Μαλαχίας

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 ΛῆμμαN-NSN λόγου3056N-GSM κυρίου2962N-GSM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ἀγγέλου32N-GSM αὐτοῦ846D-GSM θέσθε5087V-AMD-2P δὴ1161PRT ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF ὑμῶν4771P-GP

2 Ἠγάπησα25V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-AP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ εἴπατε2036V-AAI-2P Ἐν1722PREP τίνι5100I-DSN ἠγάπησας25V-AAI-2S ἡμᾶς1473P-AP οὐκ3364ADV ἀδελφὸς80N-NSM ἦν1510V-IAI-3S Ησαυ2269N-PRI τοῦ3588T-GSM Ιακωβ2384N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἠγάπησα25V-AAI-1S τὸν3588T-ASM Ιακωβ2384N-PRI

3 τὸν3588T-ASM δὲ1161PRT Ησαυ2269N-PRI ἐμίσησα3404V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἔταξα5021V-AAI-1S τὰ3588T-APN ὅρια3725N-APN αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κληρονομίαν2817N-ASF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP δόματα1390N-APN ἐρήμου2048N-GSF

4 διότι1360CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S 3588T-NSF Ιδουμαία2401N-NSF Κατέστραπται2690V-RPI-3S καὶ2532CONJ ἐπιστρέψωμεν1994V-AAS-1P καὶ2532CONJ ἀνοικοδομήσωμεν456V-FAI-1P τὰς3588T-APF ἐρήμους2048N-APF τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Αὐτοὶ846D-NPM οἰκοδομήσουσιν3618V-FAI-3P καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS καταστρέψω2690V-FAI-1S καὶ2532CONJ ἐπικληθήσεται1941V-FPI-3S αὐτοῖς846D-DPM ὅρια3725N-APN ἀνομίας458N-GSF καὶ2532CONJ λαὸς2992N-NSM ἐφ1909PREP ὃν3739 R-ASM παρατέτακταιV-RMI-3S κύριος2962N-NSM ἕως2193PREP αἰῶνος165N-GSM

5 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM ὑμῶν4771P-GP ὄψονται3708V-FMI-3P καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP ἐρεῖτε2046V-FAI-2P Ἐμεγαλύνθη3170V-API-3S κύριος2962N-NSM ὑπεράνω5231ADV τῶν3588T-GPN ὁρίων3725N-GPN τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

6 Υἱὸς5207N-NSM δοξάζει1392V-PAI-3S πατέρα3962N-ASM καὶ2532CONJ δοῦλος1401N-NSM τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ πατήρ3962N-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ἐγώ1473P-NS ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF δόξα1391N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ κύριός2962N-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ἐγώ1473P-NS ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM φόβος5401N-NSM μου1473P-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ὑμεῖς4771P-NP οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM οἱ3588T-NPM φαυλίζοντεςV-PAPNP τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἴπατε2036V-AAI-2P Ἐν1722PREP τίνι5100I-DSN ἐφαυλίσαμενV-AAI-1P τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN σου4771P-GS

7 προσάγοντες4317V-PAPNP πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριόν2379N-ASN μου1473P-GS ἄρτους740N-APM ἠλισγημένουςV-APPAP καὶ2532CONJ εἴπατε2036V-AAI-2P Ἐν1722PREP τίνι5100I-DSN ἠλισγήσαμενV-API-1P αὐτούς846D-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN λέγειν3004V-PAN ὑμᾶς4771P-AP Τράπεζα5132N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐξουδενωμένη1847V-PPPNS ἐστὶν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐπιτιθέμενα2007V-PPPAP βρώματα1033N-APN ἐξουδενωμένα1847V-PPPAP

8 διότι1360CONJ ἐὰν1437CONJ προσαγάγητε4317V-AAS-2P τυφλὸν5185A-ASM εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF οὐ3364ADV κακόν2556A-ASM καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ προσαγάγητε4317V-AAS-2P χωλὸν5560A-ASM 2228CONJ ἄρρωστον732A-ASM οὐ3364ADV κακόν2556A-ASM προσάγαγε4317V-AAD-2S δὴ1161PRT αὐτὸ846D-ASN τῷ3588T-DSM ἡγουμένῳ2233V-PMPDS σου4771P-GS εἰ1487CONJ προσδέξεται4327V-FMI-3S αὐτό846D-ASN εἰ1487CONJ λήμψεται2983V-FMI-3S πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

9 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐξιλάσκεσθεV-PMD-2P τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ δεήθητε1210V-APS-2P αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP χερσὶν5495N-DPF ὑμῶν4771P-GP γέγονεν1096V-RAI-3S ταῦτα3778D-APN εἰ1487CONJ λήμψομαι2983V-FMI-1S ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-GP πρόσωπα4383N-APN ὑμῶν4771P-GP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

10 διότι1360CONJ καὶ2532ADV ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP συγκλεισθήσονται4788V-FPI-3P θύραι2374N-NPF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀνάψετε381V-FAI-2P τὸ3588T-ASN θυσιαστήριόν2379N-ASN μου1473P-GS δωρεάν1431N-ASF οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S μου1473P-GS θέλημα2307N-ASN ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ θυσίαν2378N-ASF οὐ3364ADV προσδέξομαι4327V-FMI-1S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF ὑμῶν4771P-GP

11 διότι1360CONJ ἀπ575PREP ἀνατολῶν395N-GPF ἡλίου2246N-GSM ἕως2193PREP δυσμῶν1424N-GPF τὸ3588T-NSN ὄνομά3686N-NSN μου1473P-GS δεδόξασται1392V-RMI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM τόπῳ5117N-DSM θυμίαμα2368N-NSN προσάγεται4317V-PPI-3S τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ θυσία2378N-NSF καθαρά2513A-NSF διότι1360CONJ μέγα3173A-NSN τὸ3588T-NSN ὄνομά3686N-NSN μου1473P-GS ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

12 ὑμεῖς4771P-NP δὲ1161PRT βεβηλοῦτε953V-PAI-2P αὐτὸ846D-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN λέγειν3004V-PAN ὑμᾶς4771P-AP Τράπεζα5132N-NSF κυρίου2962N-GSM ἠλισγημένηV-APPNS ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἐπιτιθέμενα2007V-PMPNP ἐξουδένωνται1847V-PPI-3P βρώματα1033N-NPN αὐτοῦ846D-GSM

13 καὶ2532CONJ εἴπατε2036V-AAI-2P Ταῦτα3778D-NPN ἐκ1537PREP κακοπαθείας2552N-GSF ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἐξεφύσησαV-AAI-1S αὐτὰ846D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ εἰσεφέρετε1533V-IAI-2P ἁρπάγματαN-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN χωλὰ5560A-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐνοχλούμενα1776V-PPPAP καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ φέρητε5342V-PAS-2P τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF εἰ1487CONJ προσδέξομαι4327V-FMI-1S αὐτὰ846D-APN ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF ὑμῶν4771P-GP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

14 καὶ2532CONJ ἐπικατάρατος1944A-NSM ὃς3739 R-NSM ἦν1510V-IAI-3S δυνατὸς1415A-NSM καὶ2532CONJ ὑπῆρχεν5225V-IAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ποιμνίῳ4168N-DSN αὐτοῦ846D-GSM ἄρσεν730A-ASN καὶ2532CONJ εὐχὴ2171N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ θύει2380V-PAI-3S διεφθαρμένον1311V-RMPAS τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM διότι1360CONJ βασιλεὺς935N-NSM μέγας3173A-NSM ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN μου1473P-GS ἐπιφανὲς2016A-ASN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ νῦν3568ADV 3588T-NSF ἐντολὴ1785N-NSF αὕτη3778D-NSF πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP οἱ3588T-VPM ἱερεῖς2409N-VPM

2 ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV ἀκούσητε191V-AAS-2P καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV θῆσθε5087V-AMS-2P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF ὑμῶν4771P-GP τοῦ3588T-GSN δοῦναι1325V-AAN δόξαν1391N-ASF τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP τὴν3588T-ASF κατάραν2671N-ASF καὶ2532CONJ ἐπικαταράσομαιV-FMI-1S τὴν3588T-ASF εὐλογίαν2129N-ASF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ καταράσομαι2672V-FMI-1S αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ διασκεδάσωV-AAS-1S τὴν3588T-ASF εὐλογίαν2129N-ASF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP ὅτι3754CONJ ὑμεῖς4771P-NP οὐ3364ADV τίθεσθε5087V-PMI-2P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF ὑμῶν4771P-GP

3 ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἀφορίζω873V-PAI-1S ὑμῖν4771P-DP τὸν3588T-ASM ὦμον3676N-ASM καὶ2532CONJ σκορπιῶ4650V-FAI-1S ἤνυστρονN-ASN ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN πρόσωπα4383N-APN ὑμῶν4771P-GP ἤνυστρονN-ASN ἑορτῶν1859N-GPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ λήμψομαι2983V-FMI-1S ὑμᾶς4771P-AP εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN αὐτό846D-ASN

4 καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεσθε1921V-FMI-2P διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS ἐξαπέσταλκα1821V-RAI-1S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP τὴν3588T-ASF ἐντολὴν1785N-ASF ταύτην3778D-ASF τοῦ3588T-GSN εἶναι1510V-PAN τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF μου1473P-GS πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

5 3588T-NSF διαθήκη1242N-NSF μου1473P-GS ἦν1510V-IAI-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF εἰρήνης1515N-GSF καὶ2532CONJ ἔδωκα1325V-AAI-1S αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP φόβῳ5401N-DSM φοβεῖσθαί5399V-PMN με1473P-AS καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN ὀνόματός3686N-GSN μου1473P-GS στέλλεσθαι4724V-PMN αὐτόν846D-ASM

6 νόμος3551N-NSM ἀληθείας225N-GSF ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στόματι4750N-DSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀδικία93N-NSF οὐχ3364ADV εὑρέθη2147V-API-3S ἐν1722PREP χείλεσιν5491N-DPN αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF κατευθύνων2720V-PAPNS ἐπορεύθη4198V-API-3S μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ πολλοὺς4183A-APM ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S ἀπὸ575PREP ἀδικίας93N-GSF

7 ὅτι3754CONJ χείλη5491N-NPN ἱερέως2409N-GSM φυλάξεται5442V-FMI-3S γνῶσιν1108N-ASF καὶ2532CONJ νόμον3551N-ASM ἐκζητήσουσιν1567V-FAI-3P ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN αὐτοῦ846D-GSM διότι1360CONJ ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM παντοκράτορός3841N-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S

8 ὑμεῖς4771P-NP δὲ1161PRT ἐξεκλίνατε1578V-AAI-2P ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ὁδοῦ3598N-GSF καὶ2532CONJ πολλοὺς4183A-APM ἠσθενήσατε770V-AAI-2P ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM διεφθείρατε1311V-AAI-2P τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF τοῦ3588T-GSM Λευι3017N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

9 κἀγὼ2504CONJ δέδωκα1325V-RAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐξουδενωμένους1847V-PPPAP καὶ2532CONJ παρειμένους3935V-RMPAP εἰς1519PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ὑμεῖς4771P-NP οὐκ3364ADV ἐφυλάξασθε5442V-AMI-2P τὰς3588T-APF ὁδούς3598N-APF μου1473P-GS ἀλλὰ235CONJ ἐλαμβάνετε2983V-IAI-2P πρόσωπα4383N-APN ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM

10 Οὐχὶ3364ADV θεὸς2316N-NSM εἷς1519A-NSM ἔκτισεν2936V-AAI-3S ὑμᾶς4771P-AP οὐχὶ3364ADV πατὴρ3962N-NSM εἷς1519A-NSM πάντων3956A-GPM ὑμῶν4771P-GP τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ ἐγκατελίπετε1459V-AAI-2P ἕκαστος1538A-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN βεβηλῶσαι953V-AAN τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM ὑμῶν4771P-GP

11 ἐγκατελείφθη1459V-API-3S Ιουδας2455N-NSM καὶ2532CONJ βδέλυγμα946N-NSN ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI διότι1360CONJ ἐβεβήλωσεν953V-AAI-3S Ιουδας2455N-NSM τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP οἷς3739 R-DPM ἠγάπησεν25V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐπετήδευσενV-AAI-3S εἰς1519PREP θεοὺς2316N-APM ἀλλοτρίους245A-APM

12 ἐξολεθρεύσει1842V-FAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM τὸν3588T-ASM ποιοῦντα4160V-PAPAS ταῦτα3778D-APN ἕως2193PREP καὶ2532CONJ ταπεινωθῇ5013V-APS-3S ἐκ1537PREP σκηνωμάτων4638N-GPN Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP προσαγόντων4317V-PAPGP θυσίαν2378N-ASF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM παντοκράτορι3841N-DSM

13 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN 3739 R-APN ἐμίσουν3404V-IAI-1S ἐποιεῖτε4160V-IAI-2P ἐκαλύπτετε2572V-IAI-2P δάκρυσιν1144N-DPN τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ κλαυθμῷ2805N-DSM καὶ2532CONJ στεναγμῷ4726N-DSM ἐκ1537PREP κόπων2873N-GPM ἔτι2089ADV ἄξιον514A-ASM ἐπιβλέψαι1914V-AAN εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF 2228CONJ λαβεῖν2983V-AAN δεκτὸν1184A-ASM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF ὑμῶν4771P-GP

14 καὶ2532CONJ εἴπατε2036V-AAI-2P Ἕνεκεν1752PREP τίνος5100I-GSN ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM διεμαρτύρατο1263V-ANI-3S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN γυναικὸς1135N-GSF νεότητός3503N-GSF σου4771P-GS ἣν3739 R-ASF ἐγκατέλιπες1459V-AAI-2S καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF κοινωνός2844N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ γυνὴ1135N-NSF διαθήκης1242N-GSF σου4771P-GS

15 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἄλλος243D-NSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S καὶ2532CONJ ὑπόλειμμα2640N-ASN πνεύματος4151N-GSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἴπατε2036V-AAI-2P Τί5100I-ASN ἄλλο243D-ASN ἀλλ235CONJ 2228CONJ σπέρμα4690N-ASN ζητεῖ2212V-PAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM καὶ2532CONJ φυλάξασθε5442V-AMD-2P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πνεύματι4151N-DSN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ γυναῖκα1135N-ASF νεότητός3503N-GSF σου4771P-GS μὴ3165ADV ἐγκαταλίπῃς1459V-AAS-2S

16 ἀλλὰ235CONJ ἐὰν1437CONJ μισήσας3404V-AAPNS ἐξαποστείλῃς1821V-AAS-2S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ καλύψει2572V-FAI-3S ἀσέβεια763N-NSF ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἐνθυμήματάN-APN σου4771P-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ φυλάξασθε5442V-AMD-2P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πνεύματι4151N-DSN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐγκαταλίπητε1459V-AAS-2P

17 Οἱ3588T-NPM παροξύνοντες3947V-PAPNP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM λόγοις3056N-DPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ εἴπατε2036V-AAI-2P Ἐν1722PREP τίνι5100I-DSN παρωξύναμεν3947V-AAI-1P αὐτόν846D-ASM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN λέγειν3004V-PAN ὑμᾶς4771P-AP Πᾶς3956A-NSM ποιῶν4160V-PAPNS πονηρόν4190A-ASM καλὸν2570A-ASM ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM αὐτὸς846D-NSM εὐδόκησεν2106V-AAI-3S καί2532CONJ Ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῆς3588T-GSF δικαιοσύνης1343N-GSF

Κεφάλαιο 3

1 ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐξαποστέλλω1821V-PAI-1S τὸν3588T-ASM ἄγγελόν32N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐπιβλέψεται1914V-FMI-3S ὁδὸν3598N-ASF πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐξαίφνης1810ADV ἥξει1854V-FAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ναὸν3485N-ASM ἑαυτοῦ1438D-GSM κύριος2962N-NSM ὃν3739 R-ASM ὑμεῖς4771P-NP ζητεῖτε2212V-PAI-2P καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄγγελος32N-NSM τῆς3588T-GSF διαθήκης1242N-GSF ὃν3739 R-ASM ὑμεῖς4771P-NP θέλετε2309V-PAI-2P ἰδοὺ2400INJ ἔρχεται2064V-PMI-3S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

2 καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM ὑπομενεῖ5278V-FAI-3S ἡμέραν2250N-ASF εἰσόδου1529N-GSF αὐτοῦ846D-GSM 2228CONJ τίς5100I-NSM ὑποστήσεταιV-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὀπτασίᾳ3701N-DSF αὐτοῦ846D-GSM διότι1360CONJ αὐτὸς846D-NSM εἰσπορεύεται1531V-PMI-3S ὡς3739CONJ πῦρ4442N-ASN χωνευτηρίουN-GSN καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ πόαN-ASN πλυνόντων4150V-PAPGP

3 καὶ2532CONJ καθιεῖται2523V-FMI-3S χωνεύωνV-PAPNS καὶ2532CONJ καθαρίζων2511V-PAPNS ὡς3739CONJ τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ τὸ3588T-ASN χρυσίον5553N-ASN καὶ2532CONJ καθαρίσει2511V-FAI-3S τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Λευι3017N-PRI καὶ2532CONJ χεεῖV-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ὡς3739CONJ τὸ3588T-ASN χρυσίον5553N-ASN καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM προσάγοντες4317V-PAPNP θυσίαν2378N-ASF ἐν1722PREP δικαιοσύνῃ1343N-DSF

4 καὶ2532CONJ ἀρέσει700V-FAI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM θυσία2378N-NSF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ Ιερουσαλημ2419N-PRI καθὼς2531ADV αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM καὶ2532CONJ καθὼς2531ADV τὰ3588T-APN ἔτη2094N-APN τὰ3588T-APN ἔμπροσθεν1715ADV

5 καὶ2532CONJ προσάξω4317V-FAI-1S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP ἐν1722PREP κρίσει2920N-DSF καὶ2532CONJ ἔσομαι1510V-FMI-1S μάρτυς3144N-NSM ταχὺς5036A-NSM ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF φαρμακοὺς5333N-APF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF μοιχαλίδας3428N-APF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ὀμνύοντας3660V-PAPAP τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP ψεύδει5579N-DSN καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἀποστεροῦντας650V-PAPAP μισθὸν3408N-ASM μισθωτοῦ3411A-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM καταδυναστεύοντας2616V-PAPAP χήραν5503N-ASF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κονδυλίζονταςV-PAPAP ὀρφανοὺς3737A-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἐκκλίνοντας1578V-PAPAP κρίσιν2920N-ASF προσηλύτου4339N-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μὴ3165ADV φοβουμένους5399V-PMPAP με1473P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

6 Διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠλλοίωμαιV-RPI-1S καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP υἱοὶ5207N-NPM Ιακωβ2384N-PRI οὐκ3364ADV ἀπέχεσθε568V-PMI-2P

7 ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF ἀδικιῶν93N-GPF τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM ὑμῶν4771P-GP ἐξεκλίνατε1578V-AAI-2P νόμιμά3545A-APN μου1473P-GS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐφυλάξασθε5442V-AMI-2P ἐπιστρέψατε1994V-AAD-2P πρός4314PREP με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐπιστραφήσομαι1994V-FPI-1S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ εἴπατε2036V-AAI-2P Ἐν1722PREP τίνι5100I-DSN ἐπιστρέψωμεν1994V-AAS-1P

8 εἰ1487CONJ πτερνιεῖV-FAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM θεόν2316N-ASM διότι1360CONJ ὑμεῖς4771P-NP πτερνίζετέV-PAI-2P με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐρεῖτε2046V-FAI-2P Ἐν1722PREP τίνι5100I-DSN ἐπτερνίκαμένV-RAI-1P σε4771P-AS ὅτι3754CONJ τὰ3588T-APN ἐπιδέκαταA-APN καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἀπαρχαὶ536N-NPF μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP εἰσιν1510V-PAI-3P

9 καὶ2532CONJ ἀποβλέποντες578V-PAPNP ὑμεῖς4771P-NP ἀποβλέπετε578V-PAI-2P καὶ2532CONJ ἐμὲ1473P-AS ὑμεῖς4771P-NP πτερνίζετεV-PAI-2P τὸ3588T-ASN ἔθνος1484N-ASN συνετελέσθη4931V-API-3S

10 καὶ2532CONJ εἰσηνέγκατε1533V-AAI-2P πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἐκφόριαN-APN εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM θησαυρούς2344N-APM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF διαρπαγὴ1283N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπισκέψασθε1980V-AMD-2P δὴ1161PRT ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV ἀνοίξω455V-AAS-1S ὑμῖν4771P-DP τοὺς3588T-APM καταρράκταςN-APM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἐκχεῶ1632V-FAI-1S ὑμῖν4771P-DP τὴν3588T-ASF εὐλογίαν2129N-ASF μου1473P-GS ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ἱκανωθῆναι2427V-APN

11 καὶ2532CONJ διαστελῶ1291V-FAI-1S ὑμῖν4771P-DP εἰς1519PREP βρῶσιν1035N-ASF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV διαφθείρω1311V-PAI-1S ὑμῶν4771P-GP τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀσθενήσῃ770V-AAS-3S ὑμῶν4771P-GP 3588T-NSF ἄμπελος288N-NSF 3588T-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ἀγρῷ68N-DSM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

12 καὶ2532CONJ μακαριοῦσιν3106V-FAI-3P ὑμᾶς4771P-AP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN διότι1360CONJ ἔσεσθε1510V-FMI-2P ὑμεῖς4771P-NP γῆ1065N-NSF θελητήA-NSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

13 Ἐβαρύνατε925V-AAI-2P ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM ὑμῶν4771P-GP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ εἴπατε2036V-AAI-2P Ἐν1722PREP τίνι5100I-DSN κατελαλήσαμεν2635V-AAI-1P κατὰ2596PREP σοῦ4771P-GS

14 εἴπατε2036V-AAI-2P Μάταιος3152A-NSM 3588T-NSM δουλεύων1398V-PAPNS θεῷ2316N-DSM καὶ2532CONJ τί5100I-ASN πλέον4183A-ASN ὅτι3754CONJ ἐφυλάξαμεν5442V-AAI-1P τὰ3588T-APN φυλάγματαN-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ διότι1360CONJ ἐπορεύθημεν4198V-API-1P ἱκέταιN-NPM πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM

15 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἡμεῖς1473P-NP μακαρίζομεν3106V-PAI-1P ἀλλοτρίους245A-APM καὶ2532CONJ ἀνοικοδομοῦνται456V-PMI-3P πάντες3956A-NPM ποιοῦντες4160V-PAPNP ἄνομα459A-APN καὶ2532CONJ ἀντέστησαν436V-AAI-3P θεῷ2316N-DSM καὶ2532CONJ ἐσώθησαν4982V-API-3P

16 Ταῦτα3778D-APN κατελάλησαν2635V-AAI-3P οἱ3588T-NPM φοβούμενοι5399V-PMPNP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἕκαστος1538A-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ προσέσχεν4337V-AAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔγραψεν1125V-AAI-3S βιβλίον975N-ASN μνημοσύνου3422N-GSN ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM τοῖς3588T-DPM φοβουμένοις5399V-PMPDP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ εὐλαβουμένοις2125V-PMPDP τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

17 καὶ2532CONJ ἔσονταί1510V-FMI-3P μοι1473P-DS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM εἰς1519PREP ἡμέραν2250N-ASF ἣν3739 R-ASF ἐγὼ1473P-NS ποιῶ4160V-PAI-1S εἰς1519PREP περιποίησιν4047N-ASF καὶ2532CONJ αἱρετιῶ140V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM αἱρετίζει140V-PAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM αὐτοῦ846D-GSM τὸν3588T-ASM δουλεύοντα1398V-PAPAS αὐτῷ846D-DSM

18 καὶ2532CONJ ἐπιστραφήσεσθε1994V-FPI-2P καὶ2532CONJ ὄψεσθε3708V-FMI-2P ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN δικαίου1342A-GSM καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ἀνόμου459A-GSM καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τοῦ3588T-GSM δουλεύοντος1398V-PAPGS θεῷ2316N-DSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM μὴ3165ADV δουλεύοντος1398V-PAPGS

Κεφάλαιο 4

1 διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ ἡμέρα2250N-NSF κυρίου2962N-GSM ἔρχεται2064V-PMI-3S καιομένη2545V-PMPNS ὡς3739CONJ κλίβανος2823A-NSM καὶ2532CONJ φλέξειV-FAI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀλλογενεῖς241A-NPM καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ποιοῦντες4160V-PAPNP ἄνομα459A-APN καλάμη2562N-NSF καὶ2532CONJ ἀνάψει381V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF 3588T-NSF ἐρχομένη2064V-PMPNS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ὑπολειφθῇ5275V-APS-3S ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM ῥίζα4491N-NSF οὐδὲ3761CONJ κλῆμα2814N-NSN

2 καὶ2532CONJ ἀνατελεῖ393V-FAI-3S ὑμῖν4771P-DP τοῖς3588T-DPM φοβουμένοις5399V-PMPDP τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN μου1473P-GS ἥλιος2246N-NSM δικαιοσύνης1343N-GSF καὶ2532CONJ ἴασις2392N-NSF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πτέρυξιν4420N-DPF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξελεύσεσθε1831V-FMI-2P καὶ2532CONJ σκιρτήσετε4640V-FAI-2P ὡς3739CONJ μοσχάριαN-APN ἐκ1537PREP δεσμῶν1199N-GPM ἀνειμένα447V-RMPAP

3 καὶ2532CONJ καταπατήσετε2662V-FAI-2P ἀνόμους459A-APM διότι1360CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P σποδὸς4700N-NSF ὑποκάτω5270PREP τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF 3739 R-DSF ἐγὼ1473P-NS ποιῶ4160V-PAI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

4 μνήσθητε3403V-APD-2P νόμου3551N-GSM Μωυσῆ3475N-GSM τοῦ3588T-GSM δούλου1401N-GSM μου1473P-GS καθότι2530ADV ἐνετειλάμην1781V-AMI-1S αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP ΧωρηβN-PRI πρὸς4314PREP πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI προστάγματαN-APN καὶ2532CONJ δικαιώματα1345N-APN

5 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἀποστέλλω649V-PAI-1S ὑμῖν4771P-DP Ηλιαν2243N-ASM τὸν3588T-ASM ΘεσβίτηνN-ASM πρὶν4250ADV ἐλθεῖν2064V-AAN ἡμέραν2250N-ASF κυρίου2962N-GSM τὴν3588T-ASF μεγάλην3173A-ASF καὶ2532CONJ ἐπιφανῆ2016A-ASF

6 ὃς3739 R-NSM ἀποκαταστήσει600V-FAI-3S καρδίαν2588N-ASF πατρὸς3962N-GSM πρὸς4314PREP υἱὸν5207N-ASM καὶ2532CONJ καρδίαν2588N-ASF ἀνθρώπου444N-GSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM μὴ3165ADV ἔλθω2064V-AAS-1S καὶ2532CONJ πατάξω3960V-FAI-1S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἄρδηνADV