Σοφονίας

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM ὃς3739 R-NSM ἐγενήθη1096V-API-3S πρὸς4314PREP ΣοφονιανN-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM Χουσι1473N-PRI υἱὸν5207N-ASM ΓοδολιουN-GSM τοῦ3588T-GSM ΑμαριουN-GSM τοῦ3588T-GSM Εζεκιου1478N-GSM ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF Ιωσιου2502N-GSM υἱοῦ5207N-GSM Αμων300N-PRI βασιλέως935N-GSM Ιουδα2448N-PRI

2 Ἐκλείψει1587N-DSF ἐκλιπέτω1587V-AAD-3S πάντα3956A-ASM ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

3 ἐκλιπέτω1587V-AAD-3S ἄνθρωπος444N-NSM καὶ2532CONJ κτήνη2934N-NPN ἐκλιπέτω1587V-AAD-3S τὰ3588T-NPN πετεινὰ4071N-NPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἰχθύες2486N-NPM τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ ἐξαρῶ1808V-FAI-1S τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

4 καὶ2532CONJ ἐκτενῶ1614V-FAI-1S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP Ιουδαν2455N-ASM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἐξαρῶ1808V-FAI-1S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM τούτου3778D-GSM τὰ3588T-APN ὀνόματα3686N-APN τῆς3588T-GSF Βααλ896N-PRI καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὀνόματα3686N-APN τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM

5 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM προσκυνοῦντας4352V-PAPAP ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN δώματα1430N-APN τῇ3588T-DSF στρατιᾷ4756N-DSF τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ὀμνύοντας3660V-PAPAP κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ὀμνύοντας3660V-PAPAP κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM αὐτῶν846D-GPM

6 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἐκκλίνοντας1578V-PAPAP ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μὴ3165ADV ζητήσαντας2212V-AAPAP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μὴ3165ADV ἀντεχομένους472V-PMPAP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM

7 Εὐλαβεῖσθε2125V-PMD-2P ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM δίοτι1360CONJ ἐγγὺς1451ADV 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM ὅτι3754CONJ ἡτοίμακεν2090V-RAI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἡγίακεν37V-RAI-3S τοὺς3588T-APM κλητοὺς2822A-APM αὐτοῦ846D-GSM

8 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF θυσίας2378N-GSF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐκδικήσω1556V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἐνδεδυμένους1746V-RMPAP ἐνδύματα1742N-APN ἀλλότρια245A-APN

9 καὶ2532CONJ ἐκδικήσω1556V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM ἐμφανῶς1717ADV ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN πρόπυλαN-APN ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τοὺς3588T-APM πληροῦντας4137V-PAPAP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM ἀσεβείας763N-GSF καὶ2532CONJ δόλου1388N-GSM

10 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM φωνὴ5456N-NSF κραυγῆς2906N-GSF ἀπὸ575PREP πύλης4439N-GSF ἀποκεντούντωνV-PAPGP καὶ2532CONJ ὀλολυγμὸςN-NSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF δευτέρας1208A-GSF καὶ2532CONJ συντριμμὸςN-NSM μέγας3173A-NSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM βουνῶν1015N-GPM

11 θρηνήσατε2354V-AAD-2P οἱ3588T-VPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP τὴν3588T-ASF κατακεκομμένην2629V-RMPAS ὅτι3754CONJ ὡμοιώθη3666V-API-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM Χανααν5477N-PRI ἐξωλεθρεύθησανV-API-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐπηρμένοι1869V-RAPNP ἀργυρίῳ694N-DSN

12 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐξερευνήσω1830V-FAI-1S τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI μετὰ3326PREP λύχνου3088N-GSM καὶ2532CONJ ἐκδικήσω1556V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM τοὺς3588T-APM καταφρονοῦντας2706V-PAPAP ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN φυλάγματαN-APN αὐτῶν846D-GPM οἱ3588T-NPM λέγοντες3004V-PAPNP ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF αὐτῶν846D-GPM Οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀγαθοποιήσῃ15V-AAS-3S κύριος2962N-NSM οὐδ3761CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV κακώσῃ2559V-AAS-3S

13 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF δύναμις1411N-NSF αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP διαρπαγὴνN-ASF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM οἶκοι3624N-NPM αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP ἀφανισμόν854N-ASM καὶ2532CONJ οἰκοδομήσουσιν3618V-FAI-3P οἰκίας3614N-GSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV κατοικήσουσιν2730V-FAI-3P ἐν1722PREP αὐταῖς846D-DPF καὶ2532CONJ καταφυτεύσουσινV-FAI-3P ἀμπελῶνας290N-APM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV πίωσιν4095V-AAS-3P τὸν3588T-ASM οἶνον3631N-ASM αὐτῶν846D-GPF

14 Ὅτι3754CONJ ἐγγὺς1451ADV 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF κυρίου2962N-GSM 3588T-NSF μεγάλη3173A-NSF ἐγγὺς1451ADV καὶ2532CONJ ταχεῖα5036A-NSF σφόδρα4970ADV φωνὴ5456N-NSF ἡμέρας2250N-GSF κυρίου2962N-GSM πικρὰ4089A-NSF καὶ2532CONJ σκληρά4642A-NSF τέτακται5021V-RMI-3S δυνατή1415A-NSF

15 ἡμέρα2250N-NSF ὀργῆς3709N-GSF 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF ἐκείνη1565D-NSF ἡμέρα2250N-NSF θλίψεως2347N-GSF καὶ2532CONJ ἀνάγκης318N-GSF ἡμέρα2250N-NSF ἀωρίαςN-GSF καὶ2532CONJ ἀφανισμοῦ854N-GSM ἡμέρα2250N-NSF σκότους4655N-GSN καὶ2532CONJ γνόφου1105N-GSM ἡμέρα2250N-NSF νεφέλης3507N-GSF καὶ2532CONJ ὁμίχλης3658N-GSF

16 ἡμέρα2250N-NSF σάλπιγγος4536N-GSF καὶ2532CONJ κραυγῆς2906N-GSF ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF τὰς3588T-APF ὀχυρὰςA-APF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF γωνίας1137N-APF τὰς3588T-APF ὑψηλάς5308A-APF

17 καὶ2532CONJ ἐκθλίψωV-FAI-1S τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM καὶ2532CONJ πορεύσονται4198V-FMI-3P ὡς3739CONJ τυφλοί5185A-NPM ὅτι3754CONJ τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἐξήμαρτονV-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐκχεεῖ1632V-FAI-3S τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ χοῦν5522N-ASM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF σάρκας4561N-APF αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ βόλβιταN-APN

18 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN χρυσίον5553N-ASN αὐτῶν846D-GPM οὐ3364ADV μὴ3165ADV δύνηται1410V-PMS-3S ἐξελέσθαι1807V-AMP αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF ὀργῆς3709N-GSF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πυρὶ4442N-DSN ζήλους2205N-APM αὐτοῦ846D-GSM καταναλωθήσεται2654V-FPI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF διότι1360CONJ συντέλειαν4930N-ASF καὶ2532CONJ σπουδὴν4710N-ASF ποιήσει4160V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

Κεφάλαιο 2

1 Συνάχθητε4863V-APD-2P καὶ2532CONJ συνδέθητε4887V-APD-2P τὸ3588T-VSN ἔθνος1484N-VSN τὸ3588T-VSN ἀπαίδευτον521A-VSN

2 πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN γενέσθαι1096V-AMP ὑμᾶς4771P-AP ὡς3739CONJ ἄνθος438N-NSN παραπορευόμενον3899V-PMPNS πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN ἐπελθεῖν1904V-AAN ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP ὀργὴν3709N-ASF κυρίου2962N-GSM πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN ἐπελθεῖν1904V-AAN ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP ἡμέραν2250N-ASF θυμοῦ2372N-GSM κυρίου2962N-GSM

3 ζητήσατε2212V-AAD-2P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM πάντες3956A-VPM ταπεινοὶ5011A-VPM γῆς1065N-GSF κρίμα2917N-ASN ἐργάζεσθε2038V-PMD-2P καὶ2532CONJ δικαιοσύνην1343N-ASF ζητήσατε2212V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἀποκρίνεσθε611V-PMI-2P αὐτά846D-APN ὅπως3704CONJ σκεπασθῆτεV-APS-2P ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF ὀργῆς3709N-GSF κυρίου2962N-GSM

