Παροιμίαι

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Παροιμίαι3942N-NPF ΣαλωμῶντοςN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Δαυιδ1138N-PRI ὃς3739 R-NSM ἐβασίλευσεν936V-AAI-3S ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI

2 γνῶναι1097V-AAN σοφίαν4678N-ASF καὶ2532CONJ παιδείαν3809N-ASF νοῆσαί3539V-AAN τε5037CONJ λόγους3056N-APM φρονήσεως5428N-GSF

3 δέξασθαί1209V-AMP τε5037CONJ στροφὰςN-APF λόγων3056N-GPM νοῆσαί3539V-AAN τε5037CONJ δικαιοσύνην1343N-ASF ἀληθῆ227A-ASF καὶ2532CONJ κρίμα2917N-ASN κατευθύνειν2720V-PAN

4 ἵνα2443CONJ δῷ1325V-AAS-3S ἀκάκοις172A-DPM πανουργίαν3834N-ASF παιδὶ3816N-DSM δὲ1161PRT νέῳ3501A-DSM αἴσθησίν144N-ASF τε5037PRT καὶ2532CONJ ἔννοιαν1771N-ASF

5 τῶνδε3592D-GPF γὰρ1063PRT ἀκούσας191V-AAPNS σοφὸς4680A-NSM σοφώτερος4680A-NSMC ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM δὲ1161PRT νοήμωνA-NSM κυβέρνησιν2941N-ASM κτήσεται2932V-FMI-3S

6 νοήσει3539V-FAI-3S τε5037CONJ παραβολὴν3850N-ASF καὶ2532CONJ σκοτεινὸν4652A-ASM λόγον3056N-ASM ῥήσειςN-APF τε5037CONJ σοφῶν4680A-GPM καὶ2532CONJ αἰνίγματα135N-APN

7 Ἀρχὴ746N-NSF σοφίας4678N-GSF φόβος5401N-NSM θεοῦ2316N-GSM σύνεσις4907N-NSF δὲ1161PRT ἀγαθὴ18A-NSF πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM ποιοῦσιν4160V-PAPDP αὐτήν846D-ASF εὐσέβεια2150N-NSF δὲ1161PRT εἰς1519PREP θεὸν2316N-ASM ἀρχὴ746N-NSF αἰσθήσεως144N-GSF σοφίαν4678N-ASF δὲ1161PRT καὶ2532CONJ παιδείαν3809N-ASF ἀσεβεῖς765A-NPM ἐξουθενήσουσιν1848V-FAI-3P

8 ἄκουε191V-PAD-2S υἱέ5207N-VSM παιδείαν3809N-ASF πατρός3962N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἀπώσῃ683V-AAS-3S θεσμοὺςN-APM μητρός3384N-GSF σου4771P-GS

9 στέφανον4735N-ASM γὰρ1063PRT χαρίτων5485N-GPF δέξῃ1209V-AMS-2S σῇ4674A-DSF κορυφῇN-DSF καὶ2532CONJ κλοιὸνN-ASM χρύσεον5552A-ASM περὶ4012PREP σῷ4674A-DSM τραχήλῳ5137N-DSM

10 υἱέ5207N-VSM μή3165ADV σε4771P-AS πλανήσωσιν4105V-AAS-3P ἄνδρες435N-NPM ἀσεβεῖς765A-NPM μηδὲ3366CONJ βουληθῇς1014V-APS-2S ἐὰν1437CONJ παρακαλέσωσί3870V-AAS-3P σε4771P-AS λέγοντες3004V-PAPNP

11 Ἐλθὲ2064V-PAD-2S μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-GP κοινώνησον2841V-AAD-2S αἵματος129N-GSN κρύψωμεν2928V-AAS-1P δὲ1161PRT εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF ἄνδρα435N-ASM δίκαιον1342A-ASM ἀδίκως94ADV

12 καταπίωμεν2666V-AAS-1P δὲ1161PRT αὐτὸν846D-ASM ὥσπερ3746ADV ᾅδης86N-NSM ζῶντα2198V-PAPAS καὶ2532CONJ ἄρωμεν142V-AAS-1P αὐτοῦ846D-GSM τὴν3588T-ASF μνήμην3420N-ASF ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF

13 τὴν3588T-ASF κτῆσιν2932N-ASF αὐτοῦ846D-GSM τὴν3588T-ASF πολυτελῆ4185A-ASF καταλαβώμεθα2638V-AMS-1P πλήσωμεν4130V-AAS-1P δὲ1161PRT οἴκους3624N-APM ἡμετέρους2251A-APM σκύλων4661N-GPN

14 τὸν3588T-ASM δὲ1161PRT σὸν4674A-ASM κλῆρον2819N-ASM βάλε906V-AAD-2S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-DP κοινὸν2839A-ASN δὲ1161PRT βαλλάντιον905N-ASN κτησώμεθα2932V-AMS-1P πάντες3956A-NPM καὶ2532CONJ μαρσίππιονN-ASN ἓν1519A-ASN γενηθήτω1096V-APD-3S ἡμῖν1473P-DP

15 μὴ3165ADV πορευθῇς4198V-APS-2S ἐν1722PREP ὁδῷ3598N-DSM μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM ἔκκλινον1578V-AAD-2S δὲ1161PRT τὸν3588T-ASM πόδα4228N-ASM σου4771P-GS ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF τρίβων5147N-GPF αὐτῶν846D-GPM

16 οἱ3588T-NPM γὰρ1063PRT πόδες4228N-NPM αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP κακίαν2549N-ASF τρέχουσιν5143V-PAI-3P καὶ2532CONJ ταχινοὶ5031A-NPM τοῦ3588T-GSN ἐκχέαι1632V-AAN αἷμα129N-ASN

17 οὐ3364ADV γὰρ1063PRT ἀδίκως94ADV ἐκτείνεται1614V-PMI-3S δίκτυα1350N-APN πτερωτοῖςA-DPN

18 αὐτοὶ846D-NPM γὰρ1063PRT οἱ3588T-NPM φόνου5408N-GSM μετέχοντες3348V-PAPNP θησαυρίζουσιν2343V-PAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM κακά2556A-APN 3588T-NSF δὲ1161PRT καταστροφὴ2692N-NSF ἀνδρῶν435N-GPM παρανόμων3891A-GPM κακή2556A-NSF

19 αὗται1438D-NPF αἱ3588T-NPF ὁδοί3598N-NPF εἰσιν1510V-PAI-3P πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM συντελούντων4931V-PAPGP τὰ3588T-APN ἄνομα459A-APN τῇ3588T-DSF γὰρ1063PRT ἀσεβείᾳ763N-DSF τὴν3588T-ASF ἑαυτῶν1438D-GPN ψυχὴν5590N-ASF ἀφαιροῦνται851V-PMI-3P

20 Σοφία4678N-NSF ἐν1722PREP ἐξόδοις1841N-DPF ὑμνεῖται5214V-PMI-3S ἐν1722PREP δὲ1161PRT πλατείαις4116A-DPF παρρησίαν3954N-ASF ἄγει71V-PAI-3S

21 ἐπ1909PREP ἄκρων206A-GPN δὲ1161PRT τειχέων5038N-GPN κηρύσσεται2784V-PMI-3S ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT πύλαις4439N-DPF δυναστῶν1413N-GPM παρεδρεύει3917V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT πύλαις4439N-DPF πόλεως4172N-GSF θαρροῦσα2293V-PAPNS λέγει3004V-PAI-3S

22 Ὅσον3745A-ASM ἂν302PRT χρόνον5550N-ASM ἄκακοι172A-NPM ἔχωνται2192V-PMS-3P τῆς3588T-GSF δικαιοσύνης1343N-GSF οὐκ3364ADV αἰσχυνθήσονται153V-FPI-3P οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἄφρονες878A-NPM τῆς3588T-GSF ὕβρεως5196N-GSF ὄντες1510V-PAPNP ἐπιθυμηταί1938N-NPM ἀσεβεῖς765A-NPM γενόμενοι1096V-AMPNP ἐμίσησαν3404V-AAI-3P αἴσθησιν144N-ASF

23 καὶ2532CONJ ὑπεύθυνοιN-NPM ἐγένοντο1096V-AMI-3P ἐλέγχοις1650N-DPM ἰδοὺ2400INJ προήσομαιV-FMI-1S ὑμῖν4771P-DP ἐμῆς1699A-GSF πνοῆς4157N-GSF ῥῆσινN-ASF διδάξω1321V-FAI-1S δὲ1161PRT ὑμᾶς4771P-AP τὸν3588T-ASM ἐμὸν1699A-ASM λόγον3056N-ASM

24 ἐπειδὴ1894CONJ ἐκάλουν2564V-IAI-1S καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπηκούσατε5219V-AAI-2P καὶ2532CONJ ἐξέτεινον1614V-IAI-1S λόγους3056N-APM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV προσείχετε4337V-IAI-2P

25 ἀλλὰ235CONJ ἀκύρους3361A-APF ἐποιεῖτε4160V-IAI-2P ἐμὰς1699A-APF βουλάς1012N-APF τοῖς3588T-DPM δὲ1161PRT ἐμοῖς1699A-DPM ἐλέγχοις1650N-DPM ἠπειθήσατε544V-AAI-2P

26 τοιγαροῦν5105PRT κἀγὼ2504CONJ τῇ3588T-DSF ὑμετέρᾳ5212A-DSF ἀπωλείᾳ684N-DSF ἐπιγελάσομαιV-FMI-1S καταχαροῦμαιV-FMI-1S δέ1161PRT ἡνίκα2259ADV ἂν302PRT ἔρχηται2064V-PMS-3S ὑμῖν4771P-DP ὄλεθρος3639N-NSM

27 καὶ2532CONJ ὡς3739ADV ἂν302PRT ἀφίκηται864V-AMS-3S ὑμῖν4771P-DP ἄφνω869ADV θόρυβος2351N-NSM 3588T-NSF δὲ1161PRT καταστροφὴ2692N-NSF ὁμοίως3664ADV καταιγίδιN-DSF παρῇ3918V-PAS-3S καὶ2532CONJ ὅταν3752ADV ἔρχηται2064V-PMS-3S ὑμῖν4771P-DP θλῖψις2347N-NSF καὶ2532CONJ πολιορκίαN-NSF 2228CONJ ὅταν3752ADV ἔρχηται2064V-PMS-3S ὑμῖν4771P-DP ὄλεθρος3639N-NSM

28 ἔσται1510V-FMI-3S γὰρ1063PRT ὅταν3752ADV ἐπικαλέσησθέ1941V-AMS-2P με1473P-AS ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT οὐκ3364ADV εἰσακούσομαι1522V-FMI-1S ὑμῶν4771P-GP ζητήσουσίν2212V-FAI-3P με1473P-AS κακοὶ2556A-NPM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὑρήσουσιν2147V-FAI-3P

29 ἐμίσησαν3404V-AAI-3P γὰρ1063PRT σοφίαν4678N-ASF τὸν3588T-ASM δὲ1161PRT φόβον5401N-ASM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM οὐ3364ADV προείλαντο4255V-AMI-3P

30 οὐδὲ3761CONJ ἤθελον2309V-IAI-3P ἐμαῖς1699A-DPF προσέχειν4337V-PAN βουλαῖς1012N-DPF ἐμυκτήριζον3456V-IAI-3P δὲ1161PRT ἐμοὺς1699A-APM ἐλέγχους1650N-APM

31 τοιγαροῦν5105PRT ἔδονται2068V-FMI-3P τῆς3588T-GSF ἑαυτῶν1438D-GPM ὁδοῦ3598N-GSF τοὺς3588T-APM καρποὺς2590N-APM καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF ἑαυτῶν1438D-GPF ἀσεβείας763N-GSF πλησθήσονται4130V-FPI-3P

32 ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM γὰρ1063PRT ἠδίκουν91V-IAI-3P νηπίους3516A-APM φονευθήσονται5407V-FPI-3P καὶ2532CONJ ἐξετασμὸςN-NSM ἀσεβεῖς765A-APM ὀλεῖV-FAI-3S

33 3588T-NSM δὲ1161PRT ἐμοῦ1473P-GS ἀκούων191V-PAPNS κατασκηνώσει2681V-FAI-3S ἐπ1909PREP ἐλπίδι1680N-DSF καὶ2532CONJ ἡσυχάσει2270V-FAI-3S ἀφόβως870ADV ἀπὸ575PREP παντὸς3956A-GSN κακοῦ2556A-GSN

Κεφάλαιο 2

1 Υἱέ5207N-VSM ἐὰν1437CONJ δεξάμενος1209V-AMPNS ῥῆσινN-ASF ἐμῆς1699A-GSF ἐντολῆς1785N-GSF κρύψῃς2928V-AAS-2S παρὰ3844PREP σεαυτῷ4572D-DSM

2 ὑπακούσεται5219V-FMI-3S σοφίας4678N-GSF τὸ3588T-NSN οὖς3775N-NSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ παραβαλεῖς3846V-FAI-3S καρδίαν2588N-ASF σου4771P-GS εἰς1519PREP σύνεσιν4907N-ASF παραβαλεῖς3846V-FAI-3S δὲ1161PRT αὐτὴν846D-ASF ἐπὶ1909PREP νουθέτησινN-ASF τῷ3588T-DSM υἱῷ5207N-DSM σου4771P-GS

3 ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT τὴν3588T-ASF σοφίαν4678N-ASF ἐπικαλέσῃ1941V-AAS-3S καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF συνέσει4907N-DSF δῷς1325V-AAS-2S φωνήν5456N-ASF σου4771P-GS τὴν3588T-ASF δὲ1161PRT αἴσθησιν144N-ASF ζητήσῃς2212V-AAS-2S μεγάλῃ3173A-DSF τῇ3588T-DSF φωνῇ5456N-DSF

4 καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ ζητήσῃς2212V-AAS-2S αὐτὴν846D-ASF ὡς3739CONJ ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ θησαυροὺς2344N-APM ἐξερευνήσῃς1830V-AAS-2S αὐτήν846D-ASF

5 τότε5119ADV συνήσεις4920V-FAI-3S φόβον5401N-ASM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐπίγνωσιν1922N-ASF θεοῦ2316N-GSM εὑρήσεις2147V-FAI-3S

6 ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM δίδωσιν1325V-PAI-3S σοφίαν4678N-ASF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM γνῶσις1108N-NSF καὶ2532CONJ σύνεσις4907N-NSF

7 καὶ2532CONJ θησαυρίζει2343V-PAI-3S τοῖς3588T-DPM κατορθοῦσιV-PAPDP σωτηρίαν4991N-ASF ὑπερασπιεῖ5231V-FAI-3S τὴν3588T-ASF πορείαν4197N-ASF αὐτῶν846D-GPM

8 τοῦ3588T-GSN φυλάξαι5442V-AAN ὁδοὺς3598N-APF δικαιωμάτων1345N-GPN καὶ2532CONJ ὁδὸν3598N-ASF εὐλαβουμένων2125V-PMPGP αὐτὸν846D-ASM διαφυλάξει1314V-FAI-3S

9 τότε5119ADV συνήσεις4920V-FAI-3S δικαιοσύνην1343N-ASF καὶ2532CONJ κρίμα2917N-ASN καὶ2532CONJ κατορθώσειςV-FAI-3S πάντας3956A-APM ἄξοναςN-APM ἀγαθούς18A-APM

10 ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT ἔλθῃ2064V-AAS-3S 3588T-NSF σοφία4678N-NSF εἰς1519PREP σὴν4674A-ASF διάνοιαν1271N-ASF 3588T-NSF δὲ1161PRT αἴσθησις144N-NSF τῇ3588T-DSF σῇ4674A-DSF ψυχῇ5590N-DSF καλὴ2570A-NSF εἶναι1510V-PAN δόξῃ1380V-AAS-3S

11 βουλὴ1012N-NSF καλὴ2570A-NSF φυλάξει5442V-FAI-3S σε4771P-AS ἔννοια1771N-NSF δὲ1161PRT ὁσία3741A-NSF τηρήσει5083V-FAI-3S σε4771P-AS

12 ἵνα2443CONJ ῥύσηταί4506V-AMS-3S σε4771P-AS ἀπὸ575PREP ὁδοῦ3598N-GSF κακῆς2556A-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP ἀνδρὸς435N-GSM λαλοῦντος2980V-PAPGS μηδὲν3367A-ASN πιστόν4103A-ASN

13 3588INJ οἱ3588T-NPM ἐγκαταλείποντες1459V-PAPNP ὁδοὺς3598N-APF εὐθείας2117A-GSF τοῦ3588T-GSN πορεύεσθαι4198V-PMN ἐν1722PREP ὁδοῖς3598N-DPF σκότους4655N-GSN

14 οἱ3588T-NPM εὐφραινόμενοι2165V-PMPNP ἐπὶ1909PREP κακοῖς2556A-DPM καὶ2532CONJ χαίροντες5463V-PAPNP ἐπὶ1909PREP διαστροφῇN-DSF κακῇ2556A-DSF

15 ὧν3739 R-GPM αἱ3588T-NPF τρίβοι5147N-NPF σκολιαὶ4646A-NPF καὶ2532CONJ καμπύλαιA-NPF αἱ3588T-NPF τροχιαὶ5163N-NPF αὐτῶν846D-GPM

16 τοῦ3588T-GSN μακράν3112ADV σε4771P-AS ποιῆσαι4160V-AAN ἀπὸ575PREP ὁδοῦ3598N-GSF εὐθείας2117A-GSF καὶ2532CONJ ἀλλότριον245A-ASM τῆς3588T-GSF δικαίας1342A-GSF γνώμης1106N-GSF

17 υἱέ5207N-VSM μή3165ADV σε4771P-AS καταλάβῃ2638V-AAS-3S κακὴ2556A-NSF βουλὴ1012N-NSF 3588T-NSF ἀπολείπουσα620V-PAPNS διδασκαλίαν1319N-ASF νεότητος3503N-GSF καὶ2532CONJ διαθήκην1242N-ASF θείαν2304A-ASF ἐπιλελησμένη1950V-RMPNS

18 ἔθετο5087V-ANI-3S γὰρ1063PRT παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM θανάτῳ2288N-DSM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM ᾅδῃ86N-DSM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM γηγενῶνA-GPM τοὺς3588T-APM ἄξοναςN-APM αὐτῆς846D-GSF

19 πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM πορευόμενοι4198V-PMPNP ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF οὐκ3364ADV ἀναστρέψουσιν390V-FAI-3P οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV καταλάβωσιν2638V-AAS-3P τρίβους5147N-APF εὐθείας2117A-GSF οὐ3364ADV γὰρ1063PRT καταλαμβάνονται2638V-PMI-3P ὑπὸ5259PREP ἐνιαυτῶν1763N-GPM ζωῆς2222N-GSF

20 εἰ1487CONJ γὰρ1063PRT ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P τρίβους5147N-APF ἀγαθάς18A-APF εὕροσαν2147V-AAI-3P ἂν302PRT τρίβους5147N-APF δικαιοσύνης1343N-GSF λείους3006A-APF

21 χρηστοὶ5543A-NPM ἔσονται1510V-FMI-3P οἰκήτορεςN-NPM γῆς1065N-GSF ἄκακοι172A-NPM δὲ1161PRT ὑπολειφθήσονται5275V-FPI-3P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF ὅτι3754CONJ εὐθεῖς2117A-NPM κατασκηνώσουσι2681V-FAI-3P γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ὅσιοι3741A-NPM ὑπολειφθήσονται5275V-FPI-3P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

22 ὁδοὶ3598N-NPF ἀσεβῶν765A-GPM ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF ὀλοῦνταιV-FMI-3P οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT παράνομοιA-NPM ἐξωσθήσονται1856V-FPI-3P ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF

Κεφάλαιο 3

1 Υἱέ5207N-VSM ἐμῶν1699A-GPN νομίμων3545A-GPN μὴ3165ADV ἐπιλανθάνου1950V-PMD-2S τὰ3588T-APN δὲ1161PRT ῥήματά4487N-APN μου1473P-GS τηρείτω5083V-PAD-3S σὴ4674A-NSF καρδία2588N-NSF

2 μῆκος3372N-ASN γὰρ1063PRT βίου979N-GSM καὶ2532CONJ ἔτη2094N-APN ζωῆς2222N-GSF καὶ2532CONJ εἰρήνην1515N-ASF προσθήσουσίν4369V-FAI-3P σοι4771P-DS

3 ἐλεημοσύναι1654N-NPF καὶ2532CONJ πίστεις4102N-NPF μὴ3165ADV ἐκλιπέτωσάν1587V-AAD-3P σε4771P-AS ἄφαψαιV-AAN δὲ1161PRT αὐτὰς846D-APF ἐπὶ1909PREP σῷ4674A-DSM τραχήλῳ5137N-DSM καὶ2532CONJ εὑρήσεις2147V-FAI-3S χάριν5485N-ASF

4 καὶ2532CONJ προνοοῦ4306V-PMD-2S καλὰ2570A-APN ἐνώπιον1799ADV κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἀνθρώπων444N-GPM

5 ἴσθι1510V-PAD-2S πεποιθὼς3982V-RAPNS ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF καρδίᾳ2588N-DSF ἐπὶ1909PREP θεῷ2316N-DSM ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT σῇ4674A-DSF σοφίᾳ4678N-DSF μὴ3165ADV ἐπαίρου1869V-PMD-2S

6 ἐν1722PREP πάσαις3956A-DPF ὁδοῖς3598N-DPF σου4771P-GS γνώριζε1107V-PAD-2S αὐτήν846D-ASF ἵνα2443CONJ ὀρθοτομῇ3718V-PAS-3S τὰς3588T-APF ὁδούς3598N-APF σου4771P-GS [3588T-NSM δὲ1161PRT πούς4228N-NSM σου4771P-GS οὐ3364ADV μὴ3165ADV προσκόπτῃ4350V-PAS-3S

7 μὴ3165ADV ἴσθι1510V-PAD-2S φρόνιμος5429A-NSM παρὰ3844PREP σεαυτῷ4572D-DSM φοβοῦ5399V-PMD-2S δὲ1161PRT τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM καὶ2532CONJ ἔκκλινε1578V-PAD-2S ἀπὸ575PREP παντὸς3956A-GSM κακοῦ2556A-GSM

8 τότε5119ADV ἴασις2392N-NSF ἔσται1510V-FMI-3S τῷ3588T-DSN σώματί4983N-DSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπιμέλεια1958N-NSF τοῖς3588T-DPN ὀστέοις3747N-DPN σου4771P-GS

9 τίμα5091V-PAD-2S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἀπὸ575PREP σῶν4674A-GPM δικαίων1342A-GPM πόνων4192N-GPM καὶ2532CONJ ἀπάρχουV-PMD-2S αὐτῷ846D-DSM ἀπὸ575PREP σῶν4674A-GPM καρπῶν2590N-GPM δικαιοσύνης1343N-GSF

10 ἵνα2443CONJ πίμπληταιV-PMS-3S τὰ3588T-APN ταμίειά5009N-APN σου4771P-GS πλησμονῆς4140N-GSF σίτου4621N-GSM οἴνῳ3631N-DSM δὲ1161PRT αἱ3588T-NPF ληνοί3025N-NPF σου4771P-GS ἐκβλύζωσινV-PAS-3P

11 Υἱέ5207N-VSM μὴ3165ADV ὀλιγώρει3643V-PAD-2S παιδείας3809N-GSF κυρίου2962N-GSM μηδὲ3366CONJ ἐκλύου1590V-PPD-2S ὑπ5259PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐλεγχόμενος1651V-PMPNS

12 ὃν3739 R-ASM γὰρ1063PRT ἀγαπᾷ25V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παιδεύει3811V-PAI-3S μαστιγοῖ3146V-PAI-3S δὲ1161PRT πάντα3956A-ASM υἱὸν5207N-ASM ὃν3739 R-ASM παραδέχεται3858V-PMI-3S

13 μακάριος3107A-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ὃς3739 R-NSM εὗρεν2147V-AAI-3S σοφίαν4678N-ASF καὶ2532CONJ θνητὸς2349A-NSM ὃς3739 R-NSM εἶδεν3708V-AAI-3S φρόνησιν5428N-ASF

14 κρεῖττον2908A-ASN γὰρ1063PRT αὐτὴν846D-ASF ἐμπορεύεσθαι1710V-PMN 2228CONJ χρυσίου5553N-GSN καὶ2532CONJ ἀργυρίου694N-GSN θησαυρούς2344N-APM

15 τιμιωτέρα5093A-APNC δέ1161PRT ἐστιν1510V-PAI-3S λίθων3037N-GPM πολυτελῶν4185A-GPM οὐκ3364ADV ἀντιτάξεταιV-FMI-3S αὐτῇ846D-DSF οὐδὲν3762A-ASN πονηρόν4190A-ASN εὔγνωστόςA-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM ἐγγίζουσιν1448V-PAI-3P αὐτῇ846D-DSF πᾶν3956A-NSN δὲ1161PRT τίμιον5093A-NSN οὐκ3364ADV ἄξιον514A-NSN αὐτῆς846D-GSF ἐστιν1510V-PAI-3S

16 μῆκος3372N-ASN γὰρ1063PRT βίου979N-GSM καὶ2532CONJ ἔτη2094N-APN ζωῆς2222N-GSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δεξιᾷ1188A-DSF αὐτῆς846D-GSF ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῇ3588T-DSF ἀριστερᾷ710A-DSF αὐτῆς846D-GSF πλοῦτος4149N-NSM καὶ2532CONJ δόξα1391N-NSF
ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN στόματος4750N-GSN αὐτῆς846D-GSF ἐκπορεύεται1607V-PMI-3S δικαιοσύνη1343N-NSF νόμον3551N-ASM δὲ1161PRT καὶ2532CONJ ἔλεον1656N-ASM ἐπὶ1909PREP γλώσσης1100N-GSF φορεῖ5409V-PAI-3S

17 αἱ3588T-NPF ὁδοὶ3598N-NPF αὐτῆς846D-GSF ὁδοὶ3598N-NPF καλαί2570A-NPF καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM τρίβοι5147N-NPM αὐτῆς846D-GSF ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF

18 ξύλον3586N-NSN ζωῆς2222N-GSF ἐστι1510V-PAI-3S πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM ἀντεχομένοις472V-PMPDP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἐπερειδομένοιςV-PMPDP ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF ὡς3739CONJ ἐπὶ1909PREP κύριον2962N-ASM ἀσφαλής804A-NSM

19 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῇ3588T-DSF σοφίᾳ4678N-DSF ἐθεμελίωσεν2311V-AAI-3S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἡτοίμασεν2090V-AAI-3S δὲ1161PRT οὐρανοὺς3772N-APM ἐν1722PREP φρονήσει5428N-DSF

20 ἐν1722PREP αἰσθήσει144N-DSF ἄβυσσοι12N-NPM ἐρράγησαν4486V-API-3P νέφη3509N-NPN δὲ1161PRT ἐρρύησαν4482V-AAI-3P δρόσουςN-APF

21 Υἱέ5207N-VSM μὴ3165ADV παραρρυῇς3901V-PAS-2S τήρησον5083V-AAD-2S δὲ1161PRT ἐμὴν1699A-ASF βουλὴν1012N-ASF καὶ2532CONJ ἔννοιαν1771N-ASF

22 ἵνα2443CONJ ζήσῃ2198V-FMI-2S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ χάρις5485N-NSF 1510V-PAS-3S περὶ4012PREP σῷ4674A-DS τραχήλῳ5137N-DSM
ἔσται1510V-FMI-3S δὲ1161PRT ἴασις2392N-NSF ταῖς3588T-DPF σαρξί4561N-DPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπιμέλεια1958N-NSF τοῖς3588T-DPN σοῖς4674A-DP ὀστέοις3747N-DPN

23 ἵνα2443CONJ πορεύῃ4198V-PAS-3S πεποιθὼς3982V-RAPNS ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ὁδούς3598N-APF σου4771P-GS 3588T-NSM δὲ1161PRT πούς4228N-NSM σου4771P-GS οὐ3364ADV μὴ3165ADV προσκόψῃ4350V-FMI-2S

24 ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT κάθῃ2521V-PMS-2S ἄφοβος870A-NSM ἔσῃ1510V-FMI-2S ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT καθεύδῃς2518V-PAS-2S ἡδέως2234ADV ὑπνώσειςV-FAI-3S

25 καὶ2532CONJ οὐ3364ADV φοβηθήσῃ5399V-FPI-2S πτόησιν4423N-ASF ἐπελθοῦσαν1904V-AAPAS οὐδὲ3761CONJ ὁρμὰς3730N-APF ἀσεβῶν765A-GPM ἐπερχομένας1904V-PMPAP

26 3588T-NSM γὰρ1063PRT κύριος2962N-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP πασῶν3956A-GPF ὁδῶν3598N-GPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐρείσει2043V-FAI-3S σὸν4674A-ASM πόδα4228N-ASM ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV σαλευθῇς4531V-APP-2S

27 μὴ3165ADV ἀπόσχῃ568V-AAS-3S εὖ2095ADV ποιεῖν4160V-PAN ἐνδεῆ1729A-ASM ἡνίκα2259ADV ἂν302PRT ἔχῃ2192V-PAS-3S 3588T-NSF χείρ5495N-NSF σου4771P-GS βοηθεῖν997V-PAN

28 μὴ3165ADV εἴπης2036V-AAS-2S Ἐπανελθὼν1880V-AAPNP ἐπάνηκεV-PAD-2S καὶ2532CONJ αὔριον839ADV δώσω1325V-FAI-1S δυνατοῦ1415A-GSM σου4771P-GS ὄντος1510V-PAPGS εὖ2095ADV ποιεῖν4160V-PAN οὐ3364ADV γὰρ1063PRT οἶδας1492V-RAI-2S τί5100I-ASN τέξεται5088V-FMI-3S 3588T-NSF ἐπιοῦσα1966V-PAPNS

29 μὴ3165ADV τεκτήνῃV-AMS-2S ἐπὶ1909PREP σὸν4674A-ASM φίλον5384A-ASM κακὰ2556A-APN παροικοῦντα3939V-PAPAS καὶ2532CONJ πεποιθότα3982V-RAPAS ἐπὶ1909PREP σοί4771P-DS

30 μὴ3165ADV φιλεχθρήσῃςV-AAS-2S πρὸς4314PREP ἄνθρωπον444N-ASM μάτην3155ADV μή3165ADV τι5100I-ASN εἰς1519PREP σὲ4771P-AS ἐργάσηται2038V-AMS-3S κακόν2556A-ASN

31 μὴ3165ADV κτήσῃ2932V-AMS-2S κακῶν2556A-GPM ἀνδρῶν435N-GPM ὀνείδη3681N-APN μηδὲ3366CONJ ζηλώσῃς2206V-AAS-2S τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτῶν846D-GPM

32 ἀκάθαρτος169A-NSM γὰρ1063PRT ἔναντι1725ADV κυρίου2962N-GSM πᾶς3956A-NSM παράνομοςA-NSM ἐν1722PREP δὲ1161PRT δικαίοις1342A-DPM οὐ3364ADV συνεδριάζειV-PAI-3S

33 κατάρα2671N-NSF θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP οἴκοις3624N-DPM ἀσεβῶν765A-GPM ἐπαύλεις1886N-NPF δὲ1161PRT δικαίων1342A-GPM εὐλογοῦνται2127V-PMP-3P

34 κύριος2962N-NSM ὑπερηφάνοις5244A-DPM ἀντιτάσσεται498V-PMI-3S ταπεινοῖς5011A-DPM δὲ1161PRT δίδωσιν1325V-PAI-3S χάριν5485N-ASF

35 δόξαν1391N-ASF σοφοὶ4680A-NPM κληρονομήσουσιν2816V-FAI-3P οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἀσεβεῖς765A-NPM ὕψωσαν5312V-AAI-3P ἀτιμίαν819N-ASF

Κεφάλαιο 4

1 Ἀκούσατε191V-AAD-2P παῖδες3816N-VPM παιδείαν3809N-ASF πατρὸς3962N-GSM καὶ2532CONJ προσέχετε4337V-PAD-2P γνῶναι1097V-AAN ἔννοιαν1771N-ASF

2 δῶρον1435N-ASN γὰρ1063PRT ἀγαθὸν18A-ASN δωροῦμαι1433V-PMI-1S ὑμῖν4771P-DP τὸν3588T-ASM ἐμὸν1699A-ASM νόμον3551N-ASM μὴ3165ADV ἐγκαταλίπητε1459V-AAS-2P

3 υἱὸς5207N-NSM γὰρ1063PRT ἐγενόμην1096V-AMI-1S κἀγὼ2504CONJ πατρὶ3962N-DSM ὑπήκοος5255N-NSM καὶ2532CONJ ἀγαπώμενος25V-PPPNS ἐν1722PREP προσώπῳ4383N-DSN μητρός3384N-GSF

4 οἳ3739 R-NPM ἔλεγον3004V-IAI-3P καὶ2532CONJ ἐδίδασκόν1321V-IAI-3P με1473P-AS Ἐρειδέτω2043V-PAD-3S 3588T-NSM ἡμέτερος2251A-NSM λόγος3056N-NSM εἰς1519PREP σὴν4674A-ASF καρδίαν2588N-ASF

5 φύλασσε5442V-PAD-2S ἐντολάς1785N-APF μὴ3165ADV ἐπιλάθῃ1950V-AMS-2S μηδὲ3366CONJ παρίδῃςV-AAS-2S ῥῆσινN-ASF ἐμοῦ1473P-GS στόματος4750N-GSN

6 μηδὲ3366CONJ ἐγκαταλίπῃς1459V-AAS-2S αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἀνθέξεταί472V-FMI-3S σου4771P-GS ἐράσθητιV-APD-2S αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τηρήσει5083V-FAI-3S σε4771P-AS

7  

8 περιχαράκωσονV-AAD-2S αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ὑψώσει5312V-FAI-3S σε4771P-AS τίμησον5091V-AAD-2S αὐτήν846D-ASF ἵνα2443CONJ σε4771P-AS περιλάβῃV-AAS-3S

9 ἵνα2443CONJ δῷ1325V-AAS-3S τῇ3588T-DSF σῇ4674A-DSF κεφαλῇ2776N-DSF στέφανον4735N-ASM χαρίτων5485N-GPF στεφάνῳ4735N-DSM δὲ1161PRT τρυφῆς5172N-GSF ὑπερασπίσῃ5231V-PAS-3S σου4771P-GS

10 Ἄκουε191V-PAD-2S υἱέ5207N-VSM καὶ2532CONJ δέξαι1209V-AMD-2S ἐμοὺς1699A-APM λόγους3056N-APM καὶ2532CONJ πληθυνθήσεται4129V-FPI-3S ἔτη2094N-NPN ζωῆς2222N-GSF σου4771P-GS ἵνα2443CONJ σοι4771P-DS γένωνται1096V-AMS-3P πολλαὶ4183A-NPF ὁδοὶ3598N-NPF βίου979N-GSM

11 ὁδοὺς3598N-APF γὰρ1063PRT σοφίας4678N-GSF διδάσκω1321V-PAI-1S σε4771P-AS ἐμβιβάζω1688V-PAI-1S δέ1161PRT σε4771P-AS τροχιαῖς5163A-DPF ὀρθαῖς3717A-DPF

12 ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT πορεύῃ4198V-PMS-2S οὐ3364ADV συγκλεισθήσεταί4788V-FPI-3S σου4771P-GS τὰ3588T-NPN διαβήματαN-NPN ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT τρέχῃς5143V-PAS-2S οὐ3364ADV κοπιάσεις2872V-FAI-3S

13 ἐπιλαβοῦ1949V-AMD-2S ἐμῆς1699A-GSF παιδείας3809N-GSF μὴ3165ADV ἀφῇς863V-AAS-2S ἀλλὰ235CONJ φύλαξον5442V-AAD-2S αὐτὴν846D-ASF σεαυτῷ4572D-DSM εἰς1519PREP ζωήν2222N-ASF σου4771P-GS

14 ὁδοὺς3598N-APF ἀσεβῶν765A-GPM μὴ3165ADV ἐπέλθῃς1904V-AAS-2S μηδὲ3366CONJ ζηλώσῃς2206V-AAS-2S ὁδοὺς3598N-APF παρανόμων3891A-GPM

15 ἐν1722PREP 3739 R-DSM ἂν302PRT τόπῳ5117N-DSM στρατοπεδεύσωσινV-AAS-3P μὴ3165ADV ἐπέλθῃς1904V-AAS-2S ἐκεῖ1563ADV ἔκκλινον1578V-AAD-2S δὲ1161PRT ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ παράλλαξονV-AAD-2S

16 οὐ3364ADV γὰρ1063PRT μὴ3165ADV ὑπνώσωσινV-AAS-3P ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV κακοποιήσωσιν2554V-AAS-3P ἀφῄρηται851V-RPI-3S 3588T-NSM ὕπνος5258N-NSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV κοιμῶνται2837V-PMI-3P

17 οἵδε3592D-NPM γὰρ1063PRT σιτοῦνταιV-PMI-3P σῖτα4621N-APN ἀσεβείας763N-GSF οἴνῳ3631N-DSM δὲ1161PRT παρανόμῳA-DSM μεθύσκονται3182V-PMI-3P

18 αἱ3588T-NPF δὲ1161PRT ὁδοὶ3598N-NPF τῶν3588T-GPM δικαίων1342A-GPM ὁμοίως3664ADV φωτὶ5457N-DSN λάμπουσιν2989V-PAI-3P προπορεύονται4313V-PMI-3P καὶ2532CONJ φωτίζουσιν5461V-PAI-3P ἕως2193CONJ κατορθώσῃV-AAS-3S 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF

19 αἱ3588T-NPF δὲ1161PRT ὁδοὶ3598N-NPF τῶν3588T-GPM ἀσεβῶν765A-GPM σκοτειναί4652A-NPF οὐκ3364ADV οἴδασιν1492V-RAI-3P πῶς4459ADV προσκόπτουσιν4350V-PAI-3P

20 Υἱέ5207N-VSM ἐμῇ1699A-DSF ῥήσειN-DSF πρόσεχε4337V-PAD-2S τοῖς3588T-DPM δὲ1161PRT ἐμοῖς1699A-DPM λόγοις3056N-DPM παράβαλε3846V-AAD-2S σὸν4674A-ASM οὖς3775N-ASN

21 ὅπως3704CONJ μὴ3165ADV ἐκλίπωσίν1587V-AAS-3P σε4771P-AS αἱ3588T-NPF πηγαί4077N-NPF σου4771P-GS φύλασσε5442V-PAD-2S αὐτὰς846D-APF ἐν1722PREP σῇ4674A-DSF καρδίᾳ2588N-DSF

22 ζωὴ2222N-NSF γάρ1063PRT ἐστιν1510V-PAI-3S τοῖς3588T-DPM εὑρίσκουσιν2147V-PAI-3P αὐτὰς846D-APF καὶ2532CONJ πάσῃ3956A-DSF σαρκὶ4561N-DSF ἴασις2392N-NSF

23 πάσῃ3956A-DSF φυλακῇ5438N-DSF τήρει5083V-PAD-2S σὴν4674A-ASF καρδίαν2588N-ASF ἐκ1537PREP γὰρ1063PRT τούτων3778D-GPM ἔξοδοι1841N-NPF ζωῆς2222N-GSF

24 περίελε4014V-AAD-2S σεαυτοῦ4572D-GSM σκολιὸν4646A-ASN στόμα4750N-ASN καὶ2532CONJ ἄδικα94A-APN χείλη5491N-APN μακρὰν3112ADV ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS ἄπωσαι683V-AMD-2S

25 οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM σου4771P-GS ὀρθὰ3717A-APN βλεπέτωσαν991V-PAD-3P τὰ3588T-APN δὲ1161PRT βλέφαράN-APN σου4771P-GS νευέτω3506V-PAD-3S δίκαια1342A-APN

26 ὀρθὰς3717A-APF τροχιὰς5163N-APF ποίει4160V-PAD-2S σοῖς4674A-DPM ποσὶν4228N-DPM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ὁδούς3598N-APF σου4771P-GS κατεύθυνε2720V-PAD-2S

27 μὴ3165ADV ἐκκλίνῃς1578V-PAS-2S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN δεξιὰ1188A-APN μηδὲ3366CONJ εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἀριστερά710A-APN ἀπόστρεψον654V-AAD-2S δὲ1161PRT σὸν4674A-ASM πόδα4228N-ASM ἀπὸ575PREP ὁδοῦ3598N-GSF κακῆς2556A-GSF
ὁδοὺς3598N-APF γὰρ1063PRT τὰς3588T-APF ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPM οἶδεν1492V-RAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM διεστραμμέναι1294V-RMPNP δέ1161PRT εἰσιν1510V-PAI-3P αἱ3588T-NPF ἐξ1537PREP ἀριστερῶν710A-GPM
αὐτὸς846D-NSM δὲ1161PRT ὀρθὰς3717A-APF ποιήσει4160V-FAI-3S τὰς3588T-APF τροχιάς5163A-APF σου4771P-GS τὰς3588T-APF δὲ1161PRT πορείας4197N-APF σου4771P-GS ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF προάξει4254V-FAI-3S

Κεφάλαιο 5

1 Υἱέ5207N-VSM ἐμῇ1699A-DSF σοφίᾳ4678N-DSF πρόσεχε4337V-PAD-2S ἐμοῖς1699A-DPM δὲ1161PRT λόγοις3056N-DPM παράβαλλε3846V-PAD-2S σὸν4674A-ASM οὖς3775N-ASN

2 ἵνα2443CONJ φυλάξῃς5442V-AAS-2S ἔννοιαν1771N-ASF ἀγαθήν18A-ASF αἴσθησιν144N-ASF δὲ1161PRT ἐμῶν1699A-GPN χειλέων5491N-GPN ἐντέλλομαί1781V-PMI-1S σοι4771P-DS

3 μὴ3165ADV πρόσεχε4337V-PAD-2S φαύλῃ5337A-DSF γυναικί1135N-DSF μέλι3192N-NSN γὰρ1063PRT ἀποστάζειV-PAI-3S ἀπὸ575PREP χειλέων5491N-GPN γυναικὸς1135N-GSF πόρνης4204N-GSF 2228PRT πρὸς4314PREP καιρὸν2540N-ASM λιπαίνειV-PAI-3S σὸν4674A-ASM φάρυγγαN-ASM

4 ὕστερον5305ADV μέντοι3305PRT πικρότερον4089A-ASMC χολῆς5521N-GSF εὑρήσεις2147V-FAI-3S καὶ2532CONJ ἠκονημένονV-RPPAS μᾶλλον3123ADV μαχαίρας3162N-GSF διστόμου1366A-GSF

5 τῆς3588T-GSF γὰρ1063PRT ἀφροσύνης877N-GSF οἱ3588T-NPM πόδες4228N-NPM κατάγουσιν2609V-PAI-3P τοὺς3588T-APM χρωμένους5530V-PMPAP αὐτῇ846D-DSF μετὰ3326PREP θανάτου2288N-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ᾅδην86N-ASM τὰ3588T-APN δὲ1161PRT ἴχνη2487N-APN αὐτῆς846D-GSF οὐκ3364ADV ἐρείδεται2043V-PMI-3S

6 ὁδοὺς3598N-APF γὰρ1063PRT ζωῆς2222N-GSF οὐκ3364ADV ἐπέρχεται1904V-PMI-3S σφαλεραὶA-NPF δὲ1161PRT αἱ3588T-NPF τροχιαὶ5163A-NPF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εὔγνωστοιA-NPF

7 νῦν3568ADV οὖν3767PRT υἱέ5207N-VSM ἄκουέ191V-PAD-2S μου1473P-GS καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἀκύρους3361A-APM ποιήσῃς4160V-AAS-2S ἐμοὺς1699A-APM λόγους3056N-APM

8 μακρὰν3112ADV ποίησον4160V-AAD-2S ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF σὴν4674A-ASF ὁδόν3598N-ASF μὴ3165ADV ἐγγίσῃς1448V-AAS-2S πρὸς4314PREP θύραις2374N-DPF οἴκων3624N-GPM αὐτῆς846D-GSF

9 ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV πρόῃV-PMS-2S ἄλλοις243D-DPM ζωήν2222N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ σὸν4674A-ASM βίον979N-ASM ἀνελεήμοσιν415A-DPM

10 ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV πλησθῶσιν4130V-APS-3P ἀλλότριοι245A-NPM σῆς4674A-GSF ἰσχύος2479N-GSF οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT σοὶ4771P-DS πόνοι4192N-NPM εἰς1519PREP οἴκους3624N-APM ἀλλοτρίων245A-GPM εἰσέλθωσιν1525V-AAS-3P

11 καὶ2532CONJ μεταμεληθήσῃ3338V-FPI-2S ἐπ1909PREP ἐσχάτων2078A-GPM ἡνίκα2259ADV ἂν302PRT κατατριβῶσινV-APS-3P σάρκες4561N-NPF σώματός4983N-GSN σου4771P-GS

12 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S Πῶς4459ADV ἐμίσησα3404V-AAI-1S παιδείαν3809N-ASF καὶ2532CONJ ἐλέγχους1650N-APM ἐξέκλινεν1578V-IAI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS

13 οὐκ3364ADV ἤκουον191V-IAI-1S φωνὴν5456N-ASF παιδεύοντός3811V-PAPGS με1473P-AS καὶ2532CONJ διδάσκοντός1321V-PAPGS με1473P-AS οὐδὲ3761CONJ παρέβαλλον3846V-IAI-1S τὸ3588T-ASN οὖς3775N-ASN μου1473P-GS

14 παρ3844PREP ὀλίγον3641A-ASM ἐγενόμην1096V-AMI-1S ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSN κακῷ2556A-DSN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN ἐκκλησίας1577N-GSF καὶ2532CONJ συναγωγῆς4864N-GSF

15 πῖνε4095V-PAD-2S ὕδατα5204N-ASN ἀπὸ575PREP σῶν4674A-GPN ἀγγείων30N-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP σῶν4674A-GPN φρεάτων5421N-GPN πηγῆς4077N-GSF

16 μὴ3165ADV ὑπερεκχείσθωV-PPD-3S σοι4771P-DS τὰ3588T-NPN ὕδατα5204N-NPN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF σῆς4674A-GSF πηγῆς4077N-GSF εἰς1519PREP δὲ1161PRT σὰς4674A-APF πλατείας4116A-APF διαπορευέσθω1279V-PMD-3S τὰ3588T-NPN σὰ4674A-NPN ὕδατα5204N-NPN

17 ἔστω1510V-PAD-3S σοι4771P-DS μόνῳ3441A-DSM ὑπάρχοντα5225V-PAPNP καὶ2532CONJ μηδεὶς3367A-NSM ἀλλότριος245A-NSM μετασχέτω3348V-AAD-3S σοι4771P-DS

18 3588T-NSF πηγή4077N-NSF σου4771P-GS τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN ἔστω1510V-PAD-3S σοι4771P-DS ἰδία2398A-NSF καὶ2532CONJ συνευφραίνουV-PMD-2S μετὰ3326PREP γυναικὸς1135N-GSF τῆς3588T-GSF ἐκ1537PREP νεότητός3503N-GSF σου4771P-GS

19 ἔλαφοςN-NSM φιλίας5373N-GSF καὶ2532CONJ πῶλος4454N-NSM σῶν4674A-GPF χαρίτων5485N-GPF ὁμιλείτω3656V-PAD-3S σοι4771P-DS 3588T-NSF δὲ1161PRT ἰδία2398A-NSF ἡγείσθω2233V-PMD-3S σου4771P-GS καὶ2532CONJ συνέστω4895V-PAD-3S σοι4771P-DS ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐν1722PREP γὰρ1063PRT τῇ3588T-DSF ταύτης3778D-GSF φιλίᾳ5373N-DSF συμπεριφερόμενοςV-PMPNS πολλοστὸςA-NSM ἔσῃ1510V-FMI-2S

20 μὴ3165ADV πολὺς4183A-NSM ἴσθι1510V-PAD-2S πρὸς4314PREP ἀλλοτρίαν245A-ASF μηδὲ3366CONJ συνέχου4912V-PMD-2S ἀγκάλαις43N-DPF τῆς3588T-GSF μὴ3165ADV ἰδίας2398A-GSF

21 ἐνώπιον1799ADV γάρ1063PRT εἰσιν1510V-PAI-3P τῶν3588T-GPM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ὀφθαλμῶν3788N-GPM ὁδοὶ3598N-NPF ἀνδρός435N-GSM εἰς1519PREP δὲ1161PRT πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF τροχιὰς5163A-APF αὐτοῦ846D-GSM σκοπεύει4648V-PAI-3S

22 παρανομίαι3892N-NPF ἄνδρα435N-ASM ἀγρεύουσιν64V-PAI-3P σειραῖς4577N-DPF δὲ1161PRT τῶν3588T-GPF ἑαυτοῦ1438D-GSM ἁμαρτιῶν266N-GPF ἕκαστος1538A-NSM σφίγγεταιV-PMI-3S

23 οὗτος3778D-NSM τελευτᾷ5053V-PAI-3S μετὰ3326PREP ἀπαιδεύτων521A-GPM ἐκ1537PREP δὲ1161PRT πλήθους4128N-GSN τῆς3588T-GSF ἑαυτοῦ1438D-GSM βιότητοςN-GSF ἐξερρίφηV-API-3S καὶ2532CONJ ἀπώλετο622V-ANI-3S δι1223PREP ἀφροσύνην877N-ASF

Κεφάλαιο 6

1 Υἱέ5207N-VSM ἐὰν1437CONJ ἐγγυήσῃV-AMS-2S σὸν4674A-ASM φίλον5384A-ASM παραδώσεις3860V-FAI-3S σὴν4674A-ASF χεῖρα5495N-ASF ἐχθρῷ2190A-DSM

2 παγὶς3803N-NSF γὰρ1063PRT ἰσχυρὰ2478A-NSF ἀνδρὶ435N-DSM τὰ3588T-NPN ἴδια2398A-NPN χείλη5491N-NPN καὶ2532CONJ ἁλίσκεταιV-PPI-3S χείλεσιν5491N-DPN ἰδίου2398A-GSN στόματος4750N-GSN

3 ποίει4160V-PAD-2S υἱέ5207N-VSM 3739 R-APN ἐγώ1473P-NS σοι4771P-DS ἐντέλλομαι1781V-PMI-1S καὶ2532CONJ σῴζου4982V-PMD-2Sἥκεις1854V-PAI-2S γὰρ1063PRT εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF κακῶν2556A-GPM διὰ1223PREP σὸν4674A-ASM φίλον5384A-ASMἴθι1510V-PAD-2S μὴ3165ADV ἐκλυόμενος1590V-PMPNS παρόξυνε3947V-PAD-2S δὲ1161PRT καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM φίλον5384A-ASM σου4771P-GS ὃν3739 R-ASM ἐνεγυήσωV-AMI-2S

4 μὴ3165ADV δῷς1325V-AAS-2S ὕπνον5258N-ASM σοῖς4674A-DPN ὄμμασιν3659N-DPN μηδὲ3366CONJ ἐπινυστάξῃςV-AAS-2S σοῖς4674A-DPN βλεφάροιςN-DPN

5 ἵνα2443CONJ σῴζῃ4982V-PMS-2S ὥσπερ3746ADV δορκὰς1393N-NSF ἐκ1537PREP βρόχων1029N-GPM καὶ2532CONJ ὥσπερ3746ADV ὄρνεον3732N-NSN ἐκ1537PREP παγίδος3803N-GSF

6 Ἴθι1510V-PAD-2S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM μύρμηκαN-ASM 3588INJ ὀκνηρέ3636A-VSM καὶ2532CONJ ζήλωσον2206V-AAD-2S ἰδὼν3708V-AAPNS τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ γενοῦ1096V-AMD-2S ἐκείνου1565D-GSM σοφώτερος4680A-NSMC

7 ἐκείνῳ1565D-DSM γὰρ1063PRT γεωργίου1091N-GSN μὴ3165ADV ὑπάρχοντος5225V-PAPGS μηδὲ3366CONJ τὸν3588T-ASM ἀναγκάζοντα315V-PAPAS ἔχων2192V-PAPNS μηδὲ3366CONJ ὑπὸ5259PREP δεσπότην1203N-ASM ὢν1510V-PAPNS

8 ἑτοιμάζεται2090V-PMI-3S θέρους2330N-GSN τὴν3588T-ASF τροφὴν5160N-ASF πολλήν4183A-ASF τε5037PRT ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἀμήτῳN-DSM ποιεῖται4160V-PMI-3S τὴν3588T-ASF παράθεσινN-ASF
2228CONJ πορεύθητι4198V-APD-2S πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF μέλισσανN-ASF καὶ2532CONJ μάθε3129V-AAD-2S ὡς3739CONJ ἐργάτιςN-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S τήν3588T-ASF τε5037PRT ἐργασίαν2039N-ASF ὡς3739CONJ σεμνὴν4586A-ASF ποιεῖται4160V-PMI-3S
ἧς3739 R-GSF τοὺς3588T-APM πόνους4192N-APM βασιλεῖς935N-APM καὶ2532CONJ ἰδιῶται2399N-NPM πρὸς4314PREP ὑγίειανN-ASF προσφέρονται4374V-PMI-3P ποθεινὴA-NSF δέ1161PRT ἐστιν1510V-PAI-3S πᾶσιν3956A-DPM καὶ2532CONJ ἐπίδοξοςA-NSF
καίπερ2539CONJ οὖσα1510V-PAPNS τῇ3588T-DSF ῥώμῃ4516N-DSF ἀσθενής772A-NSF τὴν3588T-ASF σοφίαν4678N-ASF τιμήσασα5091V-AAPNS προήχθη4254V-API-3S

9 ἕως2193ADV τίνος5100I-GSN ὀκνηρέ3636A-VSM κατάκεισαι2621V-PMI-2S πότε4218ADV δὲ1161PRT ἐξ1537PREP ὕπνου5258N-GSM ἐγερθήσῃ1453V-FPI-2S

10 ὀλίγον3641A-ASN μὲν3303PRT ὑπνοῖς5258N-DPM ὀλίγον3641A-ASN δὲ1161PRT κάθησαι2521V-PMI-2S μικρὸν3398A-ASN δὲ1161PRT νυστάζεις3573V-PAI-2S ὀλίγον3641A-ASN δὲ1161PRT ἐναγκαλίζῃ1723V-PMS-2S χερσὶν5495N-DPF στήθη4738N-APN

11 εἶτ1510V-PAO-2P ἐμπαραγίνεταίV-PMI-3S σοι4771P-DS ὥσπερ3746ADV κακὸς2556A-NSM ὁδοιπόροςA-NSM 3588T-NSF πενίαN-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἔνδειαN-NSF ὥσπερ3746ADV ἀγαθὸς18A-NSM δρομεύςN-NSM
ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ἄοκνοςA-NSM ᾖς1510V-PAS-2S ἥξει1854V-FAI-3S ὥσπερ3746ADV πηγὴ4077N-NSF 3588T-NSM ἀμητόςN-NSM σου4771P-GS 3588T-NSF δὲ1161PRT ἔνδειαN-NSF ὥσπερ3746ADV κακὸς2556A-NSM δρομεὺςN-NSM ἀπαυτομολήσειV-FAI-3S

12 Ἀνὴρ435N-NSM ἄφρων878A-NSM καὶ2532CONJ παράνομοςA-NSM πορεύεται4198V-PMI-3S ὁδοὺς3598N-APF οὐκ3364ADV ἀγαθάς18A-APF

13 3588T-NSM δ1161PRT αὐτὸς846D-NSM ἐννεύει1770V-PAI-3S ὀφθαλμῷ3788N-DSM σημαίνει4591V-PAI-3S δὲ1161PRT ποδί4228N-DSM διδάσκει1321V-PAI-3S δὲ1161PRT ἐννεύμασινN-DPN δακτύλων1147N-GPM

14 διεστραμμένῃ1294V-RMPDS δὲ1161PRT καρδίᾳ2588N-DSF τεκταίνεταιV-PMI-3S κακὰ2556A-APN ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM καιρῷ2540N-DSM 3588T-NSM τοιοῦτος5108A-NSM ταραχὰς5016N-APF συνίστησιν4921V-PAI-3S πόλει4172N-DSF

15 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐξαπίνηςADV ἔρχεται2064V-PMI-3S 3588T-NSF ἀπώλεια684N-NSF αὐτοῦ846D-GSM διακοπὴN-NSF καὶ2532CONJ συντριβὴ4937N-NSF ἀνίατοςA-NSF

16 ὅτι3754CONJ χαίρει5463V-PAI-3S πᾶσιν3956A-DPM οἷς3739 R-DPM μισεῖ3404V-PAI-3S 3588T-NSM κύριος2962N-NSM συντρίβεται4937V-PMI-3S δὲ1161PRT δι1223PREP ἀκαθαρσίαν167N-ASF ψυχῆς5590N-GSF

17 ὀφθαλμὸς3788N-NSM ὑβριστοῦ5197A-GSM γλῶσσα1100N-NSF ἄδικος94A-NSF χεῖρες5495N-NPF ἐκχέουσαι1632V-PAPNP αἷμα129N-ASN δικαίου1342A-GSN

18 καὶ2532CONJ καρδία2588N-NSF τεκταινομένηV-PMPNS λογισμοὺς3053N-APM κακοὺς2556A-APM καὶ2532CONJ πόδες4228N-NPM ἐπισπεύδοντεςV-PAPNP κακοποιεῖν2554V-PAN

19 ἐκκαίει1572V-PAI-3S ψεύδη5571A-APN μάρτυς3144N-NSM ἄδικος94A-NSM καὶ2532CONJ ἐπιπέμπειV-PAI-3S κρίσεις2920N-APF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ἀδελφῶν80N-GPM

20 Υἱέ5207N-VSM φύλασσε5442V-PAD-2S νόμους3551N-APM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἀπώσῃ683V-AMS-2S θεσμοὺςN-APM μητρός3384N-GSF σου4771P-GS

21 ἄφαψαιV-AMD-2S δὲ1161PRT αὐτοὺς846D-APM ἐπὶ1909PREP σῇ4674A-DSF ψυχῇ5590N-DSF διὰ1223PREP παντὸς3956A-GSM καὶ2532CONJ ἐγκλοίωσαιV-AMD-2S ἐπὶ1909PREP σῷ4674A-DSM τραχήλῳ5137N-DSM

22 ἡνίκα2259ADV ἂν302PRT περιπατῇς4043V-PAS-2S ἐπάγου1863N-GSM αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS ἔστω1510V-PAD-3S ὡς3739CONJ δ1161PRT ἂν302PRT καθεύδῃς2518V-PAS-2S φυλασσέτω5442V-PAD-3S σε4771P-AS ἵνα2443CONJ ἐγειρομένῳ1453V-PMPDS συλλαλῇ2980V-PAS-3S σοι4771P-DS

23 ὅτι3754CONJ λύχνος3088N-NSM ἐντολὴ1785N-NSF νόμου3551N-GSM καὶ2532CONJ φῶς5457N-NSN καὶ2532CONJ ὁδὸς3598N-NSF ζωῆς2222N-GSF ἔλεγχος1650N-NSM καὶ2532CONJ παιδεία3809N-NSF

24 τοῦ3588T-GSN διαφυλάσσειν1314V-PAN σε4771P-AS ἀπὸ575PREP γυναικὸς1135N-GSF ὑπάνδρου5220A-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP διαβολῆςN-GSF γλώσσης1100N-GSF ἀλλοτρίας245A-GSF

25 μή3165ADV σε4771P-AS νικήσῃ3528V-AAS-3S κάλλουςN-GSN ἐπιθυμία1939N-NSF μηδὲ3366CONJ ἀγρευθῇς64V-APS-2S σοῖς4674A-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM μηδὲ3366CONJ συναρπασθῇς4884V-APS-2S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN αὐτῆς846D-GSF βλεφάρωνN-GPN

26 τιμὴ5092N-NSF γὰρ1063PRT πόρνης4204N-GSF ὅση3745A-NSF καὶ2532CONJ ἑνὸς1519A-GSM ἄρτου740N-GSM γυνὴ1135N-NSF δὲ1161PRT ἀνδρῶν435N-GPM τιμίας5093A-GSF ψυχὰς5590N-GSF ἀγρεύει64V-PAI-3S

27 ἀποδήσειV-FAI-3S τις5100I-NSM πῦρ4442N-ASN ἐν1722PREP κόλπῳ2859N-DSM τὰ3588T-APN δὲ1161PRT ἱμάτια2440N-APN οὐ3364ADV κατακαύσει2618V-FAI-3S

28 2228CONJ περιπατήσει4043V-FAI-3S τις5100I-NSM ἐπ1909PREP ἀνθράκων440N-GPM πυρός4442N-GSN τοὺς3588T-APM δὲ1161PRT πόδας4228N-APM οὐ3364ADV κατακαύσει2618V-FAI-3S

29 οὕτως3778ADV 3588T-NSM εἰσελθὼν1525V-AAPNS πρὸς4314PREP γυναῖκα1135N-ASF ὕπανδρον5220A-ASF οὐκ3364ADV ἀθῳωθήσεταιV-FPI-3S οὐδὲ3761CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἁπτόμενος680V-PMPNS αὐτῆς846D-GSF

30 οὐ3364ADV θαυμαστὸν2298A-ASM ἐὰν1437CONJ ἁλῷ257V-AAS-3S τις5100I-NSM κλέπτων2813V-PAPNS κλέπτει2813V-PAI-3S γὰρ1063PRT ἵνα2443CONJ ἐμπλήσῃ1705V-AAS-3S τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF πεινῶν3983N-GPF

31 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ἁλῷ257V-AAS-3S ἀποτείσει661V-FAI-3S ἑπταπλάσιαA-APN καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὑπάρχοντα5225V-PAPAP αὐτοῦ846D-GSM δοὺς1325V-AAPNS ῥύσεται4506V-FMI-3S ἑαυτόν1438D-ASM

32 3588T-NSM δὲ1161PRT μοιχὸς3432N-NSM δι1223PREP ἔνδειανN-ASF φρενῶν5424N-GPF ἀπώλειαν684N-ASF τῇ3588T-DSF ψυχῇ5590N-DSF αὐτοῦ846D-GSM περιποιεῖται4046V-PMI-3S

33 ὀδύνας3601N-APF τε5037PRT καὶ2532CONJ ἀτιμίας819N-APF ὑποφέρει5297V-PAI-3S τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT ὄνειδος3681N-NSN αὐτοῦ846D-GSM οὐκ3364ADV ἐξαλειφθήσεται1813V-FPI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

34 μεστὸς3324A-NSM γὰρ1063PRT ζήλου2205N-GSM θυμὸς2372N-NSM ἀνδρὸς435N-GSM αὐτῆς846D-GSF οὐ3364ADV φείσεται5339V-FMI-3S ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF κρίσεως2920N-GSF

35 οὐκ3364ADV ἀνταλλάξεταιV-FMI-3S οὐδενὸς3762A-GSN λύτρου3083N-GSN τὴν3588T-ASF ἔχθραν2190A-ASF οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV διαλυθῇ1262V-APS-3S πολλῶν4183A-GPN δώρων1435N-GPN

Κεφάλαιο 7

1 Υἱέ5207N-VSM φύλασσε5442V-PAD-2S ἐμοὺς1699A-APM λόγους3056N-APM τὰς3588T-APF δὲ1161PRT ἐμὰς1699A-APF ἐντολὰς1785N-APF κρύψον2928V-AAD-2S παρὰ3844PREP σεαυτῷ4572D-DSM
υἱέ5207N-VSM τίμα5091V-PAD-2S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἰσχύσεις2480V-FAI-3S πλὴν4133ADV δὲ1161PRT αὐτοῦ846D-GSM μὴ3165ADV φοβοῦ5399V-PMD-2S ἄλλον243D-ASM

2 φύλαξον5442V-AAD-2S ἐμὰς1699A-APF ἐντολάς1785N-APF καὶ2532CONJ βιώσεις980V-FAI-3S τοὺς3588T-APM δὲ1161PRT ἐμοὺς1699A-APM λόγους3056N-APM ὥσπερ3746ADV κόρας2879N-APF ὀμμάτων3659N-GPN

3 περίθου4060V-AMD-2S δὲ1161PRT αὐτοὺς846D-APM σοῖς4674A-DPM δακτύλοις1147N-DPM ἐπίγραψον1924V-AAD-2S δὲ1161PRT ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πλάτος4114N-ASN τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF σου4771P-GS

4 εἶπον2036V-AAD-2S τὴν3588T-ASF σοφίαν4678N-ASF σὴν4674A-ASF ἀδελφὴν79N-ASF εἶναι1510V-PAN τὴν3588T-ASF δὲ1161PRT φρόνησιν5428N-ASF γνώριμον1110A-ASF περιποίησαι4046V-AMD-2S σεαυτῷ4572D-DSM

5 ἵνα2443CONJ σε4771P-AS τηρήσῃ5083V-AAS-3S ἀπὸ575PREP γυναικὸς1135N-GSF ἀλλοτρίας245A-GSF καὶ2532CONJ πονηρᾶς4190A-GSF ἐάν1437CONJ σε4771P-AS λόγοις3056N-DPM τοῖς3588T-DPM πρὸς4314PREP χάριν5485N-ASF ἐμβάληται1685V-AMS-3S

6 ἀπὸ575PREP γὰρ1063PRT θυρίδος2376N-GSF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM αὐτῆς846D-GSF εἰς1519PREP τὰς3588T-APF πλατείας4116A-APF παρακύπτουσα3879V-PAPNS

7 ὃν3739 R-ASM ἂν302PRT ἴδῃ3708V-AAS-3S τῶν3588T-GPM ἀφρόνων878A-GPM τέκνων5043N-GPM νεανίαν3494N-ASM ἐνδεῆ1729A-ASM φρενῶν5424N-GPF

8 παραπορευόμενον3899V-PMPAS παρὰ3844PREP γωνίαν1137N-ASF ἐν1722PREP διόδοιςN-DPF οἴκων3624N-GPM αὐτῆς846D-GSF

9 καὶ2532CONJ λαλοῦντα2980V-PAPAS ἐν1722PREP σκότει4655N-DSN ἑσπερινῷ2073A-DSN ἡνίκα2259ADV ἂν302PRT ἡσυχία2271N-NSF νυκτερινὴA-NSF 1510V-PAS-3S καὶ2532CONJ γνοφώδηςA-NSF

10 3588T-NSF δὲ1161PRT γυνὴ1135N-NSF συναντᾷ4876V-PAI-3S αὐτῷ846D-DSM εἶδος1491N-ASN ἔχουσα2192V-PAPNS πορνικόνA-ASN 3739 R-NSF ποιεῖ4160V-PAI-3S νέων3501A-GPM ἐξίπτασθαιV-PMN καρδίας2588N-GSF

11 ἀνεπτερωμένηV-AMPNS δέ1161PRT ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἄσωτος811A-NSF ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM δὲ1161PRT οὐχ3364ADV ἡσυχάζουσιν2270V-PAI-3P οἱ3588T-NPM πόδες4228N-NPM αὐτῆς846D-GSF

12 χρόνον5550N-ASM γάρ1063PRT τινα5100I-ASM ἔξω1854ADV ῥέμβεταιV-PMI-3S χρόνον5550N-ASM δὲ1161PRT ἐν1722PREP πλατείαις4116A-DPF παρὰ3844PREP πᾶσαν3956A-ASF γωνίαν1137N-ASF ἐνεδρεύει1748V-PAI-3S

13 εἶτα1534ADV ἐπιλαβομένη1949V-AMPNS ἐφίλησεν5368V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM ἀναιδεῖA-DSM δὲ1161PRT προσώπῳ4383N-DSN προσεῖπενV-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM

14 Θυσία2378N-NSF εἰρηνική1516A-NSF μοί1473P-DS ἐστιν1510V-PAI-3S σήμερον4594ADV ἀποδίδωμι591V-PAI-1S τὰς3588T-APF εὐχάς2171N-APF μου1473P-GS

15 ἕνεκα1752PREP τούτου3778D-GSM ἐξῆλθον1831V-AAI-1S εἰς1519PREP συνάντησίν4877N-ASF σοι4771P-DS ποθοῦσαV-PAPNS τὸ3588T-ASN σὸν4674A-ASN πρόσωπον4383N-ASN εὕρηκά2147V-RAI-1S σε4771P-AS

16 κειρίαις2750N-DPF τέτακαV-RAI-1S τὴν3588T-ASF κλίνην2825N-ASF μου1473P-GS ἀμφιτάποιςA-DPF δὲ1161PRT ἔστρωκαV-RAI-1S τοῖς3588T-DPM ἀπ575PREP Αἰγύπτου125N-GSF

17 διέρραγκαV-RAI-1S τὴν3588T-ASF κοίτην2845N-ASF μου1473P-GS κρόκῳN-DSM τὸν3588T-ASM δὲ1161PRT οἶκόν3624N-ASM μου1473P-GS κινναμώμῳ2792N-DSN

18 ἐλθὲ2064V-AAD-2S καὶ2532CONJ ἀπολαύσωμενV-AAS-1P φιλίας5373N-GSF ἕως2193ADV ὄρθρου3722N-GSM δεῦρο1204ADV καὶ2532CONJ ἐγκυλισθῶμενV-AAS-1P ἔρωτιN-DSM

19 οὐ3364ADV γὰρ1063PRT πάρεστιν3918V-PAI-3S 3588T-NSM ἀνήρ435N-NSM μου1473P-GS ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM πεπόρευται4198V-RMI-3S δὲ1161PRT ὁδὸν3598N-ASF μακρὰν3117A-ASF

20 ἔνδεσμονA-ASF ἀργυρίου694N-GSN λαβὼν2983V-AAPNS ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM δι1223PREP ἡμερῶν2250N-GPF πολλῶν4183A-GPF ἐπανήξειV-FAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

21 ἀπεπλάνησεν635V-AAI-3S δὲ1161PRT αὐτὸν846D-ASM πολλῇ4183A-DSF ὁμιλίᾳ3657N-DSF βρόχοις1029N-DPM τε5037PRT τοῖς3588T-DPM ἀπὸ575PREP χειλέων5491N-GPN ἐξώκειλενV-AAI-3S αὐτόν846D-ASM

22 3588T-NSM δὲ1161PRT ἐπηκολούθησεν1872V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF κεπφωθείςV-APPNS ὥσπερ3746ADV δὲ1161PRT βοῦς1016N-NSM ἐπὶ1909PREP σφαγὴν4967N-ASF ἄγεται71V-PMI-3S καὶ2532CONJ ὥσπερ3746ADV κύων2965N-NSM ἐπὶ1909PREP δεσμοὺς1199N-APM

23 2228CONJ ὡς3739ADV ἔλαφοςN-NSM τοξεύματιN-DSM πεπληγὼς4141V-RAPNS εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἧπαρN-ASN σπεύδει4692V-PAI-3S δὲ1161PRT ὥσπερ3746ADV ὄρνεον3732N-NSN εἰς1519PREP παγίδα3803N-ASF οὐκ3364ADV εἰδὼς3708V-RAPNS ὅτι3754CONJ περὶ4012PREP ψυχῆς5590N-GSF τρέχει5143V-PAI-3S

24 νῦν3568ADV οὖν3767PRT υἱέ5207N-VSM ἄκουέ191V-PAD-2S μου1473P-GS καὶ2532CONJ πρόσεχε4337V-PAD-2S ῥήμασιν4487N-DPN στόματός4750N-GSN μου1473P-GS

25 μὴ3165ADV ἐκκλινάτω1578V-AAD-3S εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτῆς846D-GSF 3588T-NSF καρδία2588N-NSF σου4771P-GS

26 πολλοὺς4183A-APM γὰρ1063PRT τρώσασαV-AAPNS καταβέβληκεν2598V-RAI-3S καὶ2532CONJ ἀναρίθμητοί382A-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οὓς3739 R-APM πεφόνευκεν5407V-RAI-3S

27 ὁδοὶ3598N-NPF ᾅδου86N-GSM 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM αὐτῆς846D-GSF κατάγουσαι2609V-PAPNP εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ταμίεια5009N-APN τοῦ3588T-GSM θανάτου2288N-GSM

Κεφάλαιο 8

1 Σὺ4771P-NS τὴν3588T-ASF σοφίαν4678N-ASF κηρύξεις2784V-FAI-3S ἵνα2443CONJ φρόνησίς5428N-NSF σοι4771P-DS ὑπακούσῃ5219V-AAS-3S

2 ἐπὶ1909PREP γὰρ1063PRT τῶν3588T-GPN ὑψηλῶν5308A-GPN ἄκρων206A-GPN ἐστίν1510V-PAI-3S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN δὲ1161PRT τῶν3588T-GPF τρίβων5147A-GPF ἕστηκεν2476V-RAI-3S

3 παρὰ3844PREP γὰρ1063PRT πύλαις4439N-DPF δυναστῶν1413N-GPM παρεδρεύει3917V-PAI-3S ἐν1722PREP δὲ1161PRT εἰσόδοις1529N-DPF ὑμνεῖται5214V-PMI-3S

4 Ὑμᾶς4771P-AP 3588INJ ἄνθρωποι444N-VPM παρακαλῶ3870V-PAI-1S καὶ2532CONJ προίεμαιV-PMI-1S ἐμὴν1699A-ASF φωνὴν5456N-ASF υἱοῖς5207N-DPM ἀνθρώπων444N-GPM

5 νοήσατε3539V-AAD-2P ἄκακοι172A-NPM πανουργίαν3834N-ASF οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἀπαίδευτοι521A-NPM ἔνθεσθεV-AMD-2P καρδίαν2588N-ASF

6 εἰσακούσατέ1522V-AAD-2P μου1473P-GS σεμνὰ4586A-APN γὰρ1063PRT ἐρῶ2046V-FAI-1S καὶ2532CONJ ἀνοίσω399V-FAI-1S ἀπὸ575PREP χειλέων5491N-GPN ὀρθά3717A-APN

7 ὅτι3754CONJ ἀλήθειαν225N-ASF μελετήσει3191V-FAI-3S 3588T-NSM φάρυγξN-NSM μου1473P-GS ἐβδελυγμένα948V-RPPNP δὲ1161PRT ἐναντίον1726ADV ἐμοῦ1473P-GS χείλη5491N-NPN ψευδῆ5571A-NPN

8 μετὰ3326PREP δικαιοσύνης1343N-GSF πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ῥήματα4487N-NPN τοῦ3588T-GSN στόματός4750N-GSN μου1473P-GS οὐδὲν3762A-NSN ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM σκολιὸν4646A-NSN οὐδὲ3761CONJ στραγγαλῶδεςA-NSN

9 πάντα3956A-NPN ἐνώπιαA-NPN τοῖς3588T-DPM συνιοῦσιν4920V-PAPDP καὶ2532CONJ ὀρθὰ3717A-NPN τοῖς3588T-DPM εὑρίσκουσι2147V-PAPDP γνῶσιν1108N-ASF

10 λάβετε2983V-AAD-2P παιδείαν3809N-ASF καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ γνῶσιν1108N-ASF ὑπὲρ5228PREP χρυσίον5553N-ASN δεδοκιμασμένον1381V-RMPAS ἀνθαιρεῖσθεV-PMD-2S δὲ1161PRT αἴσθησιν144N-ASF χρυσίου5553N-GSN καθαροῦ2513A-GSN

11 κρείσσων2908A-NSM γὰρ1063PRT σοφία4678N-NSF λίθων3037N-GPM πολυτελῶν4185A-GPM πᾶν3956A-NSN δὲ1161PRT τίμιον5093A-NSN οὐκ3364ADV ἄξιον514A-NSN αὐτῆς846D-GSF ἐστιν1510V-PAI-3S

12 ἐγὼ1473P-NS 3588T-NSF σοφία4678N-NSF κατεσκήνωσα2681V-AAI-1S βουλήν1012N-ASF καὶ2532CONJ γνῶσιν1108N-ASF καὶ2532CONJ ἔννοιαν1771N-ASF ἐγὼ1473P-NS ἐπεκαλεσάμην1941V-AMI-1S

13 φόβος5401N-NSM κυρίου2962N-GSM μισεῖ3404V-PAI-3S ἀδικίαν93N-ASF ὕβριν5196N-ASF τε5037PRT καὶ2532CONJ ὑπερηφανίαν5243N-ASF καὶ2532CONJ ὁδοὺς3598N-APF πονηρῶν4190A-GPN μεμίσηκα3404V-RAI-1S δὲ1161PRT ἐγὼ1473P-NS διεστραμμένας1294V-RMPAP ὁδοὺς3598N-APF κακῶν2556A-GPN

14 ἐμὴ1699A-NSF βουλὴ1012N-NSF καὶ2532CONJ ἀσφάλεια803N-NSF ἐμὴ1699A-NSF φρόνησις5428N-NSF ἐμὴ1699A-NSF δὲ1161PRT ἰσχύς2479N-NSF

15 δι1223PREP ἐμοῦ1473P-GS βασιλεῖς935N-NPM βασιλεύουσιν936V-PAI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM δυνάσται1413N-NPM γράφουσιν1125V-PAI-3P δικαιοσύνην1343N-ASF

16 δι1223PREP ἐμοῦ1473P-GS μεγιστᾶνες3175N-NPM μεγαλύνονται3170V-PMI-3P καὶ2532CONJ τύραννοι5181N-NPM δι1223PREP ἐμοῦ1473P-GS κρατοῦσι2902V-PAI-3P γῆς1065N-GSF

17 ἐγὼ1473P-NS τοὺς3588T-APM ἐμὲ1473P-AS φιλοῦντας5368V-PAPAP ἀγαπῶ25V-PAI-1S οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἐμὲ1473P-AS ζητοῦντες2212V-PAPNP εὑρήσουσιν2147V-FAI-3P

18 πλοῦτος4149N-NSM καὶ2532CONJ δόξα1391N-NSF ἐμοὶ1473P-DS ὑπάρχει5225V-PAI-3S καὶ2532CONJ κτῆσιςN-NSF πολλῶν4183A-GPM καὶ2532CONJ δικαιοσύνη1343N-NSF

19 βέλτιον957A-NSN ἐμὲ1473P-AS καρπίζεσθαιV-PMN ὑπὲρ5228PREP χρυσίον5553N-ASN καὶ2532CONJ λίθον3037N-ASM τίμιον5093A-ASM τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT ἐμὰ1699A-NPN γενήματα1081N-NPN κρείσσω2908A-NPN ἀργυρίου694N-GSN ἐκλεκτοῦ1588A-GSN

20 ἐν1722PREP ὁδοῖς3598N-DPF δικαιοσύνης1343N-GSF περιπατῶ4043V-PAI-1S καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τρίβων5147N-GSF δικαιώματος1345N-GSN ἀναστρέφομαι390V-PMI-1S

21 ἵνα2443CONJ μερίσω3307V-FAI-1S τοῖς3588T-DPM ἐμὲ1473P-AS ἀγαπῶσιν25V-PAPDP ὕπαρξιν5223N-ASF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM θησαυροὺς2344N-APM αὐτῶν846D-GPM ἐμπλήσω1705V-FAI-1S ἀγαθῶν18A-GPM
ἐὰν1437CONJ ἀναγγείλω312V-AAS-1S ὑμῖν4771P-DP τὰ3588T-APN καθ2596PREP ἡμέραν2250N-ASF γινόμενα1096V-PMPAP μνημονεύσω3421V-FAI-1S τὰ3588T-APN ἐξ1537PREP αἰῶνος165N-GSM ἀριθμῆσαι705V-AAN

22 κύριος2962N-NSM ἔκτισέν2936V-AAI-3S με1473P-AS ἀρχὴν746N-ASF ὁδῶν3598N-GPF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP ἔργα2041N-APN αὐτοῦ846D-GSM

23 πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM ἐθεμελίωσέν2311V-AAI-3S με1473P-AS ἐν1722PREP ἀρχῇ746N-DSF

24 πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ποιῆσαι4160V-AAN καὶ2532CONJ πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN τὰς3588T-APF ἀβύσσους12N-APF ποιῆσαι4160V-AAN πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN προελθεῖν4281V-AAN τὰς3588T-APF πηγὰς4077N-APF τῶν3588T-GPN ὑδάτων5204N-GPN

25 πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN ὄρη3735N-APN ἑδρασθῆναιV-APN πρὸ4253PREP δὲ1161PRT πάντων3956A-GPM βουνῶν1015N-GPM γεννᾷ1080V-PAI-3S με1473P-AS

26 κύριος2962N-NSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S χώρας5561N-APF καὶ2532CONJ ἀοικήτουςA-APM καὶ2532CONJ ἄκρα206A-APN οἰκούμενα3611V-PMPAP τῆς3588T-GSF ὑπ5259PREP οὐρανόν3772N-ASM

27 ἡνίκα2259ADV ἡτοίμαζεν2090V-IAI-3S τὸν3588T-ASM οὐρανόν3772N-ASM συμπαρήμην4840V-AMI-1S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV ἀφώριζεν873V-IAI-3S τὸν3588T-ASM ἑαυτοῦ1438D-GSM θρόνον2362N-ASM ἐπ1909PREP ἀνέμων417N-GPM

28 ἡνίκα2259ADV ἰσχυρὰ2478A-APN ἐποίει4160V-IAI-3S τὰ3588T-APN ἄνω507ADV νέφη3509N-APN καὶ2532CONJ ὡς3739ADV ἀσφαλεῖς804A-APM ἐτίθει5087V-IAI-3S πηγὰς4077N-APF τῆς3588T-GSF ὑπ5259PREP οὐρανὸν3772N-ASM

29 καὶ2532CONJ ἰσχυρὰ2478A-APN ἐποίει4160V-IAI-3S τὰ3588T-APN θεμέλια2310N-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

30 ἤμην1699A-ASF παρ3844PREP αὐτῷ846D-DSM ἁρμόζουσα718V-PAPNS ἐγὼ1473P-NS ἤμην1699A-ASF 3739 R-DSF προσέχαιρεν4377V-IAI-3S καθ2596PREP ἡμέραν2250N-ASF δὲ1161PRT εὐφραινόμην2165V-IMI-1S ἐν1722PREP προσώπῳ4383N-DSN αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM καιρῷ2540N-DSM

31 ὅτε3753ADV ἐυφραίνετο2165V-ANI-3S τὴν3588T-ASF οἰκουμένην3611V-PMPAS συντελέσας4931V-AAPNS καὶ2532CONJ ἐνευφραίνετοV-ANI-3S ἐν1722PREP υἱοῖς5207N-DPM ἀνθρώπων444N-GPM

32 νῦν3568ADV οὖν3767PRT υἱέ5207N-VSM ἄκουέ191V-PAD-2S μου1473P-GS

33  

34 μακάριος3107A-NSM ἀνήρ435N-NSM ὃς3739 R-NSM εἰσακούσεταί1522V-FMI-3S μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἄνθρωπος444N-NSM ὃς3739 R-NSM τὰς3588T-APF ἐμὰς1699A-APF ὁδοὺς3598N-APF φυλάξει5442V-FAI-3S ἀγρυπνῶν69V-PAPNS ἐπ1909PREP ἐμαῖς1699A-DPF θύραις2374N-DPF καθ2596PREP ἡμέραν2250N-ASF τηρῶν5083V-PAPNS σταθμοὺςN-APM ἐμῶν1699A-GPF εἰσόδων1529N-GPF

35 αἱ3588T-NPF γὰρ1063PRT ἔξοδοί1841N-NPF μου1473P-GS ἔξοδοι1841N-NPF ζωῆς2222N-GSF καὶ2532CONJ ἑτοιμάζεται2090V-PMI-3S θέλησις2308N-NSF παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM

36 οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT εἰς1519PREP ἐμὲ1473P-AS ἁμαρτάνοντες264V-PAPNP ἀσεβοῦσιν764V-PAI-3P τὰς3588T-APF ἑαυτῶν1438D-GPM ψυχάς5590N-APF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μισοῦντές3404V-PAPNP με1473P-AS ἀγαπῶσιν25V-PAI-3P θάνατον2288N-ASM

Κεφάλαιο 9

1 3588T-NSF σοφία4678N-NSF ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S ἑαυτῇ1438D-DSF οἶκον3624N-ASM καὶ2532CONJ ὑπήρεισεν5237V-AAI-3S στύλους4769N-APM ἑπτά2033N-NUI

2 ἔσφαξεν4969V-AAI-3S τὰ3588T-APN ἑαυτῆς1438D-GSF θύματαN-APN ἐκέρασεν2767V-AAI-3S εἰς1519PREP κρατῆραN-ASM τὸν3588T-ASM ἑαυτῆς1438D-GSF οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ ἡτοιμάσατο2090V-ANI-3S τὴν3588T-ASF ἑαυτῆς1438D-GSF τράπεζαν5132N-ASF

3 ἀπέστειλεν649V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἑαυτῆς1438D-GSF δούλους1401N-APM συγκαλούσα4779V-PAPNS μετὰ3326PREP ὑψηλοῦ5308A-GSN κηρύγματος2782N-GSN ἐπὶ1909PREP κρατῆραN-ASM λέγουσα3004V-PAPNS

4 Ὅς3739P-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἄφρων878A-NSM ἐκκλινάτω1578V-AAD-3S πρός4314PREP με1473P-AS καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἐνδεέσι1729A-DPM φρενῶν5424N-GPF εἶπεν2036V-AAI-3S

5 Ἔλθατε2064V-AAD-2P φάγετε2068V-AAD-2P τῶν3588T-GPM ἐμῶν1699A-GPM ἄρτων740N-GPM καὶ2532CONJ πίετε4095V-AAD-2P οἶνον3631N-ASM ὃν3739 R-ASM ἐκέρασα2767V-AAI-1S ὑμῖν4771P-DP

6 ἀπολείπετε620V-PAD-2P ἀφροσύνην877N-ASF καὶ2532CONJ ζήσεσθε2198V-FMI-3P καὶ2532CONJ ζητήσατε2212V-AAD-2P φρόνησιν5428N-ASF ἵνα2443CONJ βιώσητε980V-AAS-2P καὶ2532CONJ κατορθώσατεV-AAD-2P ἐν1722PREP γνώσει1108N-DSF σύνεσιν4907N-ASF

7 3588T-NSM παιδεύων3811V-PAPNS κακοὺς2556A-APM λήμψεται2983V-FMI-3S ἑαυτῷ1438D-DSM ἀτιμίαν819N-ASF ἐλέγχων1651V-PAPNS δὲ1161PRT τὸν3588T-ASM ἀσεβῆ765A-ASM μωμήσεται3469V-FMI-3S ἑαυτόν1438D-ASM

8 μὴ3165ADV ἔλεγχε1651V-PAD-2S κακούς2556A-APM ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV μισῶσίν3404V-PAS-3P σε4771P-AS ἔλεγχε1651V-PAD-2S σοφόν4680A-ASM καὶ2532CONJ ἀγαπήσει25V-FAI-3S σε4771P-AS

9 δίδου1325V-PAD-2S σοφῷ4680A-DSM ἀφορμήν874N-ASF καὶ2532CONJ σοφώτερος4680A-NSMC ἔσται1510V-FMI-3S γνώριζε1107V-PAD-2S δικαίῳ1342A-DSM καὶ2532CONJ προσθήσει4369V-FAI-3S τοῦ3588T-GSN δέχεσθαι1209V-PMN

10 ἀρχὴ746N-NSF σοφίας4678N-GSF φόβος5401N-NSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ βουλὴ1012N-NSF ἁγίων40A-GPN σύνεσις4907N-NSF
τὸ3588T-NSN γὰρ1063PRT γνῶναι1097V-AAN νόμον3551N-ASM διανοίας1271N-GSF ἐστὶν1510V-PAI-3S ἀγαθῆς18A-GSF

11 τούτῳ3778D-DSM γὰρ1063PRT τῷ3588T-DSM τρόπῳ5158N-DSM πολὺν4183A-ASM ζήσεις2198V-FAI-3S χρόνον5550N-ASM καὶ2532CONJ προστεθήσεταί4369V-FPI-3S σοι4771P-DS ἔτη2094N-NPN ζωῆς2222N-GSF σου4771P-GS

12 υἱέ5207N-VSM ἐὰν1437CONJ σοφὸς4680A-NSM γένῃ1096V-AMS-2S σεαυτῷ4572D-DSM σοφὸς4680A-NSM ἔσῃ1510V-FMI-2S καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM πλησίον4139ADV ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT κακὸς2556A-NSM ἀποβῇς576V-AAS-2S μόνος3441A-NSM ἀναντλήσειςV-FAI-3S κακά2556A-APN
ὃς3739 R-NSM ἐρείδεται2043V-PMI-3S ἐπὶ1909PREP ψεύδεσιν5579N-DPN οὗτος3778D-NSM ποιμανεῖ4165V-FAI-3S ἀνέμους417N-APM 3588T-NSM δ1161PRT αὐτὸς846D-NSM διώξεται1377V-FMI-3S ὄρνεα3732N-APN πετόμενα4072V-PMPAP
ἀπέλιπεν620V-AAI-3S γὰρ1063PRT ὁδοὺς3598N-APF τοῦ3588T-GSM ἑαυτοῦ1438D-GSM ἀμπελῶνος290N-GSM τοὺς3588T-APM δὲ1161PRT ἄξοναςN-APM τοῦ3588T-GSN ἰδίου2398A-GSN γεωργίου1091N-GSN πεπλάνηται4105V-RMI-3S
διαπορεύεται1279V-PMI-3S δὲ1161PRT δι1223PREP ἀνύδρου504A-GSF ἐρήμου2048N-GSF καὶ2532CONJ γῆν1065N-ASF διατεταγμένην1299V-RMPAS ἐν1722PREP διψώδεσινA-DPF συνάγει4863V-PAI-3S δὲ1161PRT χερσὶν5495N-DPF ἀκαρπίανN-ASF

13 Γυνὴ1135N-NSF ἄφρων878A-NSF καὶ2532CONJ θρασεῖαA-NSF ἐνδεὴς1729A-NSF ψωμοῦN-GSM γίνεται1096V-PMI-3S 3739 R-NSF οὐκ3364ADV ἐπίσταται1987V-PMI-3S αἰσχύνην152N-ASF

14 ἐκάθισεν2523V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP θύραις2374N-DPF τοῦ3588T-GSM ἑαυτῆς1438D-GSF οἴκου3624N-GSM ἐπὶ1909PREP δίφρουN-GSM ἐμφανῶς1717ADV ἐν1722PREP πλατείαις4116A-DPF

15 προσκαλουμένη4341V-PMPNS τοὺς3588T-APM παριόντας3918V-PAPAP καὶ2532CONJ κατευθύνοντας2720V-PAPAP ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF αὐτῶν846D-GPM

16 Ὅς3739 R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ὑμῶν4771P-GP ἀφρονέστατος878A-NPMS ἐκκλινάτω1578V-AAD-3S πρός4314PREP με1473P-AS ἐνδεέσι1729A-DPM δὲ1161PRT φρονήσεως5428N-GSF παρακελεύομαιV-PMI-1S λέγουσα3004V-PAPNS

17 Ἄρτων740N-GPM κρυφίων2927A-GPM ἡδέως2234ADV ἅψασθε680V-AMS-2P καὶ2532CONJ ὕδατος5204N-GSN κλοπῆς2829N-GSF γλυκεροῦ1099A-GSN

18 3588T-NSM δὲ1161PRT οὐκ3364ADV οἶδεν1492V-RAI-3S ὅτι3754CONJ γηγενεῖςA-NPM παρ3844PREP αὐτῇ846D-DSF ὄλλυνταιV-PMI-3P καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πέτευρονN-ASN ᾅδου86N-GSM συναντᾷ4876V-PAI-3S
ἀλλὰ235CONJ ἀποπήδησονV-AAD-2S μὴ3165ADV ἐγχρονίσῃςV-AAS-2S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM μηδὲ3366CONJ ἐπιστήσῃς2186V-AAS-2S τὸ3588T-ASN σὸν4674A-ASN ὄμμα3659N-ASN πρὸς4314PREP αὐτήν846D-ASF
οὕτως3778ADV γὰρ1063PRT διαβήσῃ1224V-FMI-2S ὕδωρ5204N-NSN ἀλλότριον245A-ASM καὶ2532CONJ ὑπερβήσῃ5233V-FMI-2S ποταμὸν4215N-ASM ἀλλότριον245A-ASM
ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT ὕδατος5204N-GSN ἀλλοτρίου245A-GSN ἀπόσχου568V-AMD-2S καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πηγῆς4077N-GSF ἀλλοτρίας245A-GSF μὴ3165ADV πίῃς4095V-AAS-2S
ἵνα2443CONJ πολὺν4183A-ASM ζήσῃς2198V-AAS-2S χρόνον5550N-ASM προστεθῇ4369V-APS-3S δέ1161PRT σοι4771P-DS ἔτη2094N-NPN ζωῆς2222N-GSF

Κεφάλαιο 10

1 Υἱὸς5207N-NSM σοφὸς4680A-NSM εὐφραίνει2165V-PAI-3S πατέρα3962N-ASM υἱὸς5207N-NSM δὲ1161PRT ἄφρων878A-NSM λύπη3077N-NSF τῇ3588T-DSF μητρί3384N-DSF

2 οὐκ3364ADV ὠφελήσουσιν5623V-FAI-3P θησαυροὶ2344N-NPM ἀνόμους459A-APM δικαιοσύνη1343N-NSF δὲ1161PRT ῥύσεται4506V-FMI-3S ἐκ1537PREP θανάτου2288N-GSM

3 οὐ3364ADV λιμοκτονήσειV-FAI-3S κύριος2962N-NSM ψυχὴν5590N-ASF δικαίαν1342A-ASF ζωὴν2222N-ASF δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM ἀνατρέψει396V-FAI-3S

4 πενίαN-NSF ἄνδρα435N-ASM ταπεινοῖ5013V-PAI-3S χεῖρες5495N-NPF δὲ1161PRT ἀνδρείωνA-GPM πλουτίζουσιν4148V-PAI-3P
υἱὸς5207N-NSM πεπαιδευμένος3811V-RMPNS σοφὸς4680A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S τῷ3588T-DSM δὲ1161PRT ἄφρονι878A-DSM διακόνῳ1249N-DSM χρήσεται5531V-FMI-3S

5 διεσώθη1295V-API-3S ἀπὸ575PREP καύματος2738N-GSN υἱὸς5207N-NSM νοήμωνA-NSM ἀνεμόφθοροςA-NSM δὲ1161PRT γίνεται1096V-PMI-3S ἐν1722PREP ἀμήτῳN-DSM υἱὸς5207N-NSM παράνομοςA-NSM

6 εὐλογία2129N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP κεφαλὴν2776N-ASF δικαίου1342A-GSM στόμα4750N-NSN δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM καλύψει2572V-FAI-3S πένθος3997N-ASN ἄωρονA-ASN

7 μνήμη3420N-NSF δικαίων1342A-GPM μετ3326PREP ἐγκωμίωνN-GPN ὄνομα3686N-NSN δὲ1161PRT ἀσεβοῦς765A-GSM σβέννυται4570V-PMI-3S

8 σοφὸς4680A-NSM καρδίᾳ2588N-DSF δέξεται1209V-FMI-3S ἐντολάς1785N-APF 3588T-NSM δὲ1161PRT ἄστεγοςA-NSM χείλεσιν5491N-DPN σκολιάζωνV-PAPNS ὑποσκελισθήσεταιV-FPI-3S

9 ὃς3739 R-NSM πορεύεται4198V-PMI-3S ἁπλῶς574ADV πορεύεται4198V-PMI-3S πεποιθώς3982V-RAPNS 3588T-NSM δὲ1161PRT διαστρέφων1294V-PAPNS τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτοῦ846D-GSM γνωσθήσεται1097V-FPI-3S

10 3588T-NSM ἐννεύων1770V-PAPNS ὀφθαλμοῖς3788N-DPM μετὰ3326PREP δόλου1388N-GSM συνάγει4863V-PAI-3S ἀνδράσι435N-DPM λύπας3077N-APF 3588T-NSM δὲ1161PRT ἐλέγχων1651V-PAPNS μετὰ3326PREP παρρησίας3954N-GSF εἰρηνοποιεῖ1517V-PAI-3S

11 πηγὴ4077N-NSF ζωῆς2222N-GSF ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF δικαίου1342A-GSM στόμα4750N-NSN δὲ1161PRT ἀσεβοῦς765A-GSM καλύψει2572V-FAI-3S ἀπώλεια684N-NSF

12 μῖσοςN-NSN ἐγείρει1453V-PAI-3S νεῖκος3534N-ASN πάντας3956A-APM δὲ1161PRT τοὺς3588T-APM μὴ3165ADV φιλονεικοῦνταςV-PAPAP καλύπτει2572V-PAI-3S φιλία5373N-NSF

13 ὃς3739 R-NSM ἐκ1537PREP χειλέων5491N-GPN προφέρει4393V-PAI-3S σοφίαν4678N-ASF ῥάβδῳ4464N-DSF τύπτει5180V-PAI-3S ἄνδρα435N-ASM ἀκάρδιονA-ASM

14 σοφοὶ4680A-NPM κρύψουσιν2928V-FAI-3P αἴσθησιν144N-ASF στόμα4750N-NSN δὲ1161PRT προπετοῦς4312A-GSM ἐγγίζει1448V-PAI-3S συντριβῇ4937N-NSF

15 κτῆσιςN-NSF πλουσίων4145A-GPM πόλις4172N-NSF ὀχυράA-NSF συντριβὴ4937N-NSF δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM πενίαN-NPN

16 ἔργα2041N-NPN δικαίων1342A-GPM ζωὴν2222N-ASF ποιεῖ4160V-PAI-3S καρποὶ2590N-NPM δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM ἁμαρτίας266N-APF

17 ὁδοὺς3598N-APF δικαίας1342A-GSF ζωῆς2222N-GSF φυλάσσει5442V-PAI-3S παιδεία3809N-NSF παιδεία3809N-NSF δὲ1161PRT ἀνεξέλεγκτοςA-NSF πλανᾶται4105V-PMI-3S

18 καλύπτουσιν2572V-PAI-3P ἔχθραν2190A-ASF χείλη5491N-NPN δίκαια1342A-NPN οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἐκφέροντες1627V-PAPNP λοιδορίας3059N-APF ἀφρονέστατοί878A-NPMS εἰσιν1510V-PAI-3P

19 ἐκ1537PREP πολυλογίας4180N-GSF οὐκ3364ADV ἐκφεύξῃ1628V-FMI-2S ἁμαρτίαν266N-ASF φειδόμενος5339V-PMPNS δὲ1161PRT χειλέων5491N-GPN νοήμωνA-NSM ἔσῃ1510V-FMI-2S

20 ἄργυρος696N-NSM πεπυρωμένος4448V-RPPNS γλῶσσα1100N-NSF δικαίου1342A-GSM καρδία2588N-NSF δὲ1161PRT ἀσεβοῦς765A-GSM ἐκλείψει1587V-FAI-3S

21 χείλη5491N-NPN δικαίων1342A-GPM ἐπίσταται1987V-PMI-3S ὑψηλά5308A-APN οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἄφρονες878A-NPM ἐν1722PREP ἐνδείᾳN-DSF τελευτῶσιν5053V-PAI-3P

22 εὐλογία2129N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP κεφαλὴν2776N-ASF δικαίου1342A-GSM αὕτη3778D-NSF πλουτίζει4148V-PAI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV προστεθῇ4369V-APS-3S αὐτῇ846D-DSF λύπη3077N-NSF ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF

23 ἐν1722PREP γέλωτι1071N-DSM ἄφρων878A-NSM πράσσει4238V-PAI-3S κακά2556A-APN 3588T-NSF δὲ1161PRT σοφία4678N-NSF ἀνδρὶ435N-DSM τίκτει5088V-PAI-3S φρόνησιν5428N-ASF

24 ἐν1722PREP ἀπωλείᾳ684N-DSF ἀσεβὴς765A-NSM περιφέρεται4064V-PMI-3S ἐπιθυμία1939N-NSF δὲ1161PRT δικαίου1342A-GSM δεκτή1184A-NSF

25 παραπορευομένης3899V-PMPGS καταιγίδοςN-DSF ἀφανίζεται853V-PMI-3S ἀσεβής765A-NSM δίκαιος1342A-NSM δὲ1161PRT ἐκκλίνας1578V-AAPNS σῴζεται4982V-PMI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

26 ὥσπερ3746ADV ὄμφαξN-NSF ὀδοῦσι3599N-DPM βλαβερὸν983A-ASM καὶ2532CONJ καπνὸς2586N-NSM ὄμμασιν3659N-DPN οὕτως3778ADV παρανομία3892N-NSF τοῖς3588T-DPM χρωμένοις5530V-PMPDP αὐτήν846D-ASF

27 φόβος5401N-NSM κυρίου2962N-GSM προστίθησιν4369V-PAI-3S ἡμέρας2250N-APF ἔτη2094N-NPN δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM ὀλιγωθήσεταιV-FPI-3S

28 ἐγχρονίζειV-PAI-3S δικαίοις1342A-DPM εὐφροσύνη2167N-NSF ἐλπὶς1680N-NSF δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM ὄλλυταιV-PMI-3S

29 ὀχύρωμα3794N-NSN ὁσίου3741A-GSM φόβος5401N-NSM κυρίου2962N-GSM συντριβὴ4937N-NSF δὲ1161PRT τοῖς3588T-DPM ἐργαζομένοις2038V-PMPDP κακά2556A-APN

30 δίκαιος1342A-NSM τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM οὐκ3364ADV ἐνδώσειV-FAI-3S ἀσεβεῖς765A-NPM δὲ1161PRT οὐκ3364ADV οἰκήσουσιν3611V-FAI-3P γῆν1065N-ASF

31 στόμα4750N-NSN δικαίου1342A-GSM ἀποστάζειV-PAI-3S σοφίαν4678N-ASF γλῶσσα1100N-NSF δὲ1161PRT ἀδίκου94A-GSM ἐξολεῖταιV-FMI-3S

32 χείλη5491N-NPN ἀνδρῶν435N-GPM δικαίων1342A-GPM ἀποστάζειV-PAI-3S χάριτας5485N-APF στόμα4750N-NSN δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM ἀποστρέφεται654V-PMI-3S

Κεφάλαιο 11

1 ζυγοὶ2218N-NPN δόλιοι1386A-NPM βδέλυγμα946N-NSN ἐνώπιον1799ADV κυρίου2962N-GSM στάθμιονN-NSN δὲ1161PRT δίκαιον1342A-NSM δεκτὸν1184A-NSM αὐτῷ846D-DSM

2 οὗ3739 R-GSM ἐὰν1437CONJ εἰσέλθῃ1525V-AAS-3S ὕβρις5196N-NSF ἐκεῖ1563ADV καὶ2532ADV ἀτιμία819N-NSF στόμα4750N-NSN δὲ1161PRT ταπεινῶν5011A-GPM μελετᾷ3191V-PAI-3S σοφίαν4678N-ASF

3 ἀποθανὼν599V-AAPNS δίκαιος1342A-NSM ἔλιπεν3007V-AAI-3S μετάμελον3338N-ASM πρόχειροςA-NSM δὲ1161PRT γίνεται1096V-PMI-3S καὶ2532CONJ ἐπίχαρτοςA-NSM ἀσεβῶν765A-GPM ἀπώλεια684N-NSF

4  

5 δικαιοσύνη1343N-NSF ἀμώμους299A-APM ὀρθοτομεῖ3718V-PAI-3S ὁδούς3598N-APF ἀσέβεια763N-NSF δὲ1161PRT περιπίπτει4045V-PAI-3S ἀδικίᾳ93N-DSF

6 δικαιοσύνη1343N-NSF ἀνδρῶν435N-GPM ὀρθῶν3717A-GPM ῥύεται4506V-PMI-3S αὐτούς846D-APM τῇ3588T-DSF δὲ1161PRT ἀπωλείᾳ684N-DSF αὐτῶν846D-GPM ἁλίσκονταιV-PPI-3P παράνομοιA-NPM

7 τελευτήσαντος5053V-AAPGS ἀνδρὸς435N-GSM δικαίου1342A-GSM οὐκ3364ADV ὄλλυταιV-PMI-3S ἐλπίς1680N-NSF τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT καύχημα2745N-NSN τῶν3588T-GPM ἀσεβῶν765A-GPM ὄλλυταιV-PMI-3S

8 δίκαιος1342A-NSM ἐκ1537PREP θήρας2339N-GSF ἐκδύνει1562V-PAI-3S ἀντ473PREP αὐτοῦ846D-GSM δὲ1161PRT παραδίδοται3860V-PMI-3S 3588T-NSM ἀσεβής765A-NSM

9 ἐν1722PREP στόματι4750N-DSN ἀσεβῶν765A-GPM παγὶς3803N-NSF πολίταις4177N-DPM αἴσθησις144N-NSF δὲ1161PRT δικαίων1342A-GPM εὔοδοςA-NSF

10 ἐν1722PREP ἀγαθοῖς18A-DPM δικαίων1342A-GPM κατώρθωσενV-AAI-3S πόλις4172N-NSF

11 στόμασιν4750N-DPN δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM κατεσκάφη2679V-API-3S

12 μυκτηρίζει3456V-PAI-3S πολίτας4177N-APM ἐνδεὴς1729A-NSM φρενῶν5424N-GPF ἀνὴρ435N-NSM δὲ1161PRT φρόνιμος5429A-NSM ἡσυχίαν2271N-ASF ἄγει71V-PAI-3S

13 ἀνὴρ435N-NSM δίγλωσσοςA-NSM ἀποκαλύπτει601V-PAI-3S βουλὰς1012N-APF ἐν1722PREP συνεδρίῳ4892N-DSN πιστὸς4103A-NSM δὲ1161PRT πνοῇ4157N-DSF κρύπτει2928V-PAI-3S πράγματα4229N-APN

14 οἷς3739 R-DPM μὴ3165ADV ὑπάρχει5225V-PAI-3S κυβέρνησις2941N-NSF πίπτουσιν4098V-PAI-3P ὥσπερ3746ADV φύλλα5444N-NPN σωτηρία4991N-NSF δὲ1161PRT ὑπάρχει5225V-PAI-3S ἐν1722PREP πολλῇ4183A-DSF βουλῇ1012N-DSF

15 πονηρὸς4190A-NSM κακοποιεῖ2554V-PAI-3S ὅταν3752ADV συμμείξῃV-AAS-3S δικαίῳ1342A-DSM μισεῖ3404V-PAI-3S δὲ1161PRT ἦχον2279N-ASM ἀσφαλείας803N-GSF

16 γυνὴ1135N-NSF εὐχάριστος2170A-NSF ἐγείρει1453V-PAI-3S ἀνδρὶ435N-DSM δόξαν1391N-ASF θρόνος2362N-NSM δὲ1161PRT ἀτιμίας819N-GSF γυνὴ1135N-NSF μισοῦσα3404V-PAPNS δίκαια1342A-APN πλούτου4149N-GSM ὀκνηροὶ3636A-NPM ἐνδεεῖς1729A-NPM γίνονται1096V-PMI-3P οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἀνδρεῖοιA-NPM ἐρείδονται2043V-PPI-3P πλούτῳ4149N-DSM

17 τῇ3588T-DSF ψυχῇ5590N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἀγαθὸν18A-ASM ποιεῖ4160V-PAI-3S ἀνὴρ435N-NSM ἐλεήμων1655A-NSM ἐξολλύειV-PAI-3S δὲ1161PRT αὐτοῦ846D-GSM σῶμα4983N-ASN 3588T-NSM ἀνελεήμων415A-NSM

18 ἀσεβὴς765A-NSM ποιεῖ4160V-PAI-3S ἔργα2041N-APN ἄδικα94A-APN σπέρμα4690N-NSN δὲ1161PRT δικαίων1342A-GPM μισθὸς3408N-NSM ἀληθείας225N-GSF

19 υἱὸς5207N-NSM δίκαιος1342A-NSM γεννᾶται1080V-PMI-3S εἰς1519PREP ζωήν2222N-ASF διωγμὸς1375N-NSM δὲ1161PRT ἀσεβοῦς765A-GSM εἰς1519PREP θάνατον2288N-ASM

20 βδέλυγμα946N-NSN κυρίῳ2962N-DSM διεστραμμέναι1294V-RMPNP ὁδοί3598N-NPF προσδεκτοὶA-NPM δὲ1161PRT αὐτῷ846D-DSM πάντες3956A-NPM ἄμωμοι299A-NPM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF αὐτῶν846D-GPM

21 χειρὶ5495N-DSF χεῖρας5495N-APF ἐμβαλὼν1685V-AAPNS ἀδίκως94ADV οὐκ3364ADV ἀτιμώρητοςA-NSM ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM δὲ1161PRT σπείρων4687V-PAPNS δικαιοσύνην1343N-ASF λήμψεται2983V-FMI-3S μισθὸν3408N-ASM πιστόν4103A-ASM

22 ὥσπερ3746ADV ἐνώτιονN-ASN ἐν1722PREP ῥινὶN-DSF ὑός5300N-GSM οὕτως3778ADV γυναικὶ1135N-DSF κακόφρονιA-DSM κάλλοςN-ASN

23 ἐπιθυμία1939N-NSF δικαίων1342A-GPM πᾶσα3956A-NSF ἀγαθή18A-NSF ἐλπὶς1680N-NSF δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM ἀπολεῖται622V-FMI-3S

24 εἰσὶν1510V-PAI-3P οἳ3739 R-NPM τὰ3588T-APN ἴδια2398A-APN σπείροντες4687V-PAPNP πλείονα4183A-ASM ποιοῦσιν4160V-PAI-3P εἰσὶν1510V-PAI-3P καὶ2532CONJ οἳ3739 R-NPM συνάγοντες4863V-PAPNP ἐλαττονοῦνται1641V-PMI-3P

25 ψυχὴ5590N-NSF εὐλογουμένη2127V-PMPNS πᾶσα3956A-NSF ἁπλῆ573A-NSF ἀνὴρ435N-NSM δὲ1161PRT θυμώδηςA-NSM οὐκ3364ADV εὐσχήμων2158A-NSM

26 3588T-NSM συνέχων4912A-GPM σῖτον4621N-ASM ὑπολίποιτο5275V-AMO-3S αὐτὸν846D-ASM τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN εὐλογία2129N-NSF δὲ1161PRT εἰς1519PREP κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSM μεταδιδόντος3330V-PAPGS

27 τεκταινόμενοςV-RMPNS ἀγαθὰ18A-APN ζητεῖ2212V-PAI-3S χάριν5485N-ASF ἀγαθήν18A-ASF ἐκζητοῦντα1567V-PAPAS δὲ1161PRT κακά2556A-APN καταλήμψεται2638V-FMI-3S αὐτόν846D-ASM

28 3588T-NSM πεποιθὼς3982V-RAPNS ἐπὶ1909PREP πλούτῳ4149N-DSM οὗτος3778D-NSM πεσεῖται4098V-FMI-3S 3588T-NSM δὲ1161PRT ἀντιλαμβανόμενος482V-PMPNS δικαίων1342A-GPM οὗτος3778D-NSM ἀνατελεῖ393V-FAI-3S

29 3588T-NSM μὴ3165ADV συμπεριφερόμενοςV-PMPNS τῷ3588T-DSM ἑαυτοῦ1438D-GSM οἴκῳ3624N-DSM κληρονομήσει2816V-FAI-3S ἄνεμον417N-ASM δουλεύσει1398V-FAI-3S δὲ1161PRT ἄφρων878A-NSM φρονίμῳ5429A-DSM

30 ἐκ1537PREP καρποῦ2590N-GSM δικαιοσύνης1343N-GSF φύεται5453V-PMI-3S δένδρον1186N-ASN ζωῆς2222N-GSF ἀφαιροῦνται851V-PMI-3P δὲ1161PRT ἄωροιA-NPF ψυχαὶ5590N-NPF παρανόμων3891A-GPM

31 εἰ1487CONJ 3588T-NSM μὲν3303PRT δίκαιος1342A-NSM μόλις3433ADV σῴζεται4982V-PMI-3S 3588T-NSM ἀσεβὴς765A-NSM καὶ2532CONJ ἁμαρτωλὸς268A-NSM ποῦ4225ADV φανεῖται5316V-FMI-3S

Κεφάλαιο 12

1 3588T-NSM ἀγαπῶν25V-PAPNS παιδείαν3809N-ASF ἀγαπᾷ25V-PAI-3S αἴσθησιν144N-ASF 3588T-NSM δὲ1161PRT μισῶν3404V-PAPNS ἐλέγχους1650N-APM ἄφρων878A-NSM

2 κρείσσων2908A-NSM 3588T-NSM εὑρὼν2147V-AAPNS χάριν5485N-ASF παρὰ3844PREP κυρίῳ2962N-DSM ἀνὴρ435N-NSM δὲ1161PRT παράνομοςA-NSM παρασιωπηθήσεταιV-FPI-3S

3 οὐ3364ADV κατορθώσειV-FAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἐξ1537PREP ἀνόμου459A-GSM αἱ3588T-NPF δὲ1161PRT ῥίζαι4491N-NPF τῶν3588T-GPM δικαίων1342A-GPM οὐκ3364ADV ἐξαρθήσονται1808V-FPI-3P

4 γυνὴ1135N-NSF ἀνδρείαA-NSF στέφανος4735N-NSM τῷ3588T-DSM ἀνδρὶ435N-DSM αὐτῆς846D-GSF ὥσπερ3746ADV δὲ1161PRT ἐν1722PREP ξύλῳ3586N-DSN σκώληξ4663N-NSM οὕτως3778ADV ἄνδρα435N-ASM ἀπόλλυσινV-PAI-3S γυνὴ1135N-NSF κακοποιός2555A-NSF

5 λογισμοὶ3053N-NPM δικαίων1342A-GPM κρίματα2917N-NPN κυβερνῶσινV-PAI-3P δὲ1161PRT ἀσεβεῖς765A-APM δόλους1388N-APM

6 λόγοι3056N-NPM ἀσεβῶν765A-GPM δόλιοι1386A-NPM στόμα4750N-NSN δὲ1161PRT ὀρθῶν3717A-GPM ῥύσεται4506V-FMI-3S αὐτούς846D-APM

7 οὗ3739 R-GSM ἐὰν1437CONJ στραφῇ4762V-APS-3S ἀσεβὴς765A-NSM ἀφανίζεται853V-PMI-3S οἶκοι3624N-NPM δὲ1161PRT δικαίων1342A-GPM παραμένουσιν3887V-PAI-3P

8 στόμα4750N-NSN συνετοῦ4908A-GSM ἐγκωμιάζεταιV-PMI-3S ὑπὸ5259PREP ἀνδρός435N-GSM νωθροκάρδιοςA-NSM δὲ1161PRT μυκτηρίζεται3456V-PPI-3S

9 κρείσσων2908A-NSM ἀνὴρ435N-NSM ἐν1722PREP ἀτιμίᾳ819N-DSF δουλεύων1398V-PAPNS ἑαυτῷ1438D-DSM 2228CONJ τιμὴν5092N-ASF ἑαυτῷ1438D-DSM περιτιθεὶς4060V-PAPNS καὶ2532CONJ προσδεόμενος4326V-PMPNS ἄρτου740N-GSM

10 δίκαιος1342A-NSM οἰκτίρει3627V-PAI-3S ψυχὰς5590N-APF κτηνῶν2934N-GPN αὐτοῦ846D-GSM τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT σπλάγχνα4698N-NPN τῶν3588T-GPM ἀσεβῶν765A-GPM ἀνελεήμονα415A-NPN

11 3588T-NSM ἐργαζόμενος2038V-PMPNS τὴν3588T-ASF ἑαυτοῦ1438D-GSM γῆν1065N-ASF ἐμπλησθήσεται1705V-FPI-3S ἄρτων740N-GPM οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT διώκοντες1377V-PAPNP μάταια3152A-APN ἐνδεεῖς1729A-NPM φρενῶν5424N-GPF
ὅς3739 R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἡδὺςA-NSM ἐν1722PREP οἴνων3631N-GPM διατριβαῖςN-DPF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ἑαυτοῦ1438D-GSM ὀχυρώμασιν3794N-DPN καταλείψει2641V-FAI-3S ἀτιμίαν819N-ASF

12 ἐπιθυμίαι1939N-NPF ἀσεβῶν765A-GPM κακαί2556A-NPF αἱ3588T-NPF δὲ1161PRT ῥίζαι4491N-NPF τῶν3588T-GPM εὐσεβῶν2152A-GPM ἐν1722PREP ὀχυρώμασιν3794N-DPN

13 δι1223PREP ἁμαρτίαν266N-ASF χειλέων5491N-GPN ἐμπίπτει1706V-PAI-3S εἰς1519PREP παγίδας3803N-APF ἁμαρτωλός268A-NSM ἐκφεύγει1628V-PAI-3S δὲ1161PRT ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM δίκαιος1342A-NSM
3588T-NSM βλέπων991V-PAPNS λεῖα3006A-APN ἐλεηθήσεται1653V-FPI-3S 3588T-NSM δὲ1161PRT συναντῶν4876V-PAPNS ἐν1722PREP πύλαις4439N-DPF ἐκθλίψειV-FAI-3S ψυχάς5590N-APF

14 ἀπὸ575PREP καρπῶν2590N-GPM στόματος4750N-GSN ψυχὴ5590N-NSF ἀνδρὸς435N-GSM πλησθήσεται4130V-FPI-3S ἀγαθῶν18A-GPM ἀνταπόδομα468N-NPN δὲ1161PRT χειλέων5491N-GPN αὐτοῦ846D-GSM δοθήσεται1325V-FPI-3S αὐτῷ846D-DSM

15 ὁδοὶ3598N-NPF ἀφρόνων878A-GPM ὀρθαὶ3717A-NPF ἐνώπιον1799ADV αὐτῶν846D-GPM εἰσακούει1522V-PAI-3S δὲ1161PRT συμβουλίαςN-APF σοφός4680A-NSM

16 ἄφρων878A-NSM αὐθημερὸνADV ἐξαγγέλλει1804V-PAI-3S ὀργὴν3709N-ASF αὐτοῦ846D-GSM κρύπτει2928V-PAI-3S δὲ1161PRT τὴν3588T-ASF ἑαυτοῦ1438D-GSM ἀτιμίαν819N-ASF πανοῦργος3835A-NSM

17 ἐπιδεικνυμένην1925V-PMPAS πίστιν4102N-ASF ἀπαγγέλλει518V-PAI-3S δίκαιος1342A-NSM 3588T-NSM δὲ1161PRT μάρτυς3144N-NSM τῶν3588T-GPM ἀδίκων94A-GPM δόλιος1386A-NSM

18 εἰσὶν1510V-PAI-3P οἳ3739 R-NPM λέγοντες3004V-PAPNP τιτρώσκουσινV-PAI-3P μαχαίρᾳ3162N-DSF γλῶσσαι1100N-NPF δὲ1161PRT σοφῶν4680A-GPM ἰῶνται2390V-PMI-3P

19 χείλη5491N-APN ἀληθινὰ228A-APN κατορθοῖV-PAI-3S μαρτυρίαν3141N-ASF μάρτυς3144N-NSM δὲ1161PRT ταχὺς5036A-NSM γλῶσσαν1100N-ASF ἔχει2192V-PAI-3S ἄδικον94A-ASF

20 δόλος1388N-NSM ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF τεκταινομένουV-PMPGS κακά2556A-APN οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT βουλόμενοι1014V-PMPNP εἰρήνην1515N-ASF εὐφρανθήσονται2165V-FPI-3P

21 οὐκ3364ADV ἀρέσει700V-FAI-3S τῷ3588T-DSM δικαίῳ1342A-DSM οὐδὲν3762A-NSN ἄδικον94A-NSN οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἀσεβεῖς765A-NPM πλησθήσονται4130V-FPI-3P κακῶν2556A-GPM

22 βδέλυγμα946N-NSN κυρίῳ2962N-DSM χείλη5491N-NPN ψευδῆ5571A-NPN 3588T-NSM δὲ1161PRT ποιῶν4160V-PAPNS πίστεις4102N-APF δεκτὸς1184A-NSM παρ3844PREP αὐτῷ846D-DSM

23 ἀνὴρ435N-NSM συνετὸς4908A-NSM θρόνος2362N-NSM αἰσθήσεως144N-GSF καρδία2588N-NSF δὲ1161PRT ἀφρόνων878A-GPM συναντήσεται4876V-FMI-3S ἀραῖς685N-DPF

24 χεὶρ5495N-NSF ἐκλεκτῶν1588A-GPM κρατήσει2902V-FAI-3S εὐχερῶςADV δόλιοι1386A-NPM δὲ1161PRT ἔσονται1510V-FMI-3P εἰς1519PREP προνομήνN-ASF

25 φοβερὸς5398A-NSM λόγος3056N-NSM καρδίαν2588N-ASF ταράσσει5015V-PAI-3S ἀνδρὸς435N-GSM δικαίου1342A-GSM ἀγγελία31N-NSF δὲ1161PRT ἀγαθὴ18A-NSF εὐφραίνει2165V-PAI-3S αὐτόν846D-ASM

26 ἐπιγνώμωνN-NSM δίκαιος1342A-NSM ἑαυτοῦ1438D-GSM φίλος5384A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S αἱ3588T-NPF δὲ1161PRT γνῶμαι1106N-NPF τῶν3588T-GPM ἀσεβῶν765A-GPM ἀνεπιεικεῖςA-NPF ἁμαρτάνοντας264V-PAPAP καταδιώξεται2614V-FMI-3S κακά2556A-APN 3588T-NSF δὲ1161PRT ὁδὸς3598N-NSF τῶν3588T-GPM ἀσεβῶν765A-GPM πλανήσει4105V-FAI-3S αὐτούς846D-APM

27 οὐκ3364ADV ἐπιτεύξεται2013V-FMI-3S δόλιος1386A-NSM θήρας2339N-GSF κτῆμα2933N-ASN δὲ1161PRT τίμιον5093A-ASM ἀνὴρ435N-NSM καθαρός2513A-NSM

28 ἐν1722PREP ὁδοῖς3598N-DPF δικαιοσύνης1343N-GSF ζωή2222N-NSF ὁδοὶ3598N-NPF δὲ1161PRT μνησικάκωνA-GPM εἰς1519PREP θάνατον2288N-ASM

Κεφάλαιο 13

1 υἱὸς5207N-NSM πανοῦργος3835A-NSM ὑπήκοος5255N-NSM πατρί3962N-DSM υἱὸς5207N-NSM δὲ1161PRT ἀνήκοοςA-NSM ἐν1722PREP ἀπωλείᾳ684N-DSF

2 ἀπὸ575PREP καρπῶν2590N-GPM δικαιοσύνης1343N-GSF φάγεται2068V-FMI-3S ἀγαθός18A-NSM ψυχαὶ5590N-NPF δὲ1161PRT παρανόμων3891A-GPM ὀλοῦνταιV-FMI-3P ἄωροιA-NPF

3 ὃς3739 R-NSM φυλάσσει5442V-PAI-3S τὸ3588T-ASN ἑαυτοῦ1438D-GSM στόμα4750N-ASN τηρεῖ5083V-PAI-3S τὴν3588T-ASF ἑαυτοῦ1438D-GSM ψυχήν5590N-ASF 3588T-NSM δὲ1161PRT προπετὴς4312A-NSM χείλεσιν5491N-DPN πτοήσει4422V-FAI-3S ἑαυτόν1438D-ASM

4 ἐν1722PREP ἐπιθυμίαις1939N-DPF ἐστὶν1510V-PAI-3S πᾶς3956A-NSM ἀεργόςA-NSM χεῖρες5495N-NPF δὲ1161PRT ἀνδρείωνA-GPM ἐν1722PREP ἐπιμελείᾳ1958N-DSF

5 λόγον3056N-ASM ἄδικον94A-ASM μισεῖ3404V-PAI-3S δίκαιος1342A-NSM ἀσεβὴς765A-NSM δὲ1161PRT αἰσχύνεται153V-PMI-3S καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ἕξει1838N-DSF παρρησίαν3954N-ASF

6 δικαιοσύνη1343N-NSF φυλάσσει5442V-PAI-3S ἀκάκους172A-APM τοὺς3588T-APM δὲ1161PRT ἀσεβεῖς765A-NPM φαύλους5337A-APM ποιεῖ4160V-PAI-3S ἁμαρτία266N-NSF

7 εἰσὶν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM πλουτίζοντες4148V-PAPNP ἑαυτοὺς1438D-APM μηδὲν3367A-ASN ἔχοντες2192V-PAPNP καὶ2532CONJ εἰσὶν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM ταπεινοῦντες5013V-PAPNP ἑαυτοὺς1438D-APM ἐν1722PREP πολλῷ4183A-DSM πλούτῳ4149N-DSM

8 λύτρον3083N-NSN ἀνδρὸς435N-GSM ψυχῆς5590N-GSF 3588T-NSM ἴδιος2398A-NSM πλοῦτος4149N-NSM πτωχὸς4434N-NSM δὲ1161PRT οὐχ3364ADV ὑφίσταταιV-PMI-3S ἀπειλήν547N-ASF

9 φῶς5457N-NSN δικαίοις1342A-DPM διὰ1223PREP παντός3956A-GSM φῶς5457N-NSN δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM σβέννυται4570V-PPI-3S
ψυχαὶ5590N-NPF δόλιαι1386A-NPF πλανῶνται4105V-PMI-3P ἐν1722PREP ἁμαρτίαις266N-DPF δίκαιοι1342A-NPM δὲ1161PRT οἰκτίρουσιν3627V-PAI-3P καὶ2532CONJ ἐλεῶσιν1653V-PAS-3P

10 κακὸς2556A-NSM μεθ3326PREP ὕβρεως5196N-GSF πράσσει4238V-PAI-3S κακά2556A-APN οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἑαυτῶν1438D-GPM ἐπιγνώμονεςA-NPM σοφοί4680A-NPM

11 ὕπαρξις5223N-NSF ἐπισπουδαζομένηV-PMPNS μετὰ3326PREP ἀνομίας458N-GSF ἐλάσσων1640A-NSM γίνεται1096V-PMI-3S 3588T-NSM δὲ1161PRT συνάγων4863V-PAPNS ἑαυτῷ1438D-DSM μετ3326PREP εὐσεβείας2150N-GSF πληθυνθήσεται4129V-FPI-3S δίκαιος1342A-NSM οἰκτίρει3627V-PAI-3S καὶ2532CONJ κιχρᾷV-PAI-3S

12 κρείσσων2908A-NSM ἐναρχόμενος1728V-PMPNS βοηθῶν997V-PAPNS καρδίᾳ2588N-DSF τοῦ3588T-GSM ἐπαγγελλομένου1861V-PMPGS καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ἐλπίδα1680N-ASF ἄγοντος71V-PAPGS δένδρον1186N-NSN γὰρ1063PRT ζωῆς2222N-GSF ἐπιθυμία1939N-NSF ἀγαθή18A-NSF

13 ὃς3739 R-NSM καταφρονεῖ2706V-PAI-3S πράγματος4229N-GSN καταφρονηθήσεται2706V-FPI-3S ὑπ5259PREP αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM δὲ1161PRT φοβούμενος5399V-PMPNS ἐντολήν1785N-ASF οὗτος3778D-NSM ὑγιαίνει5198V-PAI-3S
υἱῷ5207N-DSM δολίῳ1386A-DSM οὐδὲν3762A-NSN ἔσται1510V-FMI-3S ἀγαθόν18A-NSM οἰκέτῃ3610N-DSM δὲ1161PRT σοφῷ4680A-DSM εὔοδοι2137A-NPF ἔσονται1510V-FMI-3P πράξεις4234N-NPF καὶ2532CONJ κατευθυνθήσεται2720V-FPI-3S 3588T-NSF ὁδὸς3598N-NSF αὐτοῦ846D-GSM

14 νόμος3551N-NSM σοφοῦ4680A-GSM πηγὴ4077N-NSF ζωῆς2222N-GSF 3588T-NSM δὲ1161PRT ἄνουςA-NSM ὑπὸ5259PREP παγίδος3803N-GSF θανεῖται2348V-FMI-3S

15 σύνεσις4907N-NSF ἀγαθὴ18A-NSF δίδωσιν1325V-PAI-3S χάριν5485N-ASF τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT γνῶναι1097V-AAN νόμον3551N-ASM διανοίας1271N-GSF ἐστὶν1510V-PAI-3S ἀγαθῆς18A-GSF ὁδοὶ3598N-NPF δὲ1161PRT καταφρονούντων2706V-PAPGP ἐν1722PREP ἀπωλείᾳ684N-DSF

16 πᾶς3956A-NSM πανοῦργος3835A-NSM πράσσει4238V-PAI-3S μετὰ3326PREP γνώσεως1108N-GSF 3588T-NSM δὲ1161PRT ἄφρων878A-NSM ἐξεπέτασεν1600V-AAI-3S ἑαυτοῦ1438D-GSM κακίαν2549N-ASF

17 βασιλεὺς935N-NSM θρασὺςA-NSM ἐμπεσεῖται1601V-FMI-3S εἰς1519PREP κακά2556A-APN ἄγγελος32N-NSM δὲ1161PRT πιστὸς4103A-NSM ῥύσεται4506V-FMI-3S αὐτόν846D-ASM

18 πενίανN-ASF καὶ2532CONJ ἀτιμίαν819N-ASF ἀφαιρεῖται851V-PMI-3S παιδεία3809N-NSF 3588T-NSM δὲ1161PRT φυλάσσων5442V-PAPNS ἐλέγχους1650N-APM δοξασθήσεται1392V-FPI-3S

19 ἐπιθυμίαι1939N-NPF εὐσεβῶν2152A-GPM ἡδύνουσινV-PAI-3P ψυχήν5590N-ASF ἔργα2041N-NPN δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM μακρὰν3112ADV ἀπὸ575PREP γνώσεως1108N-GSF

20 3588T-NSM συμπορευόμενος4848V-PMPNS σοφοῖς4680A-DPM σοφὸς4680A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM δὲ1161PRT συμπορευόμενος4848V-PMPNS ἄφροσι878A-DPM γνωσθήσεται1097V-FPI-3S

21 ἁμαρτάνοντας264V-PAPAP καταδιώξεται2614V-FMI-3S κακά2556A-NPN τοὺς3588T-APM δὲ1161PRT δικαίους1342A-APM καταλήμψεται2638V-FMI-3S ἀγαθά18A-NPN

22 ἀγαθὸς18A-NSM ἀνὴρ435N-NSM κληρονομήσει2816V-FAI-3S υἱοὺς5207N-APM υἱῶν5207N-GPM θησαυρίζεται2343V-PMI-3S δὲ1161PRT δικαίοις1342A-DPM πλοῦτος4149N-NSM ἀσεβὼν765A-GPM

23 δίκαιοι1342A-NPM ποιήσουσιν4160V-FAI-3P ἐν1722PREP πλούτῳ4149N-DSM ἔτη2094N-APN πολλά4183A-APN ἄδικοι94A-NPM δὲ1161PRT ἀπολοῦνται622V-FMI-3P συντόμως4935ADV

24 ὃς3739 R-NSM φείδεται5339V-PMI-3S τῆς3588T-GSF βακτηρίαςN-GSF μισεῖ3404V-PAI-3S τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM δὲ1161PRT ἀγαπῶν25V-PAPNS ἐπιμελῶς1960ADV παιδεύει3811V-PAI-3S

25 δίκαιος1342A-NSM ἔσθων2068V-PAPNS ἐμπιπλᾷ1705V-PAI-3S τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ψυχαὶ5590N-NPF δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM ἐνδεεῖς1729A-NPF

Κεφάλαιο 14

1 σοφαὶ4680A-NPF γυναῖκες1135N-NPF ᾠκοδόμησαν3618V-AAI-3P οἴκους3624N-APM 3588T-NSF δὲ1161PRT ἄφρων878A-NSM κατέσκαψεν2679V-AAI-3S ταῖς3588T-DPF χερσὶν5495N-DPF αὐτῆς846D-GSF

2 3588T-NSM πορευόμενος4198V-PMPNS ὀρθῶς3717ADV φοβεῖται5399V-PMI-3S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM 3588T-NSM δὲ1161PRT σκολιάζωνV-PAPNS ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF αὐτοῦ846D-GSM ἀτιμασθήσεται818V-FPI-3S

3 ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN ἀφρόνων878A-GPM βακτηρίαN-NSF ὕβρεως5196N-GSF χείλη5491N-NPN δὲ1161PRT σοφῶν4680A-GPM φυλάσσει5442V-PAI-3S αὐτούς846D-APM

4 οὗ3739 R-GSM μή3165ADV εἰσιν1510V-PAI-3P βόες1016N-NPM φάτναι5336N-NPF καθαραί2513A-NPF οὗ3739 R-GSM δὲ1161PRT πολλὰ4183A-NPN γενήματα1081N-NPN φανερὰ5318A-NPN βοὸς1016N-GSM ἰσχύς2479N-NSF

5 μάρτυς3144N-NSM πιστὸς4103A-NSM οὐ3364ADV ψεύδεται5574V-PMI-3S ἐκκαίει1572V-PAI-3S δὲ1161PRT ψεύδη5571A-APN μάρτυς3144N-NSM ἄδικος94A-NSM

6 ζητήσεις2212V-FAI-3S σοφίαν4678N-ASF παρὰ3844PREP κακοῖς2556A-DPM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὑρήσεις2147V-FAI-3S αἴσθησις144N-NSF δὲ1161PRT παρὰ3844PREP φρονίμοις5429A-DPM εὐχερήςA-NSF

7 πάντα3956A-NPN ἐναντία1727A-NPN ἀνδρὶ435N-DSM ἄφρονι878A-DSM ὅπλα3696N-NPN δὲ1161PRT αἰσθήσεως144N-GSF χείλη5491N-NPN σοφά4680A-NPN

8 σοφία4678N-NSF πανούργων3835A-GPM ἐπιγνώσεται1921V-FMI-3S τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτῶν846D-GPM ἄνοια454N-NSF δὲ1161PRT ἀφρόνων878A-GPM ἐν1722PREP πλάνῃ4106N-DSF

9 οἰκίαι3614N-NPF παρανόμων3891A-GPM ὀφειλήσουσιν3784V-FAI-3P καθαρισμόν2512N-ASM οἰκίαι3614N-NPF δὲ1161PRT δικαίων1342A-GPM δεκταί1184A-NPF

10 καρδία2588N-NSF ἀνδρὸς435N-GSM αἰσθητικήN-NSF λυπηρὰA-NSF ψυχὴ5590N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ὅταν3752ADV δὲ1161PRT εὐφραίνηται2165V-PMS-3S οὐκ3364ADV ἐπιμείγνυταιV-PMI-3S ὕβρει5196N-DSF

11 οἰκίαι3614N-NPF ἀσεβῶν765A-GPM ἀφανισθήσονται853V-FPI-3P σκηναὶ4633N-NPF δὲ1161PRT κατορθούντωνV-PAPGP στήσονται2476V-FMI-3P

12 ἔστιν1510V-PAI-3S ὁδὸς3598N-NSF 3739 R-NSF δοκεῖ1380V-PAI-3S ὀρθὴ3717A-NSF εἶναι1510V-PAN παρὰ3844PREP ἀνθρώποις444N-DPM τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT τελευταῖαA-NPN αὐτῆς846D-GSF ἔρχεται2064V-PMI-3S εἰς1519PREP πυθμέναN-ASM ᾅδου86N-GSM

13 ἐν1722PREP εὐφροσύναις2167N-DPF οὐ3364ADV προσμείγνυταιV-PMI-3S λύπη3077N-NSF τελευταίαA-NSF δὲ1161PRT χαρὰ5479N-NSF εἰς1519PREP πένθος3997N-ASN ἔρχεται2064V-PMI-3S

14 τῶν3588T-GPF ἑαυτοῦ1438D-GSM ὁδῶν3598N-GPF πλησθήσεται4130V-FPI-3S θρασυκάρδιοςA-NSM ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT τῶν3588T-GPN διανοημάτων1270N-GPN αὐτοῦ846D-GSM ἀνὴρ435N-NSM ἀγαθός18A-NSM

15 ἄκακος172A-NSM πιστεύει4100V-PAI-3S παντὶ3956A-DSM λόγῳ3056N-DSM πανοῦργος3835A-NSM δὲ1161PRT ἔρχεται2064V-PMI-3S εἰς1519PREP μετάνοιαν3341N-ASF

16 σοφὸς4680A-NSM φοβηθεὶς5399V-APPNS ἐξέκλινεν1578V-IAI-3S ἀπὸ575PREP κακοῦ2556A-GSM 3588T-NSM δὲ1161PRT ἄφρων878A-NSM ἑαυτῷ1438D-DSM πεποιθὼς3982V-RAPNS μείγνυται3396V-PMI-3S ἀνόμῳ459A-DSM

17 ὀξύθυμοςA-NSM πράσσει4238V-PAI-3S μετὰ3326PREP ἀβουλίαςN-GSF ἀνὴρ435N-NSM δὲ1161PRT φρόνιμος5429A-NSM πολλὰ4183A-APN ὑποφέρει5297V-PAI-3S

18 μεριοῦνται3307V-FMI-3P ἄφρονες878A-NPM κακίαν2549N-ASF οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT πανοῦργοι3835A-NPM κρατήσουσιν2902V-FAI-3P αἰσθήσεως144N-GSF

19 ὀλισθήσουσινV-FAI-3P κακοὶ2556A-NPM ἔναντι1725ADV ἀγαθῶν18A-GPM καὶ2532CONJ ἀσεβεῖς765A-NPM θεραπεύσουσιν2323V-FAI-3P θύρας2374N-APF δικαίων1342A-GPM

20 φίλοι5384A-NPM μισήσουσιν3404V-FAI-3P φίλους5384A-APM πτωχούς4434N-APM φίλοι5384A-NPM δὲ1161PRT πλουσίων4145A-GPM πολλοί4183A-NPM

21 3588T-NSM ἀτιμάζων818V-PAPNS πένητας3993N-APM ἁμαρτάνει264V-PAI-3S ἐλεῶν1653V-PAPNS δὲ1161PRT πτωχοὺς4434N-APM μακαριστόςA-NSM

22 πλανώμενοι4105V-PMPNP τεκταίνουσιV-PAI-3P κακά2556A-APN ἔλεον1656N-ASM δὲ1161PRT καὶ2532CONJ ἀλήθειαν225N-ASF τεκταίνουσινV-PAI-3P ἀγαθοί18A-NPM οὐκ3364ADV ἐπίστανται1987V-PMI-3P ἔλεον1656N-ASM καὶ2532CONJ πίστιν4102N-ASF τέκτονες5045N-NPM κακῶν2556A-GPM ἐλεημοσύναι1654N-NPF δὲ1161PRT καὶ2532CONJ πίστεις4102N-NPF παρὰ3844PREP τέκτοσιν5045N-DPM ἀγαθοῖς18A-DPM

23 ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM μεριμνῶντι3309V-PAPDS ἔνεστιν1751V-PAI-3S περισσόν4053A-NSN 3588T-NSM δὲ1161PRT ἡδὺςA-NSM καὶ2532CONJ ἀνάλγητοςA-NSM ἐν1722PREP ἐνδείᾳN-DSF ἔσται1510V-FMI-3S

24 στέφανος4735N-NSM σοφῶν4680A-GPM πανοῦργος3835A-NSM 3588T-NSF δὲ1161PRT διατριβὴN-NSF ἀφρόνων878A-GPM κακή2556A-NSF

25 ῥύσεται4506V-FMI-3S ἐκ1537PREP κακῶν2556A-GPM ψυχὴν5590N-ASF μάρτυς3144N-NSM πιστός4103A-NSM ἐκκαίει1572V-PAI-3S δὲ1161PRT ψεύδη5571A-APN δόλιος1386A-NSM

26 ἐν1722PREP φόβῳ5401N-DSM κυρίου2962N-GSM ἐλπὶς1680N-NSF ἰσχύος2479N-GSF τοῖς3588T-DPM δὲ1161PRT τέκνοις5043N-DPN αὐτοῦ846D-GSM καταλείπει2641V-PAI-3S ἔρεισμαN-ASN

27 πρόσταγμαN-NSN κυρίου2962N-GSM πηγὴ4077N-NSF ζωῆς2222N-GSF ποιεῖ4160V-PAI-3S δὲ1161PRT ἐκκλίνειν1578V-PAN ἐκ1537PREP παγίδος3803N-GSF θανάτου2288N-GSM

28 ἐν1722PREP πολλῷ4183A-DSN ἔθνει1484N-DSN δόξα1391N-NSF βασιλέως935N-GSM ἐν1722PREP δὲ1161PRT ἐκλείψει1587N-DSF λαοῦ2992N-GSM συντριβὴ4937N-NSF δυνάστου1413N-GSM

29 μακρόθυμος3116A-NSM ἀνὴρ435N-NSM πολὺς4183A-NSM ἐν1722PREP φρονήσει5428N-DSF 3588T-NSM δὲ1161PRT ὀλιγόψυχος3642A-NSM ἰσχυρῶς2478ADV ἄφρων878A-NSM

30 πραύθυμοςA-NSM ἀνὴρ435N-NSM καρδίας2588N-GSF ἰατρός2395N-NSM σὴς4674A-GSF δὲ1161PRT ὀστέων3747N-GPN καρδία2588N-NSF αἰσθητικήN-NSF

31 3588T-NSM συκοφαντῶν4811N-GPM πένητα3993N-ASM παροξύνει3947V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ποιήσαντα4160V-AAPAS αὐτόν846D-ASM 3588T-NSM δὲ1161PRT τιμῶν5091V-PAPNS αὐτὸν846D-ASM ἐλεᾷ1653V-PAI-3S πτωχόν4434N-ASM

32 ἐν1722PREP κακίᾳ2549N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἀπωσθήσεται683V-FPI-3S ἀσεβής765A-NSM 3588T-NSM δὲ1161PRT πεποιθὼς3982V-RAPNS τῇ3588T-DSF ἑαυτοῦ1438D-GSM ὁσιότητι3742N-DSF δίκαιος1342A-NSM

33 ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF ἀγαθῇ18A-DSF ἀνδρὸς435N-GSM σοφία4678N-NSF ἐν1722PREP δὲ1161PRT καρδίᾳ2588N-DSF ἀφρόνων878A-GPM οὐ3364ADV διαγινώσκεται1231V-PMI-3S

34 δικαιοσύνη1343N-NSF ὑψοῖ5311N-DSN ἔθνος1484N-ASN ἐλασσονοῦσι1641V-PAI-3P δὲ1161PRT φυλὰς5443N-APF ἁμαρτίαι266N-NPF

35 δεκτὸς1184A-NSM βασιλεῖ935N-DSM ὑπηρέτης5257N-NSM νοήμωνA-NSM τῇ3588T-DSF δὲ1161PRT ἑαυτοῦ1438D-GSM εὐστροφίᾳN-DSF ἀφαιρεῖται851V-PMI-3S ἀτιμίαν819N-ASF

Κεφάλαιο 15

1 ὀργὴ3709N-NSF ἀπόλλυσινV-PAI-3S καὶ2532CONJ φρονίμους5429A-APM ἀπόκρισις612N-NSF δὲ1161PRT ὑποπίπτουσαV-PAPNS ἀποστρέφει654V-PAI-3S θυμόν2372N-ASM λόγος3056N-NSM δὲ1161PRT λυπηρὸςA-NSM ἐγείρει1453V-PAI-3S ὀργάς3709N-APF

2 γλῶσσα1100N-NSF σοφῶν4680A-GPM καλὰ2570A-APN ἐπίσταται1987V-PMI-3S στόμα4750N-ASN δὲ1161PRT ἀφρόνων878A-GPM ἀναγγελεῖ312V-FAI-3S κακά2556A-APN

3 ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM τόπῳ5117N-DSM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM κυρίου2962N-GSM σκοπεύουσινV-PAI-3P κακούς2556A-APM τε5037PRT καὶ2532CONJ ἀγαθούς18A-APM

4 ἴασις2392N-NSF γλώσσης1100N-GSF δένδρον1186N-NSN ζωῆς2222N-GSF 3588T-NSM δὲ1161PRT συντηρῶν4933V-PAPNS αὐτὴν846D-ASF πλησθήσεται4130V-FPI-3S πνεύματος4151N-GSN

5 ἄφρων878A-NSM μυκτηρίζει3456V-PAI-3S παιδείαν3809N-ASF πατρός3962N-GSM 3588T-NSM δὲ1161PRT φυλάσσων5442V-PAPNS ἐντολὰς1785N-APF πανουργότερος3835A-NSMC

6 ἐν1722PREP πλεοναζούσῃ4121V-PAPDS δικαιοσύνῃ1343N-DSF ἰσχὺς2479N-NSF πολλή4183A-NSF οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἀσεβεῖς765A-NPM ὁλόρριζοιA-NPM ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF ὀλοῦνταιV-FMI-3P οἴκοις3624N-DPM δικαίων1342A-GPM ἰσχὺς2479N-NSF πολλή4183A-NSF καρποὶ2590N-NPM δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM ἀπολοῦνται622V-FMI-3P

7 χείλη5491N-NPN σοφῶν4680A-GPM δέδεται1210V-RMI-3S αἰσθήσει144N-DSF καρδίαι2588N-NPF δὲ1161PRT ἀφρόνων878A-GPM οὐκ3364ADV ἀσφαλεῖς804A-NPM

8 θυσίαι2378N-NPF ἀσεβῶν765A-GPM βδέλυγμα946N-NSN κυρίῳ2962N-DSM εὐχαὶ2171N-NPF δὲ1161PRT κατευθυνόντων2720V-PAPGP δεκταὶ1184A-NPF παρ3844PREP αὐτῷ846D-DSM

9 βδέλυγμα946N-NSN κυρίῳ2962N-DSM ὁδοὶ3598N-NPF ἀσεβοῦς765A-GSM διώκοντας1377V-PAPAP δὲ1161PRT δικαιοσύνην1343N-ASF ἀγαπᾷ25V-PAI-3S

10 παιδεία3809N-NSF ἀκάκου172A-GSM γνωρίζεται1107V-PMI-3S ὑπὸ5259PREP τῶν3588T-GPM παριόντων3935V-PAPGP οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT μισοῦντες3404V-PAPNP ἐλέγχους1650N-APM τελευτῶσιν5053V-PAI-3P αἰσχρῶς150ADV

11 ᾅδης86N-NSM καὶ2532CONJ ἀπώλεια684N-NSF φανερὰ5318A-NSF παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM πῶς4459ADV οὐχὶ3364ADV καὶ2532ADV αἱ3588T-NPF καρδίαι2588N-NPF τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM

12 οὐκ3364ADV ἀγαπήσει25V-FAI-3S ἀπαίδευτος521A-NSM τοὺς3588T-APM ἐλέγχοντας1651V-PAPAP αὐτόν846D-ASM μετὰ3326PREP δὲ1161PRT σοφῶν4680A-GPM οὐχ3364ADV ὁμιλήσει3656V-FAI-3S

13 καρδίας2588N-GSF εὐφραινομένης2165V-PMPGS πρόσωπον4383N-NSN θάλλειV-PAI-3S ἐν1722PREP δὲ1161PRT λύπαις3077N-DPF οὔσης1510V-PAPGS σκυθρωπάζειV-PAI-3S

14 καρδία2588N-NSF ὀρθὴ3717A-NSF ζητεῖ2212V-PAI-3S αἴσθησιν144N-ASF στόμα4750N-NSN δὲ1161PRT ἀπαιδεύτων521A-GPM γνώσεται1097V-FMI-3S κακά2556A-APN

15 πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM χρόνον5550N-ASM οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM τῶν3588T-GPM κακῶν2556A-GPM προσδέχονται4327V-PMI-3P κακά2556A-APN οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἀγαθοὶ18A-NPM ἡσυχάζουσιν2270V-PAI-3P διὰ1223PREP παντός3956A-GSM

16 κρείσσων2908A-NSF μικρὰ3398A-NSF μερὶς3310N-NSF μετὰ3326PREP φόβου5401N-GSM κυρίου2962N-GSM 2228CONJ θησαυροὶ2344N-NPM μεγάλοι3173A-NPM μετὰ3326PREP ἀφοβίαςN-GSF

17 κρείσσων2908A-NSM ξενισμὸςN-NSM λαχάνων3001N-GPN πρὸς4314PREP φιλίαν5373N-ASF καὶ2532CONJ χάριν5485N-ASF 2228CONJ παράθεσιςN-NSF μόσχων3448N-GPM μετὰ3326PREP ἔχθρας2190A-GSF

18 ἀνὴρ435N-NSM θυμώδηςA-NSM παρασκευάζει3903V-PAI-3S μάχας3163N-APF μακρόθυμος3116A-NSM δὲ1161PRT καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μέλλουσαν3195V-PAPAS καταπραύνειV-PAI-3S
μακρόθυμος3116A-NSM ἀνὴρ435N-NSM κατασβέσειV-FAI-3S κρίσεις2920N-APF 3588T-NSM δὲ1161PRT ἀσεβὴς765A-NSM ἐγείρει1453V-PAI-3S μᾶλλον3123ADV

19 ὁδοὶ3598N-NPF ἀεργῶνA-GPM ἐστρωμέναι4766V-RMPNP ἀκάνθαις173N-DPF αἱ3588T-NPF δὲ1161PRT τῶν3588T-GPM ἀνδρείωνA-GPM τετριμμέναιV-RMPNP

20 υἱὸς5207N-NSM σοφὸς4680A-NSM εὐφραίνει2165V-PAI-3S πατέρα3962N-ASM υἱὸς5207N-NSM δὲ1161PRT ἄφρων878A-NSM μυκτηρίζει3456V-PAI-3S μητέρα3384N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

21 ἀνοήτου453A-GSM τρίβοι5147N-NPF ἐνδεεῖς1729A-NPF φρενῶν5424N-GPF ἀνὴρ435N-NSM δὲ1161PRT φρόνιμος5429A-NSM κατευθύνων2720V-PAPNS πορεύεται4198V-PMI-3S

22 ὑπερτίθενταιV-PMI-3P λογισμοὺς3053N-APM οἱ3588T-NPM μὴ3165ADV τιμῶντες5091V-PAPNP συνέδρια4892N-APN ἐν1722PREP δὲ1161PRT καρδίαις2588N-DPF βουλευομένων1011V-PMPGP μένει3306V-PAI-3S βουλή1012N-NSF

23 οὐ3364ADV μὴ3165ADV ὑπακούσῃ5219V-AAS-3S 3588T-NSM κακὸς2556A-NSM αὐτῇ846D-DSF οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV εἴπῃ3004V-AAS-3S καίριόνA-ASN τι5100I-ASN καὶ2532CONJ καλὸν2570A-ASN τῷ3588T-DSM κοινῷ2839A-DSM

24 ὁδοὶ3598N-NPF ζωῆς2222N-GSF διανοήματα1270N-NPN συνετοῦ4908A-GSM ἵνα2443CONJ ἐκκλίνας1578V-AAPNS ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ᾅδου86N-GSM σωθῇ4982V-APS-3S

25 οἴκους3624N-APM ὑβριστῶν5197N-GPM κατασπᾷV-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἐστήρισεν4741V-AAI-3S δὲ1161PRT ὅριον3725N-ASN χήρας5503N-GSF

26 βδέλυγμα946N-NSN κυρίῳ2962N-DSM λογισμὸς3053N-NSM ἄδικος94A-NSM ἁγνῶν53A-GPM δὲ1161PRT ῥήσειςN-NPF σεμναί4586A-NPF

27 ἐξόλλυσινV-PAI-3S ἑαυτὸν1438D-ASM 3588T-NSM δωρολήμπτηςN-NSM 3588T-NSM δὲ1161PRT μισῶν3404V-PAPNS δώρων1435N-GPN λήμψειςN-APF σῴζεται4982V-PPI-3S
ἐλεημοσύναις1654N-DPF καὶ2532CONJ πίστεσιν4102N-DPF ἀποκαθαίρονταιV-PMI-3P ἁμαρτίαι266N-NPF τῷ3588T-DSM δὲ1161PRT φόβῳ5401N-DSM κυρίου2962N-GSM ἐκκλίνει1578V-PAI-3S πᾶς3956A-NSM ἀπὸ575PREP κακοῦ2556A-GSM

28 καρδίαι2588N-NPF δικαίων1342A-GPM μελετῶσιν3191V-PAI-3P πίστεις4102N-APF στόμα4750N-NSN δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM ἀποκρίνεται611V-PMI-3S κακά2556A-APN
δεκταὶ1184A-NPF παρὰ3844PREP κυρίῳ2962N-DSM ὁδοὶ3598N-NPF ἀνθρώπων444N-GPM δικαίων1342A-GPM διὰ1223PREP δὲ1161PRT αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐχθροὶ2190A-NPM φίλοι5384A-NPM γίνονται1096V-PMI-3P

29 μακρὰν3112ADV ἀπέχει568V-PAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἀπὸ575PREP ἀσεβῶν765A-GPM εὐχαῖς2171N-DPF δὲ1161PRT δικαίων1342A-GPM ἐπακούει1873V-PAI-3S
κρείσσων2908A-NSF ὀλίγη3641A-NSF λῆμψις3028N-NSF μετὰ3326PREP δικαιοσύνης1343N-GSF 2228CONJ πολλὰ4183A-NPN γενήματα1081N-NPN μετὰ3326PREP ἀδικίας93N-GSF
καρδία2588N-NSF ἀνδρὸς435N-GSM λογιζέσθω3049V-PMD-3S δίκαια1342A-APN ἵνα2443CONJ ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM διορθωθῇV-APS-3S τὰ3588T-APN διαβήματαN-APN αὐτοῦ846D-GSM

30 θεωρῶν2334V-PAPNS ὀφθαλμὸς3788N-NSM καλὰ2570A-APN εὐφραίνει2165V-PAI-3S καρδίαν2588N-ASF φήμη5345N-NSF δὲ1161PRT ἀγαθὴ18A-NSF πιαίνειV-PAI-3S ὀστᾶ3747N-APN

31  

32 ὃς3739 R-NSM ἀπωθεῖται683V-PMI-3S παιδείαν3809N-ASF μισεῖ3404V-PAI-3S ἑαυτόν1438D-ASM 3588T-NSM δὲ1161PRT τηρῶν5083V-PAPNS ἐλέγχους1650N-APM ἀγαπᾷ25V-PAI-3S ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

33 φόβος5401N-NSM θεοῦ2316N-GSM παιδεία3809N-NSF καὶ2532CONJ σοφία4678N-NSF καὶ2532CONJ ἀρχὴ746N-NSF δόξης1391N-GSF ἀποκριθήσεται611V-FPI-3S αὐτῇ846D-DSF

Κεφάλαιο 16

1  

2 πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN τοῦ3588T-GSM ταπεινοῦ5011A-GSM φανερὰ5318A-NPN παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἀσεβεῖς765A-NPM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF κακῇ2556A-DSF ὀλοῦνταιV-FMI-3P

3  

4  

5 ἀκάθαρτος169A-NSM παρὰ3844PREP θεῷ2316N-DSM πᾶς3956A-NSM ὑψηλοκάρδιοςA-NSM χειρὶ5495N-DSF δὲ1161PRT χεῖρας5495N-APF ἐμβαλὼν1685V-AAPNS ἀδίκως94ADV οὐκ3364ADV ἀθῳωθήσεταιV-FPI-3S

6  

7 ἀρχὴ746N-NSF ὁδοῦ3598N-GSF ἀγαθῆς18A-GSF τὸ3588T-NSN ποιεῖν4160V-PAN τὰ3588T-APN δίκαια1342A-APN δεκτὰ1184A-APN δὲ1161PRT παρὰ3844PREP θεῷ2316N-DSM μᾶλλον3123ADV 2228CONJ θύειν2380V-PAN θυσίας2378N-GSF

8 3588T-NSM ζητῶν2212V-PAPNS τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM εὑρήσει2147V-FAI-3S γνῶσιν1108N-ASF μετὰ3326PREP δικαιοσύνης1343N-GSF οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ὀρθῶς3717ADV ζητοῦντες2212V-PAPNP αὐτὸν846D-ASM εὑρήσουσιν2147V-FAI-3P εἰρήνην1515N-ASF

9 πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM μετὰ3326PREP δικαιοσύνης1343N-GSF φυλάσσεται5442V-PMI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM ἀσεβὴς765A-NSM εἰς1519PREP ἡμέραν2250N-ASF κακήν2556A-ASF

10 μαντεῖονN-NSN ἐπὶ1909PREP χείλεσιν5491N-DPN βασιλέως935N-GSM ἐν1722PREP δὲ1161PRT κρίσει2920N-DSF οὐ3364ADV μὴ3165ADV πλανηθῇ4105V-APS-3S τὸ3588T-NSN στόμα4750N-NSN αὐτοῦ846D-GSM

11 ῥοπὴ4493N-NSF ζυγοῦ2218N-GSN δικαιοσύνη1343N-NSF παρὰ3844PREP κυρίῳ2962N-DSM τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT ἔργα2041N-NPN αὐτοῦ846D-GSM στάθμιαN-NPN δίκαια1342A-NPN

12 βδέλυγμα946N-NSN βασιλεῖ935N-DSM 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAPNS κακά2556A-APN μετὰ3326PREP γὰρ1063PRT δικαιοσύνης1343N-GSF ἑτοιμάζεται2090V-PMI-3S θρόνος2362N-NSM ἀρχῆς746N-GSF

13 δεκτὰ1184A-APN βασιλεῖ935N-DSM χείλη5491N-APN δίκαια1342A-APN λόγους3056N-APM δὲ1161PRT ὀρθοὺς3717A-APM ἀγαπᾷ25V-PAI-3S

14 θυμὸς2372N-NSM βασιλέως935N-GSM ἄγγελος32N-NSM θανάτου2288N-GSM ἀνὴρ435N-NSM δὲ1161PRT σοφὸς4680A-NSM ἐξιλάσεταιV-FMI-3S αὐτόν846D-ASM

15 ἐν1722PREP φωτὶ5457N-DSN ζωῆς2222N-GSF υἱὸς5207N-NSM βασιλέως935N-GSM οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT προσδεκτοὶA-NPM αὐτῷ846D-DSM ὥσπερ3746ADV νέφος3509N-NSN ὄψιμον3797A-NSN

16 νοσσιαὶ3555N-NPF σοφίας4678N-GSF αἱρετώτεραιA-NPFC χρυσίου5553N-GSN νοσσιαὶ3555N-NPF δὲ1161PRT φρονήσεως5428N-GSF αἱρετώτεραιA-NPFC ὑπὲρ5228PREP ἀργύριον694N-ASN

17 τρίβοι5147N-NPF ζωῆς2222N-GSF ἐκκλίνουσιν1578V-PAI-3P ἀπὸ575PREP κακῶν2556A-GPM μῆκος3372N-NSN δὲ1161PRT βίου979N-GSM ὁδοὶ3598N-NPF δικαιοσύνης1343N-GSF 3588T-NSM δεχόμενος1209V-PMPNS παιδείαν3809N-ASF ἐν1722PREP ἀγαθοῖς18A-DPM ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM δὲ1161PRT φυλάσσων5442V-PAPNS ἐλέγχους1650N-APM σοφισθήσεται4679V-FPI-3S ὃς3739 R-NSM φυλάσσει5442V-PAI-3S τὰς3588T-APF ἑαυτοῦ1438D-GSM ὁδούς3598N-APF τηρεῖ5083V-PAI-3S τὴν3588T-ASF ἑαυτοῦ1438D-GSM ψυχήν5590N-ASF ἀγαπῶν25V-PAPNS δὲ1161PRT ζωὴν2222N-ASF αὐτοῦ846D-GSM φείσεται5339V-FMI-3S στόματος4750N-GSN αὐτοῦ846D-GSM

18 πρὸ4253PREP συντριβῆςN-GSF ἡγεῖται2233V-PMI-3S ὕβρις5196N-NSF πρὸ4253PREP δὲ1161PRT πτώματος4430N-GSN κακοφροσύνηN-NSF

19 κρείσσων2908A-NSM πραύθυμοςA-NSM μετὰ3326PREP ταπεινώσεως5014N-GSF 2228CONJ ὃς3739 R-NSM διαιρεῖται1244V-PMI-3S σκῦλα4661N-APN μετὰ3326PREP ὑβριστῶν5197N-GPM

20 συνετὸς4908A-NSM ἐν1722PREP πράγμασιν4229N-DPN εὑρετὴςN-NSM ἀγαθῶν18A-GPM πεποιθὼς3982V-RAPNS δὲ1161PRT ἐπὶ1909PREP θεῷ2316N-DSM μακαριστόςA-NSM

21 τοὺς3588T-APM σοφοὺς4680A-APM καὶ2532CONJ συνετοὺς4908A-APM φαύλους5337A-APM καλοῦσιν2564V-PAI-3P οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT γλυκεῖς1099A-NPM ἐν1722PREP λόγῳ3056N-DSM πλείονα4183A-ASM ἀκούσονται191V-FPI-3P

22 πηγὴ4077N-NSF ζωῆς2222N-GSF ἔννοια1771N-NSF τοῖς3588T-DPM κεκτημένοις2932V-RMPDP παιδεία3809N-NSF δὲ1161PRT ἀφρόνων878A-GPM κακή2556A-NSF

23 καρδία2588N-NSF σοφοῦ4680A-GSM νοήσει3539V-FAI-3S τὰ3588T-APN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ἰδίου2398A-GSN στόματος4750N-GSN ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT χείλεσιν5491N-DPN φορέσει5409V-FAI-3S ἐπιγνωμοσύνηνN-ASF

24 κηρία2781N-NPN μέλιτος3192N-GSN λόγοι3056N-NPM καλοί2570A-NPM γλύκασμαN-NSN δὲ1161PRT αὐτῶν846D-GPM ἴασις2392N-NSF ψυχῆς5590N-GSF

25 εἰσὶν1510V-PAI-3P ὁδοὶ3598N-NPF δοκοῦσαι1380V-PAPNP εἶναι1510V-PAN ὀρθαὶ3717A-NPF ἀνδρί435N-DSM τὰ3588T-NPN μέντοι3305PRT τελευταῖαA-NPN αὐτῶν846D-GPM βλέπει991V-PAI-3S εἰς1519PREP πυθμέναN-ASM ᾅδου86N-GSM

26 ἀνὴρ435N-NSM ἐν1722PREP πόνοις4192N-DPM πονεῖV-PAI-3S ἑαυτῷ1438D-DSM καὶ2532CONJ ἐκβιάζεταιV-PMI-3S ἑαυτοῦ1438D-GSM τὴν3588T-ASF ἀπώλειαν684N-ASF 3588T-NSM μέντοι3305PRT σκολιὸς4646A-NSM ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ἑαυτοῦ1438D-GSM στόματι4750N-DSN φορεῖ5409V-PAI-3S τὴν3588T-ASF ἀπώλειαν684N-ASF

27 ἀνὴρ435N-NSM ἄφρων878A-NSM ὀρύσσει3736V-PAI-3S ἑαυτῷ1438D-DSM κακά2556A-APN ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT τῶν3588T-GPN ἑαυτοῦ1438D-GSM χειλέων5491N-GPN θησαυρίζει2343V-PAI-3S πῦρ4442N-ASN

28 ἀνὴρ435N-NSM σκολιὸς4646A-NSM διαπέμπεταιV-PMI-3S κακὰ2556A-APN καὶ2532CONJ λαμπτῆραN-ASM δόλου1388N-GSM πυρσεύειV-PAI-3S κακοῖς2556A-DPM καὶ2532CONJ διαχωρίζει1316V-PAI-3S φίλους5384A-APM

29 ἀνὴρ435N-NSM παράνομοςA-NSM ἀποπειρᾶταιV-PMI-3S φίλων5384A-GPM καὶ2532CONJ ἀπάγει520V-PAI-3S αὐτοὺς846D-APM ὁδοὺς3598N-APF οὐκ3364ADV ἀγαθάς18A-APF

30 στηρίζων4741V-PAPNS ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτοῦ846D-GSM λογίζεται3049V-PMI-3S διεστραμμένα1294V-RMPAP ὁρίζει3724V-PAI-3S δὲ1161PRT τοῖς3588T-DPN χείλεσιν5491N-DPN αὐτοῦ846D-GSM πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN κακά2556A-APN οὗτος3778D-NSM κάμινός2575N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S κακίας2549N-GSF

31 στέφανος4735N-NSM καυχήσεως2746N-GSF γῆρας1094N-NSN ἐν1722PREP δὲ1161PRT ὁδοῖς3598N-DPF δικαιοσύνης1343N-GSF εὑρίσκεται2147V-PMI-3S

32 κρείσσων2908A-NSM ἀνὴρ435N-NSM μακρόθυμος3116A-NSM ἰσχυροῦ2478A-GSM 3588T-NSM δὲ1161PRT κρατῶν2902V-PAPNS ὀργῆς3709N-GSF κρείσσων2908A-NSM καταλαμβανομένου2638V-PMPGS πόλιν4172N-ASF

33 εἰς1519PREP κόλπους2859N-APM ἐπέρχεται1904V-PMI-3S πάντα3956A-NPN τοῖς3588T-DPM ἀδίκοις94A-DPM παρὰ3844PREP δὲ1161PRT κυρίου2962N-GSM πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN δίκαια1342A-NPN

Κεφάλαιο 17

1 κρείσσων2908A-NSM ψωμὸςN-NSM μεθ3326PREP ἡδονῆς2237N-GSF ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF 2228CONJ οἶκος3624N-NSM πλήρης4134A-NSM πολλῶν4183A-GPM ἀγαθῶν18A-GPM καὶ2532CONJ ἀδίκων94A-GPN θυμάτωνN-GPN μετὰ3326PREP μάχης3163N-GSF

2 οἰκέτης3610N-NSM νοήμωνA-NSM κρατήσει2902V-FAI-3S δεσποτῶν1203N-GPM ἀφρόνων878A-GPM ἐν1722PREP δὲ1161PRT ἀδελφοῖς80N-DPM διελεῖται1244V-FMI-3S μέρη3313N-APN

3 ὥσπερ3746ADV δοκιμάζεται1381V-PMI-3S ἐν1722PREP καμίνῳ2575N-DSM ἄργυρος696N-NSM καὶ2532CONJ χρυσός5557A-NSM οὕτως3778ADV ἐκλεκταὶ1588A-NPF καρδίαι2588N-NPF παρὰ3844PREP κυρίῳ2962N-DSM

4 κακὸς2556A-NSM ὑπακούει5219V-PAI-3S γλώσσης1100N-GSF παρανόμων3891A-GPM δίκαιος1342A-NSM δὲ1161PRT οὐ3364ADV προσέχει4337V-PAI-3S χείλεσιν5491N-DPN ψευδέσιν5571A-DPM

5 3588T-NSM καταγελῶν2606V-PAPNS πτωχοῦ4434N-GSM παροξύνει3947V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ποιήσαντα4160V-AAPAS αὐτόν846D-ASM 3588T-NSM δὲ1161PRT ἐπιχαίρωνV-PAPNS ἀπολλυμένῳ622V-PMPDS οὐκ3364ADV ἀθῳωθήσεταιV-FPI-3S 3588T-NSM δὲ1161PRT ἐπισπλαγχνιζόμενοςV-PPPNS ἐλεηθήσεται1653V-FPI-3S

6 στέφανος4735N-NSM γερόντων1088N-GPM τέκνα5043N-NPN τέκνων5043N-GPN καύχημα2745N-NSN δὲ1161PRT τέκνων5043N-GPN πατέρες3962N-NPM αὐτῶν846D-GPM
τοῦ3588T-GSM πιστοῦ4103A-GSM ὅλος3650A-NSM 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM τῶν3588T-GPN χρημάτων5536N-GPN τοῦ3588T-GSM δὲ1161PRT ἀπίστου571A-GSM οὐδὲ3761CONJ ὀβολόςN-NSM

7 οὐχ3364ADV ἁρμόσει718V-FAI-3S ἄφρονι878A-DSM χείλη5491N-NPN πιστὰ4103A-NPN οὐδὲ3761CONJ δικαίῳ1342A-DSM χείλη5491N-NPN ψευδῆ5571A-NPN

8 μισθὸς3408N-NSM χαρίτων5485N-GPF 3588T-NSF παιδεία3809N-NSF τοῖς3588T-DPM χρωμένοις5530V-PMPDP οὗ3739 R-GSM δ1161PRT ἂν302PRT ἐπιστρέψῃ1994V-FMI-2S εὐοδωθήσεται2137V-FPI-3S

9 ὃς3739 R-NSM κρύπτει2928V-PAI-3S ἀδικήματα92N-APN ζητεῖ2212V-PAI-3S φιλίαν5373N-ASF ὃς3739 R-NSM δὲ1161PRT μισεῖ3404V-PAI-3S κρύπτειν2928V-PAN διίστησιν1339V-PAI-3S φίλους5384A-APM καὶ2532CONJ οἰκείους3609A-APM

10 συντρίβει4937V-PAI-3S ἀπειλὴ547N-NSF καρδίαν2588N-ASF φρονίμου5429A-GSM ἄφρων878A-NSM δὲ1161PRT μαστιγωθεὶς3146V-APPNS οὐκ3364ADV αἰσθάνεται143V-PMI-3S

11 ἀντιλογίας485N-APF ἐγείρει1453V-PAI-3S πᾶς3956A-NSM κακός2556A-NSM 3588T-NSM δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM ἄγγελον32N-ASM ἀνελεήμονα415A-ASM ἐκπέμψει1599V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM

12 ἐμπεσεῖται1706V-FMI-3S μέριμνα3308N-NSF ἀνδρὶ435N-DSM νοήμονιA-DSM οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἄφρονες878A-NPM διαλογιοῦνται1260V-FMI-3P κακά2556A-APN

13 ὃς3739 R-NSM ἀποδίδωσιν591V-PAI-3S κακὰ2556A-APN ἀντὶ473PREP ἀγαθῶν18A-GPM οὐ3364ADV κινηθήσεται2795V-FPI-3S κακὰ2556A-APN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

14 ἐξουσίαν1849N-ASF δίδωσιν1325V-PAI-3S λόγοις3056N-DPM ἀρχὴ746N-NSF δικαιοσύνης1343N-GSF προηγεῖται4285V-PMI-3S δὲ1161PRT τῆς3588T-GSF ἐνδείαςN-GSF στάσις4714N-NSF καὶ2532CONJ μάχη3163N-NSF

15 ὃς3739 R-NSM δίκαιον1342A-ASM κρίνει2919V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ἄδικον94A-ASM ἄδικον94A-ASM δὲ1161PRT τὸν3588T-ASM δίκαιον1342A-ASM ἀκάθαρτος169A-NSM καὶ2532CONJ βδελυκτὸς947A-NSM παρὰ3844PREP θεῷ2316N-DSM

16 ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN ὑπῆρξεν5225V-AAI-3S χρήματα5536N-APN ἄφρονι878A-DSM κτήσασθαι2932V-AMP γὰρ1063PRT σοφίαν4678N-ASF ἀκάρδιοςA-NSM οὐ3364ADV δυνήσεται1410V-FMI-3S
ὃς3739 R-NSM ὑψηλὸν5308A-ASM ποιεῖ4160V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ἑαυτοῦ1438D-GSM οἶκον3624N-ASM ζητεῖ2212V-PAI-3S συντριβήνN-ASF 3588T-NSM δὲ1161PRT σκολιάζωνV-PAPNS τοῦ3588T-GSN μαθεῖν3129V-AAN ἐμπεσεῖται1706V-FMI-3S εἰς1519PREP κακά2556A-APN

17 εἰς1519PREP πάντα3956A-ASM καιρὸν2540N-ASM φίλος5384A-NSM ὑπαρχέτω5225V-PAD-3S σοι4771P-DS ἀδελφοὶ80N-NPM δὲ1161PRT ἐν1722PREP ἀνάγκαις318N-DPF χρήσιμοι5539A-NPM ἔστωσαν1510V-PAD-3P τούτου3778D-GSM γὰρ1063PRT χάριν5485N-ASF γεννῶνται1080V-PPI-3P

18 ἀνὴρ435N-NSM ἄφρων878A-NSM ἐπικροτεῖV-PAI-3S καὶ2532CONJ ἐπιχαίρειV-PAI-3S ἑαυτῷ1438D-DSM ὡς3739CONJ καὶ2532ADV 3588T-NSM ἐγγυώμενοςV-PMPNS ἐγγύῃN-DSF τὸν3588T-ASM ἑαυτοῦ1438D-GSM φίλον5384A-ASM

19 φιλαμαρτήμωνA-NSM χαίρει5463V-PAI-3S μάχαις3163N-DPF

20 3588T-NSM δὲ1161PRT σκληροκάρδιοςA-NSM οὐ3364ADV συναντᾷ4876V-PAI-3S ἀγαθοῖς18A-DPM ἀνὴρ435N-NSM εὐμετάβολοςA-NSM γλώσσῃ1100N-DSF ἐμπεσεῖται1706V-FMI-3S εἰς1519PREP κακά2556A-APN

21 καρδία2588N-NSF δὲ1161PRT ἄφρονος878A-GSM ὀδύνη3601N-NSF τῷ3588T-DSM κεκτημένῳ2932V-RMPDS αὐτήν846D-ASF οὐκ3364ADV εὐφραίνεται2165V-PMI-3S πατὴρ3962N-NSM ἐπὶ1909PREP υἱῷ5207N-DSM ἀπαιδεύτῳ521A-DSM υἱὸς5207N-NSM δὲ1161PRT φρόνιμος5429A-NSM εὐφραίνει2165V-PAI-3S μητέρα3384N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

22 καρδία2588N-NSF εὐφραινομένη2165V-PMPNS εὐεκτεῖνV-PAN ποιεῖ4160V-PAI-3S ἀνδρὸς435N-GSM δὲ1161PRT λυπηροῦA-GSM ξηραίνεται3583V-PMI-3S τὰ3588T-APN ὀστᾶ3747N-APN

23 λαμβάνοντος2983V-PAPGS δῶρα1435N-APN ἐν1722PREP κόλπῳ2859N-DSM ἀδίκως94ADV οὐ3364ADV κατευοδοῦνταιV-PMI-3P ὁδοί3598N-NPF ἀσεβὴς765A-NSM δὲ1161PRT ἐκκλίνει1578V-PAI-3S ὁδοὺς3598N-APF δικαιοσύνης1343N-GSF

24 πρόσωπον4383N-NSN συνετὸν4908A-NSN ἀνδρὸς435N-GSM σοφοῦ4680A-GSM οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ὀφθαλμοὶ3788N-NPM τοῦ3588T-GSM ἄφρονος878A-GSM ἐπ1909PREP ἄκρα206A-APN γῆς1065N-GSF

25 ὀργὴ3709N-NSF πατρὶ3962N-DSM υἱὸς5207N-NSM ἄφρων878A-NSM καὶ2532CONJ ὀδύνη3601N-NSF τῇ3588T-DSF τεκούσῃ5088V-AAPDS αὐτοῦ846D-GSM

26 ζημιοῦν2210V-PAN ἄνδρα435N-ASM δίκαιον1342A-ASM οὐ3364ADV καλόν2570A-NSN οὐδὲ3761CONJ ὅσιον3741A-ASM ἐπιβουλεύεινV-PAN δυνάσταις1413N-DPM δικαίοις1342A-DPM

27 ὃς3739 R-NSM φείδεται5339V-PMI-3S ῥῆμα4487N-ASN προέσθαιV-AMP σκληρόν4642A-ASN ἐπιγνώμωνA-NSM μακρόθυμος3116A-NSM δὲ1161PRT ἀνὴρ435N-NSM φρόνιμος5429A-NSM

28 ἀνοήτῳ453A-DSM ἐπερωτήσαντι1905V-AAPDS σοφίαν4678N-ASF σοφία4678N-NSF λογισθήσεται3049V-FPI-3S ἐνεὸν3501A-ASM δέ1161PRT τις5100I-NSM ἑαυτὸν1438D-ASM ποιήσας4160V-AAPNS δόξει1380V-FAI-3S φρόνιμος5429A-NSM εἶναι1510V-PAN

Κεφάλαιο 18

1 προφάσεις4392N-APF ζητεῖ2212V-PAI-3S ἀνὴρ435N-NSM βουλόμενος1014V-PMPNS χωρίζεσθαι5563V-PMN ἀπὸ575PREP φίλων5384A-GPM ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM δὲ1161PRT καιρῷ2540N-DSM ἐπονείδιστοςA-NSM ἔσται1510V-FMI-3S

2 οὐ3364ADV χρείαν5532N-ASF ἔχει2192V-PAI-3S σοφίας4678N-GSF ἐνδεὴς1729A-NSM φρενῶν5424N-GPF μᾶλλον3123ADV γὰρ1063PRT ἄγεται71V-PMI-3S ἀφροσύνῃ877N-DSF

3 ὅταν3752ADV ἔλθῃ2064V-AAS-3S ἀσεβὴς765A-NSM εἰς1519PREP βάθος899N-ASN κακῶν2556A-GPM καταφρονεῖ2706V-PAI-3S ἐπέρχεται1904V-PMI-3S δὲ1161PRT αὐτῷ846D-DSM ἀτιμία819N-NSF καὶ2532CONJ ὄνειδος3681N-NSN

4 ὕδωρ5204N-NSN βαθὺ901A-NSN λόγος3056N-NSM ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF ἀνδρός435N-GSM ποταμὸς4215N-NSM δὲ1161PRT ἀναπηδύειV-PAI-3S καὶ2532CONJ πηγὴ4077N-NSF ζωῆς2222N-GSF

5 θαυμάσαι2296V-AAN πρόσωπον4383N-ASN ἀσεβοῦς765A-GSM οὐ3364ADV καλόν2570A-NSN οὐδὲ3761CONJ ὅσιον3741A-NSN ἐκκλίνειν1578V-PAN τὸ3588T-ASN δίκαιον1342A-ASN ἐν1722PREP κρίσει2920N-DSF

6 χείλη5491N-NPN ἄφρονος878A-GSM ἄγουσιν71V-PAI-3P αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP κακά2556A-APN τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT στόμα4750N-NSN αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-NSN θρασὺA-NSN θάνατον2288N-ASM ἐπικαλεῖται1941V-PMI-3S

7 στόμα4750N-NSN ἄφρονος878A-GSM συντριβὴ4937N-NSF αὐτῷ846D-DSM τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT χείλη5491N-NPN αὐτοῦ846D-GSM παγὶς3803N-NSF τῇ3588T-DSF ψυχῇ5590N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

8 ὀκνηροὺς3636A-APM καταβάλλει2598V-PAI-3S φόβος5401N-NSM ψυχαὶ5590N-NPF δὲ1161PRT ἀνδρογύνωνA-GPM πεινάσουσιν3983V-FAI-3P

9 3588T-NSM μὴ3165ADV ἰώμενος2390V-PMPNS ἑαυτὸν1438D-ASM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN αὐτοῦ846D-GSM ἀδελφός80N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S τοῦ3588T-GSM λυμαινομένου3075V-PMPGS ἑαυτόν1438D-ASM

10 ἐκ1537PREP μεγαλωσύνης3172N-GSF ἰσχύος2479N-GSF ὄνομα3686N-NSN κυρίου2962N-GSM αὐτῷ846D-DSM δὲ1161PRT προσδραμόντες4370V-AAPNP δίκαιοι1342A-NPM ὑψοῦνται5312V-PPI-3P

11 ὕπαρξις5223N-NSF πλουσίου4145A-GSM ἀνδρὸς435N-GSM πόλις4172N-NSF ὀχυράA-NSF 3588T-NSF δὲ1161PRT δόξα1391N-NSF αὐτῆς846D-GSF μέγα3173A-ASN ἐπισκιάζει1982V-PAI-3S

12 πρὸ4253PREP συντριβῆςN-GSF ὑψοῦται5312V-PPI-3S καρδία2588N-NSF ἀνδρός435N-GSM καὶ2532CONJ πρὸ4253PREP δόξης1391N-GSF ταπεινοῦται5013V-PMI-3S

13 ὃς3739 R-NSM ἀποκρίνεται611V-PMI-3S λόγον3056N-ASM πρὶν4250ADV ἀκοῦσαι191V-AAN ἀφροσύνη877N-NSF αὐτῷ846D-DSM ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ὄνειδος3681N-NSN

14 θυμὸν2372N-ASM ἀνδρὸς435N-GSM πραύνειV-PAI-3S θεράπων2324N-NSM φρόνιμος5429A-NSM ὀλιγόψυχον3642A-ASM δὲ1161PRT ἄνδρα435N-ASM τίς5100I-NSM ὑποίσει5297V-FAI-3S

15 καρδία2588N-NSF φρονίμου5429A-GSM κτᾶται2932V-PMI-3S αἴσθησιν144N-ASF ὦτα3775N-NPN δὲ1161PRT σοφῶν4680A-GPM ζητεῖ2212V-PAI-3S ἔννοιαν1771N-ASF

16 δόμα1390N-NSN ἀνθρώπου444N-GSM ἐμπλατύνειV-PAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ παρὰ3844PREP δυνάσταις1413N-DPM καθιζάνειV-PAI-3S αὐτόν846D-ASM

17 δίκαιος1342A-NSM ἑαυτοῦ1438D-GSM κατήγορος2725N-NSM ἐν1722PREP πρωτολογίᾳN-DSF ὡς3739CONJ δ1161PRT ἂν302PRT ἐπιβάλῃ1911V-AAS-3S 3588T-NSM ἀντίδικος476A-NSM ἐλέγχεται1651V-PMI-3S

18 ἀντιλογίας485N-APF παύει3973V-PAI-3S κλῆρος2819N-NSM ἐν1722PREP δὲ1161PRT δυνάσταις1413N-DPM ὁρίζει3724V-PAI-3S

19 ἀδελφὸς80N-NSM ὑπὸ5259PREP ἀδελφοῦ80N-GSM βοηθούμενος997V-PMPNS ὡς3739CONJ πόλις4172N-NSF ὀχυρὰA-NSF καὶ2532CONJ ὑψηλή5308A-NSF ἰσχύει2480V-PAI-3S δὲ1161PRT ὥσπερ3746ADV τεθεμελιωμένον2311V-RPPAS βασίλειον933N-ASN

20 ἀπὸ575PREP καρπῶν2590N-GPM στόματος4750N-GSN ἀνὴρ435N-NSM πίμπλησινV-PAI-3S κοιλίαν2836N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT καρπῶν2590N-GPM χειλέων5491N-GPN αὐτοῦ846D-GSM ἐμπλησθήσεται1705V-FPI-3S

21 θάνατος2288N-NSM καὶ2532CONJ ζωὴ2222N-NSF ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF γλώσσης1100N-GSF οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT κρατοῦντες2902V-PAPNP αὐτῆς846D-GSF ἔδονται2068V-FMI-3P τοὺς3588T-APM καρποὺς2590N-APM αὐτῆς846D-GSF

22 ὃς3739 R-NSM εὗρεν2147V-AAI-3S γυναῖκα1135N-ASF ἀγαθήν18A-ASF εὗρεν2147V-AAI-3S χάριτας5485N-APF ἔλαβεν2983V-AAI-3S δὲ1161PRT παρὰ3844PREP θεοῦ2316N-GSM ἱλαρότητα2432N-ASF
ὃς3739 R-NSM ἐκβάλλει1544V-PAI-3S γυναῖκα1135N-ASF ἀγαθήν18A-ASF ἐκβάλλει1544V-PAI-3S τὰ3588T-APN ἀγαθά18A-APN 3588T-NSM δὲ1161PRT κατέχων2722V-PAPNS μοιχαλίδα3428N-ASF ἄφρων878A-NSM καὶ2532CONJ ἀσεβής765A-NSM

23  

24  

Κεφάλαιο 19

1  

2  

3 ἀφροσύνη877N-NSF ἀνδρὸς435N-GSM λυμαίνεται3075V-PMI-3S τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτοῦ846D-GSM τὸν3588T-ASM δὲ1161PRT θεὸν2316N-ASM αἰτιᾶται157V-PMI-3S τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

4 πλοῦτος4149N-NSM προστίθησιν4369V-PAI-3S φίλους5384A-APM πολλούς4183A-APM 3588T-NSM δὲ1161PRT πτωχὸς4434N-NSM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ὑπάρχοντος5225V-PAPGS φίλου5384A-GSM λείπεται3007V-PMI-3S

5 μάρτυς3144N-NSM ψευδὴς5571A-NSM οὐκ3364ADV ἀτιμώρητοςA-NSM ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM δὲ1161PRT ἐγκαλῶν1458V-PAPNS ἀδίκως94ADV οὐ3364ADV διαφεύξεται1309V-FMI-3S

6 πολλοὶ4183A-NPM θεραπεύουσιν2323V-PAI-3P πρόσωπα4383N-APN βασιλέων935N-GPM πᾶς3956A-NSM δὲ1161PRT 3588T-NSM κακὸς2556A-NSM γίνεται1096V-PMI-3S ὄνειδος3681N-NSN ἀνδρί435N-DSM

7 πᾶς3956A-NSM ὃς3739 R-NSM ἀδελφὸν80N-ASM πτωχὸν4434N-ASM μισεῖ3404V-PAI-3S καὶ2532CONJ φιλίας5373N-APF μακρὰν3112ADV ἔσται1510V-FMI-3S ἔννοια1771N-NSF ἀγαθὴ18A-NSF τοῖς3588T-DPM εἰδόσιν3708V-RAPDP αὐτὴν846D-ASF ἐγγιεῖ1448V-FAI-3S ἀνὴρ435N-NSM δὲ1161PRT φρόνιμος5429A-NSM εὑρήσει2147V-FAI-3S αὐτήν846D-ASF 3588T-NSM πολλὰ4183A-APN κακοποιῶν2554V-PAPNS τελεσιουργεῖV-PAI-3S κακίαν2549N-ASF ὃς3739 R-NSM δὲ1161PRT ἐρεθίζει2042V-PAI-3S λόγους3056N-APM οὐ3364ADV σωθήσεται4982V-FPI-3S

8 3588