Ρουθ

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN κρίνειν2919V-PAN τοὺς3588T-APM κριτὰς2923N-APM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λιμὸς3042N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ἀνὴρ435N-NSM ἀπὸ575PREP ΒαιθλεεμN-PRI τῆς3588T-GSF Ιουδα2448N-PRI τοῦ3588T-GSN παροικῆσαι3939V-AAN ἐν1722PREP ἀγρῷ68N-DSM Μωαβ1096N-PRI αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM

2 καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN τῷ3588T-DSM ἀνδρὶ435N-DSM ΑβιμελεχN-PRI καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN τῇ3588T-DSF γυναικὶ1135N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ΝωεμινN-PRI καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN τοῖς3588T-DPM δυσὶν1417N-NUI υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM ΜααλωνN-PRI καὶ2532CONJ ΧελαιωνN-PRI ΕφραθαῖοιN-PRI ἐκ1537PREP ΒαιθλεεμN-PRI τῆς3588T-GSF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἤλθοσαν2064V-AAI-3P εἰς1519PREP ἀγρὸν68N-ASM Μωαβ1096N-PRI καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P ἐκεῖ1563ADV

3 καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S ΑβιμελεχN-PRI 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM τῆς3588T-GSF ΝωεμινN-PRI καὶ2532CONJ κατελείφθη2641V-API-3S αὐτὴ846D-NSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM δύο1417N-NUI υἱοὶ5207N-NPM αὐτῆς846D-GSF

4 καὶ2532CONJ ἐλάβοσαν2983V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM γυναῖκας1135N-APF ΜωαβίτιδαςA-APF ὄνομα3686N-NSN τῇ3588T-DSF μιᾷ1519A-DSF ΟρφαN-PRI καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN τῇ3588T-DSF δευτέρᾳ1208A-DSF Ρουθ4503N-PRI καὶ2532CONJ κατῴκησαν2730V-AAI-3P ἐκεῖ1563ADV ὡς3739CONJ δέκα1176N-NUI ἔτη2094N-APN

5 καὶ2532CONJ ἀπέθανον599V-AAI-3P καί2532CONJ γε1065PRT ἀμφότεροι297A-NPM ΜααλωνN-PRI καὶ2532CONJ ΧελαιωνN-PRI καὶ2532CONJ κατελείφθη2641V-API-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ἀνδρὸς435N-GSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM δύο1417N-NUI υἱῶν5207N-GPM αὐτῆς846D-GSF

6 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S αὐτὴ846D-NSF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF δύο1417N-NUI νύμφαι3565N-NPF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἀπέστρεψαν654V-AAI-3P ἐξ1537PREP ἀγροῦ68N-GSM Μωαβ1096N-PRI ὅτι3754CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P ἐν1722PREP ἀγρῷ68N-DSM Μωαβ1096N-PRI ὅτι3754CONJ ἐπέσκεπται1980V-RMI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846D-GSM δοῦναι1325V-AAN αὐτοῖς846D-DPM ἄρτους740N-APM

7 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM οὗ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF δύο1417N-NUI νύμφαι3565N-NPF αὐτῆς846D-GSF μετ3326PREP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF τοῦ3588T-GSN ἐπιστρέψαι1994V-AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF Ιουδα2448N-PRI

8 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΝωεμινN-PRI ταῖς3588T-DPF νύμφαις3565N-DPF αὐτῆς846D-GSF Πορεύεσθε4198V-PMD-2P δὴ1161PRT ἀποστράφητε654V-APD-2P ἑκάστη1538A-NSF εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM μητρὸς3384N-GSF αὐτῆς846D-GSF ποιήσαι4160V-AAO-3S κύριος2962N-NSM μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GPF ἔλεος1656N-ASN καθὼς2531ADV ἐποιήσατε4160V-AAI-2P μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM τεθνηκότων2348V-RAPGP καὶ2532CONJ μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GSF

9 δῴη1325V-AAO-3S κύριος2962N-NSM ὑμῖν4771P-DPF καὶ2532CONJ εὕροιτε2147V-AAO-2P ἀνάπαυσιν372N-ASF ἑκάστη1538A-NSF ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM ἀνδρὸς435N-GSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ κατεφίλησεν2705V-AAI-3S αὐτάς846D-APF καὶ2532CONJ ἐπῆραν1869V-AAI-3P τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF αὐτῶν846D-GPF καὶ2532CONJ ἔκλαυσαν2799V-AAI-3P

10 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P αὐτῇ846D-DSF Μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GSF ἐπιστρέφομεν1994V-PAI-1P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GSF

11 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΝωεμινN-PRI Ἐπιστράφητε1994V-APD-2P δή1161PRT θυγατέρες2364N-VPF μου1473P-GSF καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN πορεύεσθε4198V-PMI-2P μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GSF μὴ3165ADV ἔτι2089ADV μοι1473P-DSF υἱοὶ5207N-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλίᾳ2836N-DSF μου1473P-GSF καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P ὑμῖν4771P-DPF εἰς1519PREP ἄνδρας435N-APM

12 ἐπιστράφητε1994V-APD-2P δή1161PRT θυγατέρες2364N-VPF μου1473P-GSF διότι1360CONJ γεγήρακα1095V-RAI-1S τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV εἶναι1510V-PAN ἀνδρί435N-DSM ὅτι3754CONJ εἶπα2036V-AAI-1S ὅτι3754CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S μοι1473P-DSF ὑπόστασις5287N-NSF τοῦ3588T-GSN γενηθῆναί1096V-APN με1473P-ASF ἀνδρὶ435N-DSM καὶ2532CONJ τέξομαι5088V-FAI-1S υἱούς5207N-APM

