Νεεμίας

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Λόγοι3056N-NPM ΝεεμιαN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑχαλιαN-PRI Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP μηνὶ3303N-DSM ΧασεηλουN-PRI ἔτους2094N-GSN εἰκοστοῦA-GSN καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἤμην1510V-IMI-1S ἐν1722PREP ΣουσανN-PRI αβιραN-PRI

2 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ΑνανιN-PRI εἷς1519N-NUI ἀπὸ575PREP ἀδελφῶν80N-GPM μου1473P-GS αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ ἄνδρες435N-NPM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἠρώτησα2065V-AAI-1S αὐτοὺς846D-APM περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM σωθέντων4982V-APPGP οἳ3739 R-NPM κατελείφθησαν2641V-API-3P ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF καὶ2532CONJ περὶ4012PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

3 καὶ2532CONJ εἴποσανV-AAI-3P πρός4314PREP με1473P-AS Οἱ3588T-NPM καταλειπόμενοι2641V-PPPNP οἱ3588T-NPM καταλειφθέντες2641V-APPNP ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF ἐκεῖ1563ADV ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χώρᾳ5561N-DSF ἐν1722PREP πονηρίᾳ4189N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ὀνειδισμῷ3680N-DSM καὶ2532CONJ τείχη5038N-APN Ιερουσαλημ2419N-PRI καθῃρημένα2507V-RMPAP καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πύλαι4439N-NPF αὐτῆς846D-GSF ἐνεπρήσθησαν1714V-API-3P ἐν1722PREP πυρί4442N-DSN

4 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἀκοῦσαί191V-AAN με1473P-AS τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM ἐκάθισα2523V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἔκλαυσα2799V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἐπένθησα3996V-AAI-1S ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ ἤμην1510V-IMI-1S νηστεύων3522V-PAPNS καὶ2532CONJ προσευχόμενος4336V-PMPNS ἐνώπιον1799PREP θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM

5 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Μὴ3165ADV δή1161PRT κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεὸς2316N-VSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM 3588T-NSM ἰσχυρὸς2478A-VSM 3588T-NSM μέγας3173A-VSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM φοβερός5398A-VSM φυλάσσων5442V-PAPVS τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἔλεος1656N-NSM τοῖς3588T-DPM ἀγαπῶσιν25V-PAPDP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM φυλάσσουσιν5442V-PAPDP τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF αὐτοῦ846D-GSM

6 ἔστω1510V-PAD-3S δὴ1161PRT τὸ3588T-NSN οὖς3775N-NSN σου4771P-GS προσέχον4337V-PAPNS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM σου4771P-GS ἀνεῳγμένοι455V-RMPNP τοῦ3588T-GSN ἀκοῦσαι191V-AAN προσευχὴν4335N-ASF δούλου1401N-GSM σου4771P-GS ἣν3739 R-ASF ἐγὼ1473P-NS προσεύχομαι4336V-PMI-1S ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS σήμερον4594ADV ἡμέραν2250N-ASF καὶ2532CONJ νύκτα3571N-ASF περὶ4012PREP υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI δούλων1401N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐξαγορεύωV-PAI-1S ἐπὶ1909PREP ἁμαρτίαις266N-DPF υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ἃς3739 R-APF ἡμάρτομέν264V-AAI-1P σοι4771P-DS καὶ2532ADV ἐγὼ1473P-NS καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM πατρός3962N-GSM μου1473P-GS ἡμάρτομεν264V-AAI-1P

7 διαλύσειN-DSF διελύσαμεν1262V-AAI-1P πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐφυλάξαμεν5442V-AAI-1P τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN προστάγματαN-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κρίματα2917N-APN 3739 R-APN ἐνετείλω1781V-AMI-2S τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM παιδί3816N-DSM σου4771P-GS

8 μνήσθητι3403V-APD-2S δὴ1161PRT τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ὃν3739 R-ASM ἐνετείλω1781V-AMI-2S τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM παιδί3816N-DSM σου4771P-GS λέγων3004V-PAPNS Ὑμεῖς4771P-NP ἐὰν1437CONJ ἀσυνθετήσητεV-AAS-2P ἐγὼ1473P-NS διασκορπιῶ1287V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM λαοῖς2992N-DPM

9 καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ ἐπιστρέψητε1994V-AAS-2P πρός4314PREP με1473P-AS καὶ2532CONJ φυλάξητε5442V-AAS-2P τὰς3588T-APF ἐντολάς1785N-APF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ποιήσητε4160V-AAS-2P αὐτάς846D-APF ἐὰν1437CONJ 1510V-PAS-3S 3588T-NSF διασπορὰ1290N-NSF ὑμῶν4771P-GP ἀπ575PREP ἄκρου206A-GSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἐκεῖθεν1564ADV συνάξω4863V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ εἰσάξω1521V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM ὃν3739 R-ASM ἐξελεξάμην1586V-AMI-1S κατασκηνῶσαι2681V-AAN τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN μου1473P-GS ἐκεῖ1563ADV

10 καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM παῖδές3816N-NPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ λαός2992N-NSM σου4771P-GS οὓς3739 R-APM ἐλυτρώσω3084V-AMI-2S ἐν1722PREP δυνάμει1411N-DSF σου4771P-GS τῇ3588T-DSF μεγάλῃ3173A-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF σου4771P-GS τῇ3588T-DSF κραταιᾷ2900A-DSF

11 μὴ3165ADV δή1161PRT κύριε2962N-VSM ἀλλ235CONJ ἔστω1510V-PAD-3S τὸ3588T-NSN οὖς3775N-NSN σου4771P-GS προσέχον4337V-PAPNS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF προσευχὴν4335N-ASF τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF προσευχὴν4335N-ASF παίδων3816N-GPM σου4771P-GS τῶν3588T-GPM θελόντων2309V-PAPGP φοβεῖσθαι5399V-PMN τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ εὐόδωσον2137V-AAD-2S δὴ1161PRT τῷ3588T-DSM παιδί3816N-DSM σου4771P-GS σήμερον4594ADV καὶ2532CONJ δὸς1325V-AAD-2S αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP οἰκτιρμοὺς3628N-APM ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM ἀνδρὸς435N-GSM τούτου3778D-GSM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἤμην1510V-IMI-1S οἰνοχόοςN-NSN τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP μηνὶ3303N-DSM ΝισανN-PRI ἔτους2094N-GSN εἰκοστοῦA-GSN ΑρθασασθαN-PRI βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM οἶνος3631N-NSM ἐνώπιον1799PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-1S τὸν3588T-ASM οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ ἔδωκα1325V-AAI-1S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἕτερος2087A-NSM ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM

2 καὶ2532CONJ εἶπέν3004V-AAI-3S μοι1473P-DS 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Διὰ1223PREP τί5100I-ASN τὸ3588T-NSN πρόσωπόν4383N-NSN σου4771P-GS πονηρὸν4190A-NSN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἶ1510V-PAI-2S μετριάζωνV-PAPNS οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S τοῦτο3778D-NSN εἰ1487CONJ μὴ3165ADV πονηρία4189N-NSF καρδίας2588N-GSF καὶ2532CONJ ἐφοβήθην5399V-API-1S πολὺ4183A-ASN σφόδρα4970ADV

3 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM 3588T-VSM βασιλεὺς935N-VSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM ζήτω2212V-PAD-3S διὰ1223PREP τί5100I-ASN οὐ3364ADV μὴ3165ADV γένηται1096V-AMS-3S πονηρὸν4190A-NSN τὸ3588T-NSN πρόσωπόν4383N-NSN μου1473P-GS διότι1360CONJ 3588T-NSF πόλις4172N-NSF οἶκος3624N-NSM μνημείων3419N-GPN πατέρων3962N-GPM μου1473P-GS ἠρημώθη2049V-API-3S καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πύλαι4439N-NPF αὐτῆς846D-GSF κατεβρώθησανV-API-3P ἐν1722PREP πυρί4442N-DSN

4 καὶ2532CONJ εἶπέν3004V-AAI-3S μοι1473P-DS 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Περὶ4012PREP τίνος5100I-GSN τοῦτο3778D-ASN σὺ4771P-NS ζητεῖς2212V-PAI-2S καὶ2532CONJ προσηυξάμην4336V-AMI-1S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM

5 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Εἰ1487CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ἀγαθόν18A-ASM καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ ἀγαθυνθήσεταιV-FPI-3S 3588T-NSM παῖς3816N-NSM σου4771P-GS ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS ὥστε5620CONJ πέμψαι3992V-AAN αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP Ιουδα2448N-PRI εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF μνημείων3419N-GPN πατέρων3962N-GPM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀνοικοδομήσω456V-FAI-1S αὐτήν846D-ASF

6 καὶ2532CONJ εἶπέν3004V-AAI-3S μοι1473P-DS 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF παλλακὴN-NSF 3588T-NSF καθημένη2521V-PMPNS ἐχόμενα2192V-PMPAP αὐτοῦ846D-GSM Ἕως2193ADV πότε4218ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF πορεία4197N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ πότε4218ADV ἐπιστρέψεις1994V-FAI-3S καὶ2532CONJ ἠγαθύνθηV-API-3S ἐνώπιον1799ADV τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἀπέστειλέν649V-AAI-3S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἔδωκα1325V-AAI-1S αὐτῷ846D-DSM ὅρον3735N-ASM

7 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Εἰ1487CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ἀγαθόν18A-ASM δότω1325V-AAD-3S μοι1473P-DS ἐπιστολὰς1992N-APF πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἐπάρχουςN-APM πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM ὥστε5620CONJ παραγαγεῖν3855V-AAN με1473P-AS ἕως2193CONJ ἔλθω2064V-AAS-1S ἐπὶ1909PREP Ιουδαν2455N-ASM

8 καὶ2532CONJ ἐπιστολὴν1992N-ASF ἐπὶ1909PREP Ασαφ760N-PRI φύλακα5441N-ASM τοῦ3588T-GSM παραδείσου3857N-GSM ὅς3739 R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ὥστε5620CONJ δοῦναί1325V-AAN μοι1473P-DS ξύλα3586N-APN στεγάσαιV-AAN τὰς3588T-APF πύλας4439N-APF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τεῖχος5038N-ASN τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM ὃν3739 R-ASM εἰσελεύσομαι1525V-FMI-1S εἰς1519PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἔδωκέν1325V-AAI-3S μοι1473P-DS 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ὡς3739CONJ χεὶρ5495N-NSF θεοῦ2316N-GSM 3588T-NSF ἀγαθή18A-NSF

9 καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-1S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἐπάρχουςN-APM πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM καὶ2532CONJ ἔδωκα1325V-AAI-1S αὐτοῖς846D-DPM τὰς3588T-APF ἐπιστολὰς1992N-APF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἀρχηγοὺς747N-APM δυνάμεως1411N-GSF καὶ2532CONJ ἱππεῖς2460N-NPM

10 καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S ΣαναβαλλατN-PRI 3588T-NSM ΑρωνιN-PRI καὶ2532CONJ ΤωβιαN-PRI 3588T-NSM δοῦλος1401N-NSM 3588T-NSM ΑμμωνιN-PRI καὶ2532CONJ πονηρὸν4190A-ASM αὐτοῖς846D-DPM ἐγένετο1096V-ANI-3S ὅτι3754CONJ ἥκει1854V-PAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ζητῆσαι2212V-AAN ἀγαθὸν18A-ASN τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI

11 Καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-1S εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἤμην1510V-IMI-1S ἐκεῖ1563ADV ἡμέρας2250N-APF τρεῖς5140N-NUI

12 καὶ2532CONJ ἀνέστην450V-AAI-1S νυκτὸς3571N-GSF ἐγὼ1473P-NS καὶ2532CONJ ἄνδρες435N-NPM ὀλίγοι3641A-NPM μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀπήγγειλα518V-AAI-1S ἀνθρώπῳ444N-DSM τί5100I-ASN 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM δίδωσιν1325V-PAI-3S εἰς1519PREP καρδίαν2588N-ASF μου1473P-GS τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ κτῆνος2934N-NSN οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS εἰ1487CONJ μὴ3165ADV τὸ3588T-NSN κτῆνος2934N-NSN 3739 R-DSN ἐγὼ1473P-NS ἐπιβαίνω1910V-PAI-1S ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSN

13 καὶ2532CONJ ἐξῆλθον1831V-AAI-1S ἐν1722PREP πύλῃ4439N-DSF τοῦ3588T-GSM γωληλαN-PRI καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP στόμα4750N-ASN πηγῆς4077N-GSF τῶν3588T-GPF συκῶν4808N-GPF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP πύλην4439N-ASF τῆς3588T-GSF κοπρίας2874N-GSF καὶ2532CONJ ἤμην1510V-IMI-1S συντρίβων4937V-PAPNS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN τείχει5038N-DSN Ιερουσαλημ2419N-PRI 3739 R-NSM αὐτοὶ846D-NPM καθαιροῦσιν2507V-PAI-3P καὶ2532CONJ πύλαι4439N-NPF αὐτῆς846D-GSF κατεβρώθησανV-API-3P πυρί4442N-DSN

14 καὶ2532CONJ παρῆλθον3928V-AAI-1S ἐπὶ1909PREP πύλην4439N-ASF τοῦ3588T-GSM ΑινN-PRI καὶ2532CONJ εἰς1519PREP κολυμβήθραν2861N-ASF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S τόπος5117N-NSM τῷ3588T-DSN κτήνει2934N-DSN παρελθεῖν3928V-AAN ὑποκάτω5270ADV μου1473P-GS

15 καὶ2532CONJ ἤμην1510V-IMI-1S ἀναβαίνων305V-PAPNS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN τείχει5038N-DSN χειμάρρου5493N-GSM νυκτὸς3571N-GSF καὶ2532CONJ ἤμην1510V-IMI-1S συντρίβων4937V-PAPNS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN τείχει5038N-DSN καὶ2532CONJ ἤμην1510V-IMI-1S ἐν1722PREP πύλῃ4439N-DSF τῆς3588T-GSF φάραγγος5327N-GSF καὶ2532CONJ ἐπέστρεψα1994V-AAI-1S

16 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM φυλάσσοντες5442V-PAPNP οὐκ3364ADV ἔγνωσαν1097V-AAI-3P τί5100I-ASN ἐπορεύθην4198V-API-1S καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ἐγὼ1473P-NS ποιῶ4160V-PAI-1S καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM Ιουδαίοις2453N-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἱερεῦσιν2409N-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἐντίμοις1784A-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM στρατηγοῖς4755N-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM καταλοίποις2645A-DPM τοῖς3588T-DPM ποιοῦσιν4160V-PAPDP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN ἕως2193CONJ τότε5119ADV οὐκ3364ADV ἀπήγγειλα518V-AAI-1S

17 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Ὑμεῖς4771P-AP βλέπετε991V-PAI-2P τὴν3588T-ASF πονηρίαν4189N-ASF ἐν1722PREP 3739 R-DSF ἐσμεν1510V-PAI-1P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF πῶς4459ADV Ιερουσαλημ2419N-PRI ἔρημος2048N-NSF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πύλαι4439N-NPF αὐτῆς846D-GSF ἐδόθησαν1325V-API-3P πυρί4442N-DSN δεῦτε1205INJ καὶ2532CONJ διοικοδομήσωμενV-AAS-1P τὸ3588T-ASN τεῖχος5038N-ASN Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐσόμεθα1510V-FMI-1P ἔτι2089ADV ὄνειδος3681N-NSN

18 καὶ2532CONJ ἀπήγγειλα518V-AAI-1S αὐτοῖς846D-DPM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S ἀγαθὴ18A-NSF ἐπ1909PREP ἐμέ1473P-AS καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM οὓς3739 R-APM εἶπέν3004V-AAI-3S μοι1473P-DS καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Ἀναστῶμεν450V-AAS-1P καὶ2532CONJ οἰκοδομήσωμεν3618V-AAS-1P καὶ2532CONJ ἐκραταιώθησαν2901V-API-3P αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP ἀγαθόν18A-ASM

19 καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S ΣαναβαλλατN-PRI 3588T-NSM ΑρωνιN-PRI καὶ2532CONJ ΤωβιαN-PRI 3588T-NSM δοῦλος1401N-NSM 3588T-NSM ΑμμωνιN-PRI καὶ2532CONJ ΓησαμN-PRI 3588T-NSM ΑραβιN-PRI καὶ2532CONJ ἐξεγέλασανV-AAI-3P ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P Τί5100I-NSN τὸ3588T-NSN ῥῆμα4487N-NSN τοῦτο3778D-NSN 3739 R-NSM ὑμεῖς4771P-NP ποιεῖτε4160V-PAI-2P 2228PRT ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ὑμεῖς4771P-NP ἀποστατεῖτεV-PAI-2P

20 καὶ2532CONJ ἐπέστρεψα1994V-AAI-1S αὐτοῖς846D-DPM λόγον3056N-ASM καὶ2532CONJ εἶπα3004V-AAI-1S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM αὐτὸς846D-NSM εὐοδώσει2137V-FAI-3S ἡμῖν1473P-DP καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-NP δοῦλοι1401N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καθαροί2513A-NPM καὶ2532CONJ οἰκοδομήσομεν3618V-FAI-1P καὶ2532CONJ ὑμῖν4771P-DP οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S μερὶς3310N-NSF καὶ2532CONJ δικαιοσύνη1343N-NSF καὶ2532CONJ μνημόσυνον3422N-ASN ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S ΕλισουβN-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM 3588T-NSM μέγας3173A-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησαν3618V-AAI-3P τὴν3588T-ASF πύλην4439N-ASF τὴν3588T-ASF προβατικήν4262A-ASF αὐτοὶ846D-NPM ἡγίασαν37V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P θύρας2374N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἕως2193PREP πύργου4444N-GSM τῶν3588T-GPM ἑκατὸν1540N-NUI ἡγίασαν37V-AAI-3P ἕως2193PREP πύργου4444N-GSM ΑνανεηλN-PRI

2 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP χεῖρας5495N-APF υἱῶν5207N-GPM ἀνδρῶν435N-GPM Ιεριχω2410N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP χεῖρας5495N-APF υἱῶν5207N-GPM ΖακχουρN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑμαριN-PRI

3 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF πύλην4439N-ASF τὴν3588T-ASF ἰχθυηρὰνA-ASF ᾠκοδόμησαν3618V-AAI-3P υἱοὶ5207N-NPM ΑσαναN-PRI αὐτοὶ846D-NPM ἐστέγασανV-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P θύρας2374N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ κλεῖθραN-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ μοχλοὺςN-APM αὐτῆς846D-GSF

4 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP χεῖρα5495N-ASF αὐτῶν846D-GPM κατέσχεν2722V-AAI-3S ἀπὸ575PREP ΡαμωθN-PRI υἱὸς5207N-NSM Ουρια3774N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑκωςN-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP χεῖρα5495N-ASF αὐτῶν846D-GPM κατέσχεν2722V-AAI-3S ΜοσολλαμN-PRI υἱὸς5207N-NSM Βαραχιου914N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΜασεζεβηλN-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP χεῖρα5495N-ASF αὐτῶν846D-GPM κατέσχεν2722V-AAI-3S Σαδωκ4524N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΒααναN-PRI

5 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP χεῖρα5495N-ASF αὐτῶν846D-GPM κατέσχοσαν2722V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ΘεκωινN-PRI καὶ2532CONJ αδωρηεμN-PRI οὐκ3364ADV εἰσήνεγκαν1533V-AAI-3P τράχηλον5137N-ASM αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP δουλείαν1397N-ASF αὐτῶν846D-GPM

6 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF πύλην4439N-ASF τοῦ3588T-GSM ΙσαναN-PRI ἐκράτησαν2902V-AAI-3P ΙοιδαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΦασεκN-PRI καὶ2532CONJ ΜεσουλαμN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΒασωδιαN-PRI αὐτοὶ846D-NPM ἐστέγασανV-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P θύρας2374N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ κλεῖθραN-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ μοχλοὺςN-APM αὐτῆς846D-GSF

7  

8 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP χεῖρα5495N-ASF αὐτῶν846D-GPM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S Ανανιας367N-PRI υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ΡωκειμN-PRI καὶ2532CONJ κατέλιπον2641V-AAI-3P Ιερουσαλημ2419N-PRI ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN τοῦ3588T-GSN πλατέος4116A-GSN

9 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP χεῖρα5495N-ASF αὐτῶν846D-GPM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΡαφαιαN-PRI ἄρχων758N-NSM ἡμίσους2255A-GSM περιχώρου4066N-GSM Ιερουσαλημ2419N-PRI

10 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP χεῖρα5495N-ASF αὐτῶν846D-GPM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΙεδαιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΕρωμαφN-PRI καὶ2532CONJ κατέναντι2713PREP οἰκίας3614N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΑτουςN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑσβανιαN-PRI

11 καὶ2532CONJ δεύτερος1208A-NSM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΜελχιαςN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΗραμN-PRI καὶ2532CONJ ΑσουβN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΦααθμωαβN-PRI καὶ2532CONJ ἕως2193PREP πύργου4444N-GSM τῶν3588T-GPM θαννουριμN-PRI

12 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΣαλουμN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑλλωηςN-PRI ἄρχων758N-NSM ἡμίσους2255A-GSM περιχώρου4066N-GSM Ιερουσαλημ2419N-PRI αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF θυγατέρες2364N-NPF αὐτοῦ846D-GSM

13 τὴν3588T-ASF πύλην4439N-ASF τῆς3588T-GSF φάραγγος5327N-GSF ἐκράτησαν2902V-AAI-3P ΑνουνN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP ΖανωN-PRI αὐτοὶ846D-NPM ᾠκοδόμησαν3618V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P θύρας2374N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ κλεῖθραN-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ μοχλοὺςN-APM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ χιλίους5507A-APM πήχεις4083A-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN τείχει5038N-DSN ἕως2193PREP πύλης4439N-GSF τῆς3588T-GSF κοπρίας2874N-GSF

14 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF πύλην4439N-ASF τῆς3588T-GSF κοπρίας2874N-GSF ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΜελχιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΡηχαβN-PRI ἄρχων758N-NSM περιχώρου4066N-GSM ΒηθαχαρμN-PRI αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐσκέπασανV-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P θύρας2374N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ κλεῖθραN-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ μοχλοὺςN-APM αὐτῆς846D-GSF

15 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN τεῖχος5038N-ASN κολυμβήθρας2861N-GSF τῶν3588T-GPN κωδίωνN-GPN τῇ3588T-DSF κουρᾷN-DSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τῶν3588T-GPF κλιμάκωνN-GPF τῶν3588T-GPF καταβαινουσῶν2597V-PAPGP ἀπὸ575PREP πόλεως4172N-GSF Δαυιδ1138N-PRI

16 ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΝεεμιαςN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑζαβουχN-PRI ἄρχων758N-NSM ἡμίσους2255A-GSM περιχώρου4066N-GSM ΒηθσουρN-PRI ἕως2193PREP κήπου2779N-GSM τάφου5028N-GSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF κολυμβήθρας2861N-GSF τῆς3588T-GSF γεγονυίας1096V-RAPGS καὶ2532CONJ ἕως2193PREP ΒηθαγγαβαριμN-PRI

17 ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐκράτησαν2902V-AAI-3P οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM ΡαουμN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΒανιN-PRI ἐπὶ1909PREP χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΑσαβιαN-PRI ἄρχων758N-NSM ἡμίσους2255A-GSM περιχώρου4066N-GSM ΚειλαN-PRI τῷ3588T-DSM περιχώρῳ4066N-DSM αὐτοῦ846D-GSM

18 μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκράτησαν2902V-AAI-3P ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτῶν846D-GPM ΒενιN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΗναδαδN-PRI ἄρχων758N-NSM ἡμίσους2255A-GSM περιχώρου4066N-GSM ΚειλαN-PRI

19 καὶ2532CONJ ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ΑζουρN-PRI υἱὸς5207N-NSM Ἰησοῦ2424N-PRI ἄρχων758N-NSM τοῦ3588T-GSM ΜασφεN-PRI μέτρον3358N-ASN δεύτερον1208A-ASM πύργου4444N-GSM ἀναβάσεωςN-GSF τῆς3588T-GSF συναπτούσηςV-PAPGS τῆς3588T-GSF γωνίας1137N-GSF

20 μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΒαρουχN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΖαβουN-PRI μέτρον3358N-ASN δεύτερον1208A-ASN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γωνίας1137N-GSF ἕως2193PREP θύρας2374N-GSF ΒηθελισουβN-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM τοῦ3588T-GSM μεγάλου3173A-GSM

21 μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΜεραμωθN-PRI υἱὸς5207N-NSM Ουρια3774N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑκωςN-PRI μέτρον3358N-ASN δεύτερον1208A-ASN ἀπὸ575PREP θύρας2374N-GSF ΒηθελισουβN-PRI ἕως2193CONJ ἐκλείψεωςN-GSF ΒηθελισουβN-PRI

22 καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκράτησαν2902V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM ἄνδρες435N-NPM ΑχεχαρN-PRI

23 καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S Βενιαμιν958N-PRI καὶ2532CONJ ΑσουβN-PRI κατέναντι2713ADV οἴκου3624N-GSM αὐτῶν846D-GPM μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΑζαριαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΜαασηαN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Ανανια367N-PRI ἐχόμενα2192V-PMPAP οἴκου3624N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

24 μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΒανιN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΗναδαδN-PRI μέτρον3358N-ASN δεύτερον1208A-ASN ἀπὸ575PREP ΒηθαζαριαN-PRI ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF γωνίας1137N-GSF καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF καμπῆς2578N-GSF

25 ΦαλαλN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΕυζαιN-PRI ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF τῆς3588T-GSF γωνίας1137N-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM πύργος4444N-NSM 3588T-NSM ἐξέχων1810V-PAPNS ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM 3588T-NSM ἀνώτερος511A-1ACNSM 3588T-NSM τῆς3588T-GSF αὐλῆς833N-GSF τῆς3588T-GSF φυλακῆς5438N-GSF καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ΦαδαιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM Φορος5411N-PRI

26 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ναθινιμN-PRI ἦσαν1510V-IAI-3P οἰκοῦντες3611V-PAPNP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ΩφαλN-PRI ἕως2193PREP κήπου2779N-GSM πύλης4439N-GSF τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN εἰς1519PREP ἀνατολάς395N-APF καὶ2532CONJ 3588T-NSM πύργος4444N-NSM 3588T-NSM ἐξέχων1810V-PAPNS

27 μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκράτησαν2902V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ΘεκωινN-PRI μέτρον3358N-ASN δεύτερον1208A-ASN ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF τοῦ3588T-GSM πύργου4444N-GSM τοῦ3588T-GSM μεγάλου3173A-GSM τοῦ3588T-GSM ἐξέχοντος1810V-PAPGS καὶ2532CONJ ἕως2193CONJ τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN τοῦ3588T-GSM ΟφλαN-PRI

28 ἀνώτερον507PREP πύλης4439N-GSF τῶν3588T-GPM ἵππων2462N-GPM ἐκράτησαν2902V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM ἀνὴρ435N-NSM ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF οἴκου3624N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

29 μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΣαδδουκN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΕμμηρN-PRI ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF οἴκου3624N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΣαμαιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣεχενιαN-PRI φύλαξ5441N-NSM τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF τῆς3588T-GSF ἀνατολῆς395N-GSF

30 μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S Ανανια367N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣελεμιαN-PRI καὶ2532CONJ ΑνουμN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣελεφN-PRI 3588T-NSM ἕκτος1622A-NSM μέτρον3358N-ASN δεύτερον1208A-ASN μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΜεσουλαμN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΒαρχιαN-PRI ἐξ1537PREP ἐναντίας1727A-GSF γαζοφυλακίου1049N-GSN αὐτοῦ846D-GSM

31 μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM ἐκράτησεν2902V-AAI-3S ΜελχιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ΣαραφιN-PRI ἕως2193PREP ΒηθαναθινιμN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ῥοποπῶλαιN-NPM ἀπέναντι561PREP πύλης4439N-GSF τοῦ3588T-GSM ΜαφεκαδN-PRI καὶ2532CONJ ἕως2193PREP ἀναβάσεωςN-GSF τῆς3588T-GSF καμπῆς2578N-GSF

32 καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM ἀναβάσεωςN-GSF τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF τῆς3588T-GSF προβατικῆς4262A-GSF ἐκράτησαν2902V-AAI-3P οἱ3588T-NPM χαλκεῖς5471N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ῥοποπῶλαιN-NPM

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἡνίκα2259ADV ἤκουσεν191V-AAI-3S ΣαναβαλλατN-PRI ὅτι3754CONJ ἡμεῖς1473P-NP οἰκοδομοῦμεν3618V-PAI-1P τὸ3588T-ASN τεῖχος5038N-ASN καὶ2532CONJ πονηρὸν4190A-NSN ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ὠργίσθη3710V-API-3S ἐπὶ1909PREP πολὺ4183A-ASN καὶ2532CONJ ἐξεγέλαV-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM Ιουδαίοις2453N-DPM

2 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP τῶν3588T-GPM ἀδελφῶν80N-GPM αὐτοῦ846D-GSM Αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF δύναμις1411N-NSF ΣομορωνN-PRI ὅτι3754CONJ οἱ3588T-NPM Ιουδαῖοι2453N-NPM οὗτοι3778D-NPM οἰκοδομοῦσιν3618V-PAI-3P τὴν3588T-ASF ἑαυτῶν1438D-GPM πόλιν4172N-ASF

3 καὶ2532CONJ ΤωβιαςN-PRI 3588T-NSM ΑμμανίτηςN-NSM ἐχόμενα2192V-PMPAP αὐτοῦ846D-GSM ἦλθεν2064V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P πρὸς4314PREP ἑαυτούς1438D-APM Μὴ3165ADV θυσιάσουσινV-FAI-3P 2228CONJ φάγονται2068V-FMI-3P ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM αὐτῶν846D-GPM οὐχὶ3364ADV ἀναβήσεται305V-FMI-3S ἀλώπηξ258N-NSF καὶ2532CONJ καθελεῖ2507V-FAI-3S τὸ3588T-ASN τεῖχος5038N-ASN λίθων3037N-GPM αὐτῶν846D-GPM

4 ἄκουσον191V-AAD-2S 3588T-NSM θεὸς2316N-VSM ἡμῶν1473P-GP ὅτι3754CONJ ἐγενήθημεν1096V-API-1P εἰς1519PREP μυκτηρισμόνN-ASM καὶ2532CONJ ἐπίστρεψον1994V-AAD-2S ὀνειδισμὸν3680N-ASM αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP κεφαλὴν2776N-ASF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ δὸς1325V-AAD-2S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP μυκτηρισμὸνN-ASM ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF αἰχμαλωσίας161N-GSF

5 καὶ2532CONJ μὴ3165ADV καλύψῃς2572V-AAS-2S ἐπὶ1909PREP ἀνομίαν458N-ASF

6  

7 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739ADV ἤκουσεν191V-AAI-3S ΣαναβαλλατN-PRI καὶ2532CONJ ΤωβιαN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Ἄραβες690N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ΑμμανῖταιN-NPM ὅτι3754CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S φυὴN-NSF τοῖς3588T-DPN τείχεσιν5038N-DPN Ιερουσαλημ2419N-PRI ὅτι3754CONJ ἤρξαντο757V-AMI-3P αἱ3588T-NPF διασφαγαὶN-NPF ἀναφράσσεσθαιV-PMN καὶ2532CONJ πονηρὸν4190A-ASN αὐτοῖς846D-DPM ἐφάνη5316V-API-3S σφόδρα4970ADV

8 καὶ2532CONJ συνήχθησαν4863V-API-3P πάντες3956A-NPM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸ846D-ASN ἐλθεῖν2064V-AAN παρατάξασθαιV-AMP ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

9 καὶ2532CONJ προσηυξάμεθα4336V-AMI-1P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἐστήσαμεν2476V-AAI-1P προφύλακαςN-APM ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ νυκτὸς3571N-GSF ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM

10 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιουδας2455N-NSM Συνετρίβη4937V-API-3S 3588T-NSF ἰσχὺς2479N-NSF τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSM χοῦς5522N-NSM πολύς4183A-NSM καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-NP οὐ3364ADV δυνησόμεθα1410V-FMI-1P οἰκοδομεῖν3618V-PAN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN τείχει5038N-DSN

11 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P οἱ3588T-NPM θλίβοντες2346V-PAPNP ἡμᾶς1473P-AP Οὐ3364ADV γνώσονται1097V-FMI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ὄψονται3708V-FMI-3P ἕως2193CONJ ὅτου3748RI-GSN ἔλθωμεν2064V-AAS-1P εἰς1519PREP μέσον3319A-ASM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ φονεύσωμεν5407V-AAS-1P αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ καταπαύσωμεν2664V-AAS-1P τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN

12 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὡς3739CONJ ἤλθοσαν2064V-AAI-3P οἱ3588T-NPM Ιουδαῖοι2453N-NPM οἱ3588T-NPM οἰκοῦντες3611V-PAPNP ἐχόμενα2192V-PMPAP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ εἴποσανV-AAI-3P ἡμῖν1473P-DP Ἀναβαίνουσιν305V-PAI-3P ἐκ1537PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM τόπων5117N-GPM ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP

13 καὶ2532CONJ ἔστησα2476V-AAI-1S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN κατώτατα2737A-APNS τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM κατόπισθενPREP τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM σκεπεινοῖςN-DPM καὶ2532CONJ ἔστησα2476V-AAI-1S τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM κατὰ2596PREP δήμους1218N-APM μετὰ3326PREP ῥομφαιῶν4501N-GPF αὐτῶν846D-GPM λόγχας3057N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τόξα5115N-APN αὐτῶν846D-GPM

14 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἀνέστην450V-AAI-1S καὶ2532CONJ εἶπα3004V-AAI-1S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἐντίμους1784A-APM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM στρατηγοὺς4755N-APM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM καταλοίπους2645A-APM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM Μὴ3165ADV φοβηθῆτε5399V-APS-2P ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM μνήσθητε3403V-APS-2P τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP τοῦ3588T-GSM μεγάλου3173A-GSM καὶ2532CONJ φοβεροῦ5398A-GSM καὶ2532CONJ παρατάξασθεV-AMD-2P περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM ἀδελφῶν80N-GPM ὑμῶν4771P-GP υἱῶν5207N-GPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ θυγατέρων2364N-GPF ὑμῶν4771P-GP γυναικῶν1135N-GPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οἴκων3624N-GPM ὑμῶν4771P-GP

15 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἡνίκα2259ADV ἤκουσαν191V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἐχθροὶ2190N-NPM ἡμῶν1473P-GP ὅτι3754CONJ ἐγνώσθη1097V-API-3S ἡμῖν1473P-DP καὶ2532CONJ διεσκέδασενV-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὴν3588T-ASF βουλὴν1012N-ASF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπεστρέψαμεν1994V-AAI-1P πάντες3956A-NPM ἡμεῖς1473P-NP εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN τεῖχος5038N-ASN ἀνὴρ435N-NSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

16 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἐκείνης1565D-GSF ἥμισυ2255A-NSN τῶν3588T-GPM ἐκτετιναγμένων1621V-RMPGP ἐποίουν4160V-IAI-3P τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN καὶ2532CONJ ἥμισυ2255A-ASN αὐτῶν846D-GPM ἀντείχοντο472V-IMI-3P καὶ2532CONJ λόγχαι3057N-NPF καὶ2532CONJ θυρεοὶ2375N-NPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN τόξα5115N-NPN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM θώρακες2382N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM ὀπίσω3694PREP παντὸς3956A-GSM οἴκου3624N-GSM Ιουδα2448N-PRI

17 τῶν3588T-GPM οἰκοδομούντων3618V-PAPGP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN τείχει5038N-DSN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM αἴροντες142V-PAPNP ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ἀρτῆρσινN-DPM ἐν1722PREP ὅπλοις3696N-DPN ἐν1722PREP μιᾷ1519A-DSF χειρὶ5495N-DSF ἐποίει4160V-IAI-3S αὐτὸ846D-ASN τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN καὶ2532CONJ μία1520A-NPN ἐκράτει2904N-DSN τὴν3588T-ASF βολίδα1002N-ASF

18 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM οἰκοδόμοι3620N-NPM ἀνὴρ435N-NSM ῥομφαίαν4501N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐζωσμένος2224V-RPPNS ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ὀσφὺν3751N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ᾠκοδομοῦσαν3618V-AAI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSM σαλπίζων4537V-PAPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κερατίνῃN-DSF ἐχόμενα2192V-PMPAP αὐτοῦ846D-GSM

19 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἐντίμους1784A-APM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM καταλοίπους2645A-APM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM Τὸ3588D-NSN ἔργον2041N-NSN πλατὺ4116A-NSN καὶ2532CONJ πολύ4183A-NSN καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-NP σκορπιζόμεθα4650V-PMI-1P ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN μακρὰν3112ADV ἀνὴρ435N-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

20 ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM οὗ3739 R-GSM ἐὰν1437CONJ ἀκούσητε191V-AAS-2P τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF τῆς3588T-GSF κερατίνηςN-GSF ἐκεῖ1563ADV συναχθήσεσθε4863V-FPI-2P πρὸς4314PREP ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἡμῶν1473P-GP πολεμήσει4170V-FAI-3S περὶ4012PREP ἡμῶν1473P-GP

21 καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-NP ποιοῦντες4160V-PAPNP τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN καὶ2532CONJ ἥμισυ2255A-NSN αὐτῶν846D-GPM κρατοῦντες2902V-PAPNP τὰς3588T-APF λόγχας3057N-APF ἀπὸ575PREP ἀναβάσεωςN-GSF τοῦ3588T-GSM ὄρθρου3722N-GSM ἕως2193CONJ ἐξόδου1841N-GSF τῶν3588T-GPM ἄστρων798N-GPN

22 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM εἶπα2036V-AAI-1S τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM Αὐλίσθητε835V-APD-2P ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἔστω1510V-PAD-3S ὑμῖν4771P-DP 3588T-NSF νὺξ3571N-NSF προφυλακὴN-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF ἔργον2041N-NSN

23 καὶ2532CONJ ἤμην1510V-IAI-1S ἐγὼ1473P-NS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM τῆς3588T-GSF προφυλακῆςN-GSF ὀπίσω3694ADV μου1473P-GS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἐξ1537PREP ἡμῶν1473P-GP ἐκδιδυσκόμενοςV-PMPNS ἀνὴρ435N-NSM τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN αὐτοῦ846D-GSM

Κεφάλαιο 5

1 Καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S κραυγὴ2906N-NSF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ γυναικῶν1135N-GPF αὐτῶν846D-GPM μεγάλη3173A-NSF πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM αὐτῶν846D-GPM τοὺς3588T-APM Ιουδαίους2453N-APM

2 καὶ2532CONJ ἦσάν1510V-IAI-3P τινες5100I-NPM λέγοντες3004V-PAPNP Ἐν1722PREP υἱοῖς5207N-DPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἐν1722PREP θυγατράσιν2364N-DPF ἡμῶν1473P-GP ἡμεῖς1473P-NP πολλοί4183A-NPM καὶ2532CONJ λημψόμεθα2983V-FMI-1P σῖτον4621N-ASM καὶ2532CONJ φαγόμεθα2068V-FMI-1P καὶ2532CONJ ζησόμεθα2198V-FMI-1P

3 καὶ2532CONJ εἰσίν1510V-PAI-3P τινες5100I-NPM λέγοντες3004V-PAPNP Ἀγροὶ68N-NPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἀμπελῶνες290N-NPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ οἰκίαι3614N-NPF ἡμῶν1473P-GP ἡμεῖς1473P-NP διεγγυῶμενV-PAI-1P καὶ2532CONJ λημψόμεθα2983V-FMI-1P σῖτον4621N-ASM καὶ2532CONJ φαγόμεθα2068V-FMI-1P

4 καὶ2532CONJ εἰσίν1510V-PAI-3P τινες5100I-NPM λέγοντες3004V-PAPNP Ἐδανεισάμεθα1155V-AMI-1P ἀργύριον694N-ASN εἰς1519PREP φόρους5411N-APM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἀγροὶ68N-NPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἀμπελῶνες290N-NPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ οἰκίαι3614N-NPF ἡμῶν1473P-GP

5 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ὡς3739CONJ σὰρξ4561N-NSF ἀδελφῶν80N-GPM ἡμῶν1473P-GP σὰρξ4561N-NSF ἡμῶν1473P-GP ὡς3739CONJ υἱοὶ5207N-NPM αὐτῶν846D-GPM υἱοὶ5207N-NPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἡμεῖς1473P-NP καταδυναστεύομεν2616V-PAI-1P τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF ἡμῶν1473P-GP εἰς1519PREP δούλους1401N-APM καὶ2532CONJ εἰσὶν1510V-PAI-3P ἀπὸ575PREP θυγατέρων2364N-GPF ἡμῶν1473P-GP καταδυναστευόμεναι2616V-PMPNP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S δύναμις1411N-NSF χειρῶν5495N-GPF ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἀγροὶ68N-NPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἀμπελῶνες290N-NPM ἡμῶν1473P-GP τοῖς3588T-DPM ἐντίμοις1784A-DPM

6 καὶ2532CONJ ἐλυπήθην3076V-API-1S σφόδρα4970ADV καθὼς2531CONJ ἤκουσα191V-AAI-1S τὴν3588T-ASF κραυγὴν2906N-ASF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM

7 καὶ2532CONJ ἐβουλεύσατο1011V-ANI-3S καρδία2588N-NSF μου1473P-GS ἐπ1909PREP ἐμέ1473P-AS καὶ2532CONJ ἐμαχεσάμην3164V-AMI-1S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἐντίμους1784A-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S αὐτοῖς846D-DPM Ἀπαιτήσει523V-FAI-3S ἀνὴρ435N-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ὑμεῖς4771P-NP ἀπαιτεῖτε523V-PAI-2P καὶ2532CONJ ἔδωκα1325V-AAI-1S ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM ἐκκλησίαν1577N-ASF μεγάλην3173A-ASF

8 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S αὐτοῖς846D-DPM Ἡμεῖς1473P-NP κεκτήμεθα2932V-RMI-1P τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM ἡμῶν1473P-GP τοὺς3588T-APM Ιουδαίους2453N-APM τοὺς3588T-APM πωλουμένους4453V-PMPAP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN ἐν1722PREP ἑκουσίῳ1596A-DSM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP πωλεῖτε4453V-PAI-2P τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἡσύχασαν2270V-AAI-3P καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὕροσαν2147V-AAI-3P λόγον3056N-ASM

9 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Οὐκ3364ADV ἀγαθὸς18A-NSM 3588T-NSM λόγος3056N-NSM ὃν3739 R-ASM ὑμεῖς4771P-NP ποιεῖτε4160V-PAI-2P οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV ἐν1722PREP φόβῳ5401N-DSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP ἀπελεύσεσθε565V-FMI-2P ἀπὸ575PREP ὀνειδισμοῦ3680N-GSM τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM ἡμῶν1473P-GP

10 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοί80N-NPM μου1473P-GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM γνωστοί1110A-NPM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἐθήκαμεν5087V-AAI-1P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ σῖτον4621N-ASM ἐγκαταλίπωμεν1459V-AAS-1P δὴ1161PRT τὴν3588T-ASF ἀπαίτησινN-ASF ταύτην3778D-ASF

11 ἐπιστρέψατε1994V-AAD-2P δὴ1161PRT αὐτοῖς846D-DPM ὡς3739CONJ σήμερον4594ADV ἀγροὺς68N-APM αὐτῶν846D-GPM ἀμπελῶνας290N-APM αὐτῶν846D-GPM ἐλαίας1636N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οἰκίας3614N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ἀργυρίου694N-GSN τὸν3588T-ASM σῖτον4621N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἔλαιον1637N-ASN ἐξενέγκατε1627V-AAD-2P αὐτοῖς846D-DPM

12 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P Ἀποδώσομεν591V-FAI-1P καὶ2532CONJ παρ3844PREP αὐτῶν846D-GPM οὐ3364ADV ζητήσομεν2212V-FAI-1P οὕτως3778ADV ποιήσομεν4160V-FAI-1P καθὼς2531ADV σὺ4771P-NS λέγεις3004V-PAI-2S καὶ2532CONJ ἐκάλεσα2564V-AAI-1S τοὺς3588T-APM ἱερεῖς2409N-APM καὶ2532CONJ ὥρκισα3726V-AAI-1S αὐτοὺς846D-APM ποιῆσαι4160V-AAN ὡς3739CONJ τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN

13 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀναβολήν311N-ASF μου1473P-GS ἐξετίναξα1621V-AAI-1S καὶ2532CONJ εἶπα3004V-AAI-1S Οὕτως3778ADV ἐκτινάξαι1621V-AAN 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πάντα3956A-ASM ἄνδρα435N-ASM ὃς3739 R-NSM οὐ3364ADV στήσει2476V-FAI-3S τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τοῦτον3778D-ASM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP κόπου2873N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S οὕτως3778ADV ἐκτετιναγμένος1621V-RPPNS καὶ2532CONJ κενός2756A-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF ἐκκλησία1577N-NSF Αμην281INJ καὶ2532CONJ ᾔνεσαν134V-AAI-3P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN

14 Ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἧς3739 R-GSF ἐνετείλατό1781V-ANI-3S μοι1473P-DS εἶναι1510V-PAN εἰς1519PREP ἄρχοντα758N-ASM αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Ιουδα2448N-PRI ἀπὸ575PREP ἔτους2094N-GSN εἰκοστοῦA-GSN καὶ2532CONJ ἕως2193CONJ ἔτους2094N-GSN τριακοστοῦA-GSN καὶ2532CONJ δευτέρου1208A-GSM τῷ3588T-DSM ΑρθασασθαN-PRI ἔτη2094N-APN δώδεκα1427N-NUI ἐγὼ1473P-NS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοί80N-NPM μου1473P-GS βίαν970N-ASF αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἔφαγον2068V-AAI-1S

15 καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF βίας970N-APF τὰς3588T-APF πρώτας4413A-APFS ἃς3739 R-APF πρὸ4253PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐβάρυναν925V-AAI-3P ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἐλάβοσαν2983V-AAI-3P παρ3844PREP αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP ἄρτοις740N-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP οἴνῳ3631N-DSM ἔσχατον2078A-ASM ἀργύριον694N-ASN δίδραχμα1323N-APN τεσσαράκοντα5062N-NUI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐκτετιναγμένοι1621V-RPPNP αὐτῶν846D-GPM ἐξουσιάζονται1850V-PMI-3P ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS οὐκ3364ADV ἐποίησα4160V-AAI-1S οὕτως3778ADV ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN φόβου5401N-GSM θεοῦ2316N-GSM

16 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἔργῳ2041N-DSN τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN τούτων3778D-GPM οὐκ3364ADV ἐκράτησα2902V-AAI-1S ἀγρὸν68N-ASM οὐκ3364ADV ἐκτησάμην2932V-AMI-1S καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM συνηγμένοι4863V-RMPNP ἐκεῖ1563ADV ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN

17 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Ιουδαῖοι2453N-NPM ἑκατὸν1540N-NUI καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI ἄνδρες435N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐρχόμενοι2064V-PMPNP πρὸς4314PREP ἡμᾶς1473P-AP ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN τῶν3588T-GPM κύκλῳ2945N-DSM ἡμῶν1473P-GP ἐπὶ1909PREP τράπεζάν5132N-ASF μου1473P-GS

18 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S γινόμενον1096V-PMPNS εἰς1519PREP ἡμέραν2250N-ASF μίαν1520A-ASF μόσχος3448N-NSM εἷς1519N-NUI καὶ2532CONJ πρόβατα4263N-APN ἓξ1803N-NUI ἐκλεκτὰ1588A-APN καὶ2532CONJ χίμαροςN-NSM ἐγίνοντό1096V-IMI-3P μοι1473P-DS καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN δέκα1176N-NUI ἡμερῶν2250N-GPF ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM οἶνος3631N-NSM τῷ3588T-DSN πλήθει4128N-DSN καὶ2532CONJ σὺν4862PREP τούτοις3778D-DPN ἄρτους740N-APM τῆς3588T-GSF βίας970N-GSF οὐκ3364ADV ἐζήτησα2212V-AAI-1S ὅτι3754CONJ βαρεῖα926A-NSF 3588T-NSF δουλεία1397N-NSF ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τοῦτον3778D-ASM

19 μνήσθητί3403V-APD-2S μου1473P-GS 3588T-NSM θεός2316N-VSM εἰς1519PREP ἀγαθὸν18A-ASN πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐποίησα4160V-AAI-1S τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM τούτῳ3778D-DSM

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S καθὼς2531ADV ἠκούσθη191V-API-3S τῷ3588T-DSM ΣαναβαλλατN-PRI καὶ2532CONJ ΤωβιαN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΓησαμN-PRI τῷ3588T-DSM ΑραβιN-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM καταλοίποις2645A-DPM τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM ἡμῶν1473P-GP ὅτι3754CONJ ᾠκοδόμησα3618V-AAI-1S τὸ3588T-ASN τεῖχος5038N-ASN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV κατελείφθη2641V-API-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM πνοή4157N-NSF ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM καιροῦ2540N-GSM ἐκείνου1565D-GSM θύρας2374N-APF οὐκ3364ADV ἐπέστησα2186V-AAI-1S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πύλαις4439N-DPF

2 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΣαναβαλλατN-PRI καὶ2532CONJ ΓησαμN-PRI πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS Δεῦρο1204INJ καὶ2532CONJ συναχθῶμεν4863V-APS-1P ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸ846D-ASN ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF κώμαις2968N-DPF ἐν1722PREP πεδίῳN-DSN ΩνωN-PRI καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM λογιζόμενοι3049V-PMPNP ποιῆσαί4160V-AAN μοι1473P-DS πονηρίαν4189N-ASF

3 καὶ2532CONJ ἀπέστειλα649V-AAI-1S ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM ἀγγέλους32N-APM λέγων3004V-PAPNS Ἔργον2041N-ASN μέγα3173A-ASN ἐγὼ1473P-NS ποιῶ4160V-PAI-1S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV δυνήσομαι1410V-FMI-1S καταβῆναι2597V-AAN μήποτε3379ADV καταπαύσῃ2664V-AAS-3S τὸ3588T-NSN ἔργον2041N-NSN ὡς3739CONJ ἂν302PRT τελειώσω5048V-FAI-1S αὐτό846D-ASN καταβήσομαι2597V-FMI-1S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP

4 καὶ2532CONJ ἀπέστειλαν649V-AAI-3P πρός4314PREP με1473P-AS ὡς3739CONJ τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ ἀπέστειλα649V-AAI-1S αὐτοῖς846D-DPM κατὰ2596PREP ταῦτα3778D-APN

5 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS ΣαναβαλλατN-PRI τὸν3588T-ASM παῖδα3816N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπιστολὴν1992N-ASF ἀνεῳγμένην455V-RMPAS ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

6 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S γεγραμμένον1125V-RMPNS ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF Ἐν1722PREP ἔθνεσιν1484N-DPN ἠκούσθη191V-API-3S ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Ιουδαῖοι2453N-NPM λογίζεσθε3049V-PMI-2P ἀποστατῆσαιV-AAN διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN σὺ4771P-NS οἰκοδομεῖς3618V-PAI-2S τὸ3588T-ASN τεῖχος5038N-ASN καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS γίνῃ1096V-PMI-2S αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM

7 καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τούτοις3778D-DPM προφήτας4396N-APM ἔστησας2476V-AAI-2S σεαυτῷ4572D-DSM ἵνα2443CONJ καθίσῃς2523V-AAS-2S ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI εἰς1519PREP βασιλέα935N-ASM ἐν1722PREP Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἀπαγγελήσονται518V-FPI-3P τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM οἱ3588T-NPM λόγοι3056N-NPM οὗτοι3778D-NPM καὶ2532CONJ νῦν3568ADV δεῦρο1204INJ βουλευσώμεθα1011V-AMS-1P ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτό846D-ASN

8 καὶ2532CONJ ἀπέστειλα649V-AAI-1S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM λέγων3004V-PAPNS Οὐκ3364ADV ἐγενήθη1096V-API-3S ὡς3739CONJ οἱ3588T-NPM λόγοι3056N-NPM οὗτοι3778D-NPM οὓς3739 R-APM σὺ4771P-NS λέγεις3004V-PAI-2S ὅτι3754CONJ ἀπὸ575PREP καρδίας2588N-GSF σου4771P-GS σὺ4771P-NS ψεύδῃ5574V-PMI-2S αὐτούς846D-APM

9 ὅτι3754CONJ πάντες3956A-NPM φοβερίζουσινV-PAI-3P ἡμᾶς1473P-AP λέγοντες3004V-PAPNP Ἐκλυθήσονται1590V-FPI-3P αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ἔργου2041N-GSN τούτου3778D-GSN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV ποιηθήσεται4160V-FPI-3S καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐκραταίωσα2901V-AAI-1S τὰς3588T-APF χεῖράς5495N-APF μου1473P-GS

10 Καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS εἰσῆλθον1525V-AAI-3P εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM Σεμει4584N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΔαλαιαN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΜεηταβηλN-PRI καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM συνεχόμενοσ4912V-PMPNS , καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Συναχθῶμεν4863V-APS-1P εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ κλείσωμεν2808V-AAS-1P τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ἔρχονται2064V-PMI-3P νυκτὸς3571N-GSF φονεῦσαί5407V-AAN σε4771P-AS

11 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Τίς5100I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἀνήρ435N-NSM ὃς3739 R-NSM εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM καὶ2532CONJ ζήσεται2198V-FMI-3S

12 καὶ2532CONJ ἐπέγνων1921V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM οὐκ3364ADV ἀπέστειλεν649V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM ὅτι3754CONJ 3588T-NSF προφητεία4394N-NSF λόγος3056N-NSM κατ2596PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ΤωβιαςN-PRI καὶ2532CONJ ΣαναβαλλατN-PRI ἐμισθώσαντο3409V-AMI-3P

13 ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS ὄχλον3793N-ASM ὅπως3704CONJ φοβηθῶ5399V-APS-1S καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-AAS-1S οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ ἁμάρτω264V-AAS-1S καὶ2532CONJ γένωμαι1096V-AMS-1S αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP ὄνομα3686N-ASN πονηρόν4190A-ASN ὅπως3704CONJ ὀνειδίσωσίν3679V-AAS-3P με1473P-AS

14 μνήσθητι3403V-APD-2S 3588T-NSM θεός2316N-VSM τῷ3588T-DSM ΤωβιαN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΣαναβαλλατN-PRI ὡς3739CONJ τὰ3588T-APN ποιήματα4161N-APN αὐτοῦ846D-GSM ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΝωαδιαN-PRI τῷ3588T-DSM προφήτῃ4396N-DSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM καταλοίποις2645A-DPM τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM οἳ3739 R-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P φοβερίζοντέςV-PAPNP με1473P-AS

15 Καὶ2532CONJ ἐτελέσθη5055V-API-3S τὸ3588T-NSN τεῖχος5038N-NSN πέμπτῃ3991A-DSF καὶ2532CONJ εἰκάδιN-DSF τοῦ3588T-GSM ΕλουλN-PRI εἰς1519PREP πεντήκοντα4004N-NUI καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI ἡμέρας2250N-APF

16 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἡνίκα2259ADV ἤκουσαν191V-AAI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐχθροὶ2190N-NPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-API-3P πάντα3956A-NSN τὰ3588T-NPN ἔθνη1484N-NPN τὰ3588T-NPN κύκλῳ2945N-DSM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἐπέπεσεν1968V-AAI-3S φόβος5401N-NSM σφόδρα4970ADV ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔγνωσαν1097V-AAI-3P ὅτι3754CONJ παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP ἐγενήθη1096V-API-3S τελειωθῆναι5048V-APN τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN τοῦτο3778D-ASN

17 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF ἀπὸ575PREP πολλῶν4183A-GPM ἐντίμων1784A-GPM Ιουδα2448N-PRI ἐπιστολαὶ1992N-NPF ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P πρὸς4314PREP ΤωβιανN-PRI καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ΤωβιαN-PRI ἤρχοντο757V-IMI-3P πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM

18 ὅτι3754CONJ πολλοὶ4183A-NPM ἐν1722PREP Ιουδα2448N-PRI ἔνορκοιA-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P αὐτῷ846D-DSM ὅτι3754CONJ γαμβρὸςN-NSM ἦν1510V-IAI-3S τοῦ3588T-GSM ΣεχενιαN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΗραεN-PRI καὶ2532CONJ Ιωαναν2490N-PRI υἱὸς5207N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὴν3588T-ASF θυγατέρα2364N-ASF ΜεσουλαμN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΒαραχιαN-PRI εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF

19 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM αὐτοῦ846D-GSM ἦσαν1510V-IAI-3P λέγοντες3004V-PAPNP πρός4314PREP με1473P-AS καὶ2532CONJ λόγους3056N-APM μου1473P-GS ἦσαν1510V-IAI-3P ἐκφέροντες1627V-PAPNP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἐπιστολὰς1992N-APF ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΤωβιαςN-PRI φοβερίσαιV-AAN με1473P-AS

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἡνίκα2259ADV ᾠκοδομήθη3618V-API-3S τὸ3588T-NSN τεῖχος5038N-NSN καὶ2532CONJ ἔστησα2476V-AAI-1S τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF καὶ2532CONJ ἐπεσκέπησαν1980V-API-3P οἱ3588T-NPM πυλωροὶN-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ᾄδοντες103V-PAPNP καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM

2 καὶ2532CONJ ἐνετειλάμην1781V-AMI-1S τῷ3588T-DSM Ανανια367N-PRI ἀδελφῷ80N-DSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Ανανια367N-PRI ἄρχοντι758N-DSM τῆς3588T-GSF βιραN-PRI ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ὅτι3754CONJ αὐτὸς846D-NSM ὡς3739CONJ ἀνὴρ435N-NSM ἀληθὴς227A-NSM καὶ2532CONJ φοβούμενος5399V-PMPNS τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM παρὰ3844PREP πολλούς4183A-APM

3 καὶ2532CONJ εἶπα3004V-AAI-1S αὐτοῖς846D-DPM Οὐκ3364ADV ἀνοιγήσονται455V-FPI-3P πύλαι4439N-NPF Ιερουσαλημ2419N-PRI ἕως2193CONJ ἅμα260ADV τῷ3588T-DSM ἡλίῳ2246N-DSM καὶ2532CONJ ἔτι2089ADV αὐτῶν846D-GPM γρηγορούντων1127V-PAPGP κλειέσθωσαν2808V-PMD-3P αἱ3588T-NPF θύραι2374N-NPF καὶ2532CONJ σφηνούσθωσανV-APD-3P καὶ2532CONJ στῆσον2476V-AAD-2S προφύλακαςN-APF οἰκούντων3611V-PAPGP ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἀνὴρ435N-NSM ἐν1722PREP προφυλακῇN-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀνὴρ435N-NSM ἀπέναντι561PREP οἰκίας3614N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

4 Καὶ2532CONJ 3588T-NSF πόλις4172N-NSF πλατεῖα4116A-NSF καὶ2532CONJ μεγάλη3173A-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ὀλίγος3641A-NSM ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦσαν1510V-IAI-3P οἰκίαι3614N-NPF ᾠκοδομημέναι3618V-RPPNP

5 καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ συνῆξα4863V-AAI-1S τοὺς3588T-APM ἐντίμους1784A-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM εἰς1519PREP συνοδίας4923N-APF καὶ2532CONJ εὗρον2147V-AAI-1S βιβλίον975N-ASN τῆς3588T-GSF συνοδίας4923N-GSF οἳ3739 R-NPM ἀνέβησαν305V-AAI-3P ἐν1722PREP πρώτοις4413A-DPMS καὶ2532CONJ εὗρον2147V-AAI-1S γεγραμμένον1125V-RMPAS ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSN

6 Καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῆς3588T-GSF χώρας5561N-GSF οἱ3588T-NPM ἀναβάντες305V-AAPNP ἀπὸ575PREP αἰχμαλωσίας161N-GSF τῆς3588T-GSF ἀποικίαςN-GSF ἧς3739 R-GSF ἀπῴκισενV-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI βασιλεὺς935N-NSM Βαβυλῶνος897N-GSF καὶ2532CONJ ἐπέστρεψαν1994V-AAI-3P εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ εἰς1519PREP Ιουδα2448N-PRI ἀνὴρ435N-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

7 μετὰ3326PREP Ζοροβαβελ2216N-PRI καὶ2532CONJ Ἰησοῦ2424N-PRI καὶ2532CONJ ΝεεμιαN-PRI ΑζαριαN-PRI ΔαεμιαN-PRI ΝαεμανιN-PRI ΜαρδοχαιοςN-PRI ΒαλσανN-PRI ΜασφαραθN-PRI ΕσδραN-PRI ΒαγοιN-PRI Ναουμ3486N-PRI ΒααναN-PRI ΜασφαρN-PRI ἄνδρες435N-NPM λαοῦ2992N-GSM Ισραηλ2474N-PRI

8 υἱοὶ5207N-NPM Φορος5411N-PRI δισχίλιοι1367A-NPM ἑκατὸν1540N-NUI ἑβδομήκοντα1440N-NUI δύο1417N-NUI

9 υἱοὶ5207N-NPM ΣαφατιαN-PRI τριακόσιοι5145A-NPM ἑβδομήκοντα1440N-NUI δύο1417N-NUI

10 υἱοὶ5207N-NPM Ηρα142N-PRI ἑξακόσιοι1812A-NPM πεντήκοντα4004N-NUI δύο1417N-NUI

11 υἱοὶ5207N-NPM ΦααθμωαβN-PRI τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ἰησοῦ2424N-PRI καὶ2532CONJ ΙωαβN-PRI δισχίλιοι1367A-NPM ὀκτακόσιοιA-NPM δέκα1176N-NUI ὀκτώ3638N-NUI

12 υἱοὶ5207N-NPM ΑιλαμN-PRI χίλιοι5507A-NPM διακόσιοι1250A-NPM πεντήκοντα4004N-NUI τέσσαρες5064A-NPM

13 υἱοὶ5207N-NPM ΖαθουαN-PRI ὀκτακόσιοιA-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI πέντε4002N-NUI

14 υἱοὶ5207N-NPM ΖακχουN-PRI ἑπτακόσιοιA-NPM ἑξήκοντα1835N-NUI

15 υἱοὶ5207N-NPM ΒανουιN-PRI ἑξακόσιοι1812A-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI ὀκτώ3638N-NUI

16 υἱοὶ5207N-NPM ΒηβιN-PRI ἑξακόσιοι1812A-NPM εἴκοσι1501N-NUI ὀκτώ3638N-NUI

17 υἱοὶ5207N-NPM ΑσγαδN-PRI δισχίλιοι1367A-NPM τριακόσιοι5145A-NPM εἴκοσι1501N-NUI δύο1417N-NUI

18 υἱοὶ5207N-NPM ΑδενικαμN-PRI ἑξακόσιοι1812A-NPM ἑξήκοντα1835N-NUI ἑπτά2033N-NUI

19 υἱοὶ5207N-NPM ΒαγοιN-PRI δισχίλιοι1367A-NPM ἑξήκοντα1835N-NUI ἑπτά2033N-NUI

20 υἱοὶ5207N-NPM ΗδινN-PRI ἑξακόσιοι1812A-NPM πεντήκοντα4004N-NUI πέντε4002N-NUI

21 υἱοὶ5207N-NPM Ατηρ817N-PRI τῷ3588T-DSM Εζεκια1478N-PRI ἐνενήκοντα1768N-NUI ὀκτώ3638N-NUI

22 υἱοὶ5207N-NPM ΗσαμN-PRI τριακόσιοι5145A-NPM εἴκοσι1501N-NUI ὀκτώ3638N-NUI

23 υἱοὶ5207N-NPM ΒεσιN-PRI τριακόσιοι5145A-NPM εἴκοσι1501N-NUI τέσσαρες5064A-NPM

24 υἱοὶ5207N-NPM ΑριφN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI δώδεκα1427N-NUI

25 υἱοὶ5207N-NPM ΓαβαωνN-PRI ἐνενήκοντα1768N-NUI πέντε4002N-NUI

26 υἱοὶ5207N-NPM ΒαιθλεεμN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI τρεῖς5140N-NUI υἱοὶ5207N-NPM ΝετωφαN-PRI πεντήκοντα4004N-NUI ἕξ1803N-NUI

27 υἱοὶ5207N-NPM ΑναθωθN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI ὀκτώ3638N-NUI

28 ἄνδρες435N-NPM ΒηθασμωθN-PRI τεσσαράκοντα5062N-NUI δύο1417N-NUI

29 ἄνδρες435N-NPM ΚαριαθιαριμN-PRI ΚαφιραN-PRI καὶ2532CONJ ΒηρωθN-PRI ἑπτακόσιοιA-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI τρεῖς5140N-NUI

30 ἄνδρες435N-NPM ΑραμαN-PRI καὶ2532CONJ ΓαβααN-PRI ἑξακόσιοι1812A-NPM εἴκοσι1501N-NUI εἷς1519N-NUI

31 ἄνδρες435N-NPM ΜαχεμαςN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI δύο1417N-NUI

32 ἄνδρες435N-NPM Βηθηλ2532N-PRI καὶ2532CONJ ΑιαN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI τρεῖς5140N-NUI

33 ἄνδρες435N-NPM ΝαβιN-PRI πεντήκοντα4004N-NUI δύο1417N-NUI

34 ἄνδρες435N-NPM ΗλαμN-PRI χίλιοι5507A-NPM διακόσιοι1250A-NPM πεντήκοντα4004N-NUI τέσσαρες5064A-NPM

35 υἱοὶ5207N-NPM ΗραμN-PRI τριακόσιοι5145A-NPM εἴκοσι1501N-NUI

36 υἱοὶ5207N-NPM Ιεριχω2410N-PRI τριακόσιοι5145A-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI πέντε4002N-NUI

37 υἱοὶ5207N-NPM ΛοδN-PRI ΑδιδN-PRI καὶ2532CONJ ΩνωN-PRI ἑπτακόσιοιA-NPM εἴκοσι1501N-NUI εἷς1519N-NUI

38 υἱοὶ5207N-NPM ΣανααN-PRI τρισχίλιοι5153A-NPM ἐννακόσιοιA-NPM τριάκοντα5144N-NUI

39 οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΙωδαεN-PRI εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM Ἰησοῦ2424N-PRI ἐννακόσιοιA-NPM ἑβδομήκοντα1440N-NUI τρεῖς5140N-NUI

40 υἱοὶ5207N-NPM ΕμμηρN-PRI χίλιοι5507A-NPM πεντήκοντα4004N-NUI δύο1417N-NUI

41 υἱοὶ5207N-NPM ΦασσουρN-PRI χίλιοι5507A-NPM διακόσιοι1250A-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI ἑπτά2033N-NUI

42 υἱοὶ5207N-NPM ΗραμN-PRI χίλιοι5507A-NPM δέκα1176N-NUI ἑπτά2033N-NUI

43 οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ἰησοῦ2424N-PRI τῷ3588T-DSM ΚαδμιηλN-PRI τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM τοῦ3588T-GSM ΟυδουιαN-PRI ἑβδομήκοντα1440N-NUI τέσσαρες5064A-NPM

44 οἱ3588T-NPM ᾄδοντες103V-PAPNP υἱοὶ5207N-NPM Ασαφ760N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI τεσσαράκοντα5062N-NUI ὀκτώ3638N-NUI

45 οἱ3588T-NPM πυλωροίN-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΣαλουμN-PRI υἱοὶ5207N-NPM Ατηρ817N-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΤελμωνN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑκουβN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑτιταN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣαβιN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI τριάκοντα5144N-NUI ὀκτώ3638N-NUI

46 οἱ3588T-NPM ναθινιμN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣηαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑσιφαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΤαβαωθN-PRI

47 υἱοὶ5207N-NPM ΚιραςN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣουιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΦαδωνN-PRI

48 υἱοὶ5207N-NPM ΛαβαναN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑγαβαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣαλαμιN-PRI

49 υἱοὶ5207N-NPM ΑνανN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΓαδηλN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΓααρN-PRI

50 υἱοὶ5207N-NPM ΡααιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΡασωνN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΝεκωδαN-PRI

51 υἱοὶ5207N-NPM ΓηζαμN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΟζιN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΦεσηN-PRI

52 υἱοὶ5207N-NPM ΒησιN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΜεινωμN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΝεφωσασιμN-PRI

53 υἱοὶ5207N-NPM ΒακβουκN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑχιφαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑρουρN-PRI

54 υἱοὶ5207N-NPM ΒασαλωθN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΜειδαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑδασανN-PRI

55 υἱοὶ5207N-NPM ΒαρκουςN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣισαραN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΘημαN-PRI

56 υἱοὶ5207N-NPM ΝισιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑτιφαN-PRI

57 υἱοὶ5207N-NPM δούλων1401N-GPM Σαλωμων4672N-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣουτιN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣαφαραθN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΦεριδαN-PRI

58 υἱοὶ5207N-NPM ΙεαληN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΔορκωνN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΓαδηλN-PRI

59 υἱοὶ5207N-NPM ΣαφατιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΕτηλN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΦαχαραθN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣαβαιμN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΗμιμN-PRI

60 πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ναθινιμN-PRI καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM δούλων1401N-GPM Σαλωμων4672N-PRI τριακόσιοι5145A-NPM ἐνενήκοντα1768N-NUI δύο1417N-NUI

61 καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM ἀνέβησαν305V-AAI-3P ἀπὸ575PREP ΘελμελεθN-PRI ΑρησαN-PRI ΧαρουβN-PRI ΗρωνN-PRI ΙεμηρN-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδυνάσθησαν1410V-API-3P ἀπαγγεῖλαι518V-AAN οἴκους3624N-APM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ σπέρμα4690N-ASN αὐτῶν846D-GPM εἰ1487CONJ ἀπὸ575PREP Ισραηλ2474N-PRI εἰσίν1510V-PAI-3P

62 υἱοὶ5207N-NPM ΔαλαιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΤωβιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΝεκωδαN-PRI ἑξακόσιοι1812A-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI δύο1417N-NUI

63 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM υἱοὶ5207N-NPM ΕβιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑκωςN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΒερζελλιN-PRI ὅτι3754CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἀπὸ575PREP θυγατέρων2364N-GPF ΒερζελλιN-PRI τοῦ3588T-GSM ΓαλααδίτουN-GSM γυναῖκας1135N-APF καὶ2532CONJ ἐκλήθη2564V-API-3S ἐπ1909PREP ὀνόματι3686N-DSN αὐτῶν846D-GPM

64 οὗτοι3778D-NPM ἐζήτησαν2212V-AAI-3P γραφὴν1124N-ASF αὐτῶν846D-GPM τῆς3588T-GSF συνοδίας4923N-GSF καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὑρέθη2147V-API-3S καὶ2532CONJ ἠγχιστεύθησανV-API-3P ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἱερατείας2405N-GSF

65 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΑθερσαθαN-PRI ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV φάγωσιν2068V-AAS-3P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ἁγίου40A-GSM τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM ἕως2193CONJ ἀναστῇ450V-AAS-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM φωτίσων5461V-FAPNS

66 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF ἐκκλησία1577N-NSF ὡς3739CONJ εἷς1519N-NUI τέσσαρες5064A-NPM μυριάδες3461N-NPF δισχίλιοι1367A-NPM τριακόσιοι5145A-NPM ἑξήκοντα1835N-NUI

67 πάρεξPREP δούλων1401N-GPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ παιδισκῶν3814N-GPM αὐτῶν846D-GPM οὗτοι3778D-NPM ἑπτακισχίλιοι2035A-NPM τριακόσιοι5145A-NPM τριάκοντα5144N-NUI ἑπτά2033N-NUI καὶ2532CONJ ᾄδοντες103V-PAPNP καὶ2532CONJ ᾄδουσαι103V-PAPNP διακόσιοι1250A-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI πέντε4002N-NUI

68 ἵπποι2462N-NPM ἑπτακόσιοιA-NPM τριάκοντα5144N-NUI ἕξ1803N-NUI ἡμίονοιN-NPM διακόσιοι1250A-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI πέντε4002N-NUI

69 κάμηλοι2574N-NPM τετρακόσιοι5071A-NPM τριάκοντα5144N-NUI πέντε4002N-NUI ὄνοι3688N-NPM ἑξακισχίλιοιA-NPM ἑπτακόσιοιA-NPM εἴκοσι1501N-NUI

70 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP μέρους3313N-GSN ἀρχηγῶν747N-GPM τῶν3588T-GPM πατριῶν3965N-GPF ἔδωκαν1325V-AAI-3P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN τῷ3588T-DSM ΝεεμιαN-PRI εἰς1519PREP θησαυρὸν2344N-ASM χρυσοῦς5552A-NSM χιλίους5507A-APM φιάλας5357N-APF πεντήκοντα4004N-NUI καὶ2532CONJ χοθωνωθN-PRI τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM τριάκοντα5144N-NUI

71 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP ἀρχηγῶν747N-GPM τῶν3588T-GPM πατριῶν3965N-GPF ἔδωκαν1325V-AAI-3P εἰς1519PREP θησαυρὸν2344N-ASM τοῦ3588T-GSN ἔργου2041N-GSN χρυσίου5553N-GSN δύο1417N-NUI μυριάδας3461N-APF καὶ2532CONJ ἀργυρίου694N-GSN μνᾶς3414N-APF δισχιλίας1367A-APF διακοσίας1250A-APF

72 καὶ2532CONJ ἔδωκαν1325V-AAI-3P οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM χρυσίου5553N-GSN δύο1417N-NUI μυριάδας3461N-APF καὶ2532CONJ ἀργυρίου694N-GSN μνᾶς3414N-APF δισχιλίας1367A-APF διακοσίας1250A-APF καὶ2532CONJ χοθωνωθN-PRI τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM ἑξήκοντα1835N-NUI ἑπτά2033N-NUI

73 καὶ2532CONJ ἐκάθισαν2523V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πυλωροὶN-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ᾄδοντες103V-PAPNP καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ναθινιμN-PRI καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP πόλεσιν4172N-DPF αὐτῶν846D-GPM Καὶ2532CONJ ἔφθασεν5348V-AAI-3S 3588T-NSM μὴν3303N-NSM 3588T-NSM ἕβδομοσ1442A-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP πόλεσιν4172N-DPF αὐτῶν846D-GPM

Κεφάλαιο 8

1 καὶ2532CONJ συνήχθησαν4863V-API-3P πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ὡς3739CONJ ἀνὴρ435N-NSM εἷς1519N-NUI εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πλάτος4114N-ASN τὸ3588T-ASN ἔμπροσθεν1715PREP πύλης4439N-GSF τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P τῷ3588T-DSM ΕσδραN-PRI τῷ3588T-DSM γραμματεῖ1122N-DSM ἐνέγκαι5342V-AAN τὸ3588T-ASN βιβλίον975N-ASN νόμου3551N-GSM Μωυσῆ3475N-GSM ὃν3739 R-ASM ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI

2 καὶ2532CONJ ἤνεγκεν5342V-AAI-3S ΕσδραςN-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM ἐνώπιον1799PREP τῆς3588T-GSF ἐκκλησίας1577N-GSF ἀπὸ575PREP ἀνδρὸς435N-GSM καὶ2532CONJ ἕως2193PREP γυναικὸς1135N-GSF καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM συνίων4920V-PAPNS ἀκούειν191V-PAN ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF μιᾷ1519A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τοῦ3588T-GSM ἑβδόμου1442A-GSM

3 καὶ2532CONJ ἀνέγνω314V-AAI-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὥρας5610N-GSF τοῦ3588T-GSN διαφωτίσαιV-AAN τὸν3588T-ASM ἥλιον2246N-ASM ἕως2193CONJ ἡμίσους2255A-GSM τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἀπέναντι561PREP τῶν3588T-GPM ἀνδρῶν435N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPF γυναικῶν1135N-GPF καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM συνιέντες4920V-PAPNP καὶ2532CONJ ὦτα3775N-ASN παντὸς3956A-GSM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN βιβλίον975N-ASN τοῦ3588T-GSM νόμου3551N-GSM

4 καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S ΕσδραςN-PRI 3588T-NSM γραμματεὺς1122N-NSM ἐπὶ1909PREP βήματος968N-GSN ξυλίνου3585A-GSM καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐχόμενα2192V-PMPAP αὐτοῦ846D-GSM Ματταθιας3161N-PRI καὶ2532CONJ ΣαμαιαςN-PRI καὶ2532CONJ Ανανιας367N-PRI καὶ2532CONJ Ουρια3774N-PRI καὶ2532CONJ ΕλκιαN-PRI καὶ2532CONJ ΜαασαιαN-PRI ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP ἀριστερῶν710A-GPM ΦαδαιαςN-PRI καὶ2532CONJ ΜισαηλN-PRI καὶ2532CONJ ΜελχιαςN-PRI καὶ2532CONJ ΩσαμN-PRI καὶ2532CONJ ΑσαβδαναN-PRI καὶ2532CONJ Ζαχαριας2197N-NSM καὶ2532CONJ ΜοσολλαμN-PRI

5 καὶ2532CONJ ἤνοιξεν455V-AAI-3S ΕσδραςN-PRI τὸ3588T-ASN βιβλίον975N-ASN ἐνώπιον1799PREP παντὸς3956A-GSM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM ὅτι3754CONJ αὐτὸς846D-NSM ἦν1510V-IAI-3S ἐπάνω1883PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἡνίκα2259ADV ἤνοιξεν455V-AAI-3S αὐτό846D-ASN ἔστη2476V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαός2992N-NSM

6 καὶ2532CONJ ηὐλόγησεν2127V-AAI-3S ΕσδραςN-PRI κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM τὸν3588T-ASM μέγαν3173A-ASM καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P Αμην281INJ ἐπάραντες1869V-AAPNP χεῖρας5495N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔκυψαν2955V-AAI-3P καὶ2532CONJ προσεκύνησαν4352V-AAI-3P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

7 καὶ2532CONJ Ἰησοῦς2424N-PRI καὶ2532CONJ ΒαναιαςN-PRI καὶ2532CONJ ΣαραβιαN-PRI ἦσαν1510V-IAI-3P συνετίζοντεςV-PAPNP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF στάσει4714N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

8 καὶ2532CONJ ἀνέγνωσαν314V-AAI-3P ἐν1722PREP βιβλίῳ975N-DSN νόμου3551N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐδίδασκεν1321V-IAI-3S ΕσδραςN-PRI καὶ2532CONJ διέστελλενV-IAI-3S ἐν1722PREP ἐπιστήμῃ1989N-DSF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ συνῆκεν4920V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀναγνώσει320N-DSF

9 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΝεεμιαςN-PRI καὶ2532CONJ ΕσδραςN-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM καὶ2532CONJ γραμματεὺς1122N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM οἱ3588T-NPM συνετίζοντεςV-PAPNP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF ἁγία40A-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP μὴ3165ADV πενθεῖτε3996V-PAI-2P μηδὲ3366CONJ κλαίετε2799V-PAI-2P ὅτι3754CONJ ἔκλαιεν2799V-IAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαός2992N-NSM ὡς3739CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τοῦ3588T-GSM νόμου3551N-GSM

10 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Πορεύεσθε4198V-PMD-2P φάγετε2068V-AAD-2P λιπάσματαN-APN καὶ2532CONJ πίετε4095V-AAD-2P γλυκάσματαN-APN καὶ2532CONJ ἀποστείλατε649V-AAD-2P μερίδας3310N-APF τοῖς3588T-DPM μὴ3165ADV ἔχουσιν2192V-PAPDP ὅτι3754CONJ ἁγία40A-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ μὴ3165ADV διαπέσητεV-AAS-2P ὅτι3754CONJ ἐστὶν1510V-PAI-3S ἰσχὺς2479N-NSF ὑμῶν4771P-GP

11 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM κατεσιώπωνV-IAI-3P πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM λέγοντες3004V-PAPNP Σιωπᾶτε4623V-PAD-2P ὅτι3754CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF ἁγία40A-NSF καὶ2532CONJ μὴ3165ADV καταπίπτετε2667V-PAI-2P

12 καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM φαγεῖν2068V-AAN καὶ2532CONJ πιεῖν4095V-AAN καὶ2532CONJ ἀποστέλλειν649V-PAN μερίδας3310N-APF καὶ2532CONJ ποιῆσαι4160V-AAN εὐφροσύνην2167N-ASF μεγάλην3173A-ASF ὅτι3754CONJ συνῆκαν4920V-RAI-3P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM λόγοις3056N-DPM οἷς3739 R-DPM ἐγνώρισεν1107V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM

13 Καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF δευτέρᾳ1208A-DSF συνήχθησαν4863V-API-3P οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM τῶν3588T-GPM πατριῶν3965N-GPF τῷ3588T-DSM παντὶ3956A-DSM λαῷ2992N-DSM οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM πρὸς4314PREP ΕσδρανN-PRI τὸν3588T-ASM γραμματέα1122N-ASM ἐπιστῆσαι2186V-AAN πρὸς4314PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τοῦ3588T-GSM νόμου3551N-GSM

14 καὶ2532CONJ εὕροσαν2147V-AAI-3P γεγραμμένον1125V-RMPAS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM νόμῳ3551N-DSM 3739 R-DSM ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM ὅπως3704CONJ κατοικήσωσιν2730V-AAS-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP σκηναῖς4633N-DPF ἐν1722PREP ἑορτῇ1859N-DSF ἐν1722PREP μηνὶ3303N-DSM τῷ3588T-DSM ἑβδόμῳ1442A-DSM

15 καὶ2532CONJ ὅπως3704CONJ σημάνωσιν4591V-AAS-3P σάλπιγξιν4536N-DPF ἐν1722PREP πάσαις3956A-DPF ταῖς3588T-DPF πόλεσιν4172N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕσδραςN-PRI Ἐξέλθετε1831V-AAD-2P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN καὶ2532CONJ ἐνέγκετε5342V-AAD-2P φύλλα5444N-APN ἐλαίας1636N-GSF καὶ2532CONJ φύλλα5444N-APN ξύλων3586N-GPN κυπαρισσίνωνA-GPN καὶ2532CONJ φύλλα5444N-APN μυρσίνηςN-GSF καὶ2532CONJ φύλλα5444N-APN φοινίκων5404N-GPM καὶ2532CONJ φύλλα5444N-APN ξύλου3586N-GSN δασέοςA-GSM ποιῆσαι4160V-AAN σκηνὰς4633N-APF κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN γεγραμμένον1125V-RMPAS

16 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM καὶ2532CONJ ἤνεγκαν5342V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM σκηνὰς4633N-APF ἀνὴρ435N-NSM ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN δώματος1430N-GSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF αὐλαῖς833N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF αὐλαῖς833N-DPF οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πλατείαις4116A-DPF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἕως2193PREP πύλης4439N-GSF Εφραιμ2187N-PRI

17 καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF ἐκκλησία1577N-NSF οἱ3588T-NPM ἐπιστρέψαντες1994V-AAPNP ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF σκηνὰς4633N-APF καὶ2532CONJ ἐκάθισαν2523V-AAI-3P ἐν1722PREP σκηναῖς4633N-DPF ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἀπὸ575PREP ἡμερῶν2250N-GPF Ἰησοῦ2424N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΝαυηN-PRI οὕτως3778ADV οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἕως2193CONJ τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἐκείνης1565D-GSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S εὐφροσύνη2167N-NSF μεγάλη3173A-NSF

18 καὶ2532CONJ ἀνέγνω314V-AAI-3S ἐν1722PREP βιβλίῳ975N-DSN νόμου3551N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμέραν2250N-ASF ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF τῆς3588T-GSF πρώτης4413A-GSFS ἕως2193CONJ τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF τῆς3588T-GSF ἐσχάτης2078A-GSF καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἑορτὴν1859N-ASF ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ὀγδόῃ3590A-DSF ἐξόδιονN-ASN κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN κρίμα2917N-ASN

Κεφάλαιο 9

1 Καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF εἰκοστῇA-DSF καὶ2532CONJ τετάρτῃ5067A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τούτου3778D-GSM συνήχθησαν4863V-API-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP νηστείᾳ3521N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP σάκκοις4526N-DPM

2 καὶ2532CONJ ἐχωρίσθησαν5563V-API-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP παντὸς3956A-GSM υἱοῦ5207N-GSM ἀλλοτρίου245A-GSM καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐξηγόρευσανV-AAI-3P τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἀνομίας458N-GSF τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM αὐτῶν846D-GPM

3 καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP στάσει4714N-DSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀνέγνωσαν314V-AAI-3P ἐν1722PREP βιβλίῳ975N-DSN νόμου3551N-GSM κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἦσαν1510V-IAI-3P ἐξαγορεύοντεςV-PAPNP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ προσκυνοῦντες4352V-PAPNP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM θεῷ2316N-DSM αὐτῶν846D-GPM

4 καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP ἀναβάσειN-DSF τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM Ἰησοῦς2424N-PRI καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΚαδμιηλN-PRI ΣαχανιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣαραβιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΧανανιN-PRI καὶ2532CONJ ἐβόησαν994V-AAI-3P φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM αὐτῶν846D-GPM

5 καὶ2532CONJ εἴποσανV-AAI-3P οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM Ἰησοῦς2424N-PRI καὶ2532CONJ ΚαδμιηλN-PRI Ἀνάστητε450V-AAD-2P εὐλογεῖτε2127V-PAD-2P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM θεὸν2316N-ASM ὑμῶν4771P-GP ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM καὶ2532CONJ εὐλογήσουσιν2127V-FAI-3P ὄνομα3686N-ASN δόξης1391N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ὑψώσουσιν5312V-FAI-3P ἐπὶ1909PREP πάσῃ3956A-DSF εὐλογίᾳ2129N-DSF καὶ2532CONJ αἰνέσει133N-DSF

6 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕσδραςN-PRI Σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S αὐτὸς846D-NSM κύριος2962N-NSM μόνος3441A-NSM σὺ4771P-NS ἐποίησας4160V-AAI-2S τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF στάσιν4714N-ASF αὐτῶν846D-GPM τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ πάντα3956A-ASN ὅσα3745A-APN ἐστὶν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF τὰς3588T-APF θαλάσσας2281N-APF καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἐν1722PREP αὐταῖς846D-DPF καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ζωοποιεῖς2227V-PAI-2S τὰ3588T-APN πάντα3956A-ASM καὶ2532CONJ σοὶ4771P-DS προσκυνοῦσιν4352V-PAI-3P αἱ3588T-NPF στρατιαὶ4756N-NPF τῶν3588T-GPM οὐρανῶν3772N-GPM

7 σὺ4771P-NS εἶ1510V-PAI-2S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM σὺ4771P-NS ἐξελέξω1586V-AMI-2S ἐν1722PREP Αβραμ2983N-PRI καὶ2532CONJ ἐξήγαγες1806V-AAI-2S αὐτὸν846D-ASM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF χώρας5561N-GSF τῶν3588T-GPM Χαλδαίων5466N-GPM καὶ2532CONJ ἐπέθηκας2007V-AAI-2S αὐτῷ846D-DSM ὄνομα3686N-ASN Αβρααμ11N-PRI

8 καὶ2532CONJ εὗρες2147V-AAI-2S τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF αὐτοῦ846D-GSM πιστὴν4103A-ASF ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS καὶ2532CONJ διέθου1303V-AMI-2S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM διαθήκην1242N-ASF δοῦναι1325V-AAN αὐτῷ846D-DSM τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF τῶν3588T-GPM Χαναναίων5478N-GPM καὶ2532CONJ ΧετταίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΑμορραίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΦερεζαίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΙεβουσαίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΓεργεσαίωνN-GPM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSN σπέρματι4690N-DSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔστησας2476V-AAI-2S τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM σου4771P-GS ὅτι3754CONJ δίκαιος1342A-NSM σύ4771P-NS

9 καὶ2532CONJ εἶδες3708V-AAI-2S τὴν3588T-ASF ταπείνωσιν5014N-ASF τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM ἡμῶν1473P-GP ἐν1722PREP Αἰγύπτῳ125N-DSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κραυγὴν2906N-ASF αὐτῶν846D-GPM ἤκουσας191V-AAI-2S ἐπὶ1909PREP θάλασσαν2281N-ASF ἐρυθράν2063A-ASF

10 καὶ2532CONJ ἔδωκας1325V-AAI-2S σημεῖα4592N-APN ἐν1722PREP Αἰγύπτῳ125N-DSF ἐν1722PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM παισὶν3816N-DPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ἔγνως1097V-AAI-2S ὅτι3754CONJ ὑπερηφάνησανV-API-3P ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἐποίησας4160V-AAI-2S σεαυτῷ4572D-DSM ὄνομα3686N-ASN ὡς3739CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF αὕτη3778D-NSF

11 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF ἔρρηξας4486V-AAI-2S ἐνώπιον1799PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ παρήλθοσαν3928V-AAI-3P ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF ἐν1722PREP ξηρασίᾳN-DSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM καταδιώξαντας2614V-AAPAP αὐτοὺς846D-APM ἔρριψας4495V-AAI-2S εἰς1519PREP βυθὸν1037N-ASM ὡσεὶ5616CONJ λίθον3037N-ASM ἐν1722PREP ὕδατι5204N-DSN σφοδρῷ4971A-DSM

12 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP στύλῳ4769N-DSM νεφέλης3507N-GSF ὡδήγησας3594V-AAI-2S αὐτοὺς846D-APM ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP στύλῳ4769N-DSM πυρὸς4442N-NSM τὴν3588T-ASF νύκτα3571N-ASF τοῦ3588T-GSN φωτίσαι5461V-AAN αὐτοῖς846D-DPM τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF ἐν1722PREP 3739 R-DSF πορεύσονται4198V-FMI-3P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

13 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ὄρος3735N-ASN Σινα4614N-PRI κατέβης2597V-AAI-2S καὶ2532CONJ ἐλάλησας2980V-AAI-2S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM ἐξ1537PREP οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἔδωκας1325V-AAI-2S αὐτοῖς846D-DPM κρίματα2917N-APN εὐθέα2117A-APN καὶ2532CONJ νόμους3551N-APM ἀληθείας225N-APF προστάγματαN-APN καὶ2532CONJ ἐντολὰς1785N-APF ἀγαθάς18A-APF

14 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN σάββατόν4521N-ASN σου4771P-GS τὸ3588T-ASN ἅγιον40A-ASN ἐγνώρισας1107V-AAI-2S αὐτοῖς846D-DPM ἐντολὰς1785N-APF καὶ2532CONJ προστάγματαN-APN καὶ2532CONJ νόμον3551N-ASM ἐνετείλω1781V-AMI-2S αὐτοῖς846D-DPM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF Μωυσῆ3475N-GSM δούλου1401N-GSM σου4771P-GS

15 καὶ2532CONJ ἄρτον740N-ASM ἐξ1537PREP οὐρανοῦ3772N-GSM ἔδωκας1325V-AAI-2S αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP σιτοδείανN-ASF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ὕδωρ5204N-ASN ἐκ1537PREP πέτρας4073N-GSF ἐξήνεγκας1627V-AAI-2S αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP δίψαν1373N-ASF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ εἶπας2036V-AAI-2S αὐτοῖς846D-DPM εἰσελθεῖν1525V-AAN κληρονομῆσαι2816V-AAN τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐφ1909PREP ἣν3739 R-ASF ἐξέτεινας1614V-AAI-2S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF σου4771P-GS δοῦναι1325V-AAN αὐτοῖς846D-DPM

16 καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ἡμῶν1473P-GP ὑπερηφανεύσαντο5242V-AMI-3P καὶ2532CONJ ἐσκλήρυναν4645V-AAI-3P τὸν3588T-ASM τράχηλον5137N-ASM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἤκουσαν191V-AAI-3P τῶν3588T-GPF ἐντολῶν1785N-GPF σου4771P-GS

17 καὶ2532CONJ ἀνένευσανV-AAI-3P τοῦ3588T-GSN εἰσακοῦσαι1522V-AAN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐμνήσθησαν3403V-API-3P τῶν3588T-GPM θαυμασίων2297A-GPM σου4771P-GS ὧν3739 R-GPM ἐποίησας4160V-AAI-2S μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐσκλήρυναν4645V-AAI-3P τὸν3588T-ASM τράχηλον5137N-ASM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔδωκαν1325V-AAI-3P ἀρχὴν746N-ASF ἐπιστρέψαι1994V-AAN εἰς1519PREP δουλείαν1397N-ASF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP Αἰγύπτῳ125N-DSF καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS θεὸς2316N-NSM ἐλεήμων1655A-NSM καὶ2532CONJ οἰκτίρμων3629A-NSM μακρόθυμος3116A-NSM καὶ2532CONJ πολυέλεοςA-NSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐγκατέλιπες1459V-AAI-2S αὐτούς846D-APM

18 ἔτι2089ADV δὲ1161PRT καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM μόσχον3448N-ASM χωνευτὸνA-ASM καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM θεοὶ2316N-NPM οἱ3588T-NPM ἐξαγαγόντες1806V-AAPNP ἡμᾶς1473P-AP ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P παροργισμοὺς3950N-APM μεγάλους3173A-APM

19 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἐν1722PREP οἰκτιρμοῖς3628N-DPM σου4771P-GS τοῖς3588T-DPM πολλοῖς4183A-DPM οὐκ3364ADV ἐγκατέλιπες1459V-AAI-2S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF τὸν3588T-ASM στῦλον4769N-ASM τῆς3588T-GSF νεφέλης3507N-GSF οὐκ3364ADV ἐξέκλινας1578V-AAI-2S ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM ἡμέρας2250N-GSF ὁδηγῆσαι3594V-AAN αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM στῦλον4769N-ASM τοῦ3588T-GSM πυρὸς4442N-NSM τὴν3588T-ASF νύκτα3571N-ASF φωτίζειν5461V-PAN αὐτοῖς846D-DPM τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF ἐν1722PREP 3739 R-DSF πορεύσονται4198V-FMI-3P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

20 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πνεῦμά4151N-ASN σου4771P-GS τὸ3588T-ASN ἀγαθὸν18A-ASN ἔδωκας1325V-AAI-2S συνετίσαιV-AAN αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN μαννα3131N-PRI σοῦ4771P-GS οὐκ3364ADV ἀφυστέρησας879V-AAPNS ἀπὸ575PREP στόματος4750N-GSN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ὕδωρ5204N-NSN ἔδωκας1325V-AAI-2S αὐτοῖς846D-DPM τῷ3588T-DSN δίψει1373N-DSN αὐτῶν846D-GPM

21 καὶ2532CONJ τεσσαράκοντα5062N-NUI ἔτη2094N-APN διέθρεψαςV-AAI-2S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF οὐχ3364ADV ὑστέρησαν5302V-AAI-3P ἱμάτια2440N-NPN αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἐπαλαιώθησαν3822V-API-3P καὶ2532CONJ πόδες4228N-NPM αὐτῶν846D-GPM οὐ3364ADV διερράγησαν1284V-API-3P

22 καὶ2532CONJ ἔδωκας1325V-AAI-2S αὐτοῖς846D-DPM βασιλείας932N-APF καὶ2532CONJ λαοὺς2992N-APM καὶ2532CONJ διεμέρισας1266V-AAI-2S αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ἐκληρονόμησαν2816V-AAI-3P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ΣηωνN-PRI βασιλέως935N-GSM ΕσεβωνN-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ΩγN-PRI βασιλέως935N-GSM τοῦ3588T-GSM ΒασανN-PRI

23 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτῶν846D-GPM ἐπλήθυνας4129V-AAI-2S ὡς3739CONJ τοὺς3588T-APM ἀστέρας792N-APM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ εἰσήγαγες1521V-AAI-2S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἣν3739 R-ASF εἶπας2036V-AAI-2S τοῖς3588T-DPM πατράσιν3962N-DPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐκληρονόμησαν2816V-AAI-3P αὐτήν846D-ASF

24 καὶ2532CONJ ἐξέτριψαςV-AAI-2S ἐνώπιον1799PREP αὐτῶν846D-GPM τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF τῶν3588T-GPM Χαναναίων5478N-GPM καὶ2532CONJ ἔδωκας1325V-AAI-2S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM βασιλεῖς935N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM λαοὺς2992N-APM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ποιῆσαι4160V-AAN αὐτοῖς846D-DPM ὡς3739CONJ ἀρεστὸν701A-ASN ἐνώπιον1799PREP αὐτῶν846D-GPM

25 καὶ2532CONJ κατελάβοσαν2638V-AAI-3P πόλεις4172N-APF ὑψηλὰς5308A-APF καὶ2532CONJ ἐκληρονόμησαν2816V-AAI-3P οἰκίας3614N-GSF πλήρεις4134A-APF πάντων3956A-GPN ἀγαθῶν18A-GPN λάκκουςN-APM λελατομημένους2998V-RMPAP ἀμπελῶνας290N-APM καὶ2532CONJ ἐλαιῶνας1637N-APM καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN ξύλον3586N-ASN βρώσιμον1034A-ASN εἰς1519PREP πλῆθος4128N-ASN καὶ2532CONJ ἐφάγοσαν2068V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐνεπλήσθησαν1705V-API-3P καὶ2532CONJ ἐλιπάνθησανV-API-3P καὶ2532CONJ ἐτρύφησαν5171V-API-3P ἐν1722PREP ἀγαθωσύνῃ19N-DSF σου4771P-GS τῇ3588T-DSF μεγάλῃ3173A-DSF

26 καὶ2532CONJ ἤλλαξαν236V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἀπέστησαν868V-AAI-3P ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ ἔρριψαν4495V-AAI-3P τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM σου4771P-GS ὀπίσω3694ADV σώματος4983N-GSN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM προφήτας4396N-APM σου4771P-GS ἀπέκτειναν615V-AAI-3P οἳ3739 R-NPM διεμαρτύραντο1263V-AMI-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ἐπιστρέψαι1994V-AAN αὐτοὺς846D-APM πρὸς4314PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P παροργισμοὺς3950N-APM μεγάλους3173A-APM

27 καὶ2532CONJ ἔδωκας1325V-AAI-2S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF θλιβόντων2346V-PAPGP αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἔθλιψαν2346V-AAI-3P αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἀνεβόησαν310V-AAI-3P πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS ἐν1722PREP καιρῷ2540N-DSM θλίψεως2347N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἐξ1537PREP οὐρανοῦ3772N-GSM σου4771P-GS ἤκουσας191V-AAI-2S καὶ2532CONJ ἐν1722PREP οἰκτιρμοῖς3628N-DPM σου4771P-GS τοῖς3588T-DPM μεγάλοις3173A-DPM ἔδωκας1325V-AAI-2S αὐτοῖς846D-DPM σωτῆρας4990N-APM καὶ2532CONJ ἔσωσας4982V-AAI-2S αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF θλιβόντων2346V-PAPGP αὐτούς846D-APM

28 καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἀνεπαύσαντο373V-AMI-3P ἐπέστρεψαν1994V-AAI-3P ποιῆσαι4160V-AAN τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASM ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐγκατέλιπες1459V-AAI-2S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF ἐχθρῶν2190N-GPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ κατῆρξανV-AAI-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV ἀνεβόησαν310V-AAI-3P πρὸς4314PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἐξ1537PREP οὐρανοῦ3772N-GSM εἰσήκουσας1522V-AAI-2S καὶ2532CONJ ἐρρύσω4506V-AMI-2S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP οἰκτιρμοῖς3628N-DPM σου4771P-GS πολλοῖς4183A-DPM

29 καὶ2532CONJ ἐπεμαρτύρω1957V-IMI-1S αὐτοῖς846D-DPM ἐπιστρέψαι1994V-AAN αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἤκουσαν191V-AAI-3P ἀλλὰ235CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἐντολαῖς1785N-DPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN κρίμασί2917N-DPN σου4771P-GS ἡμάρτοσαν264V-AAI-3P 3739 R-APN ποιήσας4160V-AAPNS αὐτὰ846D-APN ἄνθρωπος444N-NSM ζήσεται2198V-FMI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPN καὶ2532CONJ ἔδωκαν1325V-AAI-3P νῶτον3577N-ASN ἀπειθοῦντα544V-PAPAP καὶ2532CONJ τράχηλον5137N-ASM αὐτῶν846D-GPM ἐσκλήρυναν4645V-AAI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἤκουσαν191V-AAI-3P

30 καὶ2532CONJ εἵλκυσας1670V-AAI-2S ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM ἔτη2094N-APN πολλὰ4183A-APN καὶ2532CONJ ἐπεμαρτύρω1957V-IMI-2S αὐτοῖς846D-DPM ἐν1722PREP πνεύματί4151N-DSN σου4771P-GS ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF προφητῶν4396N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠνωτίσαντο1801V-AMI-3P καὶ2532CONJ ἔδωκας1325V-AAI-2S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF λαῶν2992N-GPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

31 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἐν1722PREP οἰκτιρμοῖς3628N-DPM σου4771P-GS τοῖς3588T-DPM πολλοῖς4183A-DPM οὐκ3364ADV ἐποίησας4160V-AAI-2S αὐτοὺς846D-APM συντέλειαν4930N-ASF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐγκατέλιπες1459V-AAI-2S αὐτούς846D-APM ὅτι3754CONJ ἰσχυρὸς2478A-NSM εἶ1510V-PAI-2S καὶ2532CONJ ἐλεήμων1655A-NSM καὶ2532CONJ οἰκτίρμων3629A-NSM

32 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV 3588T-NSM θεὸς2316N-VSM ἡμῶν1473P-GP 3588T-VSM ἰσχυρὸς2478A-VSM 3588T-VSM μέγας3173A-VSM 3588T-VSM κραταιὸς2900A-VSM καὶ2532CONJ 3588T-VSM φοβερὸς5398A-VSM φυλάσσων5442V-PAPNS τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἔλεός1656N-ASN σου4771P-GS μὴ3165ADV ὀλιγωθήτωV-APD-3S ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM μόχθος3449N-NSM ὃς3739 R-NSM εὗρεν2147V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM βασιλεῖς935N-NPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἱερεῖς2409N-NPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM προφήτας4396N-APM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM σου4771P-GS ἀπὸ575PREP ἡμερῶν2250N-GPF βασιλέων935N-GPM ΑσσουρN-PRI καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF

33 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS δίκαιος1342A-NSM ἐπὶ1909PREP πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM ἐρχομένοις2064V-PMPDP ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP ὅτι3754CONJ ἀλήθειαν225N-ASF ἐποίησας4160V-AAI-2S καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-NP ἐξημάρτομενV-AAI-1P

34 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM βασιλεῖς935N-NPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ἡμῶν1473P-GP οὐκ3364ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV προσέσχον4337V-AAI-3P τῶν3588T-GPM ἐντολῶν1785N-GPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN μαρτύριά3142N-APN σου4771P-GS 3739 R-APN διεμαρτύρω1263V-IMI-2S αὐτοῖς846D-DPM

35 καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM ἐν1722PREP βασιλείᾳ932N-DSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἀγαθωσύνῃ19N-DSF σου4771P-GS τῇ3588T-DSF πολλῇ4183A-DSF 3739 R-DSF ἔδωκας1325V-AAI-2S αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF τῇ3588T-DSF πλατείᾳ4116A-DSF καὶ2532CONJ λιπαρᾷ3045A-DSF 3739 R-DSF ἔδωκας1325V-AAI-2S ἐνώπιον1799PREP αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἐδούλευσάν1398V-AAI-3P σοι4771P-DS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀπέστρεψαν654V-AAI-3P ἀπὸ575PREP ἐπιτηδευμάτωνN-GPN αὐτῶν846D-GPN τῶν3588T-GPN πονηρῶν4190A-GPN

36 ἰδού2400INJ ἐσμεν1510V-PAI-1P σήμερον4594ADV δοῦλοι1401N-NPM καὶ2532CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἣν3739 R-ASF ἔδωκας1325V-AAI-2S τοῖς3588T-DPM πατράσιν3962N-DPM ἡμῶν1473P-GP φαγεῖν2068V-AAN τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM αὐτῆς846D-GSF

37 τοῖς3588T-DPM βασιλεῦσιν935N-DPM οἷς3739 R-DPM ἔδωκας1325V-AAI-2S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP ἐν1722PREP ἁμαρτίαις266N-DPF ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN σώματα4983N-APN ἡμῶν1473P-GP ἐξουσιάζουσιν1850V-PAI-3P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP κτήνεσιν2934N-DPN ἡμῶν1473P-GP ὡς3739CONJ ἀρεστὸν701A-ASN αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP θλίψει2347N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF ἐσμέν1510V-PAI-1P

38  καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPM τούτοις3778D-DPM ἡμεῖς1473P-NP διατιθέμεθα1303V-PMI-1P πίστιν4102N-ASF καὶ2532CONJ γράφομεν1125V-PAI-1P καὶ2532CONJ ἐπισφραγίζουσινV-PAI-3P πάντες3956A-NPM ἄρχοντες758N-NPM ἡμῶν1473P-GP Λευῖται3019N-NPM ἡμῶν1473P-GP ἱερεῖς2409N-NPM ἡμῶν1473P-GP

Κεφάλαιο 10

1 Καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM σφραγιζόντων4972V-PAPGP ΝεεμιαςN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑχαλιαN-PRI καὶ2532CONJ ΣεδεκιαςN-PRI

2 υἱὸς5207N-NSM ΣαραιαN-PRI καὶ2532CONJ ΑζαριαN-PRI καὶ2532CONJ ΙερμιαN-PRI

3 ΦασουρN-PRI ΑμαριαN-PRI ΜελχιαN-PRI

4 ΑτουςN-PRI ΣεβανιN-PRI ΜαλουχN-PRI

5 ΙραμN-PRI ΜεραμωθN-PRI ΑβδιαN-PRI

6 Δανιηλ1158N-PRI ΓαναθωνN-PRI ΒαρουχN-PRI

7 ΜεσουλαμN-PRI Αβια7N-PRI ΜιαμινN-PRI

8 ΜααζιαN-PRI ΒελγαιN-PRI ΣαμαιαN-PRI οὗτοι3778D-NPM ἱερεῖς2409N-NPM

9 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM Ἰησοῦς2424N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑζανιαN-PRI ΒαναιουN-PRI ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΗναδαδN-PRI ΚαδμιηλN-PRI

10 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ΣαβανιαN-PRI ΩδουιαN-PRI ΚαλιταN-PRI ΦελειαN-PRI ΑνανN-PRI

11 ΜιχαN-PRI ΡοωβN-PRI ΕσεβιαςN-PRI

12 ΖαχωρN-PRI ΣαραβιαN-PRI ΣεβανιαN-PRI

13 ΩδουιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΒανουναιN-PRI

14 ἄρχοντες758N-NPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM Φορος5411N-PRI ΦααθμωαβN-PRI ΗλαμN-PRI ΖαθουιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM

15 ΒανιN-PRI ΑσγαδN-PRI ΒηβαιN-PRI

16 ΕδανιαN-PRI ΒαγοιN-PRI ΗδινN-PRI

17 Ατηρ817N-PRI Εζεκια1478N-PRI ΑζουρN-PRI

18 ΟδουιαN-PRI ΗσαμN-PRI ΒησιN-PRI

19 ΑριφN-PRI ΑναθωθN-PRI ΝωβαιN-PRI

20 ΜαγαφηςN-PRI ΜεσουλαμN-PRI ΗζιρN-PRI

21 ΜεσωζεβηλN-PRI ΣαδδουκN-PRI ΙεδδουαN-PRI

22 ΦαλτιαN-PRI ΑνανN-PRI ΑναιαN-PRI

23 Ωσηε5617N-PRI Ανανια367N-PRI ΑσουβN-PRI

24 ΑλωηςN-PRI ΦαλαιN-PRI ΣωβηκN-PRI

25 ΡαουμN-PRI ΕσαβαναN-PRI ΜαασαιαN-PRI

26 καὶ2532CONJ ΑιαN-PRI ΑινανN-PRI ΗνανN-PRI

27 ΜαλουχN-PRI ΗραμN-PRI ΒααναN-PRI

28 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM οἱ3588T-NPM πυλωροίN-NPM οἱ3588T-NPM ᾄδοντες103V-PAPNP οἱ3588T-NPM ναθινιμN-PRI καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM προσπορευόμενος4365V-PMPNS ἀπὸ575PREP λαῶν2992N-GPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF πρὸς4314PREP νόμον3551N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM γυναῖκες1135N-NPF αὐτῶν846D-GPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτῶν846D-GPM θυγατέρες2364N-NPF αὐτῶν846D-GPM πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM εἰδὼς1492V-RAPNS καὶ2532CONJ συνίων4920V-PAPNS

29 ἐνίσχυον1765V-PAPAS ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM αὐτῶν846D-GPM κατηράσαντο2672V-AMI-3P αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ εἰσήλθοσαν1525V-AAI-3P ἐν1722PREP ἀρᾷ685N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ὅρκῳ3727N-DSM τοῦ3588T-GSN πορεύεσθαι4198V-PMN ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ὃς3739 R-NSM ἐδόθη1325V-API-3S ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF Μωυσῆ3475N-GSM δούλου1401N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ φυλάσσεσθαι5442V-PMN καὶ2532CONJ ποιεῖν4160V-PAN πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF κυρίου2962N-GSM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ κρίματα2917N-APN αὐτοῦ846D-GSM

30 καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV δοῦναι1325V-AAN θυγατέρας2364N-APF ἡμῶν1473P-GP τοῖς3588T-DPM λαοῖς2992N-DPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF αὐτῶν846D-GPM οὐ3364ADV λημψόμεθα2983V-FMI-1P τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM ἡμῶν1473P-GP

31 καὶ2532CONJ λαοὶ2992N-NPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF οἱ3588T-NPM φέροντες5342V-PAPNP τοὺς3588T-APM ἀγορασμοὺςN-APM καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF πρᾶσινN-ASF ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF τοῦ3588T-GSN σαββάτου4521N-GSN ἀποδόσθαι591V-AMP οὐκ3364ADV ἀγορῶμεν59V-FAI-1P παρ3844PREP αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP σαββάτῳ4521N-DSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF ἁγίᾳ40A-DSF καὶ2532CONJ ἀνήσομεν447V-FAI-1P τὸ3588T-ASN ἔτος2094N-ASN τὸ3588T-ASN ἕβδομον1442A-ASN καὶ2532CONJ ἀπαίτησινN-ASF πάσης3956A-GSF χειρός5495N-GSF

32 καὶ2532CONJ στήσομεν2476V-FAI-1P ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP ἐντολὰς1785N-APF δοῦναι1325V-AAN ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP τρίτον5154A-ASM τοῦ3588T-GSN διδράχμου1323N-GSN κατ2596PREP ἐνιαυτὸν1763N-ASM εἰς1519PREP δουλείαν1397N-ASF οἴκου3624N-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP

33 εἰς1519PREP ἄρτους740N-APM τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN καὶ2532CONJ θυσίαν2378N-ASF τοῦ3588T-GSM ἐνδελεχισμοῦN-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN τοῦ3588T-GSM ἐνδελεχισμοῦN-GSM τῶν3588T-GPN σαββάτων4521N-GPN τῶν3588T-GPF νουμηνιῶν3561N-GPF εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἑορτὰς1859N-APF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-APF ἐξιλάσασθαιV-AMP περὶ4012PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ἔργα2041N-APN οἴκου3624N-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP

34 καὶ2532CONJ κλήρους2819N-APM ἐβάλομεν906V-AAI-1P περὶ4012PREP κλήρου2819N-GSM ξυλοφορίαςN-GSF οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαός2992N-NSM ἐνέγκαι5342V-AAN εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM πατριῶν3965N-GPF ἡμῶν1473P-GP εἰς1519PREP καιροὺς2540N-APM ἀπὸ575PREP χρόνων5550N-GPM ἐνιαυτὸν1763N-ASM κατ2596PREP ἐνιαυτόν1763N-ASM ἐκκαῦσαι1572V-AAN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP ὡς3739CONJ γέγραπται1125V-RMI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM νόμῳ3551N-DSM

35 καὶ2532CONJ ἐνέγκαι5342V-AAN τὰ3588T-APN πρωτογενήματαN-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ πρωτογενήματαN-APN καρποῦ2590N-GSM παντὸς3956A-GSN ξύλου3586N-GSN ἐνιαυτὸν1763N-ASM κατ2596PREP ἐνιαυτὸν1763N-ASM εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM

36 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN πρωτότοκα4416A-APN υἱῶν5207N-GPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ κτηνῶν2934N-GPN ἡμῶν1473P-GP ὡς3739CONJ γέγραπται1125V-RMI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM νόμῳ3551N-DSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN πρωτότοκα4416A-APN βοῶν1016N-GPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ποιμνίων4168N-GPN ἡμῶν1473P-GP ἐνέγκαι5342V-AAN εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP τοῖς3588T-DPM ἱερεῦσιν2409N-DPM τοῖς3588T-DPM λειτουργοῦσιν3008V-PAPDP ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP

37 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀπαρχὴν536N-ASF σίτων4621N-GPN ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM παντὸς3956A-GSN ξύλου3586N-GSN οἴνου3631N-GSM καὶ2532CONJ ἐλαίου1637N-GSN οἴσομεν5342V-FAI-1P τοῖς3588T-DPM ἱερεῦσιν2409N-DPM εἰς1519PREP γαζοφυλάκιον1049N-ASN οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ δεκάτην1182A-ASF γῆς1065N-GSF ἡμῶν1473P-GP τοῖς3588T-DPM Λευίταις3019N-DPM καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM δεκατοῦντες1183V-PAPNP ἐν1722PREP πάσαις3956A-DPF πόλεσιν4172N-DPF δουλείας1397N-GSF ἡμῶν1473P-GP

38 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM υἱὸς5207N-NSM Ααρων2N-PRI μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM Λευίτου3019N-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δεκάτῃ1182A-DSF τοῦ3588T-GSM Λευίτου3019N-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM ἀνοίσουσιν399V-FAI-3P τὴν3588T-ASF δεκάτην1182A-ASF τῆς3588T-GSF δεκάτης1182A-GSF εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP εἰς1519PREP τὰ3588T-APN γαζοφυλάκια1049N-APN εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

39 ὅτι3754CONJ εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM θησαυροὺς2344N-APM εἰσοίσουσιν1533V-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τοῦ3588T-GSM Λευι3017N-PRI τὰς3588T-APF ἀπαρχὰς536N-APF τοῦ3588T-GSM σίτου4621N-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM οἴνου3631N-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN ἐλαίου1637N-GSN καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV σκεύη4632N-NPN τὰ3588T-NPN ἅγια40A-NPN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM οἱ3588T-NPM λειτουργοὶ3011N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πυλωροὶN-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ᾄδοντες103V-PAPNP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐγκαταλείψομεν1459V-FAI-1P τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP

Κεφάλαιο 11

1 Καὶ2532CONJ ἐκάθισαν2523V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM ἐβάλοσαν906V-AAI-3P κλήρους2819N-APM ἐνέγκαι5342V-AAN ἕνα1519A-ASM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM δέκα1176N-NUI καθίσαι2523V-AAN ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI πόλει4172N-DSF τῇ3588T-DSF ἁγίᾳ40A-DSF καὶ2532CONJ ἐννέα1767N-NUI μέρη3313N-APN ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πόλεσιν4172N-DPF

2 καὶ2532CONJ εὐλόγησεν2127V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM τοὺς3588T-APM πάντας3956A-APM ἄνδρας435N-APM τοὺς3588T-APM ἑκουσιαζομένουςV-PMPAP καθίσαι2523V-AAN ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

3 Καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM τῆς3588T-GSF χώρας5561N-GSF οἳ3739 R-NPM ἐκάθισαν2523V-AAI-3P ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πόλεσιν4172N-DPF Ιουδα2448N-PRI ἐκάθισαν2523V-AAI-3P ἀνὴρ435N-NSM ἐν1722PREP κατασχέσει2697N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP πόλεσιν4172N-DPF αὐτῶν846D-GPM Ισραηλ2474N-PRI οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ναθιναῖοιN-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM δούλων1401N-GPM Σαλωμων4672N-PRI

4 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐκάθισαν2523V-AAI-3P ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM Βενιαμιν958N-PRI ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM Ιουδα2448N-PRI ΑθαιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑζαιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM Ζαχαρια2197N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑμαριαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣαφατιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΜαλεληλN-PRI καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM Φαρες5329N-PRI

5 καὶ2532CONJ ΜαασιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΒαρουχN-PRI υἱὸς5207N-NSM Χαλαζα5464N-PRI υἱὸς5207N-NSM Οζια3604N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑδαιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωριβN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΘηζιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ΣηλωνιN-PRI

6 πάντες3956A-NPM υἱοὶ5207N-NPM Φαρες5329N-PRI οἱ3588T-NPM καθήμενοι2521V-PMPNP ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI τετρακόσιοι5071A-NPM ἑξήκοντα1835N-NUI ὀκτὼ3638N-NUI ἄνδρες435N-NPM δυνάμεως1411N-GSF

7 καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM υἱοὶ5207N-NPM Βενιαμιν958N-PRI ΣηλωN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΜεσουλαμN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωαδN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΦαδαιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΚωλιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΜασαιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑιθιηλN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙεσιαN-PRI

8 καὶ2532CONJ ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM ΓηβιN-PRI ΣηλιN-PRI ἐννακόσιοιA-NPM εἴκοσι1501N-NUI ὀκτώ3638N-NUI

9 καὶ2532CONJ Ιωηλ2493N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΖεχριN-PRI ἐπίσκοπος1985N-NSM ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ Ιουδας2455N-NSM υἱὸς5207N-NSM ΑσαναN-PRI ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF δεύτερος1208A-NSM

10 ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM καὶ2532CONJ ΙαδιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωριβN-PRI ΙαχινN-PRI

11 ΣαραιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΕλκιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΜεσουλαμN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣαδδουκN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΜαριωθN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑιτωβN-PRI ἀπέναντι561ADV οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

12 καὶ2532CONJ ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτῶν846D-GPM ποιοῦντες4160V-PAPNP τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ΑμασιN-PRI υἱὸς5207N-NSM Ζαχαρια2197N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΦασσουρN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΜελχιαN-PRI

13 ἄρχοντες758N-NPM πατριῶν3965N-GPF διακόσιοι1250A-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI δύο1417N-NUI καὶ2532CONJ ΑμεσσαιN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΕσδριηλN-PRI

14 καὶ2532CONJ ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM δυνατοὶ1415A-NPM παρατάξεωςN-GSF ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI ὀκτώ3638N-NUI καὶ2532CONJ ἐπίσκοπος1985N-NSM ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM ΒαδιηλN-PRI

15 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM ΣαμαιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑσουβN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΕζριN-PRI

16  

17 καὶ2532CONJ ΜαθανιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΜιχαN-PRI καὶ2532CONJ Ωβηδ5601N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣαμουιN-PRI

18 διακόσιοι1250A-NPM ὀγδοήκοντα3589N-NUI τέσσαρες5064A-NPM

19 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πυλωροὶN-NPM ΑκουβN-PRI ΤελαμινN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἑκατὸν1540N-NUI ἑβδομήκοντα1440N-NUI δύο1417N-NUI

20  

21  

22 καὶ2532CONJ ἐπίσκοπος1985N-NSM Λευιτῶν3019N-GPM υἱὸς5207N-NSM ΒανιN-PRI ΟζιN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑσαβιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΜιχαN-PRI ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM Ασαφ760N-PRI τῶν3588T-GPM ᾀδόντων103V-PAPGP ἀπέναντι561PREP ἔργου2041N-GSN οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

23 ὅτι3754CONJ ἐντολὴ1785N-NSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM

24 καὶ2532CONJ ΠαθαιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΒασηζαN-PRI πρὸς4314PREP χεῖρα5495N-ASF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM εἰς1519PREP πᾶν3956A-ASN ῥῆμα4487N-ASN τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM

25 καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τὰς3588T-APF ἐπαύλεις1886N-APF ἐν1722PREP ἀγρῷ68N-DSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM Ιουδα2448N-PRI ἐκάθισαν2523V-AAI-3P ἐν1722PREP ΚαριαθαρβοκN-PRI

26 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Ιησου2424N-PRI

27 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ΒεηρσαβεεN-PRI

28  

29  

30 καὶ2532CONJ ἐπαύλεις1886N-APF αὐτῶν846D-GPM ΛαχιςN-PRI καὶ2532CONJ ἀγροὶ68N-NPM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ παρενεβάλοσανV-AAI-3P ἐν1722PREP ΒεηρσαβεεN-PRI

31 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Βενιαμιν958N-PRI ἀπὸ575PREP ΓαβαN-PRI ΜαχαμαςN-PRI

32  

33  

34  

35  

36 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM μερίδες3310N-NPF Ιουδα2448N-PRI τῷ3588T-DSM Βενιαμιν958N-PRI

Κεφάλαιο 12

1 Καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM οἱ3588T-NPM ἀναβαίνοντες305V-PAPNP μετὰ3326PREP Ζοροβαβελ2216N-PRI υἱοῦ5207N-GSM Σαλαθιηλ4528N-PRI καὶ2532CONJ Ἰησοῦ2424N-PRI ΣαραιαN-PRI ΙερμιαN-PRI ΕσδραN-PRI

2 ΑμαριαN-PRI ΜαλουχN-PRI

3 ΣεχενιαN-PRI

4  

5  

6  

7 οὗτοι3778D-NPM ἄρχοντες758N-NPM τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM καὶ2532CONJ ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF Ἰησοῦ2424N-PRI

8 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM Ιησου2424N-PRI ΒανουιN-PRI ΚαδμιηλN-PRI ΣαραβιαN-PRI Ιουδα2448N-PRI ΜαχανιαN-PRI ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM

9 εἰς1519PREP τὰς3588T-APF ἐφημερίας2183N-APF

10 καὶ2532CONJ Ἰησοῦς2424N-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΙωακιμN-PRI καὶ2532CONJ ΙωακιμN-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΕλιασιβN-PRI καὶ2532CONJ ΕλιασιβN-PRI τὸν3588T-ASM ΙωδαεN-PRI

11 καὶ2532CONJ ΙωδαεN-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΙωναθανN-PRI καὶ2532CONJ ΙωναθανN-PRI ἐγέννησεν1080V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΙαδουN-PRI

12 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF ΙωακιμN-PRI ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM τῶν3588T-GPM πατριῶν3965N-GPF τῷ3588T-DSM ΣαραιαN-PRI ΜαραιαN-PRI τῷ3588T-DSM ΙερμιαN-PRI Ανανια367N-PRI

13 τῷ3588T-DSM ΕσδραN-PRI ΜεσουλαμN-PRI τῷ3588T-DSM ΑμαριαN-PRI Ιωαναν2490N-PRI

14 τῷ3588T-DSM ΜαλουχN-PRI ΙωναθανN-PRI τῷ3588T-DSM ΣεχενιαN-PRI Ιωσηφ2501N-PRI

15 τῷ3588T-DSM ΑρεμN-PRI ΑδναςN-PRI τῷ3588T-DSM ΜαριωθN-PRI ΕλκαιN-PRI

16 τῷ3588T-DSM ΑδδαιN-PRI Ζαχαριας2197N-NSM τῷ3588T-DSM ΓαναθωνN-PRI ΜοσολλαμN-PRI

17 τῷ3588T-DSM Αβια7N-PRI ΖεχριN-PRI τῷ3588T-DSM Βενιαμιν958N-PRI ἐν1722PREP καιροῖς2540N-DPM τῷ3588T-DSM ΦελητιN-PRI

18 τῷ3588T-DSM ΒαλγαN-PRI ΣαμουεN-PRI τῷ3588T-DSM ΣεμειαN-PRI ΙωναθανN-PRI

19 τῷ3588T-DSM ΙωιαριβN-PRI ΜαθθαναιN-PRI τῷ3588T-DSM Ιδια2398N-PRI ΟζιN-PRI

20 τῷ3588T-DSM ΣαλλαιN-PRI ΚαλλαιN-PRI τῷ3588T-DSM ΑμουκN-PRI ΑβεδN-PRI

21 τῷ3588T-DSM ΕλκιαN-PRI ΑσαβιαςN-PRI τῷ3588T-DSM ΙεδειουN-PRI Ναθαναηλ3482N-PRI

22 οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF ΕλιασιβN-PRI ΙωαδαN-PRI καὶ2532CONJ Ιωαναν2490N-PRI καὶ2532CONJ ΙδουαN-PRI γεγραμμένοι1125V-RPPNP ἄρχοντες758N-NPM πατριῶν3965N-GPF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM ἐν1722PREP βασιλείᾳ932N-DSF ΔαρείουN-GSM τοῦ3588T-GSM ΠέρσουN-GSM

23 υἱοὶ5207N-NPM Λευι3017N-PRI ἄρχοντες758N-NPM τῶν3588T-GPM πατριῶν3965N-GPF γεγραμμένοι1125V-RMPNP ἐπὶ1909PREP βιβλίῳ975N-DSN λόγων3056N-GPM τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF καὶ2532CONJ ἕως2193PREP ἡμερῶν2250N-GPF Ιωαναν2490N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΕλισουβN-PRI

24 καὶ2532CONJ ἄρχοντες758N-NPM τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM ΑσαβιαN-PRI καὶ2532CONJ ΣαραβιαN-PRI καὶ2532CONJ Ιησου2424N-PRI καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΚαδμιηλN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτῶν846D-GPM κατεναντίον2713PREP αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP ὑμνεῖν5214V-PAN καὶ2532CONJ αἰνεῖν134V-PAN ἐν1722PREP ἐντολῇ1785N-DSF Δαυιδ1138N-PRI ἀνθρώπου444N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐφημερία2183N-NSF πρὸς4314PREP ἐφημερίαν2183N-ASF

25 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN συναγαγεῖν4863V-AAN με1473P-AS τοὺς3588T-APM πυλωροὺςN-APM

26 ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF ΙωακιμN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Ἰησοῦ2424N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΙωσεδεκN-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF ΝεεμιαN-PRI καὶ2532CONJ ΕσδραςN-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM 3588T-NSM γραμματεύς1122N-NSM

27 Καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἐγκαινίοις1456N-DPN τείχους5038N-GSN Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐζήτησαν2212V-AAI-3P τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM τόποις5117N-DPM αὐτῶν846D-GPM τοῦ3588T-GSN ἐνέγκαι5342V-AAN αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ποιῆσαι4160V-AAN ἐγκαίνια1456N-APN καὶ2532CONJ εὐφροσύνην2167N-ASF ἐν1722PREP θωδαθαN-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ᾠδαῖς3592N-DPF κυμβαλίζοντεςV-PAPNP καὶ2532CONJ ψαλτήριαN-NPN καὶ2532CONJ κινύραιN-NPF

28 καὶ2532CONJ συνήχθησαν4863V-API-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῶν3588T-GPM ᾀδόντων103V-PAPGP καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF περιχώρου4066A-GSF κυκλόθεν2943PREP εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP ἐπαύλεων1886N-GPF

29 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP ἀγρῶν68N-GPM ὅτι3754CONJ ἐπαύλεις1886N-APF ᾠκοδόμησαν3618V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM οἱ3588T-NPM ᾄδοντες103V-PAPNP ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

30 καὶ2532CONJ ἐκαθαρίσθησαν2511V-API-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM καὶ2532CONJ ἐκαθάρισαν2511V-AAI-3P τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πυλωροὺςN-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN τεῖχος5038N-ASN

31 καὶ2532CONJ ἀνήνεγκα399V-AAI-1S τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM Ιουδα2448N-PRI ἐπάνω1883PREP τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN καὶ2532CONJ ἔστησα2476V-AAI-1S δύο1417N-NUI περὶ4012PREP αἰνέσεως133N-GSF μεγάλους3173A-APM καὶ2532CONJ διῆλθον1330V-AAI-3P ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPM ἐπάνω1883PREP τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN τῆς3588T-GSF κοπρίας2874N-GSF

32 καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ὀπίσω3694ADV αὐτῶν846D-GPM ΩσαιαN-PRI καὶ2532CONJ ἥμισυ2255A-ASN ἀρχόντων758N-GPM Ιουδα2448N-PRI

33 καὶ2532CONJ ΑζαριαςN-PRI ΕσδραςN-PRI καὶ2532CONJ ΜεσουλαμN-PRI

34 Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ Βενιαμιν958N-PRI καὶ2532CONJ ΣαμαιαN-PRI καὶ2532CONJ ΙερμιαN-PRI

35 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM ἐν1722PREP σάλπιγξιν4536N-DPF Ζαχαριας2197N-NSM υἱὸς5207N-NSM ΙωναθανN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣαμαιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΜαθανιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΜιχαιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΖακχουρN-PRI υἱὸς5207N-NSM Ασαφ760N-PRI

36 καὶ2532CONJ ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ΣαμαιαN-PRI καὶ2532CONJ ΟζιηλN-PRI αἰνεῖν134V-PAN ἐν1722PREP ᾠδαῖς3592N-DPF Δαυιδ1138N-PRI ἀνθρώπου444N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ΕσδραςN-PRI 3588T-NSM γραμματεὺς1122N-NSM ἔμπροσθεν1715PREP αὐτῶν846D-GPM

37 ἐπὶ1909PREP πύλης4439N-GSF τοῦ3588T-GSM αινN-PRI κατέναντι2713PREP αὐτῶν846D-GPM ἀνέβησαν305V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP κλίμακαςN-APF πόλεως4172N-GSF Δαυιδ1138N-PRI ἐν1722PREP ἀναβάσειN-DSF τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN ἐπάνωθενPREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ ἕως2193PREP πύλης4439N-GSF τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN κατὰ2596PREP ἀνατολάς395N-APF

38 καὶ2532CONJ περὶ4012PREP αἰνέσεως133N-GSF 3588T-NSF δευτέρα1208A-NSF ἐπορεύετο4198V-IMI-3S συναντῶσα4876V-PAPNS αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ὀπίσω3694PREP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἥμισυ2255A-ASN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM ἐπάνω1883PREP τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN ὑπεράνω5231PREP τοῦ3588T-GSM πύργου4444N-GSM τῶν3588T-GPM θεννουριμN-PRI καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN τείχους5038N-GSN τοῦ3588T-GSM πλατέος4116A-GSM

39 καὶ2532CONJ ὑπεράνω5231PREP τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πύλην4439N-ASF τῆς3588T-GSF ισαναN-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πύλην4439N-ASF τὴν3588T-ASF ἰχθυηρὰνA-ASF καὶ2532CONJ πύργῳ4444N-DSM ΑνανεηλN-PRI καὶ2532CONJ ἕως2193PREP πύλης4439N-GSF τῆς3588T-GSF προβατικῆς4262A-GSF καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐν1722PREP πύλῃ4439N-DSF τῆς3588T-GSF φυλακῆς5438N-GSF

40 καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P αἱ3588T-NPF δύο1417N-NUI τῆς3588T-GSF αἰνέσεως133N-GSF ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἥμισυ2255A-ASN τῶν3588T-GPM στρατηγῶν4755N-GPM μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS

41 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM Ελιακιμ1662N-PRI ΜαασιαςN-PRI Βενιαμιν958N-PRI ΜιχαιαςN-PRI ΕλιωηναιN-PRI Ζαχαριας2197N-NSM Ανανιας367N-PRI ἐν1722PREP σάλπιγξιν4536N-DPF

42 καὶ2532CONJ ΜαασιαςN-PRI καὶ2532CONJ ΣεμειαςN-PRI καὶ2532CONJ Ελεαζαρ1648N-PRI καὶ2532CONJ ΟζιN-PRI καὶ2532CONJ Ιωαναν2490N-PRI καὶ2532CONJ ΜελχιαςN-PRI καὶ2532CONJ ΑιλαμN-PRI καὶ2532CONJ ΕζουρN-PRI καὶ2532CONJ ἠκούσθησαν191V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ᾄδοντες103V-PAPNP καὶ2532CONJ ἐπεσκέπησαν1980V-API-3P

43 καὶ2532CONJ ἔθυσαν2380V-AAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF θυσιάσματαN-APN μεγάλα3173A-APN καὶ2532CONJ ηὐφράνθησαν2165V-API-3P ὅτι3754CONJ 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ηὔφρανεν2165V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM μεγάλως3171ADV καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN αὐτῶν846D-GPM ηὐφράνθησαν2165V-API-3P καὶ2532CONJ ἠκούσθη191V-API-3S 3588T-NSF εὐφροσύνη2167N-NSF ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἀπὸ575PREP μακρόθεν3113ADV

44 Καὶ2532CONJ κατέστησαν2525V-AAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἄνδρας435N-APM ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN γαζοφυλακίων1049N-GPN τοῖς3588T-DPM θησαυροῖς2344N-DPM ταῖς3588T-DPF ἀπαρχαῖς536N-DPF καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF δεκάταις1182A-DPF καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM συνηγμένοις4863V-RMPDP ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ἄρχουσιν758N-DPM τῶν3588T-GPF πόλεων4172N-GPF μερίδας3310N-APF τοῖς3588T-DPM ἱερεῦσι2409N-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM Λευίταις3019N-DPM ὅτι3754CONJ εὐφροσύνη2167N-NSF ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP Ιουδα2448N-PRI ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἱερεῖς2409N-APM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM τοὺς3588T-APM ἑστῶτας2476V-RAPAP

45 καὶ2532CONJ ἐφύλαξαν5442V-AAI-3P φυλακὰς5438N-APF θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ φυλακὰς5438N-APF τοῦ3588T-GSM καθαρισμοῦ2512N-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ᾄδοντας103V-PAPAP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πυλωροὺςN-APM ὡς3739CONJ ἐντολαὶ1785N-NPF Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ Σαλωμων4672N-PRI υἱοῦ5207N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

46 ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF Δαυιδ1138N-PRI Ασαφ760N-PRI