Ιώβ

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Ἄνθρωπός444N-NSM τις5100I-NSM ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP χώρᾳ5561N-DSF τῇ3588T-DSF ΑυσίτιδιN-DSF 3739 R-DSM ὄνομα3686N-NSN Ιωβ2492N-PRI καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ἐκεῖνος1565D-NSM ἀληθινός228A-NSM ἄμεμπτος273A-NSM δίκαιος1342A-NSM θεοσεβής2318A-NSM ἀπεχόμενος568V-PMPNS ἀπὸ575PREP παντὸς3956A-GSN πονηροῦ4190A-GSN πράγματος4229N-GSN

2 ἐγένοντο1096V-AMI-3P δὲ1161PRT αὐτῷ846D-DSM υἱοὶ5207N-NPM ἑπτὰ2033N-NUI καὶ2532CONJ θυγατέρες2364N-NPF τρεῖς5140A-NPF

3 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S τὰ3588T-NPN κτήνη2934N-NPN αὐτοῦ846D-GSM πρόβατα4263N-NPN ἑπτακισχίλια2035A-NPN κάμηλοι2574N-NPF τρισχίλιαι5153A-NPF ζεύγη2201N-NPN βοῶν1016N-GPF πεντακόσια4001A-APN ὄνοι3688N-NPF θήλειαι2338A-NPF νομάδεςN-NPF πεντακόσιαι4001A-NPF καὶ2532CONJ ὑπηρεσίαN-NSF πολλὴ4183A-NSF σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ ἔργα2041N-NPN μεγάλα3173A-NPN ἦν1510V-IAI-3S αὐτῷ846D-DSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ἐκεῖνος1565D-NSM εὐγενὴς2104A-NSM τῶν3588T-GPM ἀφ575PREP ἡλίου2246N-GSM ἀνατολῶν395N-GPF

4 συμπορευόμενοι4848V-PMPNP δὲ1161PRT οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM πρὸς4314PREP ἀλλήλους240D-APM ἐποιοῦσαν4160V-AAI-3P πότον4224N-ASM καθ2596PREP ἑκάστην1538A-ASF ἡμέραν2250N-ASF συμπαραλαμβάνοντες4838V-PAPNP ἅμα260ADV καὶ2532ADV τὰς3588T-APF τρεῖς5140A-APF ἀδελφὰς79N-APF αὐτῶν846D-GPM ἐσθίειν2068V-PAN καὶ2532CONJ πίνειν4095V-PAN μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM

5 καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἂν302PRT συνετελέσθησαν4931V-API-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τοῦ3588T-GSM πότου4224N-GSM ἀπέστελλεν649V-IAI-3S Ιωβ2492N-PRI καὶ2532CONJ ἐκαθάριζεν2511V-IAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἀνιστάμενος450V-PMPNS τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ προσέφερεν4374V-IAI-3S περὶ4012PREP αὐτῶν846D-GPM θυσίας2378N-APF κατὰ2596PREP τὸν3588T-ASM ἀριθμὸν706N-ASM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ μόσχον3448N-ASM ἕνα1519A-ASM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-APF περὶ4012PREP τῶν3588T-GPF ψυχῶν5590N-GPF αὐτῶν846D-GPM ἔλεγεν3004V-IAI-3S γὰρ1063PRT Ιωβ2492N-PRI Μήποτε3379ADV οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM μου1473P-GS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF διανοίᾳ1271N-DSF αὐτῶν846D-GPM κακὰ2556A-APN ἐνενόησανV-AAI-3P πρὸς4314PREP θεόν2316N-ASM οὕτως3778ADV οὖν3767PRT ἐποίει4160V-IAI-3S Ιωβ2492N-PRI πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF

6 Καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF αὕτη3778D-NSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἦλθον2064V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄγγελοι32N-NPM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM παραστῆναι3936V-AAN ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM διάβολος1228N-NSM ἦλθεν2064V-AAI-3S μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM

7 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM διαβόλῳ1228N-DSM Πόθεν4159ADV παραγέγονας3854V-RMI-2S καὶ2532CONJ ἀποκριθεὶς611V-APPNS 3588T-NSM διάβολος1228N-NSM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM εἶπεν2036V-AAI-3S Περιελθὼν4022V-AAPNS τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἐμπεριπατήσας1704V-AAPNS τὴν3588T-ASF ὑπ5259PREP οὐρανὸν3772N-ASM πάρειμι3918V-PAI-1S

8 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSM κύριος2962N-NSM Προσέσχες4337V-AAI-2S τῇ3588T-DSF διανοίᾳ1271N-DSF σου4771P-GS κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM παιδός3816N-GSM μου1473P-GS Ιωβ2492N-PRI ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S κατ2596PREP αὐτὸν846D-ASM τῶν3588T-GPM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἄνθρωπος444N-NSM ἄμεμπτος273A-NSM ἀληθινός228A-NSM θεοσεβής2318A-NSM ἀπεχόμενος568V-PMPNS ἀπὸ575PREP παντὸς3956A-GSN πονηροῦ4190A-GSN πράγματος4229N-GSN

9 ἀπεκρίθη611V-API-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM διάβολος1228N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ἐναντίον1726PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM Μὴ3165ADV δωρεὰν1431N-ASF σέβεται4576V-PMI-3S Ιωβ2492N-PRI τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM

10 οὐ3364ADV σὺ4771P-NS περιέφραξαςV-AAI-2S τὰ3588T-APN ἔξω1854ADV αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἔσω2080PREP τῆς3588T-GSF οἰκίας3614N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἔξω1854PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ὄντων1510V-PAPGP αὐτῷ846D-DSM κύκλῳ2945N-DSM τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτοῦ846D-GSM εὐλόγησας2127V-AAI-2S καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κτήνη2934N-APN αὐτοῦ846D-GSM πολλὰ4183A-APN ἐποίησας4160V-AAI-2S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

11 ἀλλὰ235CONJ ἀπόστειλον649V-AAD-2S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἅψαι680V-AMD-2S πάντων3956A-GPN ὧν3739 R-GPN ἔχει2192V-PAI-3S εἰ1487CONJ μὴν3303PRT εἰς1519PREP πρόσωπόν4383N-ASN σε4771P-AS εὐλογήσει2127V-FAI-3S

12 τότε5119ADV εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM διαβόλῳ1228N-DSM Ἰδοὺ2400INJ πάντα3956A-ASN ὅσα3745A-NPN ἔστιν1510V-PAI-3S αὐτῷ846D-DSM δίδωμι1325V-PAI-1S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF σου4771P-GS ἀλλὰ235CONJ αὐτοῦ846D-GSM μὴ3165ADV ἅψῃ680V-FMI-2S καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S 3588T-NSM διάβολος1228N-NSM παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM

13 Καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ὡς3739CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF αὕτη3778D-NSF οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ιωβ2492N-PRI καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF θυγατέρες2364N-NPF αὐτοῦ846D-GSM ἔπινον4095V-IAI-3P οἶνον3631N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτῶν846D-GPM τοῦ3588T-GSM πρεσβυτέρου4245A-GSM

14 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἄγγελος32N-NSM ἦλθεν2064V-AAI-3S πρὸς4314PREP Ιωβ2492N-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Τὰ3588T-NPN ζεύγη2201N-NPN τῶν3588T-GPF βοῶν1016N-GPF ἠροτρία722V-IAI-3S καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF θήλειαι2338A-NPF ὄνοι3688N-NPF ἐβόσκοντο1006V-IMI-3P ἐχόμεναι2192V-PMPNP αὐτῶν846D-GPF

15 καὶ2532CONJ ἐλθόντες2064V-AAPNP οἱ3588T-NPM αἰχμαλωτεύοντες162V-PAPNP ᾐχμαλώτευσαν162V-AAI-3P αὐτὰς846D-APF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM παῖδας3816N-APM ἀπέκτειναν615V-AAI-3P ἐν1722PREP μαχαίραις3162N-DPF σωθεὶς4982V-APPNS δὲ1161PRT ἐγὼ1473P-NS μόνος3441A-NSM ἦλθον2064V-AAI-1S τοῦ3588T-GSN ἀπαγγεῖλαί518V-AAN σοι4771P-DS

16 Ἔτι2089ADV τούτου3778D-GSM λαλοῦντος2980V-PAPGS ἦλθεν2064V-AAI-3S ἕτερος2087A-NSM ἄγγελος32N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP Ιωβ2492N-PRI Πῦρ4442N-NSN ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ κατέκαυσεν2618V-AAI-3S τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ποιμένας4166N-APM κατέφαγεν2719V-AAI-3S ὁμοίως3664ADV καὶ2532CONJ σωθεὶς4982V-APPNS ἐγὼ1473P-NS μόνος3441A-NSM ἦλθον2064V-AAI-1S τοῦ3588T-GSN ἀπαγγεῖλαί518V-AAN σοι4771P-DS

17 Ἔτι2089ADV τούτου3778D-GSM λαλοῦντος2980V-PAPGS ἦλθεν2064V-AAI-3S ἕτερος2087A-NSM ἄγγελος32N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP Ιωβ2492N-PRI Οἱ3588T-NPM ἱππεῖς2460N-NPM ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἡμῖν1473P-DP κεφαλὰς2776N-APF τρεῖς5140A-APF καὶ2532CONJ ἐκύκλωσαν2944V-AAI-3P τὰς3588T-APF καμήλους2574N-APF καὶ2532CONJ ᾐχμαλώτευσαν162V-AAI-3P αὐτὰς846D-APF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM παῖδας3816N-APM ἀπέκτειναν615V-AAI-3P ἐν1722PREP μαχαίραις3162N-DPF ἐσώθην4982V-API-1S δὲ1161PRT ἐγὼ1473P-NS μόνος3441A-NSM καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-1S τοῦ3588T-GSN ἀπαγγεῖλαί518V-AAN σοι4771P-DS

18 Ἔτι2089ADV τούτου3778D-GSM λαλοῦντος2980V-PAPGS ἄλλος243D-NSM ἄγγελος32N-NSM ἔρχεται2064V-PMI-3S λέγων3004V-PAPNS τῷ3588T-DSM Ιωβ2492N-PRI Τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPF θυγατέρων2364N-GPF σου4771P-GS ἐσθιόντων2068V-PAPGP καὶ2532CONJ πινόντων4095V-PAPGP παρὰ3844PREP τῷ3588T-DSM ἀδελφῷ80N-DSM αὐτῶν846D-GPM τῷ3588T-DSM πρεσβυτέρῳ4245A-DSM

19 ἐξαίφνης1810ADV πνεῦμα4151N-NSN μέγα3173A-NSN ἐπῆλθεν1904V-AAI-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἐρήμου2048N-GSF καὶ2532CONJ ἥψατο680V-ANI-3S τῶν3588T-GPF τεσσάρων5064A-GPF γωνιῶν1137N-GPF τῆς3588T-GSF οἰκίας3614N-GSF καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S 3588T-NSF οἰκία3614N-NSF ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN παιδία3813N-APN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐτελεύτησαν5053V-AAI-3P ἐσώθην4982V-API-1S δὲ1161PRT ἐγὼ1473P-NS μόνος3441A-NSM καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-1S τοῦ3588T-GSN ἀπαγγεῖλαί518V-AAN σοι4771P-DS

20 Οὕτως3778ADV ἀναστὰς450V-AAPNS Ιωβ2492N-PRI διέρρηξεν1284V-AAI-3S τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐκείρατο2751V-ANI-3S τὴν3588T-ASF κόμην2864N-ASF τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πεσὼν4098V-AAPNS χαμαὶ5476ADV προσεκύνησεν4352V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S

21 Αὐτὸς846D-NSM γυμνὸς1131A-NSM ἐξῆλθον1831V-AAI-1S ἐκ1537PREP κοιλίας2836N-GSF μητρός3384N-GSF μου1473P-GS γυμνὸς1131A-NSM καὶ2532CONJ ἀπελεύσομαι565V-FMI-1S ἐκεῖ1563ADV 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ἀφείλατο851V-ANI-3S ὡς3739CONJ τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἔδοξεν1380V-AAI-3S οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S εἴη1510V-PAO-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN κυρίου2962N-GSM εὐλογημένον2127V-RMPNS

22 Ἐν1722PREP τούτοις3778D-DPN πᾶσιν3956A-DPN τοῖς3588T-DPN συμβεβηκόσιν4819V-RAPDP αὐτῷ846D-DSM οὐδὲν3762A-ASN ἥμαρτεν264V-AAI-3S Ιωβ2492N-PRI ἐναντίον1726PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἀφροσύνην877N-ASF τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM

Κεφάλαιο 2

1 Ἐγένετο1096V-ANI-3S δὲ1161PRT ὡς3739CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF αὕτη3778D-NSF καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄγγελοι32N-NPM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM παραστῆναι3936V-AAN ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM διάβολος1228N-NSM ἦλθεν2064V-AAI-3S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῶν846D-GPM παραστῆναι3936V-AAN ἐναντίον1726PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM

2 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM διαβόλῳ1228N-DSM Πόθεν4159ADV σὺ4771P-NS ἔρχῃ2064V-PMI-2S τότε5119ADV εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM διάβολος1228N-NSM ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM Διαπορευθεὶς1279V-APPNS τὴν3588T-ASF ὑπ5259PREP οὐρανὸν3772N-ASM καὶ2532CONJ ἐμπεριπατήσας1704V-AAPNS τὴν3588T-ASF σύμπασανA-ASF πάρειμι3918V-PAI-1S

3 εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM διάβολον1228N-ASM Προσέσχες4337V-AAI-2S οὖν3767PRT τῷ3588T-DSM θεράποντί2324N-DSM μου1473P-GS Ιωβ2492N-PRI ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S κατ2596PREP αὐτὸν846D-ASM τῶν3588T-GPM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἄνθρωπος444N-NSM ἄκακος172A-NSM ἀληθινός228A-NSM ἄμεμπτος273A-NSM θεοσεβής2318A-NSM ἀπεχόμενος568V-PMPNS ἀπὸ575PREP παντὸς3956A-GSN κακοῦ2556A-GSN ἔτι2089ADV δὲ1161PRT ἔχεται2192V-PMI-3S ἀκακίαςN-GSF σὺ4771P-NS δὲ1161PRT εἶπας2036V-AAI-2S τὰ3588T-APN ὑπάρχοντα5225V-PAPAP αὐτοῦ846D-GSM διὰ1223PREP κενῆς2756A-GSF ἀπολέσαι622V-AAN

4 ὑπολαβὼν5274V-AAPNS δὲ1161PRT 3588T-NSM διάβολος1228N-NSM εἶπεν2036V-AAI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM Δέρμα1192N-NSN ὑπὲρ5228PREP δέρματος1192N-GSN ὅσα3745A-APN ὑπάρχει5225V-PAI-3S ἀνθρώπῳ444N-DSM ὑπὲρ5228PREP τῆς3588T-GSF ψυχῆς5590N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐκτείσειV-FAI-3S

5 οὐ3364ADV μὴν3303PRT δὲ1161PRT ἀλλὰ235CONJ ἀποστείλας649V-AAPNS τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF σου4771P-GS ἅψαι680V-AMD-2S τῶν3588T-GPN ὀστῶν3747N-GPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPF σαρκῶν4561N-GPF αὐτοῦ846D-GSM εἰ1487CONJ μὴν3303PRT εἰς1519PREP πρόσωπόν4383N-ASN σε4771P-AS εὐλογήσει2127V-FAI-3S

6 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM κύριος2962N-NSM τῷ3588T-DSM διαβόλῳ1228N-DSM Ἰδοὺ2400INJ παραδίδωμί3860V-PAI-1S σοι4771P-DS αὐτόν846D-ASM μόνον3440ADV τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846D-GSM διαφύλαξον1314V-AAD-2S

7 Ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM διάβολος1228N-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἔπαισεν3817V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ιωβ2492N-PRI ἕλκει1668N-DSN πονηρῷ4190A-DSN ἀπὸ575PREP ποδῶν4228N-GPM ἕως2193PREP κεφαλῆς2776N-GSF

8 καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S ὄστρακονN-ASN ἵνα2443CONJ τὸν3588T-ASM ἰχῶραN-ASM ξύῃV-PAS-3S καὶ2532CONJ ἐκάθητο2521V-IMI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κοπρίας2874N-GSF ἔξω1854PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF

9 Χρόνου5550N-GSM δὲ1161PRT πολλοῦ4183A-GSM προβεβηκότος4260V-RAPGS εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὐτοῦ846D-GSM Μέχρι3360PREP τίνος5100I-GSN καρτερήσεις2594V-FAI-3S λέγων3004V-PAPNS
Ἰδοὺ2400INJ ἀναμένω362V-PAI-1S χρόνον5550N-ASM ἔτι2089ADV μικρὸν3398A-ASM προσδεχόμενος4327V-PMPNS τὴν3588T-ASF ἐλπίδα1680N-ASF τῆς3588T-GSF σωτηρίας4991N-GSF μου1473P-GS
ἰδοὺ2400INJ γὰρ1063PRT ἠφάνισταί853V-RMI-3S σου4771P-GS τὸ3588T-NSN μνημόσυνον3422N-NSN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF υἱοὶ5207N-NPM καὶ2532CONJ θυγατέρες2364N-NPF ἐμῆς1699A-GSF κοιλίας2836N-GSF ὠδῖνες5604N-NPF καὶ2532CONJ πόνοι4192N-NPM οὓς3739 R-APM εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN κενὸν2756A-ASN ἐκοπίασα2872V-AAI-1S μετὰ3326PREP μόχθων3449N-GPM
σύ4771P-NS τε5037PRT αὐτὸς846D-NSM ἐν1722PREP σαπρίᾳN-DSF σκωλήκων4663N-GPM κάθησαι2521V-PMI-2S διανυκτερεύων1273V-PAPNS αἴθριοςA-NSM
κἀγὼ2504CONJ πλανῆτιςN-NSF καὶ2532CONJ λάτριςN-NSF τόπον5117N-ASM ἐκ1537PREP τόπου5117N-GSM περιερχομένη4022V-PMPNS καὶ2532CONJ οἰκίαν3614N-ASF ἐξ1537PREP οἰκίας3614N-GSF προσδεχομένη4327V-PMPNS τὸν3588T-ASM ἥλιον2246N-ASM πότε4218ADV δύσεται1417V-FMI-3S ἵνα2443CONJ ἀναπαύσωμαι373V-AMS-1S τῶν3588T-GPM μόχθων3449N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPF ὀδυνῶν3601N-GPF αἵ3739 R-NPF με1473P-AS νῦν3568ADV συνέχουσιν4912V-PAI-3P
ἀλλὰ235CONJ εἰπόν2036V-AAD-2S τι5100I-ASN ῥῆμα4487N-ASN εἰς1519PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ τελεύτα5053V-PAD-2S

10 3588T-NSM δὲ1161PRT ἐμβλέψας1689V-AAPNS εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF Ὥσπερ3746ADV μία1520A-NSF τῶν3588T-GPF ἀφρόνων878A-GPF γυναικῶν1135N-GPF ἐλάλησας2980V-AAI-2S εἰ1487CONJ τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN ἐδεξάμεθα1209V-AMI-1P ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF κυρίου2962N-GSM τὰ3588T-APN κακὰ2556A-APN οὐχ3364ADV ὑποίσομεν5297V-FAI-1P ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPN τούτοις3778D-DPN τοῖς3588T-DPN συμβεβηκόσιν4819V-RAPDP αὐτῷ846D-DSM οὐδὲν3762A-ASN ἥμαρτεν264V-AAI-3S Ιωβ2492N-PRI τοῖς3588T-DPN χείλεσιν5491N-DPN ἐναντίον1726PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

11 Ἀκούσαντες191V-AAPNP δὲ1161PRT οἱ3588T-NPM τρεῖς5140A-NPM φίλοι5384A-NPM αὐτοῦ846D-GSM τὰ3588T-APN κακὰ2556A-APN πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἐπελθόντα1904V-AAPAP αὐτῷ846D-DSM παρεγένοντο3854V-AMI-3P ἕκαστος1538A-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF ἰδίας2398A-GSF χώρας5561N-GSF πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM ΕλιφαςN-PRI 3588T-NSM ΘαιμανωνN-PRI βασιλεύς935N-NSM ΒαλδαδN-PRI 3588T-NSM ΣαυχαίωνN-GPM τύραννος5181N-NSM ΣωφαρN-PRI 3588T-NSM ΜιναίωνN-GPM βασιλεύς935N-NSM καὶ2532CONJ παρεγένοντο3854V-AMI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ὁμοθυμαδὸν3661ADV τοῦ3588T-GSN παρακαλέσαι3870V-AAN καὶ2532CONJ ἐπισκέψασθαι1980V-AMP αὐτόν846D-ASM

12 ἰδόντες3708V-AAPNP δὲ1161PRT αὐτὸν846D-ASM πόρρωθεν4207ADV οὐκ3364ADV ἐπέγνωσαν1921V-AAI-3P καὶ2532CONJ βοήσαντες994V-AAPNP φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF ἔκλαυσαν2799V-AAI-3P ῥήξαντες4486V-AAPNP ἕκαστος1538A-NSM τὴν3588T-ASF ἑαυτοῦ1438D-GSM στολὴν4749N-ASF καὶ2532CONJ καταπασάμενοιV-AMPNP γῆν1065N-ASF

13 παρεκάθισαν3869V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ ἑπτὰ2033N-NUI νύκτας3571N-APF καὶ2532CONJ οὐδεὶς3762A-NSM αὐτῶν846D-GPM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ἑώρων3708V-IAI-3P γὰρ1063PRT τὴν3588T-ASF πληγὴν4127N-ASF δεινὴν1170A-ASF οὖσαν1510V-PAPAS καὶ2532CONJ μεγάλην3173A-ASF σφόδρα4970ADV

Κεφάλαιο 3

1 Μετὰ3326PREP τοῦτο3778D-ASN ἤνοιξεν455V-AAI-3S Ιωβ2492N-PRI τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN αὐτοῦ846D-GSM

2 καὶ2532CONJ κατηράσατο2672V-ANI-3S τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS

3 Ἀπόλοιτο622V-AMO-3S 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF ἐν1722PREP 3739 R-DSF ἐγεννήθην1080V-API-1S καὶ2532CONJ 3588T-NSF νύξ3571N-NSF ἐν1722PREP 3739 R-DSF εἶπαν2036V-AAI-3P Ἰδοὺ2400INJ ἄρσεν730A-NSN

4 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF ἐκείνη1565D-NSF εἴη1510V-PAO-3S σκότος4655N-ASN καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἀναζητήσαι327V-AAO-3S αὐτὴν846D-ASF 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ἄνωθεν509ADV μηδὲ3366CONJ ἔλθοι2064V-AAO-3S εἰς1519PREP αὐτὴν846D-ASF φέγγος5338N-NSN

5 ἐκλάβοιV-AAO-3S δὲ1161PRT αὐτὴν846D-ASF σκότος4655N-NSN καὶ2532CONJ σκιὰ4639N-NSF θανάτου2288N-GSM ἐπέλθοι1904V-AAO-3S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF γνόφος1105N-NSM

6 καταραθείη2672V-APO-3S 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF νὺξ3571N-NSF ἐκείνη1565D-NSF ἀπενέγκαιτο667V-AMO-3S αὐτὴν846D-ASF σκότος4655N-NSN μὴ3165ADV εἴη1510V-PAO-3S εἰς1519PREP ἡμέρας2250N-APF ἐνιαυτοῦ1763N-GSM μηδὲ3366CONJ ἀριθμηθείη705V-APO-3S εἰς1519PREP ἡμέρας2250N-APF μηνῶν3303N-GPM

7 ἀλλὰ235CONJ 3588T-NSF νὺξ3571N-NSF ἐκείνη1565D-NSF εἴη1510V-PAO-3S ὀδύνη3601N-NSF καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἔλθοι2064V-AAO-3S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF εὐφροσύνη2167N-NSF μηδὲ3366CONJ χαρμονήN-NSF

8 ἀλλὰ235CONJ καταράσαιτο2672V-AMO-3S αὐτὴν846D-ASF 3588T-NSM καταρώμενος2672V-PMPNS τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF ἐκείνην1565D-ASF 3588T-NSM μέλλων3195V-PAPNS τὸ3588T-ASN μέγα3173A-ASN κῆτος2785N-ASN χειρώσασθαιV-AMP

9 σκοτωθείη4656V-APO-3S τὰ3588T-NPN ἄστρα798N-NPN τῆς3588T-GSF νυκτὸς3571N-GSF ἐκείνης1565D-GSF ὑπομείναι5278V-AAO-3S καὶ2532ADV εἰς1519PREP φωτισμὸν5462N-ASM μὴ3165ADV ἔλθοι2064V-AAO-3S καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἴδοι3708V-AAO-3S ἑωσφόρονN-ASM ἀνατέλλοντα393V-PAPAS

10 ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV συνέκλεισεν4788V-AAI-3S πύλας4439N-APF γαστρὸς1064N-GSF μητρός3384N-GSF μου1473P-GS ἀπήλλαξεν525V-AAI-3S γὰρ1063PRT ἂν302PRT πόνον4192N-ASM ἀπὸ575PREP ὀφθαλμῶν3788N-GPM μου1473P-GS

11 διὰ1223PREP τί5100I-ASN γὰρ1063PRT ἐν1722PREP κοιλίᾳ2836N-DSF οὐκ3364ADV ἐτελεύτησα5053V-AAI-1S ἐκ1537PREP γαστρὸς1064N-GSF δὲ1161PRT ἐξῆλθον1831V-AAI-1S καὶ2532ADV οὐκ3364ADV εὐθὺς2117ADV ἀπωλόμην622V-AMI-1S

12 ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN δὲ1161PRT συνήντησάν4876V-AAI-3P μοι1473P-DS γόνατα1119N-NPN ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN δὲ1161PRT μαστοὺς3149N-APM ἐθήλασα2337V-AAI-1S

13 νῦν3568ADV ἂν302PRT κοιμηθεὶς2837V-APPNS ἡσύχασα2270V-AAI-1S ὑπνώσαςV-AAPNS δὲ1161PRT ἀνεπαυσάμην373V-AMI-1S

14 μετὰ3326PREP βασιλέων935N-GPM βουλευτῶν1010N-GPM γῆς1065N-GSF οἳ3739 R-NPM ἠγαυριῶντοV-IMI-3P ἐπὶ1909PREP ξίφεσινN-DPN

15 2228CONJ μετὰ3326PREP ἀρχόντων758N-GPM ὧν3739 R-GPM πολὺς4183A-NSM 3588T-NSM χρυσός5557N-NSM οἳ3739 R-NPM ἔπλησαν4130V-AAI-3P τοὺς3588T-APM οἴκους3624N-APM αὐτῶν846D-GPM ἀργυρίου694N-GSN

16 2228CONJ ὥσπερ3746ADV ἔκτρωμα1626N-NSN ἐκπορευόμενον1607V-PMPNS ἐκ1537PREP μήτρας3388N-GSF μητρὸς3384N-GSF 2228CONJ ὥσπερ3746ADV νήπιοι3516A-NPM οἳ3739 R-NPM οὐκ3364ADV εἶδον3708V-AAI-3P φῶς5457N-ASN

17 ἐκεῖ1563ADV ἀσεβεῖς765A-NPM ἐξέκαυσαν1572V-AAI-3P θυμὸν2372N-ASM ὀργῆς3709N-GSF ἐκεῖ1563ADV ἀνεπαύσαντο373V-AMI-3P κατάκοποιA-NPM τῷ3588T-DSN σώματι4983N-DSN

18 ὁμοθυμαδὸν3661ADV δὲ1161PRT οἱ3588T-NPM αἰώνιοι166A-NPM οὐκ3364ADV ἤκουσαν191V-AAI-3P φωνὴν5456N-ASF φορολόγουN-GSM

19 μικρὸς3398A-NSM καὶ2532CONJ μέγας3173A-NSM ἐκεῖ1563ADV ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ θεράπων2324N-NSM οὐ3364ADV δεδοικὼςV-RAPNS τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

20 ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN γὰρ1063PRT δέδοται1325V-RMI-3S τοῖς3588T-DPM ἐν1722PREP πικρίᾳ4088N-DSF φῶς5457N-NSN ζωὴ2222N-NSF δὲ1161PRT ταῖς3588T-DPF ἐν1722PREP ὀδύναις3601N-DPF ψυχαῖς5590N-DPF

21 οἳ3739 R-NPM ὁμείρονται2442V-PMI-3P τοῦ3588T-GSM θανάτου2288N-GSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV τυγχάνουσιν5177V-PAI-3P ἀνορύσσοντεςV-PAPNP ὥσπερ3746ADV θησαυρούς2344N-APM

22 περιχαρεῖςA-NPM δὲ1161PRT ἐγένοντο1096V-AMI-3P ἐὰν1437CONJ κατατύχωσινV-AAS-3P

23 θάνατος2288N-NSM ἀνδρὶ435N-DSM ἀνάπαυμαN-NSN συνέκλεισεν4788V-AAI-3S γὰρ1063PRT 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM κατ2596PREP αὐτοῦ846D-GSM

24 πρὸ4253PREP γὰρ1063PRT τῶν3588T-GPM σίτων4621N-GPM μου1473P-GS στεναγμός4726N-NSM μοι1473P-DS ἥκει1854V-PAI-3S δακρύω1145V-PAI-1S δὲ1161PRT ἐγὼ1473P-NS συνεχόμενος4912V-PMPNS φόβῳ5401N-DSM

25 φόβος5401N-NSM γάρ1063PRT ὃν3739 R-ASM ἐφρόντισα5431V-AAI-1S ἦλθέν2064V-AAI-3S μοι1473P-DS καὶ2532CONJ ὃν3739 R-ASM ἐδεδοίκεινV-YAI-1S συνήντησέν4876V-AAI-3S μοι1473P-DS

26 οὔτε3777CONJ εἰρήνευσα1514V-AAI-1S οὔτε3777CONJ ἡσύχασα2270V-AAI-1S οὔτε3777CONJ ἀνεπαυσάμην373V-AMI-1S ἦλθεν2064V-AAI-3S δέ1161PRT μοι1473P-DS ὀργή3709N-NSF

Κεφάλαιο 4

1 Ὑπολαβὼν5274V-AAPNS δὲ1161PRT ΕλιφαςN-PRI 3588T-NSM ΘαιμανίτηςN-NSM λέγει3004V-PAI-3S

2 Μὴ3165ADV πολλάκις4178ADV σοι4771P-DS λελάληται2980V-RMI-3S ἐν1722PREP κόπῳ2873N-DSM ἰσχὺν2479N-ASF δὲ1161PRT ῥημάτων4487N-GPN σου4771P-GS τίς5100I-NSM ὑποίσει5297V-FAI-3S

3 εἰ1487CONJ γὰρ1063PRT σὺ4771P-NS ἐνουθέτησας3560V-AAI-2S πολλοὺς4183A-APM καὶ2532CONJ χεῖρας5495N-APF ἀσθενοῦς772A-APF παρεκάλεσας3870V-AAI-2S

4 ἀσθενοῦντάς770V-PAPAP τε5037PRT ἐξανέστησας1817V-AAI-2S ῥήμασιν4487N-DPN γόνασίν1119N-DPN τε5037PRT ἀδυνατοῦσιν101V-PAPDP θάρσος2294N-ASN περιέθηκας4060V-AAI-2S

5 νῦν3568ADV δὲ1161PRT ἥκει1854V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS πόνος4192N-NSM καὶ2532CONJ ἥψατό680V-ANI-3S σου4771P-GS σὺ4771P-NS δὲ1161PRT ἐσπούδασας4704V-AAI-2S

6 πότερον4220ADV οὐχ3364ADV 3588T-NSM φόβος5401N-NSM σού4771P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP ἀφροσύνῃ877N-DSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἐλπίς1680N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀκακίαN-NSF τῆς3588T-GSF ὁδοῦ3598N-GSF σου4771P-GS

7 μνήσθητι3403V-APD-2S οὖν3767PRT τίς5100I-NSM καθαρὸς2513A-NSM ὢν1510V-PAPNS ἀπώλετο622V-ANI-3S 2228CONJ πότε4218ADV ἀληθινοὶ228A-NPM ὁλόρριζοιA-NPM ἀπώλοντο622V-AMI-3P

8 καθ2596PREP ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM εἶδον3708V-AAI-1S τοὺς3588T-APM ἀροτριῶντας722V-PAPAP τὰ3588T-APN ἄτοπα824A-APN οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT σπείροντες4687V-PAPNP αὐτὰ846D-APN ὀδύνας3601N-APF θεριοῦσιν2325V-FAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM

9 ἀπὸ575PREP προστάγματοςN-GSN κυρίου2962N-GSM ἀπολοῦνται622V-FMI-3P ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT πνεύματος4151N-GSN ὀργῆς3709N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἀφανισθήσονται853V-FPI-3P

10 σθένοςN-NSN λέοντος3023N-GSM φωνὴ5456N-NSF δὲ1161PRT λεαίνηςN-GSF γαυρίαμαN-NSN δὲ1161PRT δρακόντων1404N-GPM ἐσβέσθη4570V-API-3S

11 μυρμηκολέωνN-NSM ὤλετοV-ANI-3S παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV ἔχειν2192V-PAN βοράνN-ASF σκύμνοιN-NPM δὲ1161PRT λεόντων3023N-GPM ἔλιπον3007V-AAI-3P ἀλλήλους240D-APM

12 εἰ1487CONJ δέ1161PRT τι5100I-NSN ῥῆμα4487N-NSN ἀληθινὸν228A-NSN ἐγεγόνει1096V-YAI-3S ἐν1722PREP λόγοις3056N-DPM σου4771P-GS οὐθὲν3762A-NSN ἄν302PRT σοι4771P-DS τούτων3778D-GPN κακὸν2556A-NSN ἀπήντησεν528V-AAI-3S πότερον4220ADV οὐ3364ADV δέξεταί1209V-FMI-3S μου1473P-GS τὸ3588T-NSN οὖς3775N-NSN ἐξαίσιαA-APN παρ3844PREP αὐτοῦ846D-GSM

13 φόβοι5401N-NPM δὲ1161PRT καὶ2532CONJ ἠχὼ2192N-NSF νυκτερινήA-NSF ἐπιπίπτων1968V-PAPNS φόβος5401N-NSM ἐπ1909PREP ἀνθρώπους444N-APM

14 φρίκηN-NSF δέ1161PRT μοι1473P-DS συνήντησεν4876V-AAI-3S καὶ2532CONJ τρόμος5156N-NSM καὶ2532CONJ μεγάλως3171ADV μου1473P-GS τὰ3588T-NPN ὀστᾶ3747N-NPN συνέσεισενV-AAI-3S

15 καὶ2532CONJ πνεῦμα4151N-NSN ἐπὶ1909PREP πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS ἐπῆλθεν1904V-AAI-3S ἔφριξαν5425V-AAI-3P δέ1161PRT μου1473P-GS τρίχες2359N-NPF καὶ2532CONJ σάρκες4561N-NPF

16 ἀνέστην450V-AAI-1S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπέγνων1921V-AAI-1S εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S μορφὴ3444N-NSF πρὸ4253PREP ὀφθαλμῶν3788N-GPM μου1473P-GS ἀλλ235CONJ 2228CONJ αὔρανN-ASF καὶ2532CONJ φωνὴν5456N-ASF ἤκουον191V-IAI-1S

17 Τί5100I-NSN γάρ1063PRT μὴ3165ADV καθαρὸς2513A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S βροτὸςN-NSM ἐναντίον1726PREP κυρίου2962N-GSM 2228CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἔργων2041N-GPN αὐτοῦ846D-GSM ἄμεμπτος273A-NSM ἀνήρ435N-NSM

18 εἰ1487CONJ κατὰ2596PREP παίδων3816N-GPM αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV πιστεύει4100V-PAI-3S κατὰ2596PREP δὲ1161PRT ἀγγέλων32N-GPM αὐτοῦ846D-GSM σκολιόν4646A-ASN τι5100I-ASN ἐπενόησενV-AAI-3S

19 τοὺς3588T-APM δὲ1161PRT κατοικοῦντας2730V-PAPAP οἰκίας3614N-APF πηλίναςA-APF ἐξ1537PREP ὧν3739 R-GPM καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM αὐτοῦ846D-GSM πηλοῦ4081N-GSM ἐσμεν1510V-PAI-1P ἔπαισεν3817V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM σητὸς4597N-GSM τρόπον5158N-ASM

20 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πρωίθενADV ἕως2193PREP ἑσπέρας2073N-GSF οὐκέτι3765ADV εἰσίν1510V-PAI-3P παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV δύνασθαι1410V-PMN αὐτοὺς846D-APM ἑαυτοῖς1438D-DPM βοηθῆσαι997V-AAN ἀπώλοντο622V-AMI-3P

21 ἐνεφύσησεν1720V-AAI-3S γὰρ1063PRT αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ἐξηράνθησαν3583V-API-3P ἀπώλοντο622V-AMI-3P παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV ἔχειν2192V-PAN αὐτοὺς846D-APM σοφίαν4678N-ASF

Κεφάλαιο 5

1 ἐπικάλεσαι1941V-AMD-2S δέ1161PRT εἴ1487CONJ τίς5100I-NSM σοι4771P-DS ὑπακούσεται5219V-FMI-3S 2228CONJ εἴ1487CONJ τινα5100I-ASM ἀγγέλων32N-GPM ἁγίων40A-GPM ὄψῃ3708V-FMI-2S

2 καὶ2532CONJ γὰρ1063PRT ἄφρονα878A-ASM ἀναιρεῖ337V-PAI-3S ὀργή3709N-NSF πεπλανημένον4105V-RPPAS δὲ1161PRT θανατοῖ2289V-PAI-3S ζῆλος2205N-NSM

3 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἑώρακα3708V-RAI-1S ἄφρονας878A-APM ῥίζαν4491N-ASF βάλλοντας906V-PAPAP ἀλλ235CONJ εὐθέως2112ADV ἐβρώθη977V-API-3S αὐτῶν846D-GPM 3588T-NSF δίαιταN-NSF

4 πόρρω4206ADV γένοιντο1096V-AMO-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP σωτηρίας4991N-GSF κολαβρισθείησανV-APO-3P δὲ1161PRT ἐπὶ1909PREP θύραις2374N-DPF ἡσσόνων2276A-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM ἐξαιρούμενος1807V-PMPNS

5 3739 R-APN γὰρ1063PRT ἐκεῖνοι1565D-NPM συνήγαγον4863V-AAI-3P δίκαιοι1342A-NPM ἔδονται2068V-FMI-3P αὐτοὶ846D-NPM δὲ1161PRT ἐκ1537PREP κακῶν2556A-GPN οὐκ3364ADV ἐξαίρετοιA-NPM ἔσονται1510V-FMI-3P ἐκσιφωνισθείηV-APO-3S αὐτῶν846D-GPM 3588T-NSF ἰσχύς2479N-NSF

6 οὐ3364ADV γὰρ1063PRT μὴ3165ADV ἐξέλθῃ1831V-AAS-3S ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF κόπος2873N-NSM οὐδὲ3761CONJ ἐξ1537PREP ὀρέων3735N-GPN ἀναβλαστήσειV-FAI-3S πόνος4192N-NSM

7 ἀλλὰ235CONJ ἄνθρωπος444N-NSM γεννᾶται1080V-PMI-3S κόπῳ2873N-DSM νεοσσοὶ3502N-NPM δὲ1161PRT γυπὸςN-GSM τὰ3588T-APN ὑψηλὰ5308A-APN πέτονται4072V-PMI-3P

8 οὐ3364ADV μὴν3303PRT δὲ1161PRT ἀλλὰ235CONJ ἐγὼ1473P-NS δεηθήσομαι1210V-FPI-1S κυρίου2962N-GSM κύριον2962N-ASM δὲ1161PRT τὸν3588T-ASM πάντων3956A-GPM δεσπότην1203N-ASM ἐπικαλέσομαι1941V-FMI-1S

9 τὸν3588T-ASM ποιοῦντα4160V-PAPAS μεγάλα3173A-APN καὶ2532CONJ ἀνεξιχνίαστα421A-APN ἔνδοξά1741A-APN τε5037PRT καὶ2532CONJ ἐξαίσιαA-APN ὧν3739 R-GPN οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἀριθμός706N-NSM

10 τὸν3588T-ASM διδόντα1325V-PAPAS ὑετὸν5205N-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἀποστέλλοντα649V-PAPAS ὕδωρ5204N-ASN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ὑπ5259PREP οὐρανόν3772N-ASM

11 τὸν3588T-ASM ποιοῦντα4160V-PAPAS ταπεινοὺς5011A-APM εἰς1519PREP ὕψος5311N-ASN καὶ2532CONJ ἀπολωλότας622V-RAPAP ἐξεγείροντα1825V-PAPAS

12 διαλλάσσοντα1259V-PAPAS βουλὰς1012N-APF πανούργων3835A-GPM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ποιήσουσιν4160V-FAI-3P αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF αὐτῶν846D-GPM ἀληθές227A-ASN

13 3588T-NSM καταλαμβάνων2638V-PAPNS σοφοὺς4680A-APM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF φρονήσει5428N-DSF βουλὴν1012N-ASF δὲ1161PRT πολυπλόκωνA-GPM ἐξέστησεν1839V-AAI-3S

14 ἡμέρας2250N-GSF συναντήσεται4876V-FMI-3S αὐτοῖς846D-DPM σκότος4655N-NSN τὸ3588T-ASN δὲ1161PRT μεσημβρινὸν3314A-ASN ψηλαφήσαισαν5584V-AAO-3P ἴσα2470ADV νυκτί3571N-DSF

15 ἀπόλοιντο622V-AMO-3P δὲ1161PRT ἐν1722PREP πολέμῳ4171N-DSM ἀδύνατος102A-NSM δὲ1161PRT ἐξέλθοι1831V-AAO-3S ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF δυνάστου1413N-GSM

16 εἴη1510V-PAO-3S δὲ1161PRT ἀδυνάτῳ102A-DSM ἐλπίς1680N-NSF ἀδίκου94A-GSM δὲ1161PRT στόμα4750N-NSN ἐμφραχθείηV-APO-3S

17 μακάριος3107A-NSM δὲ1161PRT ἄνθρωπος444N-NSM ὃν3739 R-ASM ἤλεγξεν1651V-AAI-3S 3588T-NSM κύριος2962N-NSM νουθέτημαN-ASN δὲ1161PRT παντοκράτορος3841N-GSM μὴ3165ADV ἀπαναίνουV-PMD-2S

18 αὐτὸς846D-NSM γὰρ1063PRT ἀλγεῖνV-PAN ποιεῖ4160V-PAI-3S καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV ἀποκαθίστησιν600V-PAI-3S ἔπαισεν3817V-AAI-3S καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF αὐτοῦ846D-GSM ἰάσαντο2390V-AMI-3P

19 ἑξάκιςADV ἐξ1537PREP ἀναγκῶν318N-GPF σε4771P-AS ἐξελεῖται1807V-FMI-3S ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῷ3588T-DSM ἑβδόμῳ1442A-DSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἅψηταί680V-AMS-3S σου4771P-GS κακόν2556A-NSN

20 ἐν1722PREP λιμῷ3042N-DSM ῥύσεταί4506V-FMI-3S σε4771P-AS ἐκ1537PREP θανάτου2288N-GSM ἐν1722PREP πολέμῳ4171N-DSM δὲ1161PRT ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF σιδήρου4604N-GSM λύσει3089V-FAI-3S σε4771P-AS

21 ἀπὸ575PREP μάστιγος3148N-GSF γλώσσης1100N-GSF σε4771P-AS κρύψει2928V-FAI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV φοβηθῇς5399V-APS-2S ἀπὸ575PREP κακῶν2556A-GPN ἐρχομένων2064V-PMPGP

22 ἀδίκων94A-GPM καὶ2532CONJ ἀνόμων459A-GPM καταγελάσῃ2606V-FMI-2S ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT θηρίων2342N-GPN ἀγρίων66A-GPN οὐ3364ADV μὴ3165ADV φοβηθῇς5399V-APS-2S

23 θῆρεςN-NPM γὰρ1063PRT ἄγριοι66A-NPM εἰρηνεύσουσίν1514V-FAI-3P σοι4771P-DS

24 εἶτα1534ADV γνώσῃ1097V-FMI-2S ὅτι3754CONJ εἰρηνεύσει1514V-FAI-3S σου4771P-GS 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM 3588T-NSF δὲ1161PRT δίαιταN-NSF τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF σου4771P-GS οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἁμάρτῃ264V-AAS-3S

25 γνώσῃ1097V-FMI-2S δὲ1161PRT ὅτι3754CONJ πολὺ4183A-NSN τὸ3588T-NSN σπέρμα4690N-NSN σου4771P-GS τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT τέκνα5043N-NPN σου4771P-GS ἔσται1510V-FMI-3S ὥσπερ3746ADV τὸ3588T-NSN παμβότανονN-NSN τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM

26 ἐλεύσῃ2064V-FMI-2S δὲ1161PRT ἐν1722PREP τάφῳ5028N-DSM ὥσπερ3746ADV σῖτος4621N-NSM ὥριμοςA-NSN κατὰ2596PREP καιρὸν2540N-ASM θεριζόμενος2325V-PPPNS 2228CONJ ὥσπερ3746ADV θιμωνιὰN-NSF ἅλωνος257N-GSF καθ2596PREP ὥραν5610N-ASF συγκομισθεῖσα4792V-APPNS

27 ἰδοὺ2400INJ ταῦτα3778D-APN οὕτως3778ADV ἐξιχνιάσαμενV-AAI-1P ταῦτά3778D-APN ἐστιν1510V-PAI-3S 3739 R-APN ἀκηκόαμεν191V-RAI-1P σὺ4771P-NS δὲ1161PRT γνῶθι1097V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM εἴ1487CONJ τι5100I-ASN ἔπραξας4238V-AAI-2S

Κεφάλαιο 6

1 Ὑπολαβὼν5274V-AAPNS δὲ1161PRT Ιωβ2492N-PRI λέγει3004V-PAI-3S

2 Εἰ1487CONJ γάρ1063PRT τις5100I-NSM ἱστῶν2476V-PAPNS στήσαι2476V-AAO-3S μου1473P-GS τὴν3588T-ASF ὀργήν3709N-ASF τὰς3588T-APF δὲ1161PRT ὀδύνας3601N-APF μου1473P-GS ἄραι142V-AAN ἐν1722PREP ζυγῷ2218N-DSM ὁμοθυμαδόν3661ADV

3 καὶ2532CONJ δὴ1161PRT ἄμμου285N-GSF παραλίας3882A-GSF βαρυτέρα926A-APNC ἔσται1510V-FMI-3S ἀλλ235CONJ ὡς3739CONJ ἔοικεν1503V-RAI-3S τὰ3588T-NPN ῥήματά4487N-NPN μού1473P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S φαῦλα5337A-NPN

4 βέλη956N-NPN γὰρ1063PRT κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN σώματί4983N-DSN μού1473P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S ὧν3739 R-GPN 3588T-NSM θυμὸς2372N-NSM αὐτῶν846D-GPN ἐκπίνειV-PAI-3S μου1473P-GS τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN ὅταν3752ADV ἄρξωμαι757V-AMS-1S λαλεῖν2980V-PAN κεντοῦσίV-PAI-3P με1473P-AS

5 τί5100I-NSN γάρ1063PRT μὴ3165ADV διὰ1223PREP κενῆς2756A-GSF κεκράξεται2896V-FMI-3S ὄνος3688N-NSM ἄγριος66A-NSM ἀλλ235CONJ 2228CONJ τὰ3588T-APN σῖτα4621N-APN ζητῶν2212V-PAPNS εἰ1487CONJ δὲ1161PRT καὶ2532CONJ ῥήξει4486V-FAI-3S φωνὴν5456N-ASF βοῦς1016N-NSF ἐπὶ1909PREP φάτνης5336N-GSF ἔχων2192V-PAPNS τὰ3588T-APN βρώματα1033N-APN

6 εἰ1487CONJ βρωθήσεται977V-FPI-3S ἄρτος740N-NSM ἄνευ427PREP ἁλός251N-GSM εἰ1487CONJ δὲ1161PRT καὶ2532CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S γεῦμαN-NSN ἐν1722PREP ῥήμασιν4487N-DPN κενοῖς2756A-DPN

7 οὐ3364ADV δύναται1410V-PMI-3S γὰρ1063PRT παύσασθαί3973V-AMP μου1473P-GS 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF βρόμονN-ASM γὰρ1063PRT ὁρῶ3708V-PAI-1S τὰ3588T-APN σῖτά4621N-APN μου1473P-GS ὥσπερ3746ADV ὀσμὴν3744N-ASF λέοντος3023N-GSM

8 εἰ1487CONJ γὰρ1063PRT δῴη1325V-AAO-3S καὶ2532CONJ ἔλθοι2064V-AAO-3S μου1473P-GS 3588T-NSF αἴτησιςN-NSF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἐλπίδα1680N-ASF μου1473P-GS δῴη1325V-AAO-3S 3588T-NSM κύριος2962N-NSM

9 ἀρξάμενος757V-AMPNS 3588T-NSM κύριος2962N-NSM τρωσάτωV-AAD-3S με1473P-AS εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN δὲ1161PRT μή3165ADV με1473P-AS ἀνελέτω337V-AAD-3S

10 εἴη1510V-PAO-3S δέ1161PRT μου1473P-GS πόλις4172N-NSF τάφος5028N-NSM ἐφ1909PREP ἧς3739 R-GSF ἐπὶ1909PREP τειχέων5038N-GPN ἡλλόμην242V-IMI-1S ἐπ1909PREP αὐτῆς846D-GSF οὐ3364ADV μὴ3165ADV φείσωμαι5339V-AMS-1S οὐ3364ADV γὰρ1063PRT ἐψευσάμην5574V-AMI-1S ῥήματα4487N-APN ἅγια40A-APN θεοῦ2316N-GSM μου1473P-GS

11 τίς5100I-NSM γάρ1063PRT μου1473P-GS 3588T-NSF ἰσχύς2479N-NSF ὅτι3754CONJ ὑπομένω5278V-PAI-1S 2228CONJ τίς5100I-NSM μου1473P-GS 3588T-NSM χρόνος5550N-NSM ὅτι3754CONJ ἀνέχεταί430V-PMI-3S μου1473P-GS 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF

12 μὴ3165ADV ἰσχὺς2479N-NSF λίθων3037N-GPM 3588T-NSF ἰσχύς2479N-NSF μου1473P-GS 2228CONJ αἱ3588T-NPF σάρκες4561N-NPF μού1473P-GS εἰσιν1510V-PAI-3P χάλκειαι5470A-NPF

13 2228ADV οὐκ3364ADV ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM ἐπεποίθειν3982V-YAI-1S βοήθεια996N-NSF δὲ1161PRT ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ἄπεστιν548V-PAI-3S

14 ἀπείπατό550V-ANI-3S με1473P-AS ἔλεος1656N-ASN ἐπισκοπὴ1984N-NSF δὲ1161PRT κυρίου2962N-GSM ὑπερεῖδένV-AAI-3S με1473P-AS

15 οὐ3364ADV προσεῖδόνV-AAI-3P με1473P-AS οἱ3588T-NPM ἐγγύτατοί1451A-NPMS μου1473P-GS ὥσπερ3746ADV χειμάρρους5493N-ASM ἐκλείπων1587V-PAPNS 2228CONJ ὥσπερ3746ADV κῦμα2949N-NSN παρῆλθόν3928V-AAI-3P με1473P-AS

16 οἵτινές3748RI-NPM με1473P-AS διευλαβοῦντοV-IMI-3P νῦν3568ADV ἐπιπεπτώκασίν1968V-RAI-3P μοι1473P-DS ὥσπερ3746ADV χιὼν5510N-NSF 2228CONJ κρύσταλλος2930N-NSM πεπηγώς4078V-RAPNS

17 καθὼς2531ADV τακεῖσα5080V-APPNS θέρμης2329A-GSF γενομένης1096V-AMPGS οὐκ3364ADV ἐπεγνώσθη1921V-API-3S ὅπερ3746 R-NSN ἦν1510V-IAI-3S

18 οὕτως3778ADV κἀγὼ2504CONJ κατελείφθην2641V-API-1S ὑπὸ5259PREP πάντων3956A-GPM ἀπωλόμην622V-AMI-1S δὲ1161PRT καὶ2532CONJ ἔξοικοςA-NSM ἐγενόμην1096V-AMI-1S

19 ἴδετε3708V-AAD-2P ὁδοὺς3598N-APF ΘαιμανωνN-PRI ἀτραποὺςN-APF ΣαβωνN-PRI οἱ3588T-NPM διορῶντεςV-PAPNP

20 καὶ2532CONJ αἰσχύνην152N-ASF ὀφειλήσουσιν3784V-FAI-3P οἱ3588T-NPM ἐπὶ1909PREP πόλεσιν4172N-DPF καὶ2532CONJ χρήμασιν5536N-DPN πεποιθότες3982V-RAPNP

21 ἀτὰρCONJ δὲ1161PRT καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP ἐπέβητέ1910V-AAI-2P μοι1473P-DS ἀνελεημόνως415ADV ὥστε5620CONJ ἰδόντες3708V-AAPNP τὸ3588T-ASN ἐμὸν1699A-ASN τραῦμα5134N-ASN φοβήθητε5399V-APS-2P

22 τί5100I-NSN γάρ1063PRT μή3165ADV τι5100I-ASN ὑμᾶς4771P-AP ᾔτησα154V-AAI-1S 2228CONJ τῆς3588T-GSF παρ3844PREP ὑμῶν4771P-GP ἰσχύος2479N-GSF ἐπιδέομαιV-PMI-1S

23 ὥστε5620CONJ σῶσαί4982V-AAN με1473P-AS ἐξ1537PREP ἐχθρῶν2190N-GPM 2228CONJ ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF δυναστῶν1413N-GPM ῥύσασθαί4506V-AMP με1473P-AS

24 διδάξατέ1321V-AAD-2P με1473P-AS ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT κωφεύσωV-FAI-1S εἴ1487CONJ τι5100I-ASN πεπλάνημαι4105V-RPI-1S φράσατέ5419V-AAD-2P μοι1473P-DS

25 ἀλλ235CONJ ὡς3739CONJ ἔοικεν1503V-RAI-3S φαῦλα5337A-NPN ἀληθινοῦ228A-GSM ῥήματα4487N-NPN οὐ3364ADV γὰρ1063PRT παρ3844PREP ὑμῶν4771P-GP ἰσχὺν2479N-ASF αἰτοῦμαι154V-PMI-1S

26 οὐδὲ3761CONJ 3588T-NSM ἔλεγχος1650N-NSM ὑμῶν4771P-GP ῥήμασίν4487N-DPN με1473P-AS παύσει3973V-FAI-3S οὐδὲ3761CONJ γὰρ1063PRT ὑμῶν4771P-GP φθέγμαN-ASN ῥήματος4487N-GSN ἀνέξομαι430V-FMI-1S

27 πλὴν4133ADV ὅτι3754CONJ ἐπ1909PREP ὀρφανῷ3737A-DSM ἐπιπίπτετε1968V-PAI-2P ἐνάλλεσθε1724V-PMI-2P δὲ1161PRT ἐπὶ1909PREP φίλῳ5384A-DSM ὑμῶν4771P-GP

28 νυνὶ3570ADV δὲ1161PRT εἰσβλέψαςV-AAPNS εἰς1519PREP πρόσωπα4383N-APN ὑμῶν4771P-GP οὐ3364ADV ψεύσομαι5574V-FMI-1S

29 καθίσατε2523V-AAD-2P δὴ1161PRT καὶ2532CONJ μὴ3165ADV εἴη1510V-PAO-3S ἄδικον94A-NSN καὶ2532CONJ πάλιν3825ADV τῷ3588T-DSM δικαίῳ1342A-DSM συνέρχεσθε4905V-PMI-2P

30 οὐ3364ADV γάρ1063PRT ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP γλώσσῃ1100N-DSF μου1473P-GS ἄδικον94A-NSN 2228CONJ 3588T-NSM λάρυγξ2995N-NSM μου1473P-GS οὐχὶ3364ADV σύνεσιν4907N-ASF μελετᾷ3191V-PAI-3S

Κεφάλαιο 7

1 πότερον4220ADV οὐχὶ3364ADV πειρατήριόνN-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM βίος979N-NSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ὥσπερ3746ADV μισθίου3407A-GSM αὐθημερινοῦA-GSM 3588T-NSF ζωὴ2222N-NSF αὐτοῦ846D-GSM

2 2228CONJ ὥσπερ3746ADV θεράπων2324N-NSM δεδοικὼςV-RAPNS τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τετευχὼς5177V-RAPNS σκιᾶς4639N-GSF 2228CONJ ὥσπερ3746ADV μισθωτὸς3411A-NSM ἀναμένων362V-PAPNS τὸν3588T-ASM μισθὸν3408N-ASM αὐτοῦ846D-GSM

3 οὕτως3778ADV κἀγὼ2504CONJ ὑπέμεινα5278V-AAI-1S μῆνας3303N-APM κενούς2756A-APM νύκτες3571N-NPF δὲ1161PRT ὀδυνῶν3601N-GPF δεδομέναι1325V-RPPNP μοί1473P-DS εἰσιν1510V-PAI-3P

4 ἐὰν1437CONJ κοιμηθῶ2837V-APS-1S λέγω3004V-PAI-1S Πότε4218ADV ἡμέρα2250N-NSF ὡς3739CONJ δ1161PRT ἂν302PRT ἀναστῶ450V-AAS-1S πάλιν3825ADV Πότε4218ADV ἑσπέρα2073N-NSF πλήρης4134A-NSM δὲ1161PRT γίνομαι1096V-PMI-1S ὀδυνῶν3601N-GPF ἀπὸ575PREP ἑσπέρας2073N-GSF ἕως2193PREP πρωί4404ADV

5 φύρεταιV-PPI-3S δέ1161PRT μου1473P-GS τὸ3588T-NSN σῶμα4983N-NSN ἐν1722PREP σαπρίᾳN-DSF σκωλήκων4663N-GPM τήκω5080V-PAI-1S δὲ1161PRT βώλακαςN-APF γῆς1065N-GSF ἀπὸ575PREP ἰχῶροςN-GSM ξύωνV-PAPNS

6 3588T-NSM δὲ1161PRT βίος979N-NSM μού1473P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S ἐλαφρότερος1645A-NSMC λαλιᾶς2981N-GSF ἀπόλωλεν622V-RAI-3S δὲ1161PRT ἐν1722PREP κενῇ2756A-DSF ἐλπίδι1680N-DSF

7 μνήσθητι3403V-APD-2S οὖν3767PRT ὅτι3754CONJ πνεῦμά4151N-NSN μου1473P-GS 3588T-NSF ζωὴ2222N-NSF καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV ἐπανελεύσεται1880V-FMI-3S 3588T-NSM ὀφθαλμός3788N-NSM μου1473P-GS ἰδεῖν3708V-AAN ἀγαθόν18A-ASN

8 οὐ3364ADV περιβλέψεταί4017V-FMI-3S με1473P-AS ὀφθαλμὸς3788N-NSM ὁρῶντός3708V-PAPGS με1473P-AS οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM σου4771P-GS ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV εἰμὶ1510V-PAI-1S

9 ὥσπερ3746ADV νέφος3509N-NSN ἀποκαθαρθὲνV-APPNS ἀπ575PREP οὐρανοῦ3772N-GSM ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT ἄνθρωπος444N-NSM καταβῇ2597V-AAS-3S εἰς1519PREP ᾅδην86N-ASM οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV ἀναβῇ305V-AAS-3S

10 οὐδ3761CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐπιστρέψῃ1994V-AAS-3S ἔτι2089ADV εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἴδιον2398A-ASM οἶκον3624N-ASM οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV ἐπιγνῷ1921V-AAS-3S αὐτὸν846D-ASM ἔτι2089ADV 3588T-NSM τόπος5117N-NSM αὐτοῦ846D-GSM

11 ἀτὰρCONJ οὖν3767PRT οὐδὲ3761CONJ ἐγὼ1473P-NS φείσομαι5339V-FMI-1S τῷ3588T-DSN στόματί4750N-DSN μου1473P-GS λαλήσω2980V-FAI-1S ἐν1722PREP ἀνάγκῃ318N-DSF ὤν1510V-PAPNS ἀνοίξω455V-FAI-1S πικρίαν4088N-ASF ψυχῆς5590N-GSF μου1473P-GS συνεχόμενος4912V-PMPNS

12 πότερον4220ADV θάλασσά2281N-NSF εἰμι1510V-PAI-1S 2228CONJ δράκων1404N-NSM ὅτι3754CONJ κατέταξαςV-AAI-2S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS φυλακήν5438N-ASF

13 εἶπα2036V-AAI-1S ὅτι3754CONJ Παρακαλέσει3870V-FAI-3S με1473P-AS 3588T-NSF κλίνη2825N-NSF μου1473P-GS ἀνοίσω399V-FAI-1S δὲ1161PRT πρὸς4314PREP ἐμαυτὸν1683D-ASM ἰδίᾳ2398A-DSF λόγον3056N-ASM τῇ3588T-DSF κοίτῃ2845N-DSF μου1473P-GS

14 ἐκφοβεῖς1629V-PAI-2S με1473P-AS ἐνυπνίοις1798N-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ὁράμασίν3705N-DPN με1473P-AS καταπλήσσειςV-PAI-2S

15 ἀπαλλάξεις525V-FAI-3S ἀπὸ575PREP πνεύματός4151N-GSN μου1473P-GS τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT θανάτου2288N-GSM τὰ3588T-APN ὀστᾶ3747N-APN μου1473P-GS

16 οὐ3364ADV γὰρ1063PRT εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM ζήσομαι2198V-FMI-1S ἵνα2443CONJ μακροθυμήσω3114V-AAS-1S ἀπόστα868V-AAD-2S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS κενὸς2756A-NSM γάρ1063PRT μου1473P-GS 3588T-NSM βίος979N-NSM

17 τί5100I-NSN γάρ1063PRT ἐστιν1510V-PAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM ὅτι3754CONJ ἐμεγάλυνας3170V-AAI-2S αὐτὸν846D-ASM 2228CONJ ὅτι3754CONJ προσέχεις4337V-PAI-2S τὸν3588T-ASM νοῦν3563N-ASM εἰς1519PREP αὐτὸν846D-ASM

18 2228CONJ ἐπισκοπὴν1984N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ποιήσῃ4160V-FMI-2S ἕως2193PREP τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ἀνάπαυσιν372N-ASF αὐτὸν846D-ASM κρινεῖς2919V-FAI-3S

19 ἕως2193PREP τίνος5100I-GSN οὐκ3364ADV ἐᾷς1439V-PAI-2S με1473P-AS οὐδὲ3761CONJ προίῃV-PMI-2S με1473P-AS ἕως2193CONJ ἂν302PRT καταπίω2666V-AAS-1S τὸν3588T-ASM πτύελόνN-ASM μου1473P-GS ἐν1722PREP ὀδύνῃ3601N-DSF

20 εἰ1487CONJ ἐγὼ1473P-NS ἥμαρτον264V-AAI-1S τί5100I-ASN δύναμαί1410V-PMI-1S σοι4771P-DS πρᾶξαι4238V-AAN 3588T-NSM ἐπιστάμενος1987V-PMPNS τὸν3588T-ASM νοῦν3563N-ASM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM διὰ1223PREP τί5100I-ASN ἔθου5087V-AMI-2S με1473P-AS κατεντευκτήνN-ASM σου4771P-GS εἰμὶ1510V-PAI-1S δὲ1161PRT ἐπὶ1909PREP σοὶ4771P-DS φορτίον5413N-ASN

21 καὶ2532CONJ διὰ1223PREP τί5100I-ASN οὐκ3364ADV ἐποιήσω4160V-AMI-2S τῆς3588T-GSF ἀνομίας458N-GSF μου1473P-GS λήθην3024N-ASF καὶ2532CONJ καθαρισμὸν2512N-ASM τῆς3588T-GSF ἁμαρτίας266N-GSF μου1473P-GS νυνὶ3570ADV δὲ1161PRT εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF ἀπελεύσομαι565V-FMI-1S ὀρθρίζων3719V-PAPNS δὲ1161PRT οὐκέτι3765ADV εἰμί1510V-PAI-1S

Κεφάλαιο 8

1 Ὑπολαβὼν5274V-AAPNS δὲ1161PRT ΒαλδαδN-PRI 3588T-NSM ΣαυχίτηςN-NSM λέγει3004V-PAI-3S

2 Μέχρι3360PREP τίνος5100I-GSN λαλήσεις2980V-FAI-3S ταῦτα3778D-APN πνεῦμα4151N-NSN πολυρῆμονA-NSN τοῦ3588T-GSN στόματός4750N-GSN σου4771P-GS

3 μὴ3165ADV 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ἀδικήσει91V-FAI-3S κρίνων2919V-PAPNS 2228CONJ 3588T-NSM τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN ποιήσας4160V-AAPNS ταράξει5015V-FAI-3S τὸ3588T-ASN δίκαιον1342A-ASN

4 εἰ1487CONJ οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM σου4771P-GS ἥμαρτον264V-AAI-3P ἐναντίον1726PREP αὐτοῦ846D-GSM ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF ἀνομίας458N-GSF αὐτῶν846D-GPM

5 σὺ4771P-NS δὲ1161PRT ὄρθριζε3719V-PAD-2S πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM παντοκράτορα3841N-ASM δεόμενος1189V-PMPNS

6 εἰ1487CONJ καθαρὸς2513A-NSM εἶ1510V-PAI-2S καὶ2532CONJ ἀληθινός228A-NSM δεήσεως1162N-GSF ἐπακούσεταί1873V-FMI-3S σου4771P-GS ἀποκαταστήσει600V-FAI-3S δέ1161PRT σοι4771P-DS δίαιτανN-ASF δικαιοσύνης1343N-GSF

7 ἔσται1510V-FMI-3S οὖν3767PRT τὰ3588T-NPN μὲν3303PRT πρῶτά4413A-NPNS σου4771P-GS ὀλίγα3641A-NPN τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT ἔσχατά2078A-NPN σου4771P-GS ἀμύθηταA-NPN

8 ἐπερώτησον1905V-AAD-2S γὰρ1063PRT γενεὰν1074N-ASF πρώτην4413A-ASFS ἐξιχνίασονV-AAD-2S δὲ1161PRT κατὰ2596PREP γένος1085N-ASN πατέρων3962N-GPM

9 χθιζοὶA-NPM γάρ1063PRT ἐσμεν1510V-PAI-1P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV οἴδαμεν1492V-RAI-1P σκιὰ4639N-NSF γάρ1063PRT ἐστιν1510V-PAI-3S ἡμῶν1473P-GP ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF 3588T-NSM βίος979N-NSM

10 2228ADV οὐχ3364ADV οὗτοί3778D-NPM σε4771P-AS διδάξουσιν1321V-FAI-3P καὶ2532CONJ ἀναγγελοῦσιν312V-FAI-3P καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP καρδίας2588N-GSF ἐξάξουσιν1806V-FAI-3P ῥήματα4487N-APN

11 μὴ3165ADV θάλλειV-PAI-3S πάπυροςN-NSM ἄνευ427PREP ὕδατος5204N-GSN 2228CONJ ὑψωθήσεται5312V-FPI-3S βούτομονN-NSN ἄνευ427PREP πότου4224N-GSM

12 ἔτι2089ADV ὂν1510V-PAPNS ἐπὶ1909PREP ῥίζης4491N-GSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV θερισθῇ2325V-APS-3S πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN πιεῖν4095V-AAN πᾶσα3956A-NSF βοτάνη1008N-NSF οὐχὶ3364ADV ξηραίνεται3583V-PPI-3S

13 οὕτως3778ADV τοίνυν5106PRT ἔσται1510V-FMI-3S τὰ3588T-NPN ἔσχατα2078A-NPN πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ἐπιλανθανομένων1950V-PMPGP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM ἐλπὶς1680N-NSF γὰρ1063PRT ἀσεβοῦς765A-GSM ἀπολεῖται622V-FMI-3S

14 ἀοίκητοςA-NSM γὰρ1063PRT αὐτοῦ846D-GSM ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM ἀράχνηN-NSF δὲ1161PRT αὐτοῦ846D-GSM ἀποβήσεται576V-FMI-3S 3588T-NSF σκηνή4633N-NSF

15 ἐὰν1437CONJ ὑπερείσῃ5237V-AAS-3S τὴν3588T-ASF οἰκίαν3614N-ASF αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV στῇ2476V-AAS-3S ἐπιλαβομένου1949V-AMPGS δὲ1161PRT αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV ὑπομείνῃ5278V-AAS-3S

16 ὑγρὸς5200A-NSM γάρ1063PRT ἐστιν1510V-PAI-3S ὑπὸ5259PREP ἡλίου2246N-GSM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP σαπρίαςN-GSF αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM ῥάδαμνοςN-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S

17 ἐπὶ1909PREP συναγωγὴν4864N-ASF λίθων3037N-GPM κοιμᾶται2837V-PMI-3S ἐν1722PREP δὲ1161PRT μέσῳ3319A-DSN χαλίκωνN-GPM ζήσεται2198V-FMI-3S

18 ἐὰν1437CONJ καταπίῃ2666V-AAS-3S 3588T-NSM τόπος5117N-NSM ψεύσεται5574V-FMI-3S αὐτόν846D-ASM οὐχ3364ADV ἑόρακας3708V-RAI-2S τοιαῦτα5108A-APN

19 ὅτι3754CONJ καταστροφὴ2692N-NSF ἀσεβοῦς765A-GSM τοιαύτη5108A-NSF ἐκ1537PREP δὲ1161PRT γῆς1065N-GSF ἄλλον243D-ASM ἀναβλαστήσειV-FAI-3S

20 3588T-NSM γὰρ1063PRT κύριος2962N-NSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀποποιήσηταιV-AMS-3S τὸν3588T-ASM ἄκακον172A-ASM πᾶν3956A-ASN δὲ1161PRT δῶρον1435N-ASN ἀσεβοῦς765A-GSM οὐ3364ADV δέξεται1209V-FMI-3S

21 ἀληθινῶν228A-GPM δὲ1161PRT στόμα4750N-ASN ἐμπλήσει1705V-FAI-3S γέλωτος1071N-GSM τὰ3588T-APN δὲ1161PRT χείλη5491N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐξομολογήσεωςN-GSF

22 οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἐχθροὶ2190N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἐνδύσονται1746V-FMI-3P αἰσχύνην152N-ASF δίαιταN-NSF δὲ1161PRT ἀσεβοῦς765A-GSM οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S

Κεφάλαιο 9

1 Ὑπολαβὼν5274V-AAPNS δὲ1161PRT Ιωβ2492N-PRI λέγει3004V-PAI-3S

2 Ἐπ1909PREP ἀληθείας225N-GSF οἶδα1492V-RAI-1S ὅτι3754CONJ οὕτως3778ADV ἐστίν1510V-PAI-3S πῶς4459ADV γὰρ1063PRT ἔσται1510V-FMI-3S δίκαιος1342A-NSM βροτὸςN-NSM παρὰ3844PREP κυρίῳ2962N-DSM

3 ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT βούληται1014V-PMS-3S κριθῆναι2919V-APN αὐτῷ846D-DSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV ὑπακούσῃ5219V-AAS-3S αὐτῷ846D-DSM ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV ἀντείπῃ471V-AAS-3S πρὸς4314PREP ἕνα1519A-ASM λόγον3056N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP χιλίων5507A-GPM

4 σοφὸς4680A-NSM γάρ1063PRT ἐστιν1510V-PAI-3S διανοίᾳ1271N-DSF κραταιός2900A-NSM τε5037PRT καὶ2532CONJ μέγας3173A-NSM τίς5100I-NSM σκληρὸς4642A-NSM γενόμενος1096V-AMPNS ἐναντίον1726PREP αὐτοῦ846D-GSM ὑπέμεινεν5278V-AAI-3S

5 3588T-NSM παλαιῶν3822V-PAPGP ὄρη3735N-APN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV οἴδασιν1492V-RAI-3P 3588T-NSM καταστρέφων2690V-PAPNS αὐτὰ846D-APN ὀργῇ3709N-DSF

6 3588T-NSM σείων4579V-PAPNS τὴν3588T-ASF ὑπ5259PREP οὐρανὸν3772N-ASM ἐκ1537PREP θεμελίων2310N-GPN οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT στῦλοι4769N-NPM αὐτῆς846D-GSF σαλεύονται4531V-PAI-3P

7 3588T-NSM λέγων3004V-PAPNS τῷ3588T-DSM ἡλίῳ2246N-DSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀνατέλλει393V-PAI-3S κατὰ2596PREP δὲ1161PRT ἄστρων798N-GPN κατασφραγίζει2696V-PAI-3S

8 3588T-NSM τανύσαςV-AAPNS τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM μόνος3441A-NSM καὶ2532CONJ περιπατῶν4043V-PAPNS ὡς3739CONJ ἐπ1909PREP ἐδάφους1475N-GSN ἐπὶ1909PREP θαλάσσης2281N-GSF

9 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAPNS ΠλειάδαN-APF καὶ2532CONJ ἝσπερονN-ASM καὶ2532CONJ ἈρκτοῦρονN-ASM καὶ2532CONJ ταμίεια5009N-APN νότου3558N-GSM

10 3588T-NSM ποιῶν4160V-PAPNS μεγάλα3173A-APN καὶ2532CONJ ἀνεξιχνίαστα421A-APN ἔνδοξά1741A-APN τε5037PRT καὶ2532CONJ ἐξαίσιαA-APN ὧν3739 R-GPN οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἀριθμός706N-NSM

11 ἐὰν1437CONJ ὑπερβῇ5233V-AAS-3S με1473P-AS οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἴδω3708V-AAS-1S καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ παρέλθῃ3928V-AAS-3S με1473P-AS οὐδ3761CONJ ὧς3739ADV ἔγνων1097V-AAI-1S

12 ἐὰν1437CONJ ἀπαλλάξῃ525V-AAS-3S τίς5100I-NSM ἀποστρέψει654V-FAI-3S 2228CONJ τίς5100I-NSM ἐρεῖ2046V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM Τί5100I-ASN ἐποίησας4160V-AAI-2S

13 αὐτὸς846D-NSM γὰρ1063PRT ἀπέστραπται654V-RMI-3S ὀργήν3709N-ASF ὑπ5259PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐκάμφθησαν2578V-API-3P κήτη2785N-NPN τὰ3588T-NPN ὑπ5259PREP οὐρανόν3772N-ASM

14 ἐὰν1437CONJ δέ1161PRT μου1473P-GS ὑπακούσηται5219V-AMS-3S 2228ADV διακρινεῖ1252V-FAI-3S τὰ3588T-APN ῥήματά4487N-APN μου1473P-GS

15 ἐάν1437CONJ τε5037PRT γὰρ1063PRT 1510V-PAS-1S δίκαιος1342A-NSM οὐκ3364ADV εἰσακούσεταί1522V-FMI-3S μου1473P-GS τοῦ3588T-GSN κρίματος2917N-GSN αὐτοῦ846D-GSM δεηθήσομαι1210V-FPI-1S

16 ἐάν1437CONJ τε5037PRT καλέσω2564V-AAS-1S καὶ2532CONJ ὑπακούσῃ5219V-AAS-3S οὐ3364ADV πιστεύω4100V-PAI-1S ὅτι3754CONJ εἰσακήκοέν1522V-RAI-3S μου1473P-GS

17 μὴ3165ADV γνόφῳ1105N-DSM με1473P-AS ἐκτρίψῃV-AAS-3S πολλὰ4183A-APN δέ1161PRT μου1473P-GS τὰ3588T-APN συντρίμματα4938N-APN πεποίηκεν4160V-RAI-3S διὰ1223PREP κενῆς2756A-GSF

18 οὐκ3364ADV ἐᾷ1439V-PAI-3S γάρ1063PRT με1473P-AS ἀναπνεῦσαιV-AAN ἐνέπλησεν1705V-AAI-3S δέ1161PRT με1473P-AS πικρίας4088N-GSF

19 ὅτι3754CONJ μὲν3303PRT γὰρ1063PRT ἰσχύι2479N-DSF κρατεῖ2902V-PAI-3S τίς5100I-NSM οὖν3767PRT κρίματι2917N-DSN αὐτοῦ846D-GSM ἀντιστήσεται436V-FMI-3S

20 ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT 1510V-PAS-1S δίκαιος1342A-NSM τὸ3588T-NSN στόμα4750N-NSN μου1473P-GS ἀσεβήσει764V-FAI-3S ἐάν1437CONJ τε5037PRT 1510V-PAS-1S ἄμεμπτος273A-NSM σκολιὸς4646A-NSM ἀποβήσομαι576V-FMI-1S

21 εἴτε1535CONJ γὰρ1063PRT ἠσέβησα764V-AAI-1S οὐκ3364ADV οἶδα1492V-RAI-1S τῇ3588T-DSF ψυχῇ5590N-DSF πλὴν4133ADV ὅτι3754CONJ ἀφαιρεῖταί851V-PPI-3S μου1473P-GS 3588T-NSF ζωή2222N-NSF

22 διὸ1352CONJ εἶπον2036V-AAI-1S Μέγαν3173A-ASM καὶ2532CONJ δυνάστην1413N-ASM ἀπολλύει622V-PAI-3S ὀργή3709N-NSF

23 ὅτι3754CONJ φαῦλοι5337A-NPM ἐν1722PREP θανάτῳ2288N-DSM ἐξαισίῳA-DSM ἀλλὰ235CONJ δίκαιοι1342A-NPM καταγελῶνται2606V-PMI-3P

24 παραδέδονται3860V-RPI-3P γὰρ1063PRT εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF ἀσεβοῦς765A-GSM πρόσωπα4383N-APN κριτῶν2923N-GPM αὐτῆς846D-GSF συγκαλύπτει4780V-PAI-3S εἰ1487CONJ δὲ1161PRT μὴ3165ADV αὐτός846D-NSM τίς5100I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

25 3588T-NSM δὲ1161PRT βίος979N-NSM μού1473P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S ἐλαφρότερος1645A-NSMC δρομέωςN-GSM ἀπέδρασανV-AAI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἴδοσαν3708V-AAI-3P

26 2228ADV καὶ2532CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S ναυσὶν3491N-DPF ἴχνος2487N-NSN ὁδοῦ3598N-GSF 2228CONJ ἀετοῦ105N-GSM πετομένου4072V-PMPGS ζητοῦντος2212V-PAPGS βοράνN-ASF

27 ἐάν1437CONJ τε5037PRT γὰρ1063PRT εἴπω2036V-AAS-1S ἐπιλήσομαι1950V-FMI-1S λαλῶν2980V-PAPNS συγκύψας4794V-AAPNS τῷ3588T-DSN προσώπῳ4383N-DSN στενάξω4727V-FAI-1S

28 σείομαι4579V-PMI-1S πᾶσιν3956A-DPN τοῖς3588T-DPN μέλεσιν3196N-DPN οἶδα1492V-RAI-1S γὰρ1063PRT ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἀθῷόν121A-ASM με1473P-AS ἐάσεις1439V-FAI-3S

29 ἐπειδὴ1894CONJ δέ1161PRT εἰμι1510V-PAI-1S ἀσεβής765A-NSM διὰ1223PREP τί5100I-ASN οὐκ3364ADV ἀπέθανον599V-AAI-1S

30 ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT ἀπολούσωμαι628V-AMS-1S χιόνι5510N-DSF καὶ2532CONJ ἀποκαθάρωμαιV-AMS-1S χερσὶν5495N-DPF καθαραῖς2513A-DPF

31 ἱκανῶς2425ADV ἐν1722PREP ῥύπῳ4509N-DSM με1473P-AS ἔβαψας911V-AAI-2S ἐβδελύξατο948V-ANI-3S δέ1161PRT με1473P-AS 3588T-NSF στολή4749N-NSF

32 οὐ3364ADV γὰρ1063PRT εἶ1510V-PAI-2S ἄνθρωπος444N-NSM κατ2596PREP ἐμέ1473P-AS 3739 R-DSM ἀντικρινοῦμαιV-FMI-1S ἵνα2443CONJ ἔλθωμεν2064V-AAS-1P ὁμοθυμαδὸν3661ADV εἰς1519PREP κρίσιν2920N-ASF

33 εἴθεINJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM μεσίτης3316N-NSM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἐλέγχων1651V-PAPNS καὶ2532CONJ διακούων1251V-PAPNS ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ἀμφοτέρων297A-GPM

34 ἀπαλλαξάτω525V-AAD-3S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF 3588T-NSM δὲ1161PRT φόβος5401N-NSM αὐτοῦ846D-GSM μή3165ADV με1473P-AS στροβείτωV-PAD-3S

35 καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV φοβηθῶ5399V-APS-1S ἀλλὰ235CONJ λαλήσω2980V-FAI-1S οὐ3364ADV γὰρ1063PRT οὕτω3778ADV συνεπίσταμαι4911V-PMI-1S

Κεφάλαιο 10

1 κάμνων2577V-PAPNS τῇ3588T-DSF ψυχῇ5590N-DSF μου1473P-GS στένωνV-PAPNS ἐπαφήσωV-FAI-1S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM τὰ3588T-APN ῥήματά4487N-APN μου1473P-GS λαλήσω2980V-FAI-1S πικρίᾳ4088N-DSF ψυχῆς5590N-GSF μου1473P-GS συνεχόμενος4912V-PMPNS

2 καὶ2532CONJ ἐρῶ2046V-FAI-1S πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM Μή3165ADV με1473P-AS ἀσεβεῖν764V-PAN δίδασκε1321V-PAD-2S καὶ2532CONJ διὰ1223PREP τί5100I-ASN με1473P-AS οὕτως3778ADV ἔκρινας2919V-AAI-2S

3 2228ADV καλόν2570A-NSN σοι4771P-DS ἐὰν1437CONJ ἀδικήσω91V-AAS-1S ὅτι3754CONJ ἀπείπω550V-AAS-1S ἔργα2041N-APN χειρῶν5495N-GPF σου4771P-GS βουλῇ1012N-DSF δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM προσέσχες4337V-AAI-2S

4 2228ADV ὥσπερ3746ADV βροτὸςN-NSM ὁρᾷ3708V-PAI-3S καθορᾷς2529V-PAI-2S 2228CONJ καθὼς2531ADV ὁρᾷ3708V-PAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM βλέψῃ991V-FMI-2S

5 2228ADV 3588T-NSM βίος979N-NSM σου4771P-GS ἀνθρώπινός442A-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 2228CONJ τὰ3588T-NPN ἔτη2094N-NPN σου4771P-GS ἀνδρός435N-GSM

6 ὅτι3754CONJ ἀνεζήτησας327V-AAI-2S τὴν3588T-ASF ἀνομίαν458N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF ἁμαρτίας266N-APF μου1473P-GS ἐξιχνίασαςV-AAI-2S

7 οἶδας1492V-RAI-2S γὰρ1063PRT ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἠσέβησα764V-AAI-1S ἀλλὰ235CONJ τίς5100I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF σου4771P-GS ἐξαιρούμενος1807V-PMPNS

8 αἱ3588T-NPF χεῖρές5495N-NPF σου4771P-GS ἔπλασάν4111V-AAI-3P με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐποίησάν4160V-AAI-3P με1473P-AS μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN μεταβαλών3328V-AAPNS με1473P-AS ἔπαισας3817V-AAI-2S

9 μνήσθητι3403V-APD-2S ὅτι3754CONJ πηλόν4081N-ASM με1473P-AS ἔπλασας4111V-AAI-2S εἰς1519PREP δὲ1161PRT γῆν1065N-ASF με1473P-AS πάλιν3825ADV ἀποστρέφεις654V-PAI-2S

10 2228ADV οὐχ3364ADV ὥσπερ3746ADV γάλα1051N-ASN με1473P-AS ἤμελξαςV-AAI-2S ἐτύρωσαςV-AAI-2S δέ1161PRT με1473P-AS ἴσα2470ADV τυρῷ5184N-DSM

11 δέρμα1192N-ASN καὶ2532CONJ κρέας2907N-ASN με1473P-AS ἐνέδυσας1746V-AAI-2S ὀστέοις3747N-DPN δὲ1161PRT καὶ2532CONJ νεύροιςN-DPN με1473P-AS ἐνεῖρας1453V-AAI-2S

12 ζωὴν2222N-ASF δὲ1161PRT καὶ2532CONJ ἔλεος1656N-ASN ἔθου5087V-AMI-2S παρ3844PREP ἐμοί1473P-DS 3588T-NSF δὲ1161PRT ἐπισκοπή1984N-NSF σου4771P-GS ἐφύλαξέν5442V-AAI-3S μου1473P-GS τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN

13 ταῦτα3778D-APN ἔχων2192V-PAPNS ἐν1722PREP σεαυτῷ4572D-DSM οἶδα1492V-RAI-1S ὅτι3754CONJ πάντα3956A-APN δύνασαι1410V-PMI-2S ἀδυνατεῖ101V-PAI-3S δέ1161PRT σοι4771P-DS οὐθέν3762A-NSN

14 ἐάν1437CONJ τε5037PRT γὰρ1063PRT ἁμάρτω264V-AAS-1S φυλάσσεις5442V-PAI-2S με1473P-AS ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT ἀνομίας458N-GSF οὐκ3364ADV ἀθῷόν121A-ASM με1473P-AS πεποίηκας4160V-RAI-2S

15 ἐάν1437CONJ τε5037PRT γὰρ1063PRT ἀσεβὴς765A-NSM 1510V-PAS-1S οἴμμοιINJ ἐάν1437CONJ τε5037PRT 1510V-PAS-1S δίκαιος1342A-NSM οὐ3364ADV δύναμαι1410V-PMI-1S ἀνακύψαι352V-AAN πλήρης4134A-NSM γὰρ1063PRT ἀτιμίας819N-GSF εἰμί1510V-PAI-1S

16 ἀγρεύομαι64V-PPI-1S γὰρ1063PRT ὥσπερ3746ADV λέων3023N-NSM εἰς1519PREP σφαγήν4967N-ASF πάλιν3825ADV δὲ1161PRT μεταβαλὼν3328V-AAPNS δεινῶς1171ADV με1473P-AS ὀλέκειςV-PAI-2S

17 ἐπανακαινίζωνV-PAPNS ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS τὴν3588T-ASF ἔτασίνN-ASF μου1473P-GS ὀργῇ3709N-DSF δὲ1161PRT μεγάλῃ3173A-DSF μοι1473P-DS ἐχρήσω5531V-AMI-2S ἐπήγαγες1863V-AAI-2S δὲ1161PRT ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS πειρατήριαN-APN

18 ἵνα2443CONJ τί5100I-NSN οὖν3767PRT ἐκ1537PREP κοιλίας2836N-GSF με1473P-AS ἐξήγαγες1806V-AAI-2S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀπέθανον599V-AAI-1S ὀφθαλμὸς3788N-NSM δέ1161PRT με1473P-AS οὐκ3364ADV εἶδεν3708V-AAI-3S

19 καὶ2532CONJ ὥσπερ3746ADV οὐκ3364ADV ὢν1510V-PAPNS ἐγενόμην1096V-AMI-1S διὰ1223PREP τί5100I-ASN γὰρ1063PRT ἐκ1537PREP γαστρὸς1064N-GSF εἰς1519PREP μνῆμα3418N-ASN οὐκ3364ADV ἀπηλλάγην525V-API-1S

20 2228ADV οὐκ3364ADV ὀλίγος3641A-NSM ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM χρόνος5550N-NSM τοῦ3588T-GSM βίου979N-GSM μου1473P-GS ἔασόν1439V-AAD-2S με1473P-AS ἀναπαύσασθαι373V-AMP μικρὸν3398A-ASN

21 πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN με1473P-AS πορευθῆναι4198V-APN ὅθεν3606ADV οὐκ3364ADV ἀναστρέψω390V-FAI-1S εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF σκοτεινὴν4652A-ASF καὶ2532CONJ γνοφεράνA-ASF

22 εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF σκότους4655N-GSN αἰωνίου166A-GSN οὗ3739 R-GSM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S φέγγος5338N-NSN οὐδὲ3761CONJ ὁρᾶν3708V-PAN ζωὴν2222N-ASF βροτῶνN-GPM

Κεφάλαιο 11

1 Ὑπολαβὼν5274V-AAPNS δὲ1161PRT ΣωφαρN-PRI 3588T-NSM ΜιναῖοςN-NSM λέγει3004V-PAI-3S

2 3588T-NSM τὰ3588T-APN πολλὰ4183A-APN λέγων3004V-PAPNS καὶ2532CONJ ἀντακούσεταιV-FMI-3S 2228CONJ καὶ2532CONJ 3588T-NSM εὔλαλοςA-NSM οἴεται3633V-PMI-3S εἶναι1510V-PAN δίκαιος1342A-NSM εὐλογημένος2127V-RPPNS γεννητὸς1084A-NSM γυναικὸς1135N-GSF ὀλιγόβιοςA-NSM

3 μὴ3165ADV πολὺς4183A-NSM ἐν1722PREP ῥήμασιν4487N-DPN γίνου1096V-PMD-2S οὐ3364ADV γάρ1063PRT ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἀντικρινόμενόςV-PMPNS σοι4771P-DS

4 μὴ3165ADV γὰρ1063PRT λέγε3004V-PAD-2S ὅτι3754CONJ Καθαρός2513A-NSM εἰμι1510V-PAI-1S τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN καὶ2532CONJ ἄμεμπτος273A-NSM ἐναντίον1726PREP αὐτοῦ846D-GSM

5 ἀλλὰ235CONJ πῶς4459ADV ἂν302PRT 3588T-NSM κύριος2962N-NSM λαλήσαι2980V-AAN πρὸς4314PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ ἀνοίξει455V-FAI-3S χείλη5491N-APN αὐτοῦ846D-GSM μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS

6 εἶτα1534ADV ἀναγγελεῖ312V-FAI-3S σοι4771P-DS δύναμιν1411N-ASF σοφίας4678N-GSF ὅτι3754CONJ διπλοῦς1362A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S τῶν3588T-GPN κατὰ2596PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ τότε5119ADV γνώσῃ1097V-FMI-2S ὅτι3754CONJ ἄξιά514A-NPN σοι4771P-DS ἀπέβη576V-AAI-3S ἀπὸ575PREP κυρίου2962N-GSM ὧν3739 R-GPN ἡμάρτηκας264V-RAI-2S

7 2228ADV ἴχνος2487N-ASN κυρίου2962N-GSM εὑρήσεις2147V-FAI-3S 2228CONJ εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔσχατα2078A-APN ἀφίκου864V-AMI-2S 3739 R-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM

8 ὑψηλὸς5308A-NSM 3588T-NSM οὐρανός3772N-NSM καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ποιήσεις4160V-FAI-3S βαθύτερα901A-APNC δὲ1161PRT τῶν3588T-GPM ἐν1722PREP ᾅδου86N-GSM τί5100I-ASN οἶδας1492V-RAI-2S

9 2228CONJ μακρότερα3117A-APNC μέτρου3358N-GSN γῆς1065N-GSF 2228CONJ εὔρουςN-GSN θαλάσσης2281N-GSF

10 ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT καταστρέψῃ2690V-FMI-2S τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN τίς5100I-NSM ἐρεῖ2046V-FAI-3S αὐτῷ846D-DSM Τί5100I-ASN ἐποίησας4160V-AAI-2S

11 αὐτὸς846D-NSM γὰρ1063PRT οἶδεν1492V-RAI-3S ἔργα2041N-APN ἀνόμων459A-GPM ἰδὼν3708V-AAPNS δὲ1161PRT ἄτοπα824A-APN οὐ3364ADV παρόψεται3948V-FMI-3S

12 ἄνθρωπος444N-NSM δὲ1161PRT ἄλλως243ADV νήχεταιV-PMI-3S λόγοις3056N-DPM βροτὸςN-NSM δὲ1161PRT γεννητὸς1084A-NSM γυναικὸς1135N-GSF ἴσα2470ADV ὄνῳ3688N-DSM ἐρημίτῃN-DSM

13 εἰ1487CONJ γὰρ1063PRT σὺ4771P-NS καθαρὰν2513A-ASF ἔθου5087V-AMI-2S τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF σου4771P-GS ὑπτιάζειςV-PAI-2S δὲ1161PRT χεῖρας5495N-APF πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM

14 εἰ1487CONJ ἄνομόν459A-NSN τί5100I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP χερσίν5495N-DPF σου4771P-GS πόρρω4206ADV ποίησον4160V-AAD-2S αὐτὸ846D-ASN ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS ἀδικία93N-NSF δὲ1161PRT ἐν1722PREP διαίτῃN-DSF σου4771P-GS μὴ3165ADV αὐλισθήτω835V-APD-3S

15 οὕτως3778ADV γὰρ1063PRT ἀναλάμψει353V-FMI-2S σου4771P-GS τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN ὥσπερ3746ADV ὕδωρ5204N-NSN καθαρόν2513A-NSN ἐκδύσῃ1562V-FMI-2S δὲ1161PRT ῥύπον4509N-ASN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV φοβηθῇς5399V-APS-2S

16 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM κόπον2873N-ASM ἐπιλήσῃ1950V-FMI-2S ὥσπερ3746ADV κῦμα2949N-ASN παρελθὸν3928V-AAPAS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV πτοηθήσῃ4422V-FPI-2S

17 3588T-NSF δὲ1161PRT εὐχή2171N-NSF σου4771P-GS ὥσπερ3746ADV ἑωσφόροςN-NSM ἐκ1537PREP δὲ1161PRT μεσημβρίας3314N-GSF ἀνατελεῖ393V-FAI-3S σοι4771P-DS ζωή2222N-NSF

18 πεποιθώς3982V-RAPNS τε5037PRT ἔσῃ1510V-FMI-2S ὅτι3754CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S σοι4771P-DS ἐλπίς1680N-NSF ἐκ1537PREP δὲ1161PRT μερίμνης3308N-GSF καὶ2532CONJ φροντίδοςN-GSF ἀναφανεῖταί398V-FMI-3S σοι4771P-DS εἰρήνη1515N-NSF

19 ἡσυχάσεις2270V-FAI-3S γάρ1063PRT καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM πολεμῶν4170V-PAPNS σε4771P-AS μεταβαλόμενοι3328V-AMPNP δὲ1161PRT πολλοί4183A-NPM σου4771P-GS δεηθήσονται1210V-FPI-3P

20 σωτηρία4991N-NSF δὲ1161PRT αὐτοὺς846D-APM ἀπολείψει620V-FAI-3S 3588T-NSF γὰρ1063PRT ἐλπὶς1680N-NSF αὐτῶν846D-GPM ἀπώλεια684N-NSF ὀφθαλμοὶ3788N-NPM δὲ1161PRT ἀσεβῶν765A-GPM τακήσονται5080V-FPI-3P

Κεφάλαιο 12

1 Ὑπολαβὼν5274V-AAPNS δὲ1161PRT Ιωβ2492N-PRI λέγει3004V-PAI-3S

2 Εἶτα1534ADV ὑμεῖς4771P-NP ἐστε1510V-PAI-2P ἄνθρωποι444N-NPM 2228ADV μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP τελευτήσει5053V-FAI-3S σοφία4678N-NSF

3 κἀμοὶ2504CONJ μὲν3303PRT καρδία2588N-NSF καθ2596PREP ὑμᾶς4771P-AP ἐστιν1510V-PAI-3S

4 δίκαιος1342A-NSM γὰρ1063PRT ἀνὴρ435N-NSM καὶ2532CONJ ἄμεμπτος273A-NSM ἐγενήθη1096V-API-3S εἰς1519PREP χλεύασμαN-ASN

5 εἰς1519PREP χρόνον5550N-ASM γὰρ1063PRT τακτὸν5002A-ASM ἡτοίμαστο2090V-IMI-3S πεσεῖν4098V-AAN ὑπὸ5259PREP ἄλλους243D-APM οἴκους3624N-APM τε5037PRT αὐτοῦ846D-GSM ἐκπορθεῖσθαιV-PPN ὑπὸ5259PREP ἀνόμων459A-GPM

6 οὐ3364ADV μὴν3303PRT δὲ1161PRT ἀλλὰ235CONJ μηδεὶς3367A-NSM πεποιθέτω3982V-RAD-3S πονηρὸς4190A-NSM ὢν1510V-PAPNS ἀθῷος121A-NSM ἔσεσθαι1510V-FMN ὅσοι3745A-NPM παροργίζουσιν3949V-PAI-3P τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ὡς3739CONJ οὐχὶ3364ADV καὶ2532ADV ἔτασιςN-NSF αὐτῶν846D-GPM ἔσται1510V-FMI-3S

7 ἀλλὰ235CONJ δὴ1161PRT ἐπερώτησον1905V-AAD-2S τετράποδα5074A-APN ἐάν1437CONJ σοι4771P-DS εἴπωσιν3004V-AAS-3P πετεινὰ4071A-APN δὲ1161PRT οὐρανοῦ3772N-GSM ἐάν1437CONJ σοι4771P-DS ἀπαγγείλωσιν518V-AAS-3P

8 ἐκδιήγησαι1555V-AMD-2S δὲ1161PRT γῇ1065N-DSF ἐάν1437CONJ σοι4771P-DS φράσῃ5419V-AAS-3S καὶ2532CONJ ἐξηγήσονταί1834V-FMI-3P σοι4771P-DS οἱ3588T-NPM ἰχθύες2486N-NPM τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF

9 τίς5100I-NSM οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPM τούτοις3778D-DPM ὅτι3754CONJ χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S ταῦτα3778D-APN

10 εἰ1487CONJ μὴ3165ADV ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ψυχὴ5590N-NSF πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ζώντων2198V-PAPGP καὶ2532CONJ πνεῦμα4151N-NSN παντὸς3956A-GSM ἀνθρώπου444N-GSM

11 οὖς3775N-NSN μὲν3303PRT γὰρ1063PRT ῥήματα4487N-APN διακρίνει1252V-PAI-3S λάρυγξ2995N-NSM δὲ1161PRT σῖτα4621N-APN γεύεται1089V-PMI-3S

12 ἐν1722PREP πολλῷ4183A-DSM χρόνῳ5550N-DSM σοφία4678N-NSF ἐν1722PREP δὲ1161PRT πολλῷ4183A-DSM βίῳ979N-DSM ἐπιστήμη1989N-NSF

13 παρ3844PREP αὐτῷ846D-DSM σοφία4678N-NSF καὶ2532CONJ δύναμις1411N-NSF αὐτῷ846D-DSM βουλὴ1012N-NSF καὶ2532CONJ σύνεσις4907N-NSF

14 ἐὰν1437CONJ καταβάλῃ2598V-AAS-3S τίς5100I-NSM οἰκοδομήσει3618V-FAI-3S ἐὰν1437CONJ κλείσῃ2808V-AAS-3S κατὰ2596PREP ἀνθρώπων444N-GPM τίς5100I-NSM ἀνοίξει455V-FAI-3S

15 ἐὰν1437CONJ κωλύσῃ2967V-AAS-3S τὸ3588T-ASN ὥδωρN-ASN ξηρανεῖ3583V-FAI-3S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ἐπαφῇV-AAS-3S ἀπώλεσεν622V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF καταστρέψας2690V-AAPNS

16 παρ3844PREP αὐτῷ846D-DSM κράτος2904N-NSN καὶ2532CONJ ἰσχύς2479N-NSF αὐτῷ846D-DSM ἐπιστήμη1989N-NSF καὶ2532CONJ σύνεσις4907N-NSF

17 διάγων1236V-PAPNS βουλευτὰς1010N-APM αἰχμαλώτους164A-APM κριτὰς2923N-APM δὲ1161PRT γῆς1065N-GSF ἐξέστησεν1839V-AAI-3S

18 καθιζάνωνV-PAPNS βασιλεῖς935N-APM ἐπὶ1909PREP θρόνους2362N-APM καὶ2532CONJ περιέδησεν4019V-AAI-3S ζώνῃ2223N-DSF ὀσφύας3751N-APF αὐτῶν846D-GPM

19 ἐξαποστέλλων1821V-PAPNS ἱερεῖς2409N-APM αἰχμαλώτους164A-APM δυνάστας1413N-APM δὲ1161PRT γῆς1065N-GSF κατέστρεψεν2690V-AAI-3S

20 διαλλάσσων1259V-PAPNS χείλη5491N-APN πιστῶν4103A-GPM σύνεσιν4907N-ASF δὲ1161PRT πρεσβυτέρων4245A-GPM ἔγνω1097V-AAI-3S

21 ἐκχέων1632V-PAPNS ἀτιμίαν819N-ASF ἐπ1909PREP ἄρχοντας758N-APM ταπεινοὺς5011A-APM δὲ1161PRT ἰάσατο2390V-ANI-3S

22 ἀνακαλύπτων343V-PAPNS βαθέα901A-APN ἐκ1537PREP σκότους4655N-GSN ἐξήγαγεν1806V-AAI-3S δὲ1161PRT εἰς1519PREP φῶς5457N-ASN σκιὰν4639N-ASF θανάτου2288N-GSM

23 πλανῶν4105V-PAPNS ἔθνη1484N-APN καὶ2532CONJ ἀπολλύων622V-PAPNS αὐτά846D-APN καταστρωννύων2693V-PAPNS ἔθνη1484N-APN καὶ2532CONJ καθοδηγῶνV-PAPNS αὐτά846D-APN

24 διαλλάσσων1259V-PAPNS καρδίας2588N-APF ἀρχόντων758N-GPM γῆς1065N-GSF ἐπλάνησεν4105V-AAI-3S δὲ1161PRT αὐτοὺς846D-APM ὁδῷ3598N-DSF 3739 R-DSF οὐκ3364ADV ᾔδεισαν1492V-YAI-3P

25 ψηλαφήσαισαν5584V-AAO-3P σκότος4655N-ASN καὶ2532CONJ μὴ3165ADV φῶς5457N-ASN πλανηθείησαν4105V-APO-3P δὲ1161PRT ὥσπερ3746ADV 3588T-NSM μεθύων3184V-PAPNS

Κεφάλαιο 13

1 ἰδοὺ2400INJ ταῦτα3778D-APN ἑώρακέν3708V-RAI-3S μου1473P-GS 3588T-NSM ὀφθαλμὸς3788N-NSM καὶ2532CONJ ἀκήκοέν191V-RAI-3S μου1473P-GS τὸ3588T-NSN οὖς3775N-NSN

2 καὶ2532CONJ οἶδα1492V-RAI-1S ὅσα3745A-APN καὶ2532ADV ὑμεῖς4771P-NP ἐπίστασθε1987V-PMI-2P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀσυνετώτερός801A-NSMC εἰμι1510V-PAI-1S ὑμῶν4771P-GP

3 οὐ3364ADV μὴν3303PRT δὲ1161PRT ἀλλ235CONJ ἐγὼ1473P-NS πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM λαλήσω2980V-FAI-1S ἐλέγξω1651V-FAI-1S δὲ1161PRT ἐναντίον1726PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐὰν1437CONJ βούληται1014V-PMS-3S

4 ὑμεῖς4771P-NP δέ1161PRT ἐστε1510V-PAI-2P ἰατροὶ2395N-NPM ἄδικοι94A-NPM καὶ2532CONJ ἰαταὶ2390N-NPM κακῶν2556A-GPN πάντες3956A-NPM

5 εἴη1510V-PAO-3S δὲ1161PRT ὑμῖν4771P-DP κωφεῦσαιV-AAN καὶ2532CONJ ἀποβήσεται576V-FMI-3S ὑμῖν4771P-DP εἰς1519PREP σοφίαν4678N-ASF

6 ἀκούσατε191V-AAD-2P ἔλεγχον1650N-ASM στόματός4750N-GSN μου1473P-GS κρίσιν2920N-ASF δὲ1161PRT χειλέων5491N-GPN μου1473P-GS προσέχετε4337V-PAD-2P

7 πότερον4220ADV οὐκ3364ADV ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM λαλεῖτε2980V-PAI-2P ἔναντι1725PREP δὲ1161PRT αὐτοῦ846D-GSM φθέγγεσθε5350V-PMI-2P δόλον1388N-ASM

8 2228ADV ὑποστελεῖσθε5288V-FMI-2P ὑμεῖς4771P-NP δὲ1161PRT αὐτοὶ846D-NPM κριταὶ2923N-NPM γένεσθε1096V-AMD-2P

9 καλόν2570A-NSN γε1065PRT ἐὰν1437CONJ ἐξιχνιάσῃV-AAS-3S ὑμᾶς4771P-AP εἰ1487CONJ γὰρ1063PRT τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN ποιοῦντες4160V-PAPNP προστεθήσεσθε4369V-FPI-2P αὐτῷ846D-DSM

10 οὐθὲν3762A-NSN ἧττον2276A-NSN ἐλέγξει1651V-FAI-3S ὑμᾶς4771P-AP εἰ1487CONJ δὲ1161PRT καὶ2532CONJ κρυφῇ2931ADV πρόσωπα4383N-APN θαυμάσετε2296V-FAI-2P

11 πότερον4220ADV οὐχὶ3364ADV δεινὰ1171A-NPN αὐτοῦ846D-GSM στροβήσειV-FAI-3S ὑμᾶς4771P-AP φόβος5401N-NSM δὲ1161PRT παρ3844PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐπιπεσεῖται1968V-FMI-3S ὑμῖν4771P-DP

12 ἀποβήσεται576V-FMI-3S δὲ1161PRT ὑμῶν4771P-GP τὸ3588T-NSN ἀγαυρίαμαN-NSN ἴσα2470ADV σποδῷ4700N-DSF τὸ3588T-ASN δὲ1161PRT σῶμα4983N-ASN πήλινονA-ASN

13 κωφεύσατεV-AAD-2P ἵνα2443CONJ λαλήσω2980V-AAS-1S καὶ2532CONJ ἀναπαύσωμαι373V-AMS-1S θυμοῦ2372N-GSM

14 ἀναλαβὼν353V-AAPNS τὰς3588T-APF σάρκας4561N-APF μου1473P-GS τοῖς3588T-DPM ὀδοῦσιν3599N-DPM ψυχὴν5590N-ASF δέ1161PRT μου1473P-GS θήσω5087V-FAI-1S ἐν1722PREP χειρί5495N-DSF

15 ἐάν1437CONJ με1473P-AS χειρώσηταιV-AMS-3S 3588T-NSM δυνάστης1413N-NSM ἐπεὶ1893CONJ καὶ2532ADV ἦρκται757V-RMI-3S 2228ADV μὴν3303PRT λαλήσω2980V-FAI-1S καὶ2532CONJ ἐλέγξω1651V-FAI-1S ἐναντίον1726PREP αὐτοῦ846D-GSM

16 καὶ2532CONJ τοῦτό3778D-NSN μοι1473P-DS ἀποβήσεται576V-FMI-3S εἰς1519PREP σωτηρίαν4991N-ASF οὐ3364ADV γὰρ1063PRT ἐναντίον1726PREP αὐτοῦ846D-GSM δόλος1388N-NSM εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S

17 ἀκούσατε191V-AAD-2P ἀκούσατε191V-AAD-2P τὰ3588T-APN ῥήματά4487N-APN μου1473P-GS ἀναγγελῶ312V-FAI-1S γὰρ1063PRT ὑμῶν4771P-GP ἀκουόντων191V-PAPGP

18 ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐγγύς1451ADV εἰμι1510V-PAI-1S τοῦ3588T-GSN κρίματός2917N-GSN μου1473P-GS οἶδα1492V-RAI-1S ἐγὼ1473P-NS ὅτι3754CONJ δίκαιος1342A-NSM ἀναφανοῦμαι398V-FMI-1S

19 τίς5100I-NSM γάρ1063PRT ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM κριθησόμενός2919V-FPPNS μοι1473P-DS ὅτι3754CONJ νῦν3568ADV κωφεύσωV-FAI-1S καὶ2532CONJ ἐκλείψω1587V-FAI-1S

20 δυεῖν1417N-NUI δέ1161PRT μοι1473P-DS χρήσῃ5531V-FMI-2S τότε5119ADV ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS οὐ3364ADV κρυβήσομαι2928V-FPI-1S

21 τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ἀπέχου568V-PMD-2S καὶ2532CONJ 3588T-NSM φόβος5401N-NSM σου4771P-GS μή3165ADV με1473P-AS καταπλησσέτωV-PAD-3S

22 εἶτα1534ADV καλέσεις2564V-FAI-3S ἐγὼ1473P-NS δέ1161PRT σοι4771P-DS ὑπακούσομαι5219V-FMI-1S 2228CONJ λαλήσεις2980V-FAI-3S ἐγὼ1473P-NS δέ1161PRT σοι4771P-DS δώσω1325V-FAI-1S ἀνταπόκρισινN-ASF

23 πόσαι4214A-NPF εἰσὶν1510V-PAI-3P αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF μου1473P-GS καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἀνομίαι458N-NPF μου1473P-GS δίδαξόν1321V-AAD-2S με1473P-AS τίνες5100I-NPM εἰσίν1510V-PAI-3P

24 διὰ1223PREP τί5100I-ASN ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS κρύπτῃ2928V-PMI-2S ἥγησαι2233V-RMI-2S δέ1161PRT με1473P-AS ὑπεναντίον5227A-ASM σοι4771P-DS

25 2228ADV ὡς3739CONJ φύλλον5444N-ASN κινούμενον2795V-PPPAS ὑπὸ5259PREP ἀνέμου417N-GSM εὐλαβηθήσῃ2125V-FPI-2S 2228CONJ ὡς3739CONJ χόρτῳ5528N-DSM φερομένῳ5342V-PPPDS ὑπὸ5259PREP πνεύματος4151N-GSN ἀντίκεισαί480V-PMI-2S μοι1473P-DS

26 ὅτι3754CONJ κατέγραψας2609V-AAI-2S κατ2596PREP ἐμοῦ1473P-GS κακά2556A-APN περιέθηκας4060V-AAI-2S δέ1161PRT μοι1473P-DS νεότητος3503N-GSF ἁμαρτίας266N-APF

27 ἔθου5087V-AMI-2S δέ1161PRT μου1473P-GS τὸν3588T-ASM πόδα4228N-ASM ἐν1722PREP κωλύματιN-DSN ἐφύλαξας5442V-AAI-2S δέ1161PRT μου1473P-GS πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN εἰς1519PREP δὲ1161PRT ῥίζας4491N-APF τῶν3588T-GPM ποδῶν4228N-GPM μου1473P-GS ἀφίκου864V-AMI-2S

28 3739 R-NSN παλαιοῦται3822V-PPI-3S ἴσα2470ADV ἀσκῷ779N-DSM 2228CONJ ὥσπερ3746ADV ἱμάτιον2440N-NSN σητόβρωτον4598A-NSN

Κεφάλαιο 14

1 βροτὸςN-NSM γὰρ1063PRT γεννητὸς1084A-NSM γυναικὸς1135N-GSF ὀλιγόβιοςA-NSM καὶ2532CONJ πλήρης4134A-NSM ὀργῆς3709N-GSF

2 2228CONJ ὥσπερ3746ADV ἄνθος438N-NSN ἀνθῆσανV-AAPNS ἐξέπεσεν1601V-AAI-3S ἀπέδραV-AAI-3S δὲ1161PRT ὥσπερ3746ADV σκιὰ4639N-NSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV στῇ2476V-AAS-3S

3 οὐχὶ3364ADV καὶ2532CONJ τούτου3778D-GSM λόγον3056N-ASM ἐποιήσω4160V-AMI-2S καὶ2532CONJ τοῦτον3778D-ASM ἐποίησας4160V-AAI-2S εἰσελθεῖν1525V-AAN ἐν1722PREP κρίματι2917N-DSN ἐνώπιόν1799PREP σου4771P-GS

4 τίς5100I-NSM γὰρ1063PRT καθαρὸς2513A-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἀπὸ575PREP ῥύπου4509N-GSM ἀλλ235CONJ οὐθείς3762A-NSF

5 ἐὰν1437CONJ καὶ2532CONJ μία1520A-NSF ἡμέρα2250N-NSF 3588T-NSM βίος979N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἀριθμητοὶA-NPM δὲ1161PRT μῆνες3303N-NPM αὐτοῦ846D-GSM παρὰ3844PREP σοί4771P-DS εἰς1519PREP χρόνον5550N-ASM ἔθου5087V-AMI-2S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ὑπερβῇ5233V-AAS-3S

6 ἀπόστα868V-AAD-2S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM ἵνα2443CONJ ἡσυχάσῃ2270V-AAS-3S καὶ2532CONJ εὐδοκήσῃ2106V-AAS-3S τὸν3588T-ASM βίον979N-ASM ὥσπερ3746ADV 3588T-NSM μισθωτός3411A-NSM

7 ἔστιν1510V-PAI-3S γὰρ1063PRT δένδρῳ1186N-DSN ἐλπίς1680N-NSF ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT ἐκκοπῇ1581V-AAS-3S ἔτι2089ADV ἐπανθήσειV-FAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM ῥάδαμνοςN-NSM αὐτοῦ846D-GSN οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐκλίπῃ1587V-AAS-3S

8 ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT γηράσῃ1095V-AAS-3S ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF 3588T-NSF ῥίζα4491N-NSF αὐτοῦ846D-GSN ἐν1722PREP δὲ1161PRT πέτρᾳ4073N-DSF τελευτήσῃ5053V-AAS-3S τὸ3588T-NSN στέλεχοςN-NSN αὐτοῦ846D-GSN

9 ἀπὸ575PREP ὀσμῆς3744N-GSF ὕδατος5204N-GSN ἀνθήσειV-FAI-3S ποιήσει4160V-FAI-3S δὲ1161PRT θερισμὸν2326N-ASM ὥσπερ3746ADV νεόφυτον3504A-ASN

10 ἀνὴρ435N-NSM δὲ1161PRT τελευτήσας5053V-AAPNS ᾤχετοV-IMI-3S πεσὼν4098V-AAPNS δὲ1161PRT βροτὸςN-NSM οὐκέτι3765ADV ἔστιν1510V-PAI-3S

11 χρόνῳ5550N-DSM γὰρ1063PRT σπανίζεταιV-PPI-3S θάλασσα2281N-NSF ποταμὸς4215N-NSM δὲ1161PRT ἐρημωθεὶς2049V-APPNS ἐξηράνθη3583V-API-3S

12 ἄνθρωπος444N-NSM δὲ1161PRT κοιμηθεὶς2837V-APPNS οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀναστῇ450V-AAS-3S ἕως2193CONJ ἂν302PRT 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV συρραφῇV-APS-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐξυπνισθήσονται1852V-FPI-3S ἐξ1537PREP ὕπνου5258N-GSM αὐτῶν846D-GPM

13 εἰ1487CONJ γὰρ1063PRT ὄφελον3784V-AAI-1S ἐν1722PREP ᾅδῃ86N-DSM με1473P-AS ἐφύλαξας5442V-AAI-2S ἔκρυψας2928V-AAI-2S δέ1161PRT με1473P-AS ἕως2193CONJ ἂν302PRT παύσηταί3973V-AMS-3S σου4771P-GS 3588T-NSF ὀργὴ3709N-NSF καὶ2532CONJ τάξῃ5021V-AAS-3S μοι1473P-DS χρόνον5550N-ASM ἐν1722PREP 3739 R-DSM μνείαν3417N-ASF μου1473P-GS ποιήσῃ4160V-FMI-2S

14 ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT ἀποθάνῃ599V-AAS-3S ἄνθρωπος444N-NSM ζήσεται2198V-FMI-3S συντελέσας4931V-AAPNS ἡμέρας2250N-APF τοῦ3588T-GSM βίου979N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ὑπομενῶ5278V-AAS-1S ἕως2193CONJ ἂν302PRT πάλιν3825ADV γένωμαι1096V-AMS-1S

15 εἶτα1534ADV καλέσεις2564V-FAI-3S ἐγὼ1473P-NS δέ1161PRT σοι4771P-DS ὑπακούσομαι5219V-FMI-1S τὰ3588T-APN δὲ1161PRT ἔργα2041N-APN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF σου4771P-GS μὴ3165ADV ἀποποιοῦV-PMD-2S

16 ἠρίθμησας705V-AAI-2S δέ1161PRT μου1473P-GS τὰ3588T-APN ἐπιτηδεύματαN-APN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV παρέλθῃ3928V-AAS-3S σε4771P-AS οὐδὲν3762A-NSN τῶν3588T-GPF ἁμαρτιῶν266N-GPF μου1473P-GS

17 ἐσφράγισας4972V-AAI-2S δέ1161PRT μου1473P-GS τὰς3588T-APF ἀνομίας458N-APF ἐν1722PREP βαλλαντίῳ905N-DSN ἐπεσημήνωV-AMI-2S δέ1161PRT εἴ1487CONJ τι5100I-ASN ἄκων210A-NSM παρέβην3845V-AAI-1S

18 καὶ2532CONJ πλὴν4133ADV ὄρος3735N-NSN πῖπτον4098V-PAPNS διαπεσεῖταιV-FAI-3S καὶ2532CONJ πέτρα4073N-NSF παλαιωθήσεται3822V-FPI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM αὐτῆς846D-GSF

19 λίθους3037N-APM ἐλέανανV-AAI-3P ὕδατα5204N-NPN καὶ2532CONJ κατέκλυσεν2626V-AAI-3S ὕδατα5204N-NPN ὕπτιαA-APN τοῦ3588T-GSN χώματοςN-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ὑπομονὴν5281N-ASF ἀνθρώπου444N-GSM ἀπώλεσας622V-AAI-2S

20 ὦσαςV-AAI-2S αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN καὶ2532CONJ ᾤχετοV-IMI-3S ἐπέστησας2186V-AAI-2S αὐτῷ846D-DSM τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλας1821V-AAI-2S

21 πολλῶν4183A-GPM δὲ1161PRT γενομένων1096V-AMPGP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM οὐκ3364ADV οἶδεν1492V-RAI-3S ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT ὀλίγοι3641A-NPM γένωνται1096V-AMS-3P οὐκ3364ADV ἐπίσταται1987V-PMI-3S

22 ἀλλ235CONJ 2228CONJ αἱ3588T-NPF σάρκες4561N-NPF αὐτοῦ846D-GSM ἤλγησανV-AAI-3P 3588T-NSF δὲ1161PRT ψυχὴ5590N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπένθησεν3996V-AAI-3S

Κεφάλαιο 15

1 Ὑπολαβὼν5274V-AAPNS δὲ1161PRT ΕλιφαςN-PRI 3588T-NSM ΘαιμανίτηςN-NSM λέγει3004V-PAI-3S

2 Πότερον4220ADV σοφὸς4680A-NSM ἀπόκρισιν612N-ASF δώσει1325V-FAI-3S συνέσεως4907N-GSF πνεύματος4151N-GSN καὶ2532CONJ ἐνέπλησεν1705V-AAI-3S πόνον4192N-ASM γαστρὸς1064N-GSF

3 ἐλέγχων1651V-PAPNS ἐν1722PREP ῥήμασιν4487N-DPN οἷς3739 R-DPN οὐ3364ADV δεῖ1210V-PAI-3S ἐν1722PREP λόγοις3056N-DPM οἷς3739 R-DPM οὐδὲν3762A-NSN ὄφελος3786N-NSN

4 οὐ3364ADV καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἀπεποιήσωV-AMI-2S φόβον5401N-ASM συνετελέσω4931V-AMI-2S δὲ1161PRT ῥήματα4487N-APN τοιαῦτα5108A-APN ἔναντι1725PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM

5 ἔνοχος1777A-NSM εἶ1510V-PAI-2S ῥήμασιν4487N-DPN στόματός4750N-GSN σου4771P-GS οὐδὲ3761CONJ διέκρινας1252V-AAI-2S ῥήματα4487N-APN δυναστῶν1413N-GPM

6 ἐλέγξαι1651V-AAO-3S σε4771P-AS τὸ3588T-NSN σὸν4674A-NSN στόμα4750N-NSN καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἐγώ1473P-NS τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT χείλη5491N-NPN σου4771P-GS καταμαρτυρήσουσίν2649V-FAI-3P σου4771P-GS

7 τί5100I-NSN γάρ1063PRT μὴ3165ADV πρῶτος4413A-NSMS ἀνθρώπων444N-GPM ἐγενήθης1096V-API-2S 2228CONJ πρὸ4253PREP θινῶνN-GPM ἐπάγης4078V-API-2S

8 2228ADV σύνταγμαN-ASN κυρίου2962N-GSM ἀκήκοας191V-RAI-2S εἰς1519PREP δὲ1161PRT σὲ4771P-AS ἀφίκετο864V-ANI-3S σοφία4678N-NSF

9 τί5100I-ASN γὰρ1063PRT οἶδας1492V-RAI-2S 3739 R-ASN οὐκ3364ADV οἴδαμεν1492V-RAI-1P 2228CONJ τί5100I-ASN συνίεις4920V-PAI-2S 3739 R-ASN οὐχὶ3364ADV καὶ2532ADV ἡμεῖς1473P-NP

10 καί2532CONJ γε1065PRT πρεσβύτης4246N-NSM καί2532CONJ γε1065PRT παλαιὸς3820A-NSM ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-DP βαρύτερος926A-NSMC τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS ἡμέραις2250N-DPF

11 ὀλίγα3641A-APN ὧν3739 R-GPM ἡμάρτηκας264V-RAI-2S μεμαστίγωσαι3146V-RPI-2S μεγάλως3171ADV ὑπερβαλλόντως5234ADV λελάληκας2980V-RAI-2S

12 τί5100I-ASN ἐτόλμησεν5111V-AAI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF σου4771P-GS 2228CONJ τί5100I-ASN ἐπήνεγκαν2018V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM σου4771P-GS

13 ὅτι3754CONJ θυμὸν2372N-ASM ἔρρηξας4486V-AAI-2S ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM ἐξήγαγες1806V-AAI-2S δὲ1161PRT ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN ῥήματα4487N-APN τοιαῦτα5108A-APN

14 τίς5100I-NSM γὰρ1063PRT ὢν1510V-PAPNS βροτόςN-NSM ὅτι3754CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἄμεμπτος273A-NSM 2228CONJ ὡς3739CONJ ἐσόμενος1510V-FMPNS δίκαιος1342A-NSM γεννητὸς1084A-NSM γυναικός1135N-GSF

15 εἰ1487CONJ κατὰ2596PREP ἁγίων40A-GPM οὐ3364ADV πιστεύει4100V-PAI-3S οὐρανὸς3772N-NSM δὲ1161PRT οὐ3364ADV καθαρὸς2513A-NSM ἐναντίον1726PREP αὐτοῦ846D-GSM

16 ἔα1436INJ δὲ1161PRT ἐβδελυγμένος948V-RPPNS καὶ2532CONJ ἀκάθαρτος169A-NSM ἀνὴρ435N-NSM πίνων4095V-PAPNS ἀδικίας93N-GSF ἴσα2470ADV ποτῷ4224N-DSM

17 ἀναγγελῶ312V-FAI-1S δέ1161PRT σοι4771P-DS ἄκουέ191V-PAD-2S μου1473P-GS 3739 R-APN δὴ1161PRT ἑώρακα3708V-RAI-1S ἀναγγελῶ312V-FAI-1S σοι4771P-DS

18 3739 R-APN σοφοὶ4680A-NPM ἐροῦσιν2046V-FAI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔκρυψαν2928V-AAI-3P πατέρας3962N-APM αὐτῶν846D-GPM

19 αὐτοῖς846D-DPM μόνοις3441A-DPM ἐδόθη1325V-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπῆλθεν1904V-AAI-3S ἀλλογενὴς241A-NSM ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM

20 πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM βίος979N-NSM ἀσεβοῦς765A-GSM ἐν1722PREP φροντίδιN-DSF ἔτη2094N-NPN δὲ1161PRT ἀριθμητὰA-NPN δεδομένα1325V-RPPNP δυνάστῃ1413N-DSM

21 3588T-NSM δὲ1161PRT φόβος5401N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ὠσὶν3775N-DPN αὐτοῦ846D-GSM ὅταν3752ADV δοκῇ1380V-PAS-3S ἤδη2235ADV εἰρηνεύειν1514V-PAN ἥξει1854V-FAI-3S αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSF καταστροφή2692N-NSF

22 μὴ3165ADV πιστευέτω4100V-PAD-3S ἀποστραφῆναι654V-APN ἀπὸ575PREP σκότους4655N-GSN ἐντέταλται1781V-RPI-3S γὰρ1063PRT ἤδη2235ADV εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF σιδήρου4604N-GSM

23 κατατέτακταιV-RPI-3S δὲ1161PRT εἰς1519PREP σῖτα4621N-APN γυψίνN-DPM οἶδεν1492V-RAI-3S δὲ1161PRT ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438D-DSM ὅτι3754CONJ μένει3306V-PAI-3S εἰς1519PREP πτῶμα4430N-ASN ἡμέρα2250N-NSF δὲ1161PRT αὐτὸν846D-ASM σκοτεινὴ4652A-NSF στροβήσειV-FAI-3S

24 ἀνάγκη318N-NSF δὲ1161PRT καὶ2532CONJ θλῖψις2347N-NSF αὐτὸν846D-ASM καθέξει2722V-FAI-3S ὥσπερ3746ADV στρατηγὸς4755N-NSM πρωτοστάτης4414N-NSM πίπτων4098V-PAPNS

25 ὅτι3754CONJ ἦρκεν142V-RAI-3P χεῖρας5495N-APF ἐναντίον1726PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM ἔναντι1725PREP δὲ1161PRT κυρίου2962N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM ἐτραχηλίασενV-AAI-3S

26 ἔδραμεν5143V-AAI-3S δὲ1161PRT ἐναντίον1726PREP αὐτοῦ846D-GSM ὕβρει5196N-DSF ἐν1722PREP πάχειN-DSN νώτου3577N-GSN ἀσπίδος785N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

27 ὅτι3754CONJ ἐκάλυψεν2572V-AAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP στέατιN-DSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S περιστόμιονN-ASN ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN μηρίωνN-GPN

28 αὐλισθείη835V-APO-3S δὲ1161PRT πόλεις4172N-APF ἐρήμους2048A-APF εἰσέλθοι1525V-AAO-3S δὲ1161PRT εἰς1519PREP οἴκους3624N-APM ἀοικήτουςA-APM 3739 R-APN δὲ1161PRT ἐκεῖνοι1565D-NPM ἡτοίμασαν2090V-AAI-3P ἄλλοι243D-NPM ἀποίσονται667V-FMI-3P

29 οὔτε3777CONJ μὴ3165ADV πλουτισθῇ4148V-APS-3S οὔτε3777CONJ μὴ3165ADV μείνῃ3306V-AAS-3S αὐτοῦ846D-GSM τὰ3588T-NPN ὑπάρχοντα5225V-PAPNP οὐ3364ADV μὴ3165ADV βάλῃ906V-AAS-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF σκιὰν4639N-ASF

30 οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV ἐκφύγῃ1628V-AAS-3S τὸ3588T-ASN σκότος4655N-ASN τὸν3588T-ASM βλαστὸν986N-ASM αὐτοῦ846D-GSM μαράναι3133V-AAO-3S ἄνεμος417N-NSM ἐκπέσοι1601V-FAO-3S δὲ1161PRT αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-NSN ἄνθος438N-NSN

31 μὴ3165ADV πιστευέτω4100V-PAD-3S ὅτι3754CONJ ὑπομενεῖ5278V-FAI-3S κενὰ2756A-NPN γὰρ1063PRT ἀποβήσεται576V-FMI-3S αὐτῷ846D-DSM

32 3588T-NSF τομὴ5114N-NSF αὐτοῦ846D-GSM πρὸ4253PREP ὥρας5610N-GSF φθαρήσεται5351V-FPI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM ῥάδαμνοςN-NSM αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV πυκάσῃV-AAS-3S

33 τρυγηθείη5166V-APO-3S δὲ1161PRT ὥσπερ3746ADV ὄμφαξN-NSF πρὸ4253PREP ὥρας5610N-GSF ἐκπέσοι1601V-FAO-3S δὲ1161PRT ὡς3739CONJ ἄνθος438N-NSN ἐλαίας1636N-GSF

34 μαρτύριον3142N-NSN γὰρ1063PRT ἀσεβοῦς765A-GSM θάνατος2288N-NSM πῦρ4442N-NSN δὲ1161PRT καύσει2545V-FAI-3S οἴκους3624N-APM δωροδεκτῶνN-GPM

35 ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF δὲ1161PRT λήμψεται2983V-FMI-3S ὀδύνας3601N-APF ἀποβήσεται576V-FMI-3S δὲ1161PRT αὐτῷ846D-DSM κενά2756A-NPN 3588T-NSF δὲ1161PRT κοιλία2836N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ὑποίσει5297V-FAI-3S δόλον1388N-ASM

Κεφάλαιο 16

1 Ὑπολαβὼν5274V-AAPNS δὲ1161PRT Ιωβ2492N-PRI λέγει3004V-PAI-3S

2 Ἀκήκοα191V-RAI-1S τοιαῦτα5108A-APN πολλά4183A-APN παρακλήτορεςN-NPM κακῶν2556A-GPM πάντες3956A-NPM

3 τί5100I-NSN γάρ1063PRT μὴ3165ADV τάξις5010N-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S ῥήμασιν4487N-DPN πνεύματος4151N-GSN 2228CONJ τί5100I-NSN παρενοχλήσει3926V-FAI-3S σοι4771P-DS ὅτι3754CONJ ἀποκρίνῃ611V-PAS-3S

4 κἀγὼ2504CONJ καθ2596PREP ὑμᾶς4771P-AP λαλήσω2980V-AAS-1S εἰ1487CONJ ὑπέκειτόV-IMI-3S γε1065PRT 3588T-NSF ψυχὴ5590N-NSF ὑμῶν4771P-GP ἀντὶ473PREP τῆς3588T-GSF ἐμῆς1699A-GSF εἶτ1534ADV ἐναλοῦμαι1724V-FAI-1S ὑμῖν4771P-DP ῥήμασιν4487N-DPN κινήσω2795V-FAI-1S δὲ1161PRT καθ2596PREP ὑμῶν4771P-GP κεφαλήν2776N-ASF

5 εἴη1510V-PAO-3S δὲ1161PRT ἰσχὺς2479N-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στόματί4750N-DSN μου1473P-GS κίνησιν2796N-ASF δὲ1161PRT χειλέων5491N-GPN οὐ3364ADV φείσομαι5339V-FMI-1S

6 ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT λαλήσω2980V-FAI-1S οὐκ3364ADV ἀλγήσωV-FAI-1S τὸ3588T-ASN τραῦμα5134N-ASN ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT καὶ2532CONJ σιωπήσω4623V-FAI-1S τί5100I-NSN ἔλαττον1640A-NSN τρωθήσομαιV-FPI-1S

7 νῦν3568ADV δὲ1161PRT κατάκοπόνA-ASM με1473P-AS πεποίηκεν4160V-RAI-3S μωρόν3474A-ASM σεσηπότα4595V-RAPAS

8 καὶ2532CONJ ἐπελάβουV-AMI-2S μου1473P-GS εἰς1519PREP μαρτύριον3142N-ASN ἐγενήθη1096V-API-3S καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS τὸ3588T-NSN ψεῦδός5579N-NSN μου1473P-GS κατὰ2596PREP πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS ἀνταπεκρίθη470V-API-3S

9 ὀργῇ3709N-DSF χρησάμενος5531V-AMPNS κατέβαλέν2598V-AAI-3S με1473P-AS ἔβρυξεν1031V-AAI-3S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS τοὺς3588T-APM ὀδόντας3599N-APM βέλη956N-NPN πειρατῶνN-GPM αὐτοῦ846D-GSM ἐπ1909PREP ἐμοὶ1473P-DS ἔπεσεν4098V-AAI-3S

10 ἀκίσινN-DPF ὀφθαλμῶν3788N-GPM ἐνήλατο1724V-ANI-3S ὀξεῖ3691A-DSM ἔπαισέν3817V-AAI-3S με1473P-AS εἰς1519PREP σιαγόνα4600N-ASF ὁμοθυμαδὸν3661ADV δὲ1161PRT κατέδραμον2701V-AAI-3P ἐπ1909PREP ἐμοί1473P-DS

11 παρέδωκεν3860V-AAI-3S γάρ1063PRT με1473P-AS 3588T-NSM κύριος2962N-NSM εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF ἀδίκου94A-GSM ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT ἀσεβέσιν765A-DPM ἔρριψέν4495V-AAI-3S με1473P-AS

12 εἰρηνεύοντα1514V-PAPAS διεσκέδασένV-AAI-3S με1473P-AS λαβών2983V-AAPNS με1473P-AS τῆς3588T-GSF κόμης2864N-GSF διέτιλενV-AAI-3S κατέστησέν2525V-AAI-3S με1473P-AS ὥσπερ3746ADV σκοπόν4649N-ASM

13 ἐκύκλωσάν2944V-AAI-3P με1473P-AS λόγχαις3057N-DPF βάλλοντες906V-PAPNP εἰς1519PREP νεφρούς3510N-APM μου1473P-GS οὐ3364ADV φειδόμενοι5339V-PMPNP ἐξέχεαν1632V-AAI-3P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF τὴν3588T-ASF χολήν5521N-ASF μου1473P-GS

14 κατέβαλόν2598V-AAI-3P με1473P-AS πτῶμα4430N-ASN ἐπὶ1909PREP πτώματι4430N-DSN ἔδραμον5143V-AAI-3P πρός4314PREP με1473P-AS δυνάμενοι1410V-PMPNP

15 σάκκον4526N-ASM ἔρραψαV-AAI-1S ἐπὶ1909PREP βύρσηςN-GSF μου1473P-GS τὸ3588T-NSN δὲ1161PRT σθένοςN-NSN μου1473P-GS ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF ἐσβέσθη4570V-API-3S

16 3588T-NSF γαστήρ1064N-NSF μου1473P-GS συγκέκαυταιV-RPI-3S ἀπὸ575PREP κλαυθμοῦ2805N-GSM ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT βλεφάροιςN-DPM μου1473P-GS σκιά4639N-NSF

17 ἄδικον94A-NSN δὲ1161PRT οὐδὲν3762A-NSN ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP χερσίν5495N-DPF μου1473P-GS εὐχὴ2171N-NSF δέ1161PRT μου1473P-GS καθαρά2513A-NSF

18 γῆ1065N-NSF μὴ3165ADV ἐπικαλύψῃς1943V-AAS-2S ἐφ1909PREP αἵματι129N-DSN τῆς3588T-GSF σαρκός4561N-GSF μου1473P-GS μηδὲ3366CONJ εἴη1510V-PAO-3S τόπος5117N-NSM τῇ3588T-DSF κραυγῇ2906N-DSF μου1473P-GS

19 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἰδοὺ2400INJ ἐν1722PREP οὐρανοῖς3772N-DPM 3588T-NSM μάρτυς3144N-NSM μου1473P-GS 3588T-NSM δὲ1161PRT συνίστωρN-NSM μου1473P-GS ἐν1722PREP ὑψίστοις5310A-DPN

20 ἀφίκοιτό864V-AMO-3S μου1473P-GS 3588T-NSF δέησις1162N-NSF πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM ἔναντι1725PREP δὲ1161PRT αὐτοῦ846D-GSM στάζοιV-PAO-3S μου1473P-GS 3588T-NSM ὀφθαλμός3788N-NSM

21 εἴη1510V-PAO-3S δὲ1161PRT ἔλεγχος1650N-NSM ἀνδρὶ435N-DSM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ υἱὸς5207N-NSM ἀνθρώπου444N-GSM τῷ3588T-DSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM

22 ἔτη2094N-NPN δὲ1161PRT ἀριθμητὰA-NPN ἥκασιν1854V-PAI-3P ὁδῷ3598N-DSF δέ1161PRT 3739 R-DSF οὐκ3364ADV ἐπαναστραφήσομαιV-FPI-1S πορεύσομαι4198V-FMI-1S

Κεφάλαιο 17

1 ὀλέκομαιV-PMI-1S πνεύματι4151N-DSN φερόμενος5342V-PMPNS δέομαι1189V-PMI-1S δὲ1161PRT ταφῆς5027N-GSF καὶ2532CONJ οὐ3364ADV τυγχάνω5177V-PAI-1S

2 λίσσομαιV-PMI-1S κάμνων2577V-PAPNS καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ποιήσας4160V-AAPNS

3 ἔκλεψαν2813V-AAI-3P δέ1161PRT μου1473P-GS τὰ3588T-APN ὑπάρχοντα5225V-PAPAP ἀλλότριοι245A-NPM τίς5100I-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S οὗτος3778D-NSM τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF μου1473P-GS συνδεθήτω4887V-APD-3S

4 ὅτι3754CONJ καρδίαν2588N-ASF αὐτῶν846D-GPM ἔκρυψας2928V-AAI-2S ἀπὸ575PREP φρονήσεως5428N-GSF διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN οὐ3364ADV μὴ3165ADV ὑψώσῃς5312V-AAS-2S αὐτούς846D-APM

5 τῇ3588T-DSF μερίδι3310N-DSF ἀναγγελεῖ312V-FAI-3S κακίας2549N-APF ὀφθαλμοὶ3788N-NPM δέ1161PRT μου1473P-GS ἐφ1909PREP υἱοῖς5207N-DPM ἐτάκησαν5080V-API-3P

6 ἔθου5087V-AMI-2S δέ1161PRT με1473P-AS θρύλημαN-ASN ἐν1722PREP ἔθνεσιν1484N-DPN γέλως1071N-NSM δὲ1161PRT αὐτοῖς846D-DPM ἀπέβην576V-AAI-1S

7 πεπώρωνται4456V-RPI-3P γὰρ1063PRT ἀπὸ575PREP ὀργῆς3709N-GSF οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM μου1473P-GS πεπολιόρκημαιV-RPI-1S μεγάλως3171ADV ὑπὸ5259PREP πάντων3956A-GPM

8 θαῦμα2295N-NSN ἔσχεν2192V-AAI-3S ἀληθινοὺς228A-APM ἐπὶ1909PREP τούτῳ3778D-DSN δίκαιος1342A-NSM δὲ1161PRT ἐπὶ1909PREP παρανόμῳA-DSM ἐπανασταίη1881V-AAO-3S

9 σχοίη2192V-AAO-3S δὲ1161PRT πιστὸς4103A-NSM τὴν3588T-ASF ἑαυτοῦ1438D-GSM ὁδόν3598N-ASF καθαρὸς2513A-NSM δὲ1161PRT χεῖρας5495N-APF ἀναλάβοι353V-AAO-3S θάρσος2294N-ASN

10 οὐ3364ADV μὴν3303PRT δὲ1161PRT ἀλλὰ235CONJ πάντες3956A-NPM ἐρείδετε2043V-PAI-2P καὶ2532CONJ δεῦτε1205ADV δή1161PRT οὐ3364ADV γὰρ1063PRT εὑρίσκω2147V-PAI-1S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP ἀληθές227A-ASN

11 αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF μου1473P-GS παρῆλθον3928V-AAI-3P ἐν1722PREP βρόμῳN-DSM ἐρράγη4486V-API-3S δὲ1161PRT τὰ3588T-NPN ἄρθραN-NPN τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF μου1473P-GS

12 νύκτα3571N-ASF εἰς1519PREP ἡμέραν2250N-ASF ἔθηκαν5087V-AAI-3P φῶς5457N-NSN ἐγγὺς1451ADV ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN σκότους4655N-GSN

13 ἐὰν1437CONJ γὰρ1063PRT ὑπομείνω5278V-AAS-1S ᾅδης86N-NSM μου1473P-GS 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM ἐν1722PREP δὲ1161PRT γνόφῳ1105N-DSM ἔστρωταί4766V-RPI-3S μου1473P-GS 3588T-NSF στρωμνήN-NSF

14 θάνατον2288N-ASM ἐπεκαλεσάμην1941V-AMI-1S πατέρα3962N-ASM μου1473P-GS εἶναι1510V-PAN μητέρα3384N-ASF δέ1161PRT μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀδελφὴν79N-ASF σαπρίανN-ASF

15 ποῦ4225ADV οὖν3767PRT μου1473P-GS ἔτι2089ADV ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἐλπίς1680N-NSF 2228ADV τὰ3588T-APN ἀγαθά18A-APN μου1473P-GS ὄψομαι3708V-FMI-1S

16 2228ADV μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS εἰς1519PREP ᾅδην86N-ASM καταβήσονται2597V-FMI-3P 2228CONJ ὁμοθυμαδὸν3661ADV ἐπὶ1909PREP χώματοςN-GSN καταβησόμεθα2597V-FMI-1P

Κεφάλαιο 18

1 Ὑπολαβὼν5274V-AAPNS δὲ1161PRT ΒαλδαδN-PRI 3588T-NSM ΣαυχίτηςN-NSM λέγει3004V-PAI-3S

2 Μέχρι3360PREP τίνος5100I-GSM οὐ3364ADV παύσῃ3973V-FMI-2S ἐπίσχες1907V-AAD-2S ἵνα2443CONJ καὶ2532ADV αὐτοὶ846D-NPM λαλήσωμεν2980V-AAS-1P

3 διὰ1223PREP τί5100I-ASN ὥσπερ3746ADV τετράποδα5074A-NPN σεσιωπήκαμεν4623V-RAI-1P ἐναντίον1726PREP σου4771P-GS

4 κέχρηταί5530V-RMI-3S σοι4771P-DS ὀργή3709N-NSF τί5100I-NSN γάρ1063PRT ἐὰν1437CONJ σὺ4771P-NS ἀποθάνῃς599V-AAS-2S ἀοίκητοςA-NSF 3588T-NSF ὑπ5259PREP οὐρανόν3772N-ASM 2228CONJ καταστραφήσεται2690V-FPI-3S ὄρη3735N-NPN ἐκ1537PREP θεμελίων2310N-GPN

5 καὶ2532ADV φῶς5457N-ASN ἀσεβῶν765A-GPM σβεσθήσεται4570V-FPI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀποβήσεται576V-FMI-3S αὐτῶν846D-GPM 3588T-NSF φλόξ5395N-NSF

6 τὸ3588T-NSN φῶς5457N-NSN αὐτοῦ846D-GSM σκότος4655N-NSN ἐν1722PREP διαίτῃN-DSF 3588T-NSM δὲ1161PRT λύχνος3088N-NSM ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM σβεσθήσεται4570V-FPI-3S

7 θηρεύσαισαν2340V-AAO-3P ἐλάχιστοι1646A-NPMS τὰ3588T-APN ὑπάρχοντα5225V-PAPAP αὐτοῦ846D-GSM σφάλαιV-AAO-3S δὲ1161PRT αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSF βουλή1012N-NSF

8 ἐμβέβληται1685V-RMI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM ποὺς4228N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP παγίδι3803N-DSF ἐν1722PREP δικτύῳ1350N-DSN ἑλιχθείη1667V-APO-3S

9 ἔλθοισαν2064V-AAO-3P δὲ1161PRT ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM παγίδες3803N-NPF κατισχύσει2729V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM διψῶντας1372V-PAPAP

10 κέκρυπται2928V-RMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF σχοινίον4979N-NSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF σύλλημψιςN-NSF αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τρίβων5147N-GPM

11 κύκλῳ2945N-DSM ὀλέσαισανV-AAO-3P αὐτὸν846D-ASM ὀδύναι3601N-NPF πολλοὶ4183A-NPM δὲ1161PRT περὶ4012PREP πόδας4228N-APM αὐτοῦ846D-GSM ἔλθοισαν2064V-AAO-3P ἐν1722PREP λιμῷ3042N-DSM στενῷ4728A-DSM

12 πτῶμα4430N-NSN δὲ1161PRT αὐτῷ846D-DSM ἡτοίμασται2090V-RPI-3S ἐξαίσιονA-NSN

13 βρωθείησαν977V-APO-3P αὐτοῦ846D-GSM κλῶνεςN-NPM ποδῶν4228N-GPM κατέδεται2719V-FMI-3S δὲ1161PRT τὰ3588T-APN ὡραῖα5611A-APN αὐτοῦ846D-GSM θάνατος2288N-NSM

14 ἐκραγείηV-APO-3S δὲ1161PRT ἐκ1537PREP διαίτηςN-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἴασις2392N-NSF σχοίη2192V-AAO-3S δὲ1161PRT αὐτὸν846D-ASM ἀνάγκη318N-NSF αἰτίᾳ156N-DSF βασιλικῇ937A-DSF

15 κατασκηνώσει2681V-FAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σκηνῇ4633N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP νυκτὶ3571N-DSF αὐτοῦ846D-GSM κατασπαρήσονταιV-FPI-3P τὰ3588T-NPN εὐπρεπῆA-NPN αὐτοῦ846D-GSM θείῳ2303N-DSN

16 ὑποκάτωθενADV αἱ3588T-NPF ῥίζαι4491N-NPF αὐτοῦ846D-GSM ξηρανθήσονται3583V-FPI-3P καὶ2532CONJ ἐπάνωθενADV ἐπιπεσεῖται1968V-FMI-3S θερισμὸς2326N-NSM αὐτοῦ846D-GSM

17 τὸ3588T-NSN μνημόσυνον3422N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἀπόλοιτο622V-AMO-3S ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ὑπάρχει5225V-PAI-3S ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN ἐξωτέρω1857ADV

18 ἀπώσειεν683V-AAO-3S αὐτὸν846D-ASM ἐκ1537PREP φωτὸς5457N-GSN εἰς1519PREP σκότος4655N-ASN

19 οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S ἐπίγνωστοςA-NSM ἐν1722PREP λαῷ2992N-DSM αὐτοῦ846D-GSM οὐδὲ3761CONJ σεσῳσμένος4982V-RPPNS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὑπ5259PREP οὐρανὸν3772N-ASM 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἀλλ235CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN αὐτοῦ846D-GSM ζήσονται2198V-FMI-3P ἕτεροι2087A-NPM

20 ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM ἐστέναξαν4727V-AAI-3P ἔσχατοι2078A-NPM πρώτους4413A-APMS δὲ1161PRT ἔσχεν2192V-AAI-3S θαῦμα2295N-NSN

21 οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P οἶκοι3624N-NPM ἀδίκων94A-GPM οὗτος3778D-NSM δὲ1161PRT 3588T-NSM τόπος5117N-NSM τῶν3588T-GPM μὴ3165ADV εἰδότων1492V-RAPGP τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM

Κεφάλαιο 19

1 Ὑπολαβὼν5274V-AAPNS δὲ1161PRT Ιωβ2492N-PRI λέγει3004V-PAI-3S

2 Ἕως2193PREP τίνος5100I-GSN ἔγκοπονA-ASF ποιήσετε4160V-FAI-2P ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ καθαιρεῖτε207V-PAI-2P με1473P-AS λόγοις3056N-DPM

3 γνῶτε1097V-AAD-2P μόνον3440ADV ὅτι3754CONJ 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ἐποίησέ4160V-AAI-3S με1473P-AS οὕτως3778ADV καταλαλεῖτέ2635V-PAI-2P μου1473P-GS οὐκ3364ADV αἰσχυνόμενοί153V-PMPNP με1473P-AS ἐπίκεισθέ1945V-PMI-2P μοι1473P-DS

4 ναὶ3483PRT δὴ1161PRT ἐπ1909PREP ἀληθείας225N-GSF ἐγὼ1473P-NS ἐπλανήθην4105V-API-1S παρ3844PREP ἐμοὶ1473P-DS δὲ1161PRT αὐλίζεται835V-PMI-3S πλάνος4108A-NSM
λαλῆσαι2980V-AAN ῥῆμα4487N-ASN 3739 R-ASN οὐκ3364ADV ἔδει1210V-IAI-3S τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT ῥήματά4487N-NPN μου1473P-GS πλανᾶται4105V-PMI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπὶ1909PREP καιροῦ2540N-GSM

5 ἔα1436INJ δὲ1161PRT ὅτι3754CONJ ἐπ1909PREP ἐμοὶ1473P-DS μεγαλύνεσθε3170V-PMI-2P ἐνάλλεσθε1724V-PMI-2P δέ1161PRT μοι1473P-DS ὀνείδει3681N-DSN

6 γνῶτε1097V-AAD-2P οὖν3767PRT ὅτι3754CONJ 3588T-NSM κύριός2962N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ταράξας5015V-AAPNS ὀχύρωμα3794N-ASN δὲ1161PRT αὐτοῦ846D-GSM ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS ὕψωσεν5312V-AAI-3S

7 ἰδοὺ2400INJ γελῶ1070V-PAI-1S ὀνείδει3681N-DSN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV λαλήσω2980V-FAI-1S κεκράξομαι2896V-FMI-1S καὶ2532CONJ οὐδαμοῦADV κρίμα2917N-NSN

8 κύκλῳ2945N-DSM περιῳκοδόμημαιV-RPI-1S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV διαβῶ1224V-AAS-1S ἐπὶ1909PREP πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS σκότος4655N-ASN ἔθετο5087V-ANI-3S

9 τὴν3588T-ASF δὲ1161PRT δόξαν1391N-ASF ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐξέδυσεν1562V-AAI-3S ἀφεῖλεν851V-AAI-3S δὲ1161PRT στέφανον4735N-ASM ἀπὸ575PREP κεφαλῆς2776N-GSF μου1473P-GS

10 διέσπασέν1288V-AAI-3S με1473P-AS κύκλῳ2945N-DSM καὶ2532CONJ ᾠχόμηνV-IMI-1S ἐξέκοψεν1581V-AAI-3S δὲ1161PRT ὥσπερ3746ADV δένδρον1186N-ASN τὴν3588T-ASF ἐλπίδα1680N-ASF μου1473P-GS

11 δεινῶς1171ADV δέ1161PRT μοι1473P-DS ὀργῇ3709N-DSF ἐχρήσατο5531V-ANI-3S ἡγήσατο2233V-ANI-3S δέ1161PRT με1473P-AS ὥσπερ3746ADV ἐχθρόν2190N-ASM

12 ὁμοθυμαδὸν3661ADV δὲ1161PRT ἦλθον2064V-AAI-3P τὰ3588T-NPN πειρατήριαN-NPN αὐτοῦ846D-GSM ἐπ1909PREP ἐμοὶ1473P-DS ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF μου1473P-GS ἐκύκλωσάν2944V-AAI-3P με1473P-AS ἐγκάθετοι1455A-NSM

13 ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS δὲ1161PRT ἀδελφοί80N-NPM μου1473P-GS ἀπέστησαν868V-AAI-3P ἔγνωσαν1097V-AAI-3P ἀλλοτρίους245A-APM 2228CONJ ἐμέ1473P-AS φίλοι5384A-NPM δέ1161PRT μου1473P-GS ἀνελεήμονες415N-NPM γεγόνασιν1096V-RAI-3P

14 οὐ3364ADV προσεποιήσαντό4364V-AMI-3P με1473P-AS οἱ3588T-NPM ἐγγύτατοί1451A-NPMS μου1473P-GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM εἰδότες3708V-RAPNP μου1473P-GS τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN ἐπελάθοντό1950V-AMI-3P μου1473P-GS

15 γείτονες1069N-NPM οἰκίας3614N-GSF θεράπαιναίN-NPF τέ5037PRT μου1473P-GS ἀλλογενὴς241A-NSM ἤμην1510V-IMI-1S ἐναντίον1726PREP αὐτῶν846D-GPM

16 θεράποντά2324N-ASM μου1473P-GS ἐκάλεσα2564V-AAI-1S καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπήκουσεν5219V-AAI-3S στόμα4750N-NSN δέ1161PRT μου1473P-GS ἐδέετο1189V-IMI-3S

17 καὶ2532CONJ ἱκέτευονV-IAI-1S τὴν3588T-ASF γυναῖκά1135N-ASF μου1473P-GS προσεκαλούμην4341V-IMI-1S δὲ1161PRT κολακεύωνV-PAPNS υἱοὺς5207N-APM παλλακίδωνN-GPF μου1473P-GS

18 οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνά165N-ASM με1473P-AS ἀπεποιήσαντοV-AMI-3P ὅταν3752ADV ἀναστῶ450V-AAS-1S κατ2596PREP ἐμοῦ1473P-GS λαλοῦσιν2980V-PAI-3P

19 ἐβδελύξαντο948V-AMI-3P δέ1161PRT με1473P-AS οἱ3588T-NPM εἰδότες3708V-RAPNP με1473P-AS οὓς3739 R-APM δὴ1161PRT ἠγαπήκειν25V-YAI-1S ἐπανέστησάν1881V-AAI-3P μοι1473P-DS

20 ἐν1722PREP δέρματί1192N-DSN μου1473P-GS ἐσάπησαν4595V-AAI-3P αἱ3588T-NPF σάρκες4561N-NPF μου1473P-GS τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT ὀστᾶ3747N-NPN μου1473P-GS ἐν1722PREP ὀδοῦσιν3599N-DPM ἔχεται2192V-PMI-3S

21 ἐλεήσατέ1653V-AAD-2P με1473P-AS ἐλεήσατέ1653V-AAD-2P με1473P-AS 3588INJ φίλοι5384A-NPM χεὶρ5495N-NSF γὰρ1063PRT κυρίου2962N-GSM 3588T-NSF ἁψαμένη680V-AMPNS μού1473P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S

22 διὰ1223PREP τί5100I-ASN δέ1161PRT με1473P-AS διώκετε1377V-PAI-2P ὥσπερ3746ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ἀπὸ575PREP δὲ1161PRT σαρκῶν4561N-GPF μου1473P-GS οὐκ3364ADV ἐμπίπλασθε1705V-PPI-2P

23 τίς5100I-NSM γὰρ1063PRT ἂν302PRT δῴη1325V-AAO-3S γραφῆναι1125V-APN τὰ3588T-NPN ῥήματά4487N-NPN μου1473P-GS τεθῆναι5087V-APN δὲ1161PRT αὐτὰ846D-APN ἐν1722PREP βιβλίῳ975N-DSN εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

24 ἐν1722PREP γραφείῳN-DSN σιδηρῷ4603A-DSN καὶ2532CONJ μολίβῳN-DSM 2228CONJ ἐν1722PREP πέτραις4073N-DPF ἐγγλυφῆναιV-APN

25 οἶδα1492V-RAI-1S γὰρ1063PRT ὅτι3754CONJ ἀέναόςA-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM ἐκλύειν1590V-PAN με1473P-AS μέλλων3195V-PAPNS ἐπὶ1909PREP γῆς1065N-GSF

26 ἀναστήσαι450V-AAO-3S τὸ3588T-ASN δέρμα1192N-ASN μου1473P-GS τὸ3588T-ASN ἀνατλῶνV-AAPAS ταῦτα3778D-APN παρὰ3844PREP γὰρ1063PRT κυρίου2962N-GSM ταῦτά3778D-NPN μοι1473P-DS συνετελέσθη4931V-API-3S

27 3739 R-APN ἐγὼ1473P-NS ἐμαυτῷ1683D-DSM συνεπίσταμαι4911V-PMI-1S 3739 R-APN 3588T-NSM ὀφθαλμός3788N-NSM μου1473P-GS ἑόρακεν3708V-RAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἄλλος243D-NSM πάντα3956A-NSN δέ1161PRT μοι1473P-DS συντετέλεσται4931V-RPI-3S ἐν1722PREP κόλπῳ2859N-DSM

28 εἰ1487CONJ δὲ1161PRT καὶ2532CONJ ἐρεῖτε2046V-FAI-2P Τί5100I-ASN ἐροῦμεν2046V-FAI-1P ἔναντι1725PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ῥίζαν4491N-ASF λόγου3056N-GSM εὑρήσομεν2147V-FAI-1P ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM

29 εὐλαβήθητε2125V-API-2P δὴ1161PRT καὶ2532ADV ὑμεῖς4771P-NP ἀπὸ575PREP ἐπικαλύμματος1942N-GSN θυμὸς2372N-NSM γὰρ1063PRT ἐπ1909PREP ἀνόμους459A-APM ἐπελεύσεται1904V-FMI-3S καὶ2532CONJ τότε5119ADV γνώσονται1097V-FMI-3P ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S αὐτῶν846D-GPM 3588T-NSF ὕλη5208N-NSF

Κεφάλαιο 20

1 Ὑπολαβὼν5274V-AAPNS δὲ1161PRT ΣωφαρN-PRI 3588T-NSM ΜιναῖοςN-NSM λέγει3004V-PAI-3S

2 Οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV ὑπελάμβανον5274V-IAI-1S ἀντερεῖν471V-FAN σε4771P-AS ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ οὐχὶ3364ADV συνίετε4920V-PAI-2P μᾶλλον3123ADV 2228CONJ καὶ2532ADV ἐγώ1473P-NS

3 παιδείαν3809N-ASF ἐντροπῆς1791N-GSF μου1473P-GS ἀκούσομαι191V-FMI-1S καὶ2532CONJ πνεῦμα4151N-NSN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF συνέσεως4907N-GSF ἀποκρίνεταί611V-PMI-3S μοι1473P-DS

4 μὴ3165ADV ταῦτα3778D-APN ἔγνως1097V-AAI-2S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN ἔτι2089ADV ἀφ575PREP οὗ3739 R-GSM ἐτέθη5087V-API-3S ἄνθρωπος444N-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

5 εὐφροσύνη2167N-NSF γὰρ1063PRT ἀσεβῶν765A-GPM πτῶμα4430N-NSN ἐξαίσιονA-NSN χαρμονὴN-NSF δὲ1161PRT παρανόμων3891A-GPM ἀπώλεια684N-NSF

6 ἐὰν1437CONJ ἀναβῇ305V-AAS-3S εἰς1519PREP οὐρανὸν3772N-ASM αὐτοῦ846D-GSM τὰ3588T-NPN δῶρα1435N-NPN 3588T-NSF δὲ1161PRT θυσία2378N-NSF αὐτοῦ846D-GSM νεφῶν3509N-GPN ἅψηται680V-AMS-3S

7 ὅταν3752ADV γὰρ1063PRT δοκῇ1380V-PAS-3S ἤδη2235ADV κατεστηρίχθαιV-RPN τότε5119ADV εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN ἀπολεῖται622V-FMI-3S οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT ἰδόντες3708V-AAPNP αὐτὸν846D-ASM ἐροῦσιν2046V-FAI-3P Ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S

8 ὥσπερ3746ADV ἐνύπνιον1798N-NSN ἐκπετασθὲν1600V-APPNS οὐ3364ADV μὴ3165ADV εὑρεθῇ2147V-APS-3S ἔπτη4072V-ANI-3S δὲ1161PRT ὥσπερ3746ADV φάσμαN-NSN νυκτερινόνA-NSN

9 ὀφθαλμὸς3788N-NSM παρέβλεψενV-AAI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV προσθήσει4369V-FAI-3S καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV προσνοήσειV-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM τόπος5117N-NSM αὐτοῦ846D-GSM

10 τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτοῦ846D-GSM ὀλέσαισανV-AAO-3P ἥττονες2276A-NPM αἱ3588T-NPF δὲ1161PRT χεῖρες5495N-NPF αὐτοῦ846D-GSM πυρσεύσαισανV-AAO-3P ὀδύνας3601N-APF

11 ὀστᾶ3747N-NPN αὐτοῦ846D-GSM ἐνεπλήσθησαν1705V-API-3P νεότητος3503N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP χώματοςN-GSN κοιμηθήσεται2837V-FPI-3S

12 ἐὰν1437CONJ γλυκανθῇV-APS-3S ἐν1722PREP στόματι4750N-DSN αὐτοῦ846D-GSM κακία2549N-NSF κρύψει2928V-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF γλῶσσαν1100N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

13 οὐ3364ADV φείσεται5339V-FMI-3S αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐγκαταλείψει1459V-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ συνέξει4912V-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τοῦ3588T-GSM λάρυγγος2995N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

14 καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV δυνηθῇ1410V-APS-3S βοηθῆσαι997V-AAN ἑαυτῷ1438D-DSM χολὴ5521N-NSF ἀσπίδος785N-GSF ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

15 πλοῦτος4149N-NSM ἀδίκως94ADV συναγόμενος4863V-PPPNS ἐξεμεσθήσεταιV-FPI-3S ἐξ1537PREP οἰκίας3614N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐξελκύσει1828V-FAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἄγγελος32N-NSM

16 θυμὸν2372N-ASM δὲ1161PRT δρακόντων1404N-GPM θηλάσειεν2337V-AAO-3S ἀνέλοι337V-AAO-3S δὲ1161PRT αὐτὸν846D-ASM γλῶσσα1100N-NSF ὄφεως3789N-GSM

17 μὴ3165ADV ἴδοι3708V-AAO-3S ἄμελξινN-ASF νομάδωνN-GPF μηδὲ3366CONJ νομὰς3542N-APF μέλιτος3192N-GSN καὶ2532CONJ βουτύρουN-GSN

18 εἰς1519PREP κενὰ2756A-APN καὶ2532CONJ μάταια3152A-APN ἐκοπίασεν2872V-AAI-3S πλοῦτον4149N-ASM ἐξ1537PREP οὗ3739 R-GSM οὐ3364ADV γεύσεται1089V-FMI-3S ὥσπερ3746ADV στρίφνοςN-NSM ἀμάσητοςA-NSM ἀκατάποτοςA-NSM

19 πολλῶν4183A-GPM γὰρ1063PRT ἀδυνάτων102A-GPM οἴκους3624N-APM ἔθλασενV-AAI-3S δίαιτανN-ASF δὲ1161PRT ἥρπασεν726V-AAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστησεν2476V-AAI-3S

20 οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S αὐτοῦ846D-GSM σωτηρία4991N-NSF τοῖς3588T-DPN ὑπάρχουσιν5225V-PAPDP ἐν1722PREP ἐπιθυμίᾳ1939N-DSF αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV σωθήσεται4982V-FPI-3S

21 οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ὑπόλειμμα2640N-NSN τοῖς3588T-DPN βρώμασιν1033N-DPN αὐτοῦ846D-GSM διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN οὐκ3364ADV ἀνθήσειV-FAI-3S αὐτοῦ846D-GSM τὰ3588T-NPN ἀγαθά18A-NPN

22 ὅταν3752ADV δὲ1161PRT δοκῇ1380V-PAS-3S ἤδη2235ADV πεπληρῶσθαι4137V-RPN θλιβήσεται2346V-FPI-3S πᾶσα3956A-NSF δὲ1161PRT ἀνάγκη318N-NSF ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM ἐπελεύσεται1904V-FMI-3S

23 εἴ1487CONJ πως4459ADV πληρώσαι4137V-AAN γαστέρα1064N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐπαποστείλαιV-AAN ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM θυμὸν2372N-ASM ὀργῆς3709N-GSF νίψαι3538V-AAO-3S ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM ὀδύνας3601N-APF

24 καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV σωθῇ4982V-APS-3S ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF σιδήρου4604N-GSM τρώσαιV-AAO-3S αὐτὸν846D-ASM τόξον5115N-NSN χάλκειονN-NSN

25 διεξέλθοιV-AAO-3S δὲ1161PRT διὰ1223PREP σώματος4983N-GSN αὐτοῦ846D-GSM βέλος956N-ASN ἀστραπαὶ796N-NPF δὲ1161PRT ἐν1722PREP διαίταιςN-DPF αὐτοῦ846D-GSM περιπατήσαισαν4043V-AAO-3P ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM φόβοι5401N-NPM

26 πᾶν3956A-NSN δὲ1161PRT σκότος4655N-NSN αὐτῷ846D-DSM ὑπομείναι5278V-AAO-3S κατέδεται2719V-FMI-3S αὐτὸν846D-ASM πῦρ4442N-NSN ἄκαυστονA-NSN κακώσαι2559V-AAO-3S δὲ1161PRT αὐτοῦ846D-GSM ἐπήλυτοςN-NSM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM

27 ἀνακαλύψαι343V-AAO-3S δὲ1161PRT αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM τὰς3588T-APF ἀνομίας458N-APF γῆ1065N-NSF δὲ1161PRT ἐπανασταίη1881V-AAO-3S αὐτῷ846D-DSM

28 ἑλκύσαι1670V-AAO-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἀπώλεια684N-NSF εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN ἡμέρα2250N-NSF ὀργῆς3709N-GSF ἐπέλθοι1904V-AAO-3S αὐτῷ846D-DSM

29 αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF μερὶς3310N-NSF ἀνθρώπου444N-GSM ἀσεβοῦς765A-GSM παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ κτῆμα2933N-NSN ὑπαρχόντων5225V-PAPGP αὐτῷ846D-DSM παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM ἐπισκόπου1985N-GSM

Κεφάλαιο 21

1 Ὑπολαβὼν5274V-AAPNS δὲ1161PRT Ιωβ2492N-PRI λέγει3004V-PAI-3S

2 Ἀκούσατε191V-AAD-2P ἀκούσατέ191V-AAD-2P μου1473P-GS τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV 1510V-PAS-3S μοι1473P-DS παρ3844PREP ὑμῶν4771P-GP αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF παράκλησις3874N-NSF

3 ἄρατέ142V-AAD-2P με1473P-AS ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT λαλήσω2980V-FAI-1S εἶτ1534ADV οὐ3364ADV καταγελάσετέ2606V-FAI-2P μου1473P-GS

4 τί5100I-ASN γάρ1063PRT μὴ3165ADV ἀνθρώπου444N-GSM μου1473P-GS 3588T-NSF ἔλεγξις1649N-NSF 2228CONJ διὰ1223PREP τί5100I-ASN οὐ3364ADV θυμωθήσομαι2373V-FPI-1S

5 εἰσβλέψαντεςV-AAPNP εἰς1519PREP ἐμὲ1473P-AS θαυμάσατε2296V-AAD-2P χεῖρα5495N-ASF θέντες5087V-AAPNP ἐπὶ1909PREP σιαγόνι4600N-DSF

6 ἐάν1437CONJ τε5037PRT γὰρ1063PRT μνησθῶ3403V-APS-1S ἐσπούδακα4704V-RAI-1S ἔχουσιν2192V-PAI-3P δέ1161PRT μου1473P-GS τὰς3588T-APF σάρκας4561N-APF ὀδύναι3601N-NPF

7 διὰ1223PREP τί5100I-ASN ἀσεβεῖς765A-NPM ζῶσιν2198V-PAI-3P πεπαλαίωνται3822V-RMI-3P δὲ1161PRT καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πλούτῳ4149N-DSM

8 3588T-NSM σπόρος4703N-NSM αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP ψυχήν5590N-ASF τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT τέκνα5043N-NPN αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM

9 οἱ3588T-NPM οἶκοι3624N-NPM αὐτῶν846D-GPM εὐθηνοῦσινV-PAI-3P φόβος5401N-NSM δὲ1161PRT οὐδαμοῦADV μάστιξ3148N-NSF δὲ1161PRT παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐπ1909PREP αὐτοῖς846D-DPM

10 3588T-NSF βοῦς1016N-NSF αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ὠμοτόκησενV-AAI-3S διεσώθη1295V-API-3S δὲ1161PRT αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP γαστρὶ1064N-DSF ἔχουσα2192V-PAPNS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσφαλεν4969V-AAI-3S

11 μένουσιν3306V-PAI-3P δὲ1161PRT ὡς3739CONJ πρόβατα4263N-APN αἰώνια166A-APN τὰ3588</