Ιερεμίας

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Τὸ3588T-NSN ῥῆμα4487N-NSN τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM 3739 R-NSN ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐπὶ1909PREP Ιερεμιαν2408N-ASM τὸν3588T-ASM τοῦ3588 R-GSM ΧελκιουN-GSM ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM ὃς3739 R-NSM κατῴκει2730V-IAI-3S ἐν1722PREP ΑναθωθN-PRI ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF Βενιαμιν958N-PRI

2 ὃς3739 R-NSM ἐγενήθη1096V-API-3S λόγος3056N-NSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF Ιωσια2502N-PRI υἱοῦ5207N-GSM Αμως301N-PRI βασιλέως935N-GSM Ιουδα2448N-PRI ἔτους2094N-GSN τρισκαιδεκάτουA-GSN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

3 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ΙωακιμN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Ιωσια2502N-PRI βασιλέως935N-GSM Ιουδα2448N-PRI ἕως2193PREP ἑνδεκάτου1734A-GSN ἔτους2094N-GSN ΣεδεκιαN-DSM υἱοῦ5207N-GSM Ιωσια2502N-PRI βασιλέως935N-GSM Ιουδα2448N-PRI ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πέμπτῳ3991A-DSM μηνί3303N-DSM

4 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS

5 Πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN με1473P-AS πλάσαι4111V-AAN σε4771P-AS ἐν1722PREP κοιλίᾳ2836N-DSF ἐπίσταμαί1987V-PMI-1S σε4771P-AS καὶ2532CONJ πρὸ4253PREP τοῦ3588T-GSN σε4771P-AS ἐξελθεῖν1831V-AAN ἐκ1537PREP μήτρας3388N-GSF ἡγίακά37V-RAI-1S σε4771P-AS προφήτην4396N-ASM εἰς1519PREP ἔθνη1484N-APN τέθεικά5087V-RAI-1S σε4771P-AS

6 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S 3588INJ δέσποτα1203N-VSM κύριε2962N-VSM ἰδοὺ2400INJ οὐκ3364ADV ἐπίσταμαι1987V-PMI-1S λαλεῖν2980V-PAN ὅτι3754CONJ νεώτερος3501A-NSMC ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S

7 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Μὴ3165ADV λέγε3004V-PAD-2S ὅτι3754CONJ Νεώτερος3501A-NSMC ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S ὅτι3754CONJ πρὸς4314PREP πάντας3956A-APM οὓς3739 R-APM ἐὰν1437CONJ ἐξαποστείλω1821V-AAS-1S σε4771P-AS πορεύσῃ4198V-FMI-2S καὶ2532CONJ κατὰ2596PREP πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐὰν1437CONJ ἐντείλωμαί1781V-AMS-1S σοι4771P-DS λαλήσεις2980V-FAI-3S

8 μὴ3165ADV φοβηθῇς5399V-APS-2S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM ὅτι3754CONJ μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S τοῦ3588T-GSN ἐξαιρεῖσθαί1807V-PMN σε4771P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

9 καὶ2532CONJ ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM πρός4314PREP με1473P-AS καὶ2532CONJ ἥψατο680V-ANI-3S τοῦ3588T-GSN στόματός4750N-GSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Ἰδοὺ2400INJ δέδωκα1325V-RAI-1S τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM μου1473P-GS εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN σου4771P-GS

10 ἰδοὺ2400INJ κατέστακά2525V-RAI-1S σε4771P-AS σήμερον4594ADV ἐπὶ1909PREP ἔθνη1484N-APN καὶ2532CONJ βασιλείας932N-APF ἐκριζοῦν1610V-PAN καὶ2532CONJ κατασκάπτειν2679V-PAN καὶ2532CONJ ἀπολλύειν622V-PAN καὶ2532CONJ ἀνοικοδομεῖν456V-PAN καὶ2532CONJ καταφυτεύεινV-PAN

11 Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS λέγων3004V-PAPNS Τί5100I-ASN σὺ4771P-NS ὁρᾷς3708V-PAI-2S Ιερεμια2408N-VSM καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S ΒακτηρίανN-ASF καρυίνηνN-ASF

12 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Καλῶς2570ADV ἑώρακας3708V-RAI-2S διότι1360CONJ ἐγρήγορα1453V-RAI-1S ἐγὼ1473P-NS ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM μου1473P-GS τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN αὐτούς846D-APM

13 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM πρός4314PREP με1473P-AS ἐκ1537PREP δευτέρου1208A-GSM λέγων3004V-PAPNS Τί5100I-ASN σὺ4771P-NS ὁρᾷς3708V-PAI-2S καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S ΛέβηταN-ASM ὑποκαιόμενονV-PMPAS καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πρόσωπον4383N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN βορρᾶ1005N-GSM

14 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN βορρᾶ1005N-GSM ἐκκαυθήσεται1572V-FPI-3S τὰ3588T-NPN κακὰ2556A-NPN ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF

15 διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS συγκαλῶ4779V-PAI-1S πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF βασιλείας932N-APF ἀπὸ575PREP βορρᾶ1005N-GSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἥξουσιν1854V-FAI-3P καὶ2532CONJ θήσουσιν5087V-FAI-3P ἕκαστος1538A-NSM τὸν3588T-ASM θρόνον2362N-ASM αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN πρόθυραN-APN τῶν3588T-GPF πυλῶν4439N-GPF Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN τείχη5038N-APN τὰ3588T-APN κύκλῳ2945N-DSM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF Ιουδα2448N-PRI

16 καὶ2532CONJ λαλήσω2980V-FAI-1S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM μετὰ3326PREP κρίσεως2920N-GSF περὶ4012PREP πάσης3956A-GSF τῆς3588T-GSF κακίας2549N-GSF αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ ἐγκατέλιπόν1459V-AAI-3P με1473P-AS καὶ2532CONJ ἔθυσαν2380V-AAI-3P θεοῖς2316N-DPM ἀλλοτρίοις245A-DPM καὶ2532CONJ προσεκύνησαν4352V-AAI-3P τοῖς3588T-DPN ἔργοις2041N-DPN τῶν3588T-GPF χειρῶν5495N-GPF αὐτῶν846D-GPM

17 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS περίζωσαι4024V-AMD-2S τὴν3588T-ASF ὀσφύν3751N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀνάστηθι450V-AAD-2S καὶ2532CONJ εἰπὸν2036V-AAD-2S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἂν302PRT ἐντείλωμαί1781V-AMS-1S σοι4771P-DS μὴ3165ADV φοβηθῇς5399V-APS-2S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM μηδὲ3366CONJ πτοηθῇς4422V-APS-2S ἐναντίον1726PREP αὐτῶν846D-GPM ὅτι3754CONJ μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S τοῦ3588T-GSN ἐξαιρεῖσθαί1807V-PMN σε4771P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

18 ἰδοὺ2400INJ τέθεικά5087V-RAI-1S σε4771P-AS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σήμερον4594ADV ἡμέρᾳ2250N-DSF ὡς3739CONJ πόλιν4172N-ASF ὀχυρὰνA-ASF καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ τεῖχος5038N-ASN χαλκοῦν5470A-ASN ὀχυρὸνA-ASN ἅπασιν537A-DPM τοῖς3588T-DPM βασιλεῦσιν935N-DPM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἄρχουσιν758N-DPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

19 καὶ2532CONJ πολεμήσουσίν4170V-FAI-3P σε4771P-AS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV δύνωνται1410V-PMS-3P πρὸς4314PREP σέ4771P-AS διότι1360CONJ μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S τοῦ3588T-GSN ἐξαιρεῖσθαί1807V-PMN σε4771P-AS εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 2

1  

2 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἐμνήσθην3403V-API-1S ἐλέους1656N-GSN νεότητός3503N-GSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀγάπης26N-GSF τελειώσεώς5050N-GSF σου4771P-GS τοῦ3588T-GSN ἐξακολουθῆσαί1811V-AAN σε4771P-AS τῷ3588T-DSM ἁγίῳ40A-DSM Ισραηλ2474N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

3 ἅγιος40A-NSM Ισραηλ2474N-PRI τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἀρχὴ746N-NSF γενημάτων1081N-GPN αὐτοῦ846D-GSM πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἔσθοντες2068V-PAPNP αὐτὸν846D-ASM πλημμελήσουσινV-FAI-3P κακὰ2556A-NPN ἥξει1854V-FAI-3S ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM φησὶν5346V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

4 ἀκούσατε191V-AAD-2P λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM οἶκος3624N-NSM Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF πατριὰ3965N-NSF οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI

5 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Τί5100I-ASN εὕροσαν2147V-AAI-3P οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP ἐμοὶ1473P-DS πλημμέλημαN-ASN ὅτι3754CONJ ἀπέστησαν868V-AAI-3P μακρὰν3117A-ASF ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ὀπίσω3694PREP τῶν3588T-GPM ματαίων3152A-GPM καὶ2532CONJ ἐματαιώθησαν3154V-API-3P

6 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἶπαν3004V-AAI-3P Ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM ἀναγαγὼν321V-AAPNS ἡμᾶς1473P-AP ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF 3588T-NSM καθοδηγήσαςV-AAPNS ἡμᾶς1473P-AP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF ἀπείρῳ552A-DSF καὶ2532CONJ ἀβάτῳA-DSF ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF ἀνύδρῳ504A-DSF καὶ2532CONJ ἀκάρπῳ175A-DSF ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF ἐν1722PREP 3739 R-DSF οὐ3364ADV διώδευσεν1353V-AAI-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF οὐθὲν3762A-NSN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV κατῴκησεν2730V-AAI-3S ἐκεῖ1563ADV υἱὸς5207N-NSM ἀνθρώπου444N-GSM

7 καὶ2532CONJ εἰσήγαγον1521V-AAI-3P ὑμᾶς4771P-AP εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ΚάρμηλονN-ASM τοῦ3588T-GSN φαγεῖν2068V-AAN ὑμᾶς4771P-AP τοὺς3588T-APM καρποὺς2590N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ εἰσήλθατε1525V-AAI-2P καὶ2532CONJ ἐμιάνατε3392V-AAI-2P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF κληρονομίαν2817N-ASF μου1473P-GS ἔθεσθε5087V-AMI-2P εἰς1519PREP βδέλυγμα946N-ASN

8 οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM οὐκ3364ADV εἶπαν3004V-AAI-3P Ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀντεχόμενοι472V-PMPNP τοῦ3588T-GSM νόμου3551N-GSM οὐκ3364ADV ἠπίσταντό1987V-IMI-3P με1473P-AS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ποιμένες4166N-NPM ἠσέβουν764V-IAI-3P εἰς1519PREP ἐμέ1473P-AS καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM προφῆται4396N-NPM ἐπροφήτευον4395V-IAI-3P τῇ3588T-DSF Βααλ896N-PRI καὶ2532CONJ ὀπίσω3694PREP ἀνωφελοῦς512A-GSN ἐπορεύθησαν4198V-API-3P

9 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἔτι2089ADV κριθήσομαι2919V-FPI-1S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ὑμῶν4771P-GP κριθήσομαι2919V-FPI-1S

10 διότι1360CONJ διέλθετε1330V-AAD-2P εἰς1519PREP νήσους3520N-APF ΧεττιιμN-PRI καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-AAD-2P καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ΚηδαρN-PRI ἀποστείλατε649V-AAD-2P καὶ2532CONJ νοήσατε3539V-AAD-2P σφόδρα4970ADV καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-AAD-2P εἰ1487CONJ γέγονεν1096V-RAI-3S τοιαῦτα5108A-NPN

11 εἰ1487CONJ ἀλλάξονται236V-FMI-3P ἔθνη1484N-NPN θεοὺς2316N-APM αὐτῶν846D-GPN καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM οὔκ3364ADV εἰσιν1510V-PAI-3P θεοί2316N-NPM 3588T-NSM δὲ1161PRT λαός2992N-NSM μου1473P-GS ἠλλάξατο236V-ANI-3S τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἐξ1537PREP ἧς3739 R-GSF οὐκ3364ADV ὠφεληθήσονται5623V-FPI-3P

12 ἐξέστη1839V-AAI-3S 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM ἐπὶ1909PREP τούτῳ3778D-DSM καὶ2532CONJ ἔφριξεν5425V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP πλεῖον4183A-ASN σφόδρα4970ADV λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

13 ὅτι3754CONJ δύο1417N-NUI πονηρὰ4190A-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS ἐμὲ1473P-AS ἐγκατέλιπον1459V-AAI-3P πηγὴν4077N-ASF ὕδατος5204N-GSN ζωῆς2222N-GSF καὶ2532CONJ ὤρυξαν3736V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM λάκκουςN-APM συντετριμμένους4937V-RMPAP οἳ3739 R-NPM οὐ3364ADV δυνήσονται1410V-FMI-3P ὕδωρ5204N-ASN συνέχειν4912V-PAN

14 Μὴ3165ADV δοῦλός1401N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S Ισραηλ2474N-PRI 2228CONJ οἰκογενήςA-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S διὰ1223PREP τί5100I-ASN εἰς1519PREP προνομὴνN-ASF ἐγένετο1096V-ANI-3S

15 ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM ὠρύοντο5612V-IMI-3P λέοντες3023N-NPM καὶ2532CONJ ἔδωκαν1325V-AAI-3P τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF αὐτῶν846D-GPM οἳ3739 R-NPM ἔταξαν5021V-AAI-3P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF αὐτοῦ846D-GSM εἰς1519PREP ἔρημον2048N-ASF καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πόλεις4172N-NPF αὐτοῦ846D-GSM κατεσκάφησαν2679V-AAI-3P παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV κατοικεῖσθαι2730V-PMN

16 καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΜέμφεωςN-GSF καὶ2532CONJ ΤαφναςN-PRI ἔγνωσάν1097V-AAI-3P σε4771P-AS καὶ2532CONJ κατέπαιζόνV-IAI-3P σου4771P-GS

17 οὐχὶ3364ADV ταῦτα3778D-APN ἐποίησέν4160V-AAI-3S σοι4771P-DS τὸ3588T-ASN καταλιπεῖν2641V-AAN σε4771P-AS ἐμέ1473P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GS

18 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV τί5100I-ASN σοι4771P-DS καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF Αἰγύπτου125N-GSF τοῦ3588T-GSN πιεῖν4095V-AAN ὕδωρ5204N-ASN ΓηωνN-PRI καὶ2532CONJ τί5100I-ASN σοι4771P-DS καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF ἈσσυρίωνN-GPM τοῦ3588T-GSN πιεῖν4095V-AAN ὕδωρ5204N-ASN ποταμῶν4215N-GPM

19 παιδεύσει3811V-FAI-3S σε4771P-AS 3588T-NSF ἀποστασία646N-NSF σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSF κακία2549N-NSF σου4771P-GS ἐλέγξει1651V-FAI-3S σε4771P-AS καὶ2532CONJ γνῶθι1097V-AAD-2S καὶ2532CONJ ἰδὲ3708V-AAD-2S ὅτι3754CONJ πικρόν4089A-NSN σοι4771P-DS τὸ3588T-NSN καταλιπεῖν2641V-AAN σε4771P-AS ἐμέ1473P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εὐδόκησα2106V-AAI-1S ἐπὶ1909PREP σοί4771P-DS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GS

20 ὅτι3754CONJ ἀπ575PREP αἰῶνος165N-GSM συνέτριψας4937V-AAI-2S τὸν3588T-ASM ζυγόν2218N-ASM σου4771P-GS διέσπασας1288V-AAI-2S τοὺς3588T-APM δεσμούς1199N-APM σου4771P-GS καὶ2532CONJ εἶπας2036V-AAI-2S Οὐ3364ADV δουλεύσω1398V-FAI-1S ἀλλὰ235CONJ πορεύσομαι4198V-FMI-1S ἐπὶ1909PREP πᾶν3956A-ASM βουνὸν1015N-ASM ὑψηλὸν5308A-ASM καὶ2532CONJ ὑποκάτω5270ADV παντὸς3956A-GSN ξύλου3586N-GSN κατασκίουA-GSN ἐκεῖ1563ADV διαχυθήσομαιV-FPI-1S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πορνείᾳ4202N-DSF μου1473P-GS

21 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ἐφύτευσά5452V-AAI-1S σε4771P-AS ἄμπελον288N-ASF καρποφόρον2593A-ASF πᾶσαν3956A-ASF ἀληθινήν228A-ASF πῶς4459ADV ἐστράφης4762V-API-2S εἰς1519PREP πικρίαν4088N-ASF 3588T-NSF ἄμπελος288N-NSF 3588T-NSF ἀλλοτρία245A-NSF

22 ἐὰν1437CONJ ἀποπλύνῃ637V-PMS-2S ἐν1722PREP νίτρῳN-DSN καὶ2532CONJ πληθύνῃς4129V-PAS-2S σεαυτῇ4572D-DSF πόανN-ASF κεκηλίδωσαιV-RMI-2S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀδικίαις93N-DPF σου4771P-GS ἐναντίον1726PREP ἐμοῦ1473P-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

23 πῶς4459ADV ἐρεῖς2046V-FAI-3S Οὐκ3364ADV ἐμιάνθην3392V-API-1S καὶ2532CONJ ὀπίσω3694PREP τῆς3588T-GSF Βααλ896N-PRI οὐκ3364ADV ἐπορεύθην4198V-API-1S ἰδὲ3708V-AAD-2S τὰς3588T-APF ὁδούς3598N-APF σου4771P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πολυανδρίῳN-DSN καὶ2532CONJ γνῶθι1097V-AAD-2S τί5100I-ASN ἐποίησας4160V-AAI-2S ὀψὲ3796ADV φωνὴ5456N-NSF αὐτῆς846D-GSF ὠλόλυξεν3649V-AAI-3S τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF αὐτῆς846D-GSF

24 ἐπλάτυνεν4115V-IAI-3S ἐφ1909PREP ὕδατα5204N-APN ἐρήμου2048N-GSF ἐν1722PREP ἐπιθυμίαις1939N-DPF ψυχῆς5590N-GSF αὐτῆς846D-GSF ἐπνευματοφορεῖτοV-IMI-3S παρεδόθη3860V-API-3S τίς5100I-NSM ἐπιστρέψει1994V-FAI-3S αὐτήν846D-ASF πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ζητοῦντες2212V-PAPNP αὐτὴν846D-ASF οὐ3364ADV κοπιάσουσιν2872V-FAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ταπεινώσει5014N-DSF αὐτῆς846D-GSF εὑρήσουσιν2147V-FAI-3P αὐτήν846D-ASF

25 ἀπόστρεψον654V-AAD-2S τὸν3588T-ASM πόδα4228N-ASM σου4771P-GS ἀπὸ575PREP ὁδοῦ3598N-GSF τραχείας5138A-GSF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM φάρυγγάN-ASM σου4771P-GS ἀπὸ575PREP δίψους1373N-GSN 3588T-NSF δὲ1161PRT εἶπεν2036V-AAI-3S Ἀνδριοῦμαι407V-FMI-1S ὅτι3754CONJ ἠγαπήκει25V-RAI-3S ἀλλοτρίους245A-APM καὶ2532CONJ ὀπίσω3694PREP αὐτῶν846D-GPM ἐπορεύετο4198V-IMI-3S

26 ὡς3739CONJ αἰσχύνη152N-NSF κλέπτου2812N-GSM ὅταν3752ADV ἁλῷ257V-AAS-3S οὕτως3778ADV αἰσχυνθήσονται153V-FPI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI αὐτοὶ846D-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM βασιλεῖς935N-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM προφῆται4396N-NPM αὐτῶν846D-GPM

27 τῷ3588T-DSN ξύλῳ3586N-DSN εἶπαν3004V-AAI-3P ὅτι3754CONJ Πατήρ3962N-NSM μου1473P-GS εἶ1510V-PAI-2S σύ4771P-NS καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM λίθῳ3037N-DSM Σὺ4771P-NS ἐγέννησάς1080V-AAI-2S με1473P-AS καὶ2532CONJ ἔστρεψαν4762V-AAI-3P ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS νῶτα3577N-APN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV πρόσωπα4383N-APN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM τῶν3588T-GPM κακῶν2556A-GPM αὐτῶν846D-GPM ἐροῦσιν2046V-FAI-3P Ἀνάστα450V-AAD-2S καὶ2532CONJ σῶσον4982V-AAD-2S ἡμᾶς1473P-AP

28 καὶ2532CONJ ποῦ4225ADV εἰσιν1510V-PAI-3P οἱ3588T-NPM θεοί2316N-NPM σου4771P-GS οὓς3739 R-APM ἐποίησας4160V-AAI-2S σεαυτῷ4572D-DSM εἰ1487CONJ ἀναστήσονται450V-FMI-3P καὶ2532CONJ σώσουσίν4982V-FAI-3P σε4771P-AS ἐν1722PREP καιρῷ2540N-DSM τῆς3588T-GSF κακώσεώς2561N-GSF σου4771P-GS ὅτι3754CONJ κατ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM τῶν3588T-GPF πόλεών4172N-GPF σου4771P-GS ἦσαν1510V-IAI-3P θεοί2316N-NPM σου4771P-GS Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ κατ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM διόδωνN-GPF τῆς3588T-GSF Ιερουσαλημ2419N-PRI ἔθυον2380V-IAI-3P τῇ3588T-DSF Βααλ896N-PRI

29 ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN λαλεῖτε2980V-PAI-2P πρός4314PREP με1473P-AS πάντες3956A-NPM ὑμεῖς4771P-NP ἠσεβήσατε764V-AAI-2P καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM ὑμεῖς4771P-NP ἠνομήσατεV-AAI-2P εἰς1519PREP ἐμέ1473P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

30 μάτην3155ADV ἐπάταξα3960V-AAI-1S τὰ3588T-APN τέκνα5043N-APN ὑμῶν4771P-GP παιδείαν3809N-ASF οὐκ3364ADV ἐδέξασθε1209V-AMI-2P μάχαιρα3162N-NSF κατέφαγεν2719V-AAI-3S τοὺς3588T-APM προφήτας4396N-APM ὑμῶν4771P-GP ὡς3739CONJ λέων3023N-NSM ὀλεθρεύων3645V-PAPNS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐφοβήθητε5399V-API-2P

31 ἀκούσατε191V-AAD-2P λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Μὴ3165ADV ἔρημος2048N-NSF ἐγενόμην1096V-AMI-1S τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI 2228CONJ γῆ1065N-NSF κεχερσωμένηV-RMPNS διὰ1223PREP τί5100I-ASN εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS Οὐ3364ADV κυριευθησόμεθα2961V-FPI-1P καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ἥξομεν1854V-FAI-1P πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS ἔτι2089ADV

32 μὴ3165ADV ἐπιλήσεται1950V-FMI-3S νύμφη3565N-NSF τὸν3588T-ASM κόσμον2889N-ASM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ παρθένος3933N-NSF τὴν3588T-ASF στηθοδεσμίδαN-ASF αὐτῆς846D-GSF 3588T-NSM δὲ1161PRT λαός2992N-NSM μου1473P-GS ἐπελάθετό1950V-ANI-3S μου1473P-GS ἡμέρας2250N-APF ὧν3739 R-GPF οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἀριθμός706N-NSM

33 τί5100I-ASN ἔτι2089ADV καλὸν2570A-ASM ἐπιτηδεύσειςV-FAI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF σου4771P-GS τοῦ3588T-GSN ζητῆσαι2212V-AAN ἀγάπησιν25N-ASF οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV ἀλλὰ235CONJ καὶ2532ADV σὺ4771P-NS ἐπονηρεύσωV-AMI-2S τοῦ3588T-GSN μιᾶναι3392V-AAN τὰς3588T-APF ὁδούς3598N-APF σου4771P-GS

34 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χερσίν5495N-DPF σου4771P-GS εὑρέθησαν2147V-API-3P αἵματα129N-APN ψυχῶν5590N-GPF ἀθῴων121A-GPF οὐκ3364ADV ἐν1722PREP διορύγμασινN-DPN εὗρον2147V-AAI-3P αὐτούς846D-APM ἀλλ235CONJ ἐπὶ1909PREP πάσῃ3956A-DSF δρυίN-DSF

35 καὶ2532CONJ εἶπας2036V-AAI-2S Ἀθῷός121A-NSF εἰμι1510V-PAI-1S ἀλλὰ235CONJ ἀποστραφήτω654V-APD-3S 3588T-NSM θυμὸς2372N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS κρίνομαι2919V-PMI-1S πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN λέγειν3004V-PAN σε4771P-AS Οὐχ3364ADV ἥμαρτον264V-AAI-1S

36 τί5100I-ASN κατεφρόνησας2706V-AAI-2S σφόδρα4970ADV τοῦ3588T-GSN δευτερῶσαιV-AAN τὰς3588T-APF ὁδούς3598N-APF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP Αἰγύπτου125N-GSF καταισχυνθήσῃ2617V-FPI-2S καθὼς2531ADV κατῃσχύνθης2617V-API-2S ἀπὸ575PREP ΑσσουρN-PRI

37 ὅτι3754CONJ καὶ2532ADV ἐντεῦθεν1782ADV ἐξελεύσῃ1831V-FMI-2S καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF χεῖρές5495N-NPF σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF σου4771P-GS ὅτι3754CONJ ἀπώσατο683V-ANI-3S κύριος2962N-NSM τὴν3588T-ASF ἐλπίδα1680N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εὐοδωθήσῃ2137V-FPI-2S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

Κεφάλαιο 3

1 Ἐὰν1437CONJ ἐξαποστείλῃ1821V-AAS-3S ἀνὴρ435N-NSM τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπέλθῃ565V-AAS-3S ἀπ575PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ γένηται1096V-AMS-3S ἀνδρὶ435N-DSM ἑτέρῳ2087A-DSM μὴ3165ADV ἀνακάμπτουσα344V-PAPNS ἀνακάμψει344V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ἔτι2089ADV οὐ3364ADV μιαινομένη3392V-PMPNS μιανθήσεται3392V-FPI-3S 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF ἐκείνη1565D-NSF καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS ἐξεπόρνευσας1608V-AAI-2S ἐν1722PREP ποιμέσιν4166N-DPM πολλοῖς4183A-DPM καὶ2532CONJ ἀνέκαμπτες344V-IAI-2S πρός4314PREP με1473P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

2 ἆρον142V-AAD-2S εἰς1519PREP εὐθεῖαν2117A-ASF τοὺς3588T-APM ὀφθαλμούς3788N-APM σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἰδέ3708V-AAD-2S ποῦ4225ADV οὐχὶ3364ADV ἐξεφύρθηςV-API-2S ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF ἐκάθισας2523V-AAI-2S αὐτοῖς846D-DPM ὡσεὶ5616ADV κορώνηN-NSF ἐρημουμένη2049V-PPPNS καὶ2532CONJ ἐμίανας3392V-AAI-2S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πορνείαις4202N-DPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF κακίαις2549N-DPF σου4771P-GS

3 καὶ2532CONJ ἔσχες2192V-AAI-2S ποιμένας4166N-APM πολλοὺς4183A-APM εἰς1519PREP πρόσκομμα4348N-ASN σεαυτῇ4572D-DSF ὄψις3799N-NSF πόρνης4204N-GSF ἐγένετό1096V-ANI-3S σοι4771P-DS ἀπηναισχύντησαςV-AAI-3S πρὸς4314PREP πάντας3956A-APM

4 οὐχ3364ADV ὡς3739CONJ οἶκόν3624N-ASM με1473P-AS ἐκάλεσας2564V-AAI-2S καὶ2532CONJ πατέρα3962N-ASM καὶ2532CONJ ἀρχηγὸν747N-ASM τῆς3588T-GSF παρθενίας3932N-GSF σου4771P-GS

5 μὴ3165ADV διαμενεῖ1265V-FAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM 2228CONJ διαφυλαχθήσεται1314V-FPI-3S εἰς1519PREP νεῖκος3534N-ASN ἰδοὺ2400INJ ἐλάλησας2980V-AAI-2S καὶ2532CONJ ἐποίησας4160V-AAI-2S τὰ3588T-APN πονηρὰ4190A-APN ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ ἠδυνάσθης1410V-API-2S

6 Καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF Ιωσια2502N-PRI τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM Εἶδες3708V-AAI-2S 3739 R-APN ἐποίησέν4160V-AAI-3S μοι1473P-DS 3588T-NSF κατοικία2733N-NSF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ἐπὶ1909PREP πᾶν3956A-ASN ὄρος3735N-ASN ὑψηλὸν5308A-ASN καὶ2532CONJ ὑποκάτω5270ADV παντὸς3956A-GSN ξύλου3586N-GSN ἀλσώδουςA-GSN καὶ2532CONJ ἐπόρνευσαν4203V-AAI-3P ἐκεῖ1563ADV

7 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN πορνεῦσαι4203V-AAN αὐτὴν846D-ASF ταῦτα3778D-APN πάντα3956A-APN Πρός4314PREP με1473P-AS ἀνάστρεψον390V-AAD-2S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀνέστρεψεν390V-AAI-3S καὶ2532CONJ εἶδεν3708V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ἀσυνθεσίανN-ASF αὐτῆς846D-GSF 3588T-NSF ἀσύνθετος802A-NSF Ιουδα2448N-PRI

8 καὶ2532CONJ εἶδον3708V-AAI-1S διότι1360CONJ περὶ4012PREP πάντων3956A-GPM ὧν3739 R-GPM κατελήμφθη2638V-API-3S ἐν1722PREP οἷς3739 R-DPM ἐμοιχᾶτο3429V-ANI-3S 3588T-NSF κατοικία2733N-NSF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλα1821V-AAI-1S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ ἔδωκα1325V-AAI-1S αὐτῇ846D-DSF βιβλίον975N-ASN ἀποστασίου647N-GSN εἰς1519PREP τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐφοβήθη5399V-API-3S 3588T-NSF ἀσύνθετος802A-NSF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S καὶ2532CONJ ἐπόρνευσεν4203V-AAI-3S καὶ2532ADV αὐτή846D-NSF

9 καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S εἰς1519PREP οὐθὲν3762A-ASN 3588T-NSF πορνεία4202N-NSF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἐμοίχευσεν3431V-AAI-3S τὸ3588T-ASN ξύλον3586N-ASN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λίθον3037N-ASM

10 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM τούτοις3778D-DPM οὐκ3364ADV ἐπεστράφη1994V-API-3S πρός4314PREP με1473P-AS 3588T-NSF ἀσύνθετος802A-NSF Ιουδα2448N-PRI ἐξ1537PREP ὅλης3650A-GSF τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτῆς846D-GSF ἀλλ235CONJ ἐπὶ1909PREP ψεύδει5579N-DSN

11 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Ἐδικαίωσεν1344V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ψυχὴν5590N-ASF αὐτοῦ846D-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἀσυνθέτου802A-GSF Ιουδα2448N-PRI

12 πορεύου4198V-PMD-2S καὶ2532CONJ ἀνάγνωθι314V-AAD-2S τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM πρὸς4314PREP βορρᾶν1005N-ASM καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S Ἐπιστράφητι1994V-APD-2S πρός4314PREP με1473P-AS 3588T-NSF κατοικία2733N-NSF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV στηριῶ4741V-FAI-1S τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP ὅτι3754CONJ ἐλεήμων1655A-NSM ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μηνιῶV-FAI-1S ὑμῖν4771P-DP εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM

13 πλὴν4133ADV γνῶθι1097V-AAD-2S τὴν3588T-ASF ἀδικίαν93N-ASF σου4771P-GS ὅτι3754CONJ εἰς1519PREP κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεόν2316N-ASM σου4771P-GS ἠσέβησας764V-AAI-2S καὶ2532CONJ διέχεαςV-AAI-2S τὰς3588T-APF ὁδούς3598N-APF σου4771P-GS εἰς1519PREP ἀλλοτρίους245A-APM ὑποκάτω5270ADV παντὸς3956A-GSN ξύλου3586N-GSN ἀλσώδουςA-GSN τῆς3588T-GSF δὲ1161PRT φωνῆς5456N-GSF μου1473P-GS οὐχ3364ADV ὑπήκουσας5219V-AAI-2S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

14 ἐπιστράφητε1994V-APD-2P υἱοὶ5207N-VPM ἀφεστηκότες868V-RAPNP λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM διότι1360CONJ ἐγὼ1473P-NS κατακυριεύσω2634V-FAI-1S ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ λήμψομαι2983V-FMI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἕνα1519A-ASM ἐκ1537PREP πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ δύο1417N-NUI ἐκ1537PREP πατριᾶς3965N-GSF καὶ2532CONJ εἰσάξω1521V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP εἰς1519PREP Σιων4622N-PRI

15 καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S ὑμῖν4771P-DP ποιμένας4166N-APM κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ποιμανοῦσιν4165V-FAI-3P ὑμᾶς4771P-AP ποιμαίνοντες4165V-PAPNP μετ3326PREP ἐπιστήμης1989N-GSF

16 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐὰν1437CONJ πληθυνθῆτε4129V-APS-2P καὶ2532CONJ αὐξηθῆτε837V-APS-2P ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM οὐκ3364ADV ἐροῦσιν2046V-FAI-3P ἔτι2089ADV Κιβωτὸς2787N-NSF διαθήκης1242N-GSF ἁγίου40A-GSM Ισραηλ2474N-PRI οὐκ3364ADV ἀναβήσεται305V-FMI-3S ἐπὶ1909PREP καρδίαν2588N-ASF οὐκ3364ADV ὀνομασθήσεται3687V-FPI-3S οὐδὲ3761CONJ ἐπισκεφθήσεται1980V-FPI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV ποιηθήσεται4160V-FPI-3S ἔτι2089ADV

17 ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM καλέσουσιν2564V-FAI-3P τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI Θρόνος2362N-NSM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ συναχθήσονται4863V-FPI-3P εἰς1519PREP αὐτὴν846D-ASF πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ἔθνη1484N-NPN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV πορεύσονται4198V-FMI-3P ἔτι2089ADV ὀπίσω3694PREP τῶν3588T-GPN ἐνθυμημάτωνN-GPN τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846D-GPM τῆς3588T-GSF πονηρᾶς4190A-GSF

18 ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF συνελεύσονται4905V-FMI-3P οἶκος3624N-NSM Ιουδα2448N-PRI ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἥξουσιν1854V-FAI-3P ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸ846D-ASN ἀπὸ575PREP γῆς1065N-GSF βορρᾶ1005N-GSM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP πασῶν3956A-GPF τῶν3588T-GPF χωρῶν5561N-GPF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἣν3739 R-ASF κατεκληρονόμησα2624V-AAI-1S τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM αὐτῶν846D-GPM

19 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS εἶπα2036V-AAI-1S Γένοιτο1096V-AMO-3S κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ τάξω5021V-FAI-1S σε4771P-AS εἰς1519PREP τέκνα5043N-APN καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S σοι4771P-DS γῆν1065N-ASF ἐκλεκτὴν1588A-ASF κληρονομίαν2817N-ASF θεοῦ2316N-GSM παντοκράτορος3841N-GSM ἐθνῶν1484N-GPN καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Πατέρα3962N-ASM καλέσετέ2564V-FAI-2P με1473P-AS καὶ2532CONJ ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS οὐκ3364ADV ἀποστραφήσεσθε654V-FPI-2P

20 πλὴν4133ADV ὡς3739CONJ ἀθετεῖ114V-PAI-3S γυνὴ1135N-NSF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM συνόντα4895V-PAPAS αὐτῇ846D-DSF οὕτως3778ADV ἠθέτησεν114V-AAI-3S εἰς1519PREP ἐμὲ1473P-AS οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

21 φωνὴ5456N-NSF ἐκ1537PREP χειλέων5491N-GPN ἠκούσθη191V-API-3S κλαυθμοῦ2805N-GSM καὶ2532CONJ δεήσεως1162N-GSF υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI ὅτι3754CONJ ἠδίκησαν91V-AAI-3P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF αὐτῶν846D-GPM ἐπελάθοντο1950V-AMI-3P θεοῦ2316N-GSM ἁγίου40A-GSM αὐτῶν846D-GPM

22 ἐπιστράφητε1994V-APD-2P υἱοὶ5207N-VPM ἐπιστρέφοντες1994V-PAPNP καὶ2532CONJ ἰάσομαι2390V-FMI-1S τὰ3588T-APN συντρίμματα4938N-APN ὑμῶν4771P-GP ἰδοὺ2400INJ δοῦλοι1401N-NPM ἡμεῖς1473P-NP ἐσόμεθά1510V-FMI-1P σοι4771P-DS ὅτι3754CONJ σὺ4771P-NS κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἡμῶν1473P-GP εἶ1510V-PAI-2S

23 ὄντως3689ADV εἰς1519PREP ψεῦδος5579N-ASN ἦσαν1510V-IAI-3P οἱ3588T-NPM βουνοὶ1015N-NPM καὶ2532CONJ 3588T-NSF δύναμις1411N-NSF τῶν3588T-GPN ὀρέων3735N-GPN πλὴν4133ADV διὰ1223PREP κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP 3588T-NSF σωτηρία4991N-NSF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI

24 3588T-NSF δὲ1161PRT αἰσχύνη152N-NSF κατανάλωσενV-AAI-3S τοὺς3588T-APM μόχθους3449N-APM τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM ἡμῶν1473P-GP ἀπὸ575PREP νεότητος3503N-GSF ἡμῶν1473P-GP τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μόσχους3448N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF αὐτῶν846D-GPM

25 ἐκοιμήθημεν2837V-API-1P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF αἰσχύνῃ152N-DSF ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἐπεκάλυψεν1943V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-AP 3588T-NSF ἀτιμία819N-NSF ἡμῶν1473P-GP διότι1360CONJ ἔναντι1725PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP ἡμάρτομεν264V-AAI-1P ἡμεῖς1473P-NP καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ἡμῶν1473P-GP ἀπὸ575PREP νεότητος3503N-GSF ἡμῶν1473P-GP ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπηκούσαμεν5219V-AAI-1P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP

Κεφάλαιο 4

1 Ἐὰν1437CONJ ἐπιστραφῇ1994V-APS-3S Ισραηλ2474N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS ἐπιστραφήσεται1994V-FPI-3S ἐὰν1437CONJ περιέλῃ4022V-APS-3S τὰ3588T-APN βδελύγματα946N-APN αὐτοῦ846D-GSM ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSN προσώπου4383N-GSN μου1473P-GS εὐλαβηθῇ2125V-APS-3S

2 καὶ2532CONJ ὀμόσῃ3660V-FMI-2S Ζῇ2198V-PAI-3S κύριος2962N-NSM μετὰ3326PREP ἀληθείας225N-GSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP κρίσει2920N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP δικαιοσύνῃ1343N-DSF καὶ2532CONJ εὐλογήσουσιν2127V-FAI-3P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF ἔθνη1484N-NPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM αἰνέσουσιν134V-FAI-3P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

3 ὅτι3754CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM κατοικοῦσιν2730V-PAPDP Ιερουσαλημ2419N-PRI ΝεώσατεV-AAD-2P ἑαυτοῖς1438D-DPM νεώματαN-APN καὶ2532CONJ μὴ3165ADV σπείρητε4687V-AAS-2P ἐπ1909PREP ἀκάνθαις173N-DPF

4 περιτμήθητε4059V-APD-2P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ περιτέμεσθε4059V-AMD-2P τὴν3588T-ASF σκληροκαρδίαν4641N-ASF ὑμῶν4771P-GP ἄνδρες435N-VPM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP Ιερουσαλημ2419N-PRI μὴ3165ADV ἐξέλθῃ1831V-AAS-3S ὡς3739CONJ πῦρ4442N-NSN 3588T-NSM θυμός2372N-NSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐκκαυθήσεται1572V-FPI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM σβέσων4570V-PAPNS ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN πονηρίας4189N-GSF ἐπιτηδευμάτωνN-GPN ὑμῶν4771P-GP

5 Ἀναγγείλατε312V-AAD-2P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἀκουσθήτω191V-APD-3S ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI εἴπατε2036V-AAI-2P Σημάνατε4591V-AAD-2P ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF σάλπιγγι4536N-DSF καὶ2532CONJ κεκράξατε2896V-AAD-2P μέγα3173A-ASN εἴπατε2036V-AAD-2P Συνάχθητε4863V-APD-2P καὶ2532CONJ εἰσέλθωμεν1525V-AAS-1P εἰς1519PREP τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF τὰς3588T-APF τειχήρειςA-APF

6 ἀναλαβόντες353V-AAPNP φεύγετε5343V-PAD-2P εἰς1519PREP Σιων4622N-PRI σπεύσατε4692V-AAD-2P μὴ3165ADV στῆτε2476V-AAD-2P ὅτι3754CONJ κακὰ2556A-APN ἐγὼ1473P-NS ἐπάγω1863V-PAI-1S ἀπὸ575PREP βορρᾶ1005N-GSM καὶ2532CONJ συντριβὴνN-ASF μεγάλην3173A-ASF

7 ἀνέβη305V-AAI-3S λέων3023N-NSM ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF μάνδραςN-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐξολεθρεύων1842V-PAPNS ἔθνη1484N-APN ἐξῆρεν1808V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN θεῖναι5087V-AAN τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF εἰς1519PREP ἐρήμωσιν2050N-ASF καὶ2532CONJ πόλεις4172N-NPF καθαιρεθήσονται2507V-FPI-3P παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV κατοικεῖσθαι2730V-PMN αὐτάς846D-APF

8 ἐπὶ1909PREP τούτοις3778D-DPM περιζώσασθε4024V-AMD-2P σάκκους4526N-APM καὶ2532CONJ κόπτεσθε2875V-PMD-2P καὶ2532CONJ ἀλαλάξατε214V-AAD-2P διότι1360CONJ οὐκ3364ADV ἀπεστράφη654V-API-3S 3588T-NSM θυμὸς2372N-NSM κυρίου2962N-GSM ἀφ575PREP ὑμῶν4771P-GP

9 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP ἐκείνῃ1565D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἀπολεῖται622V-FMI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF καρδία2588N-NSF τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM ἐκστήσονται1839V-FMI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM προφῆται4396N-NPM θαυμάσονται2296V-FMI-3P

10 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S 3588INJ δέσποτα1203N-VSM κύριε2962N-VSM ἄρα685PRT γε1065PRT ἀπατῶν538V-PAPNS ἠπάτησας538V-AAI-2S τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τοῦτον3778D-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI λέγων3004V-PAPNS Εἰρήνη1515N-NSF ἔσται1510V-FMI-3S ὑμῖν4771P-DP καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ἥψατο680V-ANI-3S 3588T-NSF μάχαιρα3162N-NSF ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ψυχῆς5590N-GSF αὐτῶν846D-GPM

11 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM ἐροῦσιν2046V-FAI-3P τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM τούτῳ3778D-DSM καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF Ιερουσαλημ2419N-PRI Πνεῦμα4151N-NSN πλανήσεωςN-GSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF ὁδὸς3598N-NSF τῆς3588T-GSF θυγατρὸς2364N-GSF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS οὐκ3364ADV εἰς1519PREP καθαρὸν2513A-ASN οὐδ3761CONJ εἰς1519PREP ἅγιον40A-ASN

12 πνεῦμα4151N-ASN πληρώσεωςN-GSF ἥξει1854V-FAI-3S μοι1473P-DS νῦν3568ADV δὲ1161PRT ἐγὼ1473P-NS λαλῶ2980V-PAI-1S κρίματα2917N-APN πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM

13 ἰδοὺ2400INJ ὡς3739CONJ νεφέλη3507N-NSF ἀναβήσεται305V-FMI-3S καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ καταιγὶςN-NSF τὰ3588T-NPN ἅρματα716N-NPN αὐτοῦ846D-GSM κουφότεροιA-NPMC ἀετῶν105N-GPM οἱ3588T-NPM ἵπποι2462N-NPM αὐτοῦ846D-GSM οὐαὶ3759INJ ἡμῖν1473P-DP ὅτι3754CONJ ταλαιπωροῦμεν5003V-PAI-1P

14 ἀπόπλυνε637V-PAD-2S ἀπὸ575PREP κακίας2549N-GSF τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF σου4771P-GS Ιερουσαλημ2419N-PRI ἵνα2443CONJ σωθῇς4982V-APS-2S ἕως2193PREP πότε4218ADV ὑπάρξουσιν5225V-FAI-3P ἐν1722PREP σοὶ4771P-DS διαλογισμοὶ1261N-NPM πόνων4192N-GPM σου4771P-GS

15 διότι1360CONJ φωνὴ5456N-NSF ἀναγγέλλοντος312V-PAPGS ἐκ1537PREP ΔανN-PRI ἥξει1854V-FAI-3S καὶ2532CONJ ἀκουσθήσεται191V-FPI-3S πόνος4192N-NSM ἐξ1537PREP ὄρους3735N-GSN Εφραιμ2187N-PRI

16 ἀναμνήσατε363V-AAD-2P ἔθνη1484N-APN Ἰδοὺ2400INJ ἥκασιν1854V-PAI-3P ἀναγγείλατε312V-AAD-2P ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI Συστροφαὶ4963N-NPF ἔρχονται2064V-PMI-3P ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF μακρόθεν3113ADV καὶ2532CONJ ἔδωκαν1325V-AAI-3P ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF Ιουδα2448N-PRI φωνὴν5456N-ASF αὐτῶν846D-GPF

17 ὡς3739CONJ φυλάσσοντες5442V-PAPNP ἀγρὸν68N-ASM ἐγένοντο1096V-AMI-3P ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF κύκλῳ2945N-DSM ὅτι3754CONJ ἐμοῦ1473P-GS ἠμέλησας272V-AAI-2S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

18 αἱ3588T-NPF ὁδοί3598N-NPF σου4771P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ἐπιτηδεύματάN-NPN σου4771P-GS ἐποίησαν4160V-AAI-3P ταῦτά3778D-APN σοι4771P-DS αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF κακία2549N-NSF σου4771P-GS ὅτι3754CONJ πικρά4089A-NSF ὅτι3754CONJ ἥψατο680V-ANI-3S ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF σου4771P-GS

19 τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF μου1473P-GS τὴν3588T-ASF κοιλίαν2836N-ASF μου1473P-GS ἀλγῶV-PAI-1S καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN αἰσθητήρια145N-APN τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF μου1473P-GS μαιμάσσειV-PAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS σπαράσσεται4682V-PMI-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS οὐ3364ADV σιωπήσομαι4623V-FMI-1S ὅτι3754CONJ φωνὴν5456N-ASF σάλπιγγος4536N-GSF ἤκουσεν191V-AAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS κραυγὴν2906N-ASF πολέμου4171N-GSM

20 καὶ2532CONJ ταλαιπωρίαν5004N-ASF συντριμμὸνN-ASM ἐπικαλεῖται1941V-PMI-3S ὅτι3754CONJ τεταλαιπώρηκεν5003V-RAI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἄφνω869ADV τεταλαιπώρηκεν5003V-RAI-3S 3588T-NSF σκηνή4633N-NSF διεσπάσθησαν1288V-API-3P αἱ3588T-NPF δέρρεις1193N-NPF μου1473P-GS

21 ἕως2193PREP πότε4218ADV ὄψομαι3708V-FMI-1S φεύγοντας5343V-PAPAP ἀκούων191V-PAPNS φωνὴν5456N-ASF σαλπίγγων4536N-GPF

22 διότι1360CONJ οἱ3588T-NPM ἡγούμενοι2233V-PMPNP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS ἐμὲ1473P-AS οὐκ3364ADV ᾔδεισαν1492V-YAI-3P υἱοὶ5207N-NPM ἄφρονές878A-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV συνετοί4908A-NPM σοφοί4680A-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P τοῦ3588T-GSN κακοποιῆσαι2554V-AAN τὸ3588T-ASN δὲ1161PRT καλῶς2570ADV ποιῆσαι4160V-AAN οὐκ3364ADV ἐπέγνωσαν1921V-AAI-3P

23 ἐπέβλεψα1914V-AAI-1S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ οὐθέν3762A-ASN καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οὐρανόν3772N-ASM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S τὰ3588T-NPN φῶτα5457N-NPN αὐτοῦ846D-GSM

24 εἶδον3708V-AAI-1S τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S τρέμοντα5141V-PAPNP καὶ2532CONJ πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM βουνοὺς1015N-APM ταρασσομένους5015V-PAPAP

25 ἐπέβλεψα1914V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM καὶ2532CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN πετεινὰ4071N-NPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἐπτοεῖτο4422V-IMI-3S

26 εἶδον3708V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ 3588T-NSM ΚάρμηλοςN-NSM ἔρημος2048N-NSF καὶ2532CONJ πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF πόλεις4172N-NPF ἐμπεπυρισμέναιV-RPPNP πυρὶ4442N-DSN ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN ὀργῆς3709N-GSF θυμοῦ2372N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἠφανίσθησαν853V-API-3P

27 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἔρημος2048N-NSF ἔσται1510V-FMI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF συντέλειαν4930N-ASF δὲ1161PRT οὐ3364ADV μὴ3165ADV ποιήσω4160V-FAI-1S

28 ἐπὶ1909PREP τούτοις3778D-DPM πενθείτω3996V-PAD-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532CONJ συσκοτασάτωV-AAD-3S 3588T-NSM οὐρανὸς3772N-NSM ἄνωθεν509ADV διότι1360CONJ ἐλάλησα2980V-AAI-1S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV μετανοήσω3340V-FAI-1S ὥρμησα3729V-AAI-1S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀποστρέψω654V-FAI-1S ἀπ575PREP αὐτῆς846D-GSF

29 ἀπὸ575PREP φωνῆς5456N-GSF ἱππέως2460N-GSM καὶ2532CONJ ἐντεταμένουV-RPPGS τόξου5115N-GSN ἀνεχώρησεν402V-AAI-3S πᾶσα3956A-NSF χώρα5561N-NSF εἰσέδυσανV-AAI-3P εἰς1519PREP τὰ3588T-APN σπήλαια4693N-APN καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἄλσηN-APN ἐκρύβησαν2928V-API-3P καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF πέτρας4073N-APF ἀνέβησαν305V-AAI-3P πᾶσα3956A-NSF πόλις4172N-NSF ἐγκατελείφθη1459V-API-3S οὐ3364ADV κατοικεῖ2730V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐταῖς846D-DPF ἄνθρωπος444N-NSM

30 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS τί5100I-ASN ποιήσεις4160V-FAI-3S ἐὰν1437CONJ περιβάλῃ4016V-AMS-2S κόκκινον2847A-ASM καὶ2532CONJ κοσμήσῃ2885V-AMS-2S κόσμῳ2889N-DSM χρυσῷ5557A-DSM καὶ2532CONJ ἐὰν1437CONJ ἐγχρίσῃ1472V-AMS-2S στίβιN-DSN τοὺς3588T-APM ὀφθαλμούς3788N-APM σου4771P-GS εἰς1519PREP μάτην3155ADV 3588T-NSM ὡραισμόςN-NSM σου4771P-GS ἀπώσαντό683V-AMI-3P σε4771P-AS οἱ3588T-NPM ἐρασταίN-NPM σου4771P-GS τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF σου4771P-GS ζητοῦσιν2212V-PAI-3P

31 ὅτι3754CONJ φωνὴν5456N-ASF ὡς3739CONJ ὠδινούσης5605V-PAPGS ἤκουσα191V-AAI-1S τοῦ3588T-GSM στεναγμοῦ4726N-GSM σου4771P-GS ὡς3739CONJ πρωτοτοκούσηςV-PAPGS φωνὴ5456N-NSF θυγατρὸς2364N-GSF Σιων4622N-PRI ἐκλυθήσεται1590V-FPI-3S καὶ2532CONJ παρήσει3935V-FAI-3S τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῆς846D-GSF ΟἴμμοιINJ ἐγώ1473P-NS ὅτι3754CONJ ἐκλείπει1587V-PAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM ἀνῃρημένοις337V-RMPDP

Κεφάλαιο 5

1 Περιδράμετε4063V-AAD-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-AAD-2P καὶ2532CONJ γνῶτε1097V-AAD-2P καὶ2532CONJ ζητήσατε2212V-AAD-2P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πλατείαις4116A-DPF αὐτῆς846D-GSF ἐὰν1437CONJ εὕρητε2147V-AAS-2P ἄνδρα435N-ASM εἰ1487CONJ ἔστιν1510V-PAI-3S ποιῶν4160V-PAPNS κρίμα2917N-ASN καὶ2532CONJ ζητῶν2212V-PAPNS πίστιν4102N-ASF καὶ2532CONJ ἵλεως2436A-NSM ἔσομαι1510V-FMI-1S αὐτοῖς846D-DPM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

2 Ζῇ2198V-PAI-3S κύριος2962N-NSM λέγουσιν3004V-PAI-3P διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN οὐκ3364ADV ἐπὶ1909PREP ψεύδεσιν5571A-DPM ὀμνύουσιν3660V-PAI-3P

3 κύριε2962N-VSM οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοί3788N-NPM σου4771P-GS εἰς1519PREP πίστιν4102N-ASF ἐμαστίγωσας3146V-AAI-2S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐπόνεσανV-AAI-3P συνετέλεσας4931V-AAI-2S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠθέλησαν2309V-AAI-3P δέξασθαι1209V-AMP παιδείαν3809N-ASF ἐστερέωσαν4732V-AAI-3P τὰ3588T-APN πρόσωπα4383N-APN αὐτῶν846D-GPM ὑπὲρ5228PREP πέτραν4073N-ASF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠθέλησαν2309V-AAI-3P ἐπιστραφῆναι1994V-APN

4 καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS εἶπα2036V-AAI-1S Ἴσως2470ADV πτωχοί4434N-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P διότι1360CONJ οὐκ3364ADV ἐδυνάσθησαν1410V-API-3P ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔγνωσαν1097V-AAI-3P ὁδὸν3598N-ASF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ κρίσιν2920N-ASF θεοῦ2316N-GSM

5 πορεύσομαι4198V-FMI-1S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἁδροὺςA-APM καὶ2532CONJ λαλήσω2980V-FAI-1S αὐτοῖς846D-DPM ὅτι3754CONJ αὐτοὶ846D-NPM ἐπέγνωσαν1921V-AAI-3P ὁδὸν3598N-ASF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ κρίσιν2920N-ASF θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ ὁμοθυμαδὸν3661ADV συνέτριψαν4937V-AAI-3P ζυγόν2218N-ASM διέρρηξαν1284V-AAI-3P δεσμούς1199N-APM

6 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἔπαισεν3815V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM λέων3023N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM δρυμοῦN-GSM καὶ2532CONJ λύκος3074N-NSM ἕως2193PREP τῶν3588T-GPF οἰκιῶν3614N-GPF ὠλέθρευσεν3645V-AAI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ πάρδαλις3917N-NSF ἐγρηγόρησεν1127V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF αὐτῶν846D-GPM πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐκπορευόμενοι1607V-PMPNP ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM θηρευθήσονται2340V-FPI-3P ὅτι3754CONJ ἐπλήθυναν4129V-AAI-3P ἀσεβείας763N-APF αὐτῶν846D-GPM ἴσχυσαν2480V-AAI-3P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀποστροφαῖςN-DPF αὐτῶν846D-GPM

7 ποίᾳ4169A-DSF τούτων3778D-GPM ἵλεως2436A-NSM γένωμαί1096V-AMS-1S σοι4771P-DS οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM σου4771P-GS ἐγκατέλιπόν1459V-AAI-3P με1473P-AS καὶ2532CONJ ὤμνυον3660V-IAI-3P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM οὐκ3364ADV οὖσιν1510V-PAPDP θεοῖς2316N-DPM καὶ2532CONJ ἐχόρτασα5526V-AAI-1S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ ἐμοιχῶντο3429V-IMI-3P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP οἴκοις3624N-DPM πορνῶν4204N-GPF κατέλυον2647V-IAI-3P

8 ἵπποι2462N-NPM θηλυμανεῖςA-NPM ἐγενήθησαν1096V-API-3P ἕκαστος1538A-NSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM ἐχρεμέτιζον5537V-IAI-3P

9 μὴ3165ADV ἐπὶ1909PREP τούτοις3778D-DPN οὐκ3364ADV ἐπισκέψομαι1980V-FMI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 2228CONJ ἐν1722PREP ἔθνει1484N-DSN τοιούτῳ5108A-DSN οὐκ3364ADV ἐκδικήσει1556V-FAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS

10 ἀνάβητε305V-AAD-2P ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM προμαχῶναςN-APM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ κατασκάψατε2679V-AAD-2P συντέλειαν4930N-ASF δὲ1161PRT μὴ3165ADV ποιήσητε4160V-AAS-2P ὑπολίπεσθε5275V-AMD-2P τὰ3588T-APN ὑποστηρίγματαN-APN αὐτῆς846D-GSF ὅτι3754CONJ τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM εἰσίν1510V-PAI-3P

11 ὅτι3754CONJ ἀθετῶν114V-PAPNS ἠθέτησεν114V-AAI-3S εἰς1519PREP ἐμέ1473P-AS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ οἶκος3624N-NSM Ιουδα2448N-PRI

12 ἐψεύσαντο5574V-AMI-3P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἑαυτῶν1438D-GPM καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P Οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ταῦτα3778D-NPN οὐχ3364ADV ἥξει1854V-FAI-3S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP κακά2556A-NPN καὶ2532CONJ μάχαιραν3162N-ASF καὶ2532CONJ λιμὸν3042N-ASM οὐκ3364ADV ὀψόμεθα3708V-FMI-1P

13 οἱ3588T-NPM προφῆται4396N-NPM ἡμῶν1473P-GP ἦσαν1510V-IAI-3P εἰς1519PREP ἄνεμον417N-ASM καὶ2532CONJ λόγος3056N-NSM κυρίου2962N-GSM οὐχ3364ADV ὑπῆρχεν5225V-IAI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM οὕτως3778ADV ἔσται1510V-FMI-3S αὐτοῖς846D-DPM

14 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM παντοκράτωρ3841N-NSM Ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ἐλαλήσατε2980V-AAI-2P τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS δέδωκα1325V-RAI-1S τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM μου1473P-GS εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN στόμα4750N-ASN σου4771P-GS πῦρ4442N-ASN καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τοῦτον3778D-ASM ξύλα3586N-APN καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S αὐτούς846D-APM

15 ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐπάγω1863V-PAI-1S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP ἔθνος1484N-ASN πόρρωθεν4207ADV οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἔθνος1484N-ASN οὗ3739 R-GSM οὐκ3364ADV ἀκούσῃ191V-FMI-2S τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τῆς3588T-GSF γλώσσης1100N-GSF αὐτοῦ846D-GSN

16 πάντες3956A-NPM ἰσχυροὶ2478A-NPM

17 καὶ2532CONJ κατέδονται2719V-FMI-3P τὸν3588T-ASM θερισμὸν2326N-ASM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄρτους740N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ κατέδονται2719V-FMI-3P τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ κατέδονται2719V-FMI-3P τὰ3588T-APN πρόβατα4263N-APN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM μόσχους3448N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ κατέδονται2719V-FMI-3P τοὺς3588T-APM ἀμπελῶνας290N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM συκῶνας4810N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἐλαιῶνας1637N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἀλοήσουσιν248V-FAI-3P τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF τὰς3588T-APF ὀχυρὰςA-APF ὑμῶν4771P-GP ἐφ1909PREP αἷς3739 R-DPF ὑμεῖς4771P-NP πεποίθατε3982V-RAI-2P ἐπ1909PREP αὐταῖς846D-DPF ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF

18 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἐκείναις1565D-DPF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεός2316N-NSM σου4771P-GS οὐ3364ADV μὴ3165ADV ποιήσω4160V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP εἰς1519PREP συντέλειαν4930N-ASF

19 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ὅταν3752ADV εἴπητε2036V-AAS-2P Τίνος5100I-GSN ἕνεκεν1752PREP ἐποίησεν4160V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἡμῶν1473P-GP ἡμῖν1473P-DP ἅπαντα537A-APN ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S αὐτοῖς846D-DPM Ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ἐδουλεύσατε1398V-AAI-2P θεοῖς2316N-DPM ἀλλοτρίοις245A-DPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF γῇ1065N-DSF ὑμῶν4771P-GP οὕτως3778ADV δουλεύσετε1398V-FAI-2P ἀλλοτρίοις245A-DPM ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF οὐχ3364ADV ὑμῶν4771P-GP

20 ἀναγγείλατε312V-AAD-2P ταῦτα3778D-APN εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ ἀκουσθήτω191V-APD-3S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM Ιουδα2448N-PRI

21 ἀκούσατε191V-AAD-2P δὴ1161PRT ταῦτα3778D-APN λαὸς2992N-NSM μωρὸς3474A-NSM καὶ2532CONJ ἀκάρδιοςA-NSM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV βλέπουσιν991V-PAI-3P ὦτα3775N-NPN αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀκούουσιν191V-PAI-3P

22 μὴ3165ADV ἐμὲ1473P-AS οὐ3364ADV φοβηθήσεσθε5399V-FPI-2P λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 2228CONJ ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN μου1473P-GS οὐκ3364ADV εὐλαβηθήσεσθε2125V-FPI-2P τὸν3588T-ASM τάξαντα5021V-AAPAS ἄμμον285N-ASF ὅριον3725N-ASN τῇ3588T-DSF θαλάσσῃ2281N-DSF πρόσταγμαN-ASN αἰώνιον166A-ASN καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπερβήσεται5233V-FMI-3S αὐτό846D-ASN καὶ2532CONJ ταραχθήσεται5015V-FPI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV δυνήσεται1410V-FMI-3S καὶ2532CONJ ἠχήσουσιν2278V-FAI-3P τὰ3588T-NPN κύματα2949N-NPN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπερβήσεται5233V-FMI-3S αὐτό846D-ASN

23 τῷ3588T-DSM δὲ1161PRT λαῷ2992N-DSM τούτῳ3778D-DSM ἐγενήθη1096V-API-3S καρδία2588N-NSF ἀνήκοοςA-NSF καὶ2532CONJ ἀπειθής545A-NSF καὶ2532CONJ ἐξέκλιναν1578V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἀπήλθοσαν565V-AAI-3P

24 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἶπον3004V-AAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF αὐτῶν846D-GPM Φοβηθῶμεν5399V-APS-1P δὴ1161PRT κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM ἡμῶν1473P-GP τὸν3588T-ASM διδόντα1325V-PAPAS ἡμῖν1473P-DP ὑετὸν5205N-ASM πρόιμον4406A-ASM καὶ2532CONJ ὄψιμον3797A-ASM κατὰ2596PREP καιρὸν2540N-ASM πληρώσεωςN-GSF προστάγματοςN-GSN θερισμοῦ2326N-GSM καὶ2532CONJ ἐφύλαξεν5442V-AAI-3S ἡμῖν1473P-DP

25 αἱ3588T-NPF ἀνομίαι458N-NPF ὑμῶν4771P-GP ἐξέκλιναν1578V-AAI-3P ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἁμαρτίαι266N-NPF ὑμῶν4771P-GP ἀπέστησαν868V-AAI-3P τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN ἀφ575PREP ὑμῶν4771P-GP

26 ὅτι3754CONJ εὑρέθησαν2147V-API-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM μου1473P-GS ἀσεβεῖς765A-NPM καὶ2532CONJ παγίδας3803N-APF ἔστησαν2476V-AAI-3P διαφθεῖραι1311V-AAN ἄνδρας435N-APM καὶ2532CONJ συνελαμβάνοσαν4815V-IAI-3P

27 ὡς3739CONJ παγὶς3803N-NSF ἐφεσταμένη2186V-AMPNS πλήρης4134A-NSF πετεινῶν4071N-GPN οὕτως3778ADV οἱ3588T-NPM οἶκοι3624N-NPM αὐτῶν846D-GPM πλήρεις4134A-NPM δόλου1388N-GSM διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐμεγαλύνθησαν3170V-API-3P καὶ2532CONJ ἐπλούτησαν4147V-AAI-3P

28 καὶ2532CONJ παρέβησαν3845V-AAI-3P κρίσιν2920N-ASF οὐκ3364ADV ἔκριναν2919V-AAI-3P κρίσιν2920N-ASF ὀρφανοῦ3737A-GSM καὶ2532CONJ κρίσιν2920N-ASF χήρας5503N-GSF οὐκ3364ADV ἐκρίνοσαν2919V-IAI-3P

29 μὴ3165ADV ἐπὶ1909PREP τούτοις3778D-DPN οὐκ3364ADV ἐπισκέψομαι1980V-FMI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 2228CONJ ἐν1722PREP ἔθνει1484N-DSN τῷ3588T-DSN τοιούτῳ5108A-DSN οὐκ3364ADV ἐκδικήσει1556V-FAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS

30 ἔκστασις1611N-NSF καὶ2532CONJ φρικτὰA-NPN ἐγενήθη1096V-API-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

31 οἱ3588T-NPM προφῆται4396N-NPM προφητεύουσιν4395V-PAI-3P ἄδικα94A-APN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM ἐπεκρότησανV-AAI-3P ταῖς3588T-DPF χερσὶν5495N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS ἠγάπησεν25V-AAI-3S οὕτως3778ADV καὶ2532CONJ τί5100I-ASN ποιήσετε4160V-FAI-2P εἰς1519PREP τὰ3588T-APN μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN

Κεφάλαιο 6

1 Ἐνισχύσατε1765V-AAD-2P υἱοὶ5207N-NPM Βενιαμιν958N-PRI ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSM τῆς3588T-GSF Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ΘεκουεN-PRI σημάνατε4591V-AAD-2P σάλπιγγι4536N-DSF καὶ2532CONJ ὑπὲρ5228PREP ΒαιθαχαρμαN-PRI ἄρατε142V-AAD-2P σημεῖον4592N-ASN ὅτι3754CONJ κακὰ2556A-NPN ἐκκέκυφενV-RAI-3S ἀπὸ575PREP βορρᾶ1005N-GSM καὶ2532CONJ συντριβὴ4937N-NSF μεγάλη3173A-NSF γίνεται1096V-PMI-3S

2 καὶ2532CONJ ἀφαιρεθήσεται851V-FPI-3S τὸ3588T-NSN ὕψος5311N-NSN σου4771P-GS θύγατερ2364N-VSF Σιων4622N-PRI

3 εἰς1519PREP αὐτὴν846D-ASF ἥξουσιν1854V-FAI-3P ποιμένες4166N-NPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN ποίμνια4168N-NPN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ πήξουσιν4078V-FAI-3P ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF σκηνὰς4633N-APF κύκλῳ2945N-DSM καὶ2532CONJ ποιμανοῦσιν4165V-FAI-3P ἕκαστος1538A-NSM τῇ3588T-DSF χειρὶ5495N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

4 παρασκευάσασθε3903V-AMD-2P ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM ἀνάστητε450V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἀναβῶμεν305V-AAS-1P ἐπ1909PREP αὐτὴν846D-ASF μεσημβρίας3314N-GSF οὐαὶ3759INJ ἡμῖν1473P-DP ὅτι3754CONJ κέκλικεν2827V-RAI-3S 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF ὅτι3754CONJ ἐκλείπουσιν1587V-PAI-3P αἱ3588T-NPF σκιαὶ4639N-NPF τῆς3588T-GSF ἑσπέρας2073N-GSF

5 ἀνάστητε450V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἀναβῶμεν305V-AAS-1P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF νυκτὶ3571N-DSF καὶ2532CONJ διαφθείρωμεν1311V-PAS-1P τὰ3588T-APN θεμέλια2310N-APN αὐτῆς846D-GSF

6 ὅτι3754CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἔκκοψον1581V-AAD-2S τὰ3588T-APN ξύλα3586N-APN αὐτῆς846D-GSF ἔκχεον1632V-AAD-2S ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI δύναμιν1411N-ASF 3588INJ πόλις4172N-NSF ψευδής5571A-NSF ὅλη3650A-NSF καταδυναστείαA-NSF ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

7 ὡς3739CONJ ψύχει5594V-PAI-3S λάκκοςN-NSM ὕδωρ5204N-ASN οὕτως3778ADV ψύχει5594V-PAI-3S κακία2549N-NSF αὐτῆς846D-GSF ἀσέβεια763N-NSF καὶ2532CONJ ταλαιπωρία5004N-NSF ἀκουσθήσεται191V-FPI-3S ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF ἐπὶ1909PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτῆς846D-GSF διὰ1223PREP παντός3956A-GSM πόνῳ4192N-DSM καὶ2532CONJ μάστιγι3148N-DSF

8 παιδευθήσῃ3811V-FPI-2S Ιερουσαλημ2419N-PRI μὴ3165ADV ἀποστῇ868V-AAS-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS μὴ3165ADV ποιήσω4160V-AAS-1S σε4771P-AS ἄβατονA-ASF γῆν1065N-ASF ἥτις3748RI-NSF οὐ3364ADV κατοικηθήσεται2730V-FPI-3S

9 ὅτι3754CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ΚαλαμᾶσθεV-PMI-2P καλαμᾶσθεV-PMI-2P ὡς3739CONJ ἄμπελον288N-ASF τὰ3588T-APN κατάλοιπα2645A-APN τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐπιστρέψατε1994V-AAD-2P ὡς3739CONJ 3588T-NSM τρυγῶν5166V-PAPNS ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM κάρταλλονN-ASM αὐτοῦ846D-GSM

10 πρὸς4314PREP τίνα5100I-ASM λαλήσω2980V-FAI-1S καὶ2532CONJ διαμαρτύρωμαι1263V-PMS-1S καὶ2532CONJ ἀκούσεται191V-FMI-3S ἰδοὺ2400INJ ἀπερίτμητα564A-NPN τὰ3588T-NPN ὦτα3775N-NPN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV δύνανται1410V-PMI-3P ἀκούειν191V-PAN ἰδοὺ2400INJ τὸ3588T-NSN ῥῆμα4487N-NSN κυρίου2962N-GSM ἐγένετο1096V-ANI-3S αὐτοῖς846D-DPM εἰς1519PREP ὀνειδισμόν3680N-ASM οὐ3364ADV μὴ3165ADV βουληθῶσιν1014V-APS-3P αὐτὸ846D-ASN ἀκοῦσαι191V-AAN

11 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM θυμόν2372N-ASM μου1473P-GS ἔπλησα4130V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἐπέσχον1907V-AAI-1S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV συνετέλεσα4931V-AAI-1S αὐτούς846D-APM ἐκχεῶ1632V-FAI-1S ἐπὶ1909PREP νήπια3516A-APN ἔξωθεν1855ADV καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP συναγωγὴν4864N-ASF νεανίσκων3495N-GPM ἅμα260ADV ὅτι3754CONJ ἀνὴρ435N-NSM καὶ2532CONJ γυνὴ1135N-NSF συλλημφθήσονται4815V-FPI-3P πρεσβύτερος4245A-NSM μετὰ3326PREP πλήρους4134A-GSM ἡμερῶν2250N-GPF

12 καὶ2532CONJ μεταστραφήσονται3344V-FPI-3P αἱ3588T-NPF οἰκίαι3614N-NPF αὐτῶν846D-GPM εἰς1519PREP ἑτέρους2087A-APM ἀγροὶ68N-NPM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF αὐτῶν846D-GPM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτό846D-ASN ὅτι3754CONJ ἐκτενῶ1614V-FAI-1S τὴν3588T-ASF χεῖρά5495N-ASF μου1473P-GS ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ταύτην3778D-ASF λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

13 ὅτι3754CONJ ἀπὸ575PREP μικροῦ3398A-GSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἕως2193PREP μεγάλου3173A-GSM πάντες3956A-NPM συνετελέσαντο4931V-AMI-3P ἄνομα459A-APN ἀπὸ575PREP ἱερέως2409N-GSM καὶ2532CONJ ἕως2193PREP ψευδοπροφήτου5578N-GSM πάντες3956A-NPM ἐποίησαν4160V-AAI-3P ψευδῆ5571A-APN

14 καὶ2532CONJ ἰῶντο2390V-IMI-3P τὸ3588T-ASN σύντριμμα4938N-ASN τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS ἐξουθενοῦντες1848V-PAPNP καὶ2532CONJ λέγοντες3004V-PAPNP Εἰρήνη1515N-NSF εἰρήνη1515N-NSF καὶ2532CONJ ποῦ4225ADV ἐστιν1510V-PAI-3S εἰρήνη1515N-NSF

15 κατῃσχύνθησαν2617V-API-3P ὅτι3754CONJ ἐξελίποσαν1587V-AAI-3P καὶ2532CONJ οὐδ3761CONJ ὧς3739CONJ καταισχυνόμενοι2617V-PMPNP κατῃσχύνθησαν2617V-API-3P καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἀτιμίαν819N-ASF αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἔγνωσαν1097V-AAI-3P διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN πεσοῦνται4098V-FMI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF πτώσει4431N-DSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP καιρῷ2540N-DSM ἐπισκοπῆς1984N-GSF αὐτῶν846D-GPM ἀπολοῦνται622V-FMI-3P εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM

16 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Στῆτε2476V-AAD-2P ἐπὶ1909PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-AAD-2P καὶ2532CONJ ἐρωτήσατε2065V-AAD-2P τρίβους5147N-APF κυρίου2962N-GSM αἰωνίους166A-APM καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-AAD-2P ποία4169A-NSF ἐστὶν1510V-PAI-3S 3588T-NSF ὁδὸς3598N-NSF 3588T-NSF ἀγαθή18A-NSF καὶ2532CONJ βαδίζετεV-PAD-2P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ εὑρήσετε2147V-FAI-2P ἁγνισμὸν49N-ASM ταῖς3588T-DPF ψυχαῖς5590N-DPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Οὐ3364ADV πορευσόμεθα4198V-FMI-1P

17 κατέστακα2525V-RAI-1S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP σκοπούς4649N-APM ἀκούσατε191V-AAD-2P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τῆς3588T-GSF σάλπιγγος4536N-GSF καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Οὐκ3364ADV ἀκουσόμεθα191V-FMI-1P

18 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἤκουσαν191V-AAI-3P τὰ3588T-NPN ἔθνη1484N-NPN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ποιμαίνοντες4165V-PAPNP τὰ3588T-APN ποίμνια4168N-APN αὐτῶν846D-GPM

19 ἄκουε191V-PAD-2S γῆ1065N-VSF ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐπάγω1863V-PAI-1S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τοῦτον3778D-ASM κακά2556A-APN τὸν3588T-ASM καρπὸν2590N-ASM ἀποστροφῆςN-GSF αὐτῶν846D-GPM ὅτι3754CONJ τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM μου1473P-GS οὐ3364ADV προσέσχον4337V-AAI-3P καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM μου1473P-GS ἀπώσαντο683V-AMI-3P

20 ἵνα2443CONJ τί5100I-ASN μοι1473P-DS λίβανον3030N-ASM ἐκ1537PREP ΣαβαN-PRI φέρετε5342V-PAI-2P καὶ2532CONJ κιννάμωμον2792N-ASN ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF μακρόθεν3113ADV τὰ3588T-NPN ὁλοκαυτώματα3646N-NPN ὑμῶν4771P-GP οὔκ3364ADV εἰσιν1510V-PAI-3P δεκτά1184A-NPN καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF θυσίαι2378N-NPF ὑμῶν4771P-GP οὐχ3364ADV ἥδυνάνV-AAI-3P μοι1473P-DS

21 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS δίδωμι1325V-PAI-1S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τοῦτον3778D-ASM ἀσθένειαν769N-ASF καὶ2532CONJ ἀσθενήσουσιν770V-FAI-3P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF πατέρες3962N-NPM καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ἅμα260ADV γείτων1069N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM ἀπολοῦνται622V-FMI-3P

22 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἰδοὺ2400INJ λαὸς2992N-NSM ἔρχεται2064V-PMI-3S ἀπὸ575PREP βορρᾶ1005N-GSM καὶ2532CONJ ἔθνη1484N-NPN ἐξεγερθήσεται1825V-FPI-3S ἀπ575PREP ἐσχάτου2078A-GSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

23 τόξον5115N-ASN καὶ2532CONJ ζιβύνηνN-ASF κρατήσουσιν2902V-FAI-3P ἰταμόςA-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐλεήσει1653V-FAI-3S φωνὴ5456N-NSF αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ θάλασσα2281N-NSF κυμαίνουσαV-PAPNS ἐφ1909PREP ἵπποις2462N-DPM καὶ2532CONJ ἅρμασιν716N-DPN παρατάξεταιV-FMI-3S ὡς3739CONJ πῦρ4442N-NSN εἰς1519PREP πόλεμον4171N-ASM πρὸς4314PREP σέ4771P-AS θύγατερ2364N-VSF Σιων4622N-PRI

24 ἠκούσαμεν191V-AAI-1P τὴν3588T-ASF ἀκοὴν189N-ASF αὐτῶν846D-GPM παρελύθησαν3886V-API-3P αἱ3588T-NPF χεῖρες5495N-NPF ἡμῶν1473P-GP θλῖψις2347N-NSF κατέσχεν2722V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-AP ὠδῖνες5604N-NPF ὡς3739CONJ τικτούσης5088V-PAPGS

25 μὴ3165ADV ἐκπορεύεσθε1607V-PMD-2P εἰς1519PREP ἀγρὸν68N-ASM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF μὴ3165ADV βαδίζετεV-PAD-2P ὅτι3754CONJ ῥομφαία4501N-NSF τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190N-GPM παροικεῖ3939V-PAI-3S κυκλόθεν2943ADV

26 θύγατερ2364N-VSF λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS περίζωσαι4024V-AMD-2S σάκκον4526N-ASM κατάπασαιV-AMD-2S ἐν1722PREP σποδῷ4700N-DSF πένθος3997N-ASN ἀγαπητοῦ27A-GSM ποίησαι4160V-AMD-2S σεαυτῇ4572D-DSF κοπετὸν2870N-ASM οἰκτρόνA-ASM ὅτι3754CONJ ἐξαίφνης1810ADV ἥξει1854V-FAI-3S ταλαιπωρία5004N-NSF ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP

27 δοκιμαστὴνN-ASM δέδωκά1325V-RAI-1S σε4771P-AS ἐν1722PREP λαοῖς2992N-DPM δεδοκιμασμένοις1381V-RMPDP καὶ2532CONJ γνώσῃ1097V-FMI-2S με1473P-AS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN δοκιμάσαι1381V-AAN με1473P-AS τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF αὐτῶν846D-GPM

28 πάντες3956A-NPM ἀνήκοοιA-NPM πορευόμενοι4198V-PMPNP σκολιῶς4646ADV χαλκὸς5475N-NSM καὶ2532CONJ σίδηρος4604N-NSM πάντες3956A-NPM διεφθαρμένοι1311V-RMPNP εἰσίν1510V-PAI-3P

29 ἐξέλιπεν1587V-AAI-3S φυσητὴρN-NSM ἀπὸ575PREP πυρός4442N-GSN ἐξέλιπεν1587V-AAI-3S μόλιβοςN-NSM εἰς1519PREP κενὸν2756A-ASM ἀργυροκόπος695N-NSM ἀργυροκοπεῖV-PAI-3S πονηρία4189N-NSF αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ἐτάκη5080V-API-3S

30 ἀργύριον694N-ASN ἀποδεδοκιμασμένον593V-RMPAS καλέσατε2564V-AAD-2P αὐτούς846D-APM ὅτι3754CONJ ἀπεδοκίμασεν593V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM κύριος2962N-NSM

Κεφάλαιο 7

1  

2 Ἀκούσατε191V-AAD-2P λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF Ιουδαία2449N-NSF

3 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ΔιορθώσατεV-AAD-2P τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐπιτηδεύματαN-APN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ κατοικιῶ2730V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM τούτῳ3778D-DSM

4 μὴ3165ADV πεποίθατε3982V-RAD-2P ἐφ1909PREP ἑαυτοῖς1438D-DPM ἐπὶ1909PREP λόγοις3056N-DPM ψευδέσιν5571A-DPM ὅτι3754CONJ τὸ3588T-ASN παράπανADV οὐκ3364ADV ὠφελήσουσιν5623V-FAI-3P ὑμᾶς4771P-AP λέγοντες3004V-PAPNP Ναὸς3485N-NSM κυρίου2962N-GSM ναὸς3485N-NSM κυρίου2962N-GSM ἐστίν1510V-PAI-3S

5 ὅτι3754CONJ ἐὰν1437CONJ διορθοῦντεςV-PAPNP διορθώσητεV-AAS-2P τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἐπιτηδεύματαN-APN ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ποιοῦντες4160V-PAPNP ποιήσητε4160V-AAS-2P κρίσιν2920N-ASF ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN ἀνδρὸς435N-GSM καὶ2532CONJ ἀνὰ303PREP μέσον3319A-ASN τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM

6 καὶ2532CONJ προσήλυτον4339N-ASM καὶ2532CONJ ὀρφανὸν3737A-ASM καὶ2532CONJ χήραν5503N-ASF μὴ3165ADV καταδυναστεύσητε2616V-AAS-2P καὶ2532CONJ αἷμα129N-ASN ἀθῷον121A-ASM μὴ3165ADV ἐκχέητε1632V-PAS-2P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM τούτῳ3778D-DSM καὶ2532CONJ ὀπίσω3694PREP θεῶν2316N-GPM ἀλλοτρίων245A-GPM μὴ3165ADV πορεύησθε4198V-PMS-2P εἰς1519PREP κακὸν2556A-ASM ὑμῖν4771P-DP

7 καὶ2532ADV κατοικιῶ2730V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM τούτῳ3778D-DSM ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF 3739 R-DSF ἔδωκα1325V-AAI-1S τοῖς3588T-DPM πατράσιν3962N-DPM ὑμῶν4771P-GP ἐξ1537PREP αἰῶνος165N-GSM καὶ2532CONJ ἕως2193PREP αἰῶνος165N-GSM

8 εἰ1487CONJ δὲ1161PRT ὑμεῖς4771P-NP πεποίθατε3982V-RAI-2P ἐπὶ1909PREP λόγοις3056N-DPM ψευδέσιν5571A-DPM ὅθεν3606ADV οὐκ3364ADV ὠφεληθήσεσθε5623V-FPI-2P

9 καὶ2532CONJ φονεύετε5407V-PAI-2P καὶ2532CONJ μοιχᾶσθε3429V-PMI-2P καὶ2532CONJ κλέπτετε2813V-PAI-2P καὶ2532CONJ ὀμνύετε3660V-PAI-2P ἐπ1909PREP ἀδίκῳ94A-DSM καὶ2532CONJ ἐθυμιᾶτε2370V-IAI-2P τῇ3588T-DSF Βααλ896N-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύεσθε4198V-IMI-2P ὀπίσω3694PREP θεῶν2316N-GPM ἀλλοτρίων245A-GPM ὧν3739 R-GPM οὐκ3364ADV οἴδατε1492V-RAI-2P τοῦ3588T-GSN κακῶς2556ADV εἶναι1510V-PAN ὑμῖν4771P-DP

10 καὶ2532CONJ ἤλθετε2064V-AAI-2P καὶ2532CONJ ἔστητε2476V-AAI-2P ἐνώπιον1799PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM οὗ3364ADV ἐπικέκληται1941V-RMI-3S τὸ3588T-NSN ὄνομά3686N-NSN μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ εἴπατε2036V-AAI-2P Ἀπεσχήμεθα568V-RMI-1P τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV ποιεῖν4160V-PAN πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN βδελύγματα946N-APN ταῦτα3778D-APN

11 μὴ3165ADV σπήλαιον4693N-NSN λῃστῶν3027N-GPM 3588T-NSM οἶκός3624N-NSM μου1473P-GS οὗ3364ADV ἐπικέκληται1941V-RMI-3S τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM ἐκεῖ1563ADV ἐνώπιον1799PREP ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἰδοὺ2400INJ ἑώρακα3708V-RAI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

12 ὅτι3754CONJ πορεύθητε4198V-APD-2P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM μου1473P-GS τὸν3588T-ASM ἐν1722PREP ΣηλωμN-PRI οὗ3364ADV κατεσκήνωσα2681V-AAI-1S τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN μου1473P-GS ἐκεῖ1563ADV ἔμπροσθεν1715ADV καὶ2532CONJ ἴδετε3708V-AAD-2P 3739 R-APN ἐποίησα4160V-AAI-1S αὐτῷ846D-DSM ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN κακίας2549N-GSF λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS Ισραηλ2474N-PRI

13 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἀνθ473PREP ὧν3739 R-GPM ἐποιήσατε4160V-AAI-2P πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ ἐλάλησα2980V-AAI-1S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠκούσατέ191V-AAI-2P μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐκάλεσα2564V-AAI-1S ὑμᾶς4771P-AP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀπεκρίθητε611V-API-2P

14 καὶ2532CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM τούτῳ3778D-DSM 3739 R-DSM ἐπικέκληται1941V-RMI-3S τὸ3588T-NSN ὄνομά3686N-NSN μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM ἐφ1909PREP 3739 R-DSM ὑμεῖς4771P-NP πεποίθατε3982V-RAI-2P ἐπ1909PREP αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM τόπῳ5117N-DSM 3739 R-DSM ἔδωκα1325V-AAI-1S ὑμῖν4771P-DP καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM πατράσιν3962N-DPM ὑμῶν4771P-GP καθὼς2531ADV ἐποίησα4160V-AAI-1S τῇ3588T-DSF ΣηλωμN-PRI

15 καὶ2532CONJ ἀπορρίψω641V-FAI-1S ὑμᾶς4771P-AP ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN μου1473P-GS καθὼς2531ADV ἀπέρριψα641V-AAI-1S τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM ὑμῶν4771P-GP πᾶν3956A-ASN τὸ3588T-ASN σπέρμα4690N-ASN Εφραιμ2187N-PRI

16 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS μὴ3165ADV προσεύχου4336V-PMD-2S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM τούτου3778D-GSM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἀξίου515V-PMD-2S τοῦ3588T-GSN ἐλεηθῆναι1653V-APN αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV εὔχου2172V-PMD-2S καὶ2532CONJ μὴ3165ADV προσέλθῃς4334V-AAD-2S μοι1473P-DS περὶ4012PREP αὐτῶν846D-GPM ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV εἰσακούσομαι1522V-FMI-1S

17 2228ADV οὐχ3364ADV ὁρᾷς3708V-PAI-2S τί5100I-ASN αὐτοὶ846D-NPM ποιοῦσιν4160V-PAI-3P ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF πόλεσιν4172N-DPF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF Ιερουσαλημ2419N-PRI

18 οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτῶν846D-GPM συλλέγουσιν4816V-PAI-3P ξύλα3586N-APN καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM αὐτῶν846D-GPM καίουσι2545V-PAI-3P πῦρ4442N-ASN καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF αὐτῶν846D-GPM τρίβουσινV-PAI-3P σταῖςN-ASN τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN χαυῶναςN-APM τῇ3588T-DSF στρατιᾷ4756N-DSF τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἔσπεισαν4689V-AAI-3P σπονδὰςN-APF θεοῖς2316N-DPM ἀλλοτρίοις245A-DPM ἵνα2443CONJ παροργίσωσίν3949V-AAS-3P με1473P-AS

19 μὴ3165ADV ἐμὲ1473P-AS αὐτοὶ846D-NPM παροργίζουσιν3949V-PAI-3P λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM οὐχὶ3364ADV ἑαυτούς1438D-APM ὅπως3704CONJ καταισχυνθῇ2617V-APS-3S τὰ3588T-APN πρόσωπα4383N-APN αὐτῶν846D-GPM

20 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἰδοὺ2400INJ ὀργὴ3709N-NSF καὶ2532CONJ θυμός2372N-NSM μου1473P-GS χεῖταιV-PMI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM τόπον5117N-ASM τοῦτον3778D-ASM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἀνθρώπους444N-APM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN κτήνη2934N-APN καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πᾶν3956A-ASN ξύλον3586N-ASN τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN γενήματα1081N-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ καυθήσεται2545V-FPI-3S καὶ2532CONJ οὐ3364ADV σβεσθήσεται4570V-FPI-3S

21 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Τὰ3588T-APN ὁλοκαυτώματα3646N-APN ὑμῶν4771P-GP συναγάγετε4863V-AAD-2P μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPF θυσιῶν2378N-GPF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ φάγετε2068V-FAI-2P κρέα2907N-APN

22 ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐλάλησα2980V-AAI-1S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐνετειλάμην1781V-AMI-1S αὐτοῖς846D-DPM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF 3739 R-DSF ἀνήγαγον321V-AAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF περὶ4012PREP ὁλοκαυτωμάτων3646N-GPN καὶ2532CONJ θυσίας2378N-GSF

23 ἀλλ235CONJ 2228CONJ τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN ἐνετειλάμην1781V-AMI-1S αὐτοῖς846D-DPM λέγων3004V-PAPNS Ἀκούσατε191V-AAD-2P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἔσομαι1510V-FMI-1S ὑμῖν4771P-DP εἰς1519PREP θεόν2316N-ASM καὶ2532CONJ ὑμεῖς4771P-NP ἔσεσθέ1510V-FMI-2P μοι1473P-DS εἰς1519PREP λαόν2992N-ASM καὶ2532CONJ πορεύεσθε4198V-PMD-2P ἐν1722PREP πάσαις3956A-DPF ταῖς3588T-DPF ὁδοῖς3598N-DPF μου1473P-GS αἷς3739 R-DPF ἂν302PRT ἐντείλωμαι1781V-AMS-1S ὑμῖν4771P-DP ὅπως3704CONJ ἂν302PRT εὖ2095ADV 1510V-PAS-3S ὑμῖν4771P-DP

24 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἤκουσάν191V-AAI-3P μου1473P-GS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV προσέσχεν4337V-AAI-3S τὸ3588T-ASN οὖς3775N-ASN αὐτῶν846D-GPM ἀλλ235CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἐνθυμήμασινN-DPN τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846D-GPM τῆς3588T-GSF κακῆς2556A-GSF καὶ2532CONJ ἐγενήθησαν1096V-API-3P εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ὄπισθεν3693ADV καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἔμπροσθεν1715ADV

25 ἀφ575PREP ἧς3739 R-GSF ἡμέρας2250N-GSF ἐξήλθοσαν1831V-AAI-3P οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF καὶ2532CONJ ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532ADV ἐξαπέστειλα1821V-AAI-1S πρὸς4314PREP ὑμᾶς4771P-AP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM δούλους1401N-APM μου1473P-GS τοὺς3588T-APM προφήτας4396N-APM ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ ὄρθρου3722N-GSM καὶ2532CONJ ἀπέστειλα649V-AAI-1S

26 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἤκουσάν191V-AAI-3P μου1473P-GS καὶ2532CONJ οὐ3364ADV προσέσχεν4337V-AAI-3S τὸ3588T-ASN οὖς3775N-ASN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐσκλήρυναν4645V-AAI-3P τὸν3588T-ASM τράχηλον5137N-ASM αὐτῶν846D-GPM ὑπὲρ5228PREP τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM αὐτῶν846D-GPM

27 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S αὐτοῖς846D-DPM τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τοῦτον3778D-ASM Τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN ἔθνος1484N-NSN 3739 R-NSN οὐκ3364ADV ἤκουσεν191V-AAI-3S τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF κυρίου2962N-GSM οὐδὲ3761CONJ ἐδέξατο1209V-ANI-3S παιδείαν3809N-ASF ἐξέλιπεν1587V-AAI-3S 3588T-NSF πίστις4102N-NSF ἐκ1537PREP στόματος4750N-GSN αὐτῶν846D-GPM

28  

29 Κεῖραι2751V-AMD-2S τὴν3588T-ASF κεφαλήν2776N-ASF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἀπόρριπτε641V-PAD-2S καὶ2532CONJ ἀνάλαβε353V-AAD-2S ἐπὶ1909PREP χειλέων5491N-GPN θρῆνον2355N-ASM ὅτι3754CONJ ἀπεδοκίμασεν593V-AAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἀπώσατο683V-ANI-3S τὴν3588T-ASF γενεὰν1074N-ASF τὴν3588T-ASF ποιοῦσαν4160V-PAPAS ταῦτα3778D-APN

30 ὅτι3754CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ιουδα2448N-PRI τὸ3588T-ASN πονηρὸν4190A-ASN ἐναντίον1726PREP ἐμοῦ1473P-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἔταξαν5021V-AAI-3P τὰ3588T-APN βδελύγματα946N-APN αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM οὗ3364ADV ἐπικέκληται1941V-RMI-3S τὸ3588T-NSN ὄνομά3686N-NSN μου1473P-GS ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM τοῦ3588T-GSN μιᾶναι3392V-AAN αὐτόν846D-ASM

31 καὶ2532CONJ ᾠκοδόμησαν3618V-AAI-3P τὸν3588T-ASM βωμὸν1041N-ASM τοῦ3588T-GSM ΤαφεθN-PRI ὅς3739 R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP φάραγγι5327N-DSF υἱοῦ5207N-GSM ΕννομN-PRI τοῦ3588T-GSN κατακαίειν2618V-PAN τοὺς3588T-APM υἱοὺς5207N-APM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP πυρί4442N-DSN 3739 R-NSN οὐκ3364ADV ἐνετειλάμην1781V-AMI-1S αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ οὐ3364ADV διενοήθηνV-API-1S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF μου1473P-GS

32 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἰδοὺ2400INJ ἡμέραι2250N-NPF ἔρχονται2064V-PMI-3P λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐροῦσιν2046V-FAI-3P ἔτι2089ADV Βωμὸς1041N-NSM τοῦ3588T-GSM ΤαφεθN-PRI καὶ2532CONJ Φάραγξ5327N-NSF υἱοῦ5207N-GSM ΕννομN-PRI ἀλλ235CONJ 2228CONJ Φάραγξ5327N-NSF τῶν3588T-GPM ἀνῃρημένων337V-RMPGP καὶ2532CONJ θάψουσιν2290V-FAI-3P ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM ΤαφεθN-PRI διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV ὑπάρχειν5225V-PAN τόπον5117N-ASM

33 καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P οἱ3588T-NPM νεκροὶ3498N-NPM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM τούτου3778D-GSM εἰς1519PREP βρῶσιν1035N-ASF τοῖς3588T-DPN πετεινοῖς4071A-DPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN θηρίοις2342N-DPN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM ἀποσοβῶνV-PAPNS

34 καὶ2532CONJ καταλύσω2647V-FAI-1S ἐκ1537PREP πόλεων4172N-GPF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐκ1537PREP διόδωνN-GPF Ιερουσαλημ2419N-PRI φωνὴν5456N-ASF εὐφραινομένων2165V-PMPGP καὶ2532CONJ φωνὴν5456N-ASF χαιρόντων5463V-PAPGP φωνὴν5456N-ASF νυμφίου3566N-GSM καὶ2532CONJ φωνὴν5456N-ASF νύμφης3565N-GSF ὅτι3754CONJ εἰς1519PREP ἐρήμωσιν2050N-ASF ἔσται1510V-FMI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF

Κεφάλαιο 8

1 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἐξοίσουσιν1627V-FAI-3P τὰ3588T-APN ὀστᾶ3747N-APN τῶν3588T-GPM βασιλέων935N-GPM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὀστᾶ3747N-APN τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὀστᾶ3747N-APN τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὀστᾶ3747N-APN τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὀστᾶ3747N-APN τῶν3588T-GPM κατοικούντων2730V-PAPGP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM τάφων5028N-GPM αὐτῶν846D-GPM

2 καὶ2532CONJ ψύξουσιν5594V-FAI-3P αὐτὰ846D-APN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ἥλιον2246N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF σελήνην4582N-ASF καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἀστέρας792N-APM καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF στρατιὰν4756N-ASF τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM 3739 R-APN ἠγάπησαν25V-AAI-3P καὶ2532CONJ οἷς3739 R-DPM ἐδούλευσαν1398V-AAI-3P καὶ2532CONJ ὧν3739 R-GPM ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ὀπίσω3694PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ὧν3739 R-GPM ἀντείχοντο472V-IMI-3P καὶ2532CONJ οἷς3739 R-DPM προσεκύνησαν4352V-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM οὐ3364ADV κοπήσονται2875V-FPI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV ταφήσονται2290V-FPI-3P καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P εἰς1519PREP παράδειγμαN-ASN ἐπὶ1909PREP προσώπου4383N-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF

3 ὅτι3754CONJ εἵλοντο138V-AMI-3P τὸν3588T-ASM θάνατον2288N-ASM 2228CONJ τὴν3588T-ASF ζωήν2222N-ASF καὶ2532CONJ πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM καταλοίποις2645A-DPM τοῖς3588T-DPM καταλειφθεῖσιν2641V-APPDP ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γενεᾶς1074N-GSF ἐκείνης1565D-GSF ἐν1722PREP παντὶ3956A-DSM τόπῳ5117N-DSM οὗ3364ADV ἐὰν1437CONJ ἐξώσω1856V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐκεῖ1563ADV

4 Ὅτι3754CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Μὴ3165ADV 3588T-NSM πίπτων4098V-PAPNS οὐκ3364ADV ἀνίσταται450V-PMI-3S 2228CONJ 3588T-NSM ἀποστρέφων654V-PAPNS οὐκ3364ADV ἐπιστρέφει1994V-PAI-3S

5 διὰ1223PREP τί5100I-ASN ἀπέστρεψεν654V-AAI-3S 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS οὗτος3778D-NSM ἀποστροφὴνN-ASF ἀναιδῆA-ASF καὶ2532CONJ κατεκρατήθησανV-API-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF προαιρέσειN-DSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠθέλησαν2309V-AAI-3P τοῦ3588T-GSN ἐπιστρέψαι1994V-AAN

6 ἐνωτίσασθε1801V-AMD-2P δὴ1161PRT καὶ2532CONJ ἀκούσατε191V-AAD-2P οὐχ3364ADV οὕτως3778ADV λαλήσουσιν2980V-FAI-3P οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἄνθρωπος444N-NSM μετανοῶν3340V-PAPNS ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF κακίας2549N-GSF αὐτοῦ846D-GSM λέγων3004V-PAPNS Τί5100D-ASN ἐποίησα4160V-AAI-1S διέλιπεν1257V-AAI-3S 3588T-NSM τρέχων5143V-PAPNS ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM δρόμου1408N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ὡς3739CONJ ἵππος2462N-NSM κάθιδροςA-NSM ἐν1722PREP χρεμετισμῷN-DSM αὐτοῦ846D-GSM

7 καὶ2532ADV 3588T-NSF ασιδαN-NSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οὐρανῷ3772N-DSM ἔγνω1097V-AAI-3S τὸν3588T-ASM καιρὸν2540N-ASM αὐτῆς846D-GSF τρυγὼν5167N-NSF καὶ2532CONJ χελιδώνN-NSF ἀγροῦ68N-GSM στρουθία4765N-NPN ἐφύλαξαν5442V-AAI-3P καιροὺς2540N-APM εἰσόδων1529N-GPF αὐτῶν846D-GPF 3588T-NSM δὲ1161PRT λαός2992N-NSM μου1473P-GS οὐκ3364ADV ἔγνω1097V-AAI-3S τὰ3588T-APN κρίματα2917N-APN κυρίου2962N-GSM

8 πῶς4459ADV ἐρεῖτε2046V-FAI-2P ὅτι3754CONJ Σοφοί4680A-NPM ἐσμεν1510V-PAI-1P ἡμεῖς1473P-NP καὶ2532CONJ νόμος3551N-NSM κυρίου2962N-GSM ἐστὶν1510V-PAI-3S μεθ3326PREP ἡμῶν1473P-GP εἰς1519PREP μάτην3155ADV ἐγενήθη1096V-API-3S σχοῖνοςN-NSM ψευδὴς5571A-NSM γραμματεῦσιν1122N-DPM

9 ᾐσχύνθησαν153V-API-3P σοφοὶ4680A-NPM καὶ2532CONJ ἐπτοήθησαν4422V-API-3P καὶ2532CONJ ἑάλωσανV-AAI-3P ὅτι3754CONJ τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM ἀπεδοκίμασαν593V-AAI-3P σοφία4678N-NSF τίς5100I-NSF ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM

10 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN δώσω1325V-FAI-1S τὰς3588T-APF γυναῖκας1135N-APF αὐτῶν846D-GPM ἑτέροις2087A-DPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀγροὺς68N-APM αὐτῶν846D-GPM τοῖς3588T-DPM κληρονόμοις2818N-DPM

11  

12  

13 καὶ2532CONJ συνάξουσιν4863V-FAI-3P τὰ3588T-APN γενήματα1081N-APN αὐτῶν846D-GPM λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S σταφυλὴ4718N-NSF ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀμπέλοις288N-DPF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S σῦκα4810N-NPN ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF συκαῖς4808N-DPF καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN φύλλα5444N-NPN κατερρύηκενV-RAI-3S

14 ἐπὶ1909PREP τί5100I-ASN ἡμεῖς1473P-NP καθήμεθα2521V-PMI-1P συνάχθητε4863V-APD-2P καὶ2532CONJ εἰσέλθωμεν1525V-AAS-1P εἰς1519PREP τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF τὰς3588T-APF ὀχυρὰςA-APF καὶ2532CONJ ἀπορριφῶμεν641V-APS-1S ὅτι3754CONJ 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἀπέρριψεν641V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-AP καὶ2532CONJ ἐπότισεν4222V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-AP ὕδωρ5204N-ASN χολῆς5521N-GSF ὅτι3754CONJ ἡμάρτομεν264V-AAI-1P ἐναντίον1726PREP αὐτοῦ846D-GSM

15 συνήχθημεν4863V-API-1P εἰς1519PREP εἰρήνην1515N-ASF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S ἀγαθά18A-NPN εἰς1519PREP καιρὸν2540N-ASM ἰάσεως2392N-GSF καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ σπουδή4710N-NSF

16 ἐκ1537PREP ΔανN-PRI ἀκουσόμεθα191V-FMI-1P φωνὴν5456N-ASF ὀξύτητοςN-GSF ἵππων2462N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ἀπὸ575PREP φωνῆς5456N-GSF χρεμετισμοῦN-GSM ἱππασίαςN-GSF ἵππων2462N-GPM αὐτοῦ846D-GSM ἐσείσθη4579V-API-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532CONJ ἥξει1854V-FAI-3S καὶ2532CONJ καταφάγεται2719V-FMI-3S τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN πλήρωμα4138N-ASN αὐτῆς846D-GSF πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

17 διότι1360CONJ ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐξαποστέλλω1821V-PAI-1S εἰς1519PREP ὑμᾶς4771P-AP ὄφεις3789N-APM θανατοῦντας2289V-PAPAP οἷς3739 R-DPM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐπᾷσαιV-AAN καὶ2532CONJ δήξονται1143V-FMI-3P ὑμᾶς4771P-AP

18 ἀνίαταA-NPN μετ3326PREP ὀδύνης3601N-GSF καρδίας2588N-GSF ὑμῶν4771P-GP ἀπορουμένης639V-PPPGS

19 ἰδοὺ2400INJ φωνὴ5456N-NSF κραυγῆς2906N-GSF θυγατρὸς2364N-GSF λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS ἀπὸ575PREP γῆς1065N-GSF μακρόθεν3113ADV Μὴ3165ADV κύριος2962N-NSM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP Σιων4622N-PRI 2228CONJ βασιλεὺς935N-NSM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκεῖ1563ADV διὰ1223PREP τί5100I-ASN παρώργισάν3949V-AAI-3P με1473P-AS ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM γλυπτοῖςA-DPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ματαίοις3152A-DPM ἀλλοτρίοις245A-DPM

20 διῆλθεν1330V-AAI-3S θέρος2330N-NSN παρῆλθεν3928V-AAI-3S ἄμητοςN-NSM καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-NP οὐ3364ADV διεσώθημεν1295V-API-1P

21 ἐπὶ1909PREP συντρίμματι4938N-DSN θυγατρὸς2364N-GSF λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS ἐσκοτώθην4656V-API-1S ἀπορίᾳ640N-DSF κατίσχυσάν2729V-AAI-3P με1473P-AS ὠδῖνες5604N-NPF ὡς3739CONJ τικτούσης5088V-PAPGS

22 μὴ3165ADV ῥητίνηN-NSF οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP ΓαλααδN-PRI 2228CONJ ἰατρὸς2395N-NSM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐκεῖ1563ADV διὰ1223PREP τί5100I-ASN οὐκ3364ADV ἀνέβη305V-AAI-3S ἴασις2392N-NSF θυγατρὸς2364N-GSF λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS

Κεφάλαιο 9

1  τίς5100I-NSM δώσει1325V-FAI-3S κεφαλῇ2776N-DSF μου1473P-GS ὕδωρ5204N-ASN καὶ2532CONJ ὀφθαλμοῖς3788N-DPM μου1473P-GS πηγὴν4077N-ASF δακρύων1144N-GPN καὶ2532CONJ κλαύσομαι2799V-FMI-1S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS τοῦτον3778D-ASM ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ νυκτός3571N-GSF τοὺς3588T-APM τετραυματισμένους5135V-RMPAP θυγατρὸς2364N-GSF λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS

2 τίς5100I-NSM δῴη1325V-AAO-3S μοι1473P-DS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF σταθμὸνN-ASM ἔσχατον2078A-ASM καὶ2532CONJ καταλείψω2641V-FAI-1S τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀπελεύσομαι565V-FMI-1S ἀπ575PREP αὐτῶν846D-GPM ὅτι3754CONJ πάντες3956A-NPM μοιχῶνται3429V-PMI-3P σύνοδοςN-NSF ἀθετούντων114V-PAPGP

3 καὶ2532CONJ ἐνέτεινανV-AAI-3P τὴν3588T-ASF γλῶσσαν1100N-ASF αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ τόξον5115N-ASN ψεῦδος5579N-NSN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV πίστις4102N-NSF ἐνίσχυσεν1765V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ὅτι3754CONJ ἐκ1537PREP κακῶν2556A-GPM εἰς1519PREP κακὰ2556A-APN ἐξήλθοσαν1831V-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐμὲ1473P-AS οὐκ3364ADV ἔγνωσαν1097V-AAI-3P

4 ἕκαστος1538A-NSM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM φυλάξασθε5442V-AMD-2P καὶ2532CONJ ἐπ1909PREP ἀδελφοῖς80N-DPM αὐτῶν846D-GPM μὴ3165ADV πεποίθατε3982V-RAD-2P ὅτι3754CONJ πᾶς3956A-NSM ἀδελφὸς80N-NSM πτέρνῃ4418N-DSF πτερνιεῖV-FAI-3S καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM φίλος5384A-NSM δολίως1386ADV πορεύσεται4198V-FMI-3S

5 ἕκαστος1538A-NSM κατὰ2596PREP τοῦ3588T-GSM φίλου5384A-GSM αὐτοῦ846D-GSM καταπαίξεταιV-FAI-3S ἀλήθειαν225N-ASF οὐ3364ADV μὴ3165ADV λαλήσωσιν2980V-AAS-3P μεμάθηκεν3129V-RAI-3S 3588T-NSF γλῶσσα1100N-NSF αὐτῶν846D-GPM λαλεῖν2980V-PAN ψευδῆ5571A-APN ἠδίκησαν91V-AAI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV διέλιπον1257V-AAI-3P τοῦ3588T-GSN ἐπιστρέψαι1994V-AAN

6 τόκος5110N-NSM ἐπὶ1909PREP τόκῳ5110N-DSM δόλος1388N-NSM ἐπὶ1909PREP δόλῳ1388N-DSM οὐκ3364ADV ἤθελον2309V-IAI-3P εἰδέναι1492V-RAN με1473P-AS

7 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS πυρώσω4448V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ δοκιμῶ1381V-FAI-1S αὐτούς846D-APM ὅτι3754CONJ ποιήσω4160V-FAI-1S ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN πονηρίας4189N-GSF θυγατρὸς2364N-GSF λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS

8 βολὶς1002N-NSF τιτρώσκουσαV-PAPNS 3588T-NSF γλῶσσα1100N-NSF αὐτῶν846D-GPM δόλια1386A-NPN τὰ3588T-NPN ῥήματα4487N-NPN τοῦ3588T-GSN στόματος4750N-GSN αὐτῶν846D-GPM τῷ3588T-DSM πλησίον4139ADV αὐτοῦ846D-GSM λαλεῖ2980V-PAI-3S εἰρηνικὰ1516A-APN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438D-DSM ἔχει2192V-PAI-3S τὴν3588T-ASF ἔχθραν2189N-ASF

9 μὴ3165ADV ἐπὶ1909PREP τούτοις3778D-DPM οὐκ3364ADV ἐπισκέψομαι1980V-FMI-1S λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 2228CONJ ἐν1722PREP λαῷ2992N-DSM τῷ3588T-DSM τοιούτῳ5108A-DSM οὐκ3364ADV ἐκδικήσει1556V-FAI-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS

10 Ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN ὄρη3735N-APN λάβετε2983V-AAD-2P κοπετὸν2870N-ASM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF τρίβους5147N-APF τῆς3588T-GSF ἐρήμου2048N-GSF θρῆνον2355N-ASM ὅτι3754CONJ ἐξέλιπον1587V-AAI-3P παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV εἶναι1510V-PAN ἀνθρώπους444N-APM οὐκ3364ADV ἤκουσαν191V-AAI-3P φωνὴν5456N-ASF ὑπάρξεως5223N-GSF ἀπὸ575PREP πετεινῶν4071N-GPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ ἕως2193PREP κτηνῶν2934N-GPN ἐξέστησαν1839V-AAI-3P ᾤχοντοV-IMI-3P

11 καὶ2532CONJ δώσω1325V-FAI-1S τὴν3588T-ASF Ιερουσαλημ2419N-PRI εἰς1519PREP μετοικίανN-ASF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP κατοικητήριον2732N-ASN δρακόντων1404N-GPM καὶ2532CONJ τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF Ιουδα2448N-PRI εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM θήσομαι5087V-FMI-1S παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV κατοικεῖσθαι2730V-PMN

12 τίς5100I-NSM 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM 3588T-NSM συνετός4908A-NSM καὶ2532CONJ συνέτω4920V-PAD-3S τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ 3739 R-DSM λόγος3056N-NSM στόματος4750N-GSN κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM ἀναγγειλάτω312V-AAD-3S ὑμῖν4771P-DP ἕνεκεν1752PREP τίνος5100I-GSN ἀπώλετο622V-ANI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ἀνήφθη381V-API-3S ὡς3739CONJ ἔρημος2048N-NSF παρὰ3844PREP τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV διοδεύεσθαι1353V-PMN αὐτήν846D-ASF

13 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Διὰ1223PREP τὸ3588T-ASN ἐγκαταλιπεῖν1459V-AAN αὐτοὺς846D-APM τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM μου1473P-GS ὃν3739 R-ASM ἔδωκα1325V-AAI-1S πρὸ4253PREP προσώπου4383N-GSN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἤκουσαν191V-AAI-3P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF μου1473P-GS

14 ἀλλ235CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P ὀπίσω3694PREP τῶν3588T-GPM ἀρεστῶν701A-GPM τῆς3588T-GSF καρδίας2588N-GSF αὐτῶν846D-GPM τῆς3588T-GSF κακῆς2556A-GSF καὶ2532CONJ ὀπίσω3694PREP τῶν3588T-GPN εἰδώλων1497N-GPN 3739 R-APN ἐδίδαξαν1321V-AAI-3P αὐτοὺς846D-APM οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM αὐτῶν846D-GPM

15 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ψωμιῶ5595V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἀνάγκας318N-APF καὶ2532CONJ ποτιῶ4222V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ὕδωρ5204N-ASN χολῆς5521N-GSF

16 καὶ2532CONJ διασκορπιῶ1287V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN εἰς1519PREP οὓς3739 R-APM οὐκ3364ADV ἐγίνωσκον1097V-IAI-3P αὐτοὶ846D-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπαποστελῶV-FAI-1S ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM τὴν3588T-ASF μάχαιραν3162N-ASF ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ἐξαναλῶσαιV-AAN αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

17 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Καλέσατε2564V-AAD-2P τὰς3588T-APF θρηνούσας2354V-PAPAP καὶ2532CONJ ἐλθέτωσαν2064V-AAD-3P καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τὰς3588T-APF σοφὰς4680A-APF ἀποστείλατε649V-AAD-2P καὶ2532CONJ φθεγξάσθωσαν5350V-AMD-3P

18 καὶ2532CONJ λαβέτωσαν2983V-AAD-3P ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP θρῆνον2355N-ASM καὶ2532CONJ καταγαγέτωσαν2609V-AAD-3P οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM ὑμῶν4771P-GP δάκρυα1144N-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN βλέφαραN-NPN ὑμῶν4771P-GP ῥείτω4482V-PAD-3S ὕδωρ5204N-ASN

19 ὅτι3754CONJ φωνὴ5456N-NSF οἴκτουN-GSM ἠκούσθη191V-API-3S ἐν1722PREP Σιων4622N-PRI Πῶς4459ADV ἐταλαιπωρήσαμεν5003V-AAI-1P κατῃσχύνθημεν2617V-API-1P σφόδρα4970ADV ὅτι3754CONJ ἐγκατελίπομεν1459V-AAI-1P τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF καὶ2532CONJ ἀπερρίψαμεν641V-AAI-1P τὰ3588T-APN σκηνώματα4638N-APN ἡμῶν1473P-GP

20 ἀκούσατε191V-AAD-2P δή1161PRT γυναῖκες1135N-VPF λόγον3056N-ASM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ δεξάσθω1209V-AMD-3S τὰ3588T-NPN ὦτα3775N-NPN ὑμῶν4771P-GP λόγους3056N-APM στόματος4750N-GSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ διδάξατε1321V-AAD-2P τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF ὑμῶν4771P-GP οἶκτονN-ASM καὶ2532CONJ γυνὴ1135N-NSF τὴν3588T-ASF πλησίον4139ADV αὐτῆς846D-GSF θρῆνον2355N-ASM

21 ὅτι3754CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S θάνατος2288N-NSM διὰ1223PREP τῶν3588T-GPF θυρίδων2376N-GPF ὑμῶν4771P-GP εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ὑμῶν4771P-GP τοῦ3588T-GSN ἐκτρῖψαιV-AAN νήπια3516A-APN ἔξωθεν1855ADV καὶ2532CONJ νεανίσκους3495N-APM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF πλατειῶν4116A-GPF

22 καὶ2532CONJ ἔσονται1510V-FMI-3P οἱ3588T-NPM νεκροὶ3498N-NPM τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM εἰς1519PREP παράδειγμαN-ASN ἐπὶ1909PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSN πεδίουN-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ χόρτος5528N-NSM ὀπίσω3694PREP θερίζοντος2325V-PAPGS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM συνάγων4863V-PAPNS

23 Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Μὴ3165ADV καυχάσθω2744V-AMD-3S 3588T-NSM σοφὸς4680A-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σοφίᾳ4678N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV καυχάσθω2744V-AMD-3S 3588T-NSM ἰσχυρὸς2478A-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἰσχύι2479N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV καυχάσθω2744V-AMD-3S 3588T-NSM πλούσιος4145A-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πλούτῳ4149N-DSM αὐτοῦ846D-GSM

24 ἀλλ235CONJ 2228CONJ ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSM καυχάσθω2744V-AMD-3S 3588T-NSM καυχώμενος2744V-PMPNS συνίειν4920V-PAN καὶ2532CONJ γινώσκειν1097V-PAN ὅτι3754CONJ ἐγώ1473P-NS εἰμι1510V-PAI-1S κύριος2962N-NSM ποιῶν4160V-PAPNS ἔλεος1656N-ASN καὶ2532CONJ κρίμα2917N-ASN καὶ2532CONJ δικαιοσύνην1343N-ASF ἐπὶ1909PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP τούτοις3778D-DPM τὸ3588T-NSN θέλημά2307N-NSN μου1473P-GS λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM

25 ἰδοὺ2400INJ ἡμέραι2250N-NPF ἔρχονται2064V-PMI-3P λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἐπισκέψομαι1980V-FMI-1S ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM περιτετμημένους4059V-RPPAP ἀκροβυστίας203N-APF αὐτῶν846D-GPM

26 ἐπ1909PREP Αἴγυπτον125N-ASF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF Ιουδαίαν2449N-ASF καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP ΕδωμN-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP υἱοὺς5207N-APM ΑμμωνN-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP υἱοὺς5207N-APM Μωαβ1096N-PRI καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP πάντα3956A-ASM περικειρόμενονV-PMPAS τὰ3588T-APN κατὰ2596PREP πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF ὅτι3754CONJ πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN ἔθνη1484N-NPN ἀπερίτμητα564A-NPN σαρκί4561N-DSF καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἀπερίτμητοι564A-NPM καρδίας2588N-APF αὐτῶν846D-GPM

Κεφάλαιο 10

1 Ἀκούσατε191V-AAD-2P τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM ὃν3739 R-ASM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ἐφ1909PREP ὑμᾶς4771P-AP οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI

2 τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Κατὰ2596PREP τὰς3588T-APF ὁδοὺς3598N-APF τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN μὴ3165ADV μανθάνετε3129V-PAD-2P καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPN σημείων4592N-GPN τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM μὴ3165ADV φοβεῖσθε5399V-PMD-2P ὅτι3754CONJ φοβοῦνται5399V-PMI-3P αὐτὰ846D-NPN τοῖς3588T-DPN προσώποις4383N-DPN αὐτῶν846D-GPM

3 ὅτι3754CONJ τὰ3588T-NPN νόμιμα3545A-NPN τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN μάταια3152A-NPN ξύλον3586N-NSN ἐστὶν1510V-PAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM δρυμοῦN-GSM ἐκκεκομμένον1581V-RMPNS ἔργον2041N-NSN τέκτονος5045N-GSM καὶ2532CONJ χώνευμαN-NSN

4 ἀργυρίῳ694N-DSN καὶ2532CONJ χρυσίῳ5553N-DSN κεκαλλωπισμέναV-RMPNP ἐστίν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP σφύραιςN-DPF καὶ2532CONJ ἥλοις2247N-DPM ἐστερέωσαν4732V-AAI-3P αὐτά846D-APN καὶ2532CONJ οὐ3364ADV κινηθήσονται2795V-FPI-3P

5 αἰρόμενα142V-PMPAP ἀρθήσονται142V-FPI-3P ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐπιβήσονται1910V-FMI-3P μὴ3165ADV φοβηθῆτε5399V-APS-2P αὐτά846D-APN ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV μὴ3165ADV κακοποιήσωσιν2554V-AAS-3P καὶ2532CONJ ἀγαθὸν18A-NSN οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM

6  

7  

8  

9 ἀργύριον694N-NSN τορευτόνA-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S οὐ3364ADV πορεύσονται4198V-FMI-3P ἀργύριον694N-NSN προσβλητὸνA-NSN ἀπὸ575PREP ΘαρσιςN-PRI ἥξει1854V-FAI-3S χρυσίον5553N-NSN ΜωφαζN-PRI καὶ2532CONJ χεὶρ5495N-NSF χρυσοχόωνA-NSF ἔργα2041N-NPN τεχνιτῶν5079N-GPM πάντα3956A-NPN ὑάκινθον5192N-ASF καὶ2532CONJ πορφύραν4209N-ASF ἐνδύσουσιν1746V-FAI-3P αὐτά846D-APN

10  

11 οὕτως3778ADV ἐρεῖτε2046V-FAI-2P αὐτοῖς846D-DPM Θεοί2316N-NPM οἳ3739 R-NPM τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF οὐκ3364ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἀπολέσθωσαν622V-AMD-3P ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ὑποκάτωθενADV τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM τούτου3778D-GSM

12 κύριος2962N-NSM 3588T-NSM ποιήσας4160V-AAPNS τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἰσχύι2479N-DSF αὐτοῦ846D-GSM 3588T-NSM ἀνορθώσας461V-AAPNS τὴν3588T-ASF οἰκουμένην3611V-PMPAS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF σοφίᾳ4678N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF φρονήσει5428N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S τὸν3588T-ASM οὐρανὸν3772N-ASM

13 καὶ2532CONJ πλῆθος4128N-ASN ὕδατος5204N-GSN ἐν1722PREP οὐρανῷ3772N-DSM καὶ2532CONJ ἀνήγαγεν321V-AAI-3S νεφέλας3507N-APF ἐξ1537PREP ἐσχάτου2078A-GSN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἀστραπὰς796N-APF εἰς1519PREP ὑετὸν5205N-ASM ἐποίησεν4160V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἐξήγαγεν1806V-AAI-3S φῶς5457N-ASN ἐκ1537PREP θησαυρῶν2344N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

14 ἐμωράνθη3471V-API-3S πᾶς3956A-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ἀπὸ575PREP γνώσεως1108N-GSF κατῃσχύνθη2617V-API-3S πᾶς3956A-NSM χρυσοχόοςA-NSM ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM γλυπτοῖςA-DPM αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ψευδῆ5571A-APN ἐχώνευσανV-AAI-3P οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S πνεῦμα4151N-NSN ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM

15 μάταιά3152A-NPN ἐστιν1510V-PAI-3S ἔργα2041N-NPN ἐμπεπαιγμένα1702V-RPPNP ἐν1722PREP καιρῷ2540N-DSM ἐπισκοπῆς1984N-GSF αὐτῶν846D-GPM ἀπολοῦνται622V-FMI-3P

16 οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S τοιαύτη5108A-NSF μερὶς3310N-NSF τῷ3588T-DSM Ιακωβ2384N-PRI ὅτι3754CONJ 3588T-NSM πλάσας4111V-AAPNS τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN αὐτὸς846D-NSM κληρονομία2817N-NSF αὐτοῦ846D-GSM κύριος2962N-NSM ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM

17 Συνήγαγεν4863V-AAI-3S ἔξωθεν1855ADV τὴν3588T-ASF ὑπόστασίν5287N-ASF σου4771P-GS κατοικοῦσα2730V-PAPNS ἐν1722PREP ἐκλεκτοῖς1588A-DPM

18 ὅτι3754CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS σκελίζωV-PAI-1S τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF ταύτην3778D-ASF ἐν1722PREP θλίψει2347N-DSF ὅπως3704CONJ εὑρεθῇ2147V-APS-3S 3588T-NSF πληγή4127N-NSF σου4771P-GS

19 οὐαὶ3759INJ ἐπὶ1909PREP συντρίμματί4938N-DSN σου4771P-GS ἀλγηρὰA-NSF 3588T-NSF πληγή4127N-NSF σου4771P-GS κἀγὼ2504CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Ὄντως3689ADV τοῦτο3778D-NSN τὸ3588T-NSN τραῦμά5134N-NSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ κατέλαβέν2638V-AAI-3S με1473P-AS

20 3588T-NSF σκηνή4633N-NSF μου1473P-GS ἐταλαιπώρησεν5003V-AAI-3S ὤλετοV-ANI-3S καὶ2532CONJ πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF δέρρεις1193N-NPF μου1473P-GS διεσπάσθησαν1288V-API-3P οἱ3588T-NPM υἱοί5207N-NPM μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN πρόβατά4263N-NPN μου1473P-GS οὔκ3364ADV εἰσιν1510V-PAI-3P οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἔτι2089ADV τόπος5117N-NSM τῆς3588T-GSF σκηνῆς4633N-GSF μου1473P-GS τόπος5117N-NSM τῶν3588T-GPF δέρρεώνN-GPF μου1473P-GS

21 ὅτι3754CONJ οἱ3588T-NPM ποιμένες4166N-NPM ἠφρονεύσαντοV-AMI-3P καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM οὐκ3364ADV ἐξεζήτησαν1567V-AAI-3P διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN οὐκ3364ADV ἐνόησεν3539V-AAI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF νομὴ3542N-NSF καὶ2532CONJ διεσκορπίσθησαν1287V-API-3P

22 φωνὴ5456N-NSF ἀκοῆς189N-GSF ἰδοὺ2400INJ ἔρχεται2064V-PMI-3S καὶ2532CONJ σεισμὸς4578N-NSM μέγας3173A-NSM ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF βορρᾶ1005N-GSM τοῦ3588T-GSN τάξαι5021V-AAN τὰς3588T-APF πόλεις4172N-APF Ιουδα2448N-PRI εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM καὶ2532CONJ κοίτην2845N-ASF στρουθῶνN-GPM

23 οἶδα1492V-RAI-1S κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ οὐχὶ3364ADV τοῦ3588T-GSM ἀνθρώπου444N-GSM 3588T-NSF ὁδὸς3598N-NSF αὐτοῦ846D-GSM οὐδὲ3761CONJ ἀνὴρ435N-NSM πορεύσεται4198V-FMI-3S καὶ2532CONJ κατορθώσειV-FAI-3S πορείαν4197N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

24 παίδευσον3811V-AAD-2S ἡμᾶς1473P-AP κύριε2962N-VSM πλὴν4133ADV ἐν1722PREP κρίσει2920N-DSF καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἐν1722PREP θυμῷ2372N-DSM ἵνα2443CONJ μὴ3165ADV ὀλίγους3641A-APM ἡμᾶς1473P-AP ποιήσῃς4160V-AAS-2S

25 ἔκχεον1632V-AAD-2S τὸν3588T-ASM θυμόν2372N-ASM σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP ἔθνη1484N-APN τὰ3588T-APN μὴ3165ADV εἰδότα1492V-PAPAP σε4771P-AS καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP γενεὰς1074N-APF αἳ3739 R-NPF τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN σου4771P-GS οὐκ3364ADV ἐπεκαλέσαντο1941V-AMI-3P ὅτι3754CONJ κατέφαγον2719V-AAI-3P τὸν3588T-ASM Ιακωβ2384N-PRI καὶ2532CONJ ἐξανήλωσανV-AAI-3P αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF νομὴν3542N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἠρήμωσαν2049V-AAI-3P

Κεφάλαιο 11

1 3588T-NSM λόγος3056N-NSM 3588T-NSM γενόμενος1096V-AMPNS παρὰ3844PREP κυρίου2962N-GSM πρὸς4314PREP Ιερεμιαν2408N-ASM λέγων3004V-PAPNS

2 Ἀκούσατε191V-AAD-2P τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τῆς3588T-GSF διαθήκης1242N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ λαλήσεις2980V-FAI-3S πρὸς4314PREP ἄνδρας435N-APM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP Ιερουσαλημ2419N-PRI

3 καὶ2532CONJ ἐρεῖς2046V-FAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI Ἐπικατάρατος1944A-NSM 3588T-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ὃς3739 R-NSM οὐκ3364ADV ἀκούσεται191V-FMI-3S τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM τῆς3588T-GSF διαθήκης1242N-GSF ταύτης3778D-GSF

4 ἧς3739 R-GSF ἐνετειλάμην1781V-AMI-1S τοῖς3588T-DPM πατράσιν3962N-DPM ὑμῶν4771P-GP ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF 3739 R-DSF ἀνήγαγον321V-AAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐκ1537PREP γῆς1065N-GSF Αἰγύπτου125N-GSF ἐκ1537PREP καμίνου2575N-GSM τῆς3588T-GSF σιδηρᾶς4603A-GSF λέγων3004V-PAPNS Ἀκούσατε191V-AAD-2P τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ποιήσατε4160V-AAD-2P πάντα3956A-APN ὅσα3745A-APN ἐὰν1437CONJ ἐντείλωμαι1781V-AMS-1S ὑμῖν4771P-DP καὶ2532CONJ ἔσεσθέ1510V-FMI-2P μοι1473P-DS εἰς1519PREP λαόν2992N-ASM καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἔσομαι1510V-FMI-1S ὑμῖν4771P-DP εἰς1519PREP θεόν2316N-ASM

5 ὅπως3704CONJ στήσω2476V-AAS-1S τὸν3588T-ASM ὅρκον3727N-ASM μου1473P-GS ὃν3739 R-ASM ὤμοσα3660V-AAI-1S τοῖς3588T-DPM πατράσιν3962N-DPM ὑμῶν4771P-GP τοῦ3588T-GSN δοῦναι1325V-AAN αὐτοῖς846D-DPM γῆν1065N-ASF ῥέουσαν4482V-PAPAS γάλα1051N-ASN καὶ2532CONJ μέλι3192N-ASN καθὼς2531ADV 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF αὕτη3778D-NSF καὶ2532CONJ ἀπεκρίθην611V-API-1S καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Γένοιτο1096V-AMO-3S κύριε2962N-VSM

6 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Ἀνάγνωθι314V-AAD-2S τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM ἐν1722PREP πόλεσιν4172N-DPF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἔξωθεν1855ADV Ιερουσαλημ2419N-PRI λέγων3004V-PAPNS Ἀκούσατε191V-AAD-2P τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τῆς3588T-GSF διαθήκης1242N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ ποιήσατε4160V-AAD-2P αὐτούς846D-APM

7  

8 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P

9 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S κύριος2962N-NSM πρός4314PREP με1473P-AS Εὑρέθη2147V-API-3S σύνδεσμος4886N-NSM ἐν1722PREP ἀνδράσιν435N-DPM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM κατοικοῦσιν2730V-PAPDP Ιερουσαλημ2419N-PRI

10 ἐπεστράφησαν1994V-API-3P ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF ἀδικίας93N-APF τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM αὐτῶν846D-GPM τῶν3588T-GPM πρότερον4386ADV οἳ3739 R-NPM οὐκ3364ADV ἤθελον2309V-IAI-3P εἰσακοῦσαι1522V-AAN τῶν3588T-GPM λόγων3056N-GPM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἰδοὺ2400INJ αὐτοὶ846D-NPM βαδίζουσινV-PAI-3P ὀπίσω3694PREP θεῶν2316N-GPM ἀλλοτρίων245A-GPM τοῦ3588T-GSN δουλεύειν1398V-PAN αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ διεσκέδασανV-AAI-3P οἶκος3624N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ οἶκος3624N-NSM Ιουδα2448N-PRI τὴν3588T-ASF διαθήκην1242N-ASF μου1473P-GS ἣν3739 R-ASF διεθέμην1303V-AMI-1S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πατέρας3962N-APM αὐτῶν846D-GPM

11 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐπάγω1863V-PAI-1S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM τοῦτον3778D-ASM κακά2556A-APN ἐξ1537PREP ὧν3739 R-GPM οὐ3364ADV δυνήσονται1410V-FMI-3P ἐξελθεῖν1831V-AAN ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ κεκράξονται2896V-FMI-3P πρός4314PREP με1473P-AS καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσακούσομαι1522V-FMI-1S αὐτῶν846D-GPM

12 καὶ2532CONJ πορεύσονται4198V-FMI-3P πόλεις4172N-NPF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατοικοῦντες2730V-PAPNP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ κεκράξονται2896V-FMI-3P πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM θεούς2316N-APM οἷς3739 R-DPM αὐτοὶ846D-NPM θυμιῶσιν2370V-PAI-3P αὐτοῖς846D-DPM μὴ3165ADV σώσουσιν4982V-FAI-3P αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP καιρῷ2540N-DSM τῶν3588T-GPM κακῶν2556A-GPM αὐτῶν846D-GPM

13 ὅτι3754CONJ κατ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM τῶν3588T-GPF πόλεών4172N-GPF σου4771P-GS ἦσαν1510V-IAI-3P θεοί2316N-NPM σου4771P-GS Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ κατ2596PREP ἀριθμὸν706N-ASM ἐξόδων1841N-GPF τῆς3588T-GSF Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐτάξατε5021V-AAI-2P βωμοὺς1041N-APM θυμιᾶν2370V-PAN τῇ3588T-DSF Βααλ896N-PRI

14 καὶ2532CONJ σὺ4771P-NS μὴ3165ADV προσεύχου4336V-PMD-2S περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM τούτου3778D-GSM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἀξίου515V-PMD-2S περὶ4012PREP αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP δεήσει1162N-DSF καὶ2532CONJ προσευχῇ4335N-DSF ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV εἰσακούσομαι1522V-FMI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐν1722PREP 3739 R-DSM ἐπικαλοῦνταί1941V-PMI-3P με1473P-AS ἐν1722PREP καιρῷ2540N-DSM κακώσεως2561N-GSF αὐτῶν846D-GPM

15 τί5100I-NSF 3588T-NSF ἠγαπημένη25V-RMPNS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM μου1473P-GS ἐποίησεν4160V-AAI-3S βδέλυγμα946N-ASN μὴ3165ADV εὐχαὶ2171N-NPF καὶ2532CONJ κρέα2907N-NPN ἅγια40A-NPN ἀφελοῦσιν851V-FAI-3P ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS τὰς3588T-APF κακίας2549N-APF σου4771P-GS 2228CONJ τούτοις3778D-DPM διαφεύξῃ1309V-FMI-2S

16 ἐλαίαν1636N-ASF ὡραίαν5611A-ASF εὔσκιονA-ASF τῷ3588T-DSN εἴδει1491N-DSN ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S κύριος2962N-NSM τὸ3588T-ASN ὄνομά3686N-ASN σου4771P-GS εἰς1519PREP φωνὴν5456N-ASF περιτομῆς4061N-GSF αὐτῆς846D-GSF ἀνήφθη381V-API-3S πῦρ4442N-ASN ἐπ1909PREP αὐτήν846D-ASF μεγάλη3173A-NSF 3588T-NSF θλῖψις2347N-NSF ἐπὶ1909PREP σέ4771P-AS ἠχρεώθησαν889V-API-3P οἱ3588T-NPM κλάδοι2798N-NPM αὐτῆς846D-GSF

17 καὶ2532CONJ κύριος2962N-NSM 3588T-NSM καταφυτεύσαςV-AAPNS σε4771P-AS ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS κακὰ2556A-APN ἀντὶ473PREP τῆς3588T-GSF κακίας2549N-GSF οἴκου3624N-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ οἴκου3624N-GSM Ιουδα2448N-PRI ὅτι3754CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM τοῦ3588T-GSN παροργίσαι3949V-AAN με1473P-AS ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN θυμιᾶν2370V-PAN αὐτοὺς846D-APM τῇ3588T-DSF Βααλ896N-PRI

18 Κύριε2962N-VSM γνώρισόν1107V-AAD-2S μοι1473P-DS καὶ2532CONJ γνώσομαι1097V-FMI-1S τότε5119ADV εἶδον3708V-AAI-1S τὰ3588T-APN ἐπιτηδεύματαN-APN αὐτῶν846D-GPM

19 ἐγὼ1473P-NS δὲ1161PRT ὡς3739CONJ ἀρνίον721N-ASN ἄκακον172A-ASN ἀγόμενον71V-PMPAS τοῦ3588T-GSN θύεσθαι2380V-PMN οὐκ3364ADV ἔγνων1097V-AAI-1S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS ἐλογίσαντο3049V-AMI-3P λογισμὸν3053N-ASM πονηρὸν4190A-ASM λέγοντες3004V-PAPNP Δεῦτε1205ADV καὶ2532CONJ ἐμβάλωμεν1685V-AAS-1P ξύλον3586N-ASN εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἄρτον740N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐκτρίψωμενV-AAS-1P αὐτὸν846D-ASM ἀπὸ575PREP γῆς1065N-GSF ζώντων2198V-PAPGP καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN αὐτοῦ846D-GSM οὐ3364ADV μὴ3165ADV μνησθῇ3403V-APS-3S ἔτι2089ADV

20 κύριε2962N-VSM κρίνων2919V-PAPNS δίκαια1342A-APN δοκιμάζων1381V-PAPNS νεφροὺς3510N-APM καὶ2532CONJ καρδίας2588N-APF ἴδοιμι3708V-AAO-1S τὴν3588T-ASF παρὰ3844PREP σοῦ4771P-GS ἐκδίκησιν1557N-ASF ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM ὅτι3754CONJ πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS ἀπεκάλυψα601V-AAI-1S τὸ3588T-ASN δικαίωμά1345N-ASN μου1473P-GS

21 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM ΑναθωθN-PRI τοὺς3588T-APM ζητοῦντας2212V-PAPAP τὴν3588T-ASF ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS τοὺς3588T-APM λέγοντας3004V-PAPAP Οὐ3364ADV μὴ3165ADV προφητεύσῃς4395V-AAS-2S ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN κυρίου2962N-GSM εἰ1487CONJ δὲ1161PRT μή3165ADV ἀποθανῇ599V-FMI-2S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χερσὶν5495N-DPF ἡμῶν1473P-GP

22 ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἐπισκέψομαι1980V-FMI-1S ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM οἱ3588T-NPM νεανίσκοι3495N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP μαχαίρᾳ3162N-DSF ἀποθανοῦνται599V-FMI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF θυγατέρες2364N-NPF αὐτῶν846D-GPM τελευτήσουσιν5053V-FAI-3P ἐν1722PREP λιμῷ3042N-DSM

23 καὶ2532CONJ ἐγκατάλειμμαN-NSN οὐκ3364ADV ἔσται1510V-FMI-3S αὐτῶν846D-GPM ὅτι3754CONJ ἐπάξω1863V-FAI-1S κακὰ2556A-APN ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM κατοικοῦντας2730V-PAPAP ἐν1722PREP ΑναθωθN-PRI ἐν1722PREP ἐνιαυτῷ1763N-DSM ἐπισκέψεωςN-GSF αὐτῶν846D-GPM

Κεφάλαιο 12

1 Δίκαιος1342A-NSM εἶ1510V-PAI-2S κύριε2962N-VSM ὅτι3754CONJ ἀπολογήσομαι626V-FMI-1S πρὸς4314PREP σέ4771P-AS πλὴν4133ADV κρίματα2917N-APN λαλήσω2980V-FAI-1S πρὸς4314PREP σέ4771P-AS τί5100I-ASN ὅτι3754CONJ ὁδὸς3598N-NSF ἀσεβῶν765A-GPM εὐοδοῦται2137V-PMI-3S εὐθήνησανV-AAI-3P πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἀθετοῦντες114V-PAPNP ἀθετήματαN-APN

2 ἐφύτευσας5452V-AAI-2S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ἐρριζώθησαν4492V-AAI-3P ἐτεκνοποίησανV-AAI-3P καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P καρπόν2590N-ASM ἐγγὺς1451ADV εἶ1510V-PAI-2S σὺ4771P-NS τοῦ3588T-GSN στόματος4750N-GSN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ πόρρω4206ADV ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM νεφρῶν3510N-GPM αὐτῶν846D-GPM

3 καὶ2532CONJ σύ4771P-NS κύριε2962N-VSM γινώσκεις1097V-PAI-2S με1473P-AS δεδοκίμακας1381V-RAI-2S τὴν3588T-ASF καρδίαν2588N-ASF μου1473P-GS ἐναντίον1726PREP σου4771P-GS ἅγνισον48V-AAD-2S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP ἡμέραν2250N-ASF σφαγῆς4967N-GSF αὐτῶν846D-GPM

4 ἕως2193CONJ πότε4218ADV πενθήσει3996V-FAI-3S 3588T-NSF γῆ1065N-NSF καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM χόρτος5528N-NSM τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM ξηρανθήσεται3583V-FPI-3S ἀπὸ575PREP κακίας2549N-GSF τῶν3588T-GPM κατοικούντων2730V-PAPGP ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF ἠφανίσθησαν853V-API-3P κτήνη2934N-NPN καὶ2532CONJ πετεινά4071N-NPN ὅτι3754CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P Οὐκ3364ADV ὄψεται3708V-FMI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ὁδοὺς3598N-APF ἡμῶν1473P-GP

5 σοῦ4771P-GS οἱ3588T-NPM πόδες4228N-NPM τρέχουσιν5143V-PAI-3P καὶ2532CONJ ἐκλύουσίν1590V-PAI-3P σε4771P-AS πῶς4459ADV παρασκευάσῃ3903V-AAS-3S ἐφ1909PREP ἵπποις2462N-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP γῇ1065N-DSF εἰρήνης1515N-GSF σὺ4771P-NS πέποιθας3982V-RAI-2S πῶς4459ADV ποιήσεις4160V-FAI-3S ἐν1722PREP φρυάγματιN-DSN τοῦ3588T-GSM Ιορδάνου2446N-GSM

6 ὅτι3754CONJ καὶ2532ADV οἱ3588T-NPM ἀδελφοί80N-NPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM ἠθέτησάν114V-AAI-3P σε4771P-AS καὶ2532CONJ αὐτοὶ846D-NPM ἐβόησαν994V-AAI-3P ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPM ὀπίσω3694PREP σου4771P-GS ἐπισυνήχθησαν1996V-API-3P μὴ3165ADV πιστεύσῃς4100V-AAS-2S ἐν1722PREP αὐτοῖς846D-DPM ὅτι3754CONJ λαλήσουσιν2980V-FAI-3P πρὸς4314PREP σὲ4771P-AS καλά2570A-APN

7 Ἐγκαταλέλοιπα1459V-RAI-1S τὸν3588T-ASM οἶκόν3624N-ASM μου1473P-GS ἀφῆκα863V-AAI-1S τὴν3588T-ASF κληρονομίαν2817N-ASF μου1473P-GS ἔδωκα1325V-AAI-1S τὴν3588T-ASF ἠγαπημένην25V-RMPAS ψυχήν5590N-ASF μου1473P-GS εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF ἐχθρῶν2190N-GPM αὐτῆς846D-GSF

8 ἐγενήθη1096V-API-3S 3588T-NSF κληρονομία2817N-NSF μου1473P-GS ἐμοὶ1473P-DS ὡς3739CONJ λέων3023N-NSM ἐν1722PREP δρυμῷN-DSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS τὴν3588T-ASF φωνὴν5456N-ASF αὐτῆς846D-GSF διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐμίσησα3404V-AAI-1S αὐτήν846D-ASF

9 μὴ3165ADV σπήλαιον4693N-NSN ὑαίνηςN-NSM 3588T-NSF κληρονομία2817N-NSF μου1473P-GS ἐμοὶ1473P-DS 2228CONJ σπήλαιον4693N-NSN κύκλῳ2945N-DSM αὐτῆς846D-GSF βαδίσατεV-AAD-2P συναγάγετε4863V-AAD-2P πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN θηρία2342N-APN τοῦ3588T-GSM ἀγροῦ68N-GSM καὶ2532CONJ ἐλθέτωσαν2064V-AAD-3P τοῦ3588T-GSN φαγεῖν2068V-AAN αὐτήν846D-ASF

10 ποιμένες4166N-NPM πολλοὶ4183A-NPM διέφθειραν1311V-AAI-3P τὸν3588T-ASM ἀμπελῶνά290N-ASM μου1473P-GS ἐμόλυναν3435V-AAI-3P τὴν3588T-ASF μερίδα3310N-ASF μου1473P-GS ἔδωκαν1325V-AAI-3P μερίδα3310N-ASF ἐπιθυμητήν1938A-ASF μου1473P-GS εἰς1519PREP ἔρημον2048N-ASF ἄβατονA-ASF

11 ἐτέθη5087V-API-3S εἰς1519PREP ἀφανισμὸν854N-ASM ἀπωλείας684N-GSF δι1223PREP ἐμὲ1473P-AS ἀφανισμῷ854N-DSM ἠφανίσθη853V-API-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF γῆ1065N-NSF ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ἀνὴρ435N-NSM τιθέμενος5087V-PMPNS ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF

12 ἐπὶ1909PREP πᾶσαν3956A-ASF διεκβολὴνN-ASF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἐρήμῳ2048N-DSF ἦλθον2064V-AAI-3P ταλαιπωροῦντες5003V-PAPNP ὅτι3754CONJ μάχαιρα3162N-NSF τοῦ3588T-GSM κυρίου2962N-GSM καταφάγεται2719V-FMI-3S ἀπ575PREP ἄκρου206A-GSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἕως2193PREP ἄκρου206A-GSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S εἰρήνη1515N-NSF πάσῃ3956A-DSF σαρκί4561N-DSF

13 σπείρατε4687V-AAD-2P πυροὺςN-APM καὶ2532CONJ ἀκάνθας173N-APF θερίσατε2325V-AAD-2P οἱ3588T-NPM κλῆροι2819N-NPM αὐτῶν846D-GPM οὐκ3364ADV ὠφελήσουσιν5623V-FAI-3P αὐτούς846D-APM αἰσχύνθητε153V-APD-2P ἀπὸ575PREP καυχήσεως2746N-GSF ὑμῶν4771P-GP ἀπὸ575PREP ὀνειδισμοῦ3680N-GSM ἔναντι1725PREP κυρίου2962N-GSM

14 Ὅτι3754CONJ τάδε3592D-APN λέγει3004V-PAI-3S κύριος2962N-NSM περὶ4012PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM γειτόνων1069N-GPM τῶν3588T-GPM πονηρῶν4190A-GPM τῶν3588T-GPM ἁπτομένων680V-PMPGP τῆς3588T-GSF κληρονομίας2817N-GSF μου1473P-GS ἧς3739 R-GSF ἐμέρισα3307V-AAI-1S τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM μου1473P-GS Ισραηλ2474N-PRI Ἰδοὺ2400INJ ἐγὼ1473P-NS ἀποσπῶ645V-PAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM Ιουδαν2455N-ASM ἐκβαλῶ1544V-FAI-1S ἐκ1537PREP μέσου3319A-GSM αὐτῶν846D-GPM

15 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN ἐκβαλεῖν1544V-FAN με1473P-AS αὐτοὺς846D-APM ἐπιστρέψω1994V-FAI-1S καὶ2532CONJ ἐλεήσω1653V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ κατοικιῶ2730V-FAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἕκαστον1538A-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF κληρονομίαν2817N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἕκαστον1538A-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γῆν1065N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

16 καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S ἐὰν1437CONJ μαθόντες3129V-AAPNP μάθωσιν3129V-AAS-3P τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS τοῦ3588T-GSN ὀμνύειν3660V-PAN τῷ3588T-DSN ὀνόματί3686N-DSN μου1473P-GS Ζῇ2198V-PAI-3S κύριος2962N-NSM καθὼς2531ADV ἐδίδαξαν1321V-AAI-3P τὸν3588T-ASM λαόν2992N-ASM μου1473P-GS ὀμνύειν3660V-PAN τῇ3588T-DSF Βααλ896N-PRI καὶ2532CONJ οἰκοδομηθήσονται3618V-FPI-3P ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM