Μιχαίας

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP ΜιχαιανN-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM ΜωρασθιN-PRI ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF Ιωαθαμ2488N-PRI καὶ2532CONJ Αχαζ881N-PRI καὶ2532CONJ Εζεκιου1478N-GSM βασιλέων935N-GPM Ιουδα2448N-PRI ὑπὲρ5228PREP ὧν3739 R-GPM εἶδεν3708V-AAI-3S περὶ4012PREP Σαμαρείας4540N-GSF καὶ2532CONJ περὶ4012PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

2 Ἀκούσατε191V-AAD-2P λαοί2992N-VPM λόγους3056N-APM καὶ2532CONJ προσεχέτω4337V-PAD-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP εἰς1519PREP μαρτύριον3142N-ASN κύριος2962N-NSM ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM ἁγίου40A-GSM αὐτοῦ846D-GSM

3 διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ κύριος2962N-NSM ἐκπορεύεται1607V-PMI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ καταβήσεται2597V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἐπιβήσεται1910V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὕψη5311N-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

4 καὶ2532CONJ σαλευθήσεται4531V-FPI-3S τὰ3588T-NPN ὄρη3735N-NPN ὑποκάτωθενPREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF κοιλάδεςN-NPF τακήσονται5080V-FMI-3P ὡς3739CONJ κηρὸςN-NSM ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN πυρὸς4442N-GSN καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ὕδωρ5204N-NSN καταφερόμενον2702V-PPPNS ἐν1722PREP καταβάσει2600N-DSF

5 διὰ1223PREP ἀσέβειαν763N-ASF Ιακωβ2384N-PRI πάντα3956A-NPN ταῦτα3778D-NPN καὶ2532CONJ διὰ1223PREP ἁμαρτίαν266N-ASF οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI τίς5100I-NSF 3588T-NSF ἀσέβεια763N-NSF τοῦ3588T-GSM Ιακωβ2384N-PRI οὐ3364ADV Σαμάρεια4540N-NSF καὶ2532CONJ τίς5100I-NSF 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF οἴκου3624N-GSM Ιουδα2448N-PRI οὐχὶ3364ADV Ιερουσαλημ2419N-PRI

6 καὶ2532CONJ θήσομαι5087V-FMI-1S Σαμάρειαν4540N-ASF εἰς1519PREP ὀπωροφυλάκιονN-ASN ἀγροῦ68N-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP φυτείαν5451N-ASF ἀμπελῶνος290N-GSM καὶ2532CONJ κατασπάσωV-FAI-1S εἰς1519PREP χάοςN-ASN τοὺς3588T-APM λίθους3037N-APM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN θεμέλια2310N-APN αὐτῆς846D-GSF ἀποκαλύψω601V-FAI-1S

7 καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN γλυπτὰA-APN αὐτῆς846D-GSF κατακόψουσιν2629V-FAI-3P καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN μισθώματα3410N-APN αὐτῆς846D-GSF ἐμπρήσουσιν1714V-FAI-3P ἐν1722PREP πυρί4442N-DSN καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN εἴδωλα1497N-APN αὐτῆς846D-GSF θήσομαι5087V-FMI-1S εἰς1519PREP ἀφανισμόν854N-ASM διότι1360CONJ ἐκ1537PREP μισθωμάτων3410N-GPN πορνείας4202N-GSF συνήγαγεν4863V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP μισθωμάτων3410N-GPN πορνείας4202N-GSF συνέστρεψεν4962V-AAI-3S

8 Ἕνεκεν1752PREP τούτου3778D-GSM κόψεται2875V-FMI-3S καὶ2532CONJ θρηνήσει2354V-FMI-3S πορεύσεται4198V-FMI-3S ἀνυπόδετοςA-NSF καὶ2532CONJ γυμνή1131A-NSF ποιήσεται4160V-FMI-3S κοπετὸν2870N-ASM ὡς3739CONJ δρακόντων1404N-GPM καὶ2532CONJ πένθος3997N-ASN ὡς3739CONJ θυγατέρων2364N-GPF σειρήνωνN-GPF

9 ὅτι3754CONJ κατεκράτησενV-AAI-3S 3588T-NSF πληγὴ4127N-NSF αὐτῆς846D-GSF διότι1360CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ἕως2193PREP Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἥψατο680V-ANI-3S ἕως2193PREP πύλης4439N-GSF λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS ἕως2193PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

10 οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP ΓεθN-PRI μὴ3165ADV μεγαλύνεσθε3170V-PMD-2P οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP ΑκιμN-PRI μὴ3165ADV ἀνοικοδομεῖτε456V-PAD-2P ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM κατὰ2596PREP γέλωτα1071N-ASM γῆν1065N-ASF καταπάσασθεV-AMD-2P κατὰ2596PREP γέλωτα1071N-ASM ὑμῶν4771P-GP

11 κατοικοῦσα2730V-PAPNS καλῶς2570ADV τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF αὐτῆς846D-GSF οὐκ3364ADV ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S κατοικοῦσα2730V-PAPNS ΣενναανN-PRI κόψασθαι2875V-AMP οἶκον3624N-ASM ἐχόμενον2192V-PMPAS αὐτῆς846D-GSF λήμψεται2983V-FMI-3S ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-GP πληγὴν4127N-ASF ὀδύνης3601N-GSF

12 τίς5100I-NSM ἤρξατο757V-ANI-3S εἰς1519PREP ἀγαθὰ18A-APN κατοικούσῃ2730V-PAPDS ὀδύνας3601N-APF ὅτι3754CONJ κατέβη2597V-AAI-3S κακὰ2556A-NPN παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP πύλας4439N-APF Ιερουσαλημ2419N-PRI

13 ψόφοςN-NSM ἁρμάτων716N-GPN καὶ2532CONJ ἱππευόντωνV-PAPGP κατοικοῦσα2730V-PAPNS ΛαχιςN-PRI ἀρχηγὸς747N-NSM ἁμαρτίας266N-GSF αὐτή846D-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S τῇ3588T-DSF θυγατρὶ2364N-DSF Σιων4622N-PRI ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS εὑρέθησαν2147V-API-3P ἀσέβειαι763N-NPF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

