Ψαλμοί

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Содержание

Κεφάλαιο 1

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 10

Κεφάλαιο 11

Κεφάλαιο 12

Κεφάλαιο 13

Κεφάλαιο 14

Κεφάλαιο 15

Κεφάλαιο 16

Κεφάλαιο 17

Κεφάλαιο 18

Κεφάλαιο 19

Κεφάλαιο 20

Κεφάλαιο 21

Κεφάλαιο 22

Κεφάλαιο 23

Κεφάλαιο 24

Κεφάλαιο 25

Κεφάλαιο 26

Κεφάλαιο 27

Κεφάλαιο 28

Κεφάλαιο 29

Κεφάλαιο 30

Κεφάλαιο 31

Κεφάλαιο 32

Κεφάλαιο 33

Κεφάλαιο 34

Κεφάλαιο 35

Κεφάλαιο 36

Κεφάλαιο 37

Κεφάλαιο 38

Κεφάλαιο 39

Κεφάλαιο 40

Κεφάλαιο 41

Κεφάλαιο 42

Κεφάλαιο 43

Κεφάλαιο 44

Κεφάλαιο 45

Κεφάλαιο 46

Κεφάλαιο 47

Κεφάλαιο 48

Κεφάλαιο 49

Κεφάλαιο 50

Κεφάλαιο 51

Κεφάλαιο 52

Κεφάλαιο 53

Κεφάλαιο 54

Κεφάλαιο 55

Κεφάλαιο 56

Κεφάλαιο 57

Κεφάλαιο 58

Κεφάλαιο 59

Κεφάλαιο 60

Κεφάλαιο 61

Κεφάλαιο 62

Κεφάλαιο 63

Κεφάλαιο 64

Κεφάλαιο 65

Κεφάλαιο 66

Κεφάλαιο 67

Κεφάλαιο 68

Κεφάλαιο 69

Κεφάλαιο 70

Κεφάλαιο 71

Κεφάλαιο 72

Κεφάλαιο 73

Κεφάλαιο 74

Κεφάλαιο 75

Κεφάλαιο 76

Κεφάλαιο 77

Κεφάλαιο 78

Κεφάλαιο 79

Κεφάλαιο 80

Κεφάλαιο 81

Κεφάλαιο 82

Κεφάλαιο 83

Κεφάλαιο 84

Κεφάλαιο 85

Κεφάλαιο 86

Κεφάλαιο 87

Κεφάλαιο 88

Κεφάλαιο 89

Κεφάλαιο 90

Κεφάλαιο 91

Κεφάλαιο 92

Κεφάλαιο 93

Κεφάλαιο 94

Κεφάλαιο 95

Κεφάλαιο 96

Κεφάλαιο 97

Κεφάλαιο 98

Κεφάλαιο 99

Κεφάλαιο 100

Κεφάλαιο 101

Κεφάλαιο 102

Κεφάλαιο 103

Κεφάλαιο 104

Κεφάλαιο 105

Κεφάλαιο 106

Κεφάλαιο 107

Κεφάλαιο 108

Κεφάλαιο 109

Κεφάλαιο 110

Κεφάλαιο 111

Κεφάλαιο 112

Κεφάλαιο 113

Κεφάλαιο 114

Κεφάλαιο 115

Κεφάλαιο 116

Κεφάλαιο 117

Κεφάλαιο 118

Κεφάλαιο 119

Κεφάλαιο 120

Κεφάλαιο 121

Κεφάλαιο 122

Κεφάλαιο 123

Κεφάλαιο 124

Κεφάλαιο 125

Κεφάλαιο 126

Κεφάλαιο 127

Κεφάλαιο 128

Κεφάλαιο 129

Κεφάλαιο 130

Κεφάλαιο 131

Κεφάλαιο 132

Κεφάλαιο 133

Κεφάλαιο 134

Κεφάλαιο 135

Κεφάλαιο 136

Κεφάλαιο 137

Κεφάλαιο 138

Κεφάλαιο 139

Κεφάλαιο 140

Κεφάλαιο 141

Κεφάλαιο 142

Κεφάλαιο 143

Κεφάλαιο 144

Κεφάλαιο 145

Κεφάλαιο 146

Κεφάλαιο 147

Κεφάλαιο 148

Κεφάλαιο 149

Κεφάλαιο 150

Κεφάλαιο 1

1 Μακάριος3107A-NSM ἀνήρ435N-NSM ὃς3739 R-NSM οὐκ3364ADV ἐπορεύθη4198V-API-3S ἐν1722PREP βουλῇ1012N-DSF ἀσεβῶν765A-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ὁδῷ3598N-DSF ἁμαρτωλῶν268A-GPM οὐκ3364ADV ἔστη2476V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP καθέδραν2515N-ASF λοιμῶν3061N-GPM οὐκ3364ADV ἐκάθισεν2523V-AAI-3S

2 ἀλλ235CONJ 2228CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM νόμῳ3551N-DSM κυρίου2962N-GSM τὸ3588T-NSN θέλημα2307N-NSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM νόμῳ3551N-DSM αὐτοῦ846D-GSM μελετήσει3191V-FAI-3S ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ νυκτός3571N-GSF

3 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὡς3739CONJ τὸ3588T-NSN ξύλον3586N-NSN τὸ3588T-NSN πεφυτευμένον5452V-RPPNS παρὰ3844PREP τὰς3588T-APF διεξόδους1327N-APF τῶν3588T-GPN ὑδάτων5204N-GPN 3739 R-NSN τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM αὐτοῦ846D-GSN δώσει1325V-FAI-3S ἐν1722PREP καιρῷ2540N-DSM αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN φύλλον5444N-NSN αὐτοῦ846D-GSN οὐκ3364ADV ἀπορρυήσεται639V-FMI-3S καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN ὅσα3745A-APN ἂν302PRT ποιῇ4160V-PAS-3S κατευοδωθήσεταιV-FPI-3S

4 οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV οἱ3588T-NPM ἀσεβεῖς765A-NPM οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV ἀλλ235CONJ 2228CONJ ὡς3739CONJ 3588T-NSM χνοῦς5522N-NSM ὃν3739 R-ASM ἐκριπτεῖV-PAI-3S 3588T-NSM ἄνεμος417N-NSM ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

5 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN οὐκ3364ADV ἀναστήσονται450V-FMI-3P ἀσεβεῖς765A-NPM ἐν1722PREP κρίσει2920N-DSF οὐδὲ3761CONJ ἁμαρτωλοὶ268A-NPM ἐν1722PREP βουλῇ1012N-DSF δικαίων1342A-GPM

6 ὅτι3754CONJ γινώσκει1097V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ὁδὸν3598N-ASF δικαίων1342A-GPM καὶ2532CONJ ὁδὸς3598N-NSF ἀσεβῶν765A-GPM ἀπολεῖται622V-FMI-3S

Κεφάλαιο 2

1 Ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN ἐφρύαξαν5433V-AAI-3P ἔθνη1484N-NPN καὶ2532CONJ λαοὶ2992N-NPM ἐμελέτησαν3191V-AAI-3P κενά2756A-APN

2 παρέστησαν3936V-AAI-3P οἱ3588T-NPM βασιλεῖς935N-NPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM συνήχθησαν4863V-API-3P ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸ846D-ASN κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM χριστοῦ5547A-GSM αὐτοῦ846D-GSM διάψαλμαN-NSN

3 Διαρρήξωμεν1284V-AAS-1P τοὺς3588T-APM δεσμοὺς1199N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀπορρίψωμεν641V-AAS-1P ἀφ575PREP ἡμῶν1473P-GP τὸν3588T-ASM ζυγὸν2218N-ASM αὐτῶν846D-GPM

4 3588T-NSM κατοικῶν2730V-PAPNS ἐν1722PREP οὐρανοῖς3772N-DPM ἐκγελάσεταιV-PMI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ἐκμυκτηριεῖ1592V-FAI-3S αὐτούς846D-APM

5 τότε5119ADV λαλήσει2980V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ὀργῇ3709N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM θυμῷ2372N-DSM αὐτοῦ846D-GSM ταράξει5015V-FAI-3S αὐτούς846D-APM

6 Ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT κατεστάθην2525V-API-1S βασιλεὺς935N-NSM ὑπ5259PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP Σιων4622N-PRI ὄρος3735N-ASN τὸ3588T-ASN ἅγιον40A-ASN αὐτοῦ846D-GSM

7 διαγγέλλων1229V-PAPNS τὸ3588T-ASN πρόσταγμαN-ASN κυρίου2962N-GSM Κύριος2962N-NSM εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Υἱός5207N-NSM μου1473P-GS εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NS ἐγὼ1473P-NS σήμερον4594ADV γεγέννηκά1080V-RAI-1S σε4771P-AS

8 αἴτησαι154V-AMD-2S παρ3844PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S σοι4771P-DS ἔθνη1484N-APN τὴν3588T-ASF κληρονομίαν2817N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κατάσχεσίν2697N-ASF σου4771P-GS τὰ3588T-APN πέρατα4009N-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

9 ποιμανεῖς4165V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ῥάβδῳ4464N-DSF σιδηρᾷ4603A-DSF ὡς3739CONJ σκεῦος4632N-ASN κεραμέως2763N-GSM συντρίψεις4937V-FAI-3S αὐτούς846D-APM

10 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV βασιλεῖς935N-VPM σύνετε4920V-PAD-2P παιδεύθητε3811V-APS-2P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM κρίνοντες2919V-PAPNP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

11 δουλεύσατε1398V-AAD-2P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἐν1722PREP φόβῳ5401N-DSM καὶ2532CONJ ἀγαλλιᾶσθε21V-PMD-2P αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP τρόμῳ5156N-DSM

12 δράξασθε1405V-AMD-2P παιδείας3809N-APF μήποτε3379ADV ὀργισθῇ3710V-APS-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἀπολεῖσθε622V-FMI-2P ἐξ1537PREP ὁδοῦ3598N-GSF δικαίας1342A-GSF ὅταν3752ADV ἐκκαυθῇ1572V-APS-3S ἐν1722PREP τάχει5036A-DSM 3588T-NSM θυμὸς2372N-NSM αὐτοῦ846D-GSM μακάριοι3107A-NPM πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM πεποιθότες3982V-RAPNP ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM

Κεφάλαιο 3

1 Ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI ὁπότε3698ADV ἀπεδίδρασκενV-IAI-3S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN ΑβεσσαλωμN-PRI τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846D-GSM
Κύριε2962N-VSM τί5100I-ASN ἐπληθύνθησαν4129V-API-3P οἱ3588T-NPM θλίβοντές2346V-PAPNP με1473P-AS πολλοὶ4183A-NPM ἐπανίστανται1881V-PMI-3P ἐπ1909PREP ἐμέ1473P-AS

2 πολλοὶ4183A-NPM λέγουσιν3004V-PAI-3P τῇ3588T-DSF ψυχῇ5590N-DSF μου1473P-GS Οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S σωτηρία4991N-NSF αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM αὐτοῦ846D-GSM διάψαλμαN-NSN

3 σὺ4771P-NS δέ1161PRT κύριε2962N-VSM ἀντιλήμπτωρN-NSM μου1473P-GS εἶ1510V-PAI-2S δόξα1391N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ὑψῶν5312V-PAPNS τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF μου1473P-GS

4 φωνῇ5456N-DSF μου1473P-GS πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM ἐκέκραξα2896V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἐπήκουσέν1873V-AAI-3S μου1473P-GS ἐξ1537PREP ὄρους3735N-GSN ἁγίου40A-GSN αὐτοῦ846D-GSM διάψαλμαN-NSN

5 ἐγὼ1473P-NS ἐκοιμήθην2837V-API-1S καὶ2532CONJ ὕπνωσαV-AAI-1S ἐξηγέρθην1825V-API-1S ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM ἀντιλήμψεταίV-FMI-3S μου1473P-GS

6 οὐ3364ADV φοβηθήσομαι5399V-FPI-1S ἀπὸ575PREP μυριάδων3461N-GPF λαοῦ2992N-GSM τῶν3588T-GPM κύκλῳ2945N-DSM συνεπιτιθεμένωνV-PMPGP μοι1473P-DS

7 ἀνάστα450V-AAD-2S κύριε2962N-VSM σῶσόν4982V-AAD-2S με1473P-AS 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS ἐπάταξας3960V-AAI-2S πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἐχθραίνοντάςV-AAPAP μοι1473P-DS ματαίως3152ADV ὀδόντας3599N-APM ἁμαρτωλῶν268A-GPM συνέτριψας4937V-AAI-2S

8 τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM 3588T-NSF σωτηρία4991N-NSF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GS 3588T-NSF εὐλογία2129N-NSF σου4771P-GS

Κεφάλαιο 4

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ἐν1722PREP ψαλμοῖς5568N-DPM ᾠδὴ3592N-NSF τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI
Ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐπικαλεῖσθαί1941V-PMN με1473P-AS εἰσήκουσέν1522V-AAI-3S μου1473P-GS 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῆς3588T-GSF δικαιοσύνης1343N-GSF μου1473P-GS ἐν1722PREP θλίψει2347N-DSF ἐπλάτυνάς4115V-AAI-2S μοι1473P-DS οἰκτίρησόν3627V-AAD-2S με1473P-AS καὶ2532CONJ εἰσάκουσον1522V-AAD-2S τῆς3588T-GSF προσευχῆς4335N-GSF μου1473P-GS

2 υἱοὶ5207N-NPM ἀνθρώπων444N-GPM ἕως2193PREP πότε4218ADV βαρυκάρδιοιA-NPM ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN ἀγαπᾶτε25V-PAI-2P ματαιότητα3153N-ASF καὶ2532CONJ ζητεῖτε2212V-PAI-2P ψεῦδος5579N-ASN διάψαλμαN-NSN

3 καὶ2532CONJ γνῶτε1097V-AAD-2P ὅτι3754CONJ ἐθαυμάστωσενV-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM ὅσιον3741A-ASM αὐτοῦ846D-GSM κύριος2962N-NSM εἰσακούσεταί1522V-FMI-3S μου1473P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN κεκραγέναι2896V-RAN με1473P-AS πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM

4 ὀργίζεσθε3710V-PMD-2P καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἁμαρτάνετε264V-PAD-2P λέγετε3004V-PAD-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF κοίταις2845N-DPF ὑμῶν4771P-GP κατανύγητε2660V-APD-2P διάψαλμαN-NSN

5 θύσατε2380V-AAD-2P θυσίαν2378N-ASF δικαιοσύνης1343N-GSF καὶ2532CONJ ἐλπίσατε1679V-AAD-2P ἐπὶ1909PREP κύριον2962N-ASM

6 πολλοὶ4183A-NPM λέγουσιν3004V-PAI-3P Τίς5100I-NSM δείξει1166V-FAI-3S ἡμῖν1473P-DP τὰ3588T-APN ἀγαθά18A-APN ἐσημειώθη4593V-API-3S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS κύριε2962N-VSM

7 ἔδωκας1325V-AAI-2S εὐφροσύνην2167N-ASF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF μου1473P-GS ἀπὸ575PREP καιροῦ2540N-GSM σίτου4621N-GSM καὶ2532CONJ οἴνου3631N-GSM καὶ2532CONJ ἐλαίου1637N-GSN αὐτῶν846D-GPM ἐπληθύνθησαν4129V-API-3P

8 ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸ846D-ASN κοιμηθήσομαι2837V-FPI-1S καὶ2532CONJ ὑπνώσωV-FAI-1S ὅτι3754CONJ σύ4771P-NS κύριε2962N-VSM κατὰ2596PREP μόνας3441A-APF ἐπ1909PREP ἐλπίδι1680N-DSF κατῴκισάςV-AAI-2S με1473P-AS

Κεφάλαιο 5

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ὑπὲρ5228PREP τῆς3588T-GSF κληρονομούσης2816V-PAPGS ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI
Τὰ3588T-APN ῥήματά4487N-APN μου1473P-GS ἐνώτισαι1801V-AMD-2S κύριε2962N-VSM σύνες4920V-AAD-2S τῆς3588T-GSF κραυγῆς2906N-GSF μου1473P-GS

2 πρόσχες4337V-AAD-2S τῇ3588T-DSF φωνῇ5456N-DSF τῆς3588T-GSF δεήσεώς1162N-GSF μου1473P-GS 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS ὅτι3754CONJ πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS προσεύξομαι4336V-FMI-1S κύριε2962N-VSM

3 τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV εἰσακούσῃ1522V-FMI-2S τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF μου1473P-GS τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV παραστήσομαί3936V-FMI-1S σοι4771P-DS καὶ2532CONJ ἐπόψομαι2029V-FMI-1S

4 ὅτι3754CONJ οὐχὶ3364ADV θεὸς2316N-NSM θέλων2309V-PAPNS ἀνομίαν458N-ASF σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S οὐδὲ3761CONJ παροικήσει3939N-DSF σοι4771P-DS πονηρευόμενοςV-PMPNS

5 οὐ3364ADV διαμενοῦσιν1265V-FAI-3P παράνομοιA-NPM κατέναντι2713PREP τῶν3588T-GPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM σου4771P-GS ἐμίσησας3404V-AAI-2S πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἐργαζομένους2038V-PMPAP τὴν3588T-ASF ἀνομίαν458N-ASF

6 ἀπολεῖς622V-FAI-3S πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λαλοῦντας2980V-PAPAP τὸ3588T-ASN ψεῦδος5579N-ASN ἄνδρα435N-ASM αἱμάτων129N-GPN καὶ2532CONJ δόλιον1386A-ASM βδελύσσεται948V-PMI-3S κύριος2962N-NSM

7 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πλήθει4128N-DSN τοῦ3588T-GSN ἐλέους1656N-GSN σου4771P-GS εἰσελεύσομαι1525V-FMI-1S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM σου4771P-GS προσκυνήσω4352V-FAI-1S πρὸς4314PREP ναὸν3485N-ASM ἅγιόν40A-ASM σου4771P-GS ἐν1722PREP φόβῳ5401N-DSM σου4771P-GS

8 κύριε2962N-VSM ὁδήγησόν3594V-AAD-2S με1473P-AS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δικαιοσύνῃ1343N-DSF σου4771P-GS ἕνεκα1752PREP τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM μου1473P-GS κατεύθυνον2720V-AAD-2S ἐνώπιόν1799PREP μου1473P-GS τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF σου4771P-GS

9 ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στόματι4750N-DSN αὐτῶν846D-GPM ἀλήθεια225N-NSF 3588T-NSF καρδία2588N-NSF αὐτῶν846D-GPM ματαία3152A-NSF τάφος5028N-NSM ἀνεῳγμένος455V-RMPNS 3588T-NSM λάρυγξ2995N-NSM αὐτῶν846D-GPM ταῖς3588T-DPF γλώσσαις1100N-DPF αὐτῶν846D-GPM ἐδολιοῦσαν1387V-AAI-3P

10 κρῖνον2919V-AAD-2S αὐτούς846D-APM 3588T-NSM θεός2316N-NSM ἀποπεσάτωσαν634V-AAD-3P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF διαβουλίωνN-GPF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN πλῆθος4128N-ASN τῶν3588T-GPF ἀσεβειῶν763N-GPF αὐτῶν846D-GPM ἔξωσον1856V-AAD-2S αὐτούς846D-APM ὅτι3754CONJ παρεπίκρανάν3893V-AAI-3P σε4771P-AS κύριε2962N-VSM

11 καὶ2532CONJ εὐφρανθήτωσαν2165V-APD-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐλπίζοντες1679V-PAPNP ἐπὶ1909PREP σέ4771P-AS εἰς1519PREP αἰῶνα165N-ASM ἀγαλλιάσονται21V-FMI-3P καὶ2532CONJ κατασκηνώσεις2681V-FAI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ καυχήσονται2744V-FMI-3P ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀγαπῶντες25V-PAPNP τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN σου4771P-GS

12 ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS εὐλογήσεις2127V-FAI-3S δίκαιον1342A-ASM κύριε2962N-VSM ὡς3739CONJ ὅπλῳ3696N-DSN εὐδοκίας2107N-GSF ἐστεφάνωσας4737V-AAI-2S ἡμᾶς1473P-AP

Κεφάλαιο 6

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ἐν1722PREP ὕμνοις5215N-DPM ὑπὲρ5228PREP τῆς3588T-GSF ὀγδόης3590A-GSF ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI
Κύριε2962N-VSM μὴ3165ADV τῷ3588T-DSM θυμῷ2372N-DSM σου4771P-GS ἐλέγξῃς1651V-AAS-2S με1473P-AS μηδὲ3366CONJ τῇ3588T-DSF ὀργῇ3709N-DSF σου4771P-GS παιδεύσῃς3811V-AAS-2S με1473P-AS

2 ἐλέησόν1653V-AAD-2S με1473P-AS κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ ἀσθενής772A-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ἴασαί2390V-AMD-2S με1473P-AS κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ ἐταράχθη5015V-API-3S τὰ3588T-NPN ὀστᾶ3747N-NPN μου1473P-GS

3 καὶ2532CONJ 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ἐταράχθη5015V-API-3S σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ σύ4771P-NS κύριε2962N-VSM ἕως2193PREP πότε4218PRT

4 ἐπίστρεψον1994V-AAD-2S κύριε2962N-VSM ῥῦσαι4506V-AMD-2S τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS σῶσόν4982V-AAD-2S με1473P-AS ἕνεκεν1752PREP τοῦ3588T-GSN ἐλέους1656N-GSN σου4771P-GS

5 ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM θανάτῳ2288N-DSM 3588T-NSM μνημονεύων3421V-PAPNS σου4771P-GS ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῷ3588T-DSM ᾅδῃ86N-DSM τίς5100I-NSM ἐξομολογήσεταί1843V-FMI-3S σοι4771P-DS

6 ἐκοπίασα2872V-AAI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM στεναγμῷ4726N-DSM μου1473P-GS λούσω3068V-FAI-1S καθ2596PREP ἑκάστην1538A-ASF νύκτα3571N-ASF τὴν3588T-ASF κλίνην2825N-ASF μου1473P-GS ἐν1722PREP δάκρυσίν1144N-DPN μου1473P-GS τὴν3588T-ASF στρωμνήνN-ASF μου1473P-GS βρέξω1026V-FAI-1S

7 ἐταράχθη5015V-API-3S ἀπὸ575PREP θυμοῦ2372N-GSM 3588T-NSM ὀφθαλμός3788N-NSM μου1473P-GS ἐπαλαιώθην3822V-API-1S ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM ἐχθροῖς2190N-DPM μου1473P-GS

8 ἀπόστητε868V-AAD-2P ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐργαζόμενοι2038V-PMPNP τὴν3588T-ASF ἀνομίαν458N-ASF ὅτι3754CONJ εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τοῦ3588T-GSM κλαυθμοῦ2805N-GSM μου1473P-GS

9 εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῆς3588T-GSF δεήσεώς1162N-GSF μου1473P-GS κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF προσευχήν4335N-ASF μου1473P-GS προσεδέξατο4327V-ANI-3S

10 αἰσχυνθείησαν153V-APO-3P καὶ2532CONJ ταραχθείησαν5015V-APO-3P σφόδρα4970ADV πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐχθροί2190N-NPM μου1473P-GS ἀποστραφείησαν654V-APO-3P καὶ2532CONJ καταισχυνθείησαν2617V-APO-3P σφόδρα4970ADV διὰ1223PREP τάχους5034N-GSN

Κεφάλαιο 7

1 Ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI ὃν3739 R-ASM ᾖσεν103V-AAI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ὑπὲρ5228PREP τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM Χουσι1473N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΙεμενιN-PRI
Κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP σοὶ4771P-DS ἤλπισα1679V-AAI-1S σῶσόν4982V-AAD-2S με1473P-AS ἐκ1537PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM διωκόντων1377V-PAPGP με1473P-AS καὶ2532CONJ ῥῦσαί4506V-AMD-2S με1473P-AS

2 μήποτε3379ADV ἁρπάσῃ726V-AAS-3S ὡς3739CONJ λέων3023N-NSM τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS μὴ3165ADV ὄντος1510V-PAPGS λυτρουμένου3084V-PMPGS μηδὲ3366CONJ σῴζοντος4982V-PAPGS

3 κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS εἰ1487CONJ ἐποίησα4160V-AAI-1S τοῦτο3778D-ASN εἰ1487CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S ἀδικία93N-NSF ἐν1722PREP χερσίν5495N-DPF μου1473P-GS

4 εἰ1487CONJ ἀνταπέδωκα467V-AAI-1S τοῖς3588T-DPM ἀνταποδιδοῦσίν467V-PAPDP μοι1473P-DS κακά2556A-APN ἀποπέσοιν634V-AAO-3S ἄρα685PRT ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM μου1473P-GS κενός2756A-NSM

5 καταδιώξαι2614V-AMD-2S ἄρα685PRT 3588T-NSM ἐχθρὸς2190N-NSM τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ καταλάβοι2638V-AAO-3S καὶ2532CONJ καταπατήσαι2662V-AMD-2S εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF τὴν3588T-ASF ζωήν2222N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF μου1473P-GS εἰς1519PREP χοῦν5522N-ASM κατασκηνώσαι2681V-AMD-2S διάψαλμαN-NSN

6 ἀνάστηθι450V-AAD-2S κύριε2962N-VSM ἐν1722PREP ὀργῇ3709N-DSF σου4771P-GS ὑψώθητι5312V-APD-2S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN πέρασι4009N-DPN τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM μου1473P-GS ἐξεγέρθητι1825V-APD-2S κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS ἐν1722PREP προστάγματιN-DSN 3739 R-DSN ἐνετείλω1781V-AMI-2S

7 καὶ2532CONJ συναγωγὴ4864N-NSF λαῶν2992N-GPM κυκλώσει2944V-FAI-3S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ὑπὲρ5228PREP ταύτης3778D-GSF εἰς1519PREP ὕψος5311N-ASN ἐπίστρεψον1994V-AAD-2S

8 κύριος2962N-NSM κρινεῖ2919V-FAI-3S λαούς2992N-APM κρῖνόν2919V-AAD-2S με1473P-AS κύριε2962N-VSM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF δικαιοσύνην1343N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF ἀκακίανN-ASF μου1473P-GS ἐπ1909PREP ἐμοί1473P-DS

9 συντελεσθήτω4931V-APD-3S δὴ1161PRT πονηρία4189N-NSF ἁμαρτωλῶν268A-GPM καὶ2532CONJ κατευθυνεῖς2720V-FAI-3S δίκαιον1342A-ASM ἐτάζωνV-PAPNS καρδίας2588N-APF καὶ2532CONJ νεφροὺς3510N-APM 3588T-NSM θεός2316N-NSM

10 δικαία1342A-NSF 3588T-NSF βοήθειά996N-NSF μου1473P-GS παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM σῴζοντος4982V-PAPGS τοὺς3588T-APM εὐθεῖς2117A-APM τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF

11 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM κριτὴς2923N-NSM δίκαιος1342A-NSM καὶ2532CONJ ἰσχυρὸς2478A-NSM καὶ2532CONJ μακρόθυμος3116A-NSM μὴ3165ADV ὀργὴν3709N-ASF ἐπάγων1863V-PAPNS καθ2596PREP ἑκάστην1538A-ASF ἡμέραν2250N-ASF

12 ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV ἐπιστραφῆτε1994V-APS-2P τὴν3588T-ASF ῥομφαίαν4501N-ASF αὐτοῦ846D-GSM στιλβώσειV-FAI-3S τὸ3588T-ASN τόξον5115N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐνέτεινενV-AAI-3S καὶ2532CONJ ἡτοίμασεν2090V-AAI-3S αὐτὸ846D-ASN

13 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM ἡτοίμασεν2090V-AAI-3S σκεύη4632N-APN θανάτου2288N-GSM τὰ3588T-APN βέλη956N-APN αὐτοῦ846D-GSM τοῖς3588T-DPM καιομένοις2545V-PMPDP ἐξειργάσατοV-ANI-3S

14 ἰδοὺ2400INJ ὠδίνησεν5605V-AAI-3S ἀδικίαν93N-ASF συνέλαβεν4815V-AAI-3S πόνον4192N-ASM καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S ἀνομίαν458N-ASF

15 λάκκονN-ASM ὤρυξεν3736V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀνέσκαψενV-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐμπεσεῖται1706V-FMI-3S εἰς1519PREP βόθρον998N-ASM ὃν3739 R-ASM εἰργάσατο2038V-ANI-3S

16 ἐπιστρέψει1994V-FAI-3S 3588T-NSM πόνος4192N-NSM αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP κορυφὴνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSF ἀδικία93N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καταβήσεται2597V-FMI-3S

17 ἐξομολογήσομαι1843V-FMI-1S κυρίῳ2962N-DSM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF δικαιοσύνην1343N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ψαλῶ5567V-FAI-1S τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM ὑψίστου5310A-GSM

Κεφάλαιο 8

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ὑπὲρ5228PREP τῶν3588T-GPF ληνῶν3025N-GPF ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI
Κύριε2962N-VSM 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ἡμῶν1473P-GP ὡς3739CONJ θαυμαστὸν2298A-NSN τὸ3588T-NSN ὄνομά3686N-NSN σου4771P-GS ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF ὅτι3754CONJ ἐπήρθη1869V-API-3S 3588T-NSF μεγαλοπρέπειάN-NSF σου4771P-GS ὑπεράνω5231PREP τῶν3588T-GPM οὐρανῶν3772N-GPM

2 ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN νηπίων3516A-GPM καὶ2532CONJ θηλαζόντων2337V-PAPGP κατηρτίσω2675V-AMI-2S αἶνον136N-ASM ἕνεκα1752PREP τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM σου4771P-GS τοῦ3588T-GSN καταλῦσαι2647V-AAN ἐχθρὸν2190N-ASM καὶ2532CONJ ἐκδικητήνN-ASM

3 ὅτι3754CONJ ὄψομαι3708V-FMI-1S τοὺς3588T-APM οὐρανούς3772N-APM ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPM δακτύλων1147N-GPM σου4771P-GS σελήνην4582N-ASF καὶ2532CONJ ἀστέρας792N-APM 3739 R-APN σὺ4771P-NS ἐθεμελίωσας2311V-AAI-2S

4 τί5100I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ὅτι3754CONJ μιμνῄσκῃ3403V-PMI-2S αὐτοῦ846D-GSM 2228CONJ υἱὸς5207N-NSM ἀνθρώπου444N-GSM ὅτι3754CONJ ἐπισκέπτῃ1980V-PMI-2S αὐτόν846D-ASM

5 ἠλάττωσας1642V-AAI-2S αὐτὸν846D-ASM βραχύ1024A-ASN τι5100I-ASN παρ3844PREP ἀγγέλους32N-APM δόξῃ1391N-DSF καὶ2532CONJ τιμῇ5092N-DSF ἐστεφάνωσας4737V-AAI-2S αὐτόν846D-ASM

6 καὶ2532CONJ κατέστησας2525V-AAI-2S αὐτὸν846D-ASM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF σου4771P-GS πάντα3956A-APN ὑπέταξας5293V-AAI-2S ὑποκάτω5270PREP τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

7 πρόβατα4263N-APN καὶ2532CONJ βόας1016N-APF πάσας3956A-APF ἔτι2089ADV δὲ1161PRT καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κτήνη2934N-APN τοῦ3588T-GSN πεδίουN-GSN

8 τὰ3588T-APN πετεινὰ4071N-APN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἰχθύας2486N-APM τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF τὰ3588T-APN διαπορευόμενα1279V-PMPAP τρίβους5147N-APF θαλασσῶν2281N-GPF

9 κύριε2962N-VSM 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ἡμῶν1473P-GP ὡς3739CONJ θαυμαστὸν2298A-NSN τὸ3588T-NSN ὄνομά3686N-NSN σου4771P-GS ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF

Κεφάλαιο 9

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ὑπὲρ5228PREP τῶν3588T-GPM κρυφίων2927A-GPM τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI
Ἐξομολογήσομαί1843V-FMI-1S σοι4771P-DS κύριε2962N-VSM ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF καρδίᾳ2588N-DSF μου1473P-GS διηγήσομαι1334V-FMI-1S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN θαυμάσιά2297A-APN σου4771P-GS

2 εὐφρανθήσομαι2165V-FPI-1S καὶ2532CONJ ἀγαλλιάσομαι21V-FMI-1S ἐν1722PREP σοί4771P-DS ψαλῶ5567V-FAI-1S τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN σου4771P-GS ὕψιστε5310A-VSM

3 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἀποστραφῆναι654V-APN τὸν3588T-ASM ἐχθρόν2190N-ASM μου1473P-GS εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὀπίσω3694PREP ἀσθενήσουσιν770V-FAI-3P καὶ2532CONJ ἀπολοῦνται622V-FMI-3P ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS

4 ὅτι3754CONJ ἐποίησας4160V-AAI-2S τὴν3588T-ASF κρίσιν2920N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF δίκην1349N-ASF μου1473P-GS ἐκάθισας2523V-AAI-2S ἐπὶ1909PREP θρόνου2362N-GSM 3588T-NSM κρίνων2919V-PAPNS δικαιοσύνην1343N-ASF

5 ἐπετίμησας2008V-AAI-2S ἔθνεσιν1484N-DPN καὶ2532CONJ ἀπώλετο622V-ANI-3S 3588T-NSM ἀσεβής765A-NSM τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτῶν846D-GPM ἐξήλειψας1813V-AAI-2S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM

6 τοῦ3588T-GSM ἐχθροῦ2190N-GSM ἐξέλιπον1587V-AAI-3P αἱ3588T-NPF ῥομφαῖαι4501N-NPF εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN καὶ2532CONJ πόλεις4172N-APF καθεῖλες2507V-AAI-2S ἀπώλετο622V-ANI-3S τὸ3588T-NSN μνημόσυνον3422N-NSN αὐτῶν846D-GPM μετ3326PREP ἤχους2279N-APM

7 καὶ2532CONJ 3588T-NSM κύριος2962N-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM μένει3306V-PAI-3S ἡτοίμασεν2090V-AAI-3S ἐν1722PREP κρίσει2920N-DSF τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

8 καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM κρινεῖ2919V-FAI-3S τὴν3588T-ASF οἰκουμένην3611V-PMPAS ἐν1722PREP δικαιοσύνῃ1343N-DSF κρινεῖ2919V-FAI-3S λαοὺς2992N-APM ἐν1722PREP εὐθύτητι2118N-DSF

9 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S κύριος2962N-NSM καταφυγὴ2703N-NSF τῷ3588T-DSM πένητι3993N-DSM βοηθὸς998N-NSM ἐν1722PREP εὐκαιρίαις2120N-DPF ἐν1722PREP θλίψει2347N-DSF

10 καὶ2532CONJ ἐλπισάτωσαν1679V-AAD-3P ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS οἱ3588T-NPM γινώσκοντες1097V-PAPNP τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN σου4771P-GS ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐγκατέλιπες1459V-AAI-2S τοὺς3588T-APM ἐκζητοῦντάς1567V-PAPAP σε4771P-AS κύριε2962N-VSM

11 ψάλατε5567V-AAD-2P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM κατοικοῦντι2730V-PAPDS ἐν1722PREP Σιων4622N-PRI ἀναγγείλατε312V-AAD-2P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN τὰ3588T-APN ἐπιτηδεύματαN-APN αὐτοῦ846D-GSM

12 ὅτι3754CONJ ἐκζητῶν1567V-PAPNS τὰ3588T-APN αἵματα129N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐμνήσθη3403V-API-3S οὐκ3364ADV ἐπελάθετο1950V-ANI-3S τῆς3588T-GSF κραυγῆς2906N-GSF τῶν3588T-GPM πενήτων3993N-GPM

13 ἐλέησόν1653V-AAD-2S με1473P-AS κύριε2962N-VSM ἰδὲ3708V-AAD-2S τὴν3588T-ASF ταπείνωσίν5014N-ASF μου1473P-GS ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM μου1473P-GS 3588T-NSM ὑψῶν5312V-PAPNS με1473P-AS ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF πυλῶν4439N-GPF τοῦ3588T-GSM θανάτου2288N-GSM