4 Διότι1360CONJ Γάζα1047N-NSF διηρπασμένη1283V-RMPNS ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἈσκαλὼνN-NSF ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP ἀφανισμόν854N-ASM καὶ2532CONJ Ἄζωτος108N-NS μεσημβρίας3314N-GSF ἐκριφήσεταιV-FPI-3S καὶ2532CONJ ΑκκαρωνN-PRI ἐκριζωθήσεται1610V-FPI-3S

5 οὐαὶ3759INJ οἱ3588T-VPM κατοικοῦντες2730V-PAPVP τὸ3588T-ASN σχοίνισμαN-ASN τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF πάροικοι3941A-VPM Κρητῶν2912N-PRI λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP Χανααν5477N-PRI γῆ1065N-VSF ἀλλοφύλων246A-GPM καὶ2532CONJ ἀπολῶ622V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP κατοικίας2733N-GSF

6 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S Κρήτη2914N-NSF νομὴ3542N-NSF ποιμνίων4168N-GPN καὶ2532CONJ μάνδραN-NSF προβάτων4263N-GPN

7 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN σχοίνισμαN-NSN τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF τοῖς3588T-DPM καταλοίποις2645A-DPM οἴκου3624N-GSM Ιουδα2448N-PRI ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM νεμήσονταιV-FMI-3P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM οἴκοις3624N-DPM ἈσκαλῶνοςN-GSF δείλης1169A-GSF καταλύσουσιν2647V-FAI-3P ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN υἱῶν5207N-GPM Ιουδα2448N-PRI ὅτι3754CONJ ἐπέσκεπται1980V-RMI-3S αὐτοὺς846D-APM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀπέστρεψε654V-AAI-3S τὴν3588T-ASF αἰχμαλωσίαν161N-ASF αὐτῶν846D-GPM

8 Ἤκουσα191V-AAI-1S ὀνειδισμοὺς3680N-APM Μωαβ1096N-PRI καὶ2532CONJ κονδυλισμοὺςN-APM υἱῶν5207N-GPM ΑμμωνN-PRI ἐν1722PREP οἷς3739 R-DPM ὠνείδιζον3679V-IAI-3P τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐμεγαλύνοντο3170V-IMI-3P ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὅριά3725N-APN μου1473P-GS

9 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ζῶ2198V-PAI-1S ἐγώ1473P-NS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM τῶν3588T-GPF δυνάμεων1411N-GPF 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI διότι1360CONJ Μωαβ1096N-PRI ὡς3739CONJ Σοδομα4670N-PRI ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΑμμωνN-PRI ὡς3739CONJ Γομορρα1116N-PRI καὶ2532CONJ Δαμασκὸς1154N-NS ἐκλελειμμένη1587V-RMPNS ὡς3739CONJ θιμωνιὰN-NSF ἅλωνος257N-GSF καὶ2532CONJ ἠφανισμένη853V-RMPNS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS διαρπῶνται1283V-FMI-3P αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM ἔθνους1484N-GSN μου1473P-GS κληρονομήσουσιν2816V-FAI-3P αὐτούς846D-APM

10 αὕτη3778D-NSF αὐτοῖς846D-DPM ἀντὶ473PREP τῆς3588T-GSF ὕβρεως5196N-GSF αὐτῶν846D-GPM διότι1360CONJ ὠνείδισαν3679V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐμεγαλύνθησαν3170V-API-3P ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM παντοκράτορα3841N-ASM

11 ἐπιφανήσεται2014V-FPI-3S κύριος2962N-NSM ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἐξολεθρεύσει1842V-FAI-3S πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM θεοὺς2316N-APM τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ προσκυνήσουσιν4352V-FAI-3P αὐτῷ846D-DSM ἕκαστος1538A-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM αὐτοῦ846D-GSM πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF νῆσοι3520N-NPF τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN

12 Καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP Αἰθίοπες128N-PRI τραυματίαιN-NPM ῥομφαίας4501N-GSF μού1473P-GS ἐστε1510V-PAI-2P

13 καὶ2532CONJ ἐκτενεῖ1614V-FAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP βορρᾶν1005N-ASM καὶ2532CONJ ἀπολεῖ622V-FAI-3S τὸν3588T-ASM ἈσσύριονN-ASM καὶ2532CONJ θήσει5087V-FAI-3S τὴν3588T-ASF ΝινευηN-PRI εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM ἄνυδρον504A-ASM ὡς3739CONJ ἔρημον2048N-ASF

14 καὶ2532CONJ νεμήσονταιV-FMI-3P ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF ποίμνια4168N-NPN καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN θηρία2342N-NPN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ χαμαιλέοντεςN-NPM καὶ2532CONJ ἐχῖνοιN-NPM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN φατνώμασινN-DPN αὐτῆς846D-GSF κοιτασθήσονταιV-FPI-3P καὶ2532CONJ θηρία2342N-APN φωνήσει5455V-FAI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN διορύγμασινN-DPN αὐτῆς846D-GSF κόρακες2876N-NPM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM πυλῶσιν4440N-DPM αὐτῆς846D-GSF διότι1360CONJ κέδρος2748N-NSF τὸ3588T-NSN ἀνάστημαN-NSN αὐτῆς846D-GSF

15 αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF πόλις4172N-NSF 3588T-NSF φαυλίστριαN-NSF 3588T-NSF κατοικοῦσα2730V-PAPNS ἐπ1909PREP ἐλπίδι1680N-DSF 3588T-NSF λέγουσα3004V-PAPNS ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF αὐτῆς846D-GSF Ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S μετ3326PREP ἐμὲ1473P-AS ἔτι2089ADV πῶς4459ADV ἐγενήθη1096V-API-3S εἰς1519PREP ἀφανισμόν854N-ASM νομὴ3542N-NSF θηρίων2342N-GPN πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM διαπορευόμενος1279V-PMPNS δι1223PREP αὐτῆς846D-GSF συριεῖV-FAI-3S καὶ2532CONJ κινήσει2795V-FAI-3S τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 3

1 3588INJ 3588T-NSF ἐπιφανὴς2016A-NSF καὶ2532CONJ ἀπολελυτρωμένηV-RMPNS 3588T-NSF πόλις4172N-NSF 3588T-NSF περιστερά4058N-NSF

2 οὐκ3364ADV εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S φωνῆς5456N-GSF οὐκ3364ADV ἐδέξατο1209V-ANI-3S παιδείαν3809N-ASF ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM οὐκ3364ADV ἐπεποίθει3982V-YAI-3S καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM αὐτῆς846D-GSF οὐκ3364ADV ἤγγισεν1448V-AAI-3S

3 οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM αὐτῆς846D-GSF ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF ὡς3739CONJ λέοντες3023N-NPM ὠρυόμενοι5612V-PMPNP οἱ3588T-NPM κριταὶ2923N-NPM αὐτῆς846D-GSF ὡς3739CONJ λύκοι3074N-NPM τῆς3588T-GSF Ἀραβίας688N-PRI οὐχ3364ADV ὑπελίποντο5275V-AMI-3P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πρωί4404ADV

4 οἱ3588T-NPM προφῆται4396N-NPM αὐτῆς846D-GSF πνευματοφόροιN-NPM ἄνδρες435N-NPM καταφρονηταί2707N-NPM οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM αὐτῆς846D-GSF βεβηλοῦσιν953V-PAI-3P τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN καὶ2532CONJ ἀσεβοῦσιν764V-PAI-3P νόμον3551N-ASM

5 3588T-NSM δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM δίκαιος1342A-NSM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ποιήσῃ4160V-AAS-3S ἄδικον94A-ASM πρωὶ4404ADV πρωὶ4404ADV δώσει1325V-FAI-3S κρίμα2917N-ASN αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP φῶς5457N-ASN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀπεκρύβη613V-API-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S ἀδικίαν93N-ASF ἐν1722PREP ἀπαιτήσει523N-DSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰς1519PREP νεῖκος3534N-ASN ἀδικίαν93N-ASF

6 ἐν1722PREP διαφθορᾷ1312N-DSF κατέσπασαV-AAI-1S ὑπερηφάνους5244A-APM ἠφανίσθησαν853V-API-3P γωνίαι1137N-NPF αὐτῶν846D-GPM ἐξερημώσωV-FAI-1S τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτῶν846D-GPM τὸ3588T-ASN παράπανADV τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV διοδεύειν1353V-PAN ἐξέλιπον1587V-AAI-3P αἱ3588T-NPF πόλεις4172N-NPF αὐτῶν846D-GPM παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN μηδένα3367A-ASN ὑπάρχειν5225V-PAN μηδὲ3366CONJ κατοικεῖν2730V-PAN

7 εἶπα2036V-AAI-1S Πλὴν4133ADV φοβεῖσθέ5399V-PMI-2P με1473P-AS καὶ2532CONJ δέξασθε1209V-AMD-2P παιδείαν3809N-ASF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐξολεθρευθῆτε1842V-APS-2P ἐξ1537PREP ὀφθαλμῶν3788N-GPM αὐτῆς846D-GSF πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐξεδίκησα1556V-AAI-1S ἐπ1909PREP αὐτήν846D-ASF ἑτοιμάζου2090V-PMD-2S ὄρθρισον3719V-AAD-2S διέφθαρται1311V-RMI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF ἐπιφυλλὶςN-NSF αὐτῶν846D-GPM

8 Διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ὑπόμεινόν5278V-AAD-2S με1473P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM εἰς1519PREP ἡμέραν2250N-ASF ἀναστάσεώς386N-GSF μου1473P-GS εἰς1519PREP μαρτύριον3142N-ASN διότι1360CONJ τὸ3588T-ASN κρίμα2917N-ASN μου1473P-GS εἰς1519PREP συναγωγὰς4864N-APF ἐθνῶν1484N-GPN τοῦ3588T-GSN εἰσδέξασθαι1523V-AMP βασιλεῖς935N-APM τοῦ3588T-GSN ἐκχέαι1632V-AAN ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM πᾶσαν3956A-ASF ὀργὴν3709N-ASF θυμοῦ2372N-GSM μου1473P-GS διότι1360CONJ ἐν1722PREP πυρὶ4442N-DSN ζήλους2205N-APM μου1473P-GS καταναλωθήσεται2654V-FPI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF

9 ὅτι3754CONJ τότε5119ADV μεταστρέψω3344V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP λαοὺς2992N-APM γλῶσσαν1100N-ASF εἰς1519PREP γενεὰν1074N-ASF αὐτῆς846D-GSF τοῦ3588T-GSN ἐπικαλεῖσθαι1941V-PMN πάντας3956A-APM τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSN δουλεύειν1398V-PAN αὐτῷ846D-DSM ὑπὸ5259PREP ζυγὸν2218N-ASM ἕνα1519A-ASM

10 ἐκ1537PREP περάτων4009N-GPN ποταμῶν4215N-GPM Αἰθιοπίας128N-PRI οἴσουσιν5342V-FAI-3P θυσίας2378N-GSF μοι1473P-DS

11 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF οὐ3364ADV μὴ3165ADV καταισχυνθῇς2617V-FPS-2S ἐκ1537PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἐπιτηδευμάτωνN-GPN σου4771P-GS ὧν3739 R-GPM ἠσέβησας764V-AAI-2S εἰς1519PREP ἐμέ1473P-AS ὅτι3754CONJ τότε5119ADV περιελῶ4014V-FAI-1S ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS τὰ3588T-APN φαυλίσματαN-APN τῆς3588T-GSF ὕβρεώς5196N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV προσθῇς4369V-AAS-2S τοῦ3588T-GSN μεγαλαυχῆσαι3166V-AAN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN τὸ3588T-ASN ἅγιόν40A-ASN μου1473P-GS

