Κριταί

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 A"
Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μετὰ3326PREP τὴν3588T-ASF τελευτὴν5054N-ASF Ἰησοῦ2424N-PRI καὶ2532CONJ ἐπηρώτων1905V-IAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP κυρίῳ2962N-DSM λέγοντες3004V-PAPNP Τίς5100I-NSM ἀναβήσεται305V-FMI-3S ἡμῖν1473P-DP πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ΧαναναῖονN-ASM ἀφηγούμενοςV-PMPNS τοῦ3588T-GSN πολεμῆσαι4170V-AAN ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM

2 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM Ιουδας2455N-NSM ἀναβήσεται305V-FMI-3S ἰδοὺ2400INJ δέδωκα1325V-RAI-1S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιουδας2455N-NSM πρὸς4314PREP Συμεων4826N-PRI τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM Ἀνάβηθι305V-AAD-2S μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κλήρῳ2819N-DSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ πολεμήσωμεν4170V-AAS-1P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Χαναναίῳ5478N-DSM καὶ2532CONJ πορεύσομαι4198V-FMI-1S καί2532CONJ γε1065PRT ἐγὼ1473P-NS μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κλήρῳ2819N-DSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM Συμεων4826N-PRI

4 καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S Ιουδας2455N-NSM καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM ΧαναναῖονN-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΦερεζαῖονN-ASM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ΒεζεκN-PRI δέκα1176N-NUI χιλιάδας5505N-APF ἀνδρῶν435N-GPM

5 καὶ2532CONJ εὗρον2147V-AAI-3P τὸν3588T-ASM ΑδωνιβεζεκN-PRI ἐν1722PREP ΒεζεκN-PRI καὶ2532CONJ ἐπολέμησαν4170V-AAI-3P ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἐπάταξαν3960V-AAI-3P τὸν3588T-ASM ΧαναναῖονN-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΦερεζαῖονN-ASM

6 καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S ΑδωνιβεζεκN-PRI καὶ2532CONJ κατεδίωξαν2614V-AAI-3P ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀπέκοψαν609V-AAI-3P τὰ3588T-APN ἄκρα206A-APN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

7 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΑδωνιβεζεκN-PRI Ἑβδομήκοντα1440N-NUI βασιλεῖς935N-NPM τὰ3588T-APN ἄκρα206A-APN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM αὐτῶν846D-GPM ἀποκεκομμένοι609V-RPPNP ἦσαν1510V-IAI-3P συλλέγοντες4816V-PAPNP τὰ3588T-APN ὑποκάτω5270PREP τῆς3588T-GSF τραπέζης5132N-GSF μου1473P-GS καθὼς2531ADV οὖν3767PRT ἐποίησα4160V-AAI-1S οὕτως3778ADV ἀνταπέδωκέν467V-AAI-3S μοι1473P-DS 3588T-NSM θεός2316N-NSM καὶ2532CONJ ἤγαγον71V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV

8 Καὶ2532CONJ ἐπολέμησαν4170V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ιουδα2448N-PRI ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ κατελάβοντο2638V-AMI-3P αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἐπάταξαν3960V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF ἐν1722PREP στόματι4750N-DSN ῥομφαίας4501N-GSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ἐνέπρησαν1714V-AAI-3P ἐν1722PREP πυρί4442N-DSN

9 καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN κατέβησαν2597V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ιουδα2448N-PRI πολεμῆσαι4170V-AAN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Χαναναίῳ5478N-DSM τῷ3588T-DSM κατοικοῦντι2730V-PAPDS τὴν3588T-ASF ὀρεινὴν3714N-ASF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM νότον3558N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF πεδινήν3977A-ASF

10 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S Ιουδας2455N-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ΧαναναῖονN-ASM τὸν3588T-ASM κατοικοῦντα2730V-PAPAS ἐν1722PREP ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ΧεβρωνN-PRI ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT ὄνομα3686N-NSN ΧεβρωνN-PRI ἦν1510V-IAI-3S ἔμπροσθεν1715ADV ΚαριαθαρβοκσεφερN-PRI καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΣεσιN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΑχιμανN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΘολμιN-PRI γεννήματα1081N-APN τοῦ3588T-GSM ΕνακN-PRI

11 καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ἐκεῖθεν1564ADV πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ΔαβιρN-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN ΔαβιρN-PRI ἦν1510V-IAI-3S ἔμπροσθεν1715ADV Πόλις4172N-NSF γραμμάτων1121N-GPN

12 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΧαλεβN-PRI Ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT πατάξῃ3960V-AAS-3S τὴν3588T-ASF Πόλιν4172N-ASF τῶν3588T-GPN γραμμάτων1121N-GPN καὶ2532CONJ προκαταλάβηταιV-AMS-3S αὐτήν846D-ASF δώσω1325V-FAI-1S αὐτῷ846D-DSM τὴν3588T-ASF ΑσχανN-ASF θυγατέρα2364N-ASF μου1473P-GS εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF

13 καὶ2532CONJ προκατελάβετοV-ANI-3S αὐτὴν846D-ASF ΓοθονιηλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΚενεζN-PRI ἀδελφὸς80N-NSM ΧαλεβN-PRI 3588T-NSM νεώτερος3501A-NSMC καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM τὴν3588T-ASF ΑσχανN-ASF θυγατέρα2364N-ASF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF

14 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἰσπορεύεσθαι1531V-PMN αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἐπέσεισεν3982V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF αἰτῆσαι154V-AAN παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτῆς846D-GSF τὸν3588T-ASM ἀγρόν68N-ASM καὶ2532CONJ ἐγόγγυζεν1111V-IAI-3S ἐπάνω1883ADV τοῦ3588T-GSN ὑποζυγίου5268N-GSN καὶ2532CONJ ἔκραξεν2896V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ὑποζυγίου5268N-GSN Εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF νότου3558N-GSM ἐκδέδοσαί1554V-RMI-2S με1473P-AS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF ΧαλεβN-PRI Τί5100I-NSN ἐστίν1510V-PAI-3S σοι4771P-DS

15 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM ΑσχαN-NSF Δός1325V-AAD-2S μοι1473P-DS εὐλογίαν2129N-ASF ὅτι3754CONJ εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF νότου3558N-GSM ἐκδέδοσαί1554V-RMI-2S με1473P-AS καὶ2532CONJ δώσεις1325V-FAI-3S μοι1473P-DS λύτρωσιν3085N-ASF ὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF ΧαλεβN-PRI κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF αὐτῆς846D-GSF τὴν3588T-ASF λύτρωσιν3085N-ASF μετεώρωνA-GPM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF λύτρωσιν3085N-ASF ταπεινῶν5011A-GPM

16 Καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΙωβαβN-PRI τοῦ3588T-GSM ΚιναίουN-GSM πενθεροῦ3995N-GSM Μωυσῆ3475N-GSM ἀνέβησαν305V-AAI-3P ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF τῶν3588T-GPM φοινίκων5404N-GPM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ιουδα2448N-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἔρημον2048N-ASF τὴν3588T-ASF οὖσαν1510V-PAPAS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM νότῳ3558N-DSM ἐπὶ1909PREP καταβάσεως2600N-GSF ΑραδN-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S καὶ2532CONJ κατῴκησεν2730V-AAI-3S μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM

17 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S Ιουδας2455N-NSM μετὰ3326PREP Συμεων4826N-PRI τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπάταξαν3960V-AAI-3P τὸν3588T-ASM ΧαναναῖονN-ASM τὸν3588T-ASM κατοικοῦντα2730V-PAPAS ΣεφεθN-PRI καὶ2532CONJ ἀνεθεμάτισαν332V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἐξωλέθρευσανV-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἐκάλεσαν2564V-AAI-3P τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF ἘξολέθρευσιςN-NSF

18 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐκληρονόμησεν2816V-AAI-3S Ιουδας2455N-NSM τὴν3588T-ASF Γάζαν1047N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὅριον3725N-ASN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἈσκαλῶναN-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὅριον3725N-ASN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ΑκκαρωνN-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὅριον3725N-ASN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF Ἄζωτον108N-ASF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN περισπόριαN-APN αὐτῆς846D-GSF

19 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S κύριος2962N-NSM μετὰ3326PREP Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐκληρονόμησεν2816V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐδύνατο1410V-ANI-3S κληρονομῆσαι2816V-AAN τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP τὴν3588T-ASF κοιλάδαN-ASF ὅτι3754CONJ ΡηχαβN-PRI διεστείλατο1291V-ANI-3S αὐτήν846D-ASF

20 καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S τῷ3588T-DSM ΧαλεβN-PRI τὴν3588T-ASF ΧεβρωνN-PRI καθὰ2505ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ ἐκληρονόμησεν2816V-AAI-3S ἐκεῖθεν1564ADV τὰς3588T-APF τρεῖς5140A-APF πόλεις4172N-APF καὶ2532CONJ ἐξῆρεν1808V-AAI-3S ἐκεῖθεν1564ADV τοὺς3588T-APM τρεῖς5140A-APM υἱοὺς5207N-APM ΕνακN-PRI

21 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΙεβουσαῖονN-ASM τὸν3588T-ASM κατοικοῦντα2730V-PAPAS ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI οὐκ3364ADV ἐξῆραν1808V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Βενιαμιν958N-PRI καὶ2532CONJ κατῴκησεν2730V-AAI-3S 3588T-NSM ΙεβουσαῖοςN-NSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Βενιαμιν958N-PRI ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF

22 Καὶ2532CONJ ἀνέβησαν305V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ιωσηφ2501N-PRI καί2532CONJ γε1065PRT αὐτοὶ846D-NPM εἰς1519PREP ΒαιθηλN-PRI καὶ2532CONJ Ιουδας2455N-NSM μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM

23 καὶ2532CONJ παρενέβαλον3924V-AAI-3P οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI κατὰ2596PREP ΒαιθηλN-PRI τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT ὄνομα3686N-NSN τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF ἦν1510V-IAI-3S ἔμπροσθεν1715ADV ΛουζαN-PRI

24 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-3P οἱ3588T-NPM φυλάσσοντες5442V-PAPNP ἄνδρα435N-ASM ἐκπορευόμενον1607V-PMPAS ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἔλαβαν2983V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM Δεῖξον1166V-AAD-2S ἡμῖν1473P-DP τὴν3588T-ASF εἴσοδον1529N-ASF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ποιήσομεν4160V-FAI-1P μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS ἔλεος1656N-ASN

25 καὶ2532CONJ ἔδειξεν1166V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM τὴν3588T-ASF εἴσοδον1529N-ASF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἐπάταξαν3960V-AAI-3P τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ἐν1722PREP στόματι4750N-DSN ῥομφαίας4501N-GSF τὸν3588T-ASM δὲ1161PRT ἄνδρα435N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF συγγένειαν4772N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐξαπέστειλαν1821V-AAI-3P

26 καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF ΧεττιιμN-PRI καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτῆς846D-GSF ΛουζαN-PRI τοῦτο3778D-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτῆς846D-GSF ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF

27 Καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐκληρονόμησεν2816V-AAI-3S Μανασσης3128N-NSM τὴν3588T-ASF ΒαιθσανN-PRI 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S ΣκυθῶνN-PRI πόλις4172N-NSF οὐδὲ3761CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF αὐτῆς846D-GSF οὐδὲ3761CONJ τὰ3588T-APN περισπόριαN-APN αὐτῆς846D-GSF οὐδὲ3761CONJ τὴν3588T-ASF ΕκθανααδN-PRI καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF αὐτῆς846D-GSF οὐδὲ3761CONJ τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ΔωρN-PRI καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP Βαλααμ903N-PRI καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP Μαγεδων717N-PRI καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF αὐτῆς846D-GSF οὐδὲ3761CONJ τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ΙεβλααμN-PRI οὐδὲ3761CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἤρξατο757V-ANI-3S 3588T-NSM Χαναναῖος5478N-NSM κατοικεῖν2730V-PAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF ταύτῃ3778D-DSF

28 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὅτε3753ADV ἐνίσχυσεν1765V-AAI-3S Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S τὸν3588T-ASM ΧαναναῖονN-ASM εἰς1519PREP φόρον5411N-ASM καὶ2532CONJ ἐξαίρων1808V-PAPNS οὐκ3364ADV ἐξῆρεν1808V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM

29 Καὶ2532CONJ Εφραιμ2187N-PRI οὐκ3364ADV ἐξῆρεν1808V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΧαναναῖονN-ASM τὸν3588T-ASM κατοικοῦντα2730V-PAPAS ἐν1722PREP ΓαζερN-PRI καὶ2532CONJ κατῴκει2730V-IAI-3S 3588T-NSM Χαναναῖος5478N-NSM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ΓαζερN-PRI καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S εἰς1519PREP φόρον5411N-ASM

30 Καὶ2532CONJ Ζαβουλων2194N-PRI οὐκ3364ADV ἐξῆρεν1808V-AAI-3S τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP Κεδρων2748N-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ΕνααλαN-PRI καὶ2532CONJ κατῴκησεν2730V-AAI-3S 3588T-NSM Χαναναῖος5478N-NSM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S εἰς1519PREP φόρον5411N-ASM

31 Καὶ2532CONJ Ασηρ768N-PRI οὐκ3364ADV ἐξῆρεν1808V-AAI-3S τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ΑκχωN-PRI καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S αὐτῷ846D-DSM εἰς1519PREP φόρον5411N-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ΔωρN-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP Σιδῶνα4605N-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ΑαλαφN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΑχαζιβN-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ΧελβαN-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ΑφεκN-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ΡοωβN-PRI

32 καὶ2532CONJ κατῴκησεν2730V-AAI-3S Ασηρ768N-PRI ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τοῦ3588T-GSM Χαναναίου5478N-GSM τοῦ3588T-GSM κατοικοῦντος2730V-PAPGS τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐδυνάσθη1410V-API-3S ἐξᾶραι1808V-AAN αὐτόν846D-ASM

33 Καὶ2532CONJ ΝεφθαλιN-PRI οὐκ3364ADV ἐξῆρεν1808V-AAI-3S τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ΒαιθσαμυςN-PRI οὐδὲ3761CONJ τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ΒαιθενεθN-PRI καὶ2532CONJ κατῴκησεν2730V-AAI-3S Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τοῦ3588T-GSM Χαναναίου5478N-GSM τοῦ3588T-GSM κατοικοῦντος2730V-PAPGS τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT κατοικοῦντες2730V-PAPNP ΒαιθσαμυςN-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ΒαιθενεθN-PRI ἐγενήθησαν1096V-API-3P αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP φόρον5411N-ASM

34 Καὶ2532CONJ ἐξέθλιψενV-AAI-3S 3588T-NSM ΑμορραῖοςN-NSM τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM ΔανN-PRI εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἀφῆκεν863V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM καταβῆναι2597V-AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κοιλάδαN-ASF

35 καὶ2532CONJ ἤρξατο757V-ANI-3S 3588T-NSM ΑμορραῖοςN-NSM κατοικεῖν2730V-PAN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN τοῦ3588T-GSM ΜυρσινῶνοςN-GSM οὗ3739 R-GSM αἱ3588T-NPF ἄρκοι715N-NPF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἀλώπεκες258N-NPF καὶ2532CONJ ἐβαρύνθη925V-API-3S 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF οἴκου3624N-GSM Ιωσηφ2501N-PRI ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ΑμορραῖονN-ASM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S εἰς1519PREP φόρον5411N-ASM

36 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὅριον3725N-NSN τοῦ3588T-GSM ΑμορραίουN-GSM 3588T-NSM ΙδουμαῖοςN-NSM ἐπάνω1883ADV ΑκραβινN-PRI ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF Πέτρας4073N-GSF καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM ἀπὸ575PREP ΓαλγαλN-PRI ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ΚλαυθμῶναN-ASM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ΒαιθηλN-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Κύριος2962N-NSM κύριος2962N-NSM ἀνεβίβασεν307V-AAI-3S ὑμᾶς4771P-AP ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ εἰσήγαγεν1521V-AAI-3S ὑμᾶς4771P-AP εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἣν3739 R-ASF ὤμοσεν3660V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM πατράσιν3962N-DPM ὑμῶν4771P-GP τοῦ3588T-GSN δοῦναι1325V-AAN ὑμῖν4771P-DP καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ὑμῖν4771P-DP Οὐ3364ADV διασκεδάσωV-FAI-1S τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF μου1473P-GS τὴν3588T-ASF μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

2 καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP οὐ3364ADV διαθήσεσθε1303V-FMI-2P διαθήκην1242N-ASF τοῖς3588T-DPM ἐγκαθημένοιςV-PMPDP εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ταύτην3778D-ASF οὐδὲ3761CONJ τοῖς3588T-DPM θεοῖς2316N-DPM αὐτῶν846D-GPM οὐ3364ADV μὴ3165ADV προσκυνήσητε4352V-AAS-2P ἀλλὰ235CONJ τὰ3588T-APN γλυπτὰA-APN αὐτῶν846D-GPM συντρίψετε4937V-FAI-2P καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN θυσιαστήρια2379N-APN αὐτῶν846D-GPM κατασκάψετε2679V-FAI-2P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσηκούσατε1522V-AAI-2P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF μου1473P-GS ὅτε3753ADV ταῦτα3778D-APN ἐποιήσατε4160V-AAI-2P

3 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS εἶπα2036V-AAI-1S Οὐ3364ADV προσθήσω4369V-FAI-1S τοῦ3588T-GSN μετοικίσαι3351V-AAN τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM ὃν3739 R-ASM εἶπα2036V-AAI-1S τοῦ3588T-GSN ἐξολεθρεῦσαι1842V-AAN αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P ὑμῖν4771P-DP εἰς1519PREP συνοχάς4928N-APF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM θεοὶ2316N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἔσονται1510V-FMI-3P ὑμῖν4771P-DP εἰς1519PREP σκάνδαλον4625N-ASN

4 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM πρὸς4314PREP πάντα3956A-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐπῆρεν1869V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔκλαυσαν2799V-AAI-3P

5 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐκλήθη2564V-API-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM ἐκείνου1565D-GSM ΚλαυθμώνN-NSM καὶ2532CONJ ἔθυσαν2380V-AAI-3P ἐκεῖ1563ADV τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

6 Καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S Ἰησοῦς2424N-PRI τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM καὶ2532CONJ ἀπῆλθαν565V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἕκαστος1538A-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κληρονομίαν2817N-ASF αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN κατακληρονομῆσαι2624V-AAN τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

7 καὶ2532CONJ ἐδούλευσεν1398V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF Ἰησοῦ2424N-PRI καὶ2532CONJ πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245N-GPM ὅσοι3745A-NPM ἐμακροημέρευσανV-AAI-3P μετὰ3326PREP Ἰησοῦν2424N-PRI ὅσοι3745A-NPM ἔγνωσαν1097V-AAI-3P πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN κυρίου2962N-GSM τὸ3588T-ASN μέγα3173A-ASN 3739 R-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI

8 καὶ2532CONJ ἐτελεύτησεν5053V-AAI-3S Ἰησοῦς2424N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΝαυηN-PRI δοῦλος1401N-NSM κυρίου2962N-GSM υἱὸς5207N-NSM ἑκατὸν1540N-NUI δέκα1176N-NUI ἐτῶν2094N-GPN

9 καὶ2532CONJ ἔθαψαν2290V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP ὁρίῳ3725N-DSN τῆς3588T-GSF κληρονομίας2817N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ΘαμναθαρεςN-PRI ἐν1722PREP ὄρει3735N-DSN Εφραιμ2187N-PRI ἀπὸ575PREP βορρᾶ1005N-GSM τοῦ3588T-GSN ὄρους3735N-GSN ΓααςN-PRI

10 καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γενεὰ1074N-NSF ἐκείνη1565D-NSF προσετέθησαν4369V-API-3P πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S γενεὰ1074N-NSF ἑτέρα2087A-NSF μετ3326PREP αὐτούς846D-APM ὅσοι3745A-NPM οὐκ3364ADV ἔγνωσαν1097V-AAI-3P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN 3739 R-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI

11 Καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἐναντίον1726ADV κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐλάτρευον3000V-IAI-3P τοῖς3588T-DPM Βααλιμ896N-PRI

12 καὶ2532CONJ ἐγκατέλιπον1459V-AAI-3P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM θεὸν2316N-ASM τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM αὐτῶν846D-GPM τὸν3588T-ASM ἐξαγαγόντα1806V-AAPAS αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ὀπίσω3694PREP θεῶν2316N-GPM ἑτέρων2087A-GPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM θεῶν2316N-GPM τῶν3588T-GPM λαῶν2992N-GPM τῶν3588T-GPM περικύκλῳADV αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ προσεκύνησαν4352V-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ παρώργισαν3949V-AAI-3P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM

13 καὶ2532CONJ ἐγκατέλιπον1459V-AAI-3P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἐλάτρευσαν3000V-AAI-3P τῇ3588T-DSF Βααλ896N-PRI καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF ἈστάρταιςN-DPF

14 καὶ2532CONJ ὠργίσθη3710V-API-3S θυμῷ2372N-DSM κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ παρέδωκεν3860V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF προνομευόντωνV-PAPGP καὶ2532CONJ ἐπρονόμευσανV-AAI-3P αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἀπέδοτο591V-ANI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM αὐτῶν846D-GPM κυκλόθεν2943ADV καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδυνάσθησαν1410V-API-3P ἀντιστῆναι436V-AAN κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM αὐτῶν846D-GPM

15 ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM οἷς3739 R-DPM ἐπόρνευον4203V-IAI-3P καὶ2532CONJ χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM ἦν1510V-IAI-3S αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP κακά2556A-APN καθὼς2531ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ καθὼς2531ADV ὤμοσεν3660V-AAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἐξέθλιψενV-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM σφόδρα4970ADV

16 καὶ2532CONJ ἤγειρεν1453V-IAI-3S αὐτοῖς846D-DPM κύριος2962N-NSM κριτὰς2923N-APM καὶ2532CONJ ἔσωσεν4982V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF τῶν3588T-GPM προνομευόντωνV-PAPGP αὐτούς846D-APM

17 καί2532CONJ γε1065PRT τῶν3588T-GPM κριτῶν2923N-GPM αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἐπήκουσαν1873V-AAI-3P ὅτι3754CONJ ἐξεπόρνευσαν1608V-AAI-3P ὀπίσω3694PREP θεῶν2316N-GPM ἑτέρων2087A-GPM καὶ2532CONJ προσεκύνησαν4352V-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ παρώργισαν3949V-AAI-3P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἐξέκλιναν1578V-AAI-3P ταχὺ5036A-ASN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ὁδοῦ3598N-GSF ἧς3739 R-GSF ἐπορεύθησαν4198V-API-3P οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM αὐτῶν846D-GPM τοῦ3588T-GSN εἰσακούειν1522V-PAN ἐντολὰς1785N-APF κυρίου2962N-GSM οὐκ3364ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P οὕτως3778ADV

18 καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἤγειρεν1453V-IAI-3S αὐτοῖς846D-DPM κύριος2962N-NSM κριτάς2923N-APM καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S κύριος2962N-NSM μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM κριτοῦ2923N-GSM καὶ2532CONJ ἔσωσεν4982V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM αὐτῶν846D-GPM πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τοῦ3588T-GSM κριτοῦ2923N-GSM ὅτι3754CONJ παρεκλήθη3870V-API-3S κύριος2962N-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM στεναγμοῦ4726N-GSM αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῶν3588T-GPM πολιορκούντωνV-PAPGP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ κακούντων2559V-PAPGP αὐτούς846D-APM

19 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ ἀπέθνῃσκεν599V-IAI-3S 3588T-NSM κριτής2923N-NSM καὶ2532CONJ ἀπέστρεψαν654V-AAI-3P καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV διέφθειραν1311V-AAI-3P ὑπὲρ5228PREP τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM αὐτῶν846D-GPM πορευθῆναι4198V-APN ὀπίσω3694PREP θεῶν2316N-GPM ἑτέρων2087A-GPM λατρεύειν3000V-PAN αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ προσκυνεῖν4352V-PAN αὐτοῖς846D-DPM οὐκ3364ADV ἀπέρριψαν641V-AAI-3P τὰ3588T-APN ἐπιτηδεύματαN-APN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀπέστησαν868V-AAI-3P ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὁδοῦ3598N-GSF αὐτῶν846D-GPM τῆς3588T-GSF σκληρᾶς4642A-GSF

20 καὶ2532CONJ ὠργίσθη3710V-API-3S θυμῷ2372N-DSM κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ὅσα3745A-APN ἐγκατέλιπαν1459V-AAI-3P τὸ3588T-NSN ἔθνος1484N-NSN τοῦτο3778D-NSN τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF μου1473P-GS ἣν3739 R-ASF ἐνετειλάμην1781V-AMI-1S τοῖς3588T-DPM πατράσιν3962N-DPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπήκουσαν5219V-AAI-3P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF μου1473P-GS

21 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS οὐ3364ADV προσθήσω4369V-FAI-1S τοῦ3588T-GSN ἐξᾶραι1808V-AAN ἄνδρα435N-ASM ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN ὧν3739 R-GPN κατέλιπεν2641V-AAI-3S Ἰησοῦς2424N-PRI καὶ2532CONJ ἀφῆκεν863V-AAI-3S

22 τοῦ3588T-GSN πειράσαι3985V-AAN ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI εἰ1487CONJ φυλάσσονται5442V-PMI-3P τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF κυρίου2962N-GSM πορεύεσθαι4198V-PMN ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἐφυλάξαντο5442V-AMI-3P οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM αὐτῶν846D-GPM 2228CONJ οὔ3364ADV

23 καὶ2532CONJ ἀφῆκεν863V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN ταῦτα3778D-APN τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV ἐξᾶραι1808V-AAN αὐτὰ846D-APN τὸ3588T-ASN τάχος5034N-ASN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV παρέδωκεν3860V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF Ἰησοῦ2424N-PRI

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN ἀφῆκεν863V-AAI-3S Ἰησοῦς2424N-PRI ὥστε5620CONJ πειράσαι3985V-AAN ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM μὴ3165ADV ἐγνωκότας1097V-RAPAP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM πολέμους4171N-APM Χανααν5477N-PRI

2 πλὴν4133ADV διὰ1223PREP τὰς3588T-APF γενεὰς1074N-APF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI τοῦ3588T-GSN διδάξαι1321V-AAN αὐτοὺς846D-APM πόλεμον4171N-ASM πλὴν4133ADV οἱ3588T-NPM ἔμπροσθεν1715PREP αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἔγνωσαν1097V-AAI-3P αὐτά846D-APN

3 τὰς3588T-APF πέντε4002N-NUI σατραπείαςN-APF τῶν3588T-GPM ἀλλοφύλων246A-GPM καὶ2532CONJ πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM ΧαναναῖονN-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Σιδώνιον4606N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΕυαῖονN-ASM τὸν3588T-ASM κατοικοῦντα2730V-PAPAS τὸν3588T-ASM Λίβανον3030N-ASM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ὄρους3735N-GSN τοῦ3588T-GSM ΒαλαερμωνN-PRI ἕως2193PREP ΛοβωημαθN-PRI

4 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὥστε5620CONJ πειράσαι3985V-AAN ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI γνῶναι1097V-AAN εἰ1487CONJ ἀκούσονται191V-FMI-3P τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF κυρίου2962N-GSM ἃς3739 R-APF ἐνετείλατο1781V-ANI-3S τοῖς3588T-DPM πατράσιν3962N-DPM αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF Μωυσῆ3475N-GSM

5 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI κατῴκησαν2730V-AAI-3P ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τοῦ3588T-GSM Χαναναίου5478N-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM ΧετταίουN-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM ΑμορραίουN-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM ΦερεζαίουN-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM ΕυαίουN-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM ΙεβουσαίουN-GSM

6 καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF αὐτῶν846D-GPM ἑαυτοῖς1438D-DPM εἰς1519PREP γυναῖκας1135N-APF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF αὐτῶν846D-GPM ἔδωκαν1325V-AAI-3P τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐλάτρευσαν3000V-AAI-3P τοῖς3588T-DPM θεοῖς2316N-DPM αὐτῶν846D-GPM

7 Καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἔναντι1725ADV κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐπελάθοντο1950V-AMI-3P κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐλάτρευσαν3000V-AAI-3P ταῖς3588T-DPF Βααλιμ896N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN ἄλσεσινN-DPN

8 καὶ2532CONJ ὠργίσθη3710V-API-3S θυμῷ2372N-DSM κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀπέδοτο591V-ANI-3S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF ΧουσαρσαθωμN-PRI βασιλέως935N-GSM Συρίας4947N-GSF ποταμῶν4215N-GPM καὶ2532CONJ ἐδούλευσαν1398V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM ὀκτὼ3638N-NUI ἔτη2094N-APN

9 καὶ2532CONJ ἐκέκραξαν2896V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἤγειρεν1453V-IAI-3S κύριος2962N-NSM σωτῆρα4990N-ASM τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἔσωσεν4982V-AAI-3S αὐτούς846D-APM τὸν3588T-ASM ΓοθονιηλN-PRI υἱὸν5207N-ASM ΚενεζN-PRI ἀδελφὸν80N-ASM ΧαλεβN-PRI τὸν3588T-ASM νεώτερον3501A-ASMC αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S αὐτοῦ846D-GSM

10 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM πνεῦμα4151N-NSN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἔκρινεν2919V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM πόλεμον4171N-ASM καὶ2532CONJ παρέδωκεν3860V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM τὸν3588T-ASM ΧουσαρσαθωμN-PRI βασιλέα935N-ASM Συρίας4947N-GSF καὶ2532CONJ ἐκραταιώθη2901V-API-3S 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ΧουσαρσαθωμN-PRI

11 καὶ2532CONJ ἡσύχασεν2270V-AAI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἔτη2094N-APN πεντήκοντα4004N-NUI καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S ΓοθονιηλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΚενεζN-PRI

12 Καὶ2532CONJ προσέθεντο4369V-AMI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ποιῆσαι4160V-AAN τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἔναντι1725ADV κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐνίσχυσεν1765V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM ΕγλωμN-PRI βασιλέα935N-ASM Μωαβ1096N-PRI ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN πεποιηκέναι4160V-RAN αὐτοὺς846D-APM τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἔναντι1725ADV κυρίου2962N-GSM

13 καὶ2532CONJ προσήγαγεν4317V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM ΑμμωνN-PRI καὶ2532CONJ ΑμαληκN-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐκληρονόμησεν2816V-AAI-3S τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF τῶν3588T-GPM φοινίκων5404N-GPM

14 καὶ2532CONJ ἐδούλευσαν1398V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI τῷ3588T-DSM ΕγλωμN-PRI βασιλεῖ935N-DSM Μωαβ1096N-PRI ἔτη2094N-APN δέκα1176N-NUI ὀκτώ3638N-NUI

15 καὶ2532CONJ ἐκέκραξαν2896V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἤγειρεν1453V-IAI-3S αὐτοῖς846D-DPM κύριος2962N-NSM σωτῆρα4990N-ASM τὸν3588T-ASM ΑωδN-PRI υἱὸν5207N-ASM Γηρα1094N-PRI υἱοῦ5207N-GSM τοῦ3588T-GSM ΙεμενιN-PRI ἄνδρα435N-ASM ἀμφοτεροδέξιονA-ASM καὶ2532CONJ ἀπέστειλαν649V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI δῶρα1435N-APN ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM τῷ3588T-DSM ΕγλωμN-PRI βασιλεῖ935N-DSM Μωαβ1096N-PRI

16 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἑαυτῷ1438D-DSM ΑωδN-PRI μάχαιραν3162N-ASF δίστομον1366A-ASF σπιθαμῆςN-GSF τὸ3588T-NSN μῆκος3372N-NSN καὶ2532CONJ περιεζώσατο4024V-ANI-3S αὐτὴν846D-ASF ὑπὸ5259PREP τὸν3588T-ASM μανδύανN-ASM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM μηρὸν3382N-ASM τὸν3588T-ASM δεξιὸν1188A-ASM αὐτοῦ846D-GSM

17 καὶ2532CONJ προσήνεγκεν4374V-AAI-3S τὰ3588T-APN δῶρα1435N-APN τῷ3588T-DSM ΕγλωμN-PRI βασιλεῖ935N-DSM Μωαβ1096N-PRI καὶ2532CONJ ΕγλωμN-PRI ἀνὴρ435N-NSM ἀστεῖος791A-NSM σφόδρα4970ADV

18 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ συνετέλεσεν4931V-AAI-3S ΑωδN-PRI προσφέρων4374V-PAPNS τὰ3588T-APN δῶρα1435N-APN καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S τοὺς3588T-APM αἴροντας142V-PAPAP τὰ3588T-APN δῶρα1435N-APN

19 καὶ2532CONJ ΕγλωμN-PRI ἀνέστρεψεν390V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM γλυπτῶνA-GPM μετὰ3326PREP τῆς3588T-GSF ΓαλγαλN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΑωδN-PRI Λόγος3056N-NSM μοι1473P-DS κρύφιος2927A-NSM πρὸς4314PREP σέ4771P-AS βασιλεῦ935N-VSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕγλωμN-PRI πᾶσιν3956A-DPM Ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN καὶ2532CONJ ἐξῆλθον1831V-AAI-3P ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM παραστήκοντες3936V-RAPNP αὐτῷ846D-DSM

20 καὶ2532CONJ ΑωδN-PRI εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἐκάθητο2521V-IMI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὑπερῴῳ5253N-DSN τῷ3588T-DSN θερινῷA-DSN αὐτοῦ846D-GSM μονώτατος3441A-NSMS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΑωδN-PRI Λόγος3056N-NSM θεοῦ2316N-GSM μοι1473P-DS πρὸς4314PREP σέ4771P-AS βασιλεῦ935N-VSM καὶ2532CONJ ἐξανέστη1817V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM ΕγλωμN-PRI ἐγγὺς1451ADV αὐτοῦ846D-GSM

21 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἅμα260ADV τοῦ3588T-GSN ἀναστῆναι450V-AAN ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S ΑωδN-PRI τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF τὴν3588T-ASF ἀριστερὰν710A-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὴν3588T-ASF μάχαιραν3162N-ASF ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM μηροῦ3313N-GSM τοῦ3588T-GSM δεξιοῦ1188A-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐνέπηξενV-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF ΕγλωμN-PRI

22 καὶ2532CONJ ἐπεισήνεγκενV-AAI-3S καί2532CONJ γε1065PRT τὴν3588T-ASF λαβὴνN-ASF ὀπίσω3694PREP τῆς3588T-GSF φλογός5395N-GSF καὶ2532CONJ ἀπέκλεισεν608V-AAI-3S τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN κατὰ2596PREP τῆς3588T-GSF φλογός5395N-GSF ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐξέσπασενV-AAI-3S τὴν3588T-ASF μάχαιραν3162N-ASF ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

23 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ΑωδN-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF προστάδαN-ASF καὶ2532CONJ ἀπέκλεισεν608V-AAI-3S τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF τοῦ3588T-GSN ὑπερῴου5253N-GSN ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐσφήνωσενV-AAI-3S

24 καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM παῖδες3816N-NPM αὐτοῦ846D-GSM εἰσῆλθον1525V-AAI-3P καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ αἱ3588T-NPF θύραι2374N-NPF τοῦ3588T-GSN ὑπερῴου5253N-GSN ἀποκεκλεισμέναι608V-RPPNP καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Μήποτε3379ADV πρὸς4314PREP δίφρουςN-APM κάθηται2521V-PMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀποχωρήσει672N-DSF τοῦ3588T-GSM κοιτῶνος2846N-GSM

25 καὶ2532CONJ προσέμειναν4357V-AAI-3P αἰσχυνόμενοι153V-PMPNP καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM ἀνοίγων455V-PAPNS τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF τοῦ3588T-GSN ὑπερῴου5253N-GSN καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P τὴν3588T-ASF κλεῖδα2807N-ASF καὶ2532CONJ ἤνοιξαν455V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM κύριος2962N-NSM αὐτῶν846D-GPM πεπτωκὼς4098V-RAPNS ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF τεθνηκώς2348V-RAPNS

26 καὶ2532CONJ ΑωδN-PRI διεσώθη1295V-API-3S ἕως2193CONJ ἐθορυβοῦντο2350V-IMI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM προσνοῶνV-PAPNS αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM παρῆλθεν3928V-AAI-3S τὰ3588T-APN γλυπτὰA-APN καὶ2532CONJ διεσώθη1295V-API-3S εἰς1519PREP ΣειρωθαN-PRI

27 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἡνίκα2259ADV ἦλθεν2064V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐσάλπισεν4537V-AAI-3S κερατίνῃN-DSF ἐν1722PREP ὄρει3735N-DSN Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ κατέβησαν2597V-AAI-3P σὺν4862PREP αὐτῷ846D-DSM οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἔμπροσθεν1715PREP αὐτῶν846D-GPM

28 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Καταβαίνετε2597V-PAD-2P ὀπίσω3694PREP μου1473P-GS ὅτι3754CONJ παρέδωκεν3860V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοὺς3588T-APM ἐχθροὺς2190N-APM ὑμῶν4771P-GP τὴν3588T-ASF Μωαβ1096N-PRI ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ κατέβησαν2597V-AAI-3P ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ προκατελάβοντοV-AMI-3P τὰς3588T-APF διαβάσειςN-APF τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM τῆς3588T-GSF Μωαβ1096N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀφῆκαν863V-AAI-3P ἄνδρα435N-ASM διαβῆναι1224V-AAN

29 καὶ2532CONJ ἐπάταξαν3960V-AAI-3P τὴν3588T-ASF Μωαβ1096N-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM ὡσεὶ5616ADV δέκα1176N-NUI χιλιάδας5505N-APF ἀνδρῶν435N-GPM πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM μαχητὰςN-APM τοὺς3588T-APM ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ πάντα3956A-ASM ἄνδρα435N-ASM δυνάμεως1411N-GSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV διεσώθη1295V-API-3S ἀνήρ435N-NSM

30 καὶ2532CONJ ἐνετράπη1788V-API-3S Μωαβ1096N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἡσύχασεν2270V-AAI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ὀγδοήκοντα3589N-NUI ἔτη2094N-APN καὶ2532CONJ ἔκρινεν2919V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ΑωδN-PRI ἕως2193CONJ οὗ3739 R-GSM ἀπέθανεν599V-AAI-3S

31 Καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τοῦτον3778D-ASM ἀνέστη450V-AAI-3S ΣαμεγαρN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑναθN-PRI καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἀλλοφύλους246A-APM εἰς1519PREP ἑξακοσίους1812A-APM ἄνδρας435N-APM ἐκτὸς1622PREP μόσχων3448N-GPM τῶν3588T-GPM βοῶν1016N-GPM καὶ2532CONJ ἔσωσεν4982V-AAI-3S αὐτὸς846D-NSM τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ προσέθεντο4369V-AMI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ποιῆσαι4160V-AAN τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἔναντι1725ADV κυρίου2962N-GSM

2 καὶ2532CONJ ἀπέδοτο591V-ANI-3S αὐτοὺς846D-APM κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ΙαβινN-PRI βασιλέως935N-GSM Χανααν5477N-PRI ὃς3739 R-NSM ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ἐν1722PREP ΑσωρN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων757V-PAPNS τῆς3588T-GSF δυνάμεως1411N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ΣισαραN-PRI καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM κατῴκει2730V-IAI-3S ἐν1722PREP ΑρισωθN-PRI τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN

3 καὶ2532CONJ ἐκέκραξαν2896V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM ὅτι3754CONJ ἐννακόσιαA-APN ἅρματα716N-APN σιδηρᾶ4603A-APN ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἔθλιψεν2346V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI κατὰ2596PREP κράτος2904N-ASN εἴκοσι1501N-NUI ἔτη2094N-APN

4 Καὶ2532CONJ ΔεββωραN-PRI γυνὴ1135N-NSF προφῆτις4398N-NSF γυνὴ1135N-NSF ΛαφιδωθN-PRI αὐτὴ846D-NSF ἔκρινεν2919V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM

5 καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF ἐκάθητο2521V-IMI-3S ὑπὸ5259PREP φοίνικα5404N-ASM ΔεββωραN-PRI ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN Ραμα4471N-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ΒαιθηλN-PRI ἐν1722PREP ὄρει3735N-DSN Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ ἀνέβαινον305V-IAI-3P πρὸς4314PREP αὐτὴν846D-ASF οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἐκεῖ1563ADV τοῦ3588T-GSN κρίνεσθαι2919V-PMN

6 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΔεββωραN-PRI καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Βαρακ913N-PRI υἱὸν5207N-ASM ΑβινεεμN-PRI ἐκ1537PREP ΚεδεςN-PRI ΝεφθαλιN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Οὐχὶ3364ADV σοὶ4771P-DS ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀπελεύσῃ565V-FMI-2S εἰς1519PREP ὄρος3735N-ASN ΘαβωρN-PRI καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S μετὰ3326PREP σεαυτοῦ4572D-GSM δέκα1176N-NUI χιλιάδας5505N-APF ἀνδρῶν435N-GPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΝεφθαλιN-PRI καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ζαβουλων2194N-PRI

7 καὶ2532CONJ ἀπάξω520V-FAI-1S πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM χειμάρρουν5493A-ASM ΚισωνN-PRI τὸν3588T-ASM ΣισαραN-PRI ἄρχοντα758N-ASM τῆς3588T-GSF δυνάμεως1411N-GSF ΙαβινN-PRI καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἅρματα716N-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πλῆθος4128N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ παραδώσω3860V-FAI-1S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF σου4771P-GS

8 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὴν846D-ASF Βαρακ913N-PRI Ἐὰν1437CONJ πορευθῇς4198V-APS-2S μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS πορεύσομαι4198V-FMI-1S καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV πορευθῇς4198V-APS-2S μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS οὐ3364ADV πορεύσομαι4198V-FMI-1S ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV οἶδα1492V-RAI-1S τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF ἐν1722PREP 3739 R-DSF εὐοδοῖ2137V-PAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS

9 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ΔεββωραN-PRI Πορευομένη4198V-PMPNS πορεύσομαι4198V-FMI-1S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS πλὴν4133ADV γίνωσκε1097V-PAD-2S ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN προτέρημάN-NSN σου4771P-GS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF ἣν3739 R-ASF σὺ4771P-NS πορεύῃ4198V-PAS-3S ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF γυναικὸς1135N-GSF ἀποδώσεται591V-FMI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM ΣισαραN-PRI καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S ΔεββωραN-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM Βαρακ913N-PRI εἰς1519PREP ΚεδεςN-PRI

10 καὶ2532CONJ παρήγγειλεν3853V-AAI-3S Βαρακ913N-PRI τῷ3588T-DSM Ζαβουλων2194N-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΝεφθαλιN-PRI εἰς1519PREP ΚεδεςN-PRI καὶ2532CONJ ἀνέβησαν305V-AAI-3P κατὰ2596PREP πόδας4228N-APM αὐτοῦ846D-GSM δέκα1176N-NUI χιλιάδες5505N-NPF ἀνδρῶν435N-GPM καὶ2532CONJ ΔεββωραN-PRI ἀνέβη305V-AAI-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM

11 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πλησίον4139ADV τοῦ3588T-GSM ΚιναίουN-GSM ἐχωρίσθησαν5563V-API-3P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΙωβαβN-PRI γαμβροῦN-GSM Μωυσῆ3475N-GSM καὶ2532CONJ ἔπηξεν4078V-AAI-3S τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF αὐτοῦ846D-GSM πρὸς4314PREP δρῦνN-ASF ἀναπαυομένων373V-PMPGP 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S ἐχόμενα2192V-PMPNS ΚεδεςN-PRI

12 Καὶ2532CONJ ἀνήγγειλαν312V-AAI-3P τῷ3588T-DSM ΣισαραN-PRI ὅτι3754CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S Βαρακ913N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑβινεεμN-PRI ἐπ1909PREP ὄρος3735N-ASN ΘαβωρN-PRI

13 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S ΣισαραN-PRI πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἅρματα716N-APN αὐτοῦ846D-GSM [ὅτι3754CONJ ἐννακόσιαA-NPN ἅρματα716N-NPN σιδηρᾶ4603A-NPN ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τὸν3588T-ASM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP ΑρισωθN-PRI τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM χειμάρρουν5493A-ASM ΚισωνN-PRI

14 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΔεββωραN-PRI πρὸς4314PREP Βαρακ913N-PRI Ἀνάστηθι450V-AAD-2S ὅτι3754CONJ αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF ἐν1722PREP 3739 R-DSF παρέδωκεν3860V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM ΣισαραN-PRI ἐν1722PREP χειρί5495N-DSF σου4771P-GS οὐκ3364ADV ἰδοὺ2400INJ κύριος2962N-NSM ἐλεύσεται2064V-FMI-3S ἔμπροσθέν1715PREP σου4771P-GS καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S Βαρακ913N-PRI ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ὄρους3735N-GSN ΘαβωρN-PRI καὶ2532CONJ δέκα1176N-NUI χιλιάδες5505N-NPF ἀνδρῶν435N-GPM ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM

15 καὶ2532CONJ ἐξέστησεν1839V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM ΣισαραN-PRI καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἅρματα716N-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF παρεμβολὴν3925N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP στόματι4750N-DSN ῥομφαίας4501N-GSF ἐνώπιον1799PREP Βαρακ913N-PRI καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S ΣισαραN-PRI ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ἅρματος716N-GSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM ποσὶν4228N-DPM αὐτοῦ846D-GSM

16 καὶ2532CONJ Βαρακ913N-PRI διώκων1377V-PAPNS ὀπίσω3694PREP τῶν3588T-GPN ἁρμάτων716N-GPN καὶ2532CONJ ὀπίσω3694PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF ἕως2193PREP δρυμοῦN-GSM τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF παρεμβολὴ3925N-NSF ΣισαραN-PRI ἐν1722PREP στόματι4750N-DSN ῥομφαίας4501N-GSF οὐ3364ADV κατελείφθη2641V-API-3S ἕως2193PREP ἑνός1519A-GSM

17 καὶ2532CONJ ΣισαραN-PRI ἀνεχώρησεν402V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM ποσὶν4228N-DPM αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP σκηνὴν4633N-ASF ΙαηλN-PRI γυναικὸς1135N-GSF ΧαβερN-PRI τοῦ3588T-GSM ΚιναίουN-GSM ὅτι3754CONJ εἰρήνη1515N-NSF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ΙαβινN-PRI βασιλέως935N-GSM ΑσωρN-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN οἴκου3624N-GSM ΧαβερN-PRI τοῦ3588T-GSM ΚιναίουN-GSM

18 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ΙαηλN-PRI εἰς1519PREP ἀπάντησιν529N-ASF ΣισαραN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Ἔκνευσον1593V-AAD-2S κύριέ2962N-VSM μου1473P-GS ἔκνευσον1593V-AAD-2S πρός4314PREP με1473P-AS μὴ3165ADV φοβοῦ5399V-PMD-2S καὶ2532CONJ ἐξένευσεν1593V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF σκηνήν4633N-ASF καὶ2532CONJ συνεκάλυψεν4780V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δέρρει1193N-DSF αὐτῆς846D-GSF

19 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΣισαραN-PRI πρὸς4314PREP αὐτήν846D-ASF Πότισόν4222V-AAD-2S με1473P-AS δὴ1161PRT μικρὸν3398A-ASN ὕδωρ5204N-ASN ὅτι3754CONJ ἐδίψησα1372V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἤνοιξεν455V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ἀσκὸν779N-ASM τοῦ3588T-GSN γάλακτος1051N-GSN καὶ2532CONJ ἐπότισεν4222V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ συνεκάλυψεν4780V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

20 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτήν846D-ASF Στῆθι2476V-AAD-2S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF θύρᾳ2374N-DSF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐάν1437CONJ τις5100I-NSM ἔλθῃ2064V-AAS-3S πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS καὶ2532CONJ ἐρωτήσῃ2065V-AAS-3S σε4771P-AS καὶ2532CONJ εἴπῃ3004V-AAS-3S σοι4771P-DS Ἔστιν1510V-PAI-3S ἐνταῦθαADV ἀνήρ435N-NSM καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S Οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ συνεκάλυψεν4780V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δέρρει1193N-DSF αὐτῆς846D-GSF

21 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ΙαηλN-PRI γυνὴ1135N-NSF ΧαβερN-PRI τὸν3588T-ASM πάσσαλονN-ASM τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF καὶ2532CONJ ἔθηκεν5087V-AAI-3S τὴν3588T-ASF σφῦρανN-ASF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ἡσυχῇ2270ADV καὶ2532CONJ ἐνέκρουσενV-AAI-3S τὸν3588T-ASM πάσσαλονN-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γνάθῳN-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ διήλασενV-AAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἀπεσκάρισενV-AAI-3S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN γονάτων1119N-GPN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐξέψυξεν1634V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

22 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ Βαρακ913N-PRI διώκων1377V-PAPNS τὸν3588T-ASM ΣισαραN-PRI καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ΙαηλN-PRI εἰς1519PREP ἀπαντὴνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Δεῦρο1204ADV καὶ2532CONJ δείξω1166V-FAI-1S σοι4771P-DS τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM ὃν3739 R-ASM σὺ4771P-NS ζητεῖς2212V-PAI-2S καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ΣισαραN-PRI πεπτωκὼς4098V-RAPNS νεκρός3498N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM πάσσαλοςN-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γνάθῳN-DSF αὐτοῦ846D-GSM

23 καὶ2532CONJ ἐταπείνωσεν5013V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM ΙαβινN-PRI βασιλέα935N-ASM Χανααν5477N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἐνώπιον1799PREP υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI

24 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S χεὶρ5495N-NSF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI πορευομένη4198V-PMPNS καὶ2532CONJ σκληρυνομένη4645V-PMPNS ἐπὶ1909PREP ΙαβινN-PRI βασιλέα935N-ASM Χανααν5477N-PRI ἕως2193CONJ ἐξωλέθρευσανV-AAI-3P αὐτόν846D-ASM

Κεφάλαιο 5

1 Καὶ2532CONJ ᾖσεν103V-AAI-3S ΔεββωραN-PRI καὶ2532CONJ Βαρακ913N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑβινεεμN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S

2 Ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἄρξασθαι757V-AMP ἀρχηγοὺς747N-APM ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP προαιρέσειN-DSF λαοῦ2992N-GSM εὐλογεῖτε2127V-PAD-2P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM

3 ἀκούσατε191V-AAD-2P βασιλεῖς935N-VPM ἐνωτίζεσθε1801V-PMD-2P σατράπαιN-VPM δυνατοί1415A-VPM ἐγὼ1473P-NS τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ᾄσομαι103V-FMI-1S ψαλῶ5567V-FAI-1S τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM Ισραηλ2474N-PRI

4 κύριε2962N-VSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐξόδῳ1841N-DSF σου4771P-GS ἐκ1537PREP ΣηιρN-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἀπαίρειν522V-PAN σε4771P-AS ἐξ1537PREP ἀγροῦ68N-GSM ΕδωμN-PRI γῆ1065N-NSF ἐσείσθη4579V-API-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM ἐξεστάθη1839V-API-3S καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF νεφέλαι3507N-NPF ἔσταξανV-AAI-3P ὕδωρ5204N-ASN

5 ὄρη3735N-NPN ἐσαλεύθησαν4531V-API-3P ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM τοῦτο3778D-NSN Σινα4614N-PRI ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI

6 ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF ΣαμεγαρN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑναθN-PRI ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF ΙαηλN-PRI ἐξέλιπον1587V-AAI-3P βασιλεῖς935N-NPM καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P τρίβους5147N-APF ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ὁδοὺς3598N-APF διεστραμμένας1294V-RMPAP

7 ἐξέλιπεν1587V-AAI-3S φραζωνN-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI ἐξέλιπεν1587V-AAI-3S ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM ἐξανέστη1817V-AAI-3S ΔεββωραN-PRI ὅτι3754CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S μήτηρ3384N-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI

8 ᾑρέτισαν140V-AAI-3P θεοὺς2316N-APM καινοὺς2537A-APM ὡς3739CONJ ἄρτον740N-ASM κρίθινον2916A-ASM σκέπηνN-ASF ἐὰν1437CONJ ἴδω3708V-AAS-1S σιρομαστῶνN-GPM ἐν1722PREP τεσσαράκοντα5062N-NUI χιλιάσιν5505N-DPF

9 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN διατεταγμένα1299V-RMPAP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI οἱ3588T-NPM δυνάσται1413N-NPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM εὐλογεῖτε2127V-PAI-2P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM

10 ἐπιβεβηκότες1910V-RAPNP ἐπὶ1909PREP ὑποζυγίων5268N-GPN καθήμενοι2521V-PMPNP ἐπὶ1909PREP λαμπηνῶνN-GPF

11 φθέγξασθε5350V-AMD-2P φωνὴν5456N-ASF ἀνακρουομένωνV-PMPGP ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN εὐφραινομένων2165V-PMPGP ἐκεῖ1563ADV δώσουσιν1325V-FAI-3P δικαιοσύνην1343N-ASF κυρίῳ2962N-DSM δίκαιοι1342A-NPM ἐνίσχυσαν1765V-AAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI τότε5119ADV κατέβη2597V-AAI-3S εἰς1519PREP τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM κυρίου2962N-GSM

12 ἐξεγείρου1825V-PMD-2S ἐξεγείρου1825V-PMD-2S ΔεββωραN-PRI ἐξέγειρον1825V-AAD-2S μυριάδας3461N-APF μετὰ3326PREP λαοῦ2992N-GSM ἐξεγείρου1825V-PMD-2S ἐξεγείρου1825V-PMD-2S λάλει2980V-PAD-2S μετ3326PREP ᾠδῆς3592N-GSF ἐνισχύων1765V-PAPNS ἐξανίστασο1817V-PMD-2S Βαρακ913N-PRI καὶ2532CONJ ἐνίσχυσον1765V-AAD-2S ΔεββωραN-PRI τὸν3588T-ASM Βαρακ913N-PRI αἰχμαλώτιζε163V-PAD-2S αἰχμαλωσίαν161N-ASF σου4771P-GS υἱὸς5207N-NSM ΑβινεεμN-PRI

13 πότε4218ADV ἐμεγαλύνθη3170V-API-3S 3588T-NSF ἰσχὺς2479N-NSF αὐτοῦ846D-GSM κύριε2962N-VSM ταπείνωσόν5013V-AAD-2S μοι1473P-DS τοὺς3588T-APM ἰσχυροτέρους2478A-APMC μου1473P-GS

14 λαὸς2992N-NSM Εφραιμ2187N-PRI ἐτιμωρήσατο5097V-ANI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP κοιλάδιN-DSF ἀδελφοῦ80N-GSM σου4771P-GS Βενιαμιν958N-PRI ἐν1722PREP λαοῖς2992N-DPM σου4771P-GS ἐξ1537PREP ἐμοῦ1473P-GS ΜαχιρN-PRI κατέβησαν2597V-AAI-3P ἐξερευνῶντες1830V-PAPNP καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP Ζαβουλων2194N-PRI κύριος2962N-NSM ἐπολέμει4170V-IAI-3S μοι1473P-DS ἐν1722PREP δυνατοῖς1415A-DPM ἐκεῖθεν1564ADV ἐν1722PREP σκήπτρῳN-DSN ἐνισχύοντος1765V-PAPGS ἡγήσεωςN-GSF

15 ἐν1722PREP Ισσαχαρ2466N-PRI μετὰ3326PREP ΔεββωραςN-PRI ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S πεζοὺς3979A-APM αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κοιλάδαN-ASF ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN σὺ4771P-NS κατοικεῖς2730V-PAI-2S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN χειλέων5491N-GPN ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ποσὶν4228N-DPM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP διαιρέσεσιν1243N-DPF Ρουβην4502N-PRI μεγάλοι3173A-NPM ἀκριβασμοὶN-NPM καρδίας2588N-GSF

16 ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN μοι1473P-DS κάθησαι2521V-PMI-2S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPM μοσφαθαιμN-PRI τοῦ3588T-GSN εἰσακούειν1522V-PAN συρισμοὺςN-APM ἐξεγειρόντων1825V-PAPGP τοῦ3588T-GSN διελθεῖν1330V-AAN εἰς1519PREP τὰ3588T-APN τοῦ3588T-GSM Ρουβην4502N-PRI μεγάλοι3173A-NPM ἐξιχνιασμοὶN-NPM καρδίας2588N-GSF

17 ΓαλααδN-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πέραν4008PREP τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM κατεσκήνωσεν2681V-AAI-3S καὶ2532CONJ ΔανN-PRI ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN παροικεῖ3939V-PAI-3S πλοίοις4143N-DPN Ασηρ768N-PRI παρῴκησεν3939V-AAI-3S παρ3844PREP αἰγιαλὸν123N-ASM θαλασσῶν2281N-GPF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF διακοπὰςN-APF αὐτοῦ846D-GSM κατεσκήνωσεν2681V-AAI-3S

18 Ζαβουλων2194N-PRI λαὸς2992N-NSM ὀνειδίσας3679V-AAPNS ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP θάνατον2288N-ASM καὶ2532CONJ Νεφθαλιμ3508N-PRI ἐπὶ1909PREP ὕψη5311N-APN ἀγροῦ68N-GSM

19 ἦλθον2064V-AAI-3P βασιλεῖς935N-NPM καὶ2532CONJ παρετάξαντοV-AMI-3P τότε5119ADV ἐπολέμησαν4170V-AAI-3P βασιλεῖς935N-NPM Χανααν5477N-PRI ἐν1722PREP ΘενναχN-PRI ἐπὶ1909PREP ὕδατος5204N-GSN ΜαγεδδωN-PRI πλεονεξίαν4124N-ASF ἀργυρίου694N-GSN οὐκ3364ADV ἔλαβον2983V-AAI-3P

20 ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἐπολέμησαν4170V-AAI-3P ἀστέρες792N-NPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF τάξεως5010N-GSF αὐτῶν846D-GPM ἐπολέμησαν4170V-AAI-3P μετὰ3326PREP ΣισαραN-PRI

21 χειμάρρους5493A-NSM ΚισωνN-PRI ἐξέβαλεν1544V-AAI-3S αὐτούς846D-APM χειμάρρους5493A-NSM καδημιμN-PRI χειμάρρους5493A-NSM ΚισωνN-PRI καταπατήσει2662V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS δυνατή1415A-NSF

22 τότε5119ADV ἀπεκόπησαν609V-AAI-3P πτέρναι4418N-NPF ἵππου2462N-GSM αμαδαρωθN-PRI δυνατῶν1415A-GPM αὐτοῦ846D-GSM

23 καταράσασθε2672V-AMD-2P ΜαρωζN-PRI εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM καταράσειN-DSF καταράσασθε2672V-AMD-2P τοὺς3588T-APM ἐνοίκουςA-APM αὐτῆς846D-GSF ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἤλθοσαν2064V-AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF βοήθειαν996N-ASF κυρίου2962N-GSM βοηθὸς998N-NSM ἡμῶν1473P-GP κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP μαχηταῖςN-DPM δυνατός1415A-NSM

24 εὐλογηθείη2127V-APO-3S ἐκ1537PREP γυναικῶν1135N-GPF ΙαηλN-PRI γυνὴ1135N-NSF ΧαβερN-PRI τοῦ3588T-GSM ΚιναίουN-GSM ἐκ1537PREP γυναικῶν1135N-GPF ἐν1722PREP σκηνῇ4633N-DSF εὐλογηθείη2127V-APO-3S

25 ὕδωρ5204N-ASN ᾔτησεν154V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ γάλα1051N-ASN ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP λακάνῃN-DSF ἰσχυρῶν2478A-GPM προσήγγισεν4331V-AAI-3S βούτυρονN-ASN

26 τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτῆς846D-GSF τὴν3588T-ASF ἀριστερὰν710A-ASF εἰς1519PREP πάσσαλονN-ASM ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S τὴν3588T-ASF δεξιὰν1188A-ASF αὐτῆς846D-GSF εἰς1519PREP ἀποτομὰςN-APF κατακόπωνN-GPF καὶ2532CONJ ἀπέτεμενV-AAI-3S ΣισαραN-PRI ἀπέτριψενV-AAI-3S τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ συνέθλασεν4917V-AAI-3S καὶ2532CONJ διήλασενV-AAI-3S τὴν3588T-ASF γνάθονN-ASF αὐτοῦ846D-GSM

27 ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM αὐτῆς846D-GSF συγκάμψας4781V-AAPNS ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἐκοιμήθη2837V-API-3S μεταξὺ3342ADV ποδῶν4228N-GPM αὐτῆς846D-GSF ἐν1722PREP 3739 R-DSM ἔκαμψεν2578V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV ἔπεσεν4098V-AAI-3S ταλαίπωρος5005A-NSM

28 διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF θυρίδος2376N-GSF διέκυπτενV-IAI-3S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF ΣισαραN-PRI διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF δικτυωτῆςA-GSF ἐπιβλέπουσα1914V-PAPNS ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM μεταστρέφοντας3344V-PAPAP μετὰ3326PREP ΣισαραN-PRI Διὰ1223PREP τί5100I-ASN ἠσχάτισενV-AAI-3S τὸ3588T-NSN ἅρμα716N-NSN αὐτοῦ846D-GSM παραγενέσθαι3854V-AMP διὰ1223PREP τί5100I-ASN ἐχρόνισαν5549V-AAI-3P ἴχνη2487N-APN ἁρμάτων716N-GPN αὐτοῦ846D-GSM

29 σοφαὶ4680A-NPF ἀρχουσῶν757V-PAPGP αὐτῆς846D-GSF ἀνταπεκρίναντο470V-AMI-3P πρὸς4314PREP αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF ἀπεκρίνατο611V-ANI-3S ἐν1722PREP ῥήμασιν4487N-DPN αὐτῆς846D-GSF

30 Οὐχὶ3364ADV εὑρήσουσιν2147V-FAI-3P αὐτὸν846D-ASM διαμερίζοντα1266V-PAPAS σκῦλα4661N-APN φιλιάζωνV-PAPNS φίλοις5384A-DPM εἰς1519PREP κεφαλὴν2776N-ASF δυνατοῦ1415A-GSM σκῦλα4661N-APN βαμμάτωνN-GPN ΣισαραN-PRI σκῦλα4661N-APN βαμμάτωνN-GPN ποικιλίαςN-GSF βαφὴ911N-NSF ποικίλων4164A-GPM περὶ4012PREP τράχηλον5137N-ASM αὐτοῦ846D-GSM σκῦλον4661N-ASN

31 οὕτως3778ADV ἀπόλοιντο622V-AMO-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐχθροί2190N-NPM σου4771P-GS κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀγαπῶντες25V-PAPNP αὐτὸν846D-ASM καθὼς2531ADV 3588T-NSF ἀνατολὴ395N-NSF τοῦ3588T-GSM ἡλίου2246N-GSM ἐν1722PREP δυναστείαιςN-DPF αὐτοῦ846D-GSM Καὶ2532CONJ ἡσύχασεν2270V-AAI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF τεσσαράκοντα5062N-NUI ἔτη2094N-APN

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἔναντι1725ADV κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ παρέδωκεν3860V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF Μαδιαμ3099N-PRI ἔτη2094N-APN ἑπτά2033N-NUI

2 καὶ2532CONJ κατίσχυσεν2729V-AAI-3S χεὶρ5495N-NSF Μαδιαμ3099N-PRI ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN Μαδιαμ3099N-PRI μάνδραςN-APF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὄρεσιν3735N-DPN καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN σπηλαίοις4693N-DPN καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN ὀχυρώμασιν3794N-DPN

3 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὅταν3752ADV ἔσπειρεν4687V-AAI-3S ἀνὴρ435N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀνέβαινεν305V-AAI-3S Μαδιαμ3099N-PRI καὶ2532CONJ ΑμαληκN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM ἀνατολῶν395N-GPF καὶ2532CONJ ἀνέβαινον305V-IAI-3P ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM

4 καὶ2532CONJ παρενέβαλλον3924V-IAI-3P ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ διέφθειραν1311V-AAI-3P τὰ3588T-APN ἐκφόριαN-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ἐλθεῖν2064V-AAN εἰς1519PREP Γάζαν1047N-ASF καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπελείποντο5275V-IMI-3P ὑπόστασιν5287N-ASF ζωῆς2222N-GSF ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ποίμνιον4168N-ASN καὶ2532CONJ μόσχον3448N-ASM καὶ2532CONJ ὄνον3688N-ASM

5 ὅτι3754CONJ αὐτοὶ846D-NPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN κτήνη2934N-NPN αὐτῶν846D-GPM ἀνέβαινον305V-IAI-3P καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF σκηνὰς4633N-APF αὐτῶν846D-GPM παρέφερον3911V-IAI-3P καὶ2532CONJ παρεγίνοντο3854V-IMI-3P ὡς3739CONJ ἀκρὶς200N-NSF εἰς1519PREP πλῆθος4128N-ASN καὶ2532CONJ αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF καμήλοις2574N-DPF αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἀριθμός706N-NSM καὶ2532CONJ παρεγίνοντο3854V-IMI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF Ισραηλ2474N-PRI τοῦ3588T-GSN διαφθείρειν1311V-PAN αὐτήν846D-ASF

6 καὶ2532CONJ ἐπτώχευσεν4433V-AAI-3S Ισραηλ2474N-PRI σφόδρα4970ADV ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN Μαδιαμ3099N-PRI καὶ2532CONJ ἐκέκραξαν2896V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM

7 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐπεὶ1893CONJ ἐκέκραξαν2896V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM διὰ1223PREP Μαδιαμ3099N-PRI

8 καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἄνδρα435N-ASM προφήτην4396N-ASM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI Ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM ἀναβιβάσας307V-AAPNS ὑμᾶς4771P-AP ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐξήγαγον1806V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM δουλείας1397N-GSF

9 καὶ2532CONJ ἐξειλάμην1807V-AMI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM θλιβόντων2346V-PAPGP ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ ἐξέβαλον1544V-AAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἔδωκα1325V-AAI-1S ὑμῖν4771P-DP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF αὐτῶν846D-GPM

10 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S ὑμῖν4771P-DP Ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὑμῶν4771P-GP οὐ3364ADV φοβηθήσεσθε5399V-FPI-2P τοὺς3588T-APM θεοὺς2316N-APM τοῦ3588T-GSM ΑμορραίουN-GSM ἐν1722PREP οἷς3739 R-DPM ὑμεῖς4771P-NP ἐνοικεῖτε1774V-PAI-2P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσηκούσατε1522V-AAI-2P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF μου1473P-GS

11 Καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF δρῦνN-ASF τὴν3588T-ASF οὖσαν1510V-PAPAS ἐν1722PREP ΕφραθαN-PRI τὴν3588T-ASF τοῦ3588T-GSM ΙωαςN-PRI πατρὸς3962N-GSM ΑβιεζριN-PRI καὶ2532CONJ Γεδεων1066N-PRI 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἐρράβδιζεν4463V-IAI-3S πυροὺςN-APM ἐν1722PREP ληνῷ3025N-DSF τοῦ3588T-GSN ἐκφυγεῖν1628V-AAN ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN Μαδιαμ3099N-PRI

12 καὶ2532CONJ ὤφθη3708V-API-3S αὐτῷ846D-DSM ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Κύριος2962N-NSM μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS δυνατὸς1415A-NSM τῇ3588T-DSF ἰσχύι2479N-DSF

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM Γεδεων1066N-PRI Ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S κύριος2962N-NSM μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-GP ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN εὗρεν2147V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-AP πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN κακὰ2556A-NPN ταῦτα3778D-NPN καὶ2532CONJ ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN θαυμάσια2297A-NPN αὐτοῦ846D-GSM ὅσα3745A-APN διηγήσαντο1334V-AMI-3P ἡμῖν1473P-DP οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ἡμῶν1473P-GP λέγοντες3004V-PAPNP Οὐχὶ3364ADV ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF ἀνήγαγεν321V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-AP κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἀπώσατο683V-ANI-3S ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ παρέδωκεν3860V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-AP ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF Μαδιαμ3099N-PRI

14 καὶ2532CONJ ἐπέβλεψεν1914V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Πορεύου4198V-PMD-2S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἰσχύι2479N-DSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ σώσεις4982V-FAI-3S τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐξαπέστειλά1821V-AAI-1S σε4771P-AS

15 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM Γεδεων1066N-PRI Ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS κύριε2962N-VSM ἐν1722PREP τίνι5100I-DSN σώσω4982V-FAI-1S τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSF χιλιάς5505N-NSF μου1473P-GS ταπεινοτέρα5011A-NSF ἐν1722PREP Μανασση3128N-PRI καὶ2532CONJ ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S μικρὸς3398A-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-GS

16 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM Κύριος2962N-NSM ἔσται1510V-FMI-3S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ πατάξεις3960V-FAI-3S τὴν3588T-ASF Μαδιαμ3099N-PRI ὡσεὶ5616ADV ἄνδρα435N-ASM ἕνα1519A-ASM

17 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM Γεδεων1066N-PRI Καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ εὗρον2147V-AAI-1S χάριν5485N-ASF ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ποιήσεις4160V-FAI-3S μοι1473P-DS σημεῖον4592N-ASN ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS λαλεῖς2980V-PAI-2S μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS

18 μὴ3165ADV κινηθῇς2795V-APS-2S ἐντεῦθεν1782ADV ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ἐλθεῖν2064V-AAN με1473P-AS πρὸς4314PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ οἴσω5342V-FAI-1S τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ θήσω5087V-FAI-1S ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S καθήσομαι2524V-FMI-1S ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ἐπιστρέψαι1994V-AAN σε4771P-AS

19 καὶ2532CONJ Γεδεων1066N-PRI εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἔριφον2056N-ASM αἰγῶν137N-GPM καὶ2532CONJ οιφιN-PRI ἀλεύρου224N-GSN ἄζυμα106A-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κρέα2907N-APN ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN κανοῦνN-ASN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ζωμὸνN-ASM ἐνέχεεν1758V-IAI-3S εἰς1519PREP χύτρανN-ASF καὶ2532CONJ ἐξήνεγκεν1627V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF δρῦνN-ASF καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S

20 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM Λαβὲ2983V-AAD-2S τὰ3588T-APN κρέα2907N-APN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM τοὺς3588T-APM ἀζύμους106A-APM καὶ2532CONJ θὲς5087V-AAD-2S πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF πέτραν4073N-ASF ἐκείνην1565D-ASF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ζωμὸνN-ASM ἔκχεον1632V-AAD-2S καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S οὕτως3778ADV

21 καὶ2532CONJ ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM τὸ3588T-ASN ἄκρον206A-ASN τῆς3588T-GSF ῥάβδου4464N-GSF τῆς3588T-GSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἥψατο680V-ANI-3S τῶν3588T-GPM κρεῶν2907N-GPN καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ἀζύμων106A-GPM καὶ2532CONJ ἀνήφθη381V-API-3S πῦρ4442N-NSN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF πέτρας4073N-GSF καὶ2532CONJ κατέφαγεν2719V-AAI-3S τὰ3588T-APN κρέα2907N-APN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀζύμους106A-APM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM ἀπῆλθεν565V-AAI-3S ἐξ1537PREP ὀφθαλμῶν3788N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

22 καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI ὅτι3754CONJ ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI 1INJ 1INJ κύριε2962N-VSM κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ εἶδον3708V-AAI-1S τὸν3588T-ASM ἄγγελον32N-ASM κυρίου2962N-GSM πρόσωπον4383N-ASN πρὸς4314PREP πρόσωπον4383N-ASN

23 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM κύριος2962N-NSM Εἰρήνη1515N-NSF σοι4771P-DS μὴ3165ADV φοβοῦ5399V-PMD-2S μὴ3165ADV ἀποθάνῃς599V-AAS-2S

24 καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV Γεδεων1066N-PRI θυσιαστήριον2379N-ASN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S αὐτὸ846D-ASN Εἰρήνη1515N-NSF κυρίου2962N-GSM ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF ἔτι2089ADV αὐτοῦ846D-GSM ὄντος1510V-PAPGS ἐν1722PREP ΕφραθαN-PRI πατρὸς3962N-GSM τοῦ3588T-GSM ΕζριN-PRI

25 Καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S τῇ3588T-DSF νυκτὶ3571N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM κύριος2962N-NSM Λαβὲ2983V-AAD-2S τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM τὸν3588T-ASM σιτευτὸν4618A-ASM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS μόσχον3448N-ASM τὸν3588T-ASM ἑπταετῆA-ASM καὶ2532CONJ καθελεῖς2507V-FAI-3S τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN τοῦ3588T-GSM Βααλ896N-PRI 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἄλσοςN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM ἐκκόψεις1581V-FAI-3S

26 καὶ2532CONJ οἰκοδομήσεις3618V-FAI-3S θυσιαστήριον2379N-ASN κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM σου4771P-GS τῷ3588T-DSM ὀφθέντι3708V-APPDS σοι4771P-DS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κορυφῆςN-GSF τοῦ3588T-GSN ὄρους3735N-GSN ΜαωζN-PRI τούτου3778D-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF παρατάξειN-DSF καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM καὶ2532CONJ ἀνοίσεις399V-FAI-3S ὁλοκαύτωμα3646N-ASN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ξύλοις3586N-DPN τοῦ3588T-GSN ἄλσουςN-GSN οὗ3739 R-GSN ἐκκόψεις1581V-FAI-3S

27 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI τρεῖς5140A-APM καὶ2532CONJ δέκα1176N-NUI ἄνδρας435N-APM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM δούλων1401N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S καθὰ2505ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ ἐφοβήθη5399V-API-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF μὴ3165ADV ποιῆσαι4160V-AAN ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S νυκτός3571N-GSF

28 καὶ2532CONJ ὤρθρισαν3719V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF τὸ3588T-ASN πρωί4404ADV καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ κατεσκαμμένον2679V-RPPNS τὸ3588T-NSN θυσιαστήριον2379N-NSN τοῦ3588T-GSM Βααλ896N-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἄλσοςN-NSN τὸ3588T-NSN ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM ἐκκεκομμένον1581V-RPPAS καὶ2532CONJ 3588T-NSM μόσχος3448N-NSM 3588T-NSM σιτευτὸς4618A-NSM ἀνηνεγμένος399V-RPPNS εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN τὸ3588T-ASN ᾠκοδομημένον3618V-RPPAS

29 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ἀνὴρ435N-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM Τίς5100I-NSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πρᾶγμα4229N-ASN τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ ἀνήταζον426V-IAI-3P καὶ2532CONJ ἐξεζήτουν1567V-IAI-3P καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Γεδεων1066N-PRI 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM ΙωαςN-PRI ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πρᾶγμα4229N-ASN τοῦτο3778D-ASN

30 καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF πρὸς4314PREP ΙωαςN-PRI Ἐξάγαγε1806V-AAD-2S τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀποθανέτω599V-AAD-3S ὅτι3754CONJ κατέσκαψεν2679V-AAI-3S τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN τοῦ3588T-GSM Βααλ896N-PRI καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἔκοψεν2875V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ἄλσοςN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM

31 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΙωαςN-PRI πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM τοὺς3588T-APM ἑσταμένους2476V-RMPAP ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM Μὴ3165ADV ὑμεῖς4771P-NP νῦν3568ADV δικάζεσθε2613V-PMI-2P περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM Βααλ896N-PRI 2228CONJ ὑμεῖς4771P-NP σῴζετε4982V-PAI-2P αὐτόν846D-ASM ὃς3739 R-NSM ἀντεδίκησενV-AAI-3S αὐτόν846D-ASM ἀποθανεῖται599V-FMI-3S ἕως2193CONJ πρωί4404ADV εἰ1487CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S θεός2316N-NSM αὐτὸς846D-NSM ἐκδικήσει1556V-FAI-3S αὐτόν846D-ASM ὅτι3754CONJ κατέσκαψεν2679V-AAI-3S τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

32 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S αὐτὸ846D-ASN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ΔικαστήριονN-NSN τοῦ3588T-GSM Βααλ896N-PRI ὅτι3754CONJ κατέσκαψεν2679V-AAI-3S τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

33 Καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF Μαδιαμ3099N-PRI καὶ2532CONJ ΑμαληκN-PRI καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ἀνατολῶν395N-GPF συνήχθησαν4863V-API-3P ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸ846D-ASN καὶ2532CONJ διέβησαν1224V-AAI-3P καὶ2532CONJ παρενέβαλον3924V-AAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλάδιN-DSF ΙεζραελN-PRI

34 καὶ2532CONJ πνεῦμα4151N-NSN θεοῦ2316N-GSM ἐνέδυσεν1746V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Γεδεων1066N-PRI καὶ2532CONJ ἐσάλπισεν4537V-AAI-3S ἐν1722PREP κερατίνῃN-DSF καὶ2532CONJ ἐβόησεν994V-AAI-3S ΑβιεζερN-PRI ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM

35 καὶ2532CONJ ἀγγέλους32N-APM ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM Μανασση3128N-PRI καὶ2532CONJ ἐβόησεν994V-AAI-3S καὶ2532ADV αὐτὸς846D-NSM ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S ἀγγέλους32N-APM ἐν1722PREP Ασηρ768N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Ζαβουλων2194N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ΝεφθαλιN-PRI καὶ2532CONJ ἀνέβησαν305V-AAI-3P εἰς1519PREP συνάντησιν4877N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

36 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM Εἰ1487CONJ σῴζεις4982V-PAI-2S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF μου1473P-GS τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἐλάλησας2980V-AAI-2S

37 ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἀπερείδομαιV-PMI-3S τὸν3588T-ASM πόκονN-ASM τῶν3588T-GPN ἐρίων2053N-GPN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἅλωνι257N-DSM καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ δρόσοςN-NSF γένηται1096V-AMS-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM πόκονN-ASM μόνον3440ADV καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ξηρασίαN-NSF καὶ2532CONJ γνώσομαι1097V-FMI-1S ὅτι3754CONJ σῴζεις4982V-PAI-2S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF μου1473P-GS τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἐλάλησας2980V-AAI-2S

38 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ ὤρθρισεν3719V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI τῇ3588T-DSF ἐπαύριον1887ADV καὶ2532CONJ ἀπεπίασενV-AAI-3S τὸν3588T-ASM πόκονN-ASM καὶ2532CONJ ἀπερρύη639V-AAI-3S 3588T-NSF δρόσοςN-NSF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM πόκουN-GSM πλήρης4134A-NSF λεκάνηN-NSF ὕδατος5204N-GSN

39 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM Μὴ3165ADV ὀργισθήτω3710V-APD-3S 3588T-NSM θυμός2372N-NSM σου4771P-GS ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS καὶ2532CONJ λαλήσω2980V-FAI-1S ἔτι2089ADV ἅπαξ530ADV καὶ2532CONJ πειράσω3985V-FAI-1S ἔτι2089ADV ἅπαξ530ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πόκῳN-DSM καὶ2532CONJ γενηθήτω1096V-APD-3S ξηρασίαN-NSF ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM πόκονN-ASM μόνον3440ADV ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF γενηθήτω1096V-APD-3S δρόσοςN-NSF

40 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM οὕτως3778ADV ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF νυκτὶ3571N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ξηρασίαN-NSF ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM πόκονN-ASM μόνον3440ADV ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐγένετο1096V-ANI-3S δρόσοςN-NSF

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ ὤρθρισεν3719V-AAI-3S ΙεροβααλN-PRI [αὐτός846D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S Γεδεων1066N-PRI καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM 3588T-NSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ παρενέβαλεν3924V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ΑρωεδN-PRI καὶ2532CONJ παρεμβολὴ3925N-NSF Μαδιαμ3099N-PRI καὶ2532CONJ ΑμαληκN-PRI ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846D-DSM ἀπὸ575PREP βορρᾶ1005N-GSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM βουνοῦ1015N-GSM τοῦ3588T-GSM ΑβωρN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλάδιN-DSF

2 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Γεδεων1066N-PRI Πολὺς4183A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM 3588T-NSM μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS ὥστε5620CONJ μὴ3165ADV παραδοῦναί3860V-AAN με1473P-AS τὴν3588T-ASF Μαδιαμ3099N-PRI ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτῶν846D-GPM μήποτε3379ADV καυχήσηται2744V-AMS-3S Ισραηλ2474N-PRI ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS λέγων3004V-PAPNS 3588T-NSF χείρ5495N-NSF μου1473P-GS ἔσωσέν4982V-AAI-3S με1473P-AS

3 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Λάλησον2980V-AAD-2S δὴ1161PRT εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὦτα3775N-APN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM λέγων3004V-PAPNS Τίς5100I-NSM δειλὸς1169A-NSM καὶ2532CONJ φοβούμενος5399V-PPPNS ἀποστραφήτω654V-APD-3S καὶ2532CONJ ἐξώρμησανV-AAI-3P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ὄρους3735N-GSN τοῦ3588T-GSM ΓαλααδN-PRI καὶ2532CONJ ἀπεστράφησαν654V-API-3P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM εἴκοσι1501N-NUI καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI χιλιάδες5505N-NPF καὶ2532CONJ δέκα1176N-NUI χιλιάδες5505N-NPF ὑπελείφθησαν5275V-API-3P

4 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Γεδεων1066N-PRI Ἔτι2089CONJ 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM πολύς4183A-NSM κατάγαγε2609V-AAD-2S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN καὶ2532CONJ δοκιμῶ1381V-FAI-1S αὐτούς846D-APM σοι4771P-DS ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὃν3739 R-ASM ἐὰν1437CONJ εἴπω2036V-AAS-1S πρὸς4314PREP σέ4771P-AS Οὗτος3778D-NSM πορεύσεται4198V-FMI-3S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS αὐτὸς846D-NSM πορεύσεται4198V-FMI-3S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ ὃν3739 R-ASM ἐὰν1437CONJ εἴπω2036V-AAS-1S σοι4771P-DS ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV πορεύσεται4198V-FMI-3S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS αὐτὸς846D-NSM οὐ3364ADV πορεύσεται4198V-FMI-3S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS

5 καὶ2532CONJ κατεβίβασεν2601V-AAI-3S τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Γεδεων1066N-PRI Πᾶς3956A-NSM ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT λάψῃV-AAS-3S τῇ3588T-DSF γλώσσῃ1100N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN ὡς3739CONJ ἐὰν1437CONJ λάψῃV-AAS-3S 3588T-NSM κύων2965N-NSM στήσεις2476V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM κατὰ2596PREP μόνας3441A-APF καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT κάμψῃ2578V-AAS-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN γόνατα1119N-APN αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN πιεῖν4095V-AAN μεταστήσεις3179V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM καθ2596PREP αὑτόν1438D-ASM

6 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἀριθμὸς706N-NSM τῶν3588T-GPM λαψάντωνV-AAPGP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γλώσσῃ1100N-DSF αὐτῶν846D-GPM τριακόσιοι5145A-NPM ἄνδρες435N-NPM καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἐπίλοιπος1954A-NSM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM ἔκαμψαν2578V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN γόνατα1119N-APN αὐτῶν846D-GPM τοῦ3588T-GSN πιεῖν4095V-AAN ὕδωρ5204N-ASN

7 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Γεδεων1066N-PRI Ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM τριακοσίοις5145A-DPM ἀνδράσιν435N-DPM τοῖς3588T-DPM λάψασινV-AAPDP σώσω4982V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ παραδώσω3860V-FAI-1S τὴν3588T-ASF Μαδιαμ3099N-PRI ἐν1722PREP χειρί5495N-DSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἀποτρεχέτωV-PAD-3S ἀνὴρ435N-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

8 καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P τὸν3588T-ASM ἐπισιτισμὸν1979N-ASM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF κερατίναςN-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ πάντα3956A-ASM ἄνδρα435N-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S ἄνδρα435N-ASM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN σκήνωμα4638N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τῶν3588T-GPM δὲ1161PRT τριακοσίων5145A-GPM ἀνδρῶν435N-GPM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S 3588T-NSF δὲ1161PRT παρεμβολὴ3925N-NSF Μαδιαμ3099N-PRI ἦν1510V-IAI-3S ὑποκάτωθενADV αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλάδιN-DSF

9 Καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF νυκτὶ3571N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM κύριος2962N-NSM Ἀνάστα450V-AAD-2S κατάβηθι2597V-AAD-2S τὸ3588T-ASN τάχος5034N-ASN ἐντεῦθεν1782ADV εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF παρεμβολήν3925N-ASF ὅτι3754CONJ παρέδωκα3860V-AAI-1S αὐτὴν846D-ASF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF σου4771P-GS

10 εἰ1487CONJ δὲ1161PRT φοβῇ5399V-PPS-2S σὺ4771P-NS καταβῆναι2597V-AAN κατάβηθι2597V-AAD-2S σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ ΦαραN-PRI τὸ3588T-NSN παιδάριόν3808N-NSN σου4771P-GS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF παρεμβολὴν3925N-ASF

11 καὶ2532CONJ ἀκούσῃ191V-FMI-2S τί5100I-ASN λαλοῦσιν2980V-PAI-3P καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἰσχύσουσιν2480V-FAI-3P αἱ3588T-NPF χεῖρές5495N-NPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ καταβήσῃ2597V-FMI-2S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF παρεμβολῇ3925N-DSF καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ ΦαραN-PRI τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP μέρος3313N-ASN τῶν3588T-GPM πεντήκοντα4004N-NUI τῶν3588T-GPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF παρεμβολῇ3925N-DSF

12 καὶ2532CONJ Μαδιαμ3099N-PRI καὶ2532CONJ ΑμαληκN-PRI καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM ἀνατολῶν395N-GPF παρεμβεβλήκεισαν3924V-YAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλάδιN-DSF ὡς3739CONJ ἀκρὶς200N-NSF εἰς1519PREP πλῆθος4128N-ASN καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF καμήλοις2574N-DPF αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἀριθμός706N-NSM ἀλλ235CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P ὥσπερ3746ADV 3588T-NSF ἄμμος285N-NSF 3588T-NSF ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN χεῖλος5491N-ASN τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF εἰς1519PREP πλῆθος4128N-ASN

13 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἀνὴρ435N-NSM ἐξηγεῖτο1834V-IMI-3S τῷ3588T-DSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-ASN ἐνύπνιον1798N-ASN καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ τὸ3588T-ASN ἐνύπνιον1798N-ASN 3739 R-ASN ἠνυπνιάσθην1797V-API-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ μαγὶςN-NSF ἄρτου740N-GSM κριθίνου2916A-GSM κυλιομένη2947V-PMPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF παρεμβολῇ3925N-DSF Μαδιαμ3099N-PRI καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF Μαδιαμ3099N-PRI καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ κατέστρεψεν2690V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S 3588T-NSF σκηνή4633N-NSF

14 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S 3588T-NSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S αὕτη3778D-NSF ἀλλ235CONJ 2228CONJ ῥομφαία4501N-NSF Γεδεων1066N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΙωαςN-PRI ἀνδρὸς435N-GSM Ισραηλ2474N-PRI παρέδωκεν3860V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM τὴν3588T-ASF Μαδιαμ3099N-PRI καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF παρεμβολήν3925N-ASF

15 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI τὴν3588T-ASF διήγησιν1335N-ASF τοῦ3588T-GSN ἐνυπνίου1798N-GSN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύγκρισινN-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF παρεμβολὴν3925N-ASF Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἀνάστητε450V-AAD-2P ὅτι3754CONJ παρέδωκεν3860V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP χερσὶν5495N-DPF ὑμῶν4771P-GP τὴν3588T-ASF παρεμβολὴν3925N-ASF Μαδιαμ3099N-PRI

16 καὶ2532CONJ διεῖλεν1244V-AAI-3S τοὺς3588T-APM τριακοσίους5145A-APM ἄνδρας435N-APM τρεῖς5140A-APF ἀρχὰς746N-APF καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S κερατίναςN-APF ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF πάντων3956A-GPM καὶ2532CONJ ὑδρίας5201N-APF κενὰς2756A-APF καὶ2532CONJ λαμπάδας2985N-APF ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῶν3588T-GPF ὑδριῶν5201N-GPF

17 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ὄψεσθε3708V-FMI-2P καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV ποιήσετε4160V-FAI-2P καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS εἰσπορεύομαι1531V-PMI-1S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὡς3739CONJ ἐὰν1437CONJ ποιήσω4160V-AAS-1S οὕτως3778ADV ποιήσετε4160V-FAI-2P

18 καὶ2532CONJ σαλπιῶ4537V-FAI-1S τῇ3588T-DSF κερατίνῃN-DSF ἐγὼ1473P-NS καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ σαλπιεῖτε4537V-FAI-2P ταῖς3588T-DPF κερατίναιςN-DPF καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP κύκλῳ2945N-DSM τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF καὶ2532CONJ ἐρεῖτε2046V-FAI-2P Τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Γεδεων1066N-PRI

19 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ἄνδρες435N-NPM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP μέρει3313N-DSN τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF ἀρχομένης757V-PMPGS τῆς3588T-GSF φυλακῆς5438N-GSF τῆς3588T-GSF μεσούσης3322V-PAPGS πλὴν4133ADV ἐγέρσει1454N-DSF ἤγειρεν1453V-IAI-3S τοὺς3588T-APM φυλάσσοντας5442V-PAPAP καὶ2532CONJ ἐσάλπισαν4537V-AAI-3P ταῖς3588T-DPF κερατίναιςN-DPF καὶ2532CONJ ἐξετίναξαν1621V-AAI-3P τὰς3588T-APF ὑδρίας5201N-APF τὰς3588T-APF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χερσὶν5495N-DPF αὐτῶν846D-GPM

20 καὶ2532CONJ ἐσάλπισαν4537V-AAI-3P αἱ3588T-NPF τρεῖς5140A-NPF ἀρχαὶ746N-NPF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF κερατίναιςN-DPF καὶ2532CONJ συνέτριψαν4937V-AAI-3P τὰς3588T-APF ὑδρίας5201N-APF καὶ2532CONJ ἐλάβοντο2983V-AMI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF τῇ3588T-DSF ἀριστερᾷ710A-DSF αὐτῶν846D-GPM τῶν3588T-GPF λαμπάδων2985N-GPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF τῇ3588T-DSF δεξιᾷ1188A-DSF αὐτῶν846D-GPM αἱ3588T-NPF κερατίναιN-NPF τοῦ3588T-GSN σαλπίζειν4537V-PAN καὶ2532CONJ ἀνέκραξαν349V-AAI-3P Ῥομφαία4501N-NSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Γεδεων1066N-PRI

21 καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἕκαστος1538A-NSM καθ2596PREP ἑαυτὸν1438D-ASM κύκλῳ2945N-DSM τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF καὶ2532CONJ ἔδραμον5143V-AAI-3P πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF παρεμβολὴ3925N-NSF καὶ2532CONJ ἐσήμαναν4591V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἔφυγον5343V-AAI-3P

22 καὶ2532CONJ ἐσάλπισαν4537V-AAI-3P αἱ3588T-NPF τριακόσιαι5145A-NPF κερατίναιN-NPF καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S κύριος2962N-NSM μάχαιραν3162N-ASF ἀνδρὸς435N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF τῇ3588T-DSF παρεμβολῇ3925N-DSF καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S 3588T-NSF παρεμβολὴ3925N-NSF ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ΒαιθασετταN-PRI καὶ2532CONJ συνηγμένη4863V-RMPNS ἕως2193PREP χείλους5491N-GSN ΑβελμεουλαN-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ΤαβαθN-PRI

23 καὶ2532CONJ ἐβόησεν994V-AAI-3S ἀνὴρ435N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP Νεφθαλιμ3508N-PRI καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP Ασηρ768N-PRI καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP παντὸς3956A-GSM Μανασση3128N-PRI καὶ2532CONJ κατεδίωξαν2614V-AAI-3P ὀπίσω3694PREP Μαδιαμ3099N-PRI

24 Καὶ2532CONJ ἀγγέλους32N-APM ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSN ὁρίῳ3725N-DSN Εφραιμ2187N-PRI λέγων3004V-PAPNS Κατάβητε2597V-AAD-2P εἰς1519PREP συνάντησιν4877N-ASF Μαδιαμ3099N-PRI καὶ2532CONJ καταλάβετε2638V-AAD-2P ἑαυτοῖς1438D-DPM τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN ἕως2193PREP ΒαιθβηραN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ιορδάνην2446N-ASM καὶ2532CONJ ἐβόησεν994V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM ἀνὴρ435N-NSM Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ προκατελάβοντοV-AMI-3P τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN ἕως2193PREP ΒαιθβηραN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ιορδάνην2446N-ASM

25 καὶ2532CONJ συνέλαβον4815V-AAI-3P τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI ἄρχοντας758N-APM Μαδιαμ3099N-PRI τὸν3588T-ASM ΩρηβN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΖηβN-PRI καὶ2532CONJ ἀπέκτειναν615V-AAI-3P τὸν3588T-ASM ΩρηβN-PRI ἐν1722PREP ΣουρινN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΖηβN-PRI ἀπέκτειναν615V-AAI-3P ἐν1722PREP ΙακεφζηβN-PRI καὶ2532CONJ κατεδίωξαν2614V-AAI-3P Μαδιαμ3099N-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF ΩρηβN-PRI καὶ2532CONJ ΖηβN-PRI ἤνεγκαν5342V-AAI-3P πρὸς4314PREP Γεδεων1066N-PRI ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN πέραν4008PREP τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM

Κεφάλαιο 8

1 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ἀνὴρ435N-NSM Εφραιμ2187N-PRI Τί5100I-ASN τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN ἐποίησας4160V-AAI-2S ἡμῖν1473P-DP τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV καλέσαι2564V-AAN ἡμᾶς1473P-AP ὅτε3753ADV ἐξεπορεύου1607V-IMI-2S πολεμῆσαι4170V-AAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Μαδιαμ3099N-PRI καὶ2532CONJ ἐκρίνοντο2919V-IMI-3P μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM κραταιῶς2900ADV

2 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Τί5100I-ASN ἐποίησα4160V-AAI-1S νῦν3568ADV καθὼς2531ADV ὑμεῖς4771P-NP οὐχὶ3364ADV κρείττω2908A-NPF ἐπιφυλλίδεςN-NPF Εφραιμ2187N-PRI 2228CONJ τρυγητὸςN-NSM ΑβιεζερN-PRI

3 ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ὑμῶν4771P-GP παρέδωκεν3860V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM Μαδιαμ3099N-PRI τὸν3588T-ASM ΩρηβN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΖηβN-PRI καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ἠδυνάσθην1410V-API-1S ποιῆσαι4160V-AAN καθὼς2531ADV ὑμεῖς4771P-NP καὶ2532CONJ κατέπαυσαν2664V-AAI-3P τότε5119ADV ἀνῆκε447V-AAI-3S τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN αὐτῶν846D-GPM ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN λαλῆσαι2980V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τοῦτον3778D-ASM

4 Καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ιορδάνην2446N-ASM καὶ2532CONJ διέβη1224V-AAI-3S αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τριακόσιοι5145A-NPM ἄνδρες435N-NPM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ὀλιγοψυχοῦντεςV-PAPNP καὶ2532CONJ πεινῶντες3983V-PAPNP

5 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM ΣοκχωθN-PRI Δότε1325V-AAD-2P δὴ1161PRT ἄρτους740N-APM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM τῷ3588T-DSM μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS ὅτι3754CONJ πεινῶσιν3983V-PAI-3P ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT διώκω1377V-PAI-1S ὀπίσω3694PREP ΖεβεεN-PRI καὶ2532CONJ ΣαλμαναN-PRI βασιλέων935N-GPM Μαδιαμ3099N-PRI

6 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM ΣοκχωθN-PRI Μὴ3165ADV χεὶρ5495N-NSF ΖεβεεN-PRI καὶ2532CONJ ΣαλμαναN-PRI νῦν3568ADV ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF σου4771P-GS ὅτι3754CONJ δώσομεν1325V-FAI-1P τῇ3588T-DSF στρατιᾷ4756N-DSF σου4771P-GS ἄρτους740N-APM

7 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI Οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN δοῦναι1325V-AAN κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM ΖεβεεN-PRI καὶ2532CONJ ΣαλμαναN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ καταξανῶV-FAI-1S τὰς3588T-APF σάρκας4561N-APF ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀκάνθαις173N-DPF τῆς3588T-GSF ἐρήμου2048N-GSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF βαρκοννιμN-PRI

8 καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S ἐκεῖθεν1564ADV εἰς1519PREP Φανουηλ5323N-PRI καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM κατὰ2596PREP ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ ἀπεκρίθησαν611V-API-3P αὐτῷ846D-DSM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM Φανουηλ5323N-PRI ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἀπεκρίθησαν611V-API-3P αὐτῷ846D-DSM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ΣοκχωθN-PRI

9 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM Φανουηλ5323N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἐπιστρέφειν1994V-PAN με1473P-AS μετ3326PREP εἰρήνης1515N-GSF κατασκάψω2679V-FAI-1S τὸν3588T-ASM πύργον4444N-ASM τοῦτον3778D-ASM

10 καὶ2532CONJ ΖεβεεN-PRI καὶ2532CONJ ΣαλμαναN-PRI ἐν1722PREP ΚαρκαρN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSF παρεμβολὴ3925N-NSF αὐτῶν846D-GPM μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM ὡσεὶ5616ADV πεντεκαίδεκαN-NUI χιλιάδες5505N-NPF οἱ3588T-NPM καταλειφθέντες2641V-APPNP ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF παρεμβολῇ3925N-DSF υἱῶν5207N-GPM ἀνατολῶν395N-GPF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πεπτωκότες4098V-RAPNP ἦσαν1510V-IAI-3P ἑκατὸν1540N-NUI καὶ2532CONJ εἴκοσι1501N-NUI χιλιάδες5505N-NPF ἀνδρῶν435N-GPM ἐσπασμένων4685V-RMPGP ῥομφαίαν4501N-ASF

11 καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI ὁδὸν3598N-ASF κατοικούντων2730V-PAPGP ἐν1722PREP σκηναῖς4633N-DPF ἀνατολῶν395N-GPF τῆς3588T-GSF ΝαβεθN-PRI ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF ΖεβεεN-PRI καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὴν3588T-ASF παρεμβολήν3925N-ASF 3588T-NSF δὲ1161PRT παρεμβολὴ3925N-NSF ἦν1510V-IAI-3S πεποιθυῖα3982V-RAPNS

12 καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S ΖεβεεN-PRI καὶ2532CONJ ΣαλμαναN-PRI καὶ2532CONJ ἐδίωξεν1377V-AAI-3S ὀπίσω3694PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐκράτησεν2902V-AAI-3S τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI βασιλεῖς935N-APM Μαδιαμ3099N-PRI τὸν3588T-ASM ΖεβεεN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΣαλμαναN-PRI καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF παρεμβολὴν3925N-ASF αὐτῶν846D-GPM ἐξέτριψενV-AAI-3S

13 καὶ2532CONJ ἀνέστρεψεν390V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωαςN-PRI ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM πολέμου4171N-GSM ἀπὸ575PREP ἀναβάσεωςN-GSF ΑρεςN-PRI

14 καὶ2532CONJ συνέλαβον4815V-AAI-3P παιδάριον3808N-ASN ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἀνδρῶν435N-GPM ΣοκχωθN-PRI καὶ2532CONJ ἐπηρώτησεν1905V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀπεγράψατο583V-ANI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM ΣοκχωθN-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πρεσβυτέρους4245N-APM αὐτῆς846D-GSF ἑβδομήκοντα1440N-NUI ἑπτὰ2033N-NUI ἄνδρας435N-APM

15 καὶ2532CONJ παρεγένετο3854V-ANI-3S Γεδεων1066N-PRI πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM ΣοκχωθN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Ἰδοὺ2400INJ ΖεβεεN-PRI καὶ2532CONJ ΣαλμαναN-PRI δι1223PREP οὓς3739 R-APM ὠνειδίσατέ3679V-AAI-2P με1473P-AS λέγοντες3004V-PAPNP Μὴ3165ADV χεὶρ5495N-NSF ΖεβεεN-PRI καὶ2532CONJ ΣαλμαναN-PRI νῦν3568ADV ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF σου4771P-GS ὅτι3754CONJ δώσομεν1325V-FAI-1P τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM σου4771P-GS τοῖς3588T-DPM ἐκλελυμένοις1590V-RMPDP ἄρτους740N-APM

16 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πρεσβυτέρους4245N-APM τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ κατέξανενV-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀκάνθαις173N-DPF τῆς3588T-GSF ἐρήμου2048N-GSF καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF βαρακηνιμN-PRI καὶ2532CONJ κατέξανενV-AAI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ἄνδρας435N-APM ΣοκχωθN-PRI

17 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM πύργον4444N-ASM Φανουηλ5323N-PRI κατέσκαψεν2679V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπέκτεινεν615V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF

18 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP ΖεβεεN-PRI καὶ2532CONJ ΣαλμαναN-PRI Ποῦ4225ADV οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM οὓς3739 R-APM ἀπεκτείνατε615V-AAI-2P ἐν1722PREP ΘαβωρN-PRI καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Ὡσεὶ5616ADV σύ4771P-NS ὅμοιος3664A-NSM σοί4771P-DS ὅμοιος3664A-NSM αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ εἶδος1491N-NSN μορφὴ3444N-NSF υἱῶν5207N-GPM βασιλέων935N-GPM

19 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI Ἀδελφοί80N-NPM μου1473P-GS καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM τῆς3588T-GSF μητρός3384N-GSF μού1473P-GS εἰσιν1510V-PAI-3P καὶ2532CONJ ὤμοσεν3660V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Ζῇ2198V-PAI-3S κύριος2962N-NSM εἰ1487CONJ ἐζωογονήσατε2225V-AAI-2P αὐτούς846D-APM οὐκ3364ADV ἂν302PRT ἀπέκτεινα615V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-AP

20 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S τῷ3588T-DSM ΙεθερN-PRI τῷ3588T-DSM πρωτοτόκῳ4416A-DSM αὐτοῦ846D-GSM Ἀναστὰς450V-AAPNS ἀπόκτεινον615V-AAD-2S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσπασεν4685V-AAI-3S τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN αὐτοῦ846D-GSM τὴν3588T-ASF μάχαιραν3162N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ἐφοβήθη5399V-API-3S ὅτι3754CONJ ἦν1510V-IAI-3S νεώτερος3501A-NSMC

21 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΖεβεεN-PRI καὶ2532CONJ ΣαλμαναN-PRI Ἀνάστα450V-AAD-2S δὴ1161PRT σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ ἀπάντησον528V-AAD-2S ἡμῖν1473P-DP ὅτι3754CONJ ὡς3739CONJ ἀνὴρ435N-NSM 3588T-NSF δύναμις1411N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI καὶ2532CONJ ἀνεῖλεν337V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΖεβεεN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΣαλμαναN-PRI καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τοὺς3588T-APM μηνίσκουςN-APM τοὺς3588T-APM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM τραχήλοις5137N-DPM τῶν3588T-GPM καμήλων2574N-GPM αὐτῶν846D-GPM

22 Καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ἀνὴρ435N-NSM Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP Γεδεων1066N-PRI Ἄρχε757V-PAD-2S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-DP σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM σου4771P-GS ὅτι3754CONJ σέσωκας4982V-RAI-2S ἡμᾶς1473P-AP ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF Μαδιαμ3099N-PRI

23 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM Γεδεων1066N-PRI Οὐκ3364ADV ἄρξω757V-FAI-1S ἐγὼ1473P-NS ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἄρξει757V-FAI-3S 3588T-NSM υἱός5207N-NSM μου1473P-GS ὑμῶν4771P-GP κύριος2962N-NSM ἄρξει757V-FAI-3S ὑμῶν4771P-GP

24 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM Γεδεων1066N-PRI Αἰτήσομαι154V-FMI-1S παρ3844PREP ὑμῶν4771P-GP αἴτησινN-ASF καὶ2532CONJ δότε1325V-AAD-2P μοι1473P-DS ἀνὴρ435N-NSM ἐνώτιονN-ASN τῶν3588T-GPN σκύλων4661N-GPN αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ἐνώτιαN-NPN χρυσᾶ5552A-NPN πολλὰ4183A-NPN ἦν1510V-IAI-3S αὐτοῖς846D-DPM ὅτι3754CONJ ΙσμαηλῖταιN-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P

25 καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Διδόντες1325V-PAPNP δώσομεν1325V-FAI-1P καὶ2532CONJ ἀνέπτυξεν380V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ἱμάτιον2440N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔρριψεν4495V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV ἀνὴρ435N-NSM ἐνώτιονN-ASN χρυσοῦν5552A-ASN τῶν3588T-GPN σκύλων4661N-GPN αὐτοῦ846D-GSM

26 καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S 3588T-NSM σταθμὸςN-NSM τῶν3588T-GPN ἐνωτίωνN-GPN τῶν3588T-GPN χρυσῶν5552A-GPN ὧν3739 R-GPN ᾐτήσατο154V-ANI-3S σίκλοιN-NPM χίλιοι5507A-NPM καὶ2532CONJ ἑπτακόσιοιA-NPM χρυσοῦ5557A-GSM πλὴν4133ADV τῶν3588T-GPM σιρώνωνN-PRI καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ὁρμίσκωνN-GPM ενφωθN-PRI καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPN περιβολαίων4018N-GPN τῶν3588T-GPF πορφυρῶνA-GPF τῶν3588T-GPM ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM βασιλεῦσιν935N-DPM Μαδιαμ3099N-PRI καὶ2532CONJ πλὴν4133ADV τῶν3588T-GPM κλοιῶνN-GPM τῶν3588T-GPM χρυσῶν5552A-GPM τῶν3588T-GPM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM τραχήλοις5137N-DPM τῶν3588T-GPM καμήλων2574N-GPM αὐτῶν846D-GPM

27 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτὸ846D-ASN Γεδεων1066N-PRI εἰς1519PREP εφουδN-PRI καὶ2532CONJ ἔστησεν2476V-AAI-3S αὐτὸ846D-ASN ἐν1722PREP πόλει4172N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ΕφραθαN-PRI καὶ2532CONJ ἐξεπόρνευσεν1608V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM Ισραηλ2474N-PRI ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S τῷ3588T-DSM Γεδεων1066N-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP σκάνδαλον4625N-ASN

28 καὶ2532CONJ ἐνετράπη1788V-API-3S Μαδιαμ3099N-PRI ἐνώπιον1799PREP υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ οὐ3364ADV προσέθεντο4369V-AMI-3P ἆραι142V-AAN κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἡσύχασεν2270V-AAI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἔτη2094N-APN τεσσαράκοντα5062N-NUI ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF Γεδεων1066N-PRI

29 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ΙεροβααλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωαςN-PRI καὶ2532CONJ κατῴκησεν2730V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM

30 καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Γεδεων1066N-PRI ἦσαν1510V-IAI-3P ἑβδομήκοντα1440N-NUI υἱοὶ5207N-NPM ἐκπορευόμενοι1607V-PMPNP ἐκ1537PREP μηρῶν3313N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ γυναῖκες1135N-NPF πολλαὶ4183A-NPF ἦσαν1510V-IAI-3P αὐτῷ846D-DSM

31 καὶ2532CONJ 3588T-NSF παλλακὴN-NSF αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSF ἐν1722PREP ΣικιμοιςN-PRI ἔτεκεν5088V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM καί2532CONJ γε1065PRT αὐτὴ846D-NSF υἱόν5207N-ASM καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ΑβιμελεχN-PRI

32 καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωαςN-PRI ἐν1722PREP πολιᾷN-DSF ἀγαθῇ18A-DSF καὶ2532CONJ ἐτάφη2290V-API-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τάφῳ5028N-DSM ΙωαςN-PRI τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ΕφραθαN-PRI πατρὸς3962N-GSM ΑβιεζριN-PRI

33 Καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ὡς3739CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S Γεδεων1066N-PRI καὶ2532CONJ ἀπεστράφησαν654V-API-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐξεπόρνευσαν1608V-AAI-3P ὀπίσω3694PREP τῶν3588T-GPM Βααλιμ896N-PRI καὶ2532CONJ ἔθεντο5087V-AMI-3P αὑτοῖς1438D-DPM τὸν3588T-ASM ΒααλβεριθN-PRI εἰς1519PREP διαθήκην1242N-ASF τοῦ3588T-GSN εἶναι1510V-PAN αὐτοῖς846D-DPM αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP θεόν2316N-ASM

34 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐμνήσθησαν3403V-API-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM τοῦ3588T-GSM ῥυσαμένου4506V-AMPGS αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM αὐτῶν846D-GPM κυκλόθεν2943ADV

35 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἔλεος1656N-ASN μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ΙεροβααλN-PRI Γεδεων1066N-PRI κατὰ2596PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF ἀγαθωσύνην19N-ASF ἣν3739 R-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S μετὰ3326PREP Ισραηλ2474N-PRI

Κεφάλαιο 9

1 Καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ΑβιμελεχN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙεροβααλN-PRI εἰς1519PREP ΣικιμαN-PRI πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM τῆς3588T-GSF μητρὸς3384N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF συγγένειαν4772N-ASF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τῆς3588T-GSF μητρὸς3384N-GSF αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS

2 Λαλήσατε2980V-AAD-2P δὴ1161PRT ἐν1722PREP ὠσὶν3775N-DPN τῶν3588T-GPM ἀνδρῶν435N-GPM ΣικιμωνN-PRI Ποῖον4169A-NSN βέλτιόν957A-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ἄρχειν757V-PAN ὑμῶν4771P-GP ἑβδομήκοντα1440N-NUI ἄνδρας435N-APM πάντας3956A-APM υἱοὺς5207N-APM ΙεροβααλN-PRI 2228CONJ κυριεύειν2961V-PAN ὑμῶν4771P-GP ἄνδρα435N-ASM ἕνα1519A-ASM καὶ2532CONJ μνήσθητε3403V-APS-2P ὅτι3754CONJ σὰρξ4561N-NSF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ὀστοῦν3747N-NSN ὑμῶν4771P-GP ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S

3 καὶ2532CONJ ἐλάλησαν2980V-AAI-3P περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM τῆς3588T-GSF μητρὸς3384N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὠσὶν3775N-DPN πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ἀνδρῶν435N-GPM ΣικιμωνN-PRI πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM καὶ2532CONJ ἔκλινεν2827V-IAI-3S καρδία2588N-NSF αὐτῶν846D-GPM ὀπίσω3694PREP ΑβιμελεχN-PRI ὅτι3754CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Ἀδελφὸς80N-NSM ἡμῶν1473P-GP ἐστιν1510V-PAI-3S

4 καὶ2532CONJ ἔδωκαν1325V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM ἑβδομήκοντα1440N-NUI ἀργυρίου694N-GSN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Βααλ896N-PRI διαθήκης1242N-GSF καὶ2532CONJ ἐμισθώσατο3409V-ANI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ΑβιμελεχN-PRI ἄνδρας435N-APM κενοὺς2756A-APM καὶ2532CONJ θαμβουμένους2284V-PMPAP καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM

5 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP ΕφραθαN-PRI καὶ2532CONJ ἀπέκτεινεν615V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM αὐτοῦ846D-GSM υἱοὺς5207N-APM ΙεροβααλN-PRI ἑβδομήκοντα1440N-NUI ἄνδρας435N-APM ἐπὶ1909PREP λίθον3037N-ASM ἕνα1519A-ASM καὶ2532CONJ ἀπελείφθη620V-API-3S Ιωαθαμ2488N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙεροβααλN-PRI 3588T-NSM νεώτερος3501A-NSMC ὅτι3754CONJ ἐκρύβη2928V-API-3S

6 Καὶ2532CONJ συνήχθησαν4863V-API-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ΣικιμωνN-PRI καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM ΜααλλωνN-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P καὶ2532CONJ ἐβασίλευσαν936V-AAI-3P τὸν3588T-ASM ΑβιμελεχN-PRI εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM πρὸς4314PREP τῇ3588T-DSF βαλάνῳN-DSF τῆς3588T-GSF στάσεως4714N-GSF ἐν1722PREP ΣικιμοιςN-PRI

7 καὶ2532CONJ ἀνήγγειλαν312V-AAI-3P τῷ3588T-DSM Ιωαθαμ2488N-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κορυφῆςN-GSF τοῦ3588T-GSN ὄρους3735N-GSN ΓαριζινN-PRI καὶ2532CONJ ἐπῆρεν1869V-AAI-3S τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Ἀκούσατέ191V-AAD-2P μου1473P-GS ἄνδρες435N-NPM ΣικιμωνN-PRI καὶ2532CONJ ἀκούσαι191V-AMD-2S ὑμῶν4771P-GP 3588T-NSM θεός2316N-NSM

8 πορευόμενα4198V-PMPNP ἐπορεύθησαν4198V-API-3P τὰ3588T-NPN ξύλα3586N-NPN τοῦ3588T-GSN χρῖσαι5548V-AAN ἑαυτοῖς1438D-DPM βασιλέα935N-ASM καὶ2532CONJ εἶπον3004V-AAI-3P τῇ3588T-DSF ἐλαίᾳ1636N-DSF Βασίλευσον936V-AAD-2S ἐφ1909PREP ἡμῶν1473P-GP

9 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSF ἐλαία1636N-NSF Ἀφεῖσα863V-AAPNS τὴν3588T-ASF πιότητά4096N-ASF μου1473P-GS ἣν3739 R-ASF ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS ἐδόξασεν1392V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM καὶ2532CONJ ἄνθρωποι444N-NPM πορευθῶ4198V-APS-1S ἄρχειν757V-PAN τῶν3588T-GPN ξύλων3586N-GPN

10 καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P τὰ3588T-NPN ξύλα3586N-NPN τῇ3588T-DSF συκῇ4808N-DSF Δεῦρο1204ADV βασίλευσον936V-AAD-2S ἐφ1909PREP ἡμῶν1473P-GP

11 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSF συκῆ4808N-NSF Ἀφεῖσα863V-AAPNS τὴν3588T-ASF γλυκύτητάN-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN γένημά1081N-ASN μου1473P-GS τὸ3588T-ASN ἀγαθὸν18A-ASN πορευθῶ4198V-APS-1S ἄρχειν757V-PAN ἐπὶ1909PREP ξύλων3586N-GPN

12 καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P τὰ3588T-NPN ξύλα3586N-NPN τῇ3588T-DSF ἀμπέλῳ288N-DSF Δεῦρο1204ADV βασίλευσον936V-AAD-2S ἐφ1909PREP ἡμῶν1473P-GP

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSF ἄμπελος288N-NSF Ἀφεῖσα863V-AAPNS τὸν3588T-ASM οἶνόν3631N-ASM μου1473P-GS τὴν3588T-ASF εὐφροσύνην2167N-ASF τὴν3588T-ASF παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM πορευθῶ4198V-APS-1S ἄρχειν757V-PAN ξύλων3586N-GPN

14 καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P τὰ3588T-NPN ξύλα3586N-NPN πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF ῥάμνονN-ASF Δεῦρο1204ADV σὺ4771P-NS βασίλευσον936V-AAD-2S ἐφ1909PREP ἡμῶν1473P-GP

15 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSF ῥάμνοςN-NSF πρὸς4314PREP τὰ3588T-APN ξύλα3586N-APN Εἰ1487CONJ ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF ὑμεῖς4771P-NP χρίετέ5548V-PAI-2P με1473P-AS εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM ἐφ1909PREP ὑμῶν4771P-GP δεῦτε1205ADV πεποίθατε3982V-RAI-2P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκέπῃN-DSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ μή3165ADV ἐξέλθοι1831V-AAO-3S πῦρ4442N-NSN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ῥάμνουN-GSF καὶ2532CONJ καταφάγοι2719V-AAO-3S τὰς3588T-APF κέδρους2748N-APF τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM

16 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV εἰ1487CONJ ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τελειότητι5047N-DSF ἐποιήσατε4160V-AAI-2P καὶ2532CONJ ἐβασιλεύσατε936V-AAI-2P τὸν3588T-ASM ΑβιμελεχN-PRI καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ καλῶς2570ADV ἐποιήσατε4160V-AAI-2P μετὰ3326PREP ΙεροβααλN-PRI καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ἀνταπόδομα468N-ASN τῆς3588T-GSF χειρὸς5495N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐποιήσατε4160V-AAI-2P αὐτῷ846D-DSM

17 ὡς3739CONJ ἐπολέμησεν4170V-AAI-3S 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM μου1473P-GS ὑπὲρ5228PREP ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἔρριψεν4495V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF καὶ2532CONJ ἐξείλατο1807V-ANI-3S ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF Μαδιαμ3099N-PRI

18 καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP ἐπανέστητεV-AAI-2P ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM μου1473P-GS σήμερον4594ADV καὶ2532CONJ ἀπεκτείνατε615V-AAI-2P τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτοῦ846D-GSM ἑβδομήκοντα1440N-NUI ἄνδρας435N-APM ἐπὶ1909PREP λίθον3037N-ASM ἕνα1519A-ASM καὶ2532CONJ ἐβασιλεύσατε936V-AAI-2P τὸν3588T-ASM ΑβιμελεχN-PRI υἱὸν5207N-ASM τῆς3588T-GSF παιδίσκης3814N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM ΣικιμωνN-PRI ὅτι3754CONJ ἀδελφὸς80N-NSM ὑμῶν4771P-GP ἐστιν1510V-PAI-3S

19 καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ ἐν1722PREP ἀληθείᾳ225N-DSF καὶ2532CONJ τελειότητι5047N-DSF ἐποιήσατε4160V-AAI-2P μετὰ3326PREP ΙεροβααλN-PRI καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM αὐτοῦ846D-GSM τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ταύτῃ3778D-DSF εὐλογηθείητε2127V-APO-2P ὑμεῖς4771P-NP καὶ2532CONJ εὐφρανθείητε2165V-APO-2P ἐν1722PREP ΑβιμελεχN-PRI καὶ2532CONJ εὐφρανθείη2165V-APO-3S καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP

20 καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ μή3165ADV ἐξέλθοι1831V-AAO-3S πῦρ4442N-NSN ἐξ1537PREP ΑβιμελεχN-PRI καὶ2532CONJ καταφάγοι2719V-AAO-3S τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM ΣικιμωνN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ΜααλλωνN-PRI καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ μή3165ADV ἐξέλθοι1831V-AAO-3S πῦρ4442N-NSN ἀπὸ575PREP ἀνδρῶν435N-GPM ΣικιμωνN-PRI καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ΜααλλωνN-PRI καὶ2532CONJ καταφάγοι2719V-AAO-3S τὸν3588T-ASM ΑβιμελεχN-PRI

21 καὶ2532CONJ ἀπέδραV-AAI-3S Ιωαθαμ2488N-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ἐν1722PREP ὁδῷ3598N-DSF καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S εἰς1519PREP ΡαραN-PRI καὶ2532CONJ κατῴκησεν2730V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN ΑβιμελεχN-PRI τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

22 Καὶ2532CONJ ἦρξεν757V-AAI-3S ΑβιμελεχN-PRI ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI τρία5140A-APN ἔτη2094N-APN

23 καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πνεῦμα4151N-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ΑβιμελεχN-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPM ἀνδρῶν435N-GPM ΣικιμωνN-PRI καὶ2532CONJ ἠθέτησαν114V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ΣικιμωνN-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM ΑβιμελεχN-PRI

24 τοῦ3588T-GSN ἐπαγαγεῖν1863V-AAN τὴν3588T-ASF ἀδικίαν93N-ASF τῶν3588T-GPM ἑβδομήκοντα1440N-NUI υἱῶν5207N-GPM ΙεροβααλN-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN αὐτῶν846D-GPM ἐπιθεῖναι2007V-AAN ἐπὶ1909PREP ΑβιμελεχN-PRI τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτῶν846D-GPM τὸν3588T-ASM ἀποκτείναντα615V-AAPAS αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM ΣικιμωνN-PRI τοὺς3588T-APM κατισχύσαντας2729V-AAPAP τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτοῦ846D-GSM ὥστε5620CONJ ἀποκτεῖναι615V-AAN τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM αὐτοῦ846D-GSM

25 καὶ2532CONJ ἔθεντο5087V-AMI-3P αὐτῷ846D-DSM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ΣικιμωνN-PRI ἔνεδρα1749N-APN ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF κεφαλὰς2776N-APF τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN καὶ2532CONJ ἀνήρπαζονV-IAI-3P πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM διαπορευομένους1279V-PMPAP ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF καὶ2532CONJ ἀπηγγέλη518V-API-3S τῷ3588T-DSM ΑβιμελεχN-PRI

26 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ΓααλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑβεδN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP ΣικιμαN-PRI καὶ2532CONJ ἐπεποίθησαν3982V-YAI-3P ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ΣικιμωνN-PRI

27 καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P εἰς1519PREP ἀγρὸν68N-ASM καὶ2532CONJ ἐτρύγησαν5166V-AAI-3P τοὺς3588T-APM ἀμπελῶνας290N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ κατεπάτουν2662V-IAI-3P καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P χοροὺς5525N-APM καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔφαγον2068V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἔπιον4095V-AAI-3P καὶ2532CONJ κατηρῶντο2672V-IMI-3P τὸν3588T-ASM ΑβιμελεχN-PRI

28 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΓααλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑβεδN-PRI Τί5100I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ΑβιμελεχN-PRI καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM Συχεμ4966N-PRI ὅτι3754CONJ δουλεύσομεν1398V-FAI-1P αὐτῷ846D-DSM οὐχ3364ADV οὗτος3778D-NSM υἱὸς5207N-NSM ΙεροβααλN-PRI καὶ2532CONJ ΖεβουλN-PRI ἐπίσκοπος1985N-NSM αὐτοῦ846D-GSM δοῦλος1401N-NSM αὐτοῦ846D-GSM σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM Εμμωρ1697N-PRI πατρὸς3962N-GSM Συχεμ4966N-PRI καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ δουλεύσομεν1398V-FAI-1P αὐτῷ846D-DSM ἡμεῖς1473P-NP

29 καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM δῴη1325V-AAS-3S τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τοῦτον3778D-ASM ἐν1722PREP χειρί5495N-DSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ μεταστήσω3179V-FAI-1S τὸν3588T-ASM ΑβιμελεχN-PRI καὶ2532CONJ ἐρῶ2046V-FAI-1S τῷ3588T-DSM ΑβιμελεχN-PRI Πλήθυνον4129V-AAD-2S τὴν3588T-ASF δύναμίν1411N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἔξελθε1831V-AAD-2S

30 καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S ΖεβουλN-PRI 3588T-NSM ἄρχων757V-PAPNS τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM ΓααλN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑβεδN-PRI καὶ2532CONJ ἐθυμώθη2373V-API-3S ὀργῇ3709N-DSF

31 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ἀγγέλους32N-APM πρὸς4314PREP ΑβιμελεχN-PRI μετὰ3326PREP δώρων1435N-GPN λέγων3004V-PAPNS Ἰδοὺ2400INJ ΓααλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑβεδN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM παραγεγόνασιν3854V-RAI-3P εἰς1519PREP ΣικιμαN-PRI καὶ2532CONJ οἵδε3592D-NPM πολιορκοῦσινV-PAI-3P τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ἐπὶ1909PREP σέ4771P-AS

32 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἀνάστηθι450V-AAD-2S νυκτὸς3571N-GSF σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM 3588T-NSM μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ ἐνέδρευσον1748V-AAD-2S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἀγρῷ68N-DSM

33 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV ἅμα260ADV τῷ3588T-DSN ἀνατεῖλαι393V-AAN τὸν3588T-ASM ἥλιον2246N-ASM καὶ2532CONJ ὀρθρίσεις3719V-FAI-3S καὶ2532CONJ ἐκτενεῖς1614V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM 3588T-NSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐκπορεύονται1607V-PMI-3P πρὸς4314PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ ποιήσεις4160V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM καθάπερ2509ADV ἐὰν1437CONJ εὕρῃ2147V-AAS-3S 3588T-NSF χείρ5495N-NSF σου4771P-GS

34 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S ΑβιμελεχN-PRI καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM 3588T-NSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM νυκτὸς3571N-GSF καὶ2532CONJ ἐνήδρευσαν1748V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP ΣικιμαN-PRI τέσσαρας5064A-APF ἀρχάς746N-APF

35 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ΓααλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑβεδN-PRI καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S πρὸς4314PREP τῇ3588T-DSF θύρᾳ2374N-DSF τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S ΑβιμελεχN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM 3588T-NSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ἐνέδρων1749N-GPN

36 καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S ΓααλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑβεδN-PRI τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP ΖεβουλN-PRI Ἰδοὺ2400INJ λαὸς2992N-NSM καταβαίνων2597V-PAPNS ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF κορυφῶνN-GPF τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ΖεβουλN-PRI Τὴν3588T-ASF σκιὰν4639N-ASF τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN σὺ4771P