Ωσηέ

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM ὃς3739 R-NSM ἐγενήθη1096V-API-3S πρὸς4314PREP Ωσηε5617N-PRI τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM ΒεηριN-PRI ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF Οζιου3604N-GSM καὶ2532CONJ Ιωαθαμ2488N-PRI καὶ2532CONJ Αχαζ881N-PRI καὶ2532CONJ Εζεκιου1478N-GSM βασιλέων935N-GPM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF ΙεροβοαμN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΙωαςN-PRI βασιλέως935N-GSM Ισραηλ2474N-PRI

2 Ἀρχὴ746N-NSF λόγου3056N-GSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ωσηε5617N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Ωσηε5617N-PRI ΒάδιζεV-PAD-2S λαβὲ2983V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM γυναῖκα1135N-ASF πορνείας4202N-GSF καὶ2532CONJ τέκνα5043N-APN πορνείας4202N-GSF διότι1360CONJ ἐκπορνεύουσα1608V-PAPNS ἐκπορνεύσει1608V-FAI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἀπὸ575PREP ὄπισθεν3693ADV τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM

3 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ΓομερN-PRI θυγατέρα2364N-ASF ΔεβηλαιμN-PRI καὶ2532CONJ συνέλαβεν4815V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM υἱόν5207N-ASM

4 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Κάλεσον2564V-AAD-2S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ΙεζραελN-PRI διότι1360CONJ ἔτι2089ADV μικρὸν3398A-ASM καὶ2532CONJ ἐκδικήσω1556V-FAI-1S τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN τοῦ3588T-GSM ΙεζραελN-PRI ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ιου2447N-PRI καὶ2532CONJ καταπαύσω2664V-FAI-1S βασιλείαν932N-ASF οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI

5 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF συντρίψω4937V-FAI-1S τὸ3588T-ASN τόξον5115N-ASN τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλάδιN-DSF τοῦ3588T-GSM ΙεζραελN-PRI

6 καὶ2532CONJ συνέλαβεν4815V-AAI-3S ἔτι2089ADV καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S θυγατέρα2364N-ASF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Κάλεσον2564V-AAD-2S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτῆς846D-GSF ΟὐκN-PRI διότι1360CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV προσθήσω4369V-FAI-1S ἔτι2089ADV ἐλεῆσαι1653V-AAN τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἀλλ235CONJ 2228CONJ ἀντιτασσόμενος498V-PMPNS ἀντιτάξομαι498V-FMI-1S αὐτοῖς846D-DPM

7 τοὺς3588T-APM δὲ1161PRT υἱοὺς5207N-APM Ιουδα2448N-PRI ἐλεήσω1653V-FAI-1S καὶ2532CONJ σώσω4982V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP κυρίῳ2962N-DSM θεῷ2316N-DSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV σώσω4982V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τόξῳ5115N-DSN οὐδὲ3761CONJ ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF οὐδὲ3761CONJ ἐν1722PREP πολέμῳ4171N-DSM οὐδὲ3761CONJ ἐν1722PREP ἅρμασιν716N-DPN οὐδὲ3761CONJ ἐν1722PREP ἵπποις2462N-DPM οὐδὲ3761CONJ ἐν1722PREP ἱππεῦσιν2460N-DPM

8 καὶ2532CONJ ἀπεγαλάκτισενV-AAI-3S τὴν3588T-ASF ΟὐκN-PRI καὶ2532CONJ συνέλαβεν4815V-AAI-3S ἔτι2089ADV καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S υἱόν5207N-ASM

9 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Κάλεσον2564V-AAD-2S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ΟὐN-PRI διότι1360CONJ ὑμεῖς4771P-NP οὐ3364ADV λαός2992N-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS οὔκ3364ADV εἰμι1510V-PAI-1S ὑμῶν4771P-GP

10  Καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM ἀριθμὸς706N-NSM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ὡς3739CONJ 3588T-NSF ἄμμος285N-NSF τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF 3739 R-NSF οὐκ3364ADV ἐκμετρηθήσεταιV-FPI-3S οὐδὲ3761CONJ ἐξαριθμηθήσεταιV-FPI-3S καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM οὗ3364ADV ἐρρέθη2046V-API-3S αὐτοῖς846D-DPM Οὐ3364ADV λαός2992N-NSM μου1473P-GS ὑμεῖς4771P-NP ἐκεῖ1563ADV κληθήσονται2564V-FPI-3P υἱοὶ5207N-NPM θεοῦ2316N-GSM ζῶντος2198V-PAPGS

11  καὶ2532CONJ συναχθήσονται4863V-FPI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸ846D-ASN καὶ2532CONJ θήσονται5087V-FMI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM ἀρχὴν746N-ASF μίαν1520A-ASF καὶ2532CONJ ἀναβήσονται305V-FMI-3P ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ὅτι3754CONJ μεγάλη3173A-NSF 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF τοῦ3588T-GSM ΙεζραελN-PRI

Κεφάλαιο 2

1 εἴπατε2036V-AAD-2P τῷ3588T-DSM ἀδελφῷ80N-DSM ὑμῶν4771P-GP ΛαόσN-PRI καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF ἀδελφῇ79N-DSF ὑμῶν4771P-GP Ἠλεημένη1653V-RPPNS

2 Κρίθητε2919V-APD-2P πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF ὑμῶν4771P-GP κρίθητε2919V-APD-2P ὅτι3754CONJ αὐτὴ846D-NSF οὐ3364ADV γυνή1135N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS οὐκ3364ADV ἀνὴρ435N-NSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐξαρῶ1808V-FAI-1S τὴν3588T-ASF πορνείαν4202N-ASF αὐτῆς846D-GSF ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μοιχείαν3430N-ASF αὐτῆς846D-GSF ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSM μαστῶν3149N-GPM αὐτῆς846D-GSF

3 ὅπως3704CONJ ἂν302PRT ἐκδύσω1562V-FAI-1S αὐτὴν846D-ASF γυμνὴν1131A-ASF καὶ2532CONJ ἀποκαταστήσω600V-FAI-1S αὐτὴν846D-ASF καθὼς2531ADV ἡμέρᾳ2250N-DSF γενέσεως1078N-GSF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ θήσομαι5087V-FMI-1S αὐτὴν846D-ASF ὡς3739CONJ ἔρημον2048N-ASF καὶ2532CONJ τάξω5021V-FAI-1S αὐτὴν846D-ASF ὡς3739CONJ γῆν1065N-ASF ἄνυδρον504A-ASF καὶ2532CONJ ἀποκτενῶ615V-FAI-1S αὐτὴν846D-ASF ἐν1722PREP δίψει1373N-DSN

4 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN αὐτῆς846D-GSF οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐλεήσω1653V-FAI-1S ὅτι3754CONJ τέκνα5043N-NPN πορνείας4202N-GSF ἐστίν1510V-PAI-3S

5 ὅτι3754CONJ ἐξεπόρνευσεν1608V-AAI-3S 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτῶν846D-GPM κατῄσχυνεν2617V-IAI-3S 3588T-NSF τεκοῦσα5088V-AAPNS αὐτά846D-APN εἶπεν3004V-AAI-3S γάρ1063PRT Ἀκολουθήσω190V-FAI-1S ὀπίσω3694PREP τῶν3588T-GPM ἐραστῶνN-GPM μου1473P-GS τῶν3588T-GPM διδόντων1325V-PAPGP μοι1473P-DS τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἱμάτιά2440N-APN μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὀθόνιά3608N-APN μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἔλαιόν1637N-ASN μου1473P-GS καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN μοι1473P-DS καθήκει2520V-PAI-3S

6 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS φράσσω5420V-PAI-1S τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF αὐτῆς846D-GSF ἐν1722PREP σκόλοψιν4647N-DPM καὶ2532CONJ ἀνοικοδομήσω456V-FAI-1S τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF τρίβον5147N-ASF αὐτῆς846D-GSF οὐ3364ADV μὴ3165ADV εὕρῃ2147V-AAS-3S

7 καὶ2532CONJ καταδιώξεται2614V-FMI-3S τοὺς3588T-APM ἐραστὰςN-APM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV καταλάβῃ2638V-AAS-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ζητήσει2212V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV εὕρῃ2147V-AAS-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S Πορεύσομαι4198V-FMI-1S καὶ2532CONJ ἐπιστρέψω1994V-FAI-1S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM μου1473P-GS τὸν3588T-ASM πρότερον4387A-ASM ὅτι3754CONJ καλῶς2570ADV μοι1473P-DS ἦν1510V-IAI-3S τότε5119ADV 2228CONJ νῦν3568ADV

8 καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS δέδωκα1325V-RAI-1S αὐτῇ846D-DSF τὸν3588T-ASM σῖτον4621N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἔλαιον1637N-ASN καὶ2532CONJ ἀργύριον694N-ASN ἐπλήθυνα4129V-AAI-1S αὐτῇ846D-DSF αὐτὴ846D-NSF δὲ1161PRT ἀργυρᾶ693A-APN καὶ2532CONJ χρυσᾶ5552A-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S τῇ3588T-DSF Βααλ896N-PRI

9 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐπιστρέψω1994V-FAI-1S καὶ2532CONJ κομιοῦμαι2865V-FMI-1S τὸν3588T-ASM σῖτόν4621N-ASM μου1473P-GS καθ2596PREP ὥραν5610N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶνόν3631N-ASM μου1473P-GS ἐν1722PREP καιρῷ2540N-DSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀφελοῦμαι851V-FMI-1S τὰ3588T-APN ἱμάτιά2440N-APN μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὀθόνιά3608N-APN μου1473P-GS τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV καλύπτειν2572V-PAN τὴν3588T-ASF ἀσχημοσύνην808N-ASF αὐτῆς846D-GSF

10 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἀποκαλύψω601V-FAI-1S τὴν3588T-ASF ἀκαθαρσίαν167N-ASF αὐτῆς846D-GSF ἐνώπιον1799PREP τῶν3588T-GPM ἐραστῶνN-GPM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐξέληται1807V-AMS-3S αὐτὴν846D-ASF ἐκ1537PREP χειρός5495N-GSF μου1473P-GS

11 καὶ2532CONJ ἀποστρέψω654V-FAI-1S πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF εὐφροσύνας2167N-APF αὐτῆς846D-GSF ἑορτὰς1859N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF νουμηνίας3561N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN σάββατα4521N-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF πανηγύρεις3831N-APF αὐτῆς846D-GSF

12 καὶ2532CONJ ἀφανιῶ853V-FAI-1S ἄμπελον288N-ASF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF συκᾶς4808N-APF αὐτῆς846D-GSF ὅσα3745A-APN εἶπεν3004V-AAI-3S Μισθώματά3410N-NPN μου1473P-GS ταῦτά3778D-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S 3739 R-APN ἔδωκάν1325V-AAI-3P μοι1473P-DS οἱ3588T-NPM ἐρασταίN-NPM μου1473P-GS καὶ2532CONJ θήσομαι5087V-FMI-1S αὐτὰ846D-APN εἰς1519PREP μαρτύριον3142N-ASN καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S αὐτὰ846D-APN τὰ3588T-NPN θηρία2342N-NPN τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN πετεινὰ4071N-NPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἑρπετὰ2062N-NPN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

13 καὶ2532CONJ ἐκδικήσω1556V-FAI-1S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τῶν3588T-GPM Βααλιμ896N-PRI ἐν1722PREP αἷς3739 R-DPF ἐπέθυενV-IAI-3S αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ περιετίθετο4060V-IMI-3S τὰ3588T-APN ἐνώτιαN-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN καθόρμιαN-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐπορεύετο4198V-IMI-3S ὀπίσω3694PREP τῶν3588T-GPM ἐραστῶνN-GPM αὐτῆς846D-GSF ἐμοῦ1473P-GS δὲ1161PRT ἐπελάθετο1950V-ANI-3S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

14 Διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS πλανῶ4105V-FAI-1S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ τάξω5021V-FAI-1S αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP ἔρημον2048N-ASF καὶ2532CONJ λαλήσω2980V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF αὐτῆς846D-GSF

15 καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S αὐτῇ846D-DSF τὰ3588T-APN κτήματα2933N-APN αὐτῆς846D-GSF ἐκεῖθεν1564ADV καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κοιλάδαN-ASF ΑχωρN-PRI διανοῖξαι1272V-AAN σύνεσιν4907N-ASF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ταπεινωθήσεται5013V-FPI-3S ἐκεῖ1563ADV κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF νηπιότητοςN-GSF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF ἀναβάσεωςN-GSF αὐτῆς846D-GSF ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF

16 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καλέσει2564V-FAI-3S με1473P-AS 3588T-NSM ἀνήρ435N-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV καλέσει2564V-FAI-3S με1473P-AS ἔτι2089ADV Βααλιμ896N-PRI

17 καὶ2532CONJ ἐξαρῶ1808V-FAI-1S τὰ3588T-APN ὀνόματα3686N-APN τῶν3588T-GPM Βααλιμ896N-PRI ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV μνησθῶσιν3403V-APS-3P οὐκέτι3765ADV τὰ3588T-APN ὀνόματα3686N-APN αὐτῶν846D-GPM

18 καὶ2532CONJ διαθήσομαι1303V-FMI-1S αὐτοῖς846D-DPM ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF διαθήκην1242N-ASF μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN θηρίων2342N-GPN τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPN ἑρπετῶν2062N-GPN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ τόξον5115N-ASN καὶ2532CONJ ῥομφαίαν4501N-ASF καὶ2532CONJ πόλεμον4171N-ASM συντρίψω4937V-FAI-1S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ κατοικιῶ2730V-FAI-1S σε4771P-AS ἐπ1909PREP ἐλπίδι1680N-DSF

19 καὶ2532CONJ μνηστεύσομαί3423V-FMI-1S σε4771P-AS ἐμαυτῷ1683D-DSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM καὶ2532CONJ μνηστεύσομαί3423V-FMI-1S σε4771P-AS ἐμαυτῷ1683D-DSM ἐν1722PREP δικαιοσύνῃ1343N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP κρίματι2917N-DSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἐλέει1656N-DSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP οἰκτιρμοῖς3628N-DPM

20 καὶ2532CONJ μνηστεύσομαί3423V-FMI-1S σε4771P-AS ἐμαυτῷ1683D-DSM ἐν1722PREP πίστει4102N-DSF καὶ2532CONJ ἐπιγνώσῃ1921V-FMI-2S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM

21 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἐπακούσομαι1873V-FMI-1S τῷ3588T-DSM οὐρανῷ3772N-DSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM ἐπακούσεται1873V-FMI-3S τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF

22 καὶ2532CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἐπακούσεται1873V-FMI-3S τὸν3588T-ASM σῖτον4621N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἔλαιον1637N-ASN καὶ2532CONJ αὐτὰ846D-NPN ἐπακούσεται1873V-FMI-3S τῷ3588T-DSM ΙεζραελN-PRI

23 καὶ2532CONJ σπερῶ4687V-FAI-1S αὐτὴν846D-ASF ἐμαυτῷ1683D-DSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐλεήσω1653V-FAI-1S τὴν3588T-ASF ΟὐκN-PRI καὶ2532CONJ ἐρῶ2046V-FAI-1S τῷ3588T-DSM ΟὐN-PRI Λαός2992N-NSM μου1473P-GS εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NS καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἐρεῖ2046V-FAI-3S Κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NS

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Ἔτι2089ADV πορεύθητι4198V-APD-2S καὶ2532CONJ ἀγάπησον25V-AAD-2S γυναῖκα1135N-ASF ἀγαπῶσαν25V-PAPAS πονηρὰ4190A-APN καὶ2532CONJ μοιχαλίν3428N-ASF καθὼς2531ADV ἀγαπᾷ25V-PAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM ἀποβλέπουσιν578V-PAI-3P ἐπὶ1909PREP θεοὺς2316N-APM ἀλλοτρίους245A-APM καὶ2532CONJ φιλοῦσιν5368V-PAI-3P πέμματαN-APN μετὰ3326PREP σταφίδωνN-GPF

2 καὶ2532CONJ ἐμισθωσάμην3409V-AMI-1S ἐμαυτῷ1683D-DSM πεντεκαίδεκαN-NUI ἀργυρίου694N-GSN καὶ2532CONJ γομορN-PRI κριθῶν2915N-GPF καὶ2532CONJ νεβελN-PRI οἴνου3631N-GSM

3 καὶ2532CONJ εἶπα3004V-AAI-1S πρὸς4314PREP αὐτήν846D-ASF Ἡμέρας2250N-APF πολλὰς4183A-APF καθήσῃ2521V-FMI-2S ἐπ1909PREP ἐμοὶ1473P-DS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV πορνεύσῃς4203V-AAS-2S οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV γένῃ1096V-AMS-2S ἀνδρὶ435N-DSM ἑτέρῳ2087A-DSM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἐπὶ1909PREP σοί4771P-DS

4 διότι1360CONJ ἡμέρας2250N-APF πολλὰς4183A-APF καθήσονται2524V-FMI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI οὐκ3364ADV ὄντος1510V-PAPGS βασιλέως935N-GSM οὐδὲ3761CONJ ὄντος1510V-PAPGS ἄρχοντος758N-GSM οὐδὲ3761CONJ οὔσης1510V-PAPGS θυσίας2378N-GSF οὐδὲ3761CONJ ὄντος1510V-PAPGS θυσιαστηρίου2379N-GSN οὐδὲ3761CONJ ἱερατείας2405N-GSF οὐδὲ3761CONJ δήλων1212A-GPM

5 καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἐπιστρέψουσιν1994V-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐπιζητήσουσιν1934V-FAI-3P κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ Δαυιδ1138N-PRI τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐκστήσονται1839V-FMI-3P ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM ἀγαθοῖς18A-DPM αὐτοῦ846D-GSM ἐπ1909PREP ἐσχάτων2078A-GPF τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF

Κεφάλαιο 4

1 Ἀκούσατε191V-AAD-2P λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM υἱοὶ5207N-VPM Ισραηλ2474N-PRI διότι1360CONJ κρίσις2920N-NSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF διότι1360CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἀλήθεια225N-NSF οὐδὲ3761CONJ ἔλεος1656N-NSN οὐδὲ3761CONJ ἐπίγνωσις1922N-NSF θεοῦ2316N-GSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

2 ἀρὰ685N-NSF καὶ2532CONJ ψεῦδος5579N-NSN καὶ2532CONJ φόνος5408N-NSM καὶ2532CONJ κλοπὴ2829N-NSF καὶ2532CONJ μοιχεία3430N-NSF κέχυταιV-RMI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ αἵματα129N-APN ἐφ1909PREP αἵμασιν129N-DPN μίσγουσιν3396V-PAI-3P

3 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN πενθήσει3996V-FAI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532CONJ σμικρυνθήσεταιV-FPI-3S σὺν4862PREP πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM κατοικοῦσιν2730V-PAPDP αὐτήν846D-ASF σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPN θηρίοις2342N-DPN τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM καὶ2532CONJ σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPN ἑρπετοῖς2062N-DPN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPN πετεινοῖς4071N-DPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἰχθύες2486N-NPM τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF ἐκλείψουσιν1587V-FAI-3P

4 ὅπως3704CONJ μηδεὶς3367A-NSM μήτε3383CONJ δικάζηται2613V-PMS-3S μήτε3383CONJ ἐλέγχῃ1651V-PAS-3S μηδείς3367A-NSM 3588T-NSM δὲ1161PRT λαός2992N-NSM μου1473P-GS ὡς3739CONJ ἀντιλεγόμενος483V-PMPNS ἱερεύς2409N-NSM

5 καὶ2532CONJ ἀσθενήσεις770V-FAI-3S ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ ἀσθενήσει770V-FAI-3S καὶ2532ADV προφήτης4396N-NSM μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS νυκτὶ3571N-DSF ὡμοίωσα3666V-AAI-1S τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF σου4771P-GS

6 ὡμοιώθη3666V-API-3S 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS ὡς3739CONJ οὐκ3364ADV ἔχων2192V-PAPNS γνῶσιν1108N-ASF ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS ἐπίγνωσιν1922N-ASF ἀπώσω683V-AMI-2S κἀγὼ2504CONJ ἀπώσομαι683V-FMI-1S σὲ4771P-AS τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV ἱερατεύειν2407V-PAN μοι1473P-DS καὶ2532CONJ ἐπελάθου1950V-AMI-2S νόμον3551N-ASM θεοῦ2316N-GSM σου4771P-GS κἀγὼ2504CONJ ἐπιλήσομαι1950V-FMI-1S τέκνων5043N-GPN σου4771P-GS

7 κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN πλῆθος4128N-ASN αὐτῶν846D-GPM οὕτως3778ADV ἥμαρτόν264V-AAI-3P μοι1473P-DS τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP ἀτιμίαν819N-ASF θήσομαι5087V-FMI-1S

8 ἁμαρτίας266N-APF λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS φάγονται2068V-FMI-3P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀδικίαις93N-DPF αὐτῶν846D-GPM λήμψονται2983V-FMI-3P τὰς3588T-APF ψυχὰς5590N-APF αὐτῶν846D-GPM