12 καὶ2532CONJ ὑπολείψομαι5275V-FMI-1S ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS λαὸν2992N-ASM πραὺν4239A-ASM καὶ2532CONJ ταπεινόν5011A-ASM καὶ2532CONJ εὐλαβηθήσονται2125V-FPI-3P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ὀνόματος3686N-GSN κυρίου2962N-GSM

13 οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ οὐ3364ADV ποιήσουσιν4160V-FAI-3P ἀδικίαν93N-ASF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV λαλήσουσιν2980V-FAI-3P μάταια3152A-APN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV εὑρεθῇ2147V-APS-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στόματι4750N-DSN αὐτῶν846D-GPM γλῶσσα1100N-NSF δολία1386A-NSF διότι1360CONJ αὐτοὶ846D-NPM νεμήσονταιV-FMI-3P καὶ2532CONJ κοιτασθήσονταιV-FPI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM ἐκφοβῶν1629V-PAPNS αὐτούς846D-APM

14 Χαῖρε5463V-PAD-2S σφόδρα4970ADV θύγατερ2364N-VSF Σιων4622N-PRI κήρυσσε2784V-PAD-2S θύγατερ2364N-VSF Ιερουσαλημ2419N-PRI εὐφραίνου2165V-PMD-2S καὶ2532CONJ κατατέρπουV-PMD-2S ἐξ1537PREP ὅλης3650A-GSF τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF σου4771P-GS θύγατερ2364N-VSF Ιερουσαλημ2419N-PRI

15 περιεῖλεν4014V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὰ3588T-APN ἀδικήματά92N-APN σου4771P-GS λελύτρωταί3084V-RMI-3S σε4771P-AS ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἐχθρῶν2190N-GPM σου4771P-GS βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN σου4771P-GS οὐκ3364ADV ὄψῃ3708V-FMI-2S κακὰ2556A-APN οὐκέτι3765ADV

16 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM ἐρεῖ2046V-FAI-3S κύριος2962N-NSM τῇ3588T-DSF Ιερουσαλημ2419N-PRI Θάρσει2293V-PAD-2S Σιων4622N-PRI μὴ3165ADV παρείσθωσαν3935V-RMD-3P αἱ3588T-NPF χεῖρές5495N-NPF σου4771P-GS

17 κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GS ἐν1722PREP σοί4771P-DS δυνατὸς1415A-NSM σώσει4982V-FAI-3S σε4771P-AS ἐπάξει1863V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS εὐφροσύνην2167N-ASF καὶ2532CONJ καινιεῖV-FAI-3S σε4771P-AS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀγαπήσει25N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εὐφρανθήσεται2165V-FPI-3S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS ἐν1722PREP τέρψειN-DSF ὡς3739CONJ ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF ἑορτῆς1859N-GSF

18 καὶ2532CONJ συνάξω4863V-FAI-1S τοὺς3588T-APM συντετριμμένους4937V-RMPAP οὐαί3759INJ τίς5100I-NSM ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF ὀνειδισμόν3680N-ASM

19 ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ποιῶ4160V-PAI-1S ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS ἕνεκεν1752PREP σοῦ4771P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ σώσω4982V-FAI-1S τὴν3588T-ASF ἐκπεπιεσμένηνV-RMPAS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀπωσμένην683V-RMPAS εἰσδέξομαι1523V-FMI-1S καὶ2532CONJ θήσομαι5087V-FMI-1S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP καύχημα2745N-ASN καὶ2532CONJ ὀνομαστοὺςA-APM ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF

20 καὶ2532CONJ καταισχυνθήσονται2617V-FPI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM ὅταν3752ADV καλῶς2570ADV ὑμῖν4771P-DP ποιήσω4160V-AAS-1S καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ὅταν3752ADV εἰσδέξωμαι1523V-AMS-1S ὑμᾶς4771P-AP διότι1360CONJ δώσω1325V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ὀνομαστοὺςA-APM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP καύχημα2745N-ASN ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM λαοῖς2992N-DPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐπιστρέφειν1994V-PAN με1473P-AS τὴν3588T-ASF αἰχμαλωσίαν161N-ASF ὑμῶν4771P-GP ἐνώπιον1799PREP ὑμῶν4771P-GP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

Содержание