Ιωήλ

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM ὃς3739 R-NSM ἐγενήθη1096V-API-3S πρὸς4314PREP Ιωηλ2493N-PRI τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM ΒαθουηλN-PRI

2 Ἀκούσατε191V-AAD-2P δὴ1161PRT ταῦτα3778D-APN οἱ3588T-NPM πρεσβύτεροι4245A-NPM καὶ2532CONJ ἐνωτίσασθε1801V-AMD-2P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF εἰ1487CONJ γέγονεν1096V-RAI-3S τοιαῦτα5108A-NPN ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ὑμῶν4771P-GP 2228CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM ὑμῶν4771P-GP

3 ὑπὲρ5228PREP αὐτῶν846D-GPM τοῖς3588T-DPN τέκνοις5043N-DPN ὑμῶν4771P-GP διηγήσασθε1334V-AMD-2P καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN ὑμῶν4771P-GP τοῖς3588T-DPN τέκνοις5043N-DPN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP γενεὰν1074N-ASF ἑτέραν2087A-ASF

4 τὰ3588T-APN κατάλοιπα2645A-APN τῆς3588T-GSF κάμπης2578N-GSF κατέφαγεν2719V-AAI-3S 3588T-NSF ἀκρίς200N-NSF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κατάλοιπα2645A-APN τῆς3588T-GSF ἀκρίδος200N-GSF κατέφαγεν2719V-AAI-3S 3588T-NSM βροῦχοςN-NSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κατάλοιπα2645A-APN τοῦ3588T-GSM βρούχουN-GSM κατέφαγεν2719V-AAI-3S 3588T-NSF ἐρυσίβηN-NSF

5 ἐκνήψατε1594V-AAD-2P οἱ3588T-NPM μεθύοντες3184V-PAPNP ἐξ1537PREP οἴνου3631N-GSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ κλαύσατε2799V-AAD-2P θρηνήσατε2354V-AAD-2P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM πίνοντες4095V-PAPNP οἶνον3631N-ASM εἰς1519PREP μέθην3178N-ASF ὅτι3754CONJ ἐξῆρται1808V-RMI-3S ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN ὑμῶν4771P-GP εὐφροσύνη2167N-NSF καὶ2532CONJ χαρά5479N-NSF

6 ὅτι3754CONJ ἔθνος1484N-NSN ἀνέβη305V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF μου1473P-GS ἰσχυρὸν2478A-NSN καὶ2532CONJ ἀναρίθμητον382A-NSN οἱ3588T-NPM ὀδόντες3599N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ὀδόντες3599N-NPM λέοντος3023N-GSM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF μύλαιN-NPF αὐτοῦ846D-GSM σκύμνουN-GSM

7 ἔθετο5087V-ANI-3S τὴν3588T-ASF ἄμπελόν288N-ASF μου1473P-GS εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF συκᾶς4808N-APF μου1473P-GS εἰς1519PREP συγκλασμόνN-ASM ἐρευνῶν2045V-PAPNS ἐξηρεύνησεν1830V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔρριψεν4495V-AAI-3S ἐλεύκανεν3021V-IAI-3S κλήματα2814N-APN αὐτῆς846D-GSF

8 θρήνησον2354V-AAD-2S πρός4314PREP με1473P-AS ὑπὲρ5228PREP νύμφην3565N-ASF περιεζωσμένην4024V-RMPAS σάκκον4526N-ASM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM αὐτῆς846D-GSF τὸν3588T-ASM παρθενικόνN-ASM

9 ἐξῆρται1808V-RMI-3S θυσία2378N-NSF καὶ2532CONJ σπονδὴN-NSF ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM κυρίου2962N-GSM πενθεῖτε3996V-PAD-2P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM οἱ3588T-NPM λειτουργοῦντες3008V-PAPNP θυσιαστηρίῳ2379N-DSN

10 ὅτι3754CONJ τεταλαιπώρηκεν5003V-RAI-3S τὰ3588T-NPN πεδίαN-NPN πενθείτω3996V-PAD-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ὅτι3754CONJ τεταλαιπώρηκεν5003V-RAI-3S σῖτος4621N-NSM ἐξηράνθη3583V-API-3S οἶνος3631N-NSM ὠλιγώθηV-API-3S ἔλαιον1637N-NSN

11 ἐξηράνθησαν3583V-API-3P οἱ3588T-NPM γεωργοί1092N-NPM θρηνεῖτε2354V-PAD-2P κτήματα2933N-APN ὑπὲρ5228PREP πυροῦ4448N-GSM καὶ2532CONJ κριθῆς2915N-GSF ὅτι3754CONJ ἀπόλωλεν622V-RAI-3S τρυγητὸςN-NSM ἐξ1537PREP ἀγροῦ68N-GSM

12 3588T-NSF ἄμπελος288N-NSF ἐξηράνθη3583V-API-3S καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF συκαῖ4808N-NPF ὠλιγώθησανV-API-3P ῥόαN-NSF καὶ2532CONJ φοῖνιξ5404N-NSM καὶ2532CONJ μῆλονN-NSN καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ξύλα3586N-NPN τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM ἐξηράνθησαν3583V-API-3P ὅτι3754CONJ ᾔσχυναν153V-AAI-3P χαρὰν5479N-ASF οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM

13 περιζώσασθε4024V-AMD-2P καὶ2532CONJ κόπτεσθε2875V-PMD-2P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM θρηνεῖτε2354V-PAI-2P οἱ3588T-NPM λειτουργοῦντες3008V-PAPNP θυσιαστηρίῳ2379N-DSN εἰσέλθατε1525V-AAD-2P ὑπνώσατεV-AAD-2P ἐν1722PREP σάκκοις4526N-DPM λειτουργοῦντες3008V-PAPNP θεῷ2316N-DSM ὅτι3754CONJ ἀπέσχηκεν568V-RAI-3S ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM θεοῦ2316N-GSM ὑμῶν4771P-GP θυσία2378N-NSF καὶ2532CONJ σπονδήN-NSF

14 ἁγιάσατε37V-AAD-2P νηστείαν3521N-ASF κηρύξατε2784V-AAD-2P θεραπείαν2322N-ASF συναγάγετε4863V-AAD-2P πρεσβυτέρους4245A-APM πάντας3956A-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP γῆν1065N-ASF εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM θεοῦ2316N-GSM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ κεκράξατε2896V-AAD-2P πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM ἐκτενῶς1619ADV

15 ΟἴμμοιINJ οἴμμοιINJ οἴμμοιINJ εἰς1519PREP ἡμέραν2250N-ASF ὅτι3754CONJ ἐγγὺς1451ADV ἡμέρα2250N-NSF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ταλαιπωρία5004N-NSF ἐκ1537PREP ταλαιπωρίας5004N-GSF ἥξει1854V-FAI-3S

16 κατέναντι2713ADV τῶν3588T-GPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM ὑμῶν4771P-GP βρώματα1033N-NPN ἐξωλεθρεύθηV-API-3S ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM θεοῦ2316N-GSM ὑμῶν4771P-GP εὐφροσύνη2167N-NSF καὶ2532CONJ χαρά5479N-NSF

17 ἐσκίρτησαν4640V-AAI-3P δαμάλεις1151N-NPF ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF φάτναις5336N-DPF αὐτῶν846D-GPM ἠφανίσθησαν853V-API-3P θησαυροί2344N-NPM κατεσκάφησαν2679V-API-3P ληνοί3025N-NPF ὅτι3754CONJ ἐξηράνθη3583V-API-3S σῖτος4621N-NSM

18 τί5100I-ASN ἀποθήσομεν659V-FAI-1P ἑαυτοῖς1438D-DPM ἔκλαυσαν2799V-AAI-3P βουκόλιαN-NPN βοῶν1016N-GPM ὅτι3754CONJ οὐχ3364ADV ὑπῆρχεν5225V-IAI-3S νομὴ3542N-NSF αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ποίμνια4168N-NPN τῶν3588T-GPN προβάτων4263N-GPN ἠφανίσθησαν853V-API-3P

19 πρὸς4314PREP σέ4771P-AS κύριε2962N-VSM βοήσομαι994V-FMI-1S ὅτι3754CONJ πῦρ4442N-NSN ἀνήλωσεν355V-AAI-3S τὰ3588T-APN ὡραῖα5611A-APN τῆς3588T-GSF ἐρήμου2048N-GSF καὶ2532CONJ φλὸξ5395N-NSF ἀνῆψεν381V-AAI-3S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ξύλα3586N-APN τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM

20 καὶ2532ADV τὰ3588T-NPN κτήνη2934N-NPN τοῦ3588T-GSN πεδίουN-GSN ἀνέβλεψαν308V-AAI-3P πρὸς4314PREP σέ4771P-AS ὅτι3754CONJ ἐξηράνθησαν3583V-API-3P ἀφέσεις859N-NPF ὑδάτων5204N-GPN καὶ2532CONJ πῦρ4442N-NSN κατέφαγεν2719V-AAI-3S τὰ3588T-APN ὡραῖα5611A-APN τῆς3588T-GSF ἐρήμου2048N-GSF

Κεφάλαιο 2

1 Σαλπίσατε4537V-AAD-2P σάλπιγγι4536N-DSF ἐν1722PREP Σιων4622N-PRI κηρύξατε2784V-AAD-2P ἐν1722PREP ὄρει3735N-DSN ἁγίῳ40A-DSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ συγχυθήτωσαν4797V-APD-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF διότι1360CONJ πάρεστιν3918V-PAI-3S ἡμέρα2250N-NSF κυρίου2962N-GSM ὅτι3754CONJ ἐγγύς1451ADV

2 ἡμέρα2250N-NSF σκότους4655N-GSN καὶ2532CONJ γνόφου1105N-GSM ἡμέρα2250N-NSF νεφέλης3507N-GSF καὶ2532CONJ ὁμίχλης3658N-GSF ὡς3739CONJ ὄρθρος3722N-NSM χυθήσεταιV-FPI-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN λαὸς2992N-NSM πολὺς4183A-NSM καὶ2532CONJ ἰσχυρός2478A-NSM ὅμοιος3664A-NSM αὐτῷ846D-DSM οὐ3364ADV γέγονεν1096V-RAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM αἰῶνος165N-GSM καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτὸν846D-ASM οὐ3364ADV προστεθήσεται4369V-FPI-3S ἕως2193PREP ἐτῶν2094N-GPN εἰς1519PREP γενεὰς1074N-APF γενεῶν1074N-GPF

3 τὰ3588T-NPN ἔμπροσθεν1715PREP αὐτοῦ846D-GSM πῦρ4442N-NSN ἀναλίσκον355V-PAPNS καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM ἀναπτομένη381V-PMPNS φλόξ5395N-NSF ὡς3739CONJ παράδεισος3857N-NSM τρυφῆς5172N-GSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ὄπισθεν3693ADV αὐτοῦ846D-GSM πεδίονN-NSN ἀφανισμοῦ854N-GSM καὶ2532CONJ ἀνασῳζόμενος391V-PMPNS οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S αὐτῷ846D-DSM

4 ὡς3739CONJ ὅρασις3706N-NSF ἵππων2462N-GPM 3588T-NSF ὄψις3799N-NSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἱππεῖς2460N-NPM οὕτως3778ADV καταδιώξονται2614V-FMI-3P

5 ὡς3739CONJ φωνὴ5456N-NSF ἁρμάτων716N-GPN ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF κορυφὰςN-APF τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN ἐξαλοῦνται1814V-FMI-3P καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ φωνὴ5456N-NSF φλογὸς5395N-GSF πυρὸς4442N-GSM κατεσθιούσης2719V-PAPGS καλάμην2562N-ASF καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ λαὸς2992N-NSM πολὺς4183A-NSM καὶ2532CONJ ἰσχυρὸς2478A-NSM παρατασσόμενοςV-PMPNS εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM

6 ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM συντριβήσονται4937V-FPI-3P λαοί2992N-NPM πᾶν3956A-NSN πρόσωπον4383N-NSN ὡς3739CONJ πρόσκαυμαN-NSN χύτραςN-GSF

7 ὡς3739CONJ μαχηταὶN-NPM δραμοῦνται5143V-FMI-3P καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἄνδρες435N-NPM πολεμισταὶN-NPM ἀναβήσονται305V-FMI-3P ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN τείχη5038N-APN καὶ2532CONJ ἕκαστος1538A-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF αὐτοῦ846D-GSM πορεύσεται4198V-FMI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐκκλίνωσιν1578V-PAS-3P τὰς3588T-APF τρίβους5147N-APF αὐτῶν846D-GPM

8 καὶ2532CONJ ἕκαστος1538A-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ἀδελφοῦ80N-GSM αὐτοῦ846D-GSM οὐκ3364ADV ἀφέξεται568V-FMI-3S καταβαρυνόμενοι2599V-PMPNP ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ὅπλοις3696N-DPN αὐτῶν846D-GPM πορεύσονται4198V-FMI-3P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN βέλεσιν956N-DPN αὐτῶν846D-GPM πεσοῦνται4098V-FMI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV συντελεσθῶσιν4931V-APS-3P

9 τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF ἐπιλήμψονταιV-FMI-3P καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN τειχέων5038N-GPN δραμοῦνται5143V-FMI-3P καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF οἰκίας3614N-APF ἀναβήσονται305V-FMI-3P καὶ2532CONJ διὰ1223PREP θυρίδων2376N-GPF εἰσελεύσονται1525V-FMI-3P ὡς3739CONJ κλέπται2812N-NPM

10 πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM συγχυθήσεται4797V-FPI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532CONJ σεισθήσεται4579V-FPI-3S 3588T-NSM οὐρανός3772N-NSM 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF σελήνη4582N-NSF συσκοτάσουσινV-FAI-3P καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἄστρα798N-NPN δύσουσιν1417V-FAI-3P τὸ3588T-ASN φέγγος5338N-ASN αὐτῶν846D-GPM

11 καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM δώσει1325V-FAI-3S φωνὴν5456N-ASF αὐτοῦ846D-GSM πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN δυνάμεως1411N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ πολλή4183A-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S σφόδρα4970ADV 3588T-NSF παρεμβολὴ3925N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ἰσχυρὰ2478A-NPN ἔργα2041N-NPN λόγων3056N-GPM αὐτοῦ846D-GSM διότι1360CONJ μεγάλη3173A-NSF 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM μεγάλη3173A-NSF καὶ2532CONJ ἐπιφανὴς2016A-NSF σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ τίς5100I-NSM ἔσται1510V-FMI-3S ἱκανὸς2425A-NSM αὐτῇ846D-DSF

12 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὑμῶν4771P-GP Ἐπιστράφητε1994V-APD-2P πρός4314PREP με1473P-AS ἐξ1537PREP ὅλης3650A-GSF τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐν1722PREP νηστείᾳ3521N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP κλαυθμῷ2805N-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP κοπετῷ2870N-DSM

13 καὶ2532CONJ διαρρήξατε1284V-AMD-2P τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ μὴ3165ADV τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐπιστράφητε1994V-APD-2P πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM ὑμῶν4771P-GP ὅτι3754CONJ ἐλεήμων1655A-NSM καὶ2532CONJ οἰκτίρμων3629A-NSM ἐστίν1510V-PAI-3S μακρόθυμος3116A-NSM καὶ2532CONJ πολυέλεοςA-NSM καὶ2532CONJ μετανοῶν3340V-PAPNS ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF κακίαις2549N-DPF

14 τίς5100I-NSM οἶδεν1492V-RAI-3S εἰ1487CONJ ἐπιστρέψει1994V-FAI-3S καὶ2532CONJ μετανοήσει3340V-FAI-3S καὶ2532CONJ ὑπολείψεται5275V-FMI-3S ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM εὐλογίαν2129N-ASF θυσίαν2378N-ASF καὶ2532CONJ σπονδὴνN-ASF κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP

15 σαλπίσατε4537V-AAD-2P σάλπιγγι4536N-DSF ἐν1722PREP Σιων4622N-PRI ἁγιάσατε37V-AAD-2P νηστείαν3521N-ASF κηρύξατε2784V-AAD-2P θεραπείαν2322N-ASF

16 συναγάγετε4863V-AAD-2P λαόν2992N-ASM ἁγιάσατε37V-AAD-2P ἐκκλησίαν1577N-ASF ἐκλέξασθε1586V-AMD-2P πρεσβυτέρους4245A-APM συναγάγετε4863V-AAD-2P νήπια3516A-APN θηλάζοντα2337V-PAPAP μαστούς3149N-APM ἐξελθάτω1831V-AAD-3S νυμφίος3566N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κοιτῶνος2846N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ νύμφη3565N-NSF ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM παστοῦN-GSM αὐτῆς846D-GSF

17 ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῆς3588T-GSF κρηπῖδοςN-GSF τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN κλαύσονται2799V-FMI-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM οἱ3588T-NPM λειτουργοῦντες3008V-PAPNP κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ ἐροῦσιν2046V-FAI-3P Φεῖσαι5339V-AMD-2S κύριε2962N-VSM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ μὴ3165ADV δῷς1325V-AAS-2S τὴν3588T-ASF κληρονομίαν2817N-ASF σου4771P-GS εἰς1519PREP ὄνειδος3681N-ASN τοῦ3588T-GSN κατάρξαιV-AAN αὐτῶν846D-GPM ἔθνη1484N-APN ὅπως3704CONJ μὴ3165ADV εἴπωσιν3004V-AAS-3P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN Ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM αὐτῶν846D-GPM

18 Καὶ2532CONJ ἐζήλωσεν2206V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐφείσατο5339V-ANI-3S τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

19 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM αὐτοῦ846D-GSM Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐξαποστέλλω1821V-PAI-1S ὑμῖν4771P-DP τὸν3588T-ASM σῖτον4621N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶνον3631N-ASM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἔλαιον1637N-ASN καὶ2532CONJ ἐμπλησθήσεσθε1705V-FPI-2P αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV δώσω1325V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP οὐκέτι3765ADV εἰς1519PREP ὀνειδισμὸν3680N-ASM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσι1484N-DPN

20 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἀπὸ575PREP βορρᾶ1005N-GSM ἐκδιώξω1559V-FAI-1S ἀφ575PREP ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐξώσω1856V-FAI-1S αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF ἄνυδρον504A-ASF καὶ2532CONJ ἀφανιῶ853V-FAI-1S τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF τὴν3588T-ASF πρώτην4413A-ASF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF θάλασσαν2281N-ASF τὴν3588T-ASF ἐσχάτην2078A-ASF καὶ2532CONJ ἀναβήσεται305V-FMI-3S 3588T-NSF σαπρίαN-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀναβήσεται305V-FMI-3S 3588T-NSM βρόμοςN-NSM αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ἐμεγάλυνεν3170V-AAI-3S τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN αὐτοῦ846D-GSM

21 θάρσει2293V-PAD-2S γῆ1065N-VSF χαῖρε5463V-PAD-2S καὶ2532CONJ εὐφραίνου2165V-PMD-2S ὅτι3754CONJ ἐμεγάλυνεν3170V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN

22 θαρσεῖτε2293V-PAD-2P κτήνη2934N-VPN τοῦ3588T-GSN πεδίουN-GSN ὅτι3754CONJ βεβλάστηκεν985V-RAI-3S πεδίαN-APN τῆς3588T-GSF ἐρήμου2048N-GSF ὅτι3754CONJ ξύλον3586N-NSN ἤνεγκεν5342V-AAI-3S τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM αὐτοῦ846D-GSN ἄμπελος288N-NSF καὶ2532CONJ συκῆ4808N-NSF ἔδωκαν1325V-AAI-3P τὴν3588T-ASF ἰσχὺν2479N-ASF αὐτῶν846D-GPF

23 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN Σιων4622N-PRI χαίρετε5463V-PAD-2P καὶ2532CONJ εὐφραίνεσθε2165V-PMD-2P ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM θεῷ2316N-DSM ὑμῶν4771P-GP διότι1360CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S ὑμῖν4771P-DP τὰ3588T-APN βρώματα1033N-APN εἰς1519PREP δικαιοσύνην1343N-ASF καὶ2532CONJ βρέξει1026V-FAI-3S ὑμῖν4771P-DP ὑετὸν5205N-ASM πρόιμον4406A-ASM καὶ2532CONJ ὄψιμον3797A-ASM καθὼς2531ADV ἔμπροσθεν1715ADV

24 καὶ2532CONJ πλησθήσονται4130V-FPI-3P αἱ3588T-NPF ἅλωνες257N-NPF σίτου4621N-GSM καὶ2532CONJ ὑπερεκχυθήσονταιV-FPI-3P αἱ3588T-NPF ληνοὶ3025N-NPF οἴνου3631N-GSM καὶ2532CONJ ἐλαίου1637N-GSN

25 καὶ2532CONJ ἀνταποδώσω467V-FAI-1S ὑμῖν4771P-DP ἀντὶ473PREP τῶν3588T-GPN ἐτῶν2094N-GPN ὧν3739 R-GPN κατέφαγεν2719V-AAI-3S 3588T-NSF ἀκρὶς200N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM βροῦχοςN-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἐρυσίβηN-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF κάμπη2578N-NSF 3588T-NSF δύναμίς1411N-NSF μου1473P-GS 3588T-NSF μεγάλη3173A-NSF ἣν3739 R-ASF ἐξαπέστειλα1821V-AAI-1S εἰς1519PREP ὑμᾶς4771P-AP

26 καὶ2532CONJ φάγεσθε2068V-FMI-2P ἐσθίοντες2068V-PAPNP καὶ2532CONJ ἐμπλησθήσεσθε1705V-FPI-2P καὶ2532CONJ αἰνέσετε134V-FAI-2P τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ὑμῶν4771P-GP 3739 R-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP θαυμάσια2297A-APN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV καταισχυνθῇ2617V-APS-3S 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

27 καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεσθε1921V-FMI-2P ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἔτι2089ADV πλὴν4133ADV ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV καταισχυνθῶσιν2617V-APS-3P οὐκέτι3765ADV πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

28 Καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ ἐκχεῶ1632V-FAI-1S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN πνεύματός4151N-GSN μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF σάρκα4561N-ASF καὶ2532CONJ προφητεύσουσιν4395V-FAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF θυγατέρες2364N-NPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πρεσβύτεροι4245A-NPM ὑμῶν4771P-GP ἐνύπνια1798N-APN ἐνυπνιασθήσονται1797V-FPI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM νεανίσκοι3495N-NPM ὑμῶν4771P-GP ὁράσεις3706N-APF ὄψονται3708V-FMI-3P

29 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM δούλους1401N-APM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF δούλας1399N-APF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF ἐκχεῶ1632V-FAI-1S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN πνεύματός4151N-GSN μου1473P-GS

30 καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S τέρατα5059N-ASN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οὐρανῷ3772N-DSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αἷμα129N-ASN καὶ2532CONJ πῦρ4442N-ASN καὶ2532CONJ ἀτμίδα822N-ASF καπνοῦ2586N-GSM

31 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM μεταστραφήσεται3344V-FPI-3S εἰς1519PREP σκότος4655N-ASN καὶ2532CONJ 3588T-NSF σελήνη4582N-NSF εἰς1519PREP αἷμα129N-ASN πρὶν4250ADV ἐλθεῖν2064V-AAN ἡμέραν2250N-ASF κυρίου2962N-GSM τὴν3588T-ASF μεγάλην3173A-ASF καὶ2532CONJ ἐπιφανῆ2016A-ASF

32 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S πᾶς3956A-NSM ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT ἐπικαλέσηται1941V-AMS-3S τὸ3588T-ASN ὄνομα3686N-ASN κυρίου2962N-GSM σωθήσεται4982V-FPI-3S ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ὄρει3735N-DSN Σιων4622N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἔσται1510V-FMI-3S ἀνασῳζόμενος391V-PMPNS καθότι2530ADV εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ εὐαγγελιζόμενοι2097V-PMPNP οὓς3739 R-APM κύριος2962N-NSM προσκέκληται4341V-RMI-3S

Κεφάλαιο 3

1 Διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM ὅταν3752ADV ἐπιστρέψω1994V-FAI-1S τὴν3588T-ASF αἰχμαλωσίαν161N-ASF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ Ιερουσαλημ2419N-PRI

2 καὶ2532CONJ συνάξω4863V-FAI-1S πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN καὶ2532CONJ κατάξω2609V-FAI-1S αὐτὰ846D-APN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κοιλάδαN-ASF Ιωσαφατ2498N-PRI καὶ2532CONJ διακριθήσομαι1252V-FPI-1S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM ἐκεῖ1563ADV ὑπὲρ5228PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF κληρονομίας2817N-GSF μου1473P-GS Ισραηλ2474N-PRI οἳ3739 R-NPM διεσπάρησαν1289V-API-3P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF μου1473P-GS καταδιείλαντο2507V-AMI-3P

3 καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἔβαλον906V-AAI-3P κλήρους2819N-APM καὶ2532CONJ ἔδωκαν1325V-AAI-3P τὰ3588T-APN παιδάρια3808N-APN πόρναις4204N-DPF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN κοράσια2877N-APN ἐπώλουν4453V-IAI-3P ἀντὶ473PREP οἴνου3631N-GSM καὶ2532CONJ ἔπινον4095V-IAI-3P

4 καὶ2532CONJ τί5100I-ASN καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP ἐμοί1473P-DS Τύρος5184N-PRI καὶ2532CONJ Σιδὼν4605N-PRI καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF Γαλιλαία1056N-NSF ἀλλοφύλων246A-GPM μὴ3165ADV ἀνταπόδομα468N-ASN ὑμεῖς4771P-NP ἀνταποδίδοτέ467V-PAI-2P μοι1473P-DS 2228CONJ μνησικακεῖτεV-PAI-2P ὑμεῖς4771P-NP ἐπ1909PREP ἐμοὶ1473P-DS ὀξέωςADV καὶ2532CONJ ταχέως5030ADV ἀνταποδώσω467V-FAI-1S τὸ3588T-ASN ἀνταπόδομα468N-ASN ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP κεφαλὰς2776N-APF ὑμῶν4771P-GP

5 ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM τὸ3588T-ASN ἀργύριόν694N-ASN μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN χρυσίον5553N-ASN μου1473P-GS ἐλάβετε2983V-AAI-2P καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐπίλεκτάA-APN μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN καλὰ2570A-APN εἰσηνέγκατε1533V-AAI-2P εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM ναοὺς3485N-APM ὑμῶν4771P-GP

6 καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ιερουσαλημ2419N-PRI ἀπέδοσθε591V-AMI-2P τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM τῶν3588T-GPF Ἑλλήνων1672N-GPF ὅπως3704CONJ ἐξώσητε1856V-AAS-2P αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ὁρίων3725N-GPN αὐτῶν846D-GPM

7 ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐξεγείρω1825V-PAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM οὗ3739 R-GSM ἀπέδοσθε591V-AMI-2P αὐτοὺς846D-APM ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἀνταποδώσω467V-FAI-1S τὸ3588T-ASN ἀνταπόδομα468N-ASN ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP κεφαλὰς2776N-APF ὑμῶν4771P-GP

8 καὶ2532CONJ ἀποδώσομαι591V-FMI-1S τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF υἱῶν5207N-GPM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἀποδώσονται591V-FMI-3P αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP αἰχμαλωσίαν161N-ASF εἰς1519PREP ἔθνος1484N-ASN μακρὰν3112ADV ἀπέχον568V-PAPAS ὅτι3754CONJ κύριος2962N-NSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S

9 Κηρύξατε2784V-AAD-2P ταῦτα3778D-APN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN ἁγιάσατε37V-AAD-2P πόλεμον4171N-ASM ἐξεγείρατε1825V-AAD-2P τοὺς3588T-APM μαχητάςN-APM προσαγάγετε4317V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἀναβαίνετε305V-PAD-2P πάντες3956A-NPM ἄνδρες435N-NPM πολεμισταίN-NPM

10 συγκόψατεV-AAD-2P τὰ3588T-APN ἄροτρα723N-APN ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP ῥομφαίας4501N-APF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN δρέπανα1407N-APN ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP σειρομάσταςN-APM 3588T-NSM ἀδύνατος102A-NSM λεγέτω3004V-PAD-3S ὅτι3754CONJ Ἰσχύω2480V-PAI-3S ἐγώ1473P-NS

11 συναθροίζεσθε4867V-PMD-2P καὶ2532CONJ εἰσπορεύεσθε1531V-PMD-2P πάντα3956A-ASN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN κυκλόθεν2943ADV καὶ2532CONJ συνάχθητε4863V-APD-2P ἐκεῖ1563ADV 3588T-NSM πραὺς4239N-NSM ἔστω1510V-PAD-3S μαχητήςN-NSM

12 ἐξεγειρέσθωσαν1825V-PMD-3P καὶ2532CONJ ἀναβαινέτωσαν305V-PAD-3P πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ἔθνη1484N-NPN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κοιλάδαN-ASF Ιωσαφατ2498N-PRI διότι1360CONJ ἐκεῖ1563ADV καθιῶ2523V-FAI-1S τοῦ3588T-GSN διακρῖναι1252V-AAN πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN κυκλόθεν2943ADV

13 ἐξαποστείλατε1821V-AAD-2P δρέπανα1407N-APN ὅτι3754CONJ παρέστηκεν3936V-RAI-3S τρύγητοςN-NSM εἰσπορεύεσθε1531V-PMD-2P πατεῖτε3961V-PAD-2P διότι1360CONJ πλήρης4134A-NSF 3588T-NSF ληνός3025N-NSF ὑπερεκχεῖταιV-PMI-3S τὰ3588T-NPN ὑπολήνια5276N-NPN ὅτι3754CONJ πεπλήθυνται4129V-RMI-3P τὰ3588T-NPN κακὰ2556A-NPN αὐτῶν846D-GPM

14 ἦχοι2279N-NPM ἐξήχησαν1837V-AAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλάδιN-DSF τῆς3588T-GSF δίκης1349N-GSF ὅτι3754CONJ ἐγγὺς1451ADV ἡμέρα2250N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF κοιλάδιN-DSF τῆς3588T-GSF δίκης1349N-GSF

15 3588T-NSM ἥλιος2246N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF σελήνη4582N-NSF συσκοτάσουσινV-FAI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀστέρες792N-NPM δύσουσιν1417V-FAI-3P φέγγος5338N-ASN αὐτῶν846D-GPM

16 3588T-NSM δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM ἐκ1537PREP Σιων4622N-PRI ἀνακεκράξεται349V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἐξ1537PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI δώσει1325V-FAI-3S φωνὴν5456N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ σεισθήσεται4579V-FPI-3S 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF 3588T-NSM δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM φείσεται5339V-FMI-3S τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐνισχύσει1765V-FAI-3S κύριος2962N-NSM τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM Ισραηλ2474N-PRI

17 καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεσθε1921V-FMI-2P διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὑμῶν4771P-GP 3588T-NSM κατασκηνῶν2681V-PAPNS ἐν1722PREP Σιων4622N-PRI ἐν1722PREP ὄρει3735N-DSN ἁγίῳ40A-DSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S Ιερουσαλημ2419N-PRI πόλις4172N-NSF ἁγία40A-NSF καὶ2532CONJ ἀλλογενεῖς241A-NPM οὐ3364ADV διελεύσονται1330V-FMI-3P δι1223PREP αὐτῆς846D-GSF οὐκέτι3765ADV

18 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐκείνῃ1565D-DSF ἀποσταλάξειV-FAI-3S τὰ3588T-NPN ὄρη3735N-NPN γλυκασμόνN-ASM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM βουνοὶ1015N-NPM ῥυήσονται4482V-FMI-3P γάλα1051N-ASN καὶ2532CONJ πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF ἀφέσεις859N-NPF Ιουδα2448N-PRI ῥυήσονται4482V-FMI-3P ὕδατα5204N-APN καὶ2532CONJ πηγὴ4077N-NSF ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM κυρίου2962N-GSM ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S καὶ2532CONJ ποτιεῖ4222V-FAI-3S τὸν3588T-ASM χειμάρρουν5493A-ASM τῶν3588T-GPM σχοίνωνN-GPM

19 Αἴγυπτος125N-NSF εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF Ιδουμαία2401N-NSF εἰς1519PREP πεδίονN-ASN ἀφανισμοῦ854N-GSM ἔσται1510V-FMI-3S ἐξ1537PREP ἀδικιῶν93N-GPF υἱῶν5207N-GPM Ιουδα2448N-PRI ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ἐξέχεαν1632V-AAI-3P αἷμα129N-ASN δίκαιον1342A-ASN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF αὐτῶν846D-GPM

20 3588T-NSF δὲ1161PRT Ιουδαία2449N-NSF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM κατοικηθήσεται2730V-FPI-3S καὶ2532CONJ Ιερουσαλημ2419N-PRI εἰς1519PREP γενεὰς1074N-APF γενεῶν1074N-GPF

21 καὶ2532CONJ ἐκδικήσω1556V-FAI-1S τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀθῳώσωV-FAI-1S καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM κατασκηνώσει2681V-FAI-3S ἐν1722PREP Σιων4622N-PRI

Содержание