Λευιτικόν

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Καὶ2532CONJ ἀνεκάλεσενV-AAI-3S Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM αὐτῷ846D-DSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN λέγων3004V-PAPNS

2 Λάλησον2980V-AAD-2S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Ἄνθρωπος444N-NSM ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-GP ἐὰν1437CONJ προσαγάγῃ4317V-AAS-3S δῶρα1435N-APN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM βοῶν1016N-GPM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN προβάτων4263N-GPN προσοίσετε4374V-FAI-2P τὰ3588T-APN δῶρα1435N-APN ὑμῶν4771P-GP

3 ἐὰν1437CONJ ὁλοκαύτωμα3646N-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM βοῶν1016N-GPM ἄρσεν730A-ASN ἄμωμον299A-ASN προσάξει4317V-FAI-3S πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN προσοίσει4374V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN δεκτὸν1184A-ASN ἐναντίον1726PREP κυρίου2962N-GSM

4 καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSN καρπώματοςN-GSN δεκτὸν1184A-ASN αὐτῷ846D-DSM ἐξιλάσασθαιV-AMP περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSM

5 καὶ2532CONJ σφάξουσι4969V-FAI-3P τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ προσοίσουσιν4374V-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ααρων2N-PRI οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN καὶ2532CONJ προσχεοῦσινV-FAI-3P τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κύκλῳ2945N-DSM τὸ3588T-ASN ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPF θυρῶν2374N-GPF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

6 καὶ2532CONJ ἐκδείραντεςV-AAPNP τὸ3588T-ASN ὁλοκαύτωμα3646N-ASN μελιοῦσινV-FAI-3P αὐτὸ846D-ASN κατὰ2596PREP μέλη3196N-APN

7 καὶ2532CONJ ἐπιθήσουσιν2007V-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ααρων2N-PRI οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM πῦρ4442N-ASN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN καὶ2532CONJ ἐπιστοιβάσουσινV-FAI-3P ξύλα3586N-APN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πῦρ4442N-ASN

8 καὶ2532CONJ ἐπιστοιβάσουσινV-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ααρων2N-PRI οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM τὰ3588T-APN διχοτομήματαN-APN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ξύλα3586N-APN τὰ3588T-APN ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN τὰ3588T-APN ὄντα1510V-PAPAP ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN

9 τὰ3588T-APN δὲ1161PRT ἐγκοίλιαA-APN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM πλυνοῦσιν4150V-FAI-3P ὕδατι5204N-DSN καὶ2532CONJ ἐπιθήσουσιν2007V-FAI-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κάρπωμάN-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S θυσία2378N-NSF ὀσμὴ3744N-NSF εὐωδίας2136N-GSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

10 Ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN προβάτων4263N-GPN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN αὐτοῦ846D-GSM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἀπό575PREP τε5037PRT τῶν3588T-GPM ἀρνῶν704N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ἐρίφων2056N-GPM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN ἄρσεν730A-ASN ἄμωμον299A-ASN προσάξει4317V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSN

11 καὶ2532CONJ σφάξουσιν4969V-FAI-3P αὐτὸ846D-ASN ἐκ1537PREP πλαγίωνA-GPN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN πρὸς4314PREP βορρᾶν1005N-ASM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ προσχεοῦσινV-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ααρων2N-PRI οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN αὐτοῦ846D-GSN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κύκλῳ2945N-DSM

12 καὶ2532CONJ διελοῦσιν1244V-FAI-3P αὐτὸ846D-ASN κατὰ2596PREP μέλη3196N-APN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN καὶ2532CONJ ἐπιστοιβάσουσινV-FAI-3P αὐτὰ846D-APN οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ξύλα3586N-APN τὰ3588T-APN ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN τὰ3588T-APN ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN

13 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐγκοίλιαA-APN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM πλυνοῦσιν4150V-FAI-3P ὕδατι5204N-DSN καὶ2532CONJ προσοίσει4374V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κάρπωμάN-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S θυσία2378N-NSF ὀσμὴ3744N-NSF εὐωδίας2136N-GSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

14 Ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN κάρπωμαN-ASN προσφέρῃς4374V-PAS-2S δῶρον1435N-ASN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ προσοίσει4374V-FAI-3S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF τρυγόνων5167N-GPF 2228CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF περιστερῶν4058N-GPF τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

15 καὶ2532CONJ προσοίσει4374V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN καὶ2532CONJ ἀποκνίσειV-FAI-3S τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN καὶ2532CONJ στραγγιεῖV-FAI-3S τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF βάσιν939N-ASF τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN

16 καὶ2532CONJ ἀφελεῖ851V-FAI-3S τὸν3588T-ASM πρόλοβονN-ASM σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPN πτεροῖςN-DPN καὶ2532CONJ ἐκβαλεῖ1544V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κατὰ2596PREP ἀνατολὰς395N-APF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM τῆς3588T-GSF σποδοῦ4700N-GSF

17 καὶ2532CONJ ἐκκλάσει1575V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF πτερύγων4420N-GPF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV διελεῖ1244V-FAI-3S καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ξύλα3586N-APN τὰ3588T-APN ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN πυρός4442N-GSN κάρπωμάN-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S θυσία2378N-NSF ὀσμὴ3744N-NSF εὐωδίας2136N-GSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

Κεφάλαιο 2

1 Ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ψυχὴ5590N-NSF προσφέρῃ4374V-PAS-3S δῶρον1435N-ASN θυσίαν2378N-ASF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM σεμίδαλις4585N-NSF ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπιχεεῖ2022V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN ἔλαιον1637N-ASN καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN λίβανον3030N-ASM θυσία2378N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S

2 καὶ2532CONJ οἴσει5342V-FAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ααρων2N-PRI τοὺς3588T-APM ἱερεῖς2409N-APM καὶ2532CONJ δραξάμενος1405V-AMPNS ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF πλήρη4134A-ASF τὴν3588T-ASF δράκαN-ASF ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF σεμιδάλεως4585N-GSF σὺν4862PREP τῷ3588T-DSN ἐλαίῳ1637N-DSN καὶ2532CONJ πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM λίβανον3030N-ASM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὸ3588T-ASN μνημόσυνον3422N-ASN αὐτῆς846D-GSF ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN θυσία2378N-NSF ὀσμὴ3744N-NSF εὐωδίας2136N-GSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

3 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN λοιπὸν3062A-NSN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM ἅγιον40A-NSN τῶν3588T-GPN ἁγίων40A-GPN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF θυσιῶν2378N-GPF κυρίου2962N-GSM

4 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT προσφέρῃ4374V-PAS-3S δῶρον1435N-ASN θυσίαν2378N-ASF πεπεμμένην3992V-RPPAS ἐν1722PREP κλιβάνῳ2823N-DSM δῶρον1435N-ASN κυρίῳ2962N-DSM ἐκ1537PREP σεμιδάλεως4585N-GSF ἄρτους740N-APM ἀζύμους106A-APM πεφυραμένουςV-RPPAP ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN καὶ2532CONJ λάγαναN-APN ἄζυμα106A-APN διακεχρισμέναV-RPPAP ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN

5 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT θυσία2378N-NSF ἀπὸ575PREP τηγάνουN-GSN τὸ3588T-NSN δῶρόν1435N-NSN σου4771P-GS σεμίδαλις4585N-NSF πεφυραμένηV-RPPNS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN ἄζυμα106A-NPN ἔσται1510V-FMI-3S

6 καὶ2532CONJ διαθρύψειςV-FAI-3S αὐτὰ846D-APN κλάσματα2801N-APN καὶ2532CONJ ἐπιχεεῖς2022V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὰ846D-APN ἔλαιον1637N-ASN θυσία2378N-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S κυρίῳ2962N-DSM

7 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT θυσία2378N-NSF ἀπὸ575PREP ἐσχάραςN-GSF τὸ3588T-NSN δῶρόν1435N-NSN σου4771P-GS σεμίδαλις4585N-NSF ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN ποιηθήσεται4160V-FPI-3S

8 καὶ2532CONJ προσοίσει4374V-FAI-3S τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF ἣν3739 R-ASF ἂν302PRT ποιῇ4160V-PAS-3S ἐκ1537PREP τούτων3778D-GPN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ προσοίσει4374V-FAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM καὶ2532CONJ προσεγγίσας4331V-AAPNS πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN

9 ἀφελεῖ851V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF τὸ3588T-ASN μνημόσυνον3422N-ASN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κάρπωμαN-NSN ὀσμὴ3744N-NSF εὐωδίας2136N-GSF κυρίῳ2962N-DSM

10 τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT καταλειφθὲν2641V-APPNS ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM ἅγια40A-NPN τῶν3588T-GPN ἁγίων40A-GPN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN καρπωμάτωνN-GPN κυρίου2962N-GSM

11 Πᾶσαν3956A-ASF θυσίαν2378N-ASF ἣν3739 R-ASF ἂν302PRT προσφέρητε4374V-PAS-2P κυρίῳ2962N-DSM οὐ3364ADV ποιήσετε4160V-FAI-2P ζυμωτόνA-ASN πᾶσαν3956A-ASF γὰρ1063PRT ζύμην2219N-ASF καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN μέλι3192N-ASN οὐ3364ADV προσοίσετε4374V-FAI-2P ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM καρπῶσαιV-AAN κυρίῳ2962N-DSM

12 δῶρον1435N-ASN ἀπαρχῆς536N-GSF προσοίσετε4374V-FAI-2P αὐτὰ846D-APN κυρίῳ2962N-DSM ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN οὐκ3364ADV ἀναβιβασθήσεται307V-FPI-3S εἰς1519PREP ὀσμὴν3744N-ASF εὐωδίας2136N-GSF κυρίῳ2962N-DSM

13 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN δῶρον1435N-NSN θυσίας2378N-GSF ὑμῶν4771P-GP ἁλὶ251N-DSM ἁλισθήσεται233V-FPI-3S οὐ3364ADV διαπαύσετεV-FAI-2P ἅλα251N-ASM διαθήκης1242N-GSF κυρίου2962N-GSM ἀπὸ575PREP θυσιασμάτωνN-GPN ὑμῶν4771P-GP ἐπὶ1909PREP παντὸς3956A-GSN δώρου1435N-GSN ὑμῶν4771P-GP προσοίσετε4374V-FAI-2P κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ὑμῶν4771P-GP ἅλας251N-APM

14 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT προσφέρῃς4374V-PAS-2S θυσίαν2378N-ASF πρωτογενημάτωνN-GPN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM νέα3501A-APN πεφρυγμέναV-RPPAP χίδραN-APN ἐρικτὰA-APN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ προσοίσεις4374V-FAI-3S τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF τῶν3588T-GPN πρωτογενημάτωνN-GPN

15 καὶ2532CONJ ἐπιχεεῖς2022V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF ἔλαιον1637N-ASN καὶ2532CONJ ἐπιθήσεις2007V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF λίβανον3030N-ASM θυσία2378N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S

16 καὶ2532CONJ ἀνοίσει399V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὸ3588T-ASN μνημόσυνον3422N-ASN αὐτῆς846D-GSF ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN χίδρωνN-GPN σὺν4862PREP τῷ3588T-DSN ἐλαίῳ1637N-DSN καὶ2532CONJ πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM λίβανον3030N-ASM αὐτῆς846D-GSF κάρπωμάN-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S κυρίῳ2962N-DSM

Κεφάλαιο 3

1 Ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT θυσία2378N-NSF σωτηρίου4992N-GSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN αὐτοῦ846D-GSM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἐὰν1437CONJ μὲν3303PRT ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM βοῶν1016N-GPM αὐτοῦ846D-GSM προσαγάγῃ4317V-AAS-3S ἐάν1437CONJ τε5037PRT ἄρσεν730A-ASN ἐάν1437CONJ τε5037PRT θῆλυ2338A-ASN ἄμωμον299A-ASN προσάξει4317V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN ἐναντίον1726PREP κυρίου2962N-GSM

2 καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSN δώρου1435N-GSN καὶ2532CONJ σφάξει4969V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN παρὰ3844PREP τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ προσχεοῦσινV-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ααρων2N-PRI οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN τῶν3588T-GPN ὁλοκαυτωμάτων3646N-GPN κύκλῳ2945N-DSM

3 καὶ2532CONJ προσάξουσιν4317V-FAI-3P ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN κάρπωμαN-ASN κυρίῳ2962N-DSM τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN κατακαλύπτον2619V-PAPAS τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF

4 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI νεφροὺς3510N-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM τὸ3588T-ASN ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN μηρίωνN-GPN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λοβὸνN-ASM τὸν3588T-ASM ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN ἥπατοςN-GSN [σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM νεφροῖς3510N-DPM περιελεῖ4014V-FAI-3S

5 καὶ2532CONJ ἀνοίσουσιν399V-FAI-3P αὐτὰ846D-APN οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ααρων2N-PRI οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὁλοκαυτώματα3646N-APN ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ξύλα3586N-APN τὰ3588T-APN ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN κάρπωμαN-NSN ὀσμὴ3744N-NSF εὐωδίας2136N-GSF κυρίῳ2962N-DSM

6 Ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN προβάτων4263N-GPN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN αὐτοῦ846D-GSM θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἄρσεν730A-ASN 2228CONJ θῆλυ2338A-ASN ἄμωμον299A-ASN προσοίσει4374V-FAI-3S αὐτό846D-ASN

7 ἐὰν1437CONJ ἄρνα704N-ASM προσαγάγῃ4317V-AAS-3S τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM προσάξει4317V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

8 καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSN δώρου1435N-GSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ σφάξει4969V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN παρὰ3844PREP τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ προσχεοῦσινV-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ααρων2N-PRI οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κύκλῳ2945N-DSM

9 καὶ2532CONJ προσοίσει4374V-FAI-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN κάρπωμαN-ASN τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ὀσφὺν3751N-ASF ἄμωμον299A-ASF [σὺν4862PREP ταῖς3588T-DPF ψόαιςN-DPF περιελεῖ4014V-FAI-3S αὐτό846D-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF

10 καὶ2532CONJ ἀμφοτέρους297A-APM τοὺς3588T-APM νεφροὺς3510N-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM τὸ3588T-ASN ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN μηρίωνN-GPN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λοβὸνN-ASM τὸν3588T-ASM ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN ἥπατοςN-GSN [σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM νεφροῖς3510N-DPM περιελών4014V-AAPNS

11 ἀνοίσει399V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN ὀσμὴ3744N-NSF εὐωδίας2136N-GSF κάρπωμαN-NSN κυρίῳ2962N-DSM

12 Ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM αἰγῶν137N-GPM τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ προσάξει4317V-FAI-3S ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

13 καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ σφάξουσιν4969V-FAI-3P αὐτὸ846D-ASN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM παρὰ3844PREP τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ προσχεοῦσινV-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ααρων2N-PRI οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κύκλῳ2945N-DSM

14 καὶ2532CONJ ἀνοίσει399V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτοῦ846D-GSN κάρπωμαN-ASN κυρίῳ2962N-DSM τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN κατακαλύπτον2619V-PAPAS τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF

15 καὶ2532CONJ ἀμφοτέρους297A-APM τοὺς3588T-APM νεφροὺς3510N-APM καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM τὸ3588T-ASN ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN μηρίωνN-GPN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λοβὸνN-ASM τοῦ3588T-GSN ἥπατοςN-GSN [σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM νεφροῖς3510N-DPM περιελεῖ4014V-FAI-3S

16 καὶ2532CONJ ἀνοίσει399V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κάρπωμαN-NSN ὀσμὴ3744N-NSF εὐωδίας2136N-GSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN στέαρN-NSN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

17 νόμιμον3545A-NSN εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM εἰς1519PREP τὰς3588T-APF γενεὰς1074N-APF ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF κατοικίᾳ2733N-DSF ὑμῶν4771P-GP πᾶν3956A-ASN στέαρN-ASN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN αἷμα129N-ASN οὐκ3364ADV ἔδεσθε2068V-FMI-2P

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

2 Λάλησον2980V-AAD-2S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ψυχὴ5590N-NSF ἐὰν1437CONJ ἁμάρτῃ264V-AAS-3S ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM ἀκουσίωςADV ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN προσταγμάτωνN-GPN κυρίου2962N-GSM ὧν3739 R-GPN οὐ3364ADV δεῖ1210V-PAI-3S ποιεῖν4160V-PAN καὶ2532CONJ ποιήσῃ4160V-AAS-3S ἕν1519A-ASN τι5100I-ASN ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPN

3 ἐὰν1437CONJ μὲν3303PRT 3588T-NSM ἀρχιερεὺς749N-NSM 3588T-NSM κεχρισμένος5548V-RPPNS ἁμάρτῃ264V-AAS-3S τοῦ3588T-GSN τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM ἁμαρτεῖν264V-AAN καὶ2532CONJ προσάξει4317V-FAI-3S περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἧς3739 R-GSF ἥμαρτεν264V-AAI-3S μόσχον3448N-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM ἄμωμον299A-ASM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

4 καὶ2532CONJ προσάξει4317V-FAI-3S τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSM μόσχου3448N-GSM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ σφάξει4969V-FAI-3S τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM

5 καὶ2532CONJ λαβὼν2983V-AAPNS 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM 3588T-NSM χριστὸς5547A-NSM 3588T-NSM τετελειωμένος5048V-RPPNS τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN τοῦ3588T-GSM μόσχου3448N-GSM καὶ2532CONJ εἰσοίσει1533V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

6 καὶ2532CONJ βάψει911V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὸν3588T-ASM δάκτυλον1147N-ASM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN καὶ2532CONJ προσρανεῖV-FAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN ἑπτάκις2034ADV ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN καταπέτασμα2665N-ASN τὸ3588T-ASN ἅγιον40A-ASN

7 καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN τοῦ3588T-GSM μόσχου3448N-GSM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN κέρατα2768N-APN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τοῦ3588T-GSN θυμιάματος2368N-GSN τῆς3588T-GSF συνθέσεωςN-GSF τοῦ3588T-GSN ἐναντίον1726PREP κυρίου2962N-GSM 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN τοῦ3588T-GSM μόσχου3448N-GSM ἐκχεεῖ1632V-FAI-3S παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF βάσιν939N-ASF τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τῶν3588T-GPN ὁλοκαυτωμάτων3646N-GPN 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S παρὰ3844PREP τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

8 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τοῦ3588T-GSM μόσχου3448N-GSM τοῦ3588T-GSM τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF περιελεῖ4014V-FAI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN κατακαλύπτον2619V-PAPAS τὰ3588T-APN ἐνδόσθιαN-APN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN ἐνδοσθίωνN-GPN

9 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI νεφροὺς3510N-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN μηρίωνN-GPN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λοβὸνN-ASM τὸν3588T-ASM ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN ἥπατοςN-GSN [σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM νεφροῖς3510N-DPM περιελεῖ4014V-FAI-3S αὐτό846D-ASN

10 ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἀφαιρεῖται851V-PMI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM μόσχου3448N-GSM τοῦ3588T-GSM τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN καὶ2532CONJ ἀνοίσει399V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN τῆς3588T-GSF καρπώσεωςN-GSF

11 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN δέρμα1192N-ASN τοῦ3588T-GSM μόσχου3448N-GSM καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF αὐτοῦ846D-GSM τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF σὺν4862PREP τῇ3588T-DSF κεφαλῇ2776N-DSF καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN ἀκρωτηρίοιςN-DPN καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF κοιλίᾳ2836N-DSF καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF κόπρῳ2874N-DSF

12 καὶ2532CONJ ἐξοίσουσιν1627V-FAI-3P ὅλον3650A-ASM τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM ἔξω1854PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF εἰς1519PREP τόπον5117N-ASM καθαρόν2513A-ASM οὗ3364ADV ἐκχεοῦσιν1632V-FAI-3P τὴν3588T-ASF σποδιάνN-ASF καὶ2532CONJ κατακαύσουσιν2618V-FAI-3P αὐτὸν846D-ASM ἐπὶ1909PREP ξύλων3586N-GPN ἐν1722PREP πυρί4442N-DSN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF ἐκχύσεωςN-GSF τῆς3588T-GSF σποδιᾶςN-GSF καυθήσεται2545V-FPI-3S

13 Ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT πᾶσα3956A-NSF συναγωγὴ4864N-NSF Ισραηλ2474N-PRI ἀγνοήσῃ50V-AAS-3S ἀκουσίωςADV καὶ2532CONJ λάθῃ2990V-AAS-3S ῥῆμα4487N-NSN ἐξ1537PREP ὀφθαλμῶν3788N-GPM τῆς3588T-GSF συναγωγῆς4864N-GSF καὶ2532CONJ ποιήσωσιν4160V-AAS-3P μίαν1520A-ASF ἀπὸ575PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF ἐντολῶν1785N-GPF κυρίου2962N-GSM 3739 R-NSF οὐ3364ADV ποιηθήσεται4160V-FPI-3S καὶ2532CONJ πλημμελήσωσινV-AAS-3P

14 καὶ2532CONJ γνωσθῇ1097V-APS-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF ἣν3739 R-ASF ἥμαρτον264V-AAI-3P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ προσάξει4317V-FAI-3S 3588T-NSF συναγωγὴ4864N-NSF μόσχον3448N-ASM ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM ἄμωμον299A-ASM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ προσάξει4317V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM παρὰ3844PREP τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

15 καὶ2532CONJ ἐπιθήσουσιν2007V-FAI-3P οἱ3588T-NPM πρεσβύτεροι4245A-NPM τῆς3588T-GSF συναγωγῆς4864N-GSF τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῶν846D-GPM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSM μόσχου3448N-GSM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ σφάξουσιν4969V-FAI-3P τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

16 καὶ2532CONJ εἰσοίσει1533V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM 3588T-NSM χριστὸς5547A-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN τοῦ3588T-GSM μόσχου3448N-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

17 καὶ2532CONJ βάψει911V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὸν3588T-ASM δάκτυλον1147N-ASM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN τοῦ3588T-GSM μόσχου3448N-GSM καὶ2532CONJ ῥανεῖ4468V-FAI-3S ἑπτάκις2034ADV ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM κατενώπιον2714PREP τοῦ3588T-GSN καταπετάσματος2665N-GSN τοῦ3588T-GSM ἁγίου40A-GSM

18 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN ἐπιθήσει2007V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN κέρατα2768N-APN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τῶν3588T-GPN θυμιαμάτων2368N-GPN τῆς3588T-GSF συνθέσεωςN-GSF 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πᾶν3956A-ASN αἷμα129N-ASN ἐκχεεῖ1632V-FAI-3S πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF βάσιν939N-ASF τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τῶν3588T-GPF καρπώσεωνN-GPF τῶν3588T-GPF πρὸς4314PREP τῇ3588T-DSF θύρᾳ2374N-DSF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

19 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πᾶν3956A-ASN στέαρN-ASN περιελεῖ4014V-FAI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ ἀνοίσει399V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN

20 καὶ2532CONJ ποιήσει4160V-FAI-3S τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM τὸν3588T-ASM τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF οὕτως3778ADV ποιηθήσεται4160V-FPI-3S καὶ2532CONJ ἐξιλάσεταιV-FMI-3S περὶ4012PREP αὐτῶν846D-GPM 3588T-NSM ἱερεύς2409N-NSM καὶ2532CONJ ἀφεθήσεται863V-FPI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF

21 καὶ2532CONJ ἐξοίσουσιν1627V-FAI-3P τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM ὅλον3650A-ASM ἔξω1854PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF καὶ2532CONJ κατακαύσουσιν2618V-FAI-3P τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM κατέκαυσαν2618V-AAI-3P τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM τὸν3588T-ASM πρότερον4387A-ASM ἁμαρτία266N-NSF συναγωγῆς4864N-GSF ἐστιν1510V-PAI-3S

22 Ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM ἁμάρτῃ264V-AAS-3S καὶ2532CONJ ποιήσῃ4160V-AAS-3S μίαν1520A-ASF ἀπὸ575PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF ἐντολῶν1785N-GPF κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM 3739 R-NSF οὐ3364ADV ποιηθήσεται4160V-FPI-3S ἀκουσίωςADV καὶ2532CONJ ἁμάρτῃ264V-AAS-3S καὶ2532CONJ πλημμελήσῃV-AAS-3S

23 καὶ2532CONJ γνωσθῇ1097V-APS-3S αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF ἣν3739 R-ASF ἥμαρτεν264V-AAI-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ προσοίσει4374V-FAI-3S τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἄρσεν730A-ASN ἄμωμον299A-ASN

24 καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSM χιμάρουN-GSM καὶ2532CONJ σφάξουσιν4969V-FAI-3P αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM οὗ3364ADV σφάζουσιν4969V-PAI-3P τὰ3588T-APN ὁλοκαυτώματα3646N-APN ἐνώπιον1799PREP κυρίου2962N-GSM ἁμαρτία266N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S

25 καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN τοῦ3588T-GSN τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF τῷ3588T-DSM δακτύλῳ1147N-DSM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN κέρατα2768N-APN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τῶν3588T-GPN ὁλοκαυτωμάτων3646N-GPN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πᾶν3956A-ASN αἷμα129N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐκχεεῖ1632V-FAI-3S παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF βάσιν939N-ASF τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τῶν3588T-GPN ὁλοκαυτωμάτων3646N-GPN

26 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πᾶν3956A-ASN στέαρN-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἀνοίσει399V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN ὥσπερ3746ADV τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN θυσίας2378N-GSF σωτηρίου4992N-GSN καὶ2532CONJ ἐξιλάσεταιV-FMI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀφεθήσεται863V-FPI-3S αὐτῷ846D-DSM

27 Ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ψυχὴ5590N-NSF μία1520A-NSF ἁμάρτῃ264V-AAS-3S ἀκουσίωςADV ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ποιῆσαι4160V-AAN μίαν1520A-ASF ἀπὸ575PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF ἐντολῶν1785N-GPF κυρίου2962N-GSM 3739 R-NSF οὐ3364ADV ποιηθήσεται4160V-FPI-3S καὶ2532CONJ πλημμελήσῃV-AAS-3S

28 καὶ2532CONJ γνωσθῇ1097V-APS-3S αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF ἣν3739 R-ASF ἥμαρτεν264V-AAI-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ οἴσει5342V-FAI-3S χίμαιρανN-ASF ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM θήλειαν2338A-ASF ἄμωμον299A-ASF οἴσει5342V-FAI-3S περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF ἧς3739 R-GSF ἥμαρτεν264V-AAI-3S

29 καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSN ἁμαρτήματος265N-GSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ σφάξουσιν4969V-FAI-3P τὴν3588T-ASF χίμαιρανN-ASF τὴν3588T-ASF τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM οὗ3364ADV σφάζουσιν4969V-PAI-3P τὰ3588T-APN ὁλοκαυτώματα3646N-APN

30 καὶ2532CONJ λήμψεται2983V-FMI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN αὐτῆς846D-GSF τῷ3588T-DSM δακτύλῳ1147N-DSM καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN κέρατα2768N-APN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τῶν3588T-GPN ὁλοκαυτωμάτων3646N-GPN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN αὐτῆς846D-GSF ἐκχεεῖ1632V-FAI-3S παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF βάσιν939N-ASF τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN

31 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN περιελεῖ4014V-FAI-3S ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM περιαιρεῖται4014V-PMI-3S στέαρN-ASN ἀπὸ575PREP θυσίας2378N-GSF σωτηρίου4992N-GSN καὶ2532CONJ ἀνοίσει399V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN εἰς1519PREP ὀσμὴν3744N-ASF εὐωδίας2136N-GSF κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ ἐξιλάσεταιV-FMI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM ἱερεύς2409N-NSM καὶ2532CONJ ἀφεθήσεται863V-FPI-3S αὐτῷ846D-DSM

32 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT πρόβατον4263N-ASN προσενέγκῃ4374V-AAS-3S τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP ἁμαρτίαν266N-ASF θῆλυ2338A-ASN ἄμωμον299A-ASN προσοίσει4374V-FAI-3S αὐτό846D-ASN

33 καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSN τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ σφάξουσιν4969V-FAI-3P αὐτὸ846D-ASN ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM οὗ3364ADV σφάζουσιν4969V-PAI-3P τὰ3588T-APN ὁλοκαυτώματα3646N-APN

34 καὶ2532CONJ λαβὼν2983V-AAPNS 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN τοῦ3588T-GSN τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF τῷ3588T-DSM δακτύλῳ1147N-DSM ἐπιθήσει2007V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN κέρατα2768N-APN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τῆς3588T-GSF ὁλοκαυτώσεωςN-GSF καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN αὐτοῦ846D-GSN τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἐκχεεῖ1632V-FAI-3S παρὰ3844PREP τὴν3588T-ASF βάσιν939N-ASF τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τῆς3588T-GSF ὁλοκαυτώσεωςN-GSF

35 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN αὐτοῦ846D-GSN τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN περιελεῖ4014V-FAI-3S ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM περιαιρεῖται4014V-PMI-3S στέαρN-ASN προβάτου4263N-GSN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὁλοκαύτωμα3646N-ASN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐξιλάσεταιV-FMI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSN 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF ἧς3739 R-GSF ἥμαρτεν264V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀφεθήσεται863V-FPI-3S αὐτῷ846D-DSM

Κεφάλαιο 5

1 Ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ψυχὴ5590N-NSF ἁμάρτῃ264V-AAS-3S καὶ2532CONJ ἀκούσῃ191V-AAS-3S φωνὴν5456N-ASF ὁρκισμοῦN-GSM καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM μάρτυς3144N-NSM [2228CONJ ἑώρακεν3708V-RAI-3S 2228CONJ σύνοιδεν4894V-RAI-3S ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV ἀπαγγείλῃ518V-AAS-3S λήμψεται2983V-FMI-3S τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF

2 2228CONJ ψυχή5590N-NSF ἥτις3748RI-NSF ἐὰν1437CONJ ἅψηται680V-AMS-3S παντὸς3956A-GSN πράγματος4229N-GSN ἀκαθάρτου169A-GSN 2228CONJ θνησιμαίουA-GSN 2228CONJ θηριαλώτουA-GSN ἀκαθάρτου169A-GSN 2228CONJ τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN 2228CONJ τῶν3588T-GPN βδελυγμάτων946N-GPN τῶν3588T-GPN ἀκαθάρτων169A-GPN 2228CONJ τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN κτηνῶν2934N-GPN τῶν3588T-GPN ἀκαθάρτων169A-GPN

3 2228CONJ ἅψηται680V-AMS-3S ἀπὸ575PREP ἀκαθαρσίας167N-GSF ἀνθρώπου444N-GSM ἀπὸ575PREP πάσης3956A-GSF ἀκαθαρσίας167N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἧς3739 R-GSF ἂν302PRT ἁψάμενος680V-AMPNS μιανθῇ3392V-APS-3S καὶ2532CONJ ἔλαθεν2990V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM μετὰ3326PREP τοῦτο3778D-ASN δὲ1161PRT γνῷ1097V-AAS-3S καὶ2532CONJ πλημμελήσῃV-AAS-3S

4 2228CONJ ψυχή5590N-NSF 3588T-NSF ἂν302PRT ὀμόσῃ3660V-AAS-3S διαστέλλουσα1291V-PAPNS τοῖς3588T-DPN χείλεσιν5491N-DPN κακοποιῆσαι2554V-AAN 2228CONJ καλῶς2570ADV ποιῆσαι4160V-AAN κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐὰν1437CONJ διαστείλῃ1291V-AAS-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM μεθ3326PREP ὅρκου3727N-GSM καὶ2532CONJ λάθῃ2990V-AAS-3S αὐτὸν846D-ASM πρὸ4253PREP ὀφθαλμῶν3788N-GPM καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM γνῷ1097V-AAS-3S καὶ2532CONJ ἁμάρτῃ264V-AAS-3S ἕν1519A-ASN τι5100I-ASN τούτων3778D-GPN

5 καὶ2532CONJ ἐξαγορεύσειV-FAI-3S τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF περὶ4012PREP ὧν3739 R-GPN ἡμάρτηκεν264V-RAI-3S κατ2596PREP αὐτῆς846D-GSF

6 καὶ2532CONJ οἴσει5342V-FAI-3S περὶ4012PREP ὧν3739 R-GPN ἐπλημμέλησενV-AAI-3S κυρίῳ2962N-DSM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF ἧς3739 R-GSF ἥμαρτεν264V-AAI-3S θῆλυ2338A-ASN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN προβάτων4263N-GPN ἀμνάδαN-ASF 2228CONJ χίμαιρανN-ASF ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ ἐξιλάσεταιV-FMI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἧς3739 R-GSF ἥμαρτεν264V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀφεθήσεται863V-FPI-3S αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSF ἁμαρτία266N-NSF

7 Ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV ἰσχύσῃ2480V-AAS-3S 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-ASN ἱκανὸν2425A-ASN εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πρόβατον4263N-ASN οἴσει5342V-FAI-3S περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἧς3739 R-GSF ἥμαρτεν264V-AAI-3S δύο1417N-NUI τρυγόνας5167N-APF 2228CONJ δύο1417N-NUI νεοσσοὺς3502N-APM περιστερῶν4058N-GPF κυρίῳ2962N-DSM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ ἕνα1519A-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN

8 καὶ2532CONJ οἴσει5342V-FAI-3S αὐτὰ846D-APN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM καὶ2532CONJ προσάξει4317V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὸ3588T-ASN περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF πρότερον4386ADV καὶ2532CONJ ἀποκνίσειV-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM σφονδύλουN-GSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV διελεῖ1244V-FAI-3S

9 καὶ2532CONJ ῥανεῖ4468V-FAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN τοῦ3588T-GSN περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM τοῖχον5109N-ASM τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τὸ3588T-ASN δὲ1161PRT κατάλοιπον2645A-ASN τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN καταστραγγιεῖV-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF βάσιν939N-ASF τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN ἁμαρτίας266N-GSF γάρ1063PRT ἐστιν1510V-PAI-3S

10 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN δεύτερον1208A-ASN ποιήσει4160V-FAI-3S ὁλοκαύτωμα3646N-ASN ὡς3739CONJ καθήκει2520V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἐξιλάσεταιV-FMI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἧς3739 R-GSF ἥμαρτεν264V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀφεθήσεται863V-FPI-3S αὐτῷ846D-DSM

11 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV εὑρίσκῃ2147V-PAS-3S αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF ζεῦγος2201N-ASN τρυγόνων5167N-GPF 2228CONJ δύο1417N-NUI νεοσσοὺς3502N-APM περιστερῶν4058N-GPF καὶ2532CONJ οἴσει5342V-FAI-3S τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM περὶ4012PREP οὗ3739 R-GSN ἥμαρτεν264V-AAI-3S τὸ3588T-ASN δέκατον1182A-ASN τοῦ3588T-GSM οιφιN-PRI σεμίδαλιν4585N-ASF περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF οὐκ3364ADV ἐπιχεεῖ2022V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN ἔλαιον1637N-ASN οὐδὲ3761CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN λίβανον3030N-ASM ὅτι3754CONJ περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF ἐστίν1510V-PAI-3S

12 καὶ2532CONJ οἴσει5342V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM καὶ2532CONJ δραξάμενος1405V-AMPNS 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF πλήρη4134A-ASF τὴν3588T-ASF δράκαN-ASF τὸ3588T-ASN μνημόσυνον3422N-ASN αὐτῆς846D-GSF ἐπιθήσει2007V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN τῶν3588T-GPN ὁλοκαυτωμάτων3646N-GPN κυρίῳ2962N-DSM ἁμαρτία266N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S

13 καὶ2532CONJ ἐξιλάσεταιV-FMI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἧς3739 R-GSF ἥμαρτεν264V-AAI-3S ἐφ1909PREP ἑνὸς1519A-GSN τούτων3778D-GPN καὶ2532CONJ ἀφεθήσεται863V-FPI-3S αὐτῷ846D-DSM τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT καταλειφθὲν2641V-APPNS ἔσται1510V-FMI-3S τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM ὡς3739CONJ 3588T-NSF θυσία2378N-NSF τῆς3588T-GSF σεμιδάλεως4585N-GSF

14 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

15 Ψυχὴ5590N-NSF ἐὰν1437CONJ λάθῃ2990V-AAS-3S αὐτὸν846D-ASM λήθη3024N-NSF καὶ2532CONJ ἁμάρτῃ264V-AAS-3S ἀκουσίωςADV ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἁγίων40A-GPN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ οἴσει5342V-FAI-3S τῆς3588T-GSF πλημμελείαςN-GSF αὐτοῦ846D-GSM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM κριὸνN-ASM ἄμωμον299A-ASM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN προβάτων4263N-GPN τιμῆς5092N-GSF ἀργυρίου694N-GSN σίκλωνN-GPM τῷ3588T-DSM σίκλῳN-DSM τῶν3588T-GPN ἁγίων40A-GPN περὶ4012PREP οὗ3739 R-GSN ἐπλημμέλησενV-AAI-3S

16 καὶ2532CONJ 3739 R-NSN ἥμαρτεν264V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἁγίων40A-GPN ἀποτείσαι661V-AAO-3S αὐτὸ846D-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἐπίπεμπτονA-ASN προσθήσει4369V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN καὶ2532CONJ δώσει1325V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐξιλάσεταιV-FMI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κριῷN-DSM τῆς3588T-GSF πλημμελείαςN-GSF καὶ2532CONJ ἀφεθήσεται863V-FPI-3S αὐτῷ846D-DSM

17 Καὶ2532CONJ 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF 3739 R-NSF ἂν302PRT ἁμάρτῃ264V-AAS-3S καὶ2532CONJ ποιήσῃ4160V-AAS-3S μίαν1520A-ASF ἀπὸ575PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF ἐντολῶν1785N-GPF κυρίου2962N-GSM ὧν3739 R-GPF οὐ3364ADV δεῖ1210V-PAI-3S ποιεῖν4160V-PAN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S καὶ2532CONJ πλημμελήσῃV-AAS-3S καὶ2532CONJ λάβῃ2983V-AAS-3S τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF

18 καὶ2532CONJ οἴσει5342V-FAI-3S κριὸνN-ASM ἄμωμον299A-ASM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN προβάτων4263N-GPN τιμῆς5092N-GSF ἀργυρίου694N-GSN εἰς1519PREP πλημμέλειανN-ASF πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM καὶ2532CONJ ἐξιλάσεταιV-FMI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἀγνοίας52N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἧς3739 R-GSF ἠγνόησεν50V-AAI-3S καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM οὐκ3364ADV ᾔδει1491V-YAI-3S καὶ2532CONJ ἀφεθήσεται863V-FPI-3S αὐτῷ846D-DSM

19 ἐπλημμέλησενV-AAI-3S γὰρ1063PRT πλημμέλησινN-ASF ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

2 Ψυχὴ5590N-NSF ἐὰν1437CONJ ἁμάρτῃ264V-AAS-3S καὶ2532CONJ παριδὼνV-AAPNS παρίδῃV-AAS-3S τὰς3588T-APF ἐντολὰς1785N-APF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ψεύσηται5574V-AMS-3S τὰ3588T-APN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV ἐν1722PREP παραθήκῃ3866N-DSF 2228CONJ περὶ4012PREP κοινωνίας2842N-GSF 2228CONJ περὶ4012PREP ἁρπαγῆς724N-GSF 2228CONJ ἠδίκησέν91V-AAI-3S τι5100I-ASN τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV

3 2228CONJ εὗρεν2147V-AAI-3S ἀπώλειαν684N-ASF καὶ2532CONJ ψεύσηται5574V-AMS-3S περὶ4012PREP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ὀμόσῃ3660V-AAS-3S ἀδίκως94ADV περὶ4012PREP ἑνὸς1519A-GSN ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN ὧν3739 R-GPN ἐὰν1437CONJ ποιήσῃ4160V-AAS-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ὥστε5620CONJ ἁμαρτεῖν264V-AAN ἐν1722PREP τούτοις3778D-DPN

4 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἡνίκα2259ADV ἐὰν1437CONJ ἁμάρτῃ264V-AAS-3S καὶ2532CONJ πλημμελήσῃV-AAS-3S καὶ2532CONJ ἀποδῷ591V-AAS-3S τὸ3588T-ASN ἅρπαγμαN-ASN 3739 R-ASN ἥρπασεν726V-AAI-3S 2228CONJ τὸ3588T-ASN ἀδίκημα92N-ASN 3739 R-ASN ἠδίκησεν91V-AAI-3S 2228CONJ τὴν3588T-ASF παραθήκην3866N-ASF ἥτις3748RI-NSF παρετέθη3908V-API-3S αὐτῷ846D-DSM 2228CONJ τὴν3588T-ASF ἀπώλειαν684N-ASF ἣν3739 R-ASF εὗρεν2147V-AAI-3S

5 ἀπὸ575PREP παντὸς3956A-GSN πράγματος4229N-GSN οὗ3739 R-GSN ὤμοσεν3660V-AAI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSN ἀδίκως94ADV καὶ2532CONJ ἀποτείσει661V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN τὸ3588T-ASN κεφάλαιον2774N-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πέμπτον3991A-ASN προσθήσει4369V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτό846D-ASN τίνος5100I-GSM ἐστίν1510V-PAI-3S αὐτῷ846D-DSM ἀποδώσει591V-FAI-3S 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐλεγχθῇ1651V-APS-3S

6 καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF πλημμελείαςN-GSF αὐτοῦ846D-GSM οἴσει5342V-FAI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM κριὸνN-ASM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN προβάτων4263N-GPN ἄμωμον299A-ASM τιμῆς5092N-GSF εἰς1519PREP 3739 R-ASN ἐπλημμέλησενV-AAI-3S αὐτῷ846D-DSN

7 καὶ2532CONJ ἐξιλάσεταιV-FMI-3S περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἀφεθήσεται863V-FPI-3S αὐτῷ846D-DSM περὶ4012PREP ἑνὸς1519A-GSN ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN ὧν3739 R-GPN ἐποίησεν4160V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐπλημμέλησενV-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM

8 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

9 Ἔντειλαι1781V-AMD-2S Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS Οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM νόμος3551N-NSM τῆς3588T-GSF ὁλοκαυτώσεωςN-GSF αὐτὴ846D-NSF 3588T-NSF ὁλοκαύτωσιςN-NSF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF καύσεως2740N-GSF αὐτῆς846D-GSF ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF νύκτα3571N-ASF ἕως2193CONJ τὸ3588T-ASN πρωί4404ADV καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πῦρ4442N-NSN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN καυθήσεται2545V-FPI-3S ἐπ1909PREP αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV σβεσθήσεται4570V-FPI-3S

10 καὶ2532CONJ ἐνδύσεται1746V-FMI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM χιτῶνα5509N-ASM λινοῦνA-ASM καὶ2532CONJ περισκελὲςA-ASN λινοῦνA-ASN ἐνδύσεται1746V-FMI-3S περὶ4012PREP τὸ3588T-ASN σῶμα4983N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀφελεῖ851V-FAI-3S τὴν3588T-ASF κατακάρπωσινN-ASF ἣν3739 R-ASF ἂν302PRT καταναλώσῃ2654V-AAS-3S τὸ3588T-NSN πῦρ4442N-NSN τὴν3588T-ASF ὁλοκαύτωσινN-ASF ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN καὶ2532CONJ παραθήσει3908V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN ἐχόμενον2192V-PMPAS τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN

11 καὶ2532CONJ ἐκδύσεται1562V-FMI-3S τὴν3588T-ASF στολὴν4749N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐνδύσεται1746V-FMI-3S στολὴν4749N-ASF ἄλλην243D-ASF καὶ2532CONJ ἐξοίσει1627V-FAI-3S τὴν3588T-ASF κατακάρπωσινN-ASF ἔξω1854PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF εἰς1519PREP τόπον5117N-ASM καθαρόν2513A-ASM

12 καὶ2532CONJ πῦρ4442N-NSN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN καυθήσεται2545V-FPI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV σβεσθήσεται4570V-FPI-3S καὶ2532CONJ καύσει2545V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN ξύλα3586N-APN τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ στοιβάσειV-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτοῦ846D-GSN τὴν3588T-ASF ὁλοκαύτωσινN-ASF καὶ2532CONJ ἐπιθήσει2007V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN

13 καὶ2532CONJ πῦρ4442N-NSN διὰ1223PREP παντὸς3956A-GSM καυθήσεται2545V-FPI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN οὐ3364ADV σβεσθήσεται4570V-FPI-3S

14 Οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM νόμος3551N-NSM τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF ἣν3739 R-ASF προσάξουσιν4317V-FAI-3P αὐτὴν846D-ASF οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ααρων2N-PRI ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM ἀπέναντι561PREP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN

15 καὶ2532CONJ ἀφελεῖ851V-FAI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSN τῇ3588T-DSF δρακὶN-DSF ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF σεμιδάλεως4585N-GSF τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF σὺν4862PREP τῷ3588T-DSN ἐλαίῳ1637N-DSN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ σὺν4862PREP τῷ3588T-DSM λιβάνῳ3030N-DSM αὐτῆς846D-GSF τὰ3588T-APN ὄντα1510V-PAPAP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF καὶ2532CONJ ἀνοίσει399V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κάρπωμαN-ASN ὀσμὴ3744N-NSF εὐωδίας2136N-GSF τὸ3588T-NSN μνημόσυνον3422N-NSN αὐτῆς846D-GSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

16 τὸ3588T-ASN δὲ1161PRT καταλειφθὲν2641V-APPAS ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF ἔδεται2068V-FMI-3S Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ἄζυμα106A-NPN βρωθήσεται977V-FPI-3S ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM ἁγίῳ40A-DSM ἐν1722PREP αὐλῇ833N-DSF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN ἔδονται2068V-FMI-3P αὐτήν846D-ASF

17 οὐ3364ADV πεφθήσεταιV-FPI-3S ἐζυμωμένη2220V-RPPNS μερίδα3310N-ASF αὐτὴν846D-ASF ἔδωκα1325V-AAI-1S αὐτοῖς846D-DPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN καρπωμάτωνN-GPN κυρίου2962N-GSM ἅγια40A-NPN ἁγίων40A-GPN ὥσπερ3746ADV τὸ3588T-NSN τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ ὥσπερ3746ADV τὸ3588T-NSN τῆς3588T-GSF πλημμελείαςN-GSF

18 πᾶν3956A-NSN ἀρσενικὸνA-NSN τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM ἔδονται2068V-FMI-3P αὐτήν846D-ASF νόμιμον3545A-NSN αἰώνιον166A-NSN εἰς1519PREP τὰς3588T-APF γενεὰς1074N-APF ὑμῶν4771P-GP ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN καρπωμάτωνN-GPN κυρίου2962N-GSM πᾶς3956A-NSM ὃς3739 R-NSM ἐὰν1437CONJ ἅψηται680V-AMS-3S αὐτῶν846D-GPN ἁγιασθήσεται37V-FPI-3S

19 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

20 Τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN δῶρον1435N-NSN Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM 3739 R-ASN προσοίσουσιν4374V-FAI-3P κυρίῳ2962N-DSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF 3739 R-DSF ἂν302PRT χρίσῃς5548V-AAS-2S αὐτόν846D-ASM τὸ3588T-NSN δέκατον1182A-NSN τοῦ3588T-GSN οιφιN-PRI σεμιδάλεως4585N-GSF εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF διὰ1223PREP παντός3956A-GSM τὸ3588T-NSN ἥμισυ2255A-NSN αὐτῆς846D-GSF τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἥμισυ2255A-NSN αὐτῆς846D-GSF τὸ3588T-ASN δειλινόν1168A-ASN

21 ἐπὶ1909PREP τηγάνουN-GSN ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN ποιηθήσεται4160V-FPI-3S πεφυραμένηνV-RPPAS οἴσει5342V-FAI-3S αὐτήν846D-ASF ἑλικτάA-APN θυσίαν2378N-ASF ἐκ1537PREP κλασμάτων2801N-GPN θυσίαν2378N-ASF ὀσμὴν3744N-ASF εὐωδίας2136N-GSF κυρίῳ2962N-DSM

22 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM 3588T-NSM χριστὸς5547A-NSM ἀντ473PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ποιήσει4160V-FAI-3S αὐτήν846D-ASF νόμος3551N-NSM αἰώνιος166A-NSM ἅπαν537A-NSN ἐπιτελεσθήσεται2005V-FPI-3S

23 καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF θυσία2378N-NSF ἱερέως2409N-GSM ὁλόκαυτοςA-NSN ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV βρωθήσεται977V-FPI-3S

24 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

25 Λάλησον2980V-AAD-2S Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS Οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM νόμος3551N-NSM τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM οὗ3364ADV σφάζουσιν4969V-PAI-3P τὸ3588T-ASN ὁλοκαύτωμα3646N-ASN σφάξουσιν4969V-FAI-3P τὰ3588T-APN περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM ἅγια40A-NPN ἁγίων40A-GPN ἐστίν1510V-PAI-3S

26 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM 3588T-NSM ἀναφέρων399V-PAPNS αὐτὴν846D-ASF ἔδεται2068V-FMI-3S αὐτήν846D-ASF ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM ἁγίῳ40A-DSM βρωθήσεται977V-FPI-3S ἐν1722PREP αὐλῇ833N-DSF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

27 πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἁπτόμενος680V-PMPNS τῶν3588T-GPN κρεῶν2907N-GPN αὐτῆς846D-GSF ἁγιασθήσεται37V-FPI-3S καὶ2532CONJ 3739 R-DSM ἐὰν1437CONJ ἐπιρραντισθῇV-APS-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN αὐτῆς846D-GSF ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ἱμάτιον2440N-ASN 3739 R-NSN ἐὰν1437CONJ ῥαντισθῇ4472V-APS-3S ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN πλυθήσεται4150V-FPI-3S ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM ἁγίῳ40A-DSM

28 καὶ2532CONJ σκεῦος4632N-NSN ὀστράκινον3749A-NSN οὗ3364ADV ἐὰν1437CONJ ἑψηθῇV-APS-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSN συντριβήσεται4937V-FPI-3S ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ἐν1722PREP σκεύει4632N-DSN χαλκῷ5475N-DSN ἑψηθῇV-APS-3S ἐκτρίψειV-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN καὶ2532CONJ ἐκκλύσειV-FAI-3S ὕδατι5204N-DSN

29 πᾶς3956A-NSM ἄρσην730A-NSM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ἱερεῦσιν2409N-DPM φάγεται2068V-FMI-3S αὐτά846D-APN ἅγια40A-NPN ἁγίων40A-GPN ἐστὶν1510V-PAI-3S κυρίου2962N-GSM

30 καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF ὧν3739 R-GPN ἐὰν1437CONJ εἰσενεχθῇ1533V-APS-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN αὐτῶν846D-GPN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN ἐξιλάσασθαιV-AMP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἁγίῳ40A-DSN οὐ3364ADV βρωθήσεται977V-FPI-3S ἐν1722PREP πυρὶ4442N-DSN κατακαυθήσεται2618V-FPI-3S

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM νόμος3551N-NSM τοῦ3588T-GSM κριοῦN-GSM τοῦ3588T-GSM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF πλημμελείαςN-GSF ἅγια40A-NPN ἁγίων40A-GPN ἐστίν1510V-PAI-3S

2 ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM οὗ3364ADV σφάζουσιν4969V-PAI-3P τὸ3588T-ASN ὁλοκαύτωμα3646N-ASN σφάξουσιν4969V-FAI-3P τὸν3588T-ASM κριὸνN-ASM τῆς3588T-GSF πλημμελείαςN-GSF ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN προσχεεῖV-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF βάσιν939N-ASF τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN κύκλῳ2945N-DSM

3 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN αὐτοῦ846D-GSM προσοίσει4374V-FAI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ὀσφὺν3751N-ASF καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN κατακαλύπτον2619V-PAPAS τὰ3588T-APN ἐνδόσθιαN-APN καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN ἐνδοσθίωνN-GPN

4 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI νεφροὺς3510N-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM τὸ3588T-ASN ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN μηρίωνN-GPN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λοβὸνN-ASM τὸν3588T-ASM ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN ἥπατοςN-GSN [σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM νεφροῖς3510N-DPM περιελεῖ4014V-FAI-3S αὐτά846D-APN

5 καὶ2532CONJ ἀνοίσει399V-FAI-3S αὐτὰ846D-APN 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κάρπωμαN-ASN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM περὶ4012PREP πλημμελείαςN-GSF ἐστίν1510V-PAI-3S

6 πᾶς3956A-NSM ἄρσην730A-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM ἔδεται2068V-FMI-3S αὐτά846D-APN ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM ἁγίῳ40A-DSM ἔδονται2068V-FMI-3P αὐτά846D-APN ἅγια40A-NPN ἁγίων40A-GPN ἐστίν1510V-PAI-3S

7 ὥσπερ3746ADV τὸ3588T-NSN περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF οὕτω3778ADV καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN τῆς3588T-GSF πλημμελείαςN-GSF νόμος3551N-NSM εἷς1519A-NSM αὐτῶν846D-GPN 3588T-NSM ἱερεύς2409N-NSM ὅστις3748RI-NSM ἐξιλάσεταιV-FMI-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSN αὐτῷ846D-DSM ἔσται1510V-FMI-3S

8 καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM 3588T-NSM προσάγων4317V-PAPNS ὁλοκαύτωμα3646N-ASN ἀνθρώπου444N-GSM τὸ3588T-NSN δέρμα1192N-NSN τῆς3588T-GSF ὁλοκαυτώσεωςN-GSF ἧς3739 R-GSF αὐτὸς846D-NSM προσφέρει4374V-PAI-3S αὐτῷ846D-DSM ἔσται1510V-FMI-3S

9 καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF θυσία2378N-NSF ἥτις3748RI-NSF ποιηθήσεται4160V-FPI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κλιβάνῳ2823N-DSM καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF ἥτις3748RI-NSF ποιηθήσεται4160V-FPI-3S ἐπ1909PREP ἐσχάραςN-GSF 2228CONJ ἐπὶ1909PREP τηγάνουN-GSN τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM τοῦ3588T-GSM προσφέροντος4374V-PAPGS αὐτήν846D-ASF αὐτῷ846D-DSM ἔσται1510V-FMI-3S

10 καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF θυσία2378N-NSF ἀναπεποιημένηV-RPPNS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἀναπεποιημένηV-RPPNS πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ααρων2N-PRI ἔσται1510V-FMI-3S ἑκάστῳ1538A-DSM τὸ3588T-NSN ἴσον2470A-NSN

11 Οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM νόμος3551N-NSM θυσίας2378N-GSF σωτηρίου4992N-GSN ἣν3739 R-ASF προσοίσουσιν4374V-FAI-3P κυρίῳ2962N-DSM

12 ἐὰν1437CONJ μὲν3303PRT περὶ4012PREP αἰνέσεως133N-GSF προσφέρῃ4374V-PAS-3S αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ προσοίσει4374V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF τῆς3588T-GSF αἰνέσεως133N-GSF ἄρτους740N-APM ἐκ1537PREP σεμιδάλεως4585N-GSF ἀναπεποιημένουςV-RPPAP ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN λάγαναN-APN ἄζυμα106A-APN διακεχρισμέναV-RPPAP ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN καὶ2532CONJ σεμίδαλιν4585N-ASF πεφυραμένηνV-RPPAS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN

13 ἐπ1909PREP ἄρτοις740N-DPM ζυμίταιςN-DPM προσοίσει4374V-FAI-3S τὰ3588T-APN δῶρα1435N-APN αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP θυσίᾳ2378N-DSF αἰνέσεως133N-GSF σωτηρίου4992N-GSN

14 καὶ2532CONJ προσάξει4317V-FAI-3S ἓν1519A-ASN ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN δώρων1435N-GPN αὐτοῦ846D-GSM ἀφαίρεμαN-ASN κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM τῷ3588T-DSM προσχέοντιV-PAPDS τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN αὐτῷ846D-DSM ἔσται1510V-FMI-3S

15 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN κρέα2907N-NPN θυσίας2378N-GSF αἰνέσεως133N-GSF σωτηρίου4992N-GSN αὐτῷ846D-DSM ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἐν1722PREP 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF δωρεῖται1433V-PMI-3S βρωθήσεται977V-FPI-3S οὐ3364ADV καταλείψουσιν2641V-FAI-3P ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSN εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πρωί4404ADV

16 κἂν2579CONJ εὐχή2171N-NSF 2228CONJ ἑκούσιον1596A-ASM θυσιάζῃV-PAS-3S τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM 3739 R-DSF ἂν302PRT ἡμέρᾳ2250N-DSF προσαγάγῃ4317V-AAS-3S τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF αὐτοῦ846D-GSM βρωθήσεται977V-FPI-3S καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF αὔριον839ADV

17 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN καταλειφθὲν2641V-APPNS ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN κρεῶν2907N-GPN τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF ἕως2193PREP ἡμέρας2250N-GSF τρίτης5154A-GSF ἐν1722PREP πυρὶ4442N-DSN κατακαυθήσεται2618V-FPI-3S

18 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT φαγὼν2068V-AAPNS φάγῃ2068V-AMS-3S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN κρεῶν2907N-GPN τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF τρίτῃ5154A-DSF οὐ3364ADV δεχθήσεται1209V-FPI-3S αὐτῷ846D-DSM τῷ3588T-DSM προσφέροντι4374V-PAPDS αὐτό846D-ASN οὐ3364ADV λογισθήσεται3049V-FPI-3S αὐτῷ846D-DSM μίασμά3393N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF δὲ1161PRT ψυχή5590N-NSF ἥτις3748RI-NSF ἐὰν1437CONJ φάγῃ2068V-AMS-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSN τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF λήμψεται2983V-FMI-3S

19 καὶ2532CONJ κρέα2907N-NPN ὅσα3745A-NPN ἂν302PRT ἅψηται680V-AMS-3S παντὸς3956A-GSN ἀκαθάρτου169A-GSN οὐ3364ADV βρωθήσεται977V-FPI-3S ἐν1722PREP πυρὶ4442N-DSN κατακαυθήσεται2618V-FPI-3S πᾶς3956A-NSM καθαρὸς2513A-NSM φάγεται2068V-FMI-3S κρέα2907N-APN

20 3588T-NSF δὲ1161PRT ψυχή5590N-NSF ἥτις3748RI-NSF ἐὰν1437CONJ φάγῃ2068V-AMS-3S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN κρεῶν2907N-GPN τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀκαθαρσία167N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπ1909PREP αὐτοῦ846D-GSM ἀπολεῖται622V-FMI-3S 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF ἐκείνη1565D-NSF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM αὐτῆς846D-GSF

21 καὶ2532CONJ ψυχή5590N-NSF 3739 R-NSF ἂν302PRT ἅψηται680V-AMS-3S παντὸς3956A-GSN πράγματος4229N-GSN ἀκαθάρτου169A-GSN 2228CONJ ἀπὸ575PREP ἀκαθαρσίας167N-GSF ἀνθρώπου444N-GSM 2228CONJ τῶν3588T-GPM τετραπόδων5074A-GPM τῶν3588T-GPN ἀκαθάρτων169A-GPN 2228CONJ παντὸς3956A-GSN βδελύγματος946N-GSN ἀκαθάρτου169A-GSN καὶ2532CONJ φάγῃ2068V-AMS-3S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN κρεῶν2907N-GPN τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S κυρίου2962N-GSM ἀπολεῖται622V-FMI-3S 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF ἐκείνη1565D-NSF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM αὐτῆς846D-GSF

22 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

23 Λάλησον2980V-AAD-2S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS Πᾶν3956N-ASN στέαρN-ASN βοῶν1016N-GPM καὶ2532CONJ προβάτων4263N-GPN καὶ2532CONJ αἰγῶν137N-GPM οὐκ3364ADV ἔδεσθε2068V-FMI-2P

24 καὶ2532CONJ στέαρN-NSN θνησιμαίωνA-GPN καὶ2532CONJ θηριάλωτονA-NSN ποιηθήσεται4160V-FPI-3S εἰς1519PREP πᾶν3956A-ASN ἔργον2041N-ASN καὶ2532CONJ εἰς1519PREP βρῶσιν1035N-ASF οὐ3364ADV βρωθήσεται977V-FPI-3S

25 πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἔσθων2068V-PAPNS στέαρN-ASN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN ὧν3739 R-GPN προσάξει4317V-FAI-3S αὐτῶν846D-GPN κάρπωμαN-ASN κυρίῳ2962N-DSM ἀπολεῖται622V-FMI-3S 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF ἐκείνη1565D-NSF ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM αὐτῆς846D-GSF

26 πᾶν3956A-ASN αἷμα129N-ASN οὐκ3364ADV ἔδεσθε2068V-FMI-2P ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF κατοικίᾳ2733N-DSF ὑμῶν4771P-GP ἀπό575PREP τε5037PRT τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN

27 πᾶσα3956A-NSF ψυχή5590N-NSF 3739 R-NSF ἄν302PRT φάγῃ2068V-AMS-3S αἷμα129N-ASN ἀπολεῖται622V-FMI-3S 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF ἐκείνη1565D-NSF ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM αὐτῆς846D-GSF

28 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

29 Καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI λαλήσεις2980V-FAI-3S λέγων3004V-PAPNS 3588T-NSM προσφέρων4374V-PAPNS θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN κυρίῳ2962N-DSM οἴσει5342V-FAI-3S τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN αὐτοῦ846D-GSM κυρίῳ2962N-DSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN

30 αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF αὐτοῦ846D-GSM προσοίσουσιν4374V-FAI-3P τὰ3588T-APN καρπώματαN-APN κυρίῳ2962N-DSM τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN στηθυνίουN-GSN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λοβὸνN-ASM τοῦ3588T-GSN ἥπατοςN-GSN προσοίσει4374V-FAI-3S αὐτὰ846D-APN ὥστε5620CONJ ἐπιθεῖναι2007V-AAN δόμα1390N-ASN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

31 καὶ2532CONJ ἀνοίσει399V-FAI-3S 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN στηθύνιονN-NSN Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM

32 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM βραχίονα1023N-ASM τὸν3588T-ASM δεξιὸν1188A-ASM δώσετε1325V-FAI-2P ἀφαίρεμαN-ASN τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF θυσιῶν2378N-GPF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN ὑμῶν4771P-GP

33 3588T-NSM προσφέρων4374V-PAPNS τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ααρων2N-PRI αὐτῷ846D-DSM ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM βραχίων1023N-NSM 3588T-NSM δεξιὸς1188A-NSM ἐν1722PREP μερίδι3310N-DSF

34 τὸ3588T-ASN γὰρ1063PRT στηθύνιονN-ASN τοῦ3588T-GSN ἐπιθέματοςN-GSN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM βραχίονα1023N-ASM τοῦ3588T-GSN ἀφαιρέματοςN-GSN εἴληφα2983V-RAI-1S παρὰ3844PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF θυσιῶν2378N-GPF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἔδωκα1325V-AAI-1S αὐτὰ846D-APN Ααρων2N-PRI τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτοῦ846D-GSM νόμιμον3545A-NSN αἰώνιον166A-NSN παρὰ3844PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI

35 Αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF χρῖσιςN-NSF Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSF χρῖσιςN-NSF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN καρπωμάτωνN-GPN κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF προσηγάγετο4317V-ANI-3S αὐτοὺς846D-APM τοῦ3588T-GSN ἱερατεύειν2407V-PAN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

36 καθὰ2505ADV ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM δοῦναι1325V-AAN αὐτοῖς846D-DPM 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἔχρισεν5548V-AAI-3S αὐτούς846D-APM παρὰ3844PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI νόμιμον3545A-NSN αἰώνιον166A-NSN εἰς1519PREP τὰς3588T-APF γενεὰς1074N-APF αὐτῶν846D-GPM

37 οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM νόμος3551N-NSM τῶν3588T-GPN ὁλοκαυτωμάτων3646N-GPN καὶ2532CONJ θυσίας2378N-GSF καὶ2532CONJ περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF πλημμελείαςN-GSF καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF τελειώσεως5050N-GSF καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN

38 ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN Σινα4614N-PRI 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐνετείλατο1781V-ANI-3S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI προσφέρειν4374V-PAN τὰ3588T-APN δῶρα1435N-APN αὐτῶν846D-GPM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF Σινα4614N-PRI

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

2 Λαβὲ2983V-AAD-2S Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF στολὰς4749N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἔλαιον1637N-ASN τῆς3588T-GSF χρίσεωςN-GSF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM τὸν3588T-ASM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI κριοὺςN-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κανοῦνN-ASN τῶν3588T-GPN ἀζύμων106A-GPN

3 καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF συναγωγὴν4864N-ASF ἐκκλησίασονV-AAD-2S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

4 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM συνέταξεν4929V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἐξεκκλησίασενV-AAI-3S τὴν3588T-ASF συναγωγὴν4864N-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN

5 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τῇ3588T-DSF συναγωγῇ4864N-DSF Τοῦτό3778D-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ῥῆμα4487N-NSN 3739 R-ASN ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM ποιῆσαι4160V-AAN

6 καὶ2532CONJ προσήνεγκεν4374V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τὸν3588T-ASM Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔλουσεν3068V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ὕδατι5204N-DSN

7 καὶ2532CONJ ἐνέδυσεν1746V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM χιτῶνα5509N-ASM καὶ2532CONJ ἔζωσεν2224V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM τὴν3588T-ASF ζώνην2223N-ASF καὶ2532CONJ ἐνέδυσεν1746V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM τὸν3588T-ASM ὑποδύτηνN-ASM καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM τὴν3588T-ASF ἐπωμίδαN-ASF καὶ2532CONJ συνέζωσενV-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF ποίησιν4162N-ASF τῆς3588T-GSF ἐπωμίδοςN-GSF καὶ2532CONJ συνέσφιγξενV-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

8 καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF τὸ3588T-ASN λογεῖον3051N-ASN καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN λογεῖον3051N-ASN τὴν3588T-ASF δήλωσινN-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀλήθειαν225N-ASF

9 καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S τὴν3588T-ASF μίτρανN-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF μίτρανN-ASF κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-ASN πέταλονN-ASN τὸ3588T-ASN χρυσοῦν5552A-ASN τὸ3588T-ASN καθηγιασμένονV-RPPAS ἅγιον40A-ASN ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

10 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ἐλαίου1637N-GSN τῆς3588T-GSF χρίσεωςN-GSF

11 καὶ2532CONJ ἔρρανενV-AAI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN ἑπτάκις2034ADV καὶ2532CONJ ἔχρισεν5548V-AAI-3S τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN καὶ2532CONJ ἡγίασεν37V-AAI-3S αὐτὸ846D-ASN καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN αὐτοῦ846D-GSN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λουτῆραN-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF βάσιν939N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἡγίασεν37V-AAI-3S αὐτά846D-APN καὶ2532CONJ ἔχρισεν5548V-AAI-3S τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ ἡγίασεν37V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF

12 καὶ2532CONJ ἐπέχεεν2022V-IAI-3S ΜωυσῆςN-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ἐλαίου1637N-GSN τῆς3588T-GSF χρίσεωςN-GSF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ ἔχρισεν5548V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἡγίασεν37V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM

13 καὶ2532CONJ προσήγαγεν4317V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ ἐνέδυσεν1746V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM χιτῶνας5509N-APM καὶ2532CONJ ἔζωσεν2224V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ζώνας2223N-APF καὶ2532CONJ περιέθηκεν4060V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM κιδάρειςN-APF καθάπερ2509ADV συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

14 καὶ2532CONJ προσήγαγεν4317V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM τὸν3588T-ASM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSM μόσχου3448N-GSM τοῦ3588T-GSM τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF

15 καὶ2532CONJ ἔσφαξεν4969V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN κέρατα2768N-APN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN κύκλῳ2945N-DSM τῷ3588T-DSM δακτύλῳ1147N-DSM καὶ2532CONJ ἐκαθάρισεν2511V-AAI-3S τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἐξέχεεν1632V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF βάσιν939N-ASF τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN καὶ2532CONJ ἡγίασεν37V-AAI-3S αὐτὸ846D-ASN τοῦ3588T-GSN ἐξιλάσασθαιV-AMP ἐπ1909PREP αὐτοῦ846D-GSN

16 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN ἐνδοσθίωνN-GPN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λοβὸνN-ASM τὸν3588T-ASM ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN ἥπατοςN-GSN καὶ2532CONJ ἀμφοτέρους297A-APM τοὺς3588T-APM νεφροὺς3510N-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀνήνεγκεν399V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN

17 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF βύρσανN-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κρέα2907N-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κόπρον2874N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ κατέκαυσεν2618V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN πυρὶ4442N-DSN ἔξω1854PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

18 καὶ2532CONJ προσήγαγεν4317V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τὸν3588T-ASM κριὸνN-ASM τὸν3588T-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῶν846D-GPM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSM κριοῦN-GSM

19 καὶ2532CONJ ἔσφαξεν4969V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τὸν3588T-ASM κριόνN-ASM καὶ2532CONJ προσέχεεν4337V-IAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κύκλῳ2945N-DSM

20 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM κριὸνN-ASM ἐκρεανόμησενV-AAI-3S κατὰ2596PREP μέλη3196N-APN καὶ2532CONJ ἀνήνεγκεν399V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN μέλη3196N-APN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN

21 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM ἔπλυνεν4150V-AAI-3S ὕδατι5204N-DSN καὶ2532CONJ ἀνήνεγκεν399V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM ὅλον3650A-ASM τὸν3588T-ASM κριὸνN-ASM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN ὁλοκαύτωμα3646N-ASN 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S εἰς1519PREP ὀσμὴν3744N-ASF εὐωδίας2136N-GSF κάρπωμάN-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καθάπερ2509ADV ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

22 καὶ2532CONJ προσήγαγεν4317V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τὸν3588T-ASM κριὸνN-ASM τὸν3588T-ASM δεύτερον1208A-ASM κριὸνN-ASM τελειώσεως5050N-GSF καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῶν846D-GPM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τοῦ3588T-GSM κριοῦN-GSM

23 καὶ2532CONJ ἔσφαξεν4969V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λοβὸνN-ASM τοῦ3588T-GSN ὠτὸς3775N-GSN Ααρων2N-PRI τοῦ3588T-GSN δεξιοῦ1188A-GSN καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ἄκρον206A-ASN τῆς3588T-GSF χειρὸς5495N-GSF τῆς3588T-GSF δεξιᾶς1188A-GSF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ἄκρον206A-ASN τοῦ3588T-GSM ποδὸς4228N-GSM τοῦ3588T-GSM δεξιοῦ1188A-GSM

24 καὶ2532CONJ προσήγαγεν4317V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM λοβοὺςN-APM τῶν3588T-GPN ὤτων3775N-GPN τῶν3588T-GPN δεξιῶν1188A-GPN καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἄκρα206A-APN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτῶν846D-GPM τῶν3588T-GPF δεξιῶν1188A-GPF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἄκρα206A-APN τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM αὐτῶν846D-GPM τῶν3588T-GPM δεξιῶν1188A-GPM καὶ2532CONJ προσέχεεν4337V-IAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κύκλῳ2945N-DSM

25 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ὀσφὺν3751N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λοβὸνN-ASM τοῦ3588T-GSN ἥπατοςN-GSN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI νεφροὺς3510N-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM βραχίονα1023N-ASM τὸν3588T-ASM δεξιόν1188A-ASM

26 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM κανοῦN-GSN τῆς3588T-GSF τελειώσεως5050N-GSF τοῦ3588T-GSM ὄντος1510V-PAPGS ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἄρτον740N-ASM ἕνα1519A-ASM ἄζυμον106A-ASM καὶ2532CONJ ἄρτον740N-ASM ἐξ1537PREP ἐλαίου1637N-GSN ἕνα1519A-ASM καὶ2532CONJ λάγανονN-ASN ἓν1519A-ASN καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM βραχίονα1023N-ASM τὸν3588T-ASM δεξιόν1188A-ASM

27 καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἅπαντα537A-APN ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀνήνεγκεν399V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN ἀφαίρεμαN-ASN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

28 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀνήνεγκεν399V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN ΜωυσῆςN-NSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὁλοκαύτωμα3646N-ASN τῆς3588T-GSF τελειώσεως5050N-GSF 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ὀσμὴ3744N-NSF εὐωδίας2136N-GSF κάρπωμάN-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

29 καὶ2532CONJ λαβὼν2983V-AAPNS ΜωυσῆςN-NSM τὸ3588T-ASN στηθύνιονN-ASN ἀφεῖλεν851V-AAI-3S αὐτὸ846D-ASN ἐπίθεμαN-ASN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM κριοῦN-GSM τῆς3588T-GSF τελειώσεως5050N-GSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S Μωυσῇ3475N-DSM ἐν1722PREP μερίδι3310N-DSF καθὰ2505ADV ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

30 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ἐλαίου1637N-GSN τῆς3588T-GSF χρίσεωςN-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN τοῦ3588T-GSN ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN καὶ2532CONJ προσέρρανενV-AAI-3S ἐπὶ1909PREP Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF στολὰς4749N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF στολὰς4749N-APF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἡγίασεν37V-AAI-3S Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF στολὰς4749N-APF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF στολὰς4749N-APF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM

31 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM πρὸς4314PREP Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτοῦ846D-GSM ἙψήσατεV-AAD-2P τὰ3588T-APN κρέα2907N-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM ἁγίῳ40A-DSM καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV φάγεσθε2068V-FMI-2P αὐτὰ846D-APN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM τοὺς3588T-APM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN κανῷN-DSN τῆς3588T-GSF τελειώσεως5050N-GSF ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM συντέτακταί4929V-RMI-3S μοι1473P-DS λέγων3004V-PAPNS Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM φάγονται2068V-FMI-3P αὐτά846D-APN

32 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN καταλειφθὲν2641V-APPNS τῶν3588T-GPN κρεῶν2907N-GPN καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ἄρτων740N-GPM ἐν1722PREP πυρὶ4442N-DSN κατακαυθήσεται2618V-FPI-3S

33 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF θύρας2374N-GSF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN οὐκ3364ADV ἐξελεύσεσθε1831V-FMI-2P ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέρας2250N-APF ἕως2193CONJ ἡμέρα2250N-NSF πληρωθῇ4137V-APS-3S ἡμέρα2250N-NSF τελειώσεως5050N-GSF ὑμῶν4771P-GP ἑπτὰ2033N-NUI γὰρ1063PRT ἡμέρας2250N-APF τελειώσει5048V-FAI-3S τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ὑμῶν4771P-GP

34 καθάπερ2509ADV ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ταύτῃ3778D-DSF ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN ὥστε5620CONJ ἐξιλάσασθαιV-AMP περὶ4012PREP ὑμῶν4771P-GP

35 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καθήσεσθε2521V-FMI-2P ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέρας2250N-APF ἡμέραν2250N-ASF καὶ2532CONJ νύκτα3571N-ASF φυλάξεσθε5442V-FMI-2P τὰ3588T-APN φυλάγματαN-APN κυρίου2962N-GSM ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV ἀποθάνητε599V-AAS-2P οὕτως3778ADV γὰρ1063PRT ἐνετείλατό1781V-ANI-3S μοι1473P-DS κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM

36 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM οὓς3739 R-APM συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

Κεφάλαιο 9

1 Καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ὀγδόῃ3590A-DSF ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γερουσίαν1087N-ASF Ισραηλ2474N-PRI

2 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM πρὸς4314PREP Ααρων2N-PRI Λαβὲ2983V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM μοσχάριονN-ASN ἐκ1537PREP βοῶν1016N-GPM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ κριὸνN-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN ἄμωμα299A-APN καὶ2532CONJ προσένεγκε4374V-AAD-2S αὐτὰ846D-APN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

3 καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF γερουσίᾳ1087N-DSF Ισραηλ2474N-PRI λάλησον2980V-AAD-2S λέγων3004V-PAPNS Λάβετε2983V-AAD-2P χίμαρονN-ASM ἐξ1537PREP αἰγῶν137N-GPM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ μοσχάριονN-ASN καὶ2532CONJ ἀμνὸν286N-ASM ἐνιαύσιονA-ASM εἰς1519PREP ὁλοκάρπωσινN-ASF ἄμωμα299A-APN

4 καὶ2532CONJ μόσχον3448N-ASM καὶ2532CONJ κριὸνN-ASM εἰς1519PREP θυσίαν2378N-ASF σωτηρίου4992N-GSN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ σεμίδαλιν4585N-ASF πεφυραμένηνV-RPPAS ἐν1722PREP ἐλαίῳ1637N-DSN ὅτι3754CONJ σήμερον4594ADV κύριος2962N-NSM ὀφθήσεται3708V-FPI-3S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP

5 καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P καθὸ2526ADV ἐνετείλατο1781V-ANI-3S ΜωυσῆςN-NSM ἀπέναντι561PREP τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ προσῆλθεν4334V-AAI-3S πᾶσα3956A-NSF συναγωγὴ4864N-NSF καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

6 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM Τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN ῥῆμα4487N-NSN 3739 R-ASN εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ποιήσατε4160V-AAD-2P καὶ2532CONJ ὀφθήσεται3708V-FPI-3S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP δόξα1391N-NSF κυρίου2962N-GSM

7 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τῷ3588T-DSM Ααρων2N-PRI Πρόσελθε4334V-AAD-2S πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN καὶ2532CONJ ποίησον4160V-AAD-2S τὸ3588T-ASN περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὁλοκαύτωμά3646N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐξίλασαιV-AMD-2S περὶ4012PREP σεαυτοῦ4572D-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ποίησον4160V-AAD-2S τὰ3588T-APN δῶρα1435N-APN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ ἐξίλασαιV-AMD-2S περὶ4012PREP αὐτῶν846D-GPM καθάπερ2509ADV ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

8 καὶ2532CONJ προσῆλθεν4334V-AAI-3S Ααρων2N-PRI πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN καὶ2532CONJ ἔσφαξεν4969V-AAI-3S τὸ3588T-ASN μοσχάριονN-ASN τὸ3588T-ASN περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF

9 καὶ2532CONJ προσήνεγκαν4374V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ααρων2N-PRI τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἔβαψεν911V-AAI-3S τὸν3588T-ASM δάκτυλον1147N-ASM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN κέρατα2768N-APN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἐξέχεεν1632V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF βάσιν939N-ASF τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN

10 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM νεφροὺς3510N-APM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λοβὸνN-ASM τοῦ3588T-GSN ἥπατοςN-GSN τοῦ3588T-GSN περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF ἀνήνεγκεν399V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἐνετείλατο1781V-ANI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

11 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κρέα2907N-APN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF βύρσανN-ASF κατέκαυσεν2618V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN πυρὶ4442N-DSN ἔξω1854PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF

12 καὶ2532CONJ ἔσφαξεν4969V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὁλοκαύτωμα3646N-ASN καὶ2532CONJ προσήνεγκαν4374V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ααρων2N-PRI τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ προσέχεεν4337V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κύκλῳ2945N-DSM

13 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὁλοκαύτωμα3646N-ASN προσήνεγκαν4374V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM κατὰ2596PREP μέλη3196N-APN αὐτὰ846D-APN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN

14 καὶ2532CONJ ἔπλυνεν4150V-AAI-3S τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM ὕδατι5204N-DSN καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὁλοκαύτωμα3646N-ASN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN

15 καὶ2532CONJ προσήνεγκαν4374V-AAI-3P τὸ3588T-ASN δῶρον1435N-ASN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὸν3588T-ASM χίμαρονN-ASM τὸν3588T-ASM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ ἔσφαξεν4969V-AAI-3S αὐτὸ846D-ASN καθὰ2505ADV καὶ2532ADV τὸ3588T-ASN πρῶτον4413A-ASN

16 καὶ2532CONJ προσήνεγκεν4374V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὁλοκαύτωμα3646N-ASN καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτό846D-ASN ὡς3739CONJ καθήκει2520V-PAI-3S

17 καὶ2532CONJ προσήνεγκεν4374V-AAI-3S τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF καὶ2532CONJ ἔπλησεν4130V-AAI-3S τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN χωρὶς5565PREP τοῦ3588T-GSN ὁλοκαυτώματος3646N-GSN τοῦ3588T-GSM πρωινοῦ4407A-GSM

18 καὶ2532CONJ ἔσφαξεν4969V-AAI-3S τὸν3588T-ASM μόσχον3448N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM κριὸνN-ASM τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN τῆς3588T-GSF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ προσήνεγκαν4374V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ααρων2N-PRI τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ προσέχεεν4337V-IAI-3S πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN κύκλῳ2945N-DSM

19 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM μόσχου3448N-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM κριοῦN-GSM τὴν3588T-ASF ὀσφὴν3751N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN κατακαλύπτον2619V-PAPAS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI νεφροὺς3510N-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στέαρN-ASN τὸ3588T-ASN ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λοβὸνN-ASM τὸν3588T-ASM ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN ἥπατοςN-GSN

20 καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S τὰ3588T-APN στέαταN-APN ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN στηθύνιαN-APN καὶ2532CONJ ἀνήνεγκαν399V-AAI-3P τὰ3588T-APN στέαταN-APN ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN

21 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στηθύνιονN-ASN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM βραχίονα1023N-ASM τὸν3588T-ASM δεξιὸν1188A-ASM ἀφεῖλεν851V-AAI-3S Ααρων2N-PRI ἀφαίρεμαN-ASN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

22 καὶ2532CONJ ἐξάρας1808V-AAPNS Ααρων2N-PRI τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM εὐλόγησεν2127V-AAI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S ποιήσας4160V-AAPNS τὸ3588T-ASN περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὁλοκαυτώματα3646N-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN

23 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN καὶ2532CONJ ἐξελθόντες1831V-AAPNP εὐλόγησαν2127V-AAI-3P πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM καὶ2532CONJ ὤφθη3708V-API-3S 3588T-NSF δόξα1391N-NSF κυρίου2962N-GSM παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM

24 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S πῦρ4442N-NSN παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ κατέφαγεν2719V-AAI-3S τὰ3588T-APN ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τά3588T-APN τε5037PRT ὁλοκαυτώματα3646N-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN στέαταN-APN καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM καὶ2532CONJ ἐξέστη1839V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔπεσαν4098V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN

Κεφάλαιο 10

1 Καὶ2532CONJ λαβόντες2983V-AAPNP οἱ3588T-NPM δύο1417N-NUI υἱοὶ5207N-NPM Ααρων2N-PRI ΝαδαβN-PRI καὶ2532CONJ Αβιουδ10N-PRI ἕκαστος1538A-NSM τὸ3588T-ASN πυρεῖονN-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐπέθηκαν2007V-AAI-3P ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN πῦρ4442N-ASN καὶ2532CONJ ἐπέβαλον1911V-AAI-3P ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN θυμίαμα2368N-ASN καὶ2532CONJ προσήνεγκαν4374V-AAI-3P ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM πῦρ4442N-ASN ἀλλότριον245A-ASN 3739 R-ASN οὐ3364ADV προσέταξεν4367V-AAI-3S κύριος2962N-NSM αὐτοῖς846D-DPM

2 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S πῦρ4442N-NSN παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ κατέφαγεν2719V-AAI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἀπέθανον599V-AAI-3P ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM πρὸς4314PREP Ααρων2N-PRI Τοῦτό3778D-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S 3739 R-ASN εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM λέγων3004V-PAPNS Ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ἐγγίζουσίν1448V-PAPDP μοι1473P-DS ἁγιασθήσομαι37V-FPI-1S καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF συναγωγῇ4864N-DSF δοξασθήσομαι1392V-FPI-1S καὶ2532CONJ κατενύχθη2660V-API-3S Ααρων2N-PRI

4 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τὸν3588T-ASM ΜισαδαιN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΕλισαφανN-PRI υἱοὺς5207N-APM ΟζιηλN-PRI υἱοὺς5207N-APM τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Προσέλθατε4334V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἄρατε142V-AAD-2P τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM ὑμῶν4771P-GP ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN τῶν3588T-GPN ἁγίων40A-GPN ἔξω1854PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF

5 καὶ2532CONJ προσῆλθον4334V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἦραν142V-AAI-3P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM χιτῶσιν5509N-DPM αὐτῶν846D-GPM ἔξω1854PREP τῆς3588T-GSF παρεμβολῆς3925N-GSF ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM εἶπεν2036V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM

6 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM πρὸς4314PREP Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ Ελεαζαρ1648N-PRI καὶ2532CONJ ΙθαμαρN-PRI τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτοῦ846D-GSM τοὺς3588T-APM καταλελειμμένους2641V-RPPAP Τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF ὑμῶν4771P-GP οὐκ3364ADV ἀποκιδαρώσετεV-FAI-2P καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN ὑμῶν4771P-GP οὐ3364ADV διαρρήξετε1284V-FAI-2P ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV ἀποθάνητε599V-AAS-2P καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF συναγωγὴν4864N-ASF ἔσται1510V-FMI-3S θυμός2372N-NSM οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM ὑμῶν4771P-GP πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI κλαύσονται2799V-FMI-3P τὸν3588T-ASM ἐμπυρισμόνN-ASM ὃν3739 R-ASM ἐνεπυρίσθησανV-API-3P ὑπὸ5259PREP κυρίου2962N-GSM

7 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF θύρας2374N-GSF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN οὐκ3364ADV ἐξελεύσεσθε1831V-FMI-2P ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV ἀποθάνητε599V-AAS-2P τὸ3588T-NSN γὰρ1063PRT ἔλαιον1637N-NSN τῆς3588T-GSF χρίσεωςN-GSF τὸ3588T-NSN παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM ἐφ1909PREP ὑμῖν4771P-DP καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN Μωυσῆ3475N-GSM

8 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Ααρων2N-PRI λέγων3004V-PAPNS

9 Οἶνον3631N-ASN καὶ2532CONJ σικερα4608N-PRI οὐ3364ADV πίεσθε4095V-AMD-2P σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM σου4771P-GS μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS ἡνίκα2259ADV ἂν302PRT εἰσπορεύησθε1531V-PMS-2P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF σκηνὴν4633N-ASF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN 2228CONJ προσπορευομένων4365V-PMPGP ὑμῶν4771P-GP πρὸς4314PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀποθάνητε599V-AAS-2P [νόμιμον3545A-NSN αἰώνιον166A-NSN εἰς1519PREP τὰς3588T-APF γενεὰς1074N-APF ὑμῶν4771P-GP

10 διαστεῖλαι1291V-AAN ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN ἁγίων40A-GPN καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPN βεβήλων952A-GPN καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN ἀκαθάρτων169A-GPN καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPN καθαρῶν2513A-GPN

11 καὶ2532CONJ συμβιβάσεις4822V-FAI-3S τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN νόμιμα3545A-APN 3739 R-APN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM διὰ1223PREP χειρὸς5495N-GSF Μωυσῆ3475N-GSF

12 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM πρὸς4314PREP Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP Ελεαζαρ1648N-PRI καὶ2532CONJ ΙθαμαρN-PRI τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ααρων2N-PRI τοὺς3588T-APM καταλειφθέντας2641V-APPAP Λάβετε2983V-AAD-2P τὴν3588T-ASF θυσίαν2378N-ASF τὴν3588T-ASF καταλειφθεῖσαν2641V-APPAS ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN καρπωμάτωνN-GPN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ φάγεσθε2068V-FMI-2P ἄζυμα106A-APN παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN ἅγια40A-NPN ἁγίων40A-GPN ἐστίν1510V-PAI-3S

13 καὶ2532CONJ φάγεσθε2068V-FMI-2P αὐτὴν846D-ASF ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM ἁγίῳ40A-DSM νόμιμον3545A-NSN γάρ1063PRT σοί4771P-DS ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ νόμιμον3545A-NSN τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM σου4771P-GS τοῦτο3778D-NSN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN καρπωμάτωνN-GPN κυρίου2962N-GSM οὕτω3778ADV γὰρ1063PRT ἐντέταλταί1781V-RMI-3S μοι1473P-DS

14 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στηθύνιονN-ASN τοῦ3588T-GSN ἀφορίσματοςN-GSN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM βραχίονα1023N-ASM τοῦ3588T-GSN ἀφαιρέματοςN-GSN φάγεσθε2068V-FMI-2P ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM ἁγίῳ40A-DSM σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκός3624N-NSM σου4771P-GS μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS νόμιμον3545A-NSN γὰρ1063PRT σοὶ4771P-DS καὶ2532CONJ νόμιμον3545A-NSN τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM σου4771P-GS ἐδόθη1325V-API-3S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF θυσιῶν2378N-GPF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI

15 τὸν3588T-ASM βραχίονα1023N-ASM τοῦ3588T-GSN ἀφαιρέματοςN-GSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στηθύνιονN-ASN τοῦ3588T-GSN ἀφορίσματοςN-GSN ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN καρπωμάτωνN-GPN τῶν3588T-GPN στεάτωνN-GPN προσοίσουσιν4374V-FAI-3P ἀφόρισμαN-ASN ἀφορίσαι873V-AAN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S σοὶ4771P-DS καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF θυγατράσιν2364N-DPF σου4771P-GS μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS νόμιμον3545A-NSN αἰώνιον166A-NSN ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

16 Καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM χίμαρονN-ASM τὸν3588T-ASM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF ζητῶν2212V-PAPNS ἐξεζήτησεν1567V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ ὅδε3592D-NSM ἐνεπεπύριστοV-YPP-3S καὶ2532CONJ ἐθυμώθη2373V-API-3S ΜωυσῆςN-NSM ἐπὶ1909PREP Ελεαζαρ1648N-PRI καὶ2532CONJ ΙθαμαρN-PRI τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ααρων2N-PRI τοὺς3588T-APM καταλελειμμένους2641V-RPPAP λέγων3004V-PAPNS

17 Διὰ1223PREP τί5100I-ASN οὐκ3364ADV ἐφάγετε2068V-AAI-2P τὸ3588T-ASN περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM ἁγίῳ40A-DSM ὅτι3754CONJ γὰρ1063PRT ἅγια40A-NPN ἁγίων40A-GPN ἐστίν1510V-PAI-3S τοῦτο3778D-ASN ἔδωκεν1325V-AAI-3S ὑμῖν4771P-DP φαγεῖν2068V-AAN ἵνα2443CONJ ἀφέλητε851V-AAS-2P τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF τῆς3588T-GSF συναγωγῆς4864N-GSF καὶ2532CONJ ἐξιλάσησθεV-AMS-2P περὶ4012PREP αὐτῶν846D-GPM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

18 οὐ3364ADV γὰρ1063PRT εἰσήχθη1521V-API-3S τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN αὐτοῦ846D-GSN εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἅγιον40A-ASN κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN ἔσω2080ADV φάγεσθε2068V-FMI-2P αὐτὸ846D-ASN ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM ἁγίῳ40A-DSM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM μοι1473P-DS συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM

19 καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S Ααρων2N-PRI πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS Εἰ1487CONJ σήμερον4594ADV προσαγειόχασιν4317V-RAI-3P τὰ3588T-APN περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὁλοκαυτώματα3646N-APN αὐτῶν846D-GPM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ συμβέβηκέν4819V-RAI-3S μοι1473P-DS ταῦτα3778D-NPN καὶ2532CONJ φάγομαι2068V-FMI-1S τὰ3588T-APN περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF σήμερον4594ADV μὴ3165ADV ἀρεστὸν701A-NSN ἔσται1510V-FMI-3S κυρίῳ2962N-DSM

20 καὶ2532CONJ ἤκουσεν191V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ ἤρεσεν700V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM

Κεφάλαιο 11

1 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI λέγων3004V-PAPNS

2 Λαλήσατε2980V-AAD-2P τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP Ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN κτήνη2934N-NPN 3739 R-APN φάγεσθε2068V-FMI-2P ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN τῶν3588T-GPN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

3 πᾶν3956A-ASN κτῆνος2934N-ASN διχηλοῦνV-PAPAS ὁπλὴνN-ASF καὶ2532CONJ ὀνυχιστῆραςN-APM ὀνυχίζονV-PAPAS δύο1417N-NUI χηλῶνN-GPF καὶ2532CONJ ἀνάγον321V-PAPAS μηρυκισμὸνN-ASM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN κτήνεσιν2934N-DPN ταῦτα3778D-APN φάγεσθε2068V-FMI-2P

4 πλὴν4133ADV ἀπὸ575PREP τούτων3778D-GPN οὐ3364ADV φάγεσθε2068V-FMI-2P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἀναγόντων321V-PAPGP μηρυκισμὸνN-ASM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN διχηλούντωνV-PAPGP τὰς3588T-APF ὁπλὰςN-APF καὶ2532CONJ ὀνυχιζόντωνV-PAPGP ὀνυχιστῆραςN-APM τὸν3588T-ASM κάμηλον2574N-ASM ὅτι3754CONJ ἀνάγει321V-PAI-3S μηρυκισμὸνN-ASM τοῦτο3778D-NSN ὁπλὴνN-ASF δὲ1161PRT οὐ3364ADV διχηλεῖV-PAI-3S ἀκάθαρτον169A-NSN τοῦτο3778D-NSN ὑμῖν4771P-DP

5 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM δασύποδαN-ASM ὅτι3754CONJ ἀνάγει321V-PAI-3S μηρυκισμὸνN-ASM τοῦτο3778D-NSN καὶ2532CONJ ὁπλὴνN-ASF οὐ3364ADV διχηλεῖV-PAI-3S ἀκάθαρτον169A-NSN τοῦτο3778D-NSN ὑμῖν4771P-DP

6 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM χοιρογρύλλιονN-ASM ὅτι3754CONJ ἀνάγει321V-PAI-3S μηρυκισμὸνN-ASM τοῦτο3778D-NSN καὶ2532CONJ ὁπλὴνN-ASF οὐ3364ADV διχηλεῖV-PAI-3S ἀκάθαρτον169A-NSN τοῦτο3778D-NSN ὑμῖν4771P-DP

7 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ὗν5300N-ASM ὅτι3754CONJ διχηλεῖV-PAI-3S ὁπλὴνN-ASF τοῦτο3778D-NSN καὶ2532CONJ ὀνυχίζειV-PAI-3S ὄνυχαςN-APF ὁπλῆςN-GSF καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-NSN οὐκ3364ADV ἀνάγει321V-PAI-3S μηρυκισμόνN-ASM ἀκάθαρτον169A-NSN τοῦτο3778D-NSN ὑμῖν4771P-DP

8 ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN κρεῶν2907N-GPN αὐτῶν846D-GPN οὐ3364ADV φάγεσθε2068V-FMI-2P καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN αὐτῶν846D-GPN οὐχ3364ADV ἅψεσθε680V-FMI-2P ἀκάθαρτα169A-NPN ταῦτα3778D-NPN ὑμῖν4771P-DP

9 Καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-NPN 3739 R-APN φάγεσθε2068V-FMI-2P ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὕδασιν5204N-DPN πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐστὶν1510V-PAI-3S αὐτοῖς846D-DPN πτερύγια4419N-NPN καὶ2532CONJ λεπίδες3013N-NPF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὕδασιν5204N-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF θαλάσσαις2281N-DPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM χειμάρροις5493N-DPM ταῦτα3778D-APN φάγεσθε2068V-FMI-2P

10 καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S αὐτοῖς846D-DPN πτερύγια4419N-NPN οὐδὲ3761CONJ λεπίδες3013N-NPF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὕδατι5204N-DSN 2228CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF θαλάσσαις2281N-DPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM χειμάρροις5493N-DPM ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN ὧν3739 R-GPN ἐρεύγεται2044V-PMI-3S τὰ3588T-NPN ὕδατα5204N-NPN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πάσης3956A-GSF ψυχῆς5590N-GSF ζώσης2198V-PAPGS τῆς3588T-GSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὕδατι5204N-DSN βδέλυγμά946N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S

11 καὶ2532CONJ βδελύγματα946N-NPN ἔσονται1510V-FMI-3P ὑμῖν4771P-DP ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN κρεῶν2907N-GPN αὐτῶν846D-GPN οὐκ3364ADV ἔδεσθε2068V-FMI-2P καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN θνησιμαῖαA-APN αὐτῶν846D-GPN βδελύξεσθε948V-FMI-2P

12 καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN ὅσα3745A-NPN οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S αὐτοῖς846D-DPN πτερύγια4419N-NPN καὶ2532CONJ λεπίδες3013N-NPF τῶν3588T-GPN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὕδατι5204N-DSN βδέλυγμα946N-NSN τοῦτό3778D-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ὑμῖν4771P-DP

13 Καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN βδελύξεσθε948V-FMI-2P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV βρωθήσεται977V-FPI-3S βδέλυγμά946N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τὸν3588T-ASM ἀετὸν105N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM γρύπαN-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἁλιαίετονN-ASM

14 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM γύπαN-ASM καὶ2532CONJ ἰκτῖναN-ASM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὅμοια3664A-APN αὐτῷ846D-DSM

15 καὶ2532CONJ κόρακα2876N-ASM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὅμοια3664A-APN αὐτῷ846D-DSM

16 καὶ2532CONJ στρουθὸνN-ASM καὶ2532CONJ γλαῦκαN-ASF καὶ2532CONJ λάρονN-ASM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὅμοια3664A-APN αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἱέρακαN-ASM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὅμοια3664A-APN αὐτῷ846D-DSM

17 καὶ2532CONJ νυκτικόρακαN-ASM καὶ2532CONJ καταρράκτηνN-ASM καὶ2532CONJ ἶβινN-ASF

18 καὶ2532CONJ πορφυρίωναN-ASM καὶ2532CONJ πελεκᾶναN-ASM καὶ2532CONJ κύκνονN-ASM

19 καὶ2532CONJ γλαῦκαN-ASF καὶ2532CONJ ἐρωδιὸνN-ASN καὶ2532CONJ χαραδριὸνN-ASM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὅμοια3664A-APN αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἔποπαN-ASM καὶ2532CONJ νυκτερίδαN-ASF

20 καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ἑρπετὰ2062N-NPN τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN 3739 R-NPN πορεύεται4198V-PMI-3S ἐπὶ1909PREP τέσσαρα5064A-APN βδελύγματά946N-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S ὑμῖν4771P-DP

21 ἀλλὰ235CONJ ταῦτα3778D-APN φάγεσθε2068V-FMI-2P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἑρπετῶν2062N-GPN τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN 3739 R-NPN πορεύεται4198V-PMI-3S ἐπὶ1909PREP τέσσαρα5064A-APN 3739 R-NPN ἔχει2192V-PAI-3S σκέλη4628N-APN ἀνώτερον507PREP τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM αὐτοῦ846D-GSN πηδᾶνV-PAN ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

22 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-APN φάγεσθε2068V-FMI-2P ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPN τὸν3588T-ASM βροῦχονN-ASM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὅμοια3664A-APN αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἀττάκηνN-ASM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὅμοια3664A-APN αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀκρίδα200N-ASF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὅμοια3664A-APN αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ὀφιομάχηνN-ASM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὅμοια3664A-APN αὐτῷ846D-DSM

23 πᾶν3956A-NSN ἑρπετὸν2062N-NSN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN οἷς3739 R-DPN ἐστιν1510V-PAI-3S τέσσαρες5064A-NPM πόδες4228N-NPM βδέλυγμά946N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ὑμῖν4771P-DP

24 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τούτοις3778D-DPN μιανθήσεσθε3392V-FPI-2P πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἁπτόμενος680V-PMPNS τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN αὐτῶν846D-GPN ἀκάθαρτος169A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἕως2193PREP ἑσπέρας2073N-GSF

25 καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM αἴρων142V-PAPNS τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN αὐτῶν846D-GPN πλυνεῖ4150V-FAI-3S τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN καὶ2532CONJ ἀκάθαρτος169A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἕως2193PREP ἑσπέρας2073N-GSF

26 ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPN τοῖς3588T-DPN κτήνεσιν2934N-DPN 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S διχηλοῦνV-PAPNS ὁπλὴνN-ASF καὶ2532CONJ ὀνυχιστῆραςN-APM ὀνυχίζειV-PAI-3S καὶ2532CONJ μηρυκισμὸνN-ASM οὐ3364ADV μαρυκᾶταιV-PMI-3S ἀκάθαρτα169A-NPN ἔσονται1510V-FMI-3P ὑμῖν4771P-DP πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἁπτόμενος680V-PMPNS τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN αὐτῶν846D-GPM ἀκάθαρτος169A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἕως2193PREP ἑσπέρας2073N-GSF

27 καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM ὃς3739 R-NSM πορεύεται4198V-PMI-3S ἐπὶ1909PREP χειρῶν5495N-GPF ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN θηρίοις2342N-DPN 3739 R-NPN πορεύεται4198V-PMI-3S ἐπὶ1909PREP τέσσαρα5064A-APN ἀκάθαρτα169A-NPN ἔσται1510V-FMI-3S ὑμῖν4771P-DP πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἁπτόμενος680V-PMPNS τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN αὐτῶν846D-GPN ἀκάθαρτος169A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἕως2193PREP ἑσπέρας2073N-GSF

28 καὶ2532CONJ 3588T-NSM αἴρων142V-PAPNS τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN αὐτῶν846D-GPN πλυνεῖ4150V-FAI-3S τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN καὶ2532CONJ ἀκάθαρτος169A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἕως2193PREP ἑσπέρας2073N-GSF ἀκάθαρτα169A-NPN ταῦτα3778D-NPN ὑμῖν4771P-DP ἐστιν1510V-PAI-3S

29 Καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-NPN ὑμῖν4771P-DP ἀκάθαρτα169A-NPN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἑρπετῶν2062N-GPN τῶν3588T-GPN ἑρπόντωνV-PAPGP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF 3588T-NSF γαλῆN-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM μῦςN-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM κροκόδειλοςN-NSM 3588T-NSM χερσαῖοςA-NSM

30 μυγαλῆN-NSF καὶ2532CONJ χαμαιλέωνN-NSM καὶ2532CONJ καλαβώτηςN-NSM καὶ2532CONJ σαύραN-NSF καὶ2532CONJ ἀσπάλαξN-NSM

31 ταῦτα3778D-NPN ἀκάθαρτα169A-NPN ὑμῖν4771P-DP ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ἑρπετῶν2062N-GPN τῶν3588T-GPN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἁπτόμενος680V-PMPNS αὐτῶν846D-GPN τεθνηκότων2348V-RAPGP ἀκάθαρτος169A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἕως2193PREP ἑσπέρας2073N-GSF

32 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN ἐφ1909PREP 3739 R-ASN ἂν302PRT ἐπιπέσῃ1968V-AAS-3S ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPN τεθνηκότων2348V-RAPGP αὐτῶν846D-GPN ἀκάθαρτον169A-NSN ἔσται1510V-FMI-3S ἀπὸ575PREP παντὸς3956A-GSN σκεύους4632N-GSN ξυλίνου3585A-GSN 2228CONJ ἱματίου2440N-GSN 2228CONJ δέρματος1192N-GSN 2228CONJ σάκκου4526N-GSM πᾶν3956A-NSN σκεῦος4632N-NSN 3739 R-NSN ἐὰν1437CONJ ποιηθῇ4160V-APS-3S ἔργον2041N-NSN ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSN εἰς1519PREP ὕδωρ5204N-ASN βαφήσεται911V-FPI-3S καὶ2532CONJ ἀκάθαρτον169A-NSN ἔσται1510V-FMI-3S ἕως2193PREP ἑσπέρας2073N-GSF καὶ2532CONJ καθαρὸν2513A-NSN ἔσται1510V-FMI-3S

33 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN σκεῦος4632N-NSN ὀστράκινον3749A-NSN εἰς1519PREP 3739 R-ASN ἐὰν1437CONJ πέσῃ4098V-AAS-3S ἀπὸ575PREP τούτων3778D-GPN ἔνδονADV ὅσα3745A-NPN ἐὰν1437CONJ ἔνδονADV 1510V-PAS-3S ἀκάθαρτα169A-NPN ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ αὐτὸ846D-NSN συντριβήσεται4937V-FPI-3S

34 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN βρῶμα1033N-NSN 3739 R-NSN ἔσθεται2068V-PPI-3S εἰς1519PREP 3739 R-ASN ἐὰν1437CONJ ἐπέλθῃ1904V-AAS-3S ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN ὕδωρ5204N-NSN ἀκάθαρτον169A-NSN ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN ποτόν4224A-NSM 3739 R-NSN πίνεται4095V-PPI-3S ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSN ἀγγείῳ30N-DSN ἀκάθαρτον169A-NSN ἔσται1510V-FMI-3S

35 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN 3739 R-NSN ἐὰν1437CONJ πέσῃ4098V-AAS-3S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN αὐτῶν846D-GPN ἐπ1909PREP αὐτό846D-ASN ἀκάθαρτον169A-NSN ἔσται1510V-FMI-3S κλίβανοι2823N-NPM καὶ2532CONJ κυθρόποδεςN-NPM καθαιρεθήσονται2507V-FPI-3P ἀκάθαρτα169A-NPN ταῦτά3778D-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἀκάθαρτα169A-NPN ταῦτα3778D-NPN ὑμῖν4771P-DP ἔσονται1510V-FMI-3P

36 πλὴν4133ADV πηγῶν4077N-GPF ὑδάτων5204N-GPN καὶ2532CONJ λάκκουN-GSM καὶ2532CONJ συναγωγῆς4864N-GSF ὕδατος5204N-GSN ἔσται1510V-FMI-3S καθαρόν2513A-NSN 3588T-NSM δὲ1161PRT ἁπτόμενος680V-PMPNS τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN αὐτῶν846D-GPN ἀκάθαρτος169A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S

37 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ἐπιπέσῃ1968V-AAS-3S τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN αὐτῶν846D-GPN ἐπὶ1909PREP πᾶν3956A-ASN σπέρμα4690N-ASN σπόριμον4702A-ASN 3739 R-NSN σπαρήσεται4687V-FPI-3S καθαρὸν2513A-NSN ἔσται1510V-FMI-3S

38 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ἐπιχυθῇ2022V-APS-3S ὕδωρ5204N-NSN ἐπὶ1909PREP πᾶν3956A-ASN σπέρμα4690N-ASN καὶ2532CONJ ἐπιπέσῃ1968V-AAS-3S τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN αὐτῶν846D-GPN ἐπ1909PREP αὐτό846D-ASN ἀκάθαρτόν169A-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ὑμῖν4771P-DP

39 Ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ἀποθάνῃ599V-AAS-3S τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN 3739 R-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ὑμῖν4771P-DP τοῦτο3778D-ASN φαγεῖν2068V-AAN 3588T-NSM ἁπτόμενος680V-PMPNS τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN αὐτῶν846D-GPN ἀκάθαρτος169A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἕως2193PREP ἑσπέρας2073N-GSF

40 καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἐσθίων2068V-PAPNS ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN θνησιμαίωνA-GPN τούτων3778D-GPN πλυνεῖ4150V-FAI-3S τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN καὶ2532CONJ ἀκάθαρτος169A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἕως2193PREP ἑσπέρας2073N-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM αἴρων142V-PAPNS ἀπὸ575PREP θνησιμαίωνA-GPN αὐτῶν846D-GPN πλυνεῖ4150V-FAI-3S τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN καὶ2532CONJ λούσεται3068V-FMI-3S ὕδατι5204N-DSN καὶ2532CONJ ἀκάθαρτος169A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἕως2193PREP ἑσπέρας2073N-GSF

41 Καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN ἑρπετόν2062N-NSN 3739 R-NSN ἕρπειV-PAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF βδέλυγμα946N-NSN τοῦτο3778D-NSN ἔσται1510V-FMI-3S ὑμῖν4771P-DP οὐ3364ADV βρωθήσεται977V-FPI-3S

42 καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM πορευόμενος4198V-PMPNS ἐπὶ1909PREP κοιλίας2836N-GSF καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM πορευόμενος4198V-PMPNS ἐπὶ1909PREP τέσσαρα5064A-APN διὰ1223PREP παντός3956A-GSM 3739 R-NSN πολυπληθεῖV-PAI-3S ποσὶν4228N-DPM ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPN τοῖς3588T-DPN ἑρπετοῖς2062N-DPN τοῖς3588T-DPN ἕρπουσινV-PAPDP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF οὐ3364ADV φάγεσθε2068V-FMI-2P αὐτό846D-ASN ὅτι3754CONJ βδέλυγμα946N-NSN ὑμῖν4771P-DP ἐστιν1510V-PAI-3S

43 καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV βδελύξητε948V-AAS-2P τὰς3588T-APF ψυχὰς5590N-APF ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN ἑρπετοῖς2062N-DPN τοῖς3588T-DPN ἕρπουσινV-PAPDP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μιανθήσεσθε3392V-FPI-2P ἐν1722PREP τούτοις3778D-DPN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀκάθαρτοι169A-NPM ἔσεσθε1510V-FMI-2P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPN

44 ὅτι3754CONJ ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἁγιασθήσεσθε37V-FPI-2P καὶ2532CONJ ἅγιοι40A-NPM ἔσεσθε1510V-FMI-2P ὅτι3754CONJ ἅγιός40A-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μιανεῖτε3392V-FAI-2P τὰς3588T-APF ψυχὰς5590N-APF ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPN τοῖς3588T-DPN ἑρπετοῖς2062N-DPN τοῖς3588T-DPN κινουμένοις2795V-PMPDP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

45 ὅτι3754CONJ ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM ἀναγαγὼν321V-AAPNS ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF εἶναι1510V-PAN ὑμῶν4771P-GP θεός2316N-NSM καὶ2532CONJ ἔσεσθε1510V-FMI-2P ἅγιοι40A-NPM ὅτι3754CONJ ἅγιός40A-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

46 Οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM νόμος3551N-NSM περὶ4012PREP τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPN πετεινῶν4071N-GPN καὶ2532CONJ πάσης3956A-GSF ψυχῆς5590N-GSF τῆς3588T-GSF κινουμένης2795V-PMPGS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὕδατι5204N-DSN καὶ2532CONJ πάσης3956A-GSF ψυχῆς5590N-GSF ἑρπούσηςV-PAPGS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

47 διαστεῖλαι1291V-AAN ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN ἀκαθάρτων169A-GPN καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN καθαρῶν2513A-GPN καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN ζωογονούντων2225V-PAPGP τὰ3588T-APN ἐσθιόμενα2068V-PPPAP καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN ζωογονούντων2225V-PAPGP τὰ3588T-APN μὴ3165ADV ἐσθιόμενα2068V-PPPAP

Κεφάλαιο 12

1 Καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

2 Λάλησον2980V-AAD-2S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Γυνή1135N-NSF ἥτις3748RI-NSF ἐὰν1437CONJ σπερματισθῇV-APS-3S καὶ2532CONJ τέκῃ5088V-AAS-3S ἄρσεν730A-ASN καὶ2532CONJ ἀκάθαρτος169A-NSF ἔσται1510V-FMI-3S ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέρας2250N-APF κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τοῦ3588T-GSM χωρισμοῦ5565N-GSM τῆς3588T-GSF ἀφέδρουN-GSF αὐτῆς846D-GSF ἀκάθαρτος169A-NSF ἔσται1510V-FMI-3S

3 καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ὀγδόῃ3590A-DSF περιτεμεῖ4059V-FAI-3S τὴν3588T-ASF σάρκα4561N-ASF τῆς3588T-GSF ἀκροβυστίας203N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

4 καὶ2532CONJ τριάκοντα5144N-NUI ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ τρεῖς5140A-APF καθήσεται2521V-FMI-3S ἐν1722PREP αἵματι129N-DSN ἀκαθάρτῳ169A-DSN αὐτῆς846D-GSF παντὸς3956A-GSN ἁγίου40A-GSN οὐχ3364ADV ἅψεται680V-FMI-3S καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἁγιαστήριονN-ASN οὐκ3364ADV εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S ἕως2193CONJ ἂν302PRT πληρωθῶσιν4137V-APS-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF καθάρσεωςN-GSF αὐτῆς846D-GSF

5 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT θῆλυ2338A-ASN τέκῃ5088V-AAS-3S καὶ2532CONJ ἀκάθαρτος169A-NSF ἔσται1510V-FMI-3S δὶς1364ADV ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέρας2250N-APF κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF ἄφεδρονN-ASF καὶ2532CONJ ἑξήκοντα1835N-NUI ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ ἓξ1803N-NUI καθεσθήσεται2516V-FPI-3S ἐν1722PREP αἵματι129N-DSN ἀκαθάρτῳ169A-DSN αὐτῆς846D-GSF

6 καὶ2532CONJ ὅταν3752ADV ἀναπληρωθῶσιν378V-APS-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF καθάρσεωςN-GSF αὐτῆς846D-GSF ἐφ1909PREP υἱῷ5207N-DSM 2228CONJ ἐπὶ1909PREP θυγατρί2364N-DSF προσοίσει4374V-FAI-3S ἀμνὸν286N-ASM ἐνιαύσιονA-ASM ἄμωμον299A-ASM εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN καὶ2532CONJ νεοσσὸν3502N-ASM περιστερᾶς4058N-GSF 2228CONJ τρυγόνα5167N-ASF περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF θύραν2374N-ASF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF τοῦ3588T-GSN μαρτυρίου3142N-GSN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM

7 καὶ2532CONJ προσοίσει4374V-FAI-3S ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐξιλάσεταιV-FMI-3S περὶ4012PREP αὐτῆς846D-GSF 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM καὶ2532CONJ καθαριεῖ2511V-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF πηγῆς4077N-GSF τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN αὐτῆς846D-GSF οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM νόμος3551N-NSM τῆς3588T-GSF τικτούσης5088V-PAPGS ἄρσεν730A-ASN 2228CONJ θῆλυ2338A-ASN

8 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV εὑρίσκῃ2147V-PAS-3S 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF αὐτῆς846D-GSF τὸ3588T-ASN ἱκανὸν2425A-ASN εἰς1519PREP ἀμνόν286N-ASM καὶ2532CONJ λήμψεται2983V-FMI-3S δύο1417N-NUI τρυγόνας5167N-APF 2228CONJ δύο1417N-NUI νεοσσοὺς3502N-APM περιστερῶν4058N-GPF μίαν1520A-ASF εἰς1519PREP ὁλοκαύτωμα3646N-ASN καὶ2532CONJ μίαν1520A-ASF περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF καὶ2532CONJ ἐξιλάσεταιV-FMI-3S περὶ4012PREP αὐτῆς846D-GSF 3588T-NSM ἱερεύς2409N-NSM καὶ2532CONJ καθαρισθήσεται2511V-FPI-3S

<