Εσθήρ

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology. Septuagint LXX OT module for e-Sword. The Analytic Septuagint was derived from The LXXM (see below) sychronized to the KJV with the Greek root words translated into Greek Strongs numbers whenever possible and morphology is included for each word as footnotes. Verses where the LXX verse numbering differs from the KJV and other English versions are prefixed with the LXX (chapter:verse) reference at the beginning of the verse.

Analytic Septuagint with embedded Strong's Numbers and morphology

2009

Κεφάλαιο 1

1  Ἔτους2094N-GSN βασιλεύοντος936V-PAPGS ἈρταξέρξουN-GSM τῇ3588T-DSF μιᾷ1519A-DSF τοῦ5120N-PRI Νισα εἶδεν3708N-NSM Μαρδοχαῖος τοῦ5120N-GSM Ιαιρου τοῦ5120N-PRI Σεμειου φυλῆς5443N-GSF Βενιαμιν958N-PRI,
ἄνθρωπος444N-NSM Ιουδαῖος2453N-NSM ἐν1722N-PRI Σούσοις τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF, ἄνθρωπος444N-NSM θεραπεύων2323V-PAP-NSM τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF βασιλέως935N-GSM·
αἰχμαλωσίας161N-GSF, ᾐχμαλώτευσεν162V-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI βασιλέως935N-GSM Ιουδαίας2449N-GSF.
· φωναὶ5456N-NPF θόρυβος2351N-NSM, βρονταὶ1027N-NPF σεισμός4578N-NSM, τάραχος5017N-NSM γῆς1065N-GSF·
δράκοντες1404N-NPM μεγάλοι3173A-NPM προῆλθον4281V-2AAI-3P ἀμφότεροι297A-NPM παλαίεινV-AAN, φωνὴ5456N-NSF μεγάλη3173A-NSF·
τῇ3588T-DSF φωνῇ5456N-DSF ἡτοιμάσθη2090V-API-3S πόλεμον4171N-ASM πολεμῆσαι4170V-AAN δικαίων1342A-GPM.
ἡμέρα2250N-NSF σκότους4655N-GSN γνόφου1105N-GSM, θλῖψις2347N-NSF στενοχωρία4730N-NSF, τάραχος5017N-NSM γῆς1065N-GSF·
ἐταράχθη5015V-API-3S ἐβόησαν994V-AAI-3P θεόν2316N-ASM.
βοῆς995N-GSF μικρᾶς3398A-APF πηγῆς4077N-GSF ποταμὸς4215N-NSM
ἥλιος2246N-NSM ἀνέτειλεν393V-AAI-3S, ὑψώθησαν5312V-API-3P ἐνδόξους1741A-APM.
διεγερθεὶς1326V-APP-NSM ΜαρδοχαῖοςN-NSM ἑωρακὼς3708V-RAP-NSM-ATT βεβούλευται1011V-RMI-3S ποιῆσαι4160V-AAN, εἶχεν2192V-IAI-3S τῇ3588T-DSF καρδίᾳ2588N-DSF λόγῳ3056N-DSM ἤθελεν2309V-IAI-3S νυκτός3571N-GSF.
ἡσύχασεν2270N-NSM Μαρδοχαῖος τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF Θαρρα2291N-PRI εὐνούχων2135N-GPM βασιλέως935N-GSM φυλασσόντων5442V-PAPGP αὐλὴν833N-ASF
ἤκουσέν191V-AAI-3S λογισμοὺς3053N-APM μερίμνας3309V-PAI-2S ἐξηρεύνησεν1830V-AAI-3S ἑτοιμάζουσιν2090V-PAI-3P ἐπιβαλεῖν1911N-DSM Ἀρταξέρξῃ βασιλεῖ935N-DSM, ὑπέδειξεν5263V-AAI-3S βασιλεῖ935N-DSM περὶ4012PREP·
εὐνούχους2135N-APM, ὁμολογήσαντες3670V-AAP-NPM.
ἔγραψεν1125V-AAI-3S λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM, καὶ2532N-NSM Μαρδοχαῖος ἔγραψεν1125V-AAI-3S περὶ4012PREP λόγων3056N-GPM·
ἐπέταξεν2004V-AAI-3S βασιλεὺς935N-DSM Μαρδοχαίῳ θεραπεύειν2323V-PAN τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF ἔδωκεν1325V-AAI-3S δόματα1390N-APN περὶ4012PREP.
ἦν1510N-PRI Αμαν ΑμαδαθουN-GSM Βουγαῖος1741A-NSM βασιλέως935N-GSM· ἐζήτησεν2212V-AAI-3S κακοποιῆσαι2554V-AAN τὸν3588N-ASM Μαρδοχαῖον λαὸν2992N-ASM εὐνούχων2135N-GPM βασιλέως935N-GSM.
Καὶ2532CONJ ἐγένετο1096V-ANI-3S μετὰ3326PREP τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἈρταξέρξουN-GSM οὗτος3778D-NSM 3588T-NSM ἈρταξέρξηςN-NSM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἸνδικῆςN-GSF ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI ἑπτὰ2033N-NUI χωρῶν5561N-GPF ἐκράτησεν2902V-AAI-3S

2 ἐν1722PREP αὐταῖς846D-DPF ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ὅτε3753ADV ἐθρονίσθηV-API-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἈρταξέρξηςN-NSM ἐν1722PREP ΣούσοιςN-PRI τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF

3 ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN τρίτῳ5154A-DSN ἔτει2094N-DSN βασιλεύοντος936V-PAPGS αὐτοῦ846D-GSM δοχὴν1403N-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM φίλοις5384A-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN λοιποῖς3062A-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ΠερσῶνN-GPM καὶ2532CONJ Μήδων3370N-GPM ἐνδόξοις1741A-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἄρχουσιν758N-DPM τῶν3588T-GPM σατραπῶνN-GPM

4 καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP ταῦτα3778D-APN μετὰ3326PREP τὸ3588T-ASN δεῖξαι1166V-AAN αὐτοῖς846D-DPM τὸν3588T-ASM πλοῦτον4149N-ASM τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF τῆς3588T-GSF εὐφροσύνης2167N-GSF τοῦ3588T-GSM πλούτου4149N-GSM αὐτοῦ846D-GSM ἐπὶ1909PREP ἡμέρας2250N-APF ἑκατὸν1540N-NUI ὀγδοήκοντα3589N-NUI

5 ὅτε3753ADV δὲ1161PRT ἀνεπληρώθησαν378V-API-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τοῦ3588T-GSM γάμου1062N-GSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πότον4224N-ASM τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN τοῖς3588T-DPN εὑρεθεῖσιν2147V-APPDP εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ἐπὶ1909PREP ἡμέρας2250N-APF ἓξ1803N-NUI ἐν1722PREP αὐλῇ833N-DSF οἴκου3624N-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

6 κεκοσμημένῃ2885V-RMPDS βυσσίνοις1039A-DPM καὶ2532CONJ καρπασίνοιςN-DPM τεταμένοιςV-RMPDP ἐπὶ1909PREP σχοινίοις4979N-DPN βυσσίνοις1039A-DPN καὶ2532CONJ πορφυροῖς4210A-DPN ἐπὶ1909PREP κύβοιςN-DPM χρυσοῖς5552A-DPM καὶ2532CONJ ἀργυροῖς693A-DPM ἐπὶ1909PREP στύλοις4769N-DPM παρίνοιςA-DPM καὶ2532CONJ λιθίνοις3035A-DPM κλῖναι2825N-NPF χρυσαῖ5552A-NPF καὶ2532CONJ ἀργυραῖ693A-NPF ἐπὶ1909PREP λιθοστρώτου3038A-GSM σμαραγδίτουN-GSM λίθου3037N-GSM καὶ2532CONJ πιννίνουN-GSM καὶ2532CONJ παρίνουN-GSN λίθου3037N-GSM καὶ2532CONJ στρωμναὶN-NPF διαφανεῖς1307A-NPF ποικίλως4164ADV διηνθισμέναιV-AMPNP κύκλῳ2945N-DSM ῥόδαN-APN πεπασμέναV-RMPAP

7 ποτήρια4221N-NPN χρυσᾶ5552A-NPN καὶ2532CONJ ἀργυρᾶ693A-NPN καὶ2532CONJ ἀνθράκινονA-NSN κυλίκιονN-NSN προκείμενον4295V-PMPNS ἀπὸ575PREP ταλάντων5007N-GPN τρισμυρίωνA-GPN οἶνος3631N-NSM πολὺς4183A-NSM καὶ2532CONJ ἡδύςA-NSM ὃν3739 R-ASM αὐτὸς846D-NSM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἔπινεν4095V-IAI-3S

8 3588T-NSM δὲ1161PRT πότος4224N-NSM οὗτος3778D-NSM οὐ3364ADV κατὰ2596PREP προκείμενον4295V-PMPAS νόμον3551N-ASM ἐγένετο1096V-ANI-3S οὕτως3778ADV δὲ1161PRT ἠθέλησεν2309V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ ἐπέταξεν2004V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM οἰκονόμοις3623N-DPM ποιῆσαι4160V-AAN τὸ3588T-ASN θέλημα2307N-ASN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τῶν3588T-GPM ἀνθρώπων444N-GPM

9 καὶ2532CONJ ΑστινN-PRI 3588T-NSF βασίλισσα938N-NSF ἐποίησε4160V-AAI-3S πότον4224N-ASM ταῖς3588T-DPF γυναιξὶν1135N-DPF ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM βασιλείοις933N-DPN ὅπου3699PRT 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἈρταξέρξηςN-NSM

10 ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF ἑβδόμῃ1442A-DSF ἡδέως2234ADV γενόμενος1096V-AMPNS 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM εἶπεν3004V-AAI-3S τῷ3588T-DSM ΑμανN-PRI καὶ2532CONJ ΒαζανN-PRI καὶ2532CONJ Θαρρα2291N-PRI καὶ2532CONJ ΒωραζηN-PRI καὶ2532CONJ ΖαθολθαN-PRI καὶ2532CONJ ΑβαταζαN-PRI καὶ2532CONJ ΘαραβαN-PRI τοῖς3588T-DPM ἑπτὰ2033N-NUI εὐνούχοις2135N-DPM τοῖς3588T-DPM διακόνοις1249N-DPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἈρταξέρξουN-GSM

11 εἰσαγαγεῖν1521V-AAN τὴν3588T-ASF βασίλισσαν938N-ASF πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM βασιλεύειν936V-PAN αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ περιθεῖναι4060V-AAN αὐτῇ846D-DSF τὸ3588T-ASN διάδημα1238N-ASN καὶ2532CONJ δεῖξαι1166V-AAN αὐτὴν846D-ASF πᾶσιν3956A-DPM τοῖς3588T-DPM ἄρχουσιν758N-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN τὸ3588T-ASN κάλλοςN-ASN αὐτῆς846D-GSF ὅτι3754CONJ καλὴ2570A-NSF ἦν1510V-IAI-3S

12 καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV εἰσήκουσεν1522V-AAI-3S αὐτοῦ846D-GSM ΑστινN-PRI 3588T-NSF βασίλισσα938N-NSF ἐλθεῖν2064V-AAN μετὰ3326PREP τῶν3588T-GPM εὐνούχων2135N-GPM καὶ2532CONJ ἐλυπήθη3076V-API-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ ὠργίσθη3710V-API-3S

13 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM φίλοις5384A-DPM αὐτοῦ846D-GSM Κατὰ2596PREP ταῦτα3778D-APN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S ΑστινN-PRI ποιήσατε4160V-AAD-2P οὖν3767PRT περὶ4012PREP τούτου3778D-GSN νόμον3551N-ASM καὶ2532CONJ κρίσιν2920N-ASF

14 καὶ2532CONJ προσῆλθεν4334V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM ΑρκεσαιοςN-PRI καὶ2532CONJ ΣαρσαθαιοςN-PRI καὶ2532CONJ ΜαλησεαρN-PRI οἱ3588T-NPM ἄρχοντες758N-NPM ΠερσῶνN-GPM καὶ2532CONJ Μήδων3370N-GPM οἱ3588T-NPM ἐγγὺς1451ADV τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM οἱ3588T-NPM πρῶτοι4413A-NPMS παρακαθήμενοιV-PMPNP τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

15 καὶ2532CONJ ἀπήγγειλαν518V-AAI-3P αὐτῷ846D-DSM κατὰ2596PREP τοὺς3588T-APM νόμους3551N-APM ὡς3739CONJ δεῖ1210V-PAI-3S ποιῆσαι4160V-AAN ΑστινN-PRI τῇ3588T-DSF βασιλίσσῃ938N-DSF ὅτι3754CONJ οὐκ3364ADV ἐποίησεν4160V-AAI-3S τὰ3588T-APN ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM προσταχθέντα4367V-APPAP διὰ1223PREP τῶν3588T-GPM εὐνούχων2135N-GPM

16 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM ΜουχαιοςN-NSM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM Οὐ3364ADV τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM μόνον3440ADV ἠδίκησεν91V-AAI-3S ΑστινN-PRI 3588T-NSF βασίλισσα938N-NSF ἀλλὰ235CONJ καὶ2532ADV πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ἄρχοντας758N-APM καὶ2532CONJ τοὺς3588T-APM ἡγουμένους2233V-PMPAP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

17 [καὶ2532CONJ γὰρ1063PRT διηγήσατο1334V-ANI-3S αὐτοῖς846D-DPM τὰ3588T-APN ῥήματα4487N-APN τῆς3588T-GSF βασιλίσσης938N-GSF καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἀντεῖπεν483V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ὡς3739CONJ οὖν3767PRT ἀντεῖπεν483V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ἈρταξέρξῃN-DSM

18 οὕτως3778ADV σήμερον4594ADV αἱ3588T-NPF τυραννίδεςN-NPF αἱ3588T-NPF λοιπαὶ3062A-NPF τῶν3588T-GPM ἀρχόντων758N-GPM ΠερσῶνN-GPM καὶ2532CONJ Μήδων3370N-GPM ἀκούσασαι191V-AAPNP τὰ3588T-APN τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM λεχθέντα3004V-APPAP ὑπ5259PREP αὐτῆς846D-GSF τολμήσουσιν5111V-FAI-3P ὁμοίως3664ADV ἀτιμάσαι818V-AAN τοὺς3588T-APM ἄνδρας435N-APM αὐτῶν846D-GPF

19 εἰ1487CONJ οὖν3767PRT δοκεῖ1380V-PAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM προσταξάτω4367V-AAD-3S βασιλικόν937A-ASN καὶ2532CONJ γραφήτω1125V-APD-3S κατὰ2596PREP τοὺς3588T-APM νόμους3551N-APM Μήδων3370N-GPM καὶ2532CONJ ΠερσῶνN-GPM καὶ2532CONJ μὴ3165ADV ἄλλως243ADV χρησάσθω5531V-AMD-3S μηδὲ3366CONJ εἰσελθάτω1525V-AAD-3S ἔτι2089ADV 3588T-NSF βασίλισσα938N-NSF πρὸς4314PREP αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF αὐτῆς846D-GSF δότω1325V-AAD-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM γυναικὶ1135N-DSF κρείττονι2908A-DSF αὐτῆς846D-GSF

20 καὶ2532CONJ ἀκουσθήτω191V-APD-3S 3588T-NSM νόμος3551N-NSM 3588T-NSM ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ὃν3739 R-ASM ἐὰν1437CONJ ποιῇ4160V-PAS-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οὕτως3778ADV πᾶσαι3956A-NPF αἱ3588T-NPF γυναῖκες1135N-NPF περιθήσουσιν4060V-FAI-3P τιμὴν5092N-ASF τοῖς3588T-DPM ἀνδράσιν435N-DPM ἑαυτῶν1438D-GPF ἀπὸ575PREP πτωχοῦ4434N-GSM ἕως2193PREP πλουσίου4145A-GSF

21 καὶ2532CONJ ἤρεσεν700V-AAI-3S 3588T-NSM λόγος3056N-NSM τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἄρχουσι758N-DPM καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καθὰ2505ADV ἐλάλησεν2980V-AAI-3S 3588T-NSM ΜουχαιοςN-NSM

22 καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S εἰς1519PREP πᾶσαν3956A-ASF τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF κατὰ2596PREP χώραν5561N-ASF κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF λέξινN-ASF αὐτῶν846D-GPM ὥστε5620CONJ εἶναι1510V-PAN φόβον5401N-ASM αὐτοῖς846D-DPM ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF οἰκίαις3614N-DPF αὐτῶν846D-GPM

Κεφάλαιο 2

1 Καὶ2532CONJ μετὰ3326PREP τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM ἐκόπασεν2869V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τοῦ3588T-GSM θυμοῦ2372N-GSM καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV ἐμνήσθη3403V-API-3S τῆς3588T-GSF ΑστινN-PRI μνημονεύων3421V-PAPNS οἷα3634A-APN ἐλάλησεν2980V-AAI-3S καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ κατέκρινεν2632V-AAI-3S αὐτήν846D-ASF

2 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P οἱ3588T-NPM διάκονοι1249N-NPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM Ζητηθήτω2212V-APD-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM κοράσια2877N-APN ἄφθοραA-APN καλὰ2570A-APN τῷ3588T-DSN εἴδει1491N-DSN

3 καὶ2532CONJ καταστήσει2525V-FAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM κωμάρχαςN-APM ἐν1722PREP πάσαις3956A-DPF ταῖς3588T-DPF χώραις5561N-DPF τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐπιλεξάτωσαν1951V-AAD-3P κοράσια2877N-APN παρθενικὰA-APN καλὰ2570A-APN τῷ3588T-DSN εἴδει1491N-DSN εἰς1519PREP ΣουσανN-PRI τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM γυναικῶναN-ASM καὶ2532CONJ παραδοθήτωσαν3860V-APD-3P τῷ3588T-DSM εὐνούχῳ2135N-DSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM τῷ3588T-DSM φύλακι5441N-DSM τῶν3588T-GPF γυναικῶν1135N-GPF καὶ2532CONJ δοθήτω1325V-APD-3S σμῆγμα4665N-NSN καὶ2532CONJ 3588T-NSF λοιπὴ3062A-NSF ἐπιμέλεια1958N-NSF

4 καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνή1135N-NSF 3739 R-NSF ἂν302PRT ἀρέσῃ700V-AAS-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM βασιλεύσει936V-FAI-3S ἀντὶ473PREP ΑστινN-PRI καὶ2532CONJ ἤρεσεν700V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM τὸ3588T-NSN πρᾶγμα4229N-NSN καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S οὕτως3778ADV

5 Καὶ2532CONJ ἄνθρωπος444N-NSM ἦν1510V-IAI-3S Ιουδαῖος2453N-NSM ἐν1722PREP ΣούσοιςN-PRI τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN αὐτῷ846D-DSM ΜαρδοχαῖοςN-NSM 3588T-NSM τοῦ3588T-GSM ΙαιρουN-GSM τοῦ3588T-GSM ΣεμειουN-PRI τοῦ3588T-GSM ΚισαιουN-PRI ἐκ1537PREP φυλῆς5443N-GSF Βενιαμιν958N-PRI

6 ὃς3739 R-NSM ἦν1510V-IAI-3S αἰχμάλωτος164A-NSM ἐξ1537PREP Ιερουσαλημ2419N-PRI ἣν3739 R-ASF ᾐχμαλώτευσεν162V-AAI-3S ΝαβουχοδονοσορN-PRI βασιλεὺς935N-NSM Βαβυλῶνος897N-GSM

7 καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S τούτῳ3778D-DSM παῖς3816N-NSN θρεπτήN-NSF θυγάτηρ2364N-NSF Αμιναδαβ284N-PRI ἀδελφοῦ80N-GSM πατρὸς3962N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ὄνομα3686N-NSN αὐτῇ846D-DSF ΕσθηρN-PRI ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῷ3588T-DSN μεταλλάξαι3337V-AAN αὐτῆς846D-GSF τοὺς3588T-APM γονεῖς1118N-APM ἐπαίδευσεν3811V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἑαυτῷ1438D-DSM εἰς1519PREP γυναῖκα1135N-ASF καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S τὸ3588T-NSN κοράσιον2877N-NSN καλὸν2570A-NSN τῷ3588T-DSN εἴδει1491N-DSN

8 καὶ2532CONJ ὅτε3753ADV ἠκούσθη191V-API-3S τὸ3588T-NSN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM πρόσταγμαN-NSN συνήχθησαν4863V-API-3P κοράσια2877N-NPN πολλὰ4183A-NPN εἰς1519PREP ΣουσανN-PRI τὴν3588T-ASF πόλιν4172N-ASF ὑπὸ5259PREP χεῖρα5495N-ASF ΓαιN-PRI καὶ2532CONJ ἤχθη71V-API-3S ΕσθηρN-PRI πρὸς4314PREP ΓαιN-PRI τὸν3588T-ASM φύλακα5441N-ASM τῶν3588T-GPF γυναικῶν1135N-GPF

9 καὶ2532CONJ ἤρεσεν700V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM τὸ3588T-NSN κοράσιον2877N-NSN καὶ2532CONJ εὗρεν2147V-AAI-3S χάριν5485N-ASF ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἔσπευσεν4692V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF δοῦναι1325V-AAN τὸ3588T-ASN σμῆγμα4665N-ASN καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF μερίδα3310N-ASF καὶ2532CONJ τὰ3588T-APN ἑπτὰ2033N-NUI κοράσια2877N-APN τὰ3588T-APN ἀποδεδειγμένα584V-RMPAP αὐτῇ846D-DSF ἐκ1537PREP βασιλικοῦ937A-GSN καὶ2532CONJ ἐχρήσατο5531V-ANI-3S αὐτῇ846D-DSF καλῶς2570ADV καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF ἅβραιςN-DPF αὐτῆς846D-GSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM γυναικῶνιN-DSM

10 καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπέδειξεν5263V-AAI-3S ΕσθηρN-PRI τὸ3588T-ASN γένος1085N-ASN αὐτῆς846D-GSF οὐδὲ3761CONJ τὴν3588T-ASF πατρίδα3968N-ASF 3588T-NSM γὰρ1063PRT ΜαρδοχαῖοςN-NSM ἐνετείλατο1781V-ANI-3S αὐτῇ846D-DSF μὴ3165ADV ἀπαγγεῖλαι518V-AAN

11 καθ2596PREP ἑκάστην1538A-ASF δὲ1161PRT ἡμέραν2250N-ASF 3588T-NSM ΜαρδοχαῖοςN-NSM περιεπάτει4043V-IAI-3S κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF αὐλὴν833N-ASF τὴν3588T-ASF γυναικείαν1134A-ASF ἐπισκοπῶν1983V-PAPNS τί5100I-NSN ΕσθηρN-PRI συμβήσεται4819V-FMI-3S

12 οὗτος3778D-NSM δὲ1161PRT ἦν1510V-IAI-3S καιρὸς2540N-NSM κορασίου2877N-GSN εἰσελθεῖν1525V-AAN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ὅταν3752ADV ἀναπληρώσῃ378V-AAS-3S μῆνας3303N-APM δέκα1176N-NUI δύο1417N-NUI οὕτως3778ADV γὰρ1063PRT ἀναπληροῦνται378V-PMI-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF τῆς3588T-GSF θεραπείας2322N-GSF μῆνας3303N-APM ἓξ1803N-NUI ἀλειφόμεναι218V-PMPNP ἐν1722PREP σμυρνίνῳA-DSN ἐλαίῳ1637N-DSN καὶ2532CONJ μῆνας3303N-APM ἓξ1803N-NUI ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἀρώμασιν759N-DPN καὶ2532CONJ ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN σμήγμασινN-DPN τῶν3588T-GPF γυναικῶν1135N-GPF

13 καὶ2532CONJ τότε5119ADV εἰσπορεύεται1531V-PMI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM καὶ2532CONJ 3739 R-ASN ἐὰν1437CONJ εἴπῃ3004V-AAS-3S παραδώσει3860V-FAI-3S αὐτῇ846D-DSF συνεισέρχεσθαι4897V-PMN αὐτῇ846D-DSF ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM γυναικῶνοςN-GSM ἕως2193PREP τῶν3588T-GPM βασιλείων933N-GPN

14 δείλης1169N-GSF εἰσπορεύεται1531V-PMI-3S καὶ2532CONJ πρὸς4314PREP ἡμέραν2250N-ASF ἀποτρέχειV-PAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM γυναικῶναN-ASM τὸν3588T-ASM δεύτερον1208A-ASM οὗ3364ADV ΓαιN-PRI 3588T-NSM εὐνοῦχος2135N-NSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM 3588T-NSM φύλαξ5441N-NSM τῶν3588T-GPF γυναικῶν1135N-GPF καὶ2532CONJ οὐκέτι3765ADV εἰσπορεύεται1531V-PMI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ἐὰν1437CONJ μὴ3165ADV κληθῇ2564V-APS-3S ὀνόματι3686N-DSN

15 ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῷ3588T-DSN ἀναπληροῦσθαι378V-PMN τὸν3588T-ASM χρόνον5550N-ASM ΕσθηρN-PRI τῆς3588T-GSF θυγατρὸς2364N-GSF Αμιναδαβ284N-PRI ἀδελφοῦ80N-GSM πατρὸς3962N-GSM ΜαρδοχαίουN-GSM εἰσελθεῖν1525V-AAN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM οὐδὲν3762A-ASN ἠθέτησεν114V-AAI-3S ὧν3739 R-GPN αὐτῇ846D-DSF ἐνετείλατο1781V-ANI-3S 3588T-NSM εὐνοῦχος2135N-NSM 3588T-NSM φύλαξ5441N-NSM τῶν3588T-GPF γυναικῶν1135N-GPF ἦν1510V-IAI-3S γὰρ1063PRT ΕσθηρN-PRI εὑρίσκουσα2147V-PAPNS χάριν5485N-ASF παρὰ3844PREP πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM βλεπόντων991V-PAPGP αὐτήν846D-ASF

16 καὶ2532CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S ΕσθηρN-PRI πρὸς4314PREP ἈρταξέρξηνN-ASM τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM τῷ3588T-DSM δωδεκάτῳ1428A-DSM μηνί3303N-DSM ὅς3739 R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ΑδαρN-PRI τῷ3588T-DSN ἑβδόμῳ1442A-DSN ἔτει2094N-DSN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF αὐτοῦ846D-GSM

17 καὶ2532CONJ ἠράσθηV-API-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΕσθηρN-PRI καὶ2532CONJ εὗρεν2147V-AAI-3S χάριν5485N-ASF παρὰ3844PREP πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF παρθένους3933N-APF καὶ2532CONJ ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF τὸ3588T-ASN διάδημα1238N-ASN τὸ3588T-ASN γυναικεῖον1134A-ASN

18 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πότον4224N-ASM πᾶσι3956A-DPM τοῖς3588T-DPM φίλοις5384A-DPM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ταῖς3588T-DPF δυνάμεσιν1411N-DPF ἐπὶ1909PREP ἡμέρας2250N-APF ἑπτὰ2033N-NUI καὶ2532CONJ ὕψωσεν5312V-AAI-3S τοὺς3588T-APM γάμους1062N-APM ΕσθηρN-PRI καὶ2532CONJ ἄφεσιν859N-ASF ἐποίησεν4160V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

19 3588T-NSM δὲ1161PRT ΜαρδοχαῖοςN-NSM ἐθεράπευεν2323V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF

20 3588T-NSF δὲ1161PRT ΕσθηρN-PRI οὐχ3364ADV ὑπέδειξεν5263V-AAI-3S τὴν3588T-ASF πατρίδα3968N-ASF αὐτῆς846D-GSF οὕτως3778ADV γὰρ1063PRT ἐνετείλατο1781V-ANI-3S αὐτῇ846D-DSF ΜαρδοχαῖοςN-NSM φοβεῖσθαι5399V-PMN τὸν3588T-ASM θεὸν2316N-ASM καὶ2532CONJ ποιεῖν4160V-PAN τὰ3588T-APN προστάγματαN-APN αὐτοῦ846D-GSM καθὼς2531ADV ἦν1510V-IAI-3S μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ΕσθηρN-PRI οὐ3364ADV μετήλλαξεν3337V-AAI-3S τὴν3588T-ASF ἀγωγὴν72N-ASF αὐτῆς846D-GSF

21 Καὶ2532CONJ ἐλυπήθησαν3076V-API-3P οἱ3588T-NPM δύο1417N-NUI εὐνοῦχοι2135N-NPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM οἱ3588T-NPM ἀρχισωματοφύλακεςN-NPM ὅτι3754CONJ προήχθη4254V-API-3S ΜαρδοχαῖοςN-NSM καὶ2532CONJ ἐζήτουν2212V-IAI-3P ἀποκτεῖναι615V-AAN ἈρταξέρξηνN-ASM τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM

22 καὶ2532CONJ ἐδηλώθη1213V-API-3S ΜαρδοχαίῳN-DSM 3588T-NSM λόγος3056N-NSM καὶ2532CONJ ἐσήμανεν4591V-AAI-3S ΕσθηρN-PRI καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF ἐνεφάνισεν1718V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM τὰ3588T-APN τῆς3588T-GSF ἐπιβουλῆς1917N-GSF

23 3588T-NSM δὲ1161PRT βασιλεὺς935N-NSM ἤτασενV-AAI-3S τοὺς3588T-APM δύο1417N-NUI εὐνούχους2135N-APM καὶ2532CONJ ἐκρέμασεν2910V-AAI-3S αὐτούς846D-APM καὶ2532CONJ προσέταξεν4367V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καταχωρίσαιV-AAN εἰς1519PREP μνημόσυνον3422N-ASN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλικῇ937A-DSF βιβλιοθήκῃN-DSF ὑπὲρ5228PREP τῆς3588T-GSF εὐνοίας2133N-GSF ΜαρδοχαίουN-GSM ἐν1722PREP ἐγκωμίῳN-DSN

Κεφάλαιο 3

1 Μετὰ3326PREP δὲ1161PRT ταῦτα3778D-APN ἐδόξασεν1392V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἈρταξέρξηςN-NSM ΑμανN-PRI ΑμαδαθουN-GSM ΒουγαῖονN-ASM καὶ2532CONJ ὕψωσεν5312V-AAI-3S αὐτόν846D-ASM καὶ2532CONJ ἐπρωτοβάθρειV-IAI-3S πάντων3956A-GPM τῶν3588T-GPM φίλων5384A-GPM αὐτοῦ846D-GSM

2 καὶ2532CONJ πάντες3956A-NPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF προσεκύνουν4352V-IAI-3P αὐτῷ846D-DSM οὕτως3778ADV γὰρ1063PRT προσέταξεν4367V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ποιῆσαι4160V-AAN 3588T-NSM δὲ1161PRT ΜαρδοχαῖοςN-NSM οὐ3364ADV προσεκύνει4352V-IAI-3S αὐτῷ846D-DSM

3 καὶ2532CONJ ἐλάλησαν2980V-AAI-3P οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM τῷ3588T-DSM ΜαρδοχαίῳN-DSM ΜαρδοχαῖεN-VSM τί5100I-ASN παρακούεις3878V-PAI-2S τὰ3588T-APN ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM λεγόμενα3004V-PMPAP

4 καθ2596PREP ἑκάστην1538A-ASF ἡμέραν2250N-ASF ἐλάλουν2980V-IAI-3P αὐτῷ846D-DSM καὶ2532CONJ οὐχ3364ADV ὑπήκουεν5219V-IAI-3S αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ὑπέδειξαν5263V-AAI-3P τῷ3588T-DSM ΑμανN-PRI ΜαρδοχαῖονN-ASM τοῖς3588T-DPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM λόγοις3056N-DPM ἀντιτασσόμενον498V-PMPAS καὶ2532CONJ ὑπέδειξεν5263V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSM ΜαρδοχαῖοςN-NSM ὅτι3754CONJ Ιουδαῖός2453N-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S

5 καὶ2532CONJ ἐπιγνοὺς1921V-AAPNS ΑμανN-PRI ὅτι3754CONJ οὐ3364ADV προσκυνεῖ4352V-PAI-3S αὐτῷ846D-DSM ΜαρδοχαῖοςN-NSM ἐθυμώθη2373V-API-3S σφόδρα4970ADV

6 καὶ2532CONJ ἐβουλεύσατο1011V-ANI-3S ἀφανίσαι853V-AAN πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM ὑπὸ5259PREP τὴν3588T-ASF ἈρταξέρξουN-GSM βασιλείαν932N-ASF Ιουδαίους2453N-APM

7 καὶ2532CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S ψήφισμαN-ASN ἐν1722PREP ἔτει2094N-DSN δωδεκάτῳ1428A-DSN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF ἈρταξέρξουN-GSM καὶ2532CONJ ἔβαλεν906V-AAI-3S κλήρους2819N-APM ἡμέραν2250N-ASF ἐξ1537PREP ἡμέρας2250N-GSF καὶ2532CONJ μῆνα3303N-ASM ἐκ1537PREP μηνὸς3303N-GSM ὥστε5620CONJ ἀπολέσαι622V-AAN ἐν1722PREP μιᾷ1519A-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τὸ3588T-ASN γένος1085N-ASN ΜαρδοχαίουN-GSM καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S 3588T-NSM κλῆρος2819N-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF τεσσαρεσκαιδεκάτην5065A-ASF τοῦ3588T-GSM μηνός3303N-GSM ὅς3739 R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ΑδαρN-PRI

8 καὶ2532CONJ ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ἈρταξέρξηνN-ASM λέγων3004V-PAPNS Ὑπάρχει5225V-PAI-3S ἔθνος1484N-NSN διεσπαρμένον1289V-RMPNS ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF σου4771P-GS οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT νόμοι3551N-NPM αὐτῶν846D-GPM ἔξαλλοιA-NPM παρὰ3844PREP πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ἔθνη1484N-APN τῶν3588T-GPM δὲ1161PRT νόμων3551N-GPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM παρακούουσιν3878V-PAI-3P καὶ2532CONJ οὐ3364ADV συμφέρει4851V-PAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ἐᾶσαι1439V-AAN αὐτούς846D-APM

9 εἰ1487CONJ δοκεῖ1380V-PAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM δογματισάτω1379V-AAD-3S ἀπολέσαι622V-AAN αὐτούς846D-APM κἀγὼ2504CONJ διαγράψωV-FAI-1S εἰς1519PREP τὸ3588T-ASN γαζοφυλάκιον1049N-ASN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἀργυρίου694N-GSN τάλαντα5007N-APN μύρια3463A-APN

10 καὶ2532CONJ περιελόμενος4014V-AMPNS 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τὸν3588T-ASM δακτύλιον1146N-ASM ἔδωκεν1325V-AAI-3S εἰς1519PREP χεῖρα5495N-ASF τῷ3588T-DSM ΑμανN-PRI σφραγίσαι4972V-AAN κατὰ2596PREP τῶν3588T-GPN γεγραμμένων1125V-RMPGP κατὰ2596PREP τῶν3588T-GPM Ιουδαίων2453N-GPM

11 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῷ3588T-DSM ΑμανN-PRI Τὸ3588T-ASN μὲν3303PRT ἀργύριον694N-ASN ἔχε2192V-PAD-2S τῷ3588T-DSN δὲ1161PRT ἔθνει1484N-DSN χρῶ5531V-PAI-1S ὡς3739CONJ βούλει1014V-PMI-2S

12 καὶ2532CONJ ἐκλήθησαν2564V-API-3P οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM μηνὶ3303N-DSM πρώτῳ4413A-DSMS τῇ3588T-DSF τρισκαιδεκάτῃA-DSF καὶ2532CONJ ἔγραψαν1125V-AAI-3P ὡς3739CONJ ἐπέταξεν2004V-AAI-3S ΑμανN-PRI τοῖς3588T-DPM στρατηγοῖς4755N-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἄρχουσιν758N-DPM κατὰ2596PREP πᾶσαν3956A-ASF χώραν5561N-ASF ἀπὸ575PREP ἸνδικῆςN-GSF ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF Αἰθιοπίας128N-GSF ταῖς3588T-DPF ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI ἑπτὰ2033N-NUI χώραις5561N-DPF τοῖς3588T-DPM τε5037PRT ἄρχουσι758N-DPM τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF αὐτῶν846D-GPM λέξινN-ASF δι1223PREP ἈρταξέρξουN-GSM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

13 καὶ2532CONJ ἀπεστάλη649V-API-3S διὰ1223PREP βιβλιαφόρωνN-GPM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἈρταξέρξουN-GSM βασιλείαν932N-ASF ἀφανίσαι853V-AAN τὸ3588T-ASN γένος1085N-ASN τῶν3588T-GPM Ιουδαίων2453N-GPM ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF μιᾷ1519A-DSF μηνὸς3303N-GSM δωδεκάτου1428A-GSM ὅς3739 R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ΑδαρN-PRI καὶ2532CONJ διαρπάσαι1283V-AAN τὰ3588T-APN ὑπάρχοντα5225V-PAPAP αὐτῶν846D-GPM
ἐπιστολῆς1992N-GSF ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588N-ASN ἀντίγραφον Βασιλεὺς935N-NSM μέγας3173N-NSM Ἀρταξέρξης τῆς3588N-GSF Ἰνδικῆς χωρῶν5561N-GPF ἄρχουσι758N-DPM γράφει1125V-PAI-3S
Πολλῶν4183A-GPM ἐπάρξας1484N-GPN πάσης3956A-GSF, τῷ3588A-DSM θράσει, ἠπιότητος104ADV ὑποτεταγμένων5293V-RMPGP ἀκυμάτους1223PREP καταστῆσαι2525V-AAN βίους3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF περάτων4009N-GPN ἀνθρώποις444N-DPM εἰρήνην1515N-ASF.
συμβούλων4825N-GPM, παρ3844PREP τῇ3588T-DSF βεβαίᾳ949A-NSF πίστει4102N-DSF βασιλειῶν932N-GPF γέρας1094N-ASN ἀπενηνεγμένος667N-PRI Αμαν
ἐπέδειξεν1925V-AAI-3S πάσαις3956A-DPF φυλαῖς5443N-DPF ἀναμεμεῖχθαι2992N-ASM νόμοις3551N-DPM τά3588T-APN βασιλέων935N-GPM ὑφ5259PREP κατευθυνομένην274ADV συναρχίαν
μονώτατον3441A-ASMS διὰ1223PREP ἀνθρώπῳ444N-DSM διαγωγὴν3551N-GPM ἡμετέροις2251S-1DPM πράγμασιν4229N-DPN βασιλείαν932N-ASF·
γεγραμμένοις1125V-RPP-DPN ὑπὸ5259PREP ΑμανN-PRI πραγμάτων4229N-GPN πατρὸς3962N-GSM πάντας3956A-APM γυναιξὶ1135N-DPF ἀπολέσαι622V-AAN μαχαίραις3162N-DPF ἄνευ427PREP παντὸς3956N-GSM οἴκτου φειδοῦς3588T-DSF τεσσαρεσκαιδεκάτῃ5065A-DSF δωδεκάτου1428A-GSM μηνὸς3303N-GSM ΑδαρN-PRI ἐνεστῶτος1764V-RAP-GSM ἔτους2094N-GSN,
πάλαι3819ADV νῦν3568ADV ἡμέρᾳ2250N-DSF μιᾷ1519A-DSF βιαίως972ADV ᾅδην86N-ASM κατελθόντες2718V-2AAP-NPM μετέπειτα3347ADV χρόνον5550N-ASM διὰ1223PREP τέλους5056N-GSN πράγματα4229N-APN.

14 τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT ἀντίγραφαN-NPN τῶν3588T-GPF ἐπιστολῶν1992N-GPF ἐξετίθετο1620V-IMI-3S κατὰ2596PREP χώραν5561N-ASF καὶ2532CONJ προσετάγη4367V-API-3S πᾶσι3956A-DPN τοῖς3588T-DPN ἔθνεσιν1484N-DPN ἑτοίμους2092A-APM εἶναι1510V-PAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF ταύτην3778D-ASF

15 ἐσπεύδετο4692V-IPI-3S δὲ1161PRT τὸ3588T-NSN πρᾶγμα4229N-NSN καὶ2532ADV εἰς1519PREP ΣουσανN-PRI 3588T-NSM δὲ1161PRT βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ ΑμανN-PRI ἐκωθωνίζοντοV-IMI-3P ἐταράσσετο5015V-IMI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSF πόλις4172N-NSF

Κεφάλαιο 4

1 3588T-NSM δὲ1161PRT ΜαρδοχαῖοςN-NSM ἐπιγνοὺς1921V-AAPNS τὸ3588T-ASN συντελούμενον4931V-PMPAS διέρρηξεν1284V-AAI-3S τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐνεδύσατο1746V-ANI-3S σάκκον4526N-ASM καὶ2532CONJ κατεπάσατοV-ANI-3S σποδὸν4700N-ASM καὶ2532CONJ ἐκπηδήσαςV-AAPNS διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF πλατείας4116A-GSF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF ἐβόα994V-IAI-3S φωνῇ5456N-DSF μεγάλῃ3173A-DSF Αἴρεται142V-PMI-3S ἔθνος1484N-NSN μηδὲν3367A-NSN ἠδικηκός91V-RAPNS

2 καὶ2532CONJ ἦλθεν2064V-AAI-3S ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF πύλης4439N-GSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἔστη2476V-AAI-3S οὐ3364ADV γὰρ1063PRT ἦν1510V-IAI-3S ἐξὸν1826V-PAPNS αὐτῷ846D-DSM εἰσελθεῖν1525V-AAN εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF αὐλὴν833N-ASF σάκκον4526N-ASM ἔχοντι2192V-PAPDS καὶ2532CONJ σποδόν4700N-ASM

3 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF χώρᾳ5561N-DSF οὗ3364ADV ἐξετίθετο1620V-IPI-3S τὰ3588T-NPN γράμματα1121N-NPN κραυγὴ2906N-NSF καὶ2532CONJ κοπετὸς2870N-NSM καὶ2532CONJ πένθος3997N-NSN μέγα3173A-NSN τοῖς3588T-DPM Ιουδαίοις2453N-DPM σάκκον4526N-ASM καὶ2532CONJ σποδὸν4700N-ASM ἔστρωσαν4766V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM

4 καὶ2532CONJ εἰσῆλθον1525V-AAI-3P αἱ3588T-NPF ἅβραιN-NPF καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM εὐνοῦχοι2135N-NPM τῆς3588T-GSF βασιλίσσης938N-GSF καὶ2532CONJ ἀνήγγειλαν312V-AAI-3P αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ ἐταράχθη5015V-API-3S ἀκούσασα191V-AAPNS τὸ3588T-ASN γεγονὸς1096V-RAPAS καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S στολίσαιV-AAN τὸν3588T-ASM ΜαρδοχαῖονN-ASM καὶ2532CONJ ἀφελέσθαι851V-AMP αὐτοῦ846D-GSM τὸν3588T-ASM σάκκον4526N-ASM 3588T-NSM δὲ1161PRT οὐκ3364ADV ἐπείσθη3982V-API-3S

5 3588T-NSF δὲ1161PRT ΕσθηρN-PRI προσεκαλέσατο4341V-ANI-3S ΑχραθαῖονN-ASM τὸν3588T-ASM εὐνοῦχον2135N-ASM αὐτῆς846D-GSF ὃς3739 R-NSM παρειστήκει3936V-RAI-3S αὐτῇ846D-DSF καὶ2532CONJ ἀπέστειλεν649V-AAI-3S μαθεῖν3129V-AAN αὐτῇ846D-DSF παρὰ3844PREP τοῦ3588T-GSM ΜαρδοχαίουN-GSM τὸ3588T-ASN ἀκριβές196A-ASN

6  

7 3588T-NSM δὲ1161PRT ΜαρδοχαῖοςN-NSM ὑπέδειξεν5263V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM τὸ3588T-ASN γεγονὸς1096V-RAPAS καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἐπαγγελίαν1860N-ASF ἣν3739 R-ASF ἐπηγγείλατο1861V-ANI-3S ΑμανN-PRI τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF γάζαν1047N-ASF ταλάντων5007N-GPN μυρίων3463A-GPN ἵνα2443CONJ ἀπολέσῃ622V-AAS-3S τοὺς3588T-APM Ιουδαίους2453N-APM

8 καὶ2532CONJ τὸ3588T-ASN ἀντίγραφονN-ASN τὸ3588T-ASN ἐν1722PREP ΣούσοιςN-PRI ἐκτεθὲν1620V-APPAS ὑπὲρ5228PREP τοῦ3588T-GSN ἀπολέσθαι622V-AMP αὐτοὺς846D-APM ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM δεῖξαι1166V-AAN τῇ3588T-DSF ΕσθηρN-PRI καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM ἐντείλασθαι1781V-AMP αὐτῇ846D-DSF εἰσελθούσῃ1525V-AAPDS παραιτήσασθαι3868V-AMP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM καὶ2532CONJ ἀξιῶσαι515V-AAN αὐτὸν846D-ASM περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μνησθεῖσα3403V-APPNS ἡμερῶν2250N-GPF ταπεινώσεώς5014N-GSF σου4771P-GS ὡς3739CONJ ἐτράφης5142V-API-2S ἐν1722PREP χειρί5495N-DSF μου1473P-GS διότι1360CONJ ΑμανN-PRI 3588T-NSM δευτερεύωνV-PAPNS τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S καθ2596PREP ἡμῶν1473P-GP εἰς1519PREP θάνατον2288N-ASM ἐπικάλεσαι1941V-AMD-2S τὸν3588T-ASM κύριον2962N-ASM καὶ2532CONJ λάλησον2980V-AAD-2S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM περὶ4012PREP ἡμῶν1473P-GP καὶ2532CONJ ῥῦσαι4506V-AMD-2S ἡμᾶς1473P-AP ἐκ1537PREP θανάτου2288N-GSM

9 εἰσελθὼν1525V-AAPNS δὲ1161PRT 3588T-NSM ΑχραθαῖοςN-NSM ἐλάλησεν2980V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM

10 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT ΕσθηρN-PRI πρὸς4314PREP ΑχραθαῖονN-ASM Πορεύθητι4198V-APD-2S πρὸς4314PREP ΜαρδοχαῖονN-ASM καὶ2532CONJ εἰπὸν2036V-AAD-2S ὅτι3754CONJ

11 Τὰ3588T-NPN ἔθνη1484N-NPN πάντα3956A-NPN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF γινώσκει1097V-PAI-3S ὅτι3754CONJ πᾶς3956A-NSM ἄνθρωπος444N-NSM 2228CONJ γυνή1135N-NSF ὃς3739 R-NSM εἰσελεύσεται1525V-FMI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF αὐλὴν833N-ASF τὴν3588T-ASF ἐσωτέραν2082A-ASFC ἄκλητοςA-NSF οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S αὐτῷ846D-DSM σωτηρία4991N-NSF πλὴν4133ADV 3739 R-DSM ἐκτείνει1614V-PAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τὴν3588T-ASF χρυσῆν5552A-ASF ῥάβδον4464N-ASF οὗτος3778D-NSM σωθήσεται4982V-FPI-3S κἀγὼ2504CONJ οὐ3364ADV κέκλημαι2564V-RMI-1S εἰσελθεῖν1525V-AAN πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM εἰσὶν1510V-PAI-3P αὗται1438D-NPF ἡμέραι2250N-NPF τριάκοντα5144N-NUI

12 καὶ2532CONJ ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S ΑχραθαῖοςN-NSM ΜαρδοχαίῳN-DSM πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM ΕσθηρN-PRI

13 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S ΜαρδοχαῖοςN-NSM πρὸς4314PREP ΑχραθαῖονN-ASM Πορεύθητι4198V-APD-2S καὶ2532CONJ εἰπὸν2036V-AAD-2S αὐτῇ846D-DSF ΕσθηρN-PRI μὴ3165ADV εἴπῃς3004V-AAS-2S σεαυτῇ4572D-DSF ὅτι3754CONJ σωθήσῃ4982V-FPI-2S μόνη3441A-NSF ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF παρὰ3844PREP πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM Ιουδαίους2453N-APM

14 ὡς3739CONJ ὅτι3754CONJ ἐὰν1437CONJ παρακούσῃς3878V-AAS-2S ἐν1722PREP τούτῳ3778D-DSM τῷ3588T-DSM καιρῷ2540N-DSM ἄλλοθενADV βοήθεια996N-NSF καὶ2532CONJ σκέπηN-NSF ἔσται1510V-FMI-3S τοῖς3588T-DPM Ιουδαίοις2453N-DPM σὺ4771P-NS δὲ1161PRT καὶ2532CONJ 3588T-NSM οἶκος3624N-NSM τοῦ3588T-GSM πατρός3962N-GSM σου4771P-GS ἀπολεῖσθε622V-FPI-2P καὶ2532ADV τίς5100I-NSM οἶδεν1492V-RAI-3S εἰ1487CONJ εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM καιρὸν2540N-ASM τοῦτον3778D-ASM ἐβασίλευσας936V-AAI-2S

15 καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S ΕσθηρN-PRI τὸν3588T-ASM ἥκοντα1854V-PAPAS πρὸς4314PREP αὐτὴν846D-ASF πρὸς4314PREP ΜαρδοχαῖονN-ASM λέγουσα3004V-PAPNS

16 ΒαδίσαςV-AAPNS ἐκκλησίασονV-AAD-2S τοὺς3588T-APM Ιουδαίους2453N-APM τοὺς3588T-APM ἐν1722PREP ΣούσοιςN-PRI καὶ2532CONJ νηστεύσατε3522V-AAD-2P ἐπ1909PREP ἐμοὶ1473P-DS καὶ2532CONJ μὴ3165ADV φάγητε2068V-AAS-2P μηδὲ3366CONJ πίητε4095V-AAS-2P ἐπὶ1909PREP ἡμέρας2250N-APF τρεῖς5140N-NUI νύκτα3571N-ASF καὶ2532CONJ ἡμέραν2250N-ASF κἀγὼ2504CONJ δὲ1161PRT καὶ2532CONJ αἱ3588T-NPF ἅβραιN-NPF μου1473P-GS ἀσιτήσομενV-FAI-1P καὶ2532CONJ τότε5119ADV εἰσελεύσομαι1525V-FMI-1S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM παρὰ3844PREP τὸν3588T-ASM νόμον3551N-ASM ἐὰν1437CONJ καὶ2532ADV ἀπολέσθαι622V-AMP με1473P-AS 1510V-PAS-3S

17 Καὶ2532CONJ βαδίσαςV-AAPNS ΜαρδοχαῖοςN-NSM ἐποίησεν4160V-AAI-3S ὅσα3745A-APN ἐνετείλατο1781V-ANI-3S αὐτῷ846D-DSM ΕσθηρN-NSF
ἐδεήθη1210V-API-3S κυρίου2962N-GSM μνημονεύων3421V-PAPNS κυρίου2962N-GSM
Κύριε2962N-VSM κύριε2962N-VSM βασιλεῦ935N-VSM, ἐξουσίᾳ1849N-DSF ἐστιν1510V-PAI-3S, ἔστιν1510V-PAI-3S θέλειν2309V-PAN σῶσαι4982V-AAN·
ἐποίησας4160V-AAI-2S οὐρανὸν3772N-ASM γῆν1065N-ASF τῇ3588T-DSF ὑπ5259PREP οὐρανὸν3772N-ASM κύριος2962N-NSM, ἔστιν1510V-PAI-3S ὃς3739V-FMI-3S ἀντιτάξεταί κυρίῳ2962N-DSM.
γινώσκεις1097V-PAI-2S· οἶδας1492V-RAI-2S, κύριε2962N-VSM, ὕβρει5196N-DSF ὑπερηφανίᾳ5243N-DSF φιλοδοξίᾳ4160V-AAI-1S, προσκυνεῖν4352V-PAN ὑπερήφανον5244A-ASM ΑμανN-PRI, πέλματα4228N-GPM σωτηρίαν4991N-ASF·
ἐποίησα4160V-AAI-1S, ἵνα2443CONJ δόξαν1391N-ASF ἀνθρώπου444N-GSM δόξης1391N-GSF, κυρίου2962N-GSM ὑπερηφανίᾳ5243N-DSF.
νῦν3568ADV, κύριε2962N-VSM Αβρααμ11N-PRI, φεῖσαι5339V-AMD-2S λαοῦ2992N-GSM, ἐπιβλέπουσιν1914V-PAI-3P εἰς1519N-ASF καταφθορὰν ἐπεθύμησαν1937V-AAI-3P ἀπολέσαι622V-AAN ἀρχῆς746N-GSF κληρονομίαν2817N-ASF·
ὑπερίδῃς5237V-AAS-2S μερίδα3310N-ASF, ἐλυτρώσω3084V-AMI-2S γῆς1065N-GSF·
ἐπάκουσον1873V-AAD-2S δεήσεώς1162N-GSF κλήρῳ2819N-DSM στρέψον4762V-AAM-2S εὐωχίαν2443CONJ, κύριε2962N-VSM,.
ἐκέκραξαν2896V-AAI-3P ἰσχύος2479N-GSF, θάνατος2288N-NSM ὀφθαλμοῖς3788N-DPM.
κατέφυγεν2703V-AAI-3S κύριον2962N-ASM ἀγῶνι73N-DSM θανάτου2288N-GSM δόξης1391N-GSF πένθους3997N-GSN ἀντὶ473PREP ὑπερηφάνων5244A-GPM ἡδυσμάτωνN-GPN σποδοῦ4700N-GSF ἔπλησεν4130V-AAI-3S ἐταπείνωσεν5013V-AAI-3S σφόδρα4970ADV τόπον5117N-ASM κόσμου2889N-GSM ἀγαλλιάματοςN-GSN στρεπτῶν2359N-GPF ἐδεῖτο1210V-IMI-3S κυρίου2962N-GSM
Κύριέ2962N-VSMβοήθησόν997V-AAD-2S τῇ3588T-DSF μόνῃ3441A-NSF βοηθὸν998N-ASM, κίνδυνός2794N-NSM χειρί5495N-DSF.
γενετῆς1079N-GSF φυλῇ5443N-DSF πατριᾶς3965N-GSF, κύριε2962N-VSM, ἐθνῶν1484N-GPN πατέρας3962N-APM προγόνων4269N-GPM κληρονομίαν2817N-ASF ἐποίησας4160V-AAI-2S ἐλάλησας2980V-AAI-2S.
νῦν3568ADV ἡμάρτομεν264V-AAI-1P, παρέδωκας3860V-AAI-2S, ἀνθ473PREP θεοὺς2316N-APM· δίκαιος1342A-NSM, κύριε2962N-VSM.
νῦν3568ADV, εἰδώλων3588N-GPN ἐξᾶραι1808V-AAN ὁρισμὸνN-ASM στόματός4750N-GSN ἀφανίσαι853V-AAN κληρονομίαν2817N-ASF καὶ2532V-AAN ἐμφράξαι σβέσαι4570V-AAN δόξαν1391N-ASF οἴκου3624N-GSM θυσιαστήριόν2379N-ASN
ἀνοῖξαι455V-AAN ἐθνῶν1484N-GPN ἀρετὰς703N-APF ματαίων3152A-GPM θαυμασθῆναι2296V-APN βασιλέα935N-ASM αἰῶνα165N-ASM.
παραδῷς3860V-AAS-2S, κύριε2962N-VSM,, καταγελασάτωσαν2606V-AAD-3P τῇ3588T-DSF πτώσει4431N-DSF, στρέψον4762V-AAM-2S βουλὴν1012N-ASF, ἐφ1909PREP παραδειγμάτισον3856V-AAD-2S.
, κύριε2962N-VSM, καιρῷ2540N-DSM θλίψεως2347N-GSF θάρσυνον935N-VSM θεῶν2316N-GPM πάσης3956A-GSF ἀρχῆς746N-GSF ἐπικρατῶν
λόγον3056N-ASM λέοντος3023N-GSM καρδίαν2588N-ASF συντέλειαν4930N-ASF·
χειρί5495N-DSF βοήθησόν997V-AAD-2S τῇ3588T-DSF μόνῃ3441A-NSF, κύριε2962N-VSM.
ἔχεις2192V-PAI-2S οἶδας1492V-RAI-2S ἐμίσησα3404V-AAI-1S δόξαν1391N-ASF ἀνόμων459A-GPM βδελύσσομαι948V-PMI-1S κοίτην2845N-ASF ἀπεριτμήτων564A-GPM.
οἶδας1492V-RAI-2S ἀνάγκην318N-ASF, βδελύσσομαι948V-PMI-1S ὑπερηφανίας5243N-GSF, ἐστιν1510V-PAI-3S κεφαλῆς2776N-GSF ἡμέραις2250N-DPF ὀπτασίας3701N-APF· βδελύσσομαι948V-PMI-1S ῥάκος4470N-NSN ἡμέραις2250N-DPF ἡσυχίας2271N-GSF.
δούλη1399N-NSF τράπεζαν5132N-ASF ΑμανN-PRI ἐδόξασα1392V-AAI-1S βασιλέως935N-GSM οἶνον3631N-ASM σπονδῶνN-GPF·
ηὐφράνθη2165V-API-3S δούλη1399N-NSF ἀφ575PREP ἡμέρας2250N-GSF μεταβολῆς νῦν3568ADV, κύριε2962N-VSM Αβρααμ11N-PRI.
πάντας3956A-APM, εἰσάκουσον1522V-AAD-2S φωνὴν5456N-ASF χειρὸς5495N-GSF τῶν3588V-PMPGP πονηρευομένων· φόβου5401N-GSM .

Κεφάλαιο 5

1 Καὶ2532CONJ ἐγενήθη1096V-API-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF τῇ3588T-DSF τρίτῃ5154A-DSF ὡς3739CONJ ἐπαύσατο3973V-ANI-3S προσευχομένη4336V-PMPNS ἐξεδύσατο1562V-ANI-3S τὰ3588T-APN ἱμάτια2440N-APN τῆς3588T-GSF θεραπείας2322N-GSF καὶ2532CONJ περιεβάλετο4016V-ANI-3S τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF αὐτῆς846D-GSF
καὶ2532CONJ γενηθεῖσα1096V-APPNS ἐπιφανὴς2016A-NSF ἐπικαλεσαμένηV-AMPNS τὸν3588T-ASM πάντων3956A-GPN ἐπόπτην2030N-ASM θεὸν2316N-ASM καὶ2532CONJ σωτῆρα4990N-ASM παρέλαβεν3880V-AAI-3S τὰς3588T-APF δύο1417N-NUI ἅβραςN-APF καὶ2532CONJ τῇ3588T-DSF μὲν3303PRT μιᾷ1519A-DSF ἐπηρείδετοV-IMI-3S ὡς3739CONJ τρυφερευομένηV-PMPNS 3588T-NSF δὲ1161PRT ἑτέρα2087A-NSF ἐπηκολούθει1872V-IAI-3S κουφίζουσα2893V-PAPNS τὴν3588T-ASF ἔνδυσιν1745N-ASF αὐτῆς846D-GSF
καὶ2532CONJ αὐτὴ846D-NSF ἐρυθριῶσαV-PAPNS ἀκμῇ187N-DSF κάλλουςN-GSN αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πρόσωπον4383N-NSN αὐτῆς846D-GSF ἱλαρὸν2431A-NSN ὡς3739CONJ προσφιλές4375A-NSN 3588T-NSF δὲ1161PRT καρδία2588N-NSF αὐτῆς846D-GSF ἀπεστενωμένηV-RMPNS ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM φόβου5401N-GSM
καὶ2532CONJ εἰσελθοῦσα1525V-AAPNS πάσας3956A-APF τὰς3588T-APF θύρας2374N-APF κατέστη2525V-AAI-3S ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM ἐκάθητο2521V-IAI-3S ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ πᾶσαν3956A-ASF στολὴν4749N-ASF τῆς3588T-GSF ἐπιφανείας2015N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἐνεδεδύκει1746V-YAI-3S ὅλος3650A-NSM διὰ1223PREP χρυσοῦ5557N-GSM καὶ2532CONJ λίθων3037N-GPM πολυτελῶν4185A-GPM καὶ2532CONJ ἦν1510V-IAI-3S φοβερὸς5398A-NSM σφόδρα4970ADV
καὶ2532CONJ ἄρας142V-AAPNS τὸ3588T-ASN πρόσωπον4383N-ASN αὐτοῦ846D-GSM πεπυρωμένον4448V-RMPAS δόξῃ1391N-DSF ἐν1722PREP ἀκμῇ187N-DSF θυμοῦ2372N-GSM ἔβλεψεν991V-AAI-3S καὶ2532CONJ ἔπεσεν4098V-AAI-3S 3588T-NSF βασίλισσα938N-NSF καὶ2532CONJ μετέβαλεν3328V-AAI-3S τὸ3588T-ASN χρῶμαN-ASN αὐτῆς846D-GSF ἐν1722PREP ἐκλύσειN-DSF καὶ2532CONJ κατεπέκυψενV-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κεφαλὴν2776N-ASF τῆς3588T-GSF ἅβραςN-GSF τῆς3588T-GSF προπορευομένης4313V-PMPGS
καὶ2532CONJ μετέβαλεν3328V-AAI-3S 3588T-NSM θεὸς2316N-NSM τὸ3588T-ASN πνεῦμα4151N-ASN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM εἰς1519PREP πραύτητα4240N-ASF καὶ2532CONJ ἀγωνιάσαςV-AAPNS ἀνεπήδησεν450V-AAI-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM θρόνου2362N-GSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀνέλαβεν353V-AAI-3S αὐτὴν846D-ASF ἐπὶ1909PREP τὰς3588T-APF ἀγκάλας43N-APF αὐτοῦ846D-GSM μέχρις3360PREP οὗ3739 R-GSM κατέστη2525V-AAI-3S καὶ2532CONJ παρεκάλει3870V-IAI-3S αὐτὴν846D-ASF λόγοις3056N-DPM εἰρηνικοῖς1516A-DPM καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῇ846D-DSF
Τί5100I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ΕσθηρN-PRI ἐγὼ1473P-NS 3588T-NSM ἀδελφός80N-NSM σου4771P-GS θάρσει2293V-PAD-2S οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἀποθάνῃς599V-AAS-2S ὅτι3754CONJ κοινὸν2839A-NSN τὸ3588T-NSN πρόσταγμαN-NSN ἡμῶν1473P-GP ἐστιν1510V-PAI-3S πρόσελθε4334V-AAD-2S

2 καὶ2532CONJ ἄρας142V-AAPNS τὴν3588T-ASF χρυσῆν5522A-ASF ῥάβδον4464N-ASF ἐπέθηκεν2007V-AAI-3S ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM τράχηλον5137N-ASM αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ ἠσπάσατο782V-ANI-3S αὐτὴν846D-ASF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Λάλησόν2980V-AAD-2S μοι1473P-DS
καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S αὐτῷ846D-DSM Εἶδόν3708V-AAI-1S σε4771P-AS κύριε2962N-VSM ὡς3739CONJ ἄγγελον32N-ASM θεοῦ2316N-GSM καὶ2532CONJ ἐταράχθη5015V-API-3S 3588T-NSF καρδία2588N-NSF μου1473P-GS ἀπὸ575PREP φόβου5401N-GSM τῆς3588T-GSF δόξης1391N-GSF σου4771P-GS ὅτι3754CONJ θαυμαστὸς2298A-NSM εἶ1510V-PAI-2S κύριε2962N-VSM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN πρόσωπόν4383N-NSN σου4771P-GS χαρίτων5485N-GPF μεστόν3324A-NSN
ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῷ3588T-DSN διαλέγεσθαιV-PMN αὐτὴν846D-ASF ἔπεσεν4098V-AAI-3S ἀπὸ575PREP ἐκλύσεωςN-GSF αὐτῆς846D-GSF καὶ2532CONJ 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐταράσσετο5015V-IMI-3S καὶ2532CONJ πᾶσα3956A-NSF 3588T-NSF θεραπεία2322N-NSF αὐτοῦ846D-GSM παρεκάλει3870V-IAI-3S αὐτήν846D-ASF

3 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Τί5100I-ASN θέλεις2309V-PAI-2S ΕσθηρN-PRI καὶ2532CONJ τί5100I-NSN σού4771P-GS ἐστιν1510V-PAI-3S τὸ3588T-NSN ἀξίωμαN-NSN ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ἡμίσους2255A-GSN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF μου1473P-GS καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S σοι4771P-DS

4 εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT ΕσθηρN-PRI Ἡμέρα2250N-NSF μου1473P-GS ἐπίσημος1978A-NSF σήμερόν4594ADV ἐστιν1510V-PAI-3S εἰ1487CONJ οὖν3767PRT δοκεῖ1380V-PAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM ἐλθάτω2064V-AAD-3S καὶ2532CONJ αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ ΑμανN-PRI εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF δοχήν1403N-ASF ἣν3739 R-ASF ποιήσω4160V-FAI-1S σήμερον4594ADV

5 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM ΚατασπεύσατεV-AAD-2P ΑμανN-PRI ὅπως3704CONJ ποιήσωμεν4160V-AAS-1P τὸν3588T-ASM λόγον3056N-ASM ΕσθηρN-PRI καὶ2532CONJ παραγίνονται3854V-PMI-3P ἀμφότεροι297A-NPM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF δοχήν1403N-ASF ἣν3739 R-ASF εἶπεν2036V-AAI-3S ΕσθηρN-PRI

6 ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῷ3588T-DSN πότῳ4224N-DSN εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πρὸς4314PREP ΕσθηρN-PRI Τί5100I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S βασίλισσα938N-VSF ΕσθηρN-PRI καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S σοι4771P-DS ὅσα3745A-APN ἀξιοῖς515V-PAI-2S

7 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S Τὸ3588T-NSN αἴτημά155N-NSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN ἀξίωμάN-NSN μου1473P-GS

8 εἰ1487CONJ εὗρον2147V-AAI-1S χάριν5485N-ASF ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἐλθάτω2064V-AAD-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ ΑμανN-PRI ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF αὔριον839ADV εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF δοχήν1403N-ASF ἣν3739 R-ASF ποιήσω4160V-FAI-1S αὐτοῖς846D-DPM καὶ2532CONJ αὔριον839ADV ποιήσω4160V-FAI-1S τὰ3588T-APN αὐτά846D-APN

9 Καὶ2532CONJ ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S 3588T-NSM ΑμανN-PRI ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ὑπερχαρὴςA-NSM εὐφραινόμενος2165V-PMPNS ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῷ3588T-DSN ἰδεῖν3708V-AAN ΑμανN-PRI ΜαρδοχαῖονN-ASM τὸν3588T-ASM Ιουδαῖον2453N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF ἐθυμώθη2373V-API-3S σφόδρα4970ADV

10 καὶ2532CONJ εἰσελθὼν1525V-AAPNS εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἴδια2398A-APN ἐκάλεσεν2564V-AAI-3S τοὺς3588T-APM φίλους5384A-APM καὶ2532CONJ ΖωσαρανN-PRI τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF αὐτοῦ846D-GSM

11 καὶ2532CONJ ὑπέδειξεν5263V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM τὸν3588T-ASM πλοῦτον4149N-ASM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF δόξαν1391N-ASF ἣν3739 R-ASF 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM αὐτῷ846D-DSM περιέθηκεν4060V-AAI-3S καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ ἐποίησεν4160V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM πρωτεύειν4409V-PAN καὶ2532CONJ ἡγεῖσθαι2233V-PMN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF

12 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΑμανN-PRI Οὐ3364ADV κέκληκεν2564V-RAI-3S 3588T-NSF βασίλισσα938N-NSF μετὰ3326PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM οὐδένα3762A-ASM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF δοχὴν1403N-ASF ἀλλ235CONJ 2228CONJ ἐμέ1473P-AS καὶ2532CONJ εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF αὔριον839ADV κέκλημαι2564V-RMI-1S

13 καὶ2532CONJ ταῦτά3778D-NPN μοι1473P-DS οὐκ3364ADV ἀρέσκει700V-PAI-3S ὅταν3752ADV ἴδω3708V-AAS-1S ΜαρδοχαῖονN-ASM τὸν3588T-ASM Ιουδαῖον2453N-ASM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF

14 καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM ΖωσαραN-PRI 3588T-NSF γυνὴ1135N-NSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM φίλοι5384A-NPM Κοπήτω2875V-AAD-3S σοι4771P-DS ξύλον3586N-ASN πηχῶν4083N-GPM πεντήκοντα4004N-NUI ὄρθρου3722N-GSM δὲ1161PRT εἰπὸν2036V-AAD-2S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ κρεμασθήτω2910V-APD-3S ΜαρδοχαῖοςN-NSM ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN ξύλου3586N-GSN σὺ4771P-NS δὲ1161PRT εἴσελθε1525V-AAD-2S εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF δοχὴν1403N-ASF σὺν4862PREP τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM καὶ2532CONJ εὐφραίνου2165V-PMD-2S καὶ2532CONJ ἤρεσεν700V-AAI-3S τὸ3588T-NSN ῥῆμα4487N-NSN τῷ3588T-DSM ΑμανN-PRI καὶ2532CONJ ἡτοιμάσθη2090V-API-3S τὸ3588T-NSN ξύλον3586N-NSN

Κεφάλαιο 6

1 3588T-NSM δὲ1161PRT κύριος2962N-NSM ἀπέστησεν868V-AAI-3S τὸν3588T-ASM ὕπνον5258N-ASM ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM τὴν3588T-ASF νύκτα3571N-ASF ἐκείνην1565D-ASF καὶ2532CONJ εἶπεν3004V-AAI-3S τῷ3588T-DSM διδασκάλῳ1320N-DSM αὐτοῦ846D-GSM εἰσφέρειν1533V-PAN γράμματα1121N-APN μνημόσυνα3422N-APN τῶν3588T-GPF ἡμερῶν2250N-GPF ἀναγινώσκειν314V-PAN αὐτῷ846D-DSM

2 εὗρεν2147V-AAI-3S δὲ1161PRT τὰ3588T-APN γράμματα1121N-APN τὰ3588T-APN γραφέντα1125V-APPAP περὶ4012PREP ΜαρδοχαίουN-GSM ὡς3739CONJ ἀπήγγειλεν518V-AAI-3S τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM περὶ4012PREP τῶν3588T-GPM δύο1417N-NUI εὐνούχων2135N-GPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN φυλάσσειν5442V-PAN αὐτοὺς846D-APM καὶ2532CONJ ζητῆσαι2212V-AAN ἐπιβαλεῖν1911V-AAN τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἈρταξέρξῃN-DSM

3 εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Τίνα5100I-ASF δόξαν1391N-ASF 2228CONJ χάριν5485N-ASF ἐποιήσαμεν4160V-AAI-1P τῷ3588T-DSM ΜαρδοχαίῳN-DSM καὶ2532CONJ εἶπαν2036V-AAI-3P οἱ3588T-NPM διάκονοι1249N-NPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM Οὐκ3364ADV ἐποίησας4160V-AAI-2S αὐτῷ846D-DSM οὐδέν3762A-ASN

4 ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῷ3588T-DSN πυνθάνεσθαι4441V-PMN τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM περὶ4012PREP τῆς3588T-GSF εὐνοίας2133N-GSF ΜαρδοχαίουN-GSM ἰδοὺ2400INJ ΑμανN-PRI ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Τίς5100I-NSM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF 3588T-NSM δὲ1161PRT ΑμανN-PRI εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S εἰπεῖν3004V-AAN τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM κρεμάσαι2910V-AAN τὸν3588T-ASM ΜαρδοχαῖονN-ASM ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN ξύλῳ3586N-DSN 3739 R-DSN ἡτοίμασεν2090V-AAI-3S

5 καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P οἱ3588T-NPM διάκονοι1249N-NPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM Ἰδοὺ2400INJ ΑμανN-PRI ἕστηκεν2476V-RAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Καλέσατε2564V-AAD-2P αὐτόν846D-ASM

6 εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῷ3588T-DSM ΑμανN-PRI Τί5100I-ASN ποιήσω4160V-FAI-1S τῷ3588T-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM ὃν3739 R-ASM ἐγὼ1473P-NS θέλω2309V-PAI-1S δοξάσαι1392V-AAN εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT ἐν1722PREP ἑαυτῷ1438D-DSM ΑμανN-PRI Τίνα5100I-ASM θέλει2309V-PAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM δοξάσαι1392V-AAN εἰ1487CONJ μὴ3165ADV ἐμέ1473P-AS

7 εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Ἄνθρωπον444N-ASM ὃν3739 R-ASM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM θέλει2309V-PAI-3S δοξάσαι1392V-AAN

8 ἐνεγκάτωσαν5342V-AAD-3P οἱ3588T-NPM παῖδες3816N-NPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM στολὴν4749N-ASF βυσσίνην1039A-ASF ἣν3739 R-ASF 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM περιβάλλεται4016V-PMI-3S καὶ2532CONJ ἵππον2462N-ASM ἐφ1909PREP ὃν3739 R-ASM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐπιβαίνει1910V-PAI-3S

9 καὶ2532CONJ δότω1325V-AAD-3S ἑνὶ1519A-DSM τῶν3588T-GPM φίλων5384A-GPM τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM τῶν3588T-GPM ἐνδόξων1741A-GPM καὶ2532CONJ στολισάτωV-AAD-3S τὸν3588T-ASM ἄνθρωπον444N-ASM ὃν3739 R-ASM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἀγαπᾷ25V-PAI-3S καὶ2532CONJ ἀναβιβασάτω307V-AAD-3S αὐτὸν846D-ASM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ἵππον2462N-ASM καὶ2532CONJ κηρυσσέτω2784V-PAD-3S διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF πλατείας4113N-GSF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF λέγων3004V-PAPNS Οὕτως3778ADV ἔσται1510V-FMI-3S παντὶ3956A-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM ὃν3739 R-ASM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM δοξάζει1392V-PAI-3S

10 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τῷ3588T-DSM ΑμανN-PRI Καθὼς2531ADV ἐλάλησας2980V-AAI-2S οὕτως3778ADV ποίησον4160V-AAD-2S τῷ3588T-DSM ΜαρδοχαίῳN-DSM τῷ3588T-DSM Ιουδαίῳ2453N-DSM τῷ3588T-DSM θεραπεύοντι2323V-PAPDS ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF αὐλῇ833N-DSF καὶ2532CONJ μὴ3165ADV παραπεσάτω3895V-AAD-3S σου4771P-GS λόγος3056N-NSM ὧν3739 R-GPM ἐλάλησας2980V-AAI-2S

11 ἔλαβεν2983V-AAI-3S δὲ1161PRT ΑμανN-PRI τὴν3588T-ASF στολὴν4749N-ASF καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM ἵππον2462N-ASM καὶ2532CONJ ἐστόλισενV-AAI-3S τὸν3588T-ASM ΜαρδοχαῖονN-ASM καὶ2532CONJ ἀνεβίβασεν307V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM ἵππον2462N-ASM καὶ2532CONJ διῆλθεν1330V-AAI-3S διὰ1223PREP τῆς3588T-GSF πλατείας4113N-GSF τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF καὶ2532CONJ ἐκήρυσσεν2784V-AAI-3S λέγων3004V-PAPNS Οὕτως3778ADV ἔσται1510V-FMI-3S παντὶ3956A-DSM ἀνθρώπῳ444N-DSM ὃν3739 R-ASM 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM θέλει2309V-PAI-3S δοξάσαι1392V-AAN

12 ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM ΜαρδοχαῖοςN-NSM εἰς1519PREP τὴν3588T-ASF αὐλήν833N-ASF ΑμανN-PRI δὲ1161PRT ὑπέστρεψεν5290V-AAI-3S εἰς1519PREP τὰ3588T-APN ἴδια2398A-APN λυπούμενος3076V-PMPNS κατὰ2596PREP κεφαλῆς2776N-GSF

13 καὶ2532CONJ διηγήσατο1334V-ANI-3S ΑμανN-PRI τὰ3588T-APN συμβεβηκότα4819V-RAPAP αὐτῷ846D-DSM ΖωσαραN-PRI τῇ3588T-DSF γυναικὶ1135N-DSF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM φίλοις5384A-DPM καὶ2532CONJ εἶπαν3004V-AAI-3P πρὸς4314PREP αὐτὸν846D-ASM οἱ3588T-NPM φίλοι5384A-NPM καὶ2532CONJ 3588T-NSF γυνή1135N-NSF Εἰ1487CONJ ἐκ1537PREP γένους1085N-GSN Ιουδαίων2453N-GPM ΜαρδοχαῖοςN-NSM ἦρξαι757V-AAN ταπεινοῦσθαι5013V-PMN ἐνώπιον1799PREP αὐτοῦ846D-GSM πεσὼν4098V-AAPNS πεσῇ4098V-FMI-2S οὐ3364ADV μὴ3165ADV δύνῃ1410V-PMI-2S αὐτὸν846D-ASM ἀμύνασθαι292V-AMP ὅτι3754CONJ θεὸς2316N-NSM ζῶν2198V-PAPNS μετ3326PREP αὐτοῦ846D-GSM

14 ἔτι2089ADV αὐτῶν846D-GPM λαλούντων2980V-PAPGP παραγίνονται3854V-PMI-3P οἱ3588T-NPM εὐνοῦχοι2135N-NPM ἐπισπεύδοντεςV-PAPNP τὸν3588T-ASM ΑμανN-PRI ἐπὶ1909PREP τὸν3588T-ASM πότον4224N-ASM ὃν3739 R-ASM ἡτοίμασεν2090V-AAI-3S ΕσθηρN-PRI

Κεφάλαιο 7

1 Εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM καὶ2532CONJ ΑμανN-PRI συμπιεῖν4844V-AAN τῇ3588T-DSF βασιλίσσῃ938N-DSF

2 εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΕσθηρN-PRI τῇ3588T-DSF δευτέρᾳ1208A-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐν1722PREP τῷ3588T-DSN πότῳ4224N-DSN Τί5100I-NSN ἐστιν1510V-PAI-3S ΕσθηρN-PRI βασίλισσα938N-VSF καὶ2532CONJ τί5100I-NSN τὸ3588T-NSN αἴτημά155N-NSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ τί5100I-NSN τὸ3588T-NSN ἀξίωμάN-NSN σου4771P-GS καὶ2532CONJ ἔστω1510V-PAD-3S σοι4771P-DS ἕως2193PREP τοῦ3588T-GSN ἡμίσους2255A-GSN τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF μου1473P-GS

3 καὶ2532CONJ ἀποκριθεῖσα611V-APPNS εἶπεν2036V-AAI-3S Εἰ1487CONJ εὗρον2147V-AAI-1S χάριν5485N-ASF ἐνώπιον1799PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM δοθήτω1325V-APD-3S 3588T-NSF ψυχή5590N-NSF μου1473P-GS τῷ3588T-DSN αἰτήματί155N-DSN μου1473P-GS καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS τῷ3588T-DSN ἀξιώματίN-DSN μου1473P-GS

4 ἐπράθημεν4097V-API-1P γὰρ1063PRT ἐγώ1473P-NS τε5037PRT καὶ2532CONJ 3588T-NSM λαός2992N-NSM μου1473P-GS εἰς1519PREP ἀπώλειαν684N-ASF καὶ2532CONJ διαρπαγὴνN-ASF καὶ2532CONJ δουλείαν1397N-ASF ἡμεῖς1473P-NP καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN ἡμῶν1473P-GP εἰς1519PREP παῖδας3816N-APM καὶ2532CONJ παιδίσκας3814N-APF καὶ2532CONJ παρήκουσα3878V-AAI-1S οὐ3364ADV γὰρ1063PRT ἄξιος514A-NSM 3588T-NSM διάβολος1228N-NSM τῆς3588T-GSF αὐλῆς833N-GSF τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

5 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Τίς5100I-NSM οὗτος3778D-NSM ὅστις3748RI-NSM ἐτόλμησεν5111V-AAI-3S ποιῆσαι4160V-AAN τὸ3588T-ASN πρᾶγμα4229N-ASN τοῦτο3778D-ASN

6 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT ΕσθηρN-PRI Ἄνθρωπος444N-NSM ἐχθρὸς2190A-NSM ΑμανN-PRI 3588T-NSM πονηρὸς4190A-NSM οὗτος3778D-NSM ΑμανN-PRI δὲ1161PRT ἐταράχθη5015V-API-3S ἀπὸ575PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF βασιλίσσης938N-GSF

7 3588T-NSM δὲ1161PRT βασιλεὺς935N-NSM ἐξανέστη1817V-AAI-3S ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN συμποσίου4849N-GSN εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM κῆπον2779N-ASM 3588T-NSM δὲ1161PRT ΑμανN-PRI παρῃτεῖτο3868V-IMI-3S τὴν3588T-ASF βασίλισσαν938N-ASF ἑώρα3708V-IAI-3S γὰρ1063PRT ἑαυτὸν1438D-ASM ἐν1722PREP κακοῖς2556A-DPN ὄντα1510V-PAPAS

8 ἐπέστρεψεν1994V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSM κήπου2779N-GSM ΑμανN-PRI δὲ1161PRT ἐπιπεπτώκει1968V-RAI-3S ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF κλίνην2825N-ASF ἀξιῶν515V-PAPNS τὴν3588T-ASF βασίλισσαν938N-ASF εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Ὥστε5620CONJ καὶ2532ADV τὴν3588T-ASF γυναῖκα1135N-ASF βιάζῃ971V-PMI-2S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF οἰκίᾳ3614N-DSF μου1473P-GS ΑμανN-PRI δὲ1161PRT ἀκούσας191V-AAPNS διετράπηV-API-3S τῷ3588T-DSN προσώπῳ4383N-DSN

9 εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT ΒουγαθανN-PRI εἷς1519N-NUI τῶν3588T-GPM εὐνούχων2135N-GPM πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM Ἰδοὺ2400INJ καὶ2532ADV ξύλον3586N-ASN ἡτοίμασεν2090V-AAI-3S ΑμανN-PRI ΜαρδοχαίῳN-DSM τῷ3588T-DSM λαλήσαντι2980V-AAPDS περὶ4012PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ὤρθωταιV-ANI-3S ἐν1722PREP τοῖς3588T-DPM ΑμανN-PRI ξύλον3586N-NSN πηχῶν4083N-GPM πεντήκοντα4004N-NUI εἶπεν3004V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεύς935N-NSM Σταυρωθήτω4717V-APD-3S ἐπ1909PREP αὐτοῦ846D-GSN

10 καὶ2532CONJ ἐκρεμάσθη2910V-API-3S ΑμανN-PRI ἐπὶ1909PREP τοῦ3588T-GSN ξύλου3586N-GSN 3739 R-ASN ἡτοίμασεν2090V-AAI-3S ΜαρδοχαίῳN-DSM καὶ2532CONJ τότε5119ADV 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἐκόπασεν2869V-AAI-3S τοῦ3588T-GSM θυμοῦ2372N-GSM

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ2532CONJ ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ἈρταξέρξηςN-NSM ἐδωρήσατο1433V-ANI-3S ΕσθηρN-PRI ὅσα3745A-NPN ὑπῆρχεν5225V-IAI-3S ΑμανN-PRI τῷ3588T-DSM διαβόλῳ1228N-DSM καὶ2532CONJ ΜαρδοχαῖοςN-NSM προσεκλήθη4341V-API-3S ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ὑπέδειξεν5263V-AAI-3S γὰρ1063PRT ΕσθηρN-PRI ὅτι3754CONJ ἐνοικείωταιV-PMS-3S αὐτῇ846D-DSF

2 ἔλαβεν2983V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τὸν3588T-ASM δακτύλιον1146N-ASM ὃν3739 R-ASM ἀφείλατο851V-ANI-3S ΑμανN-PRI καὶ2532CONJ ἔδωκεν1325V-AAI-3S αὐτὸν846D-ASM ΜαρδοχαίῳN-DSM καὶ2532CONJ κατέστησεν2525V-AAI-3S ΕσθηρN-PRI ΜαρδοχαῖονN-ASM ἐπὶ1909PREP πάντων3956A-GPN τῶν3588T-GPN ΑμανN-PRI

3 καὶ2532CONJ προσθεῖσα4369V-AAPNS ἐλάλησεν2980V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM καὶ2532CONJ προσέπεσεν4363V-AAI-3S πρὸς4314PREP τοὺς3588T-APM πόδας4228N-APM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἠξίου515V-IAI-3S ἀφελεῖν851V-AAN τὴν3588T-ASF ΑμανN-PRI κακίαν2549N-ASF καὶ2532CONJ ὅσα3745A-APN ἐποίησεν4160V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM Ιουδαίοις2453N-DPM

4 ἐξέτεινεν1614V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM ΕσθηρN-PRI τὴν3588T-ASF ῥάβδον4464N-ASF τὴν3588T-ASF χρυσῆν5552A-ASF ἐξηγέρθη1825V-API-3S δὲ1161PRT ΕσθηρN-PRI παρεστηκέναι3936V-RAN τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM

5 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕσθηρN-PRI Εἰ1487CONJ δοκεῖ1380V-PAI-3S σοι4771P-DS καὶ2532CONJ εὗρον2147V-AAI-1S χάριν5485N-ASF πεμφθήτω3992V-APD-3S ἀποστραφῆναι654V-APN τὰ3588T-APN γράμματα1121N-APN τὰ3588T-APN ἀπεσταλμένα649V-RMPAP ὑπὸ5259PREP ΑμανN-PRI τὰ3588T-APN γραφέντα1125V-APPAP ἀπολέσθαι622V-AMP τοὺς3588T-APM Ιουδαίους2453N-APM οἵ3739 R-NPM εἰσιν1510V-PAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF σου4771P-GS

6 πῶς4459ADV γὰρ1063PRT δυνήσομαι1410V-FMI-1S ἰδεῖν3708V-AAN τὴν3588T-ASF κάκωσιν2561N-ASF τοῦ3588T-GSM λαοῦ2992N-GSM μου1473P-GS καὶ2532CONJ πῶς4459ADV δυνήσομαι1410V-FMI-1S σωθῆναι4982V-APN ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἀπωλείᾳ684N-DSF τῆς3588T-GSF πατρίδος3968N-GSF μου1473P-GS

7 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πρὸς4314PREP ΕσθηρN-PRI Εἰ1487CONJ πάντα3956A-APN τὰ3588T-APN ὑπάρχοντα5225V-PAPAP ΑμανN-PRI ἔδωκα1325V-AAI-1S καὶ2532CONJ ἐχαρισάμην5483V-AMI-1S σοι4771P-DS καὶ2532CONJ αὐτὸν846D-ASM ἐκρέμασα2910V-AAI-1S ἐπὶ1909PREP ξύλου3586N-GSN ὅτι3754CONJ τὰς3588T-APF χεῖρας5495N-APF ἐπήνεγκε2018V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM Ιουδαίοις2453N-DPM τί5100I-ASN ἔτι2089ADV ἐπιζητεῖς1934V-PAI-2S

8 γράψατε1125V-AAD-2P καὶ2532ADV ὑμεῖς4771P-NP ἐκ1537PREP τοῦ3588T-GSN ὀνόματός3686N-GSN μου1473P-GS ὡς3739CONJ δοκεῖ1380V-PAI-3S ὑμῖν4771P-DP καὶ2532CONJ σφραγίσατε4972V-AAD-2P τῷ3588T-DSM δακτυλίῳ1146N-DSM μου1473P-GS ὅσα3745A-APN γὰρ1063PRT γράφεται1125V-PPI-3S τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ἐπιτάξαντος2004V-AAPGS καὶ2532CONJ σφραγισθῇ4972V-APS-3S τῷ3588T-DSM δακτυλίῳ1146N-DSM μου1473P-GS οὐκ3364ADV ἔστιν1510V-PAI-3S αὐτοῖς846D-DPM ἀντειπεῖν471V-AAN

9 ἐκλήθησαν2564V-API-3P δὲ1161PRT οἱ3588T-NPM γραμματεῖς1122N-NPM ἐν1722PREP τῷ3588T-DSM πρώτῳ4413A-DSMS μηνί3303N-DSM ὅς3739 R-NSM ἐστι1510V-PAI-3S ΝισαN-PRI τρίτῃ5154A-DSF καὶ2532CONJ εἰκάδιN-DSF τοῦ3588T-GSN αὐτοῦ846D-GSN ἔτους2094N-GSN καὶ2532CONJ ἐγράφη1125V-API-3S τοῖς3588T-DPM Ιουδαίοις2453N-DPM ὅσα3745A-NPN ἐνετείλατο1781V-ANI-3S τοῖς3588T-DPM οἰκονόμοις3623N-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἄρχουσιν758N-DPM τῶν3588T-GPM σατραπῶνN-GPM ἀπὸ575PREP τῆς3588T-GSF ἸνδικῆςN-GSF ἕως2193PREP τῆς3588T-GSF Αἰθιοπίας128N-GSF ἑκατὸν1540N-NUI εἴκοσι1501N-NUI ἑπτὰ2033N-NUI σατραπείαιςN-DPF κατὰ2596PREP χώραν5561N-ASF καὶ2532CONJ χώραν5561N-ASF κατὰ2596PREP τὴν3588T-ASF ἑαυτῶν1438D-GPM λέξινN-ASF

10 ἐγράφη1125V-API-3S δὲ1161PRT διὰ1223PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM καὶ2532CONJ ἐσφραγίσθη4972V-API-3S τῷ3588T-DSM δακτυλίῳ1146N-DSM αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλαν1821V-AAI-3P τὰ3588T-APN γράμματα1121N-APN διὰ1223PREP βιβλιαφόρωνN-GPM

11 ὡς3739CONJ ἐπέταξεν2004V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM χρῆσθαι5530V-PMN τοῖς3588T-DPM νόμοις3551N-DPM αὐτῶν846D-GPM ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF πόλει4172N-DSF βοηθῆσαί997V-AAN τε5037PRT αὑτοῖς1438D-DPM καὶ2532CONJ χρῆσθαι5530V-PMN τοῖς3588T-DPM ἀντιδίκοις476N-DPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM ἀντικειμένοις480V-PMPDP αὐτῶν846D-GPM ὡς3739CONJ βούλονται1014V-PMI-3P

12 ἐν1722PREP ἡμέρᾳ2250N-DSF μιᾷ1519A-DSF ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF ἈρταξέρξουN-GSM τῇ3588T-DSF τρισκαιδεκάτῃA-DSF τοῦ3588T-GSM δωδεκάτου1428A-GSM μηνός3303N-GSM ὅς3739 R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ΑδαρN-PRI
ἐστιν1510V-PAI-3S ἀντίγραφονN-ASN ἐπιστολῆς1992N-GSF ὑπογεγραμμένα
Βασιλεὺς935N-NSM μέγας3173N-NSM Ἀρταξέρξης τῆς3588N-GSF Ἰνδικῆς ἑπτὰ2033N-DPF σατραπείαις χωρῶν5561N-GPF ἄρχουσι758N-DPM χαίρειν5463V-PAN.
πολλοὶ4183A-NPM τῇ3588T-DSF χρηστότητι5544N-DSF πυκνότερον4437A-ASN-C ἐφρόνησαν5426V-AAI-3P ζητοῦσι2212V-PAI-3P κακοποιεῖν2554V-PAN, τόν3588T-ASM φέρειν5342V-PAN μηχανᾶσθαι
εὐχαριστίαν2169N-ASF κατοπτεύοντος104ADV δίκην1349N-ASF.
πολλάκις4178ADV πολλοὺς4183A-APM ἐξουσίαις1849N-DPF χειρίζειν5384A-GPM πράγματα4229N-APN μεταιτίους129N-GPN καταστήσασα
κακοηθείας2550N-GSF εὐγνωμοσύνην
σκοπεῖν4648V-PAN, παρεδώκαμεν3860V-AAI-1P ἐστὶν1510V-PAI-3S παρὰ3844PREP πόδας4228N-APM ἐκζητοῦντας1567V-PAPAP τῇ3588T-DSF δυναστευόντων
προσέχειν4337V-PAN βασιλείαν932N-ASF ἀνθρώποις444N-DPM μετ3326PREP εἰρήνης1515N-GSF
χρώμενοι5530V-PNP-NPM ὑπὸ5259PREP ὄψιν3799N-ASF ἐρχόμενα2064V-PNP-APN διακρίνοντες104ADV μετ3326PREP ἐπιεικεστέρας
γὰρ1063N-PRI Αμαν ΑμαδαθουN-GSM Μακεδών3110N-NSM, ἀλλότριος245A-NSM τῶν3588N-GPM Περσῶν αἵματος129N-GSN ἡμετέρας2251S-1GPF χρηστότητος5544N-GSF,
ἔχομεν2192V-PAI-1P πατέρα3962N-ASM ὑπὸ5259PREP βασιλικοῦ937A-GSN θρόνου2362N-GSM,
ἐνέγκας5342V-AAP-NSM ὑπερηφανίαν5243N-ASF ἐπετήδευσενV-AAI-3S ἀρχῆς746N-GSF πνεύματος4151N-GSN
τόν3588T-ASM ἡμέτερον2251A-ASM σωτῆρα4990N-ASM διὰ1223PREP εὐεργέτην2110N-ASM Μαρδοχαῖον ἔθνει1484N-DSN ἀπώλειαν684N-ASF·
διὰ1223PREP τρόπων5157N-GPF τῶν3588N-GPM Περσῶν Μακεδόνας3110N-APM.
ὑπὸ5259PREP ἀφανισμὸν854N-ASM Ιουδαίους2453N-APM εὑρίσκομεν2147V-PAI-1P κακούργους2557A-APM, πολιτευομένους3551N-DPM,
υἱοὺς5207N-APM προγόνοις4269N-DPM βασιλείαν932N-ASF τῇ3588T-DSF διαθέσει
καλῶς2570ADV ποιήσετε4160V-FAI-2P ὑπὸ5259PREP ΑμανN-PRI ΑμαδαθουN-GSM γράμμασιν1121N-DPN διὰ1223PREP Σούσων4439N-DPF τῇ3588T-DSF πανοικίᾳN-DSF, διὰ1223PREP τάχους5034N-GSN κρίσιν2920N-ASF,
δὲ1161N-ASN ἀντίγραφον ἐπιστολῆς1992N-GSF ταύτης3778D-GSF τόπῳ5117N-DSM παρρησίας3954N-GSF Ιουδαίους2453N-APM χρῆσθαι5530V-PMN καιρῷ2540N-DSM θλίψεως2347N-GSF ἐπιθεμένους2007V-AMPAP ἀμύνωνται3588T-DSF τρισκαιδεκάτῃA-DSF δωδεκάτου1428A-GSM μηνὸς3303N-GSM ΑδαρN-PRI τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF·
ταύτην3778D-ASF γένους1085N-GSN ἐποίησεν4160V-AAI-3S εὐφροσύνην2167N-ASF.
ἑορταῖς1859N-DPF ἐπίσημον1978A-ASM ἡμέραν2250N-ASF πάσης3956A-GSF νῦν3568ADV σωτηρία4991N-NSF εὐνοοῦσιν2132N-DPM Πέρσαις,.
πᾶσα3956A-NSF χώρα5561N-NSF ποιήσῃ4160N-DSN, δόρατι πυρὶ4442N-DSN καταναλωθήσεται2654V-FPI-3S μετ3326PREP ὀργῆς3709N-GSF· ἀνθρώποις444N-DPM θηρίοις2342N-DPN χρόνον5550N-ASM ἔχθιστος2525V-FPI-3S.

13 τὰ3588T-NPN δὲ1161PRT ἀντίγραφαN-NPN ἐκτιθέσθωσαν1620V-PPD-3P ὀφθαλμοφανῶςADV ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF ἑτοίμους2092A-APM τε5037PRT εἶναι1510V-PAN πάντας3956A-APM τοὺς3588T-APM Ιουδαίους2453N-APM εἰς1519PREP ταύτην3778D-ASF τὴν3588T-ASF ἡμέραν2250N-ASF πολεμῆσαι4170V-AAN αὐτῶν846D-GPM τοὺς3588T-APM ὑπεναντίους5227A-APM

14 Οἱ3588T-NPM μὲν3303PRT οὖν3767PRT ἱππεῖς2460N-NPM ἐξῆλθον1831V-AAI-3P σπεύδοντες4692V-PAPNP τὰ3588T-APN ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM λεγόμενα3004V-PPPAP ἐπιτελεῖν2005V-PAN ἐξετέθη1620V-API-3S δὲ1161PRT τὸ3588T-NSN πρόσταγμαN-NSN καὶ2532ADV ἐν1722PREP ΣούσοιςN-PRI

15 3588T-NSM δὲ1161PRT ΜαρδοχαῖοςN-NSM ἐξῆλθεν1831V-AAI-3S ἐστολισμένοςV-RPPNS τὴν3588T-ASF βασιλικὴν937A-ASF στολὴν4749N-ASF καὶ2532CONJ στέφανον4735N-ASM ἔχων2192V-PAPNS χρυσοῦν5552A-ASM καὶ2532CONJ διάδημα1238N-ASN βύσσινον1039A-ASN πορφυροῦν4210A-ASN ἰδόντες3708V-AAPNP δὲ1161PRT οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP ΣούσοιςN-PRI ἐχάρησαν5463V-API-3P

16 τοῖς3588T-DPM δὲ1161PRT Ιουδαίοις2453N-DPM ἐγένετο1096V-ANI-3S φῶς5457N-NSN καὶ2532CONJ εὐφροσύνη2167N-NSF

17 κατὰ2596PREP πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ χώραν5561N-ASF οὗ3364ADV ἂν302PRT ἐξετέθη1620V-API-3S τὸ3588T-NSN πρόσταγμαN-NSN οὗ3364ADV ἂν302PRT ἐξετέθη1620V-API-3S τὸ3588T-NSN ἔκθεμαN-NSN χαρὰ5479N-NSF καὶ2532CONJ εὐφροσύνη2167N-NSF τοῖς3588T-DPM Ιουδαίοις2453N-DPM κώθωνN-NSM καὶ2532CONJ εὐφροσύνη2167N-NSF καὶ2532CONJ πολλοὶ4183A-NPM τῶν3588T-GPN ἐθνῶν1484N-GPN περιετέμοντο4059V-AMI-3P καὶ2532CONJ ιουδάιζον2450V-AAI-3P διὰ1223PREP τὸν3588T-ASM φόβον5401N-ASM τῶν3588T-GPM Ιουδαίων2453N-GPM

Κεφάλαιο 9

1 Ἐν1722PREP γὰρ1063PRT τῷ3588T-DSM δωδεκάτῳ1428A-DSM μηνὶ3303N-DSM τρισκαιδεκάτῃA-DSF τοῦ3588T-GSM μηνός3303N-GSM ὅς3739 R-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S ΑδαρN-PRI παρῆν3918V-IAI-3S τὰ3588T-NPN γράμματα1121N-NPN τὰ3588T-NPN γραφέντα1125V-APPNP ὑπὸ5259PREP τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM

2 ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἀπώλοντο622V-AMI-3P οἱ3588T-NPM ἀντικείμενοι480V-PMPNP τοῖς3588T-DPM Ιουδαίοις2453N-DPM οὐδεὶς3762A-NSM γὰρ1063PRT ἀντέστη436V-AAI-3S φοβούμενος5399V-PMPNS αὐτούς846D-APM

3 οἱ3588T-NPM γὰρ1063PRT ἄρχοντες758N-NPM τῶν3588T-GPM σατραπῶνN-GPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM τύραννοι5181N-NPM καὶ2532CONJ οἱ3588T-NPM βασιλικοὶ937A-NPM γραμματεῖς1122N-NPM ἐτίμων5091V-IAI-3P τοὺς3588T-APM Ιουδαίους2453N-APM 3588T-NSM γὰρ1063PRT φόβος5401N-NSM ΜαρδοχαίουN-GSM ἐνέκειτοV-IMI-3S αὐτοῖς846D-DPM

4 προσέπεσεν4363V-AAI-3S γὰρ1063PRT τὸ3588T-NSN πρόσταγμαN-NSN τοῦ3588T-GSM βασιλέως935N-GSM ὀνομασθῆναι3687V-APN ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF

5  

6 καὶ2532CONJ ἐν1722PREP ΣούσοιςN-PRI τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF ἀπέκτειναν615V-AAI-3P οἱ3588T-NPM Ιουδαῖοι2453N-NPM ἄνδρας435N-APM πεντακοσίους4001A-APM

7 τόν3588T-ASM τε5037PRT ΦαρσαννεσταινN-PRI καὶ2532CONJ ΔελφωνN-PRI καὶ2532CONJ ΦασγαN-PRI

8 καὶ2532CONJ ΦαρδαθαN-PRI καὶ2532CONJ Βαρεα926N-PRI καὶ2532CONJ ΣαρβαχαN-PRI

9 καὶ2532CONJ ΜαρμασιμαN-PRI καὶ2532CONJ ΑρουφαιονN-ASM καὶ2532CONJ ΑρσαιονN-ASM καὶ2532CONJ ΖαβουθαιθανN-PRI

10 τοὺς3588T-APM δέκα1176N-NUI υἱοὺς5207N-APM ΑμανN-PRI ΑμαδαθουN-GSM ΒουγαίουN-GSM τοῦ3588T-GSM ἐχθροῦ2190A-GSM τῶν3588T-GPM Ιουδαίων2453N-GPM καὶ2532CONJ διήρπασαν1283V-AAI-3P

11 ἐν1722PREP αὐτῇ846D-DSF τῇ3588T-DSF ἡμέρᾳ2250N-DSF ἐπεδόθη1929V-API-3S 3588T-NSM ἀριθμὸς706N-NSM τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM τῶν3588T-GPM ἀπολωλότων622V-RAPGP ἐν1722PREP ΣούσοιςN-PRI

12 εἶπεν2036V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM πρὸς4314PREP ΕσθηρN-PRI Ἀπώλεσαν622V-AAI-3P οἱ3588T-NPM Ιουδαῖοι2453N-NPM ἐν1722PREP ΣούσοιςN-PRI τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF ἄνδρας435N-APM πεντακοσίους4001A-APM ἐν1722PREP δὲ1161PRT τῇ3588T-DSF περιχώρῳ4066A-DSF πῶς4459ADV οἴει3633V-PMI-2S ἐχρήσαντο5531V-AMI-3P τί5100I-ASN οὖν3767PRT ἀξιοῖς515V-PAI-2S ἔτι2089ADV καὶ2532CONJ ἔσται1510V-FMI-3S σοι4771P-DS

13 καὶ2532CONJ εἶπεν2036V-AAI-3S ΕσθηρN-PRI τῷ3588T-DSM βασιλεῖ935N-DSM Δοθήτω1325V-APD-3S τοῖς3588T-DPM Ιουδαίοις2453N-DPM χρῆσθαι5530V-PMN ὡσαύτως5615ADV τὴν3588T-ASF αὔριον839ADV ὥστε5620CONJ τοὺς3588T-APM δέκα1176N-NUI υἱοὺς5207N-APM κρεμάσαι2910V-AAN ΑμανN-PRI

14 καὶ2532CONJ ἐπέτρεψεν2010V-AAI-3S οὕτως3778ADV γενέσθαι1096V-AMP καὶ2532CONJ ἐξέθηκε1620V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM Ιουδαίοις2453N-DPM τῆς3588T-GSF πόλεως4172N-GSF τὰ3588T-APN σώματα4983N-APN τῶν3588T-GPM υἱῶν5207N-GPM ΑμανN-PRI κρεμάσαι2910V-AAN

15 καὶ2532CONJ συνήχθησαν4863V-API-3P οἱ3588T-NPM Ιουδαῖοι2453N-NPM ἐν1722PREP ΣούσοιςN-PRI τῇ3588T-DSF τεσσαρεσκαιδεκάτῃ5065A-DSF τοῦ3588T-GSM ΑδαρN-PRI καὶ2532CONJ ἀπέκτειναν615V-AAI-3P ἄνδρας435N-APM τριακοσίους5145A-APM καὶ2532CONJ οὐδὲν3762A-ASN διήρπασαν1283V-AAI-3P

16 οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT λοιποὶ3062A-NPM τῶν3588T-GPM Ιουδαίων2453N-GPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF συνήχθησαν4863V-API-3P καὶ2532CONJ ἑαυτοῖς1438D-DPM ἐβοήθουν997V-IAI-3P καὶ2532CONJ ἀνεπαύσαντο373V-AMI-3P ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM πολεμίων4170A-GPM ἀπώλεσαν622V-AAI-3P γὰρ1063PRT αὐτῶν846D-GPM μυρίους3463A-APM πεντακισχιλίους4000A-APM τῇ3588T-DSF τρισκαιδεκάτῃA-DSF τοῦ3588T-GSM ΑδαρN-PRI καὶ2532CONJ οὐδὲν3762A-ASN διήρπασαν1283V-AAI-3P

17 καὶ2532CONJ ἀνεπαύσαντο373V-AMI-3P τῇ3588T-DSF τεσσαρεσκαιδεκάτῃ5065A-DSF τοῦ3588T-GSM αὐτοῦ846D-GSM μηνὸς3303N-GSM καὶ2532CONJ ἦγον71V-IAI-3P αὐτὴν846D-ASF ἡμέραν2250N-ASF ἀναπαύσεως372N-GSF μετὰ3326PREP χαρᾶς5479N-GSF καὶ2532CONJ εὐφροσύνης2167N-GSF

18 οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT Ιουδαῖοι2453N-NPM οἱ3588T-NPM ἐν1722PREP ΣούσοιςN-PRI τῇ3588T-DSF πόλει4172N-DSF συνήχθησαν4863V-API-3P καὶ2532ADV τῇ3588T-DSF τεσσαρεσκαιδεκάτῃ5065A-DSF καὶ2532CONJ οὐκ3364ADV ἀνεπαύσαντο373V-AMI-3P ἦγον71V-IAI-3P δὲ1161PRT καὶ2532ADV τὴν3588T-ASF πεντεκαιδεκάτην4003A-ASF μετὰ3326PREP χαρᾶς5479N-GSF καὶ2532CONJ εὐφροσύνης2167N-GSF

19 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN οὖν3767PRT οἱ3588T-NPM Ιουδαῖοι2453N-NPM οἱ3588T-NPM διεσπαρμένοι1289V-RMPNP ἐν1722PREP πάσῃ3956A-DSF χώρᾳ5561N-DSF τῇ3588T-DSF ἔξω1854ADV ἄγουσιν71V-PAI-3P τὴν3588T-ASF τεσσαρεσκαιδεκάτην5065A-ASF τοῦ3588T-GSM ΑδαρN-PRI ἡμέραν2250N-ASF ἀγαθὴν18A-ASF μετ3326PREP εὐφροσύνης2167N-GSF ἀποστέλλοντες649V-PAPNP μερίδας3310N-APF ἕκαστος1538A-NSM τῷ3588T-DSM πλησίον4139ADV οἱ3588T-NPM δὲ1161PRT κατοικοῦντες2730V-PAPNP ἐν1722PREP ταῖς3588T-DPF μητροπόλεσιν3390N-DPF καὶ2532ADV τὴν3588T-ASF πεντεκαιδεκάτην4003A-ASF τοῦ3588T-GSM ΑδαρN-PRI ἡμέραν2250N-ASF εὐφροσύνην2167N-ASF ἀγαθὴν18A-ASF ἄγουσιν71V-PAI-3P ἐξαποστέλλοντες1821V-PAPNP μερίδας3310N-APF τοῖς3588T-DPM πλησίον4139ADV

20 Ἔγραψεν1125V-AAI-3S δὲ1161PRT ΜαρδοχαῖοςN-NSM τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τούτους3778D-APM εἰς1519PREP βιβλίον975N-ASN καὶ2532CONJ ἐξαπέστειλεν1821V-AAI-3S τοῖς3588T-DPM Ιουδαίοις2453N-DPM ὅσοι3745A-NPM ἦσαν1510V-IAI-3P ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF ἈρταξέρξουN-GSM βασιλείᾳ932N-DSF τοῖς3588T-DPM ἐγγὺς1451ADV καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM μακράν3112ADV

21 στῆσαι2476V-AAN τὰς3588T-APF ἡμέρας2250N-APF ταύτας3778D-APF ἀγαθὰς18A-APF ἄγειν71V-PAN τε5037PRT τὴν3588T-ASF τεσσαρεσκαιδεκάτην5065A-ASF καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF πεντεκαιδεκάτην4003A-ASF τοῦ3588T-GSM ΑδαρN-PRI

22 ἐν1722PREP γὰρ1063PRT ταύταις3778D-DPF ταῖς3588T-DPF ἡμέραις2250N-DPF ἀνεπαύσαντο373V-AMI-3P οἱ3588T-NPM Ιουδαῖοι2453N-NPM ἀπὸ575PREP τῶν3588T-GPM ἐχθρῶν2190A-GPM αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὸν3588T-ASM μῆνα3303N-ASM ἐν1722PREP 3739 R-DSM ἐστράφη4762V-API-3S αὐτοῖς846D-DPM [ὃς3739 R-NSM ἦν1510V-IAI-3S ΑδαρN-PRI ἀπὸ575PREP πένθους3997N-GSN εἰς1519PREP χαρὰν5479N-ASF καὶ2532CONJ ἀπὸ575PREP ὀδύνης3601N-GSF εἰς1519PREP ἀγαθὴν18A-ASF ἡμέραν2250N-ASF ἄγειν71V-PAN ὅλον3650A-ASM ἀγαθὰς18A-APF ἡμέρας2250N-APF γάμων1062N-GPM καὶ2532CONJ εὐφροσύνης2167N-GSF ἐξαποστέλλοντας1821V-PAPAP μερίδας3310N-APF τοῖς3588T-DPM φίλοις5384A-DPM καὶ2532CONJ τοῖς3588T-DPM πτωχοῖς4434N-DPM

23 καὶ2532CONJ προσεδέξαντο4327V-AMI-3P οἱ3588T-NPM Ιουδαῖοι2453N-NPM καθὼς2531ADV ἔγραψεν1125V-AAI-3S αὐτοῖς846D-DPM 3588T-NSM ΜαρδοχαῖοςN-NSM

24 πῶς4459ADV ΑμανN-PRI ΑμαδαθουN-GSM 3588T-NSM Μακεδὼν3110N-NSM ἐπολέμει4170V-IAI-3S αὐτούς846D-APM καθὼς2531ADV ἔθετο5087V-ANI-3S ψήφισμαN-ASN καὶ2532CONJ κλῆρον2819N-ASM ἀφανίσαι853V-AAN αὐτούς846D-APM

25 καὶ2532CONJ ὡς3739CONJ εἰσῆλθεν1525V-AAI-3S πρὸς4314PREP τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM λέγων3004V-PAPNS κρεμάσαι2910V-AAN τὸν3588T-ASM ΜαρδοχαῖονN-ASM ὅσα3745A-APN δὲ1161PRT ἐπεχείρησεν2021V-AAI-3S ἐπάξαι1863V-AAN ἐπὶ1909PREP τοὺς3588T-APM Ιουδαίους2453N-APM κακά2556A-APN ἐπ1909PREP αὐτὸν846D-ASM ἐγένοντο1096V-AMI-3P καὶ2532CONJ ἐκρεμάσθη2910V-API-3S αὐτὸς846D-NSM καὶ2532CONJ τὰ3588T-NPN τέκνα5043N-NPN αὐτοῦ846D-GSM

26 διὰ1223PREP τοῦτο3778D-ASN ἐπεκλήθησαν1941V-API-3P αἱ3588T-NPF ἡμέραι2250N-NPF αὗται1438D-NPF ΦρουραιN-PRI διὰ1223PREP τοὺς3588T-APM κλήρους2819N-APM ὅτι3754CONJ τῇ3588T-DSF διαλέκτῳ1258N-DSF αὐτῶν846D-GPM καλοῦνται2564V-PMI-3P ΦρουραιN-PRI διὰ1223PREP τοὺς3588T-APM λόγους3056N-APM τῆς3588T-GSF ἐπιστολῆς1992N-GSF ταύτης3778D-GSF καὶ2532CONJ ὅσα3745A-NPN πεπόνθασιν3958V-RAI-3P διὰ1223PREP ταῦτα3778D-APN καὶ2532CONJ ὅσα3745A-NPN αὐτοῖς846D-DPM ἐγένετο1096V-ANI-3S

27 καὶ2532CONJ ἔστησεν2476V-AAI-3S καὶ2532CONJ προσεδέχοντο4327V-IMI-3P οἱ3588T-NPM Ιουδαῖοι2453N-NPM ἐφ1909PREP ἑαυτοῖς1438D-DPM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τῷ3588T-DSN σπέρματι4690N-DSN αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ ἐπὶ1909PREP τοῖς3588T-DPM προστεθειμένοις4369V-RMPDP ἐπ1909PREP αὐτῶν846D-GPM οὐδὲ3761CONJ μὴν3303PRT ἄλλως243ADV χρήσονται5531V-FMI-3P αἱ3588T-NPF δὲ1161PRT ἡμέραι2250N-NPF αὗται1438D-NPF μνημόσυνον3422N-NSN ἐπιτελούμενον2005V-PMPNS κατὰ2596PREP γενεὰν1074N-ASF καὶ2532CONJ γενεὰν1074N-ASF καὶ2532CONJ πόλιν4172N-ASF καὶ2532CONJ πατριὰν3965N-ASF καὶ2532CONJ χώραν5561N-ASF

28 αἱ3588T-NPF δὲ1161PRT ἡμέραι2250N-NPF αὗται1438D-NPF τῶν3588T-GPF ΦρουραιN-PRI ἀχθήσονται71V-FPI-3P εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM ἅπαντα537A-ASM χρόνον5550N-ASM καὶ2532CONJ τὸ3588T-NSN μνημόσυνον3422N-NSN αὐτῶν846D-GPF οὐ3364ADV μὴ3165ADV ἐκλίπῃ1587V-AAS-3S ἐκ1537PREP τῶν3588T-GPF γενεῶν1074N-GPF

29 καὶ2532CONJ ἔγραψεν1125V-AAI-3S ΕσθηρN-PRI 3588T-NSF βασίλισσα938N-NSF θυγάτηρ2364N-NSF Αμιναδαβ284N-PRI καὶ2532CONJ ΜαρδοχαῖοςN-NSM 3588T-NSM Ιουδαῖος2453N-NSM ὅσα3745A-APN ἐποίησαν4160V-AAI-3P τό3588T-ASN τε5037PRT στερέωμα4733N-ASN τῆς3588T-GSF ἐπιστολῆς1992N-GSF τῶν3588T-GPF ΦρουραιN-PRI

30  

31 καὶ2532CONJ ΜαρδοχαῖοςN-NSM καὶ2532CONJ ΕσθηρN-PRI 3588T-NSF βασίλισσα938N-NSF ἔστησαν2476V-AAI-3P ἑαυτοῖς1438D-DPM καθ2596PREP ἑαυτῶν1438D-GPM καὶ2532CONJ τότε5119ADV στήσαντες2476V-AAPNP κατὰ2596PREP τῆς3588T-GSF ὑγιείαςN-GSF αὐτῶν846D-GPM καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF βουλὴν1012N-ASF αὐτῶν846D-GPM

32 καὶ2532CONJ ΕσθηρN-PRI λόγῳ3056N-DSM ἔστησεν2476V-AAI-3S εἰς1519PREP τὸν3588T-ASM αἰῶνα165N-ASM καὶ2532CONJ ἐγράφη1125V-API-3S εἰς1519PREP μνημόσυνον3422N-ASN

Κεφάλαιο 10

1 Ἔγραψεν1125V-AAI-3S δὲ1161PRT 3588T-NSM βασιλεὺς935N-NSM τέλη5056N-APN ἐπὶ1909PREP τὴν3588T-ASF βασιλείαν932N-ASF τῆς3588T-GSF τε5037PRT γῆς1065N-GSF καὶ2532CONJ τῆς3588T-GSF θαλάσσης2281N-GSF

2 καὶ2532CONJ τὴν3588T-ASF ἰσχὺν2479N-ASF αὐτοῦ846D-GSM καὶ2532CONJ ἀνδραγαθίανN-ASF πλοῦτόν4149N-ASM τε5037PRT καὶ2532CONJ δόξαν1391N-ASF τῆς3588T-GSF βασιλείας932N-GSF αὐτοῦ846D-GSM ἰδοὺ2400INJ γέγραπται1125V-RMI-3S ἐν1722PREP βιβλίῳ975N-DSN βασιλέων935N-GPM ΠερσῶνN-GPM καὶ2532CONJ Μήδων3370N-GPM εἰς1519PREP μνημόσυνον3422N-ASN

3 3588T-NSM δὲ1161PRT ΜαρδοχαῖοςN-NSM διεδέχετο1237V-IMI-3S τὸν3588T-ASM βασιλέα935N-ASM ἈρταξέρξηνN-ASM καὶ2532CONJ μέγας3173A-NSM ἦν1510V-IAI-3S ἐν1722PREP τῇ3588T-DSF βασιλείᾳ932N-DSF καὶ2532CONJ δεδοξασμένος1392V-RPPNS ὑπὸ5259PREP τῶν3588T-GPM Ιουδαίων2453N-GPM καὶ2532CONJ φιλούμενος5368V-PPPNS διηγεῖτο1334V-IMI-3S τὴν3588T-ASF ἀγωγὴν72N-ASF παντὶ3956A-DSN τῷ3588T-DSN ἔθνει1484N-DSN αὐτοῦ846D-GSM
εἶπεν3004N-NSM Μαρδοχαῖος Παρὰ3844PREP·
περὶ4012PREP ἐνυπνίου1798N-GSN, περὶ4012PREP λόγων3056N-GPM· ἀπ575PREP λόγος3056N-NSM.
πηγή4077N-NSF, ποταμὸς4215N-NSM ἥλιος2246N-NSM· Εσθηρ1510V-PAI-3S ποταμός4215N-NSM, ἐγάμησεν1060V-AAI-3S ἐποίησεν4160V-AAI-3S βασίλισσαν938N-ASF.
δράκοντες1404N-NPM καὶ2532N-PRI Αμαν.
ἀπολέσαι622V-AAN Ιουδαίων2453N-GPM.
, οὗτός3778D-NSM ἐστιν1510V-PAI-3S βοήσαντες994V-AAPNP σωθέντες4982V-APPNP· ἔσωσεν4982V-AAI-3S κύριος2962N-NSM λαὸν2992N-ASM, κύριος2962N-NSM, ἐποίησεν4160V-AAI-3S, ἔθνεσιν1484N-DPN.
διὰ1223PREP ἐποίησεν4160V-AAI-3S κλήρους2819N-APM, λαῷ2992N-DSM ἔθνεσιν1484N-DPN·
κλῆροι2819N-NPM οὗτοι3778D-NPM ὥραν5610N-ASF καιρὸν2540N-ASM ἡμέραν2250N-ASF κρίσεως2920N-GSF ἔθνεσιν1484N-DPN,
λαοῦ2992N-GSM ἐδικαίωσεν1344V-AAI-3S κληρονομίαν2817N-ASF.
ἡμέραι2250N-NPF αὗται3778D-NPF μηνὶ3303N-DSM ΑδαρN-PRI τῇ3588T-DSF τεσσαρεσκαιδεκάτῃ5065A-DSF τῇ3588T-DSF πεντεκαιδεκάτῃ4003A-DSF μηνὸς3303N-GSM συναγωγῆς4864N-GSF χαρᾶς5479N-GSF εὐφροσύνης2167N-GSF γενεὰς1074N-APF αἰῶνα165N-ASM λαῷ2992N-DSM.
Ἔτους2094N-GSN βασιλεύοντος936V-PAPGS Κλεοπάτρας1533V-AAI-3S ἱερεὺς2409N-NSM Λευίτης3019N-NSM, προκειμένην4295V-PMPAS ἐπιστολὴν1992N-ASF τῶν3588N-PRI Φρουραι, .