14 ὅπως3704CONJ ἂν302PRT ἐξαγγείλω1804V-AAS-1S πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF αἰνέσεις133N-APF σου4771P-GS ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πύλαις4439N-DPF τῆς3588T-GSF θυγατρὸς2364N-GSF Σιων4622N-PRI ἀγαλλιάσομαι21V-FMI-1S ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN σωτηρίῳ4992N-DSN σου4771P-GS

15 ἐνεπάγησανV-API-3P ἔθνη1484N-NPN ἐν1722PREP διαφθορᾷ1312N-DSF 3739 R-DSF ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἐν1722PREP παγίδι3803N-DSF ταύτῃ3778D-DSF 3739 R-DSF ἔκρυψαν2928V-AAI-3P συνελήμφθη4815V-API-3S 3588T-NSM ποὺς4228N-NSM αὐτῶν846D-GPM

16 γινώσκεται1097V-PMI-3S κύριος2962N-NSM κρίματα2917N-APN ποιῶν4160V-PAPNS ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτοῦ846D-GSM συνελήμφθη4815V-API-3S 3588T-NSM ἁμαρτωλός268A-NSM ᾠδὴ3592N-NSF διαψάλματοςN-GSN

17 ἀποστραφήτωσαν654V-APD-3P οἱ3588T-NPM ἁμαρτωλοὶ268A-NPM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ᾅδην86N-ASM πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ἔθνη1484N-NPN τὰ3588T-NPN ἐπιλανθανόμενα1950V-PMPNP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

18 ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN ἐπιλησθήσεται1950V-FPI-3S 3588T-NSM πτωχός4434N-NSM 3588T-NSF ὑπομονὴ5281N-NSF τῶν3588T-GPM πενήτων3993N-GPM οὐκ3364ADV ἀπολεῖται622V-FMI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

19 ἀνάστηθι450V-AAD-2S κύριε2962N-VSM μὴ3165ADV κραταιούσθω2901V-PMD-3S ἄνθρωπος444N-NSM κριθήτωσαν2919V-APD-3P ἔθνη1484N-NPN ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS

20 κατάστησον2525V-AAD-2S κύριε2962N-VSM νομοθέτην3550N-ASM ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM γνώτωσαν1097V-AAD-3P ἔθνη1484N-APN ὅτι3754CONJ ἄνθρωποί444N-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P διάψαλμαN-NSN

Κεφάλαιο 10

1 ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN κύριε2962N-VSM ἀφέστηκας868V-RAI-2S μακρόθεν3113ADV ὑπερορᾷς5246V-PAI-2S ἐν1722PREP εὐκαιρίαις2120N-DPF ἐν1722PREP θλίψει2347N-DSF

2 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὑπερηφανεύεσθαιV-PMN τὸν3588T-ASM ἀσεβῆ765A-ASM ἐμπυρίζεταιV-PMI-3S 3588T-NSM πτωχός4434N-NSM συλλαμβάνονται4815V-PMI-3P ἐν1722PREP διαβουλίοιςN-DPN οἷς3739 R-DPM διαλογίζονται1260V-PMI-3P

3 ὅτι3754CONJ ἐπαινεῖται1867V-PMI-3S 3588T-NSM ἁμαρτωλὸς268A-NSM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἐπιθυμίαις1939N-DPF τῆς3588T-GSF ψυχῆς5590N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀδικῶν91V-PAPNS ἐνευλογεῖται1757V-PMI-3S

4 παρώξυνεν3947V-AAI-3S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM 3588T-NSM ἁμαρτωλός268A-NSM Κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN πλῆθος4128N-ASN τῆς3588T-GSF ὀργῆς3709N-GSF αὐτοῦ846D-GSM οὐκ3364ADV ἐκζητήσει1567V-FAI-3S οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM

5 βεβηλοῦνται953V-PMI-3P αἱ3588T-NPF ὁδοὶ3598N-NPF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM καιρῷ2540N-DSM ἀνταναιρεῖταιV-PMI-3S τὰ3588T-APN κρίματά2917N-APN σου4771P-GS ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM αὐτοῦ846D-GSM κατακυριεύσει2634V-FAI-3S

6 εἶπεν3004V-AAI-3S γὰρ1063PRT ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF αὐτοῦ846D-GSM Οὐ3364ADV μὴ3165ADV σαλευθῶ4531V-APS-1S ἀπὸ575PREP γενεᾶς1074N-GSF εἰς1519PREP γενεὰν1074N-ASF ἄνευ427PREP κακοῦ2556A-GSM

7 οὗ3739 R-GSM ἀρᾶς685N-GSF τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN αὐτοῦ846D-GSM γέμει1073V-PAI-3S καὶ2532CONJ πικρίας4088N-GSF καὶ2532CONJ δόλου1388N-GSM ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF γλῶσσαν1100N-ASF αὐτοῦ846D-GSM κόπος2873N-NSM καὶ2532CONJ πόνος4192N-NSM

8 ἐγκάθηταιV-PMI-3S ἐνέδρᾳ1747N-DSF μετὰ3326PREP πλουσίων4145A-GPM ἐν1722PREP ἀποκρύφοις614A-DPN ἀποκτεῖναι615V-AAN ἀθῷον121A-ASM οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM πένητα3993N-ASM ἀποβλέπουσιν578V-PAI-3P

9 ἐνεδρεύει1748V-PAI-3S ἐν1722PREP ἀποκρύφῳ614A-DSN ὡς3739CONJ λέων3023N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF μάνδρᾳN-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἐνεδρεύει1748V-PAI-3S τοῦ3588T-GSN ἁρπάσαι726V-AAN πτωχόν4434N-ASM ἁρπάσαι726V-AAN πτωχὸν4434N-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἑλκύσαι1670V-AAN αὐτόν846D-ASM

10 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF παγίδι3803N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ταπεινώσει5014N-DSF αὐτόν846D-ASM κύψει2955V-FAI-3S καὶ2532CONJ πεσεῖται4098V-FMI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN αὐτὸν846D-ASM κατακυριεῦσαι2634V-AAN τῶν3588T-GPM πενήτων3993N-GPM

11 εἶπεν3004V-AAI-3S γὰρ1063PRT ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF αὐτοῦ846D-GSM Ἐπιλέλησται1950V-RMI-1S 3588T-NSM θεός2316N-NSM ἀπέστρεψεν654V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV βλέπειν991V-PAN εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN

12 ἀνάστηθι450V-AAD-2S κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM ὑψωθήτω5312V-APD-3S 3588T-NSF χείρ5495N-NSF σου4771P-GS μὴ3165ADV ἐπιλάθῃ1950V-AAS-3S τῶν3588T-GPM πενήτων3993N-GPM

13 ἕνεκεν1752PREP τίνος5100I-GSN παρώξυνεν3947V-AAI-3S 3588T-NSM ἀσεβὴς765A-NSM τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM εἶπεν3004V-AAI-3S γὰρ1063PRT ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF αὐτοῦ846D-GSM Οὐκ3364ADV ἐκζητήσει1567V-FAI-3S

14 βλέπεις991V-PAI-2S ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS πόνον4192N-ASM καὶ2532CONJ θυμὸν2372N-ASM κατανοεῖς2657V-PAI-2S τοῦ3588T-GSN παραδοῦναι3860V-AAN αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP χεῖράς5495N-APF σου4771P-GS σοὶ4771P-DS οὖν3767PRT ἐγκαταλέλειπται1459V-RMI-3S 3588T-NSM πτωχός4434N-NSM ὀρφανῷ3737A-DSM σὺ4771P-NS ἦσθα1510V-IAI-2S βοηθῶν998N-GPM

15 σύντριψον4937V-AAD-2S τὸν3588T-ASM βραχίονα1023N-ASM τοῦ3588T-GSM ἁμαρτωλοῦ268A-GSM καὶ2532CONJ πονηροῦ4190A-GSM ζητηθήσεται2212V-FPI-3S 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV εὑρεθῇ2147V-APS-3S δι1223PREP αὐτήν846D-ASF

16 βασιλεύσει936V-FAI-3S κύριος2962N-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM ἀπολεῖσθε622V-FMI-2P ἔθνη1484N-VPN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

17 τὴν3588T-ASF ἐπιθυμίαν1939N-ASF τῶν3588T-GPM πενήτων3993N-GPM εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF ἑτοιμασίαν2091N-ASF τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846D-GPM προσέσχεν4337V-AAI-3S τὸ3588T-ASN οὖς3775N-ASN σου4771P-GS

18 κρῖναι2919V-AAN ὀρφανῷ3737A-DSM καὶ2532CONJ ταπεινῷ5011A-DSM ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV προσθῇ4369V-AAS-3S ἔτι2089ADV τοῦ3588T-GSN μεγαλαυχεῖν3166V-PAN ἄνθρωπος444N-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

Κεφάλαιο 11

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI Ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM πέποιθα3982V-RAI-1S πᾶς3956A-NSM ἐρεῖτε2046V-FAI-2P τῇ3588T-DSF ψυχῇ5590N-DSF μου1473P-GS ΜεταναστεύουV-PMD-2S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN ὡς3739CONJ στρουθίον4765N-NSN

2 ὅτι3754CONJ ἰδοὺ2400INJ οἱ3588T-NPM ἁμαρτωλοὶ268A-NPM ἐνέτεινανV-AAI-3P τόξον5115N-ASN ἡτοίμασαν2090V-AAI-3P βέλη956N-APN εἰς1519PREP φαρέτρανN-ASF τοῦ3588T-GSN κατατοξεῦσαι2700V-AAN ἐν1722PREP σκοτομήνῃN-DSF τοὺς3588T-APM εὐθεῖς2117A-APM τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF

3 ὅτι3754CONJ 3739 R-APN κατηρτίσω2675V-AMI-2S καθεῖλον2507V-AAI-3P 3588T-NSM δὲ1161PRT δίκαιος1342A-NSM τί5100I-ASN ἐποίησεν4160V-AAI-3S

4 κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP ναῷ3485N-DSM ἁγίῳ40A-DSM αὐτοῦ846D-GSM κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP οὐρανῷ3772N-DSM 3588T-NSM θρόνος2362N-NSM αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM πένητα3993N-ASM ἀποβλέπουσιν578V-PAI-3P τὰ3588T-NPN βλέφαραN-NPN αὐτοῦ846D-GSM ἐξετάζει1833V-PAI-3S τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM

5 κύριος2962N-NSM ἐξετάζει1833V-PAI-3S τὸν3588T-ASM δίκαιον1342A-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἀσεβῆ765A-APM 3588T-NSM δὲ1161PRT ἀγαπῶν25V-PAPNS ἀδικίαν93N-ASF μισεῖ3404V-PAI-3S τὴν3588T-ASF ἑαυτοῦ1438D-GSM ψυχήν5590N-ASF

6 ἐπιβρέξειV-FAI-3S ἐπὶ1909PREP ἁμαρτωλοὺς268A-APM παγίδας3803N-APF πῦρ4442N-ASN καὶ2532CONJ θεῖον2304A-ASM καὶ2532CONJ πνεῦμα4151N-ASN καταιγίδοςN-GSF 3588T-NSF μερὶς3310N-NSF τοῦ3588T-GSN ποτηρίου4221N-GSN αὐτῶν846D-GPM

7 ὅτι3754CONJ δίκαιος1342A-NSM κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ δικαιοσύνας1343N-APF ἠγάπησεν25V-AAI-3S εὐθύτητα2118N-ASF εἶδεν3708V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 12

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ὑπὲρ5228PREP τῆς3588T-GSF ὀγδόης3590A-GSF ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI
Σῶσόν4982V-AAD-2S με1473P-AS κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ ἐκλέλοιπεν1587V-RAI-3S ὅσιος3741A-NSM ὅτι3754CONJ ὠλιγώθησανV-API-3P αἱ3588T-NPF ἀλήθειαι225N-NPF ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM

2 μάταια3152A-APN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ἕκαστος1538A-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM χείλη5491N-APN δόλια1386A-APN ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF ἐλάλησαν2980V-AAI-3P

3 ἐξολεθρεύσαι1842V-AMD-2S κύριος2962N-NSM πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN χείλη5491N-APN τὰ3588T-APN δόλια1386A-APN καὶ2532CONJ γλῶσσαν1100N-ASF μεγαλορήμοναA-ASF

4 τοὺς3588T-APM εἰπόντας2036V-AAPAP Τὴν3588T-ASF γλῶσσαν1100N-ASF ἡμῶν1473P-GP μεγαλυνοῦμεν3170V-PAI-1P τὰ3588T-NPN χείλη5491N-NPN ἡμῶν1473P-GP παρ3844PREP ἡμῶν1473P-GP ἐστιν1510V-PAI-3S τίς5100I-NSM ἡμῶν1473P-GP κύριός2962N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

5 Ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ταλαιπωρίας5004N-GSF τῶν3588T-GPM πτωχῶν4434N-GPM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM στεναγμοῦ4726N-GSM τῶν3588T-GPM πενήτων3993N-GPM νῦν3568ADV ἀναστήσομαι450V-FMI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM θήσομαι5087V-FMI-1S ἐν1722PREP σωτηρίᾳ4991N-DSF παρρησιάσομαι3955V-FMI-1S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM

6 τὰ3588T-NPN λόγια3051N-NPN κυρίου2962N-GSM λόγια3051N-NPN ἁγνά53A-NPN ἀργύριον694N-NSN πεπυρωμένον4448V-RPPNS δοκίμιον1383N-NSN τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF κεκαθαρισμένον2511V-RPPNS ἑπταπλασίωςADV

7 σύ4771P-NS κύριε2962N-VSM φυλάξεις5442V-FAI-3S ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ διατηρήσεις1301V-FAI-3S ἡμᾶς1473P-AP ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γενεᾶς1074N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

8 κύκλῳ2945N-DSM οἱ3588T-NPM ἀσεβεῖς765A-NPM περιπατοῦσιν4043V-PAI-3P κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ὕψος5311N-ASN σου4771P-GS ἐπολυώρησαςV-AAI-2S τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM

Κεφάλαιο 13

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI
Ἕως2193PREP πότε4218ADV κύριε2962N-VSM ἐπιλήσῃ1950V-FMI-2S μου1473P-GS εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN ἕως2193PREP πότε4218ADV ἀποστρέψεις654V-FAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS

2 ἕως2193PREP τίνος5100I-GSN θήσομαι5087V-FMI-1S βουλὰς1012N-APF ἐν1722PREP ψυχῇ5590N-DSF μου1473P-GS ὀδύνας3601N-APF ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF μου1473P-GS ἡμέρας2250N-GSF ἕως2193PREP πότε4218ADV ὑψωθήσεται5312V-FPI-3S 3588T-NSM ἐχθρός2190N-NSM μου1473P-GS ἐπ1909PREP ἐμέ1473P-AS

3 ἐπίβλεψον1914V-AAD-2S εἰσάκουσόν1522V-AAD-2S μου1473P-GS κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS φώτισον5461V-AAD-2S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμούς3788N-APM μου1473P-GS μήποτε3379ADV ὑπνώσωV-AAS-1S εἰς1519PREP θάνατον2288N-ASM

4 μήποτε3379ADV εἴπῃ3004V-AAS-3S 3588T-NSM ἐχθρός2190N-NSM μου1473P-GS Ἴσχυσα2480V-AAI-1S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM οἱ3588T-NPM θλίβοντές2346V-PAPNP με1473P-AS ἀγαλλιάσονται21V-FMI-3P ἐὰν1437CONJ σαλευθῶ4531V-APS-1S

5 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ἐλέει1656N-DSN σου4771P-GS ἤλπισα1679V-AAI-1S ἀγαλλιάσεται21V-FMI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN σωτηρίῳ4992N-DSN σου4771P-GS ᾄσω103V-FAI-1S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM εὐεργετήσαντί2109V-AAPDS με1473P-AS καὶ2532CONJ ψαλῶ5567V-FAI-1S τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSN ὑψίστου5310A-GSN

6  

Κεφάλαιο 14

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI Εἶπεν2036V-AAI-3S ἄφρων878A-NSM ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF αὐτοῦ846D-GSM Οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S θεός2316N-NSM διέφθειραν1311V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐβδελύχθησαν948V-API-3P ἐν1722PREP ἐπιτηδεύμασινN-DPN οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ποιῶν4160V-PAPNS χρηστότητα5544N-ASF οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἕως2193PREP ἑνός1519A-GSM

2 κύριος2962N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM διέκυψενV-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM τοῦ3588T-GSN ἰδεῖν3708V-AAN εἰ1487CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S συνίων4920V-PAPNS 2228CONJ ἐκζητῶν1567V-PAPNS τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM

3 πάντες3956A-NPM ἐξέκλιναν1578V-AAI-3P ἅμα260ADV ἠχρεώθησαν889V-API-3P οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ποιῶν4160V-PAPNS χρηστότητα5544N-ASF οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἕως2193PREP ἑνός1519A-GSM [τάφος5028N-NSM ἀνεῳγμένος455V-RMPNS 3588T-NSM λάρυγξ2995N-NSM αὐτῶν846D-GPM ταῖς3588T-DPF γλώσσαις1100N-DPF αὐτῶν846D-GPM ἐδολιοῦσαν1387V-AAI-3P ἰὸς2447N-NSM ἀσπίδων785N-GPF ὑπὸ5259PREP τὰ3588T-APN χείλη5491N-APN αὐτῶν846D-GPM ὧν3739 R-GPM τὸ3588T-NSN στόμα4750N-NSN ἀρᾶς685N-APF καὶ2532CONJ πικρίας4088N-APF γέμει1073V-PAI-3S ὀξεῖς3691A-NPM οἱ3588T-NPM πόδες4228N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἐκχέαι1632V-AAN αἷμα129N-ASN σύντριμμα4938N-NSN καὶ2532CONJ ταλαιπωρία5004N-NSF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ὁδὸν3598N-ASF εἰρήνης1515N-GSF οὐκ3364ADV ἔγνωσαν1097V-AAI-3P οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S φόβος5401N-NSM θεοῦ2316N-GSM ἀπέναντι561ADV τῶν3588T-GPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM αὐτῶν846D-GPM