13 μὴ3165ADV αὐτοὺς846D-APM προσδέξεσθε4327V-FMI-2P ἕως2193CONJ οὗ3739ADV ἁδρυνθῶσινV-APS-3P 2228CONJ αὐτοῖς846D-DPM κατασχεθήσεσθε2722V-FPI-2P τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV γενέσθαι1096V-AMP ἀνδρί435N-DSM μὴ3165ADV δή1161PRT θυγατέρες2364N-VPF μου1473P-GSF ὅτι3754CONJ ἐπικράνθη4087V-API-3S μοι1473P-DSF ὑπὲρ5228PREP ὑμᾶς4771P-APF ὅτι3754CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DSF χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM

14 καὶ2532CONJ ἐπῆραν1869V-AAI-3P τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF αὐτῶν846D-GPF καὶ2532CONJ ἔκλαυσαν2799V-AAI-3P ἔτι2089ADV καὶ2532CONJ κατεφίλησεν2705V-AAI-3S ΟρφαN-PRI τὴν3588T-ASF πενθερὰν3994N-ASF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτῆς846D-GSF Ρουθ4503N-PRI δὲ1161PRT ἠκολούθησεν190V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF

15 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΝωεμινN-PRI πρὸς4314PREP Ρουθ4503N-PRI Ἰδοὺ2400INJ ἀνέστρεψεν390V-AAI-3S 3588T-NSF σύννυμφόςN-NSF σου4771P-GSF πρὸς4314PREP λαὸν2992N-ASM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM θεοὺς2316N-APM αὐτῆς846D-GSF ἐπιστράφητι1994V-APD-2S δὴ1161PRT καὶ2532CONJ σὺ4771P-NSF ὀπίσω3694PREP τῆς3588T-GSF συννύμφουN-GSF σου4771P-GSF

16 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT Ρουθ4503N-PRI Μὴ3165ADV ἀπαντήσαι528V-AMD-2S ἐμοὶ1473P-DSF τοῦ3588T-GSN καταλιπεῖν2641V-AAN σε4771P-ASF 2228CONJ ἀποστρέψαι654V-AAN ὄπισθέν3693ADV σου4771P-GSF ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NSF ὅπου3699ADV ἐὰν1437CONJ πορευθῇς4198V-APS-2S πορεύσομαι4198V-FMI-1S καὶ2532CONJ οὗ3739ADV ἐὰν1437CONJ αὐλισθῇς835V-APS-2S αὐλισθήσομαι835V-FPI-1S 3588T-NSM λαός2992N-NSM σου4771P-GSF λαός2992N-NSM μου1473P-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GSF θεός2316N-NSM μου1473P-GSF

17 καὶ2532CONJ οὗ3739ADV ἐὰν1437CONJ ἀποθάνῃς599V-AAS-2S ἀποθανοῦμαι599V-FMI-1S κἀκεῖ2546CONJ ταφήσομαι2290V-FMI-1S τάδε3592D-APN ποιήσαι4160V-AAO-3S μοι1473P-DSF κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ τάδε3592D-APN προσθείη4369V-AAO-3S ὅτι3754CONJ θάνατος2288N-NSM διαστελεῖ1291V-FAI-3S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ἐμοῦ1473P-GSF καὶ2532CONJ σοῦ4771P-GSF

18 ἰδοῦσα3708V-AAPNS δὲ1161PRT ΝωεμινN-PRI ὅτι3754CONJ κραταιοῦται2901V-PPI-3S αὐτὴ846D-NSF τοῦ3588T-GSN πορεύεσθαι4198V-PMN μετ3326PREP αὐτῆς846D-GSF ἐκόπασεν2869V-AAI-3S τοῦ3588T-GSN λαλῆσαι2980V-AAN πρὸς4314PREP αὐτὴν846D-ASF ἔτι2089ADV

19 ἐπορεύθησαν4198V-API-3P δὲ1161PRT ἀμφότεραι297A-NPF ἕως2193CONJ τοῦ3588T-GSN παραγενέσθαι3854V-AMP αὐτὰς846D-APF εἰς1519PREP ΒαιθλεεμN-PRI καὶ2532CONJ ἤχησεν2278V-AAI-3P πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF πόλις4172N-NSF ἐπ1909PREP αὐταῖς846D-DPF καὶ2532CONJ εἶπον3004V-AAI-3P Αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S ΝωεμινN-PRI

20 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτάς846D-APF Μὴ3165ADV δὴ1161PRT καλεῖτέ2564V-PAD-2P με1473P-ASF ΝωεμινN-PRI καλέσατέ2564V-AAD-2P με1473P-ASF Πικράν4089N-PRI ὅτι3754CONJ ἐπικράνθη4087V-API-3S ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DSF 3588T-NSM ἱκανὸς2425A-NSM σφόδρα4970ADV

21 ἐγὼ1473P-NSF πλήρης4134A-NSM ἐπορεύθην4198V-API-1S καὶ2532CONJ κενὴν2756A-ASF ἀπέστρεψέν654V-AAI-3S με1473P-ASF 3588T-NSM κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ τί5100I-D καλεῖτέ2564V-PAI-2P με1473P-ASF ΝωεμινN-PRI καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ἐταπείνωσέν5013V-AAI-3S με1473P-ASF καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἱκανὸς2425A-NSM ἐκάκωσέν2559V-AAI-3S με1473P-ASF

22 καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S ΝωεμινN-PRI καὶ2532CONJ Ρουθ4503N-PRI 3588T-NSF ΜωαβῖτιςA-NSF 3588T-NSF νύμφη3565N-NSF αὐτῆς846D-GSF ἐπιστρέφουσα1994V-PAPNS ἐξ1537PREP ἀγροῦ68N-GSM Μωαβ1096N-PRI αὐταὶ846D-NPF δὲ1161PRT παρεγενήθησαν3854V-API-3P εἰς1519PREP ΒαιθλεεμN-PRI ἐν1722PREP ἀρχῇ746N-DSF θερισμοῦ2326N-GSM κριθῶν2915N-GPF

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF ΝωεμινN-PRI ἀνὴρ435N-NSM γνώριμος1110A-NSM τῷ3588T-DSM ἀνδρὶ435N-DSM αὐτῆς846D-GSF 3588T-NSM δὲ1161PRT ἀνὴρ435N-NSM δυνατὸς1415A-NSM ἰσχύι2479N-DSF ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF συγγενείας4772N-GSF ΑβιμελεχN-PRI καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM Βοος1003N-PRI

2 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Ρουθ4503N-PRI 3588T-NSF ΜωαβῖτιςA-NSF πρὸς4314PREP ΝωεμινN-PRI Πορευθῶ4198V-APS-1S δὴ1161PRT εἰς1519PREP ἀγρὸν68N-ASM καὶ2532CONJ συνάξω4863V-FAI-1S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM στάχυσιν4719N-DPM κατόπισθενADV οὗ3739ADV ἐὰν1437CONJ εὕρω2147V-AAS-1S χάριν5485N-ASF ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM αὐτοῦ846D-GSM εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT αὐτῇ846D-DSF Πορεύου4198V-PMD-2S θύγατερ2364N-VSF

3 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S καὶ2532CONJ συνέλεξεν4816V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἀγρῷ68N-DSM κατόπισθενADV τῶν3588T-GPM θεριζόντων2325V-PAPGP καὶ2532CONJ περιέπεσεν4045V-AAI-3S περιπτώματιN-DSM τῇ3588T-DSF μερίδι3310N-DSF τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM Βοος1003N-PRI τοῦ3588T-GSM ἐκ1537PREP συγγενείας4772N-GSF ΑβιμελεχN-PRI

4 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ Βοος1003N-PRI ἦλθεν2064V-AAI-3S ἐκ1537PREP ΒαιθλεεμN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM θερίζουσιν2325V-PAPDP Κύριος2962N-NSM μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM Εὐλογήσαι2127V-AAO-3S σε4771P-ASM κύριος2962N-NSM

5 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Βοος1003N-PRI τῷ3588T-DSN παιδαρίῳ3808N-DSN αὐτοῦ846D-GSM τῷ3588T-DSN ἐφεστῶτι2186V-RAPDS ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM θερίζοντας2325V-PAPAP Τίνος5100I-GS 3588T-NSF νεᾶνιςN-NSF αὕτη3778D-NSF

6 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S τὸ3588T-NSN παιδάριον3808N-NSN τὸ3588T-NSN ἐφεστὸς2186V-RAPNS ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM θερίζοντας2325V-PAPAP καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSF παῖς3816N-NSF 3588T-NSF ΜωαβῖτίςA-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀποστραφεῖσα654V-APPNS μετὰ3326PREP ΝωεμινN-PRI ἐξ1537PREP ἀγροῦ68N-GSM Μωαβ1096N-PRI

7 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Συλλέξω4816V-FAI-1S δὴ1161PRT καὶ2532CONJ συνάξω4863V-FAI-1S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN δράγμασινN-DPN ὄπισθεν3693ADV τῶν3588T-GPM θεριζόντων2325V-PAPGP καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S ἀπὸ575PREP πρωίθενADV καὶ2532CONJ ἕως2193CONJ ἑσπέρας2073N-GSF οὐ3364ADV κατέπαυσεν2664V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἀγρῷ68N-DSM μικρόν3398A-ASM

8 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Βοος1003N-PRI πρὸς4314PREP Ρουθ4503N-PRI Οὐκ3364ADV ἤκουσας191V-AAI-2S θύγατερ2364N-VSF μὴ3165ADV πορευθῇς4198V-APS-2S ἐν1722PREP ἀγρῷ68N-DSM συλλέξαι4816V-AAN ἑτέρῳ2087A-DSM καὶ2532CONJ σὺ4771P-NSF οὐ3364ADV πορεύσῃ4198V-AMS-2S ἐντεῦθεν1782ADV ὧδε3592ADV κολλήθητι2853V-APD-2S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN κορασίων2877N-GPN μου1473P-GSM

9 οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM σου4771P-GSF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἀγρόν68N-ASM οὗ3739ADV ἐὰν1437CONJ θερίζωσιν2325V-PAS-3P καὶ2532CONJ πορεύσῃ4198V-AMS-2S κατόπισθενADV αὐτῶν846D-GPM ἰδοὺ2400INJ ἐνετειλάμην1781V-AMI-1S τοῖς3588T-DPN παιδαρίοις3808N-DPN τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV ἅψασθαί680V-AMP σου4771P-GSF καὶ2532CONJ 3739 R-ASN τι5100I-ASN διψήσεις1372V-FAI-3S καὶ2532CONJ πορευθήσῃ4198V-FPI-2S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN καὶ2532CONJ πίεσαι4095V-FAI-3S ὅθεν3606ADV ἂν302PRT ὑδρεύωνταιV-PMS-3P τὰ3588T-NPN παιδάρια3808N-NPN

10 καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ προσεκύνησεν4352V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Τί5100I-D ὅτι3754CONJ εὗρον2147V-AAI-1S χάριν5485N-ASF ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GSM τοῦ3588T-GSN ἐπιγνῶναί1921V-AAN με1473P-ASF καὶ2532CONJ ἐγώ1473P-NSF εἰμι1510V-PAI-1S ξένη3581A-NSF

11 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S Βοος1003N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF ἈπαγγελίᾳN-DSF ἀπηγγέλη518V-API-3S μοι1473P-DSM ὅσα3745A-APN πεποίηκας4160V-RAI-2S μετὰ3326PREP τῆς3588T-GSF πενθερᾶς3994N-GSF σου4771P-GSF μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN ἀποθανεῖν599V-AAN τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM σου4771P-GSF καὶ2532CONJ πῶς4459ADV κατέλιπες2641V-AAI-2S τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM σου4771P-GSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF σου4771P-GSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF γενέσεώς1078N-GSF σου4771P-GSF καὶ2532CONJ ἐπορεύθης4198V-API-2S πρὸς4314PREP λαὸν2992N-ASM ὃν3739 R-ASM οὐκ3364ADV ᾔδεις1492V-YAI-3S ἐχθὲς5504ADV καὶ2532CONJ τρίτης5154A-GSF

12 ἀποτείσαι661V-AAO-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF ἐργασίαν2039N-ASF σου4771P-GSF καὶ2532CONJ γένοιτο1096V-AMO-3S 3588T-NSM μισθός3408N-NSM σου4771P-GSF πλήρης4134A-NSM παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP ὃν3739 R-ASM ἦλθες2064V-AAI-2S πεποιθέναι3982V-RAN ὑπὸ5259PREP τὰς3588T-APF πτέρυγας4420N-APF αὐτοῦ846D-GSM

13 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Εὕροιμι2147V-AAO-1S χάριν5485N-ASF ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GSM κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ παρεκάλεσάς3870V-AAI-2S με1473P-ASF καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἐλάλησας2980V-AAI-2S ἐπὶ1909PREP καρδίαν2588N-ASF τῆς3588T-GSF δούλης1399N-GSF σου4771P-GSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NSF ἔσομαι1510V-FMI-1S ὡς3739CONJ μία1520A-ASF τῶν3588T-GPM παιδισκῶν3814N-GPM σου4771P-GSM

14 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF Βοος1003N-PRI Ἤδη2235ADV ὥρᾳ5610N-DSF τοῦ3588T-GSN φαγεῖν2068V-AAN πρόσελθε4334V-AMD-2S ὧδε3592ADV καὶ2532CONJ φάγεσαι2068V-FMI-2S τῶν3588T-GPM ἄρτων740N-GPM καὶ2532CONJ βάψεις911V-FAI-3S τὸν3588T-ASM ψωμόνN-ASM σου4771P-GSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὄξει3690N-DSN καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S Ρουθ4503N-PRI ἐκ1537PREP πλαγίωνA-GPM τῶν3588T-GPM θεριζόντων2325V-PAPGP καὶ2532CONJ ἐβούνισενV-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF Βοος1003N-PRI ἄλφιτονN-ASN καὶ2532CONJ ἔφαγεν2068V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐνεπλήσθη1705V-API-3S καὶ2532CONJ κατέλιπεν2641V-AAI-3S

15 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S τοῦ3588T-GSN συλλέγειν4816V-PAN καὶ2532CONJ ἐνετείλατο1781V-ANI-3S Βοος1003N-PRI τοῖς3588T-DPN παιδαρίοις3808N-DPN αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS Καί2532CONJ γε1065PRT ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN δραγμάτωνN-GPN συλλεγέτω4816V-PAD-3S καὶ2532CONJ μὴ3165ADV καταισχύνητε2617V-PAS-2P αὐτήν846D-ASF

16 καὶ2532CONJ βαστάζοντες941V-PAPNP βαστάξατε941V-AAD-2P αὐτῇ846D-DSF καί2532CONJ γε1065PRT παραβάλλοντες3846V-PAPNP παραβαλεῖτε3846V-FAI-2P αὐτῇ846D-DSF ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM βεβουνισμένωνV-RMPGP καὶ2532CONJ ἄφετε863V-AAD-2P καὶ2532CONJ συλλέξει4816V-FAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπιτιμήσετε2008V-FAI-2P αὐτῇ846D-DSF

17 καὶ2532CONJ συνέλεξεν4816V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἀγρῷ68N-DSM ἕως2193CONJ ἑσπέρας2073N-GSF καὶ2532CONJ ἐρράβδισεν4463V-AAI-3S 3739 R-APN συνέλεξεν4816V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ὡς3739CONJ οιφιN-ASN κριθῶν2915N-GPF

18 καὶ2532CONJ ἦρεν142V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSF πενθερὰ3994N-NSF αὐτῆς846D-GSF 3739 R-APN συνέλεξεν4816V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐξενέγκασα1627V-AAPNS Ρουθ4503N-PRI ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF 3739 R-APN κατέλιπεν2641V-AAI-3S ἐξ1537PREP ὧν3739 R-GPN ἐνεπλήσθη1705V-API-3S

19 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF 3588T-NSF πενθερὰ3994N-NSF αὐτῆς846D-GSF Ποῦ4225ADV συνέλεξας4816V-AAI-2S σήμερον4594ADV καὶ2532CONJ ποῦ4225ADV ἐποίησας4160V-AAI-2S εἴη1510V-PAO-3S 3588T-NSM ἐπιγνούς1921V-AAPNS σε4771P-ASF εὐλογημένος2127V-RPPNS καὶ2532CONJ ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S Ρουθ4503N-PRI τῇ3588T-DSF πενθερᾷ3994N-DSF αὐτῆς846D-GSF ποῦ4225ADV ἐποίησεν4160V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τοῦ3588T-GSM ἀνδρός435N-GSM μεθ3326PREP οὗ3739 R-GSM ἐποίησα4160V-AAI-1S σήμερον4594ADV Βοος1003N-PRI

20 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΝωεμινN-PRI τῇ3588T-DSF νύμφῃ3565N-DSF αὐτῆς846D-GSF Εὐλογητός2128A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐγκατέλιπεν1459V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ἔλεος1656N-ASN αὐτοῦ846D-GSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM ζώντων2198V-PAPGP καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM τεθνηκότων2348V-RAPGP καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF ΝωεμινN-PRI Ἐγγίζει1448V-PAI-3S ἡμῖν1473P-DP 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἀγχιστευόντωνV-PAPGP ἡμᾶς1473P-APF ἐστιν1510V-PAI-3S

21 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ρουθ4503N-PRI πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF πενθερὰν3994N-ASF αὐτῆς846D-GSF Καί2532CONJ γε1065PRT ὅτι3754CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-ASF Μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN παιδαρίων3808N-GPN μου1473P-GSF προσκολλήθητι4347V-APD-2S ἕως2193CONJ ἂν302PRT τελέσωσιν5055V-AAS-3P ὅλον3650A-ASM τὸν3588T-ASM ἀμητόνN-ASM ὃς3739 R-NSM ὑπάρχει5225V-PAI-3S μοι1473P-DSM

22 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΝωεμινN-PRI πρὸς4314PREP Ρουθ4503N-PRI τὴν3588T-ASF νύμφην3565N-ASF αὐτῆς846D-GSF Ἀγαθόν18A-NSN θύγατερ2364N-VSF ὅτι3754CONJ ἐπορεύθης4198V-API-2S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN κορασίων2877N-GPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀπαντήσονταί528V-FMI-3P σοι4771P-DSF ἐν1722PREP ἀγρῷ68N-DSM ἑτέρῳ2087A-DSM

23 καὶ2532CONJ προσεκολλήθη4347V-API-3S Ρουθ4503N-PRI τοῖς3588T-DPN κορασίοις2877N-DPN Βοος1003N-PRI συλλέγειν4816V-PAN ἕως2193CONJ οὗ3739ADV συνετέλεσεν4931V-AAI-3S τὸν3588T-ASM θερισμὸν2326N-ASM τῶν3588T-GPF κριθῶν2915N-GPF καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPF πυρῶν4443N-GPF καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S μετὰ3326PREP τῆς3588T-GSF πενθερᾶς3994N-GSF αὐτῆς846D-GSF

Κεφάλαιο 3

1 Εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT αὐτῇ846D-DSF ΝωεμινN-PRI 3588T-NSF πενθερὰ3994N-NSF αὐτῆς846D-GSF Θύγατερ2364N-VSF οὐ3364ADV μὴ3165ADV ζητήσω2212V-AAS-1S σοι4771P-DSF ἀνάπαυσιν372N-ASF ἵνα2443CONJ εὖ2095ADV γένηταί1096V-AMS-3S σοι4771P-DSF

2 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV οὐχὶ3364ADV Βοος1003N-PRI γνώριμος1110A-NSM ἡμῶν1473P-GPF οὗ3739 R-GSM ἦς1510V-IAI-2S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN κορασίων2877N-GPN αὐτοῦ846D-GSM ἰδοὺ2400INJ αὐτὸς846D-NSM λικμᾷ3039V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ἅλωνα257N-ASM τῶν3588T-GPF κριθῶν2915N-GPF ταύτῃ3778D-DSF τῇ3588T-DSF νυκτί3571N-DSF

3 σὺ4771P-NSF δὲ1161PRT λούσῃ3068V-FMI-2S καὶ2532CONJ ἀλείψῃ218V-FMI-2S καὶ2532CONJ περιθήσεις4060V-FAI-3S τὸν3588T-ASM ἱματισμόν2441N-ASM σου4771P-GSF ἐπὶ1909PREP σεαυτῇ4572D-DSF καὶ2532CONJ ἀναβήσῃ305V-FMI-2S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ἅλω257N-ASM μὴ3165ADV γνωρισθῇς1107V-APS-2S τῷ3588T-DSM ἀνδρὶ435N-DSM ἕως2193CONJ οὗ3739 R-GSM συντελέσαι4931V-AAN αὐτὸν846D-ASM πιεῖν4095V-AAN καὶ2532CONJ φαγεῖν2068V-AAN

4 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN κοιμηθῆναι2837V-APN αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ γνώσῃ1097V-FMI-2S τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM ὅπου3699ADV κοιμᾶται2837V-PMI-3S ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἐλεύσῃ2064V-FMI-2S καὶ2532CONJ ἀποκαλύψεις601V-FAI-3S τὰ3588T-APN πρὸς4314PREP ποδῶν4228N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ κοιμηθήσῃ2837V-FPI-2S καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἀπαγγελεῖ518V-FAI-3S σοι4771P-DSF 3739 R-APN ποιήσεις4160V-FAI-3S

5 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT Ρουθ4503N-PRI πρὸς4314PREP αὐτήν846D-ASF Πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐὰν1437CONJ εἴπῃς3004V-AAS-2S ποιήσω4160V-FAI-1S

6 καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἅλω257N-ASM καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐνετείλατο1781V-ANI-3S αὐτῇ846D-DSF 3588T-NSF πενθερὰ3994N-NSF αὐτῆς846D-GSF

7 καὶ2532CONJ ἔφαγεν2068V-AAI-3S Βοος1003N-PRI καὶ2532CONJ ἠγαθύνθηV-API-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S κοιμηθῆναι2837V-APN ἐν1722PREP μερίδι3310N-DSF τῆς3588T-GSF στοιβῆςN-GSF 3588T-NSF δὲ1161PRT ἦλθεν2064V-AAI-3S κρυφῇ2931ADV καὶ2532CONJ ἀπεκάλυψεν601V-AAI-3S τὰ3588T-APN πρὸς4314PREP ποδῶν4228N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

8 ἐγένετο1096V-ANI-3S δὲ1161PRT ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN μεσονυκτίῳ3317N-DSN καὶ2532CONJ ἐξέστη1839V-AAI-3S 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM καὶ2532CONJ ἐταράχθη5015V-API-3S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ γυνὴ1135N-NSF κοιμᾶται2837V-PMI-3S πρὸς4314PREP ποδῶν4228N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

9 εἶπεν2036V-AAI-3S δέ1161PRT Τίς5100I-NSF εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NSF 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐγώ1473P-NSF εἰμι1510V-PAI-1S Ρουθ4503N-PRI 3588T-NSF δούλη1399N-NSF σου4771P-GSM καὶ2532CONJ περιβαλεῖς4016V-FAI-3S τὸ3588T-ASN πτερύγιόν4419N-ASN σου4771P-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF δούλην1399N-ASF σου4771P-GSM ὅτι3754CONJ ἀγχιστεὺςN-NSM εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NSM

10 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Βοος1003N-PRI Εὐλογημένη2127V-RPPNS σὺ4771P-NSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM θεῷ2316N-DSM θύγατερ2364N-VSF ὅτι3754CONJ ἠγάθυναςV-AAI-2S τὸ3588T-ASN ἔλεός1656N-ASN σου4771P-GSF τὸ3588T-ASN ἔσχατον2078A-ASN ὑπὲρ5228PREP τὸ3588T-ASN πρῶτον4413A-ASN τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV πορευθῆναί4198V-APN σε4771P-ASF ὀπίσω3694PREP νεανιῶν3494N-GPM εἴτοιCONJ πτωχὸς4434A-NSM εἴτοιCONJ πλούσιος4145A-NSM

11 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV θύγατερ2364N-VSF μὴ3165ADV φοβοῦ5399V-PMD-2S πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐὰν1437CONJ εἴπῃς3004V-AAS-2S ποιήσω4160V-FAI-1S σοι4771P-DSF οἶδεν1492V-RAI-3S γὰρ1063PRT πᾶσα3956A-NSF φυλὴ5443N-NSF λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GSM ὅτι3754CONJ γυνὴ1135N-NSF δυνάμεως1411N-GSF εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NSF

12 καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἀληθῶς230ADV ἀγχιστεὺςN-NSM ἐγώ1473P-NSM εἰμι1510V-PAI-1S καί2532CONJ γε1065PRT ἔστιν1510V-PAI-3S ἀγχιστεὺςN-NSM ἐγγίων1451A-NSMC ὑπὲρ5228PREP ἐμέ1473P-ASM

13 αὐλίσθητι835V-APD-2S τὴν3588T-ASF νύκτα3571N-ASF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN πρωί4404ADV ἐὰν1437CONJ ἀγχιστεύσῃV-AAS-3S σε4771P-ASF ἀγαθόν18A-D ἀγχιστευέτωV-PAD-3S ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV βούληται1014V-PAS-3S ἀγχιστεῦσαίV-AAN σε4771P-ASF ἀγχιστεύσωV-FAI-1S σε4771P-ASF ἐγώ1473P-NSM ζῇ2198V-PAI-3S κύριος2962N-NSM κοιμήθητι2837V-APD-2S ἕως2193CONJ πρωί4404ADV

14 καὶ2532CONJ ἐκοιμήθη2837V-API-3S πρὸς4314PREP ποδῶν4228N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ἕως2193CONJ πρωί4404ADV 3588T-NSF δὲ1161PRT ἀνέστη450V-AAI-3S πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN ἐπιγνῶναι1921V-AAN ἄνδρα435N-ASM τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Βοος1003N-PRI Μὴ3165ADV γνωσθήτω1097V-APD-3S ὅτι3754CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S γυνὴ1135N-NSF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἅλωνα257N-ASM

15 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF Φέρε5342V-PAD-2S τὸ3588T-ASN περίζωμαN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπάνω1883ADV σου4771P-GSF καὶ2532CONJ ἐκράτησεν2902V-AAI-3S αὐτό846D-ASN καὶ2532CONJ ἐμέτρησεν3354V-AAI-3S ἓξ1803N-NUI κριθῶν2915N-GPF καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF

16 καὶ2532CONJ Ρουθ4503N-PRI εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF πενθερὰν3994N-ASF αὐτῆς846D-GSF 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Τίς5100I-NSF εἶ1510V-PAI-2S θύγατερ2364N-VSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF 3588T-NSM ἀνήρ435N-NSM

17 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF Τὰ3588T-APN ἓξ1803N-NUI τῶν3588T-GPF κριθῶν2915N-GPF ταῦτα3778D-APN ἔδωκέν1325V-AAI-3S μοι1473P-DSF ὅτι3754CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-ASF Μὴ3165ADV εἰσέλθῃς1525V-AAS-2S κενὴ2756A-NSF πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF πενθεράν3994N-ASF σου4771P-GSF

18 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Κάθου2521V-PMD-2S θύγατερ2364N-VSF ἕως2193CONJ τοῦ3588T-GSN ἐπιγνῶναί1921V-AAN σε4771P-ASF πῶς4459ADV οὐ3364ADV πεσεῖται4098V-FMI-3S ῥῆμα4487N-NSN οὐ3364ADV γὰρ1063PRT μὴ3165ADV ἡσυχάσῃ2270V-AAS-3S 3588T-NSM ἀνήρ435N-NSM ἕως2193CONJ ἂν302PRT τελέσῃ5055V-AAS-3S τὸ3588T-NSN ῥῆμα4487N-NSN σήμερον4594ADV

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ Βοος1003N-PRI ἀνέβη305V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF πύλην4439N-ASF καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM ἀγχιστευτὴςN-NSM παρεπορεύετο3899V-IMI-3S ὃν3739 R-ASM εἶπεν3004V-AAI-3S Βοος1003N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM Βοος1003N-PRI Ἐκκλίνας1578V-AAPNS κάθισον2523V-AAD-2S ὧδε3592ADV κρύφιε2927A-VSM καὶ2532CONJ ἐξέκλινεν1578V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S

2 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Βοος1003N-PRI δέκα1176N-NUI ἄνδρας435N-APM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPMC τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Καθίσατε2523V-AAD-2P ὧδε3592ADV καὶ2532CONJ ἐκάθισαν2523V-AAI-3P

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Βοος1003N-PRI τῷ3588T-DSM ἀγχιστεῖN-DSM Τὴν3588T-ASF μερίδα3310N-ASF τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM ἡμῶν1473P-GPM τοῦ3588T-GSM ΑβιμελεχN-PRI 3739 R-NSF δέδοται1325V-RMI-3S ΝωεμινN-PRI τῇ3588T-DSF ἐπιστρεφούσῃ1994V-PAPDS ἐξ1537PREP ἀγροῦ68N-GSM Μωαβ1096N-PRI

4 κἀγὼ2504CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Ἀποκαλύψω601V-FAI-1S τὸ3588T-ASN οὖς3775N-ASN σου4771P-GSM λέγων3004V-PAPNS Κτῆσαι2932V-AMD-2S ἐναντίον1727A-P τῶν3588T-GPM καθημένων2521V-PMPGP καὶ2532CONJ ἐναντίον1727A-P τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPMC τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GSM εἰ1487CONJ ἀγχιστεύειςV-PAI-2S ἀγχίστευεV-PAD-2S εἰ1487CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV ἀγχιστεύειςV-PAI-2S ἀνάγγειλόν312V-AAD-2S μοι1473P-DSM καὶ2532CONJ γνώσομαι1097V-FMI-1S ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S πάρεξPREP σοῦ4771P-GSM τοῦ3588T-GSN ἀγχιστεῦσαιV-AAN κἀγώ2504CONJ εἰμι1510V-PAI-1S μετὰ3326PREP σέ4771P-ASM 3588T-NSM δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐγώ1473P-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ἀγχιστεύσωV-FAI-1S

5 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Βοος1003N-PRI Ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF τοῦ3588T-GSN κτήσασθαί2932V-AMP σε4771P-ASM τὸν3588T-ASM ἀγρὸν68N-ASM ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ΝωεμινN-PRI καὶ2532CONJ παρὰ3844PREP Ρουθ4503N-PRI τῆς3588T-GSF ΜωαβίτιδοςA-GSF γυναικὸς1135N-GSF τοῦ3588T-GSM τεθνηκότος2348V-RAPGS καὶ2532CONJ αὐτὴν846D-ASF κτήσασθαί2932V-AMP σε4771P-ASM δεῖ1210V-PAI-3S ὥστε5620CONJ ἀναστῆσαι450V-AAN τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τοῦ3588T-GSM τεθνηκότος2348V-RAPGS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κληρονομίας2817N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

6 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM ἀγχιστεύςN-NSM Οὐ3364ADV δυνήσομαι1410V-FMI-1S ἀγχιστεῦσαιV-AAN ἐμαυτῷ1683D-DSM μήποτε3379ADV διαφθείρω1311V-PAI-1S τὴν3588T-ASF κληρονομίαν2817N-ASF μου1473P-GSM ἀγχίστευσονV-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM τὴν3588T-ASF ἀγχιστείανN-ASF μου1473P-GSM ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV δυνήσομαι1410V-FMI-1S ἀγχιστεῦσαιV-AAN

7 καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δικαίωμα1345N-NSN ἔμπροσθεν1715ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ἀγχιστείανN-ASF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ἀντάλλαγμα465N-ASN τοῦ3588T-GSN στῆσαι2476V-AAN πᾶν3956A-ASM λόγον3056N-ASM καὶ2532CONJ ὑπελύετοV-IMI-3S 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM τὸ3588T-ASN ὑπόδημα5266N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐδίδου1325V-IMI-3S τῷ3588T-DSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM τῷ3588T-DSM ἀγχιστεύοντιV-PAPDS τὴν3588T-ASF ἀγχιστείανN-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-NSN ἦν1510V-IAI-3S μαρτύριον3142N-NSN ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI

8 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM ἀγχιστεὺςN-NSM τῷ3588T-DSM Βοος1003N-PRI Κτῆσαι2932V-AMD-2S σεαυτῷ4572D-DSM τὴν3588T-ASF ἀγχιστείανN-ASF μου1473P-GSM καὶ2532CONJ ὑπελύσατοV-ANI-3S τὸ3588T-ASN ὑπόδημα5266N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM

9 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Βοος1003N-PRI τοῖς3588T-DPM πρεσβυτέροις4245A-DPMC καὶ2532CONJ παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM Μάρτυρες3144N-NPM ὑμεῖς4771P-NPM σήμερον4594ADV ὅτι3754CONJ κέκτημαι2932V-RMI-1S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN τοῦ3588T-GSM ΑβιμελεχN-PRI καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN ὅσα3745A-NPN ὑπάρχει5225V-PAI-3S τῷ3588T-DSM ΧελαιωνN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΜααλωνN-PRI ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ΝωεμινN-PRI

10 καί2532CONJ γε1065PRT Ρουθ4503N-PRI τὴν3588T-ASF ΜωαβῖτινA-ASF τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF ΜααλωνN-PRI κέκτημαι2932V-RMI-1S ἐμαυτῷ1683D-DSM εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF τοῦ3588T-GSN ἀναστῆσαι450V-AAN τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τοῦ3588T-GSM τεθνηκότος2348V-RAPGS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κληρονομίας2817N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐξολεθρευθήσεται1842V-FPI-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN τοῦ3588T-GSM τεθνηκότος2348V-RAPGS ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἀδελφῶν80N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF λαοῦ2992N-GSM αὐτοῦ846D-GSM μάρτυρες3144N-NPM ὑμεῖς4771P-NPM σήμερον4594ADV

11 καὶ2532CONJ εἴποσανV-AAI-3P πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πύλῃ4439N-DSF Μάρτυρες3144N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πρεσβύτεροι4245A-NPMC εἴποσανV-AAI-3P Δῴη1325V-AAO-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF γυναῖκά1135N-ASF σου4771P-GSM τὴν3588T-ASF εἰσπορευομένην1531V-PMPAS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM σου4771P-GSM ὡς3739CONJ Ραχηλ4478N-PRI καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ΛειανN-PRI αἳ3739 R-NPF ᾠκοδόμησαν3618V-AAI-3P ἀμφότεραι297A-NPF τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P δύναμιν1411N-ASF ἐν1722PREP ΕφραθαN-PRI καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὄνομα3686N-NSN ἐν1722PREP ΒαιθλεεμN-PRI

12 καὶ2532CONJ γένοιτο1096V-AMO-3S 3588T-NSM οἶκός3624N-NSM σου4771P-GSM ὡς3739CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM Φαρες5329N-PRI ὃν3739 R-ASM ἔτεκεν5088V-AAI-3S Θαμαρ2283N-PRI τῷ3588T-DSM Ιουδα2448N-PRI ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN σπέρματος4690N-GSN οὗ3739 R-GSN δώσει1325V-FAI-3S κύριός2962N-NSM σοι4771P-DSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF παιδίσκης3814N-GSF ταύτης3778D-GSF

13 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S Βοος1003N-PRI τὴν3588T-ASF Ρουθ4503N-PRI καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S αὐτῷ846D-DSM εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF κύριος2962N-NSM κύησινN-ASF καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S υἱόν5207N-ASM

14 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF πρὸς4314PREP ΝωεμινN-PRI Εὐλογητὸς2128A-NSM κύριος2962N-NSM ὃς3739 R-NSM οὐ3364ADV κατέλυσέ2647V-AAI-3S σοι4771P-DSF σήμερον4594ADV τὸν3588T-ASM ἀγχιστέαN-ASM καὶ2532CONJ καλέσαι2564V-AAO-3S τὸ3588T-NSN ὄνομά3686N-NSN σου4771P-GSF ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI

15 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S σοι4771P-DSF εἰς1519PREP ἐπιστρέφοντα1994V-PAPAS ψυχὴν5590N-ASF καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN διαθρέψαιV-AAN τὴν3588T-ASF πολιάνN-ASF σου4771P-GSF ὅτι3754CONJ 3588T-NSF νύμφη3565N-NSF σου4771P-GSF 3588T-NSF ἀγαπήσασά25V-AAPNS σε4771P-ASF ἔτεκεν5088V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S ἀγαθή18A-NSF σοι4771P-DSF ὑπὲρ5228PREP ἑπτὰ2033N-NUI υἱούς5207N-APM

16 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ΝωεμινN-PRI τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN καὶ2532CONJ ἔθηκεν5087V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόλπον2859N-ASM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S αὐτῷ846D-DSM εἰς1519PREP τιθηνόνN-ASM

17 καὶ2532CONJ ἐκάλεσαν2564V-AAI-3P αὐτοῦ846D-GSM αἱ3588T-NPF γείτονες1069N-NPF ὄνομα3686N-ASN λέγουσαι3004V-PAPNP Ἐτέχθη5088V-API-3S υἱὸς5207N-NSM τῇ3588T-DSF ΝωεμινN-PRI καὶ2532CONJ ἐκάλεσαν2564V-AAI-3P τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Ωβηδ5601N-PRI οὗτος3778D-NSM πατὴρ3962N-NSM Ιεσσαι2421N-PRI πατρὸς3962N-GSM Δαυιδ1138N-PRI

18 Καὶ2532CONJ αὗται3778D-NPF αἱ3588T-NPF γενέσεις1078N-NPF Φαρες5329N-PRI Φαρες5329N-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΕσρωνN-PRI

19 ΕσρωνN-PRI δὲ1161PRT ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΑρρανN-PRI καὶ2532CONJ ΑρρανN-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Αμιναδαβ284N-PRI

20 καὶ2532CONJ Αμιναδαβ284N-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ναασσων3476N-PRI καὶ2532CONJ Ναασσων3476N-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΣαλμανN-PRI

21 καὶ2532CONJ ΣαλμανN-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Βοος1003N-PRI καὶ2532CONJ Βοος1003N-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ωβηδ5601N-PRI

22 καὶ2532CONJ Ωβηδ5601N-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ιεσσαι2421N-PRI καὶ2532CONJ Ιεσσαι2421N-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Δαυιδ1138N-PRI