Ησαΐας

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Ὅρασις3706N-NSF ἣν3739 R-ASF εἶδεν3708V-AAI-3S Ησαιας2268N-PRI υἱὸς5207N-NSM Αμως301N-PRI ἣν3739 R-ASF εἶδεν3708V-AAI-3S κατὰ2596ADV τῆς3588T-GSF Ιουδαίας2449N-GSF καὶ2532CONJ κατὰ2596ADV Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP βασιλείᾳ932N-DSF Οζιου3604N-GSM καὶ2532CONJ Ιωαθαμ2488N-PRI καὶ2532CONJ Αχαζ881N-PRI καὶ2532CONJ Εζεκιου1478N-GSM οἳ3739 R-NPM ἐβασίλευσαν936V-AAI-3P τῆς3588T-GSF Ιουδαίας2449N-GSF

2 Ἄκουε191V-PAD-2S οὐρανέ3772N-VSM καὶ2532CONJ ἐνωτίζου1801V-PMD-2S γῆ1065N-VSF ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S υἱοὺς5207N-APM ἐγέννησα1080V-AAI-1S καὶ2532CONJ ὕψωσα5312V-AAI-1S αὐτοὶ846D-NPM δέ1161PRT με1473P-AS ἠθέτησαν114V-AAI-3P

3 ἔγνω1097V-AAI-3S βοῦς1016N-NSM τὸν3588T-ASM κτησάμενον2932V-AMPAS καὶ2532CONJ ὄνος3688N-NSM τὴν3588T-ASF φάτνην5336N-ASF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM Ισραηλ2474N-PRI δέ1161PRT με1473P-AS οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαός2992N-NSM με1473P-AS οὐ3364ADV συνῆκεν4920V-AAI-3S

4 οὐαὶ3759INJ ἔθνος1484N-NSN ἁμαρτωλόν268A-NSN λαὸς2992N-NSM πλήρης4134A-NSM ἁμαρτιῶν266N-GPF σπέρμα4690N-NSN πονηρόν4190A-NSN υἱοὶ5207N-NPM ἄνομοι459A-NPM ἐγκατελίπατε1459V-AAI-2P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ παρωργίσατε3949V-AAI-2P τὸν3588T-ASM ἅγιον40A-ASM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

5 τί5100I-ASN ἔτι2089ADV πληγῆτε4141V-APS-2P προστιθέντες4369V-PAPNP ἀνομίαν458N-ASF πᾶσα3956A-NSF κεφαλὴ2776N-NSF εἰς1519PREP πόνον4192N-ASM καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF καρδία2588N-NSF εἰς1519PREP λύπην3077N-ASF

6 ἀπὸ575PREP ποδῶν4228N-GPM ἕως2193CONJ κεφαλῆς2776N-GSF οὔτε3777CONJ τραῦμα5134N-NSN οὔτε3777CONJ μώλωψ3468N-NSM οὔτε3777CONJ πληγὴ4127N-NSF φλεγμαίνουσαV-PAPNS οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S μάλαγμαN-ASN ἐπιθεῖναι2007V-AAN οὔτε3777CONJ ἔλαιον1637N-ASN οὔτε3777CONJ καταδέσμουςN-APN

7 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ὑμῶν4771P-GP ἔρημος2048N-NSF αἱ3588T-NPF πόλεις4172N-NPF ὑμῶν4771P-GP πυρίκαυστοιN-NPM τὴν3588T-ASF χώραν5561N-ASF ὑμῶν4771P-GP ἐνώπιον1799PREP ὑμῶν4771P-GP ἀλλότριοι245A-NPM κατεσθίουσιν2719V-PAI-3P αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἠρήμωται2049V-ANI-3S κατεστραμμένη2690V-RMPNS ὑπὸ5259PREP λαῶν2992N-GPM ἀλλοτρίων245A-GPM

8 ἐγκαταλειφθήσεται1459V-FPI-3S 3588T-NSF θυγάτηρ2364N-NSF Σιων4622N-PRI ὡς3739ADV σκηνὴ4633N-NSF ἐν1722PREP ἀμπελῶνι290N-DSM καὶ2532CONJ ὡς3739ADV ὀπωροφυλάκιονN-NSN ἐν1722PREP σικυηράτῳN-DSN ὡς3739ADV πόλις4172N-NSF πολιορκουμένηV-PMPNS

9 καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ μὴ3165ADV κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI ἐγκατέλιπεν1459V-AAI-3S ἡμῖν1473P-DP σπέρμα4690N-ASN ὡς3739ADV Σοδομα4670N-PRI ἂν302PRT ἐγενήθημεν1096V-API-1P καὶ2532CONJ ὡς3739ADV Γομορρα1116N-PRI ἂν302PRT ὡμοιώθημεν3666V-API-1P

10 Ἀκούσατε191V-AAD-2P λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM ἄρχοντες758N-NPM Σοδομων4670N-PRI προσέχετε4337V-PAD-2P νόμον3551N-ASM θεοῦ2316N-GSM λαὸς2992N-NSM Γομορρας1116N-PRI

11 τί5100I-ASN μοι1473P-DS πλῆθος4128N-NSM τῶν3588T-GPF θυσιῶν2378N-GPF ὑμῶν4771P-GP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM πλήρης4134A-NSF εἰμὶ1510V-PAI-1S ὁλοκαυτωμάτων3646N-GPN κριῶνN-GPM καὶ2532CONJ στέαρN-ASN ἀρνῶν704N-GPM καὶ2532CONJ αἷμα129N-ASN ταύρων5022N-GPM καὶ2532CONJ τράγων5131N-GPM οὐ3364ADV βούλομαι1014V-PMI-1S

12 οὐδ3761CONJ ἐὰν1437CONJ ἔρχησθε2064V-PMS-2P ὀφθῆναί3708V-APN μοι1473P-DS τίς5100I-NSM γὰρ1063PRT ἐξεζήτησεν1567V-AAI-3S ταῦτα3778D-APN ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF ὑμῶν4771P-GP πατεῖν3961V-PAN τὴν3588T-ASF αὐλήν833N-ASF μου1473P-GS

13 οὐ3364ADV προσθήσεσθε4369V-FMI-2P ἐὰν1437CONJ φέρητε5342V-PAS-2P σεμίδαλιν4585N-ASF μάταιον3152A-ASN θυμίαμα2368N-ASN βδέλυγμά946N-NSN μοί1473P-DS ἐστιν1510V-PAI-3S τὰς3588T-APF νουμηνίας3561N-APF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN σάββατα4521N-NPN καὶ2532CONJ ἡμέραν2250N-ASF μεγάλην3173A-ASF οὐκ3364ADV ἀνέχομαι430V-PMI-1S νηστείαν3521N-ASF καὶ2532CONJ ἀργίανN-ASF

14 καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF νουμηνίας3561N-APF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἑορτὰς1859N-APF ὑμῶν4771P-GP μισεῖ3404V-PAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ἐγενήθητέ1096V-API-2P μοι1473P-DS εἰς1519PREP πλησμονήν4140N-ASF οὐκέτι3765ADV ἀνήσω447V-FAI-1S τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF ὑμῶν4771P-GP

15 ὅταν3752ADV τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐκτείνητε1614V-AAS-2P πρός4314PREP με1473P-AS ἀποστρέψω654V-FAI-1S τοὺς3588T-APM ὀφθαλμούς3788N-APM μου1473P-GS ἀφ575PREP ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ πληθύνητε4129V-PAS-2P τὴν3588T-ASF δέησιν1162N-ASF οὐκ3364ADV εἰσακούσομαι1522V-FMI-1S ὑμῶν4771P-GP αἱ3588T-NPF γὰρ1063PRT χεῖρες5495N-NPF ὑμῶν4771P-GP αἵματος129N-GSN πλήρεις4134A-NPM

16 λούσασθε3068V-AMD-2P καθαροὶ2513A-NPM γένεσθε1096V-AMD-2P ἀφέλετε851V-AAD-2P τὰς3588T-APF πονηρίας4189N-APF ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF ψυχῶν5590N-GPF ὑμῶν4771P-GP ἀπέναντι561ADV τῶν3588T-GPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM μου1473P-GS παύσασθε3973V-AMD-2P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF πονηριῶν4189N-GPF ὑμῶν4771P-GP

17 μάθετε3129V-AAD-2P καλὸν2570A-ASM ποιεῖν4160V-PAN ἐκζητήσατε1567V-AAD-2P κρίσιν2920N-ASF ῥύσασθε4506V-APD-2P ἀδικούμενον91V-PMPAS κρίνατε2919V-AAD-2P ὀρφανῷ3737A-DSM καὶ2532CONJ δικαιώσατε1344V-AAD-2P χήραν5503N-ASF

18 καὶ2532CONJ δεῦτε1205ADV καὶ2532CONJ διελεγχθῶμενV-AAS-1P λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ ὦσιν1510V-AAS-3P αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF ὑμῶν4771P-GP ὡς3739ADV φοινικοῦνA-NSN ὡς3739ADV χιόνα5510A-ASF λευκανῶ3021V-FAI-1S ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ὦσιν1510V-PAS-3P ὡς3739ADV κόκκινον2847A-ASM ὡς3739ADV ἔριον2053N-ASN λευκανῶ3021V-FAI-1S

19 καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ θέλητε2309V-PAS-2P καὶ2532CONJ εἰσακούσητέ1522V-AAS-2P μου1473P-GS τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF φάγεσθε2068V-FMI-2P

20 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV θέλητε2309V-PAS-2P μηδὲ3366CONJ εἰσακούσητέ1522V-AAS-2P μου1473P-GS μάχαιρα3162N-NSF ὑμᾶς4771P-AP κατέδεται2719V-FMI-3S τὸ3588T-ASN γὰρ1063PRT στόμα4750N-NSN κυρίου2962N-GSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ταῦτα3778D-APN

21 Πῶς4459ADV ἐγένετο1096V-ANI-3S πόρνη4204N-NSF πόλις4172N-NSF πιστὴ4103A-NSF Σιων4622N-PRI πλήρης4134A-NSM κρίσεως2920N-GSF ἐν1722PREP 3739 R-DSF δικαιοσύνη1343N-NSF ἐκοιμήθη2837V-API-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF νῦν3568ADV δὲ1161PRT φονευταίN-NPM

22 τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-NSN ὑμῶν4771P-GP ἀδόκιμον96A-NSM οἱ3588T-NPM κάπηλοίN-NPM σου4771P-GS μίσγουσι3396V-PAI-3P τὸν3588T-ASM οἶνον3631N-ASM ὕδατι5204N-DSN

23 οἱ3588T-NPM ἄρχοντές758N-NPM σου4771P-GS ἀπειθοῦσιν544V-PAI-3P κοινωνοὶ2844N-NPM κλεπτῶν2812N-GPM ἀγαπῶντες25V-PAPNP δῶρα1435N-APN διώκοντες1377V-PAPNP ἀνταπόδομα468N-ASN ὀρφανοῖς3737A-DPM οὐ3364ADV κρίνοντες2919V-PAPNP καὶ2532CONJ κρίσιν2920N-ASF χηρῶν5503N-GPF οὐ3364ADV προσέχοντες4337V-PAPNP

24 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S 3588T-NSM δεσπότης1203N-NSM κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI Οὐαὶ3759INJ οἱ3588T-NPM ἰσχύοντες2480V-PAPNP Ισραηλ2474N-PRI οὐ3364ADV παύσεται3973V-FMI-3S γάρ1063PRT μου1473P-GS 3588T-NSM θυμὸς2372N-NSM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ὑπεναντίοις5227A-DPM καὶ2532CONJ κρίσιν2920N-ASF ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM μου1473P-GS ποιήσω4160V-FAI-1S

25 καὶ2532CONJ ἐπάξω1863V-FAI-1S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS καὶ2532CONJ πυρώσω4448V-FAI-1S σε4771P-AS εἰς1519PREP καθαρόν2513A-ASM τοὺς3588T-APM δὲ1161PRT ἀπειθοῦντας544V-PAPAP ἀπολέσω622V-AAS-1S καὶ2532CONJ ἀφελῶ851V-FAI-1S πάντας3956A-APM ἀνόμους459A-APM ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ πάντας3956A-APM ὑπερηφάνους5244A-APM ταπεινώσω5013V-FAI-1S

26 καὶ2532CONJ ἐπιστήσω2186V-FAI-1S τοὺς3588T-APM κριτάς2923N-APM σου4771P-GS ὡς3739ADV τὸ3588T-ASN πρότερον4387A-NSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM συμβούλους4825N-APM σου4771P-GS ὡς3739ADV τὸ3588T-ASN ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN κληθήσῃ2564V-FPI-2S Πόλις4172N-NSF δικαιοσύνης1343N-GSF μητρόπολις3390N-NSF πιστὴ4103A-NSF Σιων4622N-PRI

27 μετὰ3326PREP γὰρ1063PRT κρίματος2917N-GSN σωθήσεται4982V-FPI-3S 3588T-NSF αἰχμαλωσία161N-NSF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ἐλεημοσύνης1654N-GSF

28 καὶ2532CONJ συντριβήσονται4937V-FPI-3P οἱ3588T-NPM ἄνομοι459A-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἁμαρτωλοὶ268A-NPM ἅμα260ADV καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐγκαταλείποντες1459V-PAPNP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM συντελεσθήσονται4931V-FPI-3P

29 διότι1360CONJ αἰσχυνθήσονται153V-FPI-3P ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPN εἰδώλοις1497N-DPN αὐτῶν846D-GPM 3739 R-APN αὐτοὶ846D-NPM ἠβούλοντο1014V-AMI-3P καὶ2532CONJ ἐπῃσχύνθησαν1870V-API-3P ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM κήποις2779N-DPM αὐτῶν846D-GPM 3739 R-APN ἐπεθύμησαν1937V-AAI-3P

30 ἔσονται1510V-FMI-3P γὰρ1063PRT ὡς3739ADV τερέβινθοςN-NSF ἀποβεβληκυῖα577V-RAPNS τὰ3588T-APN φύλλα5444N-APN καὶ2532CONJ ὡς3739ADV παράδεισος3857N-NSM ὕδωρ5204N-NSN μὴ3165ADV ἔχων2192V-PAPNS

31 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF ἰσχὺς2479N-NSF αὐτῶν846D-GPF ὡς3739ADV καλάμη2562N-NSF στιππύουA-GSN καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἐργασίαι2039N-NPF αὐτῶν846D-GPF ὡς3739ADV σπινθῆρεςN-APN πυρός4442N-GSN καὶ2532CONJ κατακαυθήσονται2618V-FPI-3P οἱ3588T-NPM ἄνομοι459A-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἁμαρτωλοὶ268A-NPM ἅμα260ADV καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM σβέσων4570V-PAPNS

Κεφάλαιο 2

1 3588T-NSM λόγος3056N-NSM 3588T-NSM γενόμενος1096V-AMPNS παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ησαιαν2268N-PRI υἱὸν5207N-ASM Αμως301N-PRI περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF Ιουδαίας2449N-GSF καὶ2532CONJ περὶ4012PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

2 Ὅτι3754CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἐσχάταις2078A-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐμφανὲς1717A-ASN τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐπ1909PREP ἄκρων206A-GPM τῶν3588T-GPM ὀρέων3735N-GPN καὶ2532CONJ ὑψωθήσεται5312V-FPI-3S ὑπεράνω5231ADV τῶν3588T-GPM βουνῶν1015N-GPM καὶ2532CONJ ἥξουσιν1854V-FAI-3P ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN

3 καὶ2532CONJ πορεύσονται4198V-FMI-3P ἔθνη1484N-NPN πολλὰ4183A-NPN καὶ2532CONJ ἐροῦσιν2046V-FAI-3P Δεῦτε1205ADV καὶ2532CONJ ἀναβῶμεν305V-AAS-1P εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ ἀναγγελεῖ312V-FAI-3S ἡμῖν1473P-DP τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πορευσόμεθα4198V-FMI-1P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF ἐκ1537PREP γὰρ1063PRT Σιων4622N-PRI ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S νόμος3551N-NSM καὶ2532CONJ λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM ἐξ1537PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

4 καὶ2532CONJ κρινεῖ2919V-FAI-3S ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN καὶ2532CONJ ἐλέγξει1651V-FAI-3S λαὸν2992N-ASM πολύν4183A-ASM καὶ2532CONJ συγκόψουσινV-FAI-3P τὰς3588T-APF μαχαίρας3162N-APF αὐτῶν846D-GPF εἰς1519PREP ἄροτρα723N-APN καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ζιβύναςN-APF αὐτῶν846D-GPF εἰς1519PREP δρέπανα1407N-APN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV λήμψεται2983V-FMI-3S ἔτι2089ADV ἔθνος1484N-NSN ἐπ1909PREP ἔθνος1484N-ASN μάχαιραν3162N-ASF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV μάθωσιν3129V-AAS-3P ἔτι2089ADV πολεμεῖν4170V-PAN

5 Καὶ2532CONJ νῦν3568ADV 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM Ιακωβ2384N-PRI δεῦτε1205ADV πορευθῶμεν4198V-APS-1P τῷ3588T-DSN φωτὶ5457N-DSN κυρίου2962N-GSM

6 ἀνῆκεν447V-AAI-3S γὰρ1063PRT τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846D-GSM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ὅτι3754CONJ ἐνεπλήσθη1705V-API-3S ὡς3739ADV τὸ3588T-NSN ἀπ575PREP ἀρχῆς746N-GSF 3588T-NSF χώρα5561N-NSF αὐτῶν846D-GPF κληδονισμῶνN-GPM ὡς3739ADV 3588T-NSF τῶν3588T-GPF ἀλλοφύλων246A-GPF καὶ2532CONJ τέκνα5043N-APN πολλὰ4183A-APN ἀλλόφυλα246A-APN ἐγενήθη1096V-API-3S αὐτοῖς846D-DPM

7 ἐνεπλήσθη1705V-API-3S γὰρ1063PRT 3588T-NSF χώρα5561N-NSF αὐτῶν846D-GPF ἀργυρίου694N-GSN καὶ2532CONJ χρυσίου5553N-GSN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἀριθμὸς706N-NSM τῶν3588T-GPM θησαυρῶν2344N-GPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐνεπλήσθη1705V-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἵππων2462N-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἀριθμὸς706N-NSM τῶν3588T-GPN ἁρμάτων716N-GPN αὐτῶν846D-GPM

8 καὶ2532CONJ ἐνεπλήσθη1705V-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF βδελυγμάτων946N-GPN τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ προσεκύνησαν4352V-AAI-3P οἷς3739 R-DPM ἐποίησαν4160V-AAI-3P οἱ3588T-NPM δάκτυλοι1147N-NPM αὐτῶν846D-GPM

9 καὶ2532CONJ ἔκυψεν2955V-AAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM καὶ2532CONJ ἐταπεινώθη5013V-API-3S ἀνήρ435N-NSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀνήσω447V-FAI-1S αὐτούς846D-APM

10 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV εἰσέλθετε1525V-AAD-2P εἰς1519PREP τὰς3588T-APF πέτρας4073N-APF καὶ2532CONJ κρύπτεσθε2928V-PMD-2P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSM φόβου5401N-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF τῆς3588T-GSF ἰσχύος2479N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ὅταν3752ADV ἀναστῇ450V-AAS-3S θραῦσαι2352V-AAN τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

11 οἱ3588T-NPM γὰρ1063PRT ὀφθαλμοὶ3788N-NPM κυρίου2962N-GSM ὑψηλοί5308A-NPM 3588T-NSM δὲ1161PRT ἄνθρωπος444N-NSM ταπεινός5011A-NSM καὶ2532CONJ ταπεινωθήσεται5013V-FPI-3S τὸ3588T-NSN ὕψος5311N-NSN τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ ὑψωθήσεται5312V-FPI-3S κύριος2962N-NSM μόνος3441A-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF

12 ἡμέρα2250N-NSF γὰρ1063PRT κυρίου2962N-GSM σαβαωθ4519N-PRI ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM ὑβριστὴν5197N-ASM καὶ2532CONJ ὑπερήφανον5244A-ASM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM ὑψηλὸν5308A-ASM καὶ2532CONJ μετέωρονA-ASM καὶ2532CONJ ταπεινωθήσονται5013V-FPI-3P

13 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF κέδρον2748N-ASF τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM τῶν3588T-GPM ὑψηλῶν5308A-GPM καὶ2532CONJ μετεώρωνA-GPM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶν3956A-ASN δένδρον1186N-ASN βαλάνουN-GSF ΒασανN-PRI

14 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶν3956A-ASN ὄρος3735N-ASN καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM βουνὸν1015N-ASM ὑψηλὸν5308A-ASM

15 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM πύργον4444N-ASM ὑψηλὸν5308A-ASM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶν3956A-ASN τεῖχος5038N-ASN ὑψηλὸν5308A-ASN

16 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶν3956A-ASN πλοῖον4143N-ASN θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF θέαν2299N-ASF πλοίων4143N-GPN κάλλουςN-GSN

17 καὶ2532CONJ ταπεινωθήσεται5013V-FPI-3S πᾶς3956A-NSM ἄνθρωπος444N-NSM καὶ2532CONJ πεσεῖται4098V-FAI-3S ὕψος5311N-NSN ἀνθρώπων444N-GPM καὶ2532CONJ ὑψωθήσεται5312V-FPI-3S κύριος2962N-NSM μόνος3441A-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF

18 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN χειροποίητα5499A-APN πάντα3956A-APN κατακρύψουσινV-FAI-3P

19 εἰσενέγκαντες1533V-AAPNP εἰς1519PREP τὰ3588T-APN σπήλαια4693N-APN καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὰς3588T-APF σχισμὰςN-APF τῶν3588T-GPM πετρῶν4074N-GPM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὰς3588T-APF τρώγλαςN-APF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSM φόβου5401N-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF τῆς3588T-GSF ἰσχύος2479N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ὅταν3752ADV ἀναστῇ450V-AAS-3S θραῦσαι2352V-AAN τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

20 τῇ3588T-DSF γὰρ1063PRT ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἐκβαλεῖ1544V-FAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM τὰ3588T-APN βδελύγματα946N-APN αὐτοῦ846D-GSM τὰ3588T-APN ἀργυρᾶ693A-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN χρυσᾶ5552A-APN 3739 R-APN ἐποίησαν4160V-AAI-3P προσκυνεῖν4352V-PAN τοῖς3588T-DPM ματαίοις3152A-DPM καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF νυκτερίσινN-DPF

21 τοῦ3588T-GSM εἰσελθεῖν1525V-AAN εἰς1519PREP τὰς3588T-APF τρώγλαςN-APF τῆς3588T-GSF στερεᾶς4731A-GSF πέτρας4073N-GSF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὰς3588T-APF σχισμὰςN-APF τῶν3588T-GPM πετρῶν4074N-GPM ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSM φόβου5401N-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF τῆς3588T-GSF ἰσχύος2479N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ὅταν3752ADV ἀναστῇ450V-AAS-3S θραῦσαι2352V-AAN τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

22  

Κεφάλαιο 3

1 Ἰδοὺ2400INJ δὴ1161PRT 3588T-NSM δεσπότης1203N-NSM κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI ἀφελεῖ851V-FAI-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF Ιουδαίας2449N-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἰσχύοντα2480V-PAPAS καὶ2532CONJ ἰσχύουσαν2480V-PAPAS ἰσχὺν2479A-ASN ἄρτου740N-GSM καὶ2532CONJ ἰσχὺν2479A-ASN ὕδατος5204N-GSN

2 γίγανταN-ASM καὶ2532CONJ ἰσχύοντα2480V-PAPAP καὶ2532CONJ ἄνθρωπον444N-ASM πολεμιστὴνN-ASM καὶ2532CONJ δικαστὴν1348N-ASM καὶ2532CONJ προφήτην4396N-ASM καὶ2532CONJ στοχαστὴνN-ASM καὶ2532CONJ πρεσβύτερον4245N-ASM

3 καὶ2532CONJ πεντηκόνταρχονN-ASN καὶ2532CONJ θαυμαστὸν2298A-ASM σύμβουλον4825N-ASM καὶ2532CONJ σοφὸν4680A-ASM ἀρχιτέκτονα753N-ASM καὶ2532CONJ συνετὸν4908A-ASM ἀκροατήν202N-ASM

4 καὶ2532CONJ ἐπιστήσω2186V-FAI-1S νεανίσκους3495N-APM ἄρχοντας758N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐμπαῖκται1703N-NPM κυριεύσουσιν2961V-FAI-3P αὐτῶν846D-GPM

5 καὶ2532CONJ συμπεσεῖταιV-FMI-3S 3588T-NSM λαός2992N-NSM ἄνθρωπος444N-NSM πρὸς4314PREP ἄνθρωπον444N-ASM καὶ2532CONJ ἄνθρωπος444N-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM προσκόψει4350V-FAI-3S τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πρεσβύτην4246N-ASM 3588T-NSM ἄτιμος820A-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἔντιμον1784A-ASM

6 ὅτι3754CONJ ἐπιλήμψεταιV-FMI-3S ἄνθρωπος444N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846D-GSM 2228CONJ τοῦ3588T-GSM οἰκείου3609A-GSM τοῦ3588T-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS Ἱμάτιον2440N-ASN ἔχεις2192V-PAI-2S ἀρχηγὸς747N-NSM ἡμῶν1473P-GP γενοῦ1096V-AMD-2S καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN βρῶμα1033N-ASN τὸ3588T-ASN ἐμὸν1699A-ASN ὑπὸ5259PREP σὲ4771P-AS ἔστω1510V-PAD-3S

7 καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-APPNS ἐρεῖ2046V-FAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF Οὐκ3364ADV ἔσομαί1510V-FMI-1S σου4771P-GS ἀρχηγός747N-NSM οὐ3364ADV γὰρ1063PRT ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM μου1473P-GS ἄρτος740N-NSM οὐδὲ3761CONJ ἱμάτιον2440N-ASN οὐκ3364ADV ἔσομαι1510V-FMI-1S ἀρχηγὸς747N-NSM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM τούτου3778D-GSM

8 ὅτι3754CONJ ἀνεῖται337V-RMI-3S Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSF Ιουδαία2449N-NSF συμπέπτωκενV-RAI-3S καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γλῶσσαι1100N-NPF αὐτῶν846D-GPF μετὰ3326PREP ἀνομίας458N-GSF τὰ3588T-APN πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM ἀπειθοῦντες544V-PAPNP διότι1360CONJ νῦν3568ADV ἐταπεινώθη5013V-API-3S 3588T-NSF δόξα1391N-NSF αὐτῶν846D-GPM

9 καὶ2532CONJ 3588T-NSF αἰσχύνη152N-NSF τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM ἀντέστη436V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM τὴν3588T-ASF δὲ1161PRT ἁμαρτίαν266N-ASF αὐτῶν846D-GPM ὡς3739ADV Σοδομων4670N-PRI ἀνήγγειλαν312V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐνεφάνισαν1718V-AAI-3P οὐαὶ3759INJ τῇ3588T-DSF ψυχῇ5590N-DSF αὐτῶν846D-GPM διότι1360CONJ βεβούλευνται1011V-RMI-3P βουλὴν1012N-ASF πονηρὰν4190A-ASF καθ2596ADV ἑαυτῶν1438D-GPM

10 εἰπόντες2036V-AAPNP Δήσωμεν1210V-AAS-1P τὸν3588T-ASM δίκαιον1342A-ASM ὅτι3754CONJ δύσχρηστοςA-NSM ἡμῖν1473P-DP ἐστιν1510V-PAI-3S τοίνυν5106PRT τὰ3588T-APN γενήματα1081N-APN τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN αὐτῶν846D-GPM φάγονται2068V-FMI-3P

11 οὐαὶ3759INJ τῷ3588T-DSM ἀνόμῳ459A-DSM πονηρὰ4190A-NPN κατὰ2596ADV τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτοῦ846D-GSM συμβήσεται4819V-FMI-3S αὐτῷ846D-DSM

12 λαός2992N-VSM μου1473P-GS οἱ3588T-NPM πράκτορες4233N-NPM ὑμῶν4771P-GP καλαμῶνταιV-PMI-3P ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀπαιτοῦντες523V-PAPNP κυριεύουσιν2961V-PAI-3P ὑμῶν4771P-GP λαός2992N-NSM μου1473P-GS οἱ3588T-NPM μακαρίζοντες3106V-PAPNP ὑμᾶς4771P-AP πλανῶσιν4105V-PAI-3P ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM τρίβον5147N-ASM τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM ὑμῶν4771P-GP ταράσσουσιν5015V-PAI-3P

13 ἀλλὰ235CONJ νῦν3568ADV καταστήσεται2525V-FMI-3S εἰς1519PREP κρίσιν2920N-ASF κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ στήσει2476V-FAI-3S εἰς1519PREP κρίσιν2920N-ASF τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

14 αὐτὸς846D-NSM κύριος2962N-NSM εἰς1519PREP κρίσιν2920N-ASF ἥξει1854V-FAI-3S μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245N-GPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM αὐτοῦ846D-GSM Ὑμεῖς4771P-NP δὲ1161PRT τί5100I-ASN ἐνεπυρίσατεV-AAI-2P τὸν3588T-ASM ἀμπελῶνά290N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἁρπαγὴ724N-NSF τοῦ3588T-GSM πτωχοῦ4434N-GSM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM οἴκοις3624N-DPM ὑμῶν4771P-GP

15 τί5100I-ASN ὑμεῖς4771P-NP ἀδικεῖτε91V-PAI-2P τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN τῶν3588T-GPM πτωχῶν4434N-GPM καταισχύνετε2617V-PAI-2P

16 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ὑψώθησαν5312V-API-3P αἱ3588T-NPF θυγατέρες2364N-NPF Σιων4622N-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ὑψηλῷ5308A-DSM τραχήλῳ5137N-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP νεύμασινN-DPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF πορείᾳ4197N-DSF τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM ἅμα260ADV σύρουσαι4951V-PMPNP τοὺς3588T-APM χιτῶνας5509N-APM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ποσὶν4228N-DPM ἅμα260ADV παίζουσαι3815V-PAPNP

17 καὶ2532CONJ ταπεινώσει5013V-FAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἀρχούσας757V-PAPAP θυγατέρας2364N-APF Σιων4622N-PRI καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ἀποκαλύψει601V-FAI-3S τὸ3588T-ASN σχῆμα4976N-ASN αὐτῶν846D-GPM

18 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF καὶ2532CONJ ἀφελεῖ851V-FAI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF τοῦ3588T-GSM ἱματισμοῦ2441N-GSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κόσμους2889N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐμπλόκιαN-APN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κοσύμβουςN-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μηνίσκουςN-APM

19 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κάθεμαN-ASN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM

20 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σύνθεσινN-ASF τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM χλιδῶναςN-APF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ψέλιαN-APN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἐμπλόκιονN-ASN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN περιδέξιαN-APN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM δακτυλίους1146N-APM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐνώτιαA-APN

21 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN περιπόρφυραA-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN μεσοπόρφυραA-APN

22 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐπιβλήματα1915N-APN τὰ3588T-APN κατὰ2596ADV τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN διαφανῆ1307A-APN ΛακωνικὰA-APF

23 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN βύσσινα1039A-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὑακίνθινα5191A-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κόκκινα2847A-APN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF βύσσον1040N-ASF σὺν4862PREP χρυσίῳ5553N-DSN καὶ2532CONJ ὑακίνθῳ5192N-DSF συγκαθυφασμέναV-RPPAP καὶ2532CONJ θέριστραN-APN κατάκλιταN-APN

24 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἀντὶ473PREP ὀσμῆς3744N-GSF ἡδείαςA-GSF κονιορτός2868N-NSM καὶ2532CONJ ἀντὶ473PREP ζώνης2223N-GSF σχοινίῳ4979N-DSN ζώσῃ2198V-FMI-2S καὶ2532CONJ ἀντὶ473PREP τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF τοῦ3588T-GSN χρυσίου5553N-GSN φαλάκρωμαN-ASN ἕξεις2192V-FAI-3S διὰ1223PREP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀντὶ473PREP τοῦ3588T-GSM χιτῶνος5509N-GSM τοῦ3588T-GSM μεσοπορφύρουN-GSM περιζώσῃ4024V-FMI-2S σάκκον4526N-ASM

25 καὶ2532CONJ 3588T-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-GS 3588T-NSM κάλλιστος2570A-NSMS ὃν3739 R-ASM ἀγαπᾷς25V-PAI-2S μαχαίρᾳ3162N-DSF πεσεῖται4098V-FMI-3S καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἰσχύοντες2480V-PAPNP ὑμῶν4771P-GP μαχαίρᾳ3162N-DSF πεσοῦνται4098V-FMI-3P

26 καὶ2532CONJ ταπεινωθήσονται5013V-FPI-3P καὶ2532CONJ πενθήσουσιν3996V-FAI-3P αἱ3588T-NPF θῆκαι2336N-NPF τοῦ3588T-GSM κόσμου2889N-GSM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ καταλειφθήσῃ2641V-FPI-2S μόνη3441A-NSF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐδαφισθήσῃ1474V-FPI-2S

Κεφάλαιο 4

1 καὶ2532CONJ ἐπιλήμψονταιV-FMI-3P ἑπτὰ2033N-NUI γυναῖκες1135N-NPF ἀνθρώπου444N-GSM ἑνὸς1519A-GSM λέγουσαι3004V-PAPNP Τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM ἡμῶν1473P-GP φαγόμεθα2068V-FMI-1P καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN ἡμῶν1473P-GP περιβαλούμεθα4016V-FMI-1P πλὴν4133ADV τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN τὸ3588T-ASN σὸν4674P-ASN κεκλήσθω2564V-RMD-3S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP ἄφελε851V-AAD-2S τὸν3588T-ASM ὀνειδισμὸν3680N-ASM ἡμῶν1473P-GP

2 Τῇ3588T-DSF δὲ1161PRT ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἐπιλάμψει2989V-FAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP βουλῇ1012N-DSF μετὰ3326PREP δόξης1391N-GSF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τοῦ3588T-GSN ὑψῶσαι5312V-AAN καὶ2532CONJ δοξάσαι1380V-AAN τὸ3588T-ASN καταλειφθὲν2641V-PAPNS τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

3 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-ASN ὑπολειφθὲν5275V-FPI-3S ἐν1722PREP Σιων4622N-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN καταλειφθὲν2641V-PAPNS ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἅγιοι40A-NPM κληθήσονται2564V-FPI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM γραφέντες1125V-APPNP εἰς1519PREP ζωὴν2222N-ASF ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

4 ὅτι3754CONJ ἐκπλυνεῖV-FAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM ῥύπον4509N-ASM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPF θυγατέρων2364N-GPF Σιων4622N-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ἐκκαθαριεῖV-FAI-3S ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN κρίσεως2920N-GSF καὶ2532CONJ πνεύματι4151N-DSN καύσεως2740N-GSF

5 καὶ2532CONJ ἥξει1854V-FAI-3S καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S πᾶς3956A-NSM τόπος5117N-NSM τοῦ3588T-GSN ὄρους3735N-GSN Σιων4622N-PRI καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN περικύκλῳADV αὐτῆς846D-GSF σκιάσειV-FAI-3S νεφέλη3507N-NSF ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ ὡς3739ADV καπνοῦ2586N-GSM καὶ2532CONJ ὡς3739ADV φωτὸς5457N-GSN πυρὸς4442N-GSN καιομένου2545V-PMPGS νυκτός3571N-GSF πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF δόξῃ1391N-DSF σκεπασθήσεταιV-FPI-3S

6 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP σκιὰν4639N-ASF ἀπὸ575PREP καύματος2738N-GSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP σκέπῃN-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἀποκρύφῳ614N-DSM ἀπὸ575PREP σκληρότητος4643N-GSF καὶ2532CONJ ὑετοῦ5205N-GSM

Κεφάλαιο 5

1 Ἄισω103V-FAI-1S δὴ1161PRT τῷ3588T-DSM ἠγαπημένῳ25V-RMPDS ᾆσμαN-ASN τοῦ3588T-GSM ἀγαπητοῦ27A-GSM τῷ3588T-DSM ἀμπελῶνί290N-DSM μου1473P-GS ἀμπελὼν290N-NSM ἐγενήθη1096V-API-3S τῷ3588T-DSM ἠγαπημένῳ25V-RMPDS ἐν1722PREP κέρατι2768N-DSN ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM πίονιA-DSM

2 καὶ2532CONJ φραγμὸν5418N-ASM περιέθηκα4060V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἐχαράκωσαV-AAI-1S καὶ2532CONJ ἐφύτευσα5452V-AAI-1S ἄμπελον288N-ASF σωρηχA-ASF καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησα3618V-AAI-1S πύργον4444N-ASM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ προλήνιονN-ASN ὤρυξα3736V-AAI-1S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἔμεινα3306V-AAI-1S τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN σταφυλήν4718N-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S δὲ1161PRT ἀκάνθας173N-APF

3 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἄνθρωπος444N-NSM τοῦ3588T-GSM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐνοικοῦντες1774V-PAPNP ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI κρίνατε2919V-AAD-2P ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τοῦ3588T-GSM ἀμπελῶνός290N-GSM μου1473P-GS

4 τί5100I-ASN ποιήσω4160V-FAI-1S ἔτι2089ADV τῷ3588T-DSM ἀμπελῶνί290N-DSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐποίησα4160V-AAI-1S αὐτῷ846D-DSM διότι1360CONJ ἔμεινα3306V-AAI-1S τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN σταφυλήν4718N-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S δὲ1161PRT ἀκάνθας173N-APF

5 νῦν3568ADV δὲ1161PRT ἀναγγελῶ312V-FAI-1S ὑμῖν4771P-DP τί5100I-ASN ποιήσω4160V-FAI-1S τῷ3588T-DSM ἀμπελῶνί290N-DSM μου1473P-GS ἀφελῶ851V-FAI-1S τὸν3588T-ASM φραγμὸν5418N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP διαρπαγήνN-ASF καὶ2532CONJ καθελῶ2507V-FAI-1S τὸν3588T-ASM τοῖχον5109N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP καταπάτημαA-ASN

6 καὶ2532CONJ ἀνήσω447V-FAI-1S τὸν3588T-ASM ἀμπελῶνά290N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV τμηθῇV-APS-3S οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV σκαφῇ4626V-FPI-3S καὶ2532CONJ ἀναβήσεται305V-FMI-3S εἰς1519PREP αὐτὸν846D-ASM ὡς3739ADV εἰς1519PREP χέρσονN-ASF ἄκανθα173N-ASF καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF νεφέλαις3507N-DPF ἐντελοῦμαι1781V-FMI-1S τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV βρέξαι1026V-AAN εἰς1519PREP αὐτὸν846D-ASM ὑετόν5205N-ASM

7 3588T-NSM γὰρ1063PRT ἀμπελὼν290N-NSM κυρίου2962N-GSM σαβαωθ4519N-PRI οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἄνθρωπος444N-NSM τοῦ3588T-GSM Ιουδα2448N-PRI νεόφυτον3504A-NSN ἠγαπημένον25V-RMPAS ἔμεινα3306V-AAI-1S τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN κρίσιν2920N-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S δὲ1161PRT ἀνομίαν458N-ASF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV δικαιοσύνην1343N-ASF ἀλλὰ235CONJ κραυγήν2906N-ASF

8 Οὐαὶ3759INJ οἱ3588T-NPM συνάπτοντεςV-PAPNP οἰκίαν3614N-ASF πρὸς4314PREP οἰκίαν3614N-ASF καὶ2532CONJ ἀγρὸν68N-ASM πρὸς4314PREP ἀγρὸν68N-ASM ἐγγίζοντες1448V-PAPNP ἵνα2443CONJ τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV ἀφέλωνταί851V-AMS-3P τι5100I-ASN μὴ3165ADV οἰκήσετε3611V-FAI-2P μόνοι3441A-NPM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

9 ἠκούσθη191V-API-3S γὰρ1063PRT εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὦτα3775N-APN κυρίου2962N-GSM σαβαωθ4519N-PRI ταῦτα3778D-APN ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT γένωνται1096V-AMS-3P οἰκίαι3614N-NPF πολλαί4183A-NPF εἰς1519PREP ἔρημον2048N-ASF ἔσονται1510V-FMI-3P μεγάλαι3173A-NPF καὶ2532CONJ καλαί2570A-NPF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσονται1510V-FMI-3P οἱ3588T-NPM ἐνοικοῦντες1774V-PAPNP ἐν1722PREP αὐταῖς846D-DPF

10 οὗ3364ADV γὰρ1063PRT ἐργῶνται2038V-PMI-3P δέκα1176N-NUI ζεύγη2201N-APN βοῶν1016N-GPM ποιήσει4160V-FAI-3S κεράμιον2765N-ASN ἕν1519A-ASN καὶ2532CONJ 3588T-NSM σπείρων4687V-PAPNS ἀρτάβαςN-APF ἓξ1803N-NUI ποιήσει4160V-FAI-3S μέτρα3358N-APN τρία5140A-APN

11 οὐαὶ3759INJ οἱ3588T-NPM ἐγειρόμενοι1453V-PMPNP τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN σικερα4608N-ASN διώκοντες1377V-PAPNP οἱ3588T-NPM μένοντες3306V-PAPNP τὸ3588T-ASN ὀψέ3796ADV 3588T-NSM γὰρ1063PRT οἶνος3631N-NSM αὐτοὺς846D-APM συγκαύσειV-FAI-3S

12 μετὰ3326PREP γὰρ1063PRT κιθάρας2788N-GSF καὶ2532CONJ ψαλτηρίουN-GSN καὶ2532CONJ τυμπάνωνN-GPN καὶ2532CONJ αὐλῶν836N-GPM τὸν3588T-ASM οἶνον3631N-ASM πίνουσιν4095V-PAI-3P τὰ3588T-APN δὲ1161PRT ἔργα2041N-APN κυρίου2962N-GSM οὐκ3364ADV ἐμβλέπουσιν1689V-PAI-3P καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV κατανοοῦσιν2657V-PAI-3P

13 τοίνυν5106PRT αἰχμάλωτος164A-NSM 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS ἐγενήθη1096V-API-3S διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV εἰδέναι1492V-RAN αὐτοὺς846D-APM τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ πλῆθος4128N-ASN ἐγενήθη1096V-API-3S νεκρῶν3498N-GPM διὰ1223PREP λιμὸν3042N-ASM καὶ2532CONJ δίψαν1373N-ASF ὕδατος5204N-GSN

14 καὶ2532CONJ ἐπλάτυνεν4115V-IAI-3S 3588T-NSM ᾅδης86N-NSM τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ διήνοιξεν1272V-AAI-3S τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV διαλιπεῖν1257V-AAN καὶ2532CONJ καταβήσονται2597V-FMI-3P οἱ3588T-NPM ἔνδοξοι1741A-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM μεγάλοι3173A-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πλούσιοι4145A-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM λοιμοὶ3061A-NPM αὐτῆς846D-GSF

15 καὶ2532CONJ ταπεινωθήσεται5013V-FPI-3S ἄνθρωπος444N-NSM καὶ2532CONJ ἀτιμασθήσεται818V-FPI-3S ἀνήρ435N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM οἱ3588T-NPM μετέωροιA-NPM ταπεινωθήσονται5013V-FPI-3P

16 καὶ2532CONJ ὑψωθήσεται5312V-FPI-3S κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI ἐν1722PREP κρίματι2917N-DSN καὶ2532CONJ 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM ἅγιος40A-NSM δοξασθήσεται1392V-FPI-3S ἐν1722PREP δικαιοσύνῃ1343N-DSF

17 καὶ2532CONJ βοσκηθήσονται1006V-FPI-3P οἱ3588T-NPM διηρπασμένοι1283V-RMPNP ὡς3739ADV ταῦροι5022N-NPM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἐρήμους2048N-APF τῶν3588T-GPM ἀπειλημμένων618V-RMPGP ἄρνες704N-NPM φάγονται2068V-FMI-3P

18 οὐαὶ3759INJ οἱ3588T-NPM ἐπισπώμενοι1986V-PMPNP τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF ὡς3739ADV σχοινίῳ4979N-DSN μακρῷ3117A-DSN καὶ2532CONJ ὡς3739ADV ζυγοῦ2218N-GSM ἱμάντι2438N-DSM δαμάλεως1151N-GSF τὰς3588T-APF ἀνομίας458N-APF

19 οἱ3588T-NPM λέγοντες3004V-PAPNP Τὸ3588T-ASN τάχος5034N-ASN ἐγγισάτω1448V-AAD-3S 3739 R-APN ποιήσει4160V-FAI-3S ἵνα2443CONJ ἴδωμεν3708V-AAS-1P καὶ2532CONJ ἐλθάτω2064V-AAD-3S 3588T-NSF βουλὴ1012N-NSF τοῦ3588T-GSM ἁγίου40A-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἵνα2443CONJ γνῶμεν1097V-AAS-1P

20 οὐαὶ3759INJ οἱ3588T-NPM λέγοντες3004V-PAPNP τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASN καλὸν2570A-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN καλὸν2570A-ASN πονηρόν4190A-ASN οἱ3588T-NPM τιθέντες5087V-PAPNP τὸ3588T-ASN σκότος4655N-ASN φῶς5457N-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN σκότος4655N-ASN οἱ3588T-NPM τιθέντες5087V-PAPNP τὸ3588T-ASN πικρὸν4089A-ASM γλυκὺ1099A-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN γλυκὺ1099A-ASN πικρόν4089A-ASN

21 οὐαὶ3759INJ οἱ3588T-NPM συνετοὶ4908A-NPM ἐν1722PREP ἑαυτοῖς1438D-DPM καὶ2532CONJ ἐνώπιον1799PREP ἑαυτῶν1438D-GPM ἐπιστήμονες1990A-NPM

22 οὐαὶ3759INJ οἱ3588T-NPM ἰσχύοντες2480V-PAPNP ὑμῶν4771P-GP οἱ3588T-NPM τὸν3588T-ASM οἶνον3631N-ASM πίνοντες4095V-PAPNP καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM δυνάσται1413N-NPM οἱ3588T-NPM κεραννύντες2767V-PAPNP τὸ3588T-ASN σικερα4608N-ASN

23 οἱ3588T-NPM δικαιοῦντες1344V-PAPNP τὸν3588T-ASM ἀσεβῆ765A-ASM ἕνεκεν1752PREP δώρων1435N-GPN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN δίκαιον1342A-ASM τοῦ3588T-GSM δικαίου1342A-GSM αἴροντες142V-PAPNP

24 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM καυθήσεται2545V-FPI-3S καλάμη2562N-NSF ὑπὸ5259PREP ἄνθρακος440N-GSM πυρὸς4442N-GSM καὶ2532CONJ συγκαυθήσεταιV-FPI-3S ὑπὸ5259PREP φλογὸς5395N-GSF ἀνειμένης447V-RMPGS 3588T-NSF ῥίζα4491N-NSF αὐτῶν846D-GPM ὡς3739ADV χνοῦς5522N-ASN ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἄνθος438N-ASN αὐτῶν846D-GPM ὡς3739ADV κονιορτὸς2868N-NSM ἀναβήσεται305V-FMI-3S οὐ3364ADV γὰρ1063PRT ἠθέλησαν2309V-AAI-3P τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM κυρίου2962N-GSM σαβαωθ4519N-PRI ἀλλὰ235CONJ τὸ3588T-ASN λόγιον3051N-ASN τοῦ3588T-GSM ἁγίου40A-GSM Ισραηλ2474N-NUI παρώξυναν3947V-AAI-3P

25 καὶ2532CONJ ἐθυμώθη2373V-API-3S ὀργῇ3709N-DSF κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπέβαλεν1911V-AAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ παρωξύνθη3947V-API-3S τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S τὰ3588T-APN θνησιμαῖαA-APN αὐτῶν846D-GPM ὡς3739ADV κοπρία2874N-APN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN ὁδοῦ3598N-GSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPM τούτοις3778D-DPM οὐκ3364ADV ἀπεστράφη654V-API-3S 3588T-NSM θυμός2372N-NSM ἀλλ235CONJ ἔτι2089ADV 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF ὑψηλή5308A-NSF

26 τοιγαροῦν5105PRT ἀρεῖ142V-FAI-3S σύσσημον4953N-ASN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN τοῖς3588T-DPN μακρὰν3112ADV καὶ2532CONJ συριεῖV-FAI-3S αὐτοῖς846D-DPN ἀπ575PREP ἄκρου206A-GSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ταχὺ5036A-B κούφωςADV ἔρχονται2064V-PMI-3P

27 οὐ3364ADV πεινάσουσιν3983V-FAI-3P οὐδὲ3761CONJ κοπιάσουσιν2872V-FAI-3P οὐδὲ3761CONJ νυστάξουσιν3573V-FAI-3P οὐδὲ3761CONJ κοιμηθήσονται2837V-FPI-3P οὐδὲ3761CONJ λύσουσιν3089V-FAI-3P τὰς3588T-APF ζώνας2223N-APF αὐτῶν846D-GPN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὀσφύος3751N-GSF αὐτῶν846D-GPN οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV ῥαγῶσιν4486V-APS-3P οἱ3588T-NPM ἱμάντες2438N-NPM τῶν3588T-GPN ὑποδημάτων5266N-GPN αὐτῶν846D-GPN

28 ὧν3739 R-GPN τὰ3588T-APN βέλη956N-APN ὀξεῖά3691A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN τόξα5115N-APN αὐτῶν846D-GPN ἐντεταμέναV-RMPAP οἱ3588T-NPM πόδες4228N-NPM τῶν3588T-GPM ἵππων2462N-GPM αὐτῶν846D-GPN ὡς3739ADV στερεὰ4731A-APN πέτρα4073N-ASF ἐλογίσθησαν3049V-API-3P οἱ3588T-NPM τροχοὶ5164N-NPM τῶν3588T-GPN ἁρμάτων716N-GPN αὐτῶν846D-GPN ὡς3739ADV καταιγίςN-ASF

29 ὁρμῶσιν3729V-PAI-3P ὡς3739ADV λέοντες3023N-NPM καὶ2532CONJ παρέστηκαν3936V-RAI-3P ὡς3739ADV σκύμνοςN-NSM λέοντος3023N-GSM καὶ2532CONJ ἐπιλήμψεταιV-FMI-3S καὶ2532CONJ βοήσει994V-FAI-3S ὡς3739ADV θηρίου2342N-GSN καὶ2532CONJ ἐκβαλεῖ1544V-FAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM ῥυόμενος4506V-PMPNS αὐτούς846D-APM

30 καὶ2532CONJ βοήσει994V-FAI-3S δι1223PREP αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ὡς3739ADV φωνὴ5456N-NSF θαλάσσης2281N-GSF κυμαινούσηςV-PAPGS καὶ2532CONJ ἐμβλέψονται1689V-FMI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ σκότος4655N-ASN σκληρὸν4642A-ASN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀπορίᾳ640N-DSF αὐτῶν846D-GPN

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S τοῦ3588T-GSM ἐνιαυτοῦ1763N-GSM οὗ3739 R-GSM ἀπέθανεν599V-AAI-3S Οζιας3604N-PRI 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM εἶδον3708V-AAI-1S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καθήμενον2521V-PMPAS ἐπὶ1909PREP θρόνου2362N-GSM ὑψηλοῦ5308A-GSM καὶ2532CONJ ἐπηρμένου1869V-AMPGS καὶ2532CONJ πλήρης4134A-NSM 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

2 καὶ2532CONJ σεραφινN-PRI εἱστήκεισαν2476V-YAI-3P κύκλῳ2945N-DSM αὐτοῦ846D-GSM ἓξ1803N-NUI πτέρυγες4420N-NPF τῷ3588T-DSM ἑνὶ1519A-DSM καὶ2532CONJ ἓξ1803N-NUI πτέρυγες4420N-NPF τῷ3588T-DSM ἑνί1519A-DSM καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF μὲν3303PRT δυσὶν1417N-NUI κατεκάλυπτον2619V-IAI-3P τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF δυσὶν1417N-NUI κατεκάλυπτον2619V-IAI-3P τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF δυσὶν1417N-NUI ἐπέταντο4072V-IAI-3P

3 καὶ2532CONJ ἐκέκραγον2896V-IAI-3P ἕτερος2087A-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἕτερον2087A-ASM καὶ2532CONJ ἔλεγον3004V-IAI-3P Ἅγιος40A-NSM ἅγιος40A-NSM ἅγιος40A-NSM κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI πλήρης4134A-NSM πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

4 καὶ2532CONJ ἐπήρθη1869V-API-3S τὸ3588T-ASN ὑπέρθυρονN-ASN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF ἧς3739 R-GSF ἐκέκραγον2896V-IAI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM ἐπλήσθη4130V-API-3S καπνοῦ2586N-GSM

5 καὶ2532CONJ εἶπα3004V-AAI-1S 3588INJ τάλαςA-NSM ἐγώ1473P-NS ὅτι3754CONJ κατανένυγμαι2660V-RMI-1S ὅτι3754CONJ ἄνθρωπος444N-NSM ὢν1510V-PAPNS καὶ2532CONJ ἀκάθαρτα169A-APN χείλη5491N-APN ἔχων2192V-PAPNS ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN λαοῦ2992N-GSM ἀκάθαρτα169A-APN χείλη5491N-APN ἔχοντος2192V-PAPGS ἐγὼ1473P-NS οἰκῶ3611V-PAI-1S καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM κύριον2962N-ASM σαβαωθ4519N-PRI εἶδον3708V-AAI-1S τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM μου1473P-GS

6 καὶ2532CONJ ἀπεστάλη649V-API-3S πρός4314PREP με1473P-AS ἓν1519A-ASN τῶν3588T-GPM σεραφινN-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF εἶχεν2192V-IAI-3S ἄνθρακα440N-ASN ὃν3739 R-ASM τῇ3588T-DSF λαβίδιN-DSF ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM θυσιαστηρίου2379N-GSN

7 καὶ2532CONJ ἥψατο680V-ANI-3S τοῦ3588T-GSM στόματός4750N-GSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἰδοὺ2400INJ ἥψατο680V-ANI-3S τοῦτο3778D-ASN τῶν3588T-GPN χειλέων5491N-GPN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀφελεῖ851V-FAI-3S τὰς3588T-APF ἀνομίας458N-APF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF σου4771P-GS περικαθαριεῖV-FAI-3S

8 καὶ2532CONJ ἤκουσα191V-AAI-1S τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM λέγοντος3004V-PAPGS Τίνα5100I-NSN ἀποστείλω649V-FAI-1S καὶ2532CONJ τίς5100I-ASN πορεύσεται4198V-FMI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τοῦτον3778D-ASM καὶ2532CONJ εἶπα3004V-AAI-1S Ἰδού2400INJ εἰμι1510V-PAI-1S ἐγώ1473P-NS ἀπόστειλόν649V-AAD-2S με1473P-AS

9 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Πορεύθητι4198V-PMD-2S καὶ2532CONJ εἰπὸν2036V-AAI-3P τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM τούτῳ3778D-DSM Ἀκοῇ189N-DSF ἀκούσετε191V-FAI-2P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV συνῆτε4920V-AAS-2P καὶ2532CONJ βλέποντες991V-PAPNP βλέψετε991V-FAI-2P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἴδητε3708V-AAS-2P

10 ἐπαχύνθη3975V-API-3S γὰρ1063PRT 3588T-NSF καρδία2588N-NSF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM τούτου3778D-GSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN ὠσὶν3775N-DPN αὐτῶν846D-GPM βαρέως917ADV ἤκουσαν191V-AAI-3P καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτῶν846D-GPM ἐκάμμυσαν2576V-AAI-3P μήποτε3379ADV ἴδωσιν3708V-AAS-3P τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN ὠσὶν3775N-DPN ἀκούσωσιν191V-AAS-3P καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF συνῶσιν4920V-AAS-3P καὶ2532CONJ ἐπιστρέψωσιν1994V-AAS-3P καὶ2532CONJ ἰάσομαι2390V-FAI-1S αὐτούς846D-APM

11 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Ἕως2193ADV πότε4218ADV κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἕως2193ADV ἂν302PRT ἐρημωθῶσιν2049V-APS-3P πόλεις4172N-NPF παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV κατοικεῖσθαι2730V-PMN καὶ2532CONJ οἶκοι3624N-NPM παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV εἶναι1510V-PAN ἀνθρώπους444N-APM καὶ2532CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καταλειφθήσεται2641V-FPI-3S ἔρημος2048N-NSF

12 καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN μακρυνεῖV-FAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM καταλειφθέντες2641V-APPNP πληθυνθήσονται4129V-FPI-3P ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

13 καὶ2532CONJ ἔτι2089ADV ἐπ1909PREP αὐτῆς846D-GSF ἔστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-ASN ἐπιδέκατονA-ASN καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP προνομὴνN-ASF ὡς3739ADV τερέβινθοςN-NSF καὶ2532CONJ ὡς3739ADV βάλανοςN-NSF ὅταν3752ADV ἐκπέσῃ1601V-AAS-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF θήκης2336N-GSF αὐτῆς846D-GSF

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF Αχαζ881N-PRI τοῦ3588T-GSM Ιωαθαμ2488N-PRI τοῦ3588T-GSM υἱοῦ5207N-GSM Οζιου3604N-PRI βασιλέως935N-GSM Ιουδα2448N-PRI ἀνέβη305V-AAI-3S ΡαασσωνN-PRI βασιλεὺς935N-NSM Αραμ689N-PRI καὶ2532CONJ ΦακεεN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΡομελιουN-PRI βασιλεὺς935N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI πολεμῆσαι4170V-AAN αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδυνήθησαν1410V-API-3P πολιορκῆσαιV-AMD-2S αὐτήν846D-ASF

2 καὶ2532CONJ ἀνηγγέλη312V-API-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Δαυιδ1138N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP Συνεφώνησεν4856V-AAI-3S Αραμ689N-PRI πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ ἐξέστη1839V-AAI-3S 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ὅταν3752ADV ἐν1722PREP δρυμῷN-DSM ξύλον3586N-ASN ὑπὸ5259PREP πνεύματος4151N-GSN σαλευθῇ4531V-APS-3S

3 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Ησαιαν2268N-PRI Ἔξελθε1831V-AAD-2S εἰς1519PREP συνάντησιν4877N-ASF Αχαζ881N-PRI σὺ4771P-NS καὶ2532CONJ 3588T-NSM καταλειφθεὶς2641V-APPNS ΙασουβN-PRI 3588T-NSM υἱός5207N-NSM σου4771P-GS πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF κολυμβήθραν2861N-ASF τῆς3588T-GSF ἄνω507ADV ὁδοῦ3598N-GSF τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM τοῦ3588T-GSM γναφέως1102N-GSM

4 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM Φύλαξαι5442V-AMD-2S τοῦ3588T-GSN ἡσυχάσαι2270V-AAN καὶ2532CONJ μὴ3165ADV φοβοῦ5399V-PMD-2S μηδὲ3366CONJ 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF σου4771P-GS ἀσθενείτω770V-PAD-3S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN δύο1417N-NUI ξύλων3586N-GPN τῶν3588T-GPM δαλῶνN-GPM τῶν3588T-GPM καπνιζομένωνV-PMPGP τούτων3778D-GPM ὅταν3752ADV γὰρ1063PRT ὀργὴ3709N-NSF τοῦ3588T-GSM θυμοῦ2372N-GSM μου1473P-GS γένηται1096V-AMS-3S πάλιν3825ADV ἰάσομαι2390V-FMI-1S

5 καὶ2532CONJ 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM Αραμ689N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ΡομελιουN-PRI ὅτι3754CONJ ἐβουλεύσαντο1011V-AMI-3P βουλὴν1012N-ASF πονηρὰν4190A-ASF περὶ4012PREP σοῦ4771P-GS λέγοντες3004V-PAPNP

6 Ἀναβησόμεθα305V-FMI-1P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Ιουδαίαν2449N-ASF καὶ2532CONJ συλλαλήσαντες4814V-AAPNP αὐτοῖς846D-DPM ἀποστρέψομεν654V-FAI-1P αὐτοὺς846D-APM πρὸς4314PREP ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ βασιλεύσομεν936V-FAI-1P αὐτῆς846D-GSF τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM ΤαβεηλN-PRI

7 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI Οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐμμείνῃ1696V-AAS-3S 3588T-NSF βουλὴ1012N-NSF αὕτη3778D-NSF οὐδὲ3761CONJ ἔσται1510V-FMI-3S

8 ἀλλ235CONJ 3588T-NSF κεφαλὴ2776N-NSF Αραμ689N-PRI Δαμασκός1154N-PRI ἀλλ235CONJ ἔτι2089ADV ἑξήκοντα1835N-NUI καὶ2532CONJ πέντε4002N-NUI ἐτῶν2094N-GPN ἐκλείψει1587V-FAI-3S 3588T-NSF βασιλεία932N-NSF Εφραιμ2187N-PRI ἀπὸ575PREP λαοῦ2992N-GSM

9 καὶ2532CONJ 3588T-NSF κεφαλὴ2776N-NSF Εφραιμ2187N-PRI ΣομορωνN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSF κεφαλὴ2776N-NSF ΣομορωνN-PRI υἱὸς5207N-NSM τοῦ3588T-GSM ΡομελιουN-PRI καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV πιστεύσητε4100V-AAS-2P οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV συνῆτε4895V-IAS-2P

10 Καὶ2532CONJ προσέθετο4369V-ANI-3S κύριος2962N-NSM λαλῆσαι2980V-AAN τῷ3588T-DSM Αχαζ881N-PRI λέγων3004V-PAPNS

11 Αἴτησαι154V-AMD-2S σεαυτῷ4572D-DSM σημεῖον4592N-ASN παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM σου4771P-GS εἰς1519PREP βάθος899N-ASN 2228CONJ εἰς1519PREP ὕψος5311N-ASN

12 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Αχαζ881N-PRI Οὐ3364ADV μὴ3165ADV αἰτήσω154V-FAI-1S οὐδ3761CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV πειράσω3985V-FAI-1S κύριον2962N-ASM

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἀκούσατε191V-AAD-2P δή1161PRT οἶκος3624N-NSM Δαυιδ1138N-PRI μὴ3165ADV μικρὸν3398A-ASM ὑμῖν4771P-DP ἀγῶνα73N-ASM παρέχειν3930V-PAN ἀνθρώποις444N-DPM καὶ2532CONJ πῶς4459ADV κυρίῳ2962N-DSM παρέχετε3930V-PAI-2P ἀγῶνα73N-ASM

14 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN δώσει1325V-FAI-3S κύριος2962N-NSM αὐτὸς846D-NSM ὑμῖν4771P-DP σημεῖον4592N-ASN ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSF παρθένος3933N-NSF ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF ἕξει1838N-DSF καὶ2532CONJ τέξεται5088V-FMI-3S υἱόν5207N-ASM καὶ2532CONJ καλέσεις2564V-FAI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Εμμανουηλ1694N-PRI

15 βούτυρονN-ASN καὶ2532CONJ μέλι3192N-ASN φάγεται2068V-FMI-3S πρὶν4250ADV 2228CONJ γνῶναι1097V-AAN αὐτὸν846D-ASM 2228CONJ προελέσθαι4255V-AMP πονηρὰ4190A-APN ἐκλέξεται1586V-FMI-3S τὸ3588T-ASN ἀγαθόν18A-ASN

16 διότι1360CONJ πρὶν4250ADV 2228CONJ γνῶναι1097V-AAN τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN ἀγαθὸν18A-ASN 2228CONJ κακὸν2556A-ASN ἀπειθεῖ545A-DSM πονηρίᾳ4189N-DSF τοῦ3588T-GSN ἐκλέξασθαι1586V-AMP τὸ3588T-ASN ἀγαθόν18A-ASN καὶ2532CONJ καταλειφθήσεται2641V-FPI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἣν3739 R-ASF σὺ4771P-NS φοβῇ5399V-PMS-2S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῶν3588T-GPM δύο1417N-NUI βασιλέων935N-GPM

17 ἀλλὰ235CONJ ἐπάξει1863V-FAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS ἡμέρας2250N-APF αἳ3739 R-NPF οὔπω3768ADV ἥκασιν1854V-PAI-3P ἀφ575PREP ἧς3739 R-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἀφεῖλεν851V-AAI-3S Εφραιμ2187N-PRI ἀπὸ575PREP Ιουδα2448N-PRI τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM τῶν3588T-GPM ἈσσυρίωνN-GPM

18 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF συριεῖV-FAI-3S κύριος2962N-NSM μυίαιςN-DPF 3739 R-NSN κυριεύει2961V-FAI-3S μέρους3313N-GSN ποταμοῦ4215N-GSM Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF μελίσσῃN-DSF 3739 R-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP χώρᾳ5561N-DSF ἈσσυρίωνN-GPM

19 καὶ2532CONJ ἐλεύσονται2064V-FMI-3P πάντες3956A-NPM καὶ2532CONJ ἀναπαύσονται373V-FMI-3P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF φάραγξι5327N-DPF τῆς3588T-GSF χώρας5561N-GSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF τρώγλαιςN-DPF τῶν3588T-GPM πετρῶν4074N-GPM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὰ3588T-APN σπήλαια4693N-APN καὶ2532CONJ εἰς1519PREP πᾶσαν3956A-ASF ῥαγάδαN-APF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSN ξύλῳ3586N-DSN

20 ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ξυρήσει3587V-FAI-3S κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSN ξυρῷ3587N-DSN τῷ3588T-DSN μεγάλῳ3173A-DSN καὶ2532CONJ μεμεθυσμένῳ3184V-RMPDS 3739 R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM βασιλέως935N-GSM ἈσσυρίωνN-GSM τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF τρίχας2359N-APF τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM πώγωναN-ASM ἀφελεῖ851V-FAI-3S

21 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF θρέψει5142V-FAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM δάμαλιν1151N-ASF βοῶν1016N-GPM καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI πρόβατα4263N-APN

22 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM πλεῖστον4183A-ASMS ποιεῖν4160V-PAN γάλα1051N-ASN βούτυρονN-ASN καὶ2532CONJ μέλι3192N-ASN φάγεται2068V-FMI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM καταλειφθεὶς2641V-APPNS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

23 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF πᾶς3956A-NSM τόπος5117N-NSM οὗ3739 R-GSM ἐὰν1437CONJ ὦσιν3775N-DPN χίλιαι5507A-NPF ἄμπελοι288N-NPF χιλίων5507A-GPF σίκλωνN-GPM εἰς1519PREP χέρσονN-ASF ἔσονται1510V-FMI-3P καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ἄκανθαν173N-ASF

24 μετὰ3326PREP βέλους956N-GSN καὶ2532CONJ τοξεύματοςN-GSM εἰσελεύσονται1525V-FMI-3P ἐκεῖ1563ADV ὅτι3754CONJ χέρσοςN-NSF καὶ2532CONJ ἄκανθα173N-NSF ἔσται1510V-FMI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF

25 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN ὄρος3735N-ASN ἀροτριώμενον722V-PMPAS ἀροτριαθήσεται722V-FPI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐπέλθῃ1904V-AAS-3S ἐκεῖ1563ADV φόβος5401N-NSM ἔσται1510V-FMI-3S γὰρ1063PRT ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF χέρσουN-GSF καὶ2532CONJ ἀκάνθης173N-GSF εἰς1519PREP βόσκημαN-NSN προβάτου4263N-GSN καὶ2532CONJ εἰς1519PREP καταπάτημαN-NSN βοός1016N-GSM

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Λαβὲ2983V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM τόμονN-ASM καινοῦ2537A-GSM μεγάλου3173A-GSM καὶ2532CONJ γράψον1125V-AAD-2S εἰς1519PREP αὐτὸν846D-ASM γραφίδιN-DSF ἀνθρώπου444N-GSM Τοῦ3588T-GSM ὀξέωςADV προνομὴνN-ASF ποιῆσαι4160V-AAN σκύλων4661N-GPN πάρεστιν3918V-PAI-3S γάρ1063PRT

2 καὶ2532CONJ μάρτυράς3144N-APM μοι1473P-DS ποίησον4160V-AAD-2S πιστοὺς4103A-APM ἀνθρώπους444N-APM τὸν3588T-ASM Ουριαν3774N-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ζαχαριαν2197N-PRI υἱὸν5207N-ASM Βαραχιου914N-PRI

3 καὶ2532CONJ προσῆλθον4334V-AAI-1P πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF προφῆτιν4398N-ASF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF ἔλαβεν2983V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔτεκεν5088V-AAI-3S υἱόν5207N-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριός2962N-NSM μοι1473P-DS Κάλεσον2564V-AAD-2S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Ταχέως5030ADV σκύλευσονV-FAPAS ὀξέωςADV προνόμευσονV-FAPAS

4 διότι1360CONJ πρὶν4250ADV 2228CONJ γνῶναι1097V-AAN τὸ3588T-ASN παιδίον3813N-ASN καλεῖν2564V-PAN πατέρα3962N-ASM 2228CONJ μητέρα3384N-ASF λήμψεται2983V-FMI-3S δύναμιν1411N-ASF Δαμασκοῦ1154N-PRI καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN σκῦλα4661N-APN Σαμαρείας4540N-GSF ἔναντι1725ADV βασιλέως935N-GSM ἈσσυρίωνN-GPM

5 Καὶ2532CONJ προσέθετο4369V-ANI-3S κύριος2962N-NSM λαλῆσαί2980V-AAN μοι1473P-DS ἔτι2089ADV

6 Διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV βούλεσθαι1014V-PMN τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τοῦτον3778D-ASM τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-NSN τοῦ3588T-GSM Σιλωαμ4611N-PRI τὸ3588T-ASN πορευόμενον4198V-PMPAS ἡσυχῇ2270ADV ἀλλὰ235CONJ βούλεσθαι1014V-PMN ἔχειν2192V-PAN τὸν3588T-ASM ΡαασσωνN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM υἱὸν5207N-ASM ΡομελιουN-PRI βασιλέα935N-ASM ἐφ1909PREP ὑμῶν4771P-GP

7 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἰδοὺ2400INJ ἀνάγει321V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM τὸ3588T-ASN ἰσχυρὸν2478A-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πολύ4183A-ASN τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM τῶν3588T-GPM ἈσσυρίωνN-GPM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀναβήσεται305V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF φάραγγα5327N-ASF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ περιπατήσει4043V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP πᾶν3956A-NSN τεῖχος5038N-ASN ὑμῶν4771P-GP

8 καὶ2532CONJ ἀφελεῖ851V-FAI-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF Ιουδαίας2449N-GSF ἄνθρωπον444N-ASM ὃς3739 R-NSM δυνήσεται1410V-FMI-3S κεφαλὴν2776N-ASF ἆραι142V-AAN 2228CONJ δυνατὸν1415A-ASM συντελέσασθαί4931V-AMP τι5100I-ASN καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF παρεμβολὴ3925N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ὥστε5620CONJ πληρῶσαι4137V-AAN τὸ3588T-ASN πλάτος4114N-ASN τῆς3588T-GSF χώρας5561N-GSF σου4771P-GS μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-GP 3588T-NSM θεός2316N-NSM

9 γνῶτε1097V-AAD-2P ἔθνη1484N-NPN καὶ2532CONJ ἡττᾶσθε2274V-PMD-2P ἐπακούσατε1873V-AAD-2P ἕως2193CONJ ἐσχάτου2078A-GSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἰσχυκότες2480V-RAPNP ἡττᾶσθε2274V-PMD-2P ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT πάλιν3825ADV ἰσχύσητε2480V-AAS-2P πάλιν3825ADV ἡττηθήσεσθε2274V-FPI-2P

10 καὶ2532CONJ ἣν3739 R-ASF ἂν302PRT βουλεύσησθε1011V-AMS-2P βουλήν1012N-ASF διασκεδάσειV-FAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ λόγον3056N-ASM ὃν3739 R-ASM ἐὰν1437CONJ λαλήσητε2980V-AAS-2P οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐμμείνῃ1696V-AAS-3S ὑμῖν4771P-DP ὅτι3754CONJ μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-GP κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM

11 Οὕτως3778ADV λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Τῇ3588D-DSF ἰσχυρᾷ2478A-DSF χειρὶ5495N-DSF ἀπειθοῦσιν544V-PAI-3P τῇ3588T-DSF πορείᾳ4197N-DSF τῆς3588T-GSF ὁδοῦ3598N-GSF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM τούτου3778D-GSM λέγοντες3004V-PAPNP

12 Μήποτε3379ADV εἴπητε3004V-AAS-2P σκληρόν4642A-ASN πᾶν3956A-ASN γάρ1063PRT 3739 R-NSN ἐὰν1437CONJ εἴπῃ3004V-AAS-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM οὗτος3778D-NSM σκληρόν4642A-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τὸν3588T-ASM δὲ1161PRT φόβον5401N-ASM αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV φοβηθῆτε5399V-APS-2P οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV ταραχθῆτε5015V-APS-2P

13 κύριον2962N-ASM αὐτὸν846D-ASM ἁγιάσατε37V-AAD-2P καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἔσται1510V-FMI-3S σου4771P-GS φόβος5401N-NSM

14 καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM πεποιθὼς3982V-RAPNS ᾖς1510V-PAS-2S ἔσται1510V-FMI-3S σοι4771P-DS εἰς1519PREP ἁγίασμαN-ASN καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὡς3739ADV λίθου3037N-GSM προσκόμματι4348N-DSN συναντήσεσθε4876V-FMI-2P αὐτῷ846D-DSM οὐδὲ3761CONJ ὡς3739ADV πέτρας4073N-GSF πτώματι4430N-DSN 3588T-NSM δὲ1161PRT οἶκος3624N-NSM Ιακωβ2384N-PRI ἐν1722PREP παγίδι3803N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP κοιλάσματιN-DSN ἐγκαθήμενοιV-PMPNP ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

15 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἀδυνατήσουσιν101V-FPI-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM πολλοὶ4183A-NPM καὶ2532CONJ πεσοῦνται4098V-FAI-3P καὶ2532CONJ συντριβήσονται4937V-FPI-3P καὶ2532CONJ ἐγγιοῦσιν1448V-FAI-3P καὶ2532CONJ ἁλώσονταιV-FMI-3P ἄνθρωποι444N-NPM ἐν1722PREP ἀσφαλείᾳ803N-DSF ὄντες1510V-PAPNP

16 Τότε5119ADV φανεροὶ5318A-NPM ἔσονται1510V-FMI-3P οἱ3588T-NPM σφραγιζόμενοι4972V-PMPNP τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV μαθεῖν3129V-AAN

17 καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S Μενῶ3306V-FAI-1S τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM τὸν3588T-ASM ἀποστρέψαντα654V-AAPAS τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ πεποιθὼς3982V-RAPNS ἔσομαι1510V-FMI-1S ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM

18 ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN παιδία3813N-NPN 3739 R-APN μοι1473P-DS ἔδωκεν1325V-AAI-3S 3588T-NSM θεός2316N-NSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP σημεῖα4592N-APN καὶ2532CONJ τέρατα5059N-APN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ισραηλ2474N-PRI παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM σαβαωθ4519N-PRI ὃς3739 R-NSM κατοικεῖ2730V-PAI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ὄρει3735N-DSN Σιων4622N-PRI

19 καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ εἴπωσιν3004V-AAS-3P πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP Ζητήσατε2212V-AAD-2P τοὺς3588T-APM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF φωνοῦντας5455V-PAPAP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἐγγαστριμύθουςA-APM τοὺς3588T-APM κενολογοῦνταςV-PAPAP οἳ3739 R-NPM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF φωνοῦσιν5455V-PAI-3P οὐκ3364ADV ἔθνος1484N-NSN πρὸς4314PREP θεὸν2316N-ASM αὐτοῦ846D-GSM τί5100I-ASN ἐκζητοῦσιν1567V-PAI-3P περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM ζώντων2198V-PAPGP τοὺς3588T-APM νεκρούς3498N-APM

20 νόμον3551N-ASM γὰρ1063PRT εἰς1519PREP βοήθειαν996N-ASF ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἵνα2443CONJ εἴπωσιν3004V-AAS-3P οὐχ3364ADV ὡς3739ADV τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN περὶ4012PREP οὗ3739 R-GSN οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S δῶρα1435N-APN δοῦναι1325V-AAN περὶ4012PREP αὐτοῦ846D-GSM

21 καὶ2532CONJ ἥξει1854V-FAI-3S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP σκληρὰ4642A-NPM λιμός3042N-NSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὡς3739ADV ἂν302PRT πεινάσητε3983V-AAS-2P λυπηθήσεσθε3076V-FPI-2P καὶ2532CONJ κακῶς2556ADV ἐρεῖτε2046V-FAI-2P τὸν3588T-ASM ἄρχοντα758N-ASM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN παταχραN-APN καὶ2532CONJ ἀναβλέψονται308V-FMI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM ἄνω507ADV

22 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF κάτω2736ADV ἐμβλέψονται1689V-FMI-3P καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ θλῖψις2347N-NSF καὶ2532CONJ στενοχωρία4730N-NSF καὶ2532CONJ σκότος4655N-NSM ἀπορία640N-NSF στενὴ4728A-NSF καὶ2532CONJ σκότος4655N-NSM ὥστε5620ADV μὴ3165ADV βλέπειν991V-PAN

Κεφάλαιο 9

1  καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀπορηθήσεται639V-FPI-3S 3588T-NSM ἐν1722PREP στενοχωρίᾳ4730A-DSF ὢν1510V-PAPNS ἕως2193ADV καιροῦ2540N-GSM Τοῦτο3778D-ASN πρῶτον4412ADV ποίει4160V-PAD-2S ταχὺ5036A-B ποίει4160V-PAD-2S χώρα5561N-NSF Ζαβουλων2194N-PRI 3588T-NSF γῆ1065N-NSF Νεφθαλιμ3508N-PRI ὁδὸν3598N-ASF θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM λοιποὶ3062A-NPM οἱ3588T-NPM τὴν3588T-ASF παραλίαν3882ADV κατοικοῦντες2730V-PAPNP καὶ2532CONJ πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM Γαλιλαία1056N-PRI τῶν3588T-GPM ἐθνῶν1484N-GPN τὰ3588T-APN μέρη3313N-APN τῆς3588T-GSF Ιουδαίας2449N-GSF

2 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM 3588T-NSM πορευόμενος4198V-PMPNS ἐν1722PREP σκότει4655N-DSN ἴδετε3708V-AAD-2P φῶς5457N-ASN μέγα3173A-ASN οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP ἐν1722PREP χώρᾳ5561N-DSF καὶ2532CONJ σκιᾷ4639N-DSF θανάτου2288N-GSM φῶς5457N-ASN λάμψει2989V-FAI-3S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP

3 τὸ3588T-ASN πλεῖστον4183A-ASMS τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM 3739 R-NSN κατήγαγες2609V-AAI-2S ἐν1722PREP εὐφροσύνῃ2167N-DSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ εὐφρανθήσονται2165V-FPI-3P ἐνώπιόν1799ADV σου4771P-GS ὡς3739ADV οἱ3588T-NPM εὐφραινόμενοι2165V-PMPNP ἐν1722PREP ἀμήτῳN-DSM καὶ2532CONJ ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM οἱ3588T-NPM διαιρούμενοι1244V-PMPNP σκῦλα4661N-APN

4 διότι1360CONJ ἀφῄρηται851V-RMI-3S 3588T-NSM ζυγὸς2218N-NSM 3588T-NSM ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM κείμενος2749V-PMPNS καὶ2532CONJ 3588T-NSF ῥάβδος4464N-NSF 3588T-NSF ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM τραχήλου5137N-GSM αὐτῶν846D-GPM τὴν3588T-ASF γὰρ1063PRT ῥάβδον4464N-ASF τῶν3588T-GPM ἀπαιτούντων523V-PAPGP διεσκέδασενV-AAI-3S κύριος2962N-NSM ὡς3739ADV τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ἐπὶ1909PREP Μαδιαμ3099N-PRI

5 ὅτι3754CONJ πᾶσαν3956A-ASF στολὴν4749N-ASF ἐπισυνηγμένην1996V-RMPAS δόλῳ1388N-DSM καὶ2532CONJ ἱμάτιον2440N-ASN μετὰ3326PREP καταλλαγῆς2643N-GSF ἀποτείσουσιν661V-FAI-3P καὶ2532CONJ θελήσουσιν2309V-FAI-3P εἰ1487CONJ ἐγενήθησαν1096V-API-3P πυρίκαυστοιA-NPM

6 ὅτι3754CONJ παιδίον3813N-ASN ἐγεννήθη1080V-API-3S ἡμῖν1473P-DP υἱὸς5207N-NSM καὶ2532CONJ ἐδόθη1325V-API-3S ἡμῖν1473P-DP οὗ3739 R-GSM 3588T-NSF ἀρχὴ746N-NSF ἐγενήθη1096V-API-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM ὤμου3676N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ καλεῖται2564V-PMI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM Μεγάλης3173A-GSF βουλῆς1012N-GSF ἄγγελος32N-NSM ἐγὼ1473P-NS γὰρ1063PRT ἄξω71V-FAI-1S εἰρήνην1515N-ASF ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM εἰρήνην1515N-ASF καὶ2532CONJ ὑγίειανN-ASF αὐτῷ846D-DSM

7 μεγάλη3173A-NSF 3588T-NSF ἀρχὴ746N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF εἰρήνης1515N-GSF αὐτοῦ846D-GSM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ὅριον3725N-ASN ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF αὐτοῦ846D-GSM κατορθῶσαιV-AMD-2S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἀντιλαβέσθαι482V-AMP αὐτῆς846D-GSF ἐν1722PREP δικαιοσύνῃ1343N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP κρίματι2917N-DSN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM νῦν3568ADV καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM χρόνον5550N-ASM 3588T-NSM ζῆλος2205N-NSM κυρίου2962N-GSM σαβαωθ4519N-PRI ποιήσει4160V-FAI-3S ταῦτα3778D-APN

8 Θάνατον2288N-ASM ἀπέστειλεν649V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἐπὶ1909PREP Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI

9 καὶ2532CONJ γνώσονται1097V-FMI-3P πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM τοῦ3588T-GSM Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐγκαθήμενοιV-PMPNP ἐν1722PREP Σαμαρείᾳ4540N-DSF ἐφ1909PREP ὕβρει5196N-DSF καὶ2532CONJ ὑψηλῇ5308A-DSF καρδίᾳ2588N-DSF λέγοντες3004V-PAPNP

10 ΠλίνθοιN-NPF πεπτώκασιν4098V-RAI-3P ἀλλὰ235CONJ δεῦτε1205ADV λαξεύσωμενV-AAS-1P λίθους3037N-APM καὶ2532CONJ ἐκκόψωμεν1581V-AAS-1P συκαμίνους4807N-APF καὶ2532CONJ κέδρους2748N-APF καὶ2532CONJ οἰκοδομήσωμεν3618V-AAS-1P ἑαυτοῖς1438D-DPM πύργον4444N-ASM

11 καὶ2532CONJ ῥάξειV-FAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοὺς3588T-APM ἐπανιστανομένους450V-RMPAP ἐπ1909PREP ὄρος3735N-ASN Σιων4622N-PRI ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἐχθροὺς2190N-APM αὐτῶν846D-GPM διασκεδάσειV-FAI-3S

12 Συρίαν4947N-ASN ἀφ575PREP ἡλίου2246N-GSM ἀνατολῶν395N-GPF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM Ἕλληνας1672N-APM ἀφ575PREP ἡλίου2246N-GSM δυσμῶν1424N-GPF τοὺς3588T-APM κατεσθίοντας2719V-PAPAP τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI ὅλῳ3650A-DSM τῷ3588T-DSM στόματι4750N-DSN ἐπὶ1909PREP τούτοις3778D-DPM πᾶσιν3956A-DPM οὐκ3364ADV ἀπεστράφη654V-API-3S 3588T-NSM θυμός2372N-NSM ἀλλ235CONJ ἔτι2089ADV 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF ὑψηλή5308A-NSF

13 καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM οὐκ3364ADV ἀπεστράφη654V-API-3S ἕως2193ADV ἐπλήγη4141V-API-3S καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM οὐκ3364ADV ἐξεζήτησαν1567V-AAI-3P

14 καὶ2532CONJ ἀφεῖλεν851V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἀπὸ575PREP Ισραηλ2474N-PRI κεφαλὴν2776N-ASF καὶ2532CONJ οὐράν3769N-ASF μέγαν3173A-ASM καὶ2532CONJ μικρὸν3398A-ASM ἐν1722PREP μιᾷ1519A-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF

15 πρεσβύτην4246N-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM τὰ3588T-APN πρόσωπα4383N-APN θαυμάζοντας2296V-PAPAP [αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ἀρχή746N-NSF καὶ2532CONJ προφήτην4396N-ASM διδάσκοντα1321V-PAPAS ἄνομα459A-APN [οὗτος3778D-NSM 3588T-NSF οὐρά3769N-NSF

16 καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P οἱ3588T-NPM μακαρίζοντες3106V-PAPNP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τοῦτον3778D-ASM πλανῶντες4105V-PAPNP καὶ2532CONJ πλανῶσιν4105V-PAI-3P ὅπως3704CONJ καταπίωσιν2666V-AAS-3P αὐτούς846D-APM

17 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM νεανίσκους3495N-APM αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV εὐφρανθήσεται2165V-FPI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ὀρφανοὺς3737A-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF χήρας5503N-APF αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἐλεήσει1653V-FAI-3S ὅτι3754CONJ πάντες3956A-NPM ἄνομοι459A-NPM καὶ2532CONJ πονηροί4190A-NPM καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN στόμα4750N-NSN λαλεῖ2980V-PAI-3S ἄδικα94A-B ἐπὶ1909PREP πᾶσιν3956A-DPM τούτοις3778D-DPM οὐκ3364ADV ἀπεστράφη654V-API-3S 3588T-NSM θυμός2372N-NSM ἀλλ235CONJ ἔτι2089ADV 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF ὑψηλή5308A-NSF

18 καὶ2532CONJ καυθήσεται2545V-FPI-3S ὡς3739ADV πῦρ4442N-ASN 3588T-NSF ἀνομία458N-NSF καὶ2532CONJ ὡς3739ADV ἄγρωστιςN-NSF ξηρὰ3584A-NSF βρωθήσεται977V-FPI-3S ὑπὸ5259PREP πυρός4442N-GSN καὶ2532CONJ καυθήσεται2545V-FPI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM δάσεσιN-DPN τοῦ3588T-GSM δρυμοῦN-GSM καὶ2532CONJ συγκαταφάγεταιV-FMI-3S τὰ3588T-APN κύκλῳ2945N-DSM τῶν3588T-GPM βουνῶν1015N-GPM πάντα3956A-APN

19 διὰ1223PREP θυμὸν2372N-ASM ὀργῆς3709N-GSF κυρίου2962N-GSM συγκέκαυταιV-RMI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ὅλη3650A-NSF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ὡς3739ADV ὑπὸ5259PREP πυρὸς4442N-GSM κατακεκαυμένος2618V-RMPNS ἄνθρωπος444N-NSM τὸν3588T-ASM ἀδελφὸν80N-ASM αὐτοῦ846D-GSM οὐκ3364ADV ἐλεήσει1653V-FAI-3S

20 ἀλλὰ235CONJ ἐκκλινεῖ1578V-FAI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN δεξιά1188A-APN ὅτι3754CONJ πεινάσει3983V-FAI-3S καὶ2532CONJ φάγεται2068V-FMI-3S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἀριστερῶν710A-GPM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐμπλησθῇ1705V-APS-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἔσθων2068V-PAPNS τὰς3588T-APF σάρκας4561N-APF τοῦ3588T-GSM βραχίονος1023N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

21 φάγεται2068V-FMI-3S γὰρ1063PRT Μανασση3128N-PRI τοῦ3588T-GSM Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ Εφραιμ2187N-PRI τοῦ3588T-GSM Μανασση3128N-PRI ὅτι3754CONJ ἅμα260ADV πολιορκήσουσινV-FAI-3P τὸν3588T-ASM Ιουδαν2455N-ASM ἐπὶ1909PREP τούτοις3778D-DPM πᾶσιν3956A-DPM οὐκ3364ADV ἀπεστράφη654V-API-3S 3588T-NSM θυμός2372N-NSM ἀλλ235CONJ ἔτι2089ADV 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF ὑψηλή5308A-NSF

Κεφάλαιο 10

1 οὐαὶ3759INJ τοῖς3588T-DPM γράφουσιν1125V-PAPDP πονηρίαν4189N-ASF γράφοντες1125V-PAPNP γὰρ1063PRT πονηρίαν4189N-ASF γράφουσιν1125V-PAPDP

2 ἐκκλίνοντες1578V-PAPNP κρίσιν2920N-ASF πτωχῶν4434N-GPM ἁρπάζοντες726V-PAPNP κρίμα2917N-ASN πενήτων3993N-GPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS ὥστε5620CONJ εἶναι1510V-PAN αὐτοῖς846D-DPM χήραν5503N-ASF εἰς1519PREP ἁρπαγὴν724N-ASF καὶ2532CONJ ὀρφανὸν3737A-ASM εἰς1519PREP προνομήνN-ASF

3 καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ποιήσουσιν4160V-FAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῆς3588T-GSF ἐπισκοπῆς1984N-GSF 3588T-NSF γὰρ1063PRT θλῖψις2347N-NSF ὑμῖν4771P-DP πόρρωθεν4207ADV ἥξει1854V-FAI-3S καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τίνα5100I-ASN καταφεύξεσθε2703V-FMI-2P τοῦ3588T-GSM βοηθηθῆναι997V-APN καὶ2532CONJ ποῦ4225ADV καταλείψετε2641V-FAI-2P τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF ὑμῶν4771P-GP

4 τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV ἐμπεσεῖν1706V-AAN εἰς1519PREP ἐπαγωγήνN-ASF ἐπὶ1909PREP πᾶσι3956A-DPM τούτοις3778D-DPM οὐκ3364ADV ἀπεστράφη654V-API-3S 3588T-NSM θυμός2372N-NSM ἀλλ235CONJ ἔτι2089ADV 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF ὑψηλή5308A-NSF

5 Οὐαὶ3759INJ ἈσσυρίοιςN-DPM 3588T-NSF ῥάβδος4464N-NSF τοῦ3588T-GSM θυμοῦ2372N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ὀργῆς3709N-GSF ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χερσὶν5495N-DPF αὐτῶν846D-GPM

6 τὴν3588T-ASF ὀργήν3709N-ASF μου1473P-GS εἰς1519PREP ἔθνος1484N-ASN ἄνομον459A-ASN ἀποστελῶ649V-FAI-1S καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ἐμῷ1699A-DSM λαῷ2992N-DSM συντάξω4929V-FAI-1S ποιῆσαι4160V-AAN σκῦλα4661N-APN καὶ2532CONJ προνομὴνN-ASF καὶ2532CONJ καταπατεῖν2662V-PAN τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF καὶ2532CONJ θεῖναι5087V-AAN αὐτὰς846D-APF εἰς1519PREP κονιορτόν2868N-ASM

7 αὐτὸς846D-NSM δὲ1161PRT οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV ἐνεθυμήθη1760V-API-3S καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF ψυχῇ5590N-DSF οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV λελόγισται3049V-RMN ἀλλὰ235CONJ ἀπαλλάξει525V-FAI-3S 3588T-NSM νοῦς3563N-NSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN ἔθνη1484N-APN ἐξολεθρεῦσαι1842V-AAN οὐκ3364ADV ὀλίγα3641A-APN

8 καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ εἴπωσιν3004V-AAS-3P αὐτῷ846D-DSM Σὺ4771P-NS μόνος3441A-NSM εἶ1510V-PAI-2S ἄρχων758N-NSM

9 καὶ2532CONJ ἐρεῖ2046V-FAI-3S Οὐκ3364ADV ἔλαβον2983V-AAI-1S τὴν3588T-ASF χώραν5561N-ASF τὴν3588T-ASF ἐπάνω1883ADV Βαβυλῶνος897N-GSF καὶ2532CONJ ΧαλαννηN-GSM οὗ3364ADV 3588T-NSM πύργος4444N-NSM ᾠκοδομήθη3618V-API-3S καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-1S Ἀραβίαν688N-AS καὶ2532CONJ Δαμασκὸν1154N-ASM καὶ2532CONJ Σαμάρειαν4540N-ASF

10 ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ταύτας3778D-APF ἔλαβον2983V-AAI-1S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἀρχὰς746N-APF λήμψομαι2983V-FMI-1S ὀλολύξατε3649V-AAD-2P τὰ3588T-APN γλυπτὰA-APN ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Σαμαρείᾳ4540N-DSF

11 ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM γὰρ1063PRT ἐποίησα4160V-AAI-1S Σαμαρείᾳ4540N-DSF καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM χειροποιήτοις5499A-DPM αὐτῆς846D-GSF οὕτως3778ADV ποιήσω4160V-FAI-1S καὶ2532CONJ Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN εἰδώλοις1497N-DPN αὐτῆς846D-GSF

12 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὅταν3752ADV συντελέσῃ4931V-FMS-2S κύριος2962N-NSM πάντα3956A-ASM ποιῶν4169A-GPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN Σιων4622N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐπάξει1863V-FAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM νοῦν3563N-ASM τὸν3588T-ASM μέγαν3173A-ASM τὸν3588T-ASM ἄρχοντα758N-ASM τῶν3588T-GPM ἈσσυρίωνN-GPM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὕψος5311N-ASN τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF τῶν3588T-GPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

13 εἶπεν3004V-AAI-3S γάρ1063PRT Τῇ3588D-DSF ἰσχύι2479N-DSF ποιήσω4160V-FAI-1S καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF σοφίᾳ4678N-DSF τῆς3588T-GSF συνέσεως4907N-GSF ἀφελῶ851V-FAI-1S ὅρια3725N-APN ἐθνῶν1484N-GPN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἰσχὺν2479N-ASF αὐτῶν846D-GPM προνομεύσωV-FAI-3S καὶ2532CONJ σείσω4579V-FAI-1S πόλεις4172N-APF κατοικουμένας2730V-PMPAP

14 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF οἰκουμένην3611V-PMPAS ὅλην3650A-ASF καταλήμψομαι2638V-FMI-1S τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF ὡς3739ADV νοσσιὰν3555N-ASF καὶ2532CONJ ὡς3739ADV καταλελειμμένα2641V-RMPAP ᾠὰ5609N-APN ἀρῶ142V-FAI-1S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ὃς3739 R-NSM διαφεύξεταί1309V-FMI-3S με1473P-AS 2228CONJ ἀντείπῃ471V-FMI-3S μοι1473P-DS

15 μὴ3165ADV δοξασθήσεται1392V-FPI-3S ἀξίνη513N-NSF ἄνευ427PREP τοῦ3588T-GSM κόπτοντος2875V-PAPGS ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF 2228CONJ ὑψωθήσεται5312V-FPI-3S πρίωνN-NSM ἄνευ427PREP τοῦ3588T-GSM ἕλκοντος1670V-PAPGS αὐτόν846D-ASM ὡσαύτως5615ADV ἐάν1437CONJ τις5100I-NSM ἄρῃ142V-AAS-3S ῥάβδον4464N-ASF 2228CONJ ξύλον3586N-ASN

16 καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV ἀλλὰ235CONJ ἀποστελεῖ649V-FAI-3S κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF σὴν4674A-ASF τιμὴν5092N-ASF ἀτιμίαν819N-ASF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF σὴν4674A-ASF δόξαν1391N-ASF πῦρ4442N-ASN καιόμενον2545V-PMPAS καυθήσεται2545V-FPI-3S

17 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI εἰς1519PREP πῦρ4442N-ASN καὶ2532CONJ ἁγιάσει37V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP πυρὶ4442N-DSN καιομένῳ2545V-PMPDS καὶ2532CONJ φάγεται2068V-FMI-3S ὡσεὶ5616ADV χόρτον5528N-ASN τὴν3588T-ASF ὕλην5208N-ASF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF

18 ἀποσβεσθήσεταιV-FPI-3S τὰ3588T-NPN ὄρη3735N-NPN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM βουνοὶ1015N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM δρυμοίN-NPM καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S ἀπὸ575PREP ψυχῆς5590N-GSF ἕως2193CONJ σαρκῶν4561N-GPF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM φεύγων5343V-PAPNS ὡς3739ADV 3588T-NSM φεύγων5343V-PAPNS ἀπὸ575PREP φλογὸς5395N-GSF καιομένης2545V-PMPGS

19 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM καταλειφθέντες2641V-APPNP ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM ἔσονται1510V-FMI-3P ἀριθμός706N-NSM καὶ2532CONJ παιδίον3813N-NSN γράψει1125V-FAI-3S αὐτούς846D-APM

20 Καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF οὐκέτι3765ADV προστεθήσεται4369V-FPI-3S τὸ3588T-ASN καταλειφθὲν2641V-APPAS Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM σωθέντες4982V-APPNP τοῦ3588T-GSM Ιακωβ2384N-PRI οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV πεποιθότες3982V-RAPNP ὦσιν3775N-DPN ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἀδικήσαντας91V-AAPAP αὐτούς846D-APM ἀλλὰ235CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P πεποιθότες3982V-RAPNP ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM τὸν3588T-ASM ἅγιον40A-ASM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI τῇ3588T-DSF ἀληθείᾳ225N-DSF

21 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τὸ3588T-ASN καταλειφθὲν2641V-APPAS τοῦ3588T-GSM Ιακωβ2384N-PRI ἐπὶ1909PREP θεὸν2316N-ASM ἰσχύοντα2480V-PAPAS

22 καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ γένηται1096V-AMS-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ὡς3739ADV 3588T-NSF ἄμμος285N-NSF τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF τὸ3588T-ASN κατάλειμμα2640N-ASN αὐτῶν846D-GPM σωθήσεται4982V-FPI-3S λόγον3056N-ASM γὰρ1063PRT συντελῶν4931V-PAPNS καὶ2532CONJ συντέμνων4932V-PAPNS ἐν1722PREP δικαιοσύνῃ1343N-DSF

23 ὅτι3754CONJ λόγον3056N-ASM συντετμημένον4932V-PMPAS ποιήσει4160V-FAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκουμένῃ3611V-PMPDS ὅλῃ3650A-DSF

24 Διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI Μὴ3165ADV φοβοῦ5399V-PMD-2S 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP ἐν1722PREP Σιων4622N-PRI ἀπὸ575PREP ἈσσυρίωνN-GPM ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP ῥάβδῳ4464N-DSF πατάξει3960V-FAI-3S σε4771P-AS πληγὴν4127N-ASF γὰρ1063PRT ἐγὼ1473P-NS ἐπάγω1863V-PAI-1S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS τοῦ3588T-GSN ἰδεῖν3708V-AAN ὁδὸν3598N-ASF Αἰγύπτου125N-GSF

25 ἔτι2089ADV γὰρ1063PRT μικρὸν3398A-ASM καὶ2532CONJ παύσεται3973V-FMI-3S 3588T-NSF ὀργή3709N-NSF 3588T-NSM δὲ1161PRT θυμός2372N-NSM μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF βουλὴν1012N-ASF αὐτῶν846D-GPM

26 καὶ2532CONJ ἐπεγερεῖ1892V-FAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF πληγὴν4127N-ASF τὴν3588T-ASF Μαδιαμ3099N-PRI ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM θλίψεως2347N-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM θυμὸς2372N-NSM αὐτοῦ846D-GSM τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF τῇ3588T-DSF κατὰ2596PREP θάλασσαν2281N-ASF εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF τὴν3588T-ASF κατ2596PREP Αἴγυπτον125N-ASF

27 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἀφαιρεθήσεται851V-FPI-3S 3588T-NSM φόβος5401N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSM ζυγὸς2218N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ὤμου3676N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ καταφθαρήσεται2704V-FPI-3S 3588T-NSM ζυγὸς2218N-NSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ὤμων3676N-GPM ὑμῶν4771P-GP

28 ἥξει1854V-FAI-3S γὰρ1063PRT εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ΑγγαιN-PRI καὶ2532CONJ παρελεύσεται3928V-FMI-3S εἰς1519PREP ΜαγεδωN-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ΜαχμαςN-PRI θήσει5087V-FAI-3S τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN αὐτοῦ846D-GSM

29 καὶ2532CONJ παρελεύσεται3928V-FMI-3S φάραγγα5327N-ASF καὶ2532CONJ ἥξει1854V-FAI-3S εἰς1519PREP ΑγγαιN-PRI φόβος5401N-NSM λήμψεται2983V-FMI-3S Ραμα4471N-PRI πόλιν4172N-ASF Σαουλ4549N-PRI φεύξεται5343V-FMI-3S

30 3588T-NSF θυγάτηρ2364N-NSF ΓαλλιμN-PRI ἐπακούσεται1873V-FMI-3S ΛαισαN-PRI ἐπακούσεται1873V-FMI-3S ΑναθωθN-PRI

31 ἐξέστη1839V-AAI-3S ΜαδεβηναN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP ΓιββιρN-PRI παρακαλεῖτε3870V-PAD-2P

32 σήμερον4594ADV ἐν1722PREP ὁδῷ3598N-DSF τοῦ3588T-GSN μεῖναι3306V-AAN τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF παρακαλεῖτε3870V-PAD-2P τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN τὴν3588T-ASF θυγατέρα2364N-ASF Σιων4622N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM βουνοὶ1015N-NPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

33 ἰδοὺ2400INJ γὰρ1063PRT 3588T-NSM δεσπότης1203N-NSM κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI συνταράσσει4934V-PAI-3S τοὺς3588T-APM ἐνδόξους1741A-APM μετὰ3326PREP ἰσχύος2479N-GSF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὑψηλοὶ5308A-NPM τῇ3588T-DSF ὕβρει5196N-DSF συντριβήσονται4937V-FPI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὑψηλοὶ5308A-NPM ταπεινωθήσονται5013V-FPI-3P

34 καὶ2532CONJ πεσοῦνται4098V-FMI-3P οἱ3588T-NPM ὑψηλοὶ5308A-NPM μαχαίρᾳ3162N-DSF 3588T-NSM δὲ1161PRT Λίβανος3030N-NSM σὺν4862PREP τοῖς3588T-DPM ὑψηλοῖς5308A-DPM πεσεῖται4098V-FMI-3S

Κεφάλαιο 11

1 Καὶ2532CONJ ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S ῥάβδος4464N-NSF ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ῥίζης4491N-GSF Ιεσσαι2421N-PRI καὶ2532CONJ ἄνθος438N-ASN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ῥίζης4491N-GSF ἀναβήσεται305V-FMI-3S

2 καὶ2532CONJ ἀναπαύσεται373V-FMI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM πνεῦμα4151N-NSN τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM πνεῦμα4151N-NSN σοφίας4678N-GSF καὶ2532CONJ συνέσεως4907N-GSF πνεῦμα4151N-NSN βουλῆς1012N-GSF καὶ2532CONJ ἰσχύος2479N-GSF πνεῦμα4151N-NSN γνώσεως1108N-GSF καὶ2532CONJ εὐσεβείας2150N-GSF

3 ἐμπλήσει1705V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM πνεῦμα4151N-NSN φόβου5401N-GSM θεοῦ2316N-GSM οὐ3364ADV κατὰ2596ADV τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF κρινεῖ2919V-FAI-3S οὐδὲ3761CONJ κατὰ2596ADV τὴν3588T-ASF λαλιὰν2981N-ASF ἐλέγξει1651V-FAI-3S

4 ἀλλὰ235CONJ κρινεῖ2919V-FAI-3S ταπεινῷ5011A-DSM κρίσιν2920N-ASF καὶ2532CONJ ἐλέγξει1651V-FAI-3S τοὺς3588T-APM ταπεινοὺς5011A-APM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ πατάξει3960V-FAI-3S γῆν1065N-ASF τῷ3588T-DSM λόγῳ3056N-DSM τοῦ3588T-GSN στόματος4750N-GSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN διὰ1223PREP χειλέων5491N-GPN ἀνελεῖ337V-FAI-3S ἀσεβῆ765A-APN

5 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S δικαιοσύνῃ1343N-DSF ἐζωσμένος2224V-AMP τὴν3588T-ASF ὀσφὺν3751N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀληθείᾳ225N-DSF εἰλημένοςV-PMPGS τὰς3588T-APF πλευράς4125N-APF

6 καὶ2532CONJ συμβοσκηθήσεταιV-FPI-3S λύκος3074N-NSM μετὰ3326PREP ἀρνόςN-GSM καὶ2532CONJ πάρδαλις3917N-NSN συναναπαύσεται4875V-FMI-3S ἐρίφῳ2056N-DSM καὶ2532CONJ μοσχάριονN-ASN καὶ2532CONJ ταῦρος5022N-NSM καὶ2532CONJ λέων3023N-NSM ἅμα260ADV βοσκηθήσονται1006V-FPI-3P καὶ2532CONJ παιδίον3813N-NSN μικρὸν3398A-NSN ἄξει71V-FAI-3S αὐτούς846D-APM

7 καὶ2532CONJ βοῦς1016N-NSM καὶ2532CONJ ἄρκος715N-NSM ἅμα260ADV βοσκηθήσονται1006V-FPI-3P καὶ2532CONJ ἅμα260ADV τὰ3588T-NPN παιδία3813N-NPN αὐτῶν846D-GPN ἔσονται1510V-FMI-3P καὶ2532CONJ λέων3023N-NSM καὶ2532CONJ βοῦς1016N-NSM ἅμα260ADV φάγονται2068V-FMI-3P ἄχυρα892N-APN

8 καὶ2532CONJ παιδίον3813N-ASN νήπιον3516A-ASM ἐπὶ1909PREP τρώγληνA-ASF ἀσπίδων785N-GPF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP κοίτην2845N-ASF ἐκγόνων1549A-GPM ἀσπίδων785N-GPF τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἐπιβαλεῖ1911V-FAI-3S

9 καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV κακοποιήσωσιν2554V-AAS-3P οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV δύνωνται1410V-PMS-3P ἀπολέσαι622V-AAN οὐδένα3762A-ASM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN ὄρος3735N-ASN τὸ3588T-ASN ἅγιόν40A-ASN μου1473P-GS ὅτι3754CONJ ἐνεπλήσθη1705V-API-3S 3588T-NSF σύμπασαA-NSF τοῦ3588T-GSN γνῶναι1097V-AAN τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ὡς3739ADV ὕδωρ5204N-ASN πολὺ4183A-ASN κατακαλύψαι2619V-AAN θαλάσσας2281N-APF

10 Καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF 3588T-NSF ῥίζα4491N-NSF τοῦ3588T-GSM Ιεσσαι2421N-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀνιστάμενος450V-PMPNS ἄρχειν757V-PAN ἐθνῶν1484N-GPN ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM ἔθνη1484N-APN ἐλπιοῦσιν1679V-FAI-3P καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSF ἀνάπαυσις372N-NSF αὐτοῦ846D-GSM τιμή5092N-NSF

11 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF προσθήσει4369V-FAI-3S κύριος2962N-NSM τοῦ3588T-GSN δεῖξαι1166V-AAN τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN ζηλῶσαι2206V-AAN τὸ3588T-ASN καταλειφθὲν2641V-PAPAS ὑπόλοιπονA-ASN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM 3739 R-NSM ἂν302PRT καταλειφθῇ2641V-APS-3S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἈσσυρίωνN-GPM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ΒαβυλωνίαςN-GSF καὶ2532CONJ Αἰθιοπίας128N-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP ΑιλαμιτῶνN-GPF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP ἡλίου2246N-GSM ἀνατολῶν395N-GPF καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP Ἀραβίας688N-GSF

12 καὶ2532CONJ ἀρεῖ142V-FAI-3S σημεῖον4592N-ASN εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN καὶ2532CONJ συνάξει4863V-FAI-3S τοὺς3588T-APM ἀπολομένους622V-AMPAP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM διεσπαρμένους1289V-RMPAP τοῦ3588T-GSM Ιουδα2448N-PRI συνάξει4863V-FAI-3S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF τεσσάρων5064A-GPF πτερύγων4420N-GPF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

13 καὶ2532CONJ ἀφαιρεθήσεται851V-FPI-3S 3588T-NSM ζῆλος2205N-NSM Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἐχθροὶ2190N-NPM Ιουδα2448N-PRI ἀπολοῦνται622V-FMI-3P Εφραιμ2187N-PRI οὐ3364ADV ζηλώσει2206V-FAI-3S Ιουδαν2455N-ASM καὶ2532CONJ Ιουδας2455N-NSM οὐ3364ADV θλίψει2346V-FAI-3S Εφραιμ2187N-PRI

14 καὶ2532CONJ πετασθήσονται4072V-FPI-3P ἐν1722PREP πλοίοις4143N-DPN ἀλλοφύλων246A-GPN θάλασσαν2281N-ASF ἅμα260ADV προνομεύσουσινV-FAI-3P καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀφ575PREP ἡλίου2246N-GSM ἀνατολῶν395N-GPF καὶ2532CONJ Ιδουμαίαν2401N-ASF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP Μωαβ1096N-PRI πρῶτον4412ADV τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐπιβαλοῦσιν1911V-FAI-3P οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT υἱοὶ5207N-NPM ΑμμωνN-PRI πρῶτοι4413A-NPMS ὑπακούσονται5219V-FMI-3P

15 καὶ2532CONJ ἐρημώσει2049V-FAI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἐπιβαλεῖ1911V-FAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ποταμὸν4215N-ASM πνεύματι4151N-DSN βιαίῳ972A-DSM καὶ2532CONJ πατάξει3960V-FAI-3S ἑπτὰ2033N-NUI φάραγγας5327N-APF ὥστε5620ADV διαπορεύεσθαι1279V-PMN αὐτὸν846D-ASN ἐν1722PREP ὑποδήμασιν5266N-DPN

16 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S δίοδοςN-NSF τῷ3588T-DSM καταλειφθέντι2641V-APPDS μου1473P-GS λαῷ2992N-DSM ἐν1722PREP Αἰγύπτῳ125N-DSF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI ὡς3739ADV 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF ὅτε3753ADV ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF

Κεφάλαιο 12

1 Καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF Εὐλογήσω2127V-FAI-1S σε4771P-AS κύριε2962N-VSM διότι1360CONJ ὠργίσθης3710V-API-2S μοι1473P-DS καὶ2532CONJ ἀπέστρεψας654V-AAI-2S τὸν3588T-ASM θυμόν2372N-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἠλέησάς1653V-AAI-2S με1473P-AS

2 ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS σωτήρ4990N-NSM μου1473P-GS κύριος2962N-NSM πεποιθὼς3982V-RAPNS ἔσομαι1510V-FMI-1S ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ σωθήσομαι4982V-FPI-1S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV φοβηθήσομαι5399V-FPI-1S διότι1360CONJ 3588T-NSF δόξα1391N-NSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF αἴνεσίς133N-NSF μου1473P-GS κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἐγένετό1096V-ANI-3S μοι1473P-DS εἰς1519PREP σωτηρίαν4991N-ASF

3 καὶ2532CONJ ἀντλήσετε501V-AAD-2P ὕδωρ5204N-NSN μετ3326PREP εὐφροσύνης2167N-GSF ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF πηγῶν4077N-GPF τοῦ3588T-GSN σωτηρίου4992N-GSN

4 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF Ὑμνεῖτε5214V-PAD-2P κύριον2962N-ASM βοᾶτε994V-PAD-2P τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἀναγγείλατε312V-AAD-2P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN τὰ3588T-APN ἔνδοξα1741A-APN αὐτοῦ846D-GSM μιμνῄσκεσθε3403V-PMD-2P ὅτι3754CONJ ὑψώθη5312V-API-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτοῦ846D-GSM

5 ὑμνήσατε5214V-AAD-2P τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN κυρίου2962N-GSM ὅτι3754CONJ ὑψηλὰ5308A-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἀναγγείλατε312V-AAD-2P ταῦτα3778D-APN ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF

6 ἀγαλλιᾶσθε21V-AMD-2P καὶ2532CONJ εὐφραίνεσθε2165V-PMD-2P οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP Σιων4622N-PRI ὅτι3754CONJ ὑψώθη5312V-API-3S 3588T-NSM ἅγιος40A-NSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF

Κεφάλαιο 13

1 Ὅρασις3706N-ASF ἣν3739 R-ASF εἶδεν3708V-AAI-3S Ησαιας2268N-PRI υἱὸς5207N-NSM Αμως301N-PRI κατὰ2596ADV Βαβυλῶνος897N-GSF

2 Ἐπ1909PREP ὄρους3735N-GSN πεδινοῦ3977A-GSN ἄρατε142V-AAD-2P σημεῖον4592N-ASN ὑψώσατε5312V-AAD-2P τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF αὐτοῖς846D-DPM μὴ3165ADV φοβεῖσθε5399V-PMD-2P παρακαλεῖτε3870V-PAD-2P τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF Ἀνοίξατε455V-AAD-2P οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM

3 ἐγὼ1473P-NS συντάσσω4929V-PAI-1S καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἄγω71V-PAI-1S αὐτούς846D-APM ἡγιασμένοι37V-RMPNP εἰσίν1510V-PAI-3P καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἄγω71V-PAI-1S αὐτούς846D-APM γίγαντεςN-NPM ἔρχονται2064V-PMI-3P πληρῶσαι4137V-AAN τὸν3588T-ASM θυμόν2372N-ASM μου1473P-GS χαίροντες5463V-PAPNP ἅμα260ADV καὶ2532CONJ ὑβρίζοντες5195V-PAPNP

4 φωνὴ5456N-NSF ἐθνῶν1484N-GPN πολλῶν4183A-GPN ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN ὁμοία3664A-NPN ἐθνῶν1484N-GPN πολλῶν4183A-GPN φωνὴ5456N-NSF βασιλέων935N-GPM καὶ2532CONJ ἐθνῶν1484N-GPN συνηγμένων4863V-RMPGP κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI ἐντέταλται1781V-RMI-3S ἔθνει1484N-DSN ὁπλομάχῳN-DSM

5 ἔρχεσθαι2064V-PMN ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF πόρρωθεν4207ADV ἀπ575PREP ἄκρου206A-GSN θεμελίου2310N-GSN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὁπλομάχοιN-NPM αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN καταφθεῖραι2704V-AAN τὴν3588T-ASF οἰκουμένην3611V-PMPAS ὅλην3650A-ASF

6 ὀλολύζετε3649V-PAD-2P ἐγγὺς1451ADV γὰρ1063PRT 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ συντριβὴ4937N-NSF παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἥξει1854V-FAI-3S

7 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN πᾶσα3956A-NSF χεὶρ5495N-NSF ἐκλυθήσεται1590V-FPI-3S καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF ψυχὴ5590N-NSF ἀνθρώπου444N-GSM δειλιάσει1168V-FAI-3S

8 καὶ2532CONJ ταραχθήσονται5015V-FPI-3P οἱ3588T-NPM πρέσβειςN-NPM καὶ2532CONJ ὠδῖνες5604N-NPF αὐτοὺς846D-APM ἕξουσιν2192V-FAI-3P ὡς3739ADV γυναικὸς1135N-GSF τικτούσης5088V-PAPGS καὶ2532CONJ συμφοράσουσινV-FAI-3P ἕτερος2087A-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἕτερον2087A-ASM καὶ2532CONJ ἐκστήσονται1839V-FMI-3P καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτῶν846D-GPM ὡς3739ADV φλὸξ5395N-NSF μεταβαλοῦσιν3328V-FAI-3P

9 ἰδοὺ2400INJ γὰρ1063PRT ἡμέρα2250N-NSF κυρίου2962N-GSM ἀνίατοςA-NSF ἔρχεται2064V-PMI-3S θυμοῦ2372N-GSM καὶ2532CONJ ὀργῆς3709N-GSF θεῖναι5087V-AAN τὴν3588T-ASF οἰκουμένην3611V-PMPAS ὅλην3650A-ASF ἔρημον2048N-ASF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἁμαρτωλοὺς268A-APM ἀπολέσαι622V-AAN ἐξ1537PREP αὐτῆς846D-GSF

10 οἱ3588T-NPM γὰρ1063PRT ἀστέρες792N-NPM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM Ὠρίων3725N-PRI καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM κόσμος2889N-NSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN οὐ3364ADV δώσουσιν1325V-FAI-3P καὶ2532CONJ σκοτισθήσεται4654V-FPI-3S τοῦ3588T-GSM ἡλίου2246N-GSM ἀνατέλλοντος393V-PAPGS καὶ2532CONJ 3588T-NSF σελήνη4582N-NSF οὐ3364ADV δώσει1325V-FAI-3S τὸ3588T-ASN φῶς5457N-ASN αὐτῆς846D-GSF

11 καὶ2532CONJ ἐντελοῦμαι1781V-PMI-1S τῇ3588T-DSF οἰκουμένῃ3611V-PMPDS ὅλῃ3650A-DSF κακὰ2556A-APN καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἀσεβέσιν765A-DPM τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀπολῶ622V-FAI-1S ὕβριν5196N-ASF ἀνόμων459A-GPM καὶ2532CONJ ὕβριν5196N-ASF ὑπερηφάνων5244A-GPM ταπεινώσω5013V-FAI-1S

12 καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P οἱ3588T-NPM καταλελειμμένοι2641V-RMPNP ἔντιμοι1784A-NPM μᾶλλον3123ADV 2228CONJ τὸ3588T-ASN χρυσίον5553N-ASN τὸ3588T-ASN ἄπυρονA-ASN καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM μᾶλλον3123ADV ἔντιμος1784A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S 2228CONJ 3588T-NSM λίθος3037N-NSM 3588T-NSM ἐκ1537PREP ΣουφιρN-PRI

13 3588T-NSM γὰρ1063PRT οὐρανὸς3772N-NSM θυμωθήσεται2373V-FPI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF σεισθήσεται4579V-FPI-3S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN θεμελίων2310N-GPN αὐτῆς846D-GSF διὰ1223PREP θυμὸν2372N-ASM ὀργῆς3709N-GSF κυρίου2962N-GSM σαβαωθ4519N-PRI τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF 3739 R-DSF ἂν302PRT ἐπέλθῃ1904V-AAS-3S 3588T-NSM θυμὸς2372N-NSM αὐτοῦ846D-GSM

14 καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P οἱ3588T-NPM καταλελειμμένοι2641V-RMPNP ὡς3739ADV δορκάδιονN-ASN φεῦγον5343V-PAPAS καὶ2532CONJ ὡς3739ADV πρόβατον4263N-ASN πλανώμενον4105V-PMPAS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM συνάγων4863V-PAPNS ὥστε5620CONJ ἄνθρωπον444N-ASM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἀποστραφῆναι654V-APN καὶ2532CONJ ἄνθρωπον444N-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF χώραν5561N-ASF αὐτοῦ846D-GSM διῶξαι1377V-AAN

15 ὃς3739 R-NSM γὰρ1063PRT ἂν302PRT ἁλῷ257V-AAS-3S ἡττηθήσεται2274V-FPI-3S καὶ2532CONJ οἵτινες3748RI-NPM συνηγμένοι4863V-RMPNP εἰσίν1510V-PAI-3P μαχαίρᾳ3162N-DSF πεσοῦνται4098V-FMI-3P

16 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐνώπιον1799ADV αὐτῶν846D-GPM ῥάξουσινV-FAI-3P καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF οἰκίας3614N-APF αὐτῶν846D-GPM προνομεύσουσινV-FAI-3P καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF γυναῖκας1135N-APF αὐτῶν846D-GPM ἕξουσιν2192V-FAI-3P

17 ἰδοὺ2400INJ ἐπεγείρω1892V-PAI-1S ὑμῖν4771P-DP τοὺς3588T-APM Μήδους3370N-APM οἳ3739 R-NPM οὐ3364ADV λογίζονται3049V-PMI-3P ἀργύριον694N-ASN οὐδὲ3761CONJ χρυσίου5553N-GSN χρείαν5532N-ASF ἔχουσιν2192V-PAI-3P

18 τοξεύματαN-APM νεανίσκων3495N-GPM συντρίψουσιν4937V-FAI-3P καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN ὑμῶν4771P-GP οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐλεήσωσιν1653V-FAI-3P οὐδὲ3761CONJ ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPN τέκνοις5043N-DPN οὐ3364ADV φείσονται5339V-FMI-3P οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM αὐτῶν846D-GPM

19 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S Βαβυλών897N-NSF 3739 R-NSF καλεῖται2564V-PPI-3S ἔνδοξος1741A-NSM ὑπὸ5259PREP βασιλέως935N-GSM Χαλδαίων5466N-GPM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM κατέστρεψεν2690V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Σοδομα4670N-PRI καὶ2532CONJ Γομορρα1116N-PRI

20 οὐ3364ADV κατοικηθήσεται2730V-FPI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM χρόνον5550N-ASM οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV εἰσέλθωσιν1525V-AAS-3P εἰς1519PREP αὐτὴν846D-ASF διὰ1223PREP πολλῶν4183A-GPF γενεῶν1074N-GPF οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV διέλθωσιν1330V-AAS-3P αὐτὴν846D-ASF Ἄραβες690N-PRI οὐδὲ3761CONJ ποιμένες4166N-NPM οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀναπαύσωνται373V-AMS-3P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

21 καὶ2532CONJ ἀναπαύσονται373V-FMI-3P ἐκεῖ1563ADV θηρία2342N-NPN καὶ2532CONJ ἐμπλησθήσονται1705V-FPI-3P αἱ3588T-NPF οἰκίαι3614N-NPF ἤχου2279N-GSM καὶ2532CONJ ἀναπαύσονται373V-FMI-3P ἐκεῖ1563ADV σειρῆνεςN-NPN καὶ2532CONJ δαιμόνια1140N-NPN ἐκεῖ1563ADV ὀρχήσονται3738V-FMI-3P

22 καὶ2532CONJ ὀνοκένταυροιN-NPM ἐκεῖ1563ADV κατοικήσουσιν2730V-FAI-3P καὶ2532CONJ νοσσοποιήσουσινV-FAI-3P ἐχῖνοιN-NPM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM οἴκοις3624N-DPM αὐτῶν846D-GPM ταχὺ5036A-B ἔρχεται2064V-PMI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV χρονιεῖ5549V-FAI-3S

Κεφάλαιο 14

1 Καὶ2532CONJ ἐλεήσει1653V-FAI-3S κύριος2962N-NSM τὸν3588T-ASM Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ ἐκλέξεται1586V-FMI-3S ἔτι2089ADV τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀναπαύσονται373V-FMI-3P ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSM γιώραςN-NSM προστεθήσεται4369V-FPI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ προστεθήσεται4369V-FPI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ιακωβ2384N-PRI

2 καὶ2532CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P αὐτοὺς846D-APM ἔθνη1484N-NPN καὶ2532CONJ εἰσάξουσιν1521V-FAI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ κατακληρονομήσουσιν2624VF FAI3P καὶ2532CONJ πληθυνθήσονται4129V-FPI-3P ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM εἰς1519PREP δούλους1401N-APM καὶ2532CONJ δούλας1399N-APF καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P αἰχμάλωτοι164A-NPM οἱ3588T-NPM αἰχμαλωτεύσαντες162V-AAPNP αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ κυριευθήσονται2961V-FPI-3P οἱ3588T-NPM κυριεύσαντες2961V-AAPNP αὐτῶν846D-GPM

3 Καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἀναπαύσει372N-DSF σε4771P-AS 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ὀδύνης3601N-GSF καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSM θυμοῦ2372N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF δουλείας1397N-GSF σου4771P-GS τῆς3588T-GSF σκληρᾶς4642A-GSF ἧς3739 R-GSF ἐδούλευσας1398V-AAI-2S αὐτοῖς846D-DPM

4 καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S τὸν3588T-ASM θρῆνον2355N-ASM τοῦτον3778D-ASM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Βαβυλῶνος897N-GSF καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF Πῶς4459ADV ἀναπέπαυται373V-RMI-3S 3588T-NSM ἀπαιτῶν523V-PAPNS καὶ2532CONJ ἀναπέπαυται373V-RMI-3S 3588T-NSM ἐπισπουδαστήςN-NSM

5 συνέτριψεν4937V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸν3588T-ASM ζυγὸν2218N-ASM τῶν3588T-GPM ἁμαρτωλῶν268A-GPM τὸν3588T-ASM ζυγὸν2218N-ASM τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM

6 πατάξας3960V-AAPNS ἔθνος1484N-ASN θυμῷ2372N-DSM πληγῇ4127N-DSF ἀνιάτῳA-DSF παίων3817V-PAPNS ἔθνος1484N-ASN πληγὴν4127N-ASF θυμοῦ2372N-GSM 3739 R-NSF οὐκ3364ADV ἐφείσατο5339V-ANI-3S

7 ἀνεπαύσατο373V-ANI-3S πεποιθώς3982V-RAPNS πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF βοᾷ994V-PAI-3S μετ3326PREP εὐφροσύνης2167N-GSF

8 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ξύλα3586N-NPN τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM εὐφράνθησαν2165V-API-3P ἐπὶ1909PREP σοὶ4771P-DS καὶ2532CONJ 3588T-NSF κέδρος2748N-NSF τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM Ἀφ575PREP οὗ3739 R-GSM σὺ4771P-NS κεκοίμησαι2837V-RMI-2S οὐκ3364ADV ἀνέβη305V-AAI-3S 3588T-NSM κόπτων2875V-PAPNS ἡμᾶς1473P-AP

9 3588T-NSM ᾅδης86N-NSM κάτωθενADV ἐπικράνθη4087V-API-3S συναντήσας4876V-AAPNS σοι4771P-DS συνηγέρθησάν4891V-API-3P σοι4771P-DS πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM γίγαντεςN-NPM οἱ3588T-NPM ἄρξαντες757V-AAPNP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF οἱ3588T-NPM ἐγείραντες1453V-AAPNP ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM θρόνων2362N-GPM αὐτῶν846D-GPM πάντας3956A-APM βασιλεῖς935N-APM ἐθνῶν1484N-GPN

10 πάντες3956A-NPM ἀποκριθήσονται611V-FPI-3P καὶ2532CONJ ἐροῦσίν2046V-FAI-3P σοι4771P-DS Καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἑάλωςV-AAI-2S ὥσπερ3746ADV καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-NP ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-DP δὲ1161PRT κατελογίσθηςV-API-2S

11 κατέβη2597V-AAI-3S δὲ1161PRT εἰς1519PREP ᾅδου86N-GSM 3588T-NSF δόξα1391N-NSF σου4771P-GS 3588T-NSF πολλή4183A-NSF σου4771P-GS εὐφροσύνη2167N-NSF ὑποκάτω5270ADV σου4771P-GS στρώσουσιν4766V-FAI-3P σῆψινN-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κατακάλυμμάN-ASN σου4771P-GS σκώληξ4663N-NSM

12 πῶς4459ADV ἐξέπεσεν1601V-AAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM 3588T-NSM ἑωσφόροςN-NSM 3588T-NSM πρωὶ4404ADV ἀνατέλλων393V-PAPNS συνετρίβη4937V-API-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF 3588T-NSM ἀποστέλλων649V-PAPNS πρὸς4314PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN

13 σὺ4771P-NS δὲ1161PRT εἶπας2036V-AAI-2S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF διανοίᾳ1271N-DSF σου4771P-GS Εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM ἀναβήσομαι305V-FMI-1S ἐπάνω1883ADV τῶν3588T-GPN ἄστρων798N-GPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM θήσω5087V-FAI-1S τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM μου1473P-GS καθιῶ2523V-FAI-1S ἐν1722PREP ὄρει3735N-DSN ὑψηλῷ5308A-DSN ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN τὰ3588T-APN ὑψηλὰ5308A-APN τὰ3588T-APN πρὸς4314PREP βορρᾶν1005N-ASM

14 ἀναβήσομαι305V-FMI-1S ἐπάνω1883ADV τῶν3588T-GPF νεφελῶν3507N-GPF ἔσομαι1510V-FMI-1S ὅμοιος3664A-NSM τῷ3588T-DSM ὑψίστῳ5310A-DSM

15 νῦν3568ADV δὲ1161PRT εἰς1519PREP ᾅδου86N-GSM καταβήσῃ2597V-FMI-2S καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὰ3588T-APN θεμέλια2310N-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

16 οἱ3588T-NPM ἰδόντες3708V-AAPNP σε4771P-AS θαυμάσουσιν2296V-FAI-3P ἐπὶ1909PREP σοὶ4771P-DS καὶ2532CONJ ἐροῦσιν2046V-FAI-3P Οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM 3588T-NSM παροξύνων3947V-PAPNS τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF σείων4579V-PAPNS βασιλεῖς935N-NPM

17 3588T-NSM θεὶς5087V-AAPNS τὴν3588T-ASF οἰκουμένην3611V-PMPAS ὅλην3650A-ASF ἔρημον2048N-ASF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF καθεῖλεν2507V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἐν1722PREP ἐπαγωγῇN-DSF οὐκ3364ADV ἔλυσεν3089V-AAI-3S

18 πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM βασιλεῖς935N-NPM τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN ἐκοιμήθησαν2837V-API-3P ἐν1722PREP τιμῇ5092N-DSF ἄνθρωπος444N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM αὐτοῦ846D-GSM

19 σὺ4771P-NS δὲ1161PRT ῥιφήσῃ4495V-FPI-2S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὄρεσιν3735N-DPN ὡς3739ADV νεκρὸς3498N-NSM ἐβδελυγμένος948V-RMPNS μετὰ3326PREP πολλῶν4183A-GPM τεθνηκότων2348V-RAPGP ἐκκεκεντημένων1574V-RMPGP μαχαίραις3162N-DPF καταβαινόντων2597V-PAPGP εἰς1519PREP ᾅδου86N-GSM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἱμάτιον2440N-ASN ἐν1722PREP αἵματι129N-DSN πεφυρμένονV-RMPAS οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S καθαρόν2513A-ASM

20 οὕτως3778ADV οὐδὲ3761CONJ σὺ4771P-NS ἔσῃ1510V-FMI-2S καθαρός2513A-NSM διότι1360CONJ τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF μου1473P-GS ἀπώλεσας622V-AAI-2S καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἀπέκτεινας615V-AAI-2S οὐ3364ADV μὴ3165ADV μείνῃς3306V-AAS-2S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM χρόνον5550N-ASM σπέρμα4690N-ASN πονηρόν4190A-ASN

21 ἑτοίμασον2090V-AAD-2S τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN σου4771P-GS σφαγῆναι4969V-APN ταῖς3588T-DPF ἁμαρτίαις266N-DPF τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV ἀναστῶσιν450V-AAS-3P καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF κληρονομήσωσιν2816V-AAS-3P καὶ2532CONJ ἐμπλήσωσι1705V-AAS-3P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF πόλεων4172N-GPF

22 Καὶ2532CONJ ἐπαναστήσομαι1881V-FMI-1S αὐτοῖς846D-DPM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI καὶ2532CONJ ἀπολῶ622V-FAI-1S αὐτῶν846D-GPM ὄνομα3686N-ASN καὶ2532CONJ κατάλειμμα2640N-ASN καὶ2532CONJ σπέρμα4690N-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριοσ2962N-NSM

23 καὶ2532CONJ θήσω5087V-FAI-1S τὴν3588T-ASF ΒαβυλωνίανN-ASF ἔρημον2048N-ASF ὥστε5620CONJ κατοικεῖν2730V-PAN ἐχίνουςN-APN καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP οὐδέν3762A-ASN καὶ2532CONJ θήσω5087V-FAI-1S αὐτὴν846D-ASF πηλοῦ4081N-GSM βάραθρονN-ASN εἰς1519PREP ἀπώλειαν684N-ASF

24 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI Ὃν3739D-ASM τρόπον5158N-ASM εἴρηκα2046V-RAI-1S οὕτως3778ADV ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM βεβούλευμαι1011V-RMI-1S οὕτως3778ADV μενεῖ3306V-FAI-3S

25 τοῦ3588T-GSN ἀπολέσαι622V-AAN τοὺς3588T-APM ἈσσυρίουςN-APM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τῆς3588T-GSF ἐμῆς1699A-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P εἰς1519PREP καταπάτημαN-ASN καὶ2532CONJ ἀφαιρεθήσεται851V-FPI-3S ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM 3588T-NSM ζυγὸς2218N-NSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN κῦδοςN-NSN αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ὤμων3676N-GPM ἀφαιρεθήσεται851V-FPI-3S

26 αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF βουλή1012N-NSF ἣν3739 R-ASF βεβούλευται1011V-RMI-3S κύριος2962N-NSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF οἰκουμένην3611V-PMPAS ὅλην3650A-ASF καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF χεὶρ5495N-NSF 3588T-NSF ὑψηλὴ5308A-NSF ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN τῆς3588T-GSF οἰκουμένης3611V-PMPGS

27 3739 R-APN γὰρ1063PRT 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM ἅγιος40A-NSM βεβούλευται1011V-RMI-3S τίς5100I-NSM διασκεδάσειV-FAI-3S καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF τὴν3588T-ASF ὑψηλὴν5308A-ASF τίς5100I-NSM ἀποστρέψει654V-FAI-3S

28 Τοῦ3588T-GSN ἔτους2094N-GSN οὗ3739 R-GSN ἀπέθανεν599V-AAI-3S Αχαζ881N-PRI 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM ἐγενήθη1096V-API-3S τὸ3588T-NSN ῥῆμα4487N-NSN τοῦτο3778D-NSN

29 Μὴ3165ADV εὐφρανθείητε2165V-APO-2P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀλλόφυλοι246A-NPM συνετρίβη4937V-API-3S γὰρ1063PRT 3588T-NSM ζυγὸς2218N-NSM τοῦ3588T-GSM παίοντος3817V-PAPGS ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP γὰρ1063PRT σπέρματος4690N-GSN ὄφεων3789N-GPM ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S ἔκγονα1549A-APN ἀσπίδων785N-GPF καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἔκγονα1549A-NPN αὐτῶν846D-GPF ἐξελεύσονται1831V-FMI-3P ὄφεις3789N-NPM πετόμενοι4072V-PMPNP

30 καὶ2532CONJ βοσκηθήσονται1006V-FPI-3P πτωχοὶ4434N-NPM δι1223PREP αὐτοῦ846D-GSM πτωχοὶ4434N-NPM δὲ1161PRT ἄνδρες435N-NPM ἐπ1909PREP εἰρήνης1515N-GSF ἀναπαύσονται373V-FMI-3P ἀνελεῖ337V-FAI-3S δὲ1161PRT λιμῷ3042N-DSM τὸ3588T-ASN σπέρμα4690N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κατάλειμμά2640N-ASN σου4771P-GS ἀνελεῖ337V-FAI-3S

31 ὀλολύζετε3649V-PAD-2P πύλαι4439N-NPF πόλεων4172N-GPF κεκραγέτωσαν2896V-RAD-3P πόλεις4172N-NPF τεταραγμέναι5015V-RMPNP οἱ3588T-NPM ἀλλόφυλοι246A-NPM πάντες3956A-NPM ὅτι3754CONJ καπνὸς2586N-NSM ἀπὸ575PREP βορρᾶ1005N-GSM ἔρχεται2064V-PMI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S τοῦ3588T-GSN εἶναι1510V-PAN

32 καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ἀποκριθήσονται611V-FPI-3P βασιλεῖς935N-NPM ἐθνῶν1484N-GPN ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM ἐθεμελίωσεν2311V-AAI-3S Σιων4622N-PRI καὶ2532CONJ δι1223PREP αὐτοῦ846D-GSM σωθήσονται4982V-FPI-3P οἱ3588T-NPM ταπεινοὶ5011A-NPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM

Κεφάλαιο 15

1 Τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τὸ3588T-ASN κατὰ2596ADV τῆς3588T-GSF ΜωαβίτιδοςN-PRI Νυκτὸς3571N-GSF ἀπολεῖται622V-FMI-3S 3588T-NSF ΜωαβῖτιςN-PRI νυκτὸς3571N-GSF γὰρ1063PRT ἀπολεῖται622V-FMI-3S τὸ3588T-ASN τεῖχος5038N-ASN τῆς3588T-GSF ΜωαβίτιδοςN-PRI

2 λυπεῖσθε3076V-PMD-2P ἐφ1909PREP ἑαυτοῖς1438D-DPM ἀπολεῖται622V-FMI-3S γὰρ1063PRT καὶ2532CONJ ΔηβωνN-PRI οὗ3364ADV 3588T-NSM βωμὸς1041N-NSM ὑμῶν4771P-GP ἐκεῖ1563ADV ἀναβήσεσθε305V-FMI-2P κλαίειν2799V-PAN ἐπὶ1909PREP ΝαβαυN-PRI τῆς3588T-GSF ΜωαβίτιδοςN-PRI ὀλολύζετε3649V-PAD-2P ἐπὶ1909PREP πάσης3956A-GSF κεφαλῆς2776N-GSF φαλάκρωμαN-NSN πάντες3956A-NPM βραχίονες1023N-NPM κατατετμημένοιV-VMPNP

3 ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πλατείαις4116A-DPF αὐτῆς846D-GSF περιζώσασθε4024V-AMD-2P σάκκους4526N-APM καὶ2532CONJ κόπτεσθε2875V-PMD-2P ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN δωμάτων1430N-GPN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ῥύμαις4505N-DPF αὐτῆς846D-GSF πάντες3956A-NPM ὀλολύζετε3649V-PAD-2P μετὰ3326PREP κλαυθμοῦ2805N-GSM

4 ὅτι3754CONJ κέκραγεν2896V-RAI-3S ΕσεβωνN-PRI καὶ2532CONJ ΕλεαληN-PRI ἕως2193PREP ΙασσαN-PRI ἠκούσθη191V-API-3S 3588T-NSF φωνὴ5456N-NSF αὐτῶν846D-GPM διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN 3588T-NSF ὀσφὺς3751N-NSF τῆς3588T-GSF ΜωαβίτιδοςN-PRI βοᾷ994V-PAI-3S 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF αὐτῆς846D-GSF γνώσεται1097V-FMI-3S

5 3588T-NSF καρδία2588N-NSF τῆς3588T-GSF ΜωαβίτιδοςN-PRI βοᾷ994V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF ἕως2193PREP ΣηγωρN-PRI δάμαλις1151N-NSF γάρ1063PRT ἐστιν1510V-PAI-3S τριετήςA-NSF ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT τῆς3588T-GSF ἀναβάσεωςN-GSF τῆς3588T-GSF ΛουιθN-PRI πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS κλαίοντες2799V-PAPNP ἀναβήσονται305V-FMI-3P τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF ΑρωνιιμN-PRI βοᾷ994V-PAI-3S σύντριμμα4938N-ASN καὶ2532CONJ σεισμός4578N-NSM

6 τὸ3588T-NSN ὕδωρ5204N-NSN τῆς3588T-GSF ΝεμριμN-PRI ἔρημον2048N-ASF ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM χόρτος5528N-GSM αὐτῆς846D-GSF ἐκλείψει1587V-FAI-3S χόρτος5528N-GSM γὰρ1063PRT χλωρὸς5515A-NSM οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S

7 μὴ3165ADV καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV μέλλει3195V-PAI-3S σωθῆναι4982V-APN ἐπάξω1863V-FAI-1S γὰρ1063PRT ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF φάραγγα5327N-ASF Ἄραβας690N-PRI καὶ2532CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P αὐτήν846D-ASF

8 συνῆψενV-AAI-3S γὰρ1063PRT 3588T-NSF βοὴ995N-NSF τὸ3588T-ASN ὅριον3725N-ASN τῆς3588T-GSF ΜωαβίτιδοςN-PRI τῆς3588T-GSF ΑγαλλιμN-PRI καὶ2532CONJ ὀλολυγμὸςN-NSM αὐτῆς846D-GSF ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN φρέατος5421N-GSN τοῦ3588T-GSM ΑιλιμN-PRI

9 τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT ὕδωρ5204N-NSN τὸ3588T-NSN ΡεμμωνN-PRI πλησθήσεται4130V-FPI-3S αἵματος129N-GSN ἐπάξω1863V-FAI-1S γὰρ1063PRT ἐπὶ1909PREP ΡεμμωνN-PRI Ἄραβας690N-PRI καὶ2532CONJ ἀρῶ142V-FAI-1S τὸ3588T-ASN σπέρμα4690N-ASN Μωαβ1096N-PRI καὶ2532CONJ ΑριηλN-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κατάλοιπον2645A-ASN ΑδαμαN-PRI

Κεφάλαιο 16

1 Ἀποστελῶ649V-FAI-1S ὡς3739PRT ἑρπετὰ2062N-APN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF μὴ3165ADV πέτρα4073N-NSF ἔρημός2048N-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ὄρος3735N-NSN Σιων4622N-PRI

2 ἔσῃ1510V-FMI-2S γὰρ1063PRT ὡς3739PRT πετεινοῦ4071N-GSN ἀνιπταμένουV-PMPGS νεοσσὸς3502N-NSM ἀφῃρημένος851V-RMPNS θύγατερ2364N-VSF Μωαβ1096N-PRI ἔπειτα1899ADV δέ1161PRT Αρνων704N-PRI

3 πλείονα4183A-ASM βουλεύου1011V-PMD-2S ποιεῖτε4160V-PAD-2P σκέπηνN-ASF πένθους3997N-GSN αὐτῇ846D-DSF διὰ1223PREP παντός3956A-GSM ἐν1722PREP μεσημβρινῇA-DSF σκοτίᾳ4653N-DSF φεύγουσιν5343V-PAI-3P ἐξέστησαν1839V-AAI-3P μὴ3165ADV ἀπαχθῇς520V-APS-2S

4 παροικήσουσίν3939V-FAI-3P σοι4771P-DS οἱ3588T-NPM φυγάδεςN-NPM Μωαβ1096N-PRI ἔσονται1510V-FMI-3P σκέπηN-NSF ὑμῖν4771P-DP ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN διώκοντος1377V-PAPGS ὅτι3754CONJ ἤρθη142V-API-3S 3588T-NSF συμμαχίαN-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM ἀπώλετο622V-ANI-3S 3588T-NSM καταπατῶν2662V-PAPNS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

5 καὶ2532CONJ διορθωθήσεταιV-FPI-3S μετ3326PREP ἐλέους1656N-APN θρόνος2362N-NSM καὶ2532CONJ καθίεται2523V-FMI-3S ἐπ1909PREP αὐτοῦ846D-GSM μετὰ3326PREP ἀληθείας225N-GSF ἐν1722PREP σκηνῇ4633N-DSF Δαυιδ1138N-PRI κρίνων2919V-PAPNS καὶ2532CONJ ἐκζητῶν1567V-PAPNS κρίμα2917N-ASN καὶ2532CONJ σπεύδων4692V-PAPNS δικαιοσύνην1343N-ASF

6 Ἠκούσαμεν191V-AAI-1P τὴν3588T-ASF ὕβριν5196N-ASF Μωαβ1096N-PRI ὑβριστὴς5197N-GSM σφόδρα4970ADV τὴν3588T-ASF ὑπερηφανίαν5243N-ASF ἐξῆρας3584A-APF οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV 3588T-NSF μαντείαN-NSF σου4771P-GS

7 οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV ὀλολύξει3649V-FAI-3S Μωαβ1096N-PRI ἐν1722PREP γὰρ1063PRT τῇ3588T-DSF ΜωαβίτιδιN-PRI πάντες3956A-NPM ὀλολύξουσιν3649V-FAI-3P τοῖς3588T-DPM κατοικοῦσιν2730V-PAPDP ΔεσεθN-PRI μελετήσεις3191V-FAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐντραπήσῃ1788V-API-2S

8 τὰ3588T-NPN πεδίαN-NPN ΕσεβωνN-PRI πενθήσει3996V-FAI-3S ἄμπελος288N-NSF ΣεβαμαN-PRI καταπίνοντες2666V-PAPNP τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN καταπατήσατε2662V-AAD-2P τὰς3588T-APF ἀμπέλους288N-APF αὐτῆς846D-GSF ἕως2193ADV ΙαζηρN-PRI οὐ3364ADV μὴ3165ADV συνάψητεV-AAS-2P πλανήθητε4105V-APS-2P τὴν3588T-ASF ἔρημον2048N-ASF οἱ3588T-NPM ἀπεσταλμένοι649V-RMPNP ἐγκατελείφθησαν1459V-API-3P διέβησαν1224V-AAI-3P γὰρ1063PRT τὴν3588T-ASF ἔρημον2048N-ASF

9 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN κλαύσομαι2799V-FMI-1S ὡς3739ADV τὸν3588T-ASM κλαυθμὸν2805N-ASM ΙαζηρN-PRI ἄμπελον288N-ASF ΣεβαμαN-PRI τὰ3588T-APN δένδρα1186N-APN σου4771P-GS κατέβαλεν2598V-AAI-3S ΕσεβωνN-PRI καὶ2532CONJ ΕλεαληN-PRI ὅτι3754CONJ ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM θερισμῷ2326N-DSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM τρυγήτῳN-DSM σου4771P-GS καταπατήσω2662V-FAI-1S καὶ2532CONJ πάντα3956A-APN πεσοῦνται4098V-FMI-3S

10 καὶ2532CONJ ἀρθήσεται142V-FPI-3S εὐφροσύνη2167N-NSF καὶ2532CONJ ἀγαλλίαμαN-NSN ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἀμπελώνων290N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ἀμπελῶσίν290N-DPM σου4771P-GS οὐ3364ADV μὴ3165ADV εὐφρανθήσονται2165V-FPI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV πατήσουσιν3961V-FAI-3P οἶνον3631N-ASM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὑπολήνια5276N-APN πέπαυται3973V-RMI-3S γάρ1063PRT

11 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN 3588T-NSF κοιλία2836N-NSF μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP Μωαβ1096N-PRI ὡς3739ADV κιθάρα2788N-NSF ἠχήσει2278V-FAI-3S καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἐντός1787ADV μου1473P-GS ὡσεὶ5616ADV τεῖχος5038N-ASN 3739 R-NSM ἐνεκαίνισας1457V-AAI-2S

12 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN ἐντραπῆναί1788V-APN σε4771P-AS ὅτι3754CONJ ἐκοπίασεν2872V-AAI-3S Μωαβ1096N-PRI ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM βωμοῖς1041N-DPM καὶ2532CONJ εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN χειροποίητα5499A-APN αὐτῆς846D-GSF ὥστε5620CONJ προσεύξασθαι4336V-AMP καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV δύνηται1410V-PMS-3S ἐξελέσθαι1807V-AMP αὐτόν846D-ASM

13 Τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN ῥῆμα4487N-NSN 3739 R-NSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM ἐπὶ1909PREP Μωαβ1096N-PRI ὁπότε3698ADV καὶ2532ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S

14 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV λέγω3004V-PAI-1S Ἐν1722PREP τρισὶν5140A-DPN ἔτεσιν2094N-DPN ἐτῶν2094N-GPN μισθωτοῦ3411A-GSM ἀτιμασθήσεται818V-FPI-3S 3588T-NSF δόξα1391N-NSF Μωαβ1096N-PRI ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM πλούτῳ4149N-DSM τῷ3588T-DSM πολλῷ4183A-DSM καὶ2532CONJ καταλειφθήσεται2641V-FPI-3S ὀλιγοστὸςA-NSMS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔντιμος1784A-NSM

Κεφάλαιο 17

1 Τὸ3588T-NSN ῥῆμα4487N-NSN τὸ3588T-NSN κατὰ2596PREP Δαμασκοῦ1154N-GSM Ἰδοὺ2400INJ Δαμασκὸς1154N-GSM ἀρθήσεται142V-FPI-3S ἀπὸ575PREP πόλεων4172N-GPF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP πτῶσιν4431N-ASF

2 καταλελειμμένη2641V-RMPNS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM εἰς1519PREP κοίτην2845N-ASF ποιμνίων4168N-GPN καὶ2532CONJ ἀνάπαυσιν372N-ASF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM διώκων1377V-PAPNS

3 καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV ἔσται1510V-FMI-3S ὀχυρὰA-APN τοῦ3588T-GSN καταφυγεῖν2703V-AAN Εφραιμ2187N-PRI καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV ἔσται1510V-FMI-3S βασιλεία932N-NSF ἐν1722PREP Δαμασκῷ1154N-DSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN λοιπὸν3063A-NSM τῶν3588T-GPM Σύρων4948N-GPM ἀπολεῖται622V-FMI-3S οὐ3364ADV γὰρ1063PRT σὺ4771P-NS βελτίων957A-NSM εἶ1510V-PAI-2S τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF αὐτῶν846D-GPM τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM σαβαωθ4519N-PRI

4 Ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF