Ιεζεκιήλ

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN τριακοστῷA-DSN ἔτει2094N-DSN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τετάρτῳ5067A-DSM μηνὶ3303N-DSM πέμπτῃ3991A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἤμην1510V-IAI-1S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM τοῦ3588T-GSM ΧοβαρN-PRI καὶ2532CONJ ἠνοίχθησαν455V-API-3P οἱ3588T-NPM οὐρανοί3772N-NPM καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S ὁράσεις3706N-APF θεοῦ2316N-GSM

2 πέμπτῃ3991A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνός3303N-GSM [τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN ἔτος2094N-NSN τὸ3588T-NSN πέμπτον3991A-NSN τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ΙωακιμN-PRI

3 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP ΙεζεκιηλN-PRI υἱὸν5207N-ASM ΒουζιN-PRI τὸν3588T-ASM ἱερέα2409N-ASM ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Χαλδαίων5466N-GPM ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM τοῦ3588T-GSM ΧοβαρN-PRI καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM

4 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ πνεῦμα4151N-NSN ἐξαῖρον1808V-PAPNS ἤρχετο757V-IMI-3S ἀπὸ575PREP βορρᾶ1005N-GSM καὶ2532CONJ νεφέλη3507N-NSF μεγάλη3173A-NSF ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ φέγγος5338N-NSN κύκλῳ2945N-DSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πῦρ4442N-NSN ἐξαστράπτον1823V-PAPNS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM μέσῳ3319A-DSN αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ ὅρασις3706N-NSF ἠλέκτρουN-GSN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN καὶ2532CONJ φέγγος5338N-ASN ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM

5 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN μέσῳ3319A-DSN ὡς3739CONJ ὁμοίωμα3667N-NSN τεσσάρων5064A-GPN ζῴων2226N-GPN καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ὅρασις3706N-NSF αὐτῶν846D-GPN ὁμοίωμα3667N-NSN ἀνθρώπου444N-GSM ἐπ1909PREP αὐτοῖς846D-DPN

6 καὶ2532CONJ τέσσαρα5064A-NPN πρόσωπα4383N-NPN τῷ3588T-DSN ἑνί1519A-DSN καὶ2532CONJ τέσσαρες5064A-NPF πτέρυγες4420N-NPF τῷ3588T-DSN ἑνί1519A-DSN

7 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN σκέλη4628N-NPN αὐτῶν846D-GPN ὀρθά3717A-NPN καὶ2532CONJ πτερωτοὶA-NPM οἱ3588T-NPM πόδες4228N-NPM αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ σπινθῆρεςN-NPM ὡς3739CONJ ἐξαστράπτων1823V-PAPNS χαλκός5475N-NSM καὶ2532CONJ ἐλαφραὶ1645A-NPF αἱ3588T-NPF πτέρυγες4420N-NPF αὐτῶν846D-GPN

8 καὶ2532CONJ χεὶρ5495N-NSF ἀνθρώπου444N-GSM ὑποκάτωθενADV τῶν3588T-GPF πτερύγων4420N-GPF αὐτῶν846D-GPN ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN τέσσαρα5064A-APN μέρη3313N-APN αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN πρόσωπα4383N-NPN αὐτῶν846D-GPN τῶν3588T-GPN τεσσάρων5064A-GPN

9 οὐκ3364ADV ἐπεστρέφοντο1994V-IMI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN βαδίζεινV-PAN αὐτά846D-APN ἕκαστον1538A-NSN κατέναντι2713ADV τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPN ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P

10 καὶ2532CONJ ὁμοίωσις3669N-NSF τῶν3588T-GPN προσώπων4383N-GPN αὐτῶν846D-GPN πρόσωπον4383N-NSN ἀνθρώπου444N-GSM καὶ2532CONJ πρόσωπον4383N-NSN λέοντος3023N-GSM ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPN τοῖς3588T-DPN τέσσαρσιν5064A-DPN καὶ2532CONJ πρόσωπον4383N-NSN μόσχου3448N-GSM ἐξ1537PREP ἀριστερῶν710A-GPN τοῖς3588T-DPN τέσσαρσιν5064A-DPN καὶ2532CONJ πρόσωπον4383N-NSN ἀετοῦ105N-GSM τοῖς3588T-DPN τέσσαρσιν5064A-DPN

11 καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πτέρυγες4420N-NPF αὐτῶν846D-GPN ἐκτεταμέναι1614V-RMPNP ἄνωθεν509ADV τοῖς3588T-DPN τέσσαρσιν5064A-DPN ἑκατέρῳA-DSN δύο1417N-NUI συνεζευγμέναι4801V-RPPNP πρὸς4314PREP ἀλλήλας240D-APF καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI ἐπεκάλυπτον1943V-IAI-3P ἐπάνω1883ADV τοῦ3588T-GSN σώματος4983N-GSN αὐτῶν846D-GPN

12 καὶ2532CONJ ἑκάτερονA-NSN κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSN ἐπορεύετο4198V-IMI-3S οὗ3739 R-GSN ἂν302PRT ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN πορευόμενον4198V-PMPNS ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπέστρεφον1994V-IAI-3P

13 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῶν3588T-GPN ζῴων2226N-GPN ὅρασις3706N-NSF ὡς3739CONJ ἀνθράκων440N-GPM πυρὸς4442N-GSN καιομένων2545V-PMPGP ὡς3739CONJ ὄψις3799N-NSF λαμπάδων2985N-GPF συστρεφομένων4962V-PPPGP ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPN ζῴων2226N-GPN καὶ2532CONJ φέγγος5338N-ASN τοῦ3588T-GSN πυρός4442N-GSN καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN ἐξεπορεύετο1607V-IMI-3S ἀστραπή796N-NSF

14  

15 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ τροχὸς5164N-NSM εἷς1519A-NSM ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐχόμενος2192V-PMPNS τῶν3588T-GPN ζῴων2226N-GPN τοῖς3588T-DPN τέσσαρσιν5064A-DPN

16 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN εἶδος1491N-NSN τῶν3588T-GPM τροχῶν5164N-GPM ὡς3739CONJ εἶδος1491N-NSN θαρσιςN-PRI καὶ2532CONJ ὁμοίωμα3667N-NSN ἓν1519A-NSN τοῖς3588T-DPN τέσσαρσιν5064A-DPN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἔργον2041N-NSN αὐτῶν846D-GPM ἦν1510V-IAI-3S καθὼς2531ADV ἂν302PRT εἴη1510V-PAO-3S τροχὸς5164N-NSM ἐν1722PREP τροχῷ5164N-DSM

17 ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN τέσσαρα5064A-APN μέρη3313N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P οὐκ3364ADV ἐπέστρεφον1994V-IAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πορεύεσθαι4198V-PMN αὐτὰ846D-APN

18 οὐδ3761CONJ οἱ3588T-NPM νῶτοι3558N-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ὕψος5311N-NSN ἦν1510V-IAI-3S αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S αὐτά846D-APN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM νῶτοι3558N-NPM αὐτῶν846D-GPM πλήρεις4134A-NPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM κυκλόθεν2943ADV τοῖς3588T-DPM τέσσαρσιν5064A-DPM

19 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πορεύεσθαι4198V-PMN τὰ3588T-APN ζῷα2226N-APN ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P οἱ3588T-NPM τροχοὶ5164N-NPM ἐχόμενοι2192V-PMPNP αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐξαίρειν1808V-PAN τὰ3588T-APN ζῷα2226N-APN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐξῄροντο1808V-IMI-3P οἱ3588T-NPM τροχοί5164N-NPM

20 οὗ3739 R-GSM ἂν302PRT ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF νεφέλη3507N-NSF ἐκεῖ1563ADV τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN τοῦ3588T-GSN πορεύεσθαι4198V-PMN ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P τὰ3588T-NPN ζῷα2226N-NPN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τροχοὶ5164N-NPM καὶ2532CONJ ἐξῄροντο1808V-IMI-3P σὺν4862PREP αὐτοῖς846D-DPM διότι1360CONJ πνεῦμα4151N-NSN ζωῆς2222N-GSF ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM τροχοῖς5164N-DPM

21 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πορεύεσθαι4198V-PMN αὐτὰ846D-APN ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἑστάναι2476V-RAN αὐτὰ846D-APN εἱστήκεισαν2476V-YAI-3P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐξαίρειν1808V-PAN αὐτὰ846D-APN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐξῄροντο1808V-IMI-3P σὺν4862PREP αὐτοῖς846D-DPN ὅτι3754CONJ πνεῦμα4151N-NSN ζωῆς2222N-GSF ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM τροχοῖς5164N-DPM

22 καὶ2532CONJ ὁμοίωμα3667N-NSN ὑπὲρ5228PREP κεφαλῆς2776N-GSF αὐτοῖς846D-DPM τῶν3588T-GPN ζῴων2226N-GPN ὡσεὶ5616CONJ στερέωμα4733N-NSN ὡς3739CONJ ὅρασις3706N-NSF κρυστάλλου2930N-GSM ἐκτεταμένον1614V-RPPNS ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPF πτερύγων4420N-GPF αὐτῶν846D-GPN ἐπάνωθενADV

23 καὶ2532CONJ ὑποκάτω5270PREP τοῦ3588T-GSN στερεώματος4733N-GSN αἱ3588T-NPF πτέρυγες4420N-NPF αὐτῶν846D-GPN ἐκτεταμέναι1614V-RMPNP πτερυσσόμεναιV-PMPNP ἑτέρα2087A-NSF τῇ3588T-DSF ἑτέρᾳ2087A-DSF ἑκάστῳ1538A-DSM δύο1417N-NUI συνεζευγμέναι4801V-RPPNP ἐπικαλύπτουσαι1943V-PAPNP τὰ3588T-APN σώματα4983N-APN αὐτῶν846D-GPN

24 καὶ2532CONJ ἤκουον191V-IAI-1S τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF τῶν3588T-GPF πτερύγων4420N-GPF αὐτῶν846D-GPN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πορεύεσθαι4198V-PMN αὐτὰ846D-APN ὡς3739CONJ φωνὴν5456N-ASF ὕδατος5204N-GSN πολλοῦ4183A-GSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἑστάναι2476V-RAN αὐτὰ846D-APN κατέπαυον2664V-IAI-3P αἱ3588T-NPF πτέρυγες4420N-NPF αὐτῶν846D-GPN

25 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ φωνὴ5456N-NSF ὑπεράνωθενADV τοῦ3588T-GSN στερεώματος4733N-GSN τοῦ3588T-GSM ὄντος1510V-PAPGS ὑπὲρ5228PREP κεφαλῆς2776N-GSF αὐτῶν846D-GPN

26 ὡς3739CONJ ὅρασις3706N-NSF λίθου3037N-GSM σαπφείρου4552N-GSF ὁμοίωμα3667N-NSN θρόνου2362N-GSM ἐπ1909PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN ὁμοιώματος3667N-GSN τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM ὁμοίωμα3667N-NSN ὡς3739CONJ εἶδος1491N-NSN ἀνθρώπου444N-GSM ἄνωθεν509ADV

27 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S ὡς3739CONJ ὄψιν3799N-ASF ἠλέκτρουN-GSN ἀπὸ575PREP ὁράσεως3706N-GSF ὀσφύος3751N-GSF καὶ2532CONJ ἐπάνω1883ADV καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP ὁράσεως3706N-GSF ὀσφύος3751N-GSF καὶ2532CONJ ἕως2193ADV κάτω2736ADV εἶδον3708V-AAI-1S ὡς3739CONJ ὅρασιν3706N-ASF πυρὸς4442N-GSN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN φέγγος5338N-ASN αὐτοῦ846D-GSM κύκλῳ2945N-DSM

28 ὡς3739CONJ ὅρασις3706N-NSF τόξου5115N-GSN ὅταν3752ADV 1510V-PAS-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF νεφέλῃ3507N-DSF ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF ὑετοῦ5205N-GSM οὕτως3778ADV 3588T-NSF στάσις4714N-NSF τοῦ3588T-GSN φέγγους5338N-GSN κυκλόθεν2943ADV αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF ὅρασις3706N-NSF ὁμοιώματος3667N-GSN δόξης1391N-GSF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ πίπτω4098V-PAI-1S ἐπὶ1909PREP πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἤκουσα191V-AAI-1S φωνὴν5456N-ASF λαλοῦντος2980V-PAPGS

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM στῆθι2476V-AAD-2S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM σου4771P-GS καὶ2532CONJ λαλήσω2980V-FAI-1S πρὸς4314PREP σέ4771P-AS

2 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS πνεῦμα4151N-NSN καὶ2532CONJ ἀνέλαβέν353V-AAI-3S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐξῆρέν1808V-AAI-3S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἔστησέν2476V-AAI-3S με1473P-AS ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἤκουον191V-IAI-1S αὐτοῦ846D-GSM λαλοῦντος2980V-PAPGS πρός4314PREP με1473P-AS

3 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐξαποστέλλω1821V-PAI-1S ἐγώ1473P-NS σε4771P-AS πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI τοὺς3588T-APM παραπικραίνοντάς3893V-PAPAP με1473P-AS οἵτινες3748RI-NPM παρεπίκρανάν3893V-AAI-3P με1473P-AS αὐτοὶ846D-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF σήμερον4594ADV ἡμέρας2250N-GSF

4 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

5 Ἐὰν1437CONJ ἄρα685PRT ἀκούσωσιν191V-AAS-3P 2228CONJ πτοηθῶσιν4422V-APS-3P διότι1360CONJ οἶκος3624N-NSM παραπικραίνων3893V-PAPNS ἐστίν1510V-PAI-3S , καὶ2532CONJ γνώσονται1097V-FMI-3P ὅτι3754CONJ προφήτης4396N-NSM εἶ1510V-PAI-2S σὺ4771P-NS ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῶν846D-GPM

6 καὶ2532CONJ σύ4771P-NS υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM μὴ3165ADV φοβηθῇς5399V-APS-2S αὐτοὺς846D-APM μηδὲ3366CONJ ἐκστῇς1839V-AAS-2S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM διότι1360CONJ παροιστρήσουσιV-FAI-3P καὶ2532CONJ ἐπισυστήσονταιV-FMI-3P ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS κύκλῳ2945N-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN σκορπίων4651N-GPM σὺ4771P-NS κατοικεῖς2730V-PAI-2S τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM αὐτῶν846D-GPM μὴ3165ADV φοβηθῇς5399V-APS-2S καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM μὴ3165ADV ἐκστῇς1839V-AAS-2S διότι1360CONJ οἶκος3624N-NSM παραπικραίνων3893V-PAPNS ἐστίν1510V-PAI-3S

7 καὶ2532CONJ λαλήσεις2980V-FAI-3S τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM μου1473P-GS πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM ἐὰν1437CONJ ἄρα685PRT ἀκούσωσιν191V-AAS-3P 2228CONJ πτοηθῶσιν4422V-APS-3P διότι1360CONJ οἶκος3624N-NSM παραπικραίνων3893V-PAPNS ἐστίν1510V-PAI-3S

8 καὶ2532CONJ σύ4771P-NS υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM ἄκουε191V-PAD-2S τοῦ3588T-GSM λαλοῦντος2980V-PAPGS πρὸς4314PREP σέ4771P-AS μὴ3165ADV γίνου1096V-PMD-2S παραπικραίνων3893V-PAPNS καθὼς2531ADV 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM 3588T-NSM παραπικραίνων3893V-PAPNS χάνεV-AAD-2S τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ φάγε2068V-AAD-2S 3739 R-APN ἐγὼ1473P-NS δίδωμί1325V-PAI-1S σοι4771P-DS

9 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ χεὶρ5495N-NSF ἐκτεταμένη1614V-RMPNS πρός4314PREP με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF κεφαλὶς2777N-NSF βιβλίου975N-GSN

10 καὶ2532CONJ ἀνείλησενV-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἐνώπιον1799PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF γεγραμμένα1125V-RPPNP ἦν1510V-IAI-3S τὰ3588T-NPN ὄπισθεν3693ADV καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἔμπροσθεν1715ADV καὶ2532CONJ ἐγέγραπτο1125V-YPI-3S εἰς1519PREP αὐτὴν846D-ASF θρῆνος2355N-NSM καὶ2532CONJ μέλος3196N-NSN καὶ2532CONJ οὐαί3759INJ

Κεφάλαιο 3

1 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM κατάφαγε2719V-AAD-2S τὴν3588T-ASF κεφαλίδα2777N-ASF ταύτην3778D-ASF καὶ2532CONJ πορεύθητι4198V-APD-2S καὶ2532CONJ λάλησον2980V-AAD-2S τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI

2 καὶ2532CONJ διήνοιξα1272V-AAI-1S τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐψώμισέν5595V-AAI-3S με1473P-AS τὴν3588T-ASF κεφαλίδα2777N-ASF

3 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM τὸ3588T-NSN στόμα4750N-NSN σου4771P-GS φάγεται2068V-FMI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSF κοιλία2836N-NSF σου4771P-GS πλησθήσεται4130V-FPI-3S τῆς3588T-GSF κεφαλίδος2777N-GSF ταύτης3778D-GSF τῆς3588T-GSF δεδομένης1325V-RPPGS εἰς1519PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ ἔφαγον2068V-AAI-1S αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στόματί4750N-DSN μου1473P-GS ὡς3739CONJ μέλι3192N-NSN γλυκάζονV-PAPNS

4 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM βάδιζεV-PAD-2S εἴσελθε1525V-AAD-2S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ λάλησον2980V-AAD-2S τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM μου1473P-GS πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM

5 διότι1360CONJ οὐ3364ADV πρὸς4314PREP λαὸν2992N-ASM βαθύχειλονA-ASM καὶ2532CONJ βαρύγλωσσονA-ASM σὺ4771P-NS ἐξαποστέλλῃ1821V-FMI-2S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

6 οὐδὲ3761CONJ πρὸς4314PREP λαοὺς2992N-APM πολλοὺς4183A-APM ἀλλοφώνουςA-APM 2228CONJ ἀλλογλώσσουςA-APM οὐδὲ3761CONJ στιβαροὺςA-APM τῇ3588T-DSF γλώσσῃ1100N-DSF ὄντας1510V-PAPAP ὧν3739 R-GPM οὐκ3364ADV ἀκούσῃ191V-FMI-2S τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ εἰ1487CONJ πρὸς4314PREP τοιούτους5108A-APM ἐξαπέστειλά1821V-AAI-1S σε4771P-AS οὗτοι3778D-NPM ἂν302PRT εἰσήκουσάν1522V-AAI-3P σου4771P-GS

7 3588T-NSM δὲ1161PRT οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI οὐ3364ADV μὴ3165ADV θελήσωσιν2309V-AAS-3P εἰσακοῦσαί1522V-AAN σου4771P-GS διότι1360CONJ οὐ3364ADV βούλονται1014V-PMI-3P εἰσακούειν1522V-PAN μου1473P-GS ὅτι3754CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI φιλόνεικοί5380A-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P καὶ2532CONJ σκληροκάρδιοιA-NPM

8 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ δέδωκα1325V-RAI-1S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS δυνατὸν1415A-ASN κατέναντι2713ADV τῶν3588T-GPN προσώπων4383N-GPN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN νεῖκός3534N-ASN σου4771P-GS κατισχύσω2729V-FAI-1S κατέναντι2713ADV τοῦ3588T-GSN νείκους3534N-GSN αὐτῶν846D-GPM

9 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S διὰ1223PREP παντὸς3956A-GSM κραταιότερον2900A-ASMC πέτρας4073N-GSF μὴ3165ADV φοβηθῇς5399V-APS-2S ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM μηδὲ3366CONJ πτοηθῇς4422V-APS-2S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM διότι1360CONJ οἶκος3624N-NSM παραπικραίνων3893V-PAPNS ἐστίν1510V-PAI-3S

10 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM οὓς3739 R-APM λελάληκα2980V-RAI-1S μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS λαβὲ2983V-AAD-2S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN ὠσίν3775N-DPN σου4771P-GS ἄκουε191V-PAD-2S

11 καὶ2532CONJ βάδιζεV-PAD-2S εἴσελθε1525V-AAD-2S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF αἰχμαλωσίαν161N-ASF πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ λαλήσεις2980V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἐὰν1437CONJ ἄρα685PRT ἀκούσωσιν191V-AAS-3P ἐὰν1437CONJ ἄρα685PRT ἐνδῶσινV-AAS-3P

12 καὶ2532CONJ ἀνέλαβέν353V-AAI-3S με1473P-AS πνεῦμα4151N-ASN καὶ2532CONJ ἤκουσα191V-AAI-1S κατόπισθένADV μου1473P-GS φωνὴν5456N-ASF σεισμοῦ4578N-GSM μεγάλου3173A-GSM Εὐλογημένη2127V-RPPNS 3588T-NSF δόξα1391N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

13 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S φωνὴν5456N-ASF πτερύγων4420N-GPF τῶν3588T-GPN ζῴων2226N-GPN πτερυσσομένωνV-PMPGP ἑτέρα2087A-NSF πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF ἑτέραν2087A-ASF καὶ2532CONJ φωνὴ5456N-NSF τῶν3588T-GPM τροχῶν5164N-GPM ἐχομένη2192V-PMPNS αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ φωνὴ5456N-NSF τοῦ3588T-GSM σεισμοῦ4578N-GSM

14 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πνεῦμα4151N-NSN ἐξῆρέν1808V-AAI-3S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἀνέλαβέν353V-AAI-3S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἐπορεύθην4198V-API-1S ἐν1722PREP ὁρμῇ3730N-DSF τοῦ3588T-GSN πνεύματός4151N-GSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS κραταιά2900A-NSF

15 καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-1S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF αἰχμαλωσίαν161N-ASF μετέωροςA-NSM καὶ2532CONJ περιῆλθον4022V-AAI-1S τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM τοῦ3588T-GSM ΧοβαρN-PRI τοὺς3588T-APM ὄντας1510V-PAPAP ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἐκάθισα2523V-AAI-1S ἐκεῖ1563ADV ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέρας2250N-APF ἀναστρεφόμενος390V-PMPNS ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῶν846D-GPM

16 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μετὰ3326PREP τὰς3588T-APF ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέρας2250N-APF λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

17 Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM σκοπὸν4649N-ASM δέδωκά1325V-RAI-1S σε4771P-AS τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀκούσῃ191V-FMI-2S ἐκ1537PREP στόματός4750N-GSN μου1473P-GS λόγον3056N-ASM καὶ2532CONJ διαπειλήσῃV-FMI-2S αὐτοῖς846D-DPM παρ3844PREP ἐμοῦ1473P-GS

18 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN λέγειν3004V-PAN με1473P-AS τῷ3588T-DSM ἀνόμῳ459A-DSM Θανάτῳ2288N-DSM θανατωθήσῃ2289V-FPI-2S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV διεστείλω1291V-AMI-2S αὐτῷ846D-DSM οὐδὲ3761CONJ ἐλάλησας2980V-AAI-2S τοῦ3588T-GSN διαστείλασθαι1291V-AMP τῷ3588T-DSM ἀνόμῳ459A-DSM ἀποστρέψαι654V-AAN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF ὁδῶν3598N-GPF αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN ζῆσαι2198V-AAN αὐτόν846D-ASM 3588T-NSM ἄνομος459A-NSM ἐκεῖνος1565D-NSM τῇ3588T-DSF ἀδικίᾳ93N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἀποθανεῖται599V-FMI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN αἷμα129N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP χειρός5495N-GSF σου4771P-GS ἐκζητήσω1567V-FAI-1S

19 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἐὰν1437CONJ διαστείλῃ1291V-AMS-2S τῷ3588T-DSM ἀνόμῳ459A-DSM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἀποστρέψῃ654V-AAS-3S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἀνομίας458N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF ὁδοῦ3598N-GSF αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM ἄνομος459A-NSM ἐκεῖνος1565D-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀδικίᾳ93N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἀποθανεῖται599V-FMI-3S καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF σου4771P-GS ῥύσῃ4506V-FMI-2S

20 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἀποστρέφειν654V-PAN δίκαιον1342A-ASM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF δικαιοσυνῶν1343N-GPF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ποιήσῃ4160V-AAS-3S παράπτωμα3900N-ASN καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S τὴν3588T-ASF βάσανον931N-ASF εἰς1519PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM αὐτὸς846D-NSM ἀποθανεῖται599V-FMI-3S ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV διεστείλω1291V-AMI-2S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἁμαρτίαις266N-DPF αὐτοῦ846D-GSM ἀποθανεῖται599V-FMI-3S διότι1360CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV μνησθῶσιν3403V-APS-3P αἱ3588T-NPF δικαιοσύναι1343N-NPF αὐτοῦ846D-GSM ἃς3739 R-APF ἐποίησεν4160V-AAI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN αἷμα129N-ASN αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF χειρός5495N-GSF σου4771P-GS ἐκζητήσω1567V-FAI-1S

21 σὺ4771P-NS δὲ1161PRT ἐὰν1437CONJ διαστείλῃ1291V-AMS-2S τῷ3588T-DSM δικαίῳ1342A-DSM τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV ἁμαρτεῖν264V-AAN καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM μὴ3165ADV ἁμάρτῃ264V-AAS-3S 3588T-NSM δίκαιος1342A-NSM ζωῇ2222N-DSF ζήσεται2198V-FMI-3S ὅτι3754CONJ διεστείλω1291V-AMI-2S αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS τὴν3588T-ASF σεαυτοῦ4572D-GSM ψυχὴν5590N-ASF ῥύσῃ4506V-FMI-2S

22 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Ἀνάστηθι450V-AAD-2S καὶ2532CONJ ἔξελθε1831V-AAD-2S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πεδίονN-ASN καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV λαληθήσεται2980V-FPI-3S πρὸς4314PREP σέ4771P-AS

23 καὶ2532CONJ ἀνέστην450V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἐξῆλθον1831V-AAI-1S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN πεδίονN-ASN καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐκεῖ1563ADV δόξα1391N-NSF κυρίου2962N-GSM εἱστήκει2476V-YAI-2S καθὼς2531ADV 3588T-NSF ὅρασις3706N-NSF καὶ2532CONJ καθὼς2531ADV 3588T-NSF δόξα1391N-NSF ἣν3739 R-ASF εἶδον3708V-AAI-1S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM τοῦ3588T-GSM ΧοβαρN-PRI καὶ2532CONJ πίπτω4098V-PAI-1S ἐπὶ1909PREP πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS

24 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS πνεῦμα4151N-NSN καὶ2532CONJ ἔστησέν2476V-AAI-3S με1473P-AS ἐπὶ1909PREP πόδας4228N-APM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS καὶ2532CONJ εἶπέν3004V-AAI-3S μοι1473P-DS Εἴσελθε1525V-AAD-2S καὶ2532CONJ ἐγκλείσθητι1461V-APD-2S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM σου4771P-GS

25 καὶ2532CONJ σύ4771P-NS υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM ἰδοὺ2400INJ δέδονται1325V-RMI-3P ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS δεσμοί1199N-NPM καὶ2532CONJ δήσουσίν1210V-FAI-3P σε4771P-AS ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐξέλθῃς1831V-AAS-2S ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN αὐτῶν846D-GPM

26 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γλῶσσάν1100N-ASF σου4771P-GS συνδήσω4887V-FAI-1S καὶ2532CONJ ἀποκωφωθήσῃV-FPI-2S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσῃ1510V-FMI-2S αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP ἄνδρα435N-ASM ἐλέγχοντα1651V-PAPAS διότι1360CONJ οἶκος3624N-NSM παραπικραίνων3893V-PAPNS ἐστίν1510V-PAI-3S

27 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN λαλεῖν2980V-PAN με1473P-AS πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS ἀνοίξω455V-AAS-1S τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM ἀκούων191V-PAPNS ἀκουέτω191V-PAD-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀπειθῶν544V-PAPNS ἀπειθείτω544V-PAD-3S διότι1360CONJ οἶκος3624N-NSM παραπικραίνων3893V-PAPNS ἐστίν1510V-PAI-3S

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ σύ4771P-NS υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM λαβὲ2983V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM πλίνθονN-ASF καὶ2532CONJ θήσεις5087V-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ διαγράψειςV-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF πόλιν4172N-ASF τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI

2 καὶ2532CONJ δώσεις1325V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF περιοχὴν4042N-ASF καὶ2532CONJ οἰκοδομήσεις3618V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF προμαχῶναςN-APM καὶ2532CONJ περιβαλεῖς4016V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF χάρακα5482N-ASM καὶ2532CONJ δώσεις1325V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF παρεμβολὰς3925N-APF καὶ2532CONJ τάξεις5021V-FAI-3S τὰς3588T-APF βελοστάσειςN-APF κύκλῳ2945N-DSM

3 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS λαβὲ2983V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM τήγανονN-ASN σιδηροῦν4603A-ASN καὶ2532CONJ θήσεις5087V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN τοῖχον5109N-ASM σιδηροῦν4603A-ASM ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN σοῦ4771P-GS καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἑτοιμάσεις2090V-FAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS ἐπ1909PREP αὐτήν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP συγκλεισμῷN-DSM καὶ2532CONJ συγκλείσεις4788V-FAI-3S αὐτήν846D-ASF σημεῖόν4592N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S τοῦτο3778D-NSN τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM Ισραηλ2474N-PRI

4 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS κοιμηθήσῃ2837V-FPI-2S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πλευρόνN-ASN σου4771P-GS τὸ3588T-ASN ἀριστερὸν710A-ASN καὶ2532CONJ θήσεις5087V-FAI-3S τὰς3588T-APF ἀδικίας93N-APF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐπ1909PREP αὐτοῦ846D-GSM κατὰ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF πεντήκοντα4004N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατόν1540N-NUI ἃς3739 R-APF κοιμηθήσῃ2837V-FPI-2S ἐπ1909PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S τὰς3588T-APF ἀδικίας93N-APF αὐτῶν846D-GPM

5 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS δέδωκά1325V-RAI-1S σοι4771P-DS τὰς3588T-APF δύο1417N-NUI ἀδικίας93N-APF αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP ἀριθμὸν706N-ASM ἡμερῶν2250N-GPF ἐνενήκοντα1768N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ἡμέρας2250N-APF καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S τὰς3588T-APF ἀδικίας93N-APF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI

6 καὶ2532CONJ συντελέσεις4931V-FAI-3S ταῦτα3778D-APN πάντα3956A-APN καὶ2532CONJ κοιμηθήσῃ2837V-FPI-2S ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πλευρόνN-ASN σου4771P-GS τὸ3588T-ASN δεξιὸν1188A-ASN καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S τὰς3588T-APF ἀδικίας93N-APF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Ιουδα2448N-PRI τεσσαράκοντα5062N-NUI ἡμέρας2250N-APF ἡμέραν2250N-ASF εἰς1519PREP ἐνιαυτὸν1763N-ASM τέθεικά5087V-RAI-1S σοι4771P-DS

7 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM συγκλεισμὸνN-ASM Ιερουσαλημ2419N-PRI ἑτοιμάσεις2090V-FAI-3S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM βραχίονά1023N-ASM σου4771P-GS στερεώσεις4732V-FAI-3S καὶ2532CONJ προφητεύσεις4395V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτήν846D-ASF

8 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἰδοὺ2400INJ δέδωκα1325V-RAI-1S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS δεσμούς1199N-APM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV στραφῇς4762V-APS-2S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN πλευροῦN-GSN σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN πλευρόνN-ASN σου4771P-GS ἕως2193PREP οὗ3739 R-GSM συντελεσθῶσιν4931V-APS-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τοῦ3588T-GSM συγκλεισμοῦN-GSM σου4771P-GS

9 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS λαβὲ2983V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM πυροὺςN-APM καὶ2532CONJ κριθὰς2915N-APF καὶ2532CONJ κύαμονN-ASM καὶ2532CONJ φακὸνN-ASM καὶ2532CONJ κέγχρονN-ASM καὶ2532CONJ ὄλυρανN-ASF καὶ2532CONJ ἐμβαλεῖς1685V-FAI-3S αὐτὰ846D-APN εἰς1519PREP ἄγγος32N-ASN ἓν1519A-ASN ὀστράκινον3749A-ASN καὶ2532CONJ ποιήσεις4160V-FAI-3S αὐτὰ846D-APN σαυτῷ4572D-DSM εἰς1519PREP ἄρτους740N-APM καὶ2532CONJ κατ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF ἃς3739 R-APF σὺ4771P-NS καθεύδεις2518V-PAI-2S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN πλευροῦN-GSN σου4771P-GS ἐνενήκοντα1768N-NUI καὶ2532CONJ ἑκατὸν1540N-NUI ἡμέρας2250N-APF φάγεσαι2068V-FMI-2S αὐτά846D-APN

10 καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN βρῶμά1033N-NSN σου4771P-GS 3739 R-ASN φάγεσαι2068V-FMI-2S ἐν1722PREP σταθμῷN-DSM εἴκοσι1501N-NUI σίκλουςN-APM τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF ἀπὸ575PREP καιροῦ2540N-GSM ἕως2193PREP καιροῦ2540N-GSM φάγεσαι2068V-FMI-2S αὐτά846D-APN

11 καὶ2532CONJ ὕδωρ5204N-ASN ἐν1722PREP μέτρῳ3358N-DSN πίεσαι4095V-FMI-2S τὸ3588T-ASN ἕκτον1622A-ASN τοῦ3588T-GSN ιν1511N-PRI ἀπὸ575PREP καιροῦ2540N-GSM ἕως2193PREP καιροῦ2540N-GSM πίεσαι4095V-FMI-2S

12 καὶ2532CONJ ἐγκρυφίανN-ASM κρίθινον2916A-ASM φάγεσαι2068V-FMI-2S αὐτά846D-APN ἐν1722PREP βολβίτοιςN-DPN κόπρου2874N-GSF ἀνθρωπίνης442A-GSF ἐγκρύψεις1470V-FAI-3S αὐτὰ846D-APN κατ2596PREP ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτῶν846D-GPM

13 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI Οὕτως3778ADV φάγονται2068V-FMI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἀκάθαρτα169A-APN ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN

14 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Μηδαμῶς3365ADV κύριε2962N-VSM θεὲ2316N-VSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS οὐ3364ADV μεμίανται3392V-RMI-3S ἐν1722PREP ἀκαθαρσίᾳ167N-DSF καὶ2532CONJ θνησιμαῖονA-ASM καὶ2532CONJ θηριάλωτονA-ASM οὐ3364ADV βέβρωκα977V-RAI-1S ἀπὸ575PREP γενέσεώς1078N-GSF μου1473P-GS ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN νῦν3568ADV οὐδὲ3761CONJ εἰσελήλυθεν1525V-RAI-3S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN μου1473P-GS πᾶν3956A-NSN κρέας2907N-NSN ἕωλονA-NSN

15 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Ἰδοὺ2400INJ δέδωκά1325V-RAI-1S σοι4771P-DS βόλβιταN-APN βοῶν1016N-GPM ἀντὶ473PREP τῶν3588T-GPN βολβίτωνN-GPN τῶν3588T-GPM ἀνθρωπίνων442A-GPM καὶ2532CONJ ποιήσεις4160V-FAI-3S τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM σου4771P-GS ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPN

16 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS συντρίβω4937V-PAI-1S στήριγμαN-ASN ἄρτου740N-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ φάγονται2068V-FMI-3P ἄρτον740N-ASM ἐν1722PREP σταθμῷN-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἐνδείᾳN-DSF καὶ2532CONJ ὕδωρ5204N-ASN ἐν1722PREP μέτρῳ3358N-DSN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἀφανισμῷ854N-DSM πίονται4095V-FMI-3P

17 ὅπως3704CONJ ἐνδεεῖς1729A-NPM γένωνται1096V-AMS-3P ἄρτου740N-GSM καὶ2532CONJ ὕδατος5204N-GSN καὶ2532CONJ ἀφανισθήσεται853V-FPI-3S ἄνθρωπος444N-NSM καὶ2532CONJ ἀδελφὸς80N-NSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τακήσονται5080V-FMI-3P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀδικίαις93N-DPF αὐτῶν846D-GPM

Κεφάλαιο 5

1 καὶ2532CONJ σύ4771P-NS υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM λαβὲ2983V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM ῥομφαίαν4501N-ASF ὀξεῖαν3691A-ASF ὑπὲρ5228PREP ξυρὸνN-ASN κουρέωςN-GSM κτήσῃ2932V-AMS-2S αὐτὴν846D-ASF σεαυτῷ4572D-DSM καὶ2532CONJ ἐπάξεις1863V-FAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM πώγωνάN-ASM σου4771P-GS καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S ζυγὸν2218N-ASM σταθμίωνN-GPN καὶ2532CONJ διαστήσεις1339V-FAI-3S αὐτούς846D-APM

2 τὸ3588T-ASN τέταρτον5067A-ASN ἐν1722PREP πυρὶ4442N-DSN ἀνακαύσειςV-FAI-3S ἐν1722PREP μέσῃ3319A-DSF τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF πλήρωσινN-ASF τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF τοῦ3588T-GSM συγκλεισμοῦN-GSM καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S τὸ3588T-ASN τέταρτον5067A-ASN καὶ2532CONJ κατακαύσεις2618V-FAI-3S αὐτὸ846D-ASN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN τέταρτον5067A-ASN κατακόψεις2629V-FAI-3S ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF κύκλῳ2945N-DSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN τέταρτον5067A-ASN διασκορπίσεις1287V-FAI-3S τῷ3588T-DSN πνεύματι4151N-DSN καὶ2532CONJ μάχαιραν3162N-ASF ἐκκενώσωV-FAI-1S ὀπίσω3694PREP αὐτῶν846D-GPM

3 καὶ2532CONJ λήμψῃ2983V-FMI-2S ἐκεῖθεν1564ADV ὀλίγους3641A-APM ἐν1722PREP ἀριθμῷ706N-DSM καὶ2532CONJ συμπεριλήμψῃ4843V-FMI-2S αὐτοὺς846D-APM τῇ3588T-DSF ἀναβολῇ311N-DSF σου4771P-GS

4 καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τούτων3778D-GPM λήμψῃ2983V-FMI-2S ἔτι2089ADV καὶ2532CONJ ῥίψεις4495V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP μέσον3319A-ASN τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN καὶ2532CONJ κατακαύσεις2618V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP πυρί4442N-DSN ἐξ1537PREP αὐτῆς846D-GSF ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S πῦρ4442N-ASN Καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S παντὶ3956A-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ισραηλ2474N-PRI

5 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN τέθεικα5087V-RAI-1S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF κύκλῳ2945N-DSM αὐτῆς846D-GSF χώρας5561N-APF

6 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S τὰ3588T-APN δικαιώματά1345N-APN μου1473P-GS τῇ3588T-DSF ἀνόμῳ459A-DSF ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN νόμιμά3545A-APN μου1473P-GS ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF χωρῶν5561N-GPF τῶν3588T-GPF κύκλῳ2945N-DSM αὐτῆς846D-GSF διότι1360CONJ τὰ3588T-APN δικαιώματά1345N-APN μου1473P-GS ἀπώσαντο683V-AMI-3P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM νομίμοις3545A-DPM μου1473P-GS οὐκ3364ADV ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM

7 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM 3588T-NSF ἀφορμὴ874N-NSF ὑμῶν4771P-GP ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN τῶν3588T-GPN κύκλῳ2945N-DSM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM νομίμοις3545A-DPM μου1473P-GS οὐκ3364ADV ἐπορεύθητε4198V-API-2P καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN δικαιώματά1345N-APN μου1473P-GS οὐκ3364ADV ἐποιήσατε4160V-AAI-2P ἀλλ235CONJ οὐδὲ3761CONJ κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN δικαιώματα1345N-APN τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN τῶν3588T-GPN κύκλῳ2945N-DSM ὑμῶν4771P-GP οὐ3364ADV πεποιήκατε4160V-RAI-2P

8 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN σου4771P-GS κρίμα2917N-ASN ἐνώπιον1799PREP τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN

9 καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS 3739 R-APN οὐ3364ADV πεποίηκα4160V-RAI-1S καὶ2532CONJ 3739 R-APN οὐ3364ADV ποιήσω4160V-FAI-1S ὅμοια3664A-APN αὐτοῖς846D-DPM ἔτι2089ADV κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN βδελύγματά946N-APN σου4771P-GS

10 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN πατέρες3962N-NPM φάγονται2068V-FMI-3P τέκνα5043N-APN ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ τέκνα5043N-NPN φάγονται2068V-FMI-3P πατέρας3962N-APM καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS κρίματα2917N-APN καὶ2532CONJ διασκορπιῶ1287V-FAI-1S πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM καταλοίπους2645A-APM σου4771P-GS εἰς1519PREP πάντα3956A-ASM ἄνεμον417N-ASM

11 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN Ζῶ2198V-PAI-1S ἐγώ1473P-NS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM εἰ1487CONJ μὴ3165ADV ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM τὰ3588T-APN ἅγιά40A-APN μου1473P-GS ἐμίανας3392V-AAI-2S ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPN τοῖς3588T-DPN βδελύγμασίν946N-DPN σου4771P-GS κἀγὼ2504CONJ ἀπώσομαί683V-FMI-1S σε4771P-AS οὐ3364ADV φείσεταί5339V-FMI-3S μου1473P-GS 3588T-NSM ὀφθαλμός3788N-NSM κἀγὼ2504CONJ οὐκ3364ADV ἐλεήσω1653V-FAI-1S

12 τὸ3588T-ASN τέταρτόν5067A-ASN σου4771P-GS ἐν1722PREP θανάτῳ2288N-DSM ἀναλωθήσεται355V-FPI-3S καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN τέταρτόν5067A-ASN σου4771P-GS ἐν1722PREP λιμῷ3042N-DSM συντελεσθήσεται4931V-FPI-3S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN τέταρτόν5067A-ASN σου4771P-GS εἰς1519PREP πάντα3956A-ASM ἄνεμον417N-ASM σκορπιῶ4650V-FAI-1S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN τέταρτόν5067A-NSN σου4771P-GS ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF πεσοῦνται4098V-FMI-3P κύκλῳ2945N-DSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ μάχαιραν3162N-ASF ἐκκενώσωV-FAI-1S ὀπίσω3694PREP αὐτῶν846D-GPM

13 καὶ2532CONJ συντελεσθήσεται4931V-FPI-3S 3588T-NSM θυμός2372N-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF ὀργή3709N-NSF μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἐπιγνώσῃ1921V-FMI-2S διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM λελάληκα2980V-RAI-1S ἐν1722PREP ζήλῳ2205N-DSM μου1473P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN συντελέσαι4931V-AAN με1473P-AS τὴν3588T-ASF ὀργήν3709N-ASF μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM

14 καὶ2532CONJ θήσομαί5087V-FMI-1S σε4771P-AS εἰς1519PREP ἔρημον2048N-ASF καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF σου4771P-GS κύκλῳ2945N-DSM σου4771P-GS ἐνώπιον1799PREP παντὸς3956A-GSM διοδεύοντος1353V-PAPGS

15 καὶ2532CONJ ἔσῃ1510V-FMI-2S στενακτὴA-NSF καὶ2532CONJ δηλαιστὴA-NSF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN τοῖς3588T-DPN κύκλῳ2945N-DSM σου4771P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ποιῆσαί4160V-AAN με1473P-AS ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS κρίματα2917N-APN ἐν1722PREP ἐκδικήσει1557N-DSF θυμοῦ2372N-GSM μου1473P-GS ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM λελάληκα2980V-RAI-1S

16 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐξαποστεῖλαί1821V-AAN με1473P-AS τὰς3588T-APF βολίδας1002N-APF μου1473P-GS τοῦ3588T-GSM λιμοῦ3042N-GSM ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P εἰς1519PREP ἔκλειψινN-ASF καὶ2532CONJ συντρίψω4937V-FAI-1S στήριγμαN-ASN ἄρτου740N-GSM σου4771P-GS

17 καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS λιμὸν3042N-ASM καὶ2532CONJ θηρία2342N-APN πονηρὰ4190A-APN καὶ2532CONJ τιμωρήσομαί5097V-FMI-1S σε4771P-AS καὶ2532CONJ θάνατος2288N-NSM καὶ2532CONJ αἷμα129N-NSN διελεύσονται1330V-FMI-3P ἐπὶ1909PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ ῥομφαίαν4501N-ASF ἐπάξω1863V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS κυκλόθεν2943ADV ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM λελάληκα2980V-RAI-1S

Κεφάλαιο 6

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

2 Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM στήρισον4741V-AAD-2S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ προφήτευσον4395V-AAD-2S ἐπ1909PREP αὐτὰ846D-APN

3 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S Τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN Ισραηλ2474N-PRI ἀκούσατε191V-AAD-2P λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM τοῖς3588T-DPN ὄρεσιν3735N-DPN καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM βουνοῖς1015N-DPM καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF φάραγξιν5327N-DPF καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF νάπαιςN-DPF Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐπάγω1863V-PAI-1S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP ῥομφαίαν4501N-ASF καὶ2532CONJ ἐξολεθρευθήσεται1842V-FPI-3S τὰ3588T-NPN ὑψηλὰ5308A-NPN ὑμῶν4771P-GP

4 καὶ2532CONJ συντριβήσονται4937V-FPI-3P τὰ3588T-NPN θυσιαστήρια2379N-NPN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN τεμένηN-NPN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ καταβαλῶ2598V-FAI-1S τραυματίαςN-APM ὑμῶν4771P-GP ἐνώπιον1799PREP τῶν3588T-GPN εἰδώλων1497N-GPN ὑμῶν4771P-GP

5 καὶ2532CONJ διασκορπιῶ1287V-FAI-1S τὰ3588T-APN ὀστᾶ3747N-APN ὑμῶν4771P-GP κύκλῳ2945N-DSM τῶν3588T-GPN θυσιαστηρίων2379N-GPN ὑμῶν4771P-GP

6 ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF κατοικίᾳ2733N-DSF ὑμῶν4771P-GP αἱ3588T-NPF πόλεις4172N-NPF ἐξερημωθήσονταιV-FPI-3P καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ὑψηλὰ5308A-NPN ἀφανισθήσεται853V-FPI-3S ὅπως3704CONJ ἐξολεθρευθῇ1842V-APS-3S τὰ3588T-NPN θυσιαστήρια2379N-NPN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ συντριβήσονται4937V-FPI-3P τὰ3588T-NPN εἴδωλα1497N-NPN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐξαρθήσεται1808V-FPI-3S τὰ3588T-NPN τεμένηN-NPN ὑμῶν4771P-GP

7 καὶ2532CONJ πεσοῦνται4098V-FMI-3P τραυματίαιN-NPM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεσθε1921V-FMI-2P ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

8 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN γενέσθαι1096V-AMP ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-GP ἀνασῳζομένους391V-PMPAP ἐκ1537PREP ῥομφαίας4501N-GSF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM διασκορπισμῷN-DSM ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χώραις5561N-DPF

9 καὶ2532CONJ μνησθήσονταί3403V-FPI-3P μου1473P-GS οἱ3588T-NPM ἀνασῳζόμενοι391V-PMPNP ἐξ1537PREP ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN οὗ3739 R-GSM ᾐχμαλωτεύθησαν162V-API-3P ἐκεῖ1563ADV ὀμώμοκα3660V-RAI-1S τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτῶν846D-GPM τῇ3588T-DSF ἐκπορνευούσῃ1608V-PAPDS ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM αὐτῶν846D-GPM τοῖς3588T-DPM πορνεύουσιν4203V-PAPDP ὀπίσω3694PREP τῶν3588T-GPN ἐπιτηδευμάτωνN-GPN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ κόψονται2875V-FMI-3P πρόσωπα4383N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN βδελύγμασιν946N-DPN αὐτῶν846D-GPM

10 καὶ2532CONJ ἐπιγνώσονται1921V-FMI-3P διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM λελάληκα2980V-RAI-1S

11 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ΚρότησονV-AAD-2S τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF καὶ2532CONJ ψόφησονV-AAD-2S τῷ3588T-DSM ποδὶ4228N-DSM καὶ2532CONJ εἰπόν2036V-AAD-2S Εὖγε2095ADV εὖγε2095ADV ἐπὶ1909PREP πᾶσιν3956A-DPN τοῖς3588T-DPN βδελύγμασιν946N-DPN οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP θανάτῳ2288N-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP λιμῷ3042N-DSM πεσοῦνται4098V-FMI-3P

12 3588T-NSM ἐγγὺς1451ADV ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF πεσεῖται4098V-FMI-3S 3588T-NSM δὲ1161PRT μακρὰν3112ADV ἐν1722PREP θανάτῳ2288N-DSM τελευτήσει5053V-FAI-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM περιεχόμενος4023V-PMPNS ἐν1722PREP λιμῷ3042N-DSM συντελεσθήσεται4931V-FPI-3S καὶ2532CONJ συντελέσω4931V-FAI-1S τὴν3588T-ASF ὀργήν3709N-ASF μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM

13 καὶ2532CONJ γνώσεσθε1097V-FMI-2P διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἶναι1510V-PAN τοὺς3588T-APM τραυματίαςN-APM ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῶν3588T-GPN εἰδώλων1497N-GPN ὑμῶν4771P-GP κύκλῳ2945N-DSM τῶν3588T-GPN θυσιαστηρίων2379N-GPN ὑμῶν4771P-GP ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM βουνὸν1015N-ASM ὑψηλὸν5308A-ASM καὶ2532CONJ ὑποκάτω5270PREP δένδρου1186N-GSN συσκίουA-GSN οὗ3739 R-GSM ἔδωκαν1325V-AAI-3P ἐκεῖ1563ADV ὀσμὴν3744N-ASF εὐωδίας2136N-GSF πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN εἰδώλοις1497N-DPN αὐτῶν846D-GPM

14 καὶ2532CONJ ἐκτενῶ1614V-FAI-1S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ θήσομαι5087V-FMI-1S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ὄλεθρον3639N-ASM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἐρήμου2048N-GSF ΔεβλαθαN-PRI ἐκ1537PREP πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF κατοικίας2733N-GSF καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεσθε1921V-FMI-2P ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

2 Καὶ2532CONJ σύ4771P-NS υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM εἰπόν3004V-AAD-2S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI Πέρας4009N-NSN ἥκει1854V-PAI-3S τὸ3588T-NSN πέρας4009N-NSN ἥκει1854V-PAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF τέσσαρας5064A-APF πτέρυγας4420N-APF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

3  νῦν3568ADV τὸ3588T-NSN πέρας4009N-NSN πρὸς4314PREP σέ4771P-AS καὶ2532CONJ ἀποστελῶ649V-FAI-1S ἐγὼ1473P-NS ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS καὶ2532CONJ ἐκδικήσω1556V-FAI-1S σε4771P-AS ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN βδελύγματά946N-APN σου4771P-GS

4  οὐ3364ADV φείσεται5339V-FMI-3S 3588T-NSM ὀφθαλμός3788N-NSM μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP σέ4771P-AS οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV ἐλεήσω1653V-FAI-1S διότι1360CONJ τὴν3588T-ASF ὁδόν3598N-ASF σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS δώσω1325V-FAI-1S καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN βδελύγματά946N-APN σου4771P-GS ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN σου4771P-GS ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἐπιγνώσῃ1921V-FMI-2S διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

5  διότι1360CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

6  ἥκει1854V-PAI-3S τὸ3588T-NSN πέρας4009N-NSN

7  ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS τὸν3588T-ASM κατοικοῦντα2730V-PAPAS τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἥκει1854V-PAI-3S 3588T-NSM καιρός2540N-NSM ἤγγικεν1448V-RAI-3S 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF οὐ3364ADV μετὰ3326PREP θορύβων2351N-GPM οὐδὲ3761CONJ μετὰ3326PREP ὠδίνων5604N-GPF

8  νῦν3568ADV ἐγγύθενADV ἐκχεῶ1632V-FAI-1S τὴν3588T-ASF ὀργήν3709N-ASF μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS καὶ2532CONJ συντελέσω4931V-FAI-1S τὸν3588T-ASM θυμόν2372N-ASM μου1473P-GS ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS καὶ2532CONJ κρινῶ2919V-FAI-1S σε4771P-AS ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN βδελύγματά946N-APN σου4771P-GS

9  οὐ3364ADV φείσεται5339V-FMI-3S 3588T-NSM ὀφθαλμός3788N-NSM μου1473P-GS οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV ἐλεήσω1653V-FAI-1S διότι1360CONJ τὰς3588T-APF ὁδούς3598N-APF σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS δώσω1325V-FAI-1S καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN βδελύγματά946N-APN σου4771P-GS ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN σου4771P-GS ἔσονται1510V-FMI-3P καὶ2532CONJ ἐπιγνώσῃ1921V-FMI-2S διότι1360CONJ ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM τύπτων5180V-PAPNS

10 Ἰδοὺ2400INJ τὸ3588T-NSN πέρας4009N-NSN ἥκει1854V-PAI-3S ἰδοὺ2400INJ ἡμέρα2250N-NSF κυρίου2962N-GSM εἰ1487CONJ καὶ2532CONJ 3588T-NSF ῥάβδος4464N-NSF ἤνθηκενV-RAI-3S 3588T-NSF ὕβρις5196N-NSF ἐξανέστηκεν1817V-RAI-3S

11 καὶ2532CONJ συντρίψει4937V-FAI-3S στήριγμαN-ASN ἀνόμου459A-GSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μετὰ3326PREP θορύβου2351N-GSM οὐδὲ3761CONJ μετὰ3326PREP σπουδῆς4710N-GSF

12 ἥκει1854V-PAI-3S 3588T-NSM καιρός2540N-NSM ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF 3588T-NSM κτώμενος2932V-PMPNS μὴ3165ADV χαιρέτω5463V-PAD-3S καὶ2532CONJ 3588T-NSM πωλῶν4453V-PAPNS μὴ3165ADV θρηνείτω2354V-PAD-3S

13 διότι1360CONJ 3588T-NSM κτώμενος2932V-PMPNS πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM πωλοῦντα4453V-PAPAS οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV ἐπιστρέψῃ1994V-AAS-3S καὶ2532CONJ ἄνθρωπος444N-NSM ἐν1722PREP ὀφθαλμῷ3788N-DSM ζωῆς2222N-GSF αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV κρατήσει2902V-FAI-3S

14 σαλπίσατε4537V-AAD-2P ἐν1722PREP σάλπιγγι4536N-DSF καὶ2532CONJ κρίνατε2919V-AAD-2P τὰ3588T-APN σύμπανταA-APN

15 3588T-NSM πόλεμος4171N-NSM ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF ἔξωθεν1855ADV καὶ2532CONJ 3588T-NSM λιμὸς3042N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM θάνατος2288N-NSM ἔσωθεν2081ADV 3588T-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πεδίῳN-DSN ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF τελευτήσει5053V-FAI-3S τοὺς3588T-APM δὲ1161PRT ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF λιμὸς3042N-NSM καὶ2532CONJ θάνατος2288N-NSM συντελέσει4931V-FAI-3S

16 καὶ2532CONJ ἀνασωθήσονται391V-FPI-3P οἱ3588T-NPM ἀνασῳζόμενοι391V-PMPNP ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN πάντας3956A-APM ἀποκτενῶ615V-FAI-1S ἕκαστον1538A-ASM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀδικίαις93N-DPF αὐτοῦ846D-GSM

17 πᾶσαι3956A-NPF χεῖρες5495N-NPF ἐκλυθήσονται1590V-FPI-3P καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM μηροὶ3382N-NPM μολυνθήσονται3435V-FPI-3P ὑγρασίᾳN-DSF

18 καὶ2532CONJ περιζώσονται4024V-FMI-3P σάκκους4526N-APM καὶ2532CONJ καλύψει2572V-FAI-3S αὐτοὺς846D-APM θάμβος2285N-NSN καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶν3956A-NSN πρόσωπον4383N-NSN αἰσχύνη152N-NSF ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF κεφαλὴν2776N-ASF φαλάκρωμαN-NSN

19 τὸ3588T-NSN ἀργύριον694N-NSN αὐτῶν846D-GPM ῥιφήσεται4495V-FPI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πλατείαις4116A-DPF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN χρυσίον5553N-NSN αὐτῶν846D-GPM ὑπεροφθήσεται5246V-FPI-3S αἱ3588T-NPF ψυχαὶ5590N-NPF αὐτῶν846D-GPM οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐμπλησθῶσιν1705V-APS-3P καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF κοιλίαι2836N-NPF αὐτῶν846D-GPM οὐ3364ADV μὴ3165ADV πληρωθῶσιν4137V-APS-3P διότι1360CONJ βάσανος931N-NSF τῶν3588T-GPF ἀδικιῶν93N-GPF αὐτῶν846D-GPM ἐγένετο1096V-ANI-3S

20 ἐκλεκτὰ1588A-APN κόσμου2889N-GSM εἰς1519PREP ὑπερηφανίαν5243N-ASF ἔθεντο5087V-AMI-3P αὐτὰ846D-APN καὶ2532CONJ εἰκόνας1504N-APF τῶν3588T-GPN βδελυγμάτων946N-GPN αὐτῶν846D-GPM ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM ἕνεκεν1752PREP τούτου3778D-GSM δέδωκα1325V-RAI-1S αὐτὰ846D-APN αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP ἀκαθαρσίαν167N-ASF

21 καὶ2532CONJ παραδώσω3860V-FAI-1S αὐτὰ846D-APN εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF ἀλλοτρίων245A-GPM τοῦ3588T-GSN διαρπάσαι1283V-AAN αὐτὰ846D-APN καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM λοιμοῖς3061N-DPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF εἰς1519PREP σκῦλα4661N-APN καὶ2532CONJ βεβηλώσουσιν953V-FAI-3P αὐτά846D-APN

22 καὶ2532CONJ ἀποστρέψω654V-FAI-1S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ μιανοῦσιν3392V-FAI-3P τὴν3588T-ASF ἐπισκοπήν1984N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἰσελεύσονται1525V-FMI-3P εἰς1519PREP αὐτὰ846D-APN ἀφυλάκτωςADV καὶ2532CONJ βεβηλώσουσιν953V-FAI-3P αὐτά846D-APN

23 καὶ2532CONJ ποιήσουσι4160V-FAI-3P φυρμόνN-ASM διότι1360CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF πλήρης4134A-NSF λαῶν2992N-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSF πόλις4172N-NSF πλήρης4134A-NSF ἀνομίας458N-GSF

24 καὶ2532CONJ ἀποστρέψω654V-FAI-1S τὸ3588T-ASN φρύαγμαN-ASN τῆς3588T-GSF ἰσχύος2479N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ μιανθήσεται3392V-FPI-3S τὰ3588T-APN ἅγια40A-APN αὐτῶν846D-GPM

25 ἐξιλασμὸςN-NSM ἥξει1854V-FAI-3S καὶ2532CONJ ζητήσει2212V-FAI-3S εἰρήνην1515N-ASF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S

26 οὐαὶ3759INJ ἐπὶ1909PREP οὐαὶ3759INJ ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἀγγελία31N-NSF ἐπ1909PREP ἀγγελίαν31N-ASF ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ ζητηθήσεται2212V-FPI-3S ὅρασις3706N-NSF ἐκ1537PREP προφήτου4396N-GSM καὶ2532CONJ νόμος3551N-NSM ἀπολεῖται622V-FMI-3S ἐξ1537PREP ἱερέως2409N-GSM καὶ2532CONJ βουλὴ1012N-NSF ἐκ1537PREP πρεσβυτέρων4245A-GPMC

27 ἄρχων758N-NSM ἐνδύσεται1746V-FMI-3S ἀφανισμόν854N-ASM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF παραλυθήσονται3886V-FPI-3P κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτῶν846D-GPM ποιήσω4160V-FAI-1S αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN κρίμασιν2917N-DPN αὐτῶν846D-GPM ἐκδικήσω1556V-FAI-1S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ γνώσονται1097V-FMI-3P ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἕκτῳ1622A-DSN ἔτει2094N-DSN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πέμπτῳ3991A-DSM μηνὶ3303N-DSM πέμπτῃ3991A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM ἐγὼ1473P-NS ἐκαθήμην2521V-IMI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πρεσβύτεροι4245A-NPMC Ιουδα2448N-PRI ἐκάθηντο2521V-IMI-3P ἐνώπιόν1799PREP μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM

2 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ὁμοίωμα3667N-NSN ἀνδρός435N-GSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὀσφύος3751N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἕως2193ADV κάτω2736ADV πῦρ4442N-ASN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὀσφύος3751N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ὑπεράνω5231ADV ὡς3739CONJ ὅρασις3706N-NSF ἠλέκτρουN-GSN

3 καὶ2532CONJ ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S ὁμοίωμα3667N-NSN χειρὸς5495N-GSF καὶ2532CONJ ἀνέλαβέν353V-AAI-3S με1473P-AS τῆς3588T-GSF κορυφῆςN-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀνέλαβέν353V-AAI-3S με1473P-AS πνεῦμα4151N-NSN ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἤγαγέν71V-AAI-3S με1473P-AS εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP ὁράσει3706N-DSF θεοῦ2316N-GSM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN πρόθυραN-APN τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF τῆς3588T-GSF ἐσωτέρας2082A-GSF τῆς3588T-GSF βλεπούσης991V-PAPGS πρὸς4314PREP βορρᾶν1005N-ASM οὗ3739 R-GSM ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSF στήληN-NSF τοῦ3588T-GSM κτωμένου2932V-PMPGS

4 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐκεῖ1563ADV ἦν1510V-IAI-3S δόξα1391N-NSF κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF ὅρασιν3706N-ASF ἣν3739 R-ASF εἶδον3708V-AAI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πεδίῳN-DSN

5 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM ἀνάβλεψον308V-AAD-2S τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM σου4771P-GS πρὸς4314PREP βορρᾶν1005N-ASM καὶ2532CONJ ἀνέβλεψα308V-AAI-1S τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM μου1473P-GS πρὸς4314PREP βορρᾶν1005N-ASM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἀπὸ575PREP βορρᾶ1005N-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF πύλην4439N-ASF τὴν3588T-ASF πρὸς4314PREP ἀνατολάς395N-APF

6 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM ἑώρακας3708V-RAI-2S τί5100I-ASN οὗτοι3778D-NPM ποιοῦσιν4160V-PAI-3P ἀνομίας458N-APF μεγάλας3173A-APF ποιοῦσιν4160V-PAI-3P ὧδε3592ADV τοῦ3588T-GSN ἀπέχεσθαι568V-PMN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἔτι2089ADV ὄψει3708V-FMI-2S ἀνομίας458N-APF μείζονας3173A-APF

7 καὶ2532CONJ εἰσήγαγέν1521V-AAI-3S με1473P-AS ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN πρόθυραN-APN τῆς3588T-GSF αὐλῆς833N-GSF

8 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM ὄρυξον3736V-AAD-2S καὶ2532CONJ ὤρυξα3736V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ θύρα2374N-NSF μία1519A-NSF

9 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Εἴσελθε1525V-AAD-2S καὶ2532CONJ ἰδὲ3708V-AAD-2S τὰς3588T-APF ἀνομίας458N-APF ἃς3739 R-APF οὗτοι3778D-NPM ποιοῦσιν4160V-PAI-3P ὧδε3592ADV

10 καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-1S καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ μάταια3152A-NPN βδελύγματα946N-NPN καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN εἴδωλα1497N-NPN οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI διαγεγραμμέναV-RPPNP ἐπ1909PREP αὐτοῦ846D-GSM κύκλῳ2945N-DSM

11 καὶ2532CONJ ἑβδομήκοντα1440N-NUI ἄνδρες435N-NPM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPMC οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ΙεζονιαςN-NSM 3588T-NSM τοῦ3588T-GSM ΣαφανN-PRI ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῶν846D-GPM εἱστήκει2476V-YAI-3S πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἕκαστος1538A-NSM θυμιατήριον2369N-ASN αὐτοῦ846D-GSM εἶχεν2192V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρί5495N-DSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀτμὶς822N-NSF τοῦ3588T-GSN θυμιάματος2368N-GSN ἀνέβαινεν305V-IAI-3S

12 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM ἑώρακας3708V-RAI-2S 3739 R-APN οἱ3588T-NPM πρεσβύτεροι4245A-NPMC τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI ποιοῦσιν4160V-PAI-3P ἕκαστος1538A-NSM αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM κοιτῶνι2846N-DSM τῷ3588T-DSM κρυπτῷ2927A-DSM αὐτῶν846D-GPM διότι1360CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Οὐχ3364ADV ὁρᾷ3708V-PAI-3S 3588T-NSM κύριος2962N-NSM ἐγκαταλέλοιπεν1459V-RAI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

13 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Ἔτι2089ADV ὄψει3708V-FMI-2S ἀνομίας458N-APF μείζονας3173A-APF ἃς3739 R-APF οὗτοι3778D-NPM ποιοῦσιν4160V-PAI-3P

14 καὶ2532CONJ εἰσήγαγέν1521V-AAI-3S με1473P-AS ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN πρόθυραN-APN τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF οἴκου3624N-GSM κυρίου2962N-GSM τῆς3588T-GSF βλεπούσης991V-PAPGS πρὸς4314PREP βορρᾶν1005N-ASM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐκεῖ1563ADV γυναῖκες1135N-NPF καθήμεναι2521V-PMPNP θρηνοῦσαι2354V-PAPNP τὸν3588T-ASM ΘαμμουζN-PRI

15 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM ἑώρακας3708V-RAI-2S καὶ2532CONJ ἔτι2089ADV ὄψει3708V-FMI-2S ἐπιτηδεύματαN-APN μείζονα3173A-APN τούτων3778D-GPM

16 καὶ2532CONJ εἰσήγαγέν1521V-AAI-3S με1473P-AS εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF αὐλὴν833N-ASF οἴκου3624N-GSM κυρίου2962N-GSM τὴν3588T-ASF ἐσωτέραν2082A-ASF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN προθύρωνN-GPN τοῦ3588T-GSM ναοῦ3485N-GSM κυρίου2962N-GSM ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPM αιλαμN-PRI καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN ὡς3739CONJ εἴκοσι1501N-NUI ἄνδρες435N-NPM τὰ3588T-NPN ὀπίσθιαA-NPN αὐτῶν846D-GPM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ναὸν3485N-ASM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN πρόσωπα4383N-NPN αὐτῶν846D-GPM ἀπέναντι561ADV καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM προσκυνοῦσιν4352V-PAI-3P τῷ3588T-DSM ἡλίῳ2246N-DSM

17 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Ἑώρακας3708V-RAI-2S υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM μὴ3165ADV μικρὰ3398A-APN τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ιουδα2448N-PRI τοῦ3588T-GSN ποιεῖν4160V-PAN τὰς3588T-APF ἀνομίας458N-APF ἃς3739 R-APF πεποιήκασιν4160V-RAI-3P ὧδε3592ADV διότι1360CONJ ἔπλησαν4130V-AAI-3P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἀνομίας458N-APF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ αὐτοὶ846D-NPM ὡς3739CONJ μυκτηρίζοντες3456V-PPPNP

18 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ποιήσω4160V-FAI-1S αὐτοῖς846D-DPM μετὰ3326PREP θυμοῦ2372N-GSM οὐ3364ADV φείσεται5339V-FMI-3S 3588T-NSM ὀφθαλμός3788N-NSM μου1473P-GS οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV ἐλεήσω1653V-FAI-1S

Κεφάλαιο 9

1 Καὶ2532CONJ ἀνέκραγεν349V-AAI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὦτά3775N-APN μου1473P-GS φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF λέγων3004V-PAPNS Ἤγγικεν1448V-RAI-3S 3588T-NSF ἐκδίκησις1557N-NSF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἕκαστος1538A-NSM εἶχεν2192V-IAI-3S τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τῆς3588T-GSF ἐξολεθρεύσεωςN-GSF ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

2 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἓξ1803N-NUI ἄνδρες435N-NPM ἤρχοντο757V-IMI-3P ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὁδοῦ3598N-GSF τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF τῆς3588T-GSF ὑψηλῆς5308A-GSF τῆς3588T-GSF βλεπούσης991V-PAPGS πρὸς4314PREP βορρᾶν1005N-ASM καὶ2532CONJ ἑκάστου1538A-GSM πέλυξN-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἷς1519A-NSM ἀνὴρ435N-NSM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῶν846D-GPM ἐνδεδυκὼς1746V-RAPNS ποδήρη4158A-APN καὶ2532CONJ ζώνη2223N-NSF σαπφείρου4552N-GSF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF ὀσφύος3751N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰσήλθοσαν1525V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐχόμενοι2192V-PMPNP τοῦ3588T-GSN θυσιαστηρίου2379N-GSN τοῦ3588T-GSN χαλκοῦ5475A-GSN

3 καὶ2532CONJ δόξα1391N-NSF θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἀνέβη305V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN χερουβιν5502N-PRI 3588T-NSF οὖσα1510V-PAPNS ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPN εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN αἴθριονA-ASN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM καὶ2532CONJ ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM τὸν3588T-ASM ἐνδεδυκότα1746V-RAPAS τὸν3588T-ASM ποδήρη4158A-ASM ὃς3739 R-NSM εἶχεν2192V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF ὀσφύος3751N-GSF αὐτοῦ846D-GSM τὴν3588T-ASF ζώνην2223N-ASF

4 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Δίελθε1330V-AAD-2S μέσην3319A-ASF τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ δὸς1325V-AAD-2S τὸ3588T-ASN σημεῖον4592N-ASN ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN μέτωπα3359N-APN τῶν3588T-GPM ἀνδρῶν435N-GPM τῶν3588T-GPM καταστεναζόντωνV-RMPGP καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM κατωδυνωμένωνV-RMPGP ἐπὶ1909PREP πάσαις3956A-DPF ταῖς3588T-DPF ἀνομίαις458N-DPF ταῖς3588T-DPF γινομέναις1096V-PMPDP ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF

5 καὶ2532CONJ τούτοις3778D-DPM εἶπεν2036V-AAI-3S ἀκούοντός191V-PAPGS μου1473P-GS Πορεύεσθε4198V-PMD-2P ὀπίσω3694PREP αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ κόπτετε2875V-PAD-2P καὶ2532CONJ μὴ3165ADV φείδεσθε5339V-PMI-2P τοῖς3588T-DPM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἐλεήσητε1653V-AAS-2P

6 πρεσβύτερον4245A-ASMC καὶ2532CONJ νεανίσκον3495N-ASM καὶ2532CONJ παρθένον3933N-ASF καὶ2532CONJ νήπια3516A-APN καὶ2532CONJ γυναῖκας1135N-APF ἀποκτείνατε615V-AAD-2P εἰς1519PREP ἐξάλειψινN-ASF ἐπὶ1909PREP δὲ1161PRT πάντας3956A-APM ἐφ1909PREP οὕς3739 R-APM ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN σημεῖον4592N-NSN μὴ3165ADV ἐγγίσητε1448V-AAS-2P καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM μου1473P-GS ἄρξασθε757V-AMD-2P καὶ2532CONJ ἤρξαντο757V-AMI-3P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἀνδρῶν435N-GPM τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPMC οἳ3739 R-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἔσω2080ADV ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM

7 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Μιάνατε3392V-AAD-2P τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM καὶ2532CONJ πλήσατε4130V-AAD-2P τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF νεκρῶν3498N-GPM ἐκπορευόμενοι1607V-PMPNP καὶ2532CONJ κόπτετε2875V-PAD-2P

8 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN κόπτειν2875V-PAN αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ πίπτω4098V-PAI-1S ἐπὶ1909PREP πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀνεβόησα310V-AAI-1S καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S ΟἴμμοιINJ κύριε2962N-VSM ἐξαλείφεις1813V-PAI-2S σὺ4771P-NS τοὺς3588T-APM καταλοίπους2645A-APM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐκχέαι1632V-AAN σε4771P-AS τὸν3588T-ASM θυμόν2372N-ASM σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

9 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Ἀδικία93N-NSF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ Ιουδα2448N-PRI μεμεγάλυνται3170V-RPI-3P σφόδρα4970ADV σφόδρα4970ADV ὅτι3754CONJ ἐπλήσθη4130V-API-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF λαῶν2992N-GPM πολλῶν4183A-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSF πόλις4172N-NSF ἐπλήσθη4130V-API-3S ἀδικίας93N-GSF καὶ2532CONJ ἀκαθαρσίας167N-GSF ὅτι3754CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Ἐγκαταλέλοιπεν1459V-RAI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF οὐκ3364ADV ἐφορᾷ1896V-PAI-3S 3588T-NSM κύριος2962N-NSM

10 καὶ2532CONJ οὐ3364ADV φείσεταί5339V-FMI-3S μου1473P-GS 3588T-NSM ὀφθαλμός3788N-NSM οὐδὲ3761CONJ μὴ3165ADV ἐλεήσω1653V-AAS-1S τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP κεφαλὰς2776N-APF αὐτῶν846D-GPM δέδωκα1325V-RAI-1S

11 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM ἀνὴρ435N-NSM 3588T-NSM ἐνδεδυκὼς1746V-RAPNS τὸν3588T-ASM ποδήρη4158A-ASM καὶ2532CONJ ἐζωσμένος2224V-RMPNS τῇ3588T-DSF ζώνῃ2223N-DSF τὴν3588T-ASF ὀσφὺν3751N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπεκρίνατο611V-ANI-3S λέγων3004V-PAPNS Πεποίηκα4160V-RAI-1S καθὼς2531ADV ἐνετείλω1781V-AMI-2S μοι1473P-DS

Κεφάλαιο 10

1 Καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐπάνω1883ADV τοῦ3588T-GSN στερεώματος4733N-GSN τοῦ3588T-GSN ὑπὲρ5228PREP κεφαλῆς2776N-GSF τῶν3588T-GPN χερουβιν5502N-PRI ὡς3739CONJ λίθος3037N-NSM σαπφείρου4552N-GSF ὁμοίωμα3667N-NSN θρόνου2362N-GSM ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM

2 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM τὸν3588T-ASM ἐνδεδυκότα1746V-RAPAS τὴν3588T-ASF στολήν4749N-ASF Εἴσελθε1525V-AAD-2S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN μέσον3319A-ASN τῶν3588T-GPM τροχῶν5164N-GPM τῶν3588T-GPM ὑποκάτω5270PREP τῶν3588T-GPN χερουβιν5502N-PRI καὶ2532CONJ πλῆσον4130V-AAD-2S τὰς3588T-APF δράκαςN-APF σου4771P-GS ἀνθράκων440N-GPM πυρὸς4442N-GSN ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN τῶν3588T-GPN χερουβιν5502N-PRI καὶ2532CONJ διασκόρπισον1287V-AAD-2S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S ἐνώπιόν1799PREP μου1473P-GS

3 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN χερουβιν5502N-PRI εἱστήκει2476V-YAI-3S ἐκ1537PREP δεξιῶν1188A-GPM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN εἰσπορεύεσθαι1531V-PMN τὸν3588T-ASM ἄνδρα435N-ASM καὶ2532CONJ 3588T-NSF νεφέλη3507N-NSF ἔπλησεν4130V-AAI-3S τὴν3588T-ASF αὐλὴν833N-ASF τὴν3588T-ASF ἐσωτέραν2082A-ASF

4 καὶ2532CONJ ἀπῆρεν522V-AAI-3S 3588T-NSF δόξα1391N-NSF κυρίου2962N-GSM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN χερουβιν5502N-PRI εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN αἴθριονA-ASN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM καὶ2532CONJ ἔπλησεν4130V-AAI-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM 3588T-NSF νεφέλη3507N-NSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF αὐλὴ833N-NSF ἐπλήσθη4130V-API-3S τοῦ3588T-GSN φέγγους5338N-GSN τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF κυρίου2962N-GSM

5 καὶ2532CONJ φωνὴ5456N-NSF τῶν3588T-GPF πτερύγων4420N-GPF τῶν3588T-GPN χερουβιν5502N-PRI ἠκούετο191V-PMI-3S ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF αὐλῆς833N-GSF τῆς3588T-GSF ἐξωτέρας1857A-GSF ὡς3739CONJ φωνὴ5456N-NSF θεοῦ2316N-GSM ΣαδδαιN-PRI λαλοῦντος2980V-PAPGS

6 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐντέλλεσθαι1781V-PMN αὐτὸν846D-ASM τῷ3588T-DSM ἀνδρὶ435N-DSM τῷ3588T-DSM ἐνδεδυκότι1746V-RAPDS τὴν3588T-ASF στολὴν4749N-ASF τὴν3588T-ASF ἁγίαν40A-ASF λέγων3004V-PAPNS Λαβὲ2983V-AAD-2S πῦρ4442N-ASN ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN τῶν3588T-GPM τροχῶν5164N-GPM ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN τῶν3588T-GPN χερουβιν5502N-PRI καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S ἐχόμενος2192V-PMPNS τῶν3588T-GPM τροχῶν5164N-GPM

7 καὶ2532CONJ ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP μέσον3319A-ASN τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN τοῦ3588T-GSN ὄντος1510V-PAPGS ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῶν3588T-GPN χερουβιν5502N-PRI καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S εἰς1519PREP τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF τοῦ3588T-GSM ἐνδεδυκότος1746V-RAPGS τὴν3588T-ASF στολὴν4749N-ASF τὴν3588T-ASF ἁγίαν40A-ASF καὶ2532CONJ ἔλαβεν2983V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S

8 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S τὰ3588T-APN χερουβιν5502N-PRI ὁμοίωμα3667N-NSN χειρῶν5495N-GPF ἀνθρώπων444N-GPM ὑποκάτωθενADV τῶν3588T-GPF πτερύγων4420N-GPF αὐτῶν846D-GPN

9 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ τροχοὶ5164N-NPM τέσσαρες5064A-NPM εἱστήκεισαν2476V-YAI-3S ἐχόμενοι2192V-PMPNP τῶν3588T-GPN χερουβιν5502N-PRI τροχὸς5164N-NSM εἷς1519A-NSM ἐχόμενος2192V-PMPNS χερουβ5502N-PRI ἑνός1519A-GSN καὶ2532CONJ 3588T-NSF ὄψις3799N-NSF τῶν3588T-GPM τροχῶν5164N-GPM ὡς3739CONJ ὄψις3799N-NSF λίθου3037N-GSM ἄνθρακος440N-GPM

10 καὶ2532CONJ 3588T-NSF ὄψις3799N-NSF αὐτῶν846D-GPM ὁμοίωμα3667N-NSN ἓν1519A-NSN τοῖς3588T-DPN τέσσαρσιν5064A-DPN ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM ὅταν3752ADV 1510V-PAS-3S τροχὸς5164N-NSM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τροχοῦ5164N-GSM

11 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πορεύεσθαι4198V-PMN αὐτὰ846D-APN εἰς1519PREP τὰ3588T-APN τέσσαρα5064A-APN μέρη3313N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P οὐκ3364ADV ἐπέστρεφον1994V-IAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πορεύεσθαι4198V-PMN αὐτά846D-APN ὅτι3754CONJ εἰς1519PREP ὃν3739 R-ASM ἂν302PRT τόπον5117N-ASM ἐπέβλεψεν1914V-AAI-3S 3588T-NSF ἀρχὴ746N-NSF 3588T-NSF μία1520A-NSF ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπέστρεφον1994V-IAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πορεύεσθαι4198V-PMN αὐτά846D-APN

12 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM νῶτοι3558N-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πτέρυγες4420N-NPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τροχοὶ5164N-NPM πλήρεις4134A-NPM ὀφθαλμῶν3788N-GPM κυκλόθεν2943ADV τοῖς3588T-DPM τέσσαρσιν5064A-DPM τροχοῖς5164N-DPM αὐτῶν846D-GPM

13 τοῖς3588T-DPM δὲ1161PRT τροχοῖς5164N-DPM τούτοις3778D-DPM ἐπεκλήθη1941V-API-3S ΓελγελN-PRI ἀκούοντός191V-PAPGS μου1473P-GS

14  

15 καὶ2532CONJ ἦραν142V-AAI-3P τὰ3588T-NPN χερουβιν5502N-PRI τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN ζῷον2226N-NSN 3739 R-ASN εἶδον3708V-AAI-1S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM τοῦ3588T-GSM ΧοβαρN-PRI

16 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πορεύεσθαι4198V-PMN τὰ3588T-APN χερουβιν5502N-PRI ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P οἱ3588T-NPM τροχοί5164N-NPM καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM ἐχόμενοι2192V-PMPNP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐξαίρειν1808V-PAN τὰ3588T-APN χερουβιν5502N-PRI τὰς3588T-APF πτέρυγας4420N-APF αὐτῶν846D-GPN τοῦ3588T-GSN μετεωρίζεσθαι3349V-PMN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF οὐκ3364ADV ἐπέστρεφον1994V-IAI-3P οἱ3588T-NPM τροχοὶ5164N-NPM αὐτῶν846D-GPN

17 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἑστάναι2476V-RAN αὐτὰ846D-APN εἱστήκεισαν2476V-YAI-3P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN μετεωρίζεσθαι3349V-PMN αὐτὰ846D-APN ἐμετεωρίζοντο3349V-IMI-3P μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPN διότι1360CONJ πνεῦμα4151N-NSN ζωῆς2222N-GSF ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPN ἦν1510V-IAI-3S

18 καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S δόξα1391N-NSF κυρίου2962N-GSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM καὶ2532CONJ ἐπέβη1910V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN χερουβιν5502N-PRI

19 καὶ2532CONJ ἀνέλαβον353V-AAI-3P τὰ3588T-NPN χερουβιν5502N-PRI τὰς3588T-APF πτέρυγας4420N-APF αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ ἐμετεωρίσθησαν3349V-API-3P ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐνώπιον1799PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐξελθεῖν1831V-AAN αὐτὰ846D-APN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τροχοὶ5164N-NPM ἐχόμενοι2192V-PMPNP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN πρόθυραN-APN τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF οἴκου3624N-GSM κυρίου2962N-GSM τῆς3588T-GSF ἀπέναντι561ADV καὶ2532CONJ δόξα1391N-NSF θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἦν1510V-IAI-3S ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPN ὑπεράνω5231ADV

20 τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN ζῷόν2226N-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S 3739 R-ASN εἶδον3708V-AAI-1S ὑποκάτω5270PREP θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM τοῦ3588T-GSM ΧοβαρN-PRI καὶ2532CONJ ἔγνων1097V-AAI-1S ὅτι3754CONJ χερουβιν5502N-PRI ἐστίν1510V-PAI-3S

21 τέσσαρα5064A-NPN πρόσωπα4383N-NPN τῷ3588T-DSN ἑνί1519A-DSN καὶ2532CONJ ὀκτὼ3638N-NUI πτέρυγες4420N-NPF τῷ3588T-DSN ἑνί1519A-DSN καὶ2532CONJ ὁμοίωμα3667N-NSN χειρῶν5495N-GPF ἀνθρώπου444N-GSM ὑποκάτωθενADV τῶν3588T-GPF πτερύγων4420N-GPF αὐτῶν846D-GPN

22 καὶ2532CONJ ὁμοίωσις3669N-NSF τῶν3588T-GPN προσώπων4383N-GPN αὐτῶν846D-GPN ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN πρόσωπά4383N-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S 3739 R-APN εἶδον3708V-AAI-1S ὑποκάτω5270PREP τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM τοῦ3588T-GSM ΧοβαρN-PRI καὶ2532CONJ αὐτὰ846D-NPN ἕκαστον1538A-NSN κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτῶν846D-GPN ἐπορεύοντο4198V-IMI-3P

Κεφάλαιο 11

1 Καὶ2532CONJ ἀνέλαβέν353V-AAI-3S με1473P-AS πνεῦμα4151N-NSN καὶ2532CONJ ἤγαγέν71V-AAI-3S με1473P-AS ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF πύλην4439N-ASF τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM κυρίου2962N-GSM τὴν3588T-ASF κατέναντι2713ADV τὴν3588T-ASF βλέπουσαν991V-PAPAS κατὰ2596PREP ἀνατολάς395N-APF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN προθύρωνN-GPN τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF ὡς3739CONJ εἴκοσι1501N-NUI καὶ2532CONJ πέντε4002N-NUI ἄνδρες435N-NPM καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῶν846D-GPM τὸν3588T-ASM ΙεζονιανN-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM ΕζερN-PRI καὶ2532CONJ ΦαλτιανN-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588T-GSM ΒαναιουN-PRI τοὺς3588T-APM ἀφηγουμένουςV-PMPAP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM

2 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM οἱ3588T-NPM λογιζόμενοι3049V-PMPNP μάταια3152A-APN καὶ2532CONJ βουλευόμενοι1011V-PMPNP βουλὴν1012N-ASF πονηρὰν4190A-ASF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF ταύτῃ3778D-DSF

3 οἱ3588T-NPM λέγοντες3004V-PAPNP Οὐχὶ3364ADV προσφάτως4372ADV ᾠκοδόμηνται3618V-RMI-3P αἱ3588T-NPF οἰκίαι3614N-NPF αὕτη3778D-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSM λέβηςN-NSM ἡμεῖς1473P-NP δὲ1161PRT τὰ3588T-NPN κρέα2907N-NPN

4 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN προφήτευσον4395V-AAD-2S ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM προφήτευσον4395V-AAD-2S υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM

5 καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS πνεῦμα4151N-NSN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρός4314PREP με1473P-AS Λέγε3004V-PAD-2S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Οὕτως3778ADV εἴπατε2036V-AAI-2P οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN διαβούλιαN-APN τοῦ3588T-GSN πνεύματος4151N-GSN ὑμῶν4771P-GP ἐγὼ1473P-NS ἐπίσταμαι1987V-PMI-1S

6 ἐπληθύνατε4129V-AAI-2P νεκροὺς3498N-APM ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF ταύτῃ3778D-DSF καὶ2532CONJ ἐνεπλήσατε1705V-AAI-2P τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτῆς846D-GSF τραυματιῶν5135N-GPM

7 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Τοὺς3588T-APM νεκροὺς3498N-APM ὑμῶν4771P-GP οὓς3739 R-APM ἐπατάξατε3960V-AAI-2P ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF οὗτοί3778D-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P τὰ3588T-NPN κρέα2907N-NPN αὐτὴ846D-NSF δὲ1161PRT 3588T-NSM λέβηςN-NSM ἐστίν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ ὑμᾶς4771P-AP ἐξάξω1806V-FAI-1S ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN αὐτῆς846D-GSF

8 ῥομφαίαν4501N-ASF φοβεῖσθε5399V-PMI-2P καὶ2532CONJ ῥομφαίαν4501N-ASF ἐπάξω1863V-FAI-1S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

9 καὶ2532CONJ ἐξάξω1806V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ παραδώσω3860V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF ἀλλοτρίων245A-GPM καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP κρίματα2917N-APN

10 ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF πεσεῖσθε4098V-FMI-2P ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN ὁρίων3725N-GPN τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI κρινῶ2919V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεσθε1921V-FMI-2P ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

11 αὐτὴ846D-NSF ὑμῖν4771P-DP οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP λέβηταN-ASM καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP οὐ3364ADV μὴ3165ADV γένησθε1096V-AMS-2P ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF εἰς1519PREP κρέα2907N-APN ἐπὶ1909PREP τῶν3588T-GPN ὁρίων3725N-GPN τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI κρινῶ2919V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP

12 καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεσθε1921V-FMI-2P διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

13 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN προφητεύειν4395V-PAN με1473P-AS καὶ2532CONJ ΦαλτιαςN-NSM 3588T-NSM τοῦ3588T-GSM ΒαναιουN-PRI ἀπέθανεν599V-AAI-3S καὶ2532CONJ πίπτω4098V-PAI-1S ἐπὶ1909PREP πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀνεβόησα310V-AAI-1S φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF καὶ2532CONJ εἶπα3004V-AAI-1S ΟἴμμοιINJ οἴμμοιINJ κύριε2962N-VSM εἰς1519PREP συντέλειαν4930N-ASF σὺ4771P-NS ποιεῖς4160V-PAI-2S τοὺς3588T-APM καταλοίπους2645A-APM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

14 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

15 Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM οἱ3588T-NPM ἀδελφοί80N-NPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI συντετέλεσται4931V-RPI-3S οἷς3739 R-DPM εἶπαν2036V-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP Ιερουσαλημ2419N-PRI Μακρὰν3112ADV ἀπέχετε568V-PAI-2P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM ἡμῖν1473P-DP δέδοται1325V-RMI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF εἰς1519PREP κληρονομίαν2817N-ASF

16 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN εἰπόν2036V-AAD-2S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ὅτι3754CONJ Ἀπώσομαι683V-FMI-1S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN καὶ2532CONJ διασκορπιῶ1287V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἔσομαι1510V-FMI-1S αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP ἁγίασμαN-ASN μικρὸν3398A-ASN ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χώραις5561N-DPF οὗ3739 R-GSM ἂν302PRT εἰσέλθωσιν1525V-AAS-3P ἐκεῖ1563ADV

17 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN εἰπόν2036V-AAD-2S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Καὶ2532CONJ εἰσδέξομαι1523V-FMI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN καὶ2532CONJ συνάξω4863V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF χωρῶν5561N-GPF οὗ3739 R-GSM διέσπειρα1289V-AAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP αὐταῖς846D-DPF καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S αὐτοῖς846D-DPM τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

18 καὶ2532CONJ εἰσελεύσονται1525V-FMI-3P ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ ἐξαροῦσιν1808V-FAI-3P πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN βδελύγματα946N-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἀνομίας458N-APF αὐτῆς846D-GSF ἐξ1537PREP αὐτῆς846D-GSF

19 καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S αὐτοῖς846D-DPM καρδίαν2588N-ASF ἑτέραν2087A-ASF καὶ2532CONJ πνεῦμα4151N-ASN καινὸν2537A-ASN δώσω1325V-FAI-1S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ἐκσπάσωV-FAI-1S τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF τὴν3588T-ASF λιθίνην3035A-ASF ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF σαρκὸς4561N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S αὐτοῖς846D-DPM καρδίαν2588N-ASF σαρκίνην4560A-ASF

20 ὅπως3704CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN προστάγμασίνN-DPN μου1473P-GS πορεύωνται4198V-PMS-3P καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN δικαιώματά1345N-NPN μου1473P-GS φυλάσσωνται5442V-PMS-3P καὶ2532CONJ ποιῶσιν4160V-PAS-3P αὐτά846D-APN καὶ2532CONJ ἔσονταί1510V-FMI-3P μοι1473P-DS εἰς1519PREP λαόν2992N-ASM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἔσομαι1510V-FMI-1S αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP θεόν2316N-ASM

21 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF τῶν3588T-GPN βδελυγμάτων946N-GPN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPF ἀνομιῶν458N-GPF αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ 3588T-NSF καρδία2588N-NSF αὐτῶν846D-GPM ἐπορεύετο4198V-IMI-3S τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP κεφαλὰς2776N-APF αὐτῶν846D-GPM δέδωκα1325V-RAI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

22 Καὶ2532CONJ ἐξῆραν1808V-AAI-3P τὰ3588T-NPN χερουβιν5502N-PRI τὰς3588T-APF πτέρυγας4420N-APF αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τροχοὶ5164N-NPM ἐχόμενοι2192V-PMPNP αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ 3588T-NSF δόξα1391N-NSF θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐπ1909PREP αὐτὰ846D-APN ὑπεράνω5231ADV αὐτῶν846D-GPN

23 καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S 3588T-NSF δόξα1391N-NSF κυρίου2962N-GSM ἐκ1537PREP μέσης3319A-GSF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN ὄρους3735N-GSN 3739 R-NSN ἦν1510V-IAI-3S ἀπέναντι561ADV τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF

24 καὶ2532CONJ ἀνέλαβέν353V-AAI-3S με1473P-AS πνεῦμα4151N-NSN καὶ2532CONJ ἤγαγέν71V-AAI-3S με1473P-AS εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF Χαλδαίων5466N-GPM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF αἰχμαλωσίαν161N-ASF ἐν1722PREP ὁράσει3706N-DSF ἐν1722PREP πνεύματι4151N-DSN θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἀνέβην305V-AAI-1S ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὁράσεως3706N-GSF ἧς3739 R-GSF εἶδον3708V-AAI-1S

25 καὶ2532CONJ ἐλάλησα2980V-AAI-1S πρὸς4314PREP τὴν3588T-ASF αἰχμαλωσίαν161N-ASF πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM οὓς3739 R-APM ἔδειξέν1166V-AAI-3S μοι1473P-DS

Κεφάλαιο 12

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

2 Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῶν3588T-GPF ἀδικιῶν93N-GPF αὐτῶν846D-GPM σὺ4771P-NS κατοικεῖς2730V-PAI-2S οἳ3739 R-NPM ἔχουσιν2192V-PAI-3P ὀφθαλμοὺς3788N-APM τοῦ3588T-GSN βλέπειν991V-PAN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV βλέπουσιν991V-PAI-3P καὶ2532CONJ ὦτα3775N-APN ἔχουσιν2192V-PAI-3P τοῦ3588T-GSN ἀκούειν191V-PAN καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀκούουσιν191V-PAI-3P διότι1360CONJ οἶκος3624N-NSM παραπικραίνων3893V-PAPNS ἐστίν1510V-PAI-3S

3 καὶ2532CONJ σύ4771P-NS υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM ποίησον4160V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM σκεύη4632N-APN αἰχμαλωσίας161N-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἐνώπιον1799PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ αἰχμαλωτευθήσῃ162V-FPI-2S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM σου4771P-GS εἰς1519PREP ἕτερον2087A-ASM τόπον5117N-ASM ἐνώπιον1799PREP αὐτῶν846D-GPM ὅπως3704CONJ ἴδωσιν3708V-AAS-3P διότι1360CONJ οἶκος3624N-NSM παραπικραίνων3893V-PAPNS ἐστίν1510V-PAI-3S

4 καὶ2532CONJ ἐξοίσεις1627V-FAI-3S τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN σου4771P-GS ὡς3739CONJ σκεύη4632N-APN αἰχμαλωσίας161N-GSF ἡμέρας2250N-GSF κατ2596PREP ὀφθαλμοὺς3788N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἐξελεύσῃ1831V-FMI-2S ἑσπέρας2073N-GSF ὡς3739CONJ ἐκπορεύεται1607V-PMI-3S αἰχμάλωτος164A-NSM

5 ἐνώπιον1799PREP αὐτῶν846D-GPM διόρυξον1358V-AAD-2S σεαυτῷ4572D-DSM εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τοῖχον5109N-ASM καὶ2532CONJ διεξελεύσῃ1760V-FMI-2S δι1223PREP αὐτοῦ846D-GSM

6 ἐνώπιον1799PREP αὐτῶν846D-GPM ἐπ1909PREP ὤμων3676N-GPM ἀναλημφθήσῃ353V-FPI-2S καὶ2532CONJ κεκρυμμένος2928V-RPPNS ἐξελεύσῃ1831V-FMI-2S τὸ3588T-NSN πρόσωπόν4383N-NSN σου4771P-GS συγκαλύψεις4780V-FAI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἴδῃς3708V-AAS-2S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF διότι1360CONJ τέρας5059N-ASN δέδωκά1325V-RAI-1S σε4771P-AS τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ισραηλ2474N-PRI

7 καὶ2532CONJ ἐποίησα4160V-AAI-1S οὕτως3778ADV κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐνετείλατό1781V-ANI-3S μοι1473P-DS καὶ2532CONJ σκεύη4632N-APN ἐξήνεγκα1627V-AAI-1S ὡς3739CONJ σκεύη4632N-APN αἰχμαλωσίας161N-GSF ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ ἑσπέρας2073N-GSF διώρυξα1358V-AAI-1S ἐμαυτῷ1683D-DSM τὸν3588T-ASM τοῖχον5109N-ASM καὶ2532CONJ κεκρυμμένος2928V-RPPNS ἐξῆλθον1831V-AAI-1S ἐπ1909PREP ὤμων3676N-GPM ἀνελήμφθην353V-API-1S ἐνώπιον1799PREP αὐτῶν846D-GPM

8 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV λέγων3004V-PAPNS

9 Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM οὐκ3364ADV εἶπαν3004V-AAI-3P πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI οἶκος3624N-NSM 3588T-NSM παραπικραίνων3893V-PAPNS Τί5100I-ASN σὺ4771P-NS ποιεῖς4160V-PAI-2S

10 εἰπὸν2036V-AAD-2S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἀφηγούμενοςV-PMPNS ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ παντὶ3956A-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ισραηλ2474N-PRI οἵ3739 R-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῶν846D-GPM

11 εἰπὸν2036V-AAD-2S ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS τέρατα5059N-ASN ποιῶ4160V-PAI-1S ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM πεποίηκα4160V-RAI-1S οὕτως3778ADV ἔσται1510V-FMI-3S αὐτοῖς846D-DPM ἐν1722PREP μετοικεσίᾳ3350N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP αἰχμαλωσίᾳ161N-DSF πορεύσονται4198V-FMI-3P

12 καὶ2532CONJ 3588T-NSM ἄρχων758N-NSM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῶν846D-GPM ἐπ1909PREP ὤμων3676N-GPM ἀρθήσεται142V-FPI-3S καὶ2532CONJ κεκρυμμένος2928V-RPPNS ἐξελεύσεται1831V-FMI-3S διὰ1223PREP τοῦ3588T-GSM τοίχου5109N-GSM καὶ2532CONJ διορύξει1358V-FAI-3S τοῦ3588T-GSN ἐξελθεῖν1831V-AAN αὐτὸν846D-ASM δι1223PREP αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM συγκαλύψει4780V-FAI-3S ὅπως3704CONJ μὴ3165ADV ὁραθῇ3708V-APS-3S ὀφθαλμῷ3788N-DSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF οὐκ3364ADV ὄψεται3708V-FMI-3S

13 καὶ2532CONJ ἐκπετάσω1600V-FAI-1S τὸ3588T-ASN δίκτυόν1350N-ASN μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ συλλημφθήσεται4815V-FPI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF περιοχῇ4042N-DSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἄξω71V-FAI-1S αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP Βαβυλῶνα897N-ASF εἰς1519PREP γῆν1065N-ASF Χαλδαίων5466N-GPM καὶ2532CONJ αὐτὴν846D-ASF οὐκ3364ADV ὄψεται3708V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἐκεῖ1563ADV τελευτήσει5053V-FAI-3S

14 καὶ2532CONJ πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM κύκλῳ2945N-DSM αὐτοῦ846D-GSM τοὺς3588T-APM βοηθοὺς998N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἀντιλαμβανομένους482V-PMPAP αὐτοῦ846D-GSM διασπερῶ1289V-FAI-1S εἰς1519PREP πάντα3956A-ASM ἄνεμον417N-ASM καὶ2532CONJ ῥομφαίαν4501N-ASF ἐκκενώσωV-FAI-1S ὀπίσω3694PREP αὐτῶν846D-GPM

15 καὶ2532CONJ γνώσονται1097V-FMI-3P διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN διασκορπίσαι1287V-AAN με1473P-AS αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN καὶ2532CONJ διασπερῶ1289V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χώραις5561N-DPF

16 καὶ2532CONJ ὑπολείψομαι5275V-FMI-1S ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM ἄνδρας435N-APM ἀριθμῷ706N-DSM ἐκ1537PREP ῥομφαίας4501N-GSF καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP λιμοῦ3042N-GSM καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP θανάτου2288N-GSM ὅπως3704CONJ ἐκδιηγῶνται1555V-PMS-3P πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἀνομίας458N-APF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN οὗ3739 R-GSM εἰσήλθοσαν1525V-AAI-3P ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ γνώσονται1097V-FMI-3P ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

17 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

18 Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM σου4771P-GS μετ3326PREP ὀδύνης3601N-GSF φάγεσαι2068V-FMI-2S καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN σου4771P-GS μετὰ3326PREP βασάνου931N-GSF καὶ2532CONJ θλίψεως2347N-GSF πίεσαι4095V-FMI-2S

19 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM τοῖς3588T-DPM κατοικοῦσιν2730V-PAPDP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI Τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM αὐτῶν846D-GPM μετ3326PREP ἐνδείαςN-GSF φάγονται2068V-FMI-3P καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ὕδωρ5204N-ASN αὐτῶν846D-GPM μετὰ3326PREP ἀφανισμοῦ854N-GSM πίονται4095V-FMI-3P ὅπως3704CONJ ἀφανισθῇ853V-APS-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF σὺν4862PREP πληρώματι4138N-DSN αὐτῆς846D-GSF ἐν1722PREP ἀσεβείᾳ763N-DSF γὰρ1063PRT πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

20 καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πόλεις4172N-NPF αὐτῶν846D-GPM αἱ3588T-NPF κατοικούμεναι2730V-PMPNP ἐξερημωθήσονταιV-FPI-3P καὶ2532CONJ 3588T-NSF γῆ1065N-NSF εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεσθε1921V-FMI-2P διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

21 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

22 Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM τίς5100I-NSM ὑμῖν4771P-DP 3588T-NSF παραβολὴ3850N-NSF αὕτη3778D-NSF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI λέγοντες3004V-PAPNP Μακρὰν3112ADV αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF ἀπόλωλεν622V-RAI-3S ὅρασις3706N-NSF

23 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN εἰπὸν3004V-AAD-2S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἀποστρέψω654V-FAI-1S τὴν3588T-ASF παραβολὴν3850N-ASF ταύτην3778D-ASF καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV μὴ3165ADV εἴπωσιν3004V-AAS-3P τὴν3588T-ASF παραβολὴν3850N-ASF ταύτην3778D-ASF οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ὅτι3754CONJ λαλήσεις2980V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Ἠγγίκασιν1448V-RAI-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF καὶ2532CONJ λόγος3056N-NSM πάσης3956A-GSF ὁράσεως3706N-GSF

24 ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S ἔτι2089ADV πᾶσα3956A-NSF ὅρασις3706N-NSF ψευδὴς5571A-NSF καὶ2532CONJ μαντευόμενος3132V-PMPNS τὰ3588T-APN πρὸς4314PREP χάριν5485N-ASF ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI

25 διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM λαλήσω2980V-FAI-1S τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM μου1473P-GS λαλήσω2980V-FAI-1S καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV μηκύνω3373V-PAI-1S ἔτι2089ADV ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ὑμῶν4771P-GP οἶκος3624N-NSM 3588T-NSM παραπικραίνων3893V-PAPNS λαλήσω2980V-FAI-1S λόγον3056N-ASM καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

26 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

27 Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM ἰδοὺ2400INJ οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI 3588T-NSM παραπικραίνων3893V-PAPNS λέγοντες3004V-PAPNP λέγουσιν3004V-PAI-3P 3588T-NSF ὅρασις3706N-NSF ἣν3739 R-ASF οὗτος3778D-NSM ὁρᾷ3708V-PAI-3S εἰς1519PREP ἡμέρας2250N-APF πολλάς4183A-APF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP καιροὺς2540N-APM μακροὺς3117A-APM οὗτος3778D-NSM προφητεύει4395V-PAI-3S

28 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN εἰπὸν3004V-AAD-2S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Οὐ3364ADV μὴ3165ADV μηκύνωσιν3373V-PAS-3P οὐκέτι3765ADV πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM λόγοι3056N-NPM μου1473P-GS οὓς3739 R-APM ἂν302PRT λαλήσω2980V-FAI-1S λαλήσω2980V-FAI-1S καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 13

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

2 Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM προφήτευσον4395V-AAD-2S ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM προφήτας4396N-APM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ προφητεύσεις4395V-FAI-3S καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Ἀκούσατε191V-AAD-2P λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM

3 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Οὐαὶ3759INJ τοῖς3588T-DPM προφητεύουσιν4395V-PAPNP ἀπὸ575PREP καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN καθόλου2527ADV μὴ3165ADV βλέπουσιν991V-PAI-3P

4 οἱ3588T-NPM προφῆταί4396N-NPM σου4771P-GS Ισραηλ2474N-PRI ὡς3739CONJ ἀλώπεκες258N-NPF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἐρήμοις2048N-DPF

5 οὐκ3364ADV ἔστησαν2476V-AAI-3P ἐν1722PREP στερεώματι4733N-DSN καὶ2532CONJ συνήγαγον4863V-AAI-3P ποίμνια4168N-APN ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI οὐκ3364ADV ἀνέστησαν450V-AAI-3P οἱ3588T-NPM λέγοντες3004V-PAPNP Ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF κυρίου2962N-GSM

6 βλέποντες991V-PAPNP ψευδῆ5571A-APN μαντευόμενοι3132V-PMPNP μάταια3152A-APN οἱ3588T-NPM λέγοντες3004V-PAPNP Λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM οὐκ3364ADV ἀπέσταλκεν649V-RAI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἤρξαντο757V-AMI-3P τοῦ3588T-GSN ἀναστῆσαι450V-AAN λόγον3056N-ASM

7 οὐχ3364ADV ὅρασιν3706N-ASF ψευδῆ5571A-APN ἑωράκατε3708V-RAI-2P καὶ2532CONJ μαντείαςN-APF ματαίας3152A-APF εἰρήκατε2046V-RAI-2P

8 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN εἰπόν2036V-AAD-2S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM οἱ3588T-NPM λόγοι3056N-NPM ὑμῶν4771P-GP ψευδεῖς5571A-NPM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF μαντεῖαιN-NPF ὑμῶν4771P-GP μάταιαι3152A-NPF διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

9 καὶ2532CONJ ἐκτενῶ1614V-FAI-1S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM προφήτας4396N-APM τοὺς3588T-APM ὁρῶντας3708V-PAPAP ψευδῆ5571A-APN καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀποφθεγγομένους669V-PMPAP μάταια3152A-APN ἐν1722PREP παιδείᾳ3809N-DSF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS οὐκ3364ADV ἔσονται1510V-FMI-3P οὐδὲ3761CONJ ἐν1722PREP γραφῇ1124N-DSF οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI οὐ3364ADV γραφήσονται1125V-FPI-3P καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI οὐκ3364ADV εἰσελεύσονται1525V-FMI-3P καὶ2532CONJ γνώσονται1097V-FMI-3P διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

10 ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἐπλάνησαν4105V-AAI-3P λέγοντες3004V-PAPNP Εἰρήνη1515N-NSF εἰρήνη1515N-NSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S εἰρήνη1515N-NSF καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM οἰκοδομεῖ3618V-PAI-3S τοῖχον5109N-ASM καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM ἀλείφουσιν218V-PAI-3P αὐτόν846D-ASM εἰ1487CONJ πεσεῖται4098V-FMI-3S

11 εἰπὸν3004V-AAD-2S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἀλείφοντας218V-PAPAP Πεσεῖται4098V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὑετὸς5205N-NSM κατακλύζων2626V-PAPNS καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S λίθους3037N-APM πετροβόλουςA-APM εἰς1519PREP τοὺς3588T-APM ἐνδέσμουςN-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ πεσοῦνται4098V-FMI-3P καὶ2532CONJ πνεῦμα4151N-ASN ἐξαῖρον1808V-PAPAS καὶ2532CONJ ῥαγήσεται4486V-FPI-3S

12 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ πέπτωκεν4098V-RAI-3S 3588T-NSM τοῖχος5109N-NSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐροῦσιν2046V-FAI-3P πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP Ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ἀλοιφὴN-NSF ὑμῶν4771P-GP ἣν3739 R-ASF ἠλείψατε218V-AAI-2P

13 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Καὶ2532CONJ ῥήξω4486V-FAI-1S πνοὴν4157N-ASF ἐξαίρουσαν1808V-PAPAS μετὰ3326PREP θυμοῦ2372N-GSM καὶ2532CONJ ὑετὸς5205N-NSM κατακλύζων2626V-PAPNS ἐν1722PREP ὀργῇ3709N-DSF μου1473P-GS ἔσται1510V-FMI-3S καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM λίθους3037N-APM τοὺς3588T-APM πετροβόλουςA-APM ἐν1722PREP θυμῷ2372N-DSM ἐπάξω1863V-FAI-1S εἰς1519PREP συντέλειαν4930N-ASF

14 καὶ2532CONJ κατασκάψω2679V-FAI-1S τὸν3588T-ASM τοῖχον5109N-ASM ὃν3739 R-ASM ἠλείψατε218V-AAI-2P καὶ2532CONJ πεσεῖται4098V-FMI-3S καὶ2532CONJ θήσω5087V-FAI-1S αὐτὸν846D-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἀποκαλυφθήσεται601V-FPI-3S τὰ3588T-NPN θεμέλια2310N-NPN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πεσεῖται4098V-FMI-3S καὶ2532CONJ συντελεσθήσεσθε4931V-FPI-2P μετ3326PREP ἐλέγχων1650N-GPM καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεσθε1921V-FMI-2P διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

15 καὶ2532CONJ συντελέσω4931V-FAI-1S τὸν3588T-ASM θυμόν2372N-ASM μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM τοῖχον5109N-ASM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἀλείφοντας218V-PAPAP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ πεσεῖται4098V-FMI-3S καὶ2532CONJ εἶπα3004V-AAI-1S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP Οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S 3588T-NSM τοῖχος5109N-NSM οὐδὲ3761CONJ οἱ3588T-NPM ἀλείφοντες218V-PAPNP αὐτὸν846D-ASM

16 προφῆται4396N-NPM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI οἱ3588T-NPM προφητεύοντες4395V-PAPNP ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὁρῶντες3708V-PAPNP αὐτῇ846D-DSF εἰρήνην1515N-ASF καὶ2532CONJ εἰρήνη1515N-NSF οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

17 καὶ2532CONJ σύ4771P-NS υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM στήρισον4741V-AAD-2S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM σου4771P-GS τὰς3588T-APF προφητευούσας4395V-PAPAP ἀπὸ575PREP καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ προφήτευσον4395V-AAD-2S ἐπ1909PREP αὐτὰς846D-APF

18 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Οὐαὶ3759INJ ταῖς3588T-DPF συρραπτούσαιςV-PAPDP προσκεφάλαια4344N-APN ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM ἀγκῶναN-ASM χειρὸς5495N-GSF καὶ2532CONJ ποιούσαις4160V-PAPDP ἐπιβόλαιαN-APN ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF κεφαλὴν2776N-ASF πάσης3956A-GSF ἡλικίας2244N-GSF τοῦ3588T-GSN διαστρέφειν1294V-PAN ψυχάς5590N-APF αἱ3588T-NPF ψυχαὶ5590N-NPF διεστράφησαν1294V-API-3P τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ψυχὰς5590N-APF περιεποιοῦντο4046V-IMI-3P

19 καὶ2532CONJ ἐβεβήλουν953V-IAI-3P με1473P-AS πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἕνεκεν1752PREP δρακὸςN-GSF κριθῶν2915N-GPF καὶ2532CONJ ἕνεκεν1752PREP κλασμάτων2801N-GPN ἄρτου740N-GSM τοῦ3588T-GSN ἀποκτεῖναι615V-AAN ψυχάς5590N-APF ἃς3739 R-APF οὐκ3364ADV ἔδει2068V-FAI-3S ἀποθανεῖν599V-AAN καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN περιποιήσασθαι4046V-AMP ψυχάς5590N-APF ἃς3739 R-APF οὐκ3364ADV ἔδει2068V-FAI-3S ζῆσαι2198V-AAN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἀποφθέγγεσθαι669V-PMN ὑμᾶς4771P-AP λαῷ2992N-DSM εἰσακούοντι1522V-PAPDS μάταια3152A-APN ἀποφθέγματαN-APN

20 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM κύριος2962N-NSM Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN προσκεφάλαια4344N-APN ὑμῶν4771P-GP ἐφ1909PREP 3739 R-APN ὑμεῖς4771P-NP συστρέφετε4962V-PAI-2P ἐκεῖ1563ADV ψυχάς5590N-APF καὶ2532CONJ διαρρήξω1284V-FAI-1S αὐτὰ846D-APN ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM βραχιόνων1023N-GPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S τὰς3588T-APF ψυχάς5590N-APF ἃς3739 R-APF ὑμεῖς4771P-NP ἐκστρέφετε1612V-PAI-2P τὰς3588T-APF ψυχὰς5590N-APF αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP διασκορπισμόνN-ASM

21 καὶ2532CONJ διαρρήξω1284V-FAI-1S τὰ3588T-APN ἐπιβόλαιαN-APN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ῥύσομαι4506V-FMI-1S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV ἔσονται1510V-FMI-3P ἐν1722PREP χερσὶν5495N-DPF ὑμῶν4771P-GP εἰς1519PREP συστροφήν4963N-ASF καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεσθε1921V-FMI-2P διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

22 ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM διεστρέφετε1294V-IAI-2P καρδίαν2588N-ASF δικαίου1342A-GSM ἀδίκως94ADV καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS οὐ3364ADV διέστρεφον1294V-IAI-1S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN κατισχῦσαι2729V-AAN χεῖρας5495N-APF ἀνόμου459A-GSM τὸ3588T-ASN καθόλου2527ADV μὴ3165ADV ἀποστρέψαι654V-AAN ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ὁδοῦ3598N-GSF αὐτοῦ846D-GSM τῆς3588T-GSF πονηρᾶς4190A-GSF καὶ2532CONJ ζῆσαι2198V-AAN αὐτόν846D-ASM

23 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ψευδῆ5571A-APN οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἴδητε3708V-AAS-2P καὶ2532CONJ μαντείαςN-APF οὐ3364ADV μὴ3165ADV μαντεύσησθε3132V-AMS-2P ἔτι2089ADV καὶ2532CONJ ῥύσομαι4506V-FMI-1S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ἐκ1537PREP χειρὸς5495N-GSF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ γνώσεσθε1097V-FMI-2P ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 14

1 Καὶ2532CONJ ἦλθον2064V-AAI-3P πρός4314PREP με1473P-AS ἄνδρες435N-NPM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPMC τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐκάθισαν2523V-AAI-3P πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN μου1473P-GS

2 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

3 Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM οἱ3588T-NPM ἄνδρες435N-NPM οὗτοι3778D-NPM ἔθεντο5087V-AMI-3P τὰ3588T-APN διανοήματα1270N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κόλασιν2851N-ASF τῶν3588T-GPF ἀδικιῶν93N-GPF αὐτῶν846D-GPM ἔθηκαν5087V-AAI-3P πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM εἰ1487CONJ ἀποκρινόμενος611V-PPPNS ἀποκριθῶ611V-APS-1S αὐτοῖς846D-DPM

4 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN λάλησον2980V-AAD-2S αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἄνθρωπος444N-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT θῇ5087V-AAS-3S τὰ3588T-APN διανοήματα1270N-APN αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κόλασιν2851N-ASF τῆς3588T-GSF ἀδικίας93N-GSF αὐτοῦ846D-GSM τάξῃ5021V-AAS-3S πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔλθῃ2064V-AAS-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM ἀποκριθήσομαι611V-FPI-1S αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP οἷς3739 R-DPM ἐνέχεται1758V-PMI-3S 3588T-NSF διάνοια1271N-NSF αὐτοῦ846D-GSM

5 ὅπως3704CONJ πλαγιάσῃV-AAS-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF καρδίας2588N-APF αὐτῶν846D-GPM τὰς3588T-APF ἀπηλλοτριωμένας526V-RMPAP ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἐνθυμήμασινN-DPN αὐτῶν846D-GPM

6 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN εἰπὸν2036V-AAD-2S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM κύριος2962N-NSM Ἐπιστράφητε1994V-APD-2P καὶ2532CONJ ἀποστρέψατε654V-AAD-2P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN ἐπιτηδευμάτωνN-GPN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF ἀσεβειῶν763N-GPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐπιστρέψατε1994V-AAD-2P τὰ3588T-APN πρόσωπα4383N-APN ὑμῶν4771P-GP

7 διότι1360CONJ ἄνθρωπος444N-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM προσηλύτων4339N-GPM τῶν3588T-GPM προσηλυτευόντωνV-PAPGP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT ἀπαλλοτριωθῇ526V-APS-3S ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ θῆται5087V-AMS-3S τὰ3588T-APN ἐνθυμήματαN-APN αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κόλασιν2851N-ASF τῆς3588T-GSF ἀδικίας93N-GSF αὐτοῦ846D-GSM τάξῃ5021V-AAS-3S πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔλθῃ2064V-AAS-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM τοῦ3588T-GSN ἐπερωτῆσαι1905V-AAN αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP ἐμοί1473P-DS ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM ἀποκριθήσομαι611V-FPI-1S αὐτῷ846D-DSM ἐν1722PREP 3739 R-DSM ἐνέχεται1758V-PMI-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM

8 καὶ2532CONJ στηριῶ4741V-FAI-1S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ἐκεῖνον1565D-ASM καὶ2532CONJ θήσομαι5087V-FMI-1S αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP ἔρημον2048N-ASF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM καὶ2532CONJ ἐξαρῶ1808V-FAI-1S αὐτὸν846D-ASM ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεσθε1921V-FMI-2P ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM

9 καὶ2532CONJ 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM ἐὰν1437CONJ πλανηθῇ4105V-APS-3S καὶ2532CONJ λαλήσῃ2980V-AAS-3S ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM πεπλάνηκα4105V-RAI-1S τὸν3588T-ASM προφήτην4396N-ASM ἐκεῖνον1565D-ASM καὶ2532CONJ ἐκτενῶ1614V-FAI-1S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ ἀφανιῶ853V-FAI-1S αὐτὸν846D-ASM ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS Ισραηλ2474N-PRI

10 καὶ2532CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P τὴν3588T-ASF ἀδικίαν93N-ASF αὐτῶν846D-GPM κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ἀδίκημα92N-ASN τοῦ3588T-GSM ἐπερωτῶντος1905V-PAPGS καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ἀδίκημα92N-ASN ὁμοίως3664ADV τῷ3588T-DSM προφήτῃ4396N-DSM ἔσται1510V-FMI-3S

11 ὅπως3704CONJ μὴ3165ADV πλανᾶται4105V-PMS-3S ἔτι2089ADV 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV μιαίνωνται3392V-PMS-3P ἔτι2089ADV ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPN τοῖς3588T-DPN παραπτώμασιν3900N-DPN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἔσονταί1510V-FMI-3P μοι1473P-DS εἰς1519PREP λαόν2992N-ASM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἔσομαι1510V-FMI-1S αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP θεόν2316N-ASM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

12 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

13 Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM γῆ1065N-NSF ἐὰν1437CONJ ἁμάρτῃ264V-AAS-3S μοι1473P-DS τοῦ3588T-GSN παραπεσεῖν3895V-AAN παράπτωμα3900N-ASN καὶ2532CONJ ἐκτενῶ1614V-FAI-1S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ συντρίψω4937V-FAI-1S αὐτῆς846D-GSF στήριγμαN-ASN ἄρτου740N-GSM καὶ2532CONJ ἐξαποστελῶ1821V-FAI-1S ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF λιμὸν3042N-ASM καὶ2532CONJ ἐξαρῶ1808V-FAI-1S ἐξ1537PREP αὐτῆς846D-GSF ἄνθρωπον444N-ASM καὶ2532CONJ κτήνη2934N-APN

14 καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ ὦσιν1510V-PAS-3P οἱ3588T-NPM τρεῖς5140A-NPM ἄνδρες435N-NPM οὗτοι3778D-NPM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF Νωε3575N-PRI καὶ2532CONJ Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ Ιωβ2492N-PRI αὐτοὶ846D-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δικαιοσύνῃ1343N-DSF αὐτῶν846D-GPM σωθήσονται4982V-FPI-3P λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

15 ἐὰν1437CONJ καὶ2532CONJ θηρία2342N-APN πονηρὰ4190A-APN ἐπάγω1863V-PAI-1S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ τιμωρήσομαι5097V-FMI-1S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM διοδεύων1353V-PAPNS ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τῶν3588T-GPN θηρίων2342N-GPN

16 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τρεῖς5140A-NPM ἄνδρες435N-NPM οὗτοι3778D-NPM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF ὦσι1510V-PAS-3P ζῶ2198V-PAI-1S ἐγώ1473P-NS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM εἰ1487CONJ υἱοὶ5207N-NPM 2228CONJ θυγατέρες2364N-NPF σωθήσονται4982V-FPI-3P ἀλλ235CONJ 2228CONJ αὐτοὶ846D-NPM μόνοι3441A-NPM σωθήσονται4982V-FPI-3P 3588T-NSF δὲ1161PRT γῆ1065N-NSF ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP ὄλεθρον3639N-ASM

17 2228CONJ καὶ2532CONJ ῥομφαίαν4501N-ASF ἐὰν1437CONJ ἐπάγω1863V-PAI-1S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐκείνην1565D-ASF καὶ2532CONJ εἴπω2036V-AAS-1S Ῥομφαία4501N-NSF διελθάτω1330V-AAD-3S διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἐξαρῶ1808V-FAI-1S ἐξ1537PREP αὐτῆς846D-GSF ἄνθρωπον444N-ASM καὶ2532CONJ κτῆνος2934N-ASN

18 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τρεῖς5140A-NPM ἄνδρες435N-NPM οὗτοι3778D-NPM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF ζῶ2198V-PAI-1S ἐγώ1473P-NS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV ῥύσωνταιV-AMS-3P υἱοὺς5207N-APM οὐδὲ3761CONJ θυγατέρας2364N-APF αὐτοὶ846D-NPM μόνοι3441A-NPM σωθήσονται4982V-FPI-3P

19 2228CONJ καὶ2532CONJ θάνατον2288N-ASM ἐπαποστείλωV-AAS-1S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐκείνην1565D-ASF καὶ2532CONJ ἐκχεῶ1632V-FAI-1S τὸν3588T-ASM θυμόν2372N-ASM μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF ἐν1722PREP αἵματι129N-DSN τοῦ3588T-GSN ἐξολεθρεῦσαι1842V-AAN ἐξ1537PREP αὐτῆς846D-GSF ἄνθρωπον444N-ASM καὶ2532CONJ κτῆνος2934N-ASN

20 καὶ2532CONJ Νωε3575N-PRI καὶ2532CONJ Δανιηλ1158N-PRI καὶ2532CONJ Ιωβ2492N-PRI ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF ζῶ2198V-PAI-1S ἐγώ1473P-NS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἐὰν1437CONJ υἱοὶ5207N-NPM 2228CONJ θυγατέρες2364N-NPF ὑπολειφθῶσιν5275V-APS-3P αὐτοὶ846D-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δικαιοσύνῃ1343N-DSF αὐτῶν846D-GPM ῥύσονται4506V-FMI-3P τὰς3588T-APF ψυχὰς5590N-APF αὐτῶν846D-GPM

21 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐὰν1437CONJ δὲ1161PRT καὶ2532ADV τὰς3588T-APF τέσσαρας5064A-APF ἐκδικήσεις1557N-APF μου1473P-GS τὰς3588T-APF πονηράς4190A-APF ῥομφαίαν4501N-ASF καὶ2532CONJ λιμὸν3042N-ASM καὶ2532CONJ θηρία2342N-APN πονηρὰ4190A-APN καὶ2532CONJ θάνατον2288N-ASM ἐξαποστείλω1821V-AAS-1S ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI τοῦ3588T-GSN ἐξολεθρεῦσαι1842V-AAN ἐξ1537PREP αὐτῆς846D-GSF ἄνθρωπον444N-ASM καὶ2532CONJ κτῆνος2934N-ASN

22 καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ὑπολελειμμένοι5275V-RPPNP ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF οἱ3588T-NPM ἀνασεσῳσμένοι391V-RMPNP αὐτῆς846D-GSF οἳ3739 R-NPM ἐξάγουσιν1806V-PAI-3P ἐξ1537PREP αὐτῆς846D-GSF υἱοὺς5207N-APM καὶ2532CONJ θυγατέρας2364N-APF ἰδοὺ2400INJ αὐτοὶ846D-NPM ἐκπορεύονται1607V-PMI-3P πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ ὄψεσθε3708V-FMI-2P τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐνθυμήματαN-APN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ μεταμεληθήσεσθε3338V-FPI-2P ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN κακά2556A-APN 3739 R-APN ἐπήγαγον1863V-AAI-1S ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN κακὰ2556A-APN 3739 R-APN ἐπήγαγον1863V-AAI-1S ἐπ1909PREP αὐτήν846D-ASF

23 καὶ2532CONJ παρακαλέσουσιν3870V-FAI-3P ὑμᾶς4771P-AP διότι1360CONJ ὄψεσθε3708V-FMI-2P τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐνθυμήματαN-APN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπιγνώσεσθε1921V-FMI-2P διότι1360CONJ οὐ3364ADV μάτην3155ADV πεποίηκα4160V-RAI-1S πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐποίησα4160V-AAI-1S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 15

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

2 Καὶ2532CONJ σύ4771P-NS υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM τί5100I-ASN ἂν302PRT γένοιτο1096V-AMO-3S τὸ3588T-NSN ξύλον3586N-NSN τῆς3588T-GSF ἀμπέλου288N-GSF ἐκ1537PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ξύλων3586N-GPN τῶν3588T-GPN κλημάτων2814N-GPN τῶν3588T-GPN ὄντων1510V-PAPGP ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ξύλοις3586N-DPN τοῦ3588T-GSM δρυμοῦN-GSM

3 εἰ1487CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P ἐξ1537PREP αὐτῆς846D-GSF ξύλον3586N-ASN τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN εἰς1519PREP ἐργασίαν2039N-ASF εἰ1487CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P ἐξ1537PREP αὐτῆς846D-GSF πάσσαλονN-ASM τοῦ3588T-GSN κρεμάσαι2910V-AAN ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM πᾶν3956A-ASN σκεῦος4632N-ASN

4 πάρεξPREP πυρὶ4442N-DSN δέδοται1325V-RMI-3S εἰς1519PREP ἀνάλωσινN-ASF τὴν3588T-ASF κατ2596PREP ἐνιαυτὸν1763N-ASM κάθαρσινN-ASF ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF ἀναλίσκει355V-PAI-3S τὸ3588T-NSN πῦρ4442N-NSN καὶ2532CONJ ἐκλείπει1587V-PAI-3S εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN μὴ3165ADV χρήσιμον5539A-NSN ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP ἐργασίαν2039N-ASF

5 οὐδὲ3761CONJ ἔτι2089ADV αὐτοῦ846D-GSN ὄντος1510V-PAPGS ὁλοκλήρου3648A-GSN οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S εἰς1519PREP ἐργασίαν2039N-ASF μὴ3165ADV ὅτι3754CONJ ἐὰν1437CONJ καὶ2532CONJ πῦρ4442N-NSN αὐτὸ846D-ASN ἀναλώσῃ355V-AAS-3S εἰς1519PREP τέλος5056N-ASN εἰ1487CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἔτι2089ADV εἰς1519PREP ἐργασίαν2039N-ASF

6 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN εἰπόν3004V-AAD-2S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ὃν3739 R-ASM τρόπον5158N-ASM τὸ3588T-NSN ξύλον3586N-NSN τῆς3588T-GSF ἀμπέλου288N-GSF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ξύλοις3586N-DPN τοῦ3588T-GSM δρυμοῦN-GSM 3739 R-ASN δέδωκα1325V-RAI-1S αὐτὸ846D-ASN τῷ3588T-DSN πυρὶ4442N-DSN εἰς1519PREP ἀνάλωσινN-ASF οὕτως3778ADV δέδωκα1325V-RAI-1S τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP Ιερουσαλημ2419N-PRI

7 καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN πυρὸς4442N-GSN ἐξελεύσονται1831V-FMI-3P καὶ2532CONJ πῦρ4442N-NSN αὐτοὺς846D-APM καταφάγεται2719V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἐπιγνώσονται1921V-FMI-3P ὅτι3754CONJ ἐγὼ1473P-NS κύριος2962N-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN στηρίσαι4741V-AAN με1473P-AS τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM

8 καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM παρέπεσον3895V-AAI-3P παραπτώματι3900N-DSN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 16

1 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

2 Υἱὲ5207N-VSM ἀνθρώπου444N-GSM διαμάρτυραι1263V-AMD-2S τῇ3588T-DSF Ιερουσαλημ2419N-PRI τὰς3588T-APF ἀνομίας458N-APF αὐτῆς846D-GSF

3 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM τῇ3588T-DSF Ιερουσαλημ2419N-PRI 3588T-NSF ῥίζα4491N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF γένεσίς1078N-NSF σου4771P-GS ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Χανααν5477N-PRI 3588T-NSM πατήρ3962N-NSM σου4771P-GS ΑμορραῖοςN-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF μήτηρ3384N-NSF σου4771P-GS ΧετταίαN-PRI

4 καὶ2532CONJ 3588T-NSF γένεσίς1078N-NSF σου4771P-GS ἐν1722PREP 3739 R-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐτέχθης5088V-API-2S οὐκ3364ADV ἔδησαν1210V-AAI-3P τοὺς3588T-APM μαστούς3149N-APM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ὕδατι5204N-DSN οὐκ3364ADV ἐλούσθης3068V-API-2S οὐδὲ3761CONJ ἁλὶ251N-DSM ἡλίσθης233V-API-2S καὶ2532CONJ σπαργάνοιςN-DPN οὐκ3364ADV ἐσπαργανώθη