Άσμα Ασμάτων

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 ἎισμαN-NSN ᾀσμάτωνN-GPN 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τῷ3588T-DSM Σαλωμων4672N-PRI

2 Φιλησάτω5368V-AAD-3S με1473P-AS ἀπὸ575PREP φιλημάτων5370N-GPN στόματος4750N-GSN αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ἀγαθοὶ18A-NPM μαστοί3149N-NPM σου4771P-GS ὑπὲρ5228PREP οἶνον3631N-ASM

3 καὶ2532CONJ ὀσμὴ3744N-NSF μύρων3464N-GPN σου4771P-GS ὑπὲρ5228PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἀρώματα759N-APN μύρον3464N-NSN ἐκκενωθὲνV-APPNS ὄνομά3686N-NSN σου4771P-GS διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN νεάνιδεςN-NPF ἠγάπησάν25V-AAI-3P σε4771P-AS

4 εἵλκυσάν1670V-AAI-3P σε4771P-AS ὀπίσω3694PREP σου4771P-GS εἰς1519PREP ὀσμὴν3744N-ASF μύρων3464N-GPN σου4771P-GS δραμοῦμεν5143V-FAI-1P Εἰσήνεγκέν1533V-AAI-3S με1473P-AS 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ταμίειον5009N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Ἀγαλλιασώμεθα21V-AMS-1P καὶ2532CONJ εὐφρανθῶμεν2165V-APS-1P ἐν1722PREP σοί4771P-DS ἀγαπήσομεν25V-FAI-1P μαστούς3149N-APM σου4771P-GS ὑπὲρ5228PREP οἶνον3631N-ASM εὐθύτης2118N-NSF ἠγάπησέν25V-AAI-3S σε4771P-AS

5 Μέλαινά3189A-NSF εἰμι1510V-PAI-1S καὶ2532CONJ καλή2570A-NSF θυγατέρες2364N-VPF Ιερουσαλημ2419N-PRI ὡς3739CONJ σκηνώματα4638N-NPN ΚηδαρN-PRI ὡς3739CONJ δέρρεις1193N-NPF Σαλωμων4672N-PRI

6 μὴ3165ADV βλέψητέ991V-AAS-2P με1473P-AS ὅτι3754CONJ ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S μεμελανωμένηV-RPPNS ὅτι3754CONJ παρέβλεψένV-AAI-3S με1473P-AS 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM υἱοὶ5207N-NPM μητρός3384N-GSF μου1473P-GS ἐμαχέσαντο3164V-AMI-3P ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS ἔθεντό5087V-AMI-3P με1473P-AS φυλάκισσαν5439N-ASF ἐν1722PREP ἀμπελῶσιν290N-DPM ἀμπελῶνα290N-ASM ἐμὸν1699A-ASM οὐκ3364ADV ἐφύλαξα5442V-AAI-1S

7 Ἀπάγγειλόν518V-AAD-2S μοι1473P-DS ὃν3739 R-ASM ἠγάπησεν25V-AAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ποῦ4225ADV ποιμαίνεις4165V-PAI-2S ποῦ4225ADV κοιτάζειςV-PAI-2S ἐν1722PREP μεσημβρίᾳ3314N-DSF μήποτε3379ADV γένωμαι1096V-AMS-1S ὡς3739CONJ περιβαλλομένη4016V-PMPNS ἐπ1909PREP ἀγέλαις34N-DPF ἑταίρων2083N-GPM σου4771P-GS

8 Ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV γνῷς1097V-AAS-2S σεαυτήν4572D-ASF 3588T-VSF καλὴ2570A-VSF ἐν1722PREP γυναιξίν1135N-DPF ἔξελθε1831V-AAD-2S σὺ4771P-NS ἐν1722PREP πτέρναις4418N-DPF τῶν3588T-GPN ποιμνίων4168N-GPN καὶ2532CONJ ποίμαινε4165V-PAD-2S τὰς3588T-APF ἐρίφους2056N-APM σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP σκηνώμασιν4638N-DPN τῶν3588T-GPM ποιμένων4166N-GPM

9 Τῇ3588T-DSF ἵππῳ2462N-DSF μου1473P-GS ἐν1722PREP ἅρμασιν716N-DPN Φαραω5328N-PRI ὡμοίωσά3666V-AAI-1S σε4771P-AS 3588T-VSF πλησίον4139ADV μου1473P-GS

10 τί5100I-ASN ὡραιώθησανV-API-3P σιαγόνες4600N-NPF σου4771P-GS ὡς3739CONJ τρυγόνες5167N-NPF τράχηλός5137N-NSM σου4771P-GS ὡς3739CONJ ὁρμίσκοιN-NPM

11 ὁμοιώματα3667N-APN χρυσίου5553N-GSN ποιήσομέν4160V-FAI-1P σοι4771P-DS μετὰ3326PREP στιγμάτων4742N-GPN τοῦ3588T-GSN ἀργυρίου694N-GSN

12 Ἕως2193ADV οὗ3739 R-GSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐν1722PREP ἀνακλίσειN-DSF αὐτοῦ846D-GSM νάρδος3487N-NSF μου1473P-GS ἔδωκεν1325V-AAI-3S ὀσμὴν3744N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

13 ἀπόδεσμοςN-NSM τῆς3588T-GSF στακτῆςN-GSF ἀδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS ἐμοί1473P-DS ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPM μαστῶν3149N-GPM μου1473P-GS αὐλισθήσεται835V-FPI-3S

14 βότρυς1009N-NSM τῆς3588T-GSF κύπρου2954N-GSF ἀδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS ἐμοὶ1473P-DS ἐν1722PREP ἀμπελῶσιν290N-DPM ΕγγαδδιN-PRI

15 Ἰδοὺ2400INJ εἶ1510V-PAI-2S καλή2570A-NSF 3588T-VSF πλησίον4139ADV μου1473P-GS ἰδοὺ2400INJ εἶ1510V-PAI-2S καλή2570A-NSF ὀφθαλμοί3788N-NPM σου4771P-GS περιστεραί4058N-NPF

16 Ἰδοὺ2400INJ εἶ1510V-PAI-2S καλός2570A-NSM 3588T-NSM ἀδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS καί2532CONJ γε1065PRT ὡραῖος5611A-NSM πρὸς4314ADV κλίνη2825N-NSF ἡμῶν1473P-GP σύσκιοςA-NSF