14 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN δώσεις1325V-FAI-3S ἐξαποστελλομένους1821V-PMPAP ἕως2193PREP κληρονομίας2817N-GSF ΓεθN-PRI οἴκους3624N-APM ματαίους3152A-APM εἰς1519PREP κενὰ2756A-APN ἐγένετο1096V-ANI-3S τοῖς3588T-DPM βασιλεῦσιν935N-DPM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

15 ἕως2193PREP τοὺς3588T-APM κληρονόμους2818N-APM ἀγάγω71V-AAS-1S σοι4771P-DS κατοικοῦσα2730V-PAPNS ΛαχιςN-PRI κληρονομία2817N-NSF ἕως2193PREP ΟδολλαμN-PRI ἥξει1854V-FAI-3S 3588T-NSF δόξα1391N-NSF τῆς3588T-GSF θυγατρὸς2364N-GSF Ισραηλ2474N-PRI

16 ξύρησαι3587V-AMD-2S καὶ2532CONJ κεῖραι2751V-AMD-2S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN τὰ3588T-APN τρυφεράA-APN σου4771P-GS ἐμπλάτυνονV-PAPAS τὴν3588T-ASF χηρείανN-ASF σου4771P-GS ὡς3739CONJ ἀετός105N-NSM ὅτι3754CONJ ᾐχμαλωτεύθησαν162V-API-3P ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS

Κεφάλαιο 2

1 Ἐγένοντο1096V-AMI-3P λογιζόμενοι3049V-PMPNP κόπους2873N-APM καὶ2532CONJ ἐργαζόμενοι2038V-PMPNP κακὰ2556A-APN ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF κοίταις2845N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἅμα260ADV τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF συνετέλουν4931V-IAI-3P αὐτά846D-APN διότι1360CONJ οὐκ3364ADV ἦραν142V-AAI-3P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῶν846D-GPM

2 καὶ2532CONJ ἐπεθύμουν1937V-IAI-3P ἀγροὺς68N-APM καὶ2532CONJ διήρπαζον1283V-IAI-3P ὀρφανοὺς3737A-APM καὶ2532CONJ οἴκους3624N-APM κατεδυνάστευον2616V-IAI-3P καὶ2532CONJ διήρπαζον1283V-IAI-3P ἄνδρα435N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἄνδρα435N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κληρονομίαν2817N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

3 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS λογίζομαι3049V-PMI-1S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF φυλὴν5443N-ASF ταύτην3778D-ASF κακά2556A-APN ἐξ1537PREP ὧν3739 R-GPM οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἄρητε142V-AAS-2P τοὺς3588T-APM τραχήλους5137N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV πορευθῆτε4198V-APS-2P ὀρθοὶ3717A-NPM ἐξαίφνης1810ADV ὅτι3754CONJ καιρὸς2540N-NSM πονηρός4190A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

4 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF λημφθήσεται2983V-FPI-3S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP παραβολή3850N-NSF καὶ2532CONJ θρηνηθήσεται2354V-FPI-3S θρῆνος2355N-NSM ἐν1722PREP μέλει3196N-DSN λέγων3004V-PAPNS Ταλαιπωρίᾳ5004N-DSF ἐταλαιπωρήσαμεν5003V-AAI-1P μερὶς3310N-NSF λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS κατεμετρήθηV-API-3S ἐν1722PREP σχοινίῳ4979N-DSN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM κωλύσων2967V-FAPNS αὐτὸν846D-ASM τοῦ3588T-GSN ἀποστρέψαι654V-AAN οἱ3588T-NPM ἀγροὶ68N-NPM ἡμῶν1473P-GP διεμερίσθησαν1266V-API-3P

5 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S σοι4771P-DS βάλλων906V-PAPNS σχοινίον4979N-ASN ἐν1722PREP κλήρῳ2819N-DSM ἐν1722PREP ἐκκλησίᾳ1577N-DSF κυρίου2962N-GSM

6 μὴ3165ADV κλαίετε2799V-PAD-2P δάκρυσιν1144N-DPN μηδὲ3366CONJ δακρυέτωσαν1145V-PAD-3P ἐπὶ1909PREP τούτοις3778D-DPM οὐ3364ADV γὰρ1063PRT ἀπώσεται683V-FMI-3S ὀνείδη3681N-NPN

7 3588T-NSM λέγων3004V-PAPNS Οἶκος3624N-NSM Ιακωβ2384N-PRI παρώργισεν3949V-AAI-3S πνεῦμα4151N-NSN κυρίου2962N-GSM εἰ1487CONJ ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN ἐπιτηδεύματαN-NPN αὐτοῦ846D-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S οὐχ3364ADV οἱ3588T-NPM λόγοι3056N-NPM αὐτοῦ846D-GSM εἰσιν1510V-PAI-3P καλοὶ2570A-NPM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ὀρθοὶ3717A-NPM πεπόρευνται4198V-RMI-3P

8 καὶ2532CONJ ἔμπροσθεν1715ADV 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS εἰς1519PREP ἔχθραν2189N-ASF ἀντέστη436V-AAI-3S κατέναντι2713ADV τῆς3588T-GSF εἰρήνης1515N-GSF αὐτοῦ846D-GSM τὴν3588T-ASF δορὰνN-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐξέδειρανV-AAI-3P τοῦ3588T-GSN ἀφελέσθαι851V-AMP ἐλπίδα1680N-ASF συντριμμὸνN-ASM πολέμου4171N-GSM

9 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἡγούμενοι2233V-PMPNP λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS ἀπορριφήσονται641V-FPI-3P ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF οἰκιῶν3614N-GPF τρυφῆς5172N-GSF αὐτῶν846D-GPM διὰ1223PREP τὰ3588T-APN πονηρὰ4190A-APN ἐπιτηδεύματαN-APN αὐτῶν846D-GPM ἐξώσθησαν1856V-API-3P ἐγγίσατε1448V-AAD-2P ὄρεσιν3735N-DPN αἰωνίοις166A-DPN

10 ἀνάστηθι450V-AAD-2S καὶ2532CONJ πορεύου4198V-PMD-2S ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S σοι4771P-DS αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἀνάπαυσις372N-NSF ἕνεκεν1752PREP ἀκαθαρσίας167N-GSF διεφθάρητε1311V-API-2P φθορᾷ5356N-DSF

11 κατεδιώχθητε2614V-API-2P οὐδενὸς3762A-GSM διώκοντος1377V-PAPGS πνεῦμα4151N-ASN ἔστησεν2476V-AAI-3S ψεῦδος5579N-ASN ἐστάλαξένV-AAI-3S σοι4771P-DS εἰς1519PREP οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ μέθυσμαN-ASN καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF σταγόνοςN-GSF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM τούτου3778D-GSM

12 συναγόμενος4863V-PMPNS συναχθήσεται4863V-FPI-3S Ιακωβ2384N-PRI σὺν4862PREP πᾶσιν3956A-DPM ἐκδεχόμενος1551V-PMPNS ἐκδέξομαι1551V-FMI-1S τοὺς3588T-APM καταλοίπους2645A-APM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸ846D-ASN θήσομαι5087V-FMI-1S τὴν3588T-ASF ἀποστροφὴνN-ASF αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ πρόβατα4263N-APN ἐν1722PREP θλίψει2347N-DSF ὡς3739CONJ ποίμνιον4168N-ASN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN κοίτης2845N-GSF αὐτῶν846D-GPM ἐξαλοῦνται1814V-FMI-3P ἐξ1537PREP ἀνθρώπων444N-GPM

13 διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF διακοπῆςN-GSF πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM διέκοψανV-AAI-3P καὶ2532CONJ διῆλθον1330V-AAI-3P πύλην4439N-ASF καὶ2532CONJ ἐξῆλθον1831V-AAI-3P δι1223PREP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM αὐτῶν846D-GPM πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM 3588T-NSM δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM ἡγήσεται2233V-FMI-3S αὐτῶν846D-GPM

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S Ἀκούσατε191V-AAD-2P δὴ1161PRT ταῦτα3778D-APN αἱ3588T-NPF ἀρχαὶ746N-NPF οἴκου3624N-GSM Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI οὐχ3364ADV ὑμῖν4771P-DP ἐστιν1510V-PAI-3S τοῦ3588T-GSN γνῶναι1097V-AAN τὸ3588T-ASN κρίμα2917N-ASN

2 οἱ3588T-NPM μισοῦντες3404V-PAPNP τὰ3588T-APN καλὰ2570A-APN καὶ2532CONJ ζητοῦντες2212V-PAPNP τὰ3588T-APN πονηρά4190A-APN ἁρπάζοντες726V-PAPNP τὰ3588T-APN δέρματα1192N-APN αὐτῶν846D-GPM ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF σάρκας4561N-APF αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ὀστέων3747N-GPN αὐτῶν846D-GPM

3 ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM κατέφαγον2719V-AAI-3P τὰς3588T-APF σάρκας4561N-APF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN δέρματα1192N-APN αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ὀστέων3747N-GPN αὐτῶν846D-GPM ἐξέδειρανV-AAI-3P καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὀστέα3747N-APN αὐτῶν846D-GPM συνέθλασαν4917V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐμέλισανV-AAI-3P ὡς3739CONJ σάρκας4561N-APF εἰς1519PREP λέβηταN-ASM καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ κρέα2907N-APN εἰς1519PREP χύτρανN-ASF

4 οὕτως3778ADV κεκράξονται2896V-FMI-3P πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσακούσεται1522V-FMI-3S αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀποστρέψει654V-FAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ἐπονηρεύσαντοV-AMI-3P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἐπιτηδεύμασινN-DPN αὐτῶν846D-GPM ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM

5 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM προφήτας4396N-APM τοὺς3588T-APM πλανῶντας4105V-PAPAP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS τοὺς3588T-APM δάκνοντας1143V-PAPAP ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ὀδοῦσιν3599N-DPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ κηρύσσοντας2784V-PAPAP ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM εἰρήνην1515N-ASF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐδόθη1325V-API-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN αὐτῶν846D-GPM ἤγειραν1453V-AAI-3P ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM πόλεμον4171N-ASM

6 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN νὺξ3571N-NSF ὑμῖν4771P-DP ἔσται1510V-FMI-3S ἐξ1537PREP ὁράσεως3706N-GSF καὶ2532CONJ σκοτία4653N-NSF ὑμῖν4771P-DP ἔσται1510V-FMI-3S ἐκ1537PREP μαντείαςN-GSF καὶ2532CONJ δύσεται1417V-FMI-3S 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM προφήτας4396N-APM καὶ2532CONJ συσκοτάσειV-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF

7 καὶ2532CONJ καταισχυνθήσονται2617V-FPI-3P οἱ3588T-NPM ὁρῶντες3708V-PAPNP τὰ3588T-APN ἐνύπνια1798N-APN καὶ2532CONJ καταγελασθήσονται2606V-FPI-3P οἱ3588T-NPM μάντειςN-NPM καὶ2532CONJ καταλαλήσουσιν2635V-FAI-3P κατ2596PREP αὐτῶν846D-GPM πάντες3956A-NPM αὐτοί846D-NPM διότι1360CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM εἰσακούων1522V-PAPNS αὐτῶν846D-GPM

8 ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV ἐγὼ1473P-NS ἐμπλήσω1705V-AAS-1S ἰσχὺν2479N-ASF ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ κρίματος2917N-GSN καὶ2532CONJ δυναστείαςN-GSF τοῦ3588T-GSN ἀπαγγεῖλαι518V-AAN τῷ3588T-DSM Ιακωβ2384N-PRI ἀσεβείας763N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI ἁμαρτίας266N-APF αὐτοῦ846D-GSM

9 ἀκούσατε191V-AAD-2P δὴ1161PRT ταῦτα3778D-APN οἱ3588T-NPM ἡγούμενοι2233V-PMPNP οἴκου3624N-GSM Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI οἱ3588T-NPM βδελυσσόμενοι948V-PMPNP κρίμα2917N-ASN καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὀρθὰ3717A-APN διαστρέφοντες1294V-PAPNP

10 οἱ3588T-NPM οἰκοδομοῦντες3618V-PAPNP Σιων4622N-PRI ἐν1722PREP αἵμασιν129N-DPN καὶ2532CONJ Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP ἀδικίαις93N-DPF

11 οἱ3588T-NPM ἡγούμενοι2233V-PMPNP αὐτῆς846D-GSF μετὰ3326PREP δώρων1435N-GPN ἔκρινον2918N-ASN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM αὐτῆς846D-GSF μετὰ3326PREP μισθοῦ3408N-GSM ἀπεκρίνοντοV-IMI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM προφῆται4396N-NPM αὐτῆς846D-GSF μετὰ3326PREP ἀργυρίου694N-GSN ἐμαντεύοντο3132V-IMI-3P καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἐπανεπαύοντο1879V-IMI-3P λέγοντες3004V-PAPNP Οὐχὶ3364ADV κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-DP ἐστιν1510V-PAI-3S οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐπέλθῃ1904V-AAS-3S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP κακά2556A-NPN

