Ναούμ

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 ΛῆμμαN-NSN ΝινευηN-PRI βιβλίον975N-NSN ὁράσεως3706N-GSF Ναουμ3486N-PRI τοῦ3588T-GSM ΕλκεσαίουN-PRI

2 Θεὸς2316N-NSM ζηλωτὴς2207N-NSM καὶ2532CONJ ἐκδικῶν1556V-PAPNS κύριος2962N-NSM ἐκδικῶν1556V-PAPNS κύριος2962N-NSM μετὰ3326PREP θυμοῦ2372N-GSM ἐκδικῶν1556V-PAPNS κύριος2962N-NSM τοὺς3588T-APM ὑπεναντίους5227A-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξαίρων1808V-PAPNS αὐτὸς846D-NSM τοὺς3588T-APM ἐχθροὺς2190N-APM αὐτοῦ846D-GSM

3 κύριος2962N-NSM μακρόθυμος3116A-NSM καὶ2532CONJ μεγάλη3173A-NSF 3588T-NSF ἰσχὺς2479N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀθῳῶν121V-PAPNS οὐκ3364ADV ἀθῳώσειV-FAI-3S κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP συντελείᾳ4930N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP συσσεισμῷN-DSM 3588T-NSF ὁδὸς3598N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ νεφέλαι3507N-NPF κονιορτὸς2868N-NSM ποδῶν4228N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

4 ἀπειλῶν546V-PAPNS θαλάσσῃ2281N-DSF καὶ2532CONJ ξηραίνων3583V-PAPNS αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ποταμοὺς4215N-APM ἐξερημῶνV-PAPNS ὠλιγώθηV-API-3S 3588T-NSF ΒασανῖτιςN-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ΚάρμηλοςN-NSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἐξανθοῦνταV-PAPNS τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM ἐξέλιπεν1587V-AAI-3S

5 τὰ3588T-NPN ὄρη3735N-NPN ἐσείσθησαν4579V-API-3P ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM βουνοὶ1015N-NPM ἐσαλεύθησαν4531V-API-3P καὶ2532CONJ ἀνεστάληV-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSF σύμπασαA-NSF καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

6 ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN ὀργῆς3709N-GSF αὐτοῦ846D-GSM τίς5100I-NSM ὑποστήσεταιV-FMI-3S καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM ἀντιστήσεται436V-FMI-3S ἐν1722PREP ὀργῇ3709N-DSF θυμοῦ2372N-GSM αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM θυμὸς2372N-NSM αὐτοῦ846D-GSM τήκει5080V-PAI-3S ἀρχάς746N-APF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πέτραι4073N-NPF διεθρύβησανV-API-3P ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM

7 χρηστὸς5543A-NSM κύριος2962N-NSM τοῖς3588T-DPM ὑπομένουσιν5278V-PAPDP αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF θλίψεως2347N-GSF καὶ2532CONJ γινώσκων1097V-PAPNS τοὺς3588T-APM εὐλαβουμένους2125V-PMPAP αὐτόν846D-ASM

8 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP κατακλυσμῷ2627N-DSM πορείας4197N-GSF συντέλειαν4930N-ASF ποιήσεται4160V-FMI-3S τοὺς3588T-APM ἐπεγειρομένους1892V-PMPAP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἐχθροὺς2190N-APM αὐτοῦ846D-GSM διώξεται1377V-FMI-3S σκότος4655N-NSN

9 τί5100I-ASN λογίζεσθε3049V-PMI-2P ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM συντέλειαν4930N-ASF αὐτὸς846D-NSM ποιήσεται4160V-FMI-3S οὐκ3364ADV ἐκδικήσει1556V-FAI-3S δὶς1364ADV ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸ846D-ASN ἐν1722PREP θλίψει2347N-DSF

10 ὅτι3754CONJ ἕως2193PREP θεμελίου2310N-GSN αὐτῶν846D-GPM χερσωθήσεταιV-FPI-3S καὶ2532ADV ὡς3739CONJ σμῖλαξN-NSF περιπλεκομένηV-PAPNS βρωθήσεται977V-FPI-3S καὶ2532ADV ὡς3739CONJ καλάμη2562N-NSF ξηρασίαςN-GSF μεστή3324A-NSF

11 ἐκ1537PREP σοῦ4771P-GS ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S λογισμὸς3053N-NSM κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM πονηρὰ4190A-APN λογιζόμενος3049V-PMPNS ἐναντία1727A-APN

12 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM κατάρχωνV-PAPNS ὑδάτων5204N-GPN πολλῶν4183A-GPN Καὶ2532ADV οὕτως3778ADV διασταλήσονται1291V-FPI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀκοή189N-NSF σου4771P-GS οὐκ3364ADV ἐνακουσθήσεταιV-FPI-3S ἔτι2089ADV

13 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV συντρίψω4937V-FAI-1S τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δεσμούς1199N-APM σου4771P-GS διαρρήξω1284V-FAI-1S

14 καὶ2532CONJ ἐντελεῖται1781V-PMI-3S ὑπὲρ5228PREP σοῦ4771P-GS κύριος2962N-NSM οὐ3364ADV σπαρήσεται4687V-FPI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ὀνόματός3686N-GSN σου4771P-GS ἔτι2089ADV ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM θεοῦ2316N-GSM σου4771P-GS ἐξολεθρεύσω1842V-FAI-1S τὰ3588T-APN γλυπτὰA-APN καὶ2532CONJ χωνευτάA-APN θήσομαι5087V-FMI-1S ταφήν5027N-ASF σου4771P-GS ὅτι3754CONJ ταχεῖς5036A-APN

15  Ἰδοὺ2400INJ ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN οἱ3588T-NPM πόδες4228N-NPM εὐαγγελιζομένου2097V-PMPGS καὶ2532ADV ἀπαγγέλλοντος518V-PAPGS εἰρήνην1515N-ASF ἑόρταζε1858V-PAD-2S Ιουδα2448N-PRI τὰς3588T-APF ἑορτάς1859N-APF σου4771P-GS ἀπόδος591V-AAD-2S τὰς3588T-APF εὐχάς2171N-APF σου4771P-GS διότι1360CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV προσθήσωσιν4369V-FAI-3P ἔτι2089ADV τοῦ3588T-GSN διελθεῖν1330V-AAN διὰ1223PREP σοῦ4771P-GS εἰς1519PREP παλαίωσινV-AAS-3P Συντετέλεσται4931V-RMI-3S ἐξῆρται1808V-RMI-3S

Κεφάλαιο 2

1 ἀνέβη305V-AAI-3S ἐμφυσῶν1720V-PAPNS εἰς1519PREP πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS ἐξαιρούμενος1807V-PMPNS ἐκ1537PREP θλίψεως2347N-GSF σκόπευσον4648V-AAD-2S ὁδόν3598N-ASF κράτησον2902V-AAD-2S ὀσφύος3751N-GSF ἄνδρισαι407V-AAN τῇ3588T-DSF ἰσχύι2479N-DSF σφόδρα4970ADV

2 διότι1360CONJ ἀπέστρεψεν654V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF ὕβριν5196N-ASF Ιακωβ2384N-PRI καθὼς2531ADV ὕβριν5196N-ASF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI διότι1360CONJ ἐκτινάσσοντες1621V-PAPNP ἐξετίναξαν1621V-AAI-3P αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κλήματα2814N-APN αὐτῶν846D-GPM διέφθειραν1311V-AAI-3P

3 ὅπλα3696N-APN δυναστείαςN-GSF αὐτῶν846D-GPM ἐξ1537PREP ἀνθρώπων444N-GPM ἄνδρας435N-APM δυνατοὺς1415A-APM ἐμπαίζοντας1702V-PAPAP ἐν1722PREP πυρί4442N-DSN αἱ3588T-NPF ἡνίαιN-NPF τῶν3588T-GPN ἁρμάτων716N-GPN αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF ἑτοιμασίας2091N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱππεῖς2460N-NPM θορυβηθήσονται2350V-FPI-3P

4 ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF καὶ2532CONJ συγχυθήσονται4797V-FPI-3P τὰ3588T-APN ἅρματα716N-APN καὶ2532CONJ συμπλακήσονταιV-FPI-3P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πλατείαις4116A-DPF 3588T-NSF ὅρασις3706N-NSF αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ λαμπάδες2985N-NPF πυρὸς4442N-GSN καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἀστραπαὶ796N-NPF διατρέχουσαιV-PAPNP

5 καὶ2532CONJ μνησθήσονται3403V-FPI-3P οἱ3588T-NPM μεγιστᾶνες3175N-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ φεύξονται5343V-FMI-3P ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ ἀσθενήσουσιν770V-FAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πορείᾳ4197N-DSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ σπεύσουσιν4692V-FAI-3P ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN τείχη5038N-APN καὶ2532CONJ ἑτοιμάσουσιν2090V-FAI-3P τὰς3588T-APF προφυλακὰςN-APF αὐτῶν846D-GPM

6 πύλαι4439N-NPF τῶν3588T-GPM ποταμῶν4215N-GPM διηνοίχθησαν1272V-API-3P καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN βασίλεια933N-NPN διέπεσενV-AAI-3S

7 καὶ2532CONJ 3588T-NSF ὑπόστασις5287N-NSF ἀπεκαλύφθη601V-API-3S καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF ἀνέβαινεν305V-IAI-3S καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF δοῦλαι1399N-NPF αὐτῆς846D-GSF ἤγοντο71V-IMI-3P καθὼς2531ADV περιστεραὶ4058N-NPF φθεγγόμεναι5350V-PMPNP ἐν1722PREP καρδίαις2588N-DPF αὐτῶν846D-GPF

8 καὶ2532CONJ ΝινευηN-PRI ὡς3739CONJ κολυμβήθρα2861N-NSF ὕδατος5204N-GSN τὰ3588T-NPN ὕδατα5204N-NPN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM φεύγοντες5343V-PAPNP οὐκ3364ADV ἔστησαν2476V-AAI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM ἐπιβλέπων1914V-PAPNS

9 διήρπαζον1283V-IAI-3P τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN διήρπαζον1283V-IAI-3P τὸ3588T-ASN χρυσίον5553N-ASN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S πέρας4009N-NSN τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM αὐτῆς846D-GSF βεβάρυνται925V-RAI-3P ὑπὲρ5228PREP πάντα3956A-ASN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τὰ3588T-APN ἐπιθυμητὰA-APN αὐτῆς846D-GSF

10 ἐκτιναγμὸςN-NSM καὶ2532CONJ ἀνατιναγμὸςN-NSM καὶ2532CONJ ἐκβρασμὸςN-NSM καὶ2532CONJ καρδίας2588N-GSF θραυσμὸςN-NSM καὶ2532CONJ ὑπόλυσιςN-NSF γονάτων1119N-GPN καὶ2532CONJ ὠδῖνες5604N-NPF ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF ὀσφύν3751N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN πάντων3956A-GPM ὡς3739CONJ πρόσκαυμαN-NSN χύτραςN-GSF

11 ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN κατοικητήριον2732N-NSN τῶν3588T-GPM λεόντων3023N-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSF νομὴ3542N-NSF 3588T-NSF οὖσα1510V-PAPNS τοῖς3588T-DPM σκύμνοιςN-DPM οὗ3739 R-GSM ἐπορεύθη4198V-API-3S λέων3023N-NSM τοῦ3588T-GSN εἰσελθεῖν1525V-AAN ἐκεῖ1563ADV σκύμνοςN-NSM λέοντος3023N-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM ἐκφοβῶν1629V-PAPNS

12 λέων3023N-NSM ἥρπασεν726V-AAI-3S τὰ3588T-APN ἱκανὰ2425A-APN τοῖς3588T-DPM σκύμνοιςN-DPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπέπνιξεν638V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM λέουσιν3023N-DPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔπλησεν4130V-AAI-3S θήρας2339N-GSF νοσσιὰν3555N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κατοικητήριον2732N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἁρπαγῆς724N-GSF

13 ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐπὶ1909PREP σέ4771P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ ἐκκαύσω1572V-FAI-1S ἐν1722PREP καπνῷ2586N-DSM πλῆθός4128N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM λέοντάς3023N-APM σου4771P-GS καταφάγεται2719V-FMI-3S ῥομφαία4501N-NSF καὶ2532CONJ ἐξολεθρεύσω1842V-FAI-1S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τὴν3588T-ASF θήραν2339N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀκουσθῇ191V-APS-3S οὐκέτι3765ADV τὰ3588T-NPN ἔργα2041N-NPN σου4771P-GS

Κεφάλαιο 3

1 3588INJ πόλις4172N-VSF αἱμάτων129N-GPN ὅλη3650A-NSF ψευδὴς5571A-NSF ἀδικίας93N-GSF πλήρης4134A-NSM οὐ3364ADV ψηλαφηθήσεται5584V-FPI-3S θήρα2339N-NSF

2 φωνὴ5456N-NSF μαστίγων3148N-GPF καὶ2532CONJ φωνὴ5456N-NSF σεισμοῦ4578N-GSM τροχῶν5164N-GPM καὶ2532CONJ ἵππου2462N-GSM διώκοντος1377V-PAPGS καὶ2532CONJ ἅρματος716N-GSN ἀναβράσσοντοςV-PAPGS

3 καὶ2532CONJ ἱππέως2460N-GSM ἀναβαίνοντος305V-PAPGS καὶ2532CONJ στιλβούσης4744V-PAPGS ῥομφαίας4501N-GSF καὶ2532CONJ ἐξαστραπτόντων1823V-PAPGP ὅπλων3696N-GPN καὶ2532CONJ πλήθους4128N-GSN τραυματιῶν5135N-GPM καὶ2532CONJ βαρείας926A-GSF πτώσεως4431N-GSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S πέρας4009N-NSN τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἀσθενήσουσιν770V-FAI-3P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN σώμασιν4983N-DPN αὐτῶν846D-GPM

4 ἀπὸ575PREP πλήθους4128N-GSN πορνείας4202N-GSF πόρνη4204N-NSF καλὴ2570A-NSF καὶ2532CONJ ἐπιχαρὴςA-NSM ἡγουμένη2233V-PMPNS φαρμάκων5333N-GPN 3588T-NSF πωλοῦσα4453V-PAPNS ἔθνη1484N-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πορνείᾳ4202N-DSF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ φυλὰς5443N-APF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM φαρμάκοις5333N-DPN αὐτῆς846D-GSF

5 ἰδοῦ3708V-AMD-2S ἐγὼ1473P-NS ἐπὶ1909PREP σέ4771P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ ἀποκαλύψω601V-FAI-1S τὰ3588T-APN ὀπίσω3694PREP σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ δείξω1166V-FAI-1S ἔθνεσιν1484N-DPN τὴν3588T-ASF αἰσχύνην152N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ βασιλείαις932N-DPF τὴν3588T-ASF ἀτιμίαν819N-ASF σου4771P-GS

6 καὶ2532CONJ ἐπιρρίψω1977V-AAS-1S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS βδελυγμὸνN-ASM κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ἀκαθαρσίας167N-APF σου4771P-GS καὶ2532CONJ θήσομαί5087V-FMI-1S σε4771P-AS εἰς1519PREP παράδειγμαN-ASN

7 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ὁρῶν3708V-PAPNS σε4771P-AS ἀποπηδήσεταιV-FAI-3S ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S ΔειλαίαA-NSF ΝινευηN-PRI τίς5100I-NSM στενάξει4727V-FAI-3S αὐτήν846D-ASF πόθεν4159ADV ζητήσω2212V-FAI-1S παράκλησιν3874N-ASF αὐτῇ846D-DSF

8 ἑτοίμασαι2090V-AAN μερίδα3310N-ASF ἅρμοσαι718V-AAN χορδήνN-ASF ἑτοίμασαι2090V-AAN μερίδα3310N-ASF Αμων300N-PRI 3588T-NSF κατοικοῦσα2730V-PAPNS ἐν1722PREP ποταμοῖς4215N-DPM ὕδωρ5204N-NSN κύκλῳ2945N-DSM αὐτῆς846D-GSF ἧς3739 R-GSF 3588T-NSF ἀρχὴ746N-NSF θάλασσα2281N-NSF καὶ2532CONJ ὕδωρ5204N-NSN τὰ3588T-NPN τείχη5038N-NPN αὐτῆς846D-GSF

9 καὶ2532CONJ ΑἰθιοπίαN-NSF 3588T-NSF ἰσχὺς2479N-NSF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ Αἴγυπτος125N-NSF καὶ2532ADV οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S πέρας4009N-NSN τῆς3588T-GSF φυγῆς5437N-GSF καὶ2532CONJ ΛίβυεςN-PRI ἐγένοντο1096V-AMI-3P βοηθοὶ998N-NPM αὐτῆς846D-GSF

10 καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF εἰς1519PREP μετοικεσίαν3350N-ASF πορεύσεται4198V-FMI-3S αἰχμάλωτος164A-NSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN νήπια3516A-NPN αὐτῆς846D-GSF ἐδαφιοῦσιν1474V-FAI-3P ἐπ1909PREP ἀρχὰς746N-APF πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF ὁδῶν3598N-GPF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔνδοξα1741A-APN αὐτῆς846D-GSF βαλοῦσιν906V-FAI-3P κλήρους2819N-APM καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM μεγιστᾶνες3175N-NPM αὐτῆς846D-GSF δεθήσονται1210V-FPI-3P χειροπέδαιςN-DPF

11 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS μεθυσθήσῃ3184V-FPI-2S καὶ2532CONJ ἔσῃ1510V-FMI-2S ὑπερεωραμένηV-RMINF καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ζητήσεις2212V-FAI-3S σεαυτῇ4572D-DSF στάσιν4714N-ASF ἐξ1537PREP ἐχθρῶν2190N-GPM

12 πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ὀχυρώματά3794N-NPN σου4771P-GS συκαῖ4808N-NPF σκοποὺς4649N-APM ἔχουσαι2192V-PAPNP ἐὰν1437CONJ σαλευθῶσιν4531V-APS-3P καὶ2532CONJ πεσοῦνται4098V-FMI-3P εἰς1519PREP στόμα4750N-ASN ἔσθοντος2068V-PAPGS

13 ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM λαός2992N-NSM σου4771P-GS ὡς3739CONJ γυναῖκες1135N-NPF ἐν1722PREP σοί4771P-DS τοῖς3588T-DPM ἐχθροῖς2190N-DPM σου4771P-GS ἀνοιγόμεναι455V-PMPNP ἀνοιχθήσονται455V-FPI-3P πύλαι4439N-NPF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S πῦρ4442N-ASN τοὺς3588T-APM μοχλούςN-APM σου4771P-GS

14 ὕδωρ5204N-NSN περιοχῆς4042N-GSF ἐπίσπασαι1986V-AAN σεαυτῇ4572D-DSF καὶ2532CONJ κατακράτησονV-FAPNS τῶν3588T-GPN ὀχυρωμάτων3794N-GPN σου4771P-GS ἔμβηθι1684V-APD-2S εἰς1519PREP πηλὸν4081N-ASM καὶ2532CONJ συμπατήθητι4841V-APD-2S ἐν1722PREP ἀχύροις892N-DPN κατακράτησονV-FAPAS ὑπὲρ5228PREP πλίνθονN-ASF

15 ἐκεῖ1563ADV καταφάγεταί2719V-FMI-3S σε4771P-AS πῦρ4442N-ASN ἐξολεθρεύσει1842V-FAI-3S σε4771P-AS ῥομφαία4501N-NSF καταφάγεταί2719V-FMI-3S σε4771P-AS ὡς3739CONJ ἀκρίς200N-NSF καὶ2532CONJ βαρυνθήσῃ925V-FPI-2S ὡς3739CONJ βροῦχοςN-NSM

16 ἐπλήθυνας4129V-AAI-2S τὰς3588T-APF ἐμπορίας1711N-APF σου4771P-GS ὑπὲρ5228PREP τὰ3588T-APN ἄστρα798N-APN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM βροῦχοςN-NSM ὥρμησεν3729V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐξεπετάσθη1600V-API-3S

17 ἐξήλατο1814V-IMI-3S ὡς3739CONJ ἀττέλεβοςN-NSM 3588T-NSM σύμμικτόςA-NSM σου4771P-GS ὡς3739CONJ ἀκρὶς200N-NSF ἐπιβεβηκυῖα1910V-RAPNS ἐπὶ1909PREP φραγμὸν5418N-ASM ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF πάγους697N-APM 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM ἀνέτειλεν393V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀφήλατοV-ANI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM αὐτῆς846D-GSF οὐαὶ3759INJ αὐτοῖς846D-DPM

18 ἐνύσταξαν3573V-AAI-3S οἱ3588T-NPM ποιμένες4166N-NPM σου4771P-GS βασιλεὺς935N-NSM ἈσσύριοςN-NSM ἐκοίμισενV-AAI-3S τοὺς3588T-APM δυνάστας1413N-APM σου4771P-GS ἀπῆρεν522V-AAI-3S 3588T-NSM λαός2992N-NSM σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM ἐκδεχόμενος1551V-PMPNS

19 οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἴασις2392N-NSF τῇ3588T-DSF συντριβῇ4937N-DSF σου4771P-GS ἐφλέγμανενV-AAI-3S 3588T-NSF πληγή4127N-NSF σου4771P-GS πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀκούοντες191V-PAPNP τὴν3588T-ASF ἀγγελίαν31N-ASF σου4771P-GS κροτήσουσινV-FAI-3P χεῖρας5495N-APF ἐπὶ1909PREP σέ4771P-AS διότι1360CONJ ἐπὶ1909PREP τίνα5100I-ASM οὐκ3364ADV ἐπῆλθεν1904V-AAI-3S 3588T-NSF κακία2549N-NSF σου4771P-GS διὰ1223PREP παντός3956A-GSM

Содержание