9

1 ΛῆμμαN-ASN λόγου3056N-GSM κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF ΣεδραχN-PRI καὶ2532CONJ Δαμασκοῦ1154N-PRI θυσία2378N-NSF αὐτοῦ846D-GSM διότι1360CONJ κύριος2962N-NSM ἐφορᾷ1896V-PAI-3S ἀνθρώπους444N-APM καὶ2532CONJ πάσας3956A-APF φυλὰς5443N-APF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

2 καὶ2532CONJ ΕμαθN-PRI ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὁρίοις3725N-DPN αὐτῆς846D-GSF Τύρος5184N-PRI καὶ2532CONJ Σιδών4605N-PRI διότι1360CONJ ἐφρόνησαν5426V-AAI-3P σφόδρα4970ADV

3 καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S Τύρος5184N-PRI ὀχυρώματα3794N-APN ἑαυτῇ1438D-DSF καὶ2532CONJ ἐθησαύρισεν2343V-AAI-3S ἀργύριον694N-ASN ὡς3739CONJ χοῦν5522N-ASM καὶ2532CONJ συνήγαγεν4863V-AAI-3S χρυσίον5553N-ASN ὡς3739CONJ πηλὸν4081N-ASM ὁδῶν3598N-GPF

4 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN κύριος2962N-NSM κληρονομήσει2816V-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ πατάξει3960V-FAI-3S εἰς1519PREP θάλασσαν2281N-ASF δύναμιν1411N-ASF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἐν1722PREP πυρὶ4442N-DSN καταναλωθήσεται2654V-FPI-3S

5 ὄψεται3708V-FMI-3S ἈσκαλὼνN-NSF καὶ2532CONJ φοβηθήσεται5399V-FPI-3S καὶ2532CONJ Γάζα1047N-NSF καὶ2532CONJ ὀδυνηθήσεται3600V-FPI-3S σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ ΑκκαρωνN-PRI ὅτι3754CONJ ᾐσχύνθη153V-API-3S ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN παραπτώματι3900N-DSN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἀπολεῖται622V-FMI-3S βασιλεὺς935N-NSM ἐκ1537PREP Γάζης1047N-GSF καὶ2532CONJ ἈσκαλὼνN-NSF οὐ3364ADV μὴ3165ADV κατοικηθῇ2730V-APS-3S

6 καὶ2532CONJ κατοικήσουσιν2730V-FAI-3P ἀλλογενεῖς241A-NPM ἐν1722PREP Ἀζώτῳ108N-DSF καὶ2532CONJ καθελῶ2507V-FAI-1S ὕβριν5196N-ASF ἀλλοφύλων246A-GPM

7 καὶ2532CONJ ἐξαρῶ1808V-FAI-1S τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN βδελύγματα946N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN ὀδόντων3599N-GPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ὑπολειφθήσεται5275V-FPI-3S καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P ὡς3739CONJ χιλίαρχος5506N-NSM ἐν1722PREP Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ΑκκαρωνN-PRI ὡς3739CONJ 3588T-NSM ΙεβουσαῖοςN-NSM

8 καὶ2532CONJ ὑποστήσομαιV-FMI-1S τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM μου1473P-GS ἀνάστημαN-ASN τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV διαπορεύεσθαι1279V-PMN μηδὲ3366CONJ ἀνακάμπτειν344V-PAN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐπέλθῃ1904V-AAS-3S ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM οὐκέτι3765ADV ἐξελαύνωνV-PAPNS διότι1360CONJ νῦν3568ADV ἑώρακα3708V-RAI-1S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM μου1473P-GS

9 Χαῖρε5463V-PAD-2S σφόδρα4970ADV θύγατερ2364N-VSF Σιων4622N-PRI κήρυσσε2784V-PAD-2S θύγατερ2364N-VSF Ιερουσαλημ2419N-PRI ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM σου4771P-GS ἔρχεταί2064V-PMI-3S σοι4771P-DS δίκαιος1342A-NSM καὶ2532CONJ σῴζων4982V-PAPNS αὐτός846D-NSM πραὺς4239A-NSM καὶ2532CONJ ἐπιβεβηκὼς1910V-RAPNS ἐπὶ1909PREP ὑποζύγιον5268N-ASN καὶ2532CONJ πῶλον4454N-ASM νέον3501A-ASM

10 καὶ2532CONJ ἐξολεθρεύσει1842V-FAI-3S ἅρματα716N-APN ἐξ1537PREP Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ ἵππον2462N-ASM ἐξ1537PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἐξολεθρευθήσεται1842V-FPI-3S τόξον5115N-NSN πολεμικόνA-NSN καὶ2532CONJ πλῆθος4128N-ASN καὶ2532CONJ εἰρήνη1515N-NSF ἐξ1537PREP ἐθνῶν1484N-GPN καὶ2532CONJ κατάρξειV-FAI-3S ὑδάτων5204N-GPN ἕως2193PREP θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ ποταμῶν4215N-GPM διεκβολὰςN-APF γῆς1065N-GSF

11 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἐν1722PREP αἵματι129N-DSN διαθήκης1242N-GSF ἐξαπέστειλας1821V-AAI-2S δεσμίους1198A-APM σου4771P-GS ἐκ1537PREP λάκκουN-GSM οὐκ3364ADV ἔχοντος2192V-PAPGS ὕδωρ5204N-NSN

12 καθήσεσθε2524V-FMI-2P ἐν1722PREP ὀχυρώματι3794N-DSN δέσμιοι1198N-VPM τῆς3588T-GSF συναγωγῆς4864N-GSF καὶ2532CONJ ἀντὶ473PREP μιᾶς1519A-GSF ἡμέρας2250N-GSF παροικεσίαςN-GSF σου4771P-GS διπλᾶ1362A-APN ἀνταποδώσω467V-FAI-1S σοι4771P-DS

13 διότι1360CONJ ἐνέτεινάV-AAI-1S σε4771P-AS Ιουδα2448N-PRI ἐμαυτῷ1683D-DSM τόξον5115N-ASN ἔπλησα4130V-AAI-1S τὸν3588T-ASM Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ ἐπεγερῶ1892V-FAI-1S τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN σου4771P-GS Σιων4622N-PRI ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN τῶν3588T-GPM Ἑλλήνων1672N-GPM καὶ2532CONJ ψηλαφήσω5584V-FAI-1S σε4771P-AS ὡς3739CONJ ῥομφαίαν4501N-ASF μαχητοῦN-GSM

14 καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S ὡς3739CONJ ἀστραπὴ796N-NSF βολίς1002N-NSF καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ἐν1722PREP σάλπιγγι4536N-DSF σαλπιεῖ4537V-FAI-3S καὶ2532CONJ πορεύσεται4198V-FMI-3S ἐν1722PREP σάλῳ4535N-DSM ἀπειλῆς547N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

15 κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ὑπερασπιεῖ5231V-FAI-3S αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ καταναλώσουσιν2654V-FAI-3P αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ καταχώσουσινV-FAI-3P αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP λίθοις3037N-DPM σφενδόνηςN-GSF καὶ2532CONJ ἐκπίονταιV-FMI-3P αὐτοὺς846D-APM ὡς3739CONJ οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ πλήσουσιν4130V-FAI-3P ὡς3739CONJ φιάλας5357N-APF θυσιαστήριον2379N-ASN

16 καὶ2532CONJ σώσει4982V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ὡς3739CONJ πρόβατα4263N-APN λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846D-GSM διότι1360CONJ λίθοι3037N-NPM ἅγιοι40A-NPM κυλίονται2947V-PMI-3P ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

17 ὅτι3754CONJ εἴ1487CONJ τι5100I-NSN ἀγαθὸν18A-NSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἴ1487CONJ τι5100I-NSN καλὸν2570A-NSN παρ3844PREP αὐτοῦ846D-GSM σῖτος4621N-NSM νεανίσκοις3495N-DPM καὶ2532CONJ οἶνος3631N-NSM εὐωδιάζωνV-PAPNS εἰς1519PREP παρθένους3933N-APF

Κεφάλαιο 10

1 Αἰτεῖσθε154V-PMD-2P ὑετὸν5205N-ASM παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM καθ2596PREP ὥραν5610N-ASF πρόιμον4406A-ASF καὶ2532CONJ ὄψιμον3797A-ASF κύριος2962N-NSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S φαντασίας5325N-APF καὶ2532CONJ ὑετὸν5205N-ASM χειμερινὸνA-ASM δώσει1325V-FAI-3S αὐτοῖς846D-DPM ἑκάστῳ1538A-DSM βοτάνην1008N-ASF ἐν1722PREP ἀγρῷ68N-DSM

2 διότι1360CONJ οἱ3588T-NPM ἀποφθεγγόμενοι669V-PAPNP ἐλάλησαν2980V-AAI-3P κόπους2873N-APM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μάντειςN-NPM ὁράσεις3706N-NPF ψευδεῖς5571A-NPF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐνύπνια1798N-APN ψευδῆ5571A-APN ἐλάλουν2980V-IAI-3P μάταια3152A-APN παρεκάλουν3870V-IAI-3P διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐξήρθησαν1808V-API-3P ὡς3739CONJ πρόβατα4263N-APN καὶ2532CONJ ἐκακώθησαν2559V-API-3P διότι1360CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἴασις2392N-NSF

3 ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ποιμένας4166N-APM παρωξύνθη3947V-API-3S 3588T-NSM θυμός2372N-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἀμνοὺς286N-APM ἐπισκέψομαι1980V-FMI-1S καὶ2532CONJ ἐπισκέψεται1980V-FMI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM τὸ3588T-ASN ποίμνιον4168N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ τάξει5021V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ὡς3739CONJ ἵππον2462N-ASM εὐπρεπῆA-APN αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP πολέμῳ4171N-DSM

4 καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐπέβλεψεν1914V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP αὐτοῦ846D-GSM ἔταξεν5021V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP αὐτοῦ846D-GSM τόξον5115N-NSN ἐν1722PREP θυμῷ2372N-DSM ἐξ1537PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐξελαύνωνV-PAPNS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN αὐτῷ846D-DSN

5 καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P ὡς3739CONJ μαχηταὶN-NPM πατοῦντες3961V-PAPNP πηλὸν4081N-ASM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF ἐν1722PREP πολέμῳ4171N-DSM καὶ2532CONJ παρατάξονταιV-FMI-3P διότι1360CONJ κύριος2962N-NSM μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ καταισχυνθήσονται2617V-FPI-3P ἀναβάταιN-NPM ἵππων2462N-GPM

6 καὶ2532CONJ κατισχύσω2729V-FAI-1S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ιωσηφ2501N-PRI σώσω4982V-FAI-1S καὶ2532CONJ κατοικιῶ2730V-FAI-1S αὐτούς846D-APM ὅτι3754CONJ ἠγάπησα25V-AAI-1S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM οὐκ3364ADV ἀπεστρεψάμην654V-AMI-1S αὐτούς846D-APM διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπακούσομαι1873V-FMI-1S αὐτοῖς846D-DPM

7 καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P ὡς3739CONJ μαχηταὶN-NPM τοῦ3588T-GSM Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ χαρήσεται5463V-FPI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ ἐν1722PREP οἴνῳ3631N-DSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN αὐτῶν846D-GPM ὄψονται3708V-FMI-3P καὶ2532CONJ εὐφρανθήσονται2165V-FPI-3P καὶ2532CONJ χαρεῖται5463V-FMI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

8 σημανῶ4591V-FAI-1S αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ εἰσδέξομαι1523V-FMI-1S αὐτούς846D-APM διότι1360CONJ λυτρώσομαι3084V-FMI-1S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ πληθυνθήσονται4129V-FPI-3P καθότι2530ADV ἦσαν1510V-IAI-3P πολλοί4183A-NPM

9 καὶ2532CONJ σπερῶ4687V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP λαοῖς2992N-DPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μακρὰν3112ADV μνησθήσονταί3403V-FPI-3P μου1473P-GS ἐκθρέψουσιν1625V-FAI-3P τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπιστρέψουσιν1994V-FAI-3P

10 καὶ2532CONJ ἐπιστρέψω1994V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP ἈσσυρίωνN-GSM εἰσδέξομαι1523V-FMI-1S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ΓαλααδῖτινN-ASF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM Λίβανον3030N-ASM εἰσάξω1521V-FAI-1S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ὑπολειφθῇ5275V-APS-3S ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM οὐδὲ3761CONJ εἷς1519A-NSM

11 καὶ2532CONJ διελεύσονται1330V-FMI-3P ἐν1722PREP θαλάσσῃ2281N-DSF στενῇ4728A-DSF καὶ2532CONJ πατάξουσιν3960V-FAI-3P ἐν1722PREP θαλάσσῃ2281N-DSF κύματα2949N-APN καὶ2532CONJ ξηρανθήσεται3583V-FPI-3S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN βάθη899N-APN ποταμῶν4215N-GPM καὶ2532CONJ ἀφαιρεθήσεται851V-FPI-3S πᾶσα3956A-NSF ὕβρις5196N-NSF ἈσσυρίωνN-GSM καὶ2532CONJ σκῆπτρονN-NSN Αἰγύπτου125N-GSF περιαιρεθήσεται4014V-FPI-3S

12 καὶ2532CONJ κατισχύσω2729V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP κυρίῳ2962N-DSM θεῷ2316N-DSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN αὐτοῦ846D-GSM κατακαυχήσονται2620V-FMI-3P λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 11

1 Διάνοιξον1272V-AAD-2S 3588T-VSM Λίβανος3030N-VSM τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF σου4771P-GS καὶ2532CONJ καταφαγέτω2719V-AAD-3S πῦρ4442N-NSN τὰς3588T-APF κέδρους2748N-APF σου4771P-GS

2 ὀλολυξάτω3649V-AAD-3S πίτυςN-NSF διότι1360CONJ πέπτωκεν4098V-RAI-3S κέδρος2748N-NSF ὅτι3754CONJ μεγάλως3171ADV μεγιστᾶνες3175N-NPM ἐταλαιπώρησαν5003V-AAI-3P ὀλολύξατε3649V-AAD-2P δρύεςN-NPF τῆς3588T-GSF ΒασανίτιδοςN-GSF ὅτι3754CONJ κατεσπάσθηV-API-3S 3588T-NSM δρυμὸςN-NSM 3588T-NSM σύμφυτος4854A-NSM

3 φωνὴ5456N-NSF θρηνούντων2354V-PAPGP ποιμένων4166N-GPM ὅτι3754CONJ τεταλαιπώρηκεν5003V-RAI-3S 3588T-NSF μεγαλωσύνη3172N-NSF αὐτῶν846D-GPM φωνὴ5456N-NSF ὠρυομένων5612V-PMPGP λεόντων3023N-GPM ὅτι3754CONJ τεταλαιπώρηκεν5003V-RAI-3S τὸ3588T-ASN φρύαγμαN-ASN τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM

4 τάδε3592D-NPN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ποιμαίνετε4165V-PAD-2P τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN τῆς3588T-GSF σφαγῆς4967N-GSF

5 3739 R-APN οἱ3588T-NPM κτησάμενοι2932V-AMPNP κατέσφαζον2695V-IAI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μετεμέλοντο3338V-IMI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πωλοῦντες4453V-PAPNP αὐτὰ846D-APN ἔλεγον3004V-IAI-3P Εὐλογητὸς2128A-NSM κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ πεπλουτήκαμεν4147V-RAI-1P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ποιμένες4166N-NPM αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἔπασχον3958V-IAI-3P οὐδὲν3762A-ASN ἐπ1909PREP αὐτοῖς846D-DPM

6 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN οὐ3364ADV φείσομαι5339V-FMI-1S οὐκέτι3765ADV ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS παραδίδωμι3860V-PAI-1S τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM ἕκαστον1538A-ASM εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF βασιλέως935N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ κατακόψουσιν2629V-FAI-3P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐξέλωμαι1807V-AMS-1S ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF αὐτῶν846D-GPM

7 καὶ2532CONJ ποιμανῶ4165V-FAI-1S τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN τῆς3588T-GSF σφαγῆς4967N-GSF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ΧαναανῖτινN-ASF καὶ2532CONJ λήμψομαι2983V-FMI-1S ἐμαυτῷ1683D-DSM δύο1417N-NUI ῥάβδουσ4464N-APF τὴν3588T-ASF μίαν1520A-ASF ἐκάλεσα2564V-AAI-1S ΚάλλοςN-ASN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἑτέραν2087A-ASF ἐκάλεσα2564V-AAI-1S ΣχοίνισμαN-ASN καὶ2532CONJ ποιμανῶ4165V-FAI-1S τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN

8 καὶ2532CONJ ἐξαρῶ1808V-FAI-1S τοὺς3588T-APM τρεῖς5140A-APM ποιμένας4166N-APM ἐν1722PREP μηνὶ3303N-DSM ἑνί1519A-DSM καὶ2532CONJ βαρυνθήσεται925V-FPI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ γὰρ1063PRT αἱ3588T-NPF ψυχαὶ5590N-NPF αὐτῶν846D-GPM ἐπωρύοντοV-AMI-3P ἐπ1909PREP ἐμέ1473P-AS

9 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Οὐ3364ADV ποιμανῶ4165V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP τὸ3588T-NSN ἀποθνῇσκον599V-PAPNS ἀποθνῃσκέτω599V-PAD-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἐκλεῖπον1587V-PAPNS ἐκλειπέτω1587V-PAD-3S καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κατάλοιπα2645A-APN κατεσθιέτωσαν2719V-PAD-3P ἕκαστος1538A-NSM τὰς3588T-APF σάρκας4561N-APF τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM

10 καὶ2532CONJ λήμψομαι2983V-FMI-1S τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF μου1473P-GS τὴν3588T-ASF καλὴν2570A-ASF καὶ2532CONJ ἀπορρίψω641V-FAI-1S αὐτὴν846D-ASF τοῦ3588T-GSN διασκεδάσαιV-AAN τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF μου1473P-GS ἣν3739 R-ASF διεθέμην1303V-AMI-1S πρὸς4314PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λαούς2992N-APM

11 καὶ2532CONJ διασκεδασθήσεταιV-FPI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ γνώσονται1097V-FMI-3P οἱ3588T-NPM ΧαναναῖοιN-NPM τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN τὰ3588T-APN φυλασσόμενα5442V-PMPAP διότι1360CONJ λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM ἐστίν1510V-PAI-3S

12 καὶ2532CONJ ἐρῶ2046V-FAI-1S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Εἰ1487CONJ καλὸν2570A-ASM ἐνώπιον1799PREP ὑμῶν4771P-GP ἐστιν1510V-PAI-3S δότε1325V-AAD-2P στήσαντες2476V-AAPNP τὸν3588T-ASM μισθόν3408N-ASM μου1473P-GS 2228CONJ ἀπείπασθε550V-AMI-2P καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P τὸν3588T-ASM μισθόν3408N-ASM μου1473P-GS τριάκοντα5144N-NUI ἀργυροῦς693A-APM

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Κάθες2524V-AAD-2S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN χωνευτήριονN-ASN καὶ2532CONJ σκέψαιV-AMD-2S εἰ1487CONJ δόκιμόν1384A-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἐδοκιμάσθην1381V-API-1S ὑπὲρ5228PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-1S τοὺς3588T-APM τριάκοντα5144N-NUI ἀργυροῦς693A-NSM καὶ2532CONJ ἐνέβαλον1685V-AAI-3P αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN χωνευτήριονN-ASN

14 καὶ2532CONJ ἀπέρριψα641V-AAI-1S τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF τὴν3588T-ASF δευτέραν1208A-ASF τὸ3588T-ASN ΣχοίνισμαN-ASN τοῦ3588T-GSN διασκεδάσαιV-AAN τὴν3588T-ASF κατάσχεσιν2697N-ASF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

15 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Ἔτι2089ADV λαβὲ2983V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM σκεύη4632N-APN ποιμενικὰA-APN ποιμένος4166N-GSM ἀπείρου552A-GSM

16 διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐξεγείρω1825V-PAI-1S ποιμένα4166N-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF τὸ3588T-ASN ἐκλιμπάνον1587V-PAPAS οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐπισκέψηται1980V-AMS-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN διεσκορπισμένον1287V-RMPAS οὐ3364ADV μὴ3165ADV ζητήσῃ2212V-AAS-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN συντετριμμένον4937V-RMPAS οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἰάσηται2390V-AMS-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὁλόκληρον3648A-ASN οὐ3364ADV μὴ3165ADV κατευθύνῃ2720V-AAS-3S καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κρέα2907N-APN τῶν3588T-GPM ἐκλεκτῶν1588A-GPM καταφάγεται2719V-FMI-3S καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀστραγάλουςN-APM αὐτῶν846D-GPM ἐκστρέψει1612V-FAI-3S

17 3588INJ οἱ3588T-VPM ποιμαίνοντες4165V-PAPNP τὰ3588T-APN μάταια3152A-APN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM καταλελοιπότες2641V-RAPVP τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN μάχαιρα3162N-NSF ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM βραχίονας1023N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ὀφθαλμὸν3788N-ASM τὸν3588T-ASM δεξιὸν1188A-ASM αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM βραχίων1023N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ξηραινόμενος3583V-PMPNS ξηρανθήσεται3583V-FPI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM ὀφθαλμὸς3788N-NSM 3588T-NSM δεξιὸς1188A-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἐκτυφλούμενοςV-PMPNS ἐκτυφλωθήσεταιV-FPI-3S

Κεφάλαιο 12

1 ΛῆμμαN-NSN λόγου3056N-GSM κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἐκτείνων1614V-PAPNS οὐρανὸν3772N-ASM καὶ2532CONJ θεμελιῶν2311V-PAPNS γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ πλάσσων4111V-PAPNS πνεῦμα4151N-ASN ἀνθρώπου444N-GSM ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM

2 Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS τίθημι5087V-PAI-1S τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI ὡς3739CONJ πρόθυραN-APN σαλευόμενα4531V-PMPAP πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM λαοῖς2992N-DPM κύκλῳ2945N-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Ιουδαίᾳ2449N-DSF ἔσται1510V-FMI-3S περιοχὴ4042N-NSF ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

3 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF θήσομαι5087V-FMI-1S τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI λίθον3037N-ASM καταπατούμενον2662V-PMPAS πᾶσιν3956A-DPN τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM καταπατῶν2662V-PAPNS αὐτὴν846D-ASF ἐμπαίζων1702V-PAPNS ἐμπαίξεται1702V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἐπισυναχθήσονται1996V-FPI-3P ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF πάντα3956A-NSN τὰ3588T-NPN ἔθνη1484N-NPN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

4 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM πατάξω3960V-FAI-1S πάντα3956A-ASM ἵππον2462N-ASM ἐν1722PREP ἐκστάσει1611N-DSF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἀναβάτην305N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP παραφρονήσει3912N-DSF ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ιουδα2448N-PRI διανοίξω1272V-FAI-1S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμούς3788N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἵππους2462N-APM τῶν3588T-GPM λαῶν2992N-GPM πατάξω3960V-FAI-1S ἐν1722PREP ἀποτυφλώσειN-DSF

5 καὶ2532CONJ ἐροῦσιν2046V-FAI-3P οἱ3588T-NPM χιλίαρχοι5506N-NPM Ιουδα2448N-PRI ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF αὐτῶν846D-GPM Εὑρήσομεν2147V-FAI-1P ἑαυτοῖς1438D-DPM τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP κυρίῳ2962N-DSM παντοκράτορι3841N-DSM θεῷ2316N-DSM αὐτῶν846D-GPM

6 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF θήσομαι5087V-FMI-1S τοὺς3588T-APM χιλιάρχους5506N-APM Ιουδα2448N-PRI ὡς3739CONJ δαλὸνN-ASM πυρὸς4442N-GSN ἐν1722PREP ξύλοις3586N-DPN καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ λαμπάδα2985N-ASF πυρὸς4442N-GSN ἐν1722PREP καλάμῃ2562N-DSF καὶ2532CONJ καταφάγονται2719V-FMI-3P ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPN καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP εὐωνύμων2176A-GPN πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λαοὺς2992N-APM κυκλόθεν2943ADV καὶ2532CONJ κατοικήσει2730V-FAI-3S Ιερουσαλημ2419N-PRI ἔτι2089ADV καθ2596PREP ἑαυτήν1438D-ASF

7 καὶ2532CONJ σώσει4982V-FAI-3S κύριος2962N-NSM τὰ3588T-APN σκηνώματα4638N-APN Ιουδα2448N-PRI καθὼς2531ADV ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF ὅπως3704CONJ μὴ3165ADV μεγαλύνηται3170V-AMS-3S καύχημα2745N-ASN οἴκου3624N-GSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἔπαρσιςN-NSF τῶν3588T-GPM κατοικούντων2730V-PAPGP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ιουδαν2455N-ASM

8 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ὑπερασπιεῖ5231V-FAI-3S κύριος2962N-NSM ὑπὲρ5228PREP τῶν3588T-GPM κατοικούντων2730V-PAPGP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM ἀσθενῶν770V-PAPNS ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ὡς3739CONJ οἶκος3624N-NSM Δαυιδ1138N-PRI 3588T-NSM δὲ1161PRT οἶκος3624N-NSM Δαυιδ1138N-PRI ὡς3739CONJ οἶκος3624N-NSM θεοῦ2316N-GSM ὡς3739CONJ ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM ἐνώπιον1799PREP αὐτῶν846D-GPM

9 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ζητήσω2212V-FAI-1S τοῦ3588T-GSN ἐξᾶραι1808V-AAN πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN τὰ3588T-APN ἐπερχόμενα1904V-PMPAP ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

10 καὶ2532CONJ ἐκχεῶ1632V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP Ιερουσαλημ2419N-PRI πνεῦμα4151N-ASN χάριτος5485N-GSF καὶ2532CONJ οἰκτιρμοῦ3628N-GSM καὶ2532CONJ ἐπιβλέψονται1914V-FMI-3P πρός4314PREP με1473P-AS ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPN κατωρχήσαντοV-AMI-3P καὶ2532CONJ κόψονται2875V-FMI-3P ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM κοπετὸν2870N-ASM ὡς3739CONJ ἐπ1909PREP ἀγαπητὸν27A-ASM καὶ2532CONJ ὀδυνηθήσονται3600V-FPI-3P ὀδύνην3601N-ASF ὡς3739CONJ ἐπὶ1909PREP πρωτοτόκῳ4416A-DSM

11 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF μεγαλυνθήσεται3170V-FPI-3P 3588T-NSM κοπετὸς2870N-NSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ὡς3739CONJ κοπετὸς2870N-NSM ῥοῶνοςN-GSM ἐν1722PREP πεδίῳN-DSN ἐκκοπτομένου1581V-PMPGS

12 καὶ2532CONJ κόψεται2875V-FMI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF κατὰ2596PREP φυλὰς5443N-APF φυλάς5443N-APF φυλὴ5443N-NSF καθ2596PREP ἑαυτὴν1438D-ASF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF αὐτῶν846D-GPM καθ2596PREP ἑαυτάς1438D-APF φυλὴ5443N-NSF οἴκου3624N-GSM Δαυιδ1138N-PRI καθ2596PREP ἑαυτὴν1438D-ASF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF αὐτῶν846D-GPM καθ2596PREP ἑαυτάς1438D-APF φυλὴ5443N-NSF οἴκου3624N-GSM Ναθαν3481N-PRI καθ2596PREP ἑαυτὴν1438D-ASF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF αὐτῶν846D-GPM καθ2596PREP ἑαυτάς1438D-APF

13 φυλὴ5443N-NSF οἴκου3624N-GSM Λευι3017N-PRI καθ2596PREP ἑαυτὴν1438D-ASF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF αὐτῶν846D-GPM καθ2596PREP ἑαυτάς1438D-APF φυλὴ5443N-NSF τοῦ3588T-GSM Συμεων4826N-PRI καθ2596PREP ἑαυτὴν1438D-ASF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF αὐτῶν846D-GPM καθ2596PREP ἑαυτάς1438D-APF

14 πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF φυλαὶ5443N-NPF αἱ3588T-NPF ὑπολελειμμέναι5275V-RMPNP φυλὴ5443N-NSF καθ2596PREP ἑαυτὴν1438D-ASF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF αὐτῶν846D-GPM καθ2596PREP ἑαυτάς1438D-APF

Κεφάλαιο 13

1 Ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἔσται1510V-FMI-3S πᾶς3956A-NSM τόπος5117N-NSM διανοιγόμενος1272V-PPPNS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Δαυιδ1138N-PRI

2 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἐξολεθρεύσω1842V-FAI-1S τὰ3588T-APN ὀνόματα3686N-APN τῶν3588T-GPN εἰδώλων1497N-GPN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV ἔσται1510V-FMI-3S αὐτῶν846D-GPF μνεία3417N-NSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ψευδοπροφήτας5578N-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN τὸ3588T-ASN ἀκάθαρτον169A-ASN ἐξαρῶ1808V-FAI-1S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

3 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐὰν1437CONJ προφητεύσῃ4395V-AAS-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἔτι2089ADV καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM γεννήσαντες1080V-AAPNP αὐτόν846D-ASM Οὐ3364ADV ζήσῃ2198V-FMI-2S ὅτι3754CONJ ψευδῆ5571A-APN ἐλάλησας2980V-AAI-2S ἐπ1909PREP ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ συμποδιοῦσινV-FAI-3P αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM πατὴρ3962N-NSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM γεννήσαντες1080V-AAPNP αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN προφητεύειν4395V-PAN αὐτόν846D-ASM

4 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καταισχυνθήσονται2617V-FPI-3P οἱ3588T-NPM προφῆται4396N-NPM ἕκαστος1538A-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ὁράσεως3706N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN προφητεύειν4395V-PAN αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐνδύσονται1746V-FMI-3P δέρριν1193N-ASF τριχίνην5155A-ASF ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPN ἐψεύσαντο5574V-AMI-3P

5 καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S Οὔκ3364ADV εἰμι1510V-PAI-1S προφήτης4396N-NSM ἐγώ1473P-NS διότι1360CONJ ἄνθρωπος444N-NSM ἐργαζόμενος2038V-PMPNS τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S ὅτι3754CONJ ἄνθρωπος444N-NSM ἐγέννησέν1080V-AAI-3S με1473P-AS ἐκ1537PREP νεότητός3503N-GSF μου1473P-GS

6 καὶ2532CONJ ἐρῶ2046V-FAI-1S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Τί5100I-NSN αἱ3588T-NPF πληγαὶ4127N-NPF αὗται3778D-NPF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S Ἃς3739 R-APF ἐπλήγην4141V-API-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM τῷ3588T-DSM ἀγαπητῷ27A-DSM μου1473P-GS

7 Ῥομφαία4501N-VSF ἐξεγέρθητι1825V-APD-2S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ποιμένας4166N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐπ1909PREP ἄνδρα435N-ASM πολίτην4177N-ASM μου1473P-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM πατάξατε3960V-AAD-2P τοὺς3588T-APM ποιμένας4166N-APM καὶ2532CONJ ἐκσπάσατεV-AAD-2P τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN καὶ2532CONJ ἐπάξω1863V-FAI-1S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ποιμένας4166N-APM

8 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM τὰ3588T-NPN δύο1417N-NUI μέρη3313N-NPN ἐξολεθρευθήσεται1842V-FPI-3S καὶ2532CONJ ἐκλείψει1587V-FAI-3S τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT τρίτον5154A-NSM ὑπολειφθήσεται5275V-FPI-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

9 καὶ2532CONJ διάξω1236V-FAI-1S τὸ3588T-ASN τρίτον5154A-NSN διὰ1223PREP πυρὸς4442N-GSN καὶ2532CONJ πυρώσω4448V-FAI-1S αὐτούς846D-APM ὡς3739CONJ πυροῦται4448V-PMI-3S τὸ3588T-NSN ἀργύριον694N-NSN καὶ2532CONJ δοκιμῶ1381V-FAI-1S αὐτούς846D-APM ὡς3739CONJ δοκιμάζεται1381V-PMI-3S τὸ3588T-NSN χρυσίον5553N-NSN αὐτὸς846D-NSM ἐπικαλέσεται1941V-FMI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN μου1473P-GS κἀγὼ2504CONJ ἐπακούσομαι1873V-FMI-1S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἐρῶ2046V-FAI-1S Λαός2992N-NSM μου1473P-GS οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἐρεῖ2046V-FAI-3S Κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS

Κεφάλαιο 14

1 Ἰδοὺ2400INJ ἡμέραι2250N-NPF ἔρχονται2064V-PMI-3P τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ διαμερισθήσεται1266V-FPI-3S τὰ3588T-NPN σκῦλά4661N-NPN σου4771P-GS ἐν1722PREP σοί4771P-DS

2 καὶ2532CONJ ἐπισυνάξω1996V-FAI-1S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM καὶ2532CONJ ἁλώσεταιV-FMI-3S 3588T-NSF πόλις4172N-NSF καὶ2532CONJ διαρπαγήσονται1283V-FPI-3P αἱ3588T-NPF οἰκίαι3614N-NPF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF μολυνθήσονται3435V-FPI-3P καὶ2532CONJ ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S τὸ3588T-NSN ἥμισυ2255A-NSN τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF ἐν1722PREP αἰχμαλωσίᾳ161N-DSF οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT κατάλοιποι2645A-NPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐξολεθρευθῶσιν1842V-APS-3P ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF

3 καὶ2532CONJ ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ παρατάξεταιV-FMI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN ἐκείνοις1565D-DPM καθὼς2531ADV ἡμέρα2250N-NSF παρατάξεωςN-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF πολέμου4171N-GSM

4 καὶ2532CONJ στήσονται2476V-FMI-3P οἱ3588T-NPM πόδες4228N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN τῶν3588T-GPF ἐλαιῶν1636N-GPF τὸ3588T-ASN κατέναντι2713ADV Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐξ1537PREP ἀνατολῶν395N-GPF καὶ2532CONJ σχισθήσεται4977V-FPI-3S τὸ3588T-NSN ὄρος3735N-NSN τῶν3588T-GPF ἐλαιῶν1636N-GPF τὸ3588T-NSN ἥμισυ2255A-NSN αὐτοῦ846D-GSN πρὸς4314PREP ἀνατολὰς395N-APF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἥμισυ2255A-NSN αὐτοῦ846D-GSN πρὸς4314PREP θάλασσαν2281N-ASF χάοςN-NSN μέγα3173A-ASN σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ κλινεῖ2827V-FAI-3S τὸ3588T-NSN ἥμισυ2255A-NSN τοῦ3588T-GSN ὄρους3735N-GSN πρὸς4314PREP βορρᾶν1005N-ASM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἥμισυ2255A-NSN αὐτοῦ846D-GSN πρὸς4314PREP νότον3558N-ASM

5 καὶ2532CONJ ἐμφραχθήσεταιV-FPI-3S φάραγξ5327N-NSF ὀρέων3735N-GPN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐγκολληθήσεταιV-FPI-3S φάραγξ5327N-NSF ὀρέων3735N-GPN ἕως2193PREP ΙασολN-PRI καὶ2532CONJ ἐμφραχθήσεταιV-FPI-3S καθὼς2531ADV ἐνεφράγηV-API-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF τοῦ3588T-GSM σεισμοῦ4578N-GSM ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF Οζιου3604N-GSM βασιλέως935N-GSM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἥξει1854V-FAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἅγιοι40A-NPM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM

6 ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S φῶς5457N-NSN καὶ2532CONJ ψῦχος5592N-NSN καὶ2532CONJ πάγος697N-NSM

7 ἔσται1510V-FMI-3S μίαν1520A-ASF ἡμέραν2250N-ASF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF ἐκείνη1565D-NSF γνωστὴ1110A-NSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ἡμέρα2250N-NSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV νύξ3571N-NSF καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP ἑσπέραν2073N-ASF ἔσται1510V-FMI-3S φῶς5457N-NSN

8 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S ὕδωρ5204N-NSN ζῶν2198V-PAPNS ἐξ1537PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI τὸ3588T-NSN ἥμισυ2255A-NSN αὐτοῦ846D-GSN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF τὴν3588T-ASF πρώτην4413A-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἥμισυ2255A-NSN αὐτοῦ846D-GSN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF τὴν3588T-ASF ἐσχάτην2078A-ASF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP θέρει2330N-DSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἔαριN-DSN ἔσται1510V-FMI-3S οὕτως3778ADV

9 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S κύριος2962N-NSM εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἔσται1510V-FMI-3S κύριος2962N-NSM εἷς1519A-NSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἕν1519A-NSN

10 κυκλῶν2944V-PAPNS πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἔρημον2048N-ASF ἀπὸ575PREP ΓαβεN-PRI ἕως2193PREP ΡεμμωνN-PRI κατὰ2596PREP νότον3558N-ASM Ιερουσαλημ2419N-PRI Ραμα4471N-PRI δὲ1161PRT ἐπὶ1909PREP τόπου5117N-GSM μενεῖ3306V-FAI-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF Βενιαμιν958N-PRI ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF τῆς3588T-GSF πρώτης4413A-GSFS ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF τῶν3588T-GPF γωνιῶν1137N-GPF καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM πύργου4444N-GSM ΑνανεηλN-PRI ἕως2193PREP τῶν3588T-GPN ὑποληνίων5276N-GPN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

11 κατοικήσουσιν2730V-FAI-3P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S ἀνάθεμα331N-NSN ἔτι2089ADV καὶ2532CONJ κατοικήσει2730V-FAI-3S Ιερουσαλημ2419N-PRI πεποιθότωςADV

12 Καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF πτῶσις4431N-NSF ἣν3739 R-ASF κόψει2875V-FAI-3S κύριος2962N-NSM πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λαούς2992N-APM ὅσοι3745A-NPM ἐπεστράτευσανV-AAI-3P ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI τακήσονται5080V-FMI-3P αἱ3588T-NPF σάρκες4561N-NPF αὐτῶν846D-GPM ἑστηκότων2476V-RAPGP αὐτῶν846D-GPM ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM αὐτῶν846D-GPM ῥυήσονται4482V-FMI-3P ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF ὀπῶν3692N-GPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSF γλῶσσα1100N-NSF αὐτῶν846D-GPM τακήσεται5080V-FPI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στόματι4750N-DSN αὐτῶν846D-GPM

13 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἔκστασις1611N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM μεγάλη3173A-NSF καὶ2532CONJ ἐπιλήμψονταιV-FMI-3P ἕκαστος1538A-NSM τῆς3588T-GSF χειρὸς5495N-GSF τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ συμπλακήσεταιV-FPI-3S 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846D-GSM πρὸς4314PREP χεῖρα5495N-ASF τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM

14 καὶ2532CONJ 3588T-NSM Ιουδας2455N-NSM παρατάξεταιV-FMI-3S ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ συνάξει4863V-FAI-3S τὴν3588T-ASF ἰσχὺν2479N-ASF πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM λαῶν2992N-GPM κυκλόθεν2943ADV χρυσίον5553N-ASN καὶ2532CONJ ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ ἱματισμὸν2441N-ASM εἰς1519PREP πλῆθος4128N-ASN σφόδρα4970ADV

15 καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF πτῶσις4431N-NSF τῶν3588T-GPM ἵππων2462N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ἡμιόνωνN-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM καμήλων2574N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ὄνων3688N-GPM καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN τῶν3588T-GPN ὄντων1510V-PAPGP ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF παρεμβολαῖς3925N-DPF ἐκείναις1565D-DPF κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF πτῶσιν4431N-ASF ταύτην3778D-ASF

16 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὅσοι3745A-NPM ἐὰν1437CONJ καταλειφθῶσιν2641V-APS-3P ἐκ1537PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN τῶν3588T-GPN ἐλθόντων2064V-AAPGP ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἀναβήσονται305V-FMI-3P κατ2596PREP ἐνιαυτὸν1763N-ASM τοῦ3588T-GSN προσκυνῆσαι4352V-AAN τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM κυρίῳ2962N-DSM παντοκράτορι3841N-DSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN ἑορτάζειν1858V-PAN τὴν3588T-ASF ἑορτὴν1859N-ASF τῆς3588T-GSF σκηνοπηγίας4634N-GSF

17 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὅσοι3745A-NPM ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV ἀναβῶσιν305V-AAS-3P ἐκ1537PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF φυλῶν5443N-GPF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI τοῦ3588T-GSN προσκυνῆσαι4352V-AAN τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM κυρίῳ2962N-DSM παντοκράτορι3841N-DSM καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM ἐκείνοις1565D-DPM προστεθήσονται4369V-FPI-3P

18 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT φυλὴ5443N-NSF Αἰγύπτου125N-GSF μὴ3165ADV ἀναβῇ305V-AAS-3S μηδὲ3366CONJ ἔλθῃ2064V-AAS-3S ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τούτοις3778D-DPM ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF πτῶσις4431N-NSF ἣν3739 R-ASF πατάξει3960V-FAI-3S κύριος2962N-NSM πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN ὅσα3745A-APN ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV ἀναβῇ305V-AAS-3S τοῦ3588T-GSN ἑορτάσαι1858V-AAN τὴν3588T-ASF ἑορτὴν1859N-ASF τῆς3588T-GSF σκηνοπηγίας4634N-GSF

19 αὕτη3778D-NSF ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN ὅσα3745A-APN ἂν302PRT μὴ3165ADV ἀναβῇ305V-AAS-3S τοῦ3588T-GSN ἑορτάσαι1858V-AAN τὴν3588T-ASF ἑορτὴν1859N-ASF τῆς3588T-GSF σκηνοπηγίας4634N-GSF

20 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM χαλινὸν5469N-ASM τοῦ3588T-GSM ἵππου2462N-GSM ἅγιον40A-ASM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM παντοκράτορι3841N-DSM καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P οἱ3588T-NPM λέβητεςN-NPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM κυρίου2962N-GSM ὡς3739CONJ φιάλαι5357N-NPF πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN

21 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S πᾶς3956A-NSM λέβηςN-NSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ιουδα2448N-PRI ἅγιον40A-ASN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM παντοκράτορι3841N-DSM καὶ2532CONJ ἥξουσιν1854V-FAI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM θυσιάζοντεςV-PAPNP καὶ2532CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἑψήσουσινV-FAI-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S Χαναναῖος5478N-NSM οὐκέτι3765ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM κυρίου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF