Έσδρας

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1 Καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πρώτῳ4413A-DSNS ἔτει2094N-DSN Κύρου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ΠερσῶνN-GPM τοῦ3588T-GSN τελεσθῆναι5055V-APN λόγον3056N-ASM κυρίου2962N-GSM ἀπὸ575PREP στόματος4750N-GSN Ιερεμιου2408N-GSM ἐξήγειρεν1825V-IAI-3S κύριος2962N-NSM τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN Κύρου2962N-GSM βασιλέως935N-GSM ΠερσῶνN-GPM καὶ2532CONJ παρήγγειλεν3853V-AAI-3S φωνὴν5456N-ASF ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF βασιλείᾳ932N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καί2532CONJ γε1065PRT ἐν1722PREP γραπτῷ1123N-DSN λέγων3004V-PAPNS

2 Οὕτως3778ADV εἶπεν3004V-AAI-3S ΚῦροςN-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΠερσῶνN-GPM Πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF βασιλείας932N-APF τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἔδωκέν1325V-AAI-3S μοι1473P-DS κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἐπεσκέψατο1980V-AMI-3S ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS τοῦ3588T-GSN οἰκοδομῆσαι3618V-AAN αὐτῷ846D-DSM οἶκον3624N-ASM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI τῇ3588T-DSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Ιουδαίᾳ2449N-DSF

3 τίς5100I-NSM ἐν1722PREP ὑμῖν4771P-DP ἀπὸ575PREP παντὸς3956A-GSM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM αὐτοῦ846D-GSM μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀναβήσεται305V-FMI-3S εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI τὴν3588T-ASF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF Ιουδαίᾳ2449N-DSF καὶ2532CONJ οἰκοδομησάτω3618V-AAD-3S τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI [αὐτὸς846D-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM 3588T-NSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

4 καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM καταλειπόμενος2641V-PMPNS ἀπὸ575PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM τόπων5117N-GPM οὗ3364ADV αὐτὸς846D-NSM παροικεῖ3939V-PAI-3S ἐκεῖ1563ADV καὶ2532CONJ λήμψονται2983V-FMI-3P αὐτὸν846D-ASM ἄνδρες435N-NPM τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἐν1722PREP ἀργυρίῳ694N-DSN καὶ2532CONJ χρυσίῳ5553N-DSN καὶ2532CONJ ἀποσκευῇ643N-DSF καὶ2532CONJ κτήνεσιν2934N-DPN μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM ἑκουσίου1596A-GSM εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

5 καὶ2532CONJ ἀνέστησαν450V-AAI-3P ἄρχοντες758N-NPM τῶν3588T-GPM πατριῶν3965N-GPF τῷ3588T-DSM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ Βενιαμιν958N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM πάντων3956A-GPM ὧν3739 R-GPM ἐξήγειρεν1825V-IAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN αὐτῶν846D-GPM τοῦ3588T-GSN ἀναβῆναι305V-AAN οἰκοδομῆσαι3618V-AAN τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM τὸν3588T-ASM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

6 καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM κυκλόθεν2943ADV ἐνίσχυσαν1765V-AAPAS ἐν1722PREP χερσὶν5495N-DPF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP σκεύεσιν4632N-DPN ἀργυρίου694N-GSN ἐν1722PREP χρυσῷ5557A-DSM ἐν1722PREP ἀποσκευῇ643N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP κτήνεσιν2934N-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ξενίοιςN-DPN πάρεξPREP τῶν3588T-GPM ἐν1722PREP ἑκουσίοις1596A-DPM

7 καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΚῦροςN-NSM ἐξήνεγκεν1627V-AAI-3S τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN οἴκου3624N-GSM κυρίου2962N-GSM 3739 R-APN ἔλαβεν2983V-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI ἀπὸ575PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM θεοῦ2316N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

8 καὶ2532CONJ ἐξήνεγκεν1627V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN ΚῦροςN-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΠερσῶνN-GPM ἐπὶ1909PREP χεῖρα5495N-ASF ΜιθραδάτουN-GSM γασβαρηνουN-GSM καὶ2532CONJ ἠρίθμησεν705V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN τῷ3588T-DSM ΣασαβασαρN-PRI ἄρχοντι758N-DSM τοῦ3588T-GSM Ιουδα2448N-PRI

9 καὶ2532CONJ οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM ἀριθμὸς706N-NSM αὐτῶν846D-GPM ψυκτῆρεςN-NPM χρυσοῖ5552A-NPM τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ψυκτῆρεςN-NPM ἀργυροῖ693A-NPM χίλιοι5507A-NPM παρηλλαγμέναV-RMPAP ἐννέα1767N-NUI καὶ2532CONJ εἴκοσι1501N-NUI

10 κεφφουρηN-NPN χρυσοῖ5552A-NPM τριάκοντα5144N-NUI καὶ2532CONJ ἀργυροῖ693A-NPM διακόσιοι1250A-NPM καὶ2532CONJ σκεύη4632N-NPN ἕτερα2087A-NPN χίλια5507A-NPN

11 πάντα3956A-NPN τὰ3588T-NPN σκεύη4632N-NPN τῷ3588T-DSM χρυσῷ5557A-DSM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ἀργύρῳ696N-DSM πεντακισχίλια4000A-NPN καὶ2532CONJ τετρακόσια5071A-NPN τὰ3588T-NPN πάντα3956A-NPN ἀναβαίνοντα305V-PAPAS μετὰ3326PREP ΣασαβασαρN-PRI ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἀποικίαςN-GSF ἐκ1537PREP Βαβυλῶνος897N-GSF εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῆς3588T-GSF χώρας5561N-GSF οἱ3588T-NPM ἀναβαίνοντες305V-PAPNP ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF τῆς3588T-GSF ἀποικίαςN-GSF ἧς3739 R-GSF ἀπῴκισενV-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI βασιλεὺς935N-NSM Βαβυλῶνος897N-GSF εἰς1519PREP Βαβυλῶνα897N-ASF καὶ2532CONJ ἐπέστρεψαν1994V-AAI-3P εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ Ιουδα2448N-PRI ἀνὴρ435N-NSM εἰς1519PREP πόλιν4172N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

2 οἳ3739 R-NPM ἦλθον2064V-AAI-3P μετὰ3326PREP Ζοροβαβελ2216N-PRI Ἰησοῦς2424N-PRI ΝεεμιαςN-PRI ΣαραιαςN-PRI ΡεελιαςN-PRI ΜαρδοχαιοςN-PRI ΒαλασανN-PRI ΜασφαρN-PRI ΒαγουιN-PRI ΡεουμN-PRI ΒααναN-PRI ἀνδρῶν435N-GPM ἀριθμὸς706N-NSM λαοῦ2992N-GSM Ισραηλ2474N-PRI

3 υἱοὶ5207N-NPM Φορος5411N-PRI δισχίλιοι1367A-NPM ἑκατὸν1540N-NUI ἑβδομήκοντα1440N-NUI δύο1417N-NUI

4 υἱοὶ5207N-NPM ΣαφατιαN-PRI τριακόσιοι5145A-NPM ἑβδομήκοντα1440N-NUI δύο1417N-NUI

5 υἱοὶ5207N-NPM Ηρα142N-PRI ἑπτακόσιοιA-NPM ἑβδομήκοντα1440N-NUI πέντε4002N-NUI

6 υἱοὶ5207N-NPM ΦααθμωαβN-PRI τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM ΙησουεN-PRI ΙωαβN-PRI δισχίλιοι1367A-NPM ὀκτακόσιοιA-NPM δέκα1176N-NUI δύο1417N-NUI

7 υἱοὶ5207N-NPM ΑιλαμN-PRI χίλιοι5507A-NPM διακόσιοι1250A-NPM πεντήκοντα4004N-NUI τέσσαρες5064A-NPM

8 υἱοὶ5207N-NPM ΖαθουαN-PRI ἐννακόσιοιA-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI πέντε4002N-NUI

9 υἱοὶ5207N-NPM ΖακχουN-PRI ἑπτακόσιοιA-NPM ἑξήκοντα1835N-NUI

10 υἱοὶ5207N-NPM ΒανουιN-PRI ἑξακόσιοι1812A-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI δύο1417N-NUI

11 υἱοὶ5207N-NPM ΒαβιN-PRI ἑξακόσιοι1812A-NPM εἴκοσι1501N-NUI τρεῖς5140N-NUI

12 υἱοὶ5207N-NPM ΑσγαδN-PRI τρισχίλιοι5153A-NPM διακόσιοι1250A-NPM εἴκοσι1501N-NUI δύο1417N-NUI

13 υἱοὶ5207N-NPM ΑδωνικαμN-PRI ἑξακόσιοι1812A-NPM ἑξήκοντα1835N-NUI ἕξ1803N-NUI

14 υἱοὶ5207N-NPM ΒαγοιN-PRI δισχίλιοι1367A-NPM πεντήκοντα4004N-NUI ἕξ1803N-NUI

15 υἱοὶ5207N-NPM ΑδινN-PRI τετρακόσιοι5071A-NPM πεντήκοντα4004N-NUI τέσσαρες5064A-NPM

16 υἱοὶ5207N-NPM Ατηρ817N-PRI τῷ3588T-DSM Εζεκια1478N-PRI ἐνενήκοντα1768N-NUI ὀκτώ3638N-NUI

17 υἱοὶ5207N-NPM ΒασουN-PRI τριακόσιοι5145A-NPM εἴκοσι1501N-NUI τρεῖς5140N-NUI

18 υἱοὶ5207N-NPM ΙωραN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI δέκα1176N-NUI δύο1417N-NUI

19 υἱοὶ5207N-NPM ΑσεμN-PRI διακόσιοι1250A-NPM εἴκοσι1501N-NUI τρεῖς5140N-NUI

20 υἱοὶ5207N-NPM ΓαβερN-PRI ἐνενήκοντα1768N-NUI πέντε4002N-NUI

21 υἱοὶ5207N-NPM ΒαιθλεεμN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI τρεῖς5140N-NUI

22 υἱοὶ5207N-NPM ΝετωφαN-PRI πεντήκοντα4004N-NUI ἕξ1803N-NUI

23 υἱοὶ5207N-NPM ΑναθωθN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI ὀκτώ3638N-NUI

24 υἱοὶ5207N-NPM ΑσμωθN-PRI τεσσαράκοντα5062N-NUI δύο1417N-NUI

25 υἱοὶ5207N-NPM ΚαριαθιαριμN-PRI ΚαφιραN-PRI καὶ2532CONJ ΒηρωθN-PRI ἑπτακόσιοιA-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI τρεῖς5140N-NUI

26 υἱοὶ5207N-NPM ΑραμαN-PRI καὶ2532CONJ ΓαβααN-PRI ἑξακόσιοι1812A-NPM εἴκοσι1501N-NUI εἷς1519N-NUI

27 ἄνδρες435N-NPM ΜαχμαςN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI δύο1417N-NUI

28 ἄνδρες435N-NPM ΒαιθηλN-PRI καὶ2532CONJ ΑιαN-PRI τετρακόσιοι5071A-NPM εἴκοσι1501N-NUI τρεῖς5140N-NUI

29 υἱοὶ5207N-NPM ΝαβουN-PRI πεντήκοντα4004N-NUI δύο1417N-NUI

30 υἱοὶ5207N-NPM ΜαγεβωςN-PRI ἑκατὸν1540N-NUI πεντήκοντα4004N-NUI ἕξ1803N-NUI

31 υἱοὶ5207N-NPM ΗλαμN-PRI χίλιοι5507A-NPM διακόσιοι1250A-NPM πεντήκοντα4004N-NUI τέσσαρες5064A-NPM

32 υἱοὶ5207N-NPM ΗραμN-PRI τριακόσιοι5145A-NPM εἴκοσι1501N-NUI

33 υἱοὶ5207N-NPM ΛοδN-PRI ΑρωθN-PRI καὶ2532CONJ ΩνωN-PRI ἑπτακόσιοιA-NPM εἴκοσι1501N-NUI πέντε4002N-NUI

34 υἱοὶ5207N-NPM Ιεριχω2410N-PRI τριακόσιοι5145A-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI πέντε4002N-NUI

35 υἱοὶ5207N-NPM ΣανααN-PRI τρισχίλιοι5153A-NPM ἑξακόσιοι1812A-NPM τριάκοντα5144N-NUI

36 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΙεδουαN-PRI τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM Ἰησοῦ2424N-PRI ἐννακόσιοιA-NPM ἑβδομήκοντα1440N-NUI τρεῖς5140N-NUI

37 υἱοὶ5207N-NPM ΕμμηρN-PRI χίλιοι5507A-NPM πεντήκοντα4004N-NUI δύο1417N-NUI

38 υἱοὶ5207N-NPM ΦασσουρN-PRI χίλιοι5507A-NPM διακόσιοι1250A-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI ἑπτά2033N-NUI

39 υἱοὶ5207N-NPM ΗρεμN-PRI χίλιοι5507A-NPM ἑπτά2033N-NUI

40 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ἰησοῦ2424N-PRI καὶ2532CONJ ΚαδμιηλN-PRI τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM ΩδουιαN-PRI ἑβδομήκοντα1440N-NUI τέσσαρες5064A-NPM

41 οἱ3588T-NPM ᾄδοντες103V-PAPNP υἱοὶ5207N-NPM Ασαφ760N-PRI ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI ὀκτώ3638N-NUI

42 υἱοὶ5207N-NPM τῶν3588T-GPM πυλωρῶνN-GPM υἱοὶ5207N-NPM ΣαλουμN-PRI υἱοὶ5207N-NPM Ατηρ817N-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΤελμωνN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑκουβN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑτιταN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣαβαουN-PRI οἱ3588T-NPM πάντες3956A-NPM ἑκατὸν1540N-NUI τριάκοντα5144N-NUI ἐννέα1767N-NUI

43 οἱ3588T-NPM ναθιναῖοιN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣουιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑσουφεN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΤαβαωθN-PRI

44 υἱοὶ5207N-NPM ΚηραοςN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣωηαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΦαδωνN-PRI

45 υἱοὶ5207N-NPM ΛαβανωN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑγαβαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑκαβωθN-PRI

46 υἱοὶ5207N-NPM ΑγαβN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣαμαλαιN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑνανN-PRI

47 υἱοὶ5207N-NPM ΚεδελN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΓαερN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΡεηαN-PRI

48 υἱοὶ5207N-NPM ΡασωνN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΝεκωδαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΓαζεμN-PRI

49 υἱοὶ5207N-NPM Ουσα1510N-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΦασηN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΒασιN-PRI

50 υἱοὶ5207N-NPM ΑσεναN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΜαωνιμN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΝαφισωνN-PRI

51 υἱοὶ5207N-NPM ΒακβουκN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑκιφαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑρουρN-PRI

52 υἱοὶ5207N-NPM ΒασαλωθN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΜαουδαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑρησαN-PRI

53 υἱοὶ5207N-NPM ΒαρκουςN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣισαραN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΘεμαN-PRI

54 υἱοὶ5207N-NPM ΝασουεN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑτουφαN-PRI

55 υἱοὶ5207N-NPM ΑβδησελμαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΣατιN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑσεφηραθN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΦαδουραN-PRI

56 υἱοὶ5207N-NPM ΙεηλαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΔαρκωνN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΓεδηλN-PRI

57 υἱοὶ5207N-NPM ΣαφατιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑτιλN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΦαχεραθN-PRI υἱοὶ3634N-NPM ΗμιN-PRI

58 πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ναθινινN-PRI καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM ΑβδησελμαN-PRI τριακόσιοι5145A-NPM ἐνενήκοντα1768N-NUI δύο1417N-NUI

59 καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM ἀναβάντες305V-AAPNP ἀπὸ575PREP ΘελμελεθN-PRI ΘελαρησαN-PRI ΧαρουβN-PRI ΗδανN-PRI ΕμμηρN-PRI καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἠδυνάσθησαν1410V-API-3P τοῦ3588T-GSN ἀναγγεῖλαι312V-AAN οἶκον3624N-ASM πατριᾶς3965N-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ σπέρμα4690N-ASN αὐτῶν846D-GPM εἰ1487CONJ ἐξ1537PREP Ισραηλ2474N-PRI εἰσίν1510V-PAI-3P

60 υἱοὶ5207N-NPM ΔαλαιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΒουαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΤωβιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΝεκωδαN-PRI ἑξακόσιοι1812A-NPM πεντήκοντα4004N-NUI δύο1417N-NUI

61 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM υἱοὶ5207N-NPM ΧαβιαN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΑκουςN-PRI υἱοὶ5207N-NPM ΒερζελλαιN-PRI ὃς3739 R-NSM ἔλαβεν2983V-AAI-3S ἀπὸ575PREP θυγατέρων2364N-GPF ΒερζελλαιN-PRI τοῦ3588T-GSM ΓαλααδίτουN-GSM γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ ἐκλήθη2564V-API-3S ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ὀνόματι3686N-DSN αὐτῶν846D-GPM

62 οὗτοι3778D-NPM ἐζήτησαν2212V-AAI-3P γραφὴν1124N-ASF αὐτῶν846D-GPM οἱ3588T-NPM μεθωεσιμN-PRI καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV εὑρέθησαν2147V-API-3P καὶ2532CONJ ἠγχιστεύθησανV-API-3P ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἱερατείας2405N-GSF

63 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΑθερσαθαN-PRI αὐτοῖς846D-DPM τοῦ3588T-GSN μὴ3165ADV φαγεῖν2068V-AAN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ἁγίου40A-GSM τῶν3588T-GPM ἁγίων40A-GPM ἕως2193CONJ ἀναστῇ450V-AAS-3S ἱερεὺς2409N-NSM τοῖς3588T-DPM φωτίζουσιν5461V-PAI-3P καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM τελείοις5046A-DPM

64 πᾶσα3956A-NSF δὲ1161PRT 3588T-NSF ἐκκλησία1577N-NSF ὡς3739CONJ εἷς1519N-NUI τέσσαρες5064A-NPM μυριάδες3461N-NPF δισχίλιοι1367A-NPM τριακόσιοι5145A-NPM ἑξήκοντα1835N-NUI

65 χωρὶς5565ADV δούλων1401N-GPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ παιδισκῶν3814N-GPF αὐτῶν846D-GPF οὗτοι3778D-NPM ἑπτακισχίλιοι2035A-NPM τριακόσιοι5145A-NPM τριάκοντα5144N-NUI ἑπτά2033N-NUI καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM ᾄδοντες103V-PAPNP καὶ2532CONJ ᾄδουσαι103V-PAPNP διακόσιοι1250A-NPM

66 ἵπποι2462N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἑπτακόσιοιA-NPM τριάκοντα5144N-NUI ἕξ1803N-NUI ἡμίονοιN-NPM αὐτῶν846D-GPM διακόσιοι1250A-NPM τεσσαράκοντα5062N-NUI πέντε4002N-NUI

67 κάμηλοι2574N-NPM αὐτῶν846D-GPM τετρακόσιοι5071A-NPM τριάκοντα5144N-NUI πέντε4002N-NUI ὄνοι3688N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἑξακισχίλιοιA-NPM ἑπτακόσιοιA-NPM εἴκοσι1501N-NUI

68 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP ἀρχόντων758N-GPM πατριῶν3965N-GPF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἐλθεῖν2064V-AAN αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM τὸν3588T-ASM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἡκουσιάσαντοV-AMI-3P εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSN στῆσαι2476V-AAN αὐτὸν846D-ASM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ἑτοιμασίαν2091N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

69 ὡς3739CONJ 3588T-NSF δύναμις1411N-NSF αὐτῶν846D-GPM ἔδωκαν1325V-AAI-3P εἰς1519PREP θησαυρὸν2344N-ASM τοῦ3588T-GSN ἔργου2041N-GSN χρυσίον5553N-ASN καθαρόν2513A-ASM μναῖ3414N-NPF ἓξ1803N-NUI μυριάδες3461N-NPF καὶ2532CONJ χίλιαι5507A-NPF καὶ2532CONJ ἀργύριον694N-ASN μναῖ3414N-NPF πεντακισχίλιαι4000A-NPF καὶ2532CONJ κοθωνοιA-APM τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM ἑκατόν1540N-NUI

70 καὶ2532CONJ ἐκάθισαν2523V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ᾄδοντες103V-PAPNP καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πυλωροὶN-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ναθινιμN-PRI ἐν1722PREP πόλεσιν4172N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP πόλεσιν4172N-DPF αὐτῶν846D-GPM

Κεφάλαιο 3

1 Καὶ2532CONJ ἔφθασεν5348V-AAI-3S 3588T-NSM μὴν3303N-NSM 3588T-NSM ἕβδομοσ1442A-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI ἐν1722PREP πόλεσιν4172N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ συνήχθη4863V-API-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ὡς3739CONJ ἀνὴρ435N-NSM εἷς1519N-NUI εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

2 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S Ἰησοῦς2424N-PRI 3588T-NSM τοῦ3588T-GSM ΙωσεδεκN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ Ζοροβαβελ2216N-PRI 3588T-NSM τοῦ3588T-GSM Σαλαθιηλ4528N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532ADV ᾠκοδόμησαν3618V-AAI-3P τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI τοῦ3588T-GSN ἀνενέγκαι399V-AAN ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN ὁλοκαυτώσειςN-APF κατὰ2596PREP τὰ3588T-APN γεγραμμένα1125V-RMPAP ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM Μωυσῆ3475N-GSM ἀνθρώπου444N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

3 καὶ2532CONJ ἡτοίμασαν2090V-AAI-3P τὸ3588T-ASN θυσιαστήριον2379N-ASN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF ἑτοιμασίαν2091N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP καταπλήξειN-DSF ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM λαῶν2992N-GPM τῶν3588T-GPF γαιῶν1093N-GPF καὶ2532CONJ ἀνέβη305V-AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτὸ846D-ASN ὁλοκαύτωσιςN-NSF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM τὸ3588T-ASN πρωὶ4404ADV καὶ2532CONJ εἰς1519PREP ἑσπέραν2073N-ASF

4 καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P τὴν3588T-ASF ἑορτὴν1859N-ASF τῶν3588T-GPF σκηνῶν4633N-GPF κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN γεγραμμένον1125V-RMPAS καὶ2532CONJ ὁλοκαυτώσειςN-APF ἡμέραν2250N-ASF ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐν1722PREP ἀριθμῷ706N-DSM ὡς3739CONJ 3588T-NSF κρίσις2920N-NSF λόγον3056N-ASM ἡμέρας2250N-GSF ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF αὐτοῦ846D-GSM

5 καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τοῦτο3778D-ASN ὁλοκαυτώσειςN-NPF ἐνδελεχισμοῦN-GSM καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὰς3588T-APF νουμηνίας3561N-APF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP πάσας3956A-APF ἑορτὰς1859N-APF τὰς3588T-APF ἡγιασμένας37V-RMPAP καὶ2532CONJ παντὶ3956A-DSM ἑκουσιαζομένῳV-PMPDS ἑκούσιον1596A-ASM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

6 ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF μιᾷ1519A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τοῦ3588T-GSM ἑβδόμου1442A-GSM ἤρξαντο757V-AMI-3P ἀναφέρειν399V-PAN ὁλοκαυτώσειςN-APF τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM κυρίου2962N-GSM οὐκ3364ADV ἐθεμελιώθη2311V-API-3S

7 καὶ2532CONJ ἔδωκαν1325V-AAI-3P ἀργύριον694N-ASN τοῖς3588T-DPM λατόμοιςN-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM τέκτοσιν5045N-DPM καὶ2532CONJ βρώματα1033N-APN καὶ2532CONJ ποτὰ4224A-APN καὶ2532CONJ ἔλαιον1637N-ASN τοῖς3588T-DPM ΣηδανινN-PRI καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ΣωρινN-PRI ἐνέγκαι5342V-AAN ξύλα3586N-APN κέδριναA-APN ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM Λιβάνου3030N-GSM πρὸς4314PREP θάλασσαν2281N-ASF Ιόππης2445N-GSM κατ2596PREP ἐπιχώρησινN-ASF Κύρου2962N-GSM βασιλέως935N-GSM ΠερσῶνN-GPM ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM

8 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ἔτει2094N-DSN τῷ3588T-DSN δευτέρῳ1208A-DSN τοῦ3588T-GSN ἐλθεῖν2064V-AAN αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP μηνὶ3303N-DSM τῷ3588T-DSM δευτέρῳ1208A-DSM ἤρξατο757V-AMI-3S Ζοροβαβελ2216N-PRI 3588T-NSM τοῦ3588T-GSM Σαλαθιηλ4528N-PRI καὶ2532CONJ Ἰησοῦς2424N-PRI 3588T-NSM τοῦ3588T-GSM ΙωσεδεκN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM τῶν3588T-GPM ἀδελφῶν80N-GPM αὐτῶν846D-GPM οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐρχόμενοι2064V-PMPNP ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἀπὸ575PREP εἰκοσαετοῦςA-GSM καὶ2532CONJ ἐπάνω1883PREP ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ποιοῦντας4160V-PAPAP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM κυρίου2962N-GSM

9 καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S Ἰησοῦς2424N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ΚαδμιηλN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM υἱοὶ5207N-NPM Ιουδα2448N-PRI ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM ποιοῦντας4160V-PAPAP τὰ3588T-APN ἔργα2041N-APN ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM υἱοὶ5207N-NPM ΗναδαδN-PRI υἱοὶ5207N-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτῶν846D-GPM οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM

10 καὶ2532CONJ ἐθεμελίωσαν2311V-AAI-3P τοῦ3588T-GSN οἰκοδομῆσαι3618V-AAN τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM ἐστολισμένοιV-PMPNP ἐν1722PREP σάλπιγξιν4536N-DPF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ασαφ760N-PRI ἐν1722PREP κυμβάλοις2950N-DPN τοῦ3588T-GSN αἰνεῖν134V-PAN τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM ἐπὶ1909PREP χεῖρας5495N-APF Δαυιδ1138N-PRI βασιλέως935N-GSM Ισραηλ2474N-PRI

11 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθησαν611V-API-3P ἐν1722PREP αἴνῳ136N-DSM καὶ2532CONJ ἀνθομολογήσει437V-FAI-3S τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ὅτι3754CONJ ἀγαθόν18A-ASM ὅτι3754CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM τὸ3588T-NSN ἔλεος1656N-NSN αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἐσήμαινον4591V-IAI-3P φωνὴν5456N-ASF μεγάλην3173A-ASF αἰνεῖν134V-PAN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM ἐπὶ1909PREP θεμελιώσει2311N-DSF οἴκου3624N-GSM κυρίου2962N-GSM

12 καὶ2532CONJ πολλοὶ4183A-NPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM καὶ2532CONJ ἄρχοντες758N-NPM τῶν3588T-GPF πατριῶν3965N-GPF οἱ3588T-NPM πρεσβύτεροι4245A-NPM οἳ3739 R-NPM εἴδοσαν3708V-AAI-3P τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τὸν3588T-ASM πρῶτον4413A-ASM ἐν1722PREP θεμελιώσει2311N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τοῦτον3778D-ASM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM αὐτῶν846D-GPM ἔκλαιον2799V-IAI-3P φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF καὶ2532CONJ ὄχλος3793N-NSM ἐν1722PREP σημασίᾳN-DSF μετ3326PREP εὐφροσύνης2167N-GSF τοῦ3588T-GSN ὑψῶσαι5312V-AAN ᾠδήν3592N-ASF

13 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἐπιγινώσκων1921V-PAPNS φωνὴν5456N-ASF σημασίαςN-GSF τῆς3588T-GSF εὐφροσύνης2167N-GSF ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF φωνῆς5456N-GSF τοῦ3588T-GSM κλαυθμοῦ2805N-GSM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM ὅτι3754CONJ 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἐκραύγασεν2905V-AAI-3S φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF καὶ2532CONJ 3588T-NSF φωνὴ5456N-NSF ἠκούετο191V-IPI-3S ἕως2193CONJ ἀπὸ575PREP μακρόθεν3113ADV

Κεφάλαιο 4

1 Καὶ2532CONJ ἤκουσαν191V-AAI-3P οἱ3588T-NPM θλίβοντες2346V-PAPNP Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ Βενιαμιν958N-PRI ὅτι3754CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῆς3588T-GSF ἀποικίαςN-GSF οἰκοδομοῦσιν3618V-PAI-3P οἶκον3624N-ASM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM θεῷ2316N-DSM Ισραηλ2474N-PRI

2 καὶ2532CONJ ἤγγισαν1448V-AAI-3P πρὸς4314PREP Ζοροβαβελ2216N-PRI καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM τῶν3588T-GPF πατριῶν3965N-GPF καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM Οἰκοδομήσομεν3618V-FAI-1P μεθ3326PREP ὑμῶν4771P-GP ὅτι3754CONJ ὡς3739CONJ ὑμεῖς4771P-NP ἐκζητοῦμεν1567V-PAI-1P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ αὐτῷ846D-DSM ἡμεῖς1473P-NP θυσιάζομενV-PAI-1P ἀπὸ575PREP ἡμερῶν2250N-GPF ΑσαραδδωνN-PRI βασιλέως935N-GSM ΑσσουρN-PRI τοῦ3588T-GSM ἐνέγκαντος5342V-AAPGS ἡμᾶς1473P-AP ὧδε3592ADV

3 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM Ζοροβαβελ2216N-PRI καὶ2532CONJ Ἰησοῦς2424N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM τῶν3588T-GPF πατριῶν3965N-GPF τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI Οὐχ3364ADV ἡμῖν1473P-DP καὶ2532CONJ ὑμῖν4771P-DP τοῦ3588T-GSN οἰκοδομῆσαι3618V-AAN οἶκον3624N-ASM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP ὅτι3754CONJ ἡμεῖς1473P-NP αὐτοὶ846D-NPM ἐπὶ1909PREP τὸ3588T-ASN αὐτὸ846D-ASN οἰκοδομήσομεν3618V-FAI-1P τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP ὡς3739CONJ ἐνετείλατο1781V-AMI-3S ἡμῖν1473P-DP ΚῦροςN-NSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΠερσῶνN-GPM

4 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF ἐκλύων1590V-PAPNS τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐνεπόδιζονV-IAI-3P αὐτοὺς846D-APM τοῦ3588T-GSN οἰκοδομεῖν3618V-PAN

5 καὶ2532CONJ μισθούμενοι3409V-PMPNP ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM βουλευόμενοι1011V-PMPNP τοῦ3588T-GSN διασκεδάσαιV-AAN βουλὴν1012N-ASF αὐτῶν846D-GPM πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF Κύρου2962N-GSM βασιλέως935N-GSM ΠερσῶνN-GPM καὶ2532CONJ ἕως2193ADV βασιλείας932N-GSF ΔαρείουN-GSM βασιλέως935N-GSM ΠερσῶνN-GPM

6 Καὶ2532CONJ ἐν1722PREP βασιλείᾳ932N-DSF ΑσουηρουN-GSM ἐν1722PREP ἀρχῇ746N-DSF βασιλείας932N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἔγραψαν1125V-AAI-3P ἐπιστολὴν1992N-ASF ἐπὶ1909PREP οἰκοῦντας3611V-PAPAP Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ Ιερουσαλημ2419N-PRI

7 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ἡμέραις2250N-DPF ΑρθασασθαN-PRI ἔγραψεν1125V-AAI-3S ἐν1722PREP εἰρήνῃ1515N-DSF ΜιθραδάτῃN-DSM ΤαβεηλN-PRI σὺν4862PREP καὶ2532ADV τοῖς3588T-DPM λοιποῖς3062A-DPM συνδούλοις4889N-DPM αὐτοῦ846D-GSM πρὸς4314PREP ΑρθασασθαN-PRI βασιλέα935N-ASM ΠερσῶνN-GPM ἔγραψεν1125V-AAI-3S 3588T-NSM φορολόγοςN-NSM γραφὴν1124N-ASF ΣυριστὶN-PRI καὶ2532CONJ ἡρμηνευμένην2059V-RPPAS

8 ΡαουμN-PRI βααλταμN-PRI καὶ2532CONJ ΣαμσαιN-PRI 3588T-NSM γραμματεὺς1122N-NSM ἔγραψαν1125V-AAI-3P ἐπιστολὴν1992N-ASF μίαν1520A-ASF κατὰ2596PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI τῷ3588T-DSM ΑρθασασθαN-PRI βασιλεῖ935N-DSM

9 τάδε3592D-NPN ἔκρινεν2919V-AAI-3S ΡαουμN-PRI βααλταμN-PRI καὶ2532CONJ ΣαμσαιN-PRI 3588T-NSM γραμματεὺς1122N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM σύνδουλοι4889N-NPM ἡμῶν1473P-GP ΔιναῖοιN-PRI ΑφαρσαθαχαῖοιN-PRI ΤαρφαλλαῖοιN-PRI ΑφαρσαῖοιN-PRI ΑρχυαῖοιN-PRI ΒαβυλώνιοιN-PRI ΣουσαναχαῖοιN-PRI [οἵ3739 R-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P ΗλαμαῖοιN-PRI

10 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM ἐθνῶν1484N-GPN ὧν3739 R-GPN ἀπῴκισενV-AAI-3S ΑσενναφαρN-PRI 3588T-NSM μέγας3173A-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM τίμιος5093A-NSM καὶ2532CONJ κατῴκισεν2730V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP πόλεσιν4172N-DPF τῆς3588T-GSF ΣομορωνN-PRI καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN κατάλοιπον2645A-ASN πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM

11 αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF διαταγὴ1296N-NSF τῆς3588T-GSF ἐπιστολῆς1992N-GSF ἧς3739 R-GSF ἀπέστειλαν649V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM Πρὸς4314PREP ΑρθασασθαN-PRI βασιλέα935N-ASM παῖδές3816N-NPM σου4771P-GS ἄνδρες435N-NPM πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM

12 γνωστὸν1110A-ASN ἔστω1510V-PAD-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ὅτι3754CONJ οἱ3588T-NPM Ιουδαῖοι2453N-NPM ἀναβάντες305V-AAPNP ἀπὸ575PREP σοῦ4771P-GS ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP ἤλθοσαν2064V-AAI-3P εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF τὴν3588T-ASF ἀποστάτινN-ASF καὶ2532CONJ πονηρὰν4190A-ASF οἰκοδομοῦσιν3618V-PAI-3P καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN τείχη5038N-NPN αὐτῆς846D-GSF κατηρτισμένοι2675V-RPPNS εἰσίν1510V-PAI-3P καὶ2532CONJ θεμελίους2310N-APM αὐτῆς846D-GSF ἀνύψωσανV-AAI-3P

13 νῦν3568ADV οὖν3767PRT γνωστὸν1110A-ASN ἔστω1510V-PAD-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ὅτι3754CONJ ἐὰν1437CONJ 3588T-NSF πόλις4172N-NSF ἐκείνη1565D-NSF ἀνοικοδομηθῇ456V-APS-3S καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN τείχη5038N-APN αὐτῆς846D-GSF καταρτισθῶσιν2675V-APS-3P φόροι5411N-NPM οὐκ3364ADV ἔσονταί1510V-FMI-3P σοι4771P-DS οὐδὲ3761CONJ δώσουσιν1325V-FAI-3P καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-ASN βασιλεῖς935N-APM κακοποιεῖ2554V-PAI-3S

14 καὶ2532CONJ ἀσχημοσύνην808N-ASF βασιλέως935N-GSM οὐκ3364ADV ἔξεστιν1826V-PAI-3S ἡμῖν1473P-DP ἰδεῖν3708V-AAN διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐπέμψαμεν3992V-AAI-1P καὶ2532CONJ ἐγνωρίσαμεν1107V-AAI-1P τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

15 ἵνα2443CONJ ἐπισκέψηται1980V-AMS-3S ἐν1722PREP βιβλίῳ975N-DSN ὑπομνηματισμοῦN-GSM τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM σου4771P-GS καὶ2532CONJ εὑρήσεις2147V-FAI-3S καὶ2532CONJ γνώσῃ1097V-FMI-2S ὅτι3754CONJ 3588T-NSF πόλις4172N-NSF ἐκείνη1565D-NSF πόλις4172N-NSF ἀποστάτιςN-NSF καὶ2532CONJ κακοποιοῦσα2554V-PAPNS βασιλεῖς935N-APM καὶ2532CONJ χώρας5561N-APF καὶ2532CONJ φυγάδιαN-NPN δούλων1401N-GPM ἐν1722PREP μέσῳ3319A-DSN αὐτῆς846D-GSF ἀπὸ575PREP χρόνων5550N-GPM αἰῶνος165N-GSM διὰ1223PREP ταῦτα3778D-APN 3588T-NSF πόλις4172N-NSF αὕτη3778D-NSF ἠρημώθη2049V-API-3S

16 γνωρίζομεν1107V-PAI-1P οὖν3767PRT ἡμεῖς1473P-NP τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ὅτι3754CONJ ἐὰν1437CONJ 3588T-NSF πόλις4172N-NSF ἐκείνη1565D-NSF οἰκοδομηθῇ3618V-APS-3S καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN τείχη5038N-APN αὐτῆς846D-GSF καταρτισθῇ2675V-APS-3S οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S σοι4771P-DS εἰρήνη1515N-NSF

17 Καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πρὸς4314PREP ΡαουμN-PRI βααλταμN-PRI καὶ2532CONJ ΣαμσαιN-PRI γραμματέα1122N-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM καταλοίπους2645A-APM συνδούλους4889N-APM αὐτῶν846D-GPM τοὺς3588T-APM οἰκοῦντας3611V-PAPAP ἐν1722PREP Σαμαρείᾳ4540N-DSF καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM καταλοίπους2645A-APM πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM εἰρήνην1515N-ASF καί2532CONJ φησιν5346V-PAI-3S

18 3588T-NSM φορολόγοςN-NSM ὃν3739 R-ASM ἀπεστείλατε649V-AAI-2P πρὸς4314PREP ἡμᾶς1473P-AP ἐκλήθη2564V-API-3S ἔμπροσθεν1715PREP ἐμοῦ1473P-GS

19 καὶ2532CONJ παρ3844PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐτέθη5087V-API-3S γνώμη1106N-NSF καὶ2532CONJ ἐπεσκεψάμεθα1980V-AMI-1P καὶ2532CONJ εὕραμεν2147V-AAI-1P ὅτι3754CONJ 3588T-NSF πόλις4172N-NSF ἐκείνη1565D-NSF ἀφ575PREP ἡμερῶν2250N-GPF αἰῶνος165N-GSM ἐπὶ1909PREP βασιλεῖς935N-APM ἐπαίρεται1869V-PMI-3S καὶ2532CONJ ἀποστάσειςN-NPF καὶ2532CONJ φυγάδιαN-NPN γίνονται1096V-PMI-3P ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF

20 καὶ2532CONJ βασιλεῖς935N-NPM ἰσχυροὶ2478A-NPM γίνονται1096V-PMI-3P ἐπὶ1909PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἐπικρατοῦντεςV-PAPNP ὅλης3650A-GSF τῆς3588T-GSF ἑσπέρας2073N-GSF τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM καὶ2532CONJ φόροι5411N-NPM πλήρεις4134A-NPM καὶ2532CONJ μέρος3313N-NSN δίδοται1325V-PPI-3S αὐτοῖς846D-DPM

21 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV θέτε5087V-AAD-2P γνώμην1106N-ASF καταργῆσαι2673V-AAN τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM ἐκείνους1565D-APM καὶ2532CONJ 3588T-NSF πόλις4172N-NSF ἐκείνη1565D-NSF οὐκ3364ADV οἰκοδομηθήσεται3618V-FPI-3S ἔτι2089ADV ὅπως3704CONJ ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF γνώμης1106N-GSF

22 πεφυλαγμένοι5442V-RMPNP ἦτε1510V-IAI-2P ἄνεσιν425N-ASF ποιῆσαι4160V-AAN περὶ4012PREP τούτου3778D-GSM μήποτε3379ADV πληθυνθῇ4129V-APS-3S ἀφανισμὸς854N-NSM εἰς1519PREP κακοποίησινN-ASF βασιλεῦσιν935N-DPM

23 Τότε5119ADV 3588T-NSM φορολόγοςN-NSM τοῦ3588T-GSM ΑρθασασθαN-PRI βασιλέως935N-GSM ἀνέγνω314V-AAI-3S ἐνώπιον1799ADV ΡαουμN-PRI καὶ2532CONJ ΣαμσαιN-PRI γραμματέως1122N-GSM καὶ2532CONJ συνδούλων4889N-GPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπορεύθησαν4198V-API-3P σπουδῇ4710N-DSF εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ κατήργησαν2673V-AAI-3P αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ἵπποις2462N-DPM καὶ2532CONJ δυνάμει1411N-DSF

24 τότε5119ADV ἤργησεν691V-AAI-3S τὸ3588T-NSN ἔργον2041N-NSN οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S ἀργοῦν691V-PAPNS ἕως2193PREP δευτέρου1208A-GSN ἔτους2094N-GSN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF ΔαρείουN-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ΠερσῶνN-GPM

Κεφάλαιο 5

1 Καὶ2532CONJ ἐπροφήτευσεν4395V-AAI-3S ΑγγαιοςN-PRI 3588T-NSM προφήτης4396N-NSM καὶ2532CONJ Ζαχαριας2197N-NSM 3588T-NSM τοῦ3588T-GSM ΑδδωN-PRI προφητείαν4394N-ASF ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM Ιουδαίους2453N-APM τοὺς3588T-APM ἐν1722PREP Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP ὀνόματι3686N-DSN θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐπ1909PREP αὐτούς846D-APM

2 τότε5119ADV ἀνέστησαν450V-AAI-3P Ζοροβαβελ2216N-PRI 3588T-NSM τοῦ3588T-GSM Σαλαθιηλ4528N-PRI καὶ2532CONJ Ἰησοῦς2424N-PRI 3588T-NSM υἱὸς5207N-NSM ΙωσεδεκN-PRI καὶ2532CONJ ἤρξαντο757V-AMI-3P οἰκοδομῆσαι3618V-AAN τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τὸν3588T-ASM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM οἱ3588T-NPM προφῆται4396N-NPM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM βοηθοῦντες997V-PAPNP αὐτοῖς846D-DPM

3 ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἦλθεν2064V-AAI-3S ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM ΘανθαναιN-PRI ἔπαρχοςA-NSM πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM καὶ2532CONJ ΣαθαρβουζαναN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM σύνδουλοι4889N-NPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοῖαA-APN εἶπαν3004V-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM Τίς5100I-NSM ἔθηκεν5087V-AAI-3S ὑμῖν4771P-DP γνώμην1106N-ASF τοῦ3588T-GSN οἰκοδομῆσαι3618V-AAN τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦτον3778D-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF χορηγίανN-ASF ταύτην3778D-ASF καταρτίσασθαι2675V-AMP

4 τότε5119ADV ταῦτα3778D-APN εἴποσανV-AAI-3P αὐτοῖς846D-DPM Τίνα5100I-NPN ἐστὶν1510V-PAI-3S τὰ3588T-NPN ὀνόματα3686N-NPN τῶν3588T-GPM ἀνδρῶν435N-GPM τῶν3588T-GPM οἰκοδομούντων3618V-PAPGP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ταύτην3778D-ASF

5 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ὀφθαλμοὶ3788N-NPM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF αἰχμαλωσίαν161N-ASF Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ οὐ3364ADV κατήργησαν2673V-AAI-3P αὐτούς846D-APM ἕως2193CONJ γνώμη1106N-NSF τῷ3588T-DSM ΔαρείῳN-DSM ἀπηνέχθη667V-API-3S καὶ2532CONJ τότε5119ADV ἀπεστάλη649V-API-3S τῷ3588T-DSM φορολόγῳN-DSM ὑπὲρ5228PREP τούτου3778D-GSN

6 ΔιασάφησιςN-NSF ἐπιστολῆς1992N-GSF ἧς3739 R-GSF ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΘανθαναιN-PRI 3588T-NSM ἔπαρχοςN-NSM τοῦ3588T-GSM πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM καὶ2532CONJ ΣαθαρβουζαναN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM σύνδουλοι4889N-NPM αὐτῶν846D-GPM ΑφαρσαχαῖοιN-PRI οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM ΔαρείῳN-DSM τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

7 ῥῆσινN-ASF ἀπέστειλαν649V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ τάδε3592D-NPN γέγραπται1125V-RMI-3S ἐν1722PREP αὐτῷ846D-DSM ΔαρείῳN-DSM τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM εἰρήνη1515N-NSF πᾶσα3956A-NSF

8 γνωστὸν1110A-ASM ἔστω1510V-PAD-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ὅτι3754CONJ ἐπορεύθημεν4198V-API-1P εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF Ιουδαίαν2449N-ASF χώραν5561N-ASF εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM μεγάλου3173A-GSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM οἰκοδομεῖται3618V-PPI-3S λίθοις3037N-DPM ἐκλεκτοῖς1588A-DPM καὶ2532CONJ ξύλα3586N-NPN ἐντίθεται1783V-PPI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM τοίχοις5109N-DPM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἔργον2041N-NSN ἐκεῖνο1565D-NSN ἐπιδέξιονA-NSN γίνεται1096V-PMI-3S καὶ2532CONJ εὐοδοῦται2137V-PPI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF χερσὶν5495N-DPF αὐτῶν846D-GPM

9 τότε5119ADV ἠρωτήσαμεν2065V-AAI-1P τοὺς3588T-APM πρεσβυτέρους4245A-APM ἐκείνους1565D-APM καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV εἴπαμεν2036V-AAI-1P αὐτοῖς846D-DPM Τίς5100I-NSM ἔθηκεν5087V-AAI-3S ὑμῖν4771P-DP γνώμην1106N-ASF τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦτον3778D-ASM οἰκοδομῆσαι3618V-AAN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF χορηγίανN-ASF ταύτην3778D-ASF καταρτίσασθαι2675V-AMP

10 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ὀνόματα3686N-APN αὐτῶν846D-GPM ἠρωτήσαμεν2065V-AAI-1P αὐτοὺς846D-APM γνωρίσαι1107V-AAN σοι4771P-DS ὥστε5620CONJ γράψαι1125V-AAN σοι4771P-DS τὰ3588T-APN ὀνόματα3686N-APN τῶν3588T-GPM ἀνδρῶν435N-GPM τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM αὐτῶν846D-GPM

11 καὶ2532CONJ τοιοῦτο5108A-ASN ῥῆμα4487N-ASN ἀπεκρίθησαν611V-API-3P ἡμῖν1473P-DP λέγοντες3004V-PAPNP Ἡμεῖς1473P-NP ἐσμεν1510V-PAI-1P δοῦλοι1401N-NPM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ οἰκοδομοῦμεν3618V-PAI-1P τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM ὃς3739 R-NSM ἦν1510V-IAI-3S ᾠκοδομημένος3618V-RPPNS πρὸ4253PREP τούτου3778D-GSM ἔτη2094N-APN πολλά4183A-APN καὶ2532CONJ βασιλεὺς935N-NSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI μέγας3173A-NSM ᾠκοδόμησεν3618V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM καὶ2532CONJ κατηρτίσατο2675V-AMI-3S αὐτὸν846D-ASM

12 αὐτοῖς846D-DPM ἀφ575PREP ὅτε3753ADV δὲ1161PRT παρώργισαν3949V-AAI-3P οἱ3588T-NPM πατέρες3962N-NPM ἡμῶν1473P-GP τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM εἰς1519PREP χεῖρας5495N-APF ΝαβουχοδονοσορN-PRI βασιλέως935N-GSM Βαβυλῶνος897N-GSF τοῦ3588T-GSM Χαλδαίου5466N-GSM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦτον3778D-ASM κατέλυσεν2647V-AAI-3S καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM ἀπῴκισενV-AAI-3S εἰς1519PREP Βαβυλῶνα897N-ASF

13 ἀλλ235CONJ ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN πρώτῳ4413A-DSMS Κύρου2962N-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ΚῦροςN-NSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἔθετο5087V-AMI-3S γνώμην1106N-ASF τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦτον3778D-ASM οἰκοδομηθῆναι3618V-APN

14 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τὰ3588T-APN χρυσᾶ5552A-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἀργυρᾶ693A-APN 3739 R-APN ΝαβουχοδονοσορN-PRI ἐξήνεγκεν1627V-AAI-3S ἀπὸ575PREP οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἀπήνεγκεν667V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN εἰς1519PREP ναὸν3485N-ASM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἐξήνεγκεν1627V-AAI-3S αὐτὰ846D-APN ΚῦροςN-NSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἀπὸ575PREP ναοῦ3485N-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S τῷ3588T-DSM ΣασαβασαρN-PRI τῷ3588T-DSM θησαυροφύλακιN-DSM τῷ3588T-DSM ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θησαυροῦ2344N-GSM

15 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN λαβὲ2983V-AAD-2S καὶ2532CONJ πορεύου4198V-PMD-2S θὲς5087V-AAD-2S αὐτὰ846D-APN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM τῷ3588T-DSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἑαυτῶν1438D-GPM τόπον5117N-ASM

16 τότε5119ADV ΣασαβασαρN-PRI ἐκεῖνος1565D-NSM ἦλθεν2064V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S θεμελίους2310A-APM τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τότε5119ADV ἕως2193CONJ τοῦ3588T-GSM νῦν3568ADV ᾠκοδομήθη3618V-API-3S καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐτελέσθη5055V-API-3S

17 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV εἰ1487CONJ ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ἀγαθόν18A-ASM ἐπισκεπήτω1980V-APD-3S ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM τῆς3588T-GSF γάζης1047N-GSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM Βαβυλῶνος897N-GSF ὅπως3704CONJ γνῷς1097V-AAS-2S ὅτι3754CONJ ἀπὸ575PREP βασιλέως935N-GSM Κύρου2962N-GSM ἐτέθη5087V-API-3S γνώμη1106N-NSF οἰκοδομῆσαι3618V-AAN τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐκεῖνον1565D-ASM τὸν3588T-ASM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ γνοὺς1097V-AAPNS 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM περὶ4012PREP τούτου3778D-GSM πεμψάτω3992V-AAD-3S πρὸς4314PREP ἡμᾶς1473P-AP

Κεφάλαιο 6

1 Τότε5119ADV ΔαρεῖοςN-NSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἔθηκεν5087V-AAI-3S γνώμην1106N-ASF καὶ2532CONJ ἐπεσκέψατο1980V-AMI-3S ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF βιβλιοθήκαιςN-DPF ὅπου3699PRT 3588T-NSF γάζα1047N-NSF κεῖται2749V-PMI-3S ἐν1722PREP Βαβυλῶνι897N-DSF

2 καὶ2532CONJ εὑρέθη2147V-API-3S ἐν1722PREP πόλει4172N-DSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βάρει922N-DSF τῆς3588T-GSF Μήδων3370N-PRI πόλεως4172N-GSF κεφαλὶς2777N-NSF μία1520A-NSF καὶ2532CONJ τοῦτο3778D-NSN ἦν1510V-IAI-3S γεγραμμένον1125V-RMPNS ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF ὙπόμνημαN-NSN

3 ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN πρώτῳ4413A-DSMS Κύρου2962N-GSM βασιλέως935N-GSM ΚῦροςN-NSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἔθηκεν5087V-AAI-3S γνώμην1106N-ASF περὶ4012PREP οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI οἶκος3624N-NSM οἰκοδομηθήτω3618V-APD-3S καὶ2532CONJ τόπος5117N-NSM οὗ3364ADV θυσιάζουσινV-PAI-3P τὰ3588T-APN θυσιάσματαN-APN καὶ2532CONJ ἔθηκεν5087V-AAI-3S ἔπαρμαN-NSN ὕψος5311N-ASN πήχεις4083N-APM ἑξήκοντα1835N-NUI πλάτος4114N-ASN αὐτοῦ846D-GSM πήχεων4083N-GPM ἑξήκοντα1835N-NUI

4 καὶ2532CONJ δόμοιN-NPM λίθινοι3035A-NPM κραταιοὶ2900A-NPM τρεῖς5140N-NUI καὶ2532CONJ δόμοςN-NSM ξύλινος3585A-NSM εἷς1519N-NUI καὶ2532CONJ 3588T-NSF δαπάνη1160N-NSF ἐξ1537PREP οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM δοθήσεται1325V-FPI-3S

5 καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN σκεύη4632N-NPN οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τὰ3588T-NPN ἀργυρᾶ693A-APN καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN χρυσᾶ5552A-APN 3739 R-APN ΝαβουχοδονοσορN-PRI ἐξήνεγκεν1627V-AAI-3S ἀπὸ575PREP οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἐκόμισεν2865V-AAI-3S εἰς1519PREP Βαβυλῶνα897N-ASF καὶ2532CONJ δοθήτω1325V-APD-3S καὶ2532CONJ ἀπελθάτω565V-AAD-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ναὸν3485N-ASM τὸν3588T-ASM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐπὶ1909PREP τόπου5117N-GSM οὗ3364ADV ἐτέθη5087V-API-3S ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

6 νῦν3568ADV δώσετε1325V-FAI-2P ἔπαρχοιN-VPM πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM ΣαθαρβουζαναN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-VPM σύνδουλοι4889N-VPM αὐτῶν846D-GPM ΑφαρσαχαῖοιN-PRI οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP πέρα4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM μακρὰν3117A-ASF ὄντες1510V-PAPNP ἐκεῖθεν1564ADV

7 ἄφετε863V-AAD-2S τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM οἱ3588T-NPM ἀφηγούμενοιV-PMPNP τῶν3588T-GPM Ιουδαίων2453N-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πρεσβύτεροι4245A-NPM τῶν3588T-GPM Ιουδαίων2453N-GPM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐκεῖνον1565D-ASM οἰκοδομείτωσαν3618V-PAD-3P ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM αὐτοῦ846D-GSM

8 καὶ2532CONJ ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐτέθη5087V-API-3S γνώμη1106N-NSF μήποτέ3379ADV τι5100I-ASN ποιήσητε4160V-AAS-2P μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPM τῶν3588T-GPM Ιουδαίων2453N-GPM τοῦ3588T-GSN οἰκοδομῆσαι3618V-AAN οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐκεῖνον1565D-ASM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP ὑπαρχόντων5225V-PAPGP βασιλέως935N-GSM τῶν3588T-GPM φόρων5411N-GPM πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM ἐπιμελῶς1960ADV δαπάνη1160N-NSF ἔστω1510V-PAD-3S διδομένη1325V-PMPNS τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM ἐκείνοις1565D-DPM τὸ3588T-ASN μὴ3165ADV καταργηθῆναι2673V-APN

9 καὶ2532CONJ 3739 R-NSM ἂν302PRT ὑστέρημα5303N-NSM καὶ2532CONJ υἱοὺς5207N-APM βοῶν1016N-GPM καὶ2532CONJ κριῶνN-GPM καὶ2532CONJ ἀμνοὺς286N-APM εἰς1519PREP ὁλοκαυτώσειςN-APF τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM πυρούςN-APM ἅλας251N-APM οἶνον3631N-ASM ἔλαιον1637N-ASN κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM τῶν3588T-GPM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἔστω1510V-PAD-3S διδόμενον1325V-PPPNS αὐτοῖς846D-DPM ἡμέραν2250N-ASF ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF 3739 R-NSM ἐὰν1437CONJ αἰτήσωσιν154V-AAS-3P

10 ἵνα2443CONJ ὦσιν1510V-PAS-3P προσφέροντες4374V-PAPNP εὐωδίας2136N-GSF τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM καὶ2532CONJ προσεύχωνται4336V-PMS-3P εἰς1519PREP ζωὴν2222N-ASF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

11 καὶ2532CONJ ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐτέθη5087V-API-3S γνώμη1106N-NSF ὅτι3754CONJ πᾶς3956A-NSM ἄνθρωπος444N-NSM ὃς3739 R-NSM ἀλλάξει236V-FAI-3S τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN καθαιρεθήσεται2507V-FPI-3S ξύλον3586N-ASN ἐκ1537PREP τῆς3588T-GSF οἰκίας3614N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ὠρθωμένοςV-RPPNS παγήσεται4078V-FPI-3S ἐπ1909PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-ASN κατ2596PREP ἐμὲ1473P-AS ποιηθήσεται4160V-FPI-3S

12 καὶ2532CONJ 3588T-NSM θεός2316N-NSM οὗ3739 R-GSM κατασκηνοῖ2681V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ὄνομα3686N-NSN ἐκεῖ1563ADV καταστρέψει2690V-FAI-3S πάντα3956A-ASM βασιλέα935N-ASM καὶ2532CONJ λαόν2992N-ASM ὃς3739 R-NSM ἐκτενεῖ1614V-FAI-3S τὴν3588T-ASF χεῖρα5495N-ASF αὐτοῦ846D-GSM ἀλλάξαι236V-AAN 2228CONJ ἀφανίσαι853V-AAN τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐκεῖνον1565D-ASM τὸν3588T-ASM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐγὼ1473P-NS ΔαρεῖοςN-NSM ἔθηκα5087V-AAI-1S γνώμην1106N-ASF ἐπιμελῶς1960ADV ἔσται1510V-FMI-3S

13 Τότε5119ADV ΘανθαναιN-PRI ἔπαρχοςN-NSM πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM ΣαθαρβουζαναN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM σύνδουλοι4889N-NPM αὐτοῦ846D-GSM πρὸς4314PREP 3739 R-NSM ἀπέστειλεν649V-AAI-3S ΔαρεῖοςN-GSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM οὕτως3778ADV ἐποίησαν4160V-AAI-3P ἐπιμελῶς1960ADV

14 καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πρεσβύτεροι4245N-NPM τῶν3588T-GPM Ιουδαίων2453N-GPM ᾠκοδομοῦσαν3618V-AAI-3P καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM ἐν1722PREP προφητείᾳ4394N-DSF ΑγγαιουN-PRI τοῦ3588T-GSM προφήτου4396N-GSM καὶ2532CONJ Ζαχαριου2197N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑδδωN-PRI καὶ2532CONJ ἀνῳκοδόμησαν456V-AAI-3P καὶ2532CONJ κατηρτίσαντο2675V-AMI-3P ἀπὸ575PREP γνώμης1106N-GSF θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP γνώμης1106N-GSF Κύρου2962N-GSM καὶ2532CONJ ΔαρείουN-GSM καὶ2532CONJ ΑρθασασθαN-PRI βασιλέων935N-GPM ΠερσῶνN-GPM

15 καὶ2532CONJ ἐτέλεσαν5055V-AAI-3P τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦτον3778D-ASM ἕως2193PREP ἡμέρας2250N-GSF τρίτης5154A-GSF μηνὸς3303N-GSM ΑδαρN-PRI 3739 R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἔτος2094N-NSN ἕκτον1622A-NSN τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF ΔαρείουN-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

16 καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM κατάλοιποι2645A-NPM υἱῶν5207N-GPM ἀποικεσίαςN-GSF ἐγκαίνια1456N-APN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP εὐφροσύνῃ2167N-DSF

17 καὶ2532CONJ προσήνεγκαν4374V-AAI-3P εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἐγκαίνια1456N-APN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM μόσχους3448N-APM ἑκατόν1540N-NUI κριοὺςN-APM διακοσίους1250A-APM ἀμνοὺς286N-APM τετρακοσίους5071A-APM χιμάρουςN-APM αἰγῶν137N-GPM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF ὑπὲρ5228PREP παντὸς3956A-GSM Ισραηλ2474N-PRI δώδεκα1427N-NUI εἰς1519PREP ἀριθμὸν706N-ASM φυλῶν5443N-GPF Ισραηλ2474N-PRI

18 καὶ2532CONJ ἔστησαν2476V-AAI-3P τοὺς3588T-APM ἱερεῖς2409N-NPM ἐν1722PREP διαιρέσεσιν1243N-DPF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM Λευίτας3019N-APM ἐν1722PREP μερισμοῖς3311N-DPM αὐτῶν846D-GPM ἐπὶ1909PREP δουλείᾳ1397N-DSF θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF γραφὴν1124N-ASF βιβλίου975N-GSN Μωυσῆ3475N-GSM

19 Καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM τῆς3588T-GSF ἀποικεσίαςN-GSF τὸ3588T-ASN πασχα3957N-ASN τῇ3588T-DSF τεσσαρεσκαιδεκάτῃ5065A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τοῦ3588T-GSM πρώτου4413A-GSMS

20 ὅτι3754CONJ ἐκαθαρίσθησαν2511V-API-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM ἕως2193CONJ εἷς1519N-NUI πάντες3956A-NPM καθαροὶ2513A-NPM καὶ2532CONJ ἔσφαξαν4969V-AAI-3P τὸ3588T-ASN πασχα3957N-ASN τοῖς3588T-DPM πᾶσιν3956A-DPM υἱοῖς5207N-DPM τῆς3588T-GSF ἀποικεσίαςN-GSF καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἀδελφοῖς80N-DPM αὐτῶν846D-GPM τοῖς3588T-DPM ἱερεῦσιν2409N-DPM καὶ2532CONJ ἑαυτοῖς1438D-DPM

21 καὶ2532CONJ ἔφαγον2068V-AAI-3P οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Ισραηλ2474N-PRI τὸ3588T-ASN πασχα3957N-ASN οἱ3588T-NPM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἀποικεσίαςN-GSF καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM χωριζόμενος5563V-PMPNS τῆς3588T-GSF ἀκαθαρσίας167N-GSF ἐθνῶν1484N-GPN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF πρὸς4314PREP αὐτοὺς846D-APM τοῦ3588T-GSN ἐκζητῆσαι1567V-AAN κύριον2962N-ASM θεὸν2316N-ASM Ισραηλ2474N-PRI

22 καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P τὴν3588T-ASF ἑορτὴν1859N-ASF τῶν3588T-GPM ἀζύμων106A-GPM ἑπτὰ2033N-NUI ἡμέρας2250N-APF ἐν1722PREP εὐφροσύνῃ2167N-DSF ὅτι3754CONJ εὔφρανεν2165V-AAI-3S αὐτοὺς846D-APM κύριος2962N-NSM καὶ2532CONJ ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S καρδίαν2588N-ASF βασιλέως935N-GSM ΑσσουρN-PRI ἐπ1909PREP αὐτοὺς846D-APM κραταιῶσαι2901V-AAN τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP ἔργοις2041N-DPN οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI

Κεφάλαιο 7

1 Καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN ταῦτα3778D-APN ἐν1722PREP βασιλείᾳ932N-DSF ΑρθασασθαN-PRI βασιλέως935N-GSM ΠερσῶνN-GPM ἀνέβη305V-AAI-3S ΕσδραςN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΣαραιουN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑζαριουN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΕλκιαN-PRI

2 υἱοῦ5207N-GSM ΣαλουμN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΣαδδουκN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΑχιτωβN-PRI

3 υἱοῦ5207N-GSM Σαμαρια4540N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΕσριαN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΜαρερωθN-PRI

4 υἱοῦ5207N-GSM ΖαραιαN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΣαουιαN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΒοκκιN-PRI

5 υἱοῦ5207N-GSM ΑβισουεN-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΦινεεςN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Ελεαζαρ1648N-PRI υἱοῦ5207N-GSM Ααρων2N-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέως2409N-GSM τοῦ3588T-GSM πρώτου4413A-GSMS

6 αὐτὸς846D-NSM ΕσδραςN-PRI ἀνέβη305V-AAI-3S ἐκ1537PREP Βαβυλῶνος897N-GSF καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM γραμματεὺς1122N-NSM ταχὺς5036A-NSM ἐν1722PREP νόμῳ3551N-DSM Μωυσῆ3475N-GSM ὃν3739 R-ASM ἔδωκεν1325V-AAI-3S κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM ὅτι3754CONJ χεὶρ5495N-NSF κυρίου2962N-GSM θεοῦ2316N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPN οἷς3739 R-DPN ἐζήτει2212V-IAI-3S αὐτός846D-NSM

7 καὶ2532CONJ ἀνέβησαν305V-AAI-3P ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ᾄδοντες103V-PAPNP καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM πυλωροὶN-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ναθινιμN-PRI εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN ἑβδόμῳ1442A-DSN τῷ3588T-DSM ΑρθασασθαN-PRI τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

8 καὶ2532CONJ ἤλθοσαν2064V-AAI-3P εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI τῷ3588T-DSM μηνὶ3303N-DSM τῷ3588T-DSM πέμπτῳ3991A-DSM τοῦτο3778D-ASN ἔτος2094N-ASN ἕβδομον1442A-ASN τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

9 ὅτι3754CONJ ἐν1722PREP μιᾷ1519A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τοῦ3588T-GSM πρώτου4413A-GSMS αὐτὸς846D-NSM ἐθεμελίωσεν2311V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ἀνάβασινN-ASF τὴν3588T-ASF ἀπὸ575PREP Βαβυλῶνος897N-GSF ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῇ3588T-DSF πρώτῃ4413A-DSFS τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τοῦ3588T-GSM πέμπτου3991A-GSM ἤλθοσαν2064V-AAI-3P εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ὅτι3754CONJ χεὶρ5495N-NSF θεοῦ2316N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἦν1510V-IAI-3S ἀγαθὴ18A-NSF ἐπ1909PREP αὐτόν846D-ASM

10 ὅτι3754CONJ ΕσδραςN-PRI ἔδωκεν1325V-AAI-3S ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF αὐτοῦ846D-GSM ζητῆσαι2212V-AAN τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM καὶ2532CONJ ποιεῖν4160V-PAN καὶ2532CONJ διδάσκειν1321V-PAN ἐν1722PREP Ισραηλ2474N-PRI προστάγματαN-APN καὶ2532CONJ κρίματα2917N-APN

11 Καὶ2532CONJ αὕτη3778D-NSF 3588T-NSF διασάφησιςN-NSF τοῦ3588T-GSN διατάγματος1297N-GSN οὗ3739 R-GSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S ΑρθασασθαN-PRI τῷ3588T-DSM ΕσδραN-PRI τῷ3588T-DSM ἱερεῖ2409N-DSM τῷ3588T-DSM γραμματεῖ1122N-DSM βιβλίου975N-GSN λόγων3056N-GPM ἐντολῶν1785N-GPF κυρίου2962N-GSM καὶ2532CONJ προσταγμάτωνN-GPN αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM Ισραηλ2474N-PRI

12 ΑρθασασθαN-PRI βασιλεὺς935N-NSM βασιλέων935N-GPM ΕσδραN-PRI γραμματεῖ1122N-DSM νόμου3551N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM τετέλεσται5055V-RPI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSF ἀπόκρισις612N-NSF

13 ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐτέθη5087V-API-3S γνώμη1106N-NSF ὅτι3754CONJ πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM ἑκουσιαζόμενοςV-PMPNS ἐν1722PREP βασιλείᾳ932N-DSF μου1473P-GS ἀπὸ575PREP λαοῦ2992N-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἱερέων2409N-GPM καὶ2532CONJ Λευιτῶν3019N-GPM πορευθῆναι4198V-APN εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS πορευθῆναι4198V-APN

14 ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ἑπτὰ2033N-NUI συμβούλων4825N-GPM ἀπεστάλη649V-API-3S ἐπισκέψασθαι1980V-AMP ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF Ιουδαίαν2449N-ASF καὶ2532CONJ εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI νόμῳ3551N-DSM θεοῦ2316N-GSM αὐτῶν846D-GPM τῷ3588T-DSM ἐν1722PREP χειρί5495N-DSF σου4771P-GS

15 καὶ2532CONJ εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM ἀργύριον694N-NSN καὶ2532CONJ χρυσίον5553N-NSN 3739 R-NSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM σύμβουλοι4825N-NPM ἡκουσιάσθησανV-API-3P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM τοῦ3588T-GSM Ισραηλ2474N-PRI τῷ3588T-DSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI κατασκηνοῦντι2681V-PAPDS

16 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-NSN ἀργύριον694N-NSN καὶ2532CONJ χρυσίον5553N-NSN 3739 R-NSM τι5100I-ASN ἐὰν1437CONJ εὕρῃς2147V-AAS-2S ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF χώρᾳ5561N-DSF Βαβυλῶνος897N-GSF μετὰ3326PREP ἑκουσιασμοῦN-GSM τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM καὶ2532CONJ ἱερέων2409N-GPM τῶν3588T-GPM ἑκουσιαζομένωνV-PMPGP εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM θεοῦ2316N-GSM τὸν3588T-ASM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

17 καὶ2532CONJ πᾶν3956A-ASM προσπορευόμενον4365V-PMPAS τοῦτον3778D-ASM ἑτοίμως2092ADV ἔνταξονV-AAI-2S ἐν1722PREP βιβλίῳ975N-DSN τούτῳ3778D-DSM μόσχους3448N-APM κριούςN-APM ἀμνοὺς286N-APM καὶ2532CONJ θυσίας2378N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ σπονδὰςN-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ προσοίσεις4374V-FAI-3S αὐτὰ846D-APN ἐπὶ1909PREP θυσιαστηρίου2379N-GSN τοῦ3588T-GSM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ὑμῶν4771P-GP τοῦ3588T-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

18 καὶ2532CONJ εἴ1487CONJ τι5100I-NSN ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἀδελφούς80N-APM σου4771P-GS ἀγαθυνθῇV-APS-3S ἐν1722PREP καταλοίπῳ2645A-DSM τοῦ3588T-GSN ἀργυρίου694N-GSN καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN χρυσίου5553N-GSN ποιῆσαι4160V-AAN ὡς3739CONJ ἀρεστὸν701A-ASN τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ὑμῶν4771P-GP ποιήσατε4160V-AAD-2P

19 καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN τὰ3588T-APN διδόμενά1325V-PMPAP σοι4771P-DS εἰς1519PREP λειτουργίαν3009N-ASF οἴκου3624N-GSM θεοῦ2316N-GSM παράδος3860V-AAD-2S ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

20 καὶ2532CONJ κατάλοιπον2645A-NSN χρείας5532N-GSF οἴκου3624N-GSM θεοῦ2316N-GSM σου4771P-GS 3739 R-NSN ἂν302PRT φανῇ5316V-APS-3S σοι4771P-DS δοῦναι1325V-AAN δώσεις1325V-FAI-3S ἀπὸ575PREP οἴκων3624N-GPM γάζης1047N-GSF βασιλέως935N-GSM

21 καὶ2532CONJ ἀπ575PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐγὼ1473P-NS ΑρθασασθαN-PRI βασιλεύς935N-NSM ἔθηκα5087V-AAI-1S γνώμην1106N-ASF πάσαις3956A-DPF ταῖς3588T-DPF γάζαις1047N-DPF ταῖς3588T-DPF ἐν1722PREP πέρα4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM ὅτι3754CONJ πᾶν3956A-ASN 3739 R-ASN ἂν302PRT αἰτήσῃ154V-AAS-3S ὑμᾶς4771P-AP ΕσδραςN-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM καὶ2532CONJ γραμματεὺς1122N-NSM τοῦ3588T-GSM νόμου3551N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM ἑτοίμως2092ADV γιγνέσθω1096V-PMD-3S

22 ἕως2193PREP ἀργυρίου694N-GSN ταλάντων5007N-GPN ἑκατὸν1540N-NUI καὶ2532CONJ ἕως2193PREP πυροῦ4448N-GSM κόρων2884N-GPM ἑκατὸν1540N-NUI καὶ2532CONJ ἕως2193PREP οἴνου3631N-GSM βάδωνN-GPM ἑκατὸν1540N-NUI καὶ2532CONJ ἕως2193PREP ἐλαίου1637N-GSN βάδωνN-GPM ἑκατὸν1540N-NUI καὶ2532CONJ ἅλας251N-APM οὗ3739 R-GSM οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S γραφή1124N-NSF

23 πᾶν3956A-ASN 3739 R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP γνώμῃ1106N-DSF θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM γιγνέσθω1096V-PMD-3S προσέχετε4337V-PAI-2P μή3165ADV τις5100I-NSM ἐπιχειρήσῃ2021V-AAS-3S εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM θεοῦ2316N-GSM τοῦ3588T-GSM οὐρανοῦ3772N-GSM μήποτε3379ADV γένηται1096V-AMS-3S ὀργὴ3709N-NSF ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM αὐτοῦ846D-GSM

24 καὶ2532CONJ ὑμῖν4771P-DP ἐγνώρισται1107V-RPI-3S ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM ἱερεῦσιν2409N-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM Λευίταις3019N-DPM ᾄδουσιν103V-PAPDP πυλωροῖςN-DPM ναθινιμN-PRI καὶ2532CONJ λειτουργοῖς3011N-DPM οἴκου3624N-GSM θεοῦ2316N-GSM τούτου3778D-GSM φόρος5411N-NSM μὴ3165ADV ἔστω1510V-PAD-3S σοι4771P-DS οὐκ3364ADV ἐξουσιάσεις1850V-FAI-3S καταδουλοῦσθαι2615V-PMN αὐτούς846D-APM

25 καὶ2532CONJ σύ4771P-NS ΕσδραN-PRI ὡς3739CONJ 3588T-NSF σοφία4678N-NSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἐν1722PREP χειρί5495N-DSF σου4771P-GS κατάστησον2525V-AAD-2S γραμματεῖς1122N-APM καὶ2532CONJ κριτάς2923N-APM ἵνα2443CONJ ὦσιν1510V-PAS-3P κρίνοντες2919V-PAPNP παντὶ3956A-DSM τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM τῷ3588T-DSM ἐν1722PREP πέρα4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM εἰδόσιν3708V-PAPDP νόμον3551N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM σου4771P-GS καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM μὴ3165ADV εἰδότι1492V-PAPDS γνωριεῖτε1107V-FAI-2P

26 καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT μὴ3165ADV 1510V-PAS-3S ποιῶν4160V-PAPNS νόμον3551N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ νόμον3551N-ASM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἑτοίμως2092ADV τὸ3588T-NSN κρίμα2917N-NSN ἔσται1510V-FMI-3S γιγνόμενον1096V-PPPAS ἐξ1537PREP αὐτοῦ846D-GSM ἐάν1437CONJ τε5037PRT εἰς1519PREP θάνατον2288N-ASM ἐάν1437CONJ τε5037PRT εἰς1519PREP παιδείαν3809N-ASF ἐάν1437CONJ τε5037PRT εἰς1519PREP ζημίαν2209N-ASF τοῦ3588T-GSMβίου979N-GSM ἐάν1437CONJ τε5037PRT εἰς1519PREP δεσμά1199N-APM

27 Εὐλογητὸς2128A-NSM κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM ἡμῶν1473P-GP ὃς3739 R-NSM ἔδωκεν1325V-AAI-3S οὕτως3778ADV ἐν1722PREP καρδίᾳ2588N-DSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM τοῦ3588T-GSN δοξάσαι1392V-AAN τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM κυρίου2962N-GSM τὸν3588T-ASM ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

28 καὶ2532CONJ ἐπ1909PREP ἐμὲ1473P-AS ἔκλινεν2827V-IAI-3S ἔλεος1656N-ASN ἐν1722PREP ὀφθαλμοῖς3788N-DPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM συμβούλων4825N-GPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM τῶν3588T-GPM ἐπηρμένων1869V-RPPGP καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS ἐκραταιώθην2901V-API-1S ὡς3739CONJ χεὶρ5495N-NSF θεοῦ2316N-GSM 3588T-NSF ἀγαθὴ18A-NSF ἐπ1909PREP ἐμέ1473P-AS καὶ2532CONJ συνῆξα4863V-AAI-1S ἀπὸ575PREP Ισραηλ2474N-PRI ἄρχοντας758N-APM ἀναβῆναι305V-AAN μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ οὗτοι3778D-NPM οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM πατριῶν3965N-GPF αὐτῶν846D-GPM οἱ3588T-NPM ὁδηγοὶ3595N-NPM ἀναβαίνοντες305V-PAPNP μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS ἐν1722PREP βασιλείᾳ932N-DSF ΑρθασασθαN-PRI τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM Βαβυλῶνος897N-GSF

2 ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΦινεεςN-PRI ΓηρσωμN-PRI ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΙθαμαρN-PRI Δανιηλ1158N-PRI ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM Δαυιδ1138N-PRI ΑτουςN-PRI

3 ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΣαχανιαN-PRI ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM Φορος5411N-PRI Ζαχαριας2197N-NSM καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM τὸ3588T-NSN σύστρεμμαN-NSN ἑκατὸν1540N-NUI καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI

4 ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΦααθμωαβN-PRI ΕλιαναN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΖαραιαN-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM διακόσιοι1250A-NPM τὰ3588T-NPN ἀρσενικάA-NPN

5 ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΖαθοηςN-PRI ΣεχενιαςN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑζιηλN-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM τριακόσιοι5145A-NPM τὰ3588T-NPN ἀρσενικάA-NPN

6 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΑδινN-PRI ΩβηθN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωναθανN-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM πεντήκοντα4004N-NUI τὰ3588T-NPN ἀρσενικάA-NPN

7 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΗλαμN-PRI ΙεσιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑθελιαN-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἑβδομήκοντα1440N-NUI τὰ3588T-NPN ἀρσενικάA-NPN

8 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΣαφατιαN-PRI ΖαβδιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM Μιχαηλ3413N-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ὀγδοήκοντα3589N-NUI τὰ3588T-NPN ἀρσενικάA-NPN

9 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΙωαβN-PRI ΑβαδιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙιηλN-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM διακόσιοι1250A-NPM δέκα1176N-NUI ὀκτὼ3638N-NUI τὰ3588T-NPN ἀρσενικάA-NPN

10 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΒαανιN-PRI ΣαλιμουθN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙωσεφιαN-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἑκατὸν1540N-NUI ἑξήκοντα1835N-NUI τὰ3588T-NPN ἀρσενικάA-NPN

11 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΒαβιN-PRI Ζαχαρια2197N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΒαβιN-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἑβδομήκοντα1440N-NUI ὀκτὼ3638N-NUI τὰ3588T-NPN ἀρσενικάA-NPN

12 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΑσγαδN-PRI Ιωαναν2490N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑκατανN-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἑκατὸν1540N-NUI δέκα1176N-NUI τὰ3588T-NPN ἀρσενικάA-NPN

13 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΑδωνικαμN-PRI ἔσχατοι2078A-NPM καὶ2532CONJ ταῦτα3778D-NPN τὰ3588T-NPN ὀνόματα3686N-NPN αὐτῶν846D-GPM ΑλιφαλατN-PRI ΙιηλN-PRI καὶ2532CONJ ΣαμαιαN-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM ἑξήκοντα1835N-NUI τὰ3588T-NPN ἀρσενικάA-NPN

14 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΒαγοN-PRI ΟυθιN-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM ἑβδομήκοντα1440N-NUI τὰ3588T-NPN ἀρσενικάA-NPN

15 Καὶ2532CONJ συνῆξα4863V-AAI-1S αὐτοὺς846D-APM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ποταμὸν4215N-ASM τὸν3588T-ASM ἐρχόμενον2064V-PMPAS πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM ΕυιN-PRI καὶ2532CONJ παρενεβάλομεν3924V-AAI-1P ἐκεῖ1563ADV ἡμέρας2250N-APF τρεῖς5140N-NUI καὶ2532CONJ συνῆκα4920V-AAI-1S ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM λαῷ2992N-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ἱερεῦσιν2409N-DPM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM Λευι3017N-PRI οὐχ3364ADV εὗρον2147V-AAI-3P ἐκεῖ1563ADV

16 καὶ2532CONJ ἀπέστειλα649V-AAI-1S τῷ3588T-DSM Ελεαζαρ1648N-PRI τῷ3588T-DSM ΑριηλN-PRI τῷ3588T-DSM ΣαμαιαN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΑλωναμN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΙαριβN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΕλναθανN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Ναθαν3481N-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM Ζαχαρια2197N-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΜεσουλαμN-PRI ἄνδρας435N-APM καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΙωαριβN-PRI καὶ2532CONJ τῷ3588T-DSM ΕλναθανN-PRI συνίοντας4920V-PAPAP

17 καὶ2532CONJ ἐξήνεγκα1627V-AAI-1S αὐτοὺς846D-APM ἐπὶ1909PREP ἄρχοντος758N-GSM ἐν1722PREP ἀργυρίῳ694N-DSN τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM καὶ2532CONJ ἔθηκα5087V-AAI-1S ἐν1722PREP στόματι4750N-DSN αὐτῶν846D-GPM λόγους3056N-APM λαλῆσαι2980V-AAN πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM ἀδελφοὺς80N-APM αὐτῶν846D-GPM τοὺς3588T-APM ναθινιμN-PRI ἐν1722PREP ἀργυρίῳ694N-DSN τοῦ3588T-GSM τόπου5117N-GSM τοῦ3588T-GSN ἐνέγκαι5342V-AAN ἡμῖν1473P-DP ᾄδοντας103V-PAPAP εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP

18 καὶ2532CONJ ἤλθοσαν2064V-AAI-3P ἡμῖν1473P-DP ὡς3739CONJ χεὶρ5495N-NSF θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP ἀγαθὴ18A-NSF ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP ἀνὴρ435N-NSM σαχωλN-PRI ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΜοολιN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Λευι3017N-PRI υἱοῦ5207N-GSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ ἀρχὴν746N-ASF ἤλθοσαν2064V-AAI-3P υἱοὶ5207N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ὀκτωκαίδεκαN-NUI

19 καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΑσεβιαN-PRI καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ΩσαιανN-PRI ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΜεραριN-PRI ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ υἱοὶ5207N-NPM αὐτῶν846D-GPM εἴκοσι1501N-NUI

20 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ναθινιμN-PRI ὧν3739 R-GPM ἔδωκεν1325V-AAI-3S Δαυιδ1138N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM εἰς1519PREP δουλείαν1397N-ASF τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM ναθινιμN-PRI διακόσιοι1250A-NPM καὶ2532CONJ εἴκοσι1501N-NUI πάντες3956A-NPM συνήχθησαν4863V-API-3P ἐν1722PREP ὀνόμασιν3686N-DPN

21 καὶ2532CONJ ἐκάλεσα2564V-AAI-1S ἐκεῖ1563ADV νηστείαν3521N-ASF ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ποταμὸν4215N-ASM ΑουεN-PRI τοῦ3588T-GSN ταπεινωθῆναι5013V-APN ἐνώπιον1799ADV θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP ζητῆσαι2212V-AAN παρ3844PREP αὐτοῦ846D-GSM ὁδὸν3598N-ASF εὐθεῖαν2117A-ASF ἡμῖν1473P-DP καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN τέκνοις5043N-DPN ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF κτήσει2932N-DSF ἡμῶν1473P-GP

22 ὅτι3754CONJ ᾐσχύνθην153V-API-1S αἰτήσασθαι154V-AMP παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM δύναμιν1411N-ASF καὶ2532CONJ ἱππεῖς2460N-APM σῶσαι4982V-AAN ἡμᾶς1473P-AP ἀπὸ575PREP ἐχθροῦ2190A-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF ὅτι3754CONJ εἴπαμεν2036V-AAI-1P τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM λέγοντες3004V-PAPNP Χεὶρ5495N-NSF τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ζητοῦντας2212V-PAPAP αὐτὸν846D-ASM εἰς1519PREP ἀγαθόν18A-ASM καὶ2532CONJ κράτος2904N-NSN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ θυμὸς2372N-NSM αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP πάντας3956A-APM ἐγκαταλείποντας1459V-PAPAP αὐτόν846D-ASM

23 καὶ2532CONJ ἐνηστεύσαμεν3522V-AAI-1P καὶ2532CONJ ἐζητήσαμεν2212V-AAI-1P παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP περὶ4012PREP τούτου3778D-GSM καὶ2532CONJ ἐπήκουσεν1873V-AAI-3S ἡμῖν1473P-DP

24 καὶ2532CONJ διέστειλα1291V-AAI-1S ἀπὸ575PREP ἀρχόντων758N-GPM τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM δώδεκα1427N-NUI τῷ3588T-DSM ΣαραιαN-PRI ΑσαβιαN-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM ἀπὸ575PREP ἀδελφῶν80N-GPM αὐτῶν846D-GPM δέκα1176N-NUI

25 καὶ2532CONJ ἔστησα2476V-AAI-1S αὐτοῖς846D-DPM τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN χρυσίον5553N-ASN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN ἀπαρχῆς536N-GSF οἴκου3624N-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP 3739 R-APN ὕψωσεν5312V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM σύμβουλοι4825N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM Ισραηλ2474N-PRI οἱ3588T-NPM εὑρισκόμενοι2147V-PMPNP

26 καὶ2532CONJ ἔστησα2476V-AAI-1S ἐπὶ1909PREP χεῖρας5495N-APF αὐτῶν846D-GPM ἀργυρίου694N-GSN τάλαντα5007N-APN ἑξακόσια1812A-APN καὶ2532CONJ πεντήκοντα4004N-NUI καὶ2532CONJ σκεύη4632N-APN ἀργυρᾶ693A-APN ἑκατὸν1540N-NUI καὶ2532CONJ τάλαντα5007N-APN χρυσίου5553N-GSN ἑκατὸν1540N-NUI

27 καὶ2532CONJ καφουρηN-APN χρυσοῖ5552A-NPM εἴκοσι1501N-NUI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ὁδὸν3598N-ASF χαμανιμN-NPN χίλιοι5507A-NPM καὶ2532CONJ σκεύη4632N-APN χαλκοῦ5475A-GSM στίλβοντος4744V-PAPGS ἀγαθοῦ18A-GSM διάφορα1313A-APN ἐπιθυμητὰA-APN ἐν1722PREP χρυσίῳ5553N-DSN

28 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Ὑμεῖς4771P-NP ἅγιοι40A-NPM τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN σκεύη4632N-NPN ἅγια40A-NPN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN χρυσίον5553N-NSN ἑκούσια1596A-NPN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM θεῷ2316N-DSM πατέρων3962N-GPM ὑμῶν4771P-GP

29 ἀγρυπνεῖτε69V-PAD-2P καὶ2532CONJ τηρεῖτε5083V-PAD-2P ἕως2193CONJ στῆτε2476V-AAS-2P ἐνώπιον1799ADV ἀρχόντων758N-GPM τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM τῶν3588T-GPM πατριῶν3965N-GPF ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI εἰς1519PREP σκηνὰς4633N-APF οἴκου3624N-GSM κυρίου2962N-GSM

30 καὶ2532CONJ ἐδέξαντο1209V-AMI-3P οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM σταθμὸνN-ASM τοῦ3588T-GSN ἀργυρίου694N-GSN καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN χρυσίου5553N-GSN καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPN σκευῶν4632N-GPN ἐνεγκεῖν5342V-AAN εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI εἰς1519PREP οἶκον3624N-ASM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP

31 Καὶ2532CONJ ἐξήραμεν1808V-AAI-1P ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM ΑουεN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δωδεκάτῃ1428A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τοῦ3588T-GSM πρώτου4413A-GSMS τοῦ3588T-GSN ἐλθεῖν2064V-AAN εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ χεὶρ5495N-NSF θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP ἦν1510V-IAI-3S ἐφ1909PREP ἡμῖν1473P-DP καὶ2532CONJ ἐρρύσατο4506V-AMI-3S ἡμᾶς1473P-AP ἀπὸ575PREP χειρὸς5495N-GSF ἐχθροῦ2190A-GSM καὶ2532CONJ πολεμίουA-GSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ὁδῷ3598N-DSF

32 καὶ2532CONJ ἤλθομεν2064V-AAI-1P εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI καὶ2532CONJ ἐκαθίσαμεν2523V-AAI-1P ἐκεῖ1563ADV ἡμέρας2250N-APF τρεῖς5140N-NUI

33 καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF τετάρτῃ5067A-DSF ἐστήσαμεν2476V-AAI-1P τὸ3588T-ASN ἀργύριον694N-ASN καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN χρυσίον5553N-ASN καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN σκεύη4632N-APN ἐν1722PREP οἴκῳ3624N-DSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP ἐπὶ1909PREP χεῖρα5495N-ASF ΜεριμωθN-PRI υἱοῦ5207N-GSM Ουρια3774N-PRI τοῦ3588T-GSM ἱερέωσ2409N-GSM καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM Ελεαζαρ1648N-PRI υἱὸς5207N-NSM ΦινεεςN-PRI καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM ΙωζαβαδN-PRI υἱὸς5207N-NSM Ἰησοῦ2424N-PRI καὶ2532CONJ ΝωαδιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΒαναιαN-PRI οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM

34 ἐν1722PREP ἀριθμῷ706N-DSM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP σταθμῷN-DSM τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN καὶ2532CONJ ἐγράφη1125V-API-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM σταθμόςN-NSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἐκείνῳ1565D-DSM

35 οἱ3588T-NPM ἐλθόντες2064V-AAPNP ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF αἰχμαλωσίας161N-GSF υἱοὶ5207N-NPM τῆς3588T-GSF παροικίας3940N-GSF προσήνεγκαν4374V-AAI-3P ὁλοκαυτώσειςN-APF τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM Ισραηλ2474N-PRI μόσχους3448N-APM δώδεκα1427N-NUI περὶ4012PREP παντὸς3956A-GSM Ισραηλ2474N-PRI κριοὺςN-APM ἐνενήκοντα1768N-NUI ἕξ1803N-NUI ἀμνοὺς286N-APM ἑβδομήκοντα1440N-NUI καὶ2532CONJ ἑπτά2033N-NUI χιμάρουςN-APM περὶ4012PREP ἁμαρτίας266N-GSF δώδεκα1427N-NUI τὰ3588T-APN πάντα3956A-APN ὁλοκαυτώματα3646N-APN τῷ3588T-DSM κυρίῳ2962N-DSM

36 καὶ2532CONJ ἔδωκαν1325V-AAI-3P τὸ3588T-ASN νόμισμα3546N-ASN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM τοῖς3588T-DPM διοικηταῖςN-DPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἐπάρχοιςA-DPM πέραν4008ADV τοῦ3588T-GSM ποταμοῦ4215N-GSM καὶ2532CONJ ἐδόξασαν1392V-AAI-3P τὸν3588T-ASM λαὸν2992N-ASM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM

Κεφάλαιο 9

1 Καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἐτελέσθη5055V-API-3S ταῦτα3778D-NPN ἤγγισαν1448V-AAI-3P πρός4314PREP με1473P-AS οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM λέγοντες3004V-PAPNP Οὐκ3364ADV ἐχωρίσθη5563V-API-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM Ισραηλ2474N-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM Λευῖται3019N-NPM ἀπὸ575PREP λαῶν2992N-GPM τῶν3588T-GPM γαιῶν1093N-GPF ἐν1722PREP μακρύμμασινN-DSN αὐτῶν846D-GPM τῷ3588T-DSM ΧανανιN-PRI 3588T-NSM ΕθιN-PRI 3588T-NSM ΦερεζιN-PRI 3588T-NSM ΙεβουσιN-PRI 3588T-NSM ΑμμωνιN-PRI 3588T-NSM ΜωαβιN-PRI 3588T-NSM ΜοσεριN-PRI καὶ2532CONJ 3588T-NSM ΑμοριN-PRI

2 ὅτι3754CONJ ἐλάβοσαν2983V-AAI-3P ἀπὸ575PREP θυγατέρων2364N-GPF αὐτῶν846D-GPM ἑαυτοῖς1438D-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ παρήχθη3855V-API-3S σπέρμα4690N-ASN τὸ3588T-ASN ἅγιον40A-ASN ἐν1722PREP λαοῖς2992N-DPM τῶν3588T-GPF γαιῶν1093N-GPF καὶ2532CONJ χεὶρ5495N-NSF τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀσυνθεσίᾳN-DSF ταύτῃ3778D-DSF ἐν1722PREP ἀρχῇ746N-DSF

3 καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἤκουσα191V-AAI-1S τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM τοῦτον3778D-ASM διέρρηξα1284V-AAI-1S τὰ3588T-APN ἱμάτιά2440N-APN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐπαλλόμην2177V-IMI-1S καὶ2532CONJ ἔτιλλον5089V-IAI-1S ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPF τριχῶν2359N-GPF τῆς3588T-GSF κεφαλῆς2776N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM πώγωνόςN-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐκαθήμην2521V-IMI-1S ἠρεμάζωνV-PAPNS

4 καὶ2532CONJ συνήχθησαν4863V-API-3P πρός4314PREP με1473P-AS πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM διώκων1377V-PAPNS λόγον3056N-ASM θεοῦ2316N-GSM Ισραηλ2474N-PRI ἐπὶ1909PREP ἀσυνθεσίᾳA-DSF τῆς3588T-GSF ἀποικίαςN-GSF καὶ2532CONJ ἐγὼ1473P-NS καθήμενος2521V-PMPNS ἠρεμάζωνV-PAPNS ἕως2193CONJ τῆς3588T-GSF θυσίας2378N-GSF τῆς3588T-GSF ἑσπερινῆς2073A-GSF

5 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP θυσίᾳ2378N-DSF τῇ3588T-DSF ἑσπερινῇ2073A-DSF ἀνέστην450V-AAI-1S ἀπὸ575PREP ταπεινώσεώς5014N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN διαρρῆξαί1284V-AAN με1473P-AS τὰ3588T-APN ἱμάτιά2440N-APN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐπαλλόμην2177V-IMI-1S καὶ2532CONJ κλίνω2827V-PAI-1S ἐπὶ1909PREP τὰ3588T-APN γόνατά1119N-APN μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἐκπετάζω1600V-PAI-1S τὰς3588T-APF χεῖράς5495N-APF μου1473P-GS πρὸς4314PREP κύριον2962N-ASM τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM

6 καὶ2532CONJ εἶπα2036V-AAI-1S Κύριε2962N-VSM ᾐσχύνθην153V-API-1S καὶ2532CONJ ἐνετράπην1788V-API-1S τοῦ3588T-GSM ὑψῶσαι5312V-PAPNP τὸ3588T-ASN πρόσωπόν4383N-ASN μου1473P-GS πρὸς4314PREP σέ4771P-AS ὅτι3754CONJ αἱ3588T-NPF ἀνομίαι458N-NPF ἡμῶν1473P-GP ἐπληθύνθησαν4129V-API-3P ὑπὲρ5228PREP κεφαλῆς2776N-GSF ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF πλημμέλειαιN-NPF ἡμῶν1473P-GP ἐμεγαλύνθησαν3170V-API-3P ἕως2193CONJ εἰς1519PREP οὐρανόν3772N-ASM

7 ἀπὸ575PREP ἡμερῶν2250N-GPF πατέρων3962N-GPM ἡμῶν1473P-GP ἐσμεν1510V-PAI-1P ἐν1722PREP πλημμελείᾳN-DSF μεγάλῃ3173A-DSF ἕως2193CONJ τῆς3588T-GSF ἡμέρας2250N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἀνομίαις458N-DPF ἡμῶν1473P-GP παρεδόθημεν3860V-API-1P ἡμεῖς1473P-NP καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM βασιλεῖς935N-NPM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM ἡμῶν1473P-GP ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF βασιλέων935N-GPM τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN ἐν1722PREP ῥομφαίᾳ4501N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP αἰχμαλωσίᾳ161N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP διαρπαγῇ1283N-DSF καὶ2532CONJ ἐν1722PREP αἰσχύνῃ152N-DSF προσώπου4383N-GSN ἡμῶν1473P-GP ὡς3739CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF αὕτη3778D-NSF

8 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἐπιεικεύσατοV-AMI-3S ἡμῖν1473P-DP κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἡμῶν1473P-GP τοῦ3588T-GSN καταλιπεῖν2641V-AAN ἡμῖν1473P-DP εἰς1519PREP σωτηρίαν4991N-ASF καὶ2532CONJ δοῦναι1325V-AAN ἡμῖν1473P-DP στήριγμαN-ASN ἐν1722PREP τόπῳ5117N-DSM ἁγιάσματοςN-GSN αὐτοῦ846D-GSM τοῦ3588T-GSN φωτίσαι5461V-AAN ὀφθαλμοὺς3788N-APM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ δοῦναι1325V-AAN ζωοποίησιν2227V-AAS-3P μικρὰν3398A-ASF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δουλείᾳ1397N-DSF ἡμῶν1473P-GP

9 ὅτι3754CONJ δοῦλοί1401N-NPM ἐσμεν1510V-PAI-1P καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF δουλείᾳ1397N-DSF ἡμῶν1473P-GP οὐκ3364ADV ἐγκατέλιπεν1459V-AAI-3S ἡμᾶς1473P-AP κύριος2962N-NSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἔκλινεν2827V-IAI-3S ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP ἔλεος1656N-NSM ἐνώπιον1799A-ASM βασιλέων935N-GPM ΠερσῶνN-GPM δοῦναι1325V-AAN ἡμῖν1473P-DP ζωοποίησιν2227V-AAS-3P τοῦ3588T-GSM ὑψῶσαι5312V-PAPNP αὐτοὺς846D-APM τὸν3588T-ASM οἶκον3624N-ASM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἀναστῆσαι450V-AAN τὰ3588T-APN ἔρημα2048N-APN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τοῦ3588T-GSN δοῦναι1325V-AAN ἡμῖν1473P-DP φραγμὸν5418N-ASM ἐν1722PREP Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

10 τί5100I-ASN εἴπωμεν3004V-AAS-1P 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἡμῶν1473P-GP μετὰ3326PREP τοῦτο3778D-ASN ὅτι3754CONJ ἐγκατελίπομεν1459V-AAI-1P ἐντολάς1785N-APF σου4771P-GS

11 ἃς3739 R-APF ἔδωκας1325V-AAI-2S ἡμῖν1473P-DP ἐν1722PREP χειρὶ5495N-DSF δούλων1401N-GPM σου4771P-GS τῶν3588T-GPM προφητῶν4396N-GPM λέγων3004V-PAPNS 3588T-NSF γῆ1065N-NSF εἰς1519PREP ἣν3739 R-ASF εἰσπορεύεσθε1531V-PMI-2P κληρονομῆσαι2816V-AAN αὐτήν846D-ASF γῆ1065N-NSF μετακινουμένη3334V-PMPNS ἐστὶν1510V-PAI-3S ἐν1722PREP μετακινήσει3334V-FAI-3S λαῶν2992N-GPM τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN ἐν1722PREP μακρύμμασινN-DPN αὐτῶν846D-GPM ὧν3739 R-GPM ἔπλησαν4130V-AAI-3P αὐτὴν846D-ASF ἀπὸ575PREP στόματος4750N-GSN ἐπὶ1909PREP στόμα4750N-ASN ἐν1722PREP ἀκαθαρσίαις167N-DPF αὐτῶν846D-GPM

12 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV τὰς3588T-APF θυγατέρας2364N-APF ὑμῶν4771P-GP μὴ3165ADV δῶτε1325V-AAS-2P τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM θυγατέρων2364N-GPF αὐτῶν846D-GPM μὴ3165ADV λάβητε2983V-AAS-2P τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἐκζητήσετε1567V-FAI-2P εἰρήνην1515N-ASF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἀγαθὸν18A-ASM αὐτῶν846D-GPM ἕως2193CONJ αἰῶνος165N-GSM ὅπως3704CONJ ἐνισχύσητε1765V-AAS-2P καὶ2532CONJ φάγητε2068V-AAS-2P τὰ3588T-APN ἀγαθὰ18A-APN τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ κληροδοτήσητεV-AAS-2P τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM ὑμῶν4771P-GP ἕως2193CONJ αἰῶνος165N-GSM

13 καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP πᾶν3956A-NSN τὸ3588T-ASN ἐρχόμενον2064V-PMPAS ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP ἐν1722PREP ποιήμασιν4161N-DPN ἡμῶν1473P-GP τοῖς3588T-DPM πονηροῖς4190A-DPM καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πλημμελείᾳN-DSF ἡμῶν1473P-GP τῇ3588T-DSF μεγάλῃ3173A-DSF ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ὡς3739CONJ 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM ἡμῶν1473P-GP ὅτι3754CONJ ἐκούφισας2893V-AAI-2S ἡμῶν1473P-GP τὰς3588T-APF ἀνομίας458N-GSF καὶ2532CONJ ἔδωκας1325V-AAI-2S ἡμῖν1473P-DP σωτηρίαν4991N-ASF

14 ὅτι3754CONJ ἐπεστρέψαμεν1994V-AAI-1P διασκεδάσαιV-AAN ἐντολάς1785N-APF σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἐπιγαμβρεῦσαι1918V-AAN τοῖς3588T-DPM λαοῖς2992N-DPM τῶν3588T-GPM γαιῶν1093N-GPF μὴ3165ADV παροξυνθῇς3947V-APS-2S ἐν1722PREP ἡμῖν1473P-DP ἕως2193CONJ συντελείας4930N-GSF τοῦ3588T-GSM μὴ3165ADV εἶναι1510V-PAN ἐγκατάλειμμαN-NSN καὶ2532CONJ διασῳζόμενον1295V-PMPAS

15 κύριε2962N-VSM 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM Ισραηλ2474N-PRI δίκαιος1342A-NSM σύ4771P-NS ὅτι3754CONJ κατελείφθημεν2641V-API-1P διασῳζόμενοι1295V-PMPNP ὡς3739CONJ 3588T-NSF ἡμέρα2250N-NSF αὕτη3778D-NSF ἰδοὺ2400INJ ἡμεῖς1473P-NP ἐναντίον1726ADV σου4771P-GS ἐν1722PREP πλημμελείαιςN-DPF ἡμῶν1473P-GP ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S στῆναι2476V-AAN ἐνώπιόν1799A-ASM σου4771P-GS ἐπὶ1909PREP τούτῳ3778D-DSM

Κεφάλαιο 10

1 Καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ προσηύξατο4336V-AMI-3S ΕσδραςN-PRI καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἐξηγόρευσενV-AAI-3S κλαίων2799V-PAPNS καὶ2532CONJ προσευχόμενος4336V-PMPNS ἐνώπιον1799A-ASM οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM συνήχθησαν4863V-API-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ἀπὸ575PREP Ισραηλ2474N-PRI ἐκκλησία1577N-NSF πολλὴ4183A-NSF σφόδρα4970ADV ἄνδρες435N-NPM καὶ2532CONJ γυναῖκες1135N-NPF καὶ2532CONJ νεανίσκοι3495N-NPM ὅτι3754CONJ ἔκλαυσεν2799V-AAI-3S 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM καὶ2532CONJ ὕψωσεν5312V-AAI-3S κλαίων2799V-PAPNS

2 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθη611V-API-3S ΣεχενιαςN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΙιηλN-PRI ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΗλαμN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S τῷ3588T-DSM ΕσδραN-PRI Ἡμεῖς1473P-NP ἠσυνθετήσαμενV-AAI-1P τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ἐκαθίσαμεν2523V-AAI-1P γυναῖκας1135N-APF ἀλλοτρίας245A-GSF ἀπὸ575PREP λαῶν2992N-GPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ νῦν3568ADV ἔστιν1510V-PAI-3S ὑπομονὴ5281N-NSF τῷ3588T-DSM Ισραηλ2474N-PRI ἐπὶ1909PREP τούτῳ3778D-DSM

3 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV διαθώμεθα1303V-AMS-1P διαθήκην1242N-ASF τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM ἡμῶν1473P-GP ἐκβαλεῖν1544V-FAN πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF γυναῖκας1135N-APF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN γενόμενα1096V-AMPAP ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ ἂν302PRT βούλῃ1014V-PMS-2S ἀνάστηθι450V-AAD-2S καὶ2532CONJ φοβέρισονV-AAD-2S αὐτοὺς846D-APM ἐν1722PREP ἐντολαῖς1785N-DPF θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ 3588T-NSM νόμος3551N-NSM γενηθήτω1096V-APD-3S

4 ἀνάστα450V-AAD-2S ὅτι3754CONJ ἐπὶ1909PREP σὲ4771P-AS τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN καὶ2532CONJ ἡμεῖς1473P-NP μετὰ3326PREP σοῦ4771P-GS κραταιοῦ2900A-GSM καὶ2532CONJ ποίησον4160V-AAD-2S

5 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S ΕσδραςN-PRI καὶ2532CONJ ὥρκισεν3726V-AAI-3S τοὺς3588T-APM ἄρχοντας757V-PAPAP τοὺς3588T-APM ἱερεῖς2409N-NPM καὶ2532CONJ Λευίτας3019N-APM καὶ2532CONJ πάντα3956A-ASM Ισραηλ2474N-PRI τοῦ3588T-GSN ποιῆσαι4160V-AAN κατὰ2596PREP τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN τοῦτο3778D-ASN καὶ2532CONJ ὤμοσαν3660V-AAI-3P

6 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S ΕσδραςN-PRI ἀπὸ575PREP προσώπου4383N-GSN οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S εἰς1519PREP γαζοφυλάκιον1049N-ASN Ιωαναν2490N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΕλισουβN-PRI καὶ2532CONJ ἐπορεύθη4198V-API-3S ἐκεῖ1563ADV ἄρτον740N-ASM οὐκ3364ADV ἔφαγεν2068V-AAI-3S καὶ2532CONJ ὕδωρ5204N-NSN οὐκ3364ADV ἔπιεν4095V-AAI-3S ὅτι3754CONJ ἐπένθει3997N-DSN ἐπὶ1909PREP τῇ3588T-DSF ἀσυνθεσίᾳN-DSF τῆς3588T-GSF ἀποικίαςN-GSF

7 καὶ2532CONJ παρήνεγκαν3911V-AAI-3P φωνὴν5456N-ASF ἐν1722PREP Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ ἐν1722PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM υἱοῖς5207N-DPM τῆς3588T-GSF ἀποικίαςN-GSF τοῦ3588T-GSN συναθροισθῆναι4867V-APN εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI

8 καὶ2532CONJ πᾶς3956A-NSM ὃς3739 R-NSM ἂν302PRT μὴ3165ADV ἔλθῃ2064V-AAS-3S εἰς1519PREP τρεῖς5140N-NUI ἡμέρας2250N-GSF ὡς3739CONJ 3588T-NSF βουλὴ1012N-NSF τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM πρεσβυτέρων4245A-GPM ἀναθεματισθήσεται332V-FPI-3S πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF ὕπαρξις5223N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM διασταλήσεται1291V-FPI-3S ἀπὸ575PREP ἐκκλησίας1577N-GSF τῆς3588T-GSF ἀποικίαςN-GSF

9 Καὶ2532CONJ συνήχθησαν4863V-API-3P πάντες3956A-NPM ἄνδρες435N-NPM Ιουδα2448N-PRI καὶ2532CONJ Βενιαμιν958N-PRI εἰς1519PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI εἰς1519PREP τὰς3588T-APF τρεῖς5140N-NUI ἡμέρας2250N-GSF οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM μὴν3303PRT 3588T-NSM ἔνατος1766A-NSM ἐν1722PREP εἰκάδιN-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM ἐκάθισεν2523V-AAI-3S πᾶς3956A-NSM 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM ἐν1722PREP πλατείᾳ4116A-DSF οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM θεοῦ2316N-GSM ἀπὸ575PREP θορύβου2351N-GSM αὐτῶν846D-GPM περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN ῥήματος4487N-GSN καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM χειμῶνος5494N-GSM

10 καὶ2532CONJ ἀνέστη450V-AAI-3S ΕσδραςN-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτούς846D-APM Ὑμεῖς4771P-NP ἠσυνθετήκατεV-RAI-2P καὶ2532CONJ ἐκαθίσατε2523V-AAI-2P γυναῖκας1135N-APF ἀλλοτρίας245A-GSF τοῦ3588T-GSN προσθεῖναι4369V-AAN ἐπὶ1909PREP πλημμέλειανN-ASF Ισραηλ2474N-PRI

11 καὶ2532CONJ νῦν3568ADV δότε1325V-AAD-2P αἴνεσιν133N-ASF κυρίῳ2962N-DSM τῷ3588T-DSM θεῷ2316N-DSM τῶν3588T-GPM πατέρων3962N-GPM ὑμῶν4771P-GP καὶ2532CONJ ποιήσατε4160V-AAD-2P τὸ3588T-ASN ἀρεστὸν701A-ASM ἐνώπιον1799A-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ διαστάλητε1291V-APS-2P ἀπὸ575PREP λαῶν2992N-GPM τῆς3588T-GSF γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM γυναικῶν1135N-GPF τῶν3588T-GPM ἀλλοτρίων245A-GPM

12 καὶ2532CONJ ἀπεκρίθησαν611V-API-3P πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF ἐκκλησία1577N-NSF καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P Μέγα3173A-NSN τοῦτο3778D-ASN τὸ3588T-ASN ῥῆμά4487N-ASN σου4771P-GS ἐφ1909PREP ἡμᾶς1473P-AP ποιῆσαι4160V-AAN

13 ἀλλὰ235CONJ 3588T-NSM λαὸς2992N-NSM πολύς4183A-NSM καὶ2532CONJ 3588T-NSM καιρὸς2540N-NSM χειμερινόςA-NSM καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S δύναμις1411N-NSF στῆναι2476V-AAN ἔξω1854ADV καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἔργον2041N-ASN οὐκ3364ADV εἰς1519PREP ἡμέραν2250N-ASF μίαν1520A-ASF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰς1519PREP δύο1417N-NUI ὅτι3754CONJ ἐπληθύναμεν4129V-AAI-1P τοῦ3588T-GSN ἀδικῆσαι91V-AAN ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN ῥήματι4487N-DSN τούτῳ3778D-DSM

14 στήτωσαν2476V-AAD-3P δὴ1161PRT οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM ἡμῶν1473P-GP τῇ3588T-DSF πάσῃ3956A-DSF ἐκκλησίᾳ1577N-DSF καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP πόλεσιν4172N-DPF ἡμῶν1473P-GP ὃς3739 R-NSM ἐκάθισεν2523V-AAI-3S γυναῖκας1135N-APF ἀλλοτρίας245A-GSF ἐλθέτωσαν2064V-AAD-3P εἰς1519PREP καιροὺς2540N-APM ἀπὸ575PREP συνταγῶνN-GPF καὶ2532CONJ μετ3326PREP αὐτῶν846D-GPM πρεσβύτεροι4245A-NPM πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ κριταὶ2923N-NPM τοῦ3588T-GSN ἀποστρέψαι654V-AAN ὀργὴν3709N-ASF θυμοῦ2372N-GSM θεοῦ2316N-GSM ἡμῶν1473P-GP ἐξ1537PREP ἡμῶν1473P-GP περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSN ῥήματος4487N-GSN τούτου3778D-GSM

15 πλὴν4133ADV ΙωναθανN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΑσαηλN-PRI καὶ2532CONJ ΙαζιαN-PRI υἱὸς5207N-NSM ΘεκουεN-PRI μετ3326PREP ἐμοῦ1473P-GS περὶ4012PREP τούτου3778D-GSM καὶ2532CONJ ΜεσουλαμN-PRI καὶ2532CONJ ΣαβαθαιN-PRI 3588T-NSM Λευίτης3019N-NSM βοηθῶν998N-GPM αὐτοῖς846D-DPM

16 καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P οὕτως3778ADV υἱοὶ5207N-NPM τῆς3588T-GSF ἀποικίαςN-GSF καὶ2532CONJ διεστάλησαν1291V-API-3P ΕσδραςN-PRI 3588T-NSM ἱερεὺς2409N-NSM καὶ2532CONJ ἄνδρες435N-NPM ἄρχοντες758N-NPM πατριῶν3965N-GPF τῷ3588T-DSM οἴκῳ3624N-DSM καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM ἐν1722PREP ὀνόμασιν3686N-DPN ὅτι3754CONJ ἐπέστρεψαν1994V-AAI-3P ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF μιᾷ1519A-DSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τοῦ3588T-GSM δεκάτου1182A-GSM ἐκζητῆσαι1567V-AAN τὸ3588T-ASN ῥῆμα4487N-ASN

17 καὶ2532CONJ ἐτέλεσαν5055V-AAI-3P ἐν1722PREP πᾶσιν3956A-DPM ἀνδράσιν435N-DPM οἳ3739 R-NPM ἐκάθισαν2523V-AAI-3P γυναῖκας1135N-APF ἀλλοτρίας245A-GSF ἕως2193CONJ ἡμέρας2250N-GSF μιᾶς1519A-GSF τοῦ3588T-GSM μηνὸς3303N-GSM τοῦ3588T-GSM πρώτου4413A-GSMS

18 Καὶ2532CONJ εὑρέθησαν2147V-API-3P ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM τῶν3588T-GPM ἱερέων2409N-GPM οἳ3739 R-NPM ἐκάθισαν2523V-AAI-3P γυναῖκας1135N-APF ἀλλοτρίας245A-GSF ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM Ἰησοῦ2424N-PRI υἱοῦ5207N-GSM ΙωσεδεκN-PRI καὶ2532CONJ ἀδελφοὶ80N-NPM αὐτοῦ846D-GSM ΜαασηαN-PRI καὶ2532CONJ Ελιεζερ1663N-PRI καὶ2532CONJ ΙαριβN-PRI καὶ2532CONJ ΓαδαλιαN-PRI

19 καὶ2532CONJ ἔδωκαν1325V-AAI-3P χεῖρα5495N-ASF αὐτῶν846D-GPM τοῦ3588T-GSN ἐξενέγκαι1627V-AAN γυναῖκας1135N-APF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ πλημμελείαςN-APF κριὸνN-ASM ἐκ1537PREP προβάτων4263N-GPN περὶ4012PREP πλημμελήσεωςN-GSF αὐτῶν846D-GPM

20 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΕμμηρN-PRI ΑνανιN-PRI καὶ2532CONJ ΖαβδιαN-PRI

21 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΗραμN-PRI ΜασαιαN-PRI καὶ2532CONJ ΕλιαN-PRI καὶ2532CONJ ΣαμαιαN-PRI καὶ2532CONJ ΙιηλN-PRI καὶ2532CONJ Οζια3604N-PRI

22 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΦασουρN-PRI ΕλιωηναιN-PRI ΜαασαιαN-PRI καὶ2532CONJ ΙσμαηλN-PRI καὶ2532CONJ Ναθαναηλ3482N-PRI καὶ2532CONJ ΙωζαβαδN-PRI καὶ2532CONJ ΗλασαN-PRI

23 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM Λευιτῶν3019N-GPM ΙωζαβαδN-PRI καὶ2532CONJ ΣαμουN-PRI καὶ2532CONJ ΚωλιαN-PRI [αὐτὸς846D-NSM ΚωλιταςN-PRI καὶ2532CONJ ΦαθαιαN-PRI καὶ2532CONJ ΙοδομN-PRI καὶ2532CONJ Ελιεζερ1663N-PRI

24 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ᾀδόντων103V-PAPGP ΕλισαφN-PRI καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM πυλωρῶνN-GPM ΣελλημN-PRI καὶ2532CONJ ΤελημN-PRI καὶ2532CONJ ΩδουεN-PRI

25 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP Ισραηλ2474N-PRI ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM Φορος5411N-PRI ΡαμιαN-PRI καὶ2532CONJ ΙαζιαN-PRI καὶ2532CONJ ΜελχιαN-PRI καὶ2532CONJ ΜεαμινN-PRI καὶ2532CONJ Ελεαζαρ1648N-PRI καὶ2532CONJ ΑσαβιαN-PRI καὶ2532CONJ ΒαναιαN-PRI

26 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΗλαμN-PRI ΜαθανιαN-PRI καὶ2532CONJ Ζαχαρια2197N-PRI καὶ2532CONJ ΙαιηλN-PRI καὶ2532CONJ ΑβδιαN-PRI καὶ2532CONJ ΙαριμωθN-PRI καὶ2532CONJ Ηλια2243N-PRI

27 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΖαθουαN-PRI ΕλιωηναιN-PRI ΕλισουβN-PRI ΜαθανιαN-PRI καὶ2532CONJ ΙαρμωθN-PRI καὶ2532CONJ ΖαβαδN-PRI καὶ2532CONJ ΟζιζαN-PRI

28 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΒαβιN-PRI Ιωαναν2490N-PRI Ανανια367N-PRI καὶ2532CONJ ΖαβουN-PRI ΟθαλιN-PRI

29 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΒανουιN-PRI ΜεσουλαμN-PRI ΜαλουχN-PRI ΑδαιαςN-PRI ΙασουβN-PRI καὶ2532CONJ ΣαλουιαN-PRI καὶ2532CONJ ΡημωθN-PRI

30 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΦααθμωαβN-PRI ΕδενεN-PRI ΧαληλN-PRI ΒαναιαN-PRI ΜασηαN-PRI ΜαθανιαN-PRI ΒεσεληλN-PRI καὶ2532CONJ ΒανουιN-PRI καὶ2532CONJ Μανασση3128N-PRI

31 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΗραμN-PRI Ελιεζερ1663N-PRI ΙεσσιαN-PRI ΜελχιαN-PRI ΣαμαιαN-PRI ΣεμεωνN-PRI

32 Βενιαμιν958N-PRI ΜαλουχN-PRI Σαμαρια4540N-PRI

33 καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΗσαμN-PRI ΜαθανιN-PRI ΜαθαθαN-PRI ΖαβεδN-PRI ΕλιφαλεθN-PRI ΙεραμιN-PRI Μανασση3128N-PRI Σεμει4584N-PRI

34 ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΒανιN-PRI ΜοοδιN-PRI ΑμραμN-PRI ΟυηλN-PRI

35 ΒαναιαN-PRI ΒαδαιαN-PRI ΧελιαN-PRI

36 ΟυιεχωαN-PRI ΙεραμωθN-PRI ΕλιασιβN-PRI

37 ΜαθανιαN-PRI ΜαθαναιN-PRI καὶ2532CONJ ἐποίησαν4160V-AAI-3P

38 οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM ΒανουιN-PRI καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM υἱοὶ5207N-NPM Σεμει4584N-PRI

39 καὶ2532CONJ ΣελεμιαN-PRI καὶ2532CONJ Ναθαν3481N-PRI καὶ2532CONJ ΑδαιαN-PRI

40 ΜαχναδαβουN-PRI ΣεσιN-PRI ΣαρουN-PRI

41 ΕζερηλN-PRI καὶ2532CONJ ΣελεμιαN-PRI καὶ2532CONJ Σαμαρια4540N-PRI

42 καὶ2532CONJ ΣαλουμN-PRI ΑμαριαN-PRI Ιωσηφ2501N-PRI

43 ἀπὸ575PREP υἱῶν5207N-GPM ΝαβουN-PRI ΙιηλN-PRI ΜαθαθιαN-PRI ΣεδεμN-PRI ΖαμβιναN-PRI ΙαδαιN-PRI καὶ2532CONJ Ιωηλ2493N-PRI καὶ2532CONJ ΒαναιαN-PRI

44 πάντες3956A-NPM οὗτοι3778D-NPM ἐλάβοσαν2983V-AAI-3P γυναῖκας1135N-APF ἀλλοτρίας245A-APF καὶ2532CONJ ἐγέννησαν1080V-AAI-3P ἐξ1537PREP αὐτῶν846D-GPF υἱούς5207N-APM