Ιωνάς

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ιωναν2495N-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM ΑμαθιN-PRI λέγων3004V-PAPNS

2 Ἀνάστηθι450V-AAD-2S καὶ2532CONJ πορεύθητι4198V-APD-2S εἰς1519PREP ΝινευηN-ASF τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF τὴν3588T-ASF μεγάλην3173A-ASF καὶ2532CONJ κήρυξον2784V-AAD-2S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF ὅτι3754CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S 3588T-NSF κραυγὴ2906N-NSF τῆς3588T-GSF κακίας2549N-GSF αὐτῆς846D-GSF πρός4314PREP με1473P-AS

3 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S Ιωνας2495N-NSM τοῦ3588T-GSN φυγεῖν5343V-AAN εἰς1519PREP ΘαρσιςN-PRI ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ κατέβη2597V-AAI-3S εἰς1519PREP Ιοππην2445N-ASF καὶ2532CONJ εὗρεν2147V-AAI-3S πλοῖον4143N-ASN βαδίζονV-PAPAS εἰς1519PREP ΘαρσιςN-PRI καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ναῦλονN-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐνέβη1684V-AAI-3S εἰς1519PREP αὐτὸ846D-ASN τοῦ3588T-GSN πλεῦσαι4126V-AAN μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP ΘαρσιςN-PRI ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM

4 καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM ἐξήγειρεν1825V-IAI-3S πνεῦμα4151N-ASN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S κλύδων2830N-NSM μέγας3173A-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF θαλάσσῃ2281N-DSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πλοῖον4143N-NSN ἐκινδύνευεν2793V-IAI-3S συντριβῆναι4937V-APN

5 καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-API-3P οἱ3588T-NPM ναυτικοὶA-NPM καὶ2532CONJ ἀνεβόων310V-IAI-3P ἕκαστος1538A-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐκβολὴν1546N-ASF ἐποιήσαντο4160V-AMI-3P τῶν3588T-GPN σκευῶν4632N-GPN τῶν3588T-GPN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πλοίῳ4143N-DSN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF τοῦ3588T-GSN κουφισθῆναι2893V-APN ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM Ιωνας2495N-NSM δὲ1161PRT κατέβη2597V-AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κοίληνA-ASF τοῦ3588T-GSN πλοίου4143N-GSN καὶ2532CONJ ἐκάθευδεν2518V-IAI-3S καὶ2532CONJ ἔρρεγχενV-AAI-3S

6 καὶ2532CONJ προσῆλθεν4334V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM 3588T-NSM πρωρεὺςN-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Τί5100I-ASN σὺ4771P-NS ῥέγχειςV-PAI-2S ἀνάστα450V-AAD-2S καὶ2532CONJ ἐπικαλοῦ1941V-PMD-2S τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM σου4771P-GS ὅπως3704CONJ διασώσῃ1295V-FMI-2S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἀπολώμεθα622V-PMS-1P

7 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ἕκαστος1538A-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM Δεῦτε1205ADV βάλωμεν906V-AAS-1P κλήρους2819N-APM καὶ2532CONJ ἐπιγνῶμεν1921V-AAS-1P τίνος5100I-GSN ἕνεκεν1752PREP 3588T-NSF κακία2549N-NSF αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-DP καὶ2532CONJ ἔβαλον906V-AAI-3P κλήρους2819N-APM καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S 3588T-NSM κλῆρος2819N-NSM ἐπὶ1909PREP Ιωναν2495N-ASM

8 καὶ2532CONJ εἶπον2036V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Ἀπάγγειλον518V-AAD-2S ἡμῖν1473P-DP τίνος5100I-GSN ἕνεκεν1752PREP 3588T-NSF κακία2549N-NSF αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-DP τίς5100I-NSM σου4771P-GS 3588T-NSF ἐργασία2039N-NSF ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ πόθεν4159ADV ἔρχῃ2064V-PMS-2S καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP ποίας4169A-GSF χώρας5561N-GSF καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP ποίου4169A-GSM λαοῦ2992N-GSM εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NS

9 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Δοῦλος1401N-NSM κυρίου2962N-GSM ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM θεὸν2316N-ASM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἐγὼ1473P-NS σέβομαι4576V-PMI-1S ὃς3739 R-NSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ξηράν3584A-ASF

10 καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-API-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM φόβον5401N-ASM μέγαν3173A-ASM καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Τί5100I-ASN τοῦτο3778D-ASN ἐποίησας4160V-AAI-2S διότι1360CONJ ἔγνωσαν1097V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM ἦν1510V-IAI-3S φεύγων5343V-PAPNS ὅτι3754CONJ ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM

11 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Τί5100I-ASN σοι4771P-DS ποιήσωμεν4160V-AAS-1P καὶ2532CONJ κοπάσει2869V-FAI-3S 3588T-NSF θάλασσα2281N-NSF ἀφ575PREP ἡμῶν1473P-GP ὅτι3754CONJ 3588T-NSF θάλασσα2281N-NSF ἐπορεύετο4198V-IMI-3S καὶ2532CONJ ἐξήγειρεν1825V-IAI-3S μᾶλλον3123ADV κλύδωνα2830N-ASM

12 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ιωνας2495N-NSM πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Ἄρατέ142V-AAD-2P με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐμβάλετέ1685V-AAD-2P με1473P-AS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF καὶ2532CONJ κοπάσει2869V-FAI-3S 3588T-NSF θάλασσα2281N-NSF ἀφ575PREP ὑμῶν4771P-GP διότι1360CONJ ἔγνωκα1097V-RAI-1S ἐγὼ1473P-NS ὅτι3754CONJ δι1223PREP ἐμὲ1473P-AS 3588T-NSM κλύδων2830N-NSM 3588T-NSM μέγας3173A-NSM οὗτος3778D-NSM ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP ἐστιν1510V-PAI-3S

13 καὶ2532CONJ παρεβιάζοντο3849V-IMI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM τοῦ3588T-GSN ἐπιστρέψαι1994V-AAN πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδύναντο1410V-IMI-3P ὅτι3754CONJ 3588T-NSF θάλασσα2281N-NSF ἐπορεύετο4198V-IMI-3S καὶ2532CONJ ἐξηγείρετο1825V-IMI-3S μᾶλλον3123ADV ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM

14 καὶ2532CONJ ἀνεβόησαν310V-AAI-3P πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Μηδαμῶς3365ADV κύριε2962N-VSM μὴ3165ADV ἀπολώμεθα622V-PMS-1P ἕνεκεν1752PREP τῆς3588T-GSF ψυχῆς5590N-GSF τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM τούτου3778D-GSM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV δῷς1325V-AAS-2S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP αἷμα129N-ASN δίκαιον1342A-ASN ὅτι3754CONJ σύ4771P-NS κύριε2962N-VSM ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ἐβούλου1014V-IMI-2S πεποίηκας4160V-RAI-2S

15 καὶ2532CONJ ἔλαβον2983V-AAI-3P τὸν3588T-ASM Ιωναν2495N-ASM καὶ2532CONJ ἐξέβαλον1544V-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S 3588T-NSF θάλασσα2281N-NSF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM σάλου4535N-GSM αὐτῆς846D-GSF

16 καὶ2532CONJ ἐφοβήθησαν5399V-API-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM φόβῳ5401N-DSM μεγάλῳ3173A-DSM τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ ἔθυσαν2380V-AAI-3P θυσίαν2378N-ASF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ εὔξαντο2172V-AMI-3P εὐχάς2171N-APF

17  Καὶ2532CONJ προσέταξεν4367V-AAI-3S κύριος2962N-NSM κήτει2785N-DSN μεγάλῳ3173A-DSN καταπιεῖν2666V-AAN τὸν3588T-ASM Ιωναν2495N-ASM καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S Ιωνας2495N-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλίᾳ2836N-DSF τοῦ3588T-GSN κήτους2785N-GSN τρεῖς5140A-APF ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ τρεῖς5140A-APF νύκτας3571N-APF

Κεφάλαιο 2

1 καὶ2532CONJ προσηύξατο4336V-ANI-3S Ιωνας2495N-NSM πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF κοιλίας2836N-GSF τοῦ3588T-GSN κήτους2785N-GSN

2 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἐβόησα994V-AAI-1S ἐν1722PREP θλίψει2347N-DSF μου1473P-GS πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἰσήκουσέν1522V-AAI-3S μου1473P-GS ἐκ1537PREP κοιλίας2836N-GSF ᾅδου86N-GSM κραυγῆς2906N-GSF μου1473P-GS ἤκουσας191V-AAI-2S φωνῆς5456N-GSF μου1473P-GS

3 ἀπέρριψάς641V-AAI-2S με1473P-AS εἰς1519PREP βάθη899N-APN καρδίας2588N-GSF θαλάσσης2281N-GSF καὶ2532CONJ ποταμοί4215N-NPM με1473P-AS ἐκύκλωσαν2944V-AAI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM μετεωρισμοίN-NPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN κύματά2949N-NPN σου4771P-GS ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS διῆλθον1330V-AAI-3P

4 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS εἶπα2036V-AAI-1S Ἀπῶσμαι683V-RPI-1S ἐξ1537PREP ὀφθαλμῶν3788N-GPM σου4771P-GS ἆρα685PRT προσθήσω4369V-FAI-1S τοῦ3588T-GSN ἐπιβλέψαι1914V-AAN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ναὸν3485N-ASM τὸν3588T-ASM ἅγιόν40A-ASM σου4771P-GS

5 περιεχύθηV-API-3S ὕδωρ5204N-NSN μοι1473P-DS ἕως2193PREP ψυχῆς5590N-GSF ἄβυσσος12N-NSF ἐκύκλωσέν2944V-AAI-3S με1473P-AS ἐσχάτη2078A-NSF ἔδυ1417V-AAI-3S 3588T-NSF κεφαλή2776N-NSF μου1473P-GS εἰς1519PREP σχισμὰςN-APF ὀρέων3735N-GPN

6 κατέβην2597V-AAI-1S εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF ἧς3739 R-GSF οἱ3588T-NPM μοχλοὶN-NPM αὐτῆς846D-GSF κάτοχοιA-NPM αἰώνιοι166A-NPM καὶ2532CONJ ἀναβήτω305V-AAD-3S φθορὰ5356N-NSF ζωῆς2222N-GSF μου1473P-GS κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM μου1473P-GS

7 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐκλείπειν1587V-PAN ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM ἐμνήσθην3403V-API-1S καὶ2532CONJ ἔλθοι2064V-AAO-3S πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS 3588T-NSF προσευχή4335N-NSF μου1473P-GS εἰς1519PREP ναὸν3485N-ASM ἅγιόν40A-ASM σου4771P-GS

8 φυλασσόμενοι5442V-PMPNP μάταια3152A-APN καὶ2532CONJ ψευδῆ5571A-APN ἔλεος1656N-ASN αὐτῶν846D-GPM ἐγκατέλιπον1459V-AAI-3P

9 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT μετὰ3326PREP φωνῆς5456N-GSF αἰνέσεως133N-GSF καὶ2532CONJ ἐξομολογήσεωςN-GSF θύσω2380V-FAI-1S σοι4771P-DS ὅσα3745A-APN ηὐξάμην2172V-AMI-1S ἀποδώσω591V-FAI-1S σοι4771P-DS σωτηρίου4992N-GSN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

10 καὶ2532CONJ προσετάγη4367V-AAI-3S τῷ3588T-DSN κήτει2785N-DSN καὶ2532CONJ ἐξέβαλεν1544V-AAI-3S τὸν3588T-ASM Ιωναν2495N-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ξηράν3584A-ASF

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ιωναν2495N-ASM ἐκ1537PREP δευτέρου1208A-GSM λέγων3004V-PAPNS

2 Ἀνάστηθι450V-AAD-2S καὶ2532CONJ πορεύθητι4198V-APD-2S εἰς1519PREP ΝινευηN-ASF τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF τὴν3588T-ASF μεγάλην3173A-ASF καὶ2532CONJ κήρυξον2784V-AAD-2S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN κήρυγμα2782N-ASN τὸ3588T-ASN ἔμπροσθεν1715ADV 3739 R-ASN ἐγὼ1473P-NS ἐλάλησα2980V-AAI-1S πρὸς4314PREP σέ4771P-AS

3 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S Ιωνας2495N-NSM καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S εἰς1519PREP ΝινευηN-ASF καθὼς2531ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSF δὲ1161PRT ΝινευηN-NSF ἦν1510V-IAI-3S πόλις4172N-NSF μεγάλη3173A-NSF τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ὡσεὶ5616ADV πορείας4197N-APF ὁδοῦ3598N-GSF ἡμερῶν2250N-GPF τριῶν5140A-GPF

4 καὶ2532CONJ ἤρξατο757V-ANI-3S Ιωνας2495N-NSM τοῦ3588T-GSN εἰσελθεῖν1525V-AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ὡσεὶ5616ADV πορείαν4197N-ASF ἡμέρας2250N-GSF μιᾶς1519A-GSF καὶ2532CONJ ἐκήρυξεν2784V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Ἔτι2089ADV τρεῖς5140A-NPF ἡμέραι2250N-NPF καὶ2532CONJ ΝινευηN-NSF καταστραφήσεται2690V-FPI-3S

5 καὶ2532CONJ ἐνεπίστευσανV-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM ΝινευηN-GSF τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM καὶ2532CONJ ἐκήρυξαν2784V-AAI-3P νηστείαν3521N-ASF καὶ2532CONJ ἐνεδύσαντο1746V-AMI-3P σάκκους4526N-APM ἀπὸ575PREP μεγάλου3173A-GSM αὐτῶν846D-GPM ἕως2193PREP μικροῦ3398A-GSM αὐτῶν846D-GPM

6 καὶ2532CONJ ἤγγισεν1448V-AAI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM τῆς3588T-GSF ΝινευηN-GSF καὶ2532CONJ ἐξανέστη1817V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ περιείλατο4014V-ANI-3S τὴν3588T-ASF στολὴν4749N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἀφ575PREP ἑαυτοῦ1438D-GSM καὶ2532CONJ περιεβάλετο4016V-ANI-3S σάκκον4526N-ASM καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP σποδοῦ4700N-GSF

7 καὶ2532CONJ ἐκηρύχθη2784V-API-3S καὶ2532CONJ ἐρρέθη2046V-API-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ΝινευηN-DSF παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ παρὰ3844PREP τῶν3588T-GPM μεγιστάνων3175N-GPM αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS Οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN κτήνη2934N-NPN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM βόες1016N-NPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN πρόβατα4263N-NPN μὴ3165ADV γευσάσθωσαν1089V-AMD-3P μηδὲν3367A-ASN μηδὲ3366CONJ νεμέσθωσανV-PMD-3P μηδὲ3366CONJ ὕδωρ5204N-ASN πιέτωσαν4095V-AAD-3P

8 καὶ2532CONJ περιεβάλοντο4016V-AMI-3P σάκκους4526N-APM οἱ3588T-NPM ἄνθρωποι444N-NPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN κτήνη2934N-NPN καὶ2532CONJ ἀνεβόησαν310V-AAI-3P πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM ἐκτενῶς1619ADV καὶ2532CONJ ἀπέστρεψαν654V-AAI-3P ἕκαστος1538A-NSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὁδοῦ3598N-GSF αὐτοῦ846D-GSM τῆς3588T-GSF πονηρᾶς4190A-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἀδικίας93N-GSF τῆς3588T-GSF ἐν1722PREP χερσὶν5495N-DPF αὐτῶν846D-GPM λέγοντες3004V-PAPNP

9 Τίς5100I-NSM οἶδεν1492V-RAI-3S εἰ1487CONJ μετανοήσει3340V-FAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM καὶ2532CONJ ἀποστρέψει654V-FAI-3S ἐξ1537PREP ὀργῆς3709N-GSF θυμοῦ2372N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀπολώμεθα622V-PMS-1P

10 καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN αὐτῶν846D-GPM ὅτι3754CONJ ἀπέστρεψαν654V-AAI-3P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF ὁδῶν3598N-GPF αὐτῶν846D-GPM τῶν3588T-GPF πονηρῶν4190A-GPF καὶ2532CONJ μετενόησεν3340V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF κακίᾳ2549N-DSF 3739 R-DSF ἐλάλησεν2980V-AAI-3S τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐποίησεν4160V-AAI-3S

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ ἐλυπήθη3076V-API-3S Ιωνας2495N-NSM λύπην3077N-ASF μεγάλην3173A-ASF καὶ2532CONJ συνεχύθη4797V-API-3S

2 καὶ2532CONJ προσεύξατο4336V-ANI-3S πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588INJ κύριε2962N-VSM οὐχ3364ADV οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM λόγοι3056N-NPM μου1473P-GS ἔτι2089ADV ὄντος1510V-PAPGS μου1473P-GS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF μου1473P-GS διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN προέφθασα4399V-AAI-1S τοῦ3588T-GSN φυγεῖν5343V-AAN εἰς1519PREP ΘαρσιςN-PRI διότι1360CONJ ἔγνων1097V-AAI-1S ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS ἐλεήμων1655A-NSM καὶ2532CONJ οἰκτίρμων3629A-NSM μακρόθυμος3116A-NSM καὶ2532CONJ πολυέλεοςA-NSM καὶ2532CONJ μετανοῶν3340V-PAPNS ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF κακίαις2549N-DPF

3 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV δέσποτα1203N-VSM κύριε2962N-VSM λαβὲ2983V-AAD-2S τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ὅτι3754CONJ καλὸν2570A-NSN τὸ3588T-NSN ἀποθανεῖν599V-AAN με1473P-AS 2228CONJ ζῆν2198V-PAN με1473P-AS

4 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρὸς4314PREP Ιωναν2495N-ASM Εἰ1487CONJ σφόδρα4970ADV λελύπησαι3076V-RMI-2S σύ4771P-NS

5 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S Ιωνας2495N-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἐκάθισεν2523V-AAI-3S ἀπέναντι561PREP τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S ἑαυτῷ1438D-DSM ἐκεῖ1563ADV σκηνὴν4633N-ASF καὶ2532CONJ ἐκάθητο2521V-IMI-3S ὑποκάτω5270PREP αὐτῆς846D-GSF ἐν1722PREP σκιᾷ4639N-DSF ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM ἀπίδῃ542V-AAS-3S τί5100I-ASN ἔσται1510V-FMI-3S τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF

6 καὶ2532CONJ προσέταξεν4367V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM κολοκύνθῃN-DSF καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S ὑπὲρ5228PREP κεφαλῆς2776N-GSF τοῦ3588T-GSM Ιωνα2495N-GSM τοῦ3588T-GSN εἶναι1510V-PAN σκιὰν4639N-ASF ὑπεράνω5231ADV τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN σκιάζεινV-PAN αὐτῷ846D-DSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN κακῶν2556A-GPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐχάρη5463V-API-3S Ιωνας2495N-NSM ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF κολοκύνθῃN-DSF χαρὰν5479N-ASF μεγάλην3173A-ASF

7 καὶ2532CONJ προσέταξεν4367V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM σκώληκι4663N-DSM ἑωθινῇA-DSF τῇ3588T-DSF ἐπαύριον1887ADV καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S τὴν3588T-ASF κολόκυνθανN-ASF καὶ2532CONJ ἀπεξηράνθηV-API-3S

8 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἅμα260ADV τῷ3588T-DSN ἀνατεῖλαι393V-AAN τὸν3588T-ASM ἥλιον2246N-ASM καὶ2532CONJ προσέταξεν4367V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πνεύματι4151N-DSN καύσωνος2742N-GSM συγκαίοντιV-PAPDS καὶ2532CONJ ἐπάταξεν3960V-AAI-3S 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF Ιωνα2495N-GSM καὶ2532CONJ ὠλιγοψύχησενV-AAI-3S καὶ2532CONJ ἀπελέγετοV-IMI-3S τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Καλόν2570A-NSN μοι1473P-DS ἀποθανεῖν599V-AAN με1473P-AS 2228CONJ ζῆν2198V-PAN

9 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM πρὸς4314PREP Ιωναν2495N-ASM Εἰ1487CONJ σφόδρα4970ADV λελύπησαι3076V-RMI-2S σὺ4771P-NS ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF κολοκύνθῃN-DSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Σφόδρα4970ADV λελύπημαι3076V-RMI-1S ἐγὼ1473P-NS ἕως2193PREP θανάτου2288N-GSM

10 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM Σὺ4771P-NS ἐφείσω5339V-AMI-2S ὑπὲρ5228PREP τῆς3588T-GSF κολοκύνθηςN-GSF ὑπὲρ5228PREP ἧς3739 R-GSF οὐκ3364ADV ἐκακοπάθησας2553V-AAI-2S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐξέθρεψας1625V-AAI-2S αὐτήν846D-ASF 3739 R-NSF ἐγενήθη1096V-API-3S ὑπὸ5259PREP νύκτα3571N-ASF καὶ2532CONJ ὑπὸ5259PREP νύκτα3571N-ASF ἀπώλετο622V-ANI-3S

11 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT οὐ3364ADV φείσομαι5339V-FMI-1S ὑπὲρ5228PREP ΝινευηN-GSF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF τῆς3588T-GSF μεγάλης3173A-GSF ἐν1722PREP 3739 R-DSF κατοικοῦσιν2730V-PAI-3P πλείους4183A-NPM 2228CONJ δώδεκα1427N-NUI μυριάδες3461N-NPF ἀνθρώπων444N-GPM οἵτινες3748RI-NPM οὐκ3364ADV ἔγνωσαν1097V-AAI-3P δεξιὰν1188A-ASF αὐτῶν846D-GPM 2228CONJ ἀριστερὰν710A-ASF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ κτήνη2934N-NPN πολλά4183A-NPN

Содержание