17 δοκοὶ1385N-NPF οἴκων3624N-GPM ἡμῶν1473P-GP κέδροι2748N-NPF φατνώματαN-NPN ἡμῶν1473P-GP κυπάρισσοιN-NPF

Κεφάλαιο 2

1 Ἐγὼ1473P-NS ἄνθος438N-NSN τοῦ3588T-GSN πεδίουN-GSN κρίνον2918N-NSN τῶν3588T-GPF κοιλάδωνN-GPF

2 Ὡς3739CONJ κρίνον2918N-NSN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN ἀκανθῶν173N-GPF οὕτως3778ADV 3588T-NSF πλησίον4139ADV μου1473P-GS ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPF θυγατέρων2364N-GPF

3 Ὡς3739CONJ μῆλονN-NSN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ξύλοις3586N-DPN τοῦ3588T-GSM δρυμοῦN-GSM οὕτως3778ADV ἀδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκιᾷ4639N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπεθύμησα1937V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἐκάθισα2523V-AAI-1S καὶ2532CONJ καρπὸς2590N-NSM αὐτοῦ846D-GSM γλυκὺς1099A-NSM ἐν1722PREP λάρυγγί2995N-DSM μου1473P-GS

4 Εἰσαγάγετέ1521V-AAD-2P με1473P-AS εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM οἴνου3631N-GSM τάξατε5021V-AAD-2P ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS ἀγάπην26N-ASF

5 στηρίσατέ4741V-AAD-2P με1473P-AS ἐν1722PREP ἀμόραιςA-DPF στοιβάσατέV-AAD-2P με1473P-AS ἐν1722PREP μήλοιςN-DPN ὅτι3754CONJ τετρωμένηV-RPPNS ἀγάπης26N-GSF ἐγώ1473P-NS

6 εὐώνυμος2176A-NSM αὐτοῦ846D-GSM ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF δεξιὰ1188A-NSF αὐτοῦ846D-GSM περιλήμψεταίV-FMI-3S με1473P-AS

7 ὥρκισα3726V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-AP θυγατέρες2364N-VPF Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF δυνάμεσιν1411N-DPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἰσχύσεσιν2479N-DPF τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM ἐὰν1437CONJ ἐγείρητε1453V-AAS-2P καὶ2532CONJ ἐξεγείρητε1825V-AAS-2P τὴν3588T-ASF ἀγάπην26N-ASF ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM θελήσῃ2309V-AAS-3S

8 Φωνὴ5456N-NSF ἀδελφιδοῦN-GSM μου1473P-GS ἰδοὺ2400INJ οὗτος3778D-NSM ἥκει1854V-PAI-3S πηδῶνV-PAPNS ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN διαλλόμενοςV-PMPNS ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM βουνούς1015N-APM

9 ὅμοιός3664A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἀδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS τῇ3588T-DSF δορκάδι1393N-DSF 2228CONJ νεβρῷN-DSM ἐλάφωνN-GPM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN ΒαιθηλN-PRI ἰδοὺ2400INJ οὗτος3778D-NSM ἕστηκεν2476V-RAI-3S ὀπίσω3694PREP τοῦ3588T-GSM τοίχου5109N-GSM ἡμῶν1473P-GP παρακύπτων3879V-PAPNS διὰ1223PREP τῶν3588T-GPF θυρίδων2376N-GPF ἐκκύπτωνV-PAPNS διὰ1223PREP τῶν3588T-GPN δικτύων1350N-GPN

10 ἀποκρίνεται611V-PMI-3S ἀδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S μοι1473P-DS Ἀνάστα450V-AAD-2S ἐλθέ2064V-AAD-2S 3588T-VSF πλησίον4139ADV μου1473P-GS καλή2570A-VSF μου1473P-GS περιστερά4058N-VSF μου1473P-GS

11 ὅτι3754CONJ ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM χειμὼν5494N-NSM παρῆλθεν3928V-AAI-3S 3588T-NSM ὑετὸς5205N-NSM ἀπῆλθεν565V-AAI-3S ἐπορεύθη4198V-API-3S ἑαυτῷ1438D-DSM

12 τὰ3588T-NPN ἄνθη438N-NPN ὤφθη3708V-API-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF καιρὸς2540N-NSM τῆς3588T-GSF τομῆς5114N-GSF ἔφθακεν5348V-RAI-3S φωνὴ5456N-NSF τοῦ3588T-GSM τρυγόνος5167N-GSF ἠκούσθη191V-API-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF ἡμῶν1473P-GP

13 3588T-NSF συκῆ4808N-NSF ἐξήνεγκεν1627V-AAI-3S ὀλύνθους3653N-APM αὐτῆς846D-GSF αἱ3588T-NPF ἄμπελοι288N-NPF κυπρίζουσινV-PAI-3P ἔδωκαν1325V-AAI-3P ὀσμήν3744N-ASF ἀνάστα450V-AAD-2S ἐλθέ2064V-AAD-2S 3588T-VSF πλησίον4139ADV μου1473P-GS καλή2570A-VSF μου1473P-GS περιστερά4058N-VSF μου1473P-GS

14 καὶ2532CONJ ἐλθὲ2064V-AAD-2S σύ4771P-NS περιστερά4058N-VSF μου1473P-GS ἐν1722PREP σκέπῃN-DSF τῆς3588T-GSF πέτρας4073N-GSF ἐχόμενα2192V-PMPNS τοῦ3588T-GSN προτειχίσματοςN-GSN δεῖξόν1166V-AAD-2S μοι1473P-DS τὴν3588T-ASF ὄψιν3799N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀκούτισόνV-AAD-2S με1473P-AS τὴν3588T-ASF φωνήν5456N-ASF σου4771P-GS ὅτι3754CONJ 3588T-NSF φωνή5456N-NSF σου4771P-GS ἡδεῖαA-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ὄψις3799N-NSF σου4771P-GS ὡραία5611A-APN

15 Πιάσατε4084V-AAD-2P ἡμῖν1473P-DP ἀλώπεκας258N-APF μικροὺς3398A-APM ἀφανίζοντας853V-PAPAP ἀμπελῶνας290N-APM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἄμπελοι288N-NPF ἡμῶν1473P-GP κυπρίζουσινV-PAI-3P

16 ἈδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS ἐμοί1473P-DS κἀγὼ2504CONJ αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSM ποιμαίνων4165V-PAPNS ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN κρίνοις2918N-DPN

17 ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM διαπνεύσῃV-AAS-3S 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF καὶ2532CONJ κινηθῶσιν2795V-APS-3P αἱ3588T-NPF σκιαί4639N-NPF ἀπόστρεψον654V-AAD-2S ὁμοιώθητι3666V-APD-2S σύ4771P-NS ἀδελφιδέN-VSM μου1473P-GS τῷ3588T-DSM δόρκωνιN-DSM 2228CONJ νεβρῷN-DSM ἐλάφωνN-GPM ἐπὶ1909PREP ὄρη3735N-APN κοιλωμάτωνN-GPN

Κεφάλαιο 3

1 Ἐπὶ1909PREP κοίτην2845N-ASF μου1473P-GS ἐν1722PREP νυξὶν3571N-DPF ἐζήτησα2212V-AAI-1S ὃν3739 R-ASM ἠγάπησεν25V-AAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ἐζήτησα2212V-AAI-1S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὗρον2147V-AAI-1S αὐτόν846D-ASM ἐκάλεσα2564V-AAI-1S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπήκουσέν5219V-AAI-3S μου1473P-GS

2 ἀναστήσομαι450V-FMI-1S δὴ1161PRT καὶ2532CONJ κυκλώσω2944V-FAI-1S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀγοραῖς58N-DPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πλατείαις4116A-DPF καὶ2532CONJ ζητήσω2212V-AAS-1S ὃν3739 R-ASM ἠγάπησεν25V-AAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ἐζήτησα2212V-AAI-1S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὗρον2147V-AAI-1S αὐτόν846D-ASM

3 εὕροσάν2147V-AAI-3P με1473P-AS οἱ3588T-NPM τηροῦντες5083V-PAPNP οἱ3588T-NPM κυκλοῦντες2944V-PAPNP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF Μὴ3165ADV ὃν3739 R-ASM ἠγάπησεν25V-AAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS εἴδετε3708V-AAI-2P

4 ὡς3739CONJ μικρὸν3398A-ASM ὅτε3753ADV παρῆλθον3928V-AAI-1S ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM εὗρον2147V-AAI-1S ὃν3739 R-ASM ἠγάπησεν25V-AAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ἐκράτησα2902V-AAI-1S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀφήσω863V-FAI-1S αὐτόν846D-ASM ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM εἰσήγαγον1521V-AAI-1S αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM μητρός3384N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ταμίειον5009N-ASN τῆς3588T-GSF συλλαβούσης4815V-PAPGS με1473P-AS

5 ὥρκισα3726V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-AP θυγατέρες2364N-VPF Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF δυνάμεσιν1411N-DPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἰσχύσεσιν2479N-DPF τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM ἐὰν1437CONJ ἐγείρητε1453V-AAS-2P καὶ2532CONJ ἐξεγείρητε1825V-AAS-2P τὴν3588T-ASF ἀγάπην26N-ASF ἕως2193CONJ ἂν302PRT θελήσῃ2309V-AAS-3S

6 Τίς5100I-NSF αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἀναβαίνουσα305V-PAPNS ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἐρήμου2048N-GSF ὡς3739CONJ στελέχηN-NPN καπνοῦ2586N-GSM τεθυμιαμένη2370V-RPPNS σμύρναν4666N-ASF καὶ2532CONJ λίβανον3030N-ASM ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPM κονιορτῶν2868N-GPM μυρεψοῦN-GSM

7 ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSF κλίνη2825N-NSF τοῦ3588T-GSM Σαλωμων4672N-PRI ἑξήκοντα1835N-NUI δυνατοὶ1415A-NPM κύκλῳ2945N-DSM αὐτῆς846D-GSF ἀπὸ575PREP δυνατῶν1415A-GPM Ισραηλ2474N-PRI

8 πάντες3956A-NPM κατέχοντες2722V-PAPNP ῥομφαίαν4501N-ASF δεδιδαγμένοι1321V-RPPNP πόλεμον4171N-ASM ἀνὴρ435N-NSM ῥομφαία4501N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP μηρὸν3382N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP θάμβους2285N-GSN ἐν1722PREP νυξίν3571N-DSF

9 φορεῖονN-NSN ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἑαυτῷ1438D-DSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Σαλωμων4672N-PRI ἀπὸ575PREP ξύλων3586N-GPN τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM

10 στύλους4769N-APM αὐτοῦ846D-GSN ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ ἀνάκλιτονN-ASN αὐτοῦ846D-GSN χρύσεον5552A-ASN ἐπίβασιςN-NSF αὐτοῦ846D-GSN πορφυρᾶ4209N-DSF ἐντὸς1787PREP αὐτοῦ846D-GSN λιθόστρωτον3038A-NSN ἀγάπην26N-ASF ἀπὸ575PREP θυγατέρων2364N-GPF Ιερουσαλημ2419N-PRI

11 ἐξέλθατε1831V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-AAD-2P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Σαλωμων4672N-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM στεφάνῳ4735N-DSM 3739 R-DSM ἐστεφάνωσεν4737V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF νυμφεύσεωςN-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF εὐφροσύνης2167N-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 4

1 Ἰδοὺ2400INJ εἶ1510V-PAI-2S καλή2570A-NSF 3588T-VSF πλησίον4139ADV μου1473P-GS ἰδοὺ2400INJ εἶ1510V-PAI-2S καλή2570A-NSF ὀφθαλμοί3788N-NPM σου4771P-GS περιστεραὶ4058N-NPF ἐκτὸς1622PREP τῆς3588T-GSF σιωπήσεώςN-GSF σου4771P-GS τρίχωμάN-NSN σου4771P-GS ὡς3739CONJ ἀγέλαι34N-NPF τῶν3588T-GPF αἰγῶν137N-GPF αἳ3739 R-NPF ἀπεκαλύφθησαν601V-API-3P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ΓαλααδN-PRI

2 ὀδόντες3599N-NPM σου4771P-GS ὡς3739CONJ ἀγέλαι34N-NPF τῶν3588T-GPF κεκαρμένων2751V-RPPGP αἳ3739 R-NPF ἀνέβησαν305V-AAI-3P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN λουτροῦ3067N-GSN αἱ3588T-NPF πᾶσαι3956A-NPF διδυμεύουσαιV-PAPNP καὶ2532CONJ ἀτεκνοῦσαV-PAPNS οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐταῖς846D-DPF

3 ὡς3739CONJ σπαρτίονN-NSN τὸ3588T-NSN κόκκινον2847A-NSN χείλη5491N-NPN σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF λαλιά2981N-NSF σου4771P-GS ὡραία5611A-NSF ὡς3739CONJ λέπυρονN-NSN τῆς3588T-GSF ῥόαςN-GSF μῆλόνN-NSN σου4771P-GS ἐκτὸς1622PREP τῆς3588T-GSF σιωπήσεώςN-GSF σου4771P-GS

4 ὡς3739CONJ πύργος4444N-NSM Δαυιδ1138N-PRI τράχηλός5137N-NSM σου4771P-GS 3588T-NSM ᾠκοδομημένος3618V-RPPNS εἰς1519PREP θαλπιωθN-PRI χίλιοι5507A-NPM θυρεοὶ2375N-NPM κρέμανται2910V-PPI-3P ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM πᾶσαι3956A-NPF βολίδες1002N-NPF τῶν3588T-GPM δυνατῶν1415A-GPM

5 δύο1417N-NUI μαστοί3149N-NPM σου4771P-GS ὡς3739CONJ δύο1417N-NUI νεβροὶN-NPM δίδυμοι1324A-NPM δορκάδος1393N-GSF οἱ3588T-NPM νεμόμενοιV-PMPNP ἐν1722PREP κρίνοις2918N-DPN

6 ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM διαπνεύσῃV-AAS-3S 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF καὶ2532CONJ κινηθῶσιν2795V-APS-3P αἱ3588T-NPF σκιαί4639N-NPF πορεύσομαι4198V-FMI-1S ἐμαυτῷ1683D-DSM πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN τῆς3588T-GSF σμύρνης4666N-GSF καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βουνὸν1015N-ASM τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM

7 ὅλη3650A-NSF καλὴ2570A-NSF εἶ1510V-PAI-2S 3588T-VSF πλησίον4139ADV μου1473P-GS καὶ2532CONJ μῶμος3470N-NSM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP σοί4771P-DS

8 Δεῦρο1204ADV ἀπὸ575PREP Λιβάνου3030N-GSM νύμφη3565N-VSF δεῦρο1204ADV ἀπὸ575PREP Λιβάνου3030N-GSM ἐλεύσῃ2064V-FMI-2S καὶ2532CONJ διελεύσῃ1330V-FMI-2S ἀπὸ575PREP ἀρχῆς746N-GSF πίστεως4102N-GSF ἀπὸ575PREP κεφαλῆς2776N-GSF ΣανιρN-PRI καὶ2532CONJ ΕρμωνN-PRI ἀπὸ575PREP μανδρῶνN-GPF λεόντων3023N-GPM ἀπὸ575PREP ὀρέων3735N-GPN παρδάλεων3917N-GPF

9 ἘκαρδίωσαςV-AAI-2S ἡμᾶς1473P-AP ἀδελφή79N-VSF μου1473P-GS νύμφη3565N-VSF ἐκαρδίωσαςV-AAI-2S ἡμᾶς1473P-AP ἑνὶ1519A-DSM ἀπὸ575PREP ὀφθαλμῶν3788N-GPM σου4771P-GS ἐν1722PREP μιᾷ1519A-DSF ἐνθέματιN-DSN τραχήλων5137N-GPM σου4771P-GS

10 τί5100I-ASN ἐκαλλιώθησανV-API-3P μαστοί3149N-NPM σου4771P-GS ἀδελφή79N-VSF μου1473P-GS νύμφη3565N-VSF τί5100I-ASN ἐκαλλιώθησανV-API-3P μαστοί3149N-NPM σου4771P-GS ἀπὸ575PREP οἴνου3631N-GSM καὶ2532CONJ ὀσμὴ3744N-NSF ἱματίων2440N-GPN σου4771P-GS ὑπὲρ5228PREP πάντα3956A-ASN τὰ3588T-APN ἀρώματα759N-APN

11 κηρίον2781N-ASN ἀποστάζουσινV-PAI-3P χείλη5491N-NPN σου4771P-GS νύμφη3565N-VSF μέλι3192N-NSN καὶ2532CONJ γάλα1051N-NSN ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF γλῶσσάν1100N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ὀσμὴ3744N-NSF ἱματίων2440N-GPN σου4771P-GS ὡς3739CONJ ὀσμὴ3744N-NSF Λιβάνου3030N-GSM

12 Κῆπος2779N-NSM κεκλεισμένος2808V-RPPNS ἀδελφή79N-NSF μου1473P-GS νύμφη3565N-NSF κῆπος2779N-NSM κεκλεισμένος2808V-RPPNS πηγὴ4077N-NSF ἐσφραγισμένη4972V-RPPNS

13 ἀποστολαί651N-NPF σου4771P-GS παράδεισος3857N-NSM ῥοῶνN-GPF μετὰ3326PREP καρποῦ2590N-GSM ἀκροδρύωνN-GPN κύπροι2954N-NPF μετὰ3326PREP νάρδων3487N-GPF

14 νάρδος3487N-NSF καὶ2532CONJ κρόκοςN-NSM κάλαμος2563N-NSM καὶ2532CONJ κιννάμωμον2792N-NSN μετὰ3326PREP πάντων3956A-GPN ξύλων3586N-GPN τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM σμύρνα4666N-NSF αλωθN-PRI μετὰ3326PREP πάντων3956A-GPN πρώτων4413A-GPNS μύρων3464N-GPN

15 πηγὴ4077N-NSF κήπων2779N-GPM φρέαρ5421N-NSN ὕδατος5204N-GSN ζῶντος2198V-PAPGS καὶ2532CONJ ῥοιζοῦντοςV-PAPGS ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM

16 Ἐξεγέρθητι1825V-APD-2S βορρᾶ1005N-VSM καὶ2532CONJ ἔρχου2064V-PMD-2S νότε3558N-VSM διάπνευσονV-AAD-2S κῆπόν2779N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ῥευσάτωσαν4482V-AAD-3P ἀρώματά759N-NPN μου1473P-GS καταβήτω2597V-AAD-3S ἀδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS εἰς1519PREP κῆπον2779N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ φαγέτω2068V-AAD-3S καρπὸν2590N-ASM ἀκροδρύωνN-GPN αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 5

1 Εἰσῆλθον1525V-AAI-1S εἰς1519PREP κῆπόν2779N-ASM μου1473P-GS ἀδελφή79N-VSF μου1473P-GS νύμφη3565N-VSF ἐτρύγησα5166V-AAI-1S σμύρναν4666N-ASF μου1473P-GS μετὰ3326PREP ἀρωμάτων759N-GPN μου1473P-GS ἔφαγον2068V-AAI-1S ἄρτον740N-ASM μου1473P-GS μετὰ3326PREP μέλιτός3192N-GSN μου1473P-GS ἔπιον4095V-AAI-1S οἶνόν3631N-ASM μου1473P-GS μετὰ3326PREP γάλακτός1051N-GSN μου1473P-GS φάγετε2068V-FAI-2P πλησίοιN-VPM καὶ2532CONJ πίετε4095V-AAD-2P καὶ2532CONJ μεθύσθητε3184V-APD-2P ἀδελφοί80N-VPM

2 Ἐγὼ1473P-NS καθεύδω2518V-PAI-1S καὶ2532CONJ 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS ἀγρυπνεῖ69V-PAI-3S φωνὴ5456N-NSF ἀδελφιδοῦN-GSM μου1473P-GS κρούει2925V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF Ἄνοιξόν455V-AAD-2S μοι1473P-DS ἀδελφή79N-VSF μου1473P-GS 3588T-VSF πλησίον4139ADV μου1473P-GS περιστερά4058N-VSF μου1473P-GS τελεία5046A-VSF μου1473P-GS ὅτι3754CONJ 3588T-NSF κεφαλή2776N-NSF μου1473P-GS ἐπλήσθη4130V-API-3S δρόσουN-GSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM βόστρυχοίN-NPM μου1473P-GS ψεκάδωνN-GPF νυκτός3571N-GSF

3 Ἐξεδυσάμην1562V-AMI-1S τὸν3588T-ASM χιτῶνά5509N-ASM μου1473P-GS πῶς4459ADV ἐνδύσωμαι1746V-AMS-1S αὐτόν846D-ASM ἐνιψάμην3538V-AMI-1S τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM μου1473P-GS πῶς4459ADV μολυνῶ3435V-AAS-1S αὐτούς846D-APM

4 ἀδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS ἀπέστειλεν649V-AAI-3S χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὀπῆς3692N-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF κοιλία2836N-NSF μου1473P-GS ἐθροήθη2360V-API-3S ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM

5 ἀνέστην450V-AAI-1S ἐγὼ1473P-NS ἀνοῖξαι455V-AAN τῷ3588T-DSM ἀδελφιδῷN-DSM μου1473P-GS χεῖρές5495N-NPF μου1473P-GS ἔσταξανV-AAI-3P σμύρναν4666N-ASF δάκτυλοί1147N-NPM μου1473P-GS σμύρναν4666N-ASF πλήρη4134A-ASF ἐπὶ1909PREP χεῖρας5495N-APF τοῦ3588T-GSN κλείθρουN-GSN

6 ἤνοιξα455V-AAI-1S ἐγὼ1473P-NS τῷ3588T-DSM ἀδελφιδῷN-DSM μου1473P-GS ἀδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS παρῆλθεν3928V-AAI-3S ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ἐν1722PREP λόγῳ3056N-DSM αὐτοῦ846D-GSM ἐζήτησα2212V-AAI-1S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὗρον2147V-AAI-1S αὐτόν846D-ASM ἐκάλεσα2564V-AAI-1S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπήκουσέν5219V-AAI-3S μου1473P-GS

7 εὕροσάν2147V-AAI-3P με1473P-AS οἱ3588T-NPM φύλακες5441N-NPM οἱ3588T-NPM κυκλοῦντες2944V-PAPNP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF ἐπάταξάν3960V-AAI-3P με1473P-AS ἐτραυμάτισάν5135V-AAI-3P με1473P-AS ἦραν142V-AAI-3P τὸ3588T-ASN θέριστρόνN-ASN μου1473P-GS ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS φύλακες5441N-NPM τῶν3588T-GPN τειχέων5038N-GPN

8 ὥρκισα3726V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-AP θυγατέρες2364N-VPF Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF δυνάμεσιν1411N-DPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἰσχύσεσιν2479N-DPF τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM ἐὰν1437CONJ εὕρητε2147V-AAS-2P τὸν3588T-ASM ἀδελφιδόνN-ASM μου1473P-GS τί5100I-ASN ἀπαγγείλητε518V-AAS-2P αὐτῷ846D-DSM ὅτι3754CONJ τετρωμένηV-RPPNS ἀγάπης26N-GSF εἰμὶ1510V-PAI-1S ἐγώ1473P-NS

9 Τί5100I-NSN ἀδελφιδόςN-NSM σου4771P-GS ἀπὸ575PREP ἀδελφιδοῦN-GSM 3588T-VSF καλὴ2570A-VSF ἐν1722PREP γυναιξίν1135N-DPF τί5100I-ASN ἀδελφιδόςN-NSM σου4771P-GS ἀπὸ575PREP ἀδελφιδοῦN-GSM ὅτι3754CONJ οὕτως3778ADV ὥρκισας3726V-AAI-2S ἡμᾶς1473P-AP

10 ἈδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS λευκὸς3022A-NSM καὶ2532CONJ πυρρός4450A-NSM ἐκλελοχισμένοςV-RPPNS ἀπὸ575PREP μυριάδων3461N-GPF

11 κεφαλὴ2776N-NSF αὐτοῦ846D-GSM χρυσίον5553N-NSN καὶ2532CONJ φαζN-PRI βόστρυχοιN-NPM αὐτοῦ846D-GSM ἐλάταιN-NPF μέλανες3189A-NPM ὡς3739CONJ κόραξ2876N-NSM

12 ὀφθαλμοὶ3788N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ περιστεραὶ4058N-NPF ἐπὶ1909PREP πληρώματα4138N-APN ὑδάτων5204N-GPN λελουσμέναι3068V-RPPNP ἐν1722PREP γάλακτι1051N-DSN καθήμεναι2521V-PMPNP ἐπὶ1909PREP πληρώματα4138N-APN ὑδάτων5204N-GPN

13 σιαγόνες4600N-NPF αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ φιάλαι5357N-NPF τοῦ3588T-GSN ἀρώματος759N-GSN φύουσαι5453V-PAPNP μυρεψικάA-APN χείλη5491N-NPN αὐτοῦ846D-GSM κρίνα2918N-NPN στάζονταV-PAPNP σμύρναν4666N-ASF πλήρη4134A-ASF

14 χεῖρες5495N-NPF αὐτοῦ846D-GSM τορευταὶA-NPF χρυσαῖ5552A-NPF πεπληρωμέναι4137V-RPPNP θαρσιςN-PRI κοιλία2836N-NSF αὐτοῦ846D-GSM πυξίονN-NSN ἐλεφάντινον1661A-NSN ἐπὶ1909PREP λίθου3037N-GSM σαπφείρου4552N-GSF

15 κνῆμαιN-NPF αὐτοῦ846D-GSM στῦλοι4769N-NPM μαρμάρινοιA-NPM τεθεμελιωμένοι2311V-RPPNP ἐπὶ1909PREP βάσεις939N-APF χρυσᾶς5552A-APF εἶδος1491N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ Λίβανος3030N-NSM ἐκλεκτὸς1588A-NSM ὡς3739CONJ κέδροι2748N-NPF

16 φάρυγξN-NSM αὐτοῦ846D-GSM γλυκασμοὶN-NPM καὶ2532CONJ ὅλος3650A-NSM ἐπιθυμία1939N-NSF οὗτος3778D-NSM ἀδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM πλησίον4139ADV μου1473P-GS θυγατέρες2364N-VPF Ιερουσαλημ2419N-PRI

Κεφάλαιο 6

1 Ποῦ4225ADV ἀπῆλθεν565V-AAI-3S 3588T-NSM ἀδελφιδόςN-NSM σου4771P-GS 3588T-VSF καλὴ2570A-VSF ἐν1722PREP γυναιξίν1135N-DPF ποῦ4225ADV ἀπέβλεψεν578V-AAI-3S 3588T-NSM ἀδελφιδόςN-NSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ζητήσομεν2212V-FAI-1P αὐτὸν846D-ASM μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS

2 ἈδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS κατέβη2597V-AAI-3S εἰς1519PREP κῆπον2779N-ASM αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP φιάλας5357N-APF τοῦ3588T-GSN ἀρώματος759N-GSN ποιμαίνειν4165V-PAN ἐν1722PREP κήποις2779N-DPM καὶ2532CONJ συλλέγειν4816V-PAN κρίνα2918N-APN

3 ἐγὼ1473P-NS τῷ3588T-DSM ἀδελφιδῷN-DSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀδελφιδόςN-NSM μου1473P-GS ἐμοὶ1473P-DS 3588T-NSM ποιμαίνων4165V-PAPNS ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN κρίνοις2918N-DPN

4 Καλὴ2570A-NSF εἶ1510V-PAI-2S 3588T-VSF πλησίον4139ADV μου1473P-GS ὡς3739CONJ εὐδοκία2107N-NSF ὡραία5611A-NSF ὡς3739CONJ Ιερουσαλημ2419N-PRI θάμβος2285N-NSN ὡς3739CONJ τεταγμέναι5021V-RMPNP

5 ἀπόστρεψον654V-AAD-2S ὀφθαλμούς3788N-APM σου4771P-GS ἀπεναντίον561ADV μου1473P-GS ὅτι3754CONJ αὐτοὶ846D-NPM ἀνεπτέρωσάνV-AAI-3P με1473P-AS τρίχωμάN-NSN σου4771P-GS ὡς3739CONJ ἀγέλαι34N-NPF τῶν3588T-GPF αἰγῶν137N-GPF αἳ3739 R-NPF ἀνεφάνησαν398V-API-3P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ΓαλααδN-PRI

6 ὀδόντες3599N-NPM σου4771P-GS ὡς3739CONJ ἀγέλαι34N-NPF τῶν3588T-GPF κεκαρμένων2751V-RPPGP αἳ3739 R-NPF ἀνέβησαν305V-AAI-3P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN λουτροῦ3067N-GSN αἱ3588T-NPF πᾶσαι3956A-NPF διδυμεύουσαιV-PAPNP καὶ2532CONJ ἀτεκνοῦσαV-PAPNS οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐταῖς846D-DPF

7 ὡς3739CONJ σπαρτίονN-NSN τὸ3588T-NSN κόκκινον2847A-NSN χείλη5491N-NPN σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF λαλιά2981N-NSF σου4771P-GS ὡραία5611A-NSF ὡς3739CONJ λέπυρονN-NSN τῆς3588T-GSF ῥόαςN-GSF μῆλόνN-NSN σου4771P-GS ἐκτὸς1622PREP τῆς3588T-GSF σιωπήσεώςN-GSF σου4771P-GS

8 Ἑξήκοντά1835N-NUI εἰσιν1510V-PAI-3P βασίλισσαι938N-NPF καὶ2532CONJ ὀγδοήκοντα3589N-NUI παλλακαίN-NPF καὶ2532CONJ νεάνιδεςN-NPF ὧν3739 R-GPF οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἀριθμός706N-NSM

9 μία1520A-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S περιστερά4058N-NSF μου1473P-GS τελεία5046A-NSF μου1473P-GS μία1520A-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S τῇ3588T-DSF μητρὶ3384N-DSF αὐτῆς846D-GSF ἐκλεκτή1588A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S τῇ3588T-DSF τεκούσῃ5088V-AAPDS αὐτῆς846D-GSF εἴδοσαν3708V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF θυγατέρες2364N-NPF καὶ2532CONJ μακαριοῦσιν3106V-PAI-3P αὐτήν846D-ASF βασίλισσαι938N-NPF καὶ2532CONJ παλλακαὶN-NPF καὶ2532ADV αἰνέσουσιν134V-FAI-3P αὐτήν846D-ASF

10 Τίς5100I-NSF αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἐκκύπτουσαV-PAPNS ὡσεὶ5616PREP ὄρθρος3722N-NSM καλὴ2570A-NSF ὡς3739CONJ σελήνη4582N-NSF ἐκλεκτὴ1588A-NSF ὡς3739CONJ 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM θάμβος2285N-NSN ὡς3739CONJ τεταγμέναι5021V-RMPNP

11 Εἰς1519PREP κῆπον2779N-ASM καρύαςN-GSF κατέβην2597V-AAI-1S ἰδεῖν3708V-AAN ἐν1722PREP γενήμασιν1081N-DPN τοῦ3588T-GSM χειμάρρου5493N-GSM ἰδεῖν3708V-AAN εἰ1487CONJ ἤνθησενV-AAI-3S 3588T-NSF ἄμπελος288N-NSF ἐξήνθησανV-AAI-3P αἱ3588T-NPF ῥόαιN-NPF ἐκεῖ1563ADV δώσω1325V-FAI-1S τοὺς3588T-APM μαστούς3149N-APM μου1473P-GS σοί4771P-DS

12 οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ἔθετό5087V-ANI-3S με1473P-AS ἅρματα716N-APN Αμιναδαβ284N-PRI

13  Ἐπίστρεφε1994V-PAD-2S ἐπίστρεφε1994V-PAD-2S 3588T-VSF ΣουλαμῖτιςN-VSF ἐπίστρεφε1994V-PAD-2S ἐπίστρεφε1994V-PAD-2S καὶ2532CONJ ὀψόμεθα3708V-FMI-1P ἐν1722PREP σοί4771P-DS Τί5100I-ASN ὄψεσθε3708V-FMI-2P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ΣουλαμίτιδιN-DSF 3588T-NSF ἐρχομένη2064V-PMPNS ὡς3739CONJ χοροὶ5525N-NPM τῶν3588T-GPF παρεμβολῶν3925N-GPF

Κεφάλαιο 7

1 Τί5100I-ASN ὡραιώθησανV-API-3P διαβήματάN-NPN σου4771P-GS ἐν1722PREP ὑποδήμασιν5266N-DPN θύγατερ2364N-VSF ΝαδαβN-PRI ῥυθμοὶN-NPM μηρῶν3313N-GPM σου4771P-GS ὅμοιοι3664A-NPM ὁρμίσκοιςN-DPM ἔργῳ2041N-DSN χειρῶν5495N-GPF τεχνίτου5079N-GSM

2 ὀμφαλόςN-NSM σου4771P-GS κρατὴρN-NSM τορευτὸςA-NSM μὴ3165ADV ὑστερούμενος5302V-PMPNS κρᾶμαN-ASN κοιλία2836N-NSF σου4771P-GS θιμωνιὰN-NSF σίτου4621N-GSM πεφραγμένη5420V-RMPNS ἐν1722PREP κρίνοις2918N-DPN

3 δύο1417N-NUI μαστοί3149N-NPM σου4771P-GS ὡς3739CONJ δύο1417N-NUI νεβροὶN-NPM δίδυμοι1324A-NPM δορκάδος1393N-GSF

4 τράχηλός5137N-NSM σου4771P-GS ὡς3739CONJ πύργος4444N-NSM ἐλεφάντινος1661A-NSM ὀφθαλμοί3788N-NPM σου4771P-GS ὡς3739CONJ λίμναι3041N-NPF ἐν1722PREP ΕσεβωνN-PRI ἐν1722PREP πύλαις4439N-DPF θυγατρὸς2364N-GSF πολλῶν4183A-GPM μυκτήρN-NSM σου4771P-GS ὡς3739CONJ πύργος4444N-NSM τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM σκοπεύων4648V-PAPNS πρόσωπον4383N-ASN Δαμασκοῦ1154N-PRI

5 κεφαλή2776N-NSF σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS ὡς3739CONJ ΚάρμηλοςN-PRI καὶ2532CONJ πλόκιονN-NSN κεφαλῆς2776N-GSF σου4771P-GS ὡς3739CONJ πορφύρα4209N-NSF βασιλεὺς935N-NSM δεδεμένος1210V-RMPNS ἐν1722PREP παραδρομαῖςN-DPF

6 Τί5100I-ASN ὡραιώθηςV-API-2S καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ἡδύνθηςV-API-2S ἀγάπη26N-VSF ἐν1722PREP τρυφαῖς5172N-DPF σου4771P-GS

7 τοῦτο3778D-NSN μέγεθός3174N-NSN σου4771P-GS ὡμοιώθη3666V-API-3S τῷ3588T-DSM φοίνικι5404N-DSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μαστοί3149N-NPM σου4771P-GS τοῖς3588T-DPM βότρυσιν1009N-DPM

8 εἶπα2036V-AAI-1S Ἀναβήσομαι305V-FMI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM φοίνικι5404N-DSM κρατήσω2902V-FAI-1S τῶν3588T-GPN ὕψεων5311N-GPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P δὴ1161PRT μαστοί3149N-NPM σου4771P-GS ὡς3739CONJ βότρυες1009N-NPM τῆς3588T-GSF ἀμπέλου288N-GSF καὶ2532CONJ ὀσμὴ3744N-NSF ῥινόςN-GSF σου4771P-GS ὡς3739CONJ μῆλαN-NPN

9 καὶ2532CONJ λάρυγξ2995N-NSM σου4771P-GS ὡς3739CONJ οἶνος3631N-NSM 3588T-NSM ἀγαθὸς18A-NSM πορευόμενος4198V-PMPNS τῷ3588T-DSM ἀδελφιδῷN-DSM μου1473P-GS εἰς1519PREP εὐθύθητα2118N-ASF ἱκανούμενος2427V-PMPNS χείλεσίν5491N-DPN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ὀδοῦσιν3599N-DPM

10 Ἐγὼ1473P-NS τῷ3588T-DSM ἀδελφιδῷN-DSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS 3588T-NSF ἐπιστροφὴ1995N-NSF αὐτοῦ846D-GSM

11 ἐλθέ2064V-AAD-2S ἀδελφιδέN-VSM μου1473P-GS ἐξέλθωμεν1831V-AAS-1P εἰς1519PREP ἀγρόν68N-ASM αὐλισθῶμεν835V-APS-1P ἐν1722PREP κώμαις2968N-DPF

12 ὀρθρίσωμεν3719V-AAS-1P εἰς1519PREP ἀμπελῶνας290N-APM ἴδωμεν3708V-AAS-1P εἰ1487CONJ ἤνθησενV-AAI-3S 3588T-NSF ἄμπελος288N-NSF ἤνθησενV-AAI-3S 3588T-NSM κυπρισμόςN-NSM ἤνθησανV-AAI-3P αἱ3588T-NPF ῥόαιN-NPF ἐκεῖ1563ADV δώσω1325V-FAI-1S τοὺς3588T-APM μαστούς3149N-APM μου1473P-GS σοί4771P-DS

13 οἱ3588T-NPM μανδραγόραιN-NPM ἔδωκαν1325V-AAI-3P ὀσμήν3744N-ASF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP θύραις2374N-DPF ἡμῶν1473P-GP πάντα3956A-NPN ἀκρόδρυαN-NPN νέα3501A-NPN πρὸς4314PREP παλαιά3820A-APN ἀδελφιδέN-VSM μου1473P-GS ἐτήρησά5083V-AAI-1S σοι4771P-DS

Κεφάλαιο 8

1 Τίς5100I-NSM δῴη1325V-AAO-3S σε4771P-AS ἀδελφιδόνN-ASM μου1473P-GS θηλάζοντα2337V-PAPAS μαστοὺς3149N-APM μητρός3384N-GSF μου1473P-GS εὑροῦσά2147V-AAPNS σε4771P-AS ἔξω1854ADV φιλήσω5368V-AAS-1S σε4771P-AS καί2532CONJ γε1065PRT οὐκ3364ADV ἐξουδενώσουσίν1847V-FAI-3P μοι1473P-DS

2 παραλήμψομαί3880V-FMI-1S σε4771P-AS εἰσάξω1521V-FAI-1S σε4771P-AS εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM μητρός3384N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ταμίειον5009N-ASN τῆς3588T-GSF συλλαβούσης4815V-PAPGS με1473P-AS ποτιῶ4222V-FAI-1S σε4771P-AS ἀπὸ575PREP οἴνου3631N-GSM τοῦ3588T-GSM μυρεψικοῦA-GSM ἀπὸ575PREP νάματοςN-GSN ῥοῶνN-GPF μου1473P-GS

3 Εὐώνυμος2176A-NSM αὐτοῦ846D-GSM ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF δεξιὰ1188A-NSF αὐτοῦ846D-GSM περιλήμψεταίV-FMI-3S με1473P-AS

4 ὥρκισα3726V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-AP θυγατέρες2364N-VPF Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF δυνάμεσιν1411N-DPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἰσχύσεσιν2479N-DPF τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM τί5100I-ASN ἐγείρητε1453V-AAS-2P καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ἐξεγείρητε1825V-AAS-2P τὴν3588T-ASF ἀγάπην26N-ASF ἕως2193CONJ ἂν302PRT θελήσῃ2309V-AAS-3S

5 Τίς5100I-NSF αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἀναβαίνουσα305V-PAPNS λελευκανθισμένηV-RMPNS ἐπιστηριζομένη1991V-PMPNS ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ἀδελφιδὸνN-ASM αὐτῆς846D-GSF Ὑπὸ5259PREP μῆλονN-ASN ἐξήγειρά1825V-AAI-1S σε4771P-AS ἐκεῖ1563ADV ὠδίνησέν5605V-AAI-3S σε4771P-AS 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF σου4771P-GS ἐκεῖ1563ADV ὠδίνησέν5605V-AAI-3S σε4771P-AS 3588T-NSF τεκοῦσά5088V-AAPNS σου4771P-GS

6 Θές5087V-AAD-2S με1473P-AS ὡς3739CONJ σφραγῖδα4973N-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF σου4771P-GS ὡς3739CONJ σφραγῖδα4973N-ASF ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM βραχίονά1023N-ASM σου4771P-GS ὅτι3754CONJ κραταιὰ2900A-NSF ὡς3739CONJ θάνατος2288N-NSM ἀγάπη26N-NSF σκληρὸς4642A-NSM ὡς3739CONJ ᾅδης86N-NSM ζῆλος2205N-NSM περίπτεραA-NPN αὐτῆς846D-GSF περίπτεραA-NPN πυρός4442N-GSN φλόγες5395N-NPF αὐτῆς846D-GSF

7 ὕδωρ5204N-NSN πολὺ4183A-NSN οὐ3364ADV δυνήσεται1410V-FMI-3S σβέσαι4570V-AAN τὴν3588T-ASF ἀγάπην26N-ASF καὶ2532CONJ ποταμοὶ4215N-NPM οὐ3364ADV συγκλύσουσινV-FAI-3P αὐτήν846D-ASF ἐὰν1437CONJ δῷ1325V-AAS-3S ἀνὴρ435N-NSM τὸν3588T-ASM πάντα3956A-ASM βίον979N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀγάπῃ26N-DSF ἐξουδενώσει1847N-DSF ἐξουδενώσουσιν1847V-FAI-3P αὐτόν846D-ASM

8 Ἀδελφὴ79N-NSF ἡμῖν1473P-DP μικρὰ3398A-NSF καὶ2532CONJ μαστοὺς3149N-APM οὐκ3364ADV ἔχει2192V-PAI-3S τί5100I-ASN ποιήσωμεν4160V-AAS-1P τῇ3588T-DSF ἀδελφῇ79N-DSF ἡμῶν1473P-GP ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF 3739 R-DSF ἐὰν1437CONJ λαληθῇ2980V-APS-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

9 εἰ1487CONJ τεῖχός5038N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S οἰκοδομήσωμεν3618V-AAS-1P ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF ἐπάλξειςN-APF ἀργυρᾶς693A-APF καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ θύρα2374N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S διαγράψωμενV-AAS-1P ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF σανίδα4548N-ASF κεδρίνηνA-ASF

10 Ἐγὼ1473P-NS τεῖχος5038N-NSN καὶ2532CONJ μαστοί3149N-NPM μου1473P-GS ὡς3739CONJ πύργοι4444N-NPM ἐγὼ1473P-NS ἤμην1510V-IAI-1S ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ εὑρίσκουσα2147V-PAPNS εἰρήνην1515N-ASF

11 Ἀμπελὼν290N-NSM ἐγενήθη1096V-API-3S τῷ3588T-DSM Σαλωμων4672N-PRI ἐν1722PREP ΒεελαμωνN-PRI ἔδωκεν1325V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ἀμπελῶνα290N-ASM αὐτοῦ846D-GSM τοῖς3588T-DPM τηροῦσιν5083V-PAPDP ἀνὴρ435N-NSM οἴσει5342V-FAI-3S ἐν1722PREP καρπῷ2590N-DSM αὐτοῦ846D-GSM χιλίους5507A-APM ἀργυρίου694N-GSN

12 ἀμπελών290N-NSM μου1473P-GS ἐμὸς1699A-NSM ἐνώπιόν1799PREP μου1473P-GS οἱ3588T-NPM χίλιοι5507A-NPM σοί4771P-DS Σαλωμων4672N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM διακόσιοι1250A-NPM τοῖς3588T-DPM τηροῦσι5083V-PAPDP τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

13 3588T-NSM καθήμενος2521V-PMPNS ἐν1722PREP κήποις2779N-DPM ἑταῖροι2083N-NPM προσέχοντες4337V-PAPNP τῇ3588T-DSF φωνῇ5456N-DSF σου4771P-GS ἀκούτισόνV-AAD-2S με1473P-AS

14 Φύγε5343V-AAD-2S ἀδελφιδέN-VSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ὁμοιώθητι3666V-APD-2S τῇ3588T-DSF δορκάδι1393N-DSF 2228CONJ τῷ3588T-DSM νεβρῷN-DSM τῶν3588T-GPM ἐλάφωνN-GPM ἐπὶ1909PREP ὄρη3735N-APN ἀρωμάτων759N-GPN