12 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN δι1223PREP ὑμᾶς4771P-AP Σιων4622N-PRI ὡς3739CONJ ἀγρὸς68N-NSM ἀροτριαθήσεται722V-FPI-3S καὶ2532CONJ Ιερουσαλημ2419N-PRI ὡς3739CONJ ὀπωροφυλάκιονN-NSN ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὄρος3735N-NSN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ὡς3739CONJ ἄλσοςN-NSN δρυμοῦN-GSM

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐπ1909PREP ἐσχάτων2078A-GPF τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF ἐμφανὲς1717A-NSN τὸ3588T-NSN ὄρος3735N-NSN τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM ἕτοιμον2092A-ASN ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF κορυφὰςN-APF τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN καὶ2532CONJ μετεωρισθήσεται3349V-FPI-3S ὑπεράνω5231ADV τῶν3588T-GPM βουνῶν1015N-GPM καὶ2532CONJ σπεύσουσιν4692V-FAI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸ846D-ASN λαοί2992N-NPM

2 καὶ2532CONJ πορεύσονται4198V-FMI-3P ἔθνη1484N-NPN πολλὰ4183A-NPN καὶ2532CONJ ἐροῦσιν2046V-FAI-3P Δεῦτε1205ADV ἀναβῶμεν305V-AAS-1P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ δείξουσιν1166V-FAI-3P ἡμῖν1473P-DP τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πορευσόμεθα4198V-FMI-1P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF τρίβοις5147N-DPF αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP Σιων4622N-PRI ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S νόμος3551N-NSM καὶ2532CONJ λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM ἐξ1537PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

3 καὶ2532CONJ κρινεῖ2919V-FAI-3S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN λαῶν2992N-GPM πολλῶν4183A-GPM καὶ2532CONJ ἐξελέγξει1827V-FAI-3S ἔθνη1484N-APN ἰσχυρὰ2478A-APN ἕως2193PREP εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF μακράν3112ADV καὶ2532CONJ κατακόψουσιν2629V-FAI-3P τὰς3588T-APF ῥομφαίας4501N-APF αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP ἄροτρα723N-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN δόραταN-APN αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP δρέπανα1407N-APN καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV ἀντάρῃV-AAS-3S ἔθνος1484N-NSN ἐπ1909PREP ἔθνος1484N-ASN ῥομφαίαν4501N-ASF καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV μάθωσιν3129V-AAS-3P πολεμεῖν4170V-PAN

4 καὶ2532CONJ ἀναπαύσεται373V-FMI-3S ἕκαστος1538A-NSM ὑποκάτω5270PREP ἀμπέλου288N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἕκαστος1538A-NSM ὑποκάτω5270PREP συκῆς4808N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM ἐκφοβῶν1629V-PAPNS διότι1360CONJ τὸ3588T-NSN στόμα4750N-NSN κυρίου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ταῦτα3778D-APN

5 ὅτι3754CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM λαοὶ2992N-NPM πορεύσονται4198V-FMI-3P ἕκαστος1538A-NSM τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἡμεῖς1473P-NP δὲ1161PRT πορευσόμεθα4198V-FMI-1P ἐν1722PREP ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM καὶ2532CONJ ἐπέκεινα1900ADV

6 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM συνάξω4863V-FAI-1S τὴν3588T-ASF συντετριμμένην4937V-RPPAS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἐξωσμένην1856V-RPPAS εἰσδέξομαι1523V-FMI-1S καὶ2532CONJ οὓς3739 R-APM ἀπωσάμην683V-AMI-1S

7 καὶ2532CONJ θήσομαι5087V-FMI-1S τὴν3588T-ASF συντετριμμένην4937V-RPPAS εἰς1519PREP ὑπόλειμμα2640N-ASN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀπωσμένην683V-RPPAS εἰς1519PREP ἔθνος1484N-ASN ἰσχυρόν2478A-ASN καὶ2532CONJ βασιλεύσει936V-FAI-3S κύριος2962N-NSM ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ὄρει3735N-DSN Σιων4622N-PRI ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN νῦν3568ADV καὶ2532CONJ ἕως2193PREP εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

8 καὶ2532CONJ σύ4771P-NS πύργος4444N-NSM ποιμνίου4168N-GSN αὐχμώδηςA-NSM θύγατερ2364N-VSF Σιων4622N-PRI ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS ἥξει1854V-FAI-3S καὶ2532CONJ εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S 3588T-NSF ἀρχὴ746N-NSF 3588T-NSF πρώτη4413A-NSF βασιλεία932N-NSF ἐκ1537PREP Βαβυλῶνος897N-GSF τῇ3588T-DSF θυγατρὶ2364N-DSF Ιερουσαλημ2419N-PRI

9 Καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN ἔγνως1097V-AAI-2S κακά2556A-APN μὴ3165ADV βασιλεὺς935N-NSM οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S σοι4771P-DS 2228CONJ 3588T-NSF βουλή1012N-NSF σου4771P-GS ἀπώλετο622V-ANI-3S ὅτι3754CONJ κατεκράτησάνV-AAI-3P σου4771P-GS ὠδῖνες5604N-NPF ὡς3739CONJ τικτούσης5088V-PAPGS

10 ὤδινε5605V-PAD-2S καὶ2532CONJ ἀνδρίζου407V-PMD-2S καὶ2532CONJ ἔγγιζε1448V-PAD-2S θύγατερ2364N-VSF Σιων4622N-PRI ὡς3739CONJ τίκτουσα5088V-PAPNS διότι1360CONJ νῦν3568ADV ἐξελεύσῃ1831V-FMI-2S ἐκ1537PREP πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ κατασκηνώσεις2681V-FAI-3S ἐν1722PREP πεδίῳN-DSN καὶ2532CONJ ἥξεις1854V-FAI-3S ἕως2193PREP Βαβυλῶνος897N-GSF ἐκεῖθεν1564ADV ῥύσεταί4506V-FMI-3S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἐκεῖθεν1564ADV λυτρώσεταί3084V-FMI-3S σε4771P-AS κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GS ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ἐχθρῶν2190N-GPM σου4771P-GS

11 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐπισυνήχθη1996V-API-3S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS ἔθνη1484N-NPN πολλὰ4183A-NPN οἱ3588T-NPM λέγοντες3004V-PAPNP ἘπιχαρούμεθαV-FMI-1P καὶ2532CONJ ἐπόψονται2029V-FMI-3P ἐπὶ1909PREP Σιων4622N-PRI οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM ἡμῶν1473P-GP

12 αὐτοὶ846D-NPM δὲ1161PRT οὐκ3364ADV ἔγνωσαν1097V-AAI-3P τὸν3588T-ASM λογισμὸν3053N-ASM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV συνῆκαν4920V-AAI-3P τὴν3588T-ASF βουλὴν1012N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ συνήγαγεν4863V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ὡς3739CONJ δράγματαN-APN ἅλωνος257N-GSF

13 ἀνάστηθι450V-AAD-2S καὶ2532CONJ ἀλόα248V-PAD-2S αὐτούς846D-APM θύγατερ2364N-VSF Σιων4622N-PRI ὅτι3754CONJ τὰ3588T-APN κέρατά2768N-APN σου4771P-GS θήσομαι5087V-FMI-1S σιδηρᾶ4603A-APN καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ὁπλάςN-APF σου4771P-GS θήσομαι5087V-FMI-1S χαλκᾶς5470A-APF καὶ2532CONJ κατατήξειςV-FAI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ἔθνη1484N-APN καὶ2532CONJ λεπτυνεῖςV-FAI-3S λαοὺς2992N-APM πολλοὺς4183A-APM καὶ2532CONJ ἀναθήσεις394V-FAI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM τὸ3588T-ASN πλῆθος4128N-ASN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἰσχὺν2479N-ASF αὐτῶν846D-GPM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

Κεφάλαιο 5

1  νῦν3568ADV ἐμφραχθήσεταιV-FPI-3S θυγάτηρ2364N-NSF Εφραιμ2187N-PRI ἐν1722PREP φραγμῷ5418N-DSM συνοχὴν4928N-ASF ἔταξεν5021V-AAI-3S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP ἐν1722PREP ῥάβδῳ4464N-DSF πατάξουσιν3960V-FAI-3P ἐπὶ1909PREP σιαγόνα4600N-ASF τὰς3588T-APF φυλὰς5443N-APF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

2 Καὶ2532CONJ σύ4771P-NS Βηθλεεμ965N-PRI οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM ΕφραθαN-PRI ὀλιγοστὸςA-NSM εἶ1510V-PAI-2S τοῦ3588T-GSN εἶναι1510V-PAN ἐν1722PREP χιλιάσιν5505N-DPF Ιουδα2448N-PRI ἐκ1537PREP σοῦ4771P-GS μοι1473P-DS ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S τοῦ3588T-GSN εἶναι1510V-PAN εἰς1519PREP ἄρχοντα758N-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἔξοδοι1841N-NPF αὐτοῦ846D-GSM ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF ἐξ1537PREP ἡμερῶν2250N-GPF αἰῶνος165N-GSM

3 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN δώσει1325V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἕως2193PREP καιροῦ2540N-GSM τικτούσης5088V-PAPGS τέξεται5088V-FMI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐπίλοιποι1954A-NPM τῶν3588T-GPM ἀδελφῶν80N-GPM αὐτῶν846D-GPM ἐπιστρέψουσιν1994V-FAI-3P ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI

4 καὶ2532CONJ στήσεται2476V-FMI-3S καὶ2532CONJ ὄψεται3708V-FMI-3S καὶ2532CONJ ποιμανεῖ4165V-FAI-3S τὸ3588T-ASN ποίμνιον4168N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ἰσχύι2479N-DSF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δόξῃ1391N-DSF τοῦ3588T-GSN ὀνόματος3686N-GSN κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM ὑπάρξουσιν5225V-FAI-3P διότι1360CONJ νῦν3568ADV μεγαλυνθήσεται3170V-FPI-3S ἕως2193PREP ἄκρων206A-GPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

5 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S αὕτη3778D-NSF εἰρήνη1515N-NSF ὅταν3752ADV ἈσσύριοςN-NSM ἐπέλθῃ1904V-AAS-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ὅταν3752ADV ἐπιβῇ1910V-AAS-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF χώραν5561N-ASF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐπεγερθήσονται1892V-FPI-3P ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM ἑπτὰ2033N-NUI ποιμένες4166N-NPM καὶ2532CONJ ὀκτὼ3638N-NUI δήγματαN-NPN ἀνθρώπων444N-GPM

6 καὶ2532CONJ ποιμανοῦσιν4165V-FAI-3P τὸν3588T-ASM ΑσσουρN-PRI ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF τοῦ3588T-GSM ΝεβρωδN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF τάφρῳN-DSF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ῥύσεται4506V-FMI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ΑσσουρN-PRI ὅταν3752ADV ἐπέλθῃ1904V-AAS-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ὅταν3752ADV ἐπιβῇ1910V-AAS-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὅρια3725N-APN ὑμῶν4771P-GP

7 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN ὑπόλειμμα2640N-NSN τοῦ3588T-GSM Ιακωβ2384N-PRI ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN λαῶν2992N-GPM πολλῶν4183A-GPM ὡς3739CONJ δρόσοςN-NSF παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM πίπτουσα4098V-PAPNS καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἄρνες704N-NPM ἐπὶ1909PREP ἄγρωστινN-ASF ὅπως3704CONJ μὴ3165ADV συναχθῇ4863V-APS-3S μηδεὶς3367A-NSM μηδὲ3366CONJ ὑποστῇV-AAS-3S ἐν1722PREP υἱοῖς5207N-DPM ἀνθρώπων444N-GPM

8 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN ὑπόλειμμα2640N-NSN τοῦ3588T-GSM Ιακωβ2384N-PRI ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN λαῶν2992N-GPM πολλῶν4183A-GPM ὡς3739CONJ λέων3023N-NSM ἐν1722PREP κτήνεσιν2934N-DPN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM δρυμῷN-DSM καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ σκύμνοςN-NSM ἐν1722PREP ποιμνίοις4168N-DPN προβάτων4263N-GPN ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ὅταν3752ADV διέλθῃ1330V-AAS-3S καὶ2532CONJ διαστείλας1291V-AAPNS ἁρπάσῃ726V-AAS-3S καὶ2532CONJ μὴ3165ADV 1510V-PAS-3S 3588T-NSM ἐξαιρούμενος1807V-PMPNS

9 ὑψωθήσεται5312V-FPI-3S 3588T-NSF χείρ5495N-NSF σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM θλίβοντάς2346V-PAPAP σε4771P-AS καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐχθροί2190N-NPM σου4771P-GS ἐξολεθρευθήσονται1842V-FPI-3P

10 Καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἐξολεθρεύσω1842V-FAI-1S τοὺς3588T-APM ἵππους2462N-APM σου4771P-GS ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀπολῶ622V-FAI-1S τὰ3588T-APN ἅρματά716N-APN σου4771P-GS

11 καὶ2532CONJ ἐξολεθρεύσω1842V-FAI-1S τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐξαρῶ1808V-FAI-1S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὀχυρώματά3794N-APN σου4771P-GS

12 καὶ2532CONJ ἐξαρῶ1808V-FAI-1S τὰ3588T-APN φάρμακά5333N-APN σου4771P-GS ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀποφθεγγόμενοι669V-PMPNP οὐκ3364ADV ἔσονται1510V-FMI-3P ἐν1722PREP σοί4771P-DS

13 καὶ2532CONJ ἐξολεθρεύσω1842V-FAI-1S τὰ3588T-APN γλυπτάA-APN σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF στήλαςN-APF σου4771P-GS ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV προσκυνήσῃς4352V-AAS-2S τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF σου4771P-GS

14 καὶ2532CONJ ἐκκόψω1581V-FAI-1S τὰ3588T-APN ἄλσηN-APN σου4771P-GS ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀφανιῶ853V-FAI-1S τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF σου4771P-GS

15 καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S ἐν1722PREP ὀργῇ3709N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP θυμῷ2372N-DSM ἐκδίκησιν1557N-ASF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM οὐκ3364ADV εἰσήκουσαν1522V-AAI-3P

Κεφάλαιο 6

1 Ἀκούσατε191V-AAD-2P δὴ1161PRT λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM κύριος2962N-NSM εἶπεν2036V-AAI-3S Ἀνάστηθι450V-AAD-2S κρίθητι2919V-APD-2S πρὸς4314PREP τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN καὶ2532CONJ ἀκουσάτωσαν191V-AAD-3P οἱ3588T-NPM βουνοὶ1015N-NPM φωνήν5456N-ASF σου4771P-GS

2 ἀκούσατε191V-AAD-2P βουνοί1015N-NPM τὴν3588T-ASF κρίσιν2920N-ASF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF φάραγγες5327N-NPF θεμέλια2310N-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ὅτι3754CONJ κρίσις2920N-NSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI διελεγχθήσεταιV-FPI-3S

3 λαός2992N-NSM μου1473P-GS τί5100I-ASN ἐποίησά4160V-AAI-1S σοι4771P-DS 2228CONJ τί5100I-ASN ἐλύπησά3076V-AAI-1S σε4771P-AS 2228CONJ τί5100I-ASN παρηνώχλησά3926V-AAI-1S σοι4771P-DS ἀποκρίθητί611V-APD-2S μοι1473P-DS

4 διότι1360CONJ ἀνήγαγόν321V-AAI-1S σε4771P-AS ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM δουλείας1397N-GSF ἐλυτρωσάμην3084V-AMI-1S σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλα1821V-AAI-1S πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS τὸν3588T-ASM Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ Μαριαμ3137N-PRI

5 λαός2992N-NSM μου1473P-GS μνήσθητι3403V-APD-2S δὴ1161PRT τί5100I-ASN ἐβουλεύσατο1011V-ANI-3S κατὰ2596PREP σοῦ4771P-GS Βαλακ904N-PRI βασιλεὺς935N-NSM Μωαβ1096N-PRI καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ἀπεκρίθη611V-API-3S αὐτῷ846D-DSM Βαλααμ903N-PRI υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Βεωρ1007N-PRI ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM σχοίνωνN-GPM ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM ΓαλγαλN-PRI ὅπως3704CONJ γνωσθῇ1097V-APS-3S 3588T-NSF δικαιοσύνη1343N-NSF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM

6 ἐν1722PREP τίνι5100I-DSN καταλάβω2638V-AAS-1S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἀντιλήμψομαιV-FMI-1S θεοῦ2316N-GSM μου1473P-GS ὑψίστου5310A-GSM εἰ1487CONJ καταλήμψομαι2638V-FMI-1S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP ὁλοκαυτώμασιν3646N-DPN ἐν1722PREP μόσχοις3448N-DPM ἐνιαυσίοιςA-DPM

7 εἰ1487CONJ προσδέξεται4327V-FMI-3S κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP χιλιάσιν5505N-DPF κριῶνN-GPM 2228CONJ ἐν1722PREP μυριάσιν3461N-DPF χειμάρρων5493N-GPM πιόνωνN-GPM εἰ1487CONJ δῶ1325V-AAS-1S πρωτότοκά4416A-APN μου1473P-GS ἀσεβείας763N-GSF καρπὸν2590N-ASM κοιλίας2836N-GSF μου1473P-GS ὑπὲρ5228PREP ἁμαρτίας266N-GSF ψυχῆς5590N-GSF μου1473P-GS

8 εἰ1487CONJ ἀνηγγέλη312V-API-3S σοι4771P-DS ἄνθρωπε444N-VSM τί5100I-ASN καλόν2570A-ASN 2228CONJ τί5100I-ASN κύριος2962N-NSM ἐκζητεῖ1567V-PAI-3S παρὰ3844PREP σοῦ4771P-GS ἀλλ235CONJ 2228CONJ τοῦ3588T-GSN ποιεῖν4160V-PAN κρίμα2917N-ASN καὶ2532CONJ ἀγαπᾶν25V-PAN ἔλεον1656N-ASN καὶ2532CONJ ἕτοιμον2092A-ASM εἶναι1510V-PAN τοῦ3588T-GSN πορεύεσθαι4198V-PMN μετὰ3326PREP κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM σου4771P-GS

9 Φωνὴ5456N-NSF κυρίου2962N-GSM τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF ἐπικληθήσεται1941V-FPI-3S καὶ2532CONJ σώσει4982V-FAI-3S φοβουμένους5399V-PMPAP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἄκουε191V-PAD-2S φυλή5443N-NSF καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM κοσμήσει2885V-FAI-3S πόλιν4172N-ASF

10 μὴ3165ADV πῦρ4442N-NSN καὶ2532CONJ οἶκος3624N-NSM ἀνόμου459A-GSM θησαυρίζων2343V-PAPNS θησαυροὺς2344N-APM ἀνόμους459A-APM καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ὕβρεως5196N-GSF ἀδικία93N-NSF

11 εἰ1487CONJ δικαιωθήσεται1344V-FPI-3S ἐν1722PREP ζυγῷ2218N-DSM ἄνομος459A-NSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP μαρσίππῳN-DSM στάθμιαN-NPN δόλου1388N-GSM

12 ἐξ1537PREP ὧν3739 R-GPM τὸν3588T-ASM πλοῦτον4149N-ASM αὐτῶν846D-GPM ἀσεβείας763N-GSF ἔπλησαν4130V-AAI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP αὐτὴν846D-ASF ἐλάλουν2980V-IAI-3P ψευδῆ5571A-APN καὶ2532CONJ 3588T-NSF γλῶσσα1100N-NSF αὐτῶν846D-GPM ὑψώθη5312V-API-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στόματι4750N-DSN αὐτῶν846D-GPM

13 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἄρξομαι757V-FMI-1S τοῦ3588T-GSN πατάξαι3960V-AAN σε4771P-AS ἀφανιῶ853V-FAI-1S σε4771P-AS ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF ἁμαρτίαις266N-DPF σου4771P-GS

14 σὺ4771P-NS φάγεσαι2068V-FMI-2S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐμπλησθῇς1705V-APS-2S καὶ2532CONJ σκοτάσειV-FAI-3S ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS καὶ2532CONJ ἐκνεύσει1593V-FAI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV διασωθῇς1295V-APS-2S καὶ2532CONJ ὅσοι3745A-NPM ἐὰν1437CONJ διασωθῶσιν1295V-APS-3P εἰς1519PREP ῥομφαίαν4501N-ASF παραδοθήσονται3860V-FPI-3P

15 σὺ4771P-NS σπερεῖς4687V-FAI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀμήσῃς270V-AAS-2S σὺ4771P-NS πιέσεις4085V-FAI-3S ἐλαίαν1636N-ASF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀλείψῃ218V-AAS-3S ἔλαιον1637N-ASN καὶ2532CONJ οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV πίητε4095V-AAS-2P καὶ2532CONJ ἀφανισθήσεται853V-FPI-3S νόμιμα3545A-APN λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS

16 καὶ2532CONJ ἐφύλαξας5442V-AAI-2S τὰ3588T-APN δικαιώματα1345N-APN ΖαμβριN-PRI καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN οἴκου3624N-GSM ΑχααβN-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθητε4198V-API-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF βουλαῖς1012N-DPF αὐτῶν846D-GPM ὅπως3704CONJ παραδῶ3860V-AAS-1S σε4771P-AS εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP συρισμόνN-ASM καὶ2532CONJ ὀνείδη3681N-APN λαῶν2992N-GPM λήμψεσθε2983V-FMI-2P

Κεφάλαιο 7

1 ΟἴμμοιINJ ὅτι3754CONJ ἐγενόμην1096V-AMI-1S ὡς3739CONJ συνάγων4863V-PAPNS καλάμην2562N-ASF ἐν1722PREP ἀμήτῳN-DSM καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἐπιφυλλίδαN-ASF ἐν1722PREP τρυγήτῳN-DSM οὐχ3364ADV ὑπάρχοντος5225V-PAPGS βότρυος1009N-GSM τοῦ3588T-GSN φαγεῖν2068V-AAN τὰ3588T-APN πρωτόγοναA-APN οἴμμοιINJ ψυχή5590N-NSF

2 ὅτι3754CONJ ἀπόλωλεν622V-RAI-3S εὐλαβὴς2126A-NSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ κατορθῶνV-PAPNS ἐν1722PREP ἀνθρώποις444N-DPM οὐχ3364ADV ὑπάρχει5225V-PAI-3S πάντες3956A-NPM εἰς1519PREP αἵματα129N-APN δικάζονται2613V-PMI-3P ἕκαστος1538A-NSM τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM ἐκθλίβουσινV-PAI-3P ἐκθλιβῇV-PAS-3S

3 ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN κακὸν2556A-ASN τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῶν846D-GPM ἑτοιμάζουσιν2090V-PAI-3P 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM αἰτεῖ154V-PAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM κριτὴς2923N-NSM εἰρηνικοὺς1516A-APM λόγους3056N-APM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S καταθύμιονA-ASN ψυχῆς5590N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἐξελοῦμαι1807V-FMI-1S

4 τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ σὴς4674A-GSF ἐκτρώγωνV-PAPNS καὶ2532CONJ βαδίζωνV-PAPNS ἐπὶ1909PREP κανόνος2583N-GSM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF σκοπιᾶςN-GSF οὐαὶ3759INJ οὐαί3759INJ αἱ3588T-NPF ἐκδικήσεις1557N-NPF σου4771P-GS ἥκασιν1854V-PAI-3P νῦν3568ADV ἔσονται1510V-FMI-3P κλαυθμοὶ2805N-NPM αὐτῶν846D-GPM

5 μὴ3165ADV καταπιστεύετεV-PAI-2P ἐν1722PREP φίλοις5384A-DPM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἐλπίζετε1679V-PAI-2P ἐπὶ1909PREP ἡγουμένοις2233V-PMPDP ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF συγκοίτουA-GSF σου4771P-GS φύλαξαι5442V-AMD-2S τοῦ3588T-GSN ἀναθέσθαι394V-AMP τι5100I-ASN αὐτῇ846D-DSF

6 διότι1360CONJ υἱὸς5207N-NSM ἀτιμάζει818V-PAI-3S πατέρα3962N-ASM θυγάτηρ2364N-NSF ἐπαναστήσεται1881V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF αὐτῆς846D-GSF νύμφη3565N-NSF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF πενθερὰν3994N-ASF αὐτῆς846D-GSF ἐχθροὶ2190N-NPM ἀνδρὸς435N-GSM πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM

7 Ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἐπιβλέψομαι1914V-FMI-1S ὑπομενῶ5278V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM τῷ3588T-DSM σωτῆρί4990N-DSM μου1473P-GS εἰσακούσεταί1522V-FMI-3S μου1473P-GS 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS

8 μὴ3165ADV ἐπίχαιρέV-PAD-2S μοι1473P-DS 3588T-NSF ἐχθρά2189N-NSF μου1473P-GS ὅτι3754CONJ πέπτωκα4098V-RAI-1S καὶ2532CONJ ἀναστήσομαι450V-FMI-1S διότι1360CONJ ἐὰν1437CONJ καθίσω2523V-FAI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σκότει4655N-DSN κύριος2962N-NSM φωτιεῖ5461V-FAI-3S μοι1473P-DS

9 ὀργὴν3709N-ASF κυρίου2962N-GSM ὑποίσω5297V-FAI-1S ὅτι3754CONJ ἥμαρτον264V-AAI-1S αὐτῷ846D-DSM ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN δικαιῶσαι1344V-AAN αὐτὸν846D-ASM τὴν3588T-ASF δίκην1349N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ποιήσει4160V-FAI-3S τὸ3588T-ASN κρίμα2917N-ASN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐξάξει1806V-FAI-3S με1473P-AS εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN ὄψομαι3708V-FMI-1S τὴν3588T-ASF δικαιοσύνην1343N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

10 καὶ2532CONJ ὄψεται3708V-FMI-3S 3588T-NSF ἐχθρά2189N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ περιβαλεῖται4016V-FMI-3S αἰσχύνην152N-ASF 3588T-NSF λέγουσα3004V-PAPNS πρός4314PREP με1473P-AS Ποῦ4225ADV κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GS οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM μου1473P-GS ἐπόψονται2029V-FMI-3P αὐτήν846D-ASF νῦν3568ADV ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP καταπάτημαN-ASN ὡς3739CONJ πηλὸς4081N-NSM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF

11 ἡμέρας2250N-GSF ἀλοιφῆςN-GSF πλίνθουN-GSF ἐξάλειψίςN-NSF σου4771P-GS 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF ἐκείνη1565D-NSF καὶ2532CONJ ἀποτρίψεταιV-FPI-3S νόμιμά3545A-NPN σου4771P-GS

12 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF ἐκείνη1565D-NSF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πόλεις4172N-NPF σου4771P-GS ἥξουσιν1854V-FAI-3P εἰς1519PREP ὁμαλισμὸνN-ASM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP διαμερισμὸν1267N-ASM ἈσσυρίωνN-GPM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πόλεις4172N-NPF σου4771P-GS αἱ3588T-NPF ὀχυραὶA-NPF εἰς1519PREP διαμερισμὸν1267N-ASM ἀπὸ575PREP Τύρου5184N-GSF ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM Συρίας4947N-GSF ἡμέρα2250N-NSF ὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ θορύβου2351N-GSM

13 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM κατοικοῦσιν2730V-PAPDP αὐτὴν846D-ASF ἐκ1537PREP καρπῶν2590N-GPM ἐπιτηδευμάτωνN-GPN αὐτῶν846D-GPM

14 Ποίμαινε4165V-PAD-2S λαόν2992N-ASM σου4771P-GS ἐν1722PREP ῥάβδῳ4464N-DSF σου4771P-GS πρόβατα4263N-APN κληρονομίας2817N-GSF σου4771P-GS κατασκηνοῦντας2681V-PAPAP καθ2596PREP ἑαυτοὺς1438D-APM δρυμὸνN-ASM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τοῦ3588T-GSM ΚαρμήλουN-GSM νεμήσονταιV-FMI-3P τὴν3588T-ASF ΒασανῖτινN-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ΓαλααδῖτινN-ASF καθὼς2531ADV αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM

15 καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF ἐξοδίαςN-GSF σου4771P-GS ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF ὄψεσθε3708V-FMI-2P θαυμαστά2298A-APN

16 ὄψονται3708V-FMI-3P ἔθνη1484N-NPN καὶ2532CONJ καταισχυνθήσονται2617V-FPI-3P ἐκ1537PREP πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF ἰσχύος2479N-GSF αὐτῶν846D-GPM ἐπιθήσουσιν2007V-FAI-3P χεῖρας5495N-APF ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN αὐτῶν846D-GPM τὰ3588T-NPN ὦτα3775N-NPN αὐτῶν846D-GPM ἀποκωφωθήσονταιV-FPI-3P

17 λείξουσιν3011V-FAI-3P χοῦν5522N-ASM ὡς3739CONJ ὄφεις3789N-NPM σύροντες4951V-PAPNP γῆν1065N-ASF συγχυθήσονται4797V-FPI-3P ἐν1722PREP συγκλεισμῷN-DSM αὐτῶν846D-GPM ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP ἐκστήσονται1839V-FMI-3P καὶ2532CONJ φοβηθήσονται5399V-FPI-3P ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS

18 τίς5100I-NSM θεὸς2316N-NSM ὥσπερ3746ADV σύ4771P-NS ἐξαίρων1808V-PAPNS ἀδικίας93N-APF καὶ2532CONJ ὑπερβαίνων5233V-PAPNS ἀσεβείας763N-APF τοῖς3588T-DPM καταλοίποις2645A-DPM τῆς3588T-GSF κληρονομίας2817N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV συνέσχεν4912V-AAI-3S εἰς1519PREP μαρτύριον3142N-ASN ὀργὴν3709N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ θελητὴςN-NSM ἐλέους1656N-APN ἐστίν1510V-PAI-3S

19 αὐτὸς846D-NSM ἐπιστρέψει1994V-FAI-3S καὶ2532CONJ οἰκτιρήσει3627V-FAI-3S ἡμᾶς1473P-AP καταδύσειV-FAI-3S τὰς3588T-APF ἀδικίας93N-APF ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἀπορριφήσονται641V-FPI-3P εἰς1519PREP τὰ3588T-APN βάθη899N-APN τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF ἡμῶν1473P-GP

20 δώσεις1325V-FAI-3S ἀλήθειαν225N-ASF τῷ3588T-DSM Ιακωβ2384N-PRI ἔλεον1656N-ASN τῷ3588T-DSM Αβρααμ11N-PRI καθότι2530ADV ὤμοσας3660V-AAI-2S τοῖς3588T-DPM πατράσιν3962N-DPM ἡμῶν1473P-GP κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τὰς3588T-APF ἔμπροσθεν1715ADV