9 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S καθὼς2531ADV 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM οὕτως3778ADV καὶ2532ADV 3588T-NSM ἱερεύς2409N-NSM καὶ2532CONJ ἐκδικήσω1556V-FAI-1S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN διαβούλιαN-APN αὐτοῦ846D-GSM ἀνταποδώσω467V-FAI-1S αὐτῷ846D-DSM

10 καὶ2532CONJ φάγονται2068V-FMI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐμπλησθῶσιν1705V-APS-3P ἐπόρνευσαν4203V-AAI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV κατευθύνωσιν2720V-AAS-3P διότι1360CONJ τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἐγκατέλιπον1459V-AAI-3P τοῦ3588T-GSN φυλάξαι5442V-AAN

11 Πορνείαν4202N-ASF καὶ2532CONJ οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ μέθυσμαN-ASN ἐδέξατο1209V-ANI-3S καρδία2588N-NSF λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS

12 ἐν1722PREP συμβόλοιςN-DPN ἐπηρώτων1905V-IAI-3P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ῥάβδοις4464N-DPF αὐτοῦ846D-GSM ἀπήγγελλον518V-IAI-3P αὐτῷ846D-DSM πνεύματι4151N-DSN πορνείας4202N-GSF ἐπλανήθησαν4105V-API-3P καὶ2532CONJ ἐξεπόρνευσαν1608V-AAI-3P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM

13 ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF κορυφὰςN-APF τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN ἐθυσίαζονV-IAI-3P καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM βουνοὺς1015N-APM ἔθυον2380V-IAI-3P ὑποκάτω5270PREP δρυὸςN-GSF καὶ2532CONJ λεύκης3022A-GSF καὶ2532CONJ δένδρου1186N-GSN συσκιάζοντοςV-PAPGS ὅτι3754CONJ καλὸν2570A-NSN σκέπηN-NSF διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐκπορνεύσουσιν1608V-FAI-3P αἱ3588T-NPF θυγατέρες2364N-NPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF νύμφαι3565N-NPF ὑμῶν4771P-GP μοιχεύσουσιν3431V-FAI-3P

14 καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐπισκέψωμαι1980V-AMS-1S ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF ὑμῶν4771P-GP ὅταν3752ADV πορνεύωσιν4203V-PAS-3P καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF νύμφας3565N-APF ὑμῶν4771P-GP ὅταν3752ADV μοιχεύωσιν3431V-PAS-3P διότι1360CONJ καὶ2532ADV αὐτοὶ846D-NPM μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPF πορνῶν4204N-GPF συνεφύροντοV-IMI-3P καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM τετελεσμένων5055V-RPPGP ἔθυον2380V-IAI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM 3588T-NSM συνίων4920V-PAPNS συνεπλέκετοV-IMI-3S μετὰ3326PREP πόρνης4204N-GSF

15 Σὺ4771P-NS δέ1161PRT Ισραηλ2474N-PRI μὴ3165ADV ἀγνόει50V-PAD-2S καὶ2532CONJ Ιουδα2448N-PRI μὴ3165ADV εἰσπορεύεσθε1531V-PMD-2P εἰς1519PREP ΓαλγαλαN-PRI καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἀναβαίνετε305V-PAD-2P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ων5607N-PRI καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ὀμνύετε3660V-PAD-2P ζῶντα2198V-PAPAS κύριον2962N-ASM

16 ὅτι3754CONJ ὡς3739CONJ δάμαλις1151N-NSF παροιστρῶσαV-PAPNS παροίστρησενV-IAI-3S Ισραηλ2474N-PRI νῦν3568ADV νεμήσειV-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM κύριος2962N-NSM ὡς3739CONJ ἀμνὸν286N-ASM ἐν1722PREP εὐρυχώρῳ2149A-DSM

17 μέτοχος3353A-NSM εἰδώλων1497N-GPN Εφραιμ2187N-PRI ἔθηκεν5087V-AAI-3S ἑαυτῷ1438D-DSM σκάνδαλα4625N-APN

18 ᾑρέτισεν140V-AAI-3S Χαναναίους5478N-APM πορνεύοντες4203V-PAPNP ἐξεπόρνευσαν1608V-AAI-3P ἠγάπησαν25V-AAI-3P ἀτιμίαν819N-ASF ἐκ1537PREP φρυάγματοςN-GSN αὐτῶν846D-GPM

19 συστροφὴ4963N-NSF πνεύματος4151N-GSN σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πτέρυξιν4420N-DPF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ καταισχυνθήσονται2617V-FPI-3P ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN θυσιαστηρίων2379N-GPN αὐτῶν846D-GPM

Κεφάλαιο 5

1 Ἀκούσατε191V-AAD-2P ταῦτα3778D-APN οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ προσέχετε4337V-PAD-2P οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἐνωτίζεσθε1801V-PMD-2P διότι1360CONJ πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-ASN κρίμα2917N-ASN ὅτι3754CONJ παγὶς3803N-NSF ἐγενήθητε1096V-API-2P τῇ3588T-DSF σκοπιᾷN-DSF καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ δίκτυον1350N-NSN ἐκτεταμένον1614V-RMPNS ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ἸταβύριονN-ASN

2 3739 R-ASN οἱ3588T-NPM ἀγρεύοντες64V-PAPNP τὴν3588T-ASF θήραν2339N-ASF κατέπηξανV-AAI-3P ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT παιδευτὴς3810N-NSM ὑμῶν4771P-GP

3 ἐγὼ1473P-NS ἔγνων1097V-AAI-1S τὸν3588T-ASM Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ Ισραηλ2474N-PRI οὐκ3364ADV ἄπεστιν548V-PAI-3S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS διότι1360CONJ νῦν3568ADV ἐξεπόρνευσεν1608V-AAI-3S Εφραιμ2187N-PRI ἐμιάνθη3392V-API-3S Ισραηλ2474N-PRI

4 οὐκ3364ADV ἔδωκαν1325V-AAI-3P τὰ3588T-NPN διαβούλιαN-NPN αὐτῶν846D-GPM τοῦ3588T-GSN ἐπιστρέψαι1994V-AAN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM αὐτῶν846D-GPM ὅτι3754CONJ πνεῦμα4151N-NSN πορνείας4202N-GSF ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ἐστιν1510V-PAI-3S τὸν3588T-ASM δὲ1161PRT κύριον2962N-ASM οὐκ3364ADV ἐπέγνωσαν1921V-AAI-3P

5 καὶ2532CONJ ταπεινωθήσεται5013V-FPI-3S 3588T-NSF ὕβρις5196N-NSF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI εἰς1519PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ Εφραιμ2187N-PRI ἀσθενήσουσιν770V-FAI-3P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀδικίαις93N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀσθενήσει770V-FAI-3S καὶ2532ADV Ιουδας2455N-NSM μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM

6 μετὰ3326PREP προβάτων4263N-GPN καὶ2532CONJ μόσχων3448N-GPM πορεύσονται4198V-FMI-3P τοῦ3588T-GSN ἐκζητῆσαι1567V-AAN τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV εὕρωσιν2147V-AAS-3P αὐτόν846D-ASM ὅτι3754CONJ ἐξέκλινεν1578V-IAI-3S ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM

7 ὅτι3754CONJ τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἐγκατέλιπον1459V-AAI-3P ὅτι3754CONJ τέκνα5043N-NPN ἀλλότρια245A-NPN ἐγεννήθησαν1080V-API-3P αὐτοῖς846D-DPM νῦν3568ADV καταφάγεται2719V-FMI-3S αὐτοὺς846D-APM 3588T-NSF ἐρυσίβηN-NSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κλήρους2819N-APM αὐτῶν846D-GPM

8 Σαλπίσατε4537V-AAD-2P σάλπιγγι4536N-DSF ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM βουνούς1015N-APM ἠχήσατε2278V-AAD-2P ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM ὑψηλῶν5308A-GPM κηρύξατε2784V-AAD-2P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ων5607N-PRI ἐξέστη1839V-AAI-3S Βενιαμιν958N-PRI

9 Εφραιμ2187N-PRI εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF ἐλέγχου1650N-GSM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF φυλαῖς5443N-DPF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἔδειξα1166V-AAI-1S πιστά4103A-APN

10 ἐγένοντο1096V-AMI-3P οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM Ιουδα2448N-PRI ὡς3739CONJ μετατιθέντες3346V-PAPNP ὅρια3725N-APN ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM ἐκχεῶ1632V-FAI-1S ὡς3739CONJ ὕδωρ5204N-ASN τὸ3588T-ASN ὅρμημά3731N-ASN μου1473P-GS

11 κατεδυνάστευσεν2616V-AAI-3S Εφραιμ2187N-PRI τὸν3588T-ASM ἀντίδικον476N-ASM αὐτοῦ846D-GSM κατεπάτησεν2662V-AAI-3S κρίμα2917N-ASN ὅτι3754CONJ ἤρξατο757V-ANI-3S πορεύεσθαι4198V-PMN ὀπίσω3694PREP τῶν3588T-GPM ματαίων3152A-GPM

12 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ὡς3739CONJ ταραχὴ5016N-NSF τῷ3588T-DSM Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ κέντρον2759N-NSN τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ιουδα2448N-PRI

13 καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S Εφραιμ2187N-PRI τὴν3588T-ASF νόσον3554N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ Ιουδας2455N-NSM τὴν3588T-ASF ὀδύνην3601N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S Εφραιμ2187N-PRI πρὸς4314PREP ΑσσυρίουςN-APM καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S πρέσβειςN-APM πρὸς4314PREP βασιλέα935N-ASM ΙαριμN-PRI καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM οὐκ3364ADV ἠδυνάσθη1410V-API-3S ἰάσασθαι2390V-AMP ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV διαπαύσῃV-AAS-3S ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-GP ὀδύνη3601N-NSF

14 διότι1360CONJ ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S ὡς3739CONJ πανθὴρN-NSM τῷ3588T-DSM Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ λέων3023N-NSM τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἁρπῶμαι726V-FMI-1S καὶ2532CONJ πορεύσομαι4198V-FMI-1S καὶ2532CONJ λήμψομαι2983V-FMI-1S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM ἐξαιρούμενος1807V-PMPNS

15 πορεύσομαι4198V-FMI-1S καὶ2532CONJ ἐπιστρέψω1994V-FAI-1S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM μου1473P-GS ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM ἀφανισθῶσιν853V-APS-3P καὶ2532CONJ ἐπιζητήσουσιν1934V-FAI-3P τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS ἐν1722PREP θλίψει2347N-DSF αὐτῶν846D-GPM ὀρθριοῦσι3719V-FAI-3P πρός4314PREP με1473P-AS λέγοντες3004V-PAPNP

Κεφάλαιο 6

1 Πορευθῶμεν4198V-APS-1P καὶ2532CONJ ἐπιστρέψωμεν1994V-AAS-1P πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM ἡμῶν1473P-GP ὅτι3754CONJ αὐτὸς846D-NSM ἥρπακεν726V-RAI-3S καὶ2532CONJ ἰάσεται2390V-FMI-3S ἡμᾶς1473P-AP πατάξει3960V-FAI-3S καὶ2532CONJ μοτώσειV-FAI-3S ἡμᾶς1473P-AP

2 ὑγιάσειV-FAI-3S ἡμᾶς1473P-AP μετὰ3326PREP δύο1417N-NUI ἡμέρας2250N-APF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF τρίτῃ5154A-DSF ἀναστησόμεθα450V-FMI-1P καὶ2532CONJ ζησόμεθα2198V-FMI-1P ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM

3 καὶ2532CONJ γνωσόμεθα1097V-FMI-1P διώξομεν1377V-FAI-1P τοῦ3588T-GSN γνῶναι1097V-AAN τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ὡς3739CONJ ὄρθρον3722N-ASM ἕτοιμον2092A-ASM εὑρήσομεν2147V-FAI-1P αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἥξει1854V-FAI-3S ὡς3739CONJ ὑετὸς5205N-NSM ἡμῖν1473P-DP πρόιμος4406A-NSM καὶ2532CONJ ὄψιμος3797A-NSM τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF

4 τί5100I-ASN σοι4771P-DS ποιήσω4160V-FAI-1S Εφραιμ2187N-PRI τί5100I-ASN σοι4771P-DS ποιήσω4160V-FAI-1S Ιουδα2448N-PRI τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT ἔλεος1656N-NSN ὑμῶν4771P-GP ὡς3739CONJ νεφέλη3507N-NSF πρωινὴ4407A-NSF καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ δρόσοςN-NSF ὀρθρινὴ3720A-NSF πορευομένη4198V-PMPNS

5 Διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἀπεθέρισαV-AAI-1S τοὺς3588T-APM προφήτας4396N-APM ὑμῶν4771P-GP ἀπέκτεινα615V-AAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ῥήμασιν4487N-DPN στόματός4750N-GSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN κρίμα2917N-NSN μου1473P-GS ὡς3739CONJ φῶς5457N-NSN ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S

6 διότι1360CONJ ἔλεος1656N-ASN θέλω2309V-PAI-1S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV θυσίαν2378N-ASF καὶ2532CONJ ἐπίγνωσιν1922N-ASF θεοῦ2316N-GSM 2228CONJ ὁλοκαυτώματα3646N-APN

7 αὐτοὶ846D-NPM δέ1161PRT εἰσιν1510V-PAI-3P ὡς3739CONJ ἄνθρωπος444N-NSM παραβαίνων3845V-PAPNS διαθήκην1242N-ASF ἐκεῖ1563ADV κατεφρόνησέν2706V-AAI-3S μου1473P-GS

8 ΓαλααδN-PRI πόλις4172N-NSF ἐργαζομένη2038V-PMPNS μάταια3152A-APN ταράσσουσα5015V-PAPNS ὕδωρ5204N-ASN

9 καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἰσχύς2479N-NSF σου4771P-GS ἀνδρὸς435N-GSM πειρατοῦN-GSM ἔκρυψαν2928V-AAI-3P ἱερεῖς2409N-NPM ὁδὸν3598N-ASF κυρίου2962N-GSM ἐφόνευσαν5407V-AAI-3P ΣικιμαN-PRI ὅτι3754CONJ ἀνομίαν458N-ASF ἐποίησαν4160V-AAI-3P

10 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ισραηλ2474N-PRI εἶδον3708V-AAI-1S φρικώδηA-ASF ἐκεῖ1563ADV πορνείαν4202N-ASF τοῦ3588T-GSM Εφραιμ2187N-PRI ἐμιάνθη3392V-API-3S Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ Ιουδα2448N-PRI

11 Ἄρχου757V-PMD-2S τρυγᾶν5166V-PAN σεαυτῷ4572D-DSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐπιστρέφειν1994V-PAN με1473P-AS τὴν3588T-ASF αἰχμαλωσίαν161N-ASF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS

Κεφάλαιο 7

1 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἰάσασθαί2390V-AMP με1473P-AS τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀποκαλυφθήσεται601V-FPI-3S 3588T-NSF ἀδικία93N-NSF Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSF κακία2549N-NSF Σαμαρείας4540N-GSF ὅτι3754CONJ ἠργάσαντο2038V-AMI-3P ψευδῆ5571A-APN καὶ2532CONJ κλέπτης2812N-NSM πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S ἐκδιδύσκωνV-PAPNS λῃστὴς3027N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

2 ὅπως3704CONJ συνᾴδωσινV-PAS-3P ὡς3739CONJ συνᾴδοντεςV-PAPNP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτῶν846D-GPM πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF κακίας2549N-APF αὐτῶν846D-GPM ἐμνήσθην3403V-API-1S νῦν3568ADV ἐκύκλωσεν2944V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM τὰ3588T-NPN διαβούλιαN-NPN αὐτῶν846D-GPM ἀπέναντι561PREP τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN μου1473P-GS ἐγένοντο1096V-AMI-3P

3 ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF κακίαις2549N-DPF αὐτῶν846D-GPM εὔφραναν2165V-AAI-3P βασιλεῖς935N-APM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ψεύδεσιν5579N-DPN αὐτῶν846D-GPM ἄρχοντας758N-APM

4 πάντες3956A-NPM μοιχεύοντες3431V-PAPNP ὡς3739CONJ κλίβανος2823A-NSM καιόμενος2545V-PMPNS εἰς1519PREP πέψινN-ASF κατακαύματοςN-GSN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF φλογός5395N-GSF ἀπὸ575PREP φυράσεωςN-GSF στέατοςN-GSN ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ζυμωθῆναι2220V-APN αὐτό846D-ASN

5 αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τῶν3588T-GPM βασιλέων935N-GPM ὑμῶν4771P-GP ἤρξαντο757V-AMI-3P οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM θυμοῦσθαι2373V-PMN ἐξ1537PREP οἴνου3631N-GSM ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM μετὰ3326PREP λοιμῶν3061N-GPM

6 διότι1360CONJ ἀνεκαύθησανV-API-3P ὡς3739CONJ κλίβανος2823A-NSM αἱ3588T-NPF καρδίαι2588N-NPF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN καταράσσεινV-PAN αὐτούς846D-APM ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF νύκτα3571N-ASF ὕπνου5258N-GSM Εφραιμ2187N-PRI ἐνεπλήσθη1705V-API-3S πρωὶ4404ADV ἐγενήθη1096V-API-3S ἀνεκαύθηV-API-3S ὡς3739CONJ πυρὸς4442N-GSN φέγγος5338N-NSN

7 πάντες3956A-NPM ἐθερμάνθησαν2328V-API-3P ὡς3739CONJ κλίβανος2823A-NSM καὶ2532CONJ κατέφαγον2719V-AAI-3P τοὺς3588T-APM κριτὰς2923N-APM αὐτῶν846D-GPM πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM βασιλεῖς935N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἔπεσαν4098V-AAI-3P οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM ἐπικαλούμενος1941V-PMPNS ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM πρός4314PREP με1473P-AS

8 Εφραιμ2187N-PRI ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM λαοῖς2992N-DPM αὐτοῦ846D-GSM συνανεμείγνυτο4874V-IMI-3S Εφραιμ2187N-PRI ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐγκρυφίαςN-NSM οὐ3364ADV μεταστρεφόμενος3344V-PMPNS

9 κατέφαγον2719V-AAI-3P ἀλλότριοι245A-NPM τὴν3588T-ASF ἰσχὺν2479N-ASF αὐτοῦ846D-GSM αὐτὸς846D-NSM δὲ1161PRT οὐκ3364ADV ἐπέγνω1921V-AAI-3S καὶ2532CONJ πολιαὶN-NPF ἐξήνθησανV-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S

10 καὶ2532CONJ ταπεινωθήσεται5013V-FPI-3S 3588T-NSF ὕβρις5196N-NSF Ισραηλ2474N-PRI εἰς1519PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπέστρεψαν1994V-AAI-3P πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐξεζήτησαν1567V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPM τούτοις3778D-DPM

11 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S Εφραιμ2187N-PRI ὡς3739CONJ περιστερὰ4058N-NSF ἄνουςA-NSF οὐκ3364ADV ἔχουσα2192V-PAPNS καρδίαν2588N-ASF Αἴγυπτον125N-ASF ἐπεκαλεῖτο1941V-IMI-3S καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ἈσσυρίουςN-APM ἐπορεύθησαν4198V-API-3P

12 καθὼς2531ADV ἂν302PRT πορεύωνται4198V-PMS-3P ἐπιβαλῶ1911V-FAI-1S ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM τὸ3588T-ASN δίκτυόν1350N-ASN μου1473P-GS καθὼς2531ADV τὰ3588T-APN πετεινὰ4071N-APN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM κατάξω2609V-FAI-1S αὐτούς846D-APM παιδεύσω3811V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀκοῇ189N-DSF τῆς3588T-GSF θλίψεως2347N-GSF αὐτῶν846D-GPM

13 οὐαὶ3759INJ αὐτοῖς846D-DPM ὅτι3754CONJ ἀπεπήδησανV-AAI-3P ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS δείλαιοίA-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P ὅτι3754CONJ ἠσέβησαν764V-AAI-3P εἰς1519PREP ἐμέ1473P-AS ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἐλυτρωσάμην3084V-AMI-1S αὐτούς846D-APM αὐτοὶ846D-NPM δὲ1161PRT κατελάλησαν2635V-AAI-3P κατ2596PREP ἐμοῦ1473P-GS ψεύδη5571A-APN

14 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐβόησαν994V-AAI-3P πρός4314PREP με1473P-AS αἱ3588T-NPF καρδίαι2588N-NPF αὐτῶν846D-GPM ἀλλ235CONJ 2228CONJ ὠλόλυζον3649V-IAI-3P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF κοίταις2845N-DPF αὐτῶν846D-GPM ἐπὶ1909PREP σίτῳ4621N-DSM καὶ2532CONJ οἴνῳ3631N-DSM κατετέμνοντοV-IMI-3P ἐπαιδεύθησαν3811V-API-3P ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS

15 κἀγὼ2504CONJ κατίσχυσα2729V-AAI-1S τοὺς3588T-APM βραχίονας1023N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ἐμὲ1473P-AS ἐλογίσαντο3049V-AMI-3P πονηρά4190A-APN

16 ἀπεστράφησαν654V-API-3P εἰς1519PREP οὐθέν3762A-ASN ἐγένοντο1096V-AMI-3P ὡς3739CONJ τόξον5115N-NSN ἐντεταμένονV-RMPNS πεσοῦνται4098V-FMI-3P ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM αὐτῶν846D-GPM δι1223PREP ἀπαιδευσίανN-ASF γλώσσης1100N-GSF αὐτῶν846D-GPM οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM φαυλισμὸςN-NSM αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Αἰγύπτῳ125N-DSF

Κεφάλαιο 8

1 Εἰς1519PREP κόλπον2859N-ASM αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ γῆ1065N-NSF ὡς3739CONJ ἀετὸς105N-NSM ἐπ1909PREP οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM παρέβησαν3845V-AAI-3P τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM νόμου3551N-GSM μου1473P-GS ἠσέβησαν764V-AAI-3P

2 ἐμὲ1473P-AS κεκράξονται2896V-FMI-3P 3588T-NSM θεός2316N-NSM ἐγνώκαμέν1097V-RAI-1P σε4771P-AS

3 ὅτι3754CONJ Ισραηλ2474N-PRI ἀπεστρέψατο654V-ANI-3S ἀγαθά18A-APN ἐχθρὸν2190N-ASM κατεδίωξαν2614V-AAI-3P

4 ἑαυτοῖς1438D-DPM ἐβασίλευσαν936V-AAI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV δι1223PREP ἐμοῦ1473P-GS ἦρξαν757V-AAI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐγνώρισάν1107V-AAI-3P μοι1473P-DS τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN χρυσίον5553N-ASN αὐτῶν846D-GPM ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM εἴδωλα1497N-APN ὅπως3704CONJ ἐξολεθρευθῶσιν1842V-APS-3P

5 ἀπότριψαιV-AMD-2S τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM σου4771P-GS Σαμάρεια4540N-VSF παρωξύνθη3947V-API-3S 3588T-NSM θυμός2372N-NSM μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM ἕως2193PREP τίνος5100I-GSN οὐ3364ADV μὴ3165ADV δύνωνται1410V-PMS-3P καθαρισθῆναι2511V-APN

6 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ αὐτὸ846D-ASN τέκτων5045N-NSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV θεός2316N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S διότι1360CONJ πλανῶν4105V-PAPNS ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM μόσχος3448N-NSM σου4771P-GS Σαμάρεια4540N-VSF

7 ὅτι3754CONJ ἀνεμόφθοραA-APN ἔσπειραν4687V-AAI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSF καταστροφὴ2692N-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐκδέξεται1551V-FMI-3S αὐτά846D-APN δράγμαN-ASN οὐκ3364ADV ἔχον2192V-PAPAS ἰσχὺν2479N-ASF τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN ἄλευρον224N-ASN ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT καὶ2532ADV ποιήσῃ4160V-AAS-3S ἀλλότριοι245A-NPM καταφάγονται2719V-FMI-3P αὐτό846D-ASN

8 κατεπόθη2666V-API-3S Ισραηλ2474N-PRI νῦν3568ADV ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN ὡς3739CONJ σκεῦος4632N-NSN ἄχρηστον890A-NSN

9 ὅτι3754CONJ αὐτοὶ846D-NPM ἀνέβησαν305V-AAI-3P εἰς1519PREP ἈσσυρίουςN-APM ἀνέθαλεν330V-AAI-3S καθ2596PREP ἑαυτὸν1438D-ASM Εφραιμ2187N-PRI δῶρα1435N-APN ἠγάπησαν25V-AAI-3P

10 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN παραδοθήσονται3860V-FPI-3P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN νῦν3568ADV εἰσδέξομαι1523V-FMI-1S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ κοπάσουσιν2869V-FAI-3P μικρὸν3398A-ASM τοῦ3588T-GSN χρίειν5548V-PAN βασιλέα935N-ASM καὶ2532CONJ ἄρχοντας758N-APM

11 ὅτι3754CONJ ἐπλήθυνεν4129V-IAI-3S Εφραιμ2187N-PRI θυσιαστήρια2379N-APN εἰς1519PREP ἁμαρτίας266N-APF ἐγένοντο1096V-AMI-3P αὐτῷ846D-DSM θυσιαστήρια2379N-NPN ἠγαπημένα25V-RMPNP

12 καταγράψω2609V-AAS-1S αὐτῷ846D-DSM πλῆθος4128N-ASN καὶ2532ADV τὰ3588T-APN νόμιμα3545A-APN αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP ἀλλότρια245A-APN ἐλογίσθησαν3049V-API-3P θυσιαστήρια2379N-APN τὰ3588T-APN ἠγαπημένα25V-RMPAP

13 διότι1360CONJ ἐὰν1437CONJ θύσωσιν2380V-AAS-3P θυσίαν2378N-ASF καὶ2532CONJ φάγωσιν2068V-AAS-3P κρέα2907N-APN κύριος2962N-NSM οὐ3364ADV προσδέξεται4327V-FMI-3S αὐτά846D-APN νῦν3568ADV μνησθήσεται3403V-FPI-3S τὰς3588T-APF ἀδικίας93N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐκδικήσει1556V-FAI-3S τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF αὐτῶν846D-GPM αὐτοὶ846D-NPM εἰς1519PREP Αἴγυπτον125N-ASF ἀπέστρεψαν654V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἈσσυρίοιςN-DPM ἀκάθαρτα169A-APN φάγονται2068V-FMI-3P

14 καὶ2532CONJ ἐπελάθετο1950V-ANI-3S Ισραηλ2474N-PRI τοῦ3588T-GSM ποιήσαντος4160V-AAPGS αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησαν3618V-AAI-3P τεμένηN-APN καὶ2532CONJ Ιουδας2455N-NSM ἐπλήθυνεν4129V-IAI-3S πόλεις4172N-APF τετειχισμέναςV-RMPAP καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S πῦρ4442N-ASN εἰς1519PREP τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S τὰ3588T-APN θεμέλια2310N-APN αὐτῶν846D-GPM

Κεφάλαιο 9

1 Μὴ3165ADV χαῖρε5463V-PAD-2S Ισραηλ2474N-PRI μηδὲ3366CONJ εὐφραίνου2165V-PMD-2S καθὼς2531ADV οἱ3588T-NPM λαοί2992N-NPM διότι1360CONJ ἐπόρνευσας4203V-AAI-2S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM σου4771P-GS ἠγάπησας25V-AAI-2S δόματα1390N-APN ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM ἅλωνα257N-ASF σίτου4621N-GSM

2 ἅλων257N-NSF καὶ2532CONJ ληνὸς3025N-NSF οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶνος3631N-NSM ἐψεύσατο5574V-ANI-3S αὐτούς846D-APM

3 οὐ3364ADV κατῴκησαν2730V-AAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM κατῴκησεν2730V-AAI-3S Εφραιμ2187N-PRI εἰς1519PREP Αἴγυπτον125N-ASF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἈσσυρίοιςN-DPM ἀκάθαρτα169A-APN φάγονται2068V-FMI-3P

4 οὐκ3364ADV ἔσπεισαν4689V-AAI-3P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ἥδυνανV-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM αἱ3588T-NPF θυσίαι2378N-NPF αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ ἄρτος740N-NSM πένθους3997N-GSN αὐτοῖς846D-DPM πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἔσθοντες2068V-PAPNP αὐτὰ846D-APN μιανθήσονται3392V-FPI-3P διότι1360CONJ οἱ3588T-NPM ἄρτοι740N-NPM αὐτῶν846D-GPM ταῖς3588T-DPF ψυχαῖς5590N-DPF αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV εἰσελεύσονται1525V-FMI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM

5 τί5100I-ASN ποιήσετε4160V-FAI-2P ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF πανηγύρεως3831N-GSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF ἑορτῆς1859N-GSF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM

6 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἰδοὺ2400INJ πορεύσονται4198V-FMI-3P ἐκ1537PREP ταλαιπωρίας5004N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐκδέξεται1551V-FMI-3S αὐτοὺς846D-APM ΜέμφιςN-PRI καὶ2532CONJ θάψει2290V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ΜαχμαςN-PRI τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN αὐτῶν846D-GPM ὄλεθρος3639N-NSM κληρονομήσει2816V-FAI-3S ἄκανθαι173N-NPF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN σκηνώμασιν4638N-DPN αὐτῶν846D-GPM

7 ἥκασιν1854V-PAI-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τῆς3588T-GSF ἐκδικήσεως1557N-GSF ἥκασιν1854V-PAI-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τῆς3588T-GSF ἀνταποδόσεώς469N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ κακωθήσεται2559V-FPI-3S Ισραηλ2474N-PRI ὥσπερ3746ADV 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM 3588T-NSM παρεξεστηκώςV-RAPNS ἄνθρωπος444N-NSM 3588T-NSM πνευματοφόροςN-NSM ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSN πλήθους4128N-GSN τῶν3588T-GPF ἀδικιῶν93N-GPF σου4771P-GS ἐπληθύνθη4129V-API-3S μανία3130N-NSF σου4771P-GS

8 σκοπὸς4649N-NSM Εφραιμ2187N-PRI μετὰ3326PREP θεοῦ2316N-GSM προφήτης4396N-NSM παγὶς3803N-NSF σκολιὰ4646A-NSF ἐπὶ1909PREP πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτοῦ846D-GSM μανίαν3130N-ASF ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM κυρίου2962N-GSM κατέπηξανV-AAI-3P

9 ἐφθάρησαν5351V-API-3P κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τοῦ3588T-GSM βουνοῦ1015N-GSM μνησθήσεται3403V-FPI-3S ἀδικίας93N-APF αὐτοῦ846D-GSM ἐκδικήσει1556V-FAI-3S ἁμαρτίας266N-APF αὐτοῦ846D-GSM

10 Ὡς3739CONJ σταφυλὴν4718N-ASF ἐν1722PREP ἐρήμῳ2048N-DSF εὗρον2147V-AAI-1S τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ σκοπὸν4649N-ASM ἐν1722PREP συκῇ4808N-DSF πρόιμον4406A-ASM εἶδον3708V-AAI-1S πατέρας3962N-APM αὐτῶν846D-GPM αὐτοὶ846D-NPM εἰσῆλθον1525V-AAI-3P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ΒεελφεγωρN-PRI καὶ2532CONJ ἀπηλλοτριώθησαν526V-API-3P εἰς1519PREP αἰσχύνην152N-ASF καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P οἱ3588T-NPM ἠγαπημένοι25V-RMPNP ὡς3739CONJ οἱ3588T-NPM ἐβδελυγμένοι948V-RPPNS

11 Εφραιμ2187N-PRI ὡς3739CONJ ὄρνεον3732N-NSN ἐξεπετάσθη1600V-API-3S αἱ3588T-NPF δόξαι1391N-NPF αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τόκων5110N-GPM καὶ2532CONJ ὠδίνων5604N-GPF καὶ2532CONJ συλλήμψεωνN-GPF

12 διότι1360CONJ καὶ2532ADV ἐὰν1437CONJ ἐκθρέψωσιν1625V-AAS-3P τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN αὐτῶν846D-GPM ἀτεκνωθήσονταιV-FPI-3P ἐξ1537PREP ἀνθρώπων444N-GPM διότι1360CONJ καὶ2532ADV οὐαὶ3759INJ αὐτοῖς846D-DPM ἐστιν1510V-PAI-3S σάρξ4561N-NSF μου1473P-GS ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM

13 Εφραιμ2187N-PRI ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM εἶδον3708V-AAI-1S εἰς1519PREP θήραν2339N-ASF παρέστησαν3936V-AAI-3P τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ Εφραιμ2187N-PRI τοῦ3588T-GSN ἐξαγαγεῖν1806V-AAN εἰς1519PREP ἀποκέντησινN-ASF τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN αὐτοῦ846D-GSM

14 δὸς1325V-AAD-2S αὐτοῖς846D-DPM κύριε2962N-VSM τί5100I-ASN δώσεις1325V-FAI-3S αὐτοῖς846D-DPM δὸς1325V-AAD-2S αὐτοῖς846D-DPM μήτραν3388N-ASF ἀτεκνοῦσανV-PAPAS καὶ2532CONJ μαστοὺς3149N-APM ξηρούς3584A-APM

15 πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF κακίαι2549N-NPF αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP ΓαλγαλN-PRI ὅτι3754CONJ ἐκεῖ1563ADV αὐτοὺς846D-APM ἐμίσησα3404V-AAI-1S διὰ1223PREP τὰς3588T-APF κακίας2549N-APF τῶν3588T-GPN ἐπιτηδευμάτωνN-GPN αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM μου1473P-GS ἐκβαλῶ1544V-FAI-1S αὐτούς846D-APM οὐ3364ADV μὴ3165ADV προσθήσω4369V-FAI-1S τοῦ3588T-GSN ἀγαπῆσαι25V-AAN αὐτούς846D-APM πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἀπειθοῦντες544V-PAPNP

16 ἐπόνεσενV-IAI-3S Εφραιμ2187N-PRI τὰς3588T-APF ῥίζας4491N-APF αὐτοῦ846D-GSM ἐξηράνθη3583V-API-3S καρπὸν2590N-ASM οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV ἐνέγκῃ5342V-AAS-3S διότι1360CONJ καὶ2532ADV ἐὰν1437CONJ γεννήσωσιν1080V-AAS-3P ἀποκτενῶ615V-FAI-1S τὰ3588T-APN ἐπιθυμήματαN-APN κοιλίας2836N-GSF αὐτῶν846D-GPM

17 ἀπώσεται683V-FMI-3S αὐτοὺς846D-APM 3588T-NSM θεός2316N-NSM ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV εἰσήκουσαν1522V-AAI-3P αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P πλανῆται4107N-NPM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN

Κεφάλαιο 10

1 Ἄμπελος288N-NSF εὐκληματοῦσαV-PAPNS Ισραηλ2474N-PRI 3588T-NSM καρπὸς2590N-NSM αὐτῆς846D-GSF εὐθηνῶνV-PAPNS κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN πλῆθος4128N-ASN τῶν3588T-GPM καρπῶν2590N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ἐπλήθυνεν4129V-IAI-3S τὰ3588T-APN θυσιαστήρια2379N-APN κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S στήλαςN-APF

2 ἐμέρισαν3307V-AAI-3P καρδίας2588N-APF αὐτῶν846D-GPM νῦν3568ADV ἀφανισθήσονται853V-FPI-3P αὐτὸς846D-NSM κατασκάψει2679V-FAI-3S τὰ3588T-APN θυσιαστήρια2379N-APN αὐτῶν846D-GPM ταλαιπωρήσουσιν5003V-FAI-3P αἱ3588T-NPF στῆλαιN-NPF αὐτῶν846D-GPM

3 διότι1360CONJ νῦν3568ADV ἐροῦσιν2046V-FAI-3P Οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S βασιλεὺς935N-NSM ἡμῖν1473P-DP ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐφοβήθημεν5399V-API-1P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM 3588T-NSM δὲ1161PRT βασιλεὺς935N-NSM τί5100I-ASN ποιήσει4160V-FAI-3S ἡμῖν1473P-DP

4 λαλῶν2980V-PAPNS ῥήματα4487N-APN προφάσεις4392N-APF ψευδεῖς5571A-APF διαθήσεται1303V-FMI-3S διαθήκην1242N-ASF ἀνατελεῖ393V-FAI-3S ὡς3739CONJ ἄγρωστιςN-NSF κρίμα2917N-NSN ἐπὶ1909PREP χέρσονN-ASF ἀγροῦ68N-GSM

5 τῷ3588T-DSM μόσχῳ3448N-DSM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Ων5607N-PRI παροικήσουσιν3939V-FAI-3P οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP Σαμάρειαν4540N-ASF ὅτι3754CONJ ἐπένθησεν3996V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ καθὼς2531ADV παρεπίκραναν3893V-AAI-3P αὐτόν846D-ASM ἐπιχαροῦνταιV-FMI-3P ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ μετῳκίσθη3351V-API-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM

6 καὶ2532CONJ αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP ἈσσυρίουςN-APM δήσαντες1210V-AAPNP ἀπήνεγκαν667V-AAI-3P ξένια3578N-NSF τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ΙαριμN-PRI ἐν1722PREP δόματι1390N-DSN Εφραιμ2187N-PRI δέξεται1209V-FMI-3S καὶ2532CONJ αἰσχυνθήσεται153V-FPI-3S Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βουλῇ1012N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

7 ἀπέρριψεν641V-AAI-3S Σαμάρεια4540N-NSF βασιλέα935N-ASM αὐτῆς846D-GSF ὡς3739CONJ φρύγανον5434N-ASN ἐπὶ1909PREP προσώπου4383N-GSN ὕδατος5204N-GSN

8 καὶ2532CONJ ἐξαρθήσονται1808V-FPI-3P βωμοὶ1041N-NPM Ων5607N-PRI ἁμαρτήματα265N-NPN τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἄκανθαι173N-NPF καὶ2532CONJ τρίβολοι5146N-NPM ἀναβήσονται305V-FMI-3P ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN θυσιαστήρια2379N-APN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐροῦσιν2046V-FAI-3P τοῖς3588T-DPN ὄρεσιν3735N-DPN Καλύψατε2572V-AAD-2P ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM βουνοῖς1015N-DPM Πέσατε4098V-AAD-2P ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP

9 Ἀφ575PREP οὗ3739 R-GSM οἱ3588T-NPM βουνοί1015N-NPM ἥμαρτεν264V-AAI-3S Ισραηλ2474N-PRI ἐκεῖ1563ADV ἔστησαν2476V-AAI-3P οὐ3364ADV μὴ3165ADV καταλάβῃ2638V-AAS-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM βουνῷ1015N-DSM πόλεμος4171N-NSM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN ἀδικίας93N-GSF

10 ἦλθεν2064V-AAI-3S παιδεῦσαι3811V-AAN αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ συναχθήσονται4863V-FPI-3P ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM λαοὶ2992N-NPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN παιδεύεσθαι3811V-PMN αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF δυσὶν1417N-NUI ἀδικίαις93N-DPF αὐτῶν846D-GPM

11 Εφραιμ2187N-PRI δάμαλις1151N-NSF δεδιδαγμένη1321V-RPPNS ἀγαπᾶν25V-PAN νεῖκος3534N-ASN ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἐπελεύσομαι1904V-FMI-1S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN κάλλιστον2570A-ASMS τοῦ3588T-GSM τραχήλου5137N-GSM αὐτῆς846D-GSF ἐπιβιβῶ1913V-FAI-1S Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ παρασιωπήσομαιV-FMI-1S Ιουδαν2455N-ASM ἐνισχύσει1765V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM Ιακωβ2384N-PRI

12 σπείρατε4687V-AAD-2P ἑαυτοῖς1438D-DPM εἰς1519PREP δικαιοσύνην1343N-ASF τρυγήσατε5166V-AAD-2P εἰς1519PREP καρπὸν2590N-ASM ζωῆς2222N-GSF φωτίσατε5461V-AAD-2P ἑαυτοῖς1438D-DPM φῶς5457N-ASN γνώσεως1108N-GSF ἐκζητήσατε1567V-AAD-2P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ἐλθεῖν2064V-AAN γενήματα1081N-APN δικαιοσύνης1343N-GSF ὑμῖν4771P-DP

13 ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN παρεσιωπήσατεV-AAI-2P ἀσέβειαν763N-ASF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἀδικίας93N-APF αὐτῆς846D-GSF ἐτρυγήσατε5166V-AAI-2P ἐφάγετε2068V-AAI-2P καρπὸν2590N-ASM ψευδῆ5571A-APN ὅτι3754CONJ ἤλπισας1679V-AAI-2S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἅρμασίν716N-DPN σου4771P-GS ἐν1722PREP πλήθει4128N-DSN δυνάμεώς1411N-GSF σου4771P-GS

14 καὶ2532CONJ ἐξαναστήσεται1817V-FMI-3S ἀπώλεια684N-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN περιτετειχισμέναV-RMPNP σου4771P-GS οἰχήσεταιV-FMI-3S ὡς3739CONJ ἄρχων758N-NSM ΣαλαμανN-PRI ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ΙεροβααλN-PRI ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF πολέμου4171N-GSM μητέρα3384N-ASF ἐπὶ1909PREP τέκνοις5043N-DPN ἠδάφισαν1474V-AAI-3P

15 οὕτως3778ADV ποιήσω4160V-FAI-1S ὑμῖν4771P-DP οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN κακιῶν2549N-GPF ὑμῶν4771P-GP ὄρθρου3722N-GSM ἀπερρίφησαν641V-API-3P ἀπερρίφη641V-API-3S βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI

Κεφάλαιο 11

1 Διότι1360CONJ νήπιος3516A-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἠγάπησα25V-AAI-1S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF μετεκάλεσα3333V-AAI-1S τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN αὐτοῦ846D-GSM

2 καθὼς2531ADV μετεκάλεσα3333V-AAI-1S αὐτούς846D-APM οὕτως3778ADV ἀπῴχοντοV-IMI-3P ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN μου1473P-GS αὐτοὶ846D-NPM τοῖς3588T-DPM Βααλιμ896N-PRI ἔθυον2380V-IAI-3P καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM γλυπτοῖςA-DPM ἐθυμίων2370V-IAI-3P

3 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS συνεπόδισαV-AAI-1S τὸν3588T-ASM Εφραιμ2187N-PRI ἀνέλαβον353V-AAI-1S αὐτὸν846D-ASM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM βραχίονά1023N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔγνωσαν1097V-AAI-3P ὅτι3754CONJ ἴαμαι2390V-RPI-1S αὐτούς846D-APM

4 ἐν1722PREP διαφθορᾷ1312N-DSF ἀνθρώπων444N-GPM ἐξέτεινα1614V-AAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP δεσμοῖς1199N-DPM ἀγαπήσεώςN-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἔσομαι1510V-FMI-1S αὐτοῖς846D-DPM ὡς3739CONJ ῥαπίζων4474V-PAPNS ἄνθρωπος444N-NSM ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF σιαγόνας4600N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπιβλέψομαι1914V-FMI-1S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM δυνήσομαι1410V-FMI-1S αὐτῷ846D-DSM

5 κατῴκησεν2730V-AAI-3S Εφραιμ2187N-PRI ἐν1722PREP Αἰγύπτῳ125N-DSF καὶ2532CONJ ΑσσουρN-PRI αὐτὸς846D-NSM βασιλεὺς935N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἠθέλησεν2309V-AAI-3S ἐπιστρέψαι1994V-AAN

6 καὶ2532CONJ ἠσθένησεν770V-AAI-3S ῥομφαία4501N-NSF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πόλεσιν4172N-DPF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ κατέπαυσεν2664V-AAI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χερσὶν5495N-DPF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ φάγονται2068V-FMI-3P ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF διαβουλίωνN-GPF αὐτῶν846D-GPM

7 καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἐπικρεμάμενοςV-PMPNS ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κατοικίας2733N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN τίμια5093A-APN αὐτοῦ846D-GSM θυμωθήσεται2373V-FPI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ὑψώσῃ5312V-AAS-3S αὐτόν846D-ASM

8 τί5100I-ASN σε4771P-AS διαθῶ1303V-AAS-1S Εφραιμ2187N-PRI ὑπερασπιῶ5231V-FAI-1S σου4771P-GS Ισραηλ2474N-PRI τί5100I-ASN σε4771P-AS διαθῶ1303V-AAS-1S ὡς3739CONJ ΑδαμαN-PRI θήσομαί5087V-FMI-1S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ΣεβωιμN-PRI μετεστράφη3344V-API-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM αὐτῷ846D-DSM συνεταράχθη4934V-API-3S 3588T-NSF μεταμέλειάN-NSF μου1473P-GS

9 οὐ3364ADV μὴ3165ADV ποιήσω4160V-AAS-1S κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF ὀργὴν3709N-ASF τοῦ3588T-GSM θυμοῦ2372N-GSM μου1473P-GS οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐγκαταλίπω1459V-AAS-1S τοῦ3588T-GSN ἐξαλειφθῆναι1813V-APN τὸν3588T-ASM Εφραιμ2187N-PRI διότι1360CONJ θεὸς2316N-NSM ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἄνθρωπος444N-NSM ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS ἅγιος40A-NSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσελεύσομαι1525V-FMI-1S εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF

10 ὀπίσω3694PREP κυρίου2962N-GSM πορεύσομαι4198V-FMI-1S ὡς3739CONJ λέων3023N-NSM ἐρεύξεται2044V-FMI-3S ὅτι3754CONJ αὐτὸς846D-NSM ὠρύσεται5612V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἐκστήσονται1839V-FMI-3P τέκνα5043N-NPN ὑδάτων5204N-GPN

11 καὶ2532CONJ ἐκστήσονται1839V-FMI-3P ὡς3739CONJ ὄρνεον3732N-NSN ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ περιστερὰ4058N-NSF ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF ἈσσυρίωνN-GPM καὶ2532CONJ ἀποκαταστήσω600V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM οἴκους3624N-APM αὐτῶν846D-GPM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

12  Ἐκύκλωσέν2944V-AAI-3S με1473P-AS ἐν1722PREP ψεύδει5579N-DSN Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἀσεβείαις763N-DPF οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ Ιουδα2448N-PRI νῦν3568ADV ἔγνω1097V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM 3588T-NSM θεός2316N-NSM καὶ2532CONJ λαὸς2992N-NSM ἅγιος40A-NSM κεκλήσεται2564V-FPI-3S θεοῦ2316N-GSM

Κεφάλαιο 12

1 3588T-NSM δὲ1161PRT Εφραιμ2187N-PRI πονηρὸν4190A-ASN πνεῦμα4151N-ASN ἐδίωξεν1377V-AAI-3S καύσωνα2742N-ASM ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF κενὰ2756A-APN καὶ2532CONJ μάταια3152A-APN ἐπλήθυνεν4129V-IAI-3S καὶ2532CONJ διαθήκην1242N-ASF μετὰ3326PREP ἈσσυρίωνN-GPM διέθετο1303V-ANI-3S καὶ2532CONJ ἔλαιον1637N-ASN εἰς1519PREP Αἴγυπτον125N-ASF ἐνεπορεύετο1710V-IMI-3S

2 καὶ2532CONJ κρίσις2920N-NSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM πρὸς4314PREP Ιουδαν2455N-ASM τοῦ3588T-GSN ἐκδικῆσαι1556V-AAN τὸν3588T-ASM Ιακωβ2384N-PRI κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN ἐπιτηδεύματαN-APN αὐτοῦ846D-GSM ἀνταποδώσει467V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM

3 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλίᾳ2836N-DSF ἐπτέρνισενV-AAI-3S τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP κόποις2873N-DPM αὐτοῦ846D-GSM ἐνίσχυσεν1765V-AAI-3S πρὸς4314PREP θεὸν2316N-ASM

4 καὶ2532CONJ ἐνίσχυσεν1765V-AAI-3S μετὰ3326PREP ἀγγέλου32N-GSM καὶ2532CONJ ἠδυνάσθη1410V-API-3S ἔκλαυσαν2799V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐδεήθησάν1210V-API-3P μου1473P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ων5607N-PRI εὕροσάν2147V-AAI-3P με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV ἐλαλήθη2980V-API-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM

5 3588T-NSM δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ἔσται1510V-FMI-3S μνημόσυνον3422N-NSN αὐτοῦ846D-GSM

6 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἐν1722PREP θεῷ2316N-DSM σου4771P-GS ἐπιστρέψεις1994V-FAI-3S ἔλεον1656N-ASN καὶ2532CONJ κρίμα2917N-ASN φυλάσσου5442V-PMD-2S καὶ2532CONJ ἔγγιζε1448V-PAD-2S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM σου4771P-GS διὰ1223PREP παντός3956A-GSM

7 Χανααν5477N-PRI ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ζυγὸς2218N-NSM ἀδικίας93N-GSF καταδυναστεύειν2616V-PAN ἠγάπησε25V-AAI-3S

8 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εφραιμ2187N-PRI Πλὴν4133ADV πεπλούτηκα4147V-RAI-1S εὕρηκα2147V-RAI-1S ἀναψυχὴνN-ASF ἐμαυτῷ1683D-DSM πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM πόνοι4192N-NPM αὐτοῦ846D-GSM οὐχ3364ADV εὑρεθήσονται2147V-FPI-3P αὐτῷ846D-DSM δι1223PREP ἀδικίας93N-APF ἃς3739 R-APF ἥμαρτεν264V-AAI-3S

9 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GS ἀνήγαγόν321V-AAI-1S σε4771P-AS ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF ἔτι2089ADV κατοικιῶ2730V-FAI-1S σε4771P-AS ἐν1722PREP σκηναῖς4633N-DPF καθὼς2531ADV ἡμέρᾳ2250N-DSF ἑορτῆς1859N-GSF

10 καὶ2532CONJ λαλήσω2980V-FAI-1S πρὸς4314PREP προφήτας4396N-APM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ὁράσεις3706N-APF ἐπλήθυνα4129V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἐν1722PREP χερσὶν5495N-DPF προφητῶν4396N-GPM ὡμοιώθην3666V-API-1S

11 εἰ1487CONJ μὴ3165ADV ΓαλααδN-PRI ἔστιν1510V-PAI-3S ἄρα685PRT ψευδεῖς5571A-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἐν1722PREP ΓαλγαλN-PRI ἄρχοντες758N-NPM θυσιάζοντεςV-PAPNP καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN θυσιαστήρια2379N-NPN αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ χελῶναιN-NPF ἐπὶ1909PREP χέρσονN-ASF ἀγροῦ68N-GSM

12 καὶ2532CONJ ἀνεχώρησεν402V-AAI-3S Ιακωβ2384N-PRI εἰς1519PREP πεδίονN-ASN Συρίας4947N-PRI καὶ2532CONJ ἐδούλευσεν1398V-AAI-3S Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP γυναικὶ1135N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP γυναικὶ1135N-DSF ἐφυλάξατο5442V-ANI-3S

13 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP προφήτῃ4396N-DSM ἀνήγαγεν321V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP προφήτῃ4396N-DSM διεφυλάχθη1314V-API-3S

14 ἐθύμωσεν2373V-AAI-3S Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ παρώργισεν3949V-AAI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN αἷμα129N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκχυθήσεται1632V-FPI-3S καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ὀνειδισμὸν3680N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἀνταποδώσει467V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 13

1 Κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM Εφραιμ2187N-PRI δικαιώματα1345N-APN αὐτὸς846D-NSM ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἔθετο5087V-ANI-3S αὐτὰ846D-APN τῇ3588T-DSF Βααλ896N-PRI καὶ2532CONJ ἀπέθανεν599V-AAI-3S

2 καὶ2532CONJ προσέθετο4369V-ANI-3S τοῦ3588T-GSN ἁμαρτάνειν264V-PAN ἔτι2089ADV καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM χώνευμαN-ASN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ἀργυρίου694N-GSN αὐτῶν846D-GPM κατ2596PREP εἰκόνα1504N-ASF εἰδώλων1497N-GPN ἔργα2041N-APN τεκτόνων5045N-GPM συντετελεσμένα4931V-RPPAP αὐτοῖς846D-DPM αὐτοὶ846D-NPM λέγουσιν3004V-PAI-3P Θύσατε2380V-AAD-2P ἀνθρώπους444N-APM μόσχοι3448N-NPM γὰρ1063PRT ἐκλελοίπασιν1587V-RAI-3P

3 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἔσονται1510V-FMI-3P ὡς3739CONJ νεφέλη3507N-NSF πρωινὴ4407A-NSF καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ δρόσοςN-NSF ὀρθρινὴ3720A-NSF πορευομένη4198V-PMPNS ὥσπερ3746ADV χνοῦς5522N-NSM ἀποφυσώμενοςV-PMPNS ἀφ575PREP ἅλωνος257N-GSF καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἀτμὶς822N-NSF ἀπὸ575PREP ἀκρίδων200N-GPF

4 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GS στερεῶν4732V-PAPNS οὐρανὸν3772N-ASM καὶ2532CONJ κτίζων2936V-PAPNS γῆν1065N-ASF οὗ3739 R-GSM αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF ἔκτισαν2936V-AAI-3P πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF στρατιὰν4756N-ASF τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV παρέδειξάV-AAI-1S σοι4771P-DS αὐτὰ846D-APN τοῦ3588T-GSN πορεύεσθαι4198V-PMN ὀπίσω3694PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἀνήγαγόν321V-AAI-1S σε4771P-AS ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ θεὸν2316N-ASM πλὴν4133PREP ἐμοῦ1473P-GS οὐ3364ADV γνώσῃ1097V-FMI-2S καὶ2532CONJ σῴζων4982V-PAPNS οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S πάρεξPREP ἐμοῦ1473P-GS

5 ἐγὼ1473P-NS ἐποίμαινόν4165V-IAI-1S σε4771P-AS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF ἀοικήτῳA-DSF

6 κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF νομὰς3542N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐνεπλήσθησαν1705V-API-3P εἰς1519PREP πλησμονήν4140N-ASF καὶ2532CONJ ὑψώθησαν5312V-API-3P αἱ3588T-NPF καρδίαι2588N-NPF αὐτῶν846D-GPM ἕνεκα1752PREP τούτου3778D-GSM ἐπελάθοντό1950V-AMI-3P μου1473P-GS

7 καὶ2532CONJ ἔσομαι1510V-FMI-1S αὐτοῖς846D-DPM ὡς3739CONJ πανθὴρN-NSM καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ πάρδαλις3917N-NSM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF ἈσσυρίωνN-GPM

8 ἀπαντήσομαι528V-FMI-1S αὐτοῖς846D-DPM ὡς3739CONJ ἄρκος715N-NSF ἀπορουμένη639V-PMPNS καὶ2532CONJ διαρρήξω1284V-FAI-1S συγκλεισμὸνN-ASM καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ καταφάγονται2719V-FMI-3P αὐτοὺς846D-APM ἐκεῖ1563ADV σκύμνοιN-NPM δρυμοῦN-GSM θηρία2342N-NPN ἀγροῦ68N-GSM διασπάσει1288V-FAI-3S αὐτούς846D-APM

9 τῇ3588T-DSF διαφθορᾷ1312N-DSF σου4771P-GS Ισραηλ2474N-PRI τίς5100I-NSM βοηθήσει997V-FAI-3S

10 ποῦ4225ADV 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM σου4771P-GS οὗτος3778D-NSM καὶ2532CONJ διασωσάτω1295V-AAD-3S σε4771P-AS ἐν1722PREP πάσαις3956A-DPF ταῖς3588T-DPF πόλεσίν4172N-DPF σου4771P-GS κρινάτω2919V-AAD-3S σε4771P-AS ὃν3739 R-ASM εἶπας2036V-AAI-2S Δός1325V-AAD-2S μοι1473P-DS βασιλέα935N-ASM καὶ2532CONJ ἄρχοντα758N-ASM

11 καὶ2532CONJ ἔδωκά1325V-AAI-1S σοι4771P-DS βασιλέα935N-ASM ἐν1722PREP ὀργῇ3709N-DSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἔσχον2192V-AAI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM θυμῷ2372N-DSM μου1473P-GS

12 συστροφὴν4963N-ASF ἀδικίας93N-GSF Εφραιμ2187N-PRI ἐγκεκρυμμένη1470V-RMPNS 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF αὐτοῦ846D-GSM

13 ὠδῖνες5604N-NPF ὡς3739CONJ τικτούσης5088V-PAPGS ἥξουσιν1854V-FAI-3P αὐτῷ846D-DSM οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-GS οὐ3364ADV φρόνιμος5429A-NSM διότι1360CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ὑποστῇV-AAS-3S ἐν1722PREP συντριβῇ4937N-DSF τέκνων5043N-GPN

14 ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ᾅδου86N-GSM ῥύσομαι4506V-FMI-1S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP θανάτου2288N-GSM λυτρώσομαι3084V-FMI-1S αὐτούς846D-APM ποῦ4225ADV 3588T-NSF δίκη1349N-NSF σου4771P-GS θάνατε2288N-VSM ποῦ4225ADV τὸ3588T-NSN κέντρον2759N-NSN σου4771P-GS ᾅδη86N-VSM παράκλησις3874N-NSF κέκρυπται2928V-RMI-3S ἀπὸ575PREP ὀφθαλμῶν3788N-GPM μου1473P-GS

15 διότι1360CONJ οὗτος3778D-NSM ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ἀδελφῶν80N-GPM διαστελεῖ1291V-FAI-3S ἐπάξει1863V-FAI-3S ἄνεμον417N-ASM καύσωνα2742N-ASM κύριος2962N-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἐρήμου2048N-GSF ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀναξηρανεῖV-FAI-3S τὰς3588T-APF φλέβαςN-APF αὐτοῦ846D-GSM ἐξερημώσειV-FAI-3S τὰς3588T-APF πηγὰς4077N-APF αὐτοῦ846D-GSM αὐτὸς846D-NSM καταξηρανεῖV-FAI-3S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τὰ3588T-APN ἐπιθυμητὰA-APN αὐτοῦ846D-GSM

16  ἀφανισθήσεται853V-FPI-3S Σαμάρεια4540N-NSF ὅτι3754CONJ ἀντέστη436V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM αὐτῆς846D-GSF ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF πεσοῦνται4098V-FMI-3P αὐτοί846D-NPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ὑποτίτθιαN-NPN αὐτῶν846D-GPM ἐδαφισθήσονται1474V-FPI-3P καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF ἔχουσαι2192V-PAPNP αὐτῶν846D-GPM διαρραγήσονται1284V-FPI-3P

Κεφάλαιο 14

1 Ἐπιστράφητι1994V-APD-2S Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM σου4771P-GS διότι1360CONJ ἠσθένησας770V-AAI-2S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀδικίαις93N-DPF σου4771P-GS

2 λάβετε2983V-AAD-2P μεθ3326PREP ἑαυτῶν1438D-GPM λόγους3056N-APM καὶ2532CONJ ἐπιστράφητε1994V-APD-2P πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM ὑμῶν4771P-GP εἴπατε2036V-AAD-2P αὐτῷ846D-DSM ὅπως3704CONJ μὴ3165ADV λάβητε2983V-AAS-2P ἀδικίαν93N-ASF καὶ2532CONJ λάβητε2983V-AAS-2P ἀγαθά18A-APN καὶ2532CONJ ἀνταποδώσομεν467V-FAI-1P καρπὸν2590N-ASM χειλέων5491N-GPN ἡμῶν1473P-GP

3 ΑσσουρN-PRI οὐ3364ADV μὴ3165ADV σώσῃ4982V-AAS-3S ἡμᾶς1473P-AP ἐφ1909PREP ἵππον2462N-ASM οὐκ3364ADV ἀναβησόμεθα305V-FMI-1P οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV εἴπωμεν3004V-AAS-1P Θεοὶ2316N-VPM ἡμῶν1473P-GP τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF ἡμῶν1473P-GP 3588T-NSM ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS ἐλεήσει1653V-FAI-3S ὀρφανόν3737A-NSN

4 ἰάσομαι2390V-FMI-1S τὰς3588T-APF κατοικίας2733N-APF αὐτῶν846D-GPM ἀγαπήσω25V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ὁμολόγωςADV ὅτι3754CONJ ἀπέστρεψεν654V-AAI-3S 3588T-NSF ὀργή3709N-NSF μου1473P-GS ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM

5 ἔσομαι1510V-FMI-1S ὡς3739CONJ δρόσοςN-NSF τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI ἀνθήσειV-FAI-3S ὡς3739CONJ κρίνον2918N-NSN καὶ2532CONJ βαλεῖ906V-FAI-3S τὰς3588T-APF ῥίζας4491N-APF αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ 3588T-NSM Λίβανος3030N-NSM

6 πορεύσονται4198V-FMI-3P οἱ3588T-NPM κλάδοι2798N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὡς3739CONJ ἐλαία1636N-NSF κατάκαρποςA-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ὀσφρασίαN-NSF αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ Λιβάνου3030N-GSM

7 ἐπιστρέψουσιν1994V-FAI-3P καὶ2532CONJ καθιοῦνται2523V-FMI-3P ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF σκέπηνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM ζήσονται2198V-FMI-3P καὶ2532CONJ μεθυσθήσονται3184V-FPI-3P σίτῳ4621N-DSM καὶ2532CONJ ἐξανθήσειV-FAI-3S ὡς3739CONJ ἄμπελος288N-NSF τὸ3588T-NSN μνημόσυνον3422N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ οἶνος3631N-NSM Λιβάνου3030N-GSM

8 τῷ3588T-DSM Εφραιμ2187N-PRI τί5100I-NSN αὐτῷ846D-DSM ἔτι2089ADV καὶ2532CONJ εἰδώλοις1497N-DPN ἐγὼ1473P-NS ἐταπείνωσα5013V-AAI-1S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS κατισχύσω2729V-FAI-1S αὐτόν846D-ASM ἐγὼ1473P-NS ὡς3739CONJ ἄρκευθοςN-NSF πυκάζουσαV-PAPNS ἐξ1537PREP ἐμοῦ1473P-GS 3588T-NSM καρπός2590N-NSM σου4771P-GS εὕρηται2147V-RPI-3S

9 τίς5100I-NSM σοφὸς4680A-NSM καὶ2532CONJ συνήσει4920V-FAI-3S ταῦτα3778D-APN 2228CONJ συνετὸς4908A-NSM καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεται1921V-FMI-3S αὐτά846D-APN διότι1360CONJ εὐθεῖαι2117A-NPF αἱ3588T-NPF ὁδοὶ3598N-NPF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ δίκαιοι1342A-NPM πορεύσονται4198V-FMI-3P ἐν1722PREP αὐταῖς846D-DPF οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἀσεβεῖς765A-NPM ἀσθενήσουσιν770V-FAI-3P ἐν1722PREP αὐταῖς846D-DPF