Έξοδος

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN ὀνόματα3686N-NPN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI τῶν3588T-GPM εἰσπεπορευμένων1531V-RPPGP εἰς1519PREP Αἴγυπτον125N-ASF ἅμα260ADV Ιακωβ2384N-PRI τῷ3588T-DSM πατρὶ3962N-DSM αὐτῶν846D-GPM ἕκαστος1538A-NSM πανοικίᾳN-DSF αὐτῶν846D-GPM εἰσήλθοσαν1525V-AAI-3P

2 Ρουβην4502N-PRI Συμεων4826N-PRI Λευι3017N-PRI Ιουδας2455N-PRI

3 Ισσαχαρ2466N-PRI Ζαβουλων2194N-PRI καὶ2532CONJ Βενιαμιν958N-PRI

4 ΔανN-PRI καὶ2532CONJ ΝεφθαλιN-PRI Γαδ1045N-PRI καὶ2532CONJ Ασηρ768N-PRI

5 Ιωσηφ2501N-PRI δὲ1161PRT ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP Αἰγύπτῳ125N-DSF ἦσαν1510V-IAI-3P δὲ1161PRT πᾶσαι3956A-NPF ψυχαὶ5590N-NPF ἐξ1537PREP Ιακωβ2384N-PRI πέντε4002N-NUI καὶ2532CONJ ἑβδομήκοντα1440N-NUI

6 ἐτελεύτησεν5053V-AAI-3S δὲ1161PRT Ιωσηφ2501N-PRI καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γενεὰ1074N-NSF ἐκείνη1565D-NSF

7 οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ηὐξήθησαν837V-API-3P καὶ2532CONJ ἐπληθύνθησαν4129V-API-3P καὶ2532CONJ χυδαῖοιA-NPM ἐγένοντο1096V-AMI-3P καὶ2532CONJ κατίσχυον2729V-IAI-3P σφόδρα4970ADV σφόδρα4970ADV ἐπλήθυνεν4129V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSF γῆ1065N-NSF αὐτούς846D-APM

8 Ἀνέστη450V-AAI-3S δὲ1161PRT βασιλεὺς935N-NSM ἕτερος2087A-NSM ἐπ1909PREP Αἴγυπτον125N-ASF ὃς3739 R-NSM οὐκ3364ADV ᾔδει1491V-YAI-3S τὸν3588T-ASM Ιωσηφ2501N-PRI

9 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT τῷ3588T-DSN ἔθνει1484N-DSN αὐτοῦ846D-GSM Ἰδοὺ2400INJ τὸ3588T-NSN γένος1085N-NSN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI μέγα3173A-NSN πλῆθος4128N-NSN καὶ2532CONJ ἰσχύει2480V-PAI-3S ὑπὲρ5228PREP ἡμᾶς1473P-AP

10 δεῦτε1205ADV οὖν3767PRT κατασοφισώμεθα2686V-AAS-1P αὐτούς846D-APM μήποτε3379ADV πληθυνθῇ4129V-APS-3S καί2532CONJ ἡνίκα2259ADV ἂν302PRT συμβῇ4819V-AAS-3S ἡμῖν1473P-DP πόλεμος4171N-NSM προστεθήσονται4369V-FPI-3P καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ὑπεναντίους5227A-APM καὶ2532CONJ ἐκπολεμήσαντεςV-AAPNP ἡμᾶς1473P-AP ἐξελεύσονται1831V-FMI-3P ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

11 καὶ2532CONJ ἐπέστησεν2186V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM ἐπιστάτας1988N-APM τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN ἵνα2443CONJ κακώσωσιν2559V-AAS-3P αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησαν3618V-AAI-3P πόλεις4172N-APF ὀχυρὰςA-APF τῷ3588T-DSM Φαραω5328N-PRI τήν3588T-ASF τε5037PRT ΠιθωμN-PRI καὶ2532CONJ ΡαμεσσηN-PRI καὶ2532CONJ Ων5607N-PRI 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S Ἡλίου2246N-GSM πόλις4172N-NSF

12 καθότι2530ADV δὲ1161PRT αὐτοὺς846D-APM ἐταπείνουν5013V-IAI-3P τοσούτῳ5118A-DSM πλείους4183A-NPMC ἐγίνοντο1096V-IMI-3P καὶ2532CONJ ἴσχυον2480V-IAI-3P σφόδρα4970ADV σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ ἐβδελύσσοντο948V-IMI-3P οἱ3588T-NPM Αἰγύπτιοι124N-NPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI

13 καὶ2532CONJ κατεδυνάστευον2616V-IAI-3P οἱ3588T-NPM Αἰγύπτιοι124N-NPM τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI βίᾳ970N-DSF

14 καὶ2532CONJ κατωδύνωνV-IAI-3P αὐτῶν846D-GPM τὴν3588T-ASF ζωὴν2222N-ASF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN τοῖς3588T-DPN σκληροῖς4642A-DPN τῷ3588T-DSM πηλῷ4081N-DSM καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF πλινθείᾳN-DSF καὶ2532CONJ πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN τοῖς3588T-DPN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN πεδίοιςN-DPN κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN ὧν3739 R-GPN κατεδουλοῦντο2615V-IMI-3P αὐτοὺς846D-APM μετὰ3326PREP βίας970N-GSF

15 Καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM ταῖς3588T-DPF μαίαιςN-DPF τῶν3588T-GPM Εβραίων1445N-GPM τῇ3588T-DSF μιᾷ1519A-DSF αὐτῶν846D-GPM 3739 R-DSF ὄνομα3686N-NSN ΣεπφωραN-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN τῆς3588T-GSF δευτέρας1208A-GSF ΦουαN-PRI

16 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ὅταν3752ADV μαιοῦσθεV-PAI-2P τὰς3588T-APF ΕβραίαςN-APF καὶ2532CONJ ὦσιν1510V-PAS-3P πρὸς4314PREP τῷ3588T-DSN τίκτειν5088V-PAN ἐὰν1437CONJ μὲν3303PRT ἄρσεν730A-NSN 1510V-PAS-3S ἀποκτείνατε615V-AAD-2P αὐτό846D-ASN ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT θῆλυ2338A-NSN περιποιεῖσθεV-PMD-2P αὐτό846D-ASN

17 ἐφοβήθησαν5399V-API-3P δὲ1161PRT αἱ3588T-NPF μαῖαιN-NPF τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P καθότι2530ADV συνέταξεν4929V-AAI-3S αὐταῖς846D-DPF 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐζωογόνουν2225V-IAI-3P τὰ3588T-APN ἄρσενα730A-APN

18 ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Αἰγύπτου125N-GSF τὰς3588T-APF μαίαςN-APF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐταῖς846D-DPF Τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ ἐποιήσατε4160V-AAI-2P τὸ3588T-ASN πρᾶγμα4229N-ASN τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ ἐζωογονεῖτε2225V-IAI-2P τὰ3588T-APN ἄρσενα730A-APN

19 εἶπαν2036V-AAI-3P δὲ1161PRT αἱ3588T-NPF μαῖαιN-NPF τῷ3588T-DSM Φαραω5328N-PRI Οὐχ3364ADV ὡς3739CONJ γυναῖκες1135N-NPF Αἰγύπτου125N-GSF αἱ3588T-NPF ΕβραῖαιN-NPF τίκτουσιν5088V-PAI-3P γὰρ1063PRT πρὶν4250ADV 2228CONJ εἰσελθεῖν1525V-AAN πρὸς4314PREP αὐτὰς846D-APF τὰς3588T-APF μαίαςN-APF καὶ2532CONJ ἔτικτον5088V-IAI-3P

20 εὖ2095ADV δὲ1161PRT ἐποίει4160V-IAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ταῖς3588T-DPF μαίαιςN-DPF καὶ2532CONJ ἐπλήθυνεν4129V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM καὶ2532CONJ ἴσχυεν2480V-IAI-3S σφόδρα4970ADV

21 ἐπειδὴ1894CONJ ἐφοβοῦντο5399V-IMI-3P αἱ3588T-NPF μαῖαιN-NPF τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἑαυταῖς1438D-DPF οἰκίας3614N-APF

22 συνέταξεν4929V-AAI-3S δὲ1161PRT Φαραω5328N-PRI παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS Πᾶν3956A-NSM ἄρσεν730A-ASN 3739 R-NSN ἐὰν1437CONJ τεχθῇ5088V-APS-3S τοῖς3588T-DPM Εβραίοις1445N-DPM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ποταμὸν4215N-ASM ῥίψατε4495V-AAD-2P καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASN θῆλυ2338A-ASN ζωογονεῖτε2225V-PAI-2P αὐτό846D-ASN

Κεφάλαιο 2

1 Ἦν1510V-IAI-3S δέ1161PRT τις5100I-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF φυλῆς5443N-GSF Λευι3017N-PRI ὃς3739 R-NSM ἔλαβεν2983V-AAI-3S τῶν3588T-GPF θυγατέρων2364N-GPF Λευι3017N-PRI καὶ2532CONJ ἔσχεν2192V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF

2 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF ἔλαβεν2983V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S ἄρσεν730A-ASN ἰδόντες3708V-AAPNP δὲ1161PRT αὐτὸ846D-ASN ἀστεῖον791A-ASN ἐσκέπασανV-AAI-3P αὐτὸ846D-ASN μῆνας3303N-APM τρεῖς5140A-APM

3 ἐπεὶ1893CONJ δὲ1161PRT οὐκ3364ADV ἠδύναντο1410V-IMI-3P αὐτὸ846D-ASN ἔτι2089ADV κρύπτειν2928V-PAN ἔλαβεν2983V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSN 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF αὐτοῦ846D-GSN θῖβινN-ASF καὶ2532CONJ κατέχρισενV-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἀσφαλτοπίσσῃN-DSF καὶ2532CONJ ἐνέβαλεν1685V-AAI-3S τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN εἰς1519PREP αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔθηκεν5087V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἕλος2247N-ASN παρὰ3844PREP τὸν3588T-ASM ποταμόν4215N-ASM

4 καὶ2532CONJ κατεσκόπευεν2684V-IAI-3S 3588T-NSF ἀδελφὴ79N-NSF αὐτοῦ846D-GSM μακρόθεν3113ADV μαθεῖν3129V-AAN τί5100I-ASN τὸ3588T-ASN ἀποβησόμενον576V-FMPAS αὐτῷ846D-DSN

5 κατέβη2597V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSF θυγάτηρ2364N-NSF Φαραω5328N-PRI λούσασθαι3068V-AMP ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ποταμόν4215N-ASM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἅβραιA-NPF αὐτῆς846D-GSF παρεπορεύοντο3899V-IMI-3P παρὰ3844PREP τὸν3588T-ASM ποταμόν4215N-ASM καὶ2532CONJ ἰδοῦσα3708V-AAPNS τὴν3588T-ASF θῖβινN-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἕλει2247N-DSN ἀποστείλασα649V-AAPNS τὴν3588T-ASF ἅβρανA-ASF ἀνείλατο337V-ANI-3S αὐτήν846D-ASF

6 ἀνοίξασα455V-AAPNS δὲ1161PRT ὁρᾷ3708V-PAI-3S παιδίον3813N-ASN κλαῖον2799V-PAPAS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF θίβειN-DSF καὶ2532CONJ ἐφείσατο5339V-ANI-3S αὐτοῦ846D-GSN 3588T-NSF θυγάτηρ2364N-NSF Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἔφη5346V-IAI-3S Ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN παιδίων3813N-GPN τῶν3588T-GPM Εβραίων1445N-GPM τοῦτο3778D-ASN

7 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSF ἀδελφὴ79N-NSF αὐτοῦ846D-GSN τῇ3588T-DSF θυγατρὶ2364N-DSF Φαραω5328N-PRI Θέλεις2309V-PAI-2S καλέσω2564V-AAS-1S σοι4771P-DS γυναῖκα1135N-ASF τροφεύουσανV-PAPAS ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM Εβραίων1445N-GPM καὶ2532CONJ θηλάσει2337V-FAI-3S σοι4771P-DS τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN

8 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF 3588T-NSF θυγάτηρ2364N-NSF Φαραω5328N-PRI Πορεύου4198V-PMD-2S ἐλθοῦσα2064V-AAPNS δὲ1161PRT 3588T-NSF νεᾶνιςN-NSF ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S τὴν3588T-ASF μητέρα3384N-ASF τοῦ3588T-GSN παιδίου3813N-GSN

9 εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT πρὸς4314PREP αὐτὴν846D-ASF 3588T-NSF θυγάτηρ2364N-NSF Φαραω5328N-PRI Διατήρησόν1301V-AAD-2S μοι1473P-DS τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ θήλασόν2337V-AAD-2S μοι1473P-DS αὐτό846D-ASN ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT δώσω1325V-FAI-1S σοι4771P-DS τὸν3588T-ASM μισθόν3408N-ASM ἔλαβεν2983V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN καὶ2532CONJ ἐθήλαζεν2337V-IAI-3S αὐτό846D-ASN

10 ἁδρυνθέντοςV-APPGS δὲ1161PRT τοῦ3588T-GSN παιδίου3813N-GSN εἰσήγαγεν1521V-AAI-3S αὐτὸ846D-ASN πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF θυγατέρα2364N-ASF Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S αὐτῇ846D-DSF εἰς1519PREP υἱόν5207N-ASM ἐπωνόμασεν2028V-AAI-3S δὲ1161PRT τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Μωυσῆν3475N-ASM λέγουσα3004V-PAPNS Ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN αὐτὸν846D-ASM ἀνειλόμην337V-AMI-1S

11 Ἐγένετο1096V-ANI-3S δὲ1161PRT ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ταῖς3588T-DPF πολλαῖς4183A-DPF ἐκείναις1565D-DPF μέγας3173A-NSM γενόμενος1096V-AMPNS ΜωυσῆςN-NSM ἐξήλθεν1831V-AAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM αὐτοῦ846D-GSM τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI κατανοήσας2657V-AAPNS δὲ1161PRT τὸν3588T-ASM πόνον4192N-ASM αὐτῶν846D-GPM ὁρᾷ3708V-PAI-3S ἄνθρωπον444N-ASM Αἰγύπτιον124N-ASM τύπτοντά5180V-PAPAS τινα5100I-ASM Εβραῖον1445N-ASM τῶν3588T-GPM ἑαυτοῦ1438D-GSM ἀδελφῶν80N-GPM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI

12 περιβλεψάμενος4017V-AMPNS δὲ1161PRT ὧδε3592ADV καὶ2532CONJ ὧδε3592ADV οὐχ3364ADV ὁρᾷ3708V-PAI-3S οὐδένα3762A-ASM καὶ2532CONJ πατάξας3960V-AAPNS τὸν3588T-ASM Αἰγύπτιον124N-ASM ἔκρυψεν2928V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἄμμῳ285N-DSF

13 ἐξελθὼν1831V-AAPNS δὲ1161PRT τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF δευτέρᾳ1208A-DSF ὁρᾷ3708V-PAI-3S δύο1417N-NUI ἄνδρας435N-APM Εβραίους1445N-APM διαπληκτιζομένουςV-PAPAP καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S τῷ3588T-DSM ἀδικοῦντι91V-PAPDS Διὰ1223PREP τί5100I-ASN σὺ4771P-NS τύπτεις5180V-PAI-2S τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV

14 3588T-NSM δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Τίς5100I-NSM σε4771P-AS κατέστησεν2525V-AAI-3S ἄρχοντα758N-ASM καὶ2532CONJ δικαστὴν1348N-ASM ἐφ1909PREP ἡμῶν1473P-GP μὴ3165ADV ἀνελεῖν337V-AAN με1473P-AS σὺ4771P-NS θέλεις2309V-PAI-2S ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἀνεῖλες337V-AAI-2S ἐχθὲς5504ADV τὸν3588T-ASM Αἰγύπτιον124N-ASM ἐφοβήθη5399V-API-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰ1487CONJ οὕτως3778ADV ἐμφανὲς1717A-NSN γέγονεν1096V-RAI-3S τὸ3588T-NSN ῥῆμα4487N-NSN τοῦτο3778D-NSN

15 ἤκουσεν191V-AAI-3S δὲ1161PRT Φαραω5328N-PRI τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ ἐζήτει2212V-IAI-3S ἀνελεῖν337V-AAN Μωυσῆν3475N-ASM ἀνεχώρησεν402V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ᾤκησεν3611V-AAI-3S ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Μαδιαμ3099N-PRI ἐλθὼν2064V-AAPNS δὲ1161PRT εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF Μαδιαμ3099N-PRI ἐκάθισεν2523V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN φρέατος5421N-GSN

16 τῷ3588T-DSM δὲ1161PRT ἱερεῖ2409N-DSM Μαδιαμ3099N-PRI ἦσαν1510V-IAI-3P ἑπτὰ2033N-NUI θυγατέρες2364N-NPF ποιμαίνουσαι4165V-PAPNP τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτῶν846D-GPF ΙοθορN-PRI παραγενόμεναι3854V-AMPNP δὲ1161PRT ἤντλουν501V-IAI-3P ἕως2193CONJ ἔπλησαν4130V-AAI-3P τὰς3588T-APF δεξαμενὰςN-APF ποτίσαι4222V-AAN τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτῶν846D-GPF ΙοθορN-PRI

17 παραγενόμενοι3854V-AMPNP δὲ1161PRT οἱ3588T-NPM ποιμένες4166N-NPM ἐξέβαλον1544V-AAI-3P αὐτάς846D-APF ἀναστὰς450V-AAPNS δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM ἐρρύσατο4506V-ANI-3S αὐτὰς846D-APF καὶ2532CONJ ἤντλησεν501V-AAI-3S αὐταῖς846D-DPF καὶ2532CONJ ἐπότισεν4222V-AAI-3S τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN αὐτῶν846D-GPF

18 παρεγένοντο3854V-AMI-3P δὲ1161PRT πρὸς4314PREP ΡαγουηλN-PRI τὸν3588T-ASM πατέρα3962N-ASM αὐτῶν846D-GPF 3588T-NSM δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S αὐταῖς846D-DPF Τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ ἐταχύνατεV-AAI-2P τοῦ3588T-GSN παραγενέσθαι3854V-AMP σήμερον4594ADV

19 αἱ3588T-NPF δὲ1161PRT εἶπαν3004V-AAI-3P Ἄνθρωπος444N-NSM Αἰγύπτιος124N-NSM ἐρρύσατο4506V-ANI-3S ἡμᾶς1473P-AP ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ποιμένων4166N-GPM καὶ2532CONJ ἤντλησεν501V-AAI-3S ἡμῖν1473P-DP καὶ2532CONJ ἐπότισεν4222V-AAI-3S τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN ἡμῶν1473P-GP

20 3588T-NSM δὲ1161PRT εἶπεν3004V-AAI-3S ταῖς3588T-DPF θυγατράσιν2364N-DPF αὐτοῦ846D-GSM Καὶ2532CONJ ποῦ4225ADV ἐστι1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN οὕτως3778ADV καταλελοίπατε2641V-RAI-2P τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM καλέσατε2564V-AAD-2P οὖν3767PRT αὐτόν846D-ASM ὅπως3704CONJ φάγῃ2068V-AAS-3S ἄρτον740N-ASM

21 κατῳκίσθη2730V-API-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM καὶ2532CONJ ἐξέδοτο1554V-ANI-3S ΣεπφωρανN-ASF τὴν3588T-ASF θυγατέρα2364N-ASF αὐτοῦ846D-GSM Μωυσῇ3475N-DSM γυναῖκα1135N-ASF

22 ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF δὲ1161PRT λαβοῦσα2983V-AAPNS 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF ἔτεκεν5088V-AAI-3S υἱόν5207N-ASM καὶ2532CONJ ἐπωνόμασεν2028V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ΓηρσαμN-PRI λέγων3004V-PAPNS ὅτι3754CONJ Πάροικός3941A-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF ἀλλοτρίᾳ245A-DSF

23 Μετὰ3326PREP δὲ1161PRT τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τὰς3588T-APF πολλὰς4183A-APF ἐκείνας1565D-APF ἐτελεύτησεν5053V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ κατεστέναξανV-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN καὶ2532CONJ ἀνεβόησαν310V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S 3588T-NSF βοὴ995N-NSF αὐτῶν846D-GPM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN

24 καὶ2532CONJ εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM στεναγμὸν4726N-ASM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐμνήσθη3403V-API-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῆς3588T-GSF διαθήκης1242N-GSF αὐτοῦ846D-GSM τῆς3588T-GSF πρὸς4314PREP Αβρααμ11N-PRI καὶ2532CONJ Ισαακ2464N-PRI καὶ2532CONJ Ιακωβ2384N-PRI

25 καὶ2532CONJ ἐπεῖδεν1896V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐγνώσθη1097V-API-3S αὐτοῖς846D-DPM

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ ΜωυσῆςN-NSM ἦν1510V-IAI-3S ποιμαίνων4165V-PAPNS τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN ΙοθορN-PRI τοῦ3588T-GSM γαμβροῦN-GSM αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM Μαδιαμ3099N-PRI καὶ2532CONJ ἤγαγεν71V-AAI-3S τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF ἔρημον2048N-ASF καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN ΧωρηβN-PRI

2 ὤφθη3708V-API-3S δὲ1161PRT αὐτῷ846D-DSN ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP φλογὶ5395N-DSF πυρὸς4442N-GSN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM βάτου942N-GSM καὶ2532CONJ ὁρᾷ3708V-PAI-3S ὅτι3754CONJ 3588T-NSM βάτος942N-NSM καίεται2545V-PMI-3S πυρί4442N-DSN 3588T-NSM δὲ1161PRT βάτος942N-NSM οὐ3364ADV κατεκαίετο2618V-IMI-3S

3 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM Παρελθὼν3928V-AAPNS ὄψομαι3708V-FMI-1S τὸ3588T-ASN ὅραμα3705N-ASN τὸ3588T-ASN μέγα3173A-ASN τοῦτο3778D-ASN τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV κατακαίεται2618V-PMI-3S 3588T-NSM βάτος942N-NSM

4 ὡς3739CONJ δὲ1161PRT εἶδεν3708V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ὅτι3754CONJ προσάγει4317V-PAI-3S ἰδεῖν3708V-AAN ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM κύριος2962N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM βάτου942N-GSM λέγων3004V-PAPNS Μωυσῆ3475N-VSM Μωυσῆ3475N-VSM 3588T-NSM δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Τί5100I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S

5 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Μὴ3165ADV ἐγγίσῃς1448V-AAS-2S ὧδε3592ADV λῦσαι3089V-AAD-2S τὸ3588T-ASN ὑπόδημα5266N-ASN ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM σου4771P-GS 3588T-NSM γὰρ1063PRT τόπος5117N-NSM ἐν1722PREP 3739 R-DSM σὺ4771P-NS ἕστηκας2476V-RAI-2S γῆ1065N-NSF ἁγία40A-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S

6 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS θεὸς2316N-NSM Αβρααμ11N-PRI καὶ2532CONJ θεὸς2316N-NSM Ισαακ2464N-PRI καὶ2532CONJ θεὸς2316N-NSM Ιακωβ2384N-PRI ἀπέστρεψεν654V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM εὐλαβεῖτο2125V-PMI-3S γὰρ1063PRT κατεμβλέψαιV-AAN ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

7 εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Ἰδὼν3708V-AAPNS εἶδον3708V-AAI-3P τὴν3588T-ASF κάκωσιν2561N-ASF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP Αἰγύπτῳ125N-DSF καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF κραυγῆς2906N-GSF αὐτῶν846D-GPM ἀκήκοα191V-RAI-1S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἐργοδιωκτῶνN-GPM οἶδα1492V-RAI-1S γὰρ1063PRT τὴν3588T-ASF ὀδύνην3601N-ASF αὐτῶν846D-GPM

8 καὶ2532CONJ κατέβην2597V-AAI-1S ἐξελέσθαι1807V-AMP αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF Αἰγυπτίων124N-GPM καὶ2532CONJ ἐξαγαγεῖν1806V-AAN αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐκείνης1565D-GSF καὶ2532CONJ εἰσαγαγεῖν1521V-AAN αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF ἀγαθὴν18A-ASF καὶ2532CONJ πολλήν4183A-ASF εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF ῥέουσαν4482V-PAPAS γάλα1051N-ASN καὶ2532CONJ μέλι3192N-ASN εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM τῶν3588T-GPM Χαναναίων5478N-GPM καὶ2532CONJ ΧετταίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΑμορραίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΦερεζαίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΓεργεσαίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΕυαίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΙεβουσαίωνN-GPM

9 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἰδοὺ2400INJ κραυγὴ2906N-NSF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ἥκει1854V-PAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS κἀγὼ2504CONJ ἑώρακα3708V-RAI-1S τὸν3588T-ASM θλιμμόνN-ASM ὃν3739 R-ASM οἱ3588T-NPM Αἰγύπτιοι124N-NPM θλίβουσιν2346V-PAI-3P αὐτούς846D-APM

10 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV δεῦρο1204ADV ἀποστείλω649V-AAS-1S σε4771P-AS πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI βασιλέα935N-ASM Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐξάξεις1806V-FAI-3S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF

11 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM Τίς5100I-NSM εἰμι1510V-PAI-1S ὅτι3754CONJ πορεύσομαι4198V-FMI-1S πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI βασιλέα935N-ASM Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ ἐξάξω1806V-FAI-1S τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF

12 εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Μωυσεῖ3475N-DSM λέγων3004V-PAPNS ὅτι3754CONJ Ἔσομαι1510V-FMI-1S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ τοῦτό3778D-NSN σοι4771P-DS τὸ3588T-NSN σημεῖον4592N-NSN ὅτι3754CONJ ἐγώ1473P-NS σε4771P-AS ἐξαποστέλλω1821V-PAI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐξαγαγεῖν1806V-AAN σε4771P-AS τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ λατρεύσετε3000V-FAI-2P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN τούτῳ3778D-DSN

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐλεύσομαι2064V-FMI-1S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐρῶ2046V-FAI-1S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM ὑμῶν4771P-GP ἀπέσταλκέν649V-RAI-3S με1473P-AS πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP ἐρωτήσουσίν2065V-FAI-3P με1473P-AS Τί5100I-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM τί5100I-ASN ἐρῶ2046V-FAI-1S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM

14 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S 3588T-NSM ὤν1510V-PAPNS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Οὕτως3778ADV ἐρεῖς2046V-FAI-3S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI 3588T-NSM ὢν1510V-PAPNS ἀπέσταλκέν649V-RAI-3S με1473P-AS πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP

15 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πάλιν3825ADV πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Οὕτως3778ADV ἐρεῖς2046V-FAI-3S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI Κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM ὑμῶν4771P-GP θεὸς2316N-NSM Αβρααμ11N-PRI καὶ2532CONJ θεὸς2316N-NSM Ισαακ2464N-PRI καὶ2532CONJ θεὸς2316N-NSM Ιακωβ2384N-PRI ἀπέσταλκέν649V-RAI-3S με1473P-AS πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP τοῦτό3778D-NSN μού1473P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S ὄνομα3686N-NSN αἰώνιον166A-NSN καὶ2532CONJ μνημόσυνον3422N-NSN γενεῶν1074N-GPF γενεαῖς1074N-DPF

16 ἐλθὼν2064V-AAPNS οὖν3767PRT συνάγαγε4863V-AAD-2S τὴν3588T-ASF γερουσίαν1087N-ASF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM ὑμῶν4771P-GP ὦπταί3708V-RPI-3S μοι1473P-DS θεὸς2316N-NSM Αβρααμ11N-PRI καὶ2532CONJ θεὸς2316N-NSM Ισαακ2464N-PRI καὶ2532CONJ θεὸς2316N-NSM Ιακωβ2384N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἐπισκοπῇ1984N-DSF ἐπέσκεμμαι1980V-RMI-1S ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ ὅσα3745A-APN συμβέβηκεν4819V-RAI-3S ὑμῖν4771P-DP ἐν1722PREP Αἰγύπτῳ125N-DSF

17 καὶ2532CONJ εἶπον3004V-AAI-3P Ἀναβιβάσω307V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κακώσεως2561N-GSF τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF τῶν3588T-GPM Χαναναίων5478N-GPM καὶ2532CONJ ΧετταίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΑμορραίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΦερεζαίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΓεργεσαίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΕυαίωνN-GPM καὶ2532CONJ ΙεβουσαίωνN-GPM εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF ῥέουσαν4482V-PAPAS γάλα1051N-ASN καὶ2532CONJ μέλι3192N-ASN

18 καὶ2532CONJ εἰσακούσονταί1522V-FMI-3P σου4771P-GS τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF καὶ2532CONJ εἰσελεύσῃ1525V-FMI-2S σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ 3588T-NSF γερουσία1087N-NSF Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI βασιλέα935N-ASM Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῶν3588T-GPM Εβραίων1445N-GPM προσκέκληται4341V-RMI-3S ἡμᾶς1473P-AP πορευσώμεθα4198V-AMS-1P οὖν3767PRT ὁδὸν3598N-ASF τριῶν5140A-GPF ἡμερῶν2250N-GPF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἔρημον2048N-ASF ἵνα2443CONJ θύσωμεν2380V-AAS-1P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP

19 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT οἶδα1492V-RAI-1S ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV προήσεταιV-FMI-3S ὑμᾶς4771P-AP Φαραω5328N-PRI βασιλεὺς935N-NSM Αἰγύπτου125N-GSF πορευθῆναι4198V-APN ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV μετὰ3326PREP χειρὸς5495N-GSF κραταιᾶς2900A-GSF

20 καὶ2532CONJ ἐκτείνας1614V-AAI-2S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF πατάξω3960V-FAI-1S τοὺς3588T-APM Αἰγυπτίους124N-APM ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM θαυμασίοις2297A-DPM μου1473P-GS οἷς3739 R-DPM ποιήσω4160V-AAS-1S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἐξαποστελεῖ1821V-FAI-3S ὑμᾶς4771P-AP

21 καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S χάριν5485N-ASF τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM τούτῳ3778D-DSM ἐναντίον1726PREP τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM ὅταν3752ADV δὲ1161PRT ἀποτρέχητεV-PAS-2P οὐκ3364ADV ἀπελεύσεσθε565V-FMI-2P κενοί2756A-NPM

22 αἰτήσει154V-FAI-3S γυνὴ1135N-NSF παρὰ3844PREP γείτονος1069N-GSM καὶ2532CONJ συσκήνουN-GSM αὐτῆς846D-GSF σκεύη4632N-APN ἀργυρᾶ693A-APN καὶ2532CONJ χρυσᾶ5552A-APN καὶ2532CONJ ἱματισμόν2441N-ASM καὶ2532CONJ ἐπιθήσετε2007V-FAI-2P ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ σκυλεύσετεV-FAI-2P τοὺς3588T-APM Αἰγυπτίους124N-APM

Κεφάλαιο 4

1 ἀπεκρίθη611V-API-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐὰν1437CONJ οὖν3767PRT μὴ3165ADV πιστεύσωσίν4100V-AAS-3P μοι1473P-DS μηδὲ3366CONJ εἰσακούσωσιν1522V-AAS-3P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF μου1473P-GS ἐροῦσιν2046V-FAI-3P γὰρ1063PRT ὅτι3754CONJ Οὐκ3364ADV ὦπταί3708V-RPI-3S σοι4771P-DS 3588T-NSM θεός2316N-NSM τί5100I-ASN ἐρῶ2046V-FAI-1S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM

2 εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT αὐτῷ846D-DSM κύριος2962N-NSM Τί5100I-NSN τοῦτό3778D-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF σου4771P-GS 3588T-NSM δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Ῥάβδος4464N-NSF

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ῥῖψον4495V-AAD-2S αὐτὴν846D-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἔρριψεν4495V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ὄφις3789N-NSM καὶ2532CONJ ἔφυγεν5343V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM

4 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Ἔκτεινον1614V-AAD-2S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF καὶ2532CONJ ἐπιλαβοῦ1949V-AMD-2S τῆς3588T-GSF κέρκουN-GSF ἐκτείνας1614V-AAI-2S οὖν3767PRT τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἐπελάβετο1949V-ANI-3S τῆς3588T-GSF κέρκουN-GSF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ῥάβδος4464N-NSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

5 ἵνα2443CONJ πιστεύσωσίν4100V-AAS-3P σοι4771P-DS ὅτι3754CONJ ὦπταί3708V-RPI-3S σοι4771P-DS κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM αὐτῶν846D-GPM θεὸς2316N-NSM Αβρααμ11N-PRI καὶ2532CONJ θεὸς2316N-NSM Ισαακ2464N-PRI καὶ2532CONJ θεὸς2316N-NSM Ιακωβ2384N-PRI

6 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT αὐτῷ846D-DSM κύριος2962N-NSM πάλιν3825ADV Εἰσένεγκε1533V-AAD-2S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF σου4771P-GS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόλπον2859N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἰσήνεγκεν1533V-AAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόλπον2859N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξήνεγκεν1627V-AAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κόλπου2859N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ὡσεὶ5616ADV χιών5510N-NSF

7 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Πάλιν3825ADV εἰσένεγκε1533V-AAD-2S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF σου4771P-GS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόλπον2859N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἰσήνεγκεν1533V-AAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κόλπον2859N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξήνεγκεν1627V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κόλπου2859N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV ἀπεκατέστη600V-AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF χρόανN-ASF τῆς3588T-GSF σαρκὸς4561N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

8 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV πιστεύσωσίν4100V-AAS-3P σοι4771P-DS μηδὲ3366CONJ εἰσακούσωσιν1522V-AAS-3P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τοῦ3588T-GSN σημείου4592N-GSN τοῦ3588T-GSN πρώτου4413A-GSNS πιστεύσουσίν4100V-FAI-3P σοι4771P-DS τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τοῦ3588T-GSN σημείου4592N-GSN τοῦ3588T-GSN ἐσχάτου2078A-GSN

9 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV πιστεύσωσίν4100V-AAS-3P σοι4771P-DS τοῖς3588T-DPN δυσὶ1417N-NUI σημείοις4592N-DPN τούτοις3778D-DPN μηδὲ3366CONJ εἰσακούσωσιν1522V-AAS-3P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF σου4771P-GS λήμψῃ2983V-FMI-2S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ὕδατος5204N-GSN τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM καὶ2532CONJ ἐκχεεῖς1632V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ξηρόν3584A-ASN καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN 3739 R-NSN ἐὰν1437CONJ λάβῃς2983V-AAS-2S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM αἷμα129N-NSN ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM ξηροῦ3584A-GSM

10 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM Δέομαι1189V-PMI-1S κύριε2962N-VSM οὐχ3364ADV ἱκανός2425A-NSM εἰμι1510V-PAI-1S πρὸ4253PREP τῆς3588T-GSF ἐχθὲς5504ADV οὐδὲ3761CONJ πρὸ4253PREP τῆς3588T-GSF τρίτης5154A-GSF ἡμέρας2250N-GSF οὐδὲ3761CONJ ἀφ575PREP οὗ3739 R-GSM ἤρξω757V-AMI-2S λαλεῖν2980V-PAN τῷ3588T-DSM θεράποντί2324N-DSM σου4771P-GS ἰσχνόφωνοςA-NSM καὶ2532CONJ βραδύγλωσσοςA-NSM ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S

11 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Τίς5100I-NSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S στόμα4750N-ASN ἀνθρώπῳ444N-DSM καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S δύσκωφονA-ASM καὶ2532CONJ κωφόν2974A-ASM βλέποντα991V-PAPAS καὶ2532CONJ τυφλόν5185A-ASM οὐκ3364ADV ἐγὼ1473P-NS 3588T-NSM θεός2316N-NSM

12 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV πορεύου4198V-PMD-2S καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἀνοίξω455V-AAS-1S τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ συμβιβάσω4822V-AAS-1S σε4771P-AS 3739 R-NSN μέλλεις3195V-PAI-2S λαλῆσαι2980V-AAN

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM Δέομαι1189V-PMI-1S κύριε2962N-VSM προχείρισαι4400V-AAN δυνάμενον1410V-PMPAS ἄλλον243D-ASM ὃν3739 R-ASM ἀποστελεῖς649V-FAI-3S

14 καὶ2532CONJ θυμωθεὶς2373V-APPNS ὀργῇ3709N-DSF κύριος2962N-NSM ἐπὶ1909PREP Μωυσῆν3475N-ASM εἶπεν2036V-AAI-3S Οὐκ3364ADV ἰδοὺ2400INJ Ααρων2N-PRI 3588T-NSM ἀδελφός80N-NSM σου4771P-GS 3588T-NSM Λευίτης3019N-NSM ἐπίσταμαι1987V-PMI-1S ὅτι3754CONJ λαλῶν2980V-PAPNS λαλήσει2980V-FAI-3S αὐτός846D-NSM σοι4771P-DS καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ αὐτὸς846D-NSM ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S εἰς1519PREP συνάντησίν4877N-ASF σοι4771P-DS καὶ2532CONJ ἰδών3708V-AAPNS σε4771P-AS χαρήσεται5463V-FPI-3S ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438D-DSM

15 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ δώσεις1325V-FAI-3S τὰ3588T-APN ῥήματά4487N-APN μου1473P-GS εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἀνοίξω455V-FAI-1S τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ συμβιβάσω4822V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP 3739 R-APN ποιήσετε4160V-FAI-2P

16 καὶ2532CONJ αὐτός846D-NSM σοι4771P-DS προσλαλήσει4354V-FAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἔσται1510V-FMI-3S σου4771P-GS στόμα4750N-NSN σὺ4771P-NS δὲ1161PRT αὐτῷ846D-DSM ἔσῃ1510V-FMI-2S τὰ3588T-NPN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM

17 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF ταύτην3778D-ASF τὴν3588T-ASF στραφεῖσαν4762V-APPAS εἰς1519PREP ὄφιν3789N-ASM λήμψῃ2983V-FMI-2S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF σου4771P-GS ἐν1722PREP 3739 R-DSF ποιήσεις4160V-FAI-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN

18 Ἐπορεύθη4198V-API-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ ἀπέστρεψεν654V-AAI-3S πρὸς4314PREP ΙοθορN-PRI τὸν3588T-ASM γαμβρὸνN-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S Πορεύσομαι4198V-FMI-1S καὶ2532CONJ ἀποστρέψω654V-FAI-1S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἀδελφούς80N-APM μου1473P-GS τοὺς3588T-APM ἐν1722PREP Αἰγύπτῳ125N-DSF καὶ2532CONJ ὄψομαι3708V-FMI-1S εἰ1487CONJ ἔτι2089ADV ζῶσιν2198V-PAI-3P καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΙοθορN-PRI Μωυσῇ3475N-DSM ΒάδιζεV-PAD-2S ὑγιαίνων5198V-PAPNS

19 μετὰ3326PREP δὲ1161PRT τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF τὰς3588T-APF πολλὰς4183A-APF ἐκείνας1565D-APF ἐτελεύτησεν5053V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Αἰγύπτου125N-GSF εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM ἐν1722PREP Μαδιαμ3099N-PRI ΒάδιζεV-PAD-2S ἄπελθε565V-AAD-2S εἰς1519PREP Αἴγυπτον125N-ASF τεθνήκασιν2348V-RAI-3P γὰρ1063PRT πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ζητοῦντές2212V-PAPNP σου4771P-GS τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF

20 ἀναλαβὼν353V-AAPNS δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN παιδία3813N-APN ἀνεβίβασεν307V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὑποζύγια5268N-APN καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S εἰς1519PREP Αἴγυπτον125N-ASF ἔλαβεν2983V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF τὴν3588T-ASF παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

21 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Πορευομένου4198V-PMD-2S σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀποστρέφοντος654V-PAPGS εἰς1519PREP Αἴγυπτον125N-ASF ὅρα3708V-PAD-2S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN τέρατα5059N-APN 3739 R-APN ἔδωκα1325V-AAI-1S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χερσίν5495N-DPF σου4771P-GS ποιήσεις4160V-FAI-3S αὐτὰ846D-APN ἐναντίον1726PREP Φαραω5328N-PRI ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT σκληρυνῶ4645V-AAS-1S τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐξαποστείλῃ1821V-AAS-3S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM

22 σὺ4771P-NS δὲ1161PRT ἐρεῖς2046V-FAI-3S τῷ3588T-DSM Φαραω5328N-PRI Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Υἱὸς5207N-NSM πρωτότοκός4416A-NSM μου1473P-GS Ισραηλ2474N-PRI

23 εἶπα2036V-AAI-1S δέ1161PRT σοι4771P-DS Ἐξαπόστειλον1821V-AAD-2S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἵνα2443CONJ μοι1473P-DS λατρεύσῃ3000V-AAS-3S εἰ1487CONJ μὲν3303PRT οὖν3767PRT μὴ3165ADV βούλει1014V-PMI-2S ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN αὐτούς846D-APM ὅρα3708V-PAD-2S οὖν3767PRT ἐγὼ1473P-NS ἀποκτενῶ615V-FAI-1S τὸν3588T-ASM υἱόν5207N-ASM σου4771P-GS τὸν3588T-ASM πρωτότοκον4416A-ASM

24 Ἐγένετο1096V-ANI-3S δὲ1161PRT ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN καταλύματι2646N-DSN συνήντησεν4876V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM ἄγγελος32N-NSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἐζήτει2212V-IAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἀποκτεῖναι615V-AAN

25 καὶ2532CONJ λαβοῦσα2983V-AAPNS ΣεπφωραN-NSF ψῆφον5586N-ASF περιέτεμεν4059V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ἀκροβυστίαν203N-ASF τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ προσέπεσεν4363V-AAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἔστη2476V-AAI-3S τὸ3588T-NSN αἷμα129N-NSN τῆς3588T-GSF περιτομῆς4061N-GSF τοῦ3588T-GSN παιδίου3813N-GSN μου1473P-GS

26 καὶ2532CONJ ἀπῆλθεν565V-AAI-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM διότι1360CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἔστη2476V-AAI-3S τὸ3588T-NSN αἷμα129N-NSN τῆς3588T-GSF περιτομῆς4061N-GSF τοῦ3588T-GSN παιδίου3813N-GSN μου1473P-GS

27 Εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Ααρων2N-PRI Πορεύθητι4198V-APD-2S εἰς1519PREP συνάντησιν4877N-ASF Μωυσεῖ3475N-DSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἔρημον2048N-ASF καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S καὶ2532CONJ συνήντησεν4876V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ κατεφίλησαν2705V-AAI-3P ἀλλήλους240D-APM

28 καὶ2532CONJ ἀνήγγειλεν312V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τῷ3588T-DSM Ααρων2N-PRI πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM κυρίου2962N-GSM οὓς3739 R-APM ἀπέστειλεν649V-AAI-3S καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN 3739 R-APN ἐνετείλατο1781V-ANI-3S αὐτῷ846D-DSM

29 ἐπορεύθη4198V-API-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ συνήγαγον4863V-AAI-3P τὴν3588T-ASF γερουσίαν1087N-ASF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI

30 καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S Ααρων2N-PRI πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN ταῦτα3778D-APN 3739 R-APN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN ἐναντίον1726PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM

31 καὶ2532CONJ ἐπίστευσεν4100V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM καὶ2532CONJ ἐχάρη5463V-API-3S ὅτι3754CONJ ἐπεσκέψατο1980V-ANI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ὅτι3754CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S αὐτῶν846D-GPM τὴν3588T-ASF θλῖψιν2347N-ASF κύψας2955V-AAPNS δὲ1161PRT 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM προσεκύνησεν4352V-AAI-3S

Κεφάλαιο 5

1 Καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI Ἐξαπόστειλον1821V-AAD-2S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἵνα2443CONJ μοι1473P-DS ἑορτάσωσιν1858V-AAS-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF

2 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Φαραω5328N-PRI Τίς5100I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S οὗ3739 R-GSM εἰσακούσομαι1522V-FMI-1S τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ὥστε5620CONJ ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI οὐκ3364ADV οἶδα1492V-RAI-1S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI οὐκ3364ADV ἐξαποστέλλω1821V-PAI-1S

3 καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῶν3588T-GPM Εβραίων1445N-GPM προσκέκληται4341V-RMI-3S ἡμᾶς1473P-AP πορευσόμεθα4198V-FMI-1P οὖν3767PRT ὁδὸν3598N-ASF τριῶν5140A-GPF ἡμερῶν2250N-GPF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἔρημον2048N-ASF ὅπως3704CONJ θύσωμεν2380V-AAS-1P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP μήποτε3379ADV συναντήσῃ4876V-AAS-3S ἡμῖν1473P-DP θάνατος2288N-NSM 2228CONJ φόνος5408N-NSM

4 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM Αἰγύπτου125N-GSF Ἵνα2443CONJ τί5100I-NSN Μωυσῆ3475N-VSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI διαστρέφετε1294V-PAI-2P τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN ἀπέλθατε565V-AAD-2P ἕκαστος1538A-NSM ὑμῶν4771P-GP πρὸς4314PREP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN αὐτοῦ846D-GSM

5 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Φαραω5328N-PRI Ἰδοὺ2400INJ νῦν3568ADV πολυπληθεῖV-PAI-3S 3588T-NSM λαός2992N-NSM μὴ3165ADV οὖν3767PRT καταπαύσωμεν2664V-AAS-1P αὐτοὺς846D-APM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN

6 συνέταξεν4929V-AAI-3S δὲ1161PRT Φαραω5328N-PRI τοῖς3588T-DPM ἐργοδιώκταιςN-DPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM γραμματεῦσιν1122N-DPM λέγων3004V-PAPNS

7 Οὐκέτι3765ADV προστεθήσεται4369V-FPI-3S διδόναι1325V-PAN ἄχυρον892N-ASN τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πλινθουργίανN-ASF καθάπερ2509ADV ἐχθὲς5504ADV καὶ2532CONJ τρίτην5154A-ASF ἡμέραν2250N-ASF αὐτοὶ846D-NPM πορευέσθωσαν4198V-PMD-3P καὶ2532CONJ συναγαγέτωσαν4863V-AAD-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM ἄχυρα892N-APN

8 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύνταξινN-ASF τῆς3588T-GSF πλινθείαςN-GSF ἧς3739 R-GSF αὐτοὶ846D-NPM ποιοῦσιν4160V-PAI-3P καθ2596PREP ἑκάστην1538A-ASF ἡμέραν2250N-ASF ἐπιβαλεῖς1911V-FAI-3S αὐτοῖς846D-DPM οὐκ3364ADV ἀφελεῖς851V-FAI-3S οὐδέν3762A-ASN σχολάζουσιν4980V-PAI-3P γάρ1063PRT διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN κεκράγασιν2896V-RAI-3P λέγοντες3004V-PAPNP Πορευθῶμεν4198V-APS-1P καὶ2532CONJ θύσωμεν2380V-AAS-1P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP

9 βαρυνέσθω925V-PMD-3S τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM τούτων3778D-GPM καὶ2532CONJ μεριμνάτωσαν3309V-PAD-3P ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ μὴ3165ADV μεριμνάτωσαν3309V-PAD-3P ἐν1722PREP λόγοις3056N-DPM κενοῖς2756A-DPM

10 κατέσπευδονV-IAI-3P δὲ1161PRT αὐτοὺς846D-APM οἱ3588T-NPM ἐργοδιῶκταιN-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM λέγοντες3004V-PAPNP Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S Φαραω5328N-PRI Οὐκέτι3765ADV δίδωμι1325V-PAI-1S ὑμῖν4771P-DP ἄχυρα892N-APN

11 αὐτοὶ846D-NPM ὑμεῖς4771P-NP πορευόμενοι4198V-PMPNP συλλέγετε4816V-PAI-2P ἑαυτοῖς1438D-DPM ἄχυρα892N-APN ὅθεν3606ADV ἐὰν1437CONJ εὕρητε2147V-AAS-2P οὐ3364ADV γὰρ1063PRT ἀφαιρεῖται851V-PMI-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF συντάξεωςN-GSF ὑμῶν4771P-GP οὐθέν3762A-ASN

12 καὶ2532CONJ διεσπάρη1289V-API-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἐν1722PREP ὅλῃ3650A-DSF Αἰγύπτῳ125N-DSF συναγαγεῖν4863V-AAN καλάμην2562N-ASF εἰς1519PREP ἄχυρα892N-APN

13 οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἐργοδιῶκταιN-NPM κατέσπευδονV-IAI-3P αὐτοὺς846D-APM λέγοντες3004V-PAPNP Συντελεῖτε4931V-PAD-2P τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τὰ3588T-APN καθήκοντα2520V-PAPAP καθ2596PREP ἡμέραν2250N-ASF καθάπερ2509ADV καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV τὸ3588T-ASN ἄχυρον892N-ASN ἐδίδοτο1325V-IMI-3S ὑμῖν4771P-DP

14 καὶ2532CONJ ἐμαστιγώθησαν3146V-API-3P οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM τοῦ3588T-GSN γένους1085N-GSN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI οἱ3588T-NPM κατασταθέντες2525V-APPNP ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM ὑπὸ5259PREP τῶν3588T-GPM ἐπιστατῶν1988N-GPM τοῦ3588T-GSM Φαραω5328N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP Διὰ1223PREP τί5100I-ASN οὐ3364ADV συνετελέσατε4931V-AAI-2P τὰς3588T-APF συντάξεις4929N-APF ὑμῶν4771P-GP τῆς3588T-GSF πλινθείαςN-GSF καθάπερ2509ADV ἐχθὲς5504ADV καὶ2532CONJ τρίτην5154A-ASF ἡμέραν2250N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN τῆς3588T-GSF σήμερον4594ADV

15 εἰσελθόντες1525V-AAPNP δὲ1161PRT οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI κατεβόησαν2601V-AAI-3P πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP Ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN οὕτως3778ADV ποιεῖς4160V-PAI-2S τοῖς3588T-DPM σοῖς4771P-DP οἰκέταις3610N-DPM

16 ἄχυρον892N-ASN οὐ3364ADV δίδοται1325V-PMI-3S τοῖς3588T-DPM οἰκέταις3610N-DPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF πλίνθονN-ASF ἡμῖν1473P-DP λέγουσιν3004V-PAI-3P ποιεῖν4160V-PAN καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ οἱ3588T-NPM παῖδές3816N-NPM σου4771P-GS μεμαστίγωνται3146V-RPI-3P ἀδικήσεις91V-FAI-3S οὖν3767PRT τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GS

17 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Σχολάζετε4980V-PAI-2P σχολασταίN-NPM ἐστε1510V-PAI-2P διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN λέγετε3004V-PAI-2P Πορευθῶμεν4198V-APS-1P θύσωμεν2380V-AAS-1P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP

18 νῦν3568ADV οὖν3767PRT πορευθέντες4198V-APPNP ἐργάζεσθε2038V-PMD-2P τὸ3588T-NSN γὰρ1063PRT ἄχυρον892N-NSN οὐ3364ADV δοθήσεται1325V-FPI-3S ὑμῖν4771P-DP καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύνταξινN-ASF τῆς3588T-GSF πλινθείαςN-GSF ἀποδώσετε591V-FAI-2P

19 ἑώρων3708V-IAI-3P δὲ1161PRT οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ἑαυτοὺς1438D-APM ἐν1722PREP κακοῖς2556A-DPN λέγοντες3004V-PAPNP Οὐκ3364ADV ἀπολείψετε620V-FAI-2P τῆς3588T-GSF πλινθείαςN-GSF τὸ3588T-ASN καθῆκον2520V-PAPAS τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF

20 συνήντησαν4876V-AAI-3P δὲ1161PRT Μωυσῇ3475N-DSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI ἐρχομένοις2064V-PMPDP εἰς1519PREP συνάντησιν4877N-ASF αὐτοῖς846D-DPM ἐκπορευομένων1607V-PMPGP αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP Φαραω5328N-PRI

21 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM Ἴδοι3708V-AAO-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ κρίναι2919V-AAO-3S ὅτι3754CONJ ἐβδελύξατε948V-AAI-2P τὴν3588T-ASF ὀσμὴν3744N-ASF ἡμῶν1473P-GP ἐναντίον1726PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐναντίον1726PREP τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM αὐτοῦ846D-GSM δοῦναι1325V-AAN ῥομφαίαν4501N-ASF εἰς1519PREP τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτοῦ846D-GSM ἀποκτεῖναι615V-AAN ἡμᾶς1473P-AP

22 ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Κύριε2962N-VSM διὰ1223PREP τί5100I-ASN ἐκάκωσας2559V-AAI-2S τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τοῦτον3778D-ASM καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN ἀπέσταλκάς649V-RAI-2S με1473P-AS

23 καὶ2532CONJ ἀφ575PREP οὗ3739 R-GSM πεπόρευμαι4198V-RMI-1S πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI λαλῆσαι2980V-AAN ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN σῷ4674P-DS ὀνόματι3686N-DSN ἐκάκωσεν2559V-AAI-3S τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τοῦτον3778D-ASM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐρρύσω4506V-AMI-2S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GS

Κεφάλαιο 6

1 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Ἤδη2235ADV ὄψει3708V-FMI-2S 3739 R-APN ποιήσω4160V-FAI-1S τῷ3588T-DSM Φαραω5328N-PRI ἐν1722PREP γὰρ1063PRT χειρὶ5495N-DSF κραταιᾷ2900A-DSF ἐξαποστελεῖ1821V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP βραχίονι1023N-DSM ὑψηλῷ5308A-DSM ἐκβαλεῖ1544V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

2 Ἐλάλησεν2980V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

3 καὶ2532CONJ ὤφθην3708V-API-1S πρὸς4314PREP Αβρααμ11N-PRI καὶ2532CONJ Ισαακ2464N-PRI καὶ2532CONJ Ιακωβ2384N-PRI θεὸς2316N-NSM ὢν1510V-PAPNS αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN μου1473P-GS κύριος2962N-NSM οὐκ3364ADV ἐδήλωσα1213V-AAI-1S αὐτοῖς846D-DPM

4 καὶ2532CONJ ἔστησα2476V-AAI-1S τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF μου1473P-GS πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM ὥστε5620CONJ δοῦναι1325V-AAN αὐτοῖς846D-DPM τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF τῶν3588T-GPM Χαναναίων5478N-GPM τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἣν3739 R-ASF παρῳκήκασιν3939V-RAI-3P ἐν1722PREP 3739 R-DSF καὶ2532CONJ παρῴκησαν3939V-AAI-3P ἐπ1909PREP αὐτῆς846D-GSF

5 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS εἰσήκουσα1522V-AAI-1S τὸν3588T-ASM στεναγμὸν4726N-ASM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ὃν3739 R-ASM οἱ3588T-NPM Αἰγύπτιοι124N-NPM καταδουλοῦνται2615V-PMI-3P αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἐμνήσθην3403V-API-1S τῆς3588T-GSF διαθήκης1242N-GSF ὑμῶν4771P-GP

6 βάδιζεV-PAD-2S εἰπὸν2036V-AAD-2S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἐξάξω1806V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF δυναστείαςN-GSF τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM καὶ2532CONJ ῥύσομαι4506V-FMI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF δουλείας1397N-GSF καὶ2532CONJ λυτρώσομαι3084V-FMI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐν1722PREP βραχίονι1023N-DSM ὑψηλῷ5308A-DSM καὶ2532CONJ κρίσει2920N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF

7 καὶ2532CONJ λήμψομαι2983V-FMI-1S ἐμαυτῷ1683D-DSM ὑμᾶς4771P-AP λαὸν2992N-ASM ἐμοὶ1473P-DS καὶ2532CONJ ἔσομαι1510V-FMI-1S ὑμῶν4771P-GP θεός2316N-NSM καὶ2532CONJ γνώσεσθε1097V-FMI-2P ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὑμῶν4771P-GP 3588T-NSM ἐξαγαγὼν1806V-AAPNS ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF καταδυναστείαςN-GSF τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM

8 καὶ2532CONJ εἰσάξω1521V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF εἰς1519PREP ἣν3739 R-ASF ἐξέτεινα1614V-AAI-1S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF μου1473P-GS δοῦναι1325V-AAN αὐτὴν846D-ASF τῷ3588T-DSM Αβρααμ11N-PRI καὶ2532CONJ Ισαακ2464N-PRI καὶ2532CONJ Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S ὑμῖν4771P-DP αὐτὴν846D-ASF ἐν1722PREP κλήρῳ2819N-DSM ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

9 ἐλάλησεν2980V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM οὕτως3778ADV τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσήκουσαν1522V-AAI-3P Μωυσῇ3475N-DSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὀλιγοψυχίαςN-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN τῶν3588T-GPN σκληρῶν4642A-GPN

10 Εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS

11 Εἴσελθε1525V-AAD-2S λάλησον2980V-AAD-2S Φαραω5328N-PRI βασιλεῖ935N-DSM Αἰγύπτου125N-GSF ἵνα2443CONJ ἐξαποστείλῃ1821V-AAS-3S τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

12 ἐλάλησεν2980V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM λέγων3004V-PAPNS Ἰδοὺ2400INJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI οὐκ3364ADV εἰσήκουσάν1522V-AAI-3P μου1473P-GS καὶ2532CONJ πῶς4459ADV εἰσακούσεταί1522V-FMI-3S μου1473P-GS Φαραω5328N-PRI ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἄλογός249A-NSM εἰμι1510V-PAI-1S

13 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ συνέταξεν4929V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI βασιλέα935N-ASM Αἰγύπτου125N-GSF ὥστε5620CONJ ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF

14 Καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM ἀρχηγοὶ747N-NPM οἴκων3624N-GPM πατριῶν3965A-GPM αὐτῶν846D-GPM υἱοὶ5207N-NPM Ρουβην4502N-PRI πρωτοτόκου4416A-GSM Ισραηλ2474N-PRI Ενωχ1802N-PRI καὶ2532CONJ ΦαλλουςN-PRI ΑσρωνN-PRI καὶ2532CONJ ΧαρμιN-PRI αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF συγγένεια4772N-NSF Ρουβην4502N-PRI

15 καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM Συμεων4826N-PRI ΙεμουηλN-PRI καὶ2532CONJ ΙαμινN-PRI καὶ2532CONJ ΑωδN-PRI καὶ2532CONJ ΙαχινN-PRI καὶ2532CONJ ΣααρN-PRI καὶ2532CONJ Σαουλ4549N-PRI 3588T-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ΦοινίσσηςN-GSF αὗται3778D-NPF αἱ3588T-NPF πατριαὶ3965N-NPF τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Συμεων4826N-PRI

16 καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN ὀνόματα3686N-NPN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Λευι3017N-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-APF αὐτῶν846D-GPM ΓεδσωνN-PRI ΚααθN-PRI καὶ2532CONJ ΜεραριN-PRI καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἔτη2094N-NPN τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF Λευι3017N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI τριάκοντα5144N-NUI ἑπτά2033N-NUI

17 καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΓεδσωνN-PRI ΛοβενιN-PRI καὶ2532CONJ Σεμει4584N-PRI οἶκοι3624N-NPM πατριᾶς3965N-GSF αὐτῶν846D-GPM

18 καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΚααθN-PRI ΑμβραμN-PRI καὶ2532CONJ ΙσσααρN-PRI ΧεβρωνN-PRI καὶ2532CONJ ΟζιηλN-PRI καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἔτη2094N-NPN τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF ΚααθN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI τριάκοντα5144N-NUI ἔτη2094N-NPN

19 καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΜεραριN-PRI ΜοολιN-PRI καὶ2532CONJ ΟμουσιN-PRI οὗτοι3778D-NPM οἶκοι3624N-NPM πατριῶν3965A-GPM Λευι3017N-PRI κατὰ2596PREP συγγενείας4772N-APF αὐτῶν846D-GPM

20 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ΑμβραμN-PRI τὴν3588T-ASF ΙωχαβεδN-PRI θυγατέρα2364N-ASF τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἑαυτῷ1438D-DSM εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ ἐγέννησεν1080V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM τόν3588T-ASM τε5037PRT Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Μαριαμ3137N-PRI τὴν3588T-ASF ἀδελφὴν79N-ASF αὐτῶν846D-GPM τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT ἔτη2094N-NPN τῆς3588T-GSF ζωῆς2222N-GSF ΑμβραμN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI τριάκοντα5144N-NUI δύο1417N-NUI ἔτη2094N-APN

21 καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΙσσααρN-PRI Κορε2879N-PRI καὶ2532CONJ ΝαφεκN-PRI καὶ2532CONJ ΖεχριN-PRI

22 καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΟζιηλN-PRI ΕλισαφανN-PRI καὶ2532CONJ ΣετριN-PRI

23 ἔλαβεν2983V-AAI-3S δὲ1161PRT Ααρων2N-PRI τὴν3588T-ASF ΕλισαβεθN-PRI θυγατέρα2364N-ASF Αμιναδαβ284N-PRI ἀδελφὴν79N-ASF Ναασσων3476N-PRI αὐτῷ846D-DSM γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM τόν3588T-ASM τε5037PRT ΝαδαβN-PRI καὶ2532CONJ Αβιουδ10N-PRI καὶ2532CONJ Ελεαζαρ1648N-PRI καὶ2532CONJ ΙθαμαρN-PRI

24 υἱοὶ5207N-NPM δὲ1161PRT Κορε2879N-PRI ΑσιρN-PRI καὶ2532CONJ ΕλκαναN-PRI καὶ2532CONJ ΑβιασαφN-PRI αὗται3778D-NPF αἱ3588T-NPF γενέσεις1078N-NPF Κορε2879N-PRI

25 καὶ2532CONJ Ελεαζαρ1648N-PRI 3588T-NSM τοῦ3588T-GSM Ααρων2N-PRI ἔλαβεν2983V-AAI-3S τῶν3588T-GPF θυγατέρων2364N-GPF ΦουτιηλN-PRI αὐτῷ846D-DSM γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM τὸν3588T-ASM ΦινεεςN-PRI αὗται3778D-NPF αἱ3588T-NPF ἀρχαὶ746N-NPF πατριᾶς3965N-GSF Λευιτῶν3019N-GPM κατὰ2596PREP γενέσεις1078N-APF αὐτῶν846D-GPM

26 οὗτος3778D-NSM Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ ΜωυσῆςN-NSM οἷς3739 R-DPM εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐξαγαγεῖν1806V-AAN τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF σὺν4862PREP δυνάμει1411N-DSF αὐτῶν846D-GPM

27 οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM διαλεγόμενοι1256V-PMPNP πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI βασιλέα935N-ASM Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐξήγαγον1806V-AAI-3P τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἐξ1537PREP Αἰγύπτου125N-GSF αὐτὸς846D-NSM Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ ΜωυσῆςN-NSM

28 Ἧι3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM Μωυσῇ3475N-DSM ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Αἰγύπτῳ125N-DSF

29 καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS Ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM λάλησον2980V-AAD-2S πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI βασιλέα935N-ASM Αἰγύπτου125N-GSF ὅσα3745A-APN ἐγὼ1473P-NS λέγω3004V-PAI-1S πρὸς4314PREP σέ4771P-AS

30 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM ἐναντίον1726PREP κυρίου2962N-GSM Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἰσχνόφωνόςA-NSM εἰμι1510V-PAI-1S καὶ2532CONJ πῶς4459ADV εἰσακούσεταί1522V-FMI-3S μου1473P-GS Φαραω5328N-PRI

Κεφάλαιο 7

1 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS Ἰδοὺ2400INJ δέδωκά1325V-RAI-1S σε4771P-AS θεὸν2316N-ASM Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI 3588T-NSM ἀδελφός80N-NSM σου4771P-GS ἔσται1510V-FMI-3S σου4771P-GS προφήτης4396N-NSM

2 σὺ4771P-NS δὲ1161PRT λαλήσεις2980V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN σοι4771P-DS ἐντέλλομαι1781V-PMI-1S 3588T-NSM δὲ1161PRT Ααρων2N-PRI 3588T-NSM ἀδελφός80N-NSM σου4771P-GS λαλήσει2980V-FAI-3S πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI ὥστε5620CONJ ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

3 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT σκληρυνῶ4645V-AAS-1S τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ πληθυνῶ4129V-AAS-1S τὰ3588T-APN σημεῖά4592N-APN μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN τέρατα5059N-APN ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Αἰγύπτῳ125N-DSF

4 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσακούσεται1522V-FMI-3S ὑμῶν4771P-GP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐπιβαλῶ1911V-AAS-1S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF μου1473P-GS ἐπ1909PREP Αἴγυπτον125N-ASF καὶ2532CONJ ἐξάξω1806V-FAI-1S σὺν4862PREP δυνάμει1411N-DSF μου1473P-GS τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF σὺν4862PREP ἐκδικήσει1556V-FAI-3S μεγάλῃ3173A-DSF

5 καὶ2532CONJ γνώσονται1097V-FMI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM Αἰγύπτιοι124N-NPM ὅτι3754CONJ ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S κύριος2962N-NSM ἐκτείνων1614V-PAPNS τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἐπ1909PREP Αἴγυπτον125N-ASF καὶ2532CONJ ἐξάξω1806V-FAI-1S τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSM αὐτῶν846D-GPM

6 ἐποίησεν4160V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI καθάπερ2509ADV ἐνετείλατο1781V-ANI-3S αὐτοῖς846D-DPM κύριος2962N-NSM οὕτως3778ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P

7 ΜωυσῆςN-NSM δὲ1161PRT ἦν1510V-IAI-3S ἐτῶν2094N-GPN ὀγδοήκοντα3589N-NUI Ααρων2N-PRI δὲ1161PRT 3588T-NSM ἀδελφὸς80N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἐτῶν2094N-GPN ὀγδοήκοντα3589N-NUI τριῶν5140A-GPN ἡνίκα2259ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI

8 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI λέγων3004V-PAPNS

9 Καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ λαλήσῃ2980V-AAS-3S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP Φαραω5328N-PRI λέγων3004V-PAPNS Δότε1325V-AAD-2P ἡμῖν1473P-DP σημεῖον4592N-ASN 2228CONJ τέρας5059N-ASN καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S Ααρων2N-PRI τῷ3588T-DSM ἀδελφῷ80N-DSM σου4771P-GS Λαβὲ2983V-AAD-2S τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF καὶ2532CONJ ῥῖψον4495V-AAD-2S αὐτὴν846D-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐναντίον1726PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐναντίον1726PREP τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S δράκων1404N-NSM

10 εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI ἐναντίον1726PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P οὕτως3778ADV καθάπερ2509ADV ἐνετείλατο1781V-ANI-3S αὐτοῖς846D-DPM κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἔρριψεν4495V-AAI-3S Ααρων2N-PRI τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF ἐναντίον1726PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐναντίον1726PREP τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S δράκων1404N-NSM

11 συνεκάλεσεν4779V-AAI-3S δὲ1161PRT Φαραω5328N-PRI τοὺς3588T-APM σοφιστὰςN-APM Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM φαρμακούς5333N-APM καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐπαοιδοὶN-NPM τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM ταῖς3588T-DPF φαρμακείαις5331N-DPF αὐτῶν846D-GPM ὡσαύτως5615ADV

12 καὶ2532CONJ ἔρριψαν4495V-AAI-3P ἕκαστος1538A-NSM τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P δράκοντες1404N-NPM καὶ2532CONJ κατέπιεν2666V-AAI-3S 3588T-NSF ῥάβδος4464N-NSF 3588T-NSF Ααρων2N-PRI τὰς3588T-APF ἐκείνων1565D-GPM ῥάβδους4464N-APF

13 καὶ2532CONJ κατίσχυσεν2729V-AAI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S αὐτῶν846D-GPM καθάπερ2509ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM κύριος2962N-NSM

14 Εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Βεβάρηται916V-RPI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF Φαραω5328N-PRI τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM

15 βάδισονV-AAD-2S πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI τὸ3588T-ASN πρωί4404ADV ἰδοὺ2400INJ αὐτὸς846D-NSM ἐκπορεύεται1607V-PMI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN καὶ2532CONJ στήσῃ2476V-FMI-2S συναντῶν4876V-PAPNS αὐτῷ846D-DSM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN χεῖλος5491N-ASN τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF τὴν3588T-ASF στραφεῖσαν4762V-APPAS εἰς1519PREP ὄφιν3789N-ASM λήμψῃ2983V-FMI-2S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF σου4771P-GS

16 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῶν3588T-GPM Εβραίων1445N-GPM ἀπέσταλκέν649V-RAI-3S με1473P-AS πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS λέγων3004V-PAPNS Ἐξαπόστειλον1821V-AAD-2S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἵνα2443CONJ μοι1473P-DS λατρεύσῃ3000V-AAS-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ οὐκ3364ADV εἰσήκουσας1522V-AAI-2S ἕως2193PREP τούτου3778D-GSM

17 τάδε3592D-NPN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSN γνώσῃ1097V-FMI-2S ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS τύπτω5180V-PAI-1S τῇ3588T-DSF ῥάβδῳ4464N-DSF τῇ3588T-DSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τὸ3588T-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ποταμῷ4215N-DSM καὶ2532CONJ μεταβαλεῖ3328V-FAI-3S εἰς1519PREP αἷμα129N-ASN

18 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἰχθύες2486N-NPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ποταμῷ4215N-DSM τελευτήσουσιν5053V-FAI-3P καὶ2532CONJ ἐποζέσειV-FAI-3S 3588T-NSM ποταμός4215N-NSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV δυνήσονται1410V-FMI-3P οἱ3588T-NPM Αἰγύπτιοι124N-NPM πιεῖν4095V-AAN ὕδωρ5204N-NSN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM

19 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Εἰπὸν2036V-AAD-2S Ααρων2N-PRI τῷ3588T-DSM ἀδελφῷ80N-DSM σου4771P-GS Λαβὲ2983V-AAD-2S τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἔκτεινον1614V-AAD-2S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὕδατα5204N-APN Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ποταμοὺς4215N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF διώρυγαςN-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἕλη2247N-APN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶν3956A-ASM συνεστηκὸς4921V-RAPAS ὕδωρ5204N-NSN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S αἷμα129N-NSN καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S αἷμα129N-NSN ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF γῇ1065N-DSF Αἰγύπτου125N-GSF ἔν1722PREP τε5037PRT τοῖς3588T-DPN ξύλοις3586N-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM λίθοις3037N-DPM

20 καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P οὕτως3778ADV ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI καθάπερ2509ADV ἐνετείλατο1781V-ANI-3S αὐτοῖς846D-DPM κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἐπάρας1869V-AAPNS τῇ3588T-DSF ῥάβδῳ4464N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τὸ3588T-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ποταμῷ4215N-DSM ἐναντίον1726PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐναντίον1726PREP τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μετέβαλεν3328V-AAI-3S πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN τὸ3588T-NSN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ποταμῷ4215N-DSM εἰς1519PREP αἷμα129N-ASN

21 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἰχθύες2486N-NPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ποταμῷ4215N-DSM ἐτελεύτησαν5053V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐπώζεσενV-AAI-3S 3588T-NSM ποταμός4215N-NSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδύναντο1410V-IMI-3P οἱ3588T-NPM Αἰγύπτιοι124N-NPM πιεῖν4095V-AAN ὕδωρ5204N-NSN ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-NSN αἷμα129N-NSN ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF γῇ1065N-DSF Αἰγύπτου125N-GSF

22 ἐποίησαν4160V-AAI-3P δὲ1161PRT ὡσαύτως5615ADV καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐπαοιδοὶN-NPM τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM ταῖς3588T-DPF φαρμακείαις5331N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐσκληρύνθη4645V-API-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S αὐτῶν846D-GPM καθάπερ2509ADV εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM

23 ἐπιστραφεὶς1994V-APPNS δὲ1161PRT Φαραω5328N-PRI εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπέστησεν2186V-AAI-3S τὸν3588T-ASM νοῦν3563N-ASM αὐτοῦ846D-GSM οὐδὲ3761CONJ ἐπὶ1909PREP τούτῳ3778D-DSM

24 ὤρυξαν3736V-AAI-3P δὲ1161PRT πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM Αἰγύπτιοι124N-NPM κύκλῳ2945N-DSM τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM ὥστε5620CONJ πιεῖν4095V-AAN ὕδωρ5204N-NSN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδύναντο1410V-IMI-3P πιεῖν4095V-AAN ὕδωρ5204N-NSN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM

25 καὶ2532CONJ ἀνεπληρώθησαν378V-API-3P ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέραι2250N-NPF μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN πατάξαι3960V-AAN κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM ποταμόν4215N-ASM

Κεφάλαιο 8

1 Εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Εἴσελθε1525V-AAD-2S πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐξαπόστειλον1821V-AAD-2S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἵνα2443CONJ μοι1473P-DS λατρεύσωσιν3000V-AAS-3P

2 εἰ1487CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV βούλει1014V-PMI-2S σὺ4771P-NS ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS τύπτω5180V-PAI-1S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὅριά3725N-APN σου4771P-GS τοῖς3588T-DPM βατράχοις944N-DPM

3 καὶ2532CONJ ἐξερεύξεταιV-FMI-3P 3588T-NSM ποταμὸς4215N-NSM βατράχους944N-APM καὶ2532CONJ ἀναβάντες305V-AAPNP εἰσελεύσονται1525V-FMI-3P εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM οἴκους3624N-APM σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ταμίεια5009N-APN τῶν3588T-GPM κοιτώνων2846N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPF κλινῶν2825N-GPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM οἴκους3624N-APM τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN φυράμασίν5445N-DPN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM κλιβάνοις2823N-DPM σου4771P-GS

4 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM θεράποντάς2324N-APM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GS ἀναβήσονται305V-FMI-3P οἱ3588T-NPM βάτραχοι944N-NPM

5 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Εἰπὸν2036V-AAD-2S Ααρων2N-PRI τῷ3588T-DSM ἀδελφῷ80N-DSM σου4771P-GS Ἔκτεινον1614V-AAD-2S τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ποταμοὺς4215N-APM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF διώρυγαςN-APF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ἕλη2247N-APN καὶ2532CONJ ἀνάγαγε321V-AAD-2S τοὺς3588T-APM βατράχους944N-APM

6 καὶ2532CONJ ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S Ααρων2N-PRI τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὕδατα5204N-APN Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἀνήγαγεν321V-AAI-3S τοὺς3588T-APM βατράχους944N-APM καὶ2532CONJ ἀνεβιβάσθη307V-API-3S 3588T-NSM βάτραχος944N-NSM καὶ2532CONJ ἐκάλυψεν2572V-AAI-3S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF Αἰγύπτου125N-GSF

7 ἐποίησαν4160V-AAI-3P δὲ1161PRT ὡσαύτως5615ADV καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐπαοιδοὶN-NPM τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM ταῖς3588T-DPF φαρμακείαις5331N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀνήγαγον321V-AAI-3P τοὺς3588T-APM βατράχους944N-APM ἐπὶ1909PREP γῆν1065N-ASF Αἰγύπτου125N-GSF

8 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S Φαραω5328N-PRI Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Εὔξασθε2172V-AMD-2P περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-GS πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ περιελέτω4014V-AAD-3S τοὺς3588T-APM βατράχους944N-APM ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ἐμοῦ1473P-GS λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM καὶ2532CONJ θύσωσιν2380V-AAS-3P κυρίῳ2962N-DSM

9 εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI Τάξαι5021V-AMD-2S πρός4314PREP με1473P-AS πότε4218ADV εὔξωμαι2172V-AMS-1S περὶ4012PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS ἀφανίσαι853V-AAN τοὺς3588T-APM βατράχους944N-APM ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF οἰκιῶν3614N-GPF ὑμῶν4771P-GP πλὴν4133ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ποταμῷ4215N-DSM ὑπολειφθήσονται5275V-FPI-3P

10 3588T-NSM δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰς1519PREP αὔριον839ADV εἶπεν2036V-AAI-3S οὖν3767PRT Ὡς3739ADV εἴρηκας2046V-RAI-2S ἵνα2443CONJ εἰδῇς1492V-RAS-2S ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἄλλος243D-NSM πλὴν4133ADV κυρίου2962N-GSM

11 καὶ2532CONJ περιαιρεθήσονται4014V-FPI-3P οἱ3588T-NPM βάτραχοι944N-NPM ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF οἰκιῶν3614N-GPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF ἐπαύλεων1886N-GPF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS πλὴν4133ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ποταμῷ4215N-DSM ὑπολειφθήσονται5275V-FPI-3P

12 ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI ἀπὸ575PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐβόησεν994V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM ὁρισμοῦN-GSM τῶν3588T-GPM βατράχων944N-GPM ὡς3739CONJ ἐτάξατο5021V-ANI-3S Φαραω5328N-PRI

13 ἐποίησεν4160V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM καθάπερ2509ADV εἶπεν3004V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ ἐτελεύτησαν5053V-AAI-3P οἱ3588T-NPM βάτραχοι944N-NPM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF οἰκιῶν3614N-GPF καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF ἐπαύλεων1886N-GPF καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἀγρῶν68N-GPM

14 καὶ2532CONJ συνήγαγον4863V-AAI-3P αὐτοὺς846D-APM θιμωνιὰςN-APF θιμωνιάςN-APF καὶ2532CONJ ὤζεσεν3605V-AAI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF

15 ἰδὼν3708V-AAPNS δὲ1161PRT Φαραω5328N-PRI ὅτι3754CONJ γέγονεν1096V-RAI-3S ἀνάψυξις403N-NSF ἐβαρύνθη925V-API-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S αὐτῶν846D-GPM καθάπερ2509ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM

16 Εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Εἰπὸν2036V-AAD-2S Ααρων2N-PRI Ἔκτεινον1614V-AAD-2S τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ πάταξον3960V-AAD-2S τὸ3588T-ASN χῶμαN-ASN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P σκνῖφεςN-NPM ἔν1722PREP τε5037PRT τοῖς3588T-DPM ἀνθρώποις444N-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM τετράποσιν5074A-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF γῇ1065N-DSF Αἰγύπτου125N-GSF

17 ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S οὖν3767PRT Ααρων2N-PRI τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὸ3588T-ASN χῶμαN-ASN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P οἱ3588T-NPM σκνῖφεςN-NPM ἔν1722PREP τε5037PRT τοῖς3588T-DPM ἀνθρώποις444N-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN τετράποσιν5074A-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSN χώματιN-DSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐγένοντο1096V-AMI-3P οἱ3588T-NPM σκνῖφεςN-NPM ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF γῇ1065N-DSF Αἰγύπτου125N-GSF

18 ἐποιήσαν4160V-AAI-3P δὲ1161PRT ὡσαύτως5615ADV καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐπαοιδοὶN-NPM ταῖς3588T-DPF φαρμακείαις5331N-DPF αὐτῶν846D-GPM ἐξαγαγεῖν1806V-AAN τὸν3588T-ASM σκνῖφαN-ASM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδύναντο1410V-IMI-3P καὶ2532CONJ ἐγένοντο1096V-AMI-3P οἱ3588T-NPM σκνῖφεςN-NPM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ἀνθρώποις444N-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN τετράποσιν5074A-DPN

19 εἶπαν2036V-AAI-3P οὖν3767PRT οἱ3588T-NPM ἐπαοιδοὶN-NPM τῷ3588T-DSM Φαραω5328N-PRI Δάκτυλος1147N-NSM θεοῦ2316N-GSM ἐστιν1510V-PAI-3S τοῦτο3778D-NSN καὶ2532CONJ ἐσκληρύνθη4645V-API-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S αὐτῶν846D-GPM καθάπερ2509ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM

20 Εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Ὄρθρισον3719V-AAD-2S τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ στῆθι2476V-AAD-2S ἐναντίον1726PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ αὐτὸς846D-NSM ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐξαπόστειλον1821V-AAD-2S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἵνα2443CONJ μοι1473P-DS λατρεύσωσιν3000V-AAS-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF

21 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV βούλῃ1014V-PMI-2S ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐπαποστέλλωV-PAI-1S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM θεράποντάς2324N-APM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM οἴκους3624N-APM ὑμῶν4771P-GP κυνόμυιανN-ASF καὶ2532CONJ πλησθήσονται4130V-FPI-3P αἱ3588T-NPF οἰκίαι3614N-NPF τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM τῆς3588T-GSF κυνομυίηςN-GSF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐφ1909PREP ἧς3739 R-GSF εἰσιν1510V-PAI-3P ἐπ1909PREP αὐτῆς846D-GSF

22 καὶ2532CONJ παραδοξάσωV-FAI-1S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ΓεσεμN-PRI ἐφ1909PREP ἧς3739 R-GSF 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS ἔπεστινV-PAI-3S ἐπ1909PREP αὐτῆς846D-GSF ἐφ1909PREP ἧς3739 R-GSF οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S ἐκεῖ1563ADV 3588T-NSF κυνόμυιαN-NSF ἵνα2443CONJ εἰδῇς1492V-RAS-2S ὅτι3754CONJ ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM κύριος2962N-NSM πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

23 καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S διαστολὴν1293N-ASF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τοῦ3588T-GSM ἐμοῦ1473P-GS λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τοῦ3588T-GSM σοῦ4771P-GS λαοῦ2992N-GSM ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῇ3588T-DSF αὔριον839ADV ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN σημεῖον4592N-NSN τοῦτο3778D-NSN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

24 ἐποίησεν4160V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ παρεγένετο3854V-ANI-3S 3588T-NSF κυνόμυιαN-NSF πλῆθος4128N-NSN εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM οἴκους3624N-APM Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM οἴκους3624N-APM τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐξωλεθρεύθηV-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF κυνομυίηςN-GSF

25 ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S δὲ1161PRT Φαραω5328N-PRI Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἐλθόντες2064V-AAPNP θύσατε2380V-AAD-2P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF

26 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM Οὐ3364ADV δυνατὸν1415A-ASN γενέσθαι1096V-AMP οὕτως3778ADV τὰ3588T-APN γὰρ1063PRT βδελύγματα946N-APN τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM θύσομεν2380V-FAI-1P κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT θύσωμεν2380V-AAS-1P τὰ3588T-APN βδελύγματα946N-APN τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM ἐναντίον1726PREP αὐτῶν846D-GPM λιθοβοληθησόμεθα3036V-FPI-1P

27 ὁδὸν3598N-ASF τριῶν5140A-GPF ἡμερῶν2250N-GPF πορευσόμεθα4198V-FMI-1P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἔρημον2048N-ASF καὶ2532CONJ θύσομεν2380V-FAI-1P κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP καθάπερ2509ADV εἶπεν2036V-AAI-3S ἡμῖν1473P-DP

28 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Φαραω5328N-PRI Ἐγὼ1473P-NS ἀποστέλλω649V-PAI-1S ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ θύσατε2380V-AAD-2P κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF ἀλλ235CONJ οὐ3364ADV μακρὰν3112ADV ἀποτενεῖτεV-FAI-2P πορευθῆναι4198V-APN εὔξασθε2172V-AMD-2P οὖν3767PRT περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-GS πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM

29 εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM Ὅδε3592D-NSM ἐγὼ1473P-NS ἐξελεύσομαι1831V-FMI-1S ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ εὔξομαι2172V-FMI-1S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM καὶ2532CONJ ἀπελεύσεται565V-FMI-3S 3588T-NSF κυνόμυιαN-NSF ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS αὔριον839ADV μὴ3165ADV προσθῇς4369V-AAS-2S ἔτι2089ADV Φαραω5328N-PRI ἐξαπατῆσαι1818V-AAD-2S τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM θῦσαι2380V-AAN κυρίῳ2962N-DSM

30 ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM ἀπὸ575PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ηὔξατο2172V-ANI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM

31 ἐποίησεν4160V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM καθάπερ2509ADV εἶπεν3004V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ περιεῖλεν4014V-AAI-3S τὴν3588T-ASF κυνόμυιανN-ASF ἀπὸ575PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV κατελείφθη2641V-API-3S οὐδεμία3762A-NSF

32 καὶ2532CONJ ἐβάρυνεν925V-IAI-3S Φαραω5328N-PRI τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM καιροῦ2540N-GSM τούτου3778D-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠθέλησεν2309V-AAI-3S ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM

Κεφάλαιο 9

1 Εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Εἴσελθε1525V-AAD-2S πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῶν3588T-GPM Εβραίων1445N-GPM Ἐξαπόστειλον1821V-AAD-2S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἵνα2443CONJ μοι1473P-DS λατρεύσωσιν3000V-AAS-3P

2 εἰ1487CONJ μὲν3303PRT οὖν3767PRT μὴ3165ADV βούλει1014V-PMI-2S ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἀλλ235CONJ ἔτι2089ADV ἐγκρατεῖς1468V-PAI-2S αὐτοῦ846D-GSM

3 ἰδοὺ2400INJ χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐπέσταιV-FMI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN κτήνεσίν2934N-DPN σου4771P-GS τοῖς3588T-DPN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN πεδίοιςN-DPN ἔν1722PREP τε5037PRT τοῖς3588T-DPM ἵπποις2462N-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὑποζυγίοις5268N-DPN καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF καμήλοις2574N-DPF καὶ2532CONJ βουσὶν1016N-DPM καὶ2532CONJ προβάτοις4263N-DPN θάνατος2288N-NSM μέγας3173A-NSM σφόδρα4970ADV

4 καὶ2532CONJ παραδοξάσωV-FAI-1S ἐγὼ1473P-NS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI οὐ3364ADV τελευτήσει5053V-FAI-3S ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI υἱῶν5207N-GPM ῥητόν4490A-ASM

5 καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὅρον3735N-ASM λέγων3004V-PAPNS Ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF αὔριον839ADV ποιήσει4160V-FAI-3S κύριος2962N-NSM τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

6 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN τῇ3588T-DSF ἐπαύριον1887ADV καὶ2532CONJ ἐτελεύτησεν5053V-AAI-3S πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN κτήνη2934N-NPN τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI οὐκ3364ADV ἐτελεύτησεν5053V-AAI-3S οὐδέν3762A-ASN

7 ἰδὼν3708V-AAPNS δὲ1161PRT Φαραω5328N-PRI ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐτελεύτησεν5053V-AAI-3S ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN κτηνῶν2934N-GPN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI οὐδέν3762A-ASN ἐβαρύνθη925V-API-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM

8 Εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI λέγων3004V-PAPNS Λάβετε2983V-AAD-2P ὑμεῖς4771P-NP πλήρεις4134A-APF τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αἰθάληςN-GSF καμιναίαςN-GSF καὶ2532CONJ πασάτωV-AAD-3S ΜωυσῆςN-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM ἐναντίον1726PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐναντίον1726PREP τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

9 καὶ2532CONJ γενηθήτω1096V-APD-3S κονιορτὸς2868N-NSM ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN τετράποδα5074A-APN ἕλκη1668N-NPN φλυκτίδεςN-NPF ἀναζέουσαι326V-PAPNP ἔν1722PREP τε5037PRT τοῖς3588T-DPM ἀνθρώποις444N-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN τετράποσιν5074A-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF γῇ1065N-DSF Αἰγύπτου125N-GSF

10 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S τὴν3588T-ASF αἰθάληνN-ASF τῆς3588T-GSF καμιναίαςN-GSF ἐναντίον1726PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἔπασενV-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF ΜωυσῆςN-NSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανόν3772N-ASM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἕλκη1668N-NPN φλυκτίδεςN-NPF ἀναζέουσαι326V-PAPNP ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ἀνθρώποις444N-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN τετράποσιν5074A-DPN

11 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδύναντο1410V-IMI-3P οἱ3588T-NPM φαρμακοὶ5333N-NPM στῆναι2476V-AAN ἐναντίον1726PREP Μωυσῆ3475N-GSM διὰ1223PREP τὰ3588T-APN ἕλκη1668N-APN ἐγένετο1096V-ANI-3S γὰρ1063PRT τὰ3588T-NPN ἕλκη1668N-NPN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM φαρμακοῖς5333N-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF γῇ1065N-DSF Αἰγύπτου125N-GSF

12 ἐσκλήρυνεν4645V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S αὐτῶν846D-GPM καθὰ2505ADV συνέταξεν4929V-AAI-3S κύριος2962N-NSM

13 Εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Ὄρθρισον3719V-AAD-2S τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ στῆθι2476V-AAD-2S ἐναντίον1726PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῶν3588T-GPM Εβραίων1445N-GPM Ἐξαπόστειλον1821V-AAD-2S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἵνα2443CONJ λατρεύσωσίν3000V-AAS-3P μοι1473P-DS

14 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM γὰρ1063PRT νῦν3568ADV καιρῷ2540N-DSM ἐγὼ1473P-NS ἐξαποστέλλω1821V-PAI-1S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN συναντήματάN-APN μου1473P-GS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS ἵν2443CONJ εἰδῇς1492V-RAS-2S ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ὡς3739CONJ ἐγὼ1473P-NS ἄλλος243D-NSM ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF

15 νῦν3568ADV γὰρ1063PRT ἀποστείλας649V-AAPNS τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF πατάξω3960V-FAI-1S σε4771P-AS καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GS θανάτῳ2288N-DSM καὶ2532CONJ ἐκτριβήσῃV-FMI-2S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

16 καὶ2532CONJ ἕνεκεν1752PREP τούτου3778D-GSM διετηρήθης1301V-API-2S ἵνα2443CONJ ἐνδείξωμαι1731V-AMS-1S ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS τὴν3588T-ASF ἰσχύν2479N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ὅπως3704CONJ διαγγελῇ1229V-APS-3S τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN μου1473P-GS ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF

17 ἔτι2089ADV οὖν3767PRT σὺ4771P-NS ἐμποιῇV-PMI-2S τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN αὐτούς846D-APM

18 ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ὕωV-PAI-1S ταύτην3778D-ASF τὴν3588T-ASF ὥραν5610N-ASF αὔριον839ADV χάλαζαν5464N-ASF πολλὴν4183A-ASF σφόδρα4970ADV ἥτις3748RI-NSF τοιαύτη5108A-NSF οὐ3364ADV γέγονεν1096V-RAI-3S ἐν1722PREP Αἰγύπτῳ125N-DSF ἀφ575PREP ἧς3739 R-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἔκτισται2936V-RPI-3S ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF

19 νῦν3568ADV οὖν3767PRT κατάσπευσονV-AAD-2S συναγαγεῖν4863V-AAN τὰ3588T-APN κτήνη2934N-APN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ὅσα3745A-APN σοί4771P-DS ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πεδίῳN-DSN πάντες3956A-NPM γὰρ1063PRT οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κτήνη2934N-APN ὅσα3745A-APN ἂν302PRT εὑρεθῇ2147V-APS-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πεδίῳN-DSN καὶ2532CONJ μὴ3165ADV εἰσέλθῃ1525V-AAS-3S εἰς1519PREP οἰκίαν3614N-ASF πέσῃ4098V-AAS-3S δὲ1161PRT ἐπ1909PREP αὐτὰ846D-APN 3588T-NSF χάλαζα5464N-NSF τελευτήσει5053V-FAI-3S

20 3588T-NSM φοβούμενος5399V-PMPNS τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN κυρίου2962N-GSM τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM Φαραω5328N-PRI συνήγαγεν4863V-AAI-3S τὰ3588T-APN κτήνη2934N-APN αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM οἴκους3624N-APM

21 ὃς3739 R-NSM δὲ1161PRT μὴ3165ADV προσέσχεν4337V-AAI-3S τῇ3588T-DSF διανοίᾳ1271N-DSF εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN κυρίου2962N-GSM ἀφῆκεν863V-AAI-3S τὰ3588T-APN κτήνη2934N-APN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN πεδίοιςN-DPN

22 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Ἔκτεινον1614V-AAD-2S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF σου4771P-GS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανόν3772N-ASM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S χάλαζα5464N-NSF ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF γῆν1065N-ASF Αἰγύπτου125N-GSF ἐπί1909PREP τε5037PRT τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κτήνη2934N-APN καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF βοτάνην1008N-ASF τὴν3588T-ASF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

23 ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανόν3772N-ASM καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S φωνὰς5456N-APF καὶ2532CONJ χάλαζαν5464N-ASF καὶ2532CONJ διέτρεχενV-IAI-3S τὸ3588T-ASN πῦρ4442N-ASN ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἔβρεξεν1026V-AAI-3S κύριος2962N-NSM χάλαζαν5464N-ASF ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF γῆν1065N-ASF Αἰγύπτου125N-GSF

24 ἦν1510V-IAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSF χάλαζα5464N-NSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πῦρ4442N-NSN φλογίζον5394V-PAPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χαλάζῃ5464N-DSF 3588T-NSF δὲ1161PRT χάλαζα5464N-NSF πολλὴ4183A-NSF σφόδρα4970ADV σφόδρα4970ADV ἥτις3748RI-NSF τοιαύτη5108A-NSF οὐ3364ADV γέγονεν1096V-RAI-3S ἐν1722PREP Αἰγύπτῳ125N-DSF ἀφ575PREP οὗ3739 R-GSM γεγένηται1096V-RMI-3S ἐπ1909PREP αὐτῆς846D-GSF ἔθνος1484N-ASN

25 ἐπάταξεν3960V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSF χάλαζα5464N-NSF ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF γῇ1065N-DSF Αἰγύπτου125N-GSF ἀπὸ575PREP ἀνθρώπου444N-GSM ἕως2193PREP κτήνους2934N-GSN καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF βοτάνην1008N-ASF τὴν3588T-ASF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πεδίῳN-DSN ἐπάταξεν3960V-AAI-3S 3588T-NSF χάλαζα5464N-NSF καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ξύλα3586N-APN τὰ3588T-APN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN πεδίοιςN-DPN συνέτριψεν4937V-AAI-3S 3588T-NSF χάλαζα5464N-NSF

26 πλὴν4133ADV ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF ΓεσεμN-PRI οὗ3364ADV ἦσαν1510V-IAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI οὐκ3364ADV ἐγένετο1096V-ANI-3S 3588T-NSF χάλαζα5464N-NSF

27 ἀποστείλας649V-AAPNS δὲ1161PRT Φαραω5328N-PRI ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Ἡμάρτηκα264V-RAI-1S τὸ3588T-ASN νῦν3568ADV 3588T-NSM κύριος2962N-NSM δίκαιος1342A-NSM ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS ἀσεβεῖς765A-NPM

28 εὔξασθε2172V-AMD-2P οὖν3767PRT περὶ4012PREP ἐμοῦ1473P-GS πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ παυσάσθω3973V-AMD-3S τοῦ3588T-GSN γενηθῆναι1096V-APN φωνὰς5456N-APF θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ χάλαζαν5464N-ASF καὶ2532CONJ πῦρ4442N-ASN καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV προσθήσεσθε4369V-FMI-2P μένειν3306V-PAN

29 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT αὐτῷ846D-DSM ΜωυσῆςN-NSM Ὡς3739ADV ἂν302PRT ἐξέλθω1831V-AAS-1S τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ἐκπετάσω1600V-FAI-1S τὰς3588T-APF χεῖράς5495N-APF μου1473P-GS πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF φωναὶ5456N-NPF παύσονται3973V-FMI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSF χάλαζα5464N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM ὑετὸς5205N-NSM οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S ἔτι2089ADV ἵνα2443CONJ γνῷς1097V-AAS-2S ὅτι3754CONJ τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM 3588T-NSF γῆ1065N-NSF

30 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM θεράποντές2324N-NPM σου4771P-GS ἐπίσταμαι1987V-PMI-1S ὅτι3754CONJ οὐδέπω3764ADV πεφόβησθε5399V-RMI-2P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM

31 τὸ3588T-ASN δὲ1161PRT λίνον3043N-NSN καὶ2532CONJ 3588T-NSF κριθὴ2915N-NSF ἐπλήγη4141V-API-3S 3588T-NSF γὰρ1063PRT κριθὴ2915N-NSF παρεστηκυῖα3936V-RAPNS τὸ3588T-ASN δὲ1161PRT λίνον3043N-NSN σπερματίζονV-PAPNS

32 3588T-NSM δὲ1161PRT πυρὸς4442N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF ὀλύραN-NSF οὐκ3364ADV ἐπλήγη4141V-API-3S ὄψιμα3797A-NPN γὰρ1063PRT ἦν1510V-IAI-3S

33 ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM ἀπὸ575PREP Φαραω5328N-PRI ἐκτὸς1622PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἐξεπέτασεν1600V-AAI-3S τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF φωναὶ5456N-NPF ἐπαύσαντο3973V-AMI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSF χάλαζα5464N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM ὑετὸς5205N-NSM οὐκ3364ADV ἔσταξενV-AAI-3S ἔτι2089ADV ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

34 ἰδὼν3708V-AAPNS δὲ1161PRT Φαραω5328N-PRI ὅτι3754CONJ πέπαυται3973V-RMI-3S 3588T-NSM ὑετὸς5205N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF χάλαζα5464N-NSF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF φωναί5456N-NPF προσέθετο4369V-ANI-3S τοῦ3588T-GSN ἁμαρτάνειν264V-PAN καὶ2532CONJ ἐβάρυνεν925V-IAI-3S αὐτοῦ846D-GSM τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

35 καὶ2532CONJ ἐσκληρύνθη4645V-API-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI καθάπερ2509ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM Μωυσῇ3475N-DSM

Κεφάλαιο 10

1 Εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM λέγων3004V-PAPNS Εἴσελθε1525V-AAD-2S πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI ἐγὼ1473P-NS γὰρ1063PRT ἐσκλήρυνα4645V-AAI-1S αὐτοῦ846D-GSM τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ἵνα2443CONJ ἑξῆς1836ADV ἐπέλθῃ1904V-AAS-3S τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN ταῦτα3778D-APN ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM

2 ὅπως3704CONJ διηγήσησθε1334V-AMS-2P εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὦτα3775N-APN τῶν3588T-GPN τέκνων5043N-GPN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN τέκνοις5043N-DPN τῶν3588T-GPN τέκνων5043N-GPN ὑμῶν4771P-GP ὅσα3745A-APN ἐμπέπαιχα1702V-RAI-1S τοῖς3588T-DPM Αἰγυπτίοις124N-DPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN σημεῖά4592N-APN μου1473P-GS 3739 R-APN ἐποίησα4160V-AAI-1S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ γνώσεσθε1097V-FMI-2P ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

3 εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI ἐναντίον1726PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῶν3588T-GPM Εβραίων1445N-GPM Ἕως2193PREP τίνος5100I-GSN οὐ3364ADV βούλει1014V-PMI-2S ἐντραπῆναί1788V-APN με1473P-AS ἐξαπόστειλον1821V-AAD-2S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἵνα2443CONJ λατρεύσωσίν3000V-AAS-3P μοι1473P-DS

4 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV θέλῃς2309V-PAS-2S σὺ4771P-NS ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐπάγω1863V-PAI-1S ταύτην3778D-ASF τὴν3588T-ASF ὥραν5610N-ASF αὔριον839ADV ἀκρίδα200N-ASF πολλὴν4183A-ASF ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὅριά3725N-APN σου4771P-GS

5 καὶ2532CONJ καλύψει2572V-FAI-3S τὴν3588T-ASF ὄψιν3799N-ASF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV δυνήσῃ1410V-FMI-2S κατιδεῖν2529V-AAN τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ κατέδεται2719V-FMI-3S πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN περισσὸν4053A-ASN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τὸ3588T-ASN καταλειφθέν2641V-APPAS 3739 R-NSN κατέλιπεν2641V-AAI-3S ὑμῖν4771P-DP 3588T-NSF χάλαζα5464N-NSF καὶ2532CONJ κατέδεται2719V-FMI-3S πᾶν3956A-ASN ξύλον3586N-ASN τὸ3588T-ASN φυόμενον5453V-PMPAS ὑμῖν4771P-DP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

6 καὶ2532CONJ πλησθήσονταί4130V-FPI-3P σου4771P-GS αἱ3588T-NPF οἰκίαι3614N-NPF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF οἰκίαι3614N-NPF τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF οἰκίαι3614N-NPF ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF γῇ1065N-DSF τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM 3739 R-APN οὐδέποτε3763ADV ἑωράκασιν3708V-RAI-3P οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM σου4771P-GS οὐδὲ3761CONJ οἱ3588T-NPM πρόπαπποιN-NPM αὐτῶν846D-GPM ἀφ575PREP ἧς3739 R-GSF ἡμέρας2250N-GSF γεγόνασιν1096V-RAI-3P ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ ἐκκλίνας1578V-AAPNS ΜωυσῆςN-NSM ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ἀπὸ575PREP Φαραω5328N-PRI

7 καὶ2532CONJ λέγουσιν3004V-PAI-3P οἱ3588T-NPM θεράποντες2324N-NPM Φαραω5328N-PRI πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Ἕως2193PREP τίνος5100I-GSN ἔσται1510V-FMI-3S τοῦτο3778D-NSN ἡμῖν1473P-DP σκῶλονN-NSN ἐξαπόστειλον1821V-AAD-2S τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM ὅπως3704CONJ λατρεύσωσιν3000V-AAS-3P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM αὐτῶν846D-GPM 2228CONJ εἰδέναι1492V-RAN βούλει1014V-PMI-2S ὅτι3754CONJ ἀπόλωλεν622V-RAI-3S Αἴγυπτος125N-NSF

8 καὶ2532CONJ ἀπέστρεψαν654V-AAI-3P τόν3588T-ASM τε5037PRT Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI πρὸς4314PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Πορεύεσθε4198V-PMD-2P καὶ2532CONJ λατρεύσατε3000V-AAD-2P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ὑμῶν4771P-GP τίνες5100I-NPM δὲ1161PRT καὶ2532CONJ τίνες5100I-NPM εἰσὶν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM πορευόμενοι4198V-PMPNP

9 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S ΜωυσῆςN-NSM Σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM νεανίσκοις3495N-DPM καὶ2532CONJ πρεσβυτέροις4245A-DPM πορευσόμεθα4198V-FMI-1P σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM καὶ2532CONJ θυγατράσιν2364N-DPF καὶ2532CONJ προβάτοις4263N-DPN καὶ2532CONJ βουσὶν1016N-DPM ἡμῶν1473P-GP ἔστιν1510V-PAI-3S γὰρ1063PRT ἑορτὴ1859N-NSF κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP

10 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Ἔστω1510V-PAD-3S οὕτως3778ADV κύριος2962N-NSM μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP καθότι2530ADV ἀποστέλλω649V-PAI-1S ὑμᾶς4771P-AP μὴ3165ADV καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀποσκευὴνN-ASF ὑμῶν4771P-GP ἴδετε3708V-AAD-2P ὅτι3754CONJ πονηρία4189N-NSF πρόκειται4295V-PMI-3S ὑμῖν4771P-DP

11 μὴ3165ADV οὕτως3778ADV πορευέσθωσαν4198V-PMD-3P δὲ1161PRT οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM καὶ2532CONJ λατρεύσατε3000V-AAD-2P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM τοῦτο3778D-ASN γὰρ1063PRT αὐτοὶ846D-NPM ζητεῖτε2212V-PAI-2P ἐξέβαλον1544V-AAI-3P δὲ1161PRT αὐτοὺς846D-APM ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN Φαραω5328N-PRI

12 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Ἔκτεινον1614V-AAD-2S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἐπὶ1909PREP γῆν1065N-ASF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἀναβήτω305V-AAD-3S ἀκρὶς200N-NSF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ κατέδεται2719V-FMI-3S πᾶσαν3956A-ASF βοτάνην1008N-ASF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM τῶν3588T-GPN ξύλων3586N-GPN ὃν3739 R-ASM ὑπελίπετο5275V-ANI-3S 3588T-NSF χάλαζα5464N-NSF

13 καὶ2532CONJ ἐπῆρεν1869V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανόν3772N-ASM καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ἐπήγαγεν1863V-AAI-3S ἄνεμον417N-ASM νότον3558N-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF ἐκείνην1565D-ASF καὶ2532CONJ ὅλην3650A-ASF τὴν3588T-ASF νύκτα3571N-ASF τὸ3588T-NSN πρωὶ4404ADV ἐγενήθη1096V-API-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄνεμος417N-NSM 3588T-NSM νότος3558N-NSM ἀνέλαβεν353V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ἀκρίδα200N-ASF

14 καὶ2532CONJ ἀνήγαγεν321V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF γῆν1065N-ASF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ κατέπαυσεν2664V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὅρια3725N-APN Αἰγύπτου125N-GSF πολλὴ4183A-NSF σφόδρα4970ADV προτέρα4387A-APN αὐτῆς846D-GSF οὐ3364ADV γέγονεν1096V-RAI-3S τοιαύτη5108A-NSF ἀκρὶς200N-NSF καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S οὕτως3778ADV

15 καὶ2532CONJ ἐκάλυψεν2572V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ὄψιν3799N-ASF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐφθάρη5351V-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532CONJ κατέφαγεν2719V-AAI-3S πᾶσαν3956A-ASF βοτάνην1008N-ASF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ πάντα3956A-ASM τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM τῶν3588T-GPN ξύλων3586N-GPN ὃς3739 R-NSM ὑπελείφθη5275V-API-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF χαλάζης5464N-GSF οὐχ3364ADV ὑπελείφθη5275V-API-3S χλωρὸν5515A-ASN οὐδὲν3762A-ASN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ξύλοις3586N-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF βοτάνῃ1008N-DSF τοῦ3588T-GSN πεδίουN-GSN ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF γῇ1065N-DSF Αἰγύπτου125N-GSF

16 κατέσπευδενV-IAI-3S δὲ1161PRT Φαραω5328N-PRI καλέσαι2564V-AAN Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἡμάρτηκα264V-RAI-1S ἐναντίον1726PREP κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ὑμᾶς4771P-AP

17 προσδέξασθε4327V-AMD-2P οὖν3767PRT μου1473P-GS τὴν3588T-ASF ἁμαρτίαν266N-ASF ἔτι2089ADV νῦν3568ADV καὶ2532CONJ προσεύξασθε4336V-AMI-2P πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ περιελέτω4014V-AAD-3S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS τὸν3588T-ASM θάνατον2288N-ASM τοῦτον3778D-ASM

18 ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM ἀπὸ575PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ηὔξατο2172V-ANI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM

19 καὶ2532CONJ μετέβαλεν3328V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἄνεμον417N-ASM ἀπὸ575PREP θαλάσσης2281N-GSF σφοδρόν4971A-ASM καὶ2532CONJ ἀνέλαβεν353V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ἀκρίδα200N-ASF καὶ2532CONJ ἐνέβαλεν1685V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἐρυθρὰν2063A-ASF θάλασσαν2281N-ASF καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπελείφθη5275V-API-3S ἀκρὶς200N-NSF μία1520A-NSF ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF γῇ1065N-DSF Αἰγύπτου125N-GSF

20 καὶ2532CONJ ἐσκλήρυνεν4645V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI

21 Εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Ἔκτεινον1614V-AAD-2S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF σου4771P-GS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανόν3772N-ASM καὶ2532CONJ γενηθήτω1096V-APD-3S σκότος4655N-NSN ἐπὶ1909PREP γῆν1065N-ASF Αἰγύπτου125N-GSF ψηλαφητὸνA-NSN σκότος4655N-NSN

22 ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανόν3772N-ASM καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S σκότος4655N-NSN γνόφος1105N-NSM θύελλα2366N-NSF ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF γῆν1065N-ASF Αἰγύπτου125N-GSF τρεῖς5140A-APF ἡμέρας2250N-APF

23 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἶδεν3708V-AAI-3S οὐδεὶς3762A-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM τρεῖς5140A-APF ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐξανέστη1817V-AAI-3S οὐδεὶς3762A-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κοίτης2845N-GSF αὐτοῦ846D-GSM τρεῖς5140A-APF ἡμέρας2250N-APF πᾶσι3956A-DPM δὲ1161PRT τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI ἦν1510V-IAI-3S φῶς5457N-ASN ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM οἷς3739 R-DPM κατεγίνοντοV-IMI-3P

24 καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S Φαραω5328N-PRI Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI λέγων3004V-PAPNS ΒαδίζετεV-PAD-2P λατρεύσατε3000V-AAD-2P κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ὑμῶν4771P-GP πλὴν4133ADV τῶν3588T-GPN προβάτων4263N-GPN καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM βοῶν1016N-GPM ὑπολίπεσθε5275V-AMD-2P καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀποσκευὴ643N-NSF ὑμῶν4771P-GP ἀποτρεχέτωV-PAD-3S μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP

25 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM Ἀλλὰ235CONJ καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS δώσεις1325V-FAI-3S ἡμῖν1473P-DP ὁλοκαυτώματα3646N-APN καὶ2532CONJ θυσίας2378N-APF 3739 R-APN ποιήσομεν4160V-FAI-1P κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP

26 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κτήνη2934N-APN ἡμῶν1473P-GP πορεύσεται4198V-FMI-3S μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπολειψόμεθα5275V-FMI-1P ὁπλήνN-ASF ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM γὰρ1063PRT λημψόμεθα2983V-FMI-1P λατρεῦσαι3000V-AAN κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP ἡμεῖς1473P-NP δὲ1161PRT οὐκ3364ADV οἴδαμεν1492V-RAI-1P τί5100I-ASN λατρεύσωμεν3000V-AAS-1P κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ἐλθεῖν2064V-AAN ἡμᾶς1473P-AP ἐκεῖ1563ADV

27 ἐσκλήρυνεν4645V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐβουλήθη1014V-API-3S ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN αὐτούς846D-APM

28 καὶ2532CONJ λέγει3004V-PAI-3S Φαραω5328N-PRI Ἄπελθε565V-AAD-2S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS πρόσεχε4337V-PAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM ἔτι2089ADV προσθεῖναι4369V-AAN ἰδεῖν3708V-AAN μου1473P-GS τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN 3739 R-DSF δ1161PRT ἂν302PRT ἡμέρᾳ2250N-DSF ὀφθῇς3708V-APS-2S μοι1473P-DS ἀποθανῇ599V-FMI-2S

29 λέγει3004V-PAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM Εἴρηκας2046V-RAI-2S οὐκέτι3765ADV ὀφθήσομαί3708V-FPI-1S σοι4771P-DS εἰς1519PREP πρόσωπον4383N-ASN

Κεφάλαιο 11

1 Εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Ἔτι2089ADV μίαν1520A-ASF πληγὴν4127N-ASF ἐπάξω1863V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐπ1909PREP Αἴγυπτον125N-ASF καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἐξαποστελεῖ1821V-FAI-3S ὑμᾶς4771P-AP ἐντεῦθεν1782ADV ὅταν3752ADV δὲ1161PRT ἐξαποστέλλῃ1821V-PAS-3S ὑμᾶς4771P-AP σὺν4862PREP παντὶ3956A-DSN ἐκβαλεῖ1544V-FAI-3S ὑμᾶς4771P-AP ἐκβολῇ1546N-DSF

2 λάλησον2980V-AAD-2S οὖν3767PRT κρυφῇ2931ADV εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὦτα3775N-APN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ αἰτησάτω154V-AAD-3S ἕκαστος1538A-NSM παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV καὶ2532CONJ γυνὴ1135N-NSF παρὰ3844PREP τῆς3588T-GSF πλησίον4139ADV σκεύη4632N-APN ἀργυρᾶ693A-APN καὶ2532CONJ χρυσᾶ5552A-APN καὶ2532CONJ ἱματισμόν2441N-ASM

3 κύριος2962N-NSM δὲ1161PRT ἔδωκεν1325V-AAI-3S τὴν3588T-ASF χάριν5485N-ASF τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM αὐτοῦ846D-GSM ἐναντίον1726PREP τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM καὶ2532CONJ ἔχρησαν5531V-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ΜωυσῆςN-NSM μέγας3173A-NSM ἐγενήθη1096V-API-3S σφόδρα4970ADV ἐναντίον1726PREP τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM καὶ2532CONJ ἐναντίον1726PREP Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ ἐναντίον1726PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM θεραπόντων2324N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

4 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΜωυσῆςN-NSM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Περὶ4012PREP μέσας3319A-APF νύκτας3571N-APF ἐγὼ1473P-NS εἰσπορεύομαι1531V-PMI-1S εἰς1519PREP μέσον3319A-ASM Αἰγύπτου125N-GSF

5 καὶ2532CONJ τελευτήσει5053V-FAI-3S πᾶν3956A-ASM πρωτότοκον4416A-ASM ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Αἰγύπτῳ125N-DSF ἀπὸ575PREP πρωτοτόκου4416A-GSM Φαραω5328N-PRI ὃς3739 R-NSM κάθηται2521V-PMI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM καὶ2532CONJ ἕως2193PREP πρωτοτόκου4416A-GSM τῆς3588T-GSF θεραπαίνηςN-GSF τῆς3588T-GSF παρὰ3844PREP τὸν3588T-ASM μύλον3458N-ASM καὶ2532CONJ ἕως2193PREP πρωτοτόκου4416A-GSM παντὸς3956A-GSN κτήνους2934N-GSN

6 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S κραυγὴ2906N-NSF μεγάλη3173A-NSF κατὰ2596PREP πᾶσαν3956A-ASF γῆν1065N-ASF Αἰγύπτου125N-GSF ἥτις3748RI-NSF τοιαύτη5108A-NSF οὐ3364ADV γέγονεν1096V-RAI-3S καὶ2532CONJ τοιαύτη5108A-NSF οὐκέτι3765ADV προστεθήσεται4369V-FPI-3S

7 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI οὐ3364ADV γρύξειV-FAI-3S κύων2965N-NSM τῇ3588T-DSF γλώσσῃ1100N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP ἀνθρώπου444N-GSM ἕως2193PREP κτήνους2934N-GSN ὅπως3704CONJ εἰδῇς1492V-RAS-2S ὅσα3745A-APN παραδοξάσειV-FAI-3S κύριος2962N-NSM ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASM τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

8 καὶ2532CONJ καταβήσονται2597V-FMI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM παῖδές3816N-NPM σου4771P-GS οὗτοι3778D-NPM πρός4314PREP με1473P-AS καὶ2532CONJ προκυνήσουσίνV-FAI-3P με1473P-AS λέγοντες3004V-PAPNP Ἔξελθε1831V-AAD-2S σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαός2992N-NSM σου4771P-GS οὗ3739 R-GSM σὺ4771P-NS ἀφηγῇV-PMI-2S καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN ἐξελεύσομαι1831V-FMI-1S ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜωυσῆςN-NSM ἀπὸ575PREP Φαραω5328N-PRI μετὰ3326PREP θυμοῦ2372N-GSM

9 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM Οὐκ3364ADV εἰσακούσεται1522V-FMI-3S ὑμῶν4771P-GP Φαραω5328N-PRI ἵνα2443CONJ πληθύνων4129V-PAPNS πληθύνω4129V-AAS-1S μου1473P-GS τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN τέρατα5059N-APN ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Αἰγύπτῳ125N-DSF

10 ΜωυσῆςN-NSM δὲ1161PRT καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI ἐποίησαν4160V-AAI-3P πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σημεῖα4592N-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN τέρατα5059N-APN ταῦτα3778D-APN ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Αἰγύπτῳ125N-DSF ἐναντίον1726PREP Φαραω5328N-PRI ἐσκλήρυνεν4645V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF Φαραω5328N-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠθέλησεν2309V-AAI-3S ἐξαποστεῖλαι1821V-AAN τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF

Κεφάλαιο 12

1 Εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Μωυσῆν3475N-ASM καὶ2532CONJ Ααρων2N-PRI ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Αἰγύπτου125N-GSF λέγων3004V-PAPNS

2 3588T-NSM μὴν3303N-NSM οὗτος3778D-NSM ὑμῖν4771P-DP ἀρχὴ746N-NSF μηνῶν3303N-GPM πρῶτός4413A-NSMS ἐστιν1510V-PAI-3S ὑμῖν4771P-DP ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM μησὶν3303N-DPM τοῦ3588T-GSM ἐνιαυτοῦ1763N-GSM

3 λάλησον2980V-AAD-2S πρὸς4314PREP πᾶσαν3956A-ASF συναγωγὴν4864N-ASF υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI λέγων3004V-PAPNS Τῇ3588T-DSF δεκάτῃ1182A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τούτου3778D-GSM λαβέτωσαν2983V-AAD-3P ἕκαστος1538A-NSM πρόβατον4263N-ASN κατ2596PREP οἴκους3624N-APM πατριῶν3965A-GPM ἕκαστος1538A-NSM πρόβατον4263N-ASN κατ2596PREP οἰκίαν3614N-ASF

4 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ὀλιγοστοὶA-NPM ὦσιν1510V-PAS-3P οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF ὥστε5620CONJ μὴ3165ADV ἱκανοὺς2425A-APM εἶναι1510V-PAN εἰς1519PREP πρόβατον4263N-ASN συλλήμψεται4815V-FMI-3S μεθ3326PREP ἑαυτοῦ1438D-GSM τὸν3588T-ASM γείτονα1069N-ASM τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ψυχῶν5590N-GPF ἕκαστος1538A-NSM τὸ3588T-ASN ἀρκοῦν714V-PAPAS αὐτῷ846D-DSM συναριθμήσεταιV-FMI-3S εἰς1519PREP πρόβατον4263N-ASN

5 πρόβατον4263N-NSN τέλειον5046A-NSN ἄρσεν730A-NSN ἐνιαύσιονA-NSN ἔσται1510V-FMI-3S ὑμῖν4771P-DP ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἀρνῶν704N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ἐρίφων2056N-GPM λήμψεσθε2983V-FMI-2P

6 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὑμῖν4771P-DP διατετηρημένον1301V-RPPNS ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF τεσσαρεσκαιδεκάτης5065A-GSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τούτου3778D-GSM καὶ2532CONJ σφάξουσιν4969V-FAI-3P αὐτὸ846D-ASN πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN πλῆθος4128N-ASN συναγωγῆς4864N-GSF υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI πρὸς4314PREP ἑσπέραν2073N-ASF

7 καὶ2532CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN αἵματος129N-GSN καὶ2532CONJ θήσουσιν5087V-FAI-3P ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPM δύο1417N-NUI σταθμῶνN-GPM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF φλιὰνN-ASF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM οἴκοις3624N-DPM ἐν1722PREP οἷς3739 R-DPM ἐὰν1437CONJ φάγωσιν2068V-AAS-3P αὐτὰ846D-APN ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM

8 καὶ2532CONJ φάγονται2068V-FMI-3P τὰ3588T-APN κρέα2907N-APN τῇ3588T-DSF νυκτὶ3571N-DSF ταύτῃ3778D-DSF ὀπτὰ3702A-APN πυρὶ4442N-DSN καὶ2532CONJ ἄζυμα106A-APN ἐπὶ1909PREP πικρίδωνN-GPF ἔδονται2068V-FMI-3P

9 οὐκ3364ADV ἔδεσθε2068V-FMI-2P ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM ὠμὸν3676N-ASM οὐδὲ3761CONJ ἡψημένονV-AMPAS ἐν1722PREP ὕδατι5204N-DSN ἀλλ235CONJ 2228CONJ ὀπτὰ3702A-APN πυρί4442N-DSN κεφαλὴν2776N-ASF σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM ποσὶν4228N-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN ἐνδοσθίοιςN-DPN

10 οὐκ3364ADV ἀπολείψετε620V-FAI-2P ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM ἕως2193PREP πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ ὀστοῦν3747N-ASN οὐ3364ADV συντρίψετε4937V-FAI-2P ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM τὰ3588T-APN δὲ1161PRT καταλειπόμενα2641V-PMPAP ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM ἕως2193PREP πρωὶ4404ADV ἐν1722PREP πυρὶ4442N-DSN κατακαύσετε2618V-FAI-2P

11 οὕτως3778ADV δὲ1161PRT φάγεσθε2068V-FMI-2P αὐτό846D-ASN αἱ3588T-NPF ὀσφύες3751N-NPF ὑμῶν4771P-GP περιεζωσμέναι4024V-RPPNP καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὑποδήματα5266N-APN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ποσὶν4228N-DPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF βακτηρίαιN-NPF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χερσὶν5495N-DPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἔδεσθε2068V-FMI-2P αὐτὸ846D-ASN μετὰ3326PREP σπουδῆς4710N-GSF πασχα3957N-PRI ἐστὶν1510V-PAI-3S κυρίῳ2962N-DSM

12 καὶ2532CONJ διελεύσομαι1330V-FMI-1S ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Αἰγύπτῳ125N-DSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF νυκτὶ3571N-DSF ταύτῃ3778D-DSF καὶ2532CONJ πατάξω3960V-FAI-1S πᾶν3956A-ASM πρωτότοκον4416A-ASM ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Αἰγύπτῳ125N-DSF ἀπὸ575PREP ἀνθρώπου444N-GSM ἕως2193PREP κτήνους2934N-GSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM θεοῖς2316N-DPM τῶν3588T-GPM Αἰγυπτίων124N-GPM ποιήσω4160V-AAS-1S τὴν3588T-ASF ἐκδίκησιν1557N-ASF ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

13 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN αἷμα129N-NSN ὑμῖν4771P-DP ἐν1722PREP σημείῳ4592N-DSN ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPF οἰκιῶν3614N-GPF ἐν1722PREP αἷς3739 R-DPF ὑμεῖς4771P-NP ἐστε1510V-PAI-2P ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ὄψομαι3708V-FMI-1S τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN καὶ2532CONJ σκεπάσωV-AAS-1S ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP πληγὴ4127N-NSF τοῦ3588T-GSN ἐκτριβῆναιV-APN ὅταν3752ADV παίω3817V-PAI-1S ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Αἰγύπτῳ125N-DSF

14 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF ὑμῖν4771P-DP αὕτη3778D-NSF μνημόσυνον3422N-NSN καὶ2532CONJ ἑορτάσετε1858V-FAI-2P αὐτὴν846D-ASF ἑορτὴν1859N-ASF κυρίῳ2962N-DSM εἰς1519PREP πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF γενεὰς1074N-APF ὑμῶν4771P-GP νόμιμον3545A-ASN αἰώνιον166A-ASN ἑορτάσετε1858V-FAI-2P αὐτήν846D-ASF

15 ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέρας2250N-APF ἄζυμα106A-APN ἔδεσθε2068V-FMI-2P ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF τῆς3588T-GSF πρώτης4413A-GSFS ἀφανιεῖτε853V-FAI-2P ζύμην2219N-ASF ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF οἰκιῶν3614N-GPF ὑμῶν4771P-GP πᾶς3956A-NSM ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT φάγῃ2068V-FMI-2S ζύμην2219N-ASF ἐξολεθρευθήσεται1842V-FPI-3S 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF ἐκείνη1565D-NSF ἐξ1537PREP Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF τῆς3588T-GSF πρώτης4413A-GSFS ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF τῆς3588T-GSF ἑβδόμης1442A-GSF

16 καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF 3588T-NSF πρώτη4413A-NSFS κληθήσεται2564V-FPI-3S ἁγία40A-APN καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF 3588T-NSF ἑβδόμη1442A-NSF κλητὴ2822A-NSF ἁγία40A-NSF ἔσται1510V-FMI-3S ὑμῖν4771P-DP πᾶν3956A-ASN ἔργον2041N-ASN λα