4 οὐχὶ3364ADV γνώσονται1097V-FMI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐργαζόμενοι2038V-PMPNP τὴν3588T-ASF ἀνομίαν458N-ASF οἱ3588T-NPM κατεσθίοντες2719V-PAPNP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS βρώσει1035N-DSF ἄρτου740N-GSM τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM οὐκ3364ADV ἐπεκαλέσαντο1941V-AMI-3P

5 ἐκεῖ1563ADV ἐδειλίασαν1168V-AAI-3P φόβῳ5401N-DSM οὗ3739 R-GSM οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S φόβος5401N-NSM ὅτι3754CONJ 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP γενεᾷ1074N-DSF δικαίᾳ1342A-DSF

6 βουλὴν1012N-ASF πτωχοῦ4434N-GSM κατῃσχύνατε2617V-AAI-2P ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM ἐλπὶς1680N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S

7 τίς5100I-NSM δώσει1325V-FAI-3S ἐκ1537PREP Σιων4622N-PRI τὸ3588T-ASN σωτήριον4992N-ASN τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐπιστρέψαι1994V-AAN κύριον2962N-ASM τὴν3588T-ASF αἰχμαλωσίαν161N-ASF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἀγαλλιάσθω21V-PMD-3S Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ εὐφρανθήτω2165V-APD-3S Ισραηλ2474N-PRI

Κεφάλαιο 15

1 Ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI Κύριε2962N-VSM τίς5100I-NSM παροικήσει3939N-DSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σκηνώματί4638N-DSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM κατασκηνώσει2681V-FAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN τῷ3588T-DSN ἁγίῳ40A-DSN σου4771P-GS

2 πορευόμενος4198V-PMPNS ἄμωμος299A-NSM καὶ2532CONJ ἐργαζόμενος2038V-PMPNS δικαιοσύνην1343N-ASF λαλῶν2980V-PAPNS ἀλήθειαν225N-ASF ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

3 ὃς3739 R-NSM οὐκ3364ADV ἐδόλωσεν1389V-AAI-3S ἐν1722PREP γλώσσῃ1100N-DSF αὐτοῦ846D-GSM οὐδὲ3761CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S τῷ3588T-DSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM κακὸν2556A-ASM καὶ2532CONJ ὀνειδισμὸν3680N-ASM οὐκ3364ADV ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἔγγιστα1451ADV αὐτοῦ846D-GSM

4 ἐξουδένωται1847V-PPS-3S ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM πονηρευόμενοςV-PMPNS τοὺς3588T-APM δὲ1161PRT φοβουμένους5399V-PMPAP κύριον2962N-ASM δοξάζει1392V-PAI-3S 3588T-NSM ὀμνύων3660V-PAPNS τῷ3588T-DSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀθετῶν114V-PAPNS

5 τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN αὐτοῦ846D-GSM οὐκ3364ADV ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τόκῳ5110N-DSM καὶ2532CONJ δῶρα1435N-APN ἐπ1909PREP ἀθῴοις121A-DPM οὐκ3364ADV ἔλαβεν2983V-AAI-3S 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAPNS ταῦτα3778D-APN οὐ3364ADV σαλευθήσεται4531V-FPI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

Κεφάλαιο 16

1 ΣτηλογραφίαN-NSF τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI Φύλαξόν5442V-AAD-2S με1473P-AS κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ ἐπὶ1909PREP σοὶ4771P-DS ἤλπισα1679V-AAI-1S

2 εἶπα2036V-AAI-1S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM Κύριός2962N-NSM μου1473P-GS εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NS ὅτι3754CONJ τῶν3588T-GPN ἀγαθῶν18A-GPN μου1473P-GS οὐ3364ADV χρείαν5532N-ASF ἔχεις2192V-PAI-2S

3 τοῖς3588T-DPM ἁγίοις40A-DPM τοῖς3588T-DPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἐθαυμάστωσενV-AAI-3S πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN θελήματα2307N-NPN αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM

4 ἐπληθύνθησαν4129V-API-3P αἱ3588T-NPF ἀσθένειαι769N-NPF αὐτῶν846D-GPM μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἐτάχυνανV-AAI-3P οὐ3364ADV μὴ3165ADV συναγάγω4863V-AAS-1S τὰς3588T-APF συναγωγὰς4864N-APF αὐτῶν846D-GPM ἐξ1537PREP αἱμάτων129N-GPN οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV μνησθῶ3403V-APS-1S τῶν3588T-GPN ὀνομάτων3686N-GPN αὐτῶν846D-GPM διὰ1223PREP χειλέων5491N-GPN μου1473P-GS

5 κύριος2962N-NSM 3588T-NSF μερὶς3310N-NSF τῆς3588T-GSF κληρονομίας2817N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN ποτηρίου4221N-GSN μου1473P-GS σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM ἀποκαθιστῶν600V-PAPNS τὴν3588T-ASF κληρονομίαν2817N-ASF μου1473P-GS ἐμοί1473P-DS

6 σχοινία4979N-NPN ἐπέπεσάν1968V-AAI-3P μοι1473P-DS ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM κρατίστοις2903A-DPMS καὶ2532CONJ γὰρ1063PRT 3588T-NSF κληρονομία2817N-NSF μου1473P-GS κρατίστη2903A-NSFS μοί1473P-DS ἐστιν1510V-PAI-3S

7 εὐλογήσω2127V-FAI-1S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM συνετίσαντάV-AAPAS με1473P-AS ἔτι2089ADV δὲ1161PRT καὶ2532ADV ἕως2193PREP νυκτὸς3571N-GSF ἐπαίδευσάν3811V-AAI-3P με1473P-AS οἱ3588T-NPM νεφροί3510N-NPM μου1473P-GS

8 προωρώμην4308V-IMI-1S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἐνώπιόν1799PREP μου1473P-GS διὰ1223PREP παντός3956A-GSM ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPM μού1473P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV σαλευθῶ4531V-APS-1S

9 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ηὐφράνθη2165V-API-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἠγαλλιάσατο21V-ANI-3S 3588T-NSF γλῶσσά1100N-NSF μου1473P-GS ἔτι2089ADV δὲ1161PRT καὶ2532ADV 3588T-NSF σάρξ4561N-NSF μου1473P-GS κατασκηνώσει2681V-FAI-3S ἐπ1909PREP ἐλπίδι1680N-DSF

10 ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐγκαταλείψεις1459V-FAI-3S τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS εἰς1519PREP ᾅδην86N-ASM οὐδὲ3761CONJ δώσεις1325V-FAI-3S τὸν3588T-ASM ὅσιόν3741A-ASM σου4771P-GS ἰδεῖν3708V-AAN διαφθοράν1312N-ASF

11 ἐγνώρισάς1107V-AAI-2S μοι1473P-DS ὁδοὺς3598N-APF ζωῆς2222N-GSF πληρώσεις4137V-FAI-3S με1473P-AS εὐφροσύνης2167N-GSF μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS τερπνότητεςN-NPF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δεξιᾷ1188A-DSF σου4771P-GS εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN

Κεφάλαιο 17

1 Προσευχὴ4335N-NSF τοῦ3588T-GSM Δαυιδ1138N-PRI Εἰσάκουσον1522V-AAD-2S κύριε2962N-VSM τῆς3588T-GSF δικαιοσύνης1343N-GSF μου1473P-GS πρόσχες4337V-AAD-2S τῇ3588T-DSF δεήσει1162N-DSF μου1473P-GS ἐνώτισαι1801V-AAN τῆς3588T-GSF προσευχῆς4335N-GSF μου1473P-GS οὐκ3364ADV ἐν1722PREP χείλεσιν5491N-DPN δολίοις1386A-DPN

2 ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS τὸ3588T-NSN κρίμα2917N-NSN μου1473P-GS ἐξέλθοι1831V-AAO-3S οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM μου1473P-GS ἰδέτωσαν3708V-AAD-3P εὐθύτητας2118N-APF

3 ἐδοκίμασας1381V-AAI-2S τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF μου1473P-GS ἐπεσκέψω1980V-AMI-2S νυκτός3571N-GSF ἐπύρωσάς4448V-AAI-2S με1473P-AS καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὑρέθη2147V-API-3S ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS ἀδικία93N-NSF

4 ὅπως3704CONJ ἂν302PRT μὴ3165ADV λαλήσῃ2980V-FMI-2S τὸ3588T-NSN στόμα4750N-NSN μου1473P-GS τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM διὰ1223PREP τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τῶν3588T-GPN χειλέων5491N-GPN σου4771P-GS ἐγὼ1473P-NS ἐφύλαξα5442V-AAI-1S ὁδοὺς3598N-APF σκληράς4642A-APF

5 κατάρτισαι2675V-AMD-2S τὰ3588T-APN διαβήματάN-APN μου1473P-GS ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF τρίβοις5147N-DPF σου4771P-GS ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV σαλευθῶσιν4531V-APS-3P τὰ3588T-NPN διαβήματάN-NPN μου1473P-GS

6 ἐγὼ1473P-NS ἐκέκραξα2896V-AAI-1S ὅτι3754CONJ ἐπήκουσάς1873V-AAI-2S μου1473P-GS 3588T-NSM θεός2316N-NSM κλῖνον2827V-AAD-2S τὸ3588T-ASN οὖς3775N-ASN σου4771P-GS ἐμοὶ1473P-DS καὶ2532CONJ εἰσάκουσον1522V-AAD-2S τῶν3588T-GPM ῥημάτων4487N-GPM μου1473P-GS

7 θαυμάστωσονV-AAD-2S τὰ3588T-APN ἐλέη1656N-APN σου4771P-GS 3588T-NSM σῴζων4982V-PAPNS τοὺς3588T-APM ἐλπίζοντας1679V-PAPAP ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἀνθεστηκότων436V-RAPGP τῇ3588T-DSF δεξιᾷ1188A-DSF σου4771P-GS

8 φύλαξόν5442V-AAD-2S με1473P-AS ὡς3739CONJ κόραν2879N-ASF ὀφθαλμοῦ3788N-GSM ἐν1722PREP σκέπῃN-DSF τῶν3588T-GPF πτερύγων4420N-GPF σου4771P-GS σκεπάσειςV-FAI-3S με1473P-AS

9 ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN ἀσεβῶν765A-GPM τῶν3588T-GPM ταλαιπωρησάντων5003V-AAPGP με1473P-AS οἱ3588T-NPM ἐχθροί2190N-NPM μου1473P-GS τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS περιέσχον4023V-AAI-3P

10 τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN αὐτῶν846D-GPM συνέκλεισαν4788V-AAI-3P τὸ3588T-NSN στόμα4750N-NSN αὐτῶν846D-GPM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ὑπερηφανίαν5243N-ASF

11 ἐκβάλλοντές1544V-PAPNP με1473P-AS νυνὶ3570ADV περιεκύκλωσάν4033V-AAI-3P με1473P-AS τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτῶν846D-GPM ἔθεντο5087V-AMI-3P ἐκκλῖναι1578V-AAN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF

12 ὑπέλαβόν5274V-AAI-3P με1473P-AS ὡσεὶ5616ADV λέων3023N-NSM ἕτοιμος2092A-NSM εἰς1519PREP θήραν2339N-ASF καὶ2532CONJ ὡσεὶ5616ADV σκύμνοςN-NSM οἰκῶν3624N-GPM ἐν1722PREP ἀποκρύφοις614A-DPN

13 ἀνάστηθι450V-AAD-2S κύριε2962N-VSM πρόφθασον4399V-AAD-2S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ὑποσκέλισονV-AAD-2S αὐτούς846D-APM ῥῦσαι4506V-AMD-2S τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS ἀπὸ575PREP ἀσεβοῦς765A-GSM ῥομφαίαν4501N-ASF σου4771P-GS ἀπὸ575PREP ἐχθρῶν2190N-GPM τῆς3588T-GSF χειρός5495N-GSF σου4771P-GS

14 κύριε2962N-VSM ἀπὸ575PREP ὀλίγων3641A-GPM ἀπὸ575PREP γῆς1065N-GSF διαμέρισον1266V-AAD-2S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ζωῇ2222N-DSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM κεκρυμμένων2928V-RMPGP σου4771P-GS ἐπλήσθη4130V-API-3S 3588T-NSF γαστὴρ1064N-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐχορτάσθησαν5526V-API-3P υἱῶν5207N-GPM καὶ2532CONJ ἀφῆκαν863V-AAI-3P τὰ3588T-APN κατάλοιπα2645A-APN τοῖς3588T-DPM νηπίοις3516A-DPM αὐτῶν846D-GPM

15 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἐν1722PREP δικαιοσύνῃ1343N-DSF ὀφθήσομαι3708V-FPI-1S τῷ3588T-DSN προσώπῳ4383N-DSN σου4771P-GS χορτασθήσομαι5526V-FPI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὀφθῆναι3708V-APN τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF σου4771P-GS

Κεφάλαιο 18

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN τῷ3588T-DSM παιδὶ3816N-DSM κυρίου2962N-GSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI 3739 R-APN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τῆς3588T-GSF ᾠδῆς3592N-GSF ταύτης3778D-GSF ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF 3739 R-DSF ἐρρύσατο4506V-ANI-3S αὐτὸν846D-ASM κύριος2962N-NSM ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF Σαουλ4549N-PRI
καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Ἀγαπήσω25V-FAI-1S σε4771P-AS κύριε2962N-VSM 3588T-NSF ἰσχύς2479N-NSF μου1473P-GS

2 κύριος2962N-NSM στερέωμά4733N-NSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ καταφυγή2703N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ῥύστηςN-NSM μου1473P-GS 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS βοηθός998N-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐλπιῶ1679V-FAI-1S ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM ὑπερασπιστήςN-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ κέρας2768N-NSN σωτηρίας4991N-GSF μου1473P-GS ἀντιλήμπτωρN-NSM μου1473P-GS

3 αἰνῶν134V-PAPNS ἐπικαλέσομαι1941V-FMI-1S κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM μου1473P-GS σωθήσομαι4982V-FPI-1S

4 περιέσχον4023V-AAI-3P με1473P-AS ὠδῖνες5604N-NPF θανάτου2288N-GSM καὶ2532CONJ χείμαρροι5493N-NPM ἀνομίας458N-GSF ἐξετάραξάν1613V-AAI-3P με1473P-AS

5 ὠδῖνες5604N-NPF ᾅδου86N-GSM περιεκύκλωσάν4033V-AAI-3P με1473P-AS προέφθασάν4399V-AAI-3P με1473P-AS παγίδες3803N-NPF θανάτου2288N-GSM

6 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN θλίβεσθαί2346V-PMN με1473P-AS ἐπεκαλεσάμην1941V-AMI-1S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM μου1473P-GS ἐκέκραξα2896V-AAI-1S ἤκουσεν191V-AAI-3S ἐκ1537PREP ναοῦ3485N-GSM ἁγίου40A-GSM αὐτοῦ846D-GSM φωνῆς5456N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF κραυγή2906N-NSF μου1473P-GS ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὦτα3775N-APN αὐτοῦ846D-GSM

7 καὶ2532CONJ ἐσαλεύθη4531V-API-3S καὶ2532CONJ ἔντρομος1790A-NSF ἐγενήθη1096V-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN θεμέλια2310N-APN τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN ἐταράχθησαν5015V-API-3P καὶ2532CONJ ἐσαλεύθησαν4531V-API-3P ὅτι3754CONJ ὠργίσθη3710V-API-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSM θεός2316N-NSM

8 ἀνέβη305V-AAI-3S καπνὸς2586N-NSM ἐν1722PREP ὀργῇ3709N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πῦρ4442N-NSN ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM κατεφλόγισενV-AAI-3S ἄνθρακες440N-NPM ἀνήφθησαν381V-API-3P ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM

9 καὶ2532CONJ ἔκλινεν2827V-IAI-3S οὐρανὸν3772N-ASM καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S καὶ2532CONJ γνόφος1105N-NSM ὑπὸ5259PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846D-GSM

10 καὶ2532CONJ ἐπέβη1910V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP χερουβιν5502N-PRI καὶ2532CONJ ἐπετάσθηV-API-3S ἐπετάσθηV-API-3S ἐπὶ1909PREP πτερύγων4420N-GPF ἀνέμων417N-GPM

11 καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S σκότος4655N-ASN ἀποκρυφὴνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM κύκλῳ2945N-DSM αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSF σκηνὴ4633N-NSF αὐτοῦ846D-GSM σκοτεινὸν4652A-NSN ὕδωρ5204N-NSN ἐν1722PREP νεφέλαις3507N-DPF ἀέρων109N-GPM

12 ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF τηλαυγήσεωςN-GSF ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM αἱ3588T-NPF νεφέλαι3507N-NPF διῆλθον1330V-AAI-3P χάλαζα5464N-NSF καὶ2532CONJ ἄνθρακες440N-NPM πυρός4442N-NSM

13 καὶ2532CONJ ἐβρόντησενV-AAI-3S ἐξ1537PREP οὐρανοῦ3772N-GSM κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ὕψιστος5310A-NSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S φωνὴν5456N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

14 καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S βέλη956N-APN καὶ2532CONJ ἐσκόρπισεν4650V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἀστραπὰς796N-APF ἐπλήθυνεν4129V-IAI-3S καὶ2532CONJ συνετάραξεν4934V-AAI-3S αὐτούς846D-APM

15 καὶ2532CONJ ὤφθησαν3708V-API-3P αἱ3588T-NPF πηγαὶ4077N-NPF τῶν3588T-GPN ὑδάτων5204N-GPN καὶ2532CONJ ἀνεκαλύφθη343V-API-3S τὰ3588T-APN θεμέλια2310N-APN τῆς3588T-GSF οἰκουμένης3611V-PMPGS ἀπὸ575PREP ἐπιτιμήσεώςN-GSF σου4771P-GS κύριε2962N-VSM ἀπὸ575PREP ἐμπνεύσεωςN-GSF πνεύματος4151N-GSN ὀργῆς3709N-GSF σου4771P-GS

16 ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S ἐξ1537PREP ὕψους5311N-GSN καὶ2532CONJ ἔλαβέν2983V-AAI-3S με1473P-AS προσελάβετό4355V-ANI-3S με1473P-AS ἐξ1537PREP ὑδάτων5204N-GPN πολλῶν4183A-GPN

17 ῥύσεταί4506V-FMI-3S με1473P-AS ἐξ1537PREP ἐχθρῶν2190N-GPM μου1473P-GS δυνατῶν1415A-GPM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM μισούντων3404V-PAPGP με1473P-AS ὅτι3754CONJ ἐστερεώθησαν4732V-API-3P ὑπὲρ5228PREP ἐμέ1473P-AS

18 προέφθασάν4399V-AAI-3P με1473P-AS ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF κακώσεώς2561N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S κύριος2962N-NSM ἀντιστήριγμάN-NSN μου1473P-GS

19 καὶ2532CONJ ἐξήγαγέν1806V-AAI-3S με1473P-AS εἰς1519PREP πλατυσμόνN-ASM ῥύσεταί4506V-FMI-3S με1473P-AS ὅτι3754CONJ ἠθέλησέν2309V-AAI-3S με1473P-AS [ῥύσεταί4506V-FMI-3S με1473P-AS ἐξ1537PREP ἐχθρῶν2190N-GPM μου1473P-GS δυνατῶν1415A-GPM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM μισούντων3404V-PAPGP με1473P-AS

20 καὶ2532CONJ ἀνταποδώσει467V-FAI-3S μοι1473P-DS κύριος2962N-NSM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF δικαιοσύνην1343N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF καθαριότηταN-ASF τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF μου1473P-GS ἀνταποδώσει467V-FAI-3S μοι1473P-DS

21 ὅτι3754CONJ ἐφύλαξα5442V-AAI-1S τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠσέβησα764V-AAI-1S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM μου1473P-GS

22 ὅτι3754CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN κρίματα2917N-NPN αὐτοῦ846D-GSM ἐνώπιόν1799PREP μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN δικαιώματα1345N-APN αὐτοῦ846D-GSM οὐκ3364ADV ἀπέστησα868V-AAI-1S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS

23 καὶ2532CONJ ἔσομαι1510V-FMI-1S ἄμωμος299A-NSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ φυλάξομαι5442V-FMI-1S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἀνομίας458N-GSF μου1473P-GS

24 καὶ2532CONJ ἀνταποδώσει467V-FAI-3S μοι1473P-DS κύριος2962N-NSM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF δικαιοσύνην1343N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF καθαριότηταN-ASF τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF μου1473P-GS ἐνώπιον1799PREP τῶν3588T-GPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

25 μετὰ3326PREP ὁσίου3741A-GSM ὁσιωθήσῃV-FPI-2S καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ἀνδρὸς435N-GSM ἀθῴου121A-GSM ἀθῷος121A-NSM ἔσῃ1510V-FMI-2S

26 καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ἐκλεκτοῦ1588A-GSM ἐκλεκτὸς1588A-NSM ἔσῃ1510V-FMI-2S καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP στρεβλοῦ4761A-GSM διαστρέψεις1294V-FAI-3S

27 ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS λαὸν2992N-ASM ταπεινὸν5011A-ASM σώσεις4982V-FAI-3S καὶ2532CONJ ὀφθαλμοὺς3788N-APM ὑπερηφάνων5244A-GPM ταπεινώσεις5013V-FAI-3S

28 ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS φωτιεῖς5461V-FAI-3S λύχνον3088N-ASM μου1473P-GS κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS φωτιεῖς5461V-FAI-3S τὸ3588T-ASN σκότος4655N-ASN μου1473P-GS

29 ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS ῥυσθήσομαι4506V-FPI-1S ἀπὸ575PREP πειρατηρίουN-GSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM μου1473P-GS ὑπερβήσομαι5233V-FMI-1S τεῖχος5038N-ASN

30 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS ἄμωμος299A-NSM 3588T-NSF ὁδὸς3598N-NSF αὐτοῦ846D-GSM τὰ3588T-NPN λόγια3051N-NPN κυρίου2962N-GSM πεπυρωμένα4448V-RPPNP ὑπερασπιστήςN-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ἐλπιζόντων1679V-PAPGP ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM

31 ὅτι3754CONJ τίς5100I-NSM θεὸς2316N-NSM πλὴν4133ADV τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM θεὸς2316N-NSM πλὴν4133ADV τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP

32 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM περιζωννύων4024V-PAPNS με1473P-AS δύναμιν1411N-ASF καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S ἄμωμον299A-ASM τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF μου1473P-GS

33 3588T-NSM καταρτιζόμενος2675V-PMPNS τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM μου1473P-GS ὡς3739CONJ ἐλάφουN-GSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὑψηλὰ5308A-APN ἱστῶν2476V-PAPNS με1473P-AS

34 διδάσκων1321V-PAPNS χεῖράς5495N-APF μου1473P-GS εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM καὶ2532CONJ ἔθου5087V-AMI-2S τόξον5115N-ASN χαλκοῦν5470A-ASN τοὺς3588T-APM βραχίονάς1023N-APM μου1473P-GS

35 καὶ2532CONJ ἔδωκάς1325V-AAI-2S μοι1473P-DS ὑπερασπισμὸνN-ASM σωτηρίας4991N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF δεξιά1188A-NSF σου4771P-GS ἀντελάβετό482V-ANI-3S μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF παιδεία3809N-NSF σου4771P-GS ἀνώρθωσένV-AAI-3S με1473P-AS εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN καὶ2532CONJ 3588T-NSF παιδεία3809N-NSF σου4771P-GS αὐτή846D-NSF με1473P-AS διδάξει1321V-FAI-3S

36 ἐπλάτυνας4115V-AAI-2S τὰ3588T-APN διαβήματάN-APN μου1473P-GS ὑποκάτω5270PREP μου1473P-GS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠσθένησαν770V-AAI-3P τὰ3588T-NPN ἴχνη2487N-NPN μου1473P-GS

37 καταδιώξω2614V-FAI-1S τοὺς3588T-APM ἐχθρούς2190N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ καταλήμψομαι2638V-FMI-1S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀποστραφήσομαι654V-FPI-1S ἕως2193PREP ἂν302PRT ἐκλίπωσιν1587V-AAS-3P

38 ἐκθλίψωV-FAI-1S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV δύνωνται1410V-PMS-3P στῆναι2476V-AAN πεσοῦνται4098V-FMI-3P ὑπὸ5259PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM μου1473P-GS

39 καὶ2532CONJ περιέζωσάς4024V-AAI-2S με1473P-AS δύναμιν1411N-ASF εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM συνεπόδισαςV-AAI-2S πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἐπανιστανομένους450V-RMPAP ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS ὑποκάτω5270PREP μου1473P-GS

40 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἐχθρούς2190N-APM μου1473P-GS ἔδωκάς1325V-AAI-2S μοι1473P-DS νῶτον3577N-ASN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μισοῦντάς3404V-PAPAP με1473P-AS ἐξωλέθρευσαςV-AAI-2S

41 ἐκέκραξαν2896V-AAI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM σῴζων4982V-PAPNS πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S αὐτῶν846D-GPM

42 καὶ2532CONJ λεπτυνῶV-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ὡς3739CONJ χοῦν5522N-ASM κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN ἀνέμου417N-GSM ὡς3739CONJ πηλὸν4081N-ASM πλατειῶν4116A-GPF λεανῶV-FAI-1S αὐτούς846D-APM

43 ῥύσῃ4506V-FMI-2S με1473P-AS ἐξ1537PREP ἀντιλογιῶν485N-GPF λαοῦ2992N-GSM καταστήσεις2525V-FAI-3S με1473P-AS εἰς1519PREP κεφαλὴν2776N-ASF ἐθνῶν1484N-GPN λαός2992N-NSM ὃν3739 R-ASM οὐκ3364ADV ἔγνων1097V-AAI-1S ἐδούλευσέν1398V-AAI-3S μοι1473P-DS

44 εἰς1519PREP ἀκοὴν189N-ASF ὠτίου5621N-GSN ὑπήκουσέν5219V-AAI-3S μοι1473P-DS υἱοὶ5207N-NPM ἀλλότριοι245A-NPM ἐψεύσαντό5574V-AMI-3P μοι1473P-DS

45 υἱοὶ5207N-NPM ἀλλότριοι245A-NPM ἐπαλαιώθησαν3822V-API-3P καὶ2532CONJ ἐχώλανανV-AAI-3P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM τρίβων5147N-GPF αὐτῶν846D-GPM

46 ζῇ2198V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ εὐλογητὸς2128A-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ὑψωθήτω5312V-APD-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῆς3588T-GSF σωτηρίας4991N-GSF μου1473P-GS

47 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM διδοὺς1325V-PAPNS ἐκδικήσεις1557N-NPF ἐμοὶ1473P-DS καὶ2532CONJ ὑποτάξας5293V-AAPNS λαοὺς2992N-APM ὑπ5259PREP ἐμέ1473P-AS

48 3588T-NSM ῥύστηςN-NSM μου1473P-GS ἐξ1537PREP ἐχθρῶν2190N-GPM μου1473P-GS ὀργίλων3711A-GPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἐπανιστανομένωνV-RMPGP ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS ὑψώσεις5312V-FAI-3S με1473P-AS ἀπὸ575PREP ἀνδρὸς435N-GSM ἀδίκου94A-GSM ῥύσῃ4506V-FMI-2S με1473P-AS

49 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐξομολογήσομαί1843V-FMI-1S σοι4771P-DS ἐν1722PREP ἔθνεσιν1484N-DPN κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN σου4771P-GS ψαλῶ5567V-FAI-1S

50 μεγαλύνων3170V-PAPNS τὰς3588T-APF σωτηρίας4991N-APF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ποιῶν4160V-PAPNS ἔλεος1656N-ASN τῷ3588T-DSM χριστῷ5547A-DSM αὐτοῦ846D-GSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN σπέρματι4690N-DSN αὐτοῦ846D-GSM ἕως2193PREP αἰῶνος165N-GSM

Κεφάλαιο 19

1  Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI
Οἱ3588T-NPM οὐρανοὶ3772N-NPM διηγοῦνται1334V-PMI-3P δόξαν1391N-ASF θεοῦ2316N-GSM ποίησιν4162N-ASF δὲ1161PRT χειρῶν5495N-GPF αὐτοῦ846D-GSM ἀναγγέλλει312V-PAI-3S τὸ3588T-NSN στερέωμα4733N-NSN

2 ἡμέρα2250N-NSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐρεύγεται2044V-PMI-3S ῥῆμα4487N-ASN καὶ2532CONJ νὺξ3571N-NSF νυκτὶ3571N-DSF ἀναγγέλλει312V-PAI-3S γνῶσιν1108N-ASF

3 οὐκ3364ADV εἰσὶν1510V-PAI-3P λαλιαὶ2981N-NPF οὐδὲ3761CONJ λόγοι3056N-NPM ὧν3739 R-GPM οὐχὶ3364ADV ἀκούονται191V-PMI-3P αἱ3588T-NPF φωναὶ5456N-NPF αὐτῶν846D-GPM

4 εἰς1519PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S 3588T-NSM φθόγγος5353N-NSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὰ3588T-APN πέρατα4009N-APN τῆς3588T-GSF οἰκουμένης3611V-PMPGS τὰ3588T-NPN ῥήματα4487N-NPN αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἡλίῳ2246N-DSM ἔθετο5087V-ANI-3S τὸ3588T-ASN σκήνωμα4638N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

5 καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ὡς3739CONJ νυμφίος3566N-NSM ἐκπορευόμενος1607V-PMPNS ἐκ1537PREP παστοῦN-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἀγαλλιάσεται21V-FMI-3S ὡς3739CONJ γίγαςN-NSM δραμεῖν5143V-AAN ὁδὸν3598N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

6 ἀπ575PREP ἄκρου206A-GSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM 3588T-NSF ἔξοδος1841N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN κατάντημαN-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἕως2193PREP ἄκρου206A-GSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ὃς3739 R-NSM ἀποκρυβήσεται613V-FPI-3S τὴν3588T-ASF θέρμην2329A-ASF αὐτοῦ846D-GSM

7 3588T-NSM νόμος3551N-NSM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM ἄμωμος299A-NSM ἐπιστρέφων1994V-PAPNS ψυχάς5590N-APF 3588T-NSF μαρτυρία3141N-NSF κυρίου2962N-GSM πιστή4103A-NSF σοφίζουσα4679V-PAPNS νήπια3516A-APN

8 τὰ3588T-NPN δικαιώματα1345N-NPN κυρίου2962N-GSM εὐθεῖα2117A-NSF εὐφραίνοντα2165V-PAPNP καρδίαν2588N-ASF 3588T-NSF ἐντολὴ1785N-NSF κυρίου2962N-GSM τηλαυγήςA-NSF φωτίζουσα5461V-PAPNS ὀφθαλμούς3788N-APM

9 3588T-NSM φόβος5401N-NSM κυρίου2962N-GSM ἁγνός53A-NSM διαμένων1265V-PAPNS εἰς1519PREP αἰῶνα165N-ASM αἰῶνος165N-GSM τὰ3588T-NPN κρίματα2917N-NPN κυρίου2962N-GSM ἀληθινά228A-NPN δεδικαιωμένα1344V-RPPNP ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτό846D-ASN

10 ἐπιθυμητὰA-NPN ὑπὲρ5228PREP χρυσίον5553N-ASN καὶ2532CONJ λίθον3037N-ASM τίμιον5093A-ASM πολὺν4183A-ASM καὶ2532CONJ γλυκύτερα1099A-NPNC ὑπὲρ5228PREP μέλι3192N-ASN καὶ2532CONJ κηρίον2781N-ASN

11 καὶ2532CONJ γὰρ1063PRT 3588T-NSM δοῦλός1401N-NSM σου4771P-GS φυλάσσει5442V-PAI-3S αὐτά846D-APN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φυλάσσειν5442V-PAN αὐτὰ846D-APN ἀνταπόδοσις469N-NSF πολλή4183A-NSF

12 παραπτώματα3900N-NPN τίς5100I-NSM συνήσει4920V-FAI-3S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM κρυφίων2927A-GPM μου1473P-GS καθάρισόν2511V-AAD-2S με1473P-AS

13 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP ἀλλοτρίων245A-GPM φεῖσαι5339V-AMD-2S τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM σου4771P-GS ἐὰν1437CONJ μή3165ADV μου1473P-GS κατακυριεύσωσιν2634V-AAS-3P τότε5119ADV ἄμωμος299A-NSM ἔσομαι1510V-FMI-1S καὶ2532CONJ καθαρισθήσομαι2511V-FPI-1S ἀπὸ575PREP ἁμαρτίας266N-GSF μεγάλης3173A-GSF

14 καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P εἰς1519PREP εὐδοκίαν2107N-ASF τὰ3588T-NPN λόγια3051N-NPN τοῦ3588T-GSN στόματός4750N-GSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF μελέτη3191N-NSF τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF μου1473P-GS ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS διὰ1223PREP παντός3956A-GSM κύριε2962N-VSM βοηθέ998N-VSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ λυτρωτά3086N-VSM μου1473P-GS

Κεφάλαιο 20

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI
Ἐπακούσαι1873V-AMD-2S σου4771P-GS κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF θλίψεως2347N-GSF ὑπερασπίσαι5231V-AMD-2S σου4771P-GS τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM Ιακωβ2384N-PRI

2 ἐξαποστείλαι1821V-AAN σοι4771P-DS βοήθειαν996N-ASF ἐξ1537PREP ἁγίου40A-GSM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP Σιων4622N-PRI ἀντιλάβοιτό482V-AMO-3S σου4771P-GS

3 μνησθείη3403V-APO-3S πάσης3956A-GSF θυσίας2378N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὁλοκαύτωμά3646N-ASN σου4771P-GS πιανάτωV-AAD-3S διάψαλμαN-NSN

4 δῴη1325V-AAO-3S σοι4771P-DS κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF βουλήν1012N-ASF σου4771P-GS πληρώσαι4137V-AMD-2S

5 ἀγαλλιασόμεθα21V-FMI-1P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σωτηρίῳ4992N-DSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ὀνόματι3686N-DSN θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP μεγαλυνθησόμεθα3170V-FPI-1P πληρώσαι4137V-AMD-2S κύριος2962N-NSM πάντα3956A-ASM τὰ3588T-APN αἰτήματά155N-APN σου4771P-GS

6 νῦν3568ADV ἔγνων1097V-AAI-1S ὅτι3754CONJ ἔσωσεν4982V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM χριστὸν5547A-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἐπακούσεται1873V-FMI-3S αὐτοῦ846D-GSM ἐξ1537PREP οὐρανοῦ3772N-GSM ἁγίου40A-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP δυναστείαιςN-DPF 3588T-NSF σωτηρία4991N-NSF τῆς3588T-GSF δεξιᾶς1188A-GSF αὐτοῦ846D-GSM

7 οὗτοι3778D-NPM ἐν1722PREP ἅρμασιν716N-DPN καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM ἐν1722PREP ἵπποις2462N-DPM ἡμεῖς1473P-NP δὲ1161PRT ἐν1722PREP ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP μεγαλυνθησόμεθα3170V-FPI-1P

8 αὐτοὶ846D-NPM συνεποδίσθησανV-API-3P καὶ2532CONJ ἔπεσαν4098V-AAI-3P ἡμεῖς1473P-NP δὲ1161PRT ἀνέστημεν450V-AAI-1P καὶ2532CONJ ἀνωρθώθημεν461V-API-1P

9 κύριε2962N-VSM σῶσον4982V-AAD-2S τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπάκουσον1873V-AAD-2S ἡμῶν1473P-GP ἐν1722PREP 3739 R-DSF ἂν302PRT ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐπικαλεσώμεθά1941V-AMS-1P σε4771P-AS

Κεφάλαιο 21

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI
Κύριε2962N-VSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF σου4771P-GS εὐφρανθήσεται2165V-FPI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN σωτηρίῳ4992N-DSN σου4771P-GS ἀγαλλιάσεται21V-FMI-3S σφόδρα4970ADV

2 τὴν3588T-ASF ἐπιθυμίαν1939N-ASF τῆς3588T-GSF ψυχῆς5590N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἔδωκας1325V-AAI-2S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF θέλησιν2308N-ASF τῶν3588T-GPN χειλέων5491N-GPN αὐτοῦ846D-GSM οὐκ3364ADV ἐστέρησαςV-AAI-2S αὐτόν846D-ASM διάψαλμαN-NSN

3 ὅτι3754CONJ προέφθασας4399V-AAI-2S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP εὐλογίαις2129N-DPF χρηστότητος5544N-GSF ἔθηκας5087V-AAI-2S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM στέφανον4735N-ASM ἐκ1537PREP λίθου3037N-GSM τιμίου5093A-GSM

4 ζωὴν2222N-ASF ᾐτήσατό154V-ANI-3S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἔδωκας1325V-AAI-2S αὐτῷ846D-DSM μακρότηταN-ASF ἡμερῶν2250N-GPF εἰς1519PREP αἰῶνα165N-ASM αἰῶνος165N-GSM

5 μεγάλη3173A-NSF 3588T-NSF δόξα1391N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σωτηρίῳ4992N-DSN σου4771P-GS δόξαν1391N-ASF καὶ2532CONJ μεγαλοπρέπειανN-ASF ἐπιθήσεις2007V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM

6 ὅτι3754CONJ δώσεις1325V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM εὐλογίαν2129N-ASF εἰς1519PREP αἰῶνα165N-ASM αἰῶνος165N-GSM εὐφρανεῖς2165V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP χαρᾷ5479N-DSF μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS

7 ὅτι3754CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐλπίζει1679V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐλέει1656N-DSN τοῦ3588T-GSM ὑψίστου5310A-GSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV σαλευθῇ4531V-APS-3S

8 εὑρεθείη2147V-APO-3S 3588T-NSF χείρ5495N-NSF σου4771P-GS πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM ἐχθροῖς2190N-DPM σου4771P-GS 3588T-NSF δεξιά1188A-NSF σου4771P-GS εὕροι2147V-AAO-3S πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM μισοῦντάς3404V-PAPAP σε4771P-AS

9 θήσεις5087V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ὡς3739CONJ κλίβανον2823N-ASM πυρὸς4442N-GSN εἰς1519PREP καιρὸν2540N-ASM τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP ὀργῇ3709N-DSF αὐτοῦ846D-GSM συνταράξει4934V-FAI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S αὐτοὺς846D-APM πῦρ4442N-NSN

10 τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP γῆς1065N-GSF ἀπολεῖς622V-FAI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN σπέρμα4690N-ASN αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ἀνθρώπων444N-GPM

11 ὅτι3754CONJ ἔκλιναν2827V-AAI-3P εἰς1519PREP σὲ4771P-AS κακά2556A-NPN διελογίσαντο1260V-AMI-3P βουλήν1012N-ASF ἣν3739 R-ASF οὐ3364ADV μὴ3165ADV δύνωνται1410V-PMS-3P στῆσαι2476V-AAN

12 ὅτι3754CONJ θήσεις5087V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM νῶτον3577N-ASN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM περιλοίποιςA-DPM σου4771P-GS ἑτοιμάσεις2090V-FAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτῶν846D-GPM

13 ὑψώθητι5312V-APD-2S κύριε2962N-VSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δυνάμει1411N-DSF σου4771P-GS ᾄσομεν103V-FMI-1P καὶ2532CONJ ψαλοῦμεν5567V-FAI-1P τὰς3588T-APF δυναστείαςN-APF σου4771P-GS

Κεφάλαιο 22

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ὑπὲρ5228PREP τῆς3588T-GSF ἀντιλήμψεως484N-GSF τῆς3588T-GSF ἑωθινῆςA-GSF ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI
3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS πρόσχες4337V-AAD-2S μοι1473P-DS ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN ἐγκατέλιπές1459V-AAI-2S με1473P-AS μακρὰν3112ADV ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF σωτηρίας4991N-GSF μου1473P-GS οἱ3588T-NPM λόγοι3056N-NPM τῶν3588T-GPN παραπτωμάτων3900N-GPN μου1473P-GS

2 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS κεκράξομαι2896V-FMI-1S ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσακούσῃ1522V-AAS-3S καὶ2532CONJ νυκτός3571N-GSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰς1519PREP ἄνοιαν454N-ASF ἐμοί1473P-DS

3 σὺ4771P-NS δὲ1161PRT ἐν1722PREP ἁγίοις40A-DPM κατοικεῖς2730V-PAI-2S 3588T-NSM ἔπαινος1868N-NSM Ισραηλ2474N-PRI

4 ἐπὶ1909PREP σοὶ4771P-DS ἤλπισαν1679V-AAI-3P οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ἡμῶν1473P-GP ἤλπισαν1679V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐρρύσω4506V-AMI-2S αὐτούς846D-APM

5 πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS ἐκέκραξαν2896V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐσώθησαν4982V-API-3P ἐπὶ1909PREP σοὶ4771P-DS ἤλπισαν1679V-AAI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV κατῃσχύνθησαν2617V-API-3P

6 ἐγὼ1473P-NS δέ1161PRT εἰμι1510V-PAI-1S σκώληξ4663N-NSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἄνθρωπος444N-NSM ὄνειδος3681N-NSN ἀνθρώπου444N-GSM καὶ2532CONJ ἐξουδένημαN-NSN λαοῦ2992N-GSM

7 πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM θεωροῦντές2334V-PAPNP με1473P-AS ἐξεμυκτήρισάν1592V-AAI-3P με1473P-AS ἐλάλησαν2980V-AAI-3P ἐν1722PREP χείλεσιν5491N-DPN ἐκίνησαν2795V-AAI-3P κεφαλήν2776N-ASF

8 Ἤλπισεν1679V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP κύριον2962N-ASM ῥυσάσθω4506V-AMD-3S αὐτόν846D-ASM σωσάτω4982V-AAD-3S αὐτόν846D-ASM ὅτι3754CONJ θέλει2309V-PAI-3S αὐτόν846D-ASM

9 ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM ἐκσπάσαςV-AAPNS με1473P-AS ἐκ1537PREP γαστρός1064N-GSF 3588T-NSF ἐλπίς1680N-NSF μου1473P-GS ἀπὸ575PREP μαστῶν3149N-GPM τῆς3588T-GSF μητρός3384N-GSF μου1473P-GS

10 ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS ἐπερρίφην1977V-API-1S ἐκ1537PREP μήτρας3388N-GSF ἐκ1537PREP κοιλίας2836N-GSF μητρός3384N-GSF μου1473P-GS θεός2316N-NSM μου1473P-GS εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NS

11 μὴ3165ADV ἀποστῇς868V-AAS-2S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ὅτι3754CONJ θλῖψις2347N-NSF ἐγγύς1451ADV ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM βοηθῶν997V-PAPNS

12 περιεκύκλωσάν4033V-AAI-3P με1473P-AS μόσχοι3448N-NPM πολλοί4183A-NPM ταῦροι5022N-NPM πίονεςA-NPM περιέσχον4023V-AAI-3P με1473P-AS

13 ἤνοιξαν455V-AAI-3P ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ λέων3023N-NSM 3588T-NSM ἁρπάζων726V-PAPNS καὶ2532CONJ ὠρυόμενος5612V-PMPNS

14 ὡσεὶ5616ADV ὕδωρ5204N-NSN ἐξεχύθην1632V-API-1S καὶ2532CONJ διεσκορπίσθη1287V-API-3S πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ὀστᾶ3747N-NPN μου1473P-GS ἐγενήθη1096V-API-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS ὡσεὶ5616ADV κηρὸςN-NSM τηκόμενος5080V-PMPNS ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF μου1473P-GS

15 ἐξηράνθη3583V-API-3S ὡς3739CONJ ὄστρακονN-NSN 3588T-NSF ἰσχύς2479N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF γλῶσσά1100N-NSF μου1473P-GS κεκόλληται2853V-RPI-3S τῷ3588T-DSM λάρυγγί2995N-DSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἰς1519PREP χοῦν5522N-ASM θανάτου2288N-GSM κατήγαγές2609V-AAI-2S με1473P-AS

16 ὅτι3754CONJ ἐκύκλωσάν2944V-AAI-3P με1473P-AS κύνες2965N-NPM πολλοί4183A-NPM συναγωγὴ4864N-NSF πονηρευομένωνV-PMPGP περιέσχον4023V-AAI-3P με1473P-AS ὤρυξαν3736V-AAI-3P χεῖράς5495N-APF μου1473P-GS καὶ2532CONJ πόδας4228N-APM

17 ἐξηρίθμησαV-AAI-1S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὀστᾶ3747N-APN μου1473P-GS αὐτοὶ846D-NPM δὲ1161PRT κατενόησαν2657V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐπεῖδόν1896V-AAI-3P με1473P-AS

18 διεμερίσαντο1266V-AMI-3P τὰ3588T-APN ἱμάτιά2440N-APN μου1473P-GS ἑαυτοῖς1438D-DPM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ἱματισμόν2441N-ASM μου1473P-GS ἔβαλον906V-AAI-3P κλῆρον2819N-ASM

19 σὺ4771P-NS δέ1161PRT κύριε2962N-VSM μὴ3165ADV μακρύνῃςV-PAS-2S τὴν3588T-ASF βοήθειάν996N-ASF μου1473P-GS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἀντίλημψίν484N-ASF μου1473P-GS πρόσχες4337V-AAD-2S

20 ῥῦσαι4506V-AMD-2S ἀπὸ575PREP ῥομφαίας4501N-GSF τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF κυνὸς2965N-GSM τὴν3588T-ASF μονογενῆ3439A-ASF μου1473P-GS

21 σῶσόν4982V-AAD-2S με1473P-AS ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN λέοντος3023N-GSM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP κεράτων2768N-GPN μονοκερώτωνN-GPM τὴν3588T-ASF ταπείνωσίν5014N-ASF μου1473P-GS

22 διηγήσομαι1334V-FMI-1S τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN σου4771P-GS τοῖς3588T-DPM ἀδελφοῖς80N-DPM μου1473P-GS ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM ἐκκλησίας1577N-GSF ὑμνήσω5214V-FAI-1S σε4771P-AS

23 Οἱ3588T-NPM φοβούμενοι5399V-PMPNP κύριον2962N-ASM αἰνέσατε134V-AAD-2P αὐτόν846D-ASM ἅπαν537A-NSN τὸ3588T-NSN σπέρμα4690N-NSN Ιακωβ2384N-PRI δοξάσατε1392V-AAD-2P αὐτόν846D-ASM φοβηθήτωσαν5399V-APD-3P αὐτὸν846D-ASM ἅπαν537A-NSN τὸ3588T-NSN σπέρμα4690N-NSN Ισραηλ2474N-PRI

24 ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐξουδένωσεν1847V-AAI-3S οὐδὲ3761CONJ προσώχθισεν4360V-AAI-3S τῇ3588T-DSF δεήσει1162N-DSF τοῦ3588T-GSM πτωχοῦ4434N-GSM οὐδὲ3761CONJ ἀπέστρεψεν654V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN κεκραγέναι2896V-RAN με1473P-AS πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM εἰσήκουσέν1522V-AAI-3S μου1473P-GS

25 παρὰ3844PREP σοῦ4771P-GS 3588T-NSM ἔπαινός1868N-NSM μου1473P-GS ἐν1722PREP ἐκκλησίᾳ1577N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF τὰς3588T-APF εὐχάς2171N-APF μου1473P-GS ἀποδώσω591V-FAI-1S ἐνώπιον1799PREP τῶν3588T-GPM φοβουμένων5399V-PMPGP αὐτόν846D-ASM

26 φάγονται2068V-FMI-3P πένητες3993N-NPM καὶ2532CONJ ἐμπλησθήσονται1705V-FPI-3P καὶ2532CONJ αἰνέσουσιν134V-FAI-3P κύριον2962N-ASM οἱ3588T-NPM ἐκζητοῦντες1567V-PAPNP αὐτόν846D-ASM ζήσονται2198V-FMI-3P αἱ3588T-NPF καρδίαι2588N-NPF αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP αἰῶνα165N-ASM αἰῶνος165N-GSM

27 μνησθήσονται3403V-FPI-3P καὶ2532CONJ ἐπιστραφήσονται1994V-FPI-3P πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN πέρατα4009N-NPN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ προσκυνήσουσιν4352V-FAI-3P ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF πατριαὶ3965N-NPF τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN

28 ὅτι3754CONJ τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM δεσπόζειV-PAI-3S τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN

29 ἔφαγον2068V-AAI-3P καὶ2532CONJ προσεκύνησαν4352V-AAI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM πίονεςA-NPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM προπεσοῦνταιV-FMI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM καταβαίνοντες2597V-PAPNP εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS αὐτῷ846D-DSM ζῇ2198V-PAI-3S

30 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN σπέρμα4690N-NSN μου1473P-GS δουλεύσει1398V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM ἀναγγελήσεται312V-FPI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM γενεὰ1074N-NSF 3588T-NSF ἐρχομένη2064V-PMPNS

31 καὶ2532CONJ ἀναγγελοῦσιν312V-FAI-3P τὴν3588T-ASF δικαιοσύνην1343N-ASF αὐτοῦ846D-GSM λαῷ2992N-DSM τῷ3588T-DSM τεχθησομένῳ5088V-FPPDS ὅτι3754CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 23

1 Ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI Κύριος2962N-NSM ποιμαίνει4165V-PAI-3S με1473P-AS καὶ2532CONJ οὐδέν3762A-NSN με1473P-AS ὑστερήσει5302V-FAI-3S

2 εἰς1519PREP τόπον5117N-ASM χλόης5514N-GSF ἐκεῖ1563ADV με1473P-AS κατεσκήνωσεν2681V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP ὕδατος5204N-GSN ἀναπαύσεως372N-GSF ἐξέθρεψέν1625V-AAI-3S με1473P-AS

3 τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S ὡδήγησέν3594V-AAI-3S με1473P-AS ἐπὶ1909PREP τρίβους5147N-APF δικαιοσύνης1343N-GSF ἕνεκεν1752PREP τοῦ3588T-GSN ὀνόματος3686N-GSN αὐτοῦ846D-GSM

4 ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT καὶ2532CONJ πορευθῶ4198V-APS-1S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM σκιᾶς4639N-GSF θανάτου2288N-GSM οὐ3364ADV φοβηθήσομαι5399V-FPI-1S κακά2556A-APN ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSF ῥάβδος4464N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF βακτηρίαN-NSF σου4771P-GS αὐταί846D-NPF με1473P-AS παρεκάλεσαν3870V-AAI-3P

5 ἡτοίμασας2090V-AAI-2S ἐνώπιόν1799PREP μου1473P-GS τράπεζαν5132N-ASF ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF τῶν3588T-GPM θλιβόντων2346V-PAPGP με1473P-AS ἐλίπαναςV-AAI-2S ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ποτήριόν4221N-NSN σου4771P-GS μεθύσκον3182V-PAPNS ὡς3739CONJ κράτιστον2903A-NSNS

6 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἔλεός1656N-NSN σου4771P-GS καταδιώξεταί2614V-FMI-3S με1473P-AS πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κατοικεῖν2730V-PAN με1473P-AS ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM κυρίου2962N-GSM εἰς1519PREP μακρότηταN-ASF ἡμερῶν2250N-GPF

Κεφάλαιο 24

1 Ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI τῆς3588T-GSF μιᾶς1519A-GSF σαββάτων4521N-GPN Τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πλήρωμα4138N-NSN αὐτῆς846D-GSF 3588T-NSF οἰκουμένη3611V-PMPNS καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

2 αὐτὸς846D-NSM ἐπὶ1909PREP θαλασσῶν2281N-GPF ἐθεμελίωσεν2311V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ποταμῶν4215N-GPM ἡτοίμασεν2090V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF

3 τίς5100I-NSM ἀναβήσεται305V-FMI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM στήσεται2476V-FMI-3S ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM ἁγίῳ40A-DSM αὐτοῦ846D-GSM

4 ἀθῷος121A-NSM χερσὶν5495N-DPF καὶ2532CONJ καθαρὸς2513A-NSM τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF ὃς3739 R-NSM οὐκ3364ADV ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP ματαίῳ3152A-DSN τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ὤμοσεν3660V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP δόλῳ1388N-DSM τῷ3588T-DSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM

5 οὗτος3778D-NSM λήμψεται2983V-FMI-3S εὐλογίαν2129N-ASF παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐλεημοσύνην1654N-ASF παρὰ3844PREP θεοῦ2316N-GSM σωτῆρος4990N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

6 αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF γενεὰ1074N-NSF ζητούντων2212V-PAPGP αὐτόν846D-ASM ζητούντων2212V-PAPGP τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM Ιακωβ2384N-PRI διάψαλμαN-NSN

7 ἄρατε142V-AAD-2P πύλας4439N-APF οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐπάρθητε1869V-APD-2P πύλαι4439N-NPF αἰώνιοι166A-NPF καὶ2532CONJ εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF

8 τίς5100I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF κύριος2962N-NSM κραταιὸς2900A-NSM καὶ2532CONJ δυνατός1415A-NSM κύριος2962N-NSM δυνατὸς1415A-NSM ἐν1722PREP πολέμῳ4171N-DSM

9 ἄρατε142V-AAD-2P πύλας4439N-APF οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐπάρθητε1869V-APD-2P πύλαι4439N-NPF αἰώνιοι166A-NPF καὶ2532CONJ εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF

10 τίς5100I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF κύριος2962N-NSM τῶν3588T-GPF δυνάμεων1411N-GPF αὐτός846D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF

Κεφάλαιο 25

1 Ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI Πρὸς4314PREP σέ4771P-AS κύριε2962N-VSM ἦρα142V-AAI-1S τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS

2 ἐπὶ1909PREP σοὶ4771P-DS πέποιθα3982V-RAI-1S μὴ3165ADV καταισχυνθείην2617V-APO-1S μηδὲ3366CONJ καταγελασάτωσάν2606V-AAD-3P μου1473P-GS οἱ3588T-NPM ἐχθροί2190N-NPM μου1473P-GS

3 καὶ2532CONJ γὰρ1063PRT πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ὑπομένοντές5278V-PAPNP σε4771P-AS οὐ3364ADV μὴ3165ADV καταισχυνθῶσιν2617V-APS-3P αἰσχυνθήτωσαν153V-APD-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀνομοῦντεςV-PAPNP διὰ1223PREP κενῆς2756A-GSF

4 τὰς3588T-APF ὁδούς3598N-APF σου4771P-GS κύριε2962N-VSM γνώρισόν1107V-AAD-2S μοι1473P-DS καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF τρίβους5147N-APF σου4771P-GS δίδαξόν1321V-AAD-2S με1473P-AS

5 ὁδήγησόν3594V-AAD-2S με1473P-AS ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ἀλήθειάν225N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ δίδαξόν1321V-AAD-2S με1473P-AS ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM σωτήρ4990N-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ σὲ4771P-AS ὑπέμεινα5278V-AAI-1S ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF

6 μνήσθητι3403V-APD-2S τῶν3588T-GPM οἰκτιρμῶν3628N-GPM σου4771P-GS κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐλέη1656N-APN σου4771P-GS ὅτι3754CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM αἰῶνός165N-GSM εἰσιν1510V-PAI-3P

7 ἁμαρτίας266N-GSF νεότητός3503N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀγνοίας52N-GSF μου1473P-GS μὴ3165ADV μνησθῇς3403V-APS-2S κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ἔλεός1656N-ASN σου4771P-GS μνήσθητί3403V-APD-2S μου1473P-GS σὺ4771P-NS ἕνεκα1752PREP τῆς3588T-GSF χρηστότητός5544N-GSF σου4771P-GS κύριε2962N-VSM

8 χρηστὸς5543A-NSM καὶ2532CONJ εὐθὴςA-NSM 3588T-NSM κύριος2962N-NSM διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN νομοθετήσει3549V-FAI-3S ἁμαρτάνοντας264V-PAPAP ἐν1722PREP ὁδῷ3598N-DSF

9 ὁδηγήσει3594V-FAI-3S πραεῖς4239A-APM ἐν1722PREP κρίσει2920N-DSF διδάξει1321V-FAI-3S πραεῖς4239A-APM ὁδοὺς3598N-APF αὐτοῦ846D-GSM

10 πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ὁδοὶ3598N-NPF κυρίου2962N-GSM ἔλεος1656N-NSN καὶ2532CONJ ἀλήθεια225N-NSF τοῖς3588T-DPM ἐκζητοῦσιν1567V-PAPDP τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN μαρτύρια3142N-APN αὐτοῦ846D-GSM

11 ἕνεκα1752PREP τοῦ3588T-GSN ὀνόματός3686N-GSN σου4771P-GS κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ ἱλάσῃ2433V-FMI-2S τῇ3588T-DSF ἁμαρτίᾳ266N-DSF μου1473P-GS πολλὴ4183A-NSF γάρ1063PRT ἐστιν1510V-PAI-3S

12 τίς5100I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM 3588T-NSM φοβούμενος5399V-PMPNS τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM νομοθετήσει3549V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP ὁδῷ3598N-DSF 3739 R-DSF ᾑρετίσατο140V-ANI-3S

13 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ἀγαθοῖς18A-DPM αὐλισθήσεται835V-FPI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN σπέρμα4690N-NSN αὐτοῦ846D-GSM κληρονομήσει2816V-FAI-3S γῆν1065N-ASF

14 κραταίωμαN-NSN κύριος2962N-NSM τῶν3588T-GPM φοβουμένων5399V-PMPGP αὐτόν846D-ASM [καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN κυρίου2962N-GSM τῶν3588T-GPM φοβουμένων5399V-PMPGP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ 3588T-NSF διαθήκη1242N-NSF αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN δηλῶσαι1213V-AAN αὐτοῖς846D-DPM

15 οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM μου1473P-GS διὰ1223PREP παντὸς3956A-GSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ὅτι3754CONJ αὐτὸς846D-NSM ἐκσπάσειV-FAI-3S ἐκ1537PREP παγίδος3803N-GSF τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM μου1473P-GS

16 ἐπίβλεψον1914V-AAD-2S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS καὶ2532CONJ ἐλέησόν1653V-AAD-2S με1473P-AS ὅτι3754CONJ μονογενὴς3439A-NSM καὶ2532CONJ πτωχός4434N-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ἐγώ1473P-NS

17 αἱ3588T-NPF θλίψεις2347N-NPF τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF μου1473P-GS ἐπλατύνθησαν4115V-API-3P ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF ἀναγκῶν318N-GPF μου1473P-GS ἐξάγαγέ1806V-AAD-2S με1473P-AS

18 ἰδὲ3708V-AAD-2S τὴν3588T-ASF ταπείνωσίν5014N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM κόπον2873N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἄφες863V-AAD-2S πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF μου1473P-GS

19 ἰδὲ3708V-AAD-2S τοὺς3588T-APM ἐχθρούς2190N-APM μου1473P-GS ὅτι3754CONJ ἐπληθύνθησαν4129V-API-3P καὶ2532CONJ μῖσοςN-NSN ἄδικον94A-NSN ἐμίσησάν3404V-AAI-3P με1473P-AS

20 φύλαξον5442V-AAD-2S τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ῥῦσαί4506V-AMD-2S με1473P-AS μὴ3165ADV καταισχυνθείην2617V-APO-1S ὅτι3754CONJ ἤλπισα1679V-AAI-1S ἐπὶ1909PREP σέ4771P-AS

21 ἄκακοι172A-NPM καὶ2532CONJ εὐθεῖς2117A-NPM ἐκολλῶντό2853V-IMI-3P μοι1473P-DS ὅτι3754CONJ ὑπέμεινά5278V-AAI-1S σε4771P-AS κύριε2962N-VSM

22 λύτρωσαι3084V-AMD-2S 3588T-NSM θεός2316N-NSM τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF θλίψεων2347N-GPF αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 26

1 Τοῦ3588T-GSM Δαυιδ1138N-PRI Κρῖνόν2919V-AAD-2S με1473P-AS κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS ἐν1722PREP ἀκακίᾳN-DSF μου1473P-GS ἐπορεύθην4198V-API-1S καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἐλπίζων1679V-PAPNS οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀσθενήσω770V-AAS-1S

2 δοκίμασόν1381V-AAD-2S με1473P-AS κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ πείρασόν3985V-AAD-2S με1473P-AS πύρωσον4448V-AAD-2S τοὺς3588T-APM νεφρούς3510N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF μου1473P-GS

3 ὅτι3754CONJ τὸ3588T-NSN ἔλεός1656N-NSN σου4771P-GS κατέναντι2713PREP τῶν3588T-GPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM μού1473P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ εὐηρέστησα2100V-AAI-1S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀληθείᾳ225N-DSF σου4771P-GS

4 οὐκ3364ADV ἐκάθισα2523V-AAI-1S μετὰ3326PREP συνεδρίου4892N-GSN ματαιότητος3153N-GSF καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP παρανομούντων3891V-PAPGP οὐ3364ADV μὴ3165ADV εἰσέλθω1525V-AAS-1S

5 ἐμίσησα3404V-AAI-1S ἐκκλησίαν1577N-ASF πονηρευομένωνV-PMPGP καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ἀσεβῶν765A-GPM οὐ3364ADV μὴ3165ADV καθίσω2523V-FAI-1S

6 νίψομαι3538V-FMI-1S ἐν1722PREP ἀθῴοις121A-DPM τὰς3588T-APF χεῖράς5495N-APF μου1473P-GS καὶ2532CONJ κυκλώσω2944V-FAI-1S τὸ3588T-ASN θυσιαστήριόν2379N-ASN σου4771P-GS κύριε2962N-VSM

7 τοῦ3588T-GSN ἀκοῦσαι191V-AAN φωνὴν5456N-ASF αἰνέσεως133N-GSF καὶ2532CONJ διηγήσασθαι1334V-AMP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN θαυμάσιά2297A-APN σου4771P-GS

8 κύριε2962N-VSM ἠγάπησα25V-AAI-1S εὐπρέπειαν2143N-ASF οἴκου3624N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τόπον5117N-ASM σκηνώματος4638N-GSN δόξης1391N-GSF σου4771P-GS

9 μὴ3165ADV συναπολέσῃς4881V-AAS-2S μετὰ3326PREP ἀσεβῶν765A-GPM τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ἀνδρῶν435N-GPM αἱμάτων129N-GPN τὴν3588T-ASF ζωήν2222N-ASF μου1473P-GS

10 ὧν3739 R-GPM ἐν1722PREP χερσὶν5495N-DPF ἀνομίαι458N-NPF 3588T-NSF δεξιὰ1188A-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐπλήσθη4130V-API-3S δώρων1435N-GPN

11 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἐν1722PREP ἀκακίᾳN-DSF μου1473P-GS ἐπορεύθην4198V-API-1S λύτρωσαί3084V-AMD-2S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐλέησόν1653V-AAD-2S με1473P-AS

12 3588T-NSM γὰρ1063PRT πούς4228N-NSM μου1473P-GS ἔστη2476V-AAI-3S ἐν1722PREP εὐθύτητι2118N-DSF ἐν1722PREP ἐκκλησίαις1577N-DPF εὐλογήσω2127V-FAI-1S σε4771P-AS κύριε2962N-VSM

Κεφάλαιο 27

1 Τοῦ3588T-GSM Δαυιδ1138N-PRI πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN χρισθῆναι5548V-APN Κύριος2962N-NSM φωτισμός5462N-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ σωτήρ4990N-NSM μου1473P-GS τίνα5100I-ASM φοβηθήσομαι5399V-FPI-1S κύριος2962N-NSM ὑπερασπιστὴςN-NSM τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF μου1473P-GS ἀπὸ575PREP τίνος5100I-GSN δειλιάσω1168V-FAI-1S

2 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐγγίζειν1448V-PAN ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS κακοῦντας2559V-PAPAP τοῦ3588T-GSN φαγεῖν2068V-AAN τὰς3588T-APF σάρκας4561N-APF μου1473P-GS οἱ3588T-NPM θλίβοντές2346V-PAPNP με1473P-AS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐχθροί2190N-NPM μου1473P-GS αὐτοὶ846D-NPM ἠσθένησαν770V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἔπεσαν4098V-AAI-3P

3 ἐὰν1437CONJ παρατάξηταιV-AMS-3S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS παρεμβολή3925N-NSF οὐ3364ADV φοβηθήσεται5399V-FPI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS ἐὰν1437CONJ ἐπαναστῇ1881V-AAS-3S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS πόλεμος4171N-NSM ἐν1722PREP ταύτῃ3778D-DSF ἐγὼ1473P-NS ἐλπίζω1679V-PAI-1S

4 μίαν1520A-ASF ᾐτησάμην154V-AMI-1S παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM ταύτην3778D-ASF ἐκζητήσω1567V-FAI-1S τοῦ3588T-GSN κατοικεῖν2730V-PAN με1473P-AS ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM κυρίου2962N-GSM πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF μου1473P-GS τοῦ3588T-GSN θεωρεῖν2334V-PAN με1473P-AS τὴν3588T-ASF τερπνότηταN-ASF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐπισκέπτεσθαι1980V-PMN τὸν3588T-ASM ναὸν3485N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

5 ὅτι3754CONJ ἔκρυψέν2928V-AAI-3S με1473P-AS ἐν1722PREP σκηνῇ4633N-DSF ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF κακῶν2556A-GPN μου1473P-GS ἐσκέπασένV-AAI-3S με1473P-AS ἐν1722PREP ἀποκρύφῳ614A-DSN τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP πέτρᾳ4073N-DSF ὕψωσέν5312V-AAI-3S με1473P-AS

6 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἰδοὺ2400INJ ὕψωσεν5312V-AAI-3S τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF μου1473P-GS ἐπ1909PREP ἐχθρούς2190N-APM μου1473P-GS ἐκύκλωσα2944V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἔθυσα2380V-AAI-1S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF αὐτοῦ846D-GSM θυσίαν2378N-ASF ἀλαλαγμοῦN-GSM ᾄσομαι103V-FMI-1S καὶ2532CONJ ψαλῶ5567V-FAI-1S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

7 εἰσάκουσον1522V-AAD-2S κύριε2962N-VSM τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF μου1473P-GS ἧς3739 R-GSF ἐκέκραξα2896V-AAI-1S ἐλέησόν1653V-AAD-2S με1473P-AS καὶ2532CONJ εἰσάκουσόν1522V-AAD-2S μου1473P-GS

8 σοὶ4771P-DS εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS Ἐζήτησεν2212V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS κύριε2962N-VSM ζητήσω2212V-FAI-1S

9 μὴ3165ADV ἀποστρέψῃς654V-AAS-2S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS μὴ3165ADV ἐκκλίνῃς1578V-PAS-2S ἐν1722PREP ὀργῇ3709N-DSF ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM σου4771P-GS βοηθός998N-NSM μου1473P-GS γενοῦ1096V-AMD-2S μὴ3165ADV ἀποσκορακίσῃςV-AAS-2S με1473P-AS καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἐγκαταλίπῃς1459V-AAS-2S με1473P-AS 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM σωτήρ4990N-NSM μου1473P-GS

10 ὅτι3754CONJ 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF μου1473P-GS ἐγκατέλιπόν1459V-AAI-3P με1473P-AS 3588T-NSM δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM προσελάβετό4355V-ANI-3S με1473P-AS

11 νομοθέτησόν3549V-AAD-2S με1473P-AS κύριε2962N-VSM τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ὁδήγησόν3594V-AAD-2S με1473P-AS ἐν1722PREP τρίβῳ5147N-DSF εὐθείᾳ2117A-DSF ἕνεκα1752PREP τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM μου1473P-GS

12 μὴ3165ADV παραδῷς3860V-AAS-2S με1473P-AS εἰς1519PREP ψυχὰς5590N-APF θλιβόντων2346V-PAPGP με1473P-AS ὅτι3754CONJ ἐπανέστησάν1881V-AAI-3P μοι1473P-DS μάρτυρες3144N-NPM ἄδικοι94A-NPM καὶ2532CONJ ἐψεύσατο5574V-ANI-3S 3588T-NSF ἀδικία93N-NSF ἑαυτῇ1438D-DSF

13 πιστεύω4100V-PAI-1S τοῦ3588T-GSN ἰδεῖν3708V-AAN τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF ζώντων2198V-PAPGP

14 ὑπόμεινον5278V-AAD-2S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἀνδρίζου407V-PMD-2S καὶ2532CONJ κραταιούσθω2901V-PMD-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ὑπόμεινον5278V-AAD-2S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM

Κεφάλαιο 28

1 Τοῦ3588T-GSM Δαυιδ1138N-PRI Πρὸς4314PREP σέ4771P-AS κύριε2962N-VSM ἐκέκραξα2896V-AAI-1S 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS μὴ3165ADV παρασιωπήσῃςV-AAS-2S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS μήποτε3379ADV παρασιωπήσῃςV-AAS-2S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ὁμοιωθήσομαι3666V-FPI-1S τοῖς3588T-DPM καταβαίνουσιν2597V-PAPDP εἰς1519PREP λάκκονN-ASM

2 εἰσάκουσον1522V-AAD-2S τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τῆς3588T-GSF δεήσεώς1162N-GSF μου1473P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN δέεσθαί1189V-PMN με1473P-AS πρὸς4314PREP σέ4771P-AS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN με1473P-AS αἴρειν142V-PAN χεῖράς5495N-APF μου1473P-GS πρὸς4314PREP ναὸν3485N-ASM ἅγιόν40A-ASM σου4771P-GS

3 μὴ3165ADV συνελκύσῃςV-AAS-2S μετὰ3326PREP ἁμαρτωλῶν268A-GPM τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ἐργαζομένων2038V-PMPGP ἀδικίαν93N-ASF μὴ3165ADV συναπολέσῃς4881V-AAS-2S με1473P-AS τῶν3588T-GPM λαλούντων2980V-PAPGP εἰρήνην1515N-ASF μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM πλησίον4139ADV αὐτῶν846D-GPM κακὰ2556A-NPN δὲ1161PRT ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF καρδίαις2588N-DPF αὐτῶν846D-GPM

4 δὸς1325V-AAD-2S αὐτοῖς846D-DPM κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF πονηρίαν4189N-ASF τῶν3588T-GPN ἐπιτηδευμάτωνN-GPN αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτῶν846D-GPM δὸς1325V-AAD-2S αὐτοῖς846D-DPM ἀπόδος591V-AAD-2S τὸ3588T-ASN ἀνταπόδομα468N-ASN αὐτῶν846D-GPM αὐτοῖς846D-DPM

5 ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV συνῆκαν4920V-AAI-3P εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτοῦ846D-GSM καθελεῖς2507V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV οἰκοδομήσεις3618V-FAI-3S αὐτούς846D-APM

6 εὐλογητὸς2128A-NSM κύριος2962N-NSM ὅτι3754CONJ εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τῆς3588T-GSF δεήσεώς1162N-GSF μου1473P-GS

7 κύριος2962N-NSM βοηθός998N-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ὑπερασπιστήςN-NSM μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM ἤλπισεν1679V-AAI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐβοηθήθην997V-API-1S καὶ2532CONJ ἀνέθαλεν330V-AAI-3S 3588T-NSF σάρξ4561N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP θελήματός2307N-GSN μου1473P-GS ἐξομολογήσομαι1843V-FMI-1S αὐτῷ846D-DSM

8 κύριος2962N-NSM κραταίωμαN-NSN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ὑπερασπιστὴςN-NSM τῶν3588T-GPN σωτηρίων4992N-GPN τοῦ3588T-GSM χριστοῦ5547A-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S

9 σῶσον4982V-AAD-2S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ εὐλόγησον2127V-AAD-2S τὴν3588T-ASF κληρονομίαν2817N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ποίμανον4165V-AAD-2S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἔπαρον1869V-AAD-2S αὐτοὺς846D-APM ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM

Κεφάλαιο 29

1 Ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI ἐξοδίουN-GSN σκηνῆς4633N-GSF Ἐνέγκατε5342V-AAD-2P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM υἱοὶ5207N-NPM θεοῦ2316N-GSM ἐνέγκατε5342V-AAD-2P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM υἱοὺς5207N-APM κριῶνN-GPM ἐνέγκατε5342V-AAD-2P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM δόξαν1391N-ASF καὶ2532CONJ τιμήν5092N-ASF

2 ἐνέγκατε5342V-AAD-2P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM δόξαν1391N-ASF ὀνόματι3686N-DSN αὐτοῦ846D-GSM προσκυνήσατε4352V-AAD-2P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἐν1722PREP αὐλῇ833N-DSF ἁγίᾳ40A-DSF αὐτοῦ846D-GSM

3 φωνὴ5456N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN ὑδάτων5204N-GPN 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF ἐβρόντησενV-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἐπὶ1909PREP ὑδάτων5204N-GPN πολλῶν4183A-GPN

4 φωνὴ5456N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP ἰσχύι2479N-DSF φωνὴ5456N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP μεγαλοπρεπείᾳN-DSF

5 φωνὴ5456N-NSF κυρίου2962N-GSM συντρίβοντος4937V-PAPGS κέδρους2748N-APF καὶ2532CONJ συντρίψει4937V-FAI-3S κύριος2962N-NSM τὰς3588T-APF κέδρους2748N-APF τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM

6 καὶ2532CONJ λεπτυνεῖV-FAI-3S αὐτὰς846D-APF ὡς3739CONJ τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM τὸν3588T-ASM Λίβανον3030N-ASM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἠγαπημένος25V-RMPNS ὡς3739CONJ υἱὸς5207N-NSM μονοκερώτωνN-GPM

7 φωνὴ5456N-NSF κυρίου2962N-GSM διακόπτοντοςV-PAPGS φλόγα5395N-ASF πυρός4442N-GSN

8 φωνὴ5456N-NSF κυρίου2962N-GSM συσσείοντοςV-PAPGS ἔρημον2048N-ASF καὶ2532CONJ συσσείσειV-FAI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF ἔρημον2048N-ASF ΚαδηςN-PRI

9 φωνὴ5456N-NSF κυρίου2962N-GSM καταρτιζομένου2675V-PMPGS ἐλάφουςN-APM καὶ2532CONJ ἀποκαλύψει601V-FAI-3S δρυμούςN-APM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ναῷ3485N-DSM αὐτοῦ846D-GSM πᾶς3956A-NSM τις5100I-NSM λέγει3004V-PAI-3S δόξαν1391N-ASF

10 κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM κατακλυσμὸν2627N-ASM κατοικιεῖ2730V-FAI-3S καὶ2532CONJ καθίεται2524V-PPI-3S κύριος2962N-NSM βασιλεὺς935N-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

11 κύριος2962N-NSM ἰσχὺν2479N-ASF τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM αὐτοῦ846D-GSM δώσει1325V-FAI-3S κύριος2962N-NSM εὐλογήσει2127V-FAI-3S τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF

Κεφάλαιο 30

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ψαλμὸς5568N-NSM ᾠδῆς3592N-GSF τοῦ3588T-GSM ἐγκαινισμοῦN-GSM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI
Ὑψώσω5312V-FAI-1S σε4771P-AS κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ ὑπέλαβές5274V-AAI-2S με1473P-AS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ηὔφρανας2165V-AAI-2S τοὺς3588T-APM ἐχθρούς2190N-APM μου1473P-GS ἐπ1909PREP ἐμέ1473P-AS

2 κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS ἐκέκραξα2896V-AAI-1S πρὸς4314PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ ἰάσω2390V-FAI-1S με1473P-AS

3 κύριε2962N-VSM ἀνήγαγες321V-AAI-2S ἐξ1537PREP ᾅδου86N-GSM τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS ἔσωσάς4982V-AAI-2S με1473P-AS ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM καταβαινόντων2597V-PAPGP εἰς1519PREP λάκκονN-ASM

4 ψάλατε5567V-AAD-2P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM οἱ3588T-NPM ὅσιοι3741A-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξομολογεῖσθε1843V-PMI-2P τῇ3588T-DSF μνήμῃ3420N-DSF τῆς3588T-GSF ἁγιωσύνης42N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

5 ὅτι3754CONJ ὀργὴ3709N-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM θυμῷ2372N-DSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ζωὴ2222N-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN θελήματι2307N-DSN αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-ASN ἑσπέρας2073N-GSF αὐλισθήσεται835V-FPI-3S κλαυθμὸς2805N-NSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV ἀγαλλίασις20N-NSF

6 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT εἶπα2036V-AAI-1S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF εὐθηνίᾳN-DSF μου1473P-GS Οὐ3364ADV μὴ3165ADV σαλευθῶ4531V-APS-1S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

7 κύριε2962N-VSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN θελήματί2307N-DSN σου4771P-GS παρέσχου3930V-AMI-2S τῷ3588T-DSN κάλλειN-DSN μου1473P-GS δύναμιν1411N-ASF ἀπέστρεψας654V-AAI-2S δὲ1161PRT τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐγενήθην1096V-API-1S τεταραγμένος5015V-RPPNS

8 πρὸς4314PREP σέ4771P-AS κύριε2962N-VSM κεκράξομαι2896V-FMI-1S καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM μου1473P-GS δεηθήσομαι1210V-FPI-1S

9 Τίς5100I-NSF ὠφέλεια5622N-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN αἵματί129N-DSN μου1473P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN καταβῆναί2597V-AAN με1473P-AS εἰς1519PREP διαφθοράν1312N-ASF μὴ3165ADV ἐξομολογήσεταί1843V-FMI-3S σοι4771P-DS χοῦς5522N-NSM 2228CONJ ἀναγγελεῖ312V-FAI-3S τὴν3588T-ASF ἀλήθειάν225N-ASF σου4771P-GS

10 ἤκουσεν191V-AAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἠλέησέν1653V-AAI-3S με1473P-AS κύριος2962N-NSM ἐγενήθη1096V-API-3S βοηθός998N-NSM μου1473P-GS

11 ἔστρεψας4762V-AAI-2S τὸν3588T-ASM κοπετόν2870N-ASM μου1473P-GS εἰς1519PREP χορὸν5525N-ASM ἐμοί1473P-DS διέρρηξας1284V-AAI-2S τὸν3588T-ASM σάκκον4526N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ περιέζωσάς4024V-AAI-2S με1473P-AS εὐφροσύνην2167N-ASF

12 ὅπως3704CONJ ἂν302PRT ψάλῃ5567V-PAS-3S σοι4771P-DS 3588T-NSF δόξα1391N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV κατανυγῶ2660V-AAS-2S κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM ἐξομολογήσομαί1843V-FMI-1S σοι4771P-DS

Κεφάλαιο 31

1 Εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τέλος5056N-ASN ψαλμὸς5568N-NSM τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI ἐκστάσεως1611N-GSF
Ἐπὶ1909PREP σοί4771P-DS κύριε2962N-VSM ἤλπισα1679V-AAI-1S μὴ3165ADV καταισχυνθείην2617V-APO-1S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δικαιοσύνῃ1343N-DSF σου4771P-GS ῥῦσαί4506V-AMD-2S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐξελοῦ1807V-AMD-2S με1473P-AS

2 κλῖνον2827V-PAPAS πρός4314PREP με1473P-AS τὸ3588T-ASN οὖς3775N-ASN σου4771P-GS τάχυνονV-AAD-2S τοῦ3588T-GSN ἐξελέσθαι1807V-AMP με1473P-AS γενοῦ1096V-AMD-2S μοι1473P-DS εἰς1519PREP θεὸν2316N-ASM ὑπερασπιστὴνN-ASM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM καταφυγῆςN-GSF τοῦ3588T-GSN σῶσαί4982V-AAN με1473P-AS

3 ὅτι3754CONJ κραταίωμάN-NSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ καταφυγή2703N-NSF μου1473P-GS εἶ1510V-PAI-2S σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ ἕνεκεν1752PREP τοῦ3588T-GSN ὀνόματός3686N-GSN σου4771P-GS ὁδηγήσεις3594V-FAI-3S με1473P-AS καὶ2532CONJ διαθρέψειςV-FAI-3S με1473P-AS

4 ἐξάξεις1806V-FAI-3S με1473P-AS ἐκ1537PREP παγίδος3803N-GSF ταύτης3778D-GSF ἧς3739 R-GSF ἔκρυψάν2928V-AAI-3P μοι1473P-DS ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM ὑπερασπιστήςN-NSM μου1473P-GS

5 εἰς1519PREP χεῖράς5495N-APF σου4771P-GS παραθήσομαι3908V-FMI-1S τὸ3588T-ASN πνεῦμά4151N-ASN μου1473P-GS ἐλυτρώσω3084V-AMI-2S με1473P-AS κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῆς3588T-GSF ἀληθείας225N-GSF

6 ἐμίσησας3404V-AAI-2S τοὺς3588T-APM διαφυλάσσοντας1314V-PAPAP ματαιότητας3153N-APF διὰ1223PREP κενῆς2756A-GSF ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἤλπισα1679V-AAI-1S

7 ἀγαλλιάσομαι21V-FMI-1S καὶ2532CONJ εὐφρανθήσομαι2165V-FPI-1S ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ἐλέει1656N-DSN σου4771P-GS ὅτι3754CONJ ἐπεῖδες1896V-AAI-2S τὴν3588T-ASF ταπείνωσίν5014N-ASF μου1473P-GS ἔσωσας4982V-AAI-2S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF ἀναγκῶν318N-GPF τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS

8 καὶ2532CONJ οὐ3364ADV συνέκλεισάς4788V-AAI-2S με1473P-AS εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF ἐχθροῦ2190N-GSM ἔστησας2476V-AAI-2S ἐν1722PREP εὐρυχώρῳ2149A-DSN τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM μου1473P-GS

9 ἐλέησόν1653V-AAD-2S με1473P-AS κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ θλίβομαι2346V-PMI-1S ἐταράχθη5015V-API-3S ἐν1722PREP θυμῷ2372N-DSM 3588T-NSM ὀφθαλμός3788N-NSM μου1473P-GS 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF γαστήρ1064N-NSF μου1473P-GS

10 ὅτι3754CONJ ἐξέλιπεν1587V-AAI-3S ἐν1722PREP ὀδύνῃ3601N-DSF 3588T-NSF ζωή2222N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἔτη2094N-NPN μου1473P-GS ἐν1722PREP στεναγμοῖς4726N-DPM ἠσθένησεν770V-AAI-3S ἐν1722PREP πτωχείᾳ4432N-DSF 3588T-NSF ἰσχύς2479N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ὀστᾶ3747N-NPN μου1473P-GS ἐταράχθησαν5015V-API-3P

11 παρὰ3844PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἐχθρούς2190N-APM μου1473P-GS ἐγενήθην1096V-API-1S ὄνειδος3681N-NSN καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM γείτοσίν1069N-DPM μου1473P-GS σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ φόβος5401N-NSM τοῖς3588T-DPM γνωστοῖς1110A-DPM μου1473P-GS οἱ3588T-NPM θεωροῦντές2334V-PAPNP με1473P-AS ἔξω1854ADV ἔφυγον5343V-AAI-3P ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS

12 ἐπελήσθην1950V-API-1S ὡσεὶ5616ADV νεκρὸς3498N-NSM ἀπὸ575PREP καρδίας2588N-GSF ἐγενήθην1096V-API-1S ὡσεὶ5616ADV σκεῦος4632N-NSN ἀπολωλός622V-RAPNS

13 ὅτι3754CONJ ἤκουσα191V-AAI-1S ψόγονN-ASM πολλῶν4183A-GPM παροικούντων3939V-PAPGP κυκλόθεν2943ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐπισυναχθῆναι1996V-APN αὐτοὺς846D-APM ἅμα260ADV ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS τοῦ3588T-GSN λαβεῖν2983V-AAN τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS ἐβουλεύσαντο1011V-AMI-3P

14 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS ἤλπισα1679V-AAI-1S κύριε2962N-VSM εἶπα2036V-AAI-1S Σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS

15 ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χερσίν5495N-DPF σου4771P-GS οἱ3588T-NPM καιροί2540N-NPM μου1473P-GS ῥῦσαί4506V-AMD-2S με1473P-AS ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἐχθρῶν2190N-GPM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM καταδιωκόντων2614V-PAPGP με1473P-AS

16 ἐπίφανον2014V-AAD-2S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM δοῦλόν1401N-ASM σου4771P-GS σῶσόν4982V-AAD-2S με1473P-AS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐλέει1656N-DSN σου4771P-GS

17 κύριε2962N-VSM μὴ3165ADV καταισχυνθείην2617V-APO-1S ὅτι3754CONJ ἐπεκαλεσάμην1941V-AMI-1S σε4771P-AS αἰσχυνθείησαν153V-APO-3P οἱ3588T-NPM ἀσεβεῖς765A-NPM καὶ2532CONJ καταχθείησαν2609V-APO-3P εἰς1519PREP ᾅδου86N-GSM

18 ἄλαλα216A-NPN γενηθήτω1096V-APD-3S τὰ3588T-NPN χείλη5491N-NPN τὰ3588T-NPN δόλια1386A-NPN τὰ3588T-NPN λαλοῦντα2980V-PAPNP κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM δικαίου1342A-GSM ἀνομίαν458N-ASF ἐν1722PREP ὑπερηφανίᾳ5243N-DSF καὶ2532CONJ ἐξουδενώσει1847N-DSF

19 ὡς3739CONJ πολὺ4183A-NSN τὸ3588T-NSN πλῆθος4128N-NSN τῆς3588T-GSF χρηστότητός5544N-GSF σου4771P-GS κύριε2962N-VSM ἧς3739 R-GSF ἔκρυψας2928V-AAI-2S τοῖς3588T-DPM φοβουμένοις5399V-PMPDP σε4771P-AS ἐξειργάσωV-AMI-2S τοῖς3588T-DPM ἐλπίζουσιν1679V-PAPDP ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS ἐναντίον1726PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM

20 κατακρύψειςV-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ἀποκρύφῳ614A-DSN τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS ἀπὸ575PREP ταραχῆς5016N-GSF ἀνθρώπων444N-GPM σκεπάσειςV-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP σκηνῇ4633N-DSF ἀπὸ575PREP ἀντιλογίας485N-GSF γλωσσῶν1100N-GPF

21 εὐλογητὸς2128A-NSM κύριος2962N-NSM ὅτι3754CONJ ἐθαυμάστωσενV-AAI-3S τὸ3588T-NSN ἔλεος1656N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP πόλει4172N-DSF περιοχῆς4042N-GSF

22 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT εἶπα2036V-AAI-1S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐκστάσει1611N-DSF μου1473P-GS Ἀπέρριμμαι641V-RPI-1S ἄρα685PRT ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῶν3588T-GPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM σου4771P-GS διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN εἰσήκουσας1522V-AAI-2S τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τῆς3588T-GSF δεήσεώς1162N-GSF μου1473P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN κεκραγέναι2896V-RAN με1473P-AS πρὸς4314PREP σέ4771P-AS

23 ἀγαπήσατε25V-AAD-2P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ὅσιοι3741A-NPM αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ἀληθείας225N-GSF ἐκζητεῖ1567V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἀνταποδίδωσιν467V-PAI-3S τοῖς3588T-DPM περισσῶς4053ADV ποιοῦσιν4160V-PAPDP ὑπερηφανίαν5243N-ASF

24 ἀνδρίζεσθε407V-PMD-2P καὶ2532CONJ κραταιούσθω2901V-PMD-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF ὑμῶν4771P-GP πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐλπίζοντες1679V-PAPNP ἐπὶ1909PREP κύριον2962N-ASM

Κεφάλαιο 32

1 Τῷ3588T-DSM Δαυιδ1138N-PRI συνέσεως4907N-GSF Μακάριοι3107A-NPM ὧν3739 R-GPM ἀφέθησαν863V-API-3P αἱ3588T-NPF ἀνομίαι458N-NPF καὶ2532CONJ ὧν3739 R-GPM ἐπεκαλύφθησαν1943V-API-3P αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF

2 μακάριος3107A-NSM ἀνήρ435N-NSM οὗ3739 R-GSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV λογίσηται3049V-AMS-3S κύριος2962N-NSM ἁμαρτίαν266N-ASF οὐδὲ3761CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στόματι4750N-DSN αὐτοῦ846D-GSM δόλος1388N-NSM

3 ὅτι3754CONJ ἐσίγησα4601V-AAI-1S ἐπαλαιώθη3822V-API-3S τὰ3588T-NPN ὀστᾶ3747N-NPN μου1473P-GS ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN κράζειν2896V-PAN με1473P-AS ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF

4 ὅτι3754CONJ ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ νυκτὸς3571N-GSF ἐβαρύνθη925V-API-3S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS 3588T-NSF χείρ5495N-NSF σου4771P-GS ἐστράφην4762V-API-1S εἰς1519PREP ταλαιπωρίαν5004N-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐμπαγῆναιV-APN ἄκανθαν173N-ASF διάψαλμαN-NSN

5 τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF μου1473P-GS ἐγνώρισα1107V-AAI-1S καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀνομίαν458N-ASF μου1473P-GS οὐκ3364ADV ἐκάλυψα2572V-AAI-1S εἶπα2036V-AAI-1S ἘξαγορεύσωV-FAI-1S κατ2596PREP ἐμοῦ1473P-GS τὴν3588T-ASF ἀνομίαν458N-ASF μου1473P-GS τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἀφῆκας863V-AAI-2S τὴν3588T-ASF ἀσέβειαν763N-ASF τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF μου1473P-GS διάψαλμαN-NSN

6 ὑπὲρ5228PREP ταύτης3778D-GSF προσεύξεται4336V-FMI-3S πᾶς3956A-NSM ὅσιος3741A-NSM πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS ἐν1722PREP καιρῷ2540N-DSM εὐθέτῳ2111A-DSM πλὴν